American Standard Version - Public Domain

Bible Kralicka This Bible is in the Public Domain. (Czech)

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Genesis 1:1 ============

Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth.(asv)

Genesis 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (CZ)

Genesis 1:1 In the beginning{H7225} God{H430} created{H1254}{(H8804)}{H853} the heaven{H8064} and{H853} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth. (kjv)

======= Genesis 1:2 ============

Genesis 1:2 And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.(asv)

Genesis 1:2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. (CZ)

Genesis 1:2 And the earth{H776} was{H1961}{(H8804)} without form{H8414}, and void{H922}; and darkness{H2822} was upon the face{H6440} of the deep{H8415}. And the Spirit{H7307} of God{H430} moved{H7363}{(H8764)} upon{H5921} the face{H6440} of the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (kjv)

======= Genesis 1:3 ============

Genesis 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.(asv)

Genesis 1:3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. (CZ)

Genesis 1:3 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be{H1961}{(H8799)} light{H216}: and there was light{H216}. (kjv-strongs#)

Gen 1:3 And God said, Let there be light: and there was light. (kjv)

======= Genesis 1:4 ============

Genesis 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.(asv)

Genesis 1:4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. (CZ)

Genesis 1:4 And God{H430} saw{H7200}{(H8799)}{H853} the light{H216}, that{H3588} it was good{H2896}: and God{H430} divided{H914}{(H8686)}{H996} the light{H216} from{H996} the darkness{H2822}. (kjv-strongs#)

Gen 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. (kjv)

======= Genesis 1:5 ============

Genesis 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, one day.(asv)

Genesis 1:5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. (CZ)

Genesis 1:5 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the light{H216} Day{H3117}, and the darkness{H2822} he called{H7121}{(H8804)} Night{H3915}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the first{H259} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day. (kjv)

======= Genesis 1:6 ============

Genesis 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.(asv)

Genesis 1:6 Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod! (CZ)

Genesis 1:6 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be a firmament{H7549} in the midst{H8432} of the waters{H4325}, and let it divide{H914}{(H8688)} the waters{H4325} from the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. (kjv)

======= Genesis 1:7 ============

Genesis 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.(asv)

Genesis 1:7 I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak. (CZ)

Genesis 1:7 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} the firmament{H7549}, and divided{H914}{(H8686)} the waters{H4325} which{H834} were under{H8478} the firmament{H7549} from the waters{H4325} which{H834} were above{H5921} the firmament{H7549}: and it was so{H3651}. (kjv-strongs#)

Gen 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:8 ============

Genesis 1:8 And God called the firmament Heaven. And there was evening and there was morning, a second day.(asv)

Genesis 1:8 I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý. (CZ)

Genesis 1:8 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the firmament{H7549} Heaven{H8064}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the second{H8145} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day. (kjv)

======= Genesis 1:9 ============

Genesis 1:9 And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.(asv)

Genesis 1:9 Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak. (CZ)

Genesis 1:9 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the waters{H4325} under the heaven{H8064} be gathered together{H6960}{(H8735)} unto{H413} one{H259} place{H4725}, and let the dry{H3004} land appear{H7200}{(H8735)}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:10 ============

Genesis 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:10 I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré. (CZ)

Genesis 1:10 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the dry{H3004} land Earth{H776}; and the gathering together{H4723} of the waters{H4325} called{H7121}{(H8804)} he Seas{H3220}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:11 ============

Genesis 1:11 And God said, Let the earth put forth grass, herbs yielding seed, [and] fruit-trees bearing fruit after their kind, wherein is the seed thereof, upon the earth: and it was so.(asv)

Genesis 1:11 Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak. (CZ)

Genesis 1:11 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the earth{H776} bring forth{H1876}{(H8686)} grass{H1877}, the herb{H6212} yielding{H2232}{(H8688)} seed{H2233}, and the fruit{H6529} tree{H6086} yielding{H6213}{(H8802)} fruit{H6529} after his kind{H4327}, whose{H834} seed{H2233} is in itself, upon the earth{H776}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:12 ============

Genesis 1:12 And the earth brought forth grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, wherein is the seed thereof, after their kind: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:12 Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. (CZ)

Genesis 1:12 And the earth{H776} brought forth{H3318}{(H8686)} grass{H1877}, and herb{H6212} yielding{H2232}{(H8688)} seed{H2233} after his kind{H4327}, and the tree{H6086} yielding{H6213}{(H8802)} fruit{H6529}, whose seed{H2233} was in itself, after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:13 ============

Genesis 1:13 And there was evening and there was morning, a third day.(asv)

Genesis 1:13 I byl večer a bylo jitro, den třetí. (CZ)

Genesis 1:13 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the third{H7992} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:13 And the evening and the morning were the third day. (kjv)

======= Genesis 1:14 ============

Genesis 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years:(asv)

Genesis 1:14 Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. (CZ)

Genesis 1:14 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be lights{H3974} in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to divide{H914}{(H8687)} the day{H3117} from the night{H3915}; and let them be for signs{H226}, and for seasons{H4150}, and for days{H3117}, and years{H8141}: (kjv-strongs#)

Gen 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: (kjv)

======= Genesis 1:15 ============

Genesis 1:15 and let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth: and it was so.(asv)

Genesis 1:15 A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. (CZ)

Genesis 1:15 And let them be for lights{H3974} in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to give light{H215}{(H8687)} upon the earth{H776}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:16 ============

Genesis 1:16 And God made the two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: [he made] the stars also.(asv)

Genesis 1:16 I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. (CZ)

Genesis 1:16 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} two{H8147} great{H1419} lights{H3974}; the greater{H1419} light{H3974} to rule{H4475} the day{H3117}, and the lesser{H6996} light{H3974} to rule{H4475} the night{H3915}: he made the stars{H3556} also. (kjv-strongs#)

Gen 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. (kjv)

======= Genesis 1:17 ============

Genesis 1:17 And God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth,(asv)

Genesis 1:17 A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi; (CZ)

Genesis 1:17 And God{H430} set{H5414}{(H8799)} them in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to give light{H215}{(H8687)} upon the earth{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, (kjv)

======= Genesis 1:18 ============

Genesis 1:18 and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:18 A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré. (CZ)

Genesis 1:18 And to rule{H4910}{(H8800)} over the day{H3117} and over the night{H3915}, and to divide{H914}{(H8687)} the light{H216} from the darkness{H2822}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:19 ============

Genesis 1:19 And there was evening and there was morning, a fourth day.(asv)

Genesis 1:19 I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. (CZ)

Genesis 1:19 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the fourth{H7243} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:19 And the evening and the morning were the fourth day. (kjv)

======= Genesis 1:20 ============

Genesis 1:20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven.(asv)

Genesis 1:20 Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a (CZ)

Genesis 1:20 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the waters{H4325} bring forth abundantly{H8317}{(H8799)} the moving creature{H8318} that hath{H5315} life{H2416}, and fowl{H5775} that may fly{H5774}{(H8787)} above{H5921} the earth{H776} in the open{H6440} firmament{H7549} of heaven{H8064}. (kjv-strongs#)

Gen 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. (kjv)

======= Genesis 1:21 ============

Genesis 1:21 And God created the great sea-monsters, and every living creature that moveth, wherewith the waters swarmed, after their kind, and every winged bird after its kind: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:21 I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. (CZ)

Genesis 1:21 And God{H430} created{H1254}{(H8799)} great{H1419} whales{H8577}, and every living{H2416} creature{H5315} that moveth{H7430}{(H8802)}, which the waters{H4325} brought forth abundantly{H8317}{(H8804)}, after their kind{H4327}, and every winged{H3671} fowl{H5775} after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:22 ============

Genesis 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.(asv)

Genesis 1:22 I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi! (CZ)

Genesis 1:22 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} them, saying{H559}{(H8800)}, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and fill{H4390}{(H8798)} the waters{H4325} in the seas{H3220}, and let fowl{H5775} multiply{H7235}{(H8799)} in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. (kjv)

======= Genesis 1:23 ============

Genesis 1:23 And there was evening and there was morning, a fifth day.(asv)

Genesis 1:23 I byl večer a bylo jitro, den pátý. (CZ)

Genesis 1:23 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the fifth{H2549} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:23 And the evening and the morning were the fifth day. (kjv)

======= Genesis 1:24 ============

Genesis 1:24 And God said, Let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kind: and it was so.(asv)

Genesis 1:24 Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak. (CZ)

Genesis 1:24 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the earth{H776} bring forth{H3318}{(H8686)} the living{H2416} creature{H5315} after his kind{H4327}, cattle{H929}, and creeping thing{H7431}, and beast{H2416} of the earth{H776} after his kind{H4327}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:25 ============

Genesis 1:25 And God made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the ground after its kind: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:25 I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré. (CZ)

Genesis 1:25 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} the beast{H2416} of the earth{H776} after his kind{H4327}, and cattle{H929} after their kind{H4327}, and every thing that creepeth{H7431} upon the earth{H127} after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:26 ============

Genesis 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.(asv)

Genesis 1:26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. (CZ)

Genesis 1:26 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let us make{H6213}{(H8799)} man{H120} in our image{H6754}, after our likeness{H1823}: and let them have dominion{H7287}{(H8799)} over the fish{H1710} of the sea{H3220}, and over the fowl{H5775} of the air{H8064}, and over the cattle{H929}, and over all the earth{H776}, and over every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. (kjv)

======= Genesis 1:27 ============

Genesis 1:27 And God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.(asv)

Genesis 1:27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. (CZ)

Genesis 1:27 So God{H430} created{H1254}{(H8799)} man{H120} in his own image{H6754}, in the image{H6754} of God{H430} created{H1254}{(H8804)} he him; male{H2145} and female{H5347} created{H1254}{(H8804)} he them. (kjv-strongs#)

Gen 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. (kjv)

======= Genesis 1:28 ============

Genesis 1:28 And God blessed them: and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moveth upon the earth.(asv)

Genesis 1:28 A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. (CZ)

Genesis 1:28 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} them, and God{H430} said{H559}{(H8799)} unto them, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and replenish{H4390}{(H8798)} the earth{H776}, and subdue it{H3533}{(H8798)}: and have dominion{H7287}{(H8798)} over the fish{H1710} of the sea{H3220}, and over the fowl{H5775} of the air{H8064}, and over every living thing{H2416} that moveth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. (kjv)

======= Genesis 1:29 ============

Genesis 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb yielding seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for food:(asv)

Genesis 1:29 Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. (CZ)

Genesis 1:29 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Behold{H2009}, I have given{H5414}{(H8804)} you every herb{H6212} bearing{H2232}{(H8802)} seed{H2233}, which is upon the face{H6440} of all the earth{H776}, and every tree{H6086}, in the which is the fruit{H6529} of a tree{H6086} yielding{H2232}{(H8802)} seed{H2233}; to you it shall be{H1961}{(H8799)} for meat{H402}. (kjv-strongs#)

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. (kjv)

======= Genesis 1:30 ============

Genesis 1:30 and to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, [I have given] every green herb for food: and it was so.(asv)

Genesis 1:30 Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak. (CZ)

Genesis 1:30 And to every beast{H2416} of the earth{H776}, and to every fowl{H5775} of the air{H8064}, and to every thing that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, wherein there is life{H2416}{H5315}, I have given every green{H3418} herb{H6212} for meat{H402}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:31 ============

Genesis 1:31 And God saw everything that he had made, and, behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.(asv)

Genesis 1:31 A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. (CZ)

Genesis 1:31 And God{H430} saw{H7200}{(H8799)} every thing that{H834} he had made{H6213}{(H8804)}, and, behold, it was very{H3966} good{H2896}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the sixth{H8345} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.(kjv)

======= Genesis 2:1 ============

Genesis 2:1 And the heavens and the earth were finished, and all the host of them.(asv)

Genesis 2:1 A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich. (CZ)

Genesis 2:1 Thus the heavens{H8064} and the earth{H776} were finished{H3615}{(H8792)}, and all the host of them{H6635}. (kjv-strongs#)

Gen 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. (kjv)

======= Genesis 2:2 ============

Genesis 2:2 And on the seventh day God finished his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.(asv)

Genesis 2:2 A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. (CZ)

Genesis 2:2 And on the seventh{H7637} day{H3117} God{H430} ended{H3615}{(H8762)} his work{H4399} which he had made{H6213}{(H8804)}; and he rested{H7673}{(H8799)} on the seventh{H7637} day{H3117} from all his work{H4399} which he had made{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. (kjv)

======= Genesis 2:3 ============

Genesis 2:3 And God blessed the seventh day, and hallowed it; because that in it he rested from all his work which God had created and made.(asv)

Genesis 2:3 I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo. (CZ)

Genesis 2:3 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} the seventh{H7637} day{H3117}, and sanctified{H6942}{(H8762)} it: because{H3588} that in it he had rested{H7673}{(H8804)} from all his work{H4399} which God{H430} created{H1254}{(H8804)} and made{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made. (kjv)

======= Genesis 2:4 ============

Genesis 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Jehovah God made earth and heaven.(asv)

Genesis 2:4 Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe), (CZ)

Genesis 2:4 These{H428} are the generations{H8435} of the heavens{H8064} and of the earth{H776} when they were created{H1254}{(H8736)}, in the day{H3117} that the LORD{H3068} God{H430} made{H6213}{(H8800)} the earth{H776} and the heavens{H8064}, (kjv-strongs#)

Gen 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens, (kjv)

======= Genesis 2:5 ============

Genesis 2:5 And no plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up; for Jehovah God had not caused it to rain upon the earth: and there was not a man to till the ground;(asv)

Genesis 2:5 I každé chrastiny polní, dříve než byla na zemi, i všeliké byliny polní, prvé než vzcházela; nebo ještě byl nedštil Hospodin Bůh na zemi, aniž byl který člověk, ješto by dělal zemi. (CZ)

Genesis 2:5 And every plant{H7880} of the field{H7704} before{H2962} it was in the earth{H776}, and every herb{H6212} of the field{H7704} before{H2962} it grew{H6779}{(H8799)}: for{H3588} the LORD{H3068} God{H430} had not{H3808} caused it to rain{H4305}{(H8689)} upon the earth{H776}, and there was not{H369} a man{H120} to till{H5647}{(H8800)} the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 2:5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. (kjv)

======= Genesis 2:6 ============

Genesis 2:6 but there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.(asv)

Genesis 2:6 A aniž pára vystupovala z země, aby svlažovala všecken svrchek země. (CZ)

Genesis 2:6 But there went up{H5927}{(H8799)} a mist{H108} from{H4480} the earth{H776}, and watered{H8248}{(H8689)} the whole face{H6440} of the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 2:6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. (kjv)

======= Genesis 2:7 ============

Genesis 2:7 And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.(asv)

Genesis 2:7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. (CZ)

Genesis 2:7 And the LORD{H3068} God{H430} formed{H3335}{(H8799)} man{H120} of the dust{H6083} of{H4480} the ground{H127}, and breathed{H5301}{(H8799)} into his nostrils{H639} the breath{H5397} of life{H2416}; and man{H120} became a living{H2416} soul{H5315}. (kjv-strongs#)

Gen 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. (kjv)

======= Genesis 2:8 ============

Genesis 2:8 And Jehovah God planted a garden eastward, in Eden; and there he put the man whom he had formed.(asv)

Genesis 2:8 Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil. (CZ)

Genesis 2:8 And the LORD{H3068} God{H430} planted{H5193}{(H8799)} a garden{H1588} eastward{H6924} in Eden{H5731}; and there{H8033} he put{H7760}{(H8799)} the man{H120} whom{H834} he had formed{H3335}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed. (kjv)

======= Genesis 2:9 ============

Genesis 2:9 And out of the ground made Jehovah God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.(asv)

Genesis 2:9 A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého. (CZ)

Genesis 2:9 And out{H4480} of the ground{H127} made{H6779} the LORD{H3068} God{H430} to grow{H6779}{(H8686)} every tree{H6086} that is pleasant{H2530}{(H8737)} to the sight{H4758}, and good{H2896} for food{H3978}; the tree{H6086} of life{H2416} also in the midst{H8432} of the garden{H1588}, and the tree{H6086} of knowledge{H1847} of good{H2896} and evil{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 2:9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. (kjv)

======= Genesis 2:10 ============

Genesis 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became four heads.(asv)

Genesis 2:10 (A řeka vycházela z Eden, k svlažování ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky. (CZ)

Genesis 2:10 And a river{H5104} went out{H3318}{(H8802)} of Eden{H5731} to water{H8248}{(H8687)} the garden{H1588}; and from thence it was parted{H6504}{(H8735)}, and became into four{H702} heads{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads. (kjv)

======= Genesis 2:11 ============

Genesis 2:11 The name of the first is Pishon: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;(asv)

Genesis 2:11 Jméno jedné Píson, ta obchází všecku zemi Hevilah, kdež jest zlato. (CZ)

Genesis 2:11 The name{H8034} of the first{H259} is Pison{H6376}: that{H1931} is it which compasseth{H5437}{(H8802)} the whole land{H776} of Havilah{H2341}, where{H834} there is gold{H2091}; (kjv-strongs#)

Gen 2:11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold; (kjv)

======= Genesis 2:12 ============

Genesis 2:12 and the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.(asv)

Genesis 2:12 A zlato země té jest výborné; tam jest i bdelium, a kámen onychin. (CZ)

Genesis 2:12 And the gold{H2091} of that{H1931} land{H776} is good{H2896}: there is bdellium{H916} and the onyx{H7718} stone{H68}. (kjv-strongs#)

Gen 2:12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone. (kjv)

======= Genesis 2:13 ============

Genesis 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.(asv)

Genesis 2:13 Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus. (CZ)

Genesis 2:13 And the name{H8034} of the second{H8145} river{H5104} is Gihon{H1521}: the same is it that compasseth{H5437}{(H8802)} the whole land{H776} of Ethiopia{H3568}. (kjv-strongs#)

Gen 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. (kjv)

======= Genesis 2:14 ============

Genesis 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth in front of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.(asv)

Genesis 2:14 A jméno řeky třetí Hiddekel, kteráž teče k východní straně Assyrské země. A řeka čtvrtá jest Eufrates). (CZ)

Genesis 2:14 And the name{H8034} of the third{H7992} river{H5104} is Hiddekel{H2313}: that is it which goeth toward{H1980}{(H8802)} the east{H6926} of Assyria{H804}. And the fourth{H7243} river{H5104} is Euphrates{H6578}. (kjv-strongs#)

Gen 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. (kjv)

======= Genesis 2:15 ============

Genesis 2:15 And Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.(asv)

Genesis 2:15 Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho. (CZ)

Genesis 2:15 And the LORD{H3068} God{H430} took{H3947}{(H8799)} the man{H120}, and put him{H3240}{(H8686)} into the garden{H1588} of Eden{H5731} to dress{H5647}{(H8800)} it and to keep{H8104}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 2:15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. (kjv)

======= Genesis 2:16 ============

Genesis 2:16 And Jehovah God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:(asv)

Genesis 2:16 I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš; (CZ)

Genesis 2:16 And the LORD{H3068} God{H430} commanded{H6680}{(H8762)} the man{H120}, saying{H559}{(H8800)}, Of every tree{H6086} of the garden{H1588} thou mayest freely{H398}{(H8800)} eat{H398}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 2:16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: (kjv)

======= Genesis 2:17 ============

Genesis 2:17 but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.(asv)

Genesis 2:17 Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš. (CZ)

Genesis 2:17 But of the tree{H6086} of the knowledge{H1847} of good{H2896} and evil{H7451}, thou shalt not eat{H398}{(H8799)} of it: for in the day{H3117} that thou eatest{H398}{(H8800)} thereof thou shalt surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (kjv)

======= Genesis 2:18 ============

Genesis 2:18 And Jehovah God said, It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.(asv)

Genesis 2:18 Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla. (CZ)

Genesis 2:18 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)}, It is not good{H2896} that the man{H120} should be{H1961}{(H8800)} alone; I will make{H6213}{(H8799)} him an help meet{H5828} for him. (kjv-strongs#)

Gen 2:18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. (kjv)

======= Genesis 2:19 ============

Genesis 2:19 And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field, and every bird of the heavens; and brought them unto the man to see what he would call them: and whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.(asv)

Genesis 2:19 (Nebo když byl učinil Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla. (CZ)

Genesis 2:19 And out of the ground{H127} the LORD{H3068} God{H430} formed{H3335}{(H8799)} every beast{H2416} of the field{H7704}, and every fowl{H5775} of the air{H8064}; and brought{H935}{(H8686)} them unto Adam{H120} to see{H7200}{(H8800)} what he would call{H7121}{(H8799)} them: and whatsoever Adam{H120} called{H7121}{(H8799)} every living{H2416} creature{H5315}, that{H1931} was the name thereof{H8034}. (kjv-strongs#)

Gen 2:19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. (kjv)

======= Genesis 2:20 ============

Genesis 2:20 And the man gave names to all cattle, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field; but for man there was not found a help meet for him.(asv)

Genesis 2:20 I dal Adam jména všechněm hovadům, i ptactvu nebeskému, a všeliké zvěři polní; Adamovi pak není nalezena pomoc, kteráž by při něm byla.) (CZ)

Genesis 2:20 And Adam{H120} gave{H7121}{(H8799)} names{H8034} to all cattle{H929}, and to the fowl{H5775} of the air{H8064}, and to every beast{H2416} of the field{H7704}; but for Adam{H120} there was not found{H4672}{(H8804)} an help meet{H5828} for him. (kjv-strongs#)

Gen 2:20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him. (kjv)

======= Genesis 2:21 ============

Genesis 2:21 And Jehovah God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof:(asv)

Genesis 2:21 Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. (CZ)

Genesis 2:21 And the LORD{H3068} God{H430} caused{H5307} a deep sleep{H8639} to fall{H5307}{(H8686)} upon Adam{H121}, and he slept{H3462}{(H8799)}: and he took{H3947}{(H8799)} one{H259} of his ribs{H6763}, and closed up{H5462}{(H8799)} the flesh{H1320} instead thereof; (kjv-strongs#)

Gen 2:21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; (kjv)

======= Genesis 2:22 ============

Genesis 2:22 and the rib, which Jehovah God had taken from the man, made he a woman, and brought her unto the man.(asv)

Genesis 2:22 A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi. (CZ)

Genesis 2:22 And the rib{H6763}, which the LORD{H3068} God{H430} had taken{H3947}{(H8804)} from man{H120}, made{H1129}{(H8799)} he a woman{H802}, and brought{H935}{(H8686)} her unto the man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 2:22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. (kjv)

======= Genesis 2:23 ============

Genesis 2:23 And the man said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.(asv)

Genesis 2:23 I řekl Adam: Teď tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého; tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata jest. (CZ)

Genesis 2:23 And Adam{H120} said{H559}{(H8799)}, This{H2063} is now{H6471} bone{H6106} of my bones{H6106}, and flesh{H1320} of my flesh{H1320}: she{H2063} shall be called{H7121}{(H8735)} Woman{H802}, because she{H2063} was taken{H3947}{(H8795)} out of Man{H376}. (kjv-strongs#)

Gen 2:23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. (kjv)

======= Genesis 2:24 ============

Genesis 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.(asv)

Genesis 2:24 Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo. (CZ)

Genesis 2:24 Therefore{H3651} shall a man{H376} leave{H5800}{(H8799)} his father{H1} and his mother{H517}, and shall cleave{H1692}{(H8804)} unto his wife{H802}: and they shall be one{H259} flesh{H1320}. (kjv-strongs#)

Gen 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh. (kjv)

======= Genesis 2:25 ============

Genesis 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.(asv)

Genesis 2:25 Byli pak oba dva nazí, Adam i žena jeho, a nestyděli se. (CZ)

Genesis 2:25 And they were both{H8147} naked{H6174}, the man{H120} and his wife{H802}, and were not ashamed{H954}{(H8709)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. (kjv)

======= Genesis 3:1 ============

Genesis 3:1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which Jehovah God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of any tree of the garden?(asv)

Genesis 3:1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? (CZ)

Genesis 3:1 Now the serpent{H5175} was{H1961}{(H8804)} more subtil{H6175} than any beast{H2416} of the field{H7704} which the LORD{H3068} God{H430} had made{H6213}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, Yea{H637}, hath God{H430} said{H559}{(H8804)}, Ye shall not eat{H398}{(H8799)} of every tree{H6086} of the garden{H1588}? (kjv-strongs#)

Gen 3:1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? (kjv)

======= Genesis 3:2 ============

Genesis 3:2 And the woman said unto the serpent, Of the fruit of the trees of the garden we may eat:(asv)

Genesis 3:2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme; (CZ)

Genesis 3:2 And the woman{H802} said{H559}{(H8799)} unto the serpent{H5175}, We may eat{H398}{(H8799)} of the fruit{H6529} of the trees{H6086} of the garden{H1588}: (kjv-strongs#)

Gen 3:2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden: (kjv)

======= Genesis 3:3 ============

Genesis 3:3 but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.(asv)

Genesis 3:3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. (CZ)

Genesis 3:3 But of the fruit{H6529} of the tree{H6086} which is in the midst{H8432} of the garden{H1588}, God{H430} hath said{H559}{(H8804)}, Ye shall not eat{H398}{(H8799)} of it, neither shall ye touch{H5060}{(H8799)} it, lest{H6435} ye die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. (kjv)

======= Genesis 3:4 ============

Genesis 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:(asv)

Genesis 3:4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí! (CZ)

Genesis 3:4 And the serpent{H5175} said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, Ye shall not surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: (kjv)

======= Genesis 3:5 ============

Genesis 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.(asv)

Genesis 3:5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé. (CZ)

Genesis 3:5 For God{H430} doth know{H3045}{(H8802)} that in the day{H3117} ye eat{H398}{(H8800)} thereof, then your eyes{H5869} shall be opened{H6491}{(H8738)}, and ye shall be as gods{H430}, knowing{H3045}{(H8802)} good{H2896} and evil{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 3:5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. (kjv)

======= Genesis 3:6 ============

Genesis 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat; and she gave also unto her husband with her, and he did eat.(asv)

Genesis 3:6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl. (CZ)

Genesis 3:6 And when the woman{H802} saw{H7200}{(H8799)} that the tree{H6086} was good{H2896} for food{H3978}, and that it{H1931} was pleasant{H8378} to the eyes{H5869}, and a tree{H6086} to be desired{H2530}{(H8737)} to make one wise{H7919}{(H8687)}, she took{H3947}{(H8799)} of the fruit thereof{H6529}, and did eat{H398}{(H8799)}, and gave{H5414}{(H8799)} also{H1571} unto her husband{H376} with her; and he did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. (kjv)

======= Genesis 3:7 ============

Genesis 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig-leaves together, and made themselves aprons.(asv)

Genesis 3:7 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků. (CZ)

Genesis 3:7 And the eyes{H5869} of them both{H8147} were opened{H6491}{(H8735)}, and they{H1992} knew{H3045}{(H8799)} that they were naked{H5903}; and they sewed{H8609} fig{H8384} leaves{H5929} together{H8609}{(H8799)}, and made themselves{H6213}{(H8799)} aprons{H2290}. (kjv-strongs#)

Gen 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. (kjv)

======= Genesis 3:8 ============

Genesis 3:8 And they heard the voice of Jehovah God walking in the garden in the cool of the day: and the man and his wife hid themselves from the presence of Jehovah God amongst the trees of the garden.(asv)

Genesis 3:8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského. (CZ)

Genesis 3:8 And they heard{H8085}{(H8799)} the voice{H6963} of the LORD{H3068} God{H430} walking{H1980}{(H8693)} in the garden{H1588} in the cool{H7307} of the day{H3117}: and Adam{H120} and his wife{H802} hid themselves{H2244}{(H8691)} from the presence{H6440} of the LORD{H3068} God{H430} amongst{H8432} the trees{H6086} of the garden{H1588}. (kjv-strongs#)

Gen 3:8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden. (kjv)

======= Genesis 3:9 ============

Genesis 3:9 And Jehovah God called unto the man, and said unto him, Where art thou?(asv)

Genesis 3:9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi? (CZ)

Genesis 3:9 And the LORD{H3068} God{H430} called{H7121}{(H8799)} unto Adam{H120}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Where art thou{H335}? (kjv-strongs#)

Gen 3:9 And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? (kjv)

======= Genesis 3:10 ============

Genesis 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.(asv)

Genesis 3:10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se. (CZ)

Genesis 3:10 And he said{H559}{(H8799)}, I heard{H8085}{(H8804)} thy voice{H6963} in the garden{H1588}, and I was afraid{H3372}{(H8799)}, because I{H595} was naked{H5903}; and I hid myself{H2244}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself. (kjv)

======= Genesis 3:11 ============

Genesis 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?(asv)

Genesis 3:11 I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl? (CZ)

Genesis 3:11 And he said{H559}{(H8799)}, Who{H4310} told{H5046}{(H8689)} thee that thou wast naked{H5903}? Hast thou eaten{H398}{(H8804)} of the tree{H6086}, whereof I commanded thee{H6680}{(H8765)} that thou shouldest not{H1115} eat{H398}{(H8800)}? (kjv-strongs#)

Gen 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? (kjv)

======= Genesis 3:12 ============

Genesis 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.(asv)

Genesis 3:12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem. (CZ)

Genesis 3:12 And the man{H120} said{H559}{(H8799)}, The woman{H802} whom thou gavest{H5414}{(H8804)} to be with me{H5978}, she{H1931} gave{H5414}{(H8804)} me of the tree{H6086}, and I did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. (kjv)

======= Genesis 3:13 ============

Genesis 3:13 And Jehovah God said unto the woman, What is this thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.(asv)

Genesis 3:13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem. (CZ)

Genesis 3:13 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, What is this that thou hast done{H6213}{(H8804)}? And the woman{H802} said{H559}{(H8799)}, The serpent{H5175} beguiled me{H5377}{(H8689)}, and I did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. (kjv)

======= Genesis 3:14 ============

Genesis 3:14 And Jehovah God said unto the serpent, Because thou hast done this, cursed art thou above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:(asv)

Genesis 3:14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého. (CZ)

Genesis 3:14 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)} unto the serpent{H5175}, Because thou{H859} hast done{H6213}{(H8804)} this, thou art cursed{H779}{(H8803)} above all cattle{H929}, and above every beast{H2416} of the field{H7704}; upon thy belly{H1512} shalt thou go{H3212}{(H8799)}, and dust{H6083} shalt thou eat{H398}{(H8799)} all the days{H3117} of thy life{H2416}: (kjv-strongs#)

Gen 3:14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life: (kjv)

======= Genesis 3:15 ============

Genesis 3:15 and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed: he shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.(asv)

Genesis 3:15 Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu. (CZ)

Genesis 3:15 And I will put{H7896}{(H8799)} enmity{H342} between thee and the woman{H802}, and between thy seed{H2233} and her seed{H2233}; it shall bruise{H7779}{(H8799)} thy head{H7218}, and thou shalt bruise{H7779}{(H8799)} his heel{H6119}. (kjv-strongs#)

Gen 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. (kjv)

======= Genesis 3:16 ============

Genesis 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy pain and thy conception; in pain thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.(asv)

Genesis 3:16 Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou. (CZ)

Genesis 3:16 Unto the woman{H802} he said{H559}{(H8804)}, I will greatly{H7235}{(H8687)} multiply{H7235}{(H8686)} thy sorrow{H6093} and thy conception{H2032}; in sorrow{H6089} thou shalt bring forth{H3205}{(H8799)} children{H1121}; and thy desire{H8669} shall be to thy husband{H376}, and he shall rule{H4910}{(H8799)} over thee. (kjv-strongs#)

Gen 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. (kjv)

======= Genesis 3:17 ============

Genesis 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in toil shalt thou eat of it all the days of thy life;(asv)

Genesis 3:17 Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. (CZ)

Genesis 3:17 And unto Adam{H121} he said{H559}{(H8804)}, Because thou hast hearkened{H8085}{(H8804)} unto the voice{H6963} of thy wife{H802}, and hast eaten{H398}{(H8799)} of the tree{H6086}, of which{H834} I commanded thee{H6680}{(H8765)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not eat{H398}{(H8799)} of it: cursed{H779}{(H8803)} is the ground{H127} for thy sake; in sorrow{H6093} shalt thou eat{H398}{(H8799)} of it all{H3605} the days{H3117} of thy life{H2416}; (kjv-strongs#)

Gen 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; (kjv)

======= Genesis 3:18 ============

Genesis 3:18 thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;(asv)

Genesis 3:18 Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. (CZ)

Genesis 3:18 Thorns also{H6975} and thistles{H1863} shall it bring forth{H6779}{(H8686)} to thee; and thou shalt eat{H398}{(H8804)} the herb{H6212} of the field{H7704}; (kjv-strongs#)

Gen 3:18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field; (kjv)

======= Genesis 3:19 ============

Genesis 3:19 in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.(asv)

Genesis 3:19 V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš. (CZ)

Genesis 3:19 In the sweat{H2188} of thy face{H639} shalt thou eat{H398}{(H8799)} bread{H3899}, till{H5704} thou return{H7725}{(H8800)} unto the ground{H127}; for out of it wast thou taken{H3947}{(H8795)}: for dust{H6083} thou{H859} art, and unto dust{H6083} shalt thou return{H7725}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. (kjv)

======= Genesis 3:20 ============

Genesis 3:20 And the man called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.(asv)

Genesis 3:20 Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých. (CZ)

Genesis 3:20 And Adam{H120} called{H7121}{(H8799)} his wife's{H802} name{H8034} Eve{H2332}; because she was the mother{H517} of all living{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 3:20 And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living. (kjv)

======= Genesis 3:21 ============

Genesis 3:21 And Jehovah God made for Adam and for his wife coats of skins, and clothed them.(asv)

Genesis 3:21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je. (CZ)

Genesis 3:21 Unto Adam{H120} also and to his wife{H802} did the LORD{H3068} God{H430} make{H6213}{(H8799)} coats{H3801} of skins{H5785}, and clothed them{H3847}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:21 Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them. (kjv)

======= Genesis 3:22 ============

Genesis 3:22 And Jehovah God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil; and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever--(asv)

Genesis 3:22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej. (CZ)

Genesis 3:22 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)}, Behold{H2005}, the man{H120} is become as one{H259} of us, to know{H3045}{(H8800)} good{H2896} and evil{H7451}: and now, lest he put forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and take{H3947}{(H8804)} also of the tree{H6086} of life{H2416}, and eat{H398}{(H8804)}, and live{H2425}{(H8804)} for ever{H5769}: (kjv-strongs#)

Gen 3:22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: (kjv)

======= Genesis 3:23 ============

Genesis 3:23 therefore Jehovah God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.(asv)

Genesis 3:23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl. (CZ)

Genesis 3:23 Therefore the LORD{H3068} God{H430} sent him forth{H7971}{(H8762)} from the garden{H1588} of Eden{H5731}, to till{H5647}{(H8800)} the ground{H127} from whence he was taken{H3947}{(H8795)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:23 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. (kjv)

======= Genesis 3:24 ============

Genesis 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden the Cherubim, and the flame of a sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.(asv)

Genesis 3:24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života. (CZ)

Genesis 3:24 So he drove out{H1644}{(H8762)} the man{H120}; and he placed{H7931}{(H8686)} at the east{H6924} of the garden{H1588} of Eden{H5731} Cherubims{H3742}, and a flaming{H3858} sword{H2719} which turned every way{H2015}{(H8693)}, to keep{H8104}{(H8800)} the way{H1870} of the tree{H6086} of life{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. (kjv)

======= Genesis 4:1 ============

Genesis 4:1 And the man knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man with [the help of] Jehovah.(asv)

Genesis 4:1 Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu. (CZ)

Genesis 4:1 And Adam{H120} knew{H3045}{(H8804)}{H853} Eve{H2332} his wife{H802}; and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)}{H853} Cain{H7014}, and said{H559}{(H8799)}, I have gotten{H7069}{(H8804)} a man{H376} from{H854} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD. (kjv)

======= Genesis 4:2 ============

Genesis 4:2 And again she bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.(asv)

Genesis 4:2 A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč. (CZ)

Genesis 4:2 And she again{H3254}{(H8686)} bare{H3205}{(H8800)} his brother{H251} Abel{H1893}. And Abel{H1893} was a keeper{H7462}{(H8802)} of sheep{H6629}, but Cain{H7014} was a tiller{H5647}{(H8802)} of the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 4:2 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. (kjv)

======= Genesis 4:3 ============

Genesis 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto Jehovah.(asv)

Genesis 4:3 Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu. (CZ)

Genesis 4:3 And in process{H7093} of time{H3117} it came to pass, that Cain{H7014} brought{H935}{(H8686)} of the fruit{H6529} of the ground{H127} an offering{H4503} unto the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD. (kjv)

======= Genesis 4:4 ============

Genesis 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And Jehovah had respect unto Abel and to his offering:(asv)

Genesis 4:4 Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho. (CZ)

Genesis 4:4 And Abel{H1893}, he{H1931} also brought{H935}{(H8689)} of the firstlings{H1062} of his flock{H6629} and of the fat{H2459} thereof. And the LORD{H3068} had respect{H8159}{(H8799)} unto Abel{H1893} and to his offering{H4503}: (kjv-strongs#)

Gen 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering: (kjv)

======= Genesis 4:5 ============

Genesis 4:5 but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.(asv)

Genesis 4:5 Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho. (CZ)

Genesis 4:5 But unto Cain{H7014} and to his offering{H4503} he had not respect{H8159}{(H8804)}. And Cain{H7014} was very{H3966} wroth{H2734}{(H8799)}, and his countenance{H6440} fell{H5307}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:5 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. (kjv)

======= Genesis 4:6 ============

Genesis 4:6 And Jehovah said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?(asv)

Genesis 4:6 I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář tvá? (CZ)

Genesis 4:6 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Cain{H7014}, Why art thou wroth{H2734}{(H8804)}? and why is thy countenance{H6440} fallen{H5307}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 4:6 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen? (kjv)

======= Genesis 4:7 ============

Genesis 4:7 If thou doest well, shall it not be lifted up? and if thou doest not well, sin coucheth at the door; and unto thee shall be its desire; but do thou rule over it.(asv)

Genesis 4:7 Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním. (CZ)

Genesis 4:7 If{H518} thou doest well{H3190}{(H8686)}, shalt thou not be accepted{H7613}? and if thou doest not well{H3190}{(H8686)}, sin{H2403} lieth{H7257}{(H8802)} at the door{H6607}. And unto thee shall be his desire{H8669}, and thou shalt rule{H4910}{(H8799)} over him. (kjv-strongs#)

Gen 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. (kjv)

======= Genesis 4:8 ============

Genesis 4:8 And Cain told Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.(asv)

Genesis 4:8 I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej. (CZ)

Genesis 4:8 And Cain{H7014} talked{H559}{(H8799)} with{H413} Abel{H1893} his brother{H251}: and it came to pass, when they were in the field{H7704}, that Cain{H7014} rose up{H6965}{(H8799)} against{H413} Abel{H1893} his brother{H251}, and slew him{H2026}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. (kjv)

======= Genesis 4:9 ============

Genesis 4:9 And Jehovah said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: am I my brother's keeper?(asv)

Genesis 4:9 I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého? (CZ)

Genesis 4:9 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Cain{H7014}, Where{H335} is Abel{H1893} thy brother{H251}? And he said{H559}{(H8799)}, I know{H3045}{(H8804)} not: Am I my brother's{H251} keeper{H8104}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 4:9 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper? (kjv)

======= Genesis 4:10 ============

Genesis 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.(asv)

Genesis 4:10 I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země. (CZ)

Genesis 4:10 And he said{H559}{(H8799)}, What{H4100} hast thou done{H6213}{(H8804)}? the voice{H6963} of thy brother's{H251} blood{H1818} crieth{H6817}{(H8802)} unto me from the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. (kjv)

======= Genesis 4:11 ============

Genesis 4:11 And now cursed art thou from the ground, which hath opened its mouth to receive thy brother's blood from thy hand;(asv)

Genesis 4:11 Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé. (CZ)

Genesis 4:11 And now art thou cursed{H779}{(H8803)} from the earth{H127}, which hath opened{H6475}{(H8804)} her mouth{H6310} to receive{H3947}{(H8800)} thy brother's{H251} blood{H1818} from thy hand{H3027}; (kjv-strongs#)

Gen 4:11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand; (kjv)

======= Genesis 4:12 ============

Genesis 4:12 when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee its strength; a fugitive and a wanderer shalt thou be in the earth.(asv)

Genesis 4:12 Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi. (CZ)

Genesis 4:12 When{H3588} thou tillest{H5647}{(H8799)} the ground{H127}, it shall not henceforth{H3254}{(H8686)} yield{H5414}{(H8800)} unto thee her strength{H3581}; a fugitive{H5128}{(H8801)} and a vagabond{H5110}{(H8802)} shalt thou be in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 4:12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. (kjv)

======= Genesis 4:13 ============

Genesis 4:13 And Cain said unto Jehovah, My punishment is greater than I can bear.(asv)

Genesis 4:13 I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla. (CZ)

Genesis 4:13 And Cain{H7014} said{H559}{(H8799)} unto the LORD{H3068}, My punishment{H5771} is greater{H1419} than I can bear{H5375}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:13 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear. (kjv)

======= Genesis 4:14 ============

Genesis 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the ground; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a wanderer in the earth; and it will come to pass, that whosoever findeth me will slay me.(asv)

Genesis 4:14 Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne. (CZ)

Genesis 4:14 Behold, thou hast driven me out{H1644}{(H8765)} this day{H3117} from the face{H6440} of the earth{H127}; and from{H5921} thy face{H6440} shall I be hid{H5641}{(H8735)}; and I shall be a fugitive{H5128}{(H8801)} and a vagabond{H5110}{(H8802)} in the earth{H776}; and it shall come to pass{H1961}{(H8804)}, that every one that findeth me{H4672}{(H8802)} shall slay me{H2026}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. (kjv)

======= Genesis 4:15 ============

Genesis 4:15 And Jehovah said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And Jehovah appointed a sign for Cain, lest any finding him should smite him.(asv)

Genesis 4:15 I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení naKaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl. (CZ)

Genesis 4:15 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto him, Therefore{H3651} whosoever slayeth{H2026}{(H8802)} Cain{H7014}, vengeance shall be taken{H5358}{(H8714)} on him sevenfold{H7659}. And the LORD{H3068} set{H7760}{(H8799)} a mark{H226} upon Cain{H7014}, lest{H1115} any finding{H4672}{(H8802)} him should kill{H5221}{(H8687)} him. (kjv-strongs#)

Gen 4:15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. (kjv)

======= Genesis 4:16 ============

Genesis 4:16 And Cain went out from the presence of Jehovah, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.(asv)

Genesis 4:16 Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k východní straně naproti Eden. (CZ)

Genesis 4:16 And Cain{H7014} went out{H3318}{(H8799)} from the presence{H6440} of the LORD{H3068}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the land{H776} of Nod{H5113}, on the east{H6926} of Eden{H5731}. (kjv-strongs#)

Gen 4:16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. (kjv)

======= Genesis 4:17 ============

Genesis 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.(asv)

Genesis 4:17 Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch. (CZ)

Genesis 4:17 And Cain{H7014} knew{H3045}{(H8799)} his wife{H802}; and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Enoch{H2585}: and he builded{H1129}{(H8802)} a city{H5892}, and called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the city{H5892}, after the name{H8034} of his son{H1121}, Enoch{H2585}. (kjv-strongs#)

Gen 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch. (kjv)

======= Genesis 4:18 ============

Genesis 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael; and Mehujael begat Methushael; and Methushael begat Lamech.(asv)

Genesis 4:18 I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha. (CZ)

Genesis 4:18 And unto Enoch{H2585} was born{H3205}{(H8735)} Irad{H5897}: and Irad{H5897} begat{H3205}{(H8804)} Mehujael{H4232}: and Mehujael{H4232} begat{H3205}{(H8804)} Methusael{H4967}: and Methusael{H4967} begat{H3205}{(H8804)} Lamech{H3929}. (kjv-strongs#)

Gen 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech. (kjv)

======= Genesis 4:19 ============

Genesis 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.(asv)

Genesis 4:19 Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla. (CZ)

Genesis 4:19 And Lamech{H3929} took{H3947}{(H8799)} unto him two{H8147} wives{H802}: the name{H8034} of the one{H259} was Adah{H5711}, and the name{H8034} of the other{H8145} Zillah{H6741}. (kjv-strongs#)

Gen 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. (kjv)

======= Genesis 4:20 ============

Genesis 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents and [have] cattle.(asv)

Genesis 4:20 I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a stádo pasoucích. (CZ)

Genesis 4:20 And Adah{H5711} bare{H3205}{(H8799)} Jabal{H2989}: he was the father{H1} of such as dwell{H3427}{(H8802)} in tents{H168}, and of such as have cattle{H4735}. (kjv-strongs#)

Gen 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. (kjv)

======= Genesis 4:21 ============

Genesis 4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and pipe.(asv)

Genesis 4:21 A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a nástroje hudebné. (CZ)

Genesis 4:21 And his brother's{H251} name{H8034} was Jubal{H3106}: he was the father{H1} of all such as handle{H8610}{(H8802)} the harp{H3658} and organ{H5748}. (kjv-strongs#)

Gen 4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ. (kjv)

======= Genesis 4:22 ============

Genesis 4:22 And Zillah, she also bare Tubal-cain, the forger of every cutting instrument of brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.(asv)

Genesis 4:22 A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma. (CZ)

Genesis 4:22 And Zillah{H6741}, she also bare{H3205}{(H8804)} Tubalcain{H8423}, an instructer{H3913}{(H8803)} of every artificer{H2794} in brass{H5178} and iron{H1270}: and the sister{H269} of Tubalcain{H8423} was Naamah{H5279}. (kjv-strongs#)

Gen 4:22 And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain was Naamah. (kjv)

======= Genesis 4:23 ============

Genesis 4:23 And Lamech said unto his wives: Adah and Zillah, hear my voice; Ye wives of Lamech, hearken unto my speech: For I have slain a man for wounding me, And a young man for bruising me:(asv)

Genesis 4:23 I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy Lámechovy, poslouchejte řeči mé, že jsem zabil muže k ráně své a mládence k zsinalosti své. (CZ)

Genesis 4:23 And Lamech{H3929} said{H559}{(H8799)} unto his wives{H802}, Adah{H5711} and Zillah{H6741}, Hear{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}; ye wives{H802} of Lamech{H3929}, hearken{H238}{(H8685)} unto my speech{H565}: for I have slain{H2026}{(H8804)} a man{H376} to my wounding{H6482}, and a young man{H3206} to my hurt{H2250}. (kjv-strongs#)

Gen 4:23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. (kjv)

======= Genesis 4:24 ============

Genesis 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, Truly Lamech seventy and sevenfold.(asv)

Genesis 4:24 Jestližeť sedmnásobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lámecha sedmdesátekrát sedmkrát. (CZ)

Genesis 4:24 If{H3588} Cain{H7014} shall be avenged{H5358}{(H8714)} sevenfold{H7659}, truly Lamech{H3929} seventy{H7657} and sevenfold{H7651}. (kjv-strongs#)

Gen 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold. (kjv)

======= Genesis 4:25 ============

Genesis 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For, [said she], God hath appointed me another seed instead of Abel; for Cain slew him.(asv)

Genesis 4:25 Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě místo Abele, kteréhož zabil Kain. (CZ)

Genesis 4:25 And Adam{H120} knew{H3045}{(H8799)} his wife{H802} again{H5750}; and she bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Seth{H8352}: For God{H430}, said she, hath appointed{H7896}{(H8804)} me another{H312} seed{H2233} instead{H8478} of Abel{H1893}, whom{H3588} Cain{H7014} slew{H2026}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. (kjv)

======= Genesis 4:26 ============

Genesis 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enosh. Then began men to call upon the name of Jehovah.(asv)

Genesis 4:26 Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova. (CZ)

Genesis 4:26 And to Seth{H8352}, to him{H1931} also there was born{H3205}{(H8795)} a son{H1121}; and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Enos{H583}: then began men{H2490}{(H8717)} to call{H7121}{(H8800)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 5:1 ============

Genesis 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;(asv)

Genesis 5:1 Tato jest kniha rodů Adamových. V ten den, v kterémž stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božímu učinil ho. (CZ)

Genesis 5:1 This{H2088} is the book{H5612} of the generations{H8435} of Adam{H121}. In the day{H3117} that God{H430} created{H1254}{(H8800)} man{H120}, in the likeness{H1823} of God{H430} made{H6213}{(H8804)} he him; (kjv-strongs#)

Gen 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; (kjv)

======= Genesis 5:2 ============

Genesis 5:2 male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.(asv)

Genesis 5:2 Muže a ženu stvořil je a požehnal jim, a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvořeni jsou. (CZ)

Genesis 5:2 Male{H2145} and female{H5347} created{H1254}{(H8804)} he them; and blessed{H1288}{(H8762)} them, and called{H7121}{(H8799)} their name{H8034} Adam{H120}, in the day{H3117} when they were created{H1254}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. (kjv)

======= Genesis 5:3 ============

Genesis 5:3 And Adam lived a hundred and thirty years, and begat [a son] in his own likeness, after his image; and called his name Seth:(asv)

Genesis 5:3 Byl pak Adam ve stu a třidcíti letech, když zplodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému, a nazval jméno jeho Set. (CZ)

Genesis 5:3 And Adam{H121} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} a son in his own likeness{H1823}, after his image{H6754}; and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Seth{H8352}: (kjv-strongs#)

Gen 5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth: (kjv)

======= Genesis 5:4 ============

Genesis 5:4 and the days of Adam after he begat Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters.(asv)

Genesis 5:4 I bylo dnů Adamových po zplození Seta osm set let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:4 And the days{H3117} of Adam{H121} after{H310} he had begotten{H3205}{(H8687)} Seth{H8352} were eight{H8083} hundred{H3967} years{H8141}: and he begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:5 ============

Genesis 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.(asv)

Genesis 5:5 A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ, devět set a třidceti let, i umřel. (CZ)

Genesis 5:5 And all the days{H3117} that Adam{H121} lived{H2425}{(H8804)} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:6 ============

Genesis 5:6 And Seth lived a hundred and five years, and begat Enosh:(asv)

Genesis 5:6 Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa. (CZ)

Genesis 5:6 And Seth{H8352} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Enos{H583}: (kjv-strongs#)

Gen 5:6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos: (kjv)

======= Genesis 5:7 ============

Genesis 5:7 and Seth lived after he begat Enosh eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:7 A po zplození Enosa živ byl Set osm set a sedm let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:7 And Seth{H8352} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Enos{H583} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:8 ============

Genesis 5:8 and all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.(asv)

Genesis 5:8 I bylo všech dnů Setových devět set a dvanácte let, i umřel. (CZ)

Genesis 5:8 And all the days{H3117} of Seth{H8352} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and twelve{H6240}{H8147} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:9 ============

Genesis 5:9 And Enosh lived ninety years, and begat Kenan:(asv)

Genesis 5:9 Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana. (CZ)

Genesis 5:9 And Enos{H583} lived{H2421}{(H8799)} ninety{H8673} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Cainan{H7018}: (kjv-strongs#)

Gen 5:9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan: (kjv)

======= Genesis 5:10 ============

Genesis 5:10 and Enosh lived after he begat Kenan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:10 And Enos{H583} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Cainan{H7018} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and fifteen{H6240}{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:11 ============

Genesis 5:11 and all the days of Enosh were nine hundred and five years: and he died.(asv)

Genesis 5:11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel. (CZ)

Genesis 5:11 And all the days{H3117} of Enos{H583} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:12 ============

Genesis 5:12 And Kenan lived seventy years, and begat Mahalalel:(asv)

Genesis 5:12 Kainan pak byl v sedmdesáti letech, když zplodil Mahalaleele. (CZ)

Genesis 5:12 And Cainan{H7018} lived{H2421}{(H8799)} seventy{H7657} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Mahalaleel{H4111}: (kjv-strongs#)

Gen 5:12 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel: (kjv)

======= Genesis 5:13 ============

Genesis 5:13 and Kenan lived after he begat Mahalalel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:13 A po zplození Mahalaleele živ byl Kainan osm set a čtyřidceti let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:13 And Cainan{H7018} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Mahalaleel{H4111} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and forty{H705} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:14 ============

Genesis 5:14 and all the days of Kenan were nine hundred and ten years: and he died.(asv)

Genesis 5:14 I bylo všech dnů Kainanových devět set a deset let, i umřel. (CZ)

Genesis 5:14 And all the days{H3117} of Cainan{H7018} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and ten{H6235} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:15 ============

Genesis 5:15 And Mahalalel lived sixty and five years, and begat Jared:(asv)

Genesis 5:15 Mahalaleel pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Járeda. (CZ)

Genesis 5:15 And Mahalaleel{H4111} lived{H2421}{(H8799)} sixty{H8346}{H8141} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Jared{H3382}: (kjv-strongs#)

Gen 5:15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared: (kjv)

======= Genesis 5:16 ============

Genesis 5:16 And Mahalalel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:16 A po zplození Járeda živ byl Mahalaleel osm set a třidceti let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:16 And Mahalaleel{H4111} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Jared{H3382} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:17 ============

Genesis 5:17 and all the days of Mahalalel were eight hundred ninety and five years: and he died.(asv)

Genesis 5:17 I bylo všech dnů Mahalaleelových osm set devadesáte a pět let, i umřel. (CZ)

Genesis 5:17 And all the days{H3117} of Mahalaleel{H4111} were eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} ninety{H8673} and five{H2568} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:18 ============

Genesis 5:18 And Jared lived a hundred sixty and two years, and begat Enoch:(asv)

Genesis 5:18 Járed pak byl ve stu šedesáti a dvou letech, když zplodil Enocha. (CZ)

Genesis 5:18 And Jared{H3382} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967} sixty{H8346}{H8141} and two{H8147} years{H8141}, and he begat{H3205}{(H8686)} Enoch{H2585}: (kjv-strongs#)

Gen 5:18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch: (kjv)

======= Genesis 5:19 ============

Genesis 5:19 and Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:19 A po zplození Enocha živ byl Járed osm set let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:19 And Jared{H3382} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Enoch{H2585} eight{H8083} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:20 ============

Genesis 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.(asv)

Genesis 5:20 I bylo všech dnů Járedových devět set šedesáte a dvě létě, i umřel. (CZ)

Genesis 5:20 And all the days{H3117} of Jared{H3382} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and two{H8147} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:21 ============

Genesis 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:(asv)

Genesis 5:21 Enoch pak byl v šedesáti a pěti letech, když zplodil Matuzaléma. (CZ)

Genesis 5:21 And Enoch{H2585} lived{H2421}{(H8799)} sixty{H8346} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Methuselah{H4968}: (kjv-strongs#)

Gen 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah: (kjv)

======= Genesis 5:22 ============

Genesis 5:22 and Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:22 A chodil Enoch stále s Bohem po zplození Matuzaléma tři sta let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:22 And Enoch{H2585} walked{H1980}{(H8691)} with{H854} God{H430} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)}{H853} Methuselah{H4968} three{H7969} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:23 ============

Genesis 5:23 and all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:(asv)

Genesis 5:23 I bylo všech dnů Enochových tři sta šedesáte a pět let. (CZ)

Genesis 5:23 And all the days{H3117} of Enoch{H2585} were three{H7969} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and five{H2568} years{H8141}: (kjv-strongs#)

Gen 5:23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: (kjv)

======= Genesis 5:24 ============

Genesis 5:24 and Enoch walked with God: and he was not; for God took him.(asv)

Genesis 5:24 A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh. (CZ)

Genesis 5:24 And Enoch{H2585} walked{H1980}{(H8691)} with God{H430}: and he was not; for God{H430} took{H3947}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 5:24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him. (kjv)

======= Genesis 5:25 ============

Genesis 5:25 And Methuselah lived a hundred eighty and seven years, and begat Lamech:(asv)

Genesis 5:25 Matuzalém pak byl ve stu osmdesáti sedmi letech, když zplodil Lámecha. (CZ)

Genesis 5:25 And Methuselah{H4968} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Lamech{H3929}: (kjv-strongs#)

Gen 5:25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech. (kjv)

======= Genesis 5:26 ============

Genesis 5:26 and Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:26 A po zplození Lámecha živ byl Matuzalém sedm set osmdesáte a dvě létě, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:26 And Methuselah{H4968} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Lamech{H3929} seven{H7651} hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and two{H8147} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:27 ============

Genesis 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.(asv)

Genesis 5:27 I bylo všech dnů Matuzalémových devět set šedesáte a devět let, i umřel. (CZ)

Genesis 5:27 And all the days{H3117} of Methuselah{H4968} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and nine{H8672} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:28 ============

Genesis 5:28 And Lamech lived a hundred eighty and two years, and begat a son:(asv)

Genesis 5:28 Lámech pak byl ve stu osmdesáti a dvou letech, když zplodil syna, (CZ)

Genesis 5:28 And Lamech{H3929} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and two{H8147} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} a son{H1121}: (kjv-strongs#)

Gen 5:28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: (kjv)

======= Genesis 5:29 ============

Genesis 5:29 and he called his name Noah, saying, This same shall comfort us in our work and in the toil of our hands, [which cometh] because of the ground which Jehovah hath cursed.(asv)

Genesis 5:29 Jehož jméno nazval Noé, řka: Tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho,od práce rukou našich, kterouž máme s zemí, jížto zlořečil Hospodin. (CZ)

Genesis 5:29 And he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Noah{H5146}, saying{H559}{(H8800)}, This same shall comfort{H5162}{(H8762)} us concerning our work{H4639} and toil{H6093} of our hands{H3027}, because{H4480} of the ground{H127} which the LORD{H3068} hath cursed{H779}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed. (kjv)

======= Genesis 5:30 ============

Genesis 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:30 A živ byl Lámech potom, když zplodil Noé, pět set devadesáte a pět let, a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 5:30 And Lamech{H3929} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Noah{H5146} five{H2568} hundred{H3967}{H8141} ninety{H8673} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:31 ============

Genesis 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.(asv)

Genesis 5:31 I bylo všech dnů Lámechových sedm set sedmdesáte a sedm let, i umřel. (CZ)

Genesis 5:31 And all the days{H3117} of Lamech{H3929} were seven{H7651} hundred{H3967}{H8141} seventy{H7657} and seven{H7651} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:32 ============

Genesis 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.(asv)

Genesis 5:32 A když byl Noé v pěti stech letech, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. (CZ)

Genesis 5:32 And Noah{H5146} was five{H2568} hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}: and Noah{H5146} begat{H3205}{(H8686)} Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}. (kjv-strongs#)

Gen 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.(kjv)

======= Genesis 6:1 ============

Genesis 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the ground, and daughters were born unto them,(asv)

Genesis 6:1 Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, (CZ)

Genesis 6:1 And it came to pass, when men{H120} began{H2490}{(H8689)} to multiply{H7231}{(H8800)} on{H5921} the face{H6440} of the earth{H127}, and daughters{H1323} were born{H3205}{(H8795)} unto them, (kjv-strongs#)

Gen 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, (kjv)

======= Genesis 6:2 ============

Genesis 6:2 that the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all that they chose.(asv)

Genesis 6:2 Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. (CZ)

Genesis 6:2 That the sons{H1121} of God{H430} saw{H7200}{(H8799)} the daughters{H1323} of men{H120} that they{H2007} were fair{H2896}; and they took{H3947}{(H8799)} them wives{H802} of all which they chose{H977}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose. (kjv)

======= Genesis 6:3 ============

Genesis 6:3 And Jehovah said, My Spirit shall not strive with man for ever, for that he also is flesh: yet shall his days be a hundred and twenty years. [(asv)

Genesis 6:3 Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let. (CZ)

Genesis 6:3 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, My spirit{H7307} shall not always{H5769} strive{H1777}{(H8799)} with man{H120}, for that he also{H1571}{(H8677)}{H7683}{(H8800)} is flesh{H1320}: yet his days{H3117} shall be an hundred{H3967} and twenty{H6242} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. (kjv)

======= Genesis 6:4 ============

Genesis 6:4 The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them: the same were the mighty men that were of old, the men of renown.(asv)

Genesis 6:4 Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. (CZ)

Genesis 6:4 There were giants{H5303} in the earth{H776} in those days{H3117}; and also after{H310} that{H3651}, when{H834} the sons{H1121} of God{H430} came in{H935}{(H8799)} unto the daughters{H1323} of men{H120}, and they bare{H3205}{(H8804)} children to them, the same{H1992} became mighty men{H1368} which were of old{H5769}, men{H582} of renown{H8034}. (kjv-strongs#)

Gen 6:4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. (kjv)

======= Genesis 6:5 ============

Genesis 6:5 And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.(asv)

Genesis 6:5 Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, (CZ)

Genesis 6:5 And GOD{H3068} saw{H7200}{(H8799)} that the wickedness{H7451} of man{H120} was great{H7227} in the earth{H776}, and that every imagination{H3336} of the thoughts{H4284} of his heart{H3820} was only{H7535} evil{H7451} continually{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 6:5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. (kjv)

======= Genesis 6:6 ============

Genesis 6:6 And it repented Jehovah that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.(asv)

Genesis 6:6 Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. (CZ)

Genesis 6:6 And it repented{H5162}{(H8735)} the LORD{H3068} that he had made{H6213}{(H8804)} man{H120} on the earth{H776}, and it grieved{H6087}{(H8691)} him at{H413} his heart{H3820}. (kjv-strongs#)

Gen 6:6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. (kjv)

======= Genesis 6:7 ============

Genesis 6:7 And Jehovah said, I will destroy man whom I have created from the face of the ground; both man, and beast, and creeping things, and birds of the heavens; for it repenteth me that I have made them.(asv)

Genesis 6:7 Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil. (CZ)

Genesis 6:7 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, I will destroy{H4229}{(H8799)} man{H120} whom I have created{H1254}{(H8804)} from the face{H6440} of the earth{H127}; both man{H120}, and{H5704} beast{H929}, and the creeping thing{H7431}, and the fowls{H5775} of the air{H8064}; for it repenteth{H5162}{(H8738)} me that I have made{H6213}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 6:7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. (kjv)

======= Genesis 6:8 ============

Genesis 6:8 But Noah found favor in the eyes of Jehovah.(asv)

Genesis 6:8 Ale Noé našel milost před Hospodinem. (CZ)

Genesis 6:8 But Noah{H5146} found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in the eyes{H5869} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD. (kjv)

======= Genesis 6:9 ============

Genesis 6:9 These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, [and] perfect in his generations: Noah walked with God.(asv)

Genesis 6:9 Tito jsou příběhové Noé: Noé muž spravedlivý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem ustavičně chodil Noé. (CZ)

Genesis 6:9 These are the generations{H8435} of Noah{H5146}: Noah{H5146} was a just{H6662} man{H376} and perfect{H8549} in his generations{H1755}, and Noah{H5146} walked{H1980}{(H8694)} with God{H430}. (kjv-strongs#)

Gen 6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. (kjv)

======= Genesis 6:10 ============

Genesis 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.(asv)

Genesis 6:10 (Zplodil pak Noé tři syny: Sema, Chama a Jáfeta.) (CZ)

Genesis 6:10 And Noah{H5146} begat{H3205}{(H8686)} three{H7969} sons{H1121}, Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}. (kjv-strongs#)

Gen 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. (kjv)

======= Genesis 6:11 ============

Genesis 6:11 And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence.(asv)

Genesis 6:11 Ale země byla porušena před Bohem, a naplněna byla země nepravostí. (CZ)

Genesis 6:11 The earth{H776} also was corrupt{H7843}{(H8735)} before{H6440} God{H430}, and the earth{H776} was filled{H4390}{(H8735)} with violence{H2555}. (kjv-strongs#)

Gen 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. (kjv)

======= Genesis 6:12 ============

Genesis 6:12 And God saw the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted their way upon the earth.(asv)

Genesis 6:12 Viděl tedy Bůh zemi, a aj, porušena byla, nebo bylo porušilo všeliké tělo cestu svou na zemi. (CZ)

Genesis 6:12 And God{H430} looked{H7200}{(H8799)} upon the earth{H776}, and, behold, it was corrupt{H7843}{(H8738)}; for all flesh{H1320} had corrupted{H7843}{(H8689)} his way{H1870} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. (kjv)

======= Genesis 6:13 ============

Genesis 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.(asv)

Genesis 6:13 Protož řekl Bůh k Noé: Konec všelikého těla přichází přede mne, nebo naplněna jest země nepravostí od nich; z té příčiny, hle, již zkazím je s zemí. (CZ)

Genesis 6:13 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, The end{H7093} of all flesh{H1320} is come{H935}{(H8804)} before me{H6440}; for the earth{H776} is filled with{H4390}{(H8804)} violence{H2555} through them{H6440}; and, behold, I will destroy{H7843}{(H8688)} them with{H854} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth. (kjv)

======= Genesis 6:14 ============

Genesis 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.(asv)

Genesis 6:14 Učiň sobě koráb z dříví gofer; příhrady zděláš v tom korábu, a oklejuješ jej vnitř i zevnitř klím. (CZ)

Genesis 6:14 Make{H6213}{(H8798)} thee an ark{H8392} of gopher{H1613} wood{H6086}; rooms{H7064} shalt thou make{H6213}{(H8799)} in{H854} the ark{H8392}, and shalt pitch{H3722}{(H8804)} it within{H1004} and without{H2351} with pitch{H3724}. (kjv-strongs#)

Gen 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. (kjv)

======= Genesis 6:15 ============

Genesis 6:15 And this is how thou shalt make it: the length of the ark three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.(asv)

Genesis 6:15 A na tento způsob uděláš jej: Tří set loktů bude dlouhost toho korábu, padesáti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho. (CZ)

Genesis 6:15 And this is the fashion which thou shalt make{H6213}{(H8799)} it of: The length{H753} of the ark{H8392} shall be three{H7969} hundred{H3967} cubits{H520}, the breadth{H7341} of it fifty{H2572} cubits{H520}, and the height{H6967} of it thirty{H7970} cubits{H520}. (kjv-strongs#)

Gen 6:15 And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. (kjv)

======= Genesis 6:16 ============

Genesis 6:16 A light shalt thou make to the ark, and to a cubit shalt thou finish it upward; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.(asv)

Genesis 6:16 Okno uděláš v korábu, a svrchkem na loket vysokým zavřeš jej; dvéře také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje spodní, druhé i třetí zděláš v něm. (CZ)

Genesis 6:16 A window{H6672} shalt thou make{H6213}{(H8799)} to the ark{H8392}, and in a cubit{H520} shalt thou finish{H3615}{(H8762)} it above{H4605}; and the door{H6607} of the ark{H8392} shalt thou set{H7760}{(H8799)} in the side thereof{H6654}; with lower{H8482}, second{H8145}, and third{H7992} stories shalt thou make{H6213}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 6:16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it. (kjv)

======= Genesis 6:17 ============

Genesis 6:17 And I, behold, I do bring the flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; everything that is in the earth shall die.(asv)

Genesis 6:17 Já pak, aj, já uvedu potopu vod na zemi, aby zkaženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na zemi, umře. (CZ)

Genesis 6:17 And, behold{H2009}, I{H589}, even I, do bring{H935}{(H8688)} a flood{H3999} of waters{H4325} upon the earth{H776}, to destroy{H7843}{(H8763)} all flesh{H1320}, wherein is the breath{H7307} of life{H2416}, from under{H8478} heaven{H8064}; and every thing{H3605} that is in the earth{H776} shall die{H1478}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. (kjv)

======= Genesis 6:18 ============

Genesis 6:18 But I will establish my covenant with thee; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.(asv)

Genesis 6:18 S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou. (CZ)

Genesis 6:18 But with thee will I establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285}; and thou shalt come{H935}{(H8804)} into{H413} the ark{H8392}, thou{H859}, and thy sons{H1121}, and thy wife{H802}, and thy sons{H1121}' wives{H802} with thee. (kjv-strongs#)

Gen 6:18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. (kjv)

======= Genesis 6:19 ============

Genesis 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.(asv)

Genesis 6:19 A ze všech živočichů všelikého těla, po dvém z každého uvedeš do korábu, abys je živé zachoval s sebou; samec a samice budou. (CZ)

Genesis 6:19 And of every living thing{H2416} of all flesh{H1320}, two{H8147} of every sort shalt thou bring{H935}{(H8686)} into the ark{H8392}, to keep them alive{H2421}{(H8687)} with thee; they shall be male{H2145} and female{H5347}. (kjv-strongs#)

Gen 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. (kjv)

======= Genesis 6:20 ============

Genesis 6:20 Of the birds after their kind, and of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.(asv)

Genesis 6:20 Z ptactva podlé pokolení jeho, a z hovad podlé pokolení jejich, ze všelikého také zeměplazu podlé pokolení jeho, po dvém z každého vejdou k tobě, aby živi zůstali. (CZ)

Genesis 6:20 Of fowls{H5775} after their kind{H4327}, and of cattle{H929} after their kind{H4327}, of every creeping thing{H7431} of the earth{H127} after his kind{H4327}, two{H8147} of every sort shall come{H935}{(H8799)} unto thee, to keep them alive{H2421}{(H8687)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. (kjv)

======= Genesis 6:21 ============

Genesis 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.(asv)

Genesis 6:21 Ty pak nabeř s sebou všeliké potravy, kteráž se jísti může, a shromažď sobě, aby byla tobě i jim ku pokrmu. (CZ)

Genesis 6:21 And take{H3947}{(H8798)} thou unto thee of all food{H3978} that is eaten{H398}{(H8735)}, and thou shalt gather{H622}{(H8804)} it to thee; and it shall be for food{H402} for thee, and for them. (kjv-strongs#)

Gen 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them. (kjv)

======= Genesis 6:22 ============

Genesis 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.(asv)

Genesis 6:22 I učinil Noé podlé všeho, jakž mu rozkázal Bůh, tak učinil. (CZ)

Genesis 6:22 Thus did{H6213}{(H8799)} Noah{H5146}; according to all that God{H430} commanded{H6680}{(H8765)} him, so did{H6213}{(H8804)} he. (kjv-strongs#)

Gen 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.(kjv)

======= Genesis 7:1 ============

Genesis 7:1 And Jehovah said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.(asv)

Genesis 7:1 Potom řekl Hospodin k Noé: Vejdiž ty i všecka čeled tvá do korábu; nebo jsem tě viděl spravedlivého před sebou v národu tomto. (CZ)

Genesis 7:1 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, Come{H935}{(H8798)} thou and all thy house{H1004} into the ark{H8392}; for thee have I seen{H7200}{(H8804)} righteous{H6662} before me{H6440} in this{H2088} generation{H1755}. (kjv-strongs#)

Gen 7:1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation. (kjv)

======= Genesis 7:2 ============

Genesis 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee seven and seven, the male and his female; and of the beasts that are not clean two, the male and his female:(asv)

Genesis 7:2 Ze všech hovad čistých vezmeš sobě sedmero a sedmero, samce a samici jeho, ale z hovad nečistých dvé a dvé, samce a samici jeho. (CZ)

Genesis 7:2 Of every clean{H2889} beast{H929} thou shalt take{H3947}{(H8799)} to thee by sevens{H7651}{H7651}, the male{H376} and his female{H802}: and of beasts{H929} that are not clean{H2889}{H1931} by two{H8147}, the male{H376} and his female{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female. (kjv)

======= Genesis 7:3 ============

Genesis 7:3 of the birds also of the heavens, seven and seven, male and female, to keep seed alive upon the face of all the earth.(asv)

Genesis 7:3 Z ptactva také nebeského sedmero a sedmero, samce a samici, aby živé zachováno bylo símě na vší zemi. (CZ)

Genesis 7:3 Of fowls{H5775} also of the air{H8064} by sevens{H7651}{H7651}, the male{H2145} and the female{H5347}; to keep{H2421} seed{H2233} alive{H2421}{(H8763)} upon the face{H6440} of all the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth. (kjv)

======= Genesis 7:4 ============

Genesis 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living thing that I have made will I destroy from off the face of the ground.(asv)

Genesis 7:4 Nebo po dnech ještě sedmi já dštíti budu na zemi za čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí; a vyhladím se svrchku země všelikou podstatu, kterouž jsem učinil. (CZ)

Genesis 7:4 For yet{H5750} seven{H7651} days{H3117}, and I will cause it to rain{H4305}{(H8688)} upon the earth{H776} forty{H705} days{H3117} and forty{H705} nights{H3915}; and every{H3605} living substance{H3351} that I have made{H6213}{(H8804)} will I destroy{H4229}{(H8804)} from off{H5921} the face{H6440} of the earth{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. (kjv)

======= Genesis 7:5 ============

Genesis 7:5 And Noah did according unto all that Jehovah commanded him.(asv)

Genesis 7:5 Tedy učinil Noé všecko tak, jakž mu přikázal Hospodin. (CZ)

Genesis 7:5 And Noah{H5146} did{H6213}{(H8799)} according unto all that the LORD{H3068} commanded{H6680}{(H8765)} him. (kjv-strongs#)

Gen 7:5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him. (kjv)

======= Genesis 7:6 ============

Genesis 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.(asv)

Genesis 7:6 (Byl pak Noé v šesti stech letech, když ta potopa přišla na zemi.) (CZ)

Genesis 7:6 And Noah{H5146} was six{H8337} hundred{H3967} years{H8141} old{H1121} when the flood{H3999} of waters{H4325} was upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth. (kjv)

======= Genesis 7:7 ============

Genesis 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.(asv)

Genesis 7:7 A protož přišel Noé a synové jeho, i žena jeho, i ženy synů jeho s ním k korábu, pro vody potopy. (CZ)

Genesis 7:7 And Noah{H5146} went in{H935}{(H8799)}, and his sons{H1121}, and his wife{H802}, and his sons{H1121}' wives{H802} with him, into the ark{H8392}, because of{H6440} the waters{H4325} of the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. (kjv)

======= Genesis 7:8 ============

Genesis 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of birds, and of everything that creepeth upon the ground,(asv)

Genesis 7:8 Z hovad také čistých i z hovad nečistých, i z ptactva a ze všeho, což se hýbe na zemi, (CZ)

Genesis 7:8 Of clean{H2889} beasts{H929}, and of beasts{H929} that are not clean{H2889}, and of fowls{H5775}, and of every thing that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H127}, (kjv-strongs#)

Gen 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, (kjv)

======= Genesis 7:9 ============

Genesis 7:9 there went in two and two unto Noah into the ark, male and female, as God commanded Noah.(asv)

Genesis 7:9 Po dvém vešli k Noé do korábu, samec a samice, tak jakž byl rozkázal Bůh Noé. (CZ)

Genesis 7:9 There went in{H935}{(H8804)} two{H8147} and two{H8147} unto Noah{H5146} into the ark{H8392}, the male{H2145} and the female{H5347}, as{H834} God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} Noah{H5146}. (kjv-strongs#)

Gen 7:9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. (kjv)

======= Genesis 7:10 ============

Genesis 7:10 And it came to pass after the seven days, that the waters of the flood were upon the earth.(asv)

Genesis 7:10 Stalo se pak po sedmi dnech, že vody potopy přišly na zemi. (CZ)

Genesis 7:10 And it came to pass after seven{H7651} days{H3117}, that the waters{H4325} of the flood{H3999} were upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth. (kjv)

======= Genesis 7:11 ============

Genesis 7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, on the seventeenth day of the month, on the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.(asv)

Genesis 7:11 Léta šestistého věku Noé, druhého měsíce, sedmnáctého dne téhož měsíce, v ten den protrženy jsou všecky studnice propasti veliké, a průduchové nebeští otevříni jsou. (CZ)

Genesis 7:11 In{H8141} the six{H8337} hundredth{H3967} year{H8141} of Noah's{H5146} life{H2416}, in the second{H8145} month{H2320}, the seventeenth{H7651}{H6240} day{H3117} of the month{H2320}, the same{H2088} day{H3117} were all the fountains{H4599} of the great{H7227} deep{H8415} broken up{H1234}{(H8738)}, and the windows{H699} of heaven{H8064} were opened{H6605}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. (kjv)

======= Genesis 7:12 ============

Genesis 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.(asv)

Genesis 7:12 I byl příval na zemi čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí. (CZ)

Genesis 7:12 And the rain{H1653} was upon the earth{H776} forty{H705} days{H3117} and forty{H705} nights{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights. (kjv)

======= Genesis 7:13 ============

Genesis 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;(asv)

Genesis 7:13 Toho dne všel Noé, Sem a Cham i Jáfet, synové Noé, žena Noé, a tři ženy synů jeho s ním do korábu. (CZ)

Genesis 7:13 In the selfsame{H6106} day{H3117} entered{H935}{(H8804)} Noah{H5146}, and Shem{H8035}, and Ham{H2526}, and Japheth{H3315}, the sons{H1121} of Noah{H5146}, and Noah's{H5146} wife{H802}, and the three{H7969} wives{H802} of his sons{H1121} with them, into the ark{H8392}; (kjv-strongs#)

Gen 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; (kjv)

======= Genesis 7:14 ============

Genesis 7:14 they, and every beast after its kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort.(asv)

Genesis 7:14 Oni i všeliký živočich podlé pokolení svého, i všeliké hovado podlé pokolení svého, a všeliký zeměplaz, kterýž se hýbe na zemi, podlé pokolení svého, i všeliké ptactvo vedlé pokolení svého, všelijací ptáci, všecko, což křídla má, (CZ)

Genesis 7:14 They{H1992}, and every beast{H2416} after his kind{H4327}, and all the cattle{H929} after their kind{H4327}, and every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776} after his kind{H4327}, and every fowl{H5775} after his kind{H4327}, every bird{H6833} of every sort{H3671}. (kjv-strongs#)

Gen 7:14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. (kjv)

======= Genesis 7:15 ============

Genesis 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh wherein is the breath of life.(asv)

Genesis 7:15 Vešli k Noé do korábu, po dvém ze všelikého těla, v němž byl duch života. (CZ)

Genesis 7:15 And they went in{H935}{(H8799)} unto Noah{H5146} into the ark{H8392}, two{H8147} and two{H8147} of all flesh{H1320}, wherein{H834} is the breath{H7307} of life{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. (kjv)

======= Genesis 7:16 ============

Genesis 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God commanded him: and Jehovah shut him in.(asv)

Genesis 7:16 A což jich vešlo, samec a samice ze všelikého těla vešli, tak jakž byl přikázal jemu Bůh, a zavřel Hospodin po něm. (CZ)

Genesis 7:16 And they that went in{H935}{(H8802)}, went in{H935}{(H8804)} male{H2145} and female{H5347} of all flesh{H1320}, as God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} him: and the LORD{H3068} shut him in{H5462}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in. (kjv)

======= Genesis 7:17 ============

Genesis 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lifted up above the earth.(asv)

Genesis 7:17 A když byla potopa za čtyřidceti dnů na zemi, tedy rozmnoženy jsou vody, až i vyzdvihly koráb, a vznesly jej od země. (CZ)

Genesis 7:17 And the flood{H3999} was forty{H705} days{H3117} upon the earth{H776}; and the waters{H4325} increased{H7235}{(H8799)}, and bare up{H5375}{(H8799)} the ark{H8392}, and it was lift up{H7311}{(H8799)} above the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. (kjv)

======= Genesis 7:18 ============

Genesis 7:18 And the waters prevailed, and increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.(asv)

Genesis 7:18 Nebo zmohly se vody a rozmnoženy jsou velmi nad zemí, i zplýval koráb na vodách. (CZ)

Genesis 7:18 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8799)}, and were increased{H7235}{(H8799)} greatly{H3966} upon the earth{H776}; and the ark{H8392} went{H3212}{(H8799)} upon the face{H6440} of the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 7:18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. (kjv)

======= Genesis 7:19 ============

Genesis 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high mountains that were under the whole heaven were covered.(asv)

Genesis 7:19 A tak náramně rozmohly se vody nad zemí, že přikryty jsou všecky hory nejvyšší, kteréž byly pode vším nebem. (CZ)

Genesis 7:19 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8804)} exceedingly{H3966}{H3966} upon the earth{H776}; and all the high{H1364} hills{H2022}, that were under{H8478} the whole heaven{H8064}, were covered{H3680}{(H8792)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. (kjv)

======= Genesis 7:20 ============

Genesis 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.(asv)

Genesis 7:20 Patnácte loktů zvýší rozmohly se vody, když přikryty jsou hory. (CZ)

Genesis 7:20 Fifteen{H6240}{H2568} cubits{H520} upward{H4605} did the waters{H4325} prevail{H1396}{(H8804)}; and the mountains{H2022} were covered{H3680}{(H8792)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered. (kjv)

======= Genesis 7:21 ============

Genesis 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both birds, and cattle, and beasts, and every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:(asv)

Genesis 7:21 I umřelo všeliké tělo, kteréž se hýbe na zemi, tak z ptactva, jako z hovad a živočichů, i všelikého hmyzu, kterýž se plazí po zemi, i každého člověka. (CZ)

Genesis 7:21 And all flesh{H1320} died{H1478}{(H8799)} that moved{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, both of fowl{H5775}, and of cattle{H929}, and of beast{H2416}, and of every creeping thing{H8318} that creepeth{H8317}{(H8802)} upon the earth{H776}, and every man{H120}: (kjv-strongs#)

Gen 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: (kjv)

======= Genesis 7:22 ============

Genesis 7:22 all in whose nostrils was the breath of the spirit of life, of all that was on the dry land, died.(asv)

Genesis 7:22 Všecko, což mělo dýchání ducha života v chřípích svých, ze všeho, což bylo na suše, pomřelo. (CZ)

Genesis 7:22 All in whose nostrils{H639} was the breath{H5397}{H7307} of life{H2416}, of all that was in the dry{H2724} land, died{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. (kjv)

======= Genesis 7:23 ============

Genesis 7:23 And every living thing was destroyed that was upon the face of the ground, both man, and cattle, and creeping things, and birds of the heavens; and they were destroyed from the earth: and Noah only was left, and they that were with him in the ark.(asv)

Genesis 7:23 A tak vyhladil Bůh všelikou podstatu, kteráž byla na tváři země, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, a až do ptactva nebeského, vyhlazeno jest, pravím, z země; a zůstal toliko Noé, a kteříž s ním byli v korábu. (CZ)

Genesis 7:23 And every living substance{H3351} was destroyed{H4229}{(H8735)} which was upon the face{H6440} of the ground{H127}, both man{H120}, and cattle{H929}, and the creeping things{H7431}, and the fowl{H5775} of the heaven{H8064}; and they were destroyed{H4229}{(H8735)} from the earth{H776}: and Noah{H5146} only{H389} remained{H7604}{(H8735)} alive, and they that{H834} were with him in the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 7:23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. (kjv)

======= Genesis 7:24 ============

Genesis 7:24 And the waters prevailed upon the earth a hundred and fifty days.(asv)

Genesis 7:24 I trvaly vody nad zemí za sto a padesáte dnů. (CZ)

Genesis 7:24 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8799)} upon the earth{H776} an hundred{H3967} and fifty{H2572} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 7:24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.(kjv)

======= Genesis 8:1 ============

Genesis 8:1 And God remembered Noah, and all the beasts, and all the cattle that were with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;(asv)

Genesis 8:1 Rozpomenul se pak Bůh na Noé, i všecky živočichy a všecka hovada, kteráž byla s ním v korábu; pročež uvedl Bůh vítr na zemi, i zastavily se vody. (CZ)

Genesis 8:1 And God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Noah{H5146}, and every living thing{H2416}, and all the cattle{H929} that was with him in the ark{H8392}: and God{H430} made{H5674} a wind{H7307} to pass{H5674}{(H8686)} over{H5921} the earth{H776}, and the waters{H4325} asswaged{H7918}{(H8799)}; (kjv-strongs#)

Gen 8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged; (kjv)

======= Genesis 8:2 ============

Genesis 8:2 the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;(asv)

Genesis 8:2 A zavříny jsou studnice propasti i průduchové nebeští, a zastaven jest příval s nebe. (CZ)

Genesis 8:2 The fountains{H4599} also of the deep{H8415} and the windows{H699} of heaven{H8064} were stopped{H5534}{(H8735)}, and the rain{H1653} from heaven{H8064} was restrained{H3607}{(H8735)}; (kjv-strongs#)

Gen 8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained; (kjv)

======= Genesis 8:3 ============

Genesis 8:3 and the waters returned from off the earth continually: and after the end of a hundred and fifty days the waters decreased.(asv)

Genesis 8:3 I navrátily se vody se svrchku země, odcházejíce zase, a opadly vody po stu a padesáti dnech, (CZ)

Genesis 8:3 And the waters{H4325} returned{H7725}{(H8799)} from off the earth{H776} continually{H1980}{(H8800)}{H7725}{(H8800)}: and after the end{H7097} of the hundred{H3967} and fifty{H2572} days{H3117} the waters{H4325} were abated{H2637}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated. (kjv)

======= Genesis 8:4 ============

Genesis 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.(asv)

Genesis 8:4 Tak že odpočinul koráb sedmého měsíce, v sedmnáctý den toho měsíce na horách Ararat. (CZ)

Genesis 8:4 And the ark{H8392} rested{H5117}{(H8799)} in the seventh{H7637} month{H2320}, on the seventeenth{H6240}{H7651} day{H3117} of the month{H2320}, upon the mountains{H2022} of Ararat{H780}. (kjv-strongs#)

Gen 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. (kjv)

======= Genesis 8:5 ============

Genesis 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.(asv)

Genesis 8:5 Když pak vody odcházely a opadaly až do desátého měsíce, prvního dne téhož desátého měsíce ukázali se vrchové hor. (CZ)

Genesis 8:5 And the waters{H4325} decreased{H2637}{(H8800)} continually{H1980}{(H8800)} until{H5704} the tenth{H6224} month{H2320}: in the tenth{H6224} month, on the first{H259} day of the month{H2320}, were the tops{H7218} of the mountains{H2022} seen{H7200}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. (kjv)

======= Genesis 8:6 ============

Genesis 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:(asv)

Genesis 8:6 I stalo se po čtyřidcíti dnech, otevřev Noé okno v korábu, kteréž byl udělal, (CZ)

Genesis 8:6 And it came to pass at the end{H7093} of forty{H705} days{H3117}, that Noah{H5146} opened{H6605}{(H8799)} the window{H2474} of the ark{H8392} which he had made{H6213}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made: (kjv)

======= Genesis 8:7 ============

Genesis 8:7 and he sent forth a raven, and it went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.(asv)

Genesis 8:7 Vypustil krkavce. Kterýžto vyletuje zase se vracoval, dokudž nevyschly vody na zemi. (CZ)

Genesis 8:7 And he sent forth{H7971}{(H8762)} a raven{H6158}, which went forth{H3318}{(H8799)} to{H3318}{(H8800)} and fro{H7725}{(H8800)}, until the waters{H4325} were dried up{H3001}{(H8800)} from off the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. (kjv)

======= Genesis 8:8 ============

Genesis 8:8 And he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;(asv)

Genesis 8:8 Potom vypustil holubici od sebe, aby věděl, již-li by opadly vody se svrchku země. (CZ)

Genesis 8:8 Also he sent forth{H7971}{(H8762)} a dove{H3123} from him, to see{H7200}{(H8800)} if the waters{H4325} were abated{H7043}{(H8804)} from off the face{H6440} of the ground{H127}; (kjv-strongs#)

Gen 8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground; (kjv)

======= Genesis 8:9 ============

Genesis 8:9 but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him to the ark; for the waters were on the face of the whole earth: and he put forth his hand, and took her, and brought her in unto him into the ark.(asv)

Genesis 8:9 Kterážto když nenašla, kde by odpočinula noha její, navrátila se k němu do korábu; nebo vody byly po vší zemi. On pak vztáhna ruku svou, vzal ji, a vnesl k sobě do korábu. (CZ)

Genesis 8:9 But the dove{H3123} found{H4672}{(H8804)} no rest{H4494} for the sole{H3709} of her foot{H7272}, and she returned{H7725}{(H8799)} unto him into the ark{H8392}, for the waters{H4325} were on the face{H6440} of the whole earth{H776}: then he put forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and took her{H3947}{(H8799)}, and pulled her in{H935}{(H8686)} unto him into the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark. (kjv)

======= Genesis 8:10 ============

Genesis 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;(asv)

Genesis 8:10 A počekal ještě sedm dní jiných, a opět vypustil holubici z korábu. (CZ)

Genesis 8:10 And he stayed{H2342}{(H8799)} yet other{H312} seven{H7651} days{H3117}; and again{H3254}{(H8686)} he sent forth{H7971}{(H8763)} the dove{H3123} out of the ark{H8392}; (kjv-strongs#)

Gen 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark; (kjv)

======= Genesis 8:11 ============

Genesis 8:11 and the dove came in to him at eventide; and, lo, in her mouth an olive-leaf plucked off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.(asv)

Genesis 8:11 I přiletěla k němu holubice k večerou, a aj, list olivový utržený v ústech jejích. Tedy poznal Noé, že opadly vody se svrchku země. (CZ)

Genesis 8:11 And the dove{H3123} came in{H935}{(H8799)} to him in the evening{H6256}{H6153}; and, lo, in her mouth{H6310} was an olive{H2132} leaf{H5929} pluckt off{H2965}: so Noah{H5146} knew{H3045}{(H8799)} that the waters{H4325} were abated{H7043}{(H8804)} from off the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth. (kjv)

======= Genesis 8:12 ============

Genesis 8:12 And he stayed yet other seven days, and sent forth the dove; and she returned not again unto him any more.(asv)

Genesis 8:12 I čekal ještě sedm dní jiných, a opět vypustil holubici, kterážto nevrátila se k němu více. (CZ)

Genesis 8:12 And he stayed{H3176}{(H8735)} yet other{H312} seven{H7651} days{H3117}; and sent forth{H7971}{(H8762)} the dove{H3123}; which returned{H7725}{(H8800)} not again{H3254}{(H8804)} unto him any more{H5750}. (kjv-strongs#)

Gen 8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more. (kjv)

======= Genesis 8:13 ============

Genesis 8:13 And it came to pass in the six hundred and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dried.(asv)

Genesis 8:13 I stalo se šestistého prvního léta, v první den měsíce prvního, že vyschly vody na zemi. I odjal Noé přikrytí korábu a uzřel, ano již oschl svrchek země. (CZ)

Genesis 8:13 And it came to pass in the six{H8337} hundredth{H3967} and first year{H8141}, in the first{H7223} month, the first{H259} day of the month{H2320}, the waters{H4325} were dried up{H2717}{(H8804)} from off the earth{H776}: and Noah{H5146} removed{H5493}{(H8686)} the covering{H4372} of the ark{H8392}, and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, the face{H6440} of the ground{H127} was dry{H2717}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry. (kjv)

======= Genesis 8:14 ============

Genesis 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dry.(asv)

Genesis 8:14 Druhého pak měsíce, v dvadcátý sedmý den téhož měsíce oschla země. (CZ)

Genesis 8:14 And in the second{H8145} month{H2320}, on the seven{H7651} and twentieth{H6242} day{H3117} of the month{H2320}, was the earth{H776} dried{H3001}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried. (kjv)

======= Genesis 8:15 ============

Genesis 8:15 And God spake unto Noah, saying,(asv)

Genesis 8:15 I mluvil Bůh k Noé, řka: (CZ)

Genesis 8:15 And God{H430} spake{H1696}{(H8762)} unto Noah{H5146}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 8:15 And God spake unto Noah, saying, (kjv)

======= Genesis 8:16 ============

Genesis 8:16 Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.(asv)

Genesis 8:16 Vyjdi z korábu, ty i žena tvá, a synové tvoji, i ženy synů tvých s tebou. (CZ)

Genesis 8:16 Go forth{H3318}{(H8798)} of the ark{H8392}, thou, and thy wife{H802}, and thy sons{H1121}, and thy sons{H1121}' wives{H802} with thee. (kjv-strongs#)

Gen 8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. (kjv)

======= Genesis 8:17 ============

Genesis 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee of all flesh, both birds, and cattle, and every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.(asv)

Genesis 8:17 Všecky živočichy, kteříž jsou s tebou ze všelikého těla, tak z ptactva jako z hovad a všelikého zeměplazu, kterýž se hýbe na zemi, vyveď s sebou; ať se v hojnosti rozplozují na zemi, a rostou a množí se na zemi. (CZ)

Genesis 8:17 Bring forth{H3318}{(H8685)} with thee every living thing{H2416} that is with thee, of all flesh{H1320}, both of fowl{H5775}, and of cattle{H929}, and of every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}; that they may breed abundantly{H8317}{(H8804)} in the earth{H776}, and be fruitful{H6509}{(H8804)}, and multiply{H7235}{(H8804)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. (kjv)

======= Genesis 8:18 ============

Genesis 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:(asv)

Genesis 8:18 I vyšel Noé a synové jeho, i žena jeho a ženy synů jeho s ním; (CZ)

Genesis 8:18 And Noah{H5146} went forth{H3318}{(H8799)}, and his sons{H1121}, and his wife{H802}, and his sons{H1121}' wives{H802} with him: (kjv-strongs#)

Gen 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him: (kjv)

======= Genesis 8:19 ============

Genesis 8:19 every beast, every creeping thing, and every bird, whatsoever moveth upon the earth, after their families, went forth out of the ark.(asv)

Genesis 8:19 Každý živočich, každý zeměplaza všecko ptactvo, všecko, což se hýbe na zemi, po pokoleních svých vyšlo z korábu. (CZ)

Genesis 8:19 Every beast{H2416}, every creeping thing{H7431}, and every fowl{H5775}, and whatsoever{H3605} creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, after their kinds{H4940}, went forth{H3318}{(H8804)} out of the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. (kjv)

======= Genesis 8:20 ============

Genesis 8:20 And Noah builded an altar unto Jehovah, and took of every clean beast, and of every clean bird, and offered burnt-offerings on the altar.(asv)

Genesis 8:20 Tedy vzdělal Noé oltář Hospodinu, a vzav ze všech hovad čistých i ze všeho ptactva čistého, obětoval zápaly na tom oltáři. (CZ)

Genesis 8:20 And Noah{H5146} builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} unto the LORD{H3068}; and took{H3947}{(H8799)} of every clean{H2889} beast{H929}, and of every clean{H2889} fowl{H5775}, and offered{H5927}{(H8686)} burnt offerings{H5930} on the altar{H4196}. (kjv-strongs#)

Gen 8:20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. (kjv)

======= Genesis 8:21 ============

Genesis 8:21 And Jehovah smelled the sweet savor; and Jehovah said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for that the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more everything living, as I have done.(asv)

Genesis 8:21 I zachutnal Hospodin vůni tu příjemnou, a řekl Hospodin v srdci svém: Nebudu více zlořečiti zemi pro člověka, proto že myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho; aniž budu více bíti všeho, což živo jest, jako jsem učinil. (CZ)

Genesis 8:21 And the LORD{H3068} smelled{H7306}{(H8686)} a sweet{H5207} savour{H7381}; and the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} in{H413} his heart{H3820}, I will not again{H3254}{(H8686)} curse{H7043}{(H8763)} the ground{H127} any more for man's{H120} sake{H5668}; for the imagination{H3336} of man's{H120} heart{H3820} is evil{H7451} from his youth{H5271}; neither will I again{H3254}{(H8686)} smite{H5221}{(H8687)} any more every thing living{H2416}, as I have done{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. (kjv)

======= Genesis 8:22 ============

Genesis 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.(asv)

Genesis 8:22 Nýbrž dokavadž země trvati bude, setí a žeň, studeno i horko, léto a zima, den také a noc nepřestanou. (CZ)

Genesis 8:22 While the earth{H776} remaineth{H3117}, seedtime{H2233} and harvest{H7105}, and cold{H7120} and heat{H2527}, and summer{H7019} and winter{H2779}, and day{H3117} and night{H3915} shall not cease{H7673}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.(kjv)

======= Genesis 9:1 ============

Genesis 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.(asv)

Genesis 9:1 Tedy požehnal Bůh Noé i synům jeho a řekl jim: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi. (CZ)

Genesis 9:1 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} Noah{H5146} and his sons{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto them, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and replenish{H4390}{(H8798)} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. (kjv)

======= Genesis 9:2 ============

Genesis 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every bird of the heavens; with all wherewith the ground teemeth, and all the fishes of the sea, into your hand are they delivered.(asv)

Genesis 9:2 Strach váš a hrůza vaše buď na všeliký živočich země, a na všecko ptactvo nebeské. Všecko, což se hýbe na zemi, a všecky ryby mořské v ruce vaše dány jsou. (CZ)

Genesis 9:2 And the fear of you{H4172} and the dread of you{H2844} shall be upon every beast{H2416} of the earth{H776}, and upon every fowl{H5775} of the air{H8064}, upon all that moveth{H7430}{(H8799)} upon the earth{H127}, and upon all the fishes{H1709} of the sea{H3220}; into your hand{H3027} are they delivered{H5414}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. (kjv)

======= Genesis 9:3 ============

Genesis 9:3 Every moving thing that liveth shall be food for you; as the green herb have I given you all.(asv)

Genesis 9:3 Všecko, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu zelenou, dal jsem vám to všecko. (CZ)

Genesis 9:3 Every moving thing{H7431} that liveth{H2416} shall be meat{H402} for you; even as the green{H3418} herb{H6212} have I given{H5414}{(H8804)} you all things. (kjv-strongs#)

Gen 9:3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. (kjv)

======= Genesis 9:4 ============

Genesis 9:4 But flesh with the life thereof, [which is] the blood thereof, shall ye not eat.(asv)

Genesis 9:4 A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti. (CZ)

Genesis 9:4 But{H389} flesh{H1320} with the life{H5315} thereof, which is the blood{H1818} thereof, shall ye not eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. (kjv)

======= Genesis 9:5 ============

Genesis 9:5 And surely your blood, [the blood] of your lives, will I require; at the hand of every beast will I require it: and at the hand of man, even at the hand of every man's brother, will I require the life of man.(asv)

Genesis 9:5 A zajisté krve vaší, duší vašich vyhledávati budu; z rukou každého hovada vyhledávati jí budu, i z ruky člověka, ano i z ruky každého bratra jeho budu vyhledávati duše člověka. (CZ)

Genesis 9:5 And surely{H389} your blood{H1818} of your lives{H5315} will I require{H1875}{(H8799)}; at the hand{H3027} of every beast{H2416} will I require it{H1875}{(H8799)}, and at the hand{H3027} of man{H120}; at the hand{H3027} of every man's{H376} brother{H251} will I require{H1875}{(H8799)} the life{H5315} of man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 9:5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man. (kjv)

======= Genesis 9:6 ============

Genesis 9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: For in the image of God made he man.(asv)

Genesis 9:6 Kdo by koli vylil krev člověka, skrze člověka vylita bude krev jeho; nebo k obrazu svému učinil Bůh člověka. (CZ)

Genesis 9:6 Whoso sheddeth{H8210}{(H8802)} man's{H120} blood{H1818}, by man{H120} shall his blood{H1818} be shed{H8210}{(H8735)}: for in the image{H6754} of God{H430} made{H6213}{(H8804)} he man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. (kjv)

======= Genesis 9:7 ============

Genesis 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.(asv)

Genesis 9:7 Vy pak ploďte a množte se; v hojnosti se rozploďte na zemi, a rozmnoženi buďte na ní. (CZ)

Genesis 9:7 And you, be ye fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}; bring forth abundantly{H8317}{(H8798)} in the earth{H776}, and multiply{H7235}{(H8798)} therein. (kjv-strongs#)

Gen 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. (kjv)

======= Genesis 9:8 ============

Genesis 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,(asv)

Genesis 9:8 I mluvil Bůh k Noé a synům jeho s ním, řka: (CZ)

Genesis 9:8 And God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, and to his sons{H1121} with him, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, (kjv)

======= Genesis 9:9 ============

Genesis 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;(asv)

Genesis 9:9 Já zajisté vcházím v smlouvu svou s vámi, i s semenem vaším po vás, (CZ)

Genesis 9:9 And I, behold, I establish{H6965}{(H8688)} my covenant{H1285} with you, and with your seed{H2233} after you{H310}; (kjv-strongs#)

Gen 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you; (kjv)

======= Genesis 9:10 ============

Genesis 9:10 and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you; of all that go out of the ark, even every beast of the earth.(asv)

Genesis 9:10 A se všelikou duší živou, kteráž jest s vámi, z ptactva, z hovad a ze všech živočichů zemských, kteříž jsou s vámi, ode všech, kteříž vyšli z korábu, až do všelikého živočicha zemského. (CZ)

Genesis 9:10 And with every living{H2416} creature{H5315} that is with you, of the fowl{H5775}, of the cattle{H929}, and of every beast{H2416} of the earth{H776} with you; from all that go out{H3318}{(H8802)} of the ark{H8392}, to every beast{H2416} of the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth. (kjv)

======= Genesis 9:11 ============

Genesis 9:11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of the flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.(asv)

Genesis 9:11 Protož utvrzuji smlouvu svou s vámi, že nebude vyhlazeno více všeliké tělo vodami potopy; aniž bude více potopa k zkažení země. (CZ)

Genesis 9:11 And I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} with you; neither shall all flesh{H1320} be cut off{H3772}{(H8735)} any more by the waters{H4325} of a flood{H3999}; neither shall there any more be a flood{H3999} to destroy{H7843}{(H8763)} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:11 And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth. (kjv)

======= Genesis 9:12 ============

Genesis 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:(asv)

Genesis 9:12 I řekl Bůh: Totoť bude znamení smlouvy, kteréž já dávám, mezi mnou a mezi vámi, a mezi všelikou duší živou, kteráž jest s vámi, po všecky věky. (CZ)

Genesis 9:12 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, This is the token{H226} of the covenant{H1285} which I{H589} make{H5414}{(H8802)} between me and you and every living{H2416} creature{H5315} that is with you, for perpetual{H5769} generations{H1755}: (kjv-strongs#)

Gen 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations: (kjv)

======= Genesis 9:13 ============

Genesis 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.(asv)

Genesis 9:13 Duhu svou postavil jsem na oblaku, a bude na znamení smlouvy mezi mnou a mezi zemí. (CZ)

Genesis 9:13 I do set{H5414}{(H8804)} my bow{H7198} in the cloud{H6051}, and it shall be for a token{H226} of a covenant{H1285} between me and the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. (kjv)

======= Genesis 9:14 ============

Genesis 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud,(asv)

Genesis 9:14 A budeť, když uvedu mračný oblak nad zemí, a ukáže se duha na oblaku, (CZ)

Genesis 9:14 And it shall come to pass, when I bring{H6049}{(H8763)} a cloud{H6051} over the earth{H776}, that the bow{H7198} shall be seen{H7200}{(H8738)} in the cloud{H6051}: (kjv-strongs#)

Gen 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: (kjv)

======= Genesis 9:15 ============

Genesis 9:15 and I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.(asv)

Genesis 9:15 Že se rozpomenu na smlouvu svou, kteráž jest mezi mnou a mezi vámi a mezi všelikou duší živou v každém těle; a nebudou více vody ku potopě, aby zahladily všeliké tělo. (CZ)

Genesis 9:15 And I will remember{H2142}{(H8804)} my covenant{H1285}, which is between me and you and every living{H2416} creature{H5315} of all flesh{H1320}; and the waters{H4325} shall no more{H5750} become a flood{H3999} to destroy{H7843}{(H8763)} all flesh{H1320}. (kjv-strongs#)

Gen 9:15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. (kjv)

======= Genesis 9:16 ============

Genesis 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.(asv)

Genesis 9:16 Nebo když bude duha ta na oblaku, popatřím na ni, abych se rozpomenul na smlouvu věčnou mezi Bohem a mezi všelikou duší živou v každém těle, kteréž jest na zemi. (CZ)

Genesis 9:16 And the bow{H7198} shall be in the cloud{H6051}; and I will look upon it{H7200}{(H8804)}, that I may remember{H2142}{(H8800)} the everlasting{H5769} covenant{H1285} between{H996} God{H430} and{H996} every living{H2416} creature{H5315} of all flesh{H1320} that is upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. (kjv)

======= Genesis 9:17 ============

Genesis 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth.(asv)

Genesis 9:17 I řekl Bůh k Noé: Toť jest znamení smlouvy, kterouž jsem utvrdil mezi sebou a mezi všelikým tělem, kteréž jest na zemi. (CZ)

Genesis 9:17 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, This is the token{H226} of the covenant{H1285}, which I have established{H6965}{(H8689)} between me and all flesh{H1320} that is upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth. (kjv)

======= Genesis 9:18 ============

Genesis 9:18 And the sons of Noah, that went forth from the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.(asv)

Genesis 9:18 Byli pak synové Noé, kteříž vyšli z korábu: Sem, Cham a Jáfet; a Cham byl otec Kanánův. (CZ)

Genesis 9:18 And the sons{H1121} of Noah{H5146}, that went forth{H3318}{(H8802)} of the ark{H8392}, were Shem{H8035}, and Ham{H2526}, and Japheth{H3315}: and Ham{H2526}{H1931} is the father{H1} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 9:18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan. (kjv)

======= Genesis 9:19 ============

Genesis 9:19 These three were the sons of Noah: and of these was the whole earth overspread.(asv)

Genesis 9:19 Ti tři jsou synové Noé, a ti se rozprostřeli po vší zemi. (CZ)

Genesis 9:19 These are the three{H7969} sons{H1121} of Noah{H5146}: and of them was the whole earth{H776} overspread{H5310}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:19 These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread. (kjv)

======= Genesis 9:20 ============

Genesis 9:20 And Noah began to be a husbandman, and planted a vineyard:(asv)

Genesis 9:20 Noé pak obíraje se s zemí, začal dělati vinice. (CZ)

Genesis 9:20 And Noah{H5146} began{H2490}{(H8686)} to be an husbandman{H376}{H127}, and he planted{H5193}{(H8799)} a vineyard{H3754}: (kjv-strongs#)

Gen 9:20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard: (kjv)

======= Genesis 9:21 ============

Genesis 9:21 and he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.(asv)

Genesis 9:21 A pije víno, opil se, a obnažil se u prostřed stanu svého. (CZ)

Genesis 9:21 And he drank{H8354}{(H8799)} of the wine{H3196}, and was drunken{H7937}{(H8799)}; and he was uncovered{H1540}{(H8691)} within{H8432} his tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 9:21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent. (kjv)

======= Genesis 9:22 ============

Genesis 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.(asv)

Genesis 9:22 Viděl pak Cham, otec Kanánův, hanbu otce svého, a pověděl oběma bratřím svým vně. (CZ)

Genesis 9:22 And Ham{H2526}, the father{H1} of Canaan{H3667}, saw{H7200}{(H8799)} the nakedness{H6172} of his father{H1}, and told{H5046}{(H8686)} his two{H8147} brethren{H251} without{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. (kjv)

======= Genesis 9:23 ============

Genesis 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.(asv)

Genesis 9:23 Tedy vzali Sem a Jáfet oděv, kterýžto oba položili na ramena svá, a jdouce zpátkem, zakryli hanbu otce svého; tváři pak jich byly odvráceny, a hanby otce svého neviděli. (CZ)

Genesis 9:23 And Shem{H8035} and Japheth{H3315} took{H3947}{(H8799)} a garment{H8071}, and laid{H7760}{(H8799)} it upon both{H8147} their shoulders{H7926}, and went{H3212}{(H8799)} backward{H322}, and covered{H3680}{(H8762)} the nakedness{H6172} of their father{H1}; and their faces{H6440} were backward{H322}, and they saw{H7200}{(H8804)} not their father's{H1} nakedness{H6172}. (kjv-strongs#)

Gen 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. (kjv)

======= Genesis 9:24 ============

Genesis 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his youngest son had done unto him.(asv)

Genesis 9:24 Procítiv pak Noé po svém víně, zvěděl, co mu učinil syn jeho mladší. (CZ)

Genesis 9:24 And Noah{H5146} awoke{H3364}{(H8799)} from his wine{H3196}, and knew{H3045}{(H8799)} what his younger{H6996} son{H1121} had done{H6213}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. (kjv)

======= Genesis 9:25 ============

Genesis 9:25 And he said, Cursed be Canaan; A servant of servants shall he be unto his brethren.(asv)

Genesis 9:25 I řekl: Zlořečený Kanán, služebník služebníků bude bratřím svým. (CZ)

Genesis 9:25 And he said{H559}{(H8799)}, Cursed{H779}{(H8803)} be Canaan{H3667}; a servant{H5650} of servants{H5650} shall he be unto his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. (kjv)

======= Genesis 9:26 ============

Genesis 9:26 And he said, Blessed be Jehovah, the God of Shem; And let Canaan be his servant.(asv)

Genesis 9:26 Řekl také: Požehnaný Hospodin, Bůh Semův, a buď Kanán služebníkem jejich. (CZ)

Genesis 9:26 And he said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be the LORD{H3068} God{H430} of Shem{H8035}; and Canaan{H3667} shall be{H1961}{(H8799)} his servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 9:26 And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant. (kjv)

======= Genesis 9:27 ============

Genesis 9:27 God enlarge Japheth, And let him dwell in the tents of Shem; And let Canaan be his servant.(asv)

Genesis 9:27 Rozšiřiž Bůh milostivě Jáfeta, aby bydlil v stáncích Semových, a buď Kanán služebníkem jejich. (CZ)

Genesis 9:27 God{H430} shall enlarge{H6601}{(H8686)} Japheth{H3315}, and he shall dwell{H7931}{(H8799)} in the tents{H168} of Shem{H8035}; and Canaan{H3667} shall be his servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 9:27 God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant. (kjv)

======= Genesis 9:28 ============

Genesis 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.(asv)

Genesis 9:28 Živ pak byl Noé po potopě tři sta a padesáte let. (CZ)

Genesis 9:28 And Noah{H5146} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} the flood{H3999} three{H7969} hundred{H3967}{H8141} and fifty{H2572} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years. (kjv)

======= Genesis 9:29 ============

Genesis 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: And he died.(asv)

Genesis 9:29 A tak bylo všech dnů Noé devět set a padesáte let; i umřel jest. (CZ)

Genesis 9:29 And all the days{H3117} of Noah{H5146} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and fifty{H2572} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.(kjv)

======= Genesis 10:1 ============

Genesis 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, [namely], of Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.(asv)

Genesis 10:1 Tito jsou pak rodové synů Noé, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se tito synové zrodili po potopě. (CZ)

Genesis 10:1 Now these are the generations{H8435} of the sons{H1121} of Noah{H5146}, Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}: and unto them were sons{H1121} born{H3205}{(H8735)} after{H310} the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. (kjv)

======= Genesis 10:2 ============

Genesis 10:2 The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.(asv)

Genesis 10:2 Synové Jáfetovi: Gomer a Magog, a Madai, a Javan, a Tubal, a Mešech, a Tiras. (CZ)

Genesis 10:2 The sons{H1121} of Japheth{H3315}; Gomer{H1586}, and Magog{H4031}, and Madai{H4074}, and Javan{H3120}, and Tubal{H8422}, and Meshech{H4902}, and Tiras{H8494}. (kjv-strongs#)

Gen 10:2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. (kjv)

======= Genesis 10:3 ============

Genesis 10:3 And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.(asv)

Genesis 10:3 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma. (CZ)

Genesis 10:3 And the sons{H1121} of Gomer{H1586}; Ashkenaz{H813}, and Riphath{H7384}, and Togarmah{H8425}. (kjv-strongs#)

Gen 10:3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. (kjv)

======= Genesis 10:4 ============

Genesis 10:4 And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.(asv)

Genesis 10:4 Synové pak Javanovi: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim. (CZ)

Genesis 10:4 And the sons{H1121} of Javan{H3120}; Elishah{H473}, and Tarshish{H8659}, Kittim{H3794}, and Dodanim{H1721}. (kjv-strongs#)

Gen 10:4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. (kjv)

======= Genesis 10:5 ============

Genesis 10:5 Of these were the isles of the nations divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations.(asv)

Genesis 10:5 Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých. (CZ)

Genesis 10:5 By these were the isles{H339} of the Gentiles{H1471} divided in{H6504}{(H8738)} their lands{H776}; every one{H376} after his tongue{H3956}, after their families{H4940}, in their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations. (kjv)

======= Genesis 10:6 ============

Genesis 10:6 And the sons of Ham: Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan.(asv)

Genesis 10:6 Synové pak Chamovi: Chus a Mizraim a Put a Kanán. (CZ)

Genesis 10:6 And the sons{H1121} of Ham{H2526}; Cush{H3568}, and Mizraim{H4714}, and Phut{H6316}, and Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. (kjv)

======= Genesis 10:7 ============

Genesis 10:7 And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabteca; and the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.(asv)

Genesis 10:7 A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan. (CZ)

Genesis 10:7 And the sons{H1121} of Cush{H3568}; Seba{H5434}, and Havilah{H2341}, and Sabtah{H5454}, and Raamah{H7484}, and Sabtecha{H5455}: and the sons{H1121} of Raamah{H7484}; Sheba{H7614}, and Dedan{H1719}. (kjv-strongs#)

Gen 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. (kjv)

======= Genesis 10:8 ============

Genesis 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.(asv)

Genesis 10:8 Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi. (CZ)

Genesis 10:8 And Cush{H3568} begat{H3205}{(H8804)} Nimrod{H5248}: he began{H2490}{(H8689)} to be{H1961}{(H8800)} a mighty one{H1368} in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. (kjv)

======= Genesis 10:9 ============

Genesis 10:9 He was a mighty hunter before Jehovah: wherefore it is said, Like Nimrod a mighty hunter before Jehovah.(asv)

Genesis 10:9 To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem. (CZ)

Genesis 10:9 He was a mighty{H1368} hunter{H6718} before{H6440} the LORD{H3068}: wherefore{H3651} it is said{H559}{(H8735)}, Even as Nimrod{H5248} the mighty{H1368} hunter{H6718} before{H6440} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 10:9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD. (kjv)

======= Genesis 10:10 ============

Genesis 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.(asv)

Genesis 10:10 Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v zemi Sinear. (CZ)

Genesis 10:10 And the beginning{H7225} of his kingdom{H4467} was Babel{H894}, and Erech{H751}, and Accad{H390}, and Calneh{H3641}, in the land{H776} of Shinar{H8152}. (kjv-strongs#)

Gen 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. (kjv)

======= Genesis 10:11 ============

Genesis 10:11 Out of that land he went forth into Assyria, and builded Nineveh, and Rehoboth-Ir, and Calah,(asv)

Genesis 10:11 Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město, a Chále, (CZ)

Genesis 10:11 Out of that land{H776} went forth{H3318}{(H8804)} Asshur{H804}, and builded{H1129}{(H8799)} Nineveh{H5210}, and the city{H5892} Rehoboth{H7344}, and Calah{H3625}, (kjv-strongs#)

Gen 10:11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah, (kjv)

======= Genesis 10:12 ============

Genesis 10:12 and Resen between Nineveh and Calah (the same is the great city).(asv)

Genesis 10:12 A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké. (CZ)

Genesis 10:12 And Resen{H7449} between Nineveh{H5210} and Calah{H3625}: the same is a great{H1419} city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 10:12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. (kjv)

======= Genesis 10:13 ============

Genesis 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,(asv)

Genesis 10:13 Mizraim pak zplodil Ludim a Anamim, a Laabim, a Neftuim, (CZ)

Genesis 10:13 And Mizraim{H4714} begat{H3205}{(H8804)} Ludim{H3866}, and Anamim{H6047}, and Lehabim{H3853}, and Naphtuhim{H5320}, (kjv-strongs#)

Gen 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, (kjv)

======= Genesis 10:14 ============

Genesis 10:14 and Pathrusim, and Casluhim (whence went forth the Philistines), and Caphtorim.(asv)

Genesis 10:14 A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim. (CZ)

Genesis 10:14 And Pathrusim{H6625}, and Casluhim{H3695},(out of whom came{H3318}{(H8804)} Philistim{H6430},) and Caphtorim{H3732}. (kjv-strongs#)

Gen 10:14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim. (kjv)

======= Genesis 10:15 ============

Genesis 10:15 And Canaan begat Sidon his first-born, and Heth,(asv)

Genesis 10:15 Kanán pak zplodil Sidona prvorozeného svého, a Het, (CZ)

Genesis 10:15 And Canaan{H3667} begat{H3205}{(H8804)} Sidon{H6721} his firstborn{H1060}, and Heth{H2845}, (kjv-strongs#)

Gen 10:15 And Canaan begat Sidon his first born, and Heth, (kjv)

======= Genesis 10:16 ============

Genesis 10:16 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,(asv)

Genesis 10:16 A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea, (CZ)

Genesis 10:16 And the Jebusite{H2983}, and the Amorite{H567}, and the Girgasite{H1622}, (kjv-strongs#)

Gen 10:16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, (kjv)

======= Genesis 10:17 ============

Genesis 10:17 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,(asv)

Genesis 10:17 A Hevea, a Aracea, a Sinea, (CZ)

Genesis 10:17 And the Hivite{H2340}, and the Arkite{H6208}, and the Sinite{H5513}, (kjv-strongs#)

Gen 10:17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, (kjv)

======= Genesis 10:18 ============

Genesis 10:18 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanite spread abroad.(asv)

Genesis 10:18 A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se čeledi Kananejských. (CZ)

Genesis 10:18 And the Arvadite{H721}, and the Zemarite{H6786}, and the Hamathite{H2577}: and afterward{H310} were the families{H4940} of the Canaanites{H3669} spread abroad{H6327}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 10:18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. (kjv)

======= Genesis 10:19 ============

Genesis 10:19 And the border of the Canaanite was from Sidon, as thou goest toward Gerar, unto Gaza; as thou goest toward Sodom and Gomorrah and Admah and Zeboiim, unto Lasha.(asv)

Genesis 10:19 A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do Lázy. (CZ)

Genesis 10:19 And the border{H1366} of the Canaanites{H3669} was from Sidon{H6721}, as thou comest{H935}{(H8800)} to Gerar{H1642}, unto Gaza{H5804}; as thou goest{H935}{(H8800)}, unto Sodom{H5467}, and Gomorrah{H6017}, and Admah{H126}, and Zeboim{H6636}, even unto Lasha{H3962}. (kjv-strongs#)

Gen 10:19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. (kjv)

======= Genesis 10:20 ============

Genesis 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their lands, in their nations.(asv)

Genesis 10:20 Ti jsou synové Chamovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých. (CZ)

Genesis 10:20 These are the sons{H1121} of Ham{H2526}, after their families{H4940}, after their tongues{H3956}, in their countries{H776}, and in their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. (kjv)

======= Genesis 10:21 ============

Genesis 10:21 And unto Shem, the father of all the children of Eber, the elder brother of Japheth, to him also were children born.(asv)

Genesis 10:21 Semovi také, otci všech synů Heber, bratru Jáfeta staršího zrozeni jsou synové. (CZ)

Genesis 10:21 Unto Shem{H8035} also, the father{H1} of all the children{H1121} of Eber{H5677}, the brother{H251} of Japheth{H3315} the elder{H1419}, even to him were children born{H3205}{(H8795)}. (kjv-strongs#)

Gen 10:21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. (kjv)

======= Genesis 10:22 ============

Genesis 10:22 The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram.(asv)

Genesis 10:22 A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a Aram. (CZ)

Genesis 10:22 The children{H1121} of Shem{H8035}; Elam{H5867}, and Asshur{H804}, and Arphaxad{H775}, and Lud{H3865}, and Aram{H758}. (kjv-strongs#)

Gen 10:22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. (kjv)

======= Genesis 10:23 ============

Genesis 10:23 And the sons of Aram: Uz, and Hul, and Gether, and Mash.(asv)

Genesis 10:23 Synové pak Aramovi: Hus, a Hul, a Geter, a Mas. (CZ)

Genesis 10:23 And the children{H1121} of Aram{H758}; Uz{H5780}, and Hul{H2343}, and Gether{H1666}, and Mash{H4851}. (kjv-strongs#)

Gen 10:23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. (kjv)

======= Genesis 10:24 ============

Genesis 10:24 And Arpachshad begat Shelah; and Shelah begat Eber.(asv)

Genesis 10:24 Potom Arfaxad zplodil Sále; a Sále zplodil Hebera. (CZ)

Genesis 10:24 And Arphaxad{H775} begat{H3205}{(H8804)} Salah{H7974}; and Salah{H7974} begat{H3205}{(H8804)} Eber{H5677}. (kjv-strongs#)

Gen 10:24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber. (kjv)

======= Genesis 10:25 ============

Genesis 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.(asv)

Genesis 10:25 Heberovi také narodili se dva synové; jméno jednoho Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, a jméno bratra jeho Jektan. (CZ)

Genesis 10:25 And unto Eber{H5677} were born{H3205}{(H8795)} two{H8147} sons{H1121}: the name{H8034} of one{H259} was Peleg{H6389}; for in his days{H3117} was the earth{H776} divided{H6385}{(H8738)}; and his brother's{H251} name{H8034} was Joktan{H3355}. (kjv-strongs#)

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan. (kjv)

======= Genesis 10:26 ============

Genesis 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,(asv)

Genesis 10:26 Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Azarmota, a Járe, (CZ)

Genesis 10:26 And Joktan{H3355} begat{H3205}{(H8804)} Almodad{H486}, and Sheleph{H8026}, and Hazarmaveth{H2700}, and Jerah{H3392}, (kjv-strongs#)

Gen 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, (kjv)

======= Genesis 10:27 ============

Genesis 10:27 and Hadoram, and Uzal, and Diklah,(asv)

Genesis 10:27 A Adoráma, a Uzala, a Dikla, (CZ)

Genesis 10:27 And Hadoram{H1913}, and Uzal{H187}, and Diklah{H1853}, (kjv-strongs#)

Gen 10:27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah, (kjv)

======= Genesis 10:28 ============

Genesis 10:28 and Obal, and Abimael, and Sheba,(asv)

Genesis 10:28 A Obale, a Abimahele, a Sebai, (CZ)

Genesis 10:28 And Obal{H5745}, and Abimael{H39}, and Sheba{H7614}, (kjv-strongs#)

Gen 10:28 And Obal, and Abimael, and Sheba, (kjv)

======= Genesis 10:29 ============

Genesis 10:29 and Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.(asv)

Genesis 10:29 A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi. (CZ)

Genesis 10:29 And Ophir{H211}, and Havilah{H2341}, and Jobab{H3103}: all these were the sons{H1121} of Joktan{H3355}. (kjv-strongs#)

Gen 10:29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan. (kjv)

======= Genesis 10:30 ============

Genesis 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest toward Sephar, the mountain of the east.(asv)

Genesis 10:30 A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ slunce. (CZ)

Genesis 10:30 And their dwelling{H4186} was from Mesha{H4852}, as thou goest{H935}{(H8800)} unto Sephar{H5611} a mount{H2022} of the east{H6924}. (kjv-strongs#)

Gen 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east. (kjv)

======= Genesis 10:31 ============

Genesis 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.(asv)

Genesis 10:31 Tiť jsou synové Semovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých. (CZ)

Genesis 10:31 These are the sons{H1121} of Shem{H8035}, after their families{H4940}, after their tongues{H3956}, in their lands{H776}, after their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. (kjv)

======= Genesis 10:32 ============

Genesis 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and of these were the nations divided in the earth after the flood.(asv)

Genesis 10:32 Ty jsou čeledi synů Noé po rodech svých, v národech svých; a od těch rozdělili se národové na zemi po potopě. (CZ)

Genesis 10:32 These are the families{H4940} of the sons{H1121} of Noah{H5146}, after their generations{H8435}, in their nations{H1471}: and by these were the nations{H1471} divided{H6504}{(H8738)} in the earth{H776} after{H310} the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.(kjv)

======= Genesis 11:1 ============

Genesis 11:1 And the whole earth was of one language and of one speech.(asv)

Genesis 11:1 Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné. (CZ)

Genesis 11:1 And the whole earth{H776} was of one{H259} language{H8193}, and of one{H259} speech{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 11:1 And the whole earth was of one language, and of one speech. (kjv)

======= Genesis 11:2 ============

Genesis 11:2 And it came to pass, as they journeyed east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.(asv)

Genesis 11:2 I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam. (CZ)

Genesis 11:2 And it came to pass, as they journeyed{H5265}{(H8800)} from the east{H6924}, that they found{H4672}{(H8799)} a plain{H1237} in the land{H776} of Shinar{H8152}; and they dwelt{H3427}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 11:2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there. (kjv)

======= Genesis 11:3 ============

Genesis 11:3 And they said one to another, Come, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.(asv)

Genesis 11:3 A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna. (CZ)

Genesis 11:3 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H7453}, Go to{H3051}{(H8798)}, let us make{H3835}{(H8799)} brick{H3843}, and burn{H8313}{(H8799)} them throughly{H8316}. And they had brick{H3843} for stone{H68}, and slime{H2564} had{H1961}{(H8804)} they for morter{H2563}. (kjv-strongs#)

Gen 11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter. (kjv)

======= Genesis 11:4 ============

Genesis 11:4 And they said, Come, let us build us a city, and a tower, whose top [may reach] unto heaven, and let us make us a name; lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.(asv)

Genesis 11:4 Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi. (CZ)

Genesis 11:4 And they said{H559}{(H8799)}, Go to{H3051}{(H8798)}, let us build{H1129}{(H8799)} us a city{H5892} and a tower{H4026}, whose top{H7218} may reach unto heaven{H8064}; and let us make{H6213}{(H8799)} us a name{H8034}, lest we be scattered abroad{H6327}{(H8799)} upon the face{H6440} of the whole earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 11:4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. (kjv)

======= Genesis 11:5 ============

Genesis 11:5 And Jehovah came down to see the city and the tower, which the children of men builded.(asv)

Genesis 11:5 Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští. (CZ)

Genesis 11:5 And the LORD{H3068} came down{H3381}{(H8799)} to see{H7200}{(H8800)} the city{H5892} and the tower{H4026}, which the children{H1121} of men{H120} builded{H1129}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 11:5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded. (kjv)

======= Genesis 11:6 ============

Genesis 11:6 And Jehovah said, Behold, they are one people, and they have all one language; and this is what they begin to do: and now nothing will be withholden from them, which they purpose to do.(asv)

Genesis 11:6 A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati. (CZ)

Genesis 11:6 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, Behold, the people{H5971} is one{H259}, and they have all one{H259} language{H8193}; and this they begin{H2490}{(H8687)} to do{H6213}{(H8800)}: and now nothing{H3808}{H3605} will be restrained{H1219}{(H8735)} from them, which they have imagined{H2161}{(H8799)} to do{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. (kjv)

======= Genesis 11:7 ============

Genesis 11:7 Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.(asv)

Genesis 11:7 Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl. (CZ)

Genesis 11:7 Go to{H3051}{(H8798)}, let us go down{H3381}{(H8799)}, and there confound{H1101}{(H8799)} their language{H8193}, that{H834} they may not understand{H8085}{(H8799)} one{H376} another's{H7453} speech{H8193}. (kjv-strongs#)

Gen 11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. (kjv)

======= Genesis 11:8 ============

Genesis 11:8 So Jehovah scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off building the city.(asv)

Genesis 11:8 A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho. (CZ)

Genesis 11:8 So the LORD{H3068} scattered them abroad{H6327}{(H8686)} from thence{H8033} upon the face{H6440} of all the earth{H776}: and they left off{H2308}{(H8799)} to build{H1129}{(H8800)} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city. (kjv)

======= Genesis 11:9 ============

Genesis 11:9 Therefore was the name of it called Babel; because Jehovah did there confound the language of all the earth: and from thence did Jehovah scatter them abroad upon the face of all the earth.(asv)

Genesis 11:9 Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi. (CZ)

Genesis 11:9 Therefore is the name of it{H8034} called{H7121}{(H8804)} Babel{H894}; because the LORD{H3068} did there confound{H1101}{(H8804)} the language{H8193} of all the earth{H776}: and from thence did{H6327} the LORD{H3068} scatter them abroad{H6327}{(H8689)} upon the face{H6440} of all the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. (kjv)

======= Genesis 11:10 ============

Genesis 11:10 These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old, and begat Arpachshad two years after the flood:(asv)

Genesis 11:10 Titoť jsou rodové Semovi: Sem, když byl ve stu letech, zplodil Arfaxada ve dvou letech po potopě. (CZ)

Genesis 11:10 These are the generations{H8435} of Shem{H8035}: Shem{H8035} was an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}, and begat{H3205}{(H8686)} Arphaxad{H775} two years{H8141} after{H310} the flood{H3999}: (kjv-strongs#)

Gen 11:10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood: (kjv)

======= Genesis 11:11 ============

Genesis 11:11 and Shem lived after he begat Arpachshad five hundred years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:11 A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:11 And Shem{H8035} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Arphaxad{H775} five{H2568} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:12 ============

Genesis 11:12 And Arpachshad lived five and thirty years, and begat Shelah:(asv)

Genesis 11:12 Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále. (CZ)

Genesis 11:12 And Arphaxad{H775} lived{H2425}{(H8804)} five{H2568} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Salah{H7974}: (kjv-strongs#)

Gen 11:12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah: (kjv)

======= Genesis 11:13 ============

Genesis 11:13 and Arpachshad lived after he begat Shelah four hundred and three years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:13 A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:13 And Arphaxad{H775} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Salah{H7974} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and three{H7969} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:14 ============

Genesis 11:14 And Shelah lived thirty years, and begat Eber:(asv)

Genesis 11:14 Sále také živ byl třidceti let, a zplodil Hebera. (CZ)

Genesis 11:14 And Salah{H7974} lived{H2425}{(H8804)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Eber{H5677}: (kjv-strongs#)

Gen 11:14 And Salah lived thirty years, and begat Eber: (kjv)

======= Genesis 11:15 ============

Genesis 11:15 and Shelah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:15 A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:15 And Salah{H7974} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Eber{H5677} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and three{H7969} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:16 ============

Genesis 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:(asv)

Genesis 11:16 Živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega. (CZ)

Genesis 11:16 And Eber{H5677} lived{H2421}{(H8799)} four{H702} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Peleg{H6389}: (kjv-strongs#)

Gen 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg: (kjv)

======= Genesis 11:17 ============

Genesis 11:17 and Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:17 A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:17 And Eber{H5677} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Peleg{H6389} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:18 ============

Genesis 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:(asv)

Genesis 11:18 Peleg pak živ byl třidceti let, a zplodil Réhu. (CZ)

Genesis 11:18 And Peleg{H6389} lived{H2421}{(H8799)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Reu{H7466}: (kjv-strongs#)

Gen 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu: (kjv)

======= Genesis 11:19 ============

Genesis 11:19 and Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:19 A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:19 And Peleg{H6389} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Reu{H7466} two hundred{H3967}{H8141} and nine{H8672} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:20 ============

Genesis 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:(asv)

Genesis 11:20 Réhu také živ byl třidceti a dvě létě, a zplodil Sáruga. (CZ)

Genesis 11:20 And Reu{H7466} lived{H2421}{(H8799)} two{H8147} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Serug{H8286}: (kjv-strongs#)

Gen 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug: (kjv)

======= Genesis 11:21 ============

Genesis 11:21 and Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:21 A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:21 And Reu{H7466} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Serug{H8286} two hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:22 ============

Genesis 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:(asv)

Genesis 11:22 Živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora. (CZ)

Genesis 11:22 And Serug{H8286} lived{H2421}{(H8799)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Nahor{H5152}: (kjv-strongs#)

Gen 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor: (kjv)

======= Genesis 11:23 ============

Genesis 11:23 and Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:23 A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:23 And Serug{H8286} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Nahor{H5152} two hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:24 ============

Genesis 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:(asv)

Genesis 11:24 Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre. (CZ)

Genesis 11:24 And Nahor{H5152} lived{H2421}{(H8799)} nine{H8672} and twenty{H6242} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Terah{H8646}: (kjv-strongs#)

Gen 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah: (kjv)

======= Genesis 11:25 ============

Genesis 11:25 and Nahor lived after he begat Terah a hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:25 A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery. (CZ)

Genesis 11:25 And Nahor{H5152} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Terah{H8646} an hundred{H3967}{H8141} and nineteen{H6240}{H8672} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:26 ============

Genesis 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.(asv)

Genesis 11:26 Živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana. (CZ)

Genesis 11:26 And Terah{H8646} lived{H2421}{(H8799)} seventy{H7657} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Abram{H87}, Nahor{H5152}, and Haran{H2039}. (kjv-strongs#)

Gen 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran. (kjv)

======= Genesis 11:27 ============

Genesis 11:27 Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.(asv)

Genesis 11:27 Tito jsou pak rodové Táre: Táre zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. (CZ)

Genesis 11:27 Now these are the generations{H8435} of Terah{H8646}: Terah{H8646} begat{H3205}{(H8689)} Abram{H87}, Nahor{H5152}, and Haran{H2039}; and Haran{H2039} begat{H3205}{(H8689)} Lot{H3876}. (kjv-strongs#)

Gen 11:27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot. (kjv)

======= Genesis 11:28 ============

Genesis 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.(asv)

Genesis 11:28 Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, totiž v Ur Kaldejských. (CZ)

Genesis 11:28 And Haran{H2039} died{H4191}{(H8799)} before{H6440} his father{H1} Terah{H8646} in the land{H776} of his nativity{H4138}, in Ur{H218} of the Chaldees{H3778}. (kjv-strongs#)

Gen 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. (kjv)

======= Genesis 11:29 ============

Genesis 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.(asv)

Genesis 11:29 I zpojímali sobě ženy Abram a Náchor; jméno ženy Abramovy Sarai, a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Háranova, kterýž byl otec Melchy a Jeschy. (CZ)

Genesis 11:29 And Abram{H87} and Nahor{H5152} took{H3947}{(H8799)} them wives{H802}: the name{H8034} of Abram's{H87} wife{H802} was Sarai{H8297}; and the name{H8034} of Nahor's{H5152} wife{H802}, Milcah{H4435}, the daughter{H1323} of Haran{H2039}, the father{H1} of Milcah{H4435}, and the father{H1} of Iscah{H3252}. (kjv-strongs#)

Gen 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. (kjv)

======= Genesis 11:30 ============

Genesis 11:30 And Sarai was barren; she had no child.(asv)

Genesis 11:30 Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí. (CZ)

Genesis 11:30 But Sarai{H8297} was barren{H6135}; she had no child{H2056}. (kjv-strongs#)

Gen 11:30 But Sarai was barren; she had no child. (kjv)

======= Genesis 11:31 ============

Genesis 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.(asv)

Genesis 11:31 I vzal Táre Abrama syna svého, a Lota syna Háranova, vnuka svého, a Sarai nevěstu svou, ženu Abrama syna svého, a vyšli spolu z Ur Kaldejských, aby se brali do země Kananejské, a přišli až do Cháran, a bydlili tam. (CZ)

Genesis 11:31 And Terah{H8646} took{H3947}{(H8799)} Abram{H87} his son{H1121}, and Lot{H3876} the son{H1121} of Haran{H2039} his son's{H1121} son{H1121}, and Sarai{H8297} his daughter in law{H3618}, his son{H1121} Abram's{H87} wife{H802}; and they went forth{H3318}{(H8799)} with them from Ur{H218} of the Chaldees{H3778}, to go{H3212}{(H8800)} into the land{H776} of Canaan{H3667}; and they came{H935}{(H8799)} unto Haran{H2771}, and dwelt{H3427}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there. (kjv)

======= Genesis 11:32 ============

Genesis 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.(asv)

Genesis 11:32 A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran. (CZ)

Genesis 11:32 And the days{H3117} of Terah{H8646} were two hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}: and Terah{H8646} died{H4191}{(H8799)} in Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.(kjv)

======= Genesis 12:1 ============

Genesis 12:1 Now Jehovah said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee:(asv)

Genesis 12:1 Nebo byl řekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z země své a z příbuznosti své, i z domu otce svého do země, kterouž ukáži tobě. (CZ)

Genesis 12:1 Now the LORD{H3068} had said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Get thee out{H3212}{(H8798)} of thy country{H776}, and from thy kindred{H4138}, and from thy father's{H1} house{H1004}, unto a land{H776} that I will shew{H7200}{(H8686)} thee: (kjv-strongs#)

Gen 12:1 Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee: (kjv)

======= Genesis 12:2 ============

Genesis 12:2 and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make they name great; and be thou a blessing:(asv)

Genesis 12:2 A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé, a budeš požehnání. (CZ)

Genesis 12:2 And I will make of thee{H6213}{(H8799)} a great{H1419} nation{H1471}, and I will bless{H1288}{(H8762)} thee, and make{H1431} thy name{H8034} great{H1431}{(H8762)}; and thou shalt be a blessing{H1293}: (kjv-strongs#)

Gen 12:2 And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing: (kjv)

======= Genesis 12:3 ============

Genesis 12:3 and I will bless them that bless thee, and him that curseth thee will I curse: and in thee shall all the families of the earth be blessed.(asv)

Genesis 12:3 Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země. (CZ)

Genesis 12:3 And I will bless{H1288}{(H8762)} them that bless{H1288}{(H8764)} thee, and curse{H779}{(H8799)} him that curseth{H7043}{(H8764)} thee: and in thee shall all families{H4940} of the earth{H127} be blessed{H1288}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. (kjv)

======= Genesis 12:4 ============

Genesis 12:4 So Abram went, as Jehovah had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran.(asv)

Genesis 12:4 I vyšel Abram, tak jakž mu byl mluvil Hospodin, a šel s ním Lot. (Byl pak Abram v sedmdesáti pěti letech, když vyšel z Cháran.) (CZ)

Genesis 12:4 So Abram{H87} departed{H3212}{(H8799)}, as the LORD{H3068} had spoken{H1696}{(H8765)} unto him; and Lot{H3876} went{H3212}{(H8799)} with him: and Abram{H87} was seventy{H7657}{H8141} and five{H2568} years{H8141} old{H1121} when he departed{H3318}{(H8800)} out of Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 12:4 So Abram departed, as the LORD had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran. (kjv)

======= Genesis 12:5 ============

Genesis 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came.(asv)

Genesis 12:5 A vzal Abram Sarai manželku svou, a Lota syna bratra svého, a všecko zboží své, kteréhož nabyli, i duše, kterýchž dosáhli v Cháran. A vyšedše, brali se do země Kananejské, až i přišli do ní. (CZ)

Genesis 12:5 And Abram{H87} took{H3947}{(H8799)} Sarai{H8297} his wife{H802}, and Lot{H3876} his brother's{H251} son{H1121}, and all their substance{H7399} that they had gathered{H7408}{(H8804)}, and the souls{H5315} that they had gotten{H6213}{(H8804)} in Haran{H2771}; and they went forth{H3318}{(H8799)} to go{H3212}{(H8800)} into the land{H776} of Canaan{H3667}; and into the land{H776} of Canaan{H3667} they came{H935}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came. (kjv)

======= Genesis 12:6 ============

Genesis 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the oak of Moreh. And the Canaanite was then in the land.(asv)

Genesis 12:6 I prošel Abram tu zemi až k místu Sichem, to jest až k rovině More. A tehdáž Kananejští byli v zemi. (CZ)

Genesis 12:6 And Abram{H87} passed through{H5674}{(H8799)} the land{H776} unto the place{H4725} of Sichem{H7927}, unto the plain{H436} of Moreh{H4176}. And the Canaanite{H3669} was then{H227} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land. (kjv)

======= Genesis 12:7 ============

Genesis 12:7 And Jehovah appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto Jehovah, who appeared unto him.(asv)

Genesis 12:7 I ukázal se Hospodin Abramovi a řekl: Semeni tvému dám zemi tuto. Tedy vzdělal tu oltář Hospodinu, kterýž se byl ukázal jemu. (CZ)

Genesis 12:7 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)}, Unto thy seed{H2233} will I give{H5414}{(H8799)} this{H2063} land{H776}: and there builded{H1129}{(H8799)} he an altar{H4196} unto the LORD{H3068}, who appeared{H7200}{(H8737)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 12:7 And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the LORD, who appeared unto him. (kjv)

======= Genesis 12:8 ============

Genesis 12:8 And he removed from thence unto the mountain on the east of Beth-el, and pitched his tent, having Beth-el on the west, and Ai on the east: and there he builded an altar unto Jehovah, and called upon the name of Jehovah.(asv)

Genesis 12:8 A odtud podal se k hoře, kteráž leží na východ od Bethel, kdežto rozbil stan svůj, tak že mu Bethel byl na západ, Hai pak na východ; i vzdělal tam oltář Hospodinu, a vzýval jméno Hospodinovo. (CZ)

Genesis 12:8 And he removed{H6275}{(H8686)} from thence unto a mountain{H2022} on the east{H6924} of Bethel{H1008}, and pitched{H5186}{(H8799)} his tent{H168}, having Bethel{H1008} on the west{H3220}, and Hai{H5857} on the east{H6924}: and there he builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} unto the LORD{H3068}, and called{H7121}{(H8799)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 12:8 And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east: and there he builded an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 12:9 ============

Genesis 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the South.(asv)

Genesis 12:9 Potom hnul se Abram dále, a odebral se odtud ku poledni. (CZ)

Genesis 12:9 And Abram{H87} journeyed{H5265}{(H8799)}, going on{H1980}{(H8800)} still{H5265}{(H8800)} toward the south{H5045}. (kjv-strongs#)

Gen 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the south. (kjv)

======= Genesis 12:10 ============

Genesis 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was sore in the land.(asv)

Genesis 12:10 Byl pak hlad v té zemi; protož sstoupil Abram do Egypta, aby tam byl pohostinu; nebo veliký byl hlad v té zemi. (CZ)

Genesis 12:10 And there was a famine{H7458} in the land{H776}: and Abram{H87} went down{H3381}{(H8799)} into Egypt{H4714} to sojourn{H1481}{(H8800)} there; for the famine{H7458} was grievous{H3515} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land. (kjv)

======= Genesis 12:11 ============

Genesis 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon:(asv)

Genesis 12:11 I stalo se, že když přicházel blízko k Egyptu, řekl k Sarai manželce své: Aj, nyní znám, že jsi žena krásné tváři. (CZ)

Genesis 12:11 And it came to pass, when{H834} he was come near{H7126}{(H8689)} to enter{H935}{(H8800)} into Egypt{H4714}, that he said{H559}{(H8799)} unto Sarai{H8297} his wife{H802}, Behold{H2009} now{H4994}, I know{H3045}{(H8804)} that thou art a fair{H3303} woman{H802} to look upon{H4758}: (kjv-strongs#)

Gen 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon: (kjv)

======= Genesis 12:12 ============

Genesis 12:12 and it will come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they will say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive.(asv)

Genesis 12:12 A stane se, že když tě uzří Egyptští, řeknou: To jest manželka jeho; i zabijí mne, tebe pak živé nechají. (CZ)

Genesis 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians{H4713} shall see{H7200}{(H8799)} thee, that they shall say{H559}{(H8804)}, This is his wife{H802}: and they will kill{H2026}{(H8804)} me, but they will save thee alive{H2421}{(H8762)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive. (kjv)

======= Genesis 12:13 ============

Genesis 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister; that it may be well with me for thy sake, and that my soul may live because of thee.(asv)

Genesis 12:13 Prav medle, že jsi sestra má, aby mi dobře bylo příčinou tvou, a živa zůstala duše má pro tebe. (CZ)

Genesis 12:13 Say{H559}{(H8798)}, I pray thee{H4994}, thou art my sister{H269}: that{H4616} it may be well{H3190}{(H8799)} with me for thy sake; and my soul{H5315} shall live{H2421}{(H8804)} because of thee{H1558}. (kjv-strongs#)

Gen 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee. (kjv)

======= Genesis 12:14 ============

Genesis 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair.(asv)

Genesis 12:14 I stalo se, když všel Abram do Egypta, viděli Egyptští ženu, že krásná byla náramně. (CZ)

Genesis 12:14 And it came to pass, that, when Abram{H87} was come{H935}{(H8800)} into Egypt{H4714}, the Egyptians{H4713} beheld{H7200}{(H8799)} the woman{H802} that she was very{H3966} fair{H3303}. (kjv-strongs#)

Gen 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair. (kjv)

======= Genesis 12:15 ============

Genesis 12:15 And the princes of Pharaoh saw her, and praised her to Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh's house.(asv)

Genesis 12:15 A vidouce ji knížata Faraonova, schválili ji před ním; i vzata jest žena do domu Faraonova. (CZ)

Genesis 12:15 The princes{H8269} also of Pharaoh{H6547} saw{H7200}{(H8799)} her, and commended{H1984}{(H8762)} her before{H413} Pharaoh{H6547}: and the woman{H802} was taken{H3947}{(H8714)} into Pharaoh's{H6547} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 12:15 The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh's house. (kjv)

======= Genesis 12:16 ============

Genesis 12:16 And he dealt well with Abram for her sake: and he had sheep, and oxen, and he-asses, and men-servants, and maid-servants, and she-asses, and camels.(asv)

Genesis 12:16 Kterýžto i Abramovi dobře učinil pro ni; a měl ovce a voly a osly, i služebníky a děvky, též oslice a velbloudy. (CZ)

Genesis 12:16 And he entreated{H3190} Abram{H87} well{H3190}{(H8689)} for her sake: and he had sheep{H6629}, and oxen{H1241}, and he asses{H2543}, and menservants{H5650}, and maidservants{H8198}, and she asses{H860}, and camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 12:16 And he entreated Abram well for her sake: and he had sheep, and oxen, and he asses, and menservants, and maidservants, and she asses, and camels. (kjv)

======= Genesis 12:17 ============

Genesis 12:17 And Jehovah plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife.(asv)

Genesis 12:17 Ale Hospodin trápil Faraona ranami velikými, i dům jeho, pro Sarai manželku Abramovu. (CZ)

Genesis 12:17 And the LORD{H3068} plagued{H5060}{(H8762)} Pharaoh{H6547} and his house{H1004} with great{H1419} plagues{H5061} because of{H1697} Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 12:17 And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram's wife. (kjv)

======= Genesis 12:18 ============

Genesis 12:18 And Pharaoh called Abram, and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife?(asv)

Genesis 12:18 Protož povolal Farao Abrama a řekl: Cos mi to učinil? Pročežs mi neoznámil, že ona manželka tvá jest? (CZ)

Genesis 12:18 And Pharaoh{H6547} called{H7121}{(H8799)} Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)}, What is this that thou hast done{H6213}{(H8804)} unto me? why didst thou not tell{H5046}{(H8689)} me that she was thy wife{H802}? (kjv-strongs#)

Gen 12:18 And Pharaoh called Abram and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife? (kjv)

======= Genesis 12:19 ============

Genesis 12:19 why saidst thou, She is my sister, so that I took her to be my wife? now therefore behold thy wife, take her, and go thy way.(asv)

Genesis 12:19 Proč jsi řekl: Sestra má jest? A vzal jsem ji sobě za ženu. Protož nyní, teď máš manželku svou, vezmi a jdi. (CZ)

Genesis 12:19 Why saidst thou{H559}{(H8804)}, She is my sister{H269}? so I might have taken{H3947}{(H8799)} her to me to wife{H802}: now therefore behold thy wife{H802}, take{H3947}{(H8798)} her, and go thy way{H3212}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:19 Why saidst thou, She is my sister? so I might have taken her to me to wife: now therefore behold thy wife, take her, and go thy way. (kjv)

======= Genesis 12:20 ============

Genesis 12:20 And Pharaoh gave men charge concerning him: and they brought him on the way, and his wife, and all that he had.(asv)

Genesis 12:20 I poručil o něm Farao mužům, a propustili ho, i manželku jeho i všecko, což měl. (CZ)

Genesis 12:20 And Pharaoh{H6547} commanded{H6680}{(H8762)} his men{H582} concerning him: and they sent him away{H7971}{(H8762)}, and his wife{H802}, and all that he had. (kjv-strongs#)

Gen 12:20 And Pharaoh commanded his men concerning him: and they sent him away, and his wife, and all that he had.(kjv)

======= Genesis 13:1 ============

Genesis 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the South.(asv)

Genesis 13:1 Vstoupil tedy Abram z Egypta on i žena jeho i všecko, což měl, a Lot s ním, ku poledni. (CZ)

Genesis 13:1 And Abram{H87} went up{H5927}{(H8799)} out of Egypt{H4714}, he, and his wife{H802}, and all that he had, and Lot{H3876} with him, into the south{H5045}. (kjv-strongs#)

Gen 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. (kjv)

======= Genesis 13:2 ============

Genesis 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.(asv)

Genesis 13:2 (Byl pak Abram bohatý velmi na dobytek, na stříbro i na zlato.) (CZ)

Genesis 13:2 And Abram{H87} was very{H3966} rich{H3513}{(H8804)} in cattle{H4735}, in silver{H3701}, and in gold{H2091}. (kjv-strongs#)

Gen 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. (kjv)

======= Genesis 13:3 ============

Genesis 13:3 And he went on his journeys from the South even to Beth-el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth-el and Ai,(asv)

Genesis 13:3 A šel cestami svými od poledne až do Bethel, až k místu tomu, kdež prvé byl stánek jeho, mezi Bethel a Hai, (CZ)

Genesis 13:3 And he went{H3212}{(H8799)} on his journeys{H4550} from the south{H5045} even to Bethel{H1008}, unto the place{H4725} where his tent{H168} had been{H1961}{(H8804)} at the beginning{H8462}, between Bethel{H1008} and Hai{H5857}; (kjv-strongs#)

Gen 13:3 And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai; (kjv)

======= Genesis 13:4 ============

Genesis 13:4 unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of Jehovah.(asv)

Genesis 13:4 K místu oltáře, kterýž tam byl prvé vzdělal, kdežto vzýval Abram jméno Hospodinovo. (CZ)

Genesis 13:4 Unto the place{H4725} of the altar{H4196}, which he had made{H6213}{(H8804)} there at the first{H7223}: and there Abram{H87} called{H7121}{(H8799)} on the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 13:4 Unto the place of the altar, which he had make there at the first: and there Abram called on the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 13:5 ============

Genesis 13:5 And Lot also, who went with Abram, had flocks, and herds, and tents.(asv)

Genesis 13:5 Také i Lot, kterýž s Abramem chodil, měl ovce a voly i stany. (CZ)

Genesis 13:5 And Lot{H3876} also, which went{H1980}{(H8802)} with{H854} Abram{H87}, had flocks{H6629}, and herds{H1241}, and tents{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 13:5 And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents. (kjv)

======= Genesis 13:6 ============

Genesis 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.(asv)

Genesis 13:6 A nemohla jim země postačovati, aby spolu bydlili, proto že zboží jich bylo veliké, tak že nemohli spolu bydliti. (CZ)

Genesis 13:6 And the land{H776} was not able to bear{H5375}{(H8804)} them, that they might dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}: for their substance{H7399} was great{H7227}, so that they could{H3201}{(H8804)} not dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together. (kjv)

======= Genesis 13:7 ============

Genesis 13:7 And there was a strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdsmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelt then in the land.(asv)

Genesis 13:7 Odkudž vznikla nesnáz mezi pastýři stáda Abramova a mezi pastýři stáda Lotova; nebo Kananejští a Ferezejští tehdáž bydlili v zemi té. (CZ)

Genesis 13:7 And there was a strife{H7379} between the herdmen{H7462}{(H8802)} of Abram's{H87} cattle{H4735} and the herdmen{H7462}{(H8802)} of Lot's{H3876} cattle{H4735}: and the Canaanite{H3669} and the Perizzite{H6522} dwelled{H3427}{(H8802)} then in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 13:7 And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. (kjv)

======= Genesis 13:8 ============

Genesis 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsmen and thy herdsmen; for we are brethren.(asv)

Genesis 13:8 Řekl tedy Abram k Lotovi: Nechžť, prosím, není nesnáze mezi mnou a tebou, a mezi pastýři mými a pastýři tvými, poněvadž muži bratří jsme. (CZ)

Genesis 13:8 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)} unto Lot{H3876}, Let there be{H1961}{(H8799)} no{H408} strife{H4808}, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen{H7462}{(H8802)} and thy herdmen{H7462}{(H8802)}; for we{H582} be brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren. (kjv)

======= Genesis 13:9 ============

Genesis 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if [thou wilt take] the left hand, then I will go to the right; or if [thou take] the right hand, then I will go to the left.(asv)

Genesis 13:9 Zdaliž není před tebou všecka země? Odděl se, prosím, ode mne. Půjdeš-li na levo, já na pravo se držeti budu; pakli půjdeš na pravo, na levo se držeti budu. (CZ)

Genesis 13:9 Is not the whole land{H776} before thee{H6440}? separate thyself{H6504}{(H8734)}, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand{H8040}, then I will go to the right{H3231}{(H8686)}; or if thou depart to the right hand{H3225}, then I will go to the left{H8041}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. (kjv)

======= Genesis 13:10 ============

Genesis 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the Plain of the Jordan, that it was well watered every where, before Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of Jehovah, like the land of Egypt, as thou goest unto Zoar.(asv)

Genesis 13:10 Pozdvih tedy Lot očí svých, spatřil všecku rovinu vůkol Jordánu, kteráž před tím, než Hospodin zkazil Sodomu a Gomoru, všecka až k Ségor svlažována byla, jako zahrada Hospodinova, a jako země Egyptská. (CZ)

Genesis 13:10 And Lot{H3876} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and beheld{H7200}{(H8799)} all the plain{H3603} of Jordan{H3383}, that it was well watered{H4945} every where, before{H6440} the LORD{H3068} destroyed{H7843}{(H8763)} Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, even as the garden{H1588} of the LORD{H3068}, like the land{H776} of Egypt{H4714}, as thou comest{H935}{(H8800)} unto Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. (kjv)

======= Genesis 13:11 ============

Genesis 13:11 So Lot chose him all the Plain of the Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.(asv)

Genesis 13:11 I zvolil sobě Lot všecku rovinu Jordánskou, a bral se k východu; a tak oddělili se jeden od druhého. (CZ)

Genesis 13:11 Then Lot{H3876} chose{H977}{(H8799)} him all the plain{H3603} of Jordan{H3383}; and Lot{H3876} journeyed{H5265}{(H8799)} east{H6924}: and they separated themselves{H6504}{(H8735)} the one{H376} from the other{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 13:11 Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other. (kjv)

======= Genesis 13:12 ============

Genesis 13:12 Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the Plain, and moved his tent as far as Sodom.(asv)

Genesis 13:12 Abram bydlil v zemi Kananejské, ale Lot přebýval v městech té roviny, podav stanů až k Sodomě. (CZ)

Genesis 13:12 Abram{H87} dwelled{H3427}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and Lot{H3876} dwelled{H3427}{(H8804)} in the cities{H5892} of the plain{H3603}, and pitched his tent{H167}{(H8799)} toward{H5704} Sodom{H5467}. (kjv-strongs#)

Gen 13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. (kjv)

======= Genesis 13:13 ============

Genesis 13:13 Now the men of Sodom were wicked and sinners against Jehovah exceedingly.(asv)

Genesis 13:13 Lidé pak Sodomští byli zlí, a hříšníci před Hospodinem velicí. (CZ)

Genesis 13:13 But the men{H582} of Sodom{H5467} were wicked{H7451} and sinners{H2400} before the LORD{H3068} exceedingly{H3966}. (kjv-strongs#)

Gen 13:13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly. (kjv)

======= Genesis 13:14 ============

Genesis 13:14 And Jehovah said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward:(asv)

Genesis 13:14 I řekl Hospodin Abramovi, když se oddělil od něho Lot: Pozdvihni nyní očí svých, a pohleď z místa, na němž jsi, na půlnoci a na poledne, i na východ a na západ. (CZ)

Genesis 13:14 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8804)} unto Abram{H87}, after{H310} that Lot{H3876} was separated{H6504}{(H8736)} from him, Lift up{H5375}{(H8798)} now thine eyes{H5869}, and look{H7200}{(H8798)} from the place{H4725} where thou art northward{H6828}, and southward{H5045}, and eastward{H6924}, and westward{H3220}: (kjv-strongs#)

Gen 13:14 And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward: (kjv)

======= Genesis 13:15 ============

Genesis 13:15 for all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.(asv)

Genesis 13:15 Nebo všecku zemi, kterouž vidíš, tobě dám a semeni tvému až na věky. (CZ)

Genesis 13:15 For all the land{H776} which thou seest{H7200}{(H8802)}, to thee will I give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233} for{H5704} ever{H5769}. (kjv-strongs#)

Gen 13:15 For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever. (kjv)

======= Genesis 13:16 ============

Genesis 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then may thy seed also be numbered.(asv)

Genesis 13:16 A rozmnožím símě tvé jako prach země; nebo jestliže kdo bude moci sčísti prach země, tedy i símě tvé sečteno bude. (CZ)

Genesis 13:16 And I will make{H7760}{(H8804)} thy seed{H2233} as the dust{H6083} of the earth{H776}: so that{H834} if a man{H376} can{H3201}{(H8799)} number{H4487}{(H8800)} the dust{H6083} of the earth{H776}, then shall thy seed{H2233} also be numbered{H4487}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. (kjv)

======= Genesis 13:17 ============

Genesis 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for unto thee will I give it.(asv)

Genesis 13:17 Vstaň, projdi tu zemi na dýl i na šíř její; nebo tobě ji dám. (CZ)

Genesis 13:17 Arise{H6965}{(H8798)}, walk{H1980}{(H8690)} through the land{H776} in the length{H753} of it and in the breadth{H7341} of it; for I will give{H5414}{(H8799)} it unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee. (kjv)

======= Genesis 13:18 ============

Genesis 13:18 And Abram moved his tent, and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built there an altar unto Jehovah.(asv)

Genesis 13:18 Tedy Abram hnuv se s stanem, přišel a bydlil v rovinách Mamre, kteréž jsou při Hebronu, kdežto vzdělal oltář Hospodinu. (CZ)

Genesis 13:18 Then Abram{H87} removed his tent{H167}{(H8799)}, and came{H935}{(H8799)} and dwelt{H3427}{(H8799)} in the plain{H436} of Mamre{H4471}, which is in Hebron{H2275}, and built{H1129}{(H8799)} there an altar{H4196} unto the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 13:18 Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.(kjv)

======= Genesis 14:1 ============

Genesis 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim,(asv)

Genesis 14:1 Stalo se pak ve dnech těch, že Amrafel král Sinearský, Arioch král Elasarský, Chedorlaomer král Elamitský, a Thádal král Goimský, (CZ)

Genesis 14:1 And it came to pass in the days{H3117} of Amraphel{H569} king{H4428} of Shinar{H8152}, Arioch{H746} king{H4428} of Ellasar{H495}, Chedorlaomer{H3540} king{H4428} of Elam{H5867}, and Tidal{H8413} king{H4428} of nations{H1471}; (kjv-strongs#)

Gen 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations; (kjv)

======= Genesis 14:2 ============

Genesis 14:2 that they made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar).(asv)

Genesis 14:2 Vyzdvihli válku proti Bérovi králi Sodomskému, a proti Bersovi králi Gomorskému, a Senábovi králi Adamatskému, a Semeberovi králi Seboimskému, a králi Bélamskému, to jest Ségorskému. (CZ)

Genesis 14:2 That these made{H6213}{(H8804)} war{H4421} with{H854} Bera{H1298} king{H4428} of Sodom{H5467}, and with Birsha{H1306} king{H4428} of Gomorrah{H6017}, Shinab{H8134} king{H4428} of Admah{H126}, and Shemeber{H8038} king{H4428} of Zeboiim{H6636}, and the king{H4428} of Bela{H1106}, which is{H1931} Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 14:2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar. (kjv)

======= Genesis 14:3 ============

Genesis 14:3 All these joined together in the vale of Siddim (the same is the Salt Sea).(asv)

Genesis 14:3 Všickni tito sjeli se do údolí Siddim, to jest již moře solné. (CZ)

Genesis 14:3 All these were joined together{H2266}{(H8804)} in the vale{H6010} of Siddim{H7708}, which{H1931} is the salt{H4417} sea{H3220}. (kjv-strongs#)

Gen 14:3 All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea. (kjv)

======= Genesis 14:4 ============

Genesis 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.(asv)

Genesis 14:4 Dvanácte let sloužili Chedorlaomerovi, třináctého pak léta zprotivili se. (CZ)

Genesis 14:4 Twelve{H6240}{H8147} years{H8141} they served{H5647}{(H8804)}{H853} Chedorlaomer{H3540}, and in the thirteenth{H7969}{H6240} year{H8141} they rebelled{H4775}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled. (kjv)

======= Genesis 14:5 ============

Genesis 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,(asv)

Genesis 14:5 Protož léta čtrnáctého přitáhl Chedorlaomer a králové, kteříž byli s ním, a pobili Refaimské v Astarotu Karnaimských, a Zuzimské v Cham, a Eminské na rovinách Kariataimských, (CZ)

Genesis 14:5 And in the fourteenth{H6240}{H702} year{H8141} came{H935}{(H8804)} Chedorlaomer{H3540}, and the kings{H4428} that were with him, and smote{H5221}{(H8686)} the Rephaims{H7497} in Ashteroth Karnaim{H6255}, and the Zuzims{H2104} in Ham{H1990}, and the Emims{H368} in Shaveh Kiriathaim{H7741}, (kjv-strongs#)

Gen 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim, (kjv)

======= Genesis 14:6 ============

Genesis 14:6 and the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness.(asv)

Genesis 14:6 A Horejské na hoře jich Seir, až k rovině Fáran, kteráž leží nad pouští. (CZ)

Genesis 14:6 And the Horites{H2752} in their mount{H2042} Seir{H8165}, unto Elparan{H364}, which is by{H5921} the wilderness{H4057}. (kjv-strongs#)

Gen 14:6 And the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness. (kjv)

======= Genesis 14:7 ============

Genesis 14:7 And they returned, and came to En-mishpat (the same is Kadesh), and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazazon-tamar.(asv)

Genesis 14:7 A vracejíce se, přitáhli k En Misfat, kteráž již jest Kádes, a pohubili všecku krajinu Amalechitského, také i Amorejského, bydlícího v Hasesontamar. (CZ)

Genesis 14:7 And they returned{H7725}{(H8799)}, and came{H935}{(H8799)} to{H413} Enmishpat{H5880}, which is Kadesh{H6946}, and smote{H5221}{(H8686)} all the country{H7704} of the Amalekites{H6003}, and also the Amorites{H567}, that dwelt{H3427}{(H8802)} in Hazezontamar{H2688}. (kjv-strongs#)

Gen 14:7 And they returned, and came to Enmishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezontamar. (kjv)

======= Genesis 14:8 ============

Genesis 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar); and they set the battle in array against them in the vale of Siddim;(asv)

Genesis 14:8 Protož vytáhl král Sodomský, a král Gomorský, a král Adamatský, a král Seboimský, a král Bélamský, to jest Ségorský, a sšikovali se proti nim k bitvě v údolí Siddim, (CZ)

Genesis 14:8 And there went out{H3318}{(H8799)} the king{H4428} of Sodom{H5467}, and the king{H4428} of Gomorrah{H6017}, and the king{H4428} of Admah{H126}, and the king{H4428} of Zeboiim{H6636}, and the king{H4428} of Bela{H1106}(the same{H1931} is Zoar{H6820};) and they joined{H6186}{(H8799)} battle{H4421} with them in the vale{H6010} of Siddim{H7708}; (kjv-strongs#)

Gen 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim; (kjv)

======= Genesis 14:9 ============

Genesis 14:9 against Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings against the five.(asv)

Genesis 14:9 Proti Chedorlaomerovi králi Elamitskému, a Thádalovi králi Goimskému, a Amrafelovi králi Sinearskému, i Ariochovi králi Elasarskému, čtyři králové proti pěti. (CZ)

Genesis 14:9 With Chedorlaomer{H3540} the king{H4428} of Elam{H5867}, and with Tidal{H8413} king{H4428} of nations{H1471}, and Amraphel{H569} king{H4428} of Shinar{H8152}, and Arioch{H746} king{H4428} of Ellasar{H495}; four{H702} kings{H4428} with five{H2568}. (kjv-strongs#)

Gen 14:9 With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five. (kjv)

======= Genesis 14:10 ============

Genesis 14:10 Now the vale of Siddim was full of slime pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell there, and they that remained fled to the mountain.(asv)

Genesis 14:10 (V údolí pak Siddim bylo mnoho studnic klejovatých.) I utíkajíce král Sodomský a Gomorský, padli tam; a kteří pozůstali, utekli na hory. (CZ)

Genesis 14:10 And the vale{H6010} of Siddim{H7708} was full of{H875} slimepits{H875}{H2564}; and the kings{H4428} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017} fled{H5127}{(H8799)}, and fell{H5307}{(H8799)} there; and they that remained{H7604}{(H8737)} fled{H5127}{(H8804)} to the mountain{H2022}. (kjv-strongs#)

Gen 14:10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain. (kjv)

======= Genesis 14:11 ============

Genesis 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.(asv)

Genesis 14:11 A pobravše všecko zboží Sodomských a Gomorských, a všecky potravy jich, odtáhli. (CZ)

Genesis 14:11 And they took{H3947}{(H8799)} all the goods{H7399} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, and all their victuals{H400}, and went their way{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way. (kjv)

======= Genesis 14:12 ============

Genesis 14:12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.(asv)

Genesis 14:12 Vzali také Lota, a zboží jeho, syna bratra Abramova, a odjeli; nebo on bydlil v Sodomě. (CZ)

Genesis 14:12 And they took{H3947}{(H8799)} Lot{H3876}, Abram's{H87} brother's{H251} son{H1121}, who dwelt{H3427}{(H8802)} in Sodom{H5467}, and his goods{H7399}, and departed{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. (kjv)

======= Genesis 14:13 ============

Genesis 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew: now he dwelt by the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner; and these were confederate with Abram. [(asv)

Genesis 14:13 Přišel pak jeden, kterýž byl utekl, a zvěstoval Abramovi Hebrejskému, kterýž tehdáž bydlil v rovinách Mamre Amorejského, bratra Eškolova a bratra Anerova; nebo ti měli smlouvu s Abramem. (CZ)

Genesis 14:13 And there came{H935}{(H8799)} one that had escaped{H6412}, and told{H5046}{(H8686)} Abram{H87} the Hebrew{H5680}; for he dwelt{H7931}{(H8802)} in the plain{H436} of Mamre{H4471} the Amorite{H567}, brother{H251} of Eshcol{H812}, and brother{H251} of Aner{H6063}: and these were confederate{H1167}{H1285} with Abram{H87}. (kjv-strongs#)

Gen 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew; for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner: and these were confederate with Abram. (kjv)

======= Genesis 14:14 ============

Genesis 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he led forth his trained men, born in his house, three hundred and eighteen, and pursued as far as Dan.(asv)

Genesis 14:14 Uslyšev tedy Abram, že by zajat byl bratr jeho, vypravil způsobných k boji a v domě svém zrozených služebníků tři sta a osmnácte, a honil je až k Dan. (CZ)

Genesis 14:14 And when Abram{H87} heard{H8085}{(H8799)} that his brother{H251} was taken captive{H7617}{(H8738)}, he armed{H7324}{(H8686)} his trained{H2593} servants, born{H3211} in his own house{H1004}, three{H7969} hundred{H3967} and eighteen{H6240}{H8083}, and pursued{H7291}{(H8799)} them unto Dan{H1835}. (kjv-strongs#)

Gen 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and eighteen, and pursued them unto Dan. (kjv)

======= Genesis 14:15 ============

Genesis 14:15 And he divided himself against them by night, he and his servants, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.(asv)

Genesis 14:15 A odděliv se, připadl na ně v noci, on i služebníci jeho, a porazil je; a stihal je až k Chobah, kteréž leží na levo Damašku. (CZ)

Genesis 14:15 And he divided{H2505}{(H8735)} himself against them, he and his servants{H5650}, by night{H3915}, and smote{H5221}{(H8686)} them, and pursued{H7291}{(H8799)} them unto Hobah{H2327}, which is on the left hand{H8040} of Damascus{H1834}. (kjv-strongs#)

Gen 14:15 And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. (kjv)

======= Genesis 14:16 ============

Genesis 14:16 And he brought back all the goods, and also brought back his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.(asv)

Genesis 14:16 I odjal zase všecko zboží; také i Lota bratra svého s statkem jeho zase přivedl, ano i ženy a lid. (CZ)

Genesis 14:16 And he brought back{H7725}{(H8686)} all the goods{H7399}, and also brought again{H7725}{(H8689)} his brother{H251} Lot{H3876}, and his goods{H7399}, and the women{H802} also, and the people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 14:16 And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people. (kjv)

======= Genesis 14:17 ============

Genesis 14:17 And the king of Sodom went out to meet him, after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings that were with him, at the vale of Shaveh (the same is the King's Vale).(asv)

Genesis 14:17 Tedy vyšel král Sodomský proti němu, když se navracoval od pobití Chedorlaomera a králů, kteříž byli s ním, k údolí Sáveh, kteréž jest údolí královské. (CZ)

Genesis 14:17 And the king{H4428} of Sodom{H5467} went out{H3318}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him after{H310} his return{H7725}{(H8800)} from the slaughter{H5221}{(H8687)} of Chedorlaomer{H3540}, and of the kings{H4428} that were with him, at the valley{H6010} of Shaveh{H7740}, which{H1931} is the king's{H4428} dale{H6010}. (kjv-strongs#)

Gen 14:17 And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king's dale. (kjv)

======= Genesis 14:18 ============

Genesis 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was priest of God Most High.(asv)

Genesis 14:18 Melchisedech také král Sálem, vynesl chléb a víno; a ten byl kněz Boha silného nejvyššího. (CZ)

Genesis 14:18 And Melchizedek{H4442} king{H4428} of Salem{H8004} brought forth{H3318}{(H8689)} bread{H3899} and wine{H3196}: and he was the priest{H3548} of the most high{H5945} God{H410}. (kjv-strongs#)

Gen 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God. (kjv)

======= Genesis 14:19 ============

Genesis 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth:(asv)

Genesis 14:19 I požehnal mu a řekl: Požehnaný Abram Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem a zemí; (CZ)

Genesis 14:19 And he blessed{H1288}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be Abram{H87} of the most high{H5945} God{H410}, possessor{H7069}{(H8802)} of heaven{H8064} and earth{H776}: (kjv-strongs#)

Gen 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth: (kjv)

======= Genesis 14:20 ============

Genesis 14:20 and blessed be God Most High, who hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him a tenth of all.(asv)

Genesis 14:20 A požehnaný Bůh silný nejvyšší, kterýž dal nepřátely tvé v ruce tvé. I dal mu Abram desátky ze všech věcí. (CZ)

Genesis 14:20 And blessed{H1288}{(H8803)} be the most high{H5945} God{H410}, which hath delivered{H4042}{(H8765)} thine enemies{H6862} into thy hand{H3027}. And he gave{H5414}{(H8799)} him tithes{H4643} of all. (kjv-strongs#)

Gen 14:20 And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. (kjv)

======= Genesis 14:21 ============

Genesis 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself.(asv)

Genesis 14:21 Král pak Sodomský řekl Abramovi: Dej mi lid, a zboží vezmi sobě. (CZ)

Genesis 14:21 And the king{H4428} of Sodom{H5467} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Give{H5414}{(H8798)} me the persons{H5315}, and take{H3947}{(H8798)} the goods{H7399} to thyself. (kjv-strongs#)

Gen 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself. (kjv)

======= Genesis 14:22 ============

Genesis 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto Jehovah, God Most High, possessor of heaven and earth,(asv)

Genesis 14:22 I řekl Abram králi Sodomskému: Pozdvihl jsem ruky své k Hospodinu, Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem i zemí, (CZ)

Genesis 14:22 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)} to the king{H4428} of Sodom{H5467}, I have lift up{H7311}{(H8689)} mine hand{H3027} unto the LORD{H3068}, the most high{H5945} God{H410}, the possessor{H7069}{(H8802)} of heaven{H8064} and earth{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heaven and earth, (kjv)

======= Genesis 14:23 ============

Genesis 14:23 that I will not take a thread nor a shoe-latchet nor aught that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:(asv)

Genesis 14:23 Že nevezmu od niti až do řeménka obuvi ze všech věcí, kteréž jsou tvé, abys neřekl: Já jsem obohatil Abrama, (CZ)

Genesis 14:23 That I will not{H518} take from a thread{H2339} even to a shoelatchet{H5275}{H8288}, and that I will not{H518} take{H3947}{(H8799)} any thing that is thine, lest thou shouldest say{H559}{(H8799)}, I have made{H6238} Abram{H87} rich{H6238}{(H8689)}: (kjv-strongs#)

Gen 14:23 That I will not take from a thread even to a shoelatchet, and that I will not take any thing that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich: (kjv)

======= Genesis 14:24 ============

Genesis 14:24 save only that which the young men have eaten, and the portion of the men that went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.(asv)

Genesis 14:24 Kromě toliko toho, což snědli bojovníci, a dílu mužů, kteříž se mnou šli, totiž Aner, Eškol a Mamre; oni nechať vezmou díl svůj. (CZ)

Genesis 14:24 Save{H1107} only that which{H834} the young men{H5288} have eaten{H398}{(H8804)}, and the portion{H2506} of the men{H582} which went{H1980}{(H8804)} with{H854} me, Aner{H6063}, Eshcol{H812}, and Mamre{H4471}; let them{H1992} take{H3947}{(H8799)} their portion{H2506}. (kjv-strongs#)

Gen 14:24 Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.(kjv)

======= Genesis 15:1 ============

Genesis 15:1 After these things the word of Jehovah came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, [and] thy exceeding great reward.(asv)

Genesis 15:1 Když pak ty věci pominuly, stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi u vidění, řkoucí: Neboj se, Abrame; já budu pavéza tvá, a odplata tvá velmi veliká. (CZ)

Genesis 15:1 After{H310} these things{H1697} the word{H1697} of the LORD{H3068} came{H1961}{(H8804)} unto Abram{H87} in a vision{H4236}, saying{H559}{(H8800)}, Fear{H3372}{(H8799)} not, Abram{H87}: I am thy shield{H4043}, and thy exceeding{H3966} great{H7235}{(H8687)} reward{H7939}. (kjv-strongs#)

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. (kjv)

======= Genesis 15:2 ============

Genesis 15:2 And Abram said, O Lord Jehovah, what wilt thou give me, seeing I go childless, and he that shall be possessor of my house is Eliezer of Damascus?(asv)

Genesis 15:2 Jemužto řekl Abram: Panovníče Hospodine, což mi dáš, poněvadž já scházím bez dětí, a ten, jemuž zanechám domu svého, bude Damašský Eliezer? (CZ)

Genesis 15:2 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)}, Lord{H136} GOD{H3069}, what wilt thou give{H5414}{(H8799)} me, seeing I go{H1980}{(H8802)} childless{H6185}, and the steward{H1121}{H4943} of my house{H1004} is this{H1931} Eliezer{H461} of Damascus{H1834}? (kjv-strongs#)

Gen 15:2 And Abram said, LORD God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? (kjv)

======= Genesis 15:3 ============

Genesis 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.(asv)

Genesis 15:3 Řekl ještě Abram: Aj, mně jsi nedal semene; a aj, schovanec můj bude mým dědicem. (CZ)

Genesis 15:3 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)}, Behold, to me thou hast given{H5414}{(H8804)} no{H3808} seed{H2233}: and, lo, one born{H1121} in my house{H1004} is mine heir{H3423}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir. (kjv)

======= Genesis 15:4 ============

Genesis 15:4 And, behold, the word of Jehovah came unto him, saying, This man shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.(asv)

Genesis 15:4 A aj, slovo Hospodinovo k němu, řkuci: Nebudeť ten dědicem tvým, ale kterýž vyjde z života tvého, ten dědicem tvým bude. (CZ)

Genesis 15:4 And, behold, the word{H1697} of the LORD{H3068} came unto him, saying{H559}{(H8800)}, This shall not be thine heir{H3423}{(H8799)}; but he that shall come forth{H3318}{(H8799)} out of thine own bowels{H4578} shall be thine heir{H3423}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:4 And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. (kjv)

======= Genesis 15:5 ============

Genesis 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and number the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.(asv)

Genesis 15:5 I vyvedl jej ven a řekl: Vzhlédniž nyní k nebi, a sečti hvězdy, budeš-li je však moci sčísti? Řekl mu ještě: Tak bude símě tvé. (CZ)

Genesis 15:5 And he brought him forth{H3318}{(H8686)} abroad{H2351}, and said{H559}{(H8799)}, Look{H5027}{(H8685)} now toward heaven{H8064}, and tell{H5608}{(H8798)} the stars{H3556}, if thou be able{H3201}{(H8799)} to number{H5608}{(H8800)} them: and he said{H559}{(H8799)} unto him, So{H3541} shall thy seed{H2233} be. (kjv-strongs#)

Gen 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be. (kjv)

======= Genesis 15:6 ============

Genesis 15:6 And he believed in Jehovah; and he reckoned it to him for righteousness.(asv)

Genesis 15:6 I uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za spravedlnost. (CZ)

Genesis 15:6 And he believed{H539}{(H8689)} in the LORD{H3068}; and he counted{H2803}{(H8799)} it to him for righteousness{H6666}. (kjv-strongs#)

Gen 15:6 And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness. (kjv)

======= Genesis 15:7 ============

Genesis 15:7 And he said unto him, I am Jehovah that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.(asv)

Genesis 15:7 (Nebo byl řekl jemu: Já jsem Hospodin, kterýž jsem tě vyvedl z Ur Kaldejských, aťbych dal zemi tuto k dědičnému vládařství. (CZ)

Genesis 15:7 And he said{H559}{(H8799)} unto him, I am the LORD{H3068} that brought thee out{H3318}{(H8689)} of Ur{H218} of the Chaldees{H3778}, to give{H5414}{(H8800)} thee this land{H776} to inherit{H3423}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 15:7 And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it. (kjv)

======= Genesis 15:8 ============

Genesis 15:8 And he said, O Lord Jehovah, whereby shall I know that I shall inherit it?(asv)

Genesis 15:8 I řekl: Panovníče Hospodine, po čem poznám, že ji dědičně obdržím? (CZ)

Genesis 15:8 And he said{H559}{(H8799)}, Lord{H136} GOD{H3069}, whereby{H4100} shall I know{H3045}{(H8799)} that I shall inherit it{H3423}{(H8799)}? (kjv-strongs#)

Gen 15:8 And he said, LORD God, whereby shall I know that I shall inherit it? (kjv)

======= Genesis 15:9 ============

Genesis 15:9 And he said unto him, Take me a heifer three years old, and a she-goat three years old, and a ram three years old, and a turtle-dove, and a young pigeon.(asv)

Genesis 15:9 I odpověděl jemu: Vezmi mně jalovici tříletou, a kozu tříletou, a skopce tříletého, hrdličku také a holoubátko. (CZ)

Genesis 15:9 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Take{H3947}{(H8798)} me an heifer{H5697} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a she goat{H5795} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a ram{H352} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a turtledove{H8449}, and a young pigeon{H1469}. (kjv-strongs#)

Gen 15:9 And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon. (kjv)

======= Genesis 15:10 ============

Genesis 15:10 And he took him all these, and divided them in the midst, and laid each half over against the other: but the birds divided he not.(asv)

Genesis 15:10 Kterýžto vzav ty všecky věci, zroztínal je na poly, a rozložil na dvě straně, jednu polovici proti druhé; ptáků pak nezroztínal. (CZ)

Genesis 15:10 And he took{H3947}{(H8799)} unto him all these, and divided{H1334}{(H8762)} them in the midst{H8432}, and laid{H5414}{(H8799)} each{H376} piece{H1335} one against{H7125}{(H8800)} another{H7453}: but the birds{H6833} divided{H1334}{(H8804)} he not. (kjv-strongs#)

Gen 15:10 And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not. (kjv)

======= Genesis 15:11 ============

Genesis 15:11 And the birds of prey came down upon the carcasses, and Abram drove them away.(asv)

Genesis 15:11 Ptáci pak sedali na ta mrtvá těla, a Abram je sháněl. (CZ)

Genesis 15:11 And when the fowls{H5861} came down{H3381}{(H8799)} upon the carcases{H6297}, Abram{H87} drove them away{H5380}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away. (kjv)

======= Genesis 15:12 ============

Genesis 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, a horror of great darkness fell upon him.(asv)

Genesis 15:12 I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká obklíčila jej). (CZ)

Genesis 15:12 And when the sun{H8121} was going down{H935}{(H8800)}, a deep sleep{H8639} fell{H5307}{(H8804)} upon Abram{H87}; and, lo, an horror{H367} of great{H1419} darkness{H2825} fell{H5307}{(H8802)} upon him. (kjv-strongs#)

Gen 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him. (kjv)

======= Genesis 15:13 ============

Genesis 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be sojourners in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;(asv)

Genesis 15:13 Řekl tedy Bůh Abramovi: To zajisté věz, že pohostinu bude símě tvé v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let. (CZ)

Genesis 15:13 And he said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Know{H3045}{(H8799)} of a surety{H3045}{(H8800)} that thy seed{H2233} shall be a stranger{H1616} in a land{H776} that is not theirs, and shall serve{H5647}{(H8804)} them; and they shall afflict{H6031}{(H8765)} them four{H702} hundred{H3967} years{H8141}; (kjv-strongs#)

Gen 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not their's, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; (kjv)

======= Genesis 15:14 ============

Genesis 15:14 and also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.(asv)

Genesis 15:14 Však národ, jemuž sloužiti budou, já souditi budu; a potom vyjdou s velikým zbožím. (CZ)

Genesis 15:14 And also that nation{H1471}, whom they shall serve{H5647}{(H8799)}, will I judge{H1777}{(H8802)}: and afterward{H310}{H3651} shall they come out{H3318}{(H8799)} with great{H1419} substance{H7399}. (kjv-strongs#)

Gen 15:14 And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance. (kjv)

======= Genesis 15:15 ============

Genesis 15:15 But thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.(asv)

Genesis 15:15 Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji; a pohřben budeš v starosti dobré. (CZ)

Genesis 15:15 And thou shalt go{H935}{(H8799)} to thy fathers{H1} in peace{H7965}; thou shalt be buried{H6912}{(H8735)} in a good{H2896} old age{H7872}. (kjv-strongs#)

Gen 15:15 And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age. (kjv)

======= Genesis 15:16 ============

Genesis 15:16 And in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorite is not yet full.(asv)

Genesis 15:16 A čtvrté pokolení sem se navrátí; nebť ještě není doplněna nepravost Amorejských. (CZ)

Genesis 15:16 But in the fourth{H7243} generation{H1755} they shall come hither{H2008} again{H7725}{(H8799)}: for the iniquity{H5771} of the Amorites{H567} is not yet{H2008} full{H8003}. (kjv-strongs#)

Gen 15:16 But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full. (kjv)

======= Genesis 15:17 ============

Genesis 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace, and a flaming torch that passed between these pieces.(asv)

Genesis 15:17 I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, ukázala se pec kouřící se, a pochodně ohnivá, kteráž šla mezi díly těmi. (CZ)

Genesis 15:17 And it came to pass, that, when the sun{H8121} went down{H935}{(H8804)}, and it was dark{H5939}, behold a smoking{H6227} furnace{H8574}, and a burning{H784} lamp{H3940} that passed{H5674}{(H8804)} between{H996} those pieces{H1506}. (kjv-strongs#)

Gen 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces. (kjv)

======= Genesis 15:18 ============

Genesis 15:18 In that day Jehovah made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:(asv)

Genesis 15:18 V ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Egyptské až do řeky té veliké, řeky Eufraten: (CZ)

Genesis 15:18 In the same{H1931} day{H3117} the LORD{H3068} made{H3772}{(H8804)} a covenant{H1285} with Abram{H87}, saying{H559}{(H8800)}, Unto thy seed{H2233} have I given{H5414}{(H8804)} this land{H776}, from the river{H5104} of Egypt{H4714} unto the great{H1419} river{H5104}, the river{H5104} Euphrates{H6578}: (kjv-strongs#)

Gen 15:18 In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates: (kjv)

======= Genesis 15:19 ============

Genesis 15:19 the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,(asv)

Genesis 15:19 Cinejské, Cenezejské, Cethmonské, (CZ)

Genesis 15:19 The Kenites{H7017}, and the Kenizzites{H7074}, and the Kadmonites{H6935}, (kjv-strongs#)

Gen 15:19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites, (kjv)

======= Genesis 15:20 ============

Genesis 15:20 and the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim,(asv)

Genesis 15:20 A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské, (CZ)

Genesis 15:20 And the Hittites{H2850}, and the Perizzites{H6522}, and the Rephaims{H7497}, (kjv-strongs#)

Gen 15:20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, (kjv)

======= Genesis 15:21 ============

Genesis 15:21 and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.(asv)

Genesis 15:21 Amorejské, i Kananejské také, a Gergezejské a Jebuzejské. (CZ)

Genesis 15:21 And the Amorites{H567}, and the Canaanites{H3669}, and the Girgashites{H1622}, and the Jebusites{H2983}. (kjv-strongs#)

Gen 15:21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.(kjv)

======= Genesis 16:1 ============

Genesis 16:1 Now Sarai, Abram's wife, bare him no children: and she had a handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.(asv)

Genesis 16:1 Sarai pak manželka Abramova jemu nerodila; a měla děvku Egyptskou, jménem Agar. (CZ)

Genesis 16:1 Now Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802} bare{H3205} him no{H3808} children{H3205}{(H8804)}: and she had an handmaid{H8198}, an Egyptian{H4713}, whose name{H8034} was Hagar{H1904}. (kjv-strongs#)

Gen 16:1 Now Sarai Abram's wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. (kjv)

======= Genesis 16:2 ============

Genesis 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, Jehovah hath restrained me from bearing; go in, I pray thee, unto my handmaid; it may be that I shall obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.(asv)

Genesis 16:2 I řekla Sarai Abramovi: Aj, nyní Hospodin zavřel život můj, abych nerodila; vejdi, prosím, k děvce mé, zda bych aspoň z ní mohla míti syny. I povolil Abram řeči Sarai. (CZ)

Genesis 16:2 And Sarai{H8297} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Behold now, the LORD{H3068} hath restrained me{H6113}{(H8804)} from bearing{H3205}{(H8800)}: I pray thee, go in{H935}{(H8798)} unto my maid{H8198}; it may{H194} be that I may obtain children{H1129}{(H8735)} by her. And Abram{H87} hearkened{H8085}{(H8799)} to the voice{H6963} of Sarai{H8297}. (kjv-strongs#)

Gen 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. (kjv)

======= Genesis 16:3 ============

Genesis 16:3 And Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her handmaid, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to Abram her husband to be his wife.(asv)

Genesis 16:3 Tedy vzavši Sarai manželka Abramova Agar Egyptskou děvku svou, po desíti letech, jakž bydliti počal Abram v zemi Kananejské, dala ji Abramovi muži svému za ženu. (CZ)

Genesis 16:3 And Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802} took{H3947}{(H8799)} Hagar{H1904} her maid{H8198} the Egyptian{H4713}, after{H7093} Abram{H87} had dwelt{H3427}{(H8800)} ten{H6235} years{H8141} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and gave{H5414}{(H8799)} her to her husband{H376} Abram{H87} to be his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 16:3 And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. (kjv)

======= Genesis 16:4 ============

Genesis 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.(asv)

Genesis 16:4 I všel k Agar, kterážto počala. Viduci pak ona, že počala, zlehčila sobě paní svou. (CZ)

Genesis 16:4 And he went in{H935}{(H8799)} unto Hagar{H1904}, and she conceived{H2029}{(H8799)}: and when she saw{H7200}{(H8799)} that she had conceived{H2029}{(H8804)}, her mistress{H1404} was despised{H7043}{(H8799)} in her eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. (kjv)

======= Genesis 16:5 ============

Genesis 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I gave my handmaid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: Jehovah judge between me and thee.(asv)

Genesis 16:5 I řekla Sarai Abramovi: Křivdou mou tys vinen; já jsem dala děvku svou v lůno tvé, kterážto viduci, že počala, zlehčila mne sobě. Sudiž Hospodin mezi mnou a mezi tebou. (CZ)

Genesis 16:5 And Sarai{H8297} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, My wrong{H2555} be upon thee: I have given{H5414}{(H8804)} my maid{H8198} into thy bosom{H2436}; and when she saw{H7200}{(H8799)} that she had conceived{H2029}{(H8804)}, I was despised{H7043}{(H8799)} in her eyes{H5869}: the LORD{H3068} judge{H8199}{(H8799)} between me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee. (kjv)

======= Genesis 16:6 ============

Genesis 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her that which is good in thine eyes. And Sarai dealt hardly with her, and she fled from her face.(asv)

Genesis 16:6 I řekl Abram k Sarai: Aj, děvka tvá v moci tvé; učiň s ní, cožť se za dobré vidí. Tedy trápila ji Sarai, a ona utekla od ní. (CZ)

Genesis 16:6 But Abram{H87} said{H559}{(H8799)} unto Sarai{H8297}, Behold, thy maid{H8198} is in thy hand{H3027}; do{H6213}{(H8798)} to her as it pleaseth thee{H2896}{H5869}. And when Sarai{H8297} dealt hardly with{H6031}{(H8762)} her, she fled{H1272}{(H8799)} from her face{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thine hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. (kjv)

======= Genesis 16:7 ============

Genesis 16:7 And the angel of Jehovah found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.(asv)

Genesis 16:7 Našel ji pak anděl Hospodinův u studnice vody na poušti, u studnice té, kteráž jest při cestě Sur. (CZ)

Genesis 16:7 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} found her{H4672}{(H8799)} by a fountain{H5869} of water{H4325} in the wilderness{H4057}, by the fountain{H5869} in the way{H1870} to Shur{H7793}. (kjv-strongs#)

Gen 16:7 And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. (kjv)

======= Genesis 16:8 ============

Genesis 16:8 And he said, Hagar, Sarai's handmaid, whence camest thou? and whither goest thou? And she said, I am fleeing from the face of my mistress Sarai.(asv)

Genesis 16:8 A řekl: Agar, děvko Sarai, odkud jdeš, a kam se béřeš? I řekla: Od tváři Sarai paní své já utíkám. (CZ)

Genesis 16:8 And he said{H559}{(H8799)}, Hagar{H1904}, Sarai's{H8297} maid{H8198}, whence{H335} camest thou{H935}{(H8804)}? and whither wilt thou go{H3212}{(H8799)}? And she said{H559}{(H8799)}, I flee{H1272}{(H8802)} from the face{H6440} of my mistress{H1404} Sarai{H8297}. (kjv-strongs#)

Gen 16:8 And he said, Hagar, Sarai's maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. (kjv)

======= Genesis 16:9 ============

Genesis 16:9 And the angel of Jehovah said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.(asv)

Genesis 16:9 Tedy řekl jí anděl Hospodinův: Navrať se ku paní své, a pokoř se pod ruku její. (CZ)

Genesis 16:9 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Return{H7725}{(H8798)} to thy mistress{H1404}, and submit{H6031}{(H8690)} thyself under her hands{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 16:9 And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. (kjv)

======= Genesis 16:10 ============

Genesis 16:10 And the angel of Jehovah said unto her, I will greatly multiply thy seed, that it shall not be numbered for multitude.(asv)

Genesis 16:10 Opět řekl anděl Hospodinův: Velice rozmnožím símě tvé, aniž bude moci sečteno býti pro množství. (CZ)

Genesis 16:10 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, I will multiply{H7235}{(H8686)} thy seed{H2233} exceedingly{H7235}{(H8687)}, that it shall not be numbered{H5608}{(H8735)} for multitude{H7230}. (kjv-strongs#)

Gen 16:10 And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. (kjv)

======= Genesis 16:11 ============

Genesis 16:11 And the angel of Jehovah said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son; and thou shalt call his name Ishmael, because Jehovah hath heard thy affliction.(asv)

Genesis 16:11 Potom také řekl anděl Hospodinův: Aj, ty jsi těhotná, a tudíž porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Izmael; nebo uslyšel Hospodin trápení tvé. (CZ)

Genesis 16:11 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Behold{H2009}, thou art with child{H2030}, and shalt bear{H3205}{(H8802)} a son{H1121}, and shalt call{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Ishmael{H3458}; because the LORD{H3068} hath heard{H8085}{(H8804)} thy affliction{H6040}. (kjv-strongs#)

Gen 16:11 And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction. (kjv)

======= Genesis 16:12 ============

Genesis 16:12 And he shall be [as] a wild ass among men; his hand [shall be] against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell over against all his brethren.(asv)

Genesis 16:12 Budeť pak lítý člověk; ruce jeho proti všechněm, a ruce všech proti němu; a před tváří všech bratří svých bydliti bude. (CZ)

Genesis 16:12 And he will be a wild{H6501} man{H120}; his hand{H3027} will be against every man, and every man's hand{H3027} against him; and he shall dwell{H7931}{(H8799)} in the presence{H6440} of all his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 16:12 And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren. (kjv)

======= Genesis 16:13 ============

Genesis 16:13 And she called the name of Jehovah that spake unto her, Thou art a God that seeth: for she said, Have I even here looked after him that seeth me?(asv)

Genesis 16:13 I nazvala Agar jméno Hospodinovo, kterýž mluvil jí: Ty jsi silný Bůh vidění; nebo řekla: Zdaliž teď také nevidím po tom, kterýž mne viděl? (CZ)

Genesis 16:13 And she called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the LORD{H3068} that spake{H1696}{(H8802)} unto her, Thou God{H410} seest me{H7210}: for she said{H559}{(H8804)}, Have I also here{H1988} looked{H7200}{(H8804)} after him{H310} that seeth me{H7210}? (kjv-strongs#)

Gen 16:13 And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me? (kjv)

======= Genesis 16:14 ============

Genesis 16:14 Wherefore the well was called Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.(asv)

Genesis 16:14 Protož nazvala studnici tu studnicí Živého vidoucího mne. Aj, ta jest mezi Kádes a Barad. (CZ)

Genesis 16:14 Wherefore the well{H875} was called{H7121}{(H8804)} Beerlahairoi{H883}{H2416}; behold, it is between Kadesh{H6946} and Bered{H1260}. (kjv-strongs#)

Gen 16:14 Wherefore the well was called Beerlahairoi; behold, it is between Kadesh and Bered. (kjv)

======= Genesis 16:15 ============

Genesis 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called the name of his son, whom Hagar bare, Ishmael.(asv)

Genesis 16:15 Porodila pak Agar Abramovi syna; a nazval Abram jméno syna svého, kteréhož porodila Agar, Izmael. (CZ)

Genesis 16:15 And Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8799)} Abram{H87} a son{H1121}: and Abram{H87} called{H7121}{(H8799)} his son's{H1121} name{H8034}, which Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8804)}, Ishmael{H3458}. (kjv-strongs#)

Gen 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael. (kjv)

======= Genesis 16:16 ============

Genesis 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.(asv)

Genesis 16:16 Abram pak byl v osmdesáti šesti letech, když mu porodila Agar Izmaele. (CZ)

Genesis 16:16 And Abram{H87} was fourscore{H8084}{H8141} and six{H8337} years{H8141} old{H1121}, when Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8800)} Ishmael{H3458} to Abram{H87}. (kjv-strongs#)

Gen 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.(kjv)

======= Genesis 17:1 ============

Genesis 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, Jehovah appeared to Abram, and said unto him, I am God Almighty; walk before me, and be thou perfect.(asv)

Genesis 17:1 Když pak Abram byl v devadesáti devíti letech, ukázal se mu Hospodin, a řekl jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; chodiž ustavičně přede mnou a budiž dokonalým. (CZ)

Genesis 17:1 And when Abram{H87} was ninety{H8673}{H8141} years{H8141} old{H1121} and nine{H8672}, the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} to Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)} unto him, I am the Almighty{H7706} God{H410}; walk{H1980}{(H8690)} before me{H6440}, and be thou perfect{H8549}. (kjv-strongs#)

Gen 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect. (kjv)

======= Genesis 17:2 ============

Genesis 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly.(asv)

Genesis 17:2 A učiním smlouvu svou mezi sebou a tebou a rozmnožím tě náramně velmi. (CZ)

Genesis 17:2 And I will make{H5414}{(H8799)} my covenant{H1285} between me and thee, and will multiply{H7235}{(H8686)} thee exceedingly{H3966}{H3966}. (kjv-strongs#)

Gen 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. (kjv)

======= Genesis 17:3 ============

Genesis 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,(asv)

Genesis 17:3 Padl pak Abram na tvář svou; i mluvil Bůh s ním, řka: (CZ)

Genesis 17:3 And Abram{H87} fell{H5307}{(H8799)} on his face{H6440}: and God{H430} talked{H1696}{(H8762)} with him, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying, (kjv)

======= Genesis 17:4 ============

Genesis 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be the father of a multitude of nations.(asv)

Genesis 17:4 Jáť jsem, aj, smlouva má s tebou, a budeš otcem národů mnohých. (CZ)

Genesis 17:4 As for me{H589}, behold, my covenant{H1285} is with thee, and thou shalt be a father{H1} of many{H1995} nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. (kjv)

======= Genesis 17:5 ============

Genesis 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for the father of a multitude of nations have I made thee.(asv)

Genesis 17:5 Aniž více slouti bude jméno tvé Abram, ale bude jméno tvé Abraham; nebo otcem mnohých národů učinil jsem tě. (CZ)

Genesis 17:5 Neither shall thy name{H8034} any more be called{H7121}{(H8735)} Abram{H87}, but thy name{H8034} shall be Abraham{H85}; for a father{H1} of many{H1995} nations{H1471} have I made thee{H5414}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee. (kjv)

======= Genesis 17:6 ============

Genesis 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.(asv)

Genesis 17:6 A učiním, abys se rozplodil náramně velmi, a rozšířím tě v národy; i králové z tebe vyjdou. (CZ)

Genesis 17:6 And I will make{H6509} thee exceeding{H3966}{H3966} fruitful{H6509}{(H8689)}, and I will make{H5414}{(H8804)} nations{H1471} of thee, and kings{H4428} shall come out{H3318}{(H8799)} of thee. (kjv-strongs#)

Gen 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. (kjv)

======= Genesis 17:7 ============

Genesis 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee.(asv)

Genesis 17:7 Utvrdím také smlouvu svou mezi sebou a tebou, i mezi semenem tvým po tobě, po rodech jejich, za smlouvu věčnou, totiž abych byl Bohem tvým i semene tvého po tobě. (CZ)

Genesis 17:7 And I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} between me and thee and thy seed{H2233} after thee{H310} in their generations{H1755} for an everlasting{H5769} covenant{H1285}, to be a God{H430} unto thee, and to thy seed{H2233} after thee{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. (kjv)

======= Genesis 17:8 ============

Genesis 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land of thy sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.(asv)

Genesis 17:8 Nadto dám tobě i semeni tvému po tobě zemi, v nížto obýváš pohostinu, všecku zemi Kananejskou k vládařství věčnému; a budu jejich Bohem. (CZ)

Genesis 17:8 And I will give{H5414}{(H8804)} unto thee, and to thy seed{H2233} after thee{H310}, the land{H776} wherein thou art a stranger{H4033}, all the land{H776} of Canaan{H3667}, for an everlasting{H5769} possession{H272}; and I will be their God{H430}. (kjv-strongs#)

Gen 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God. (kjv)

======= Genesis 17:9 ============

Genesis 17:9 And God said unto Abraham, And as for thee, thou shalt keep my covenant, thou, and thy seed after thee throughout their generations.(asv)

Genesis 17:9 Řekl ještě Bůh Abrahamovi: Ty pak ostříhati budeš smlouvy mé, ty i símě tvé po tobě, po rodech svých. (CZ)

Genesis 17:9 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Thou shalt keep{H8104}{(H8799)} my covenant{H1285} therefore, thou, and thy seed{H2233} after thee{H310} in their generations{H1755}. (kjv-strongs#)

Gen 17:9 And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations. (kjv)

======= Genesis 17:10 ============

Genesis 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee: every male among you shall be circumcised.(asv)

Genesis 17:10 Tatoť jest smlouva má mezi mnou a mezi vámi, i mezi semenem tvým po tobě, kteréž ostříhati budete: Aby obřezán byl mezi vámi každý pohlaví mužského. (CZ)

Genesis 17:10 This is my covenant{H1285}, which ye shall keep{H8104}{(H8799)}, between me and you and thy seed{H2233} after thee{H310}; Every man child{H2145} among you shall be circumcised{H4135}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. (kjv)

======= Genesis 17:11 ============

Genesis 17:11 And ye shall be circumcised in the flesh of your foreskin; and it shall be a token of a covenant betwixt me and you.(asv)

Genesis 17:11 Obřežete pak tělo hanby své; a to bude znamením smlouvy mezi mnou a mezi vámi. (CZ)

Genesis 17:11 And ye shall circumcise{H5243}{(H8804)} the flesh{H1320} of your foreskin{H6190}; and it shall be a token{H226} of the covenant{H1285} betwixt me and you. (kjv-strongs#)

Gen 17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. (kjv)

======= Genesis 17:12 ============

Genesis 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every male throughout your generations, he that is born in the house, or bought with money of any foreigner that is not of thy seed.(asv)

Genesis 17:12 Každý tedy pohlaví mužského osmého dne obřezán bude mezi vámi po rodech vašich, doma narozený i koupený za stříbro, z kterých by koli cizozemců byl, jenž není z semene tvého. (CZ)

Genesis 17:12 And he that is eight{H8083} days{H3117} old{H1121} shall be circumcised{H4135}{(H8735)} among you, every man child{H2145} in your generations{H1755}, he that is born{H3211} in the house{H1004}, or bought{H4736} with money{H3701} of any stranger{H1121}{H5236}, which is not of thy seed{H2233}. (kjv-strongs#)

Gen 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. (kjv)

======= Genesis 17:13 ============

Genesis 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.(asv)

Genesis 17:13 Konečně ať jest obřezán narozený v domě tvém, i koupený za peníze tvé; a budeť smlouva má na těle vašem za smlouvu věčnou. (CZ)

Genesis 17:13 He that is born{H3211} in thy house{H1004}, and he that is bought{H4736} with thy money{H3701}, must needs{H4135}{(H8736)} be circumcised{H4135}{(H8735)}: and my covenant{H1285} shall be in your flesh{H1320} for an everlasting{H5769} covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. (kjv)

======= Genesis 17:14 ============

Genesis 17:14 And the uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.(asv)

Genesis 17:14 Neobřezaný pak pacholík, kterýž by neobřezal těla neobřízky své, vyhlazena zajisté bude duše ta z lidu svého; nebo smlouvu mou zrušil. (CZ)

Genesis 17:14 And the uncircumcised{H6189} man child{H2145} whose{H834} flesh{H1320} of his foreskin{H6190} is not circumcised{H4135}{(H8735)}, that soul{H5315} shall be cut off{H3772}{(H8738)} from his people{H5971}; he hath broken{H6565}{(H8689)} my covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant. (kjv)

======= Genesis 17:15 ============

Genesis 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.(asv)

Genesis 17:15 Řekl také Bůh Abrahamovi: Sarai manželce své nebudeš říkati Sarai, ale Sára bude jméno její. (CZ)

Genesis 17:15 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, As for Sarai{H8297} thy wife{H802}, thou shalt not call{H7121}{(H8799)} her name{H8034} Sarai{H8297}, but{H3588} Sarah{H8283} shall her name{H8034} be. (kjv-strongs#)

Gen 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. (kjv)

======= Genesis 17:16 ============

Genesis 17:16 And I will bless her, and moreover I will give thee a son of her: yea, I will bless her, and she shall be [a mother of] nations; kings of peoples shall be of her.(asv)

Genesis 17:16 Nebo požehnám jí a dámť z ní syna; požehnámť jí, a bude v národy; králové národů z ní vyjdou. (CZ)

Genesis 17:16 And I will bless{H1288}{(H8765)} her, and give{H5414}{(H8804)} thee a son{H1121} also of her: yea, I will bless{H1288}{(H8765)} her, and she shall be a mother of nations{H1471}; kings{H4428} of people{H5971} shall be of her. (kjv-strongs#)

Gen 17:16 And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her. (kjv)

======= Genesis 17:17 ============

Genesis 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is a hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?(asv)

Genesis 17:17 Tedy padl Abraham na tvář svou, a zasmáv se, řekl v srdci svém: Zdali stoletému narodí se syn? A zdali Sára v devadesáti letech porodí? (CZ)

Genesis 17:17 Then Abraham{H85} fell{H5307}{(H8799)} upon his face{H6440}, and laughed{H6711}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)} in his heart{H3820}, Shall a child be born{H3205}{(H8735)} unto him that is an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}? and shall Sarah{H8283}, that is ninety{H8673} years{H8141} old{H1323}, bear{H3205}{(H8799)}? (kjv-strongs#)

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear? (kjv)

======= Genesis 17:18 ============

Genesis 17:18 And Abraham said unto God, Oh that Ishmael might live before thee!(asv)

Genesis 17:18 I řekl Abraham Bohu: Ó byť jen Izmael živ byl před tebou! (CZ)

Genesis 17:18 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto God{H430}, O that{H3863} Ishmael{H3458} might live{H2421}{(H8799)} before thee{H6440}! (kjv-strongs#)

Gen 17:18 And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee! (kjv)

======= Genesis 17:19 ============

Genesis 17:19 And God said, Nay, but Sarah thy wife shall bear thee a son; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his seed after him. [(asv)

Genesis 17:19 Jemužto řekl Bůh: Nýbrž Sára manželka tvá porodí tobě syna, a nazůveš jméno jeho Izák; i utvrdím smlouvu svou s ním za smlouvu věčnou, i s semenem jeho po něm. (CZ)

Genesis 17:19 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Sarah{H8283} thy wife{H802} shall bear{H3205}{(H8802)} thee a son{H1121} indeed{H61}; and thou shalt call{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Isaac{H3327}: and I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} with him for an everlasting{H5769} covenant{H1285}, and with his seed{H2233} after him{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. (kjv)

======= Genesis 17:20 ============

Genesis 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.(asv)

Genesis 17:20 Také o Izmaele uslyšel jsem tě; a aj, požehnám jemu, a učiním to, aby se rozplodil, a rozmnožím ho náramně velmi; dvanáctero knížat zplodí, a rozšířím jej v národ veliký. (CZ)

Genesis 17:20 And as for Ishmael{H3458}, I have heard thee{H8085}{(H8804)}: Behold, I have blessed{H1288}{(H8765)} him, and will make him fruitful{H6509}{(H8689)}, and will multiply{H7235}{(H8689)} him exceedingly{H3966}{H3966}; twelve{H6240}{H8147} princes{H5387} shall he beget{H3205}{(H8686)}, and I will make him{H5414}{(H8804)} a great{H1419} nation{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation. (kjv)

======= Genesis 17:21 ============

Genesis 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, whom Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.(asv)

Genesis 17:21 Ale smlouvu svou utvrdím s Izákem, kteréhožť porodí Sára po roce, při tomto času. (CZ)

Genesis 17:21 But my covenant{H1285} will I establish{H6965}{(H8686)} with Isaac{H3327}, which Sarah{H8283} shall bear{H3205}{(H8799)} unto thee at this set time{H4150} in the next{H312} year{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. (kjv)

======= Genesis 17:22 ============

Genesis 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham.(asv)

Genesis 17:22 A když dokonal Bůh řeč svou s ním, vstoupil od Abrahama. (CZ)

Genesis 17:22 And he left off{H3615}{(H8762)} talking{H1696}{(H8763)} with him, and God{H430} went up{H5927}{(H8799)} from Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham. (kjv)

======= Genesis 17:23 ============

Genesis 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.(asv)

Genesis 17:23 Vzal tedy Abraham Izmaele syna svého, i všecky zrozené v domě svém, i všecky koupené za stříbro své, každého, kdož byl pohlaví mužského, z domácích svých, a obřezal tělo neobřízky jejich hned v ten den, jakž s ním Bůh mluvil. (CZ)

Genesis 17:23 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} Ishmael{H3458} his son{H1121}, and all that were born{H3211} in his house{H1004}, and all that were bought{H4736} with his money{H3701}, every male{H2145} among the men{H582} of Abraham's{H85} house{H1004}; and circumcised{H4135}{(H8799)} the flesh{H1320} of their foreskin{H6190} in the selfsame{H6106} day{H3117}, as God{H430} had said{H1696}{(H8765)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him. (kjv)

======= Genesis 17:24 ============

Genesis 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.(asv)

Genesis 17:24 A byl Abraham v devadesáti devíti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho. (CZ)

Genesis 17:24 And Abraham{H85} was ninety{H8673} years{H8141} old{H1121} and nine{H8672}, when he was circumcised{H4135}{(H8736)} in the flesh{H1320} of his foreskin{H6190}. (kjv-strongs#)

Gen 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (kjv)

======= Genesis 17:25 ============

Genesis 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.(asv)

Genesis 17:25 Izmael pak syn jeho byl v třinácti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho. (CZ)

Genesis 17:25 And Ishmael{H3458} his son{H1121} was thirteen{H6240}{H7969} years{H8141} old{H1121}, when he was circumcised{H4135}{(H8736)} in the flesh{H1320} of his foreskin{H6190}. (kjv-strongs#)

Gen 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (kjv)

======= Genesis 17:26 ============

Genesis 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.(asv)

Genesis 17:26 Jednoho a téhož dne obřezáni jsou, Abraham a Izmael syn jeho. (CZ)

Genesis 17:26 In the selfsame{H6106} day{H3117} was Abraham{H85} circumcised{H4135}{(H8738)}, and Ishmael{H3458} his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son. (kjv)

======= Genesis 17:27 ============

Genesis 17:27 And all the men of his house, those born in the house, and those bought with money of a foreigner, were circumcised with him.(asv)

Genesis 17:27 I všickni domácí jeho, doma zrození i za stříbro od cizozemce koupení, obřezáni jsou s ním. (CZ)

Genesis 17:27 And all the men{H582} of his house{H1004}, born{H3211} in the house{H1004}, and bought{H4736} with money{H3701} of the stranger{H1121}{H5236}, were circumcised{H4135}{(H8738)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 17:27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.(kjv)

======= Genesis 18:1 ============

Genesis 18:1 And Jehovah appeared unto him by the oaks of Mamre, as he sat in the tent door in the heat of the day;(asv)

Genesis 18:1 Ukázal se pak jemu Hospodin v rovině Mamre; a on seděl u dveří stanu, když veliké horko na den bylo. (CZ)

Genesis 18:1 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him in the plains{H436} of Mamre{H4471}: and he sat{H3427}{(H8802)} in the tent{H168} door{H6607} in the heat{H2527} of the day{H3117}; (kjv-strongs#)

Gen 18:1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day; (kjv)

======= Genesis 18:2 ============

Genesis 18:2 and he lifted up his eyes and looked, and, lo, three men stood over against him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself to the earth,(asv)

Genesis 18:2 A když pozdvihl očí svých, viděl, a aj, tři muži stáli naproti němu. Kteréžto jakž uzřel, běžel jim vstříc ode dveří stanu, a sklonil se až k zemi. (CZ)

Genesis 18:2 And he lift up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869} and looked{H7200}{(H8799)}, and, lo, three{H7969} men{H582} stood{H5324}{(H8737)} by him: and when he saw{H7200}{(H8799)} them, he ran{H7323}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} them from the tent{H168} door{H6607}, and bowed{H7812}{(H8691)} himself toward the ground{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 18:2 And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground, (kjv)

======= Genesis 18:3 ============

Genesis 18:3 and said, My lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:(asv)

Genesis 18:3 A řekl: Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, prosím, nepomíjej služebníka svého. (CZ)

Genesis 18:3 And said{H559}{(H8799)}, My Lord{H136}, if now I have found{H4672}{(H8804)} favour{H2580} in thy sight{H5869}, pass not away{H5674}{(H8799)}, I pray thee, from thy servant{H5650}: (kjv-strongs#)

Gen 18:3 And said, My LORD, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant: (kjv)

======= Genesis 18:4 ============

Genesis 18:4 let now a little water be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:(asv)

Genesis 18:4 Přineseno bude trochu vody, a umyjete nohy své, a odpočinete pod stromem. (CZ)

Genesis 18:4 Let a little{H4592} water{H4325}, I pray you{H4994}, be fetched{H3947}{(H8714)}, and wash{H7364}{(H8798)} your feet{H7272}, and rest yourselves{H8172}{(H8734)} under the tree{H6086}: (kjv-strongs#)

Gen 18:4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree: (kjv)

======= Genesis 18:5 ============

Genesis 18:5 and I will fetch a morsel of bread, and strengthen ye your heart; after that ye shall pass on: forasmuch as ye are come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.(asv)

Genesis 18:5 Zatím přinesu kus chleba, a posilníte srdce svého; potom půjdete, poněvadž mimo služebníka svého jdete. I řekli: Tak učiň, jakž jsi mluvil. (CZ)

Genesis 18:5 And I will fetch{H3947}{(H8799)} a morsel{H6595} of bread{H3899}, and comfort ye{H5582}{(H8798)} your hearts{H3820}; after that{H310} ye shall pass on{H5674}{(H8799)}: for therefore are ye come{H5674}{(H8804)} to{H5921} your servant{H5650}. And they said{H1696}{(H8765)}, So do{H6213}{(H8799)}, as thou hast said{H559}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:5 And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said. (kjv)

======= Genesis 18:6 ============

Genesis 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes.(asv)

Genesis 18:6 Tedy pospíšil Abraham do stanu k Sáře, a řekl: Spěšně tři míry mouky bělné zadělej, a napec podpopelných chlebů. (CZ)

Genesis 18:6 And Abraham{H85} hastened{H4116}{(H8762)} into the tent{H168} unto Sarah{H8283}, and said{H559}{(H8799)}, Make ready quickly{H4116}{(H8761)} three{H7969} measures{H5429} of fine{H5560} meal{H7058}, knead{H3888}{(H8798)} it, and make{H6213} cakes{H5692} upon the hearth{H6213}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. (kjv)

======= Genesis 18:7 ============

Genesis 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto the servant; and he hasted to dress it.(asv)

Genesis 18:7 Abraham pak běžel k stádu; a vzav tele mladé a dobré, dal služebníku, kterýžto pospíšil připraviti je. (CZ)

Genesis 18:7 And Abraham{H85} ran{H7323}{(H8804)} unto the herd{H1241}, and fetcht{H3947}{(H8799)} a calf{H1121}{H1241} tender{H7390} and good{H2896}, and gave{H5414}{(H8799)} it unto a young man{H5288}; and he hasted{H4116}{(H8762)} to dress{H6213}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it. (kjv)

======= Genesis 18:8 ============

Genesis 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.(asv)

Genesis 18:8 Potom vzav másla a mléka, i tele, kteréž připravil, položil před ně; sám pak stál při nich pod stromem, i jedli. (CZ)

Genesis 18:8 And he took{H3947}{(H8799)} butter{H2529}, and milk{H2461}, and the calf{H1121}{H1241} which he had dressed{H6213}{(H8804)}, and set{H5414}{(H8799)} it before them{H6440}; and he stood{H5975}{(H8802)} by them under the tree{H6086}, and they did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat. (kjv)

======= Genesis 18:9 ============

Genesis 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.(asv)

Genesis 18:9 Řekli pak jemu: Kde jest Sára manželka tvá? Kterýžto odpověděl: Teď v stanu. (CZ)

Genesis 18:9 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Where{H346} is Sarah{H8283} thy wife{H802}? And he said{H559}{(H8799)}, Behold, in the tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. (kjv)

======= Genesis 18:10 ============

Genesis 18:10 And he said, I will certainly return unto thee when the season cometh round; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard in the tent door, which was behind him.(asv)

Genesis 18:10 A řekl: Jistotně se navrátím k tobě vedlé času života, a aj, syna míti bude Sára manželka tvá. Ale Sára poslouchala u dveří stanu, kteréž byly za ním. (CZ)

Genesis 18:10 And he said{H559}{(H8799)}, I will certainly{H7725}{(H8800)} return{H7725}{(H8799)} unto thee according to the time{H6256} of life{H2416}; and, lo, Sarah{H8283} thy wife{H802} shall have a son{H1121}. And Sarah{H8283} heard{H8085}{(H8802)} it in the tent{H168} door{H6607}, which was behind him{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 18:10 And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. (kjv)

======= Genesis 18:11 ============

Genesis 18:11 Now Abraham and Sarah were old, [and] well stricken in age; it had ceased to be with Sarah after the manner of women.(asv)

Genesis 18:11 Abraham pak i Sára byli staří a sešlého věku, a přestal byl Sáře běh ženský. (CZ)

Genesis 18:11 Now Abraham{H85} and Sarah{H8283} were old{H2205} and well stricken{H935}{(H8802)} in age{H3117}; and it ceased{H2308}{(H8804)} to be with Sarah{H8283} after the manner{H734} of women{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 18:11 Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women. (kjv)

======= Genesis 18:12 ============

Genesis 18:12 And Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?(asv)

Genesis 18:12 I smála se Sára sama v sobě, řkuci: Teprv když jsem se sstarala, v rozkoše se vydám? A ještě i pán můj se sstaral. (CZ)

Genesis 18:12 Therefore Sarah{H8283} laughed{H6711}{(H8799)} within herself{H7130}, saying{H559}{(H8800)}, After{H310} I am waxed old{H1086}{(H8800)} shall I have pleasure{H5730}, my lord{H113} being old also{H2204}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 18:12 Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also? (kjv)

======= Genesis 18:13 ============

Genesis 18:13 And Jehovah said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, who am old?(asv)

Genesis 18:13 Tedy řekl Hospodin Abrahamovi: Proč jest se smála Sára, řkuci: Zdaliž opravdu ještě roditi budu, a já se sstarala? (CZ)

Genesis 18:13 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Wherefore{H4100} did Sarah{H8283} laugh{H6711}{(H8804)}, saying{H559}{(H8800)}, Shall I of a surety{H552} bear{H3205}{(H8799)} a child, which{H589} am old{H2204}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 18:13 And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? (kjv)

======= Genesis 18:14 ============

Genesis 18:14 Is anything too hard for Jehovah? At the set time I will return unto thee, when the season cometh round, and Sarah shall have a son.(asv)

Genesis 18:14 Zdaliž co skrytého bude před Hospodinem? K času určitému navrátím se k tobě vedlé času života, a Sára bude míti syna. (CZ)

Genesis 18:14 Is{H6381} any thing{H1697} too hard{H6381}{(H8735)} for the LORD{H3068}? At the time appointed{H4150} I will return{H7725}{(H8799)} unto thee, according to the time{H6256} of life{H2416}, and Sarah{H8283} shall have a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 18:14 Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. (kjv)

======= Genesis 18:15 ============

Genesis 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.(asv)

Genesis 18:15 Zapřela pak Sára a řekla: Nesmála jsem se; nebo se bála. I řekl Hospodin: Neníť tak, ale smála jsi se. (CZ)

Genesis 18:15 Then Sarah{H8283} denied{H3584}{(H8762)}, saying{H559}{(H8800)}, I laughed{H6711}{(H8804)} not; for she was afraid{H3372}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)}, Nay{H3808}; but thou didst laugh{H6711}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh. (kjv)

======= Genesis 18:16 ============

Genesis 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.(asv)

Genesis 18:16 Tedy vstavše odtud muži ti, obrátili se k Sodomě; Abraham pak šel s nimi, aby je provodil. (CZ)

Genesis 18:16 And the men{H582} rose up{H6965}{(H8799)} from thence, and looked{H8259}{(H8686)} toward{H6440} Sodom{H5467}: and Abraham{H85} went{H1980}{(H8802)} with them to bring them on the way{H7971}{(H8763)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way. (kjv)

======= Genesis 18:17 ============

Genesis 18:17 And Jehovah said, Shall I hide from Abraham that which I do;(asv)

Genesis 18:17 A řekl Hospodin: Zdali já zatajím před Abrahamem, což dělati budu? (CZ)

Genesis 18:17 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8804)}, Shall I hide{H3680}{(H8764)} from Abraham{H85} that thing which{H834} I do{H6213}{(H8802)}; (kjv-strongs#)

Gen 18:17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do; (kjv)

======= Genesis 18:18 ============

Genesis 18:18 seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?(asv)

Genesis 18:18 Poněvadž Abraham jistotně bude v národ veliký a silný, a požehnáni budou v něm všickni národové země. (CZ)

Genesis 18:18 Seeing that Abraham{H85} shall surely become a great{H1419} and mighty{H6099} nation{H1471}, and all the nations{H1471} of the earth{H776} shall be blessed{H1288}{(H8738)} in him? (kjv-strongs#)

Gen 18:18 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? (kjv)

======= Genesis 18:19 ============

Genesis 18:19 For I have known him, to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of Jehovah, to do righteousness and justice; to the end that Jehovah may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.(asv)

Genesis 18:19 Nebo znám jej; protož přikáže synům svým a domu svému po sobě, aby ostříhali cesty Hospodinovy, a činili spravedlnost a soud, aťby naplnil Hospodin Abrahamovi, což mu zaslíbil. (CZ)

Genesis 18:19 For I know{H3045}{(H8804)} him, that{H834} he will command{H6680}{(H8762)} his children{H1121} and his household{H1004} after him{H310}, and they shall keep{H8104}{(H8804)} the way{H1870} of the LORD{H3068}, to do{H6213}{(H8800)} justice{H6666} and judgment{H4941}; that the LORD{H3068} may bring{H935}{(H8687)} upon Abraham{H85} that which he hath spoken{H1696}{(H8765)} of him. (kjv-strongs#)

Gen 18:19 For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. (kjv)

======= Genesis 18:20 ============

Genesis 18:20 And Jehovah said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;(asv)

Genesis 18:20 I řekl Hospodin: Proto že rozmnožen jest křik Sodomských a Gomorských, a hřích jejich že obtížen jest náramně: (CZ)

Genesis 18:20 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, Because the cry{H2201} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017} is great{H7227}, and because their sin{H2403} is very{H3966} grievous{H3513}{(H8804)}; (kjv-strongs#)

Gen 18:20 And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous; (kjv)

======= Genesis 18:21 ============

Genesis 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.(asv)

Genesis 18:21 Sstoupím již a pohledím, jestliže podle křiku jejich, kterýž přišel ke mně, činili, důjde na ně setření; a pakli toho není, zvím. (CZ)

Genesis 18:21 I will go down{H3381}{(H8799)} now, and see{H7200}{(H8799)} whether they have done{H6213}{(H8804)} altogether{H3617} according to the cry{H6818} of it, which is come{H935}{(H8802)} unto me; and if not, I will know{H3045}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know. (kjv)

======= Genesis 18:22 ============

Genesis 18:22 And the men turned from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before Jehovah.(asv)

Genesis 18:22 A obrátivše se odtud muži, šli do Sodomy; Abraham pak ještě stál před Hospodinem. (CZ)

Genesis 18:22 And the men{H582} turned their faces{H6437}{(H8799)} from thence, and went{H3212}{(H8799)} toward Sodom{H5467}: but Abraham{H85} stood{H5975}{(H8802)} yet{H5750} before{H6440} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 18:22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD. (kjv)

======= Genesis 18:23 ============

Genesis 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou consume the righteous with the wicked?(asv)

Genesis 18:23 V tom přistoupiv Abraham, řekl: Zdali také zahladíš spravedlivého s bezbožným? (CZ)

Genesis 18:23 And Abraham{H85} drew near{H5066}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)}, Wilt thou also destroy{H5595}{(H8799)} the righteous{H6662} with{H5973} the wicked{H7563}? (kjv-strongs#)

Gen 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? (kjv)

======= Genesis 18:24 ============

Genesis 18:24 Peradventure there are fifty righteous within the city: wilt thou consume and not spare the place for the fifty righteous that are therein?(asv)

Genesis 18:24 Bude-li padesáte spravedlivých v tom městě, zdali předce zahubíš, a neodpustíš místu pro padesáte spravedlivých, kteříž jsou v něm? (CZ)

Genesis 18:24 Peradventure there be{H3426} fifty{H2572} righteous{H6662} within{H8432} the city{H5892}: wilt thou also destroy{H5595}{(H8799)} and not spare{H5375}{(H8799)} the place{H4725} for{H4616} the fifty{H2572} righteous{H6662} that are therein{H7130}? (kjv-strongs#)

Gen 18:24 Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein? (kjv)

======= Genesis 18:25 ============

Genesis 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from thee: shall not the Judge of all the earth do right?(asv)

Genesis 18:25 Odstup to od tebe, abys takovou věc učiniti měl, abys usmrtil spravedlivého s bezbožným; takť by byl spravedlivý jako bezbožný. Odstup to od tebe; zdaliž soudce vší země neučiní soudu? (CZ)

Genesis 18:25 That be far{H2486} from thee to do{H6213}{(H8800)} after this manner{H1697}, to slay{H4191}{(H8687)} the righteous{H6662} with the wicked{H7563}: and that the righteous{H6662} should be as the wicked{H7563}, that be far{H2486} from thee: Shall not the Judge{H8199}{(H8802)} of all the earth{H776} do{H6213}{(H8799)} right{H4941}? (kjv-strongs#)

Gen 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right? (kjv)

======= Genesis 18:26 ============

Genesis 18:26 And Jehovah said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sake.(asv)

Genesis 18:26 I řekl Hospodin: Jestliže naleznu v Sodomě, v městě tom, padesáte spravedlivých, odpustím všemu tomu místu pro ně. (CZ)

Genesis 18:26 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, If I find{H4672}{(H8799)} in Sodom{H5467} fifty{H2572} righteous{H6662} within{H8432} the city{H5892}, then I will spare{H5375}{(H8804)} all the place{H4725} for their sakes. (kjv-strongs#)

Gen 18:26 And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. (kjv)

======= Genesis 18:27 ============

Genesis 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, who am but dust and ashes:(asv)

Genesis 18:27 A odpovídaje Abraham, řekl: Aj, nyní chtěl bych mluviti ku Pánu svému, ačkoli jsem prach a popel. (CZ)

Genesis 18:27 And Abraham{H85} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, Behold now, I have taken upon me{H2974}{(H8689)} to speak{H1696}{(H8763)} unto the Lord{H136}, which{H595} am but dust{H6083} and ashes{H665}: (kjv-strongs#)

Gen 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the LORD, which am but dust and ashes: (kjv)

======= Genesis 18:28 ============

Genesis 18:28 peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, I will not destroy it, if I find there forty and five.(asv)

Genesis 18:28 Co pak, nedostane-li se ku padesáti spravedlivým pěti, zdali zkazíš pro těch pět všecko město? I řekl: Nezahladím, jestliže najdu tam čtyřidceti pět. (CZ)

Genesis 18:28 Peradventure there shall lack{H2637}{(H8799)} five{H2568} of the fifty{H2572} righteous{H6662}: wilt thou destroy{H7843}{(H8686)} all the city{H5892} for lack of five{H2568}? And he said{H559}{(H8799)}, If I find{H4672}{(H8799)} there forty{H705} and five{H2568}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it. (kjv-strongs#)

Gen 18:28 Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy it. (kjv)

======= Genesis 18:29 ============

Genesis 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for the forty's sake.(asv)

Genesis 18:29 Opět mluvil Abraham a řekl: Snad nalezeno bude tam čtyřidceti? A odpověděl: Neučiním pro těch čtyřidceti. (CZ)

Genesis 18:29 And he spake{H1696}{(H8763)} unto him yet again{H3254}{(H8686)}, and said{H559}{(H8799)}, Peradventure there shall be forty{H705} found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not do{H6213}{(H8799)} it for forty's{H705} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty's sake. (kjv)

======= Genesis 18:30 ============

Genesis 18:30 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.(asv)

Genesis 18:30 I řekl Abraham: Prosím, nechť se nehněvá Pán můj, že mluviti budu: Snad se jich nalezne tam třidceti? Odpověděl: Neučiním, jestliže naleznu tam třidceti. (CZ)

Genesis 18:30 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Oh{H4994} let not the Lord{H136} be angry{H2734}{(H8799)}, and I will speak{H1696}{(H8762)}: Peradventure there shall thirty{H7970} be found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not do{H6213}{(H8799)} it, if I find{H4672}{(H8799)} thirty{H7970} there. (kjv-strongs#)

Gen 18:30 And he said unto him, Oh let not the LORD be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there. (kjv)

======= Genesis 18:31 ============

Genesis 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for the twenty's sake.(asv)

Genesis 18:31 A opět řekl: Aj, nyní počal jsem mluviti ku Pánu svému: Snad se nalezne tam dvadceti? Odpověděl: Nezahladím i pro těch dvadceti. (CZ)

Genesis 18:31 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, I have taken upon me{H2974}{(H8689)} to speak{H1696}{(H8763)} unto the Lord{H136}: Peradventure there shall be twenty{H6242} found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it for twenty's{H6242} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the LORD: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty's sake. (kjv)

======= Genesis 18:32 ============

Genesis 18:32 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for the ten's sake.(asv)

Genesis 18:32 Řekl ještě: Prosím, ať se nehněvá Pán můj, jestliže jednou ještě mluviti budu: Snad se jich najde tam deset? Odpověděl: Nezahladím i pro těch deset. (CZ)

Genesis 18:32 And he said{H559}{(H8799)}, Oh let not the Lord{H136} be angry{H2734}{(H8799)}, and I will speak{H1696}{(H8762)} yet{H389} but this once{H6471}: Peradventure ten{H6235} shall be found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it for ten's{H6235} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:32 And he said, Oh let not the LORD be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten's sake. (kjv)

======= Genesis 18:33 ============

Genesis 18:33 And Jehovah went his way, as soon as he had left off communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.(asv)

Genesis 18:33 I odšel Hospodin, když dokonal řeč k Abrahamovi; Abraham pak navrátil se k místu svému. (CZ)

Genesis 18:33 And the LORD{H3068} went his way{H3212}{(H8799)}, as soon as{H834} he had left{H3615}{(H8765)} communing{H1696}{(H8763)} with Abraham{H85}: and Abraham{H85} returned{H7725}{(H8804)} unto his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 18:33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.(kjv)

======= Genesis 19:1 ============

Genesis 19:1 And the two angels came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot saw them, and rose up to meet them; and he bowed himself with his face to the earth;(asv)

Genesis 19:1 Přišli pak dva andělé do Sodomy u večer, a Lot seděl v bráně Sodomské. Kteréžto když uzřel, vstav, šel jim v cestu a sklonil se tváří až k zemi. (CZ)

Genesis 19:1 And there came{H935}{(H8799)} two{H8147} angels{H4397} to Sodom{H5467} at even{H6153}; and Lot{H3876} sat{H3427}{(H8802)} in the gate{H8179} of Sodom{H5467}: and Lot{H3876} seeing{H7200}{(H8799)} them rose up{H6965}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} them; and he bowed{H7812}{(H8691)} himself with his face{H639} toward the ground{H776}; (kjv-strongs#)

Gen 19:1 And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground; (kjv)

======= Genesis 19:2 ============

Genesis 19:2 and he said, Behold now, my lords, turn aside, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your way. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.(asv)

Genesis 19:2 A řekl: Aj, prosím páni moji, uchylte se nyní do domu služebníka svého, a zůstaňte přes noc; umyjete také nohy své a ráno vstanouce, půjdete cestou svou. Oni pak odpověděli: Nikoli, ale přenocujeme na ulici. (CZ)

Genesis 19:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, my lords{H113}, turn in{H5493}{(H8798)}, I pray you, into your servant's{H5650} house{H1004}, and tarry all night{H3885}{(H8798)}, and wash{H7364}{(H8798)} your feet{H7272}, and ye shall rise up early{H7925}{(H8689)}, and go{H1980}{(H8804)} on your ways{H1870}. And they said{H559}{(H8799)}, Nay; but we will abide{H3885} in the street{H7339} all night{H3885}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:2 And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night. (kjv)

======= Genesis 19:3 ============

Genesis 19:3 And he urged them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.(asv)

Genesis 19:3 Ale když on je velmi nutil, obrátivše se k němu, vešli do domu jeho. I udělal jim hody, a napekl chlebů přesných, i jedli. (CZ)

Genesis 19:3 And he pressed{H6484}{(H8799)} upon them greatly{H3966}; and they turned in{H5493}{(H8799)} unto him, and entered{H935}{(H8799)} into his house{H1004}; and he made{H6213}{(H8799)} them a feast{H4960}, and did bake{H644}{(H8804)} unleavened bread{H4682}, and they did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:3 And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. (kjv)

======= Genesis 19:4 ============

Genesis 19:4 But before they lay down, the men of the city, [even] the men of Sodom, compassed the house round, both young and old, all the people from every quarter;(asv)

Genesis 19:4 Prvé pak než lehli, muži města toho, muži Sodomští, osuli se vůkol domu toho, od mladého až do starého, všecken lid odevšad. (CZ)

Genesis 19:4 But before they lay down{H7901}{(H8799)}, the men{H582} of the city{H5892}, even the men{H582} of Sodom{H5467}, compassed{H5437} the house{H1004} round{H5437}{(H8738)}, both old{H2205} and young{H5288}, all the people{H5971} from every quarter{H7097}: (kjv-strongs#)

Gen 19:4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter: (kjv)

======= Genesis 19:5 ============

Genesis 19:5 and they called unto Lot, and said unto him, Where are the men that came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.(asv)

Genesis 19:5 I volali na Lota, a řekli jemu: Kde jsou ti muži, kteříž přišli k tobě v noci? Vyveď je k nám, ať je poznáme. (CZ)

Genesis 19:5 And they called{H7121}{(H8799)} unto Lot{H3876}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Where are the men{H582} which came in{H935}{(H8804)} to thee this night{H3915}? bring them out{H3318}{(H8685)} unto us, that we may know{H3045}{(H8799)} them. (kjv-strongs#)

Gen 19:5 And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them. (kjv)

======= Genesis 19:6 ============

Genesis 19:6 And Lot went out unto them to the door, and shut the door after him.(asv)

Genesis 19:6 I vyšel k nim Lot ven, a zavřel po sobě dvéře. (CZ)

Genesis 19:6 And Lot{H3876} went out{H3318}{(H8799)} at the door{H6607} unto them, and shut{H5462}{(H8804)} the door{H1817} after him{H310}, (kjv-strongs#)

Gen 19:6 And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him, (kjv)

======= Genesis 19:7 ============

Genesis 19:7 And he said, I pray you, my brethren, do not so wickedly.(asv)

Genesis 19:7 A řekl: Prosím, bratří moji, nečiňte zlého. (CZ)

Genesis 19:7 And said{H559}{(H8799)}, I pray you, brethren{H251}, do not so wickedly{H7489}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:7 And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. (kjv)

======= Genesis 19:8 ============

Genesis 19:8 Behold now, I have two daughters that have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing, forasmuch as they are come under the shadow of my roof.(asv)

Genesis 19:8 Aj, mám teď dvě dcery, kteréžto nepoznaly muže; vyvedu je nyní k vám, čiňte s nimi, jak se vám líbí; toliko mužům těmto nic nečiňte, poněvadž vešli pod stín střechy mé. (CZ)

Genesis 19:8 Behold now, I have two{H8147} daughters{H1323} which have not known{H3045}{(H8804)} man{H376}; let me, I pray you, bring them out{H3318}{(H8686)} unto you, and do{H6213}{(H8798)} ye to them as is good{H2896} in your eyes{H5869}: only unto these{H411} men{H582} do{H6213}{(H8799)} nothing{H408}{H1697}; for therefore came{H935}{(H8804)} they under the shadow{H6738} of my roof{H6982}. (kjv-strongs#)

Gen 19:8 Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof. (kjv)

======= Genesis 19:9 ============

Genesis 19:9 And they said, Stand back. And they said, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and drew near to break the door.(asv)

Genesis 19:9 I řekli: Odejdi tam! A mluvili: Sám se dostal sem pohostinu, a chce nás souditi? Nyní tobě hůř uděláme, než jim. I obořili se násilně na muže toho, totiž na Lota, a přistoupili, aby vylomili dvéře. (CZ)

Genesis 19:9 And they said{H559}{(H8799)}, Stand{H5066}{(H8798)} back{H1973}. And they said{H559}{(H8799)} again, This one{H259} fellow came in{H935}{(H8804)} to sojourn{H1481}{(H8800)}, and he will needs{H8199}{(H8800)} be a judge{H8199}{(H8799)}: now will we deal worse{H7489}{(H8686)} with thee, than with them. And they pressed{H6484}{(H8799)} sore{H3966} upon the man{H376}, even Lot{H3876}, and came near{H5066}{(H8799)} to break{H7665}{(H8800)} the door{H1817}. (kjv-strongs#)

Gen 19:9 And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. (kjv)

======= Genesis 19:10 ============

Genesis 19:10 But the men put forth their hand, and brought Lot into the house to them, and shut to the door.(asv)

Genesis 19:10 Tedy muži ti vztáhli ven ruku svou, a uvedli Lota k sobě do domu, a dvéře zavřeli. (CZ)

Genesis 19:10 But the men{H582} put forth{H7971}{(H8799)} their hand{H3027}, and pulled{H935}{(H8686)} Lot{H3876} into the house{H1004} to them, and shut{H5462}{(H8804)} to the door{H1817}. (kjv-strongs#)

Gen 19:10 But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. (kjv)

======= Genesis 19:11 ============

Genesis 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door.(asv)

Genesis 19:11 A ty muže, kteříž byli přede dveřmi domu, ranili slepotou velikou, od nejmenšího až do největšího, tak že ustali, hledajíce dveří. (CZ)

Genesis 19:11 And they smote{H5221}{(H8689)} the men{H582} that were at the door{H6607} of the house{H1004} with blindness{H5575}, both small{H6996} and great{H1419}: so that they wearied{H3811}{(H8799)} themselves to find{H4672}{(H8800)} the door{H6607}. (kjv-strongs#)

Gen 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door. (kjv)

======= Genesis 19:12 ============

Genesis 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whomsoever thou hast in the city, bring them out of the place:(asv)

Genesis 19:12 I řekli muži k Lotovi: Máš-li ještě zde koho, buď zetě neb syny své, neb dcery své, i všecko, což máš v městě, vyveď z místa tohoto. (CZ)

Genesis 19:12 And the men{H582} said{H559}{(H8799)} unto Lot{H3876}, Hast thou here{H6311} any{H4310} besides? son in law{H2860}, and thy sons{H1121}, and thy daughters{H1323}, and whatsoever{H834} thou hast in the city{H5892}, bring them out{H3318}{(H8685)} of this place{H4725}: (kjv-strongs#)

Gen 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place: (kjv)

======= Genesis 19:13 ============

Genesis 19:13 for we will destroy this place, because the cry of them is waxed great before Jehovah; and Jehovah hath sent us to destroy it.(asv)

Genesis 19:13 Nebo zkazíme místo toto, proto že se velmi rozmohl křik jejich před Hospodinem, a poslal nás Hospodin, abychom zkazili je. (CZ)

Genesis 19:13 For we{H587} will destroy{H7843}{(H8688)}{H853} this place{H4725}, because the cry of them{H6818} is waxen great{H1431}{(H8804)} before{H854} the face{H6440} of the LORD{H3068}; and the LORD{H3068} hath sent{H7971}{(H8762)} us to destroy{H7843}{(H8763)} it. (kjv-strongs#)

Gen 19:13 For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it. (kjv)

======= Genesis 19:14 ============

Genesis 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons-in-law, who married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for Jehovah will destroy the city. But he seemed unto his sons-in-law as one that mocked.(asv)

Genesis 19:14 Vyšed tedy Lot, mluvil k zeťům svým, kteříž již měli pojímati dcery jeho, a řekl: Vstaňte, vyjděte z místa tohoto, nebo zkazí Hospodin město toto. Ale zdálo se zeťům jeho, jako by žertoval. (CZ)

Genesis 19:14 And Lot{H3876} went out{H3318}{(H8799)}, and spake{H1696}{(H8762)} unto his sons in law{H2860}, which married{H3947}{(H8802)} his daughters{H1323}, and said{H559}{(H8799)}, Up{H6965}{(H8798)}, get you out{H3318}{(H8798)} of this place{H4725}; for the LORD{H3068} will destroy{H7843}{(H8688)} this city{H5892}. But he seemed as one that mocked{H6711}{(H8764)} unto{H5869} his sons in law{H2860}. (kjv-strongs#)

Gen 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the LORD will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law. (kjv)

======= Genesis 19:15 ============

Genesis 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters that are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city.(asv)

Genesis 19:15 A když zasvitávalo, nutili andělé Lota, řkouce: Vstaň, vezmi ženu svou a dvě dcery své, kteréž tu jsou, abys nezahynul v pomstě města. (CZ)

Genesis 19:15 And when{H3644} the morning{H7837} arose{H5927}{(H8804)}, then the angels{H4397} hastened{H213}{(H8686)} Lot{H3876}, saying{H559}{(H8800)}, Arise{H6965}{(H8798)}, take{H3947}{(H8798)} thy wife{H802}, and thy two{H8147} daughters{H1323}, which are here{H4672}{(H8737)}; lest thou be consumed{H5595}{(H8735)} in the iniquity{H5771} of the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city. (kjv)

======= Genesis 19:16 ============

Genesis 19:16 But he lingered; and the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, Jehovah being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.(asv)

Genesis 19:16 A když prodléval, chopili muži ruku jeho, a ruku ženy jeho, a ruku dvou dcer jeho, nebo se slitoval nad ním Hospodin; i vyvedli jej, a pustili za městem. (CZ)

Genesis 19:16 And while he lingered{H4102}{(H8698)}, the men{H582} laid hold{H2388}{(H8686)} upon his hand{H3027}, and upon the hand{H3027} of his wife{H802}, and upon the hand{H3027} of his two{H8147} daughters{H1323}; the LORD{H3068} being merciful{H2551} unto him: and they brought him forth{H3318}{(H8686)}, and set him{H3240}{(H8686)} without{H2351} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 19:16 And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city. (kjv)

======= Genesis 19:17 ============

Genesis 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the Plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.(asv)

Genesis 19:17 A stalo se, když je vedli ven, řekl jeden: Zachovejž život svůj, neohlédej se zpět, ani se zastavuj na vší této rovině; ujdi na horu, abys nezahynul. (CZ)

Genesis 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth{H3318}{(H8687)} abroad{H2351}, that he said{H559}{(H8799)}, Escape{H4422}{(H8734)} for{H5921} thy life{H5315}; look{H5027}{(H8686)} not behind thee{H310}, neither stay{H5975}{(H8799)} thou in all the plain{H3603}; escape{H4422}{(H8734)} to the mountain{H2022}, lest thou be consumed{H5595}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed. (kjv)

======= Genesis 19:18 ============

Genesis 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my lord:(asv)

Genesis 19:18 I řekl jim Lot: Ne tak, prosím, páni moji. (CZ)

Genesis 19:18 And Lot{H3876} said{H559}{(H8799)} unto them, Oh, not so, my Lord{H113}: (kjv-strongs#)

Gen 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my LORD: (kjv)

======= Genesis 19:19 ============

Genesis 19:19 behold now, thy servant hath found favor in thy sight, and thou hast magnified thy lovingkindness, which thou hast showed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest evil overtake me, and I die:(asv)

Genesis 19:19 Aj, nyní nalezl služebník tvůj milost před očima tvýma, a veliké jest milosrdenství tvé, kteréž jsi učinil se mnou, když jsi zachoval duši mou; ale jáť nebudu moci ujíti na tu horu, aby mne nepostihlo to zlé, a umřel bych. (CZ)

Genesis 19:19 Behold now, thy servant{H5650} hath found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in thy sight{H5869}, and thou hast magnified{H1431}{(H8686)} thy mercy{H2617}, which thou hast shewed{H6213}{(H8804)} unto me{H5978} in saving{H2421}{(H8687)} my life{H5315}; and I cannot{H3201}{(H8799)} escape{H4422}{(H8736)} to the mountain{H2022}, lest some evil{H7451} take{H1692}{(H8799)} me, and I die{H4191}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 19:19 Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die: (kjv)

======= Genesis 19:20 ============

Genesis 19:20 behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh let me escape thither (is it not a little one?), and my soul shall live.(asv)

Genesis 19:20 Hle, teď jest toto město blízko, do něhož bych utekl, a toť jest malé; prosím, nechť tam ujdu; však pak neveliké jest, a živa bude duše má. (CZ)

Genesis 19:20 Behold now, this city{H5892} is near{H7138} to flee{H5127}{(H8800)} unto, and it{H1931} is a little one{H4705}: Oh, let me escape{H4422}{(H8735)} thither,( is it not a little one{H4705}?) and my soul{H5315} shall live{H2421}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one: Oh, let me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live. (kjv)

======= Genesis 19:21 ============

Genesis 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which thou hast spoken.(asv)

Genesis 19:21 I řekl k němu: Aj, uslyšel jsem žádost tvou i v této věci, abych nepodvrátil města toho, o němž jsi mluvil. (CZ)

Genesis 19:21 And he said{H559}{(H8799)} unto him, See{H2009}, I have accepted{H5375}{(H8804)} thee{H6440} concerning this thing{H1697} also, that I will not overthrow{H2015}{(H8800)} this city{H5892}, for the which{H834} thou hast spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. (kjv)

======= Genesis 19:22 ============

Genesis 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.(asv)

Genesis 19:22 Pospěšiž, ujdi tam; neboť nebudu moci učiniti ničehož, dokudž tam nedojdeš. A z té příčiny nazváno jest jméno města toho Ségor. (CZ)

Genesis 19:22 Haste{H4116}{(H8761)} thee, escape{H4422}{(H8734)} thither; for I cannot{H3201}{(H8799)} do{H6213}{(H8800)} any thing{H1697} till thou be come{H935}{(H8800)} thither. Therefore the name{H8034} of the city{H5892} was called{H7121}{(H8804)} Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. (kjv)

======= Genesis 19:23 ============

Genesis 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot came unto Zoar.(asv)

Genesis 19:23 Slunce vzcházelo nad zemi, když Lot všel do Ségor. (CZ)

Genesis 19:23 The sun{H8121} was risen{H3318}{(H8804)} upon the earth{H776} when Lot{H3876} entered{H935}{(H8804)} into Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. (kjv)

======= Genesis 19:24 ============

Genesis 19:24 Then Jehovah rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven;(asv)

Genesis 19:24 A Hospodin dštil na Sodomu a naGomoru sirou a ohněm od Hospodina s nebe. (CZ)

Genesis 19:24 Then the LORD{H3068} rained{H4305}{(H8689)} upon Sodom{H5467} and upon Gomorrah{H6017} brimstone{H1614} and fire{H784} from the LORD{H3068} out of heaven{H8064}; (kjv-strongs#)

Gen 19:24 Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven; (kjv)

======= Genesis 19:25 ============

Genesis 19:25 and he overthrew those cities, and all the Plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.(asv)

Genesis 19:25 A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst, i všecko, což roste z země. (CZ)

Genesis 19:25 And he overthrew{H2015}{(H8799)} those{H411} cities{H5892}, and all the plain{H3603}, and all the inhabitants{H3427}{(H8802)} of the cities{H5892}, and that which grew{H6780} upon the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 19:25 And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. (kjv)

======= Genesis 19:26 ============

Genesis 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.(asv)

Genesis 19:26 I ohlédla se žena jeho, jduc za ním, a obrácena jest v sloup solný. (CZ)

Genesis 19:26 But his wife{H802} looked back{H5027}{(H8686)} from behind him{H310}, and she became a pillar{H5333} of salt{H4417}. (kjv-strongs#)

Gen 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. (kjv)

======= Genesis 19:27 ============

Genesis 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he had stood before Jehovah:(asv)

Genesis 19:27 Vstav pak Abraham ráno, pospíšil k místu tomu, kdež byl stál před Hospodinem. (CZ)

Genesis 19:27 And Abraham{H85} gat up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242} to the place{H4725} where he stood{H5975}{(H8804)} before{H6440} the LORD{H3068}: (kjv-strongs#)

Gen 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the LORD: (kjv)

======= Genesis 19:28 ============

Genesis 19:28 and he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the Plain, and beheld, and, lo, the smoke of the land went up as the smoke of a furnace.(asv)

Genesis 19:28 A pohleděv k Sodomě a Gomoře,i na všecku zemi té roviny, uzřel, a aj, vystupoval dým z země té, jako dým z vápenice. (CZ)

Genesis 19:28 And he looked{H8259}{(H8686)} toward{H6440} Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, and toward{H6440} all the land{H776} of the plain{H3603}, and beheld{H7200}{(H8799)}, and, lo, the smoke{H7008} of the country{H776} went up{H5927}{(H8804)} as the smoke{H7008} of a furnace{H3536}. (kjv-strongs#)

Gen 19:28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. (kjv)

======= Genesis 19:29 ============

Genesis 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the Plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot dwelt.(asv)

Genesis 19:29 Stalo se tedy, když kazil Bůh města té roviny, že se rozpomenul Bůh na Abrahama, a vytrhl Lota z prostředku podvrácení, když podvracel města, v nichž bydlil Lot. (CZ)

Genesis 19:29 And it came to pass, when God{H430} destroyed{H7843}{(H8763)} the cities{H5892} of the plain{H3603}, that God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Abraham{H85}, and sent{H7971}{(H8762)} Lot{H3876} out of the midst{H8432} of the overthrow{H2018}, when he overthrew{H2015}{(H8800)} the cities{H5892} in the which{H2004} Lot{H3876} dwelt{H3427}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt. (kjv)

======= Genesis 19:30 ============

Genesis 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.(asv)

Genesis 19:30 Potom vyšel Lot z Ségor, a bydlil na hoře té, a obě dvě dcery jeho s ním; nebo nesměl bydliti v Ségor. I bydlil v jeskyni s oběma dcerami svými. (CZ)

Genesis 19:30 And Lot{H3876} went up{H5927}{(H8799)} out of Zoar{H6820}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the mountain{H2022}, and his two{H8147} daughters{H1323} with him; for he feared{H3372}{(H8804)} to dwell{H3427}{(H8800)} in Zoar{H6820}: and he dwelt{H3427}{(H8799)} in a cave{H4631}, he and his two{H8147} daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters. (kjv)

======= Genesis 19:31 ============

Genesis 19:31 And the first-born said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:(asv)

Genesis 19:31 I řekla prvorozená k mladší: Otec náš jest již starý, a není žádného muže na zemi, ješto by všel k nám podlé obyčeje vší země. (CZ)

Genesis 19:31 And the firstborn{H1067} said{H559}{(H8799)} unto the younger{H6810}, Our father{H1} is old{H2204}{(H8804)}, and there is not a man{H376} in the earth{H776} to come in{H935}{(H8800)} unto us after the manner{H1870} of all the earth{H776}: (kjv-strongs#)

Gen 19:31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth: (kjv)

======= Genesis 19:32 ============

Genesis 19:32 come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.(asv)

Genesis 19:32 Poď, dejme píti otci našemu vína, a spěme s ním, abychom zachovaly z otce našeho símě. (CZ)

Genesis 19:32 Come{H3212}{(H8798)}, let us make{H8248} our father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196}, and we will lie{H7901}{(H8799)} with him, that we may preserve{H2421}{(H8762)} seed{H2233} of our father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father. (kjv)

======= Genesis 19:33 ============

Genesis 19:33 And they made their father drink wine that night: and the first-born went in, and lay with her father; and he knew not when she lay down, nor when she arose.(asv)

Genesis 19:33 I daly píti otci svému vína té noci; a všedši prvorozená, spala s otcem svým, kterýžto necítil, ani když lehla, ani když vstala. (CZ)

Genesis 19:33 And they made{H8248} their father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} that night{H3915}: and the firstborn{H1067} went in{H935}{(H8799)}, and lay{H7901}{(H8799)} with her father{H1}; and he perceived{H3045}{(H8804)} not when she lay down{H7901}{(H8800)}, nor when she arose{H6965}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose. (kjv)

======= Genesis 19:34 ============

Genesis 19:34 And it came to pass on the morrow, that the first-born said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.(asv)

Genesis 19:34 Nazejtří pak řekla prvorozená k mladší: Aj, spala jsem včerejší noci s otcem svým; dejme mu píti vína ještě této noci; potom vejduc, spi s ním, a zachovejme símě z otce našeho. (CZ)

Genesis 19:34 And it came to pass on the morrow{H4283}, that the firstborn{H1067} said{H559}{(H8799)} unto the younger{H6810}, Behold, I lay{H7901}{(H8804)} yesternight{H570} with my father{H1}: let us make him drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} this night{H3915} also; and go thou in{H935}{(H8798)}, and lie{H7901}{(H8798)} with him, that we may preserve{H2421}{(H8762)} seed{H2233} of our father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:34 And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father. (kjv)

======= Genesis 19:35 ============

Genesis 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he knew not when she lay down, nor when she arose.(asv)

Genesis 19:35 I daly píti ještě té noci otci svému vína; a vstala ta mladší, a spala s ním; on pak necítil, ani když ona lehla, ani když vstala. (CZ)

Genesis 19:35 And they made{H8248} their father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} that{H1931} night{H3915} also: and the younger{H6810} arose{H6965}{(H8799)}, and lay{H7901}{(H8799)} with him; and he perceived{H3045}{(H8804)} not when she lay down{H7901}{(H8800)}, nor when she arose{H6965}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose. (kjv)

======= Genesis 19:36 ============

Genesis 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.(asv)

Genesis 19:36 A tak počaly obě dcery Lotovy z otce svého. (CZ)

Genesis 19:36 Thus were both{H8147} the daughters{H1323} of Lot{H3876} with child{H2029}{(H8799)} by their father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father. (kjv)

======= Genesis 19:37 ============

Genesis 19:37 And the first-born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.(asv)

Genesis 19:37 I porodila prvorozená syna, a nazvala jméno jeho Moáb; onť jest otec Moábských až do dnešního dne. (CZ)

Genesis 19:37 And the firstborn{H1067} bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Moab{H4124}: the same{H1931} is the father{H1} of the Moabites{H4124} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 19:37 And the first born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day. (kjv)

======= Genesis 19:38 ============

Genesis 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-ammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.(asv)

Genesis 19:38 I mladší také porodila syna, a nazvala jméno jeho Ben Ammon; onť jest otcem Ammonitských až do dnešního dne. (CZ)

Genesis 19:38 And the younger{H6810}, she also bare{H3205}{(H8804)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Benammi{H1151}: the same is the father{H1} of the children{H1121} of Ammon{H5983} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.(kjv)

======= Genesis 20:1 ============

Genesis 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar.(asv)

Genesis 20:1 Odtud bral se Abraham do země polední, aby bydlil mezi Kádes a Sur; i byl pohostinu v Gerar; (CZ)

Genesis 20:1 And Abraham{H85} journeyed{H5265}{(H8799)} from thence toward the south{H5045} country{H776}, and dwelled{H3427}{(H8799)} between Kadesh{H6946} and Shur{H7793}, and sojourned{H1481}{(H8799)} in Gerar{H1642}. (kjv-strongs#)

Gen 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. (kjv)

======= Genesis 20:2 ============

Genesis 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.(asv)

Genesis 20:2 Kdežto pravil Abraham o Sáře manželce své: Sestra má jest. Tedy poslav Abimelech, král Gerarský, vzal Sáru. (CZ)

Genesis 20:2 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} of{H413} Sarah{H8283} his wife{H802}, She is my sister{H269}: and Abimelech{H40} king{H4428} of Gerar{H1642} sent{H7971}{(H8799)}, and took{H3947}{(H8799)} Sarah{H8283}. (kjv-strongs#)

Gen 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah. (kjv)

======= Genesis 20:3 ============

Genesis 20:3 But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, because of the woman whom thou hast taken; for she is a man's wife.(asv)

Genesis 20:3 Ale přišed Bůh k Abimelechovi ve snách v noci, řekl jemu: Aj, ty již umřeš pro ženu, kterouž jsi vzal, poněvadž jest vdaná za muže. (CZ)

Genesis 20:3 But God{H430} came{H935}{(H8799)} to Abimelech{H40} in a dream{H2472} by night{H3915}, and said{H559}{(H8799)} to him, Behold, thou art but a dead man{H4191}{(H8801)}, for the woman{H802} which thou hast taken{H3947}{(H8804)}; for she is a man's{H1167} wife{H1166}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:3 But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man's wife. (kjv)

======= Genesis 20:4 ============

Genesis 20:4 Now Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay even a righteous nation?(asv)

Genesis 20:4 Abimelech pak nepřiblížil se k ní; protož řekl: Pane, zdaž také spravedlivý národ zabiješ? (CZ)

Genesis 20:4 But Abimelech{H40} had not come near{H7126}{(H8804)} her: and he said{H559}{(H8799)}, Lord{H136}, wilt thou slay{H2026}{(H8799)} also a righteous{H6662} nation{H1471}? (kjv-strongs#)

Gen 20:4 But Abimelech had not come near her: and he said, LORD, wilt thou slay also a righteous nation? (kjv)

======= Genesis 20:5 ============

Genesis 20:5 Said he not himself unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and the innocency of my hands have I done this.(asv)

Genesis 20:5 Zdaliž mi sám nepravil: Sestra má jest? A ona též pravila: Bratr můj jest. V upřímnosti srdce svého a v nevinnosti rukou svých učinil jsem to. (CZ)

Genesis 20:5 Said{H559}{(H8804)} he not unto me, She{H1931} is my sister{H269}? and she{H1931}, even{H1571} she{H1931} herself said{H559}{(H8804)}, He is my brother{H251}: in the integrity{H8537} of my heart{H3824} and innocency{H5356} of my hands{H3709} have I done{H6213}{(H8804)} this. (kjv-strongs#)

Gen 20:5 Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. (kjv)

======= Genesis 20:6 ============

Genesis 20:6 And God said unto him in the dream, Yea, I know that in the integrity of thy heart thou has done this, and I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.(asv)

Genesis 20:6 I řekl jemu Bůh ve snách: Jáť také vím, že v upřímnosti srdce svého učinil jsi to, a já také zdržel jsem tě, abys nezhřešil proti mně; protož nedalť jsem se jí dotknouti. (CZ)

Genesis 20:6 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him in a dream{H2472}, Yea{H1571}, I know{H3045}{(H8804)} that thou didst{H6213}{(H8804)} this in the integrity{H8537} of thy heart{H3824}; for I also withheld{H2820}{(H8799)} thee from sinning{H2398}{(H8800)} against me: therefore suffered{H5414}{(H8804)} I thee not to touch{H5060}{(H8800)} her. (kjv-strongs#)

Gen 20:6 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her. (kjv)

======= Genesis 20:7 ============

Genesis 20:7 Now therefore restore the man's wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.(asv)

Genesis 20:7 Nyní tedy, navrať ženu muži tomu; nebo prorok jest, a modliti se bude za tebe, a živ budeš. Pakli jí nenavrátíš, věz, že smrtí umřeš ty i všecko, což tvého jest. (CZ)

Genesis 20:7 Now therefore restore{H7725}{(H8685)} the man{H376} his wife{H802}; for he is a prophet{H5030}, and he shall pray{H6419}{(H8691)} for thee{H1157}, and thou shalt live{H2421}{(H8798)}: and if thou restore{H7725}{(H8688)} her not, know{H3045}{(H8798)} thou that thou shalt surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}, thou, and all that are thine. (kjv-strongs#)

Gen 20:7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine. (kjv)

======= Genesis 20:8 ============

Genesis 20:8 And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.(asv)

Genesis 20:8 A vstav Abimelech ráno, svolal všecky služebníky své, a vypravoval všecka slova ta v uši jejich. I báli se ti muži velmi. (CZ)

Genesis 20:8 Therefore Abimelech{H40} rose early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and called{H7121}{(H8799)} all his servants{H5650}, and told{H1696}{(H8762)} all these things{H1697} in their ears{H241}: and the men{H582} were sore{H3966} afraid{H3372}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid. (kjv)

======= Genesis 20:9 ============

Genesis 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and wherein have I sinned against thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.(asv)

Genesis 20:9 Potom povolav Abimelech Abrahama, řekl jemu: Co jsi nám to učinil? A co jsem zhřešil proti tobě, že jsi uvedl na mne a na království mé hřích veliký? Učinils mi, čehož jsi učiniti neměl. (CZ)

Genesis 20:9 Then Abimelech{H40} called{H7121}{(H8799)} Abraham{H85}, and said{H559}{(H8799)} unto him, What hast thou done{H6213}{(H8804)} unto us? and what have I offended{H2398}{(H8804)} thee, that thou hast brought{H935}{(H8689)} on me and on my kingdom{H4467} a great{H1419} sin{H2401}? thou hast done{H6213}{(H8804)} deeds{H4639} unto me that ought not to be done{H6213}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done. (kjv)

======= Genesis 20:10 ============

Genesis 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?(asv)

Genesis 20:10 A řekl opět Abimelech Abrahamovi: Cos myslil, žes takovou věc učinil? (CZ)

Genesis 20:10 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, What{H4100} sawest thou{H7200}{(H8804)}, that thou hast done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}? (kjv-strongs#)

Gen 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing? (kjv)

======= Genesis 20:11 ============

Genesis 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake.(asv)

Genesis 20:11 Odpověděl Abraham: Řekl jsem: Jistě že není bázně Boží na místě tomto, a zabijí mne pro ženu mou. (CZ)

Genesis 20:11 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, Because I thought{H559}{(H8804)}, Surely{H7535} the fear{H3374} of God{H430} is not in this place{H4725}; and they will slay me{H2026}{(H8804)} for my wife's{H802} sake{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake. (kjv)

======= Genesis 20:12 ============

Genesis 20:12 And moreover she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife:(asv)

Genesis 20:12 A také v pravdě jest sestra má, dcera otce mého, však ne dcera matky mé; a pojal jsem ji sobě za manželku. (CZ)

Genesis 20:12 And yet indeed{H546} she is my sister{H269}; she is the daughter{H1323} of my father{H1}, but not the daughter{H1323} of my mother{H517}; and she became my wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:12 And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife. (kjv)

======= Genesis 20:13 ============

Genesis 20:13 and it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt show unto me: at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.(asv)

Genesis 20:13 Když pak vyvedl mne Bůh z domu otce mého, abych pohostinu bydlil, tedy řekl jsem jí: Toto mi dobrodiní učiníš: Na každém místě, kamž půjdeme, prav o mně: Bratr můj jest. (CZ)

Genesis 20:13 And it came to pass, when God{H430} caused me to wander{H8582}{(H8689)} from my father's{H1} house{H1004}, that I said{H559}{(H8799)} unto her, This is thy kindness{H2617} which thou shalt shew{H6213}{(H8799)} unto me; at every place{H4725} whither we shall come{H935}{(H8799)}, say{H559}{(H8798)} of me, He is my brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 20:13 And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother. (kjv)

======= Genesis 20:14 ============

Genesis 20:14 And Abimelech took sheep and oxen, and men-servants and women-servants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.(asv)

Genesis 20:14 Tedy vzav Abimelech ovce a voly, služebníky také a děvky, dal je Abrahamovi; a navrátil mu Sáru manželku jeho. (CZ)

Genesis 20:14 And Abimelech{H40} took{H3947}{(H8799)} sheep{H6629}, and oxen{H1241}, and menservants{H5650}, and womenservants{H8198}, and gave{H5414}{(H8799)} them unto Abraham{H85}, and restored{H7725}{(H8686)} him Sarah{H8283} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:14 And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife. (kjv)

======= Genesis 20:15 ============

Genesis 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.(asv)

Genesis 20:15 A řekl Abimelech: Aj, země má před tebou; kdežť se koli příhodné býti vidí, tu přebývej. (CZ)

Genesis 20:15 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, Behold, my land{H776} is before thee{H6440}: dwell{H3427}{(H8798)} where it pleaseth{H2896}{H5869} thee. (kjv-strongs#)

Gen 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee. (kjv)

======= Genesis 20:16 ============

Genesis 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, it is for thee a covering of the eyes to all that are with thee; and in respect of all thou art righted.(asv)

Genesis 20:16 Sáře pak řekl: Aj, dal jsem tisíc stříbrných bratru tvému, hle, onť jest tobě zástěrou očí u všech, kteříž jsou s tebou. A všemi těmito věcmi Sára poučena byla. (CZ)

Genesis 20:16 And unto Sarah{H8283} he said{H559}{(H8804)}, Behold, I have given{H5414}{(H8804)} thy brother{H251} a thousand{H505} pieces of silver{H3701}: behold, he is to thee a covering{H3682} of the eyes{H5869}, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved{H3198}{(H8737)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved. (kjv)

======= Genesis 20:17 ============

Genesis 20:17 And Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maid-servants; and they bare children.(asv)

Genesis 20:17 I modlil se Abraham Bohu, a uzdravil Bůh Abimelecha, a ženu jeho, a děvky jeho; i rodily. (CZ)

Genesis 20:17 So Abraham{H85} prayed{H6419}{(H8691)} unto God{H430}: and God{H430} healed{H7495}{(H8799)} Abimelech{H40}, and his wife{H802}, and his maidservants{H519}; and they bare{H3205}{(H8799)} children. (kjv-strongs#)

Gen 20:17 So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare children. (kjv)

======= Genesis 20:18 ============

Genesis 20:18 For Jehovah had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham's wife.(asv)

Genesis 20:18 Nebo byl zavřel Hospodin každý život ženský v domě Abimelechově, pro Sáru manželku Abrahamovu. (CZ)

Genesis 20:18 For the LORD{H3068} had fast{H6113}{(H8800)} closed up{H6113}{(H8804)} all the wombs{H7358} of the house{H1004} of Abimelech{H40}, because{H1697} of Sarah{H8283} Abraham's{H85} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:18 For the LORD had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham's wife.(kjv)

======= Genesis 21:1 ============

Genesis 21:1 And Jehovah visited Sarah as he had said, and Jehovah did unto Sarah as he had spoken.(asv)

Genesis 21:1 Navštívil pak Hospodin Sáru, tak jakž byl řekl; a učinil Hospodin Sáře, jakož byl mluvil. (CZ)

Genesis 21:1 And the LORD{H3068} visited{H6485}{(H8804)} Sarah{H8283} as he had said{H559}{(H8804)}, and the LORD{H3068} did{H6213}{(H8799)} unto Sarah{H8283} as he had spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:1 And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken. (kjv)

======= Genesis 21:2 ============

Genesis 21:2 And Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.(asv)

Genesis 21:2 Nebo počala a porodila Sára Abrahamovi syna v starosti jeho, v ten čas, kterýž předpověděl Bůh. (CZ)

Genesis 21:2 For Sarah{H8283} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Abraham{H85} a son{H1121} in his old age{H2208}, at the set time{H4150} of which God{H430} had spoken{H1696}{(H8765)} to him. (kjv-strongs#)

Gen 21:2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. (kjv)

======= Genesis 21:3 ============

Genesis 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.(asv)

Genesis 21:3 A nazval Abraham jméno syna svého, kterýž se mu narodil, jehož porodila Sára, Izák. (CZ)

Genesis 21:3 And Abraham{H85} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of his son{H1121} that was born{H3205}{(H8737)} unto him, whom Sarah{H8283} bare{H3205}{(H8804)} to him, Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. (kjv)

======= Genesis 21:4 ============

Genesis 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac when he was eight days old, as God had commanded him.(asv)

Genesis 21:4 A obřezal Abraham syna svého Izáka, když byl v osmi dnech, tak jakž mu byl přikázal Bůh. (CZ)

Genesis 21:4 And Abraham{H85} circumcised{H4135}{(H8799)} his son{H1121} Isaac{H3327} being eight{H8083} days{H3117} old{H1121}, as God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} him. (kjv-strongs#)

Gen 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him. (kjv)

======= Genesis 21:5 ============

Genesis 21:5 And Abraham was a hundred years old, when his son Isaac was born unto him.(asv)

Genesis 21:5 Byl pak Abraham ve stu letech, když se mu narodil Izák syn jeho. (CZ)

Genesis 21:5 And Abraham{H85} was an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}, when his son{H1121} Isaac{H3327} was born{H3205}{(H8736)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him. (kjv)

======= Genesis 21:6 ============

Genesis 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh; every one that heareth will laugh with me.(asv)

Genesis 21:6 I řekla Sára: Radost mi učinil Bůh; kdokoli uslyší, radovati se bude spolu se mnou. (CZ)

Genesis 21:6 And Sarah{H8283} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath made{H6213}{(H8804)} me to laugh{H6712}, so that all that hear{H8085}{(H8802)} will laugh{H6711}{(H8799)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. (kjv)

======= Genesis 21:7 ============

Genesis 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should give children suck? for I have borne him a son in his old age.(asv)

Genesis 21:7 A přidala: Kdo by byl řekl Abrahamovi, že bude Sára děti kojiti? A však jsem porodila syna v starosti jeho. (CZ)

Genesis 21:7 And she said{H559}{(H8799)}, Who would have said{H4448}{(H8765)} unto Abraham{H85}, that Sarah{H8283} should have given children{H1121} suck{H3243}{(H8689)}? for I have born{H3205}{(H8804)} him a son{H1121} in his old age{H2208}. (kjv-strongs#)

Gen 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age. (kjv)

======= Genesis 21:8 ============

Genesis 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned.(asv)

Genesis 21:8 I rostlo dítě a ostaveno jest. Tedy učinil Abraham veliké hody v ten den, v němž ostaven byl Izák. (CZ)

Genesis 21:8 And the child{H3206} grew{H1431}{(H8799)}, and was weaned{H1580}{(H8735)}: and Abraham{H85} made{H6213}{(H8799)} a great{H1419} feast{H4960} the same day{H3117} that Isaac{H3327} was weaned{H1580}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. (kjv)

======= Genesis 21:9 ============

Genesis 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne unto Abraham, mocking.(asv)

Genesis 21:9 Viděla pak Sára, že syn Agar Egyptské, kteréhož porodila Abrahamovi, jest posměvač. (CZ)

Genesis 21:9 And Sarah{H8283} saw{H7200}{(H8799)} the son{H1121} of Hagar{H1904} the Egyptian{H4713}, which she had born{H3205}{(H8804)} unto Abraham{H85}, mocking{H6711}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. (kjv)

======= Genesis 21:10 ============

Genesis 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this handmaid and her son: for the son of this handmaid shall not be heir with my son, even with Isaac.(asv)

Genesis 21:10 I řekla Abrahamovi: Vyvrz děvku tuto i syna jejího; neboť nebude dědicem syn děvky té s synem mým Izákem. (CZ)

Genesis 21:10 Wherefore she said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Cast out{H1644}{(H8761)} this bondwoman{H519} and her son{H1121}: for the son{H1121} of this bondwoman{H519} shall not be heir{H3423}{(H8799)} with my son{H1121}, even with Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. (kjv)

======= Genesis 21:11 ============

Genesis 21:11 And the thing was very grievous in Abraham's sight on account of his son.(asv)

Genesis 21:11 Ale Abraham velmi těžce nesl tu řeč, pro syna svého. (CZ)

Genesis 21:11 And the thing{H1697} was very{H3966} grievous{H3415}{(H8799)} in Abraham's{H85} sight{H5869} because{H182} of his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 21:11 And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. (kjv)

======= Genesis 21:12 ============

Genesis 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy handmaid; in all that Sarah saith unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.(asv)

Genesis 21:12 I řekl Bůh Abrahamovi: Nestěžuj sobě o dítěti a o děvce své; cožkoli řekla tobě Sára, povol řeči její, nebo v Izákovi nazváno bude tobě símě. (CZ)

Genesis 21:12 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Let it not be grievous{H3415}{(H8799)} in thy sight{H5869} because of the lad{H5288}, and because of thy bondwoman{H519}; in all that Sarah{H8283} hath said{H559}{(H8799)} unto thee, hearken{H8085}{(H8798)} unto her voice{H6963}; for in Isaac{H3327} shall thy seed{H2233} be called{H7121}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. (kjv)

======= Genesis 21:13 ============

Genesis 21:13 And also of the son of the handmaid will I make a nation, because he is thy seed.(asv)

Genesis 21:13 A však i syna děvky učiním v národ; nebo tvé símě jest. (CZ)

Genesis 21:13 And also of the son{H1121} of the bondwoman{H519} will I make{H7760}{(H8799)} a nation{H1471}, because he is thy seed{H2233}. (kjv-strongs#)

Gen 21:13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. (kjv)

======= Genesis 21:14 ============

Genesis 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and [gave her] the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.(asv)

Genesis 21:14 Vstal tedy Abraham velmi ráno, a vzav chléb a láhvici vody, dal Agar a vložil na rameno její, a pustil ji od sebe i s dítětem. Kterážto odešla a chodila po poušti Bersabé. (CZ)

Genesis 21:14 And Abraham{H85} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and took{H3947}{(H8799)} bread{H3899}, and a bottle{H2573} of water{H4325}, and gave{H5414}{(H8799)} it unto Hagar{H1904}, putting{H7760}{(H8804)} it on her shoulder{H7926}, and the child{H3206}, and sent her away{H7971}{(H8762)}: and she departed{H3212}{(H8799)}, and wandered{H8582}{(H8799)} in the wilderness{H4057} of Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba. (kjv)

======= Genesis 21:15 ============

Genesis 21:15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.(asv)

Genesis 21:15 A když nebylo vody v láhvici, povrhla dítě pod jedním stromem. (CZ)

Genesis 21:15 And the water{H4325} was spent{H3615}{(H8799)} in{H4480} the bottle{H2573}, and she cast{H7993}{(H8686)} the child{H3206} under one{H259} of the shrubs{H7880}. (kjv-strongs#)

Gen 21:15 And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. (kjv)

======= Genesis 21:16 ============

Genesis 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not look upon the death of the child. And she sat over against him, and lifted up her voice, and wept.(asv)

Genesis 21:16 A odšedši, sedla naproti tak daleko, jako by mohl z lučiště dostřeliti; nebo pravila: Nebudu se dívati na smrt dítěte. Seděla tedy naproti, a pozdvihši hlasu svého, plakala. (CZ)

Genesis 21:16 And she went{H3212}{(H8799)}, and sat her down{H3427}{(H8799)} over against{H5048} him a good way off{H7368}{(H8687)}, as it were a bowshot{H2909}{(H8764)}{H7198}: for she said{H559}{(H8804)}, Let me not see{H7200}{(H8799)} the death{H4194} of the child{H3206}. And she sat{H3427}{(H8799)} over against him, and lift up{H5375}{(H8799)} her voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 21:17 ============

Genesis 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.(asv)

Genesis 21:17 I uslyšel Bůh hlas dítěte; a anděl Boží s nebe zavolal na Agar, a řekl jí: Coť jest, Agar? Neboj se; nebo Bůh uslyšel hlas dítěte z místa, na kterémž jest. (CZ)

Genesis 21:17 And God{H430} heard{H8085}{(H8804)} the voice{H6963} of the lad{H5288}; and the angel{H4397} of God{H430} called{H7121}{(H8799)} to Hagar{H1904} out of heaven{H8064}, and said{H559}{(H8799)} unto her, What aileth thee, Hagar{H1904}? fear{H3372}{(H8799)} not; for God{H430} hath heard{H8085}{(H8799)} the voice{H6963} of the lad{H5288} where he is. (kjv-strongs#)

Gen 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is. (kjv)

======= Genesis 21:18 ============

Genesis 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thy hand; for I will make him a great nation.(asv)

Genesis 21:18 Vstaň, vezmi dítě, a ujmi je rukou svou; nebo v národ veliký učiním je. (CZ)

Genesis 21:18 Arise{H6965}{(H8798)}, lift up{H5375}{(H8798)} the lad{H5288}, and hold{H2388}{(H8685)} him in thine hand{H3027}; for I will make{H7760}{(H8799)} him a great{H1419} nation{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation. (kjv)

======= Genesis 21:19 ============

Genesis 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.(asv)

Genesis 21:19 A otevřel Bůh oči její, aby uzřela studnici vody. I šla a naplnila láhvici vodou, a napojila dítě. (CZ)

Genesis 21:19 And God{H430} opened{H6491}{(H8799)} her eyes{H5869}, and she saw{H7200}{(H8799)} a well{H875} of water{H4325}; and she went{H3212}{(H8799)}, and filled{H4390}{(H8762)} the bottle{H2573} with water{H4325}, and gave{H8248} the lad{H5288} drink{H8248}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink. (kjv)

======= Genesis 21:20 ============

Genesis 21:20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became, as he grew up, an archer.(asv)

Genesis 21:20 A Bůh byl s dítětem, kteréžto zrostlo a bydlilo na poušti, a byl z něho střelec. (CZ)

Genesis 21:20 And God{H430} was with the lad{H5288}; and he grew{H1431}{(H8799)}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the wilderness{H4057}, and became an archer{H7235}{(H8802)}{H7199}. (kjv-strongs#)

Gen 21:20 And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer. (kjv)

======= Genesis 21:21 ============

Genesis 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.(asv)

Genesis 21:21 Bydlil pak na poušti Fáran; i vzala mu matka jeho ženu z země Egyptské. (CZ)

Genesis 21:21 And he dwelt{H3427}{(H8799)} in the wilderness{H4057} of Paran{H6290}: and his mother{H517} took{H3947}{(H8799)} him a wife{H802} out of the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 21:22 ============

Genesis 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phicol the captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:(asv)

Genesis 21:22 Stalo se pak toho času, že mluvil Abimelech a Fikol, kníže vojska jeho, k Abrahamovi těmito slovy: Bůh s tebou jest ve všech věcech, kteréž ty činíš. (CZ)

Genesis 21:22 And it came to pass at that time{H6256}, that Abimelech{H40} and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his host{H6635} spake{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)}, God{H430} is with thee in all that thou doest{H6213}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest: (kjv)

======= Genesis 21:23 ============

Genesis 21:23 now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.(asv)

Genesis 21:23 Protož nyní, přisáhni mi teď skrze Boha: Toto ať se stane, jestliže mi sklamáš, neb synu mému, aneb vnuku mému; vedlé milosrdenství, kteréž jsem já učinil s tebou, i ty že učiníš se mnou a s zemí, v níž jsi byl pohostinu. (CZ)

Genesis 21:23 Now therefore swear{H7650}{(H8734)} unto me here{H2008} by God{H430} that thou wilt not deal falsely{H8266}{(H8799)} with me, nor with my son{H5209}, nor with my son's son{H5220}: but according to the kindness{H2617} that I have done{H6213}{(H8804)} unto thee, thou shalt do{H6213}{(H8799)} unto me, and to the land{H776} wherein thou hast sojourned{H1481}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:23 Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned. (kjv)

======= Genesis 21:24 ============

Genesis 21:24 And Abraham said, I will swear.(asv)

Genesis 21:24 I řekl Abraham: A já přisáhnu. (CZ)

Genesis 21:24 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, I will swear{H7650}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:24 And Abraham said, I will swear. (kjv)

======= Genesis 21:25 ============

Genesis 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of the well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.(asv)

Genesis 21:25 (A přitom domlouval se Abraham na Abimelecha o studnici vody, kterouž mu mocí odjali služebníci Abimelechovi. (CZ)

Genesis 21:25 And Abraham{H85} reproved{H3198}{(H8689)} Abimelech{H40} because{H182} of a well{H875} of water{H4325}, which Abimelech's{H40} servants{H5650} had violently taken away{H1497}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away. (kjv)

======= Genesis 21:26 ============

Genesis 21:26 And Abimelech said, I know not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to-day.(asv)

Genesis 21:26 I řekl Abimelech: Nevím, kdo by učinil takovou věc; a aniž jsi ty mi oznámil, aniž jsem já také co slyšel, až dnes.) (CZ)

Genesis 21:26 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, I wot{H3045}{(H8804)} not who hath done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}: neither{H3808} didst thou tell{H5046}{(H8689)} me, neither{H3808} yet heard{H8085}{(H8804)} I of it, but{H1115} to day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 21:26 And Abimelech said, I wot not who hath done this thing; neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day. (kjv)

======= Genesis 21:27 ============

Genesis 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and they two made a covenant.(asv)

Genesis 21:27 Vzav tedy Abraham ovce i voly dal Abimelechovi; a vešli oba dva v smlouvu. (CZ)

Genesis 21:27 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} sheep{H6629} and oxen{H1241}, and gave{H5414}{(H8799)} them unto Abimelech{H40}; and both of them{H8147} made{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant. (kjv)

======= Genesis 21:28 ============

Genesis 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.(asv)

Genesis 21:28 A postavil Abraham sedm jehnic stáda obzvlášť. (CZ)

Genesis 21:28 And Abraham{H85} set{H5324}{(H8686)} seven{H7651} ewe lambs{H3535} of the flock{H6629} by themselves. (kjv-strongs#)

Gen 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves. (kjv)

======= Genesis 21:29 ============

Genesis 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?(asv)

Genesis 21:29 I řekl Abimelech Abrahamovi: K čemu jest těchto sedm jehnic, kteréž jsi postavil obzvlášť? (CZ)

Genesis 21:29 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, What{H2008} mean these seven{H7651} ewe lambs{H3535} which thou hast set{H5324}{(H8689)} by themselves? (kjv-strongs#)

Gen 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves? (kjv)

======= Genesis 21:30 ============

Genesis 21:30 And he said, These seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that it may be a witness unto me, that I have digged this well.(asv)

Genesis 21:30 Odpověděl: Že sedm těch jehnic vezmeš z ruky mé, aby mi to bylo na svědectví, že jsem kopal studnici tuto. (CZ)

Genesis 21:30 And he said{H559}{(H8799)}, For these seven{H7651} ewe lambs{H3535} shalt thou take{H3947}{(H8799)} of my hand{H3027}, that{H5668} they may be a witness{H5713} unto me, that I have digged{H2658}{(H8804)} this well{H875}. (kjv-strongs#)

Gen 21:30 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well. (kjv)

======= Genesis 21:31 ============

Genesis 21:31 Wherefore he called that place Beer-sheba; because there they sware both of them.(asv)

Genesis 21:31 Pročež nazváno jest to místo Bersabé, že tu oba dva přisáhli. (CZ)

Genesis 21:31 Wherefore he called{H7121}{(H8804)} that place{H4725} Beersheba{H884}; because there they sware{H7650}{(H8738)} both of them{H8147}. (kjv-strongs#)

Gen 21:31 Wherefore he called that place Beersheba; because there they sware both of them. (kjv)

======= Genesis 21:32 ============

Genesis 21:32 So they made a covenant at Beer-sheba: and Abimelech rose up, and Phicol the captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.(asv)

Genesis 21:32 A tak učinili smlouvu v Bersabé. Vstav pak Abimelech a Fikol, kníže vojska jeho, navrátili se do země Filistinské. (CZ)

Genesis 21:32 Thus they made{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285} at Beersheba{H884}: then Abimelech{H40} rose up{H6965}{(H8799)}, and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his host{H6635}, and they returned{H7725}{(H8799)} into the land{H776} of the Philistines{H6430}. (kjv-strongs#)

Gen 21:32 Thus they made a covenant at Beersheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines. (kjv)

======= Genesis 21:33 ============

Genesis 21:33 And [Abraham] planted a tamarisk tree in Beer-sheba, and called there on the name of Jehovah, the Everlasting God.(asv)

Genesis 21:33 I nasázel stromoví v Bersabé, a vzýval tam jméno Hospodina, Boha silného, věčného. (CZ)

Genesis 21:33 And Abraham planted{H5193}{(H8799)} a grove{H815} in Beersheba{H884}, and called{H7121}{(H8799)} there on the name{H8034} of the LORD{H3068}, the everlasting{H5769} God{H410}. (kjv-strongs#)

Gen 21:33 And Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God. (kjv)

======= Genesis 21:34 ============

Genesis 21:34 And Abraham sojourned in the land of the Philistines many days.(asv)

Genesis 21:34 A bydlil Abraham v zemi Filistinské za mnoho dní. (CZ)

Genesis 21:34 And Abraham{H85} sojourned{H1481}{(H8799)} in the Philistines{H6430}' land{H776} many{H7227} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 21:34 And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.(kjv)

======= Genesis 22:1 ============

Genesis 22:1 And it came to pass after these things, that God did prove Abraham, and said unto him, Abraham; and he said, Here am I.(asv)

Genesis 22:1 Když pakty věci pominuly, zkusil Bůh Abrahama, a řekl k němu: Abrahame! Kterýžto odpověděl: Teď jsem. (CZ)

Genesis 22:1 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that God{H430} did tempt{H5254}{(H8765)} Abraham{H85}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Abraham{H85}: and he said{H559}{(H8799)}, Behold, here I am. (kjv-strongs#)

Gen 22:1 And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, here I am. (kjv)

======= Genesis 22:2 ============

Genesis 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt-offering upon one of the mountains which I will tell thee of.(asv)

Genesis 22:2 I řekl: Vezmi nyní syna svého, toho jediného svého, kteréhož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria; a obětuj ho tam v obět zápalnou na jedné hoře, o níž povím tobě. (CZ)

Genesis 22:2 And he said{H559}{(H8799)}, Take now{H3947}{(H8798)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son Isaac{H3327}, whom thou lovest{H157}{(H8804)}, and get thee{H3212}{(H8798)} into the land{H776} of Moriah{H4179}; and offer him{H5927}{(H8685)} there for a burnt offering{H5930} upon one{H259} of the mountains{H2022} which I will tell{H559}{(H8799)} thee of. (kjv-strongs#)

Gen 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. (kjv)

======= Genesis 22:3 ============

Genesis 22:3 And Abraham rose early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son; and he clave the wood for the burnt-offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.(asv)

Genesis 22:3 Tedy vstav Abraham velmi ráno, osedlal osla svého a vzal dva služebníky své s sebou, a Izáka syna svého; a nasekav dříví k oběti zápalné, vstal a bral se k místu, o němž pověděl mu Bůh. (CZ)

Genesis 22:3 And Abraham{H85} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and saddled{H2280}{(H8799)} his ass{H2543}, and took{H3947}{(H8799)} two{H8147} of his young men{H5288} with him, and Isaac{H3327} his son{H1121}, and clave{H1234}{(H8762)} the wood{H6086} for the burnt offering{H5930}, and rose up{H6965}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} unto the place{H4725} of which God{H430} had told{H559}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. (kjv)

======= Genesis 22:4 ============

Genesis 22:4 On the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.(asv)

Genesis 22:4 Třetího pak dne pozdvihl Abraham očí svých, a uzřel to místo zdaleka. (CZ)

Genesis 22:4 Then on the third{H7992} day{H3117} Abraham{H85} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} the place{H4725} afar off{H7350}. (kjv-strongs#)

Gen 22:4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. (kjv)

======= Genesis 22:5 ============

Genesis 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come again to you.(asv)

Genesis 22:5 A řekl Abraham služebníkům svým: Pozůstaňte vy tuto s oslem, já pak a dítě půjdeme tamto; a pomodlíce se, navrátíme se k vám. (CZ)

Genesis 22:5 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto his young men{H5288}, Abide{H3427}{(H8798)} ye here with the ass{H2543}; and I and the lad{H5288} will go{H3212}{(H8799)} yonder{H3541} and worship{H7812}{(H8691)}, and come again{H7725}{(H8799)} to you. (kjv-strongs#)

Gen 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. (kjv)

======= Genesis 22:6 ============

Genesis 22:6 And Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son; and he took in his hand the fire and the knife; and they went both of them together.(asv)

Genesis 22:6 Tedy vzal Abraham dříví k zápalné oběti, a vložil je na Izáka syna svého; sám pak nesl v ruce své oheň a meč. I šli oba spolu. (CZ)

Genesis 22:6 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} the wood{H6086} of the burnt offering{H5930}, and laid{H7760}{(H8799)} it upon Isaac{H3327} his son{H1121}; and he took{H3947}{(H8799)} the fire{H784} in his hand{H3027}, and a knife{H3979}; and they went{H3212}{(H8799)} both{H8147} of them together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 22:6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together. (kjv)

======= Genesis 22:7 ============

Genesis 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt-offering?(asv)

Genesis 22:7 Mluvě pak Izák Abrahamovi otci svému, řekl: Otče můj! Kterýž odpověděl: Co chceš, synu můj? A řekl: Aj, teď oheň a dříví, a kdež hovádko k zápalné oběti? (CZ)

Genesis 22:7 And Isaac{H3327} spake{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85} his father{H1}, and said{H559}{(H8799)}, My father{H1}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I, my son{H1121}. And he said{H559}{(H8799)}, Behold the fire{H784} and the wood{H6086}: but where is the lamb{H7716} for a burnt offering{H5930}? (kjv-strongs#)

Gen 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering? (kjv)

======= Genesis 22:8 ============

Genesis 22:8 And Abraham said, God will provide himself the lamb for a burnt-offering, my son: so they went both of them together.(asv)

Genesis 22:8 Odpověděl Abraham: Bůh opatří sobě hovádko k oběti zápalné,synu můj. A šli předce oba spolu. (CZ)

Genesis 22:8 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, My son{H1121}, God{H430} will provide{H7200}{(H8799)} himself a lamb{H7716} for a burnt offering{H5930}: so they went{H3212}{(H8799)} both of them{H8147} together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together. (kjv)

======= Genesis 22:9 ============

Genesis 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built the altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar, upon the wood.(asv)

Genesis 22:9 A když přišli k místu, o němž mu byl mluvil Bůh, udělal tu Abraham oltář, a srovnal dříví; a svázav syna svého, vložil ho na oltář na dříví. (CZ)

Genesis 22:9 And they came{H935}{(H8799)} to the place{H4725} which God{H430} had told{H559}{(H8804)} him of; and Abraham{H85} built{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} there, and laid{H6186} the wood{H6086} in order{H6186}{(H8799)}, and bound{H6123}{(H8799)} Isaac{H3327} his son{H1121}, and laid{H7760}{(H8799)} him on the altar{H4196} upon{H4605} the wood{H6086}. (kjv-strongs#)

Gen 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. (kjv)

======= Genesis 22:10 ============

Genesis 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.(asv)

Genesis 22:10 I vztáhl Abraham ruku svou, a vzal meč, aby zabil syna svého. (CZ)

Genesis 22:10 And Abraham{H85} stretched forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and took{H3947}{(H8799)} the knife{H3979} to slay{H7819}{(H8800)} his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. (kjv)

======= Genesis 22:11 ============

Genesis 22:11 And the angel of Jehovah called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here I am.(asv)

Genesis 22:11 Tedy zavolal na něho anděl Hospodinův s nebe a řekl: Abrahame, Abrahame! Kterýžto odpověděl: Aj, já. (CZ)

Genesis 22:11 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} called{H7121}{(H8799)} unto him out of heaven{H8064}, and said{H559}{(H8799)}, Abraham{H85}, Abraham{H85}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 22:11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 22:12 ============

Genesis 22:12 And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him; for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me.(asv)

Genesis 22:12 I řekl jemu: Nevztahuj ruky své na dítě, aniž mu co čiň; neboť jsem již poznal, že se Boha bojíš, když jsi neodpustil synu svému, jedinému svému pro mne. (CZ)

Genesis 22:12 And he said{H559}{(H8799)}, Lay{H7971}{(H8799)} not thine hand{H3027} upon{H413} the lad{H5288}, neither do thou{H6213}{(H8799)} any thing{H3972} unto him: for now{H6258} I know{H3045}{(H8804)} that thou fearest{H3373} God{H430}, seeing thou hast not{H3808} withheld{H2820}{(H8804)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son from me. (kjv-strongs#)

Gen 22:12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. (kjv)

======= Genesis 22:13 ============

Genesis 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and, behold, behind [him] a ram caught in the thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt-offering in the stead of his son.(asv)

Genesis 22:13 A pozdvih Abraham očí svých, viděl, a hle, skopec za ním vězel v trní za rohy své. I šel Abraham a vzal skopce toho, a obětoval jej v obět zápalnou místo syna svého. (CZ)

Genesis 22:13 And Abraham{H85} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and looked{H7200}{(H8799)}, and behold behind{H310} him a ram{H352} caught{H270}{(H8737)} in a thicket{H5442} by his horns{H7161}: and Abraham{H85} went{H3212}{(H8799)} and took{H3947}{(H8799)} the ram{H352}, and offered him up{H5927}{(H8686)} for a burnt offering{H5930} in the stead{H8478} of his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. (kjv)

======= Genesis 22:14 ============

Genesis 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovah-jireh: as it is said to this day, In the mount of Jehovah it shall be provided.(asv)

Genesis 22:14 A nazval Abraham jméno místa toho: Hospodin opatří. Odkudž říká se do dnes: Na hoře Hospodinově opatří se. (CZ)

Genesis 22:14 And Abraham{H85} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Jehovahjireh{H3070}: as{H834} it is said{H559}{(H8735)} to this day{H3117}, In the mount{H2022} of the LORD{H3068} it shall be seen{H7200}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen. (kjv)

======= Genesis 22:15 ============

Genesis 22:15 And the angel of Jehovah called unto Abraham a second time out of heaven,(asv)

Genesis 22:15 Zvolal pak anděl Hospodinův na Abrahama podruhé s nebe, (CZ)

Genesis 22:15 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} called{H7121}{(H8799)} unto Abraham{H85} out of heaven{H8064} the second time{H8145}, (kjv-strongs#)

Gen 22:15 And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time, (kjv)

======= Genesis 22:16 ============

Genesis 22:16 and said, By myself have I sworn, saith Jehovah, because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son,(asv)

Genesis 22:16 A řekl: Skrze sebe samého přisáhl jsem, praví Hospodin, poněvadž jsi učinil tu věc, že jsi neodpustil synu svému, jedinému svému: (CZ)

Genesis 22:16 And said{H559}{(H8799)}, By myself have I sworn{H7650}{(H8738)}, saith{H5002}{(H8803)} the LORD{H3068}, for because{H3282}{H834} thou hast done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}, and hast not{H3808} withheld{H2820}{(H8804)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son: (kjv-strongs#)

Gen 22:16 And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son: (kjv)

======= Genesis 22:17 ============

Genesis 22:17 that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heavens, and as the sand which is upon the seashore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;(asv)

Genesis 22:17 Požehnám velmi tobě, a velice rozmnožím símě tvé jako hvězdy nebeské, a jako písek, kterýž jest na břehu mořském; nadto dědičně vládnouti bude símě tvé branami nepřátel svých. (CZ)

Genesis 22:17 That in blessing{H1288}{(H8763)} I will bless{H1288}{(H8762)} thee, and in multiplying{H7235}{(H8687)} I will multiply{H7235}{(H8686)} thy seed{H2233} as the stars{H3556} of the heaven{H8064}, and as the sand{H2344} which is upon the sea{H3220} shore{H8193}; and thy seed{H2233} shall possess{H3423}{(H8799)} the gate{H8179} of his enemies{H341}{(H8802)}; (kjv-strongs#)

Gen 22:17 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; (kjv)

======= Genesis 22:18 ============

Genesis 22:18 and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.(asv)

Genesis 22:18 Ano požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země, proto že jsi uposlechl hlasu mého. (CZ)

Genesis 22:18 And in thy seed{H2233} shall all the nations{H1471} of the earth{H776} be blessed{H1288}{(H8694)}; because{H834}{H6118} thou hast obeyed{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}. (kjv-strongs#)

Gen 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice. (kjv)

======= Genesis 22:19 ============

Genesis 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beer-sheba; and Abraham dwelt at Beer-sheba.(asv)

Genesis 22:19 Tedy navrátil se Abraham k služebníkům svým; a vstavše, šli spolu do Bersabé; nebo bydlil Abraham v Bersabé. (CZ)

Genesis 22:19 So Abraham{H85} returned{H7725}{(H8799)} unto his young men{H5288}, and they rose up{H6965}{(H8799)} and went{H3212}{(H8799)} together{H3162} to Beersheba{H884}; and Abraham{H85} dwelt{H3427}{(H8799)} at Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba. (kjv)

======= Genesis 22:20 ============

Genesis 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she also hath borne children unto thy brother Nahor:(asv)

Genesis 22:20 A když se tyto věci staly, zvěstováno jest Abrahamovi v tato slova: Aj, porodila také Melcha syny Náchorovi, bratru tvému: (CZ)

Genesis 22:20 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that it was told{H5046}{(H8714)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)}, Behold, Milcah{H4435}, she hath also born{H3205}{(H8804)} children{H1121} unto thy brother{H251} Nahor{H5152}; (kjv-strongs#)

Gen 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor; (kjv)

======= Genesis 22:21 ============

Genesis 22:21 Uz his first-born, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,(asv)

Genesis 22:21 Husa prvorozeného svého, a Buza bratra jeho, a Chamuele, otce Aramova; (CZ)

Genesis 22:21 Huz{H5780} his firstborn{H1060}, and Buz{H938} his brother{H251}, and Kemuel{H7055} the father{H1} of Aram{H758}, (kjv-strongs#)

Gen 22:21 Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram, (kjv)

======= Genesis 22:22 ============

Genesis 22:22 and Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.(asv)

Genesis 22:22 A Kazeda a Azana, a Feldasa, a Jidlafa i Bathuele. (CZ)

Genesis 22:22 And Chesed{H3777}, and Hazo{H2375}, and Pildash{H6394}, and Jidlaph{H3044}, and Bethuel{H1328}. (kjv-strongs#)

Gen 22:22 And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel. (kjv)

======= Genesis 22:23 ============

Genesis 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight did Milcah bear to Nahor, Abraham's brother.(asv)

Genesis 22:23 Bathuel pak zplodil Rebeku. Osm těchto porodila Melcha Náchorovi, bratru Abrahamovu. (CZ)

Genesis 22:23 And Bethuel{H1328} begat{H3205}{(H8804)} Rebekah{H7259}: these eight{H8083} Milcah{H4435} did bear{H3205}{(H8804)} to Nahor{H5152}, Abraham's{H85} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother. (kjv)

======= Genesis 22:24 ============

Genesis 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she also bare Tebah, and Gaham, and Tahash, and Maacah.(asv)

Genesis 22:24 Ale i ženina jeho, jejíž jméno bylo Réma, porodila také ona Tábe a Gahama, Thása a Máchu. (CZ)

Genesis 22:24 And his concubine{H6370}, whose name{H8034} was Reumah{H7208}, she bare{H3205}{(H8799)} also Tebah{H2875}, and Gaham{H1514}, and Thahash{H8477}, and Maachah{H4601}. (kjv-strongs#)

Gen 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah.(kjv)

======= Genesis 23:1 ============

Genesis 23:1 And the life of Sarah was a hundred and seven and twenty years: these were the years of the life of Sarah.(asv)

Genesis 23:1 Živa pak byla Sára sto a sedmmecítma let; ta jsou léta života Sáry. (CZ)

Genesis 23:1 And Sarah{H8283} was an hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651}{H8141} and twenty{H6242} years{H8141} old{H2416}: these were the years{H8141} of the life{H2416} of Sarah{H8283}. (kjv-strongs#)

Gen 23:1 And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: these were the years of the life of Sarah. (kjv)

======= Genesis 23:2 ============

Genesis 23:2 And Sarah died in Kiriath-arba (the same is Hebron), in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.(asv)

Genesis 23:2 A umřela v městě Arbe, kteréž slove Hebron, v zemi Kananejské. I přišel Abraham, aby kvílil nad Sárou, a plakal jí. (CZ)

Genesis 23:2 And Sarah{H8283} died{H4191}{(H8799)} in Kirjatharba{H7153}; the same is Hebron{H2275} in the land{H776} of Canaan{H3667}: and Abraham{H85} came{H935}{(H8799)} to mourn{H5594}{(H8800)} for Sarah{H8283}, and to weep{H1058}{(H8800)} for her. (kjv-strongs#)

Gen 23:2 And Sarah died in Kirjatharba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her. (kjv)

======= Genesis 23:3 ============

Genesis 23:3 And Abraham rose up from before his dead, and spake unto the children of Heth, saying,(asv)

Genesis 23:3 Potom vstav Abraham od mrtvého svého, mluvil k synům Het, řka: (CZ)

Genesis 23:3 And Abraham{H85} stood up{H6965}{(H8799)} from before{H6440} his dead{H4191}{(H8801)}, and spake{H1696}{(H8762)} unto the sons{H1121} of Heth{H2845}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 23:3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying, (kjv)

======= Genesis 23:4 ============

Genesis 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a burying-place with you, that I may bury my dead out of my sight.(asv)

Genesis 23:4 Hostem a příchozím jsem u vás; dejte mi místo ku pohřbu u vás, abych pochoval mrtvého svého od tváři své. (CZ)

Genesis 23:4 I am a stranger{H1616} and a sojourner{H8453} with you: give{H5414}{(H8798)} me a possession{H272} of a buryingplace{H6913} with you, that I may bury{H6912}{(H8799)} my dead{H4191}{(H8801)} out of my sight{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight. (kjv)

======= Genesis 23:5 ============

Genesis 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,(asv)

Genesis 23:5 A odpovídajíce synové Het Abrahamovi, řekli jemu: (CZ)

Genesis 23:5 And the children{H1121} of Heth{H2845} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)} unto him, (kjv-strongs#)

Gen 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him, (kjv)

======= Genesis 23:6 ============

Genesis 23:6 Hear us, my lord; thou art a prince of God among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.(asv)

Genesis 23:6 Slyš nás, pane milý! Kníže Boží jsi u prostřed nás, v nejpřednějších hrobích našich pochovej mrtvého svého; žádný z nás hrobu svého nebude zbraňovati tobě, abys neměl pochovati v něm mrtvého svého. (CZ)

Genesis 23:6 Hear us{H8085}{(H8798)}, my lord{H113}: thou art a mighty{H430} prince{H5387} among us{H8432}: in the choice{H4005} of our sepulchres{H6913} bury{H6912}{(H8798)} thy dead{H4191}{(H8801)}; none{H3808}{H376} of us shall withhold{H3607}{(H8799)} from thee his sepulchre{H6913}, but that thou mayest bury{H6912}{(H8800)} thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:6 Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:7 ============

Genesis 23:7 And Abraham rose up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.(asv)

Genesis 23:7 Abraham pak vstav, poklonil se lidu země té, totiž synům Het. (CZ)

Genesis 23:7 And Abraham{H85} stood up{H6965}{(H8799)}, and bowed{H7812}{(H8691)} himself to the people{H5971} of the land{H776}, even to the children{H1121} of Heth{H2845}. (kjv-strongs#)

Gen 23:7 And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. (kjv)

======= Genesis 23:8 ============

Genesis 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar,(asv)

Genesis 23:8 A mluvil s nimi, řka: Jestliže se vám líbí, abych pochoval mrtvého svého od tváři své, slyšte mne, a přimluvte se za mne k Efronovi synu Sohar, (CZ)

Genesis 23:8 And he communed{H1696}{(H8762)} with them, saying{H559}{(H8800)}, If it be{H3426} your mind{H5315} that I should bury{H6912}{(H8800)} my dead{H4191}{(H8801)} out of my sight{H6440}; hear{H8085}{(H8798)} me, and intreat{H6293}{(H8798)} for me to Ephron{H6085} the son{H1121} of Zohar{H6714}, (kjv-strongs#)

Gen 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar, (kjv)

======= Genesis 23:9 ============

Genesis 23:9 that he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for the full price let him give it to me in the midst of you for a possession of a burying-place.(asv)

Genesis 23:9 Ať mi dá jeskyni Machpelah, kterouž má na konci pole svého; za slušné peníze ať mi ji dá u prostřed vás, k dědičnému pohřbu. (CZ)

Genesis 23:9 That he may give{H5414}{(H8799)} me the cave{H4631} of Machpelah{H4375}, which he hath, which is in the end{H7097} of his field{H7704}; for as much{H4392} money{H3701} as it is worth{H4392} he shall give it{H5414}{(H8799)} me for a possession{H272} of a buryingplace{H6913} amongst you{H8432}. (kjv-strongs#)

Gen 23:9 That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you. (kjv)

======= Genesis 23:10 ============

Genesis 23:10 Now Ephron was sitting in the midst of the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying,(asv)

Genesis 23:10 (Ten pak Efron seděl u prostřed synů Het.) Tedy odpověděl Efron Hetejský Abrahamovi při přítomnosti synů Het, přede všemi, kteříž vcházejí do brány města jeho, řka: (CZ)

Genesis 23:10 And Ephron{H6085} dwelt{H3427}{(H8802)} among{H8432} the children{H1121} of Heth{H2845}: and Ephron{H6085} the Hittite{H2850} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85} in the audience{H241} of the children{H1121} of Heth{H2845}, even of all that went in{H935}{(H8802)} at the gate{H8179} of his city{H5892}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 23:10 And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying, (kjv)

======= Genesis 23:11 ============

Genesis 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the children of my people give I it thee: bury thy dead.(asv)

Genesis 23:11 Nikoli, pane můj, ale slyš mne: Pole to dávám tobě, dávámť také i jeskyni, kteráž na něm jest; před očima synů lidu svého dávám ji tobě; pochovejž mrtvého svého. (CZ)

Genesis 23:11 Nay{H3808}, my lord{H113}, hear me{H8085}{(H8798)}: the field{H7704} give I{H5414}{(H8804)} thee, and the cave{H4631} that is therein, I give it{H5414}{(H8804)} thee; in the presence{H5869} of the sons{H1121} of my people{H5971} give{H5414}{(H8804)} I it thee: bury{H6912}{(H8798)} thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:12 ============

Genesis 23:12 And Abraham bowed himself down before the people of the land.(asv)

Genesis 23:12 Tedy poklonil se Abraham před lidem země té, (CZ)

Genesis 23:12 And Abraham{H85} bowed down{H7812}{(H8691)} himself before{H6440} the people{H5971} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 23:12 And Abraham bowed down himself before the people of the land. (kjv)

======= Genesis 23:13 ============

Genesis 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt, I pray thee, hear me: I will give the price of the field; take it of me, and I will bury my dead there.(asv)

Genesis 23:13 A mluvil k Efronovi v přítomnosti lidu země, řka: A však jestliže ty jsi ten, prosím, vyslyš mne! Dámť stříbro za pole, vezmi je ode mne, a pochovám mrtvého svého tam. (CZ)

Genesis 23:13 And he spake{H1696}{(H8762)} unto Ephron{H6085} in the audience{H241} of the people{H5971} of the land{H776}, saying{H559}{(H8800)}, But if thou wilt give it, I pray thee{H3863}, hear{H8085}{(H8798)} me: I will give{H5414}{(H8804)} thee money{H3701} for the field{H7704}; take{H3947}{(H8798)} it of me, and I will bury{H6912}{(H8799)} my dead{H4191}{(H8801)} there. (kjv-strongs#)

Gen 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there. (kjv)

======= Genesis 23:14 ============

Genesis 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him,(asv)

Genesis 23:14 A odpovídaje Efron Abrahamovi, řekl jemu: (CZ)

Genesis 23:14 And Ephron{H6085} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)} unto him, (kjv-strongs#)

Gen 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him, (kjv)

======= Genesis 23:15 ============

Genesis 23:15 My lord, hearken unto me: a piece of land worth four hundred shekels of silver, what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.(asv)

Genesis 23:15 Můj pane, poslechni mne: Země ta za čtyři sta lotů stříbrných jest; ale mezi mnou a tebou co jest o to? Mrtvého svého pochovej. (CZ)

Genesis 23:15 My lord{H113}, hearken{H8085}{(H8798)} unto me: the land{H776} is worth four{H702} hundred{H3967} shekels{H8255} of silver{H3701}; what is that betwixt{H996} me and thee? bury{H6912}{(H8798)} therefore thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:16 ============

Genesis 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the audience of the children of Heth, four hundred shekels of silver, current [money] with the merchant.(asv)

Genesis 23:16 I uposlechl Abraham Efrona, a odvážil mu stříbra, jakž oznámil při přítomnosti synů Het, čtyři sta lotů stříbrných, běžných mezi kupci. (CZ)

Genesis 23:16 And Abraham{H85} hearkened{H8085}{(H8799)} unto Ephron{H6085}; and Abraham{H85} weighed{H8254}{(H8799)} to Ephron{H6085} the silver{H3701}, which he had named{H1696}{(H8765)} in the audience{H241} of the sons{H1121} of Heth{H2845}, four{H702} hundred{H3967} shekels{H8255} of silver{H3701}, current{H5674}{(H8802)} money with the merchant{H5503}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant. (kjv)

======= Genesis 23:17 ============

Genesis 23:17 So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the border thereof round about, were made sure(asv)

Genesis 23:17 A odvedeno jest pole Efronovo, kteréž bylo v Machpelah, proti Mamre, pole a jeskyně na něm, a všecko stromoví, což ho na tom poli i na všech mezech jeho vůkol, (CZ)

Genesis 23:17 And the field{H7704} of Ephron{H6085}, which was in Machpelah{H4375}, which was before{H6440} Mamre{H4471}, the field{H7704}, and the cave{H4631} which was therein, and all the trees{H6086} that were in the field{H7704}, that were in all the borders{H1366} round about{H5439}, were made sure{H6965}{(H8799)} (kjv-strongs#)

Gen 23:17 And the field of Ephron which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure (kjv)

======= Genesis 23:18 ============

Genesis 23:18 unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.(asv)

Genesis 23:18 Abrahamovi v držení, před očima synů Het, a všech, kteříž vcházejí do brány města toho. (CZ)

Genesis 23:18 Unto Abraham{H85} for a possession{H4736} in the presence{H5869} of the children{H1121} of Heth{H2845}, before all that went in{H935}{(H8802)} at the gate{H8179} of his city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 23:18 Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city. (kjv)

======= Genesis 23:19 ============

Genesis 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre (the same is Hebron), in the land of Canaan.(asv)

Genesis 23:19 A potom pochoval Abraham Sáru,manželku svou, v jeskyni pole Machpelah, proti Mamre, (to slove Hebron), v zemi Kananejské. (CZ)

Genesis 23:19 And after{H310} this{H3651}, Abraham{H85} buried{H6912}{(H8804)} Sarah{H8283} his wife{H802} in the cave{H4631} of the field{H7704} of Machpelah{H4375} before{H6440} Mamre{H4471}: the same is Hebron{H2275} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 23:20 ============

Genesis 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a burying-place by the children of Heth.(asv)

Genesis 23:20 Protož odevzdáno jest pole to i jeskyně, kteráž byla na něm, Abrahamovi k dědičnému pohřbu od synů Het. (CZ)

Genesis 23:20 And the field{H7704}, and the cave{H4631} that is therein, were made sure{H6965}{(H8799)} unto Abraham{H85} for a possession{H272} of a buryingplace{H6913} by the sons{H1121} of Heth{H2845}. (kjv-strongs#)

Gen 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.(kjv)

======= Genesis 24:1 ============

Genesis 24:1 And Abraham was old, [and] well stricken in age: and Jehovah had blessed Abraham in all things.(asv)

Genesis 24:1 Abraham pak již byl starý a sešlého věku; a Hospodin požehnal mu ve všech věcech. (CZ)

Genesis 24:1 And Abraham{H85} was old{H2204}{(H8804)}, and well stricken{H935}{(H8804)} in age{H3117}: and the LORD{H3068} had blessed{H1288}{(H8765)} Abraham{H85} in all things. (kjv-strongs#)

Gen 24:1 And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things. (kjv)

======= Genesis 24:2 ============

Genesis 24:2 And Abraham said unto his servant, the elder of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:(asv)

Genesis 24:2 Tedy řekl Abraham služebníku svému staršímu v domě svém, kterýž spravoval všecky věci jeho: Vlož nyní ruku svou pod bedro mé, (CZ)

Genesis 24:2 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto his eldest{H2205} servant{H5650} of his house{H1004}, that ruled over{H4910}{(H8802)} all that he had, Put{H7760}{(H8798)}, I pray thee, thy hand{H3027} under my thigh{H3409}: (kjv-strongs#)

Gen 24:2 And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh: (kjv)

======= Genesis 24:3 ============

Genesis 24:3 and I will make thee swear by Jehovah, the God of heaven and the God of the earth, that thou wilt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:(asv)

Genesis 24:3 Abych tě zavázal přísahou skrze Hospodina, Boha nebe a Boha země, abys nebral manželky synu mému ze dcer Kananejských, mezi nimiž já bydlím. (CZ)

Genesis 24:3 And I will make thee swear{H7650}{(H8686)} by the LORD{H3068}, the God{H430} of heaven{H8064}, and the God{H430} of the earth{H776}, that thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} unto my son{H1121} of the daughters{H1323} of the Canaanites{H3669}, among{H7130} whom I dwell{H3427}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:3 And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell: (kjv)

======= Genesis 24:4 ============

Genesis 24:4 but thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife for my son Isaac.(asv)

Genesis 24:4 Ale půjdeš do země mé a příbuznosti mé; a odtud vezmeš manželku synu mému Izákovi. (CZ)

Genesis 24:4 But thou shalt go{H3212}{(H8799)} unto my country{H776}, and to my kindred{H4138}, and take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 24:4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. (kjv)

======= Genesis 24:5 ============

Genesis 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?(asv)

Genesis 24:5 I řekl jemu služebník ten: Kdyby pak nechtěla žena ta se mnou jíti do země této, mám-li zase uvésti syna tvého do země, z níž jsi vyšel? (CZ)

Genesis 24:5 And the servant{H5650} said{H559}{(H8799)} unto him, Peradventure the woman{H802} will not be willing{H14}{(H8799)} to follow{H3212}{(H8800)} me{H310} unto this land{H776}: must I needs bring{H7725}{(H8687)} thy son{H1121} again{H7725}{(H8686)} unto the land{H776} from whence thou camest{H3318}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? (kjv)

======= Genesis 24:6 ============

Genesis 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.(asv)

Genesis 24:6 Kterýžto odpověděl: Hleď, abys zase neuvodil syna mého tam. (CZ)

Genesis 24:6 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto him, Beware{H8104}{(H8734)} thou that thou bring{H7725} not{H6435} my son{H1121} thither again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again. (kjv)

======= Genesis 24:7 ============

Genesis 24:7 Jehovah, the God of heaven, who took me from my father's house, and from the land of my nativity, and who spake unto me, and who sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he will send his angel before thee, and thou shalt take a wife for my son from thence.(asv)

Genesis 24:7 Hospodin Bůh nebe, kterýž vzal mne z domu otce mého a z vlasti mé, a mluvil mi, a kterýž mi přisáhl, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, onť pošle anděla svého před tebou, a vezmeš manželku synu mému odtud. (CZ)

Genesis 24:7 The LORD{H3068} God{H430} of heaven{H8064}, which took me{H3947}{(H8804)} from my father's{H1} house{H1004}, and from the land{H776} of my kindred{H4138}, and which spake{H1696}{(H8765)} unto me, and that sware{H7650}{(H8738)} unto me, saying{H559}{(H8800)}, Unto thy seed{H2233} will I give{H5414}{(H8799)} this land{H776}; he shall send{H7971}{(H8799)} his angel{H4397} before thee{H6440}, and thou shalt take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121} from thence. (kjv-strongs#)

Gen 24:7 The LORD God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. (kjv)

======= Genesis 24:8 ============

Genesis 24:8 And if the woman be not willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath; only thou shalt not bring my son thither again.(asv)

Genesis 24:8 Jestliže by pak žena ta nechtěla jíti s tebou, svoboden budeš od této přísahy mé; toliko syna mého neuvoď tam zase. (CZ)

Genesis 24:8 And if the woman{H802} will not be willing{H14}{(H8799)} to follow{H3212}{(H8800)} thee{H310}, then thou shalt be clear{H5352}{(H8738)} from this my oath{H7621}: only bring{H7725} not my son{H1121} thither again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:8 And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again. (kjv)

======= Genesis 24:9 ============

Genesis 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning this matter.(asv)

Genesis 24:9 Tedy vložil služebník ten ruku svou pod bedro Abrahama, pána svého, a přisáhl jemu na tu řeč. (CZ)

Genesis 24:9 And the servant{H5650} put{H7760}{(H8799)} his hand{H3027} under the thigh{H3409} of Abraham{H85} his master{H113}, and sware{H7650}{(H8735)} to him concerning{H5921} that{H2088} matter{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter. (kjv)

======= Genesis 24:10 ============

Genesis 24:10 And the servant took ten camels, of the camels of his master, and departed, having all goodly things of his master's in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.(asv)

Genesis 24:10 A vzal služebník ten deset velbloudů z velbloudů pána svého, aby se bral; (nebo měl všecken statek pána svého v rukou svých.) I vstav, bral se k Aram Naharaim do města Náchor. (CZ)

Genesis 24:10 And the servant{H5650} took{H3947}{(H8799)} ten{H6235} camels{H1581} of the camels{H1581} of his master{H113}, and departed{H3212}{(H8799)}; for all the goods{H2898} of his master{H113} were in his hand{H3027}: and he arose{H6965}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} to Mesopotamia{H763}, unto the city{H5892} of Nahor{H5152}. (kjv-strongs#)

Gen 24:10 And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor. (kjv)

======= Genesis 24:11 ============

Genesis 24:11 And he made the camels to kneel down without the city by the well of water at the time of evening, the time that women go out to draw water.(asv)

Genesis 24:11 A zastavil se s velbloudy před městem, u studnice vody k večerou, času toho, když vycházejí vážiti vody. (CZ)

Genesis 24:11 And he made{H1288} his camels{H1581} to kneel down{H1288}{(H8686)} without{H2351} the city{H5892} by{H413} a well{H875} of water{H4325} at the time{H6256} of the evening{H6153}, even the time{H6256} that women go out{H3318}{(H8800)} to draw{H7579}{(H8802)} water. (kjv-strongs#)

Gen 24:11 And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. (kjv)

======= Genesis 24:12 ============

Genesis 24:12 And he said, O Jehovah, the God of my master Abraham, send me, I pray thee, good speed this day, and show kindness unto my master Abraham.(asv)

Genesis 24:12 A řekl: Hospodine, Bože pána mého Abrahama, dejž, prosím, ať se potká se mnou dnes to, čehož hledám; a učiň milosrdenství se pánem mým Abrahamem. (CZ)

Genesis 24:12 And he said{H559}{(H8799)}, O LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, I pray thee, send me{H6440} good speed{H7136}{(H8685)} this day{H3117}, and shew{H6213}{(H8798)} kindness{H2617} unto{H5973} my master{H113} Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 24:12 And he said O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. (kjv)

======= Genesis 24:13 ============

Genesis 24:13 Behold, I am standing by the fountain of water; and the daughters of the men of the city are coming out to draw water:(asv)

Genesis 24:13 Aj, já stojím u studnice vody, a dcery mužů města tohoto vycházejí, aby vážily vodu. (CZ)

Genesis 24:13 Behold, I stand{H5324}{(H8737)} here by the well{H5869} of water{H4325}; and the daughters{H1323} of the men{H582} of the city{H5892} come out{H3318}{(H8802)} to draw{H7579}{(H8800)} water{H4325}: (kjv-strongs#)

Gen 24:13 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water: (kjv)

======= Genesis 24:14 ============

Genesis 24:14 and let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast showed kindness unto my master.(asv)

Genesis 24:14 Děvečka tedy, kteréž bych řekl: Nachyl medle věderce svého, ať se napiji, a ona by řekla: Pí, také i velbloudy tvé napojím, ta aby byla, kterouž jsi způsobil služebníku svému Izákovi; a po tomť poznám, že jsi milosrdenství učinil se pánem mým. (CZ)

Genesis 24:14 And let it come to pass, that the damsel{H5291} to whom I shall say{H559}{(H8799)}, Let down{H5186}{(H8685)} thy pitcher{H3537}, I pray thee, that I may drink{H8354}{(H8799)}; and she shall say{H559}{(H8804)}, Drink{H8354}{(H8798)}, and I will give{H8248} thy camels{H1581} drink{H8248}{(H8686)} also: let the same be she that thou hast appointed{H3198}{(H8689)} for thy servant{H5650} Isaac{H3327}; and thereby shall I know{H3045}{(H8799)} that thou hast shewed{H6213}{(H8804)} kindness{H2617} unto my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. (kjv)

======= Genesis 24:15 ============

Genesis 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.(asv)

Genesis 24:15 I stalo se prvé, než on přestal mluviti, aj, Rebeka, kteráž se narodila Bathuelovi, synu Melchy, manželky Náchora bratra Abrahamova, vycházela, a věderce její bylo na rameni jejím. (CZ)

Genesis 24:15 And it came to pass, before he had done{H3615}{(H8765)} speaking{H1696}{(H8763)}, that, behold, Rebekah{H7259} came out{H3318}{(H8802)}, who{H834} was born{H3205}{(H8795)} to Bethuel{H1328}, son{H1121} of Milcah{H4435}, the wife{H802} of Nahor{H5152}, Abraham's{H85} brother{H251}, with her pitcher{H3537} upon her shoulder{H7926}. (kjv-strongs#)

Gen 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. (kjv)

======= Genesis 24:16 ============

Genesis 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the fountain, and filled her pitcher, and came up.(asv)

Genesis 24:16 A byla děvečka na pohledění velmi krásná, panna, a muž nepoznal jí; kterážto sešla k studnici té, a naplnivši věderce své, šla vzhůru. (CZ)

Genesis 24:16 And the damsel{H5291} was very{H3966} fair{H2896} to look upon{H4758}, a virgin{H1330}, neither had any man{H376} known{H3045}{(H8804)} her: and she went down{H3381}{(H8799)} to the well{H5869}, and filled{H4390}{(H8762)} her pitcher{H3537}, and came up{H5927}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up. (kjv)

======= Genesis 24:17 ============

Genesis 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Give me to drink, I pray thee, a little water from thy pitcher.(asv)

Genesis 24:17 Tedy běžel služebník ten proti ní, a řekl: Dej mi píti, prosím, maličko vody z věderce svého. (CZ)

Genesis 24:17 And the servant{H5650} ran{H7323}{(H8799)} to meet her{H7125}{(H8800)}, and said{H559}{(H8799)}, Let me, I pray thee, drink{H1572}{(H8685)} a little{H4592} water{H4325} of thy pitcher{H3537}. (kjv-strongs#)

Gen 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. (kjv)

======= Genesis 24:18 ============

Genesis 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.(asv)

Genesis 24:18 I řekla: Napí se, pane můj. A rychle složila věderce své na ruku svou a dala mu píti. (CZ)

Genesis 24:18 And she said{H559}{(H8799)}, Drink{H8354}{(H8798)}, my lord{H113}: and she hasted{H4116}{(H8762)}, and let down{H3381}{(H8686)} her pitcher{H3537} upon her hand{H3027}, and gave him drink{H8248}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink. (kjv)

======= Genesis 24:19 ============

Genesis 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw for thy camels also, until they have done drinking.(asv)

Genesis 24:19 A davši mu píti, řekla: Také velbloudům tvým navážím, dokudž se nenapijí. (CZ)

Genesis 24:19 And when she had done{H3615}{(H8762)} giving him drink{H8248}{(H8687)}, she said{H559}{(H8799)}, I will draw{H7579}{(H8799)} water for thy camels{H1581} also, until they have done{H3615}{(H8765)} drinking{H8354}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking. (kjv)

======= Genesis 24:20 ============

Genesis 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw, and drew for all his camels.(asv)

Genesis 24:20 Tedy rychle vylila z věderce svého do koryta, a běžela ještě k studnici, aby vážila vodu; a vážila všechněm velbloudům jeho. (CZ)

Genesis 24:20 And she hasted{H4116}{(H8762)}, and emptied{H6168}{(H8762)} her pitcher{H3537} into the trough{H8268}, and ran{H7323}{(H8799)} again unto the well{H875} to draw{H7579}{(H8800)} water, and drew{H7579}{(H8799)} for all his camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels. (kjv)

======= Genesis 24:21 ============

Genesis 24:21 And the man looked stedfastly on her, holding his peace, to know whether Jehovah had made his journey prosperous or not.(asv)

Genesis 24:21 Muž pak ten s užasnutím divil se jí mlče, rozjímaje, aby zvěděl, zdařil-li Hospodin cestu jeho, čili nic. (CZ)

Genesis 24:21 And the man{H376} wondering{H7583}{(H8693)} at her held his peace{H2790}{(H8688)}, to wit{H3045}{(H8800)} whether the LORD{H3068} had made{H6743} his journey{H1870} prosperous{H6743}{(H8689)} or{H518} not. (kjv-strongs#)

Gen 24:21 And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not. (kjv)

======= Genesis 24:22 ============

Genesis 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden ring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold,(asv)

Genesis 24:22 I stalo se, když přestali píti velbloudové, vyňav muž náušnici zlatou, ztíží půl lotu, a dvě náramnice, dal na ruce její, kteréž vážily deset lotů zlata. (CZ)

Genesis 24:22 And it came to pass, as the camels{H1581} had done{H3615}{(H8765)} drinking{H8354}{(H8800)}, that the man{H376} took{H3947}{(H8799)} a golden{H2091} earring{H5141} of half a shekel{H1235} weight{H4948}, and two{H8147} bracelets{H6781} for her hands{H3027} of ten{H6235} shekels weight{H4948} of gold{H2091}; (kjv-strongs#)

Gen 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold; (kjv)

======= Genesis 24:23 ============

Genesis 24:23 and said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee. Is there room in thy father's house for us to lodge in?(asv)

Genesis 24:23 A řekl: Čí jsi dcera? Pověz mi, prosím, jest-li v domě otce tvého nám místo, kdež bychom přes noc zůstali? (CZ)

Genesis 24:23 And said{H559}{(H8799)}, Whose{H4310} daughter{H1323} art thou{H859}? tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee: is there{H3426} room{H4725} in thy father's{H1} house{H1004} for us to lodge in{H3885}{(H8800)}? (kjv-strongs#)

Gen 24:23 And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father's house for us to lodge in? (kjv)

======= Genesis 24:24 ============

Genesis 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, whom she bare unto Nahor.(asv)

Genesis 24:24 Jemužto odpověděla: Dcera jsem Bathuele, syna Melchy, kteréhož porodila Náchorovi. (CZ)

Genesis 24:24 And she said{H559}{(H8799)} unto him, I am the daughter{H1323} of Bethuel{H1328} the son{H1121} of Milcah{H4435}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Nahor{H5152}. (kjv-strongs#)

Gen 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor. (kjv)

======= Genesis 24:25 ============

Genesis 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.(asv)

Genesis 24:25 Řekla ještě k němu: Slámy také a potravy hojně u nás jest, ano i místo, kdež byste přes noc zůstali. (CZ)

Genesis 24:25 She said{H559}{(H8799)} moreover unto him, We have both{H1571} straw{H8401} and provender{H4554} enough{H7227}, and{H1571} room{H4725} to lodge in{H3885}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in. (kjv)

======= Genesis 24:26 ============

Genesis 24:26 And the man bowed his head, and worshipped Jehovah.(asv)

Genesis 24:26 Tedy skloniv hlavu, poklonu učinil Hospodinu. (CZ)

Genesis 24:26 And the man{H376} bowed down his head{H6915}{(H8799)}, and worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 24:26 And the man bowed down his head, and worshipped the LORD. (kjv)

======= Genesis 24:27 ============

Genesis 24:27 And he said, Blessed be Jehovah, the God of my master Abraham, who hath not forsaken his lovingkindness and his truth toward my master: as for me, Jehovah hath led me in the way to the house of my master's brethren.(asv)

Genesis 24:27 A řekl: Požehnaný Hospodin, Bůh pána mého Abrahama, kterýž neodjal milosrdenství svého a pravdy své od pána mého, mne také na cestě vedl Hospodin k domu bratří pána mého. (CZ)

Genesis 24:27 And he said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be the LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, who hath not left destitute{H5800}{(H8804)}{H5973} my master{H113} of his mercy{H2617} and his truth{H571}: I being in the way{H1870}, the LORD{H3068} led me{H5148}{(H8804)} to the house{H1004} of my master's{H113} brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 24:27 And he said, Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the LORD led me to the house of my master's brethren. (kjv)

======= Genesis 24:28 ============

Genesis 24:28 And the damsel ran, and told her mother's house according to these words.(asv)

Genesis 24:28 I běžela děvečka, a oznámila v domě matky své tak, jakž se stalo. (CZ)

Genesis 24:28 And the damsel{H5291} ran{H7323}{(H8799)}, and told{H5046}{(H8686)} them of her mother's{H517} house{H1004} these things{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 24:28 And the damsel ran, and told them of her mother's house these things. (kjv)

======= Genesis 24:29 ============

Genesis 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the fountain.(asv)

Genesis 24:29 A měla Rebeka bratra, jménem Lábana; ten běžel k muži tomu ven k studnici. (CZ)

Genesis 24:29 And Rebekah{H7259} had a brother{H251}, and his name{H8034} was Laban{H3837}: and Laban{H3837} ran{H7323}{(H8799)} out{H2351} unto the man{H376}, unto the well{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well. (kjv)

======= Genesis 24:30 ============

Genesis 24:30 And it came to pass, when he saw the ring, and the bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he was standing by the camels at the fountain.(asv)

Genesis 24:30 Nebo uzřev náušnici a náramnice na rukou sestry své, a slyšev slova Rebeky sestry své, ana praví: Tak mluvil ke mně člověk ten, přišel k muži, a on stál při velbloudích u studnice. (CZ)

Genesis 24:30 And it came to pass, when he saw{H7200}{(H8800)} the earring{H5141} and bracelets{H6781} upon his sister's{H269} hands{H3027}, and when he heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of Rebekah{H7259} his sister{H269}, saying{H559}{(H8800)}, Thus{H3541} spake{H1696}{(H8765)} the man{H376} unto me; that he came{H935}{(H8799)} unto the man{H376}; and, behold, he stood{H5975}{(H8802)} by{H5921} the camels{H1581} at the well{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 24:30 And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well. (kjv)

======= Genesis 24:31 ============

Genesis 24:31 And he said, Come in, thou blessed of Jehovah; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels.(asv)

Genesis 24:31 Jemuž řekl: Vejdi, požehnaný Hospodinův. Proč bys stál vně, kdyžť jsem připravil dům a místo velbloudům? (CZ)

Genesis 24:31 And he said{H559}{(H8799)}, Come in{H935}{(H8798)}, thou blessed{H1288}{(H8803)} of the LORD{H3068}; wherefore standest{H5975}{(H8799)} thou without{H2351}? for I have prepared{H6437}{(H8765)} the house{H1004}, and room{H4725} for the camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:31 And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels. (kjv)

======= Genesis 24:32 ============

Genesis 24:32 And the man came into the house, and he ungirded the camels; and he gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet and the feet of the men that were with him.(asv)

Genesis 24:32 Tedy všel muž ten do domu, a odsedlal velbloudy, a dal Lában slámy a potravy velbloudům, i vody k umytí noh jeho a noh mužů těch, kteří s ním byli. (CZ)

Genesis 24:32 And the man{H376} came{H935}{(H8799)} into the house{H1004}: and he ungirded{H6605}{(H8762)} his camels{H1581}, and gave{H5414}{(H8799)} straw{H8401} and provender{H4554} for the camels{H1581}, and water{H4325} to wash{H7364}{(H8800)} his feet{H7272}, and the men's{H582} feet{H7272} that were with him. (kjv-strongs#)

Gen 24:32 And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him. (kjv)

======= Genesis 24:33 ============

Genesis 24:33 And there was set food before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on.(asv)

Genesis 24:33 A položil předeň chléb, aby jedl. Ale on řekl: Nebudu jísti, dokudž nevypravím řečí svých. I řekl Lában: Mluv. (CZ)

Genesis 24:33 And there was set{H7760}{(H8714)}{(H8675)}{H3455}{(H8799)} meat before him{H6440} to eat{H398}{(H8800)}: but he said{H559}{(H8799)}, I will not eat{H398}{(H8799)}, until I have told{H1696}{(H8765)} mine errand{H1697}. And he said{H559}{(H8799)}, Speak on{H1696}{(H8761)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:33 And there was set meat before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on. (kjv)

======= Genesis 24:34 ============

Genesis 24:34 And he said, I am Abraham's servant.(asv)

Genesis 24:34 Tedy řekl: Služebník Abrahamův jsem já. (CZ)

Genesis 24:34 And he said{H559}{(H8799)}, I am Abraham's{H85} servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 24:34 And he said, I am Abraham's servant. (kjv)

======= Genesis 24:35 ============

Genesis 24:35 And Jehovah hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks and herds, and silver and gold, and men-servants and maid-servants, and camels and asses.(asv)

Genesis 24:35 A Hospodin požehnal pánu mému velice, tak že veliký učiněn jest; nebo dal mu ovce a voly, stříbro a zlato, služebníky a děvky, velbloudy a osly. (CZ)

Genesis 24:35 And the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8765)} my master{H113} greatly{H3966}; and he is become great{H1431}{(H8799)}: and he hath given{H5414}{(H8799)} him flocks{H6629}, and herds{H1241}, and silver{H3701}, and gold{H2091}, and menservants{H5650}, and maidservants{H8198}, and camels{H1581}, and asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 24:35 And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses. (kjv)

======= Genesis 24:36 ============

Genesis 24:36 And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.(asv)

Genesis 24:36 A porodila Sára, manželka pána mého, pánu mému v starosti své syna, jemuž dal, cožkoli má. (CZ)

Genesis 24:36 And Sarah{H8283} my master's{H113} wife{H802} bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121} to my master{H113} when{H310} she was old{H2209}: and unto him hath he given{H5414}{(H8799)} all that he hath. (kjv-strongs#)

Gen 24:36 And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath. (kjv)

======= Genesis 24:37 ============

Genesis 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell:(asv)

Genesis 24:37 I zavázal mne přísahou pán můj, řka: Nevezmeš manželky synu mému ze dcer Kananejských, v jejichž zemi já bydlím. (CZ)

Genesis 24:37 And my master{H113} made me swear{H7650}{(H8686)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} to my son{H1121} of the daughters{H1323} of the Canaanites{H3669}, in whose land{H776} I dwell{H3427}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell: (kjv)

======= Genesis 24:38 ============

Genesis 24:38 but thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife for my son.(asv)

Genesis 24:38 Ale k domu otce mého půjdeš, a k rodině mé, a odtud vezmeš manželku synu mému. (CZ)

Genesis 24:38 But{H518} thou shalt go{H3212}{(H8799)} unto my father's{H1} house{H1004}, and to my kindred{H4940}, and take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:38 But thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife unto my son. (kjv)

======= Genesis 24:39 ============

Genesis 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me.(asv)

Genesis 24:39 A když jsem řekl pánu svému: Snad nepůjde žena ta se mnou? (CZ)

Genesis 24:39 And I said{H559}{(H8799)} unto my master{H113}, Peradventure the woman{H802} will not follow{H3212}{(H8799)}{H310} me. (kjv-strongs#)

Gen 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me. (kjv)

======= Genesis 24:40 ============

Genesis 24:40 And he said unto me, Jehovah, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house:(asv)

Genesis 24:40 Odpověděl mi: Hospodin, před jehož oblíčejem ustavičně jsem chodil, pošle anděla svého s tebou, a šťastnou způsobí cestu tvou, a vezmeš manželku synu mému z rodiny mé, a z domu otce mého. (CZ)

Genesis 24:40 And he said{H559}{(H8799)} unto me, The LORD{H3068}, before{H6440} whom I walk{H1980}{(H8694)}, will send{H7971}{(H8799)} his angel{H4397} with thee, and prosper{H6743}{(H8689)} thy way{H1870}; and thou shalt take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} for my son{H1121} of my kindred{H4940}, and of my father's{H1} house{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 24:40 And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house: (kjv)

======= Genesis 24:41 ============

Genesis 24:41 then shalt thou be clear from my oath, when thou comest to my kindred; and if they give her not to thee, thou shalt be clear from my oath.(asv)

Genesis 24:41 A budeš svoboden od přísahy mé, když bys přišel k rodině mé; a jestliže by nedali tobě, budeš prost od přísahy mé. (CZ)

Genesis 24:41 Then shalt thou be clear{H5352}{(H8735)} from this my oath{H423}, when thou comest{H935}{(H8799)} to my kindred{H4940}; and if they give{H5414}{(H8799)} not thee one, thou shalt be clear{H5355} from my oath{H423}. (kjv-strongs#)

Gen 24:41 Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. (kjv)

======= Genesis 24:42 ============

Genesis 24:42 And I came this day unto the fountain, and said, O Jehovah, the God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:(asv)

Genesis 24:42 Protož dnes přišed k studnici, řekl jsem: Hospodine, Bože pána mého Abrahama, jestliže ty nyní šťastně spravuješ cestu mou, po níž já jdu, (CZ)

Genesis 24:42 And I came{H935}{(H8799)} this day{H3117} unto the well{H5869}, and said{H559}{(H8799)}, O LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, if now thou do{H3426} prosper{H6743}{(H8688)} my way{H1870} which I go{H1980}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:42 And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go: (kjv)

======= Genesis 24:43 ============

Genesis 24:43 behold, I am standing by the fountain of water; and let it come to pass, that the maiden that cometh forth to draw, to whom I shall say, Give me, I pray thee, a little water from thy pitcher to drink;(asv)

Genesis 24:43 Aj, já stojím u studnice vody; protož,nechžť panna, kteráž vyjde vážiti vody, když bych jí řekl: Dej mi píti nyní maličko vody z věderce svého, (CZ)

Genesis 24:43 Behold, I stand{H5324}{(H8737)} by the well{H5869} of water{H4325}; and it shall come to pass, that when the virgin{H5959} cometh forth{H3318}{(H8802)} to draw{H7579}{(H8800)} water, and I say{H559}{(H8804)} to her, Give me{H8248}, I pray thee, a little{H4592} water{H4325} of thy pitcher{H3537} to drink{H8248}{(H8685)}; (kjv-strongs#)

Gen 24:43 Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink; (kjv)

======= Genesis 24:44 ============

Genesis 24:44 and she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom Jehovah hath appointed for my master's son.(asv)

Genesis 24:44 A ona by mi odpověděla: I ty pí, i velbloudům tvým také navážím, ta ať jest manželka, kterouž způsobil Hospodin synu pána mého. (CZ)

Genesis 24:44 And she say{H559}{(H8804)} to me, Both drink{H8354}{(H8798)} thou, and I will also draw{H7579}{(H8799)} for thy camels{H1581}: let the same be the woman{H802} whom the LORD{H3068} hath appointed out{H3198}{(H8689)} for my master's{H113} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:44 And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master's son. (kjv)

======= Genesis 24:45 ============

Genesis 24:45 And before I had done speaking in my heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the fountain, and drew: and I said unto her, Let me drink, I pray thee.(asv)

Genesis 24:45 Prvé pak než jsem já přestal mluviti v srdci svém, aj, Rebeka vycházela mající věderce své na rameni svém, a sšedši k studnici, vážila. I řekl jsem jí: Prosím, dej mi píti. (CZ)

Genesis 24:45 And before I had done{H3615}{(H8762)} speaking{H1696}{(H8763)} in mine heart{H3820}, behold, Rebekah{H7259} came forth{H3318}{(H8802)} with her pitcher{H3537} on her shoulder{H7926}; and she went down{H3381}{(H8799)} unto the well{H5869}, and drew{H7579}{(H8799)} water: and I said{H559}{(H8799)} unto her, Let me drink{H8248}{(H8685)}, I pray thee. (kjv-strongs#)

Gen 24:45 And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee. (kjv)

======= Genesis 24:46 ============

Genesis 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also.(asv)

Genesis 24:46 Ona pak rychle složila věderce své s sebe, a řekla: Pí, také i velbloudy tvé napojím. Tedy pil jsem, a napojila také velbloudy. (CZ)

Genesis 24:46 And she made haste{H4116}{(H8762)}, and let down{H3381}{(H8686)} her pitcher{H3537} from her shoulder, and said{H559}{(H8799)}, Drink{H8354}{(H8798)}, and I will give{H8248} thy camels{H1581} drink{H8248}{(H8686)} also: so I drank{H8354}{(H8799)}, and she made{H8248} the camels{H1581} drink{H8248}{(H8689)} also. (kjv-strongs#)

Gen 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also. (kjv)

======= Genesis 24:47 ============

Genesis 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the ring upon her nose, and the bracelets upon her hands.(asv)

Genesis 24:47 I ptal jsem se jí, a řekl jsem: Čí jsi dcera? Ona odpověděla: Dcera Bathuele, syna Náchorova, jehož mu porodila Melcha. Tedy dal jsem náušnici na tvář její, a náramnice na ruce její. (CZ)

Genesis 24:47 And I asked{H7592}{(H8799)} her, and said{H559}{(H8799)}, Whose daughter{H1323} art thou? And she said{H559}{(H8799)}, The daughter{H1323} of Bethuel{H1328}, Nahor's{H5152} son{H1121}, whom Milcah{H4435} bare{H3205}{(H8804)} unto him: and I put{H7760}{(H8799)} the earring{H5141} upon her face{H639}, and the bracelets{H6781} upon her hands{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, the daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands. (kjv)

======= Genesis 24:48 ============

Genesis 24:48 And I bowed my head, and worshipped Jehovah, and blessed Jehovah, the God of my master Abraham, who had led me in the right way to take my master's brother's daughter for his son.(asv)

Genesis 24:48 A skloniv hlavu, poklonu jsem učinil Hospodinu, a dobrořečil jsem Hospodina, Boha pána mého Abrahama, kterýž vedl mne po cestě přímé, abych dceru bratra pána svého vzal synu jeho. (CZ)

Genesis 24:48 And I bowed down my head{H6915}{(H8799)}, and worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}, and blessed{H1288}{(H8762)} the LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, which had led me{H5148}{(H8689)} in the right{H571} way{H1870} to take{H3947}{(H8800)} my master's{H113} brother's{H251} daughter{H1323} unto his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:48 And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. (kjv)

======= Genesis 24:49 ============

Genesis 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.(asv)

Genesis 24:49 Protož nyní, činíte-li milosrdenství, a pravdu se pánem mým, oznamte mi; pakli nic, také mi oznamte, a obrátím se na pravo neb na levo. (CZ)

Genesis 24:49 And now if ye will{H3426} deal{H6213}{(H8802)} kindly{H2617} and truly{H571} with my master{H113}, tell{H5046}{(H8685)} me: and if not, tell{H5046}{(H8685)} me; that I may turn{H6437}{(H8799)} to the right hand{H3225}, or{H176} to the left{H8040}. (kjv-strongs#)

Gen 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left. (kjv)

======= Genesis 24:50 ============

Genesis 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from Jehovah: we cannot speak unto thee bad or good.(asv)

Genesis 24:50 Tedy odpověděli Lában a Bathuel, řkouce: Od Hospodina vyšla jest věc tato; nemůžemeť odepříti v ničemž. (CZ)

Genesis 24:50 Then Laban{H3837} and Bethuel{H1328} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, The thing{H1697} proceedeth{H3318}{(H8804)} from the LORD{H3068}: we cannot{H3201}{(H8799)} speak{H1696}{(H8763)} unto thee bad{H7451} or{H176} good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good. (kjv)

======= Genesis 24:51 ============

Genesis 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as Jehovah hath spoken.(asv)

Genesis 24:51 Aj, Rebeka před tebou, vezmiž ji a jeď; a nechť jest manželkou synu pána tvého, jakož mluvil Hospodin. (CZ)

Genesis 24:51 Behold, Rebekah{H7259} is before thee{H6440}, take{H3947}{(H8798)} her, and go{H3212}{(H8798)}, and let her be thy master's{H113} son's{H1121} wife{H802}, as the LORD{H3068} hath spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as the LORD hath spoken. (kjv)

======= Genesis 24:52 ============

Genesis 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he bowed himself down to the earth unto Jehovah.(asv)

Genesis 24:52 I stalo se, že jakž uslyšel služebník Abrahamův slova jejich, poklonil se Hospodinu až k zemi. (CZ)

Genesis 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's{H85} servant{H5650} heard{H8085}{(H8804)} their words{H1697}, he worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}, bowing himself to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he worshipped the LORD, bowing himself to the earth. (kjv)

======= Genesis 24:53 ============

Genesis 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things.(asv)

Genesis 24:53 A vyňav služebník ten nádoby stříbrné a nádoby zlaté a oděv, dal Rebece; drahé také dary dal bratru jejímu a matce její. (CZ)

Genesis 24:53 And the servant{H5650} brought forth{H3318}{(H8686)} jewels{H3627} of silver{H3701}, and jewels{H3627} of gold{H2091}, and raiment{H899}, and gave{H5414}{(H8799)} them to Rebekah{H7259}: he gave{H5414}{(H8804)} also to her brother{H251} and to her mother{H517} precious things{H4030}. (kjv-strongs#)

Gen 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things. (kjv)

======= Genesis 24:54 ============

Genesis 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.(asv)

Genesis 24:54 Tedy jedli a pili, on i muži, kteříž byli s ním, a zůstali tu přes noc. Ráno pak když vstali, řekl: Propusťte mne ku pánu mému. (CZ)

Genesis 24:54 And they did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}, he and the men{H582} that were with him, and tarried all night{H3885}{(H8799)}; and they rose up{H6965}{(H8799)} in the morning{H1242}, and he said{H559}{(H8799)}, Send me away{H7971}{(H8761)} unto my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master. (kjv)

======= Genesis 24:55 ============

Genesis 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us [a few] days, at the least ten; after that she shall go.(asv)

Genesis 24:55 I odpověděl bratr její a matka: Nechať pozůstane děvečka s námi za některý den, aspoň za deset; potom půjdeš. (CZ)

Genesis 24:55 And her brother{H251} and her mother{H517} said{H559}{(H8799)}, Let the damsel{H5291} abide{H3427}{(H8799)} with us a few days{H3117}, at the least{H176} ten{H6218}; after{H310} that she shall go{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go. (kjv)

======= Genesis 24:56 ============

Genesis 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing Jehovah hath prospered my way; send me away that I may go to my master.(asv)

Genesis 24:56 On pak řekl jim: Nezdržujte mne, poněvadž Hospodin šťastnou způsobil cestu mou; propusťtež mne, ať jdu ku pánu svému. (CZ)

Genesis 24:56 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Hinder me{H309}{(H8762)} not, seeing the LORD{H3068} hath prospered{H6743}{(H8689)} my way{H1870}; send me away{H7971}{(H8761)} that I may go{H3212}{(H8799)} to my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master. (kjv)

======= Genesis 24:57 ============

Genesis 24:57 And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth.(asv)

Genesis 24:57 I řekli: Zavolejme děvečky a zeptejme se, co dí k tomu. (CZ)

Genesis 24:57 And they said{H559}{(H8799)}, We will call{H7121}{(H8799)} the damsel{H5291}, and enquire{H7592}{(H8799)} at her mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 24:57 And they said, We will call the damsel, and enquire at her mouth. (kjv)

======= Genesis 24:58 ============

Genesis 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.(asv)

Genesis 24:58 Tedy zavolali Rebeky, a řekli jí: Chceš-li jíti s mužem tímto? I řekla: Půjdu. (CZ)

Genesis 24:58 And they called{H7121}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and said{H559}{(H8799)} unto her, Wilt thou go{H3212}{(H8799)} with this man{H376}? And she said{H559}{(H8799)}, I will go{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go. (kjv)

======= Genesis 24:59 ============

Genesis 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men.(asv)

Genesis 24:59 A propouštějíce Rebeku sestru svou a chovačku její, služebníka také Abrahamova s muži jeho, (CZ)

Genesis 24:59 And they sent away{H7971}{(H8762)} Rebekah{H7259} their sister{H269}, and her nurse{H3243}{(H8688)}, and Abraham's{H85} servant{H5650}, and his men{H582}. (kjv-strongs#)

Gen 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. (kjv)

======= Genesis 24:60 ============

Genesis 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Our sister, be thou [the mother] of thousands of ten thousands, and let thy seed possess the gate of those that hate them.(asv)

Genesis 24:60 Požehnali Rebeky a mluvili jí: Sestro naše, ty buď v tisíce tisíců, a símě tvé dědičně obdrž brány nepřátel svých. (CZ)

Genesis 24:60 And they blessed{H1288}{(H8762)} Rebekah{H7259}, and said{H559}{(H8799)} unto her, Thou{H859} art our sister{H269}, be thou{H1961}{(H8798)} the mother of thousands{H505} of millions{H7233}, and let thy seed{H2233} possess{H3423}{(H8799)} the gate{H8179} of those which hate{H8130}{(H8802)} them. (kjv-strongs#)

Gen 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. (kjv)

======= Genesis 24:61 ============

Genesis 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.(asv)

Genesis 24:61 Tedy vstala Rebeka a děvečky její, a vsedše na velbloudy, jely za mužem tím. A tak vzal služebník ten Rebeku, a odjel. (CZ)

Genesis 24:61 And Rebekah{H7259} arose{H6965}{(H8799)}, and her damsels{H5291}, and they rode{H7392}{(H8799)} upon the camels{H1581}, and followed{H3212}{(H8799)}{H310} the man{H376}: and the servant{H5650} took{H3947}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and went his way{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way. (kjv)

======= Genesis 24:62 ============

Genesis 24:62 And Isaac came from the way of Beer-lahai-roi; for he dwelt in the land of the South.(asv)

Genesis 24:62 Izák pak šel, navracuje se od studnice Živého vidoucího mne; nebo bydlil v zemi polední. (CZ)

Genesis 24:62 And Isaac{H3327} came{H935}{(H8804)} from the way{H935}{(H8800)} of the well Lahairoi{H883}; for he dwelt{H3427}{(H8802)} in the south{H5045} country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 24:62 And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south country. (kjv)

======= Genesis 24:63 ============

Genesis 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, there were camels coming.(asv)

Genesis 24:63 A vyšel Izák k přemyšlování na pole, když se chýlilo k večerou; a pozdvih očí svých, uzřel, an velbloudové jdou. (CZ)

Genesis 24:63 And Isaac{H3327} went out{H3318}{(H8799)} to meditate{H7742}{(H8800)} in the field{H7704} at{H6437}{(H8800)} the eventide{H6153}: and he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)}, and, behold, the camels{H1581} were coming{H935}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. (kjv)

======= Genesis 24:64 ============

Genesis 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she alighted from the camel.(asv)

Genesis 24:64 Pozdvihla také Rebeka očí svých, a uzřevši Izáka, ssedla s velblouda. (CZ)

Genesis 24:64 And Rebekah{H7259} lifted up{H5375}{(H8799)} her eyes{H5869}, and when she saw{H7200}{(H8799)} Isaac{H3327}, she lighted{H5307}{(H8799)} off{H5921} the camel{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. (kjv)

======= Genesis 24:65 ============

Genesis 24:65 And she said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant said, It is my master: and she took her veil, and covered herself.(asv)

Genesis 24:65 (Nebo řekla byla služebníku: Kdo jest ten muž, kterýž jde po poli proti nám? Odpověděl služebník: To jest pán můj.) I vzala rouchu, a přistřela se. (CZ)

Genesis 24:65 For she had said{H559}{(H8799)} unto the servant{H5650}, What{H4310} man{H376} is this{H1976} that walketh{H1980}{(H8802)} in the field{H7704} to meet us{H7125}{(H8800)}? And the servant{H5650} had said{H559}{(H8799)}, It is my master{H113}: therefore she took{H3947}{(H8799)} a vail{H6809}, and covered herself{H3680}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:65 For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself. (kjv)

======= Genesis 24:66 ============

Genesis 24:66 And the servant told Isaac all the things that he had done.(asv)

Genesis 24:66 Tedy vypravoval služebník Izákovi vše, což působil. (CZ)

Genesis 24:66 And the servant{H5650} told{H5608}{(H8762)} Isaac{H3327} all things{H1697} that he had done{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:66 And the servant told Isaac all things that he had done. (kjv)

======= Genesis 24:67 ============

Genesis 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.(asv)

Genesis 24:67 I uvedl ji Izák do stanu Sáry matky své, a vzal Rebeku, a měl ji za manželku, a miloval ji. I potěšil se Izák po smrti matky své. (CZ)

Genesis 24:67 And Isaac{H3327} brought her{H935}{(H8686)} into his mother{H517} Sarah's{H8283} tent{H168}, and took{H3947}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and she became his wife{H802}; and he loved{H157}{(H8799)} her: and Isaac{H3327} was comforted{H5162}{(H8735)} after{H310} his mother's{H517} death. (kjv-strongs#)

Gen 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.(kjv)

======= Genesis 25:1 ============

Genesis 25:1 And Abraham took another wife, and her name was Keturah.(asv)

Genesis 25:1 Abraham pak opět pojal ženu jménem Ceturu. (CZ)

Genesis 25:1 Then again{H3254}{(H8686)} Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} a wife{H802}, and her name{H8034} was Keturah{H6989}. (kjv-strongs#)

Gen 25:1 Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah. (kjv)

======= Genesis 25:2 ============

Genesis 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.(asv)

Genesis 25:2 Kterážto porodila jemu Zamrana, a Jeksana, a Madana, a Madiana, Jezbocha a Suecha. (CZ)

Genesis 25:2 And she bare{H3205}{(H8799)} him Zimran{H2175}, and Jokshan{H3370}, and Medan{H4091}, and Midian{H4080}, and Ishbak{H3435}, and Shuah{H7744}. (kjv-strongs#)

Gen 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. (kjv)

======= Genesis 25:3 ============

Genesis 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.(asv)

Genesis 25:3 Jeksan potom zplodil Sábu a Dedana. Synové pak Dedanovi byli: Assurim, a Latuzim, a Laomim. (CZ)

Genesis 25:3 And Jokshan{H3370} begat{H3205}{(H8804)} Sheba{H7614}, and Dedan{H1719}. And the sons{H1121} of Dedan{H1719} were Asshurim{H805}, and Letushim{H3912}, and Leummim{H3817}. (kjv-strongs#)

Gen 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim. (kjv)

======= Genesis 25:4 ============

Genesis 25:4 And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.(asv)

Genesis 25:4 Ale synové Madianovi: Efa, a Efer, a Enoch, a Abida, a Helda; všickni ti synové byli Cetury. (CZ)

Genesis 25:4 And the sons{H1121} of Midian{H4080}; Ephah{H5891}, and Epher{H6081}, and Hanoch{H2585}, and Abida{H28}, and Eldaah{H420}. All these were the children{H1121} of Keturah{H6989}. (kjv-strongs#)

Gen 25:4 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah. All these were the children of Keturah. (kjv)

======= Genesis 25:5 ============

Genesis 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac.(asv)

Genesis 25:5 I dal Abraham Izákovi všecko, což měl. (CZ)

Genesis 25:5 And Abraham{H85} gave{H5414}{(H8799)} all that he had unto Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac. (kjv)

======= Genesis 25:6 ============

Genesis 25:6 But unto the sons of the concubines, that Abraham had, Abraham gave gifts; and he sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.(asv)

Genesis 25:6 Synům pak ženin svých dal Abraham dary, a odeslal je od Izáka syna svého, ještě živ jsa, k východu do země východní. (CZ)

Genesis 25:6 But unto the sons{H1121} of the concubines{H6370}, which Abraham{H85} had, Abraham{H85} gave{H5414}{(H8804)} gifts{H4979}, and sent them away{H7971}{(H8762)} from Isaac{H3327} his son{H1121}, while he yet lived{H2416}, eastward{H6924}, unto the east{H6924} country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 25:6 But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country. (kjv)

======= Genesis 25:7 ============

Genesis 25:7 And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, a hundred threescore and fifteen years.(asv)

Genesis 25:7 Tito pak jsou dnové let života Abrahamova, v nichž byl živ: Sto sedmdesáte a pět let. (CZ)

Genesis 25:7 And these are the days{H3117} of the years{H8141} of Abraham's{H85} life{H2416} which he lived{H2425}{(H8804)}, an hundred{H3967}{H8141} threescore and fifteen{H7657}{H8141}{H2568} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 25:7 And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, an hundred threescore and fifteen years. (kjv)

======= Genesis 25:8 ============

Genesis 25:8 And Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full [of years], and was gathered to his people.(asv)

Genesis 25:8 I skonal a umřel Abraham v starosti dobré, stár jsa a plný dnů; a připojen jest k lidu svému. (CZ)

Genesis 25:8 Then Abraham{H85} gave up the ghost{H1478}{(H8799)}, and died{H4191}{(H8799)} in a good{H2896} old age{H7872}, an old man{H2205}, and full{H7649} of years; and was gathered{H622}{(H8735)} to his people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 25:8 Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people. (kjv)

======= Genesis 25:9 ============

Genesis 25:9 And Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;(asv)

Genesis 25:9 Tedy pochovali ho Izák a Izmael synové jeho v jeskyni Machpelah, na poli Efrona, syna Sohar Hetejského, naproti Mamre, (CZ)

Genesis 25:9 And his sons{H1121} Isaac{H3327} and Ishmael{H3458} buried{H6912}{(H8799)} him in the cave{H4631} of Machpelah{H4375}, in the field{H7704} of Ephron{H6085} the son{H1121} of Zohar{H6714} the Hittite{H2850}, which is before{H6440} Mamre{H4471}; (kjv-strongs#)

Gen 25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre; (kjv)

======= Genesis 25:10 ============

Genesis 25:10 the field which Abraham purchased of the children of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.(asv)

Genesis 25:10 Na tom poli, kteréž byl koupil Abraham od synů Het; tu pochován jest Abraham i Sára manželka jeho. (CZ)

Genesis 25:10 The field{H7704} which Abraham{H85} purchased{H7069}{(H8804)} of the sons{H1121} of Heth{H2845}: there was Abraham{H85} buried{H6912}{(H8795)}, and Sarah{H8283} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 25:10 The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife. (kjv)

======= Genesis 25:11 ============

Genesis 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed Isaac his son: and Isaac dwelt by Beer-lahai-roi.(asv)

Genesis 25:11 Po smrti pak Abrahamově požehnal Bůh Izákovi synu jeho, a bydlil Izák u studnice Živého vidoucího mne. (CZ)

Genesis 25:11 And it came to pass after{H310} the death{H4194} of Abraham{H85}, that God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} his son{H1121} Isaac{H3327}; and Isaac{H3327} dwelt{H3427}{(H8799)} by{H5973} the well Lahairoi{H883}. (kjv-strongs#)

Gen 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi. (kjv)

======= Genesis 25:12 ============

Genesis 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham:(asv)

Genesis 25:12 Tito jsou pak rodové Izmaele syna Abrahamova, jehož porodila Agar Egyptská, děvka Sářina, Abrahamovi. (CZ)

Genesis 25:12 Now these are the generations{H8435} of Ishmael{H3458}, Abraham's{H85} son{H1121}, whom Hagar{H1904} the Egyptian{H4713}, Sarah's{H8283} handmaid{H8198}, bare{H3205}{(H8804)} unto Abraham{H85}: (kjv-strongs#)

Gen 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham: (kjv)

======= Genesis 25:13 ============

Genesis 25:13 and these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,(asv)

Genesis 25:13 A tato jsou jména synů Izmaelových, jimiž se jmenují po rodech svých: Prvorozený Izmaelův Nabajot, po něm Cedar, a Adbeel a Mabsan, (CZ)

Genesis 25:13 And these are the names{H8034} of the sons{H1121} of Ishmael{H3458}, by their names{H8034}, according to their generations{H8435}: the firstborn{H1060} of Ishmael{H3458}, Nebajoth{H5032}; and Kedar{H6938}, and Adbeel{H110}, and Mibsam{H4017}, (kjv-strongs#)

Gen 25:13 And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, (kjv)

======= Genesis 25:14 ============

Genesis 25:14 and Mishma, and Dumah, and Massa,(asv)

Genesis 25:14 A Masma, a Dumah a Massa, (CZ)

Genesis 25:14 And Mishma{H4927}, and Dumah{H1746}, and Massa{H4854}, (kjv-strongs#)

Gen 25:14 And Mishma, and Dumah, and Massa, (kjv)

======= Genesis 25:15 ============

Genesis 25:15 Hadad, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:(asv)

Genesis 25:15 Hadar a Tema, Jetur, Nafis a Cedma. (CZ)

Genesis 25:15 Hadar{H2316}, and Tema{H8485}, Jetur{H3195}, Naphish{H5305}, and Kedemah{H6929}: (kjv-strongs#)

Gen 25:15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah: (kjv)

======= Genesis 25:16 ============

Genesis 25:16 these are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments; twelve princes according to their nations.(asv)

Genesis 25:16 Ti jsou synové Izmaelovi, a ta jména jejich, po vsech jejich, a po městech jejich, dvanáctero knížat po čeledech jejich. (CZ)

Genesis 25:16 These are the sons{H1121} of Ishmael{H3458}, and these are their names{H8034}, by their towns{H2691}, and by their castles{H2918}; twelve{H8147}{H6240} princes{H5387} according to their nations{H523}. (kjv-strongs#)

Gen 25:16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations. (kjv)

======= Genesis 25:17 ============

Genesis 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, a hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died, and was gathered unto his people.(asv)

Genesis 25:17 (Bylo pak života Izmaelova sto třidceti a sedm let, i skonal; a umřev, připojen jest k lidu svému.) (CZ)

Genesis 25:17 And these are the years{H8141} of the life{H2416} of Ishmael{H3458}, an hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}: and he gave up the ghost{H1478}{(H8799)} and died{H4191}{(H8799)}; and was gathered{H622}{(H8735)} unto his people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people. (kjv)

======= Genesis 25:18 ============

Genesis 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: he abode over against all his brethren.(asv)

Genesis 25:18 A bydlili od Hevilah až do Sur, jenž jest proti Egyptu, když jdeš do Assyrie; před tváří všech bratří svých položil se. (CZ)

Genesis 25:18 And they dwelt{H7931}{(H8799)} from Havilah{H2341} unto Shur{H7793}, that is before{H6440} Egypt{H4714}, as thou goest{H935}{(H8800)} toward Assyria{H804}: and he died{H5307}{(H8804)} in the presence{H6440} of all his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren. (kjv)

======= Genesis 25:19 ============

Genesis 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begat Isaac:(asv)

Genesis 25:19 Tito jsou také rodové Izáka syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka. (CZ)

Genesis 25:19 And these are the generations{H8435} of Isaac{H3327}, Abraham's{H85} son{H1121}: Abraham{H85} begat{H3205}{(H8689)} Isaac{H3327}: (kjv-strongs#)

Gen 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begat Isaac: (kjv)

======= Genesis 25:20 ============

Genesis 25:20 and Isaac was forty years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Syrian of Paddan-aram, the sister of Laban the Syrian, to be his wife.(asv)

Genesis 25:20 Byl pak Izák ve čtyřidcíti letech, když sobě vzal za manželku Rebeku, dceru Bathuele Syrského, z Pádan Syrské, sestru Lábana Syrského. (CZ)

Genesis 25:20 And Isaac{H3327} was forty{H705} years{H8141} old{H1121} when he took{H3947}{(H8800)} Rebekah{H7259} to wife{H802}, the daughter{H1323} of Bethuel{H1328} the Syrian{H761} of Padanaram{H6307}, the sister{H269} to Laban{H3837} the Syrian{H761}. (kjv-strongs#)

Gen 25:20 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian. (kjv)

======= Genesis 25:21 ============

Genesis 25:21 And Isaac entreated Jehovah for his wife, because she was barren: and Jehovah was entreated of him, and Rebekah his wife conceived.(asv)

Genesis 25:21 I modlil se Izák pokorně Hospodinu za manželku svou; nebo byla neplodná. A uslyšel jej Hospodin; a tak počala Rebeka manželka jeho. (CZ)

Genesis 25:21 And Isaac{H3327} intreated{H6279}{(H8799)} the LORD{H3068} for{H5227} his wife{H802}, because she was barren{H6135}: and the LORD{H3068} was intreated{H6279}{(H8735)} of him, and Rebekah{H7259} his wife{H802} conceived{H2029}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 25:21 And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived. (kjv)

======= Genesis 25:22 ============

Genesis 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, wherefore do I live? And she went to inquire of Jehovah.(asv)

Genesis 25:22 A když se děti potiskali v životě jejím, řekla: Má-liť tak býti, proč jsem já počala? Šla tedy, aby se otázala Hospodina. (CZ)

Genesis 25:22 And the children{H1121} struggled together{H7533}{(H8704)} within her{H7130}; and she said{H559}{(H8799)}, If it be so, why am I thus{H2088}? And she went{H3212}{(H8799)} to enquire{H1875}{(H8800)} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to enquire of the LORD. (kjv)

======= Genesis 25:23 ============

Genesis 25:23 And Jehovah said unto her, Two nations are in thy womb, And two peoples shall be separated from thy bowels: And the one people shall be stronger than the other people; And the elder shall serve the younger.(asv)

Genesis 25:23 I řekl jí Hospodin: Dva národové jsou v životě tvém, a dvůj lid z života tvého se rozdělí; lid pak jeden nad druhý bude silnější, a větší sloužiti bude menšímu. (CZ)

Genesis 25:23 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Two{H8147} nations{H1471} are in thy womb{H990}, and two manner{H8147} of people{H3816} shall be separated{H6504}{(H8735)} from thy bowels{H4578}; and the one people{H3816} shall be stronger{H553}{(H8799)} than the other people{H3816}; and the elder{H7227} shall serve{H5647}{(H8799)} the younger{H6810}. (kjv-strongs#)

Gen 25:23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger. (kjv)

======= Genesis 25:24 ============

Genesis 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.(asv)

Genesis 25:24 A když se naplnili dnové její, aby porodila, a aj, blíženci byli v životě jejím. (CZ)

Genesis 25:24 And when her days{H3117} to be delivered{H3205}{(H8800)} were fulfilled{H4390}{(H8799)}, behold, there were twins{H8380} in her womb{H990}. (kjv-strongs#)

Gen 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. (kjv)

======= Genesis 25:25 ============

Genesis 25:25 And the first came forth red, all over like a hairy garment; and they called his name Esau.(asv)

Genesis 25:25 I vyšel první ryšavý všecken, a jako oděv chlupatý; i nazvali jméno jeho Ezau. (CZ)

Genesis 25:25 And the first{H7223} came out{H3318}{(H8799)} red{H132}, all over like an hairy{H8181} garment{H155}; and they called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 25:25 And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau. (kjv)

======= Genesis 25:26 ============

Genesis 25:26 And after that came forth his brother, and his hand had hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them.(asv)

Genesis 25:26 Potom pak vyšel bratr jeho, a rukou svou držel Ezau za patu; pročež nazváno jest jméno jeho Jákob. A byl Izák v šedesáti letech, když ona je porodila. (CZ)

Genesis 25:26 And after{H310} that came{H3318} his brother{H251} out{H3318}{(H8804)}, and his hand{H3027} took hold{H270}{(H8802)} on Esau's{H6215} heel{H6119}; and his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290}: and Isaac{H3327} was threescore{H8346} years{H8141} old{H1121} when she bare{H3205}{(H8800)} them. (kjv-strongs#)

Gen 25:26 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them. (kjv)

======= Genesis 25:27 ============

Genesis 25:27 And the boys grew: and Esau was a skilful hunter, a man of the field; and Jacob was a quiet man, dwelling in tents.(asv)

Genesis 25:27 A když dorostli ti děti, byl Ezau lovec umělý, chodě po polích; Jákob pak byl muž prostý a v staních bydlil. (CZ)

Genesis 25:27 And the boys{H5288} grew{H1431}{(H8799)}: and Esau{H6215} was a cunning{H3045}{(H8802)} hunter{H6718}, a man{H376} of the field{H7704}; and Jacob{H3290} was a plain{H8535} man{H376}, dwelling{H3427}{(H8802)} in tents{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 25:27 And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents. (kjv)

======= Genesis 25:28 ============

Genesis 25:28 Now Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: and Rebekah loved Jacob.(asv)

Genesis 25:28 I byl Izák laskav na Ezau, proto že z lovu jeho míval pokrm; ale Rebeka laskava byla na Jákoba. (CZ)

Genesis 25:28 And Isaac{H3327} loved{H157}{(H8799)} Esau{H6215}, because he did eat{H6310} of his venison{H6718}: but Rebekah{H7259} loved{H157}{(H8802)} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 25:28 And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob. (kjv)

======= Genesis 25:29 ============

Genesis 25:29 And Jacob boiled pottage: and Esau came in from the field, and he was faint:(asv)

Genesis 25:29 Uvařil pak Jákob krmičku. Tedy Ezau přišel z pole zemdlený, (CZ)

Genesis 25:29 And Jacob{H3290} sod{H2102}{(H8686)} pottage{H5138}: and Esau{H6215} came{H935}{(H8799)} from the field{H7704}, and he was faint{H5889}: (kjv-strongs#)

Gen 25:29 And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint: (kjv)

======= Genesis 25:30 ============

Genesis 25:30 and Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red [pottage] ; for I am faint: therefore was his name called Edom.(asv)

Genesis 25:30 A řekl Jákobovi: Dej mi, prosím, jísti krmě té červené, nebo jsem umdlel. (Protož nazváno jest jméno jeho Edom.) (CZ)

Genesis 25:30 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, Feed{H3938}{(H8685)} me, I pray thee, with{H4480} that same{H122} red{H122} pottage; for I am faint{H5889}: therefore was his name{H8034} called{H7121}{(H8804)} Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom. (kjv)

======= Genesis 25:31 ============

Genesis 25:31 And Jacob said, Sell me first thy birthright.(asv)

Genesis 25:31 Odpověděl Jákob: Prodej mi dnes hned prvorozenství své. (CZ)

Genesis 25:31 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Sell{H4376}{(H8798)} me this day{H3117} thy birthright{H1062}. (kjv-strongs#)

Gen 25:31 And Jacob said, Sell me this day thy birthright. (kjv)

======= Genesis 25:32 ============

Genesis 25:32 And Esau said, Behold, I am about to die: and what profit shall the birthright do to me?(asv)

Genesis 25:32 I řekl Ezau: Aj, já k smrti se blížím, k čemuž mi tedy to prvorozenství? (CZ)

Genesis 25:32 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, Behold, I am at the point{H1980}{(H8802)} to die{H4191}{(H8800)}: and what profit shall this birthright{H1062} do to me? (kjv-strongs#)

Gen 25:32 And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me? (kjv)

======= Genesis 25:33 ============

Genesis 25:33 And Jacob said, Swear to me first; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.(asv)

Genesis 25:33 Dí Jákob: Přisáhni mi dnes hned. I přisáhl mu, a prodal prvorozenství své Jákobovi. (CZ)

Genesis 25:33 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Swear{H7650}{(H8734)} to me this day{H3117}; and he sware{H7650}{(H8735)} unto him: and he sold{H4376}{(H8799)} his birthright{H1062} unto Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 25:33 And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob. (kjv)

======= Genesis 25:34 ============

Genesis 25:34 And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: so Esau despised his birthright.(asv)

Genesis 25:34 Tedy Jákob dal Ezauchovi chleba a té krmě z šocovice. Kterýžto jedl a pil, a vstav, odšel; a tak pohrdl Ezau prvorozenstvím. (CZ)

Genesis 25:34 Then Jacob{H3290} gave{H5414}{(H8804)} Esau{H6215} bread{H3899} and pottage{H5138} of lentiles{H5742}; and he did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}, and rose up{H6965}{(H8799)}, and went his way{H3212}{(H8799)}: thus Esau{H6215} despised{H959}{(H8799)} his birthright{H1062}. (kjv-strongs#)

Gen 25:34 Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.(kjv)

======= Genesis 26:1 ============

Genesis 26:1 And there was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines, unto Gerar.(asv)

Genesis 26:1 Byl pak opět hlad na zemi, mimo hlad první, kterýž byl za dnů Abrahamových. Tedy odebral se Izák k Abimelechovi králi Filistinskému do Gerar. (CZ)

Genesis 26:1 And there was a famine{H7458} in the land{H776}, beside{H905} the first{H7223} famine{H7458} that was in the days{H3117} of Abraham{H85}. And Isaac{H3327} went{H3212}{(H8799)} unto Abimelech{H40} king{H4428} of the Philistines{H6430} unto Gerar{H1642}. (kjv-strongs#)

Gen 26:1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar. (kjv)

======= Genesis 26:2 ============

Genesis 26:2 And Jehovah appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:(asv)

Genesis 26:2 Nebo ukázal se jemu Hospodin a řekl: Nesstupuj do Egypta; ale bydli v zemi, kterouž oznámím tobě. (CZ)

Genesis 26:2 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him, and said{H559}{(H8799)}, Go not down{H3381}{(H8799)} into Egypt{H4714}; dwell{H7931}{(H8798)} in the land{H776} which I shall tell{H559}{(H8799)} thee of: (kjv-strongs#)

Gen 26:2 And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of: (kjv)

======= Genesis 26:3 ============

Genesis 26:3 sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these lands, and I will establish the oath which I sware unto Abraham thy father;(asv)

Genesis 26:3 Budiž tedy pohostinu v zemi této, a budu s tebou, a požehnám tobě; nebo tobě a semeni tvému dám všecky země tyto, a utvrdím přísahu, kterouž jsem přisáhl Abrahamovi, otci tvému. (CZ)

Genesis 26:3 Sojourn{H1481}{(H8798)} in this land{H776}, and I will be with thee, and will bless{H1288}{(H8762)} thee; for unto thee, and unto thy seed{H2233}, I will give{H5414}{(H8799)} all these{H411} countries{H776}, and I will perform{H6965}{(H8689)} the oath{H7621} which I sware{H7650}{(H8738)} unto Abraham{H85} thy father{H1}; (kjv-strongs#)

Gen 26:3 Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father; (kjv)

======= Genesis 26:4 ============

Genesis 26:4 and I will multiply thy seed as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these lands; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;(asv)

Genesis 26:4 Rozmnožím také símě tvé jako hvězdy nebeské, a dám semeni tvému všecky země tyto, a požehnáni budou v semeni tvém všickni národové země; (CZ)

Genesis 26:4 And I will make{H7235} thy seed{H2233} to multiply{H7235}{(H8689)} as the stars{H3556} of heaven{H8064}, and will give{H5414}{(H8804)} unto thy seed{H2233} all these{H411} countries{H776}; and in thy seed{H2233} shall all the nations{H1471} of the earth{H776} be blessed{H1288}{(H8694)}; (kjv-strongs#)

Gen 26:4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; (kjv)

======= Genesis 26:5 ============

Genesis 26:5 because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.(asv)

Genesis 26:5 Protože uposlechl Abraham hlasu mého, a ostříhal nařízení mých, přikázaní mých, ustanovení mých a zákonů mých. (CZ)

Genesis 26:5 Because{H6118} that Abraham{H85} obeyed{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}, and kept{H8104}{(H8799)} my charge{H4931}, my commandments{H4687}, my statutes{H2708}, and my laws{H8451}. (kjv-strongs#)

Gen 26:5 Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. (kjv)

======= Genesis 26:6 ============

Genesis 26:6 And Isaac dwelt in Gerar:(asv)

Genesis 26:6 Bydlil tedy Izák v Gerar. (CZ)

Genesis 26:6 And Isaac{H3327} dwelt{H3427}{(H8799)} in Gerar{H1642}: (kjv-strongs#)

Gen 26:6 And Isaac dwelt in Gerar: (kjv)

======= Genesis 26:7 ============

Genesis 26:7 and the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, My wife; lest, [said he], the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.(asv)

Genesis 26:7 Ptali se pak muži místa toho o manželce jeho. Kterýžto odpověděl: Sestra má jest; nebo nesměl říci: Manželka má jest, mysle sobě: Aby mne nezabili muži místa toho pro Rebeku. Nebo byla krásná na pohledění. (CZ)

Genesis 26:7 And the men{H582} of the place{H4725} asked{H7592}{(H8799)} him of his wife{H802}; and he said{H559}{(H8799)}, She is my sister{H269}: for he feared{H3372}{(H8804)} to say{H559}{(H8800)}, She is my wife{H802}; lest, said he, the men{H582} of the place{H4725} should kill{H2026}{(H8799)} me for Rebekah{H7259}; because she was fair{H2896} to look upon{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 26:7 And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon. (kjv)

======= Genesis 26:8 ============

Genesis 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.(asv)

Genesis 26:8 I přihodilo se, když již čas nějaký tam bydlil, že vyhlédal Abimelech král Filistinský z okna a uzřel Izáka, an pohrává s Rebekou manželkou svou. (CZ)

Genesis 26:8 And it came to pass, when he had been there a long{H748}{(H8804)} time{H3117}, that Abimelech{H40} king{H4428} of the Philistines{H6430} looked out{H8259}{(H8686)} at{H1157} a window{H2474}, and saw{H7200}{(H8799)}, and, behold, Isaac{H3327} was sporting{H6711}{(H8764)} with Rebekah{H7259} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife. (kjv)

======= Genesis 26:9 ============

Genesis 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die because of her.(asv)

Genesis 26:9 Protož povolav Abimelech Izáka, řekl: Aj, v pravdě manželka tvá to jest. Jakž to, že jsi pravil: Sestra má jest? I odpověděl jemu Izák: Nebo jsem řekl sám u sebe: Abych snad neumřel pro ni. (CZ)

Genesis 26:9 And Abimelech{H40} called{H7121}{(H8799)} Isaac{H3327}, and said{H559}{(H8799)}, Behold, of a surety{H389} she is thy wife{H802}: and how saidst{H559}{(H8804)} thou, She is my sister{H269}? And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto him, Because I said{H559}{(H8804)}, Lest I die{H4191}{(H8799)} for her. (kjv-strongs#)

Gen 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife; and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her. (kjv)

======= Genesis 26:10 ============

Genesis 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? One of the people might easily have lain with thy wife, and thou wouldest have brought guiltiness upon us.(asv)

Genesis 26:10 I řekl Abimelech: Což jsi to učinil nám? O málo, že by byl spal někdo z lidu s manželkou tvou, a ty byl bys uvedl na nás vinu. (CZ)

Genesis 26:10 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, What is this thou hast done{H6213}{(H8804)} unto us? one{H259} of the people{H5971} might lightly{H4592} have lien{H7901}{(H8804)} with thy wife{H802}, and thou shouldest have brought{H935}{(H8689)} guiltiness{H817} upon us. (kjv-strongs#)

Gen 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us. (kjv)

======= Genesis 26:11 ============

Genesis 26:11 And Abimelech charged all the people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.(asv)

Genesis 26:11 I přikázal Abimelech všemu lidu, řka: Kdo by se dotkl člověka toho, aneb manželky jeho, smrtí umře. (CZ)

Genesis 26:11 And Abimelech{H40} charged{H6680}{(H8762)} all his people{H5971}, saying{H559}{(H8800)}, He that toucheth{H5060}{(H8802)} this man{H376} or his wife{H802} shall surely{H4191}{(H8800)} be put to death{H4191}{(H8714)}. (kjv-strongs#)

Gen 26:11 And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death. (kjv)

======= Genesis 26:12 ============

Genesis 26:12 And Isaac sowed in that land, and found in the same year a hundredfold: and Jehovah blessed him.(asv)

Genesis 26:12 Sel pak Izák v zemi té, a shledal v tom roce sto měr; nebo požehnal mu Hospodin. (CZ)

Genesis 26:12 Then Isaac{H3327} sowed{H2232}{(H8799)} in that land{H776}, and received{H4672}{(H8799)} in the same year{H8141} an hundredfold{H3967}{H8180}: and the LORD{H3068} blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 26:12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him. (kjv)

======= Genesis 26:13 ============

Genesis 26:13 And the man waxed great, and grew more and more until he became very great:(asv)

Genesis 26:13 I rostl muž ten, a prospíval vždy více v zrostu, až i zrostl velmi. (CZ)

Genesis 26:13 And the man{H376} waxed great{H1431}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} forward{H1980}{(H8800)}, and grew{H1432} until he became{H1431} very{H3966} great{H1431}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 26:13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great: (kjv)

======= Genesis 26:14 ============

Genesis 26:14 and he had possessions of flocks, and possessions of herds, and a great household: and the Philistines envied him.(asv)

Genesis 26:14 Nebo měl stáda ovcí i stáda volů, a čeledi mnoho; pročež záviděli mu Filistinští. (CZ)

Genesis 26:14 For he had possession{H4735} of flocks{H6629}, and possession{H4735} of herds{H1241}, and great store{H7227} of servants{H5657}: and the Philistines{H6430} envied{H7065}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 26:14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him. (kjv)

======= Genesis 26:15 ============

Genesis 26:15 Now all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.(asv)

Genesis 26:15 A všecky studnice, kteréž vykopali služebníci otce jeho za dnů Abrahama otce jeho, zařítili Filistinští, zasypavše je prstí. (CZ)

Genesis 26:15 For all the wells{H875} which his father's{H1} servants{H5650} had digged{H2658}{(H8804)} in the days{H3117} of Abraham{H85} his father{H1}, the Philistines{H6430} had stopped{H5640}{(H8765)} them, and filled{H4390}{(H8762)} them with earth{H6083}. (kjv-strongs#)

Gen 26:15 For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth. (kjv)

======= Genesis 26:16 ============

Genesis 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.(asv)

Genesis 26:16 I řekl Abimelech Izákovi: Odejdi od nás; nebo mnohem mocnější jsi než my. (CZ)

Genesis 26:16 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Isaac{H3327}, Go{H3212}{(H8798)} from us; for thou art much{H3966} mightier{H6105}{(H8804)} than we. (kjv-strongs#)

Gen 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we. (kjv)

======= Genesis 26:17 ============

Genesis 26:17 And Isaac departed thence, and encamped in the valley of Gerar, and dwelt there.(asv)

Genesis 26:17 Tedy odšel odtud Izák, a rozbil stany v údolí Gerar, a bydlil tu. (CZ)

Genesis 26:17 And Isaac{H3327} departed{H3212}{(H8799)} thence, and pitched his tent{H2583}{(H8799)} in the valley{H5158} of Gerar{H1642}, and dwelt{H3427}{(H8799)} there{H8033}. (kjv-strongs#)

Gen 26:17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. (kjv)

======= Genesis 26:18 ============

Genesis 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham; and he called their names after the names by which his father had called them.(asv)

Genesis 26:18 A kopal zase Izák studnice vod, kteréž byli vykopali za dnů Abrahama otce jeho, a kteréž zařítili Filistinští po smrti Abrahamově; a nazval je těmi jmény, kterýmiž je jmenoval otec jeho. (CZ)

Genesis 26:18 And Isaac{H3327} digged{H2658}{(H8799)} again{H7725}{(H8799)} the wells{H875} of water{H4325}, which they had digged{H2658}{(H8804)} in the days{H3117} of Abraham{H85} his father{H1}; for the Philistines{H6430} had stopped{H5640}{(H8762)} them after{H310} the death{H4194} of Abraham{H85}: and he called{H7121}{(H8799)} their names{H8034} after the names{H8034} by which{H834} his father{H1} had called{H7121}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them. (kjv)

======= Genesis 26:19 ============

Genesis 26:19 And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.(asv)

Genesis 26:19 I kopali služebníci Izákovi v tom údolí, a nalezli tam studnici vody živé. (CZ)

Genesis 26:19 And Isaac's{H3327} servants{H5650} digged{H2658}{(H8799)} in the valley{H5158}, and found{H4672}{(H8799)} there a well{H875} of springing{H2416} water{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 26:19 And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water. (kjv)

======= Genesis 26:20 ============

Genesis 26:20 And the herdsmen of Gerar strove with Isaac's herdsmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek, because they contended with him.(asv)

Genesis 26:20 Vadili se pak pastýři Gerarští s pastýři Izákovými, pravíce: Naše jest voda. Pročež nazval jméno studnice té Esek, že se vadili s ním. (CZ)

Genesis 26:20 And the herdmen{H7462}{(H8802)} of Gerar{H1642} did strive{H7378}{(H8799)} with Isaac's{H3327} herdmen{H7462}{(H8802)}, saying{H559}{(H8800)}, The water{H4325} is ours: and he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the well{H875} Esek{H6230}; because they strove{H6229}{(H8694)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 26:20 And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him. (kjv)

======= Genesis 26:21 ============

Genesis 26:21 And they digged another well, and they strove for that also: and he called the name of it Sitnah.(asv)

Genesis 26:21 Vykopali také jinou studnici, a nesnáz byla i o tu; pročež dal jí jméno Sitnah. (CZ)

Genesis 26:21 And they digged{H2658}{(H8799)} another{H312} well{H875}, and strove{H7378}{(H8799)} for that also: and he called{H7121}{(H8799)} the name of it{H8034} Sitnah{H7856}. (kjv-strongs#)

Gen 26:21 And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah. (kjv)

======= Genesis 26:22 ============

Genesis 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now Jehovah hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.(asv)

Genesis 26:22 I hnul se odtud, a kopal jinou studnici, o kterouž se nevadili; protož nazval jméno její Rehobot. Nebo řekl: Nyní uprostrannil nám Hospodin, a vzrostli jsme na zemi. (CZ)

Genesis 26:22 And he removed{H6275}{(H8686)} from thence, and digged{H2658}{(H8799)} another{H312} well{H875}; and for that they strove{H7378}{(H8804)} not: and he called{H7121}{(H8799)} the name of it{H8034} Rehoboth{H7344}; and he said{H559}{(H8799)}, For now{H6258} the LORD{H3068} hath made room{H7337}{(H8689)} for us, and we shall be fruitful{H6509}{(H8804)} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. (kjv)

======= Genesis 26:23 ============

Genesis 26:23 And he went up from thence to Beer-sheba.(asv)

Genesis 26:23 Vstoupil pak odtud do Bersabé. (CZ)

Genesis 26:23 And he went up{H5927}{(H8799)} from thence to Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 26:23 And he went up from thence to Beersheba. (kjv)

======= Genesis 26:24 ============

Genesis 26:24 And Jehovah appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake.(asv)

Genesis 26:24 A ukázal se mu Hospodin v tu noc, a řekl: Já jsem Bůh Abrahama otce tvého; neboj se, nebo s tebou já jsem, a požehnám tobě, a rozmnožím símě tvé pro Abrahama služebníka svého. (CZ)

Genesis 26:24 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him the same night{H3915}, and said{H559}{(H8799)}, I am the God{H430} of Abraham{H85} thy father{H1}: fear{H3372}{(H8799)} not, for I am with{H854} thee, and will bless{H1288}{(H8765)} thee, and multiply{H7235}{(H8689)} thy seed{H2233} for my servant{H5650} Abraham's{H85} sake. (kjv-strongs#)

Gen 26:24 And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. (kjv)

======= Genesis 26:25 ============

Genesis 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of Jehovah, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well.(asv)

Genesis 26:25 I vzdělal tu oltář, a vzýval jméno Hospodinovo, a rozbil tu stan svůj; a služebníci Izákovi vykopali tam studnici. (CZ)

Genesis 26:25 And he builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} there, and called{H7121}{(H8799)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}, and pitched{H5186}{(H8799)} his tent{H168} there: and there Isaac's{H3327} servants{H5650} digged{H3738}{(H8799)} a well{H875}. (kjv-strongs#)

Gen 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well. (kjv)

======= Genesis 26:26 ============

Genesis 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of his host.(asv)

Genesis 26:26 Abimelech pak přijel k němu z Gerar, a Ochozat, přítel jeho, a Fikol, kníže vojska jeho. (CZ)

Genesis 26:26 Then Abimelech{H40} went{H1980}{(H8804)} to him from Gerar{H1642}, and Ahuzzath{H276} one of his friends{H4828}, and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his army{H6635}. (kjv-strongs#)

Gen 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army. (kjv)

======= Genesis 26:27 ============

Genesis 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore are ye come unto me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?(asv)

Genesis 26:27 I řekl jim Izák: Z jaké příčiny přišli jste ke mně? Poněvadž vy nenáviděli jste mne, a vybyli jste mne od sebe. (CZ)

Genesis 26:27 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto them, Wherefore{H4069} come{H935}{(H8804)} ye to me, seeing ye hate{H8130}{(H8804)} me, and have sent me away{H7971}{(H8762)} from you? (kjv-strongs#)

Gen 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you? (kjv)

======= Genesis 26:28 ============

Genesis 26:28 And they said, We saw plainly that Jehovah was with thee: and we said, Let there now be an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee,(asv)

Genesis 26:28 Kteřížto odpověděli: Patrně jsme to shledali, že jest Hospodin s tebou, i řekli jsme: Učiňme nyní přísahu mezi sebou, mezi námi a mezi tebou; a učiníme smlouvu s tebou: (CZ)

Genesis 26:28 And they said{H559}{(H8799)}, We saw{H7200}{(H8804)} certainly{H7200}{(H8800)} that the LORD{H3068} was with thee: and we said{H559}{(H8799)}, Let there be now an oath{H423} betwixt{H996} us, even betwixt{H996} us and thee, and let us make{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285} with thee; (kjv-strongs#)

Gen 26:28 And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee; (kjv)

======= Genesis 26:29 ============

Genesis 26:29 that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of Jehovah.(asv)

Genesis 26:29 Že neučiníš nám nic zlého, jako i my nedotkli jsme se tebe, a jakž jsme my toliko dobře činili tobě, a propustili jsme tě v pokoji; ty nyní tedy povol tomu, požehnaný Hospodinův. (CZ)

Genesis 26:29 That thou wilt do{H6213}{(H8799)} us no hurt{H7451}, as we have not touched{H5060}{(H8804)} thee, and as we have done{H6213}{(H8804)} unto thee nothing but{H7535} good{H2896}, and have sent thee away{H7971}{(H8762)} in peace{H7965}: thou art now{H6258} the blessed{H1288}{(H8803)} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 26:29 That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD. (kjv)

======= Genesis 26:30 ============

Genesis 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink.(asv)

Genesis 26:30 Tedy učinil jim hody, i jedli a pili. (CZ)

Genesis 26:30 And he made{H6213}{(H8799)} them a feast{H4960}, and they did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink. (kjv)

======= Genesis 26:31 ============

Genesis 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.(asv)

Genesis 26:31 A vstavše velmi ráno, přisáhli jeden druhému. I propustil je Izák, a oni odešli od něho v pokoji. (CZ)

Genesis 26:31 And they rose up betimes{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and sware{H7650}{(H8735)} one{H376} to another{H251}: and Isaac{H3327} sent them away{H7971}{(H8762)}, and they departed{H3212}{(H8799)} from him in peace{H7965}. (kjv-strongs#)

Gen 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace. (kjv)

======= Genesis 26:32 ============

Genesis 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.(asv)

Genesis 26:32 Toho dne přišli služebníci Izákovi, a oznámili mu o studnici, kterouž kopali, řkouce: Nalezli jsme vodu. (CZ)

Genesis 26:32 And it came to pass the same day{H3117}, that Isaac's{H3327} servants{H5650} came{H935}{(H8799)}, and told{H5046}{(H8686)} him concerning{H182} the well{H875} which they had digged{H2658}{(H8804)}, and said{H559}{(H8799)} unto him, We have found{H4672}{(H8804)} water{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water. (kjv)

======= Genesis 26:33 ============

Genesis 26:33 And he called it Shibah: therefore the name of the city is Beer-sheba unto this day.(asv)

Genesis 26:33 I nazval ji Seba. Protož jméno města toho jest Bersabé až do dnešního dne. (CZ)

Genesis 26:33 And he called{H7121}{(H8799)} it Shebah{H7656}: therefore the name{H8034} of the city{H5892} is Beersheba{H884} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 26:33 And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beersheba unto this day. (kjv)

======= Genesis 26:34 ============

Genesis 26:34 And when Esau was forty years old he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite:(asv)

Genesis 26:34 Ezau pak jsa v letech čtyřidcíti, pojal ženu Judit, dceru Béry Hetejského, a Bazematu, dceru Elona Hetejského. (CZ)

Genesis 26:34 And Esau{H6215} was forty{H705} years{H8141} old{H1121} when he took{H3947}{(H8799)} to wife{H802} Judith{H3067} the daughter{H1323} of Beeri{H882} the Hittite{H2850}, and Bashemath{H1315} the daughter{H1323} of Elon{H356} the Hittite{H2850}: (kjv-strongs#)

Gen 26:34 And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite: (kjv)

======= Genesis 26:35 ============

Genesis 26:35 and they were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.(asv)

Genesis 26:35 A kormoutily Izáka a Rebeku. (CZ)

Genesis 26:35 Which were a grief{H4786} of mind{H7307} unto Isaac{H3327} and to Rebekah{H7259}. (kjv-strongs#)

Gen 26:35 Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.(kjv)

======= Genesis 27:1 ============

Genesis 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his elder son, and said unto him, My son: and he said unto him, Here am I.(asv)

Genesis 27:1 Když se pak sstaral Izák, a pošly byly oči jeho, tak že neviděl, povolal Ezau syna svého staršího, a řekl jemu: Synu můj. Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem. (CZ)

Genesis 27:1 And it came to pass{H1961}{(H8799)}, that when Isaac{H3327} was old{H2204}{(H8804)}, and his eyes{H5869} were dim{H3543}{(H8799)}, so that he could not see{H7200}{(H8800)}, he called{H7121}{(H8799)} Esau{H6215} his eldest{H1419} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto him, My son{H1121}: and he said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, here am I. (kjv-strongs#)

Gen 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I. (kjv)

======= Genesis 27:2 ============

Genesis 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death.(asv)

Genesis 27:2 I dí: Aj, já jsem se již sstaral, a nevím dne smrti své. (CZ)

Genesis 27:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, I am old{H2204}{(H8804)}, I know{H3045}{(H8804)} not the day{H3117} of my death{H4194}: (kjv-strongs#)

Gen 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death: (kjv)

======= Genesis 27:3 ============

Genesis 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me venison;(asv)

Genesis 27:3 Protož nyní vezmi medle nástroje své, toul svůj a lučiště své, a vyjda do pole, ulov mi zvěřinu. (CZ)

Genesis 27:3 Now therefore take{H5375}{(H8798)}, I pray thee, thy weapons{H3627}, thy quiver{H8522} and thy bow{H7198}, and go out{H3318}{(H8798)} to the field{H7704}, and take{H6679}{(H8798)} me some venison{H6718}{(H8675)}{H6720}; (kjv-strongs#)

Gen 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison; (kjv)

======= Genesis 27:4 ============

Genesis 27:4 and make me savory food, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die.(asv)

Genesis 27:4 A přistroj mi krmi chutnou, jakž já rád jídám, a přines mi, a budu jísti, aťby požehnala duše má, prvé než umru. (CZ)

Genesis 27:4 And make{H6213}{(H8798)} me savoury meat{H4303}, such as{H834} I love{H157}{(H8804)}, and bring{H935}{(H8685)} it to me, that I may eat{H398}{(H8799)}; that my soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} thee before{H2962} I die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:4 And make me savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die. (kjv)

======= Genesis 27:5 ============

Genesis 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.(asv)

Genesis 27:5 (Slyšela pak Rebeka, když mluvil Izák s Ezau synem svým.) I odšel Ezau na pole, aby ulovil zvěřinu a přinesl. (CZ)

Genesis 27:5 And Rebekah{H7259} heard{H8085}{(H8802)} when Isaac{H3327} spake{H1696}{(H8763)} to Esau{H6215} his son{H1121}. And Esau{H6215} went{H3212}{(H8799)} to the field{H7704} to hunt{H6679}{(H8800)} for venison{H6718}, and to bring{H935}{(H8687)} it. (kjv-strongs#)

Gen 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it. (kjv)

======= Genesis 27:6 ============

Genesis 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,(asv)

Genesis 27:6 Tedy řekla Rebeka Jákobovi synu svému takto: Aj, slyšela jsem, když otec tvůj mluvil k Ezau bratru tvému, a pravil: (CZ)

Genesis 27:6 And Rebekah{H7259} spake{H559}{(H8804)} unto Jacob{H3290} her son{H1121}, saying{H559}{(H8800)}, Behold, I heard{H8085}{(H8804)} thy father{H1} speak{H1696}{(H8764)} unto Esau{H6215} thy brother{H251}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, (kjv)

======= Genesis 27:7 ============

Genesis 27:7 Bring me venison, and make me savory food, that I may eat, and bless thee before Jehovah before my death.(asv)

Genesis 27:7 Přines mi něco z lovu, a přistroj mi krmě chutné, abych jedl, a požehnámť před Hospodinem, prvé než umru. (CZ)

Genesis 27:7 Bring{H935}{(H8685)} me venison{H6718}, and make{H6213}{(H8798)} me savoury meat{H4303}, that I may eat{H398}{(H8799)}, and bless{H1288}{(H8762)} thee before{H6440} the LORD{H3068} before{H6440} my death{H4194}. (kjv-strongs#)

Gen 27:7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the LORD before my death. (kjv)

======= Genesis 27:8 ============

Genesis 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.(asv)

Genesis 27:8 Nyní tedy, synu můj, poslechni hlasu mého v tom, což já přikazuji tobě. (CZ)

Genesis 27:8 Now therefore, my son{H1121}, obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963} according to that which{H834} I command{H6680}{(H8764)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. (kjv)

======= Genesis 27:9 ============

Genesis 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savory food for thy father, such as he loveth:(asv)

Genesis 27:9 Jdi medle k stádu, a odtud mi vezmi dva kozelce výborné, abych přistrojila z nich krmě chutné otci tvému, jakž on rád jídá. (CZ)

Genesis 27:9 Go{H3212}{(H8798)} now to the flock{H6629}, and fetch{H3947}{(H8798)} me from thence two{H8147} good{H2896} kids{H1423} of the goats{H5795}; and I will make{H6213}{(H8799)} them savoury meat{H4303} for thy father{H1}, such as he loveth{H157}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth: (kjv)

======= Genesis 27:10 ============

Genesis 27:10 and thou shalt bring it to thy father, that he may eat, so that he may bless thee before his death.(asv)

Genesis 27:10 A přineseš otci svému, a on jísti bude, na to, aby požehnal tobě, prvé než umře. (CZ)

Genesis 27:10 And thou shalt bring{H935}{(H8689)} it to thy father{H1}, that he may eat{H398}{(H8804)}, and that{H834} he may bless{H1288}{(H8762)} thee before{H6440} his death{H4194}. (kjv-strongs#)

Gen 27:10 And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. (kjv)

======= Genesis 27:11 ============

Genesis 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man.(asv)

Genesis 27:11 I řekl Jákob Rebece matce své: Víš, že Ezau bratr můj jest člověk chlupatý, a já jsem člověk hladký. (CZ)

Genesis 27:11 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} to Rebekah{H7259} his mother{H517}, Behold, Esau{H6215} my brother{H251} is a hairy{H8163} man{H376}, and I am a smooth{H2509} man{H376}: (kjv-strongs#)

Gen 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man: (kjv)

======= Genesis 27:12 ============

Genesis 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing.(asv)

Genesis 27:12 Jestliže omaká mne otec můj, tedy zůstanu u něho za podvodného; a tak uvedu na sebe zlořečenství, a ne požehnání. (CZ)

Genesis 27:12 My father{H1} peradventure will feel{H4959}{(H8799)} me, and I shall seem{H5869} to him as a deceiver{H8591}{(H8772)}; and I shall bring{H935}{(H8689)} a curse{H7045} upon me, and not a blessing{H1293}. (kjv-strongs#)

Gen 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. (kjv)

======= Genesis 27:13 ============

Genesis 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son; only obey my voice, and go fetch me them.(asv)

Genesis 27:13 Jemužto odpověděla matka: Nechť jest na mne zlořečenství tvé, synu můj; jen ty poslechni hlasu mého, a jdi, přines mi. (CZ)

Genesis 27:13 And his mother{H517} said{H559}{(H8799)} unto him, Upon me be thy curse{H7045}, my son{H1121}: only obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}, and go{H3212}{(H8798)} fetch{H3947}{(H8798)} me them. (kjv-strongs#)

Gen 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me them. (kjv)

======= Genesis 27:14 ============

Genesis 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savory food, such as his father loved.(asv)

Genesis 27:14 Tedy odšed, vzal, a přinesl matce své. I připravila matka jeho krmě chutné, jakž otec jeho rád jídal. (CZ)

Genesis 27:14 And he went{H3212}{(H8799)}, and fetched{H3947}{(H8799)}, and brought{H935}{(H8686)} them to his mother{H517}: and his mother{H517} made{H6213}{(H8799)} savoury meat{H4303}, such as his father{H1} loved{H157}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved. (kjv)

======= Genesis 27:15 ============

Genesis 27:15 And Rebekah took the goodly garments of Esau her elder son, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son;(asv)

Genesis 27:15 A vzala Rebeka nejlepší šaty Ezausyna svého staršího, kteréž měla u sebe v domě, a oblékla Jákoba, syna svého mladšího. (CZ)

Genesis 27:15 And Rebekah{H7259} took{H3947}{(H8799)} goodly{H2532} raiment{H899} of her eldest{H1419} son{H1121} Esau{H6215}, which were with her in the house{H1004}, and put them upon{H3847}{(H8686)} Jacob{H3290} her younger{H6996} son{H1121}: (kjv-strongs#)

Gen 27:15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son: (kjv)

======= Genesis 27:16 ============

Genesis 27:16 and she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck:(asv)

Genesis 27:16 A kožkami kozelčími obvinula ruce jeho, a díl hladký hrdla jeho. (CZ)

Genesis 27:16 And she put{H3847}{(H8689)} the skins{H5785} of the kids{H1423} of the goats{H5795} upon his hands{H3027}, and upon the smooth{H2513} of his neck{H6677}: (kjv-strongs#)

Gen 27:16 And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck: (kjv)

======= Genesis 27:17 ============

Genesis 27:17 and she gave the savory food and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.(asv)

Genesis 27:17 I dala chléb a krmě chutné, kteréž připravila, v ruce Jákoba syna svého. (CZ)

Genesis 27:17 And she gave{H5414}{(H8799)} the savoury meat{H4303} and the bread{H3899}, which she had prepared{H6213}{(H8804)}, into the hand{H3027} of her son{H1121} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 27:17 And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob. (kjv)

======= Genesis 27:18 ============

Genesis 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son?(asv)

Genesis 27:18 A on přišed k otci svému, řekl: Otče můj! Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem. Kdož jsi ty, synu můj? (CZ)

Genesis 27:18 And he came{H935}{(H8799)} unto his father{H1}, and said{H559}{(H8799)}, My father{H1}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I; who art thou, my son{H1121}? (kjv-strongs#)

Gen 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son? (kjv)

======= Genesis 27:19 ============

Genesis 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first-born; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me.(asv)

Genesis 27:19 I dí Jákob otci svému: Já jsem Ezau,prvorozený tvůj. Učinil jsem, jakž jsi mi poručil. Vstaň, prosím, sedni a jez z lovu mého, aby mi požehnala duše tvá. (CZ)

Genesis 27:19 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, I am Esau{H6215} thy firstborn{H1060}; I have done{H6213}{(H8804)} according as thou badest{H1696}{(H8765)} me: arise{H6965}{(H8798)}, I pray thee, sit{H3427}{(H8798)} and eat{H398}{(H8798)} of my venison{H6718}, that thy soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} me. (kjv-strongs#)

Gen 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first born; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. (kjv)

======= Genesis 27:20 ============

Genesis 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because Jehovah thy God sent me good speed.(asv)

Genesis 27:20 Tedy řekl Izák synu svému: Což to? Brzys to nalezl, synu můj. A on dí: Nebo Hospodin Bůh tvůj způsobil to, aby mi se pojednou nahodilo. (CZ)

Genesis 27:20 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto his son{H1121}, How is it that thou hast found{H4672}{(H8800)} it so quickly{H4116}{(H8765)}, my son{H1121}? And he said{H559}{(H8799)}, Because the LORD{H3068} thy God{H430} brought{H7136}{(H8689)} it to me{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy God brought it to me. (kjv)

======= Genesis 27:21 ============

Genesis 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not.(asv)

Genesis 27:21 I řekl Izák Jákobovi: Přistupiž, ať omakám tě, synu můj, ty-li jsi syn můj Ezau, či nejsi. (CZ)

Genesis 27:21 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Come near{H5066}{(H8798)}, I pray thee, that I may feel{H4184}{(H8799)} thee, my son{H1121}, whether thou be my very{H2088} son{H1121} Esau{H6215} or not. (kjv-strongs#)

Gen 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. (kjv)

======= Genesis 27:22 ============

Genesis 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau.(asv)

Genesis 27:22 Tedy přistoupil Jákob k Izákovi otci svému; a on omakal ho, i řekl: Hlas jest hlas Jákobův, ale ruce tyto ruce Ezau. (CZ)

Genesis 27:22 And Jacob{H3290} went near{H5066}{(H8799)} unto Isaac{H3327} his father{H1}; and he felt{H4959}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)}, The voice{H6963} is Jacob's{H3290} voice{H6963}, but the hands{H3027} are the hands{H3027} of Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. (kjv)

======= Genesis 27:23 ============

Genesis 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him.(asv)

Genesis 27:23 A nepoznal ho; nebo byly ruce jeho, jako ruce Ezau bratra jeho, chlupaté. I požehnal mu. (CZ)

Genesis 27:23 And he discerned{H5234}{(H8689)} him not, because his hands{H3027} were hairy{H8163}, as his brother{H251} Esau's{H6215} hands{H3027}: so he blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him. (kjv)

======= Genesis 27:24 ============

Genesis 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am.(asv)

Genesis 27:24 A řekl: Ty-liž jsi pak syn můj Ezau? Odpověděl: Já. (CZ)

Genesis 27:24 And he said{H559}{(H8799)}, Art thou my very son{H1121} Esau{H6215}? And he said{H559}{(H8799)}, I am. (kjv-strongs#)

Gen 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am. (kjv)

======= Genesis 27:25 ============

Genesis 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine, and he drank.(asv)

Genesis 27:25 I řekl: Podejž mi, ať jím z lovu syna svého, aby tobě požehnala duše má. Tedy podal mu, a on jedl. Přinesl mu také vína, a on pil. (CZ)

Genesis 27:25 And he said{H559}{(H8799)}, Bring it near{H5066}{(H8685)} to me, and I will eat{H398}{(H8799)} of my son's{H1121} venison{H6718}, that my soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} thee. And he brought it near{H5066}{(H8686)} to him, and he did eat{H398}{(H8799)}: and he brought{H935}{(H8686)} him wine{H3196}, and he drank{H8354}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine and he drank. (kjv)

======= Genesis 27:26 ============

Genesis 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son.(asv)

Genesis 27:26 I řekl jemu Izák otec jeho: Přistupiž nyní, a polib mne, synu můj. (CZ)

Genesis 27:26 And his father{H1} Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto him, Come near{H5066}{(H8798)} now, and kiss{H5401}{(H8798)} me, my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son. (kjv)

======= Genesis 27:27 ============

Genesis 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son Is as the smell of a field which Jehovah hath blessed:(asv)

Genesis 27:27 I přistoupil a políbil ho. A jakž ucítil Izák vůni roucha jeho, požehnal mu, řka: Pohleď, vůně syna mého jest jako vůně pole, jemuž požehnal Hospodin. (CZ)

Genesis 27:27 And he came near{H5066}{(H8799)}, and kissed{H5401}{(H8799)} him: and he smelled{H7306}{(H8686)} the smell{H7381} of his raiment{H899}, and blessed{H1288}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)}, See{H7200}{(H8798)}, the smell{H7381} of my son{H1121} is as the smell{H7381} of a field{H7704} which the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8765)}: (kjv-strongs#)

Gen 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the LORD hath blessed: (kjv)

======= Genesis 27:28 ============

Genesis 27:28 And God give thee of the dew of heaven, And of the fatness of the earth, And plenty of grain and new wine:(asv)

Genesis 27:28 Dejž tobě Bůh z rosy nebeské, a z tučnosti zemské, i hojnost obilé a vína. (CZ)

Genesis 27:28 Therefore God{H430} give{H5414}{(H8799)} thee of the dew{H2919} of heaven{H8064}, and the fatness{H4924} of the earth{H776}, and plenty{H7230} of corn{H1715} and wine{H8492}: (kjv-strongs#)

Gen 27:28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine: (kjv)

======= Genesis 27:29 ============

Genesis 27:29 Let peoples serve thee, And nations bow down to thee: Be lord over thy brethren, And let thy mother's sons bow down to thee: Cursed be every one that curseth thee, And blessed be every one that blesseth thee.(asv)

Genesis 27:29 Nechažť slouží tobě lidé, a sklánějí se před tebou národové. Budiž pánem bratří svých, a ať se sklánějí před tebou synové matky tvé. Kdož by zlořečili tobě, nechť jsou zlořečení, a kdo by dobrořečili tobě, požehnaní. (CZ)

Genesis 27:29 Let people{H5971} serve{H5647}{(H8799)} thee, and nations{H3816} bow down{H7812}{(H8691)} to thee: be{H1933}{(H8798)} lord{H1376} over thy brethren{H251}, and let thy mother's{H517} sons{H1121} bow down{H7812}{(H8691)} to thee: cursed{H779}{(H8803)} be every one that curseth{H779}{(H8802)} thee, and blessed{H1288}{(H8803)} be he that blesseth{H1288}{(H8764)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:29 Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother's sons bow down to thee: cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. (kjv)

======= Genesis 27:30 ============

Genesis 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.(asv)

Genesis 27:30 A když přestal Izák požehnání dávati Jákobovi, a sotva že vyšel Jákob od Izáka otce svého, Ezau bratr jeho přišel z lovu svého. (CZ)

Genesis 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac{H3327} had made an end{H3615}{(H8765)} of blessing{H1288}{(H8763)} Jacob{H3290}, and Jacob{H3290} was yet{H389} scarce{H3318}{(H8800)} gone out{H3318}{(H8804)} from the presence{H6440} of Isaac{H3327} his father{H1}, that Esau{H6215} his brother{H251} came in{H935}{(H8804)} from his hunting{H6718}. (kjv-strongs#)

Gen 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. (kjv)

======= Genesis 27:31 ============

Genesis 27:31 And he also made savory food, and brought it unto his father; and he said unto his father, Let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me.(asv)

Genesis 27:31 A připraviv i on krmě chutné, přinesl otci svému a řekl mu: Nechžť vstane otec můj, a jí z lovu syna svého, aby mi požehnala duše tvá. (CZ)

Genesis 27:31 And he also had made{H6213}{(H8799)} savoury meat{H4303}, and brought it{H935}{(H8686)} unto his father{H1}, and said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Let my father{H1} arise{H6965}{(H8799)}, and eat{H398}{(H8799)} of his son's{H1121} venison{H6718}, that thy soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} me. (kjv-strongs#)

Gen 27:31 And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me. (kjv)

======= Genesis 27:32 ============

Genesis 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy first-born, Esau.(asv)

Genesis 27:32 I řekl jemu Izák otec jeho: Kdo jsi ty? Dí on: Já jsem syn tvůj, prvorozený tvůj Ezau. (CZ)

Genesis 27:32 And Isaac{H3327} his father{H1} said{H559}{(H8799)} unto him, Who art thou? And he said{H559}{(H8799)}, I am thy son{H1121}, thy firstborn{H1060} Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. (kjv)

======= Genesis 27:33 ============

Genesis 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who then is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, [and] he shall be blessed.(asv)

Genesis 27:33 Tedy zhrozil se Izák hrůzou velikou náramně, a řekl: Kdo pak a kde jest ten, ješto uloviv zvěřinu, přinesl mi? A já jsem jedl ze všeho, prvé než jsi ty přišel, a požehnal jsem mu, a budeť požehnaným. (CZ)

Genesis 27:33 And Isaac{H3327} trembled{H2729}{(H8799)} very{H1419} exceedingly{H3966}{H2731}, and said{H559}{(H8799)}, Who? where{H645} is he that hath taken{H6679}{(H8801)} venison{H6718}, and brought{H935}{(H8686)} it me, and I have eaten{H398}{(H8799)} of all before thou camest{H935}{(H8799)}, and have blessed{H1288}{(H8762)} him? yea, and he shall be blessed{H1288}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed. (kjv)

======= Genesis 27:34 ============

Genesis 27:34 When Esau heard the words of his father, he cried with an exceeding great and bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father.(asv)

Genesis 27:34 Uslyšev Ezau slova otce svého, zkřikl hlasem velikým, a hořkostí naplněn jest náramně, a řekl otci svému: Požehnejž mně, i mně také, můj otče! (CZ)

Genesis 27:34 And when Esau{H6215} heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of his father{H1}, he cried{H6817}{(H8799)} with a great{H1419} and exceeding{H3966} bitter{H4751} cry{H6818}, and said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Bless{H1288}{(H8761)} me, even me also, O my father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 27:34 And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father. (kjv)

======= Genesis 27:35 ============

Genesis 27:35 And he said, Thy brother came with guile, and hath taken away thy blessing.(asv)

Genesis 27:35 Kterýžto řekl: Přišel bratr tvůj podvodně a uchvátil požehnání tvé. (CZ)

Genesis 27:35 And he said{H559}{(H8799)}, Thy brother{H251} came{H935}{(H8804)} with subtilty{H4820}, and hath taken away{H3947}{(H8799)} thy blessing{H1293}. (kjv-strongs#)

Gen 27:35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing. (kjv)

======= Genesis 27:36 ============

Genesis 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?(asv)

Genesis 27:36 Tedy řekl: Právětě nazváno jméno jeho Jákob; nebo již po dvakráte mne podvedl, prvorozenství mé odjal, a teď nyní uchvátil požehnání mé. Řekl ještě: Zdali jsi nezachoval i mně požehnání? (CZ)

Genesis 27:36 And he said{H559}{(H8799)}, Is not he rightly{H3588} named{H7121}{(H8804)}{H8034} Jacob{H3290}? for he hath supplanted me{H6117}{(H8799)} these{H2088} two times{H6471}: he took away{H3947}{(H8804)} my birthright{H1062}; and, behold, now he hath taken away{H3947}{(H8804)} my blessing{H1293}. And he said{H559}{(H8799)}, Hast thou not reserved{H680}{(H8804)} a blessing{H1293} for me? (kjv-strongs#)

Gen 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me? (kjv)

======= Genesis 27:37 ============

Genesis 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with grain and new wine have I sustained him: and what then shall I do for thee, my son?(asv)

Genesis 27:37 Odpověděl Izák a řekl k Ezau: Aj, ustavil jsem ho pánem nad tebou, a všecky bratří jeho dal jsem mu za služebníky; obilím také a vínem opatřil jsem ho. Což tedy již tobě učiniti mohu, synu můj? (CZ)

Genesis 27:37 And Isaac{H3327} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto Esau{H6215}, Behold, I have made{H7760}{(H8804)} him thy lord{H1376}, and all his brethren{H251} have I given{H5414}{(H8804)} to him for servants{H5650}; and with corn{H1715} and wine{H8492} have I sustained{H5564}{(H8804)} him: and what shall I do{H6213}{(H8799)} now{H645} unto thee, my son{H1121}? (kjv-strongs#)

Gen 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son? (kjv)

======= Genesis 27:38 ============

Genesis 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept.(asv)

Genesis 27:38 I řekl Ezau otci svému: Zdaliž to jedno toliko máš požehnání, otče můj? Požehnejž mně, i mně také, můj otče! I povýšil Ezau hlasu svého a plakal. (CZ)

Genesis 27:38 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Hast thou but one{H259} blessing{H1293}, my father{H1}? bless{H1288}{(H8761)} me, even me also, O my father{H1}. And Esau{H6215} lifted up{H5375}{(H8799)} his voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 27:39 ============

Genesis 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, of the fatness of the earth shall be thy dwelling, And of the dew of heaven from above;(asv)

Genesis 27:39 Tedy odpověděl Izák otec jeho, a řekl k němu: Aj, v tučnostech země bude bydlení tvé a v rose nebeské s hůry; (CZ)

Genesis 27:39 And Isaac{H3327} his father{H1} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, thy dwelling{H4186} shall be the fatness{H4924} of the earth{H776}, and of the dew{H2919} of heaven{H8064} from above{H5920}; (kjv-strongs#)

Gen 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above; (kjv)

======= Genesis 27:40 ============

Genesis 27:40 And by thy sword shalt thou live, and thou shalt serve thy brother; And it shall come to pass, when thou shalt break loose, That thou shalt shake his yoke from off thy neck.(asv)

Genesis 27:40 A v meči svém živ budeš, a bratru svému sloužiti budeš; ale přijde čas, že budeš panovati a svržeš jho jeho s šíje své. (CZ)

Genesis 27:40 And by thy sword{H2719} shalt thou live{H2421}{(H8799)}, and shalt serve{H5647}{(H8799)} thy brother{H251}; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion{H7300}{(H8686)}, that thou shalt break{H6561}{(H8804)} his yoke{H5923} from off thy neck{H6677}. (kjv-strongs#)

Gen 27:40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck. (kjv)

======= Genesis 27:41 ============

Genesis 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.(asv)

Genesis 27:41 Protož v nenávisti měl Ezau Jákoba pro požehnání, jímž požehnal mu otec jeho, a řekl v srdci svém: Přiblížiť se dnové smutku otce mého, a zabiji Jákoba, bratra svého. (CZ)

Genesis 27:41 And Esau{H6215} hated{H7852}{(H8799)} Jacob{H3290} because{H5921} of the blessing{H1293} wherewith{H834} his father{H1} blessed him{H1288}{(H8765)}: and Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} in his heart{H3820}, The days{H3117} of mourning{H60} for my father{H1} are at hand{H7126}{(H8799)}; then will I slay{H2026}{(H8799)} my brother{H251} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob. (kjv)

======= Genesis 27:42 ============

Genesis 27:42 And the words of Esau her elder son were told to Rebekah; and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, [purposing] to kill thee.(asv)

Genesis 27:42 I oznámena jsou Rebece slova Ezau, staršího syna jejího. Pročež ona poslavši, povolala Jákoba syna svého mladšího, a řekla jemu: Hle, Ezau bratr tvůj těší se tím, že tě zabije. (CZ)

Genesis 27:42 And these words{H1697} of Esau{H6215} her elder{H1419} son{H1121} were told{H5046}{(H8714)} to Rebekah{H7259}: and she sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290} her younger{H6996} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, thy brother{H251} Esau{H6215}, as touching thee, doth comfort{H5162}{(H8693)} himself, purposing to kill{H2026}{(H8800)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:42 And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee. (kjv)

======= Genesis 27:43 ============

Genesis 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my brother to Haran;(asv)

Genesis 27:43 Protož nyní, synu můj, poslechni hlasu mého, a vstana, utec k Lábanovi, bratru mému do Cháran. (CZ)

Genesis 27:43 Now therefore, my son{H1121}, obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}; and arise{H6965}{(H8798)}, flee{H1272}{(H8798)} thou to Laban{H3837} my brother{H251} to Haran{H2771}; (kjv-strongs#)

Gen 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; arise, flee thou to Laban my brother to Haran; (kjv)

======= Genesis 27:44 ============

Genesis 27:44 and tarry with him a few days, until thy brother's fury turn away;(asv)

Genesis 27:44 A pobuď s ním za některý čas, až by se odvrátila prchlivost bratra tvého, (CZ)

Genesis 27:44 And tarry{H3427}{(H8804)} with him a few{H259} days{H3117}, until{H834} thy brother's{H251} fury{H2534} turn away{H7725}{(H8799)}; (kjv-strongs#)

Gen 27:44 And tarry with him a few days, until thy brother's fury turn away; (kjv)

======= Genesis 27:45 ============

Genesis 27:45 until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be bereaved of you both in one day?(asv)

Genesis 27:45 A přestalo rozhněvání bratra tvého na tebe, a zapomenul by na to, což jsi mu učinil. Potom já pošli a vezmu tě odtud. Proč mám zbavena býti obou synů jednoho dne? (CZ)

Genesis 27:45 Until thy brother's{H251} anger{H639} turn away{H7725}{(H8800)} from thee, and he forget{H7911}{(H8804)} that which thou hast done{H6213}{(H8804)} to him: then I will send{H7971}{(H8804)}, and fetch{H3947}{(H8804)} thee from thence: why{H4100} should I be deprived{H7921}{(H8799)} also of you both{H8147} in one{H259} day{H3117}? (kjv-strongs#)

Gen 27:45 Until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day? (kjv)

======= Genesis 27:46 ============

Genesis 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these, of the daughters of the land, what good shall my life do me?(asv)

Genesis 27:46 I řekla Rebeka Izákovi: Stýště mi se živu býti pro dcery Het. Vezme-li Jákob ženu ze dcer Het, jako tyto jsou ze dcer země této, k čemu mi život? (CZ)

Genesis 27:46 And Rebekah{H7259} said{H559}{(H8799)} to Isaac{H3327}, I am weary{H6973}{(H8804)} of my life{H2416} because{H6440} of the daughters{H1323} of Heth{H2845}: if Jacob{H3290} take{H3947}{(H8802)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Heth{H2845}, such as these which are of the daughters{H1323} of the land{H776}, what good{H4100} shall my life{H2416} do me? (kjv-strongs#)

Gen 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me?(kjv)

======= Genesis 28:1 ============

Genesis 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.(asv)

Genesis 28:1 Povolal pak Izák Jákoba, a požehnal jemu, a přikázal mu, řka: Nepojímej ženy ze dcer Kananejských. (CZ)

Genesis 28:1 And Isaac{H3327} called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290}, and blessed{H1288}{(H8762)} him, and charged{H6680}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)} unto him, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. (kjv)

======= Genesis 28:2 ============

Genesis 28:2 Arise, go to Paddan-aram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother's brother.(asv)

Genesis 28:2 Ale vstana, jdi do Pádan Syrské do domu Bathuele, otce matky své, a pojmi sobě odtud manželku ze dcer Lábana ujce svého. (CZ)

Genesis 28:2 Arise{H6965}{(H8798)}, go{H3212}{(H8798)} to Padanaram{H6307}, to the house{H1004} of Bethuel{H1328} thy mother's{H517} father{H1}; and take{H3947}{(H8798)} thee a wife{H802} from thence of the daughters{H1323} of Laban{H3837} thy mother's{H517} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 28:2 Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughers of Laban thy mother's brother. (kjv)

======= Genesis 28:3 ============

Genesis 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a company of peoples;(asv)

Genesis 28:3 A Bůh silný všemohoucí požehnejž tobě, a dejžť zrůst, a rozmnožiž tě, abys byl v zástup mnohého lidu. (CZ)

Genesis 28:3 And God{H410} Almighty{H7706} bless{H1288}{(H8762)} thee, and make thee fruitful{H6509}{(H8686)}, and multiply{H7235}{(H8686)} thee, that thou mayest be a multitude{H6951} of people{H5971}; (kjv-strongs#)

Gen 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people; (kjv)

======= Genesis 28:4 ============

Genesis 28:4 and give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land of thy sojournings, which God gave unto Abraham.(asv)

Genesis 28:4 A dejž tobě požehnání Abrahamovo, tobě i semeni tvému s tebou, abys dědičně obdržel zemi, v níž pohostinu jsi, kterouž dal Bůh Abrahamovi. (CZ)

Genesis 28:4 And give{H5414}{(H8799)} thee the blessing{H1293} of Abraham{H85}, to thee, and to thy seed{H2233} with thee; that thou mayest inherit{H3423}{(H8800)} the land{H776} wherein thou art a stranger{H4033}, which God{H430} gave{H5414}{(H8804)} unto Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 28:4 And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. (kjv)

======= Genesis 28:5 ============

Genesis 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Paddan-aram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother.(asv)

Genesis 28:5 I odeslal Izák Jákoba, kterýžto šel do Pádan Syrské k Lábanovi synu Bathuele Syrského, bratru Rebeky matky Jákobovy a Ezau. (CZ)

Genesis 28:5 And Isaac{H3327} sent away{H7971}{(H8799)} Jacob{H3290}: and he went{H3212}{(H8799)} to Padanaram{H6307} unto Laban{H3837}, son{H1121} of Bethuel{H1328} the Syrian{H761}, the brother{H251} of Rebekah{H7259}, Jacob's{H3290} and Esau's{H6215} mother{H517}. (kjv-strongs#)

Gen 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. (kjv)

======= Genesis 28:6 ============

Genesis 28:6 Now Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan-aram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;(asv)

Genesis 28:6 Vida pak Ezau, že požehnání dal Izák Jákobovi, a že ho odeslal do Pádan Syrské, aby sobě odtud vzal manželku, a že, když mu požehnání dával, přikázal mu, řka: Nepojmeš ženy ze dcer Kananejských; (CZ)

Genesis 28:6 When Esau{H6215} saw{H7200}{(H8799)} that Isaac{H3327} had blessed{H1288}{(H8765)} Jacob{H3290}, and sent him away{H7971}{(H8765)} to Padanaram{H6307}, to take{H3947}{(H8800)} him a wife{H802} from thence; and that as he blessed{H1288}{(H8763)} him he gave him a charge{H6680}{(H8762)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}; (kjv-strongs#)

Gen 28:6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughers of Canaan; (kjv)

======= Genesis 28:7 ============

Genesis 28:7 and that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Paddan-aram:(asv)

Genesis 28:7 A že by uposlechl Jákob otce svého a matky své a odšel do Pádan Syrské; (CZ)

Genesis 28:7 And that Jacob{H3290} obeyed{H8085}{(H8799)} his father{H1} and his mother{H517}, and was gone{H3212}{(H8799)} to Padanaram{H6307}; (kjv-strongs#)

Gen 28:7 And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padanaram; (kjv)

======= Genesis 28:8 ============

Genesis 28:8 and Esau saw that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;(asv)

Genesis 28:8 Vida také Ezau, že dcery Kananejské těžké byly v očích Izákovi otci jeho: (CZ)

Genesis 28:8 And Esau{H6215} seeing{H7200}{(H8799)} that the daughters{H1323} of Canaan{H3667} pleased{H5869} not{H7451} Isaac{H3327} his father{H1}; (kjv-strongs#)

Gen 28:8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father; (kjv)

======= Genesis 28:9 ============

Genesis 28:9 and Esau went unto Ishmael, and took, besides the wives that he had, Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife.(asv)

Genesis 28:9 Tedy odšel Ezau k Izmaelovi, a mimo prvnější ženy své, pojal sobě za ženu Mahalat, dceru Izmaele, syna Abrahamova, sestru Nabajotovu. (CZ)

Genesis 28:9 Then went{H3212}{(H8799)} Esau{H6215} unto Ishmael{H3458}, and took{H3947}{(H8799)} unto the wives{H802} which he had Mahalath{H4258} the daughter{H1323} of Ishmael{H3458} Abraham's{H85} son{H1121}, the sister{H269} of Nebajoth{H5032}, to be his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 28:9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife. (kjv)

======= Genesis 28:10 ============

Genesis 28:10 And Jacob went out from Beer-sheba, and went toward Haran.(asv)

Genesis 28:10 Vyšed pak Jákob z Bersabé, šel do Cháran. (CZ)

Genesis 28:10 And Jacob{H3290} went out{H3318}{(H8799)} from Beersheba{H884}, and went{H3212}{(H8799)} toward Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 28:10 And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran. (kjv)

======= Genesis 28:11 ============

Genesis 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took one of the stones of the place, and put it under his head, and lay down in that place to sleep.(asv)

Genesis 28:11 I trefil na jedno místo, na kterémžto zůstal přes noc, (nebo slunce již bylo zapadlo,) a nabrav kamení na místě tom, položil pod hlavu svou, a spal na témž místě. (CZ)

Genesis 28:11 And he lighted{H6293}{(H8799)} upon a certain place{H4725}, and tarried there all night{H3885}{(H8799)}, because the sun{H8121} was set{H935}{(H8804)}; and he took{H3947}{(H8799)} of the stones{H68} of that place{H4725}, and put{H7760}{(H8799)} them for his pillows{H4763}, and lay down{H7901} in that place{H4725} to sleep{H7901}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. (kjv)

======= Genesis 28:12 ============

Genesis 28:12 And he dreamed; and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven; and, behold, the angels of God ascending and descending on it.(asv)

Genesis 28:12 I viděl ve snách, a aj, žebřík stál na zemi, jehožto vrch dosahal nebe; a aj, andělé Boží vstupovali a sstupovali po něm. (CZ)

Genesis 28:12 And he dreamed{H2492}{(H8799)}, and behold a ladder{H5551} set up{H5324}{(H8716)} on the earth{H776}, and the top of it{H7218} reached{H5060}{(H8688)} to heaven{H8064}: and behold the angels{H4397} of God{H430} ascending{H5927}{(H8802)} and descending{H3381}{(H8802)} on it. (kjv-strongs#)

Gen 28:12 And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it. (kjv)

======= Genesis 28:13 ============

Genesis 28:13 And, behold, Jehovah stood above it, and said, I am Jehovah, the God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;(asv)

Genesis 28:13 A aj, Hospodin stál nad ním, a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh Abrahama otce tvého, a Bůh Izákův; zemi tu, na kteréž ty spíš, tobě dám a semeni tvému. (CZ)

Genesis 28:13 And, behold, the LORD{H3068} stood{H5324}{(H8737)} above it, and said{H559}{(H8799)}, I am the LORD{H3068} God{H430} of Abraham{H85} thy father{H1}, and the God{H430} of Isaac{H3327}: the land{H776} whereon thou liest{H7901}{(H8802)}, to thee will I give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233}; (kjv-strongs#)

Gen 28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I am the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed; (kjv)

======= Genesis 28:14 ============

Genesis 28:14 and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.(asv)

Genesis 28:14 A bude símě tvé jako prach země; nebo rozmůžeš se k západu, i k východu, na půlnoci, i ku poledni; nad to požehnány budou v tobě všecky čeledi země, a v semeni tvém. (CZ)

Genesis 28:14 And thy seed{H2233} shall be as the dust{H6083} of the earth{H776}, and thou shalt spread abroad{H6555}{(H8804)} to the west{H3220}, and to the east{H6924}, and to the north{H6828}, and to the south{H5045}: and in thee and in thy seed{H2233} shall all the families{H4940} of the earth{H127} be blessed{H1288}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 28:14 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. (kjv)

======= Genesis 28:15 ============

Genesis 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee whithersoever thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of.(asv)

Genesis 28:15 A aj, já jsem s tebou, a ostříhati tě budu, kamžkoli půjdeš, a přivedu tě zase do země této; nebo neopustím tebe, až i učiním, což jsem mluvil tobě. (CZ)

Genesis 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep{H8104}{(H8804)} thee in all places whither{H834} thou goest{H3212}{(H8799)}, and will bring thee again{H7725}{(H8689)} into this land{H127}; for I will not leave{H5800}{(H8799)} thee, until{H834} I have done{H6213}{(H8804)} that which I have spoken{H1696}{(H8765)} to thee of. (kjv-strongs#)

Gen 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of. (kjv)

======= Genesis 28:16 ============

Genesis 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely Jehovah is in this place; and I knew it not.(asv)

Genesis 28:16 Procítiv pak Jákob ze sna svého, řekl: V pravdě Hospodin jest na místě tomto, a já jsem nevěděl. (CZ)

Genesis 28:16 And Jacob{H3290} awaked{H3364}{(H8799)} out of his sleep{H8142}, and he said{H559}{(H8799)}, Surely{H403} the LORD{H3068} is{H3426} in this place{H4725}; and I knew{H3045}{(H8804)} it not. (kjv-strongs#)

Gen 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew it not. (kjv)

======= Genesis 28:17 ============

Genesis 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other than the house of God, and this is the gate of heaven.(asv)

Genesis 28:17 (Nebo zhroziv se, řekl: Jak hrozné jest místo toto! Není jiného,jediné dům Boží, a tu jest brána nebeská.) (CZ)

Genesis 28:17 And he was afraid{H3372}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)}, How dreadful{H3372}{(H8737)} is this place{H4725}! this is none other but the house{H1004} of God{H430}, and this is the gate{H8179} of heaven{H8064}. (kjv-strongs#)

Gen 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. (kjv)

======= Genesis 28:18 ============

Genesis 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put under his head, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.(asv)

Genesis 28:18 Vstav pak Jákob ráno, vzal kámen, kterýž byl podložil pod hlavu svou, a postavil jej na znamení pamětné, a polil jej svrchu olejem. (CZ)

Genesis 28:18 And Jacob{H3290} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and took{H3947}{(H8799)} the stone{H68} that he had put{H7760}{(H8804)} for his pillows{H4763}, and set it up{H7760}{(H8799)} for a pillar{H4676}, and poured{H3332}{(H8799)} oil{H8081} upon the top of it{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it. (kjv)

======= Genesis 28:19 ============

Genesis 28:19 And he called the name of that place Beth-el: but the name of the city was Luz at the first.(asv)

Genesis 28:19 Protož nazval jméno místa toho Bethel, ješto prvé to město sloulo Lůza. (CZ)

Genesis 28:19 And he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Bethel{H1008}: but{H199} the name{H8034} of that city{H5892} was called Luz{H3870} at the first{H7223}. (kjv-strongs#)

Gen 28:19 And he called the name of that place Bethel: but the name of that city was called Luz at the first. (kjv)

======= Genesis 28:20 ============

Genesis 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,(asv)

Genesis 28:20 Zavázal se také Jákob slibem, řka: Jestliže Bůh bude se mnou, a ostříhati mne bude na cestě této, kterouž já jdu; a dá-li mi chléb ku pokrmu a roucho k oděvu, (CZ)

Genesis 28:20 And Jacob{H3290} vowed{H5087}{(H8799)} a vow{H5088}, saying{H559}{(H8800)}, If God{H430} will be with me, and will keep me{H8104}{(H8804)} in this way{H1870} that I go{H1980}{(H8802)}, and will give{H5414}{(H8804)} me bread{H3899} to eat{H398}{(H8800)}, and raiment{H899} to put on{H3847}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, (kjv)

======= Genesis 28:21 ============

Genesis 28:21 so that I come again to my father's house in peace, and Jehovah will be my God,(asv)

Genesis 28:21 A navrátím-li se v pokoji do domu otce svého, a bude mi Hospodin za Boha: (CZ)

Genesis 28:21 So that I come again{H7725}{(H8804)} to my father's{H1} house{H1004} in peace{H7965}; then shall the LORD{H3068} be my God{H430}: (kjv-strongs#)

Gen 28:21 So that I come again to my father's house in peace; then shall the LORD be my God: (kjv)

======= Genesis 28:22 ============

Genesis 28:22 then this stone, which I have set up for a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.(asv)

Genesis 28:22 Kámen tento, kterýž jsem postavil na památku, bude domem Božím; a ze všech věcí, kteréž mi dáš, desátky spravedlivě tobě dám. (CZ)

Genesis 28:22 And this stone{H68}, which I have set{H7760}{(H8804)} for a pillar{H4676}, shall be God's{H430} house{H1004}: and of all that thou shalt give{H5414}{(H8799)} me I will surely{H6237}{(H8763)} give the tenth{H6237}{(H8762)} unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 28:22 And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.(kjv)

======= Genesis 29:1 ============

Genesis 29:1 Then Jacob went on his journey, and came to the land of the children of the east.(asv)

Genesis 29:1 Tedy Jákob vstav, odšel do země východní. (CZ)

Genesis 29:1 Then Jacob{H3290} went on{H5375}{(H8799)} his journey{H7272}, and came{H3212}{(H8799)} into the land{H776} of the people{H1121} of the east{H6924}. (kjv-strongs#)

Gen 29:1 Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the east. (kjv)

======= Genesis 29:2 ============

Genesis 29:2 And he looked, and, behold, a well in the field, and, lo, three flocks of sheep lying there by it; for out of that well they watered the flocks: and the stone upon the well's mouth was great.(asv)

Genesis 29:2 A pohleděv, uzřel studnici v poli a tři stáda ovcí, ana se složila při ní; nebo z té studnice napájeli stáda; a kámen veliký byl navrchu studnice. (CZ)

Genesis 29:2 And he looked{H7200}{(H8799)}, and behold a well{H875} in the field{H7704}, and, lo, there were three{H7969} flocks{H5739} of sheep{H6629} lying{H7257}{(H8802)} by it; for out of that well{H875} they watered{H8248}{(H8686)} the flocks{H5739}: and a great{H1419} stone{H68} was upon the well's{H875} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 29:2 And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there were three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone was upon the well's mouth. (kjv)

======= Genesis 29:3 ============

Genesis 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in its place.(asv)

Genesis 29:3 Shánívána pak tam bývala všecka stáda, a teprv odvalovali kámen ten od vrchu té studnice, a napájeli dobytky; potom zas přivalovali kámen na vrch studnice, na místo jeho. (CZ)

Genesis 29:3 And thither were all the flocks{H5739} gathered{H622}{(H8738)}: and they rolled{H1556}{(H8804)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}, and watered{H8248}{(H8689)} the sheep{H6629}, and put{H7725} the stone{H68} again{H7725}{(H8689)} upon the well's{H875} mouth{H6310} in his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. (kjv)

======= Genesis 29:4 ============

Genesis 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence are ye? And they said, Of Haran are we.(asv)

Genesis 29:4 Tedy řekl jim Jákob: Bratří moji, odkud jste? Kteřížto odpověděli: Jsme z Cháran. (CZ)

Genesis 29:4 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto them, My brethren{H251}, whence{H370} be ye? And they said{H559}{(H8799)}, Of Haran{H2771} are we. (kjv-strongs#)

Gen 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we. (kjv)

======= Genesis 29:5 ============

Genesis 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him.(asv)

Genesis 29:5 I řekl jim: Znáte-li Lábana, syna Náchorova? A oni řekli: Známe. (CZ)

Genesis 29:5 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Know{H3045}{(H8804)} ye Laban{H3837} the son{H1121} of Nahor{H5152}? And they said{H559}{(H8799)}, We know{H3045}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him. (kjv)

======= Genesis 29:6 ============

Genesis 29:6 And he said unto them, Is it well with him? And they said, It is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.(asv)

Genesis 29:6 I dí opět k nim: Dobře-li se má? Odpověděli: Dobře, a aj, Ráchel dcera jeho tamto jde s dobytkem. (CZ)

Genesis 29:6 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Is he well{H7965}? And they said{H559}{(H8799)}, He is well{H7965}: and, behold, Rachel{H7354} his daughter{H1323} cometh{H935}{(H8802)} with the sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 29:6 And he said unto them, Is he well? And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep. (kjv)

======= Genesis 29:7 ============

Genesis 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them.(asv)

Genesis 29:7 Tedy řekl: Však ještě daleko do večera, aniž ještě čas, aby dobytek byl sehnán; napojte stáda, a jděte, paste. (CZ)

Genesis 29:7 And he said{H559}{(H8799)}, Lo{H2005}, it is yet high{H1419} day{H3117}, neither is it time{H6256} that the cattle{H4735} should be gathered together{H622}{(H8736)}: water{H8248}{(H8685)} ye the sheep{H6629}, and go{H3212}{(H8798)} and feed{H7462}{(H8798)} them. (kjv-strongs#)

Gen 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them. (kjv)

======= Genesis 29:8 ============

Genesis 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep.(asv)

Genesis 29:8 A oni odpověděli: Nemůžeme, než až se všecka stáda seženou, a odvalen bude kámen od svrchku studnice, abychom napojili ovce. (CZ)

Genesis 29:8 And they said{H559}{(H8799)}, We cannot{H3201}{(H8799)}, until all the flocks{H5739} be gathered together{H622}{(H8735)}, and till they roll{H1556}{(H8804)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}; then we water{H8248}{(H8689)} the sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep. (kjv)

======= Genesis 29:9 ============

Genesis 29:9 While he was yet speaking with them, Rachel came with her father's sheep; for she kept them.(asv)

Genesis 29:9 Když on ještě mluvil s nimi, přišla k tomu Ráchel s stádem otce svého; neb ona pásla stádo. (CZ)

Genesis 29:9 And while he yet{H5750} spake{H1696}{(H8764)} with them, Rachel{H7354} came{H935}{(H8804)} with her father's{H1} sheep{H6629}: for she kept them{H7462}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:9 And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep; for she kept them. (kjv)

======= Genesis 29:10 ============

Genesis 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother.(asv)

Genesis 29:10 Tedy Jákob uzřev Ráchel, dceru Lábana ujce svého, a stádo jeho, přistoupil a odvalil ten kámen od vrchu studnice, a napojil stádo Lábana ujce svého. (CZ)

Genesis 29:10 And it came to pass, when Jacob{H3290} saw{H7200}{(H8804)} Rachel{H7354} the daughter{H1323} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}, and the sheep{H6629} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}, that Jacob{H3290} went near{H5066}{(H8799)}, and rolled{H1556}{(H8686)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}, and watered{H8248}{(H8686)} the flock{H6629} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother. (kjv)

======= Genesis 29:11 ============

Genesis 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.(asv)

Genesis 29:11 A políbil Jákob Ráchel, a povýšiv hlasu svého, plakal. (CZ)

Genesis 29:11 And Jacob{H3290} kissed{H5401}{(H8799)} Rachel{H7354}, and lifted up{H5375}{(H8799)} his voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 29:12 ============

Genesis 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son: and she ran and told her father.(asv)

Genesis 29:12 Oznámil jí pak byl Jákob, že jest bratr otce jejího, a že jest syn Rebeky; a ona přiběhši, oznámila to otci svému. (CZ)

Genesis 29:12 And Jacob{H3290} told{H5046}{(H8686)} Rachel{H7354} that he was her father's{H1} brother{H251}, and that he was Rebekah's{H7259} son{H1121}: and she ran{H7323}{(H8799)} and told{H5046}{(H8686)} her father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son: and she ran and told her father. (kjv)

======= Genesis 29:13 ============

Genesis 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things.(asv)

Genesis 29:13 I stalo se, když Lában uslyšel pověst o Jákobovi, synu sestry své, že vyběhl proti němu, a objav ho, políbil, a uvedl do domu svého; on pak vypravoval Lábanovi o všech těch věcech. (CZ)

Genesis 29:13 And it came to pass, when Laban{H3837} heard{H8085}{(H8800)} the tidings{H8088} of Jacob{H3290} his sister's{H269} son{H1121}, that he ran{H7323}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him, and embraced{H2263}{(H8762)} him, and kissed{H5401}{(H8762)} him, and brought{H935}{(H8686)} him to his house{H1004}. And he told{H5608}{(H8762)} Laban{H3837} all these things{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things. (kjv)

======= Genesis 29:14 ============

Genesis 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month.(asv)

Genesis 29:14 Jemužto odpověděl Lában: Jistě kost má a tělo mé jsi. I zůstal s ním přes celý měsíc. (CZ)

Genesis 29:14 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to him, Surely{H389} thou art my bone{H6106} and my flesh{H1320}. And he abode{H3427}{(H8799)} with him the space{H3117} of a month{H2320}. (kjv-strongs#)

Gen 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month. (kjv)

======= Genesis 29:15 ============

Genesis 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be?(asv)

Genesis 29:15 Tedy řekl Lában Jákobovi: Zdali proto, že jsi bratr můj, darmo mi sloužiti budeš? Pověz mi, jaká má býti mzda tvá? (CZ)

Genesis 29:15 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Because thou art my brother{H251}, shouldest thou therefore serve{H5647}{(H8804)} me for nought{H2600}? tell{H5046}{(H8685)} me, what shall thy wages{H4909} be? (kjv-strongs#)

Gen 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be? (kjv)

======= Genesis 29:16 ============

Genesis 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.(asv)

Genesis 29:16 (Měl pak Lában dvě dcery; jméno starší Lía, a jméno mladší Ráchel. (CZ)

Genesis 29:16 And Laban{H3837} had two{H8147} daughters{H1323}: the name{H8034} of the elder{H1419} was Leah{H3812}, and the name{H8034} of the younger{H6996} was Rachel{H7354}. (kjv-strongs#)

Gen 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. (kjv)

======= Genesis 29:17 ============

Genesis 29:17 And Leah's eyes were tender; but Rachel was beautiful and well-favored.(asv)

Genesis 29:17 Než Lía měla oči mdlé, ale Ráchel byla pěkné postavy a krásné tváři. (CZ)

Genesis 29:17 Leah{H3812} was tender{H7390} eyed{H5869}; but Rachel{H7354} was beautiful{H3303}{H8389} and well{H3303} favoured{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 29:17 Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured. (kjv)

======= Genesis 29:18 ============

Genesis 29:18 And Jacob loved Rachel; and he said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.(asv)

Genesis 29:18 I miloval Jákob Ráchel.) Řekl tedy: Buduť sloužiti sedm let za Ráchel, dceru tvou mladší. (CZ)

Genesis 29:18 And Jacob{H3290} loved{H157}{(H8799)} Rachel{H7354}; and said{H559}{(H8799)}, I will serve{H5647}{(H8799)} thee seven{H7651} years{H8141} for Rachel{H7354} thy younger{H6996} daughter{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 29:18 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter. (kjv)

======= Genesis 29:19 ============

Genesis 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me.(asv)

Genesis 29:19 Odpověděl Lában: Lépeť jest, abych ji tobě dal, nežli bych ji dal muži jinému; zůstaniž se mnou. (CZ)

Genesis 29:19 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, It is better{H2896} that I give{H5414}{(H8800)} her to thee, than that I should give{H5414}{(H8800)} her to another{H312} man{H376}: abide{H3427}{(H8798)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me. (kjv)

======= Genesis 29:20 ============

Genesis 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her.(asv)

Genesis 29:20 Takž Jákob sloužil za Ráchel sedm let; a bylo před očima jeho jako něco málo dnů, proto že laskav byl na ni. (CZ)

Genesis 29:20 And Jacob{H3290} served{H5647}{(H8799)} seven{H7651} years{H8141} for Rachel{H7354}; and they seemed{H5869} unto him but a few{H259} days{H3117}, for the love he had{H160} to her. (kjv-strongs#)

Gen 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her. (kjv)

======= Genesis 29:21 ============

Genesis 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.(asv)

Genesis 29:21 Potom řekl Jákob k Lábanovi: Dejž mi ženu mou; nebo vyplněni jsou dnové moji, abych všel k ní. (CZ)

Genesis 29:21 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto Laban{H3837}, Give{H3051}{(H8798)} me my wife{H802}, for my days{H3117} are fulfilled{H4390}{(H8804)}, that I may go in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. (kjv)

======= Genesis 29:22 ============

Genesis 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.(asv)

Genesis 29:22 Tedy sezval Lában všecky muže místa toho, a učinil hody. (CZ)

Genesis 29:22 And Laban{H3837} gathered together{H622}{(H8799)} all the men{H582} of the place{H4725}, and made{H6213}{(H8799)} a feast{H4960}. (kjv-strongs#)

Gen 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast. (kjv)

======= Genesis 29:23 ============

Genesis 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her.(asv)

Genesis 29:23 U večer pak vzav Líu, dceru svou, uvedl ji k němu; a on všel k ní. (CZ)

Genesis 29:23 And it came to pass in the evening{H6153}, that he took{H3947}{(H8799)} Leah{H3812} his daughter{H1323}, and brought{H935}{(H8686)} her to him; and he went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her. (kjv)

======= Genesis 29:24 ============

Genesis 29:24 And Laban gave Zilpah his handmaid unto his daughter Leah for a handmaid.(asv)

Genesis 29:24 Dal také Lában Zelfu děvku svou Líe, dceři své, za služebnici. (CZ)

Genesis 29:24 And Laban{H3837} gave{H5414}{(H8799)} unto his daughter{H1323} Leah{H3812} Zilpah{H2153} his maid{H8198} for an handmaid{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 29:24 And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid. (kjv)

======= Genesis 29:25 ============

Genesis 29:25 And it came to pass in the morning that, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me?(asv)

Genesis 29:25 A když bylo ráno, poznal, že jest Lía. I řekl k Lábanovi: Což jsi mi to učinil? Zdaliž jsem za Ráchel nesloužil u tebe? Pročežs mne tedy oklamal? (CZ)

Genesis 29:25 And it came to pass, that in the morning{H1242}, behold, it was Leah{H3812}: and he said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, What is this thou hast done{H6213}{(H8804)} unto me? did not I serve{H5647}{(H8804)} with thee for Rachel{H7354}? wherefore then hast thou beguiled{H7411}{(H8765)} me? (kjv-strongs#)

Gen 29:25 And it came to pass, that in the morning, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me? (kjv)

======= Genesis 29:26 ============

Genesis 29:26 And Laban said, It is not so done in our place, to give the younger before the first-born.(asv)

Genesis 29:26 Odpověděl Lában: Nebývá toho v kraji našem, aby vdávána byla mladší dříve, než prvorozená. (CZ)

Genesis 29:26 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, It must not be so done{H6213}{(H8735)} in our country{H4725}, to give{H5414}{(H8800)} the younger{H6810} before{H6440} the firstborn{H1067}. (kjv-strongs#)

Gen 29:26 And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn. (kjv)

======= Genesis 29:27 ============

Genesis 29:27 Fulfil the week of this one, and we will give thee the other also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.(asv)

Genesis 29:27 Vyplň týden této; dámeť potom i tuto za službu, kterouž sloužiti budeš u mne ještě sedm let jiných. (CZ)

Genesis 29:27 Fulfil{H4390}{(H8761)} her{H2063} week{H7620}, and we will give{H5414}{(H8799)} thee this also for the service{H5656} which thou shalt serve{H5647}{(H8799)} with me yet seven{H7651} other{H312} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 29:27 Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years. (kjv)

======= Genesis 29:28 ============

Genesis 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife.(asv)

Genesis 29:28 I udělal tak Jákob, a vyplnil týden její. Potom dal mu Ráchel dceru svou za manželku. (CZ)

Genesis 29:28 And Jacob{H3290} did{H6213}{(H8799)} so, and fulfilled{H4390}{(H8762)} her week{H7620}: and he gave{H5414}{(H8799)} him Rachel{H7354} his daughter{H1323} to wife{H802} also. (kjv-strongs#)

Gen 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also. (kjv)

======= Genesis 29:29 ============

Genesis 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her handmaid.(asv)

Genesis 29:29 Dal také Lában Ráchel, dceři své, Bálu, děvku svou za služebnici. (CZ)

Genesis 29:29 And Laban{H3837} gave{H5414}{(H8799)} to Rachel{H7354} his daughter{H1323} Bilhah{H1090} his handmaid{H8198} to be her maid{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid. (kjv)

======= Genesis 29:30 ============

Genesis 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.(asv)

Genesis 29:30 Tedy všel také k Ráchel, a miloval ji více než Líu; i sloužil u něho ještě sedm let jiných. (CZ)

Genesis 29:30 And he went in{H935}{(H8799)} also unto Rachel{H7354}, and he loved{H157}{(H8799)} also Rachel{H7354} more than Leah{H3812}, and served{H5647}{(H8799)} with him yet seven{H7651} other{H312} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years. (kjv)

======= Genesis 29:31 ============

Genesis 29:31 And Jehovah saw that Leah was hated, and he opened her womb: but Rachel was barren.(asv)

Genesis 29:31 Vida pak Hospodin, že Lía nemá lásky, otevřel život její; a Ráchel nechal neplodné. (CZ)

Genesis 29:31 And when the LORD{H3068} saw{H7200}{(H8799)} that Leah{H3812} was hated{H8130}{(H8803)}, he opened{H6605}{(H8799)} her womb{H7358}: but Rachel{H7354} was barren{H6135}. (kjv-strongs#)

Gen 29:31 And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb: but Rachel was barren. (kjv)

======= Genesis 29:32 ============

Genesis 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Because Jehovah hath looked upon my affliction; for now my husband will love me.(asv)

Genesis 29:32 Tedy počala Lía a porodila syna, a nazvala jméno jeho Ruben; nebo řekla: Jistě viděl Hospodin trápení mé; jižť nyní milovati mne bude muž můj. (CZ)

Genesis 29:32 And Leah{H3812} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Reuben{H7205}: for{H3588} she said{H559}{(H8804)}, Surely{H3588} the LORD{H3068} hath looked{H7200}{(H8804)} upon my affliction{H6040}; now therefore{H3588} my husband{H376} will love{H157}{(H8799)} me. (kjv-strongs#)

Gen 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Surely the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me. (kjv)

======= Genesis 29:33 ============

Genesis 29:33 And she conceived again, and bare a son: and said, Because Jehovah hath heard that I am hated, he hath therefore given me this [son] also: and she called his name Simeon.(asv)

Genesis 29:33 I počala opět a porodila syna, a řekla: Jistě uslyšel Hospodin, že jsem v nenávisti, protož dal mi i tohoto. A nazvala jméno jeho Simeon. (CZ)

Genesis 29:33 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, Because the LORD{H3068} hath heard{H8085}{(H8804)} that I was hated{H8130}{(H8803)}, he hath therefore given{H5414}{(H8799)} me this son also: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Simeon{H8095}. (kjv-strongs#)

Gen 29:33 And she conceived again, and bare a son; and said, Because the LORD hath heard I was hated, he hath therefore given me this son also: and she called his name Simeon. (kjv)

======= Genesis 29:34 ============

Genesis 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him three sons: therefore was his name called Levi.(asv)

Genesis 29:34 A opět počala a porodila syna, a řekla: Již nyní připojí se ke mně muž můj, nebo jsem mu porodila tři syny. Z té příčiny nazváno jest jméno jeho Léví. (CZ)

Genesis 29:34 And she conceived again{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, Now this time{H6471} will my husband{H376} be joined{H3867}{(H8735)} unto me, because I have born{H3205}{(H8804)} him three{H7969} sons{H1121}: therefore was his name{H8034} called{H7121}{(H8804)} Levi{H3878}. (kjv-strongs#)

Gen 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi. (kjv)

======= Genesis 29:35 ============

Genesis 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, This time will I praise Jehovah: therefore she called his name Judah; and she left off bearing.(asv)

Genesis 29:35 I počala ještě a porodila syna, a řekla: Již nyní chváliti budu Hospodina. Pročež nazvala jméno jeho Juda; i přestala roditi. (CZ)

Genesis 29:35 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}: and she said{H559}{(H8799)}, Now{H6471} will I praise{H3034}{(H8686)} the LORD{H3068}: therefore she called{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Judah{H3063}; and left{H5975}{(H8799)} bearing{H3205}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing.(kjv)

======= Genesis 30:1 ============

Genesis 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and she said unto Jacob, Give me children, or else I die.(asv)

Genesis 30:1 Viduci pak Ráchel, že by nerodila Jákobovi, záviděla sestře své, a řekla Jákobovi: Dej mi syny; pakli nedáš, umru. (CZ)

Genesis 30:1 And when Rachel{H7354} saw{H7200}{(H8799)} that she bare{H3205}{(H8804)} Jacob{H3290} no children, Rachel{H7354} envied{H7065}{(H8762)} her sister{H269}; and said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Give{H3051}{(H8798)} me children{H1121}, or else{H369} I die{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die. (kjv)

======= Genesis 30:2 ============

Genesis 30:2 And Jacob's anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?(asv)

Genesis 30:2 Pročež rozhněval se velmi Jákob na Ráchel, a řekl: Zdali já jsem za Boha, kterýžť nedal plodu života? (CZ)

Genesis 30:2 And Jacob's{H3290} anger{H639} was kindled{H2734}{(H8799)} against Rachel{H7354}: and he said{H559}{(H8799)}, Am I in God's{H430} stead, who hath withheld{H4513}{(H8804)} from thee the fruit{H6529} of the womb{H990}? (kjv-strongs#)

Gen 30:2 And Jacob's anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? (kjv)

======= Genesis 30:3 ============

Genesis 30:3 And she said, Behold, my maid Bilhah, go in unto her; that she may bear upon my knees, and I also may obtain children by her.(asv)

Genesis 30:3 Řekla ona: Hle, děvka má Bála; vejdi k ní, aby rodila na kolena má, a budu míti já také syny z ní. (CZ)

Genesis 30:3 And she said{H559}{(H8799)}, Behold my maid{H519} Bilhah{H1090}, go in{H935}{(H8798)} unto her; and she shall bear{H3205}{(H8799)} upon my knees{H1290}, that I may also have children{H1129}{(H8735)} by her. (kjv-strongs#)

Gen 30:3 And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. (kjv)

======= Genesis 30:4 ============

Genesis 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.(asv)

Genesis 30:4 I dala mu Bálu děvku svou za ženu; a všel k ní Jákob. (CZ)

Genesis 30:4 And she gave{H5414}{(H8799)} him Bilhah{H1090} her handmaid{H8198} to wife{H802}: and Jacob{H3290} went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her. (kjv)

======= Genesis 30:5 ============

Genesis 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son.(asv)

Genesis 30:5 Tedy počavši Bála, porodila Jákobovi syna. (CZ)

Genesis 30:5 And Bilhah{H1090} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son. (kjv)

======= Genesis 30:6 ============

Genesis 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan.(asv)

Genesis 30:6 I řekla Ráchel: Soudil Bůh při mou, a uslyšel také hlas můj, a dal mi syna. Protož nazvala jméno jeho Dan. (CZ)

Genesis 30:6 And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath judged{H1777}{(H8804)} me, and hath also heard{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}, and hath given{H5414}{(H8799)} me a son{H1121}: therefore called{H7121}{(H8804)} she his name{H8034} Dan{H1835}. (kjv-strongs#)

Gen 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan. (kjv)

======= Genesis 30:7 ============

Genesis 30:7 And Bilhah Rachel's handmaid conceived again, and bare Jacob a second son.(asv)

Genesis 30:7 Opět počavši Bála, děvka Ráchel, porodila syna druhého Jákobovi. (CZ)

Genesis 30:7 And Bilhah{H1090} Rachel's{H7354} maid{H8198} conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a second{H8145} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:7 And Bilhah Rachel's maid conceived again, and bare Jacob a second son. (kjv)

======= Genesis 30:8 ============

Genesis 30:8 And Rachel said, With mighty wrestlings have I wrestled with my sister, and have prevailed: and she called his name Naphtali.(asv)

Genesis 30:8 I řekla Ráchel: Tuhé jsem odpory měla s sestrou svou, a všakť jsem přemohla. A nazvala jméno jeho Neftalím. (CZ)

Genesis 30:8 And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, With great{H430} wrestlings{H5319} have I wrestled{H6617}{(H8738)} with my sister{H269}, and I have prevailed{H3201}{(H8804)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Naphtali{H5321}. (kjv-strongs#)

Gen 30:8 And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali. (kjv)

======= Genesis 30:9 ============

Genesis 30:9 When Leah saw that she had left off bearing, she took Zilpah her handmaid, and gave her to Jacob to wife.(asv)

Genesis 30:9 Viduci pak Lía, že by přestala roditi, vzala Zelfu děvku svou, a dala ji Jákobovi za ženu. (CZ)

Genesis 30:9 When Leah{H3812} saw{H7200}{(H8799)} that she had left{H5975}{(H8804)} bearing{H3205}{(H8800)}, she took{H3947}{(H8799)} Zilpah{H2153} her maid{H8198}, and gave{H5414}{(H8799)} her Jacob{H3290} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 30:9 When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife. (kjv)

======= Genesis 30:10 ============

Genesis 30:10 And Zilpah Leah's handmaid bare Jacob a son.(asv)

Genesis 30:10 A porodila Zelfa, děvka Líe, Jákobovi syna. (CZ)

Genesis 30:10 And Zilpah{H2153} Leah's{H3812} maid{H8198} bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:10 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a son. (kjv)

======= Genesis 30:11 ============

Genesis 30:11 And Leah said, Fortunate! and she called his name Gad.(asv)

Genesis 30:11 Protož řekla Lía: Již přišel zástup. A nazvala jméno jeho Gád. (CZ)

Genesis 30:11 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, A troop{H1409} cometh{H935}{(H8804)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Gad{H1410}. (kjv-strongs#)

Gen 30:11 And Leah said, A troop cometh: and she called his name Gad. (kjv)

======= Genesis 30:12 ============

Genesis 30:12 And Zilpah Leah's handmaid bare Jacob a second son.(asv)

Genesis 30:12 Porodila také Zelfa děvka Líe syna druhého Jákobovi. (CZ)

Genesis 30:12 And Zilpah{H2153} Leah's{H3812} maid{H8198} bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a second{H8145} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:12 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a second son. (kjv)

======= Genesis 30:13 ============

Genesis 30:13 And Leah said, Happy am I! for the daughters will call me happy: and she called his name Asher.(asv)

Genesis 30:13 A řekla Lía: To na mé štěstí; nebo šťastnou mne nazývati budou ženy. A nazvala jméno jeho Asser. (CZ)

Genesis 30:13 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, Happy am I{H837}, for the daughters{H1323} will call me blessed{H833}{(H8765)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Asher{H836}. (kjv-strongs#)

Gen 30:13 And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher. (kjv)

======= Genesis 30:14 ============

Genesis 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. [(asv)

Genesis 30:14 Vyšel pak Ruben v čas žně pšeničné, a nalezl pěkná jablečka na poli, a přinesl je Líe matce své. I řekla Ráchel Líe: Dej mi, prosím, těch jableček syna svého. (CZ)

Genesis 30:14 And Reuben{H7205} went in{H3212}{(H8799)} the days{H3117} of wheat{H2406} harvest{H7105}, and found{H4672}{(H8799)} mandrakes{H1736} in the field{H7704}, and brought{H935}{(H8686)} them unto his mother{H517} Leah{H3812}. Then Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)} to Leah{H3812}, Give me{H5414}{(H8798)}, I pray thee, of thy son's{H1121} mandrakes{H1736}. (kjv-strongs#)

Gen 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. (kjv)

======= Genesis 30:15 ============

Genesis 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken away my husband? and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to-night for thy son's mandrakes.(asv)

Genesis 30:15 Jížto ona odpověděla: Máloť se snad zdá, že jsi vzala muže mého; chceš také užívati jableček syna mého? I řekla Ráchel: Nechažť tedy spí s tebou této noci za jablečka syna tvého. (CZ)

Genesis 30:15 And she said{H559}{(H8799)} unto her, Is it a small matter{H4592} that thou hast taken{H3947}{(H8800)} my husband{H376}? and wouldest thou take away{H3947}{(H8800)} my son's{H1121} mandrakes{H1736} also? And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, Therefore he shall lie{H7901}{(H8799)} with thee to night{H3915} for{H8478} thy son's{H1121} mandrakes{H1736}. (kjv-strongs#)

Gen 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband? and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son's mandrakes. (kjv)

======= Genesis 30:16 ============

Genesis 30:16 And Jacob came from the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for I have surely hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night.(asv)

Genesis 30:16 Když pak navracoval se Jákob s pole večer, vyšla Lía proti němu, a řekla: Ke mně vejdeš; nebo ze mzdy najala jsem tě za jablečka syna svého. I spal s ní té noci. (CZ)

Genesis 30:16 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} out of the field{H7704} in the evening{H6153}, and Leah{H3812} went out{H3318}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him, and said{H559}{(H8799)}, Thou must come in{H935}{(H8799)} unto me; for surely{H7936}{(H8800)} I have hired{H7936}{(H8804)} thee with my son's{H1121} mandrakes{H1736}. And he lay{H7901}{(H8799)} with her that night{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 30:16 And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night. (kjv)

======= Genesis 30:17 ============

Genesis 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob a fifth son.(asv)

Genesis 30:17 A uslyšel Bůh Líu; kterážto počala a porodila Jákobovi syna pátého. (CZ)

Genesis 30:17 And God{H430} hearkened{H8085}{(H8799)} unto Leah{H3812}, and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} the fifth{H2549} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son. (kjv)

======= Genesis 30:18 ============

Genesis 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I gave my handmaid to my husband: and she called his name Issachar.(asv)

Genesis 30:18 I řekla Lía: Dal mi Bůh mzdu mou, i potom, když jsem dala děvku svou muži svému. Pročež nazvala jméno jeho Izachar. (CZ)

Genesis 30:18 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath given{H5414}{(H8804)} me my hire{H7939}, because{H834} I have given{H5414}{(H8804)} my maiden{H8198} to my husband{H376}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Issachar{H3485}. (kjv-strongs#)

Gen 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband: and she called his name Issachar. (kjv)

======= Genesis 30:19 ============

Genesis 30:19 And Leah conceived again, and bare a sixth son to Jacob.(asv)

Genesis 30:19 A počala opět Lía, a porodila šestého syna Jákobovi. (CZ)

Genesis 30:19 And Leah{H3812} conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} the sixth{H8345} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:19 And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son. (kjv)

======= Genesis 30:20 ============

Genesis 30:20 And Leah said, God hath endowed me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have borne him six sons: and she called his name Zebulun.(asv)

Genesis 30:20 I řekla Lía: Obdařil mne Bůh darem dobrým; již nyní bydliti bude se mnou muž můj, nebo porodila jsem mu šest synů. A nazvala jméno jeho Zabulon. (CZ)

Genesis 30:20 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath endued{H2064}{(H8804)} me with a good{H2896} dowry{H2065}; now{H6471} will my husband{H376} dwell{H2082}{(H8799)} with me, because I have born{H3205}{(H8804)} him six{H8337} sons{H1121}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Zebulun{H2074}. (kjv-strongs#)

Gen 30:20 And Leah said, God hath endued me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons: and she called his name Zebulun. (kjv)

======= Genesis 30:21 ============

Genesis 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah.(asv)

Genesis 30:21 Potom porodila dceru; a nazvala jméno její Dína. (CZ)

Genesis 30:21 And afterwards{H310} she bare{H3205}{(H8804)} a daughter{H1323}, and called{H7121}{(H8799)} her name{H8034} Dinah{H1783}. (kjv-strongs#)

Gen 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah. (kjv)

======= Genesis 30:22 ============

Genesis 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb.(asv)

Genesis 30:22 A rozpomenuv se Bůh na Ráchel,uslyšel jí, a otevřel život její. (CZ)

Genesis 30:22 And God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Rachel{H7354}, and God{H430} hearkened{H8085}{(H8799)} to her, and opened{H6605}{(H8799)} her womb{H7358}. (kjv-strongs#)

Gen 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb. (kjv)

======= Genesis 30:23 ============

Genesis 30:23 And she conceived, and bare a son: and said, God hath taken away my reproach:(asv)

Genesis 30:23 Tedy počala a porodila syna, a řekla: Odjal Bůh pohanění mé. (CZ)

Genesis 30:23 And she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath taken away{H622}{(H8804)} my reproach{H2781}: (kjv-strongs#)

Gen 30:23 And she conceived, and bare a son; and said, God hath taken away my reproach: (kjv)

======= Genesis 30:24 ============

Genesis 30:24 and she called his name Joseph, saying, Jehovah add to me another son.(asv)

Genesis 30:24 A nazvala jméno jeho Jozef, řkuci: Přidejž mi Hospodin syna jiného. (CZ)

Genesis 30:24 And she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Joseph{H3130}; and said{H559}{(H8800)}, The LORD{H3068} shall add{H3254}{(H8686)} to me another{H312} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:24 And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son. (kjv)

======= Genesis 30:25 ============

Genesis 30:25 And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country.(asv)

Genesis 30:25 Stalo se pak, když porodila Ráchel Jozefa, řekl Jákob Lábanovi: Propusť mne, ať odejdu na místo své a do země své. (CZ)

Genesis 30:25 And it came to pass, when Rachel{H7354} had born{H3205}{(H8804)} Joseph{H3130}, that Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto Laban{H3837}, Send me away{H7971}{(H8761)}, that I may go{H3212}{(H8799)} unto mine own place{H4725}, and to my country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 30:25 And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country. (kjv)

======= Genesis 30:26 ============

Genesis 30:26 Give me my wives and my children for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service wherewith I have served thee.(asv)

Genesis 30:26 Dej mi ženy mé a dítky mé, za kteréž jsem sloužil tobě, ať odejdu; nebo ty znáš službu mou, kterouž jsem sloužil tobě. (CZ)

Genesis 30:26 Give{H5414}{(H8798)} me my wives{H802} and my children{H3206}, for{H2004} whom I have served{H5647}{(H8804)} thee, and let me go{H3212}{(H8799)}: for thou knowest{H3045}{(H8804)} my service{H5656} which I have done{H5647}{(H8804)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 30:26 Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee. (kjv)

======= Genesis 30:27 ============

Genesis 30:27 And Laban said unto him, If now I have found favor in thine eyes, [tarry] : [for] I have divined that Jehovah hath blessed me for thy sake.(asv)

Genesis 30:27 I řekl mu Lában: Jestliže nyní nalezl jsem milost před očima tvýma, zůstaň se mnou, nebo v skutku jsem poznal, že požehnal mi Hospodin pro tebe. (CZ)

Genesis 30:27 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} unto him, I pray thee, if I have found{H4672}{(H8804)} favour{H2580} in thine eyes{H5869}, tarry: for I have learned by experience{H5172}{(H8765)} that the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8762)} me for thy sake{H1558}. (kjv-strongs#)

Gen 30:27 And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favour in thine eyes, tarry: for I have learned by experience that the LORD hath blessed me for thy sake. (kjv)

======= Genesis 30:28 ============

Genesis 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it.(asv)

Genesis 30:28 Řekl také: Oznam mi ze jména mzdu svou a dámť ji. (CZ)

Genesis 30:28 And he said{H559}{(H8799)}, Appoint{H5344}{(H8798)} me thy wages{H7939}, and I will give{H5414}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it. (kjv)

======= Genesis 30:29 ============

Genesis 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle have fared with me.(asv)

Genesis 30:29 Jemužto odpověděl: Ty víš, jak jsem sloužil tobě, a jaký byl dobytek tvůj při mně. (CZ)

Genesis 30:29 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Thou knowest{H3045}{(H8804)} how{H834} I have served{H5647}{(H8804)} thee, and how{H834} thy cattle{H4735} was with me. (kjv-strongs#)

Gen 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me. (kjv)

======= Genesis 30:30 ============

Genesis 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it hath increased unto a multitude; and Jehovah hath blessed thee whithersoever I turned: and now when shall I provide for mine own house also?(asv)

Genesis 30:30 Nebo to málo, kteréž jsi měl přede mnou, zrostlo velmi, a požehnalť Hospodin, jakž jsem k tobě nohou vkročil. A nyní, kdy pak já své hospodářství opatrovati budu? (CZ)

Genesis 30:30 For it was little{H4592} which thou hadst before I{H6440} came, and it is now increased{H6555}{(H8799)} unto a multitude{H7230}; and the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8762)} thee since my coming{H7272}: and now when{H4970} shall I provide{H6213}{(H8799)} for mine own house{H1004} also? (kjv-strongs#)

Gen 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming: and now when shall I provide for mine own house also? (kjv)

======= Genesis 30:31 ============

Genesis 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me aught: if thou wilt do this thing for me, I will again feed thy flock and keep it.(asv)

Genesis 30:31 A řekl: Coť mám dáti? Odpověděl Jákob: Nedávej mi nic. Jestliže mi učiníš toto, zase pásti budu a ostříhati dobytka tvého: (CZ)

Genesis 30:31 And he said{H559}{(H8799)}, What shall I give thee{H5414}{(H8799)}? And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Thou shalt not give{H5414}{(H8799)} me any thing{H3972}: if thou wilt do{H6213}{(H8799)} this thing{H1697} for me, I will again{H7725}{(H8799)} feed{H7462}{(H8799)} and keep{H8104}{(H8799)} thy flock{H6629}: (kjv-strongs#)

Gen 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me any thing: if thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. (kjv)

======= Genesis 30:32 ============

Genesis 30:32 I will pass through all thy flock to-day, removing from thence every speckled and spotted one, and every black one among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and [of such] shall be my hire.(asv)

Genesis 30:32 Projdu skrze všecka stáda tvá dnes, vyměšuje z nich každé dobytče peřesté a strakaté, a každé dobytče načernalé mezi ovcemi, a strakaté a peřesté mezi kozami; a takové budou mzda má. (CZ)

Genesis 30:32 I will pass{H5674}{(H8799)} through all thy flock{H6629} to day{H3117}, removing{H5493}{(H8687)} from thence all the speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)} cattle{H7716}, and all the brown{H2345} cattle{H7716} among the sheep{H3775}, and the spotted{H2921}{(H8803)} and speckled{H5348} among the goats{H5795}: and of such shall be my hire{H7939}. (kjv-strongs#)

Gen 30:32 I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and of such shall be my hire. (kjv)

======= Genesis 30:33 ============

Genesis 30:33 So shall my righteousness answer for me hereafter, when thou shalt come concerning my hire that is before thee: every one that is not speckled and spotted among the goats, and black among the sheep, that, [if found] with me, shall be counted stolen.(asv)

Genesis 30:33 A osvědčena potom bude spravedlnost má před tebou, když přijde na mzdu mou: Cožkoli nebude peřestého, neb strakatého mezi kozami, a načernalého mezi ovcemi, za krádež bude mi to počteno. (CZ)

Genesis 30:33 So shall my righteousness{H6666} answer{H6030}{(H8804)} for me in time{H3117} to come{H4279}, when it shall come{H935}{(H8799)} for my hire{H7939} before thy face{H6440}: every one{H3605} that is not speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)} among the goats{H5795}, and brown{H2345} among the sheep{H3775}, that shall be counted stolen{H1589}{(H8803)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 30:33 So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face: every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. (kjv)

======= Genesis 30:34 ============

Genesis 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word.(asv)

Genesis 30:34 I řekl Lában: Hle, ó by tak bylo, jakž jsi mluvil. (CZ)

Genesis 30:34 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, Behold, I would it might be{H3863} according to thy word{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word. (kjv)

======= Genesis 30:35 ============

Genesis 30:35 And he removed that day the he-goats that were ringstreaked and spotted, and all the she-goats that were speckled and spotted, every one that had white in it, and all the black ones among the sheep, and gave them into the hand of his sons;(asv)

Genesis 30:35 A odloučil toho dne kozly přepásané na nohách a strakaté, a všecky kozy peřesté a strakaté, všecko, na čemž byla místa bílá, všecko také načernalé mezi dobytkem, a dal v ruce synů svých. (CZ)

Genesis 30:35 And he removed{H5493}{(H8686)} that day{H3117} the he goats{H8495} that were ringstraked{H6124} and spotted{H2921}{(H8803)}, and all the she goats{H5795} that were speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)}, and every one that had some white{H3836} in it, and all the brown{H2345} among the sheep{H3775}, and gave{H5414}{(H8799)} them into the hand{H3027} of his sons{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:35 And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons. (kjv)

======= Genesis 30:36 ============

Genesis 30:36 and he set three days' journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban's flocks.(asv)

Genesis 30:36 Uložil pak mezi sebou a Jákobem místo vzdálí tří dní cesty; a Jákob pásl ostatek dobytka Lábanova. (CZ)

Genesis 30:36 And he set{H7760}{(H8799)} three{H7969} days{H3117}' journey{H1870} betwixt himself and Jacob{H3290}: and Jacob{H3290} fed{H7462}{(H8802)} the rest{H3498}{(H8737)} of Laban's{H3837} flocks{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 30:36 And he set three days' journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban's flocks. (kjv)

======= Genesis 30:37 ============

Genesis 30:37 And Jacob took him rods of fresh poplar, and of the almond and of the plane-tree; and peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods.(asv)

Genesis 30:37 Nabral pak sobě Jákob prutů topolových zelených, a lískových a kaštanových; a poobloupil s nich po místech kůru až do bělosti, kteráž byla na prutech. (CZ)

Genesis 30:37 And Jacob{H3290} took{H3947}{(H8799)} him rods{H4731} of green{H3892} poplar{H3839}, and of the hazel{H3869} and chesnut tree{H6196}; and pilled{H6478}{(H8762)} white{H3836} strakes{H6479} in them, and made the white{H3836} appear{H4286} which was in the rods{H4731}. (kjv-strongs#)

Gen 30:37 And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chesnut tree; and pilled white strakes in them, and made the white appear which was in the rods. (kjv)

======= Genesis 30:38 ============

Genesis 30:38 And he set the rods which he had peeled over against the flocks in the gutters in the watering-troughs where the flocks came to drink; and they conceived when they came to drink.(asv)

Genesis 30:38 A nakladl těch prutů tak obloupených do žlábků a koryt, (v nichž bývá voda, k nimž přicházel dobytek, aby pil), proti dobytku, aby počínaly, když by přicházely píti. (CZ)

Genesis 30:38 And he set{H3322}{(H8686)} the rods{H4731} which he had pilled{H6478}{(H8765)} before{H5227} the flocks{H6629} in the gutters{H7298} in the watering{H4325} troughs{H8268} when the flocks{H6629} came{H935}{(H8799)} to drink{H8354}{(H8800)}, that they should conceive{H3179}{(H8799)} when they came{H935}{(H8800)} to drink{H8354}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:38 And he set the rods which he had pilled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink. (kjv)

======= Genesis 30:39 ============

Genesis 30:39 And the flocks conceived before the rods, and the flocks brought forth ringstreaked, speckled, and spotted.(asv)

Genesis 30:39 I počínaly ovce, hledíce na ty pruty, a rodily jehňata přepásaná na nohách, a peřestá i strakatá. (CZ)

Genesis 30:39 And the flocks{H6629} conceived{H3179}{(H8799)} before the rods{H4731}, and brought forth{H3205}{(H8799)} cattle{H6629} ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and spotted{H2921}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:39 And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted. (kjv)

======= Genesis 30:40 ============

Genesis 30:40 And Jacob separated the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstreaked and all the black in the flock of Laban: and he put his own droves apart, and put them not unto Laban's flock.(asv)

Genesis 30:40 Potom ta jehňata odloučil Jákob, a dobytek stáda Lábanova obrátil tváří k těm přepásaným na nohách, a ke všemu načernalému; a své stádo postavil obzvlášť, a neobrátil ho k stádu Lábanovu. (CZ)

Genesis 30:40 And Jacob{H3290} did separate{H6504}{(H8689)} the lambs{H3775}, and set{H5414}{(H8799)} the faces{H6440} of the flocks{H6629} toward{H413} the ringstraked{H6124}, and all the brown{H2345} in the flock{H6629} of Laban{H3837}; and he put{H7896}{(H8799)} his own flocks{H5739} by themselves, and put{H7896}{(H8804)} them not unto Laban's{H3837} cattle{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 30:40 And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle. (kjv)

======= Genesis 30:41 ============

Genesis 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger of the flock did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the flock in the gutters, that they might conceive among the rods;(asv)

Genesis 30:41 A bylo, že kdyžkoli silnější připouštíny bývaly, kladl Jákob ty pruty před oči ovcem do koryt, aby počínaly, hledíce na pruty. (CZ)

Genesis 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger{H7194}{(H8794)} cattle{H6629} did conceive{H3179}{(H8763)}, that Jacob{H3290} laid{H7760}{(H8804)} the rods{H4731} before the eyes{H5869} of the cattle{H6629} in the gutters{H7298}, that they might conceive{H3179}{(H8763)} among the rods{H4731}. (kjv-strongs#)

Gen 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods. (kjv)

======= Genesis 30:42 ============

Genesis 30:42 but when the flock were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's.(asv)

Genesis 30:42 Když pak pozdní dobytek připouštín býval, nekladl jich; a tak býval pozdní Lábanův a ranný Jákobův. (CZ)

Genesis 30:42 But when the cattle{H6629} were feeble{H5848}{(H8687)}, he put them not in{H7760}{(H8799)}: so the feebler{H5848}{(H8803)} were Laban's{H3837}, and the stronger{H7194}{(H8803)} Jacob's{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 30:42 But when the cattle were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. (kjv)

======= Genesis 30:43 ============

Genesis 30:43 And the man increased exceedingly, and had large flocks, and maid-servants and men-servants, and camels and asses.(asv)

Genesis 30:43 Vzrostl tedy muž ten náramně velmi, a měl dobytka mnoho, děvek i služebníků, velbloudů i oslů. (CZ)

Genesis 30:43 And the man{H376} increased{H6555}{(H8799)} exceedingly{H3966}{H3966}, and had much{H7227} cattle{H6629}, and maidservants{H8198}, and menservants{H5650}, and camels{H1581}, and asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 30:43 And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses.(kjv)

======= Genesis 31:1 ============

Genesis 31:1 And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory.(asv)

Genesis 31:1 Když pak uslyšel Jákob slova synů Lábanových, ani praví: Pobral Jákob všecko, co měl otec náš, a z těch věcí, kteréž byly otce našeho, způsobil sobě tu všecku slávu; (CZ)

Genesis 31:1 And he heard{H8085}{(H8799)} the words{H1697} of Laban's{H3837} sons{H1121}, saying{H559}{(H8800)}, Jacob{H3290} hath taken away{H3947}{(H8804)} all that was our father's{H1}; and of that which was our father's{H1} hath he gotten{H6213}{(H8804)} all this glory{H3519}. (kjv-strongs#)

Gen 31:1 And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory. (kjv)

======= Genesis 31:2 ============

Genesis 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as beforetime.(asv)

Genesis 31:2 A viděl tvář Lábanovu, a aj, nebyla k němu tak jako prvé: (CZ)

Genesis 31:2 And Jacob{H3290} beheld{H7200}{(H8799)} the countenance{H6440} of Laban{H3837}, and, behold, it was not toward him as{H8543} before{H8032}. (kjv-strongs#)

Gen 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before. (kjv)

======= Genesis 31:3 ============

Genesis 31:3 And Jehovah said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.(asv)

Genesis 31:3 I řekl mu Hospodin: Navrať se do země otců svých, a k příbuznosti své, a budu s tebou. (CZ)

Genesis 31:3 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Return{H7725}{(H8798)} unto the land{H776} of thy fathers{H1}, and to thy kindred{H4138}; and I will be with thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:3 And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee. (kjv)

======= Genesis 31:4 ============

Genesis 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,(asv)

Genesis 31:4 Protož poslav Jákob, vyvolal Ráchele a Líe na pole k stádu svému. (CZ)

Genesis 31:4 And Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Rachel{H7354} and Leah{H3812} to the field{H7704} unto his flock{H6629}, (kjv-strongs#)

Gen 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock, (kjv)

======= Genesis 31:5 ============

Genesis 31:5 and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as beforetime; but the God of my father hath been with me.(asv)

Genesis 31:5 A řekl jim: Vidím tvář otce vašeho, že není ke mně tak jako prvé, ješto Bůh otce mého byl se mnou. (CZ)

Genesis 31:5 And said{H559}{(H8799)} unto them, I see{H7200}{(H8802)} your father's{H1} countenance{H6440}, that it is not toward me as{H8543} before{H8032}; but the God{H430} of my father{H1} hath been{H1961}{(H8804)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 31:5 And said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before; but the God of my father hath been with me. (kjv)

======= Genesis 31:6 ============

Genesis 31:6 And ye know that with all my power I have served your father.(asv)

Genesis 31:6 A vy samy víte, že vší svou silou sloužil jsem otci vašemu. (CZ)

Genesis 31:6 And ye{H859} know{H3045}{(H8804)} that with all my power{H3581} I have served{H5647}{(H8804)} your father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 31:6 And ye know that with all my power I have served your father. (kjv)

======= Genesis 31:7 ============

Genesis 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.(asv)

Genesis 31:7 Ale otec váš oklamal mne, a na desetkráte změnil mzdu mou; však nedopustil mu Bůh, aby mi zle učinil. (CZ)

Genesis 31:7 And your father{H1} hath deceived{H2048}{(H8765)} me, and changed{H2498}{(H8689)} my wages{H4909} ten{H6235} times{H4489}; but God{H430} suffered him{H5414}{(H8804)} not to hurt{H7489}{(H8687)} me{H5978}. (kjv-strongs#)

Gen 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me. (kjv)

======= Genesis 31:8 ============

Genesis 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the flock bare speckled: and if he said thus, The ringstreaked shall be thy wages; then bare all the flock ringstreaked.(asv)

Genesis 31:8 Když takto řekl: Co bude peřestého,to nechť jest mzda tvá, tedy všecky ovce rodily peřestý plod. Když pak takto řekl: Co přepásaného na nohách, to bude mzda tvá, tedy všecky ovce rodily přepásané na nohách. (CZ)

Genesis 31:8 If he said{H559}{(H8799)} thus, The speckled{H5348} shall be thy wages{H7939}; then all the cattle{H6629} bare{H3205}{(H8804)} speckled{H5348}: and if he said{H559}{(H8799)} thus, The ringstraked{H6124} shall be thy hire{H7939}; then bare{H3205}{(H8804)} all the cattle{H6629} ringstraked{H6124}. (kjv-strongs#)

Gen 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked. (kjv)

======= Genesis 31:9 ============

Genesis 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.(asv)

Genesis 31:9 A tak odjal Bůh stádo otce vašeho a dal mně. (CZ)

Genesis 31:9 Thus God{H430} hath taken away{H5337}{(H8686)} the cattle{H4735} of your father{H1}, and given{H5414}{(H8799)} them to me. (kjv-strongs#)

Gen 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me. (kjv)

======= Genesis 31:10 ============

Genesis 31:10 And it came to pass at the time that the flock conceive, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the he-goats which leaped upon the flock were ringstreaked, speckled, and grizzled.(asv)

Genesis 31:10 Nebo takto bylo: Tehdáž, když se dobytek běžel, já jsem pozdvihl očí svých, a viděl jsem ve snách, a aj, berani scházející se s ovcemi byli přepásaní na nohách, peřestí a skropení. (CZ)

Genesis 31:10 And it came to pass at the time{H6256} that the cattle{H6629} conceived{H3179}{(H8763)}, that I lifted up{H5375}{(H8799)} mine eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} in a dream{H2472}, and, behold, the rams{H6260} which leaped{H5927}{(H8802)} upon the cattle{H6629} were ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and grisled{H1261}. (kjv-strongs#)

Gen 31:10 And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstraked, speckled, and grisled. (kjv)

======= Genesis 31:11 ============

Genesis 31:11 And the angel of God said unto me in the dream, Jacob: and I said, Here am I.(asv)

Genesis 31:11 Tedy řekl mi anděl Boží ve snách: Jákobe! A já jsem odpověděl: Teď jsem. (CZ)

Genesis 31:11 And the angel{H4397} of God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto me in a dream{H2472}, saying, Jacob{H3290}: And I said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 31:11 And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob: And I said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 31:12 ============

Genesis 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see: all the he-goats which leap upon the flock are ringstreaked, speckled, and grizzled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.(asv)

Genesis 31:12 I řekl: Pozdvihni nyní očí svých a pohleď, že všickni berani scházející se s ovcemi jsou přepásaní na nohách, peřestí a skropení; nebo jsem viděl všecko, co tobě Lában dělá. (CZ)

Genesis 31:12 And he said{H559}{(H8799)}, Lift up{H5375}{(H8798)} now thine eyes{H5869}, and see{H7200}{(H8798)}, all the rams{H6260} which leap{H5927}{(H8802)} upon the cattle{H6629} are ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and grisled{H1261}: for I have seen{H7200}{(H8804)} all that Laban{H3837} doeth{H6213}{(H8802)} unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee. (kjv)

======= Genesis 31:13 ============

Genesis 31:13 I am the God of Beth-el, where thou anointedst a pillar, where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy nativity.(asv)

Genesis 31:13 Já jsem ten silný Bůh, kterýž jsem se ukázal tobě v Bethel, kdež jsi pomazal kamene, kdež jsi mi se slibem zavázal; vstaniž nyní, vyjdi z země této, a navrať se do země příbuznosti své. (CZ)

Genesis 31:13 I am the God{H410} of Bethel{H1008}, where thou anointedst{H4886}{(H8804)} the pillar{H4676}, and where thou vowedst{H5087}{(H8804)} a vow{H5088} unto me: now arise{H6965}{(H8798)}, get thee out{H3318}{(H8798)} from this land{H776}, and return{H7725}{(H8798)} unto the land{H776} of thy kindred{H4138}. (kjv-strongs#)

Gen 31:13 I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred. (kjv)

======= Genesis 31:14 ============

Genesis 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?(asv)

Genesis 31:14 Tedy odpověděly mu Ráchel a Lía, řkouce: Zdaž ještě máme díl jaký a dědictví v domě otce našeho? (CZ)

Genesis 31:14 And Rachel{H7354} and Leah{H3812} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto him, Is there yet any portion{H2506} or inheritance{H5159} for us in our father's{H1} house{H1004}? (kjv-strongs#)

Gen 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? (kjv)

======= Genesis 31:15 ============

Genesis 31:15 Are we not accounted by him as foreigners? for he hath sold us, and hath also quite devoured our money.(asv)

Genesis 31:15 Zdaliž nejsme počteny před ním za cizí? Nebo prodal nás, ano i peníze naše do čista utratil. (CZ)

Genesis 31:15 Are we not counted{H2803}{(H8738)} of him strangers{H5237}? for he hath sold{H4376}{(H8804)} us, and hath quite{H398}{(H8800)} devoured{H398}{(H8799)} also our money{H3701}. (kjv-strongs#)

Gen 31:15 Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money. (kjv)

======= Genesis 31:16 ============

Genesis 31:16 For all the riches which God hath taken away from our father, that is ours and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.(asv)

Genesis 31:16 Všecko zajisté bohatství, kteréž odjal Bůh otci našemu, naše jest a synů našich; protož nyní učiň vše, což mluvil tobě Bůh. (CZ)

Genesis 31:16 For all the riches{H6239} which God{H430} hath taken{H5337}{(H8689)} from our father{H1}, that is ours, and our children's{H1121}: now then, whatsoever God{H430} hath said{H559}{(H8804)} unto thee, do{H6213}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:16 For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do. (kjv)

======= Genesis 31:17 ============

Genesis 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon the camels;(asv)

Genesis 31:17 Vstav tedy Jákob, vsadil syny své a ženy své na velbloudy. (CZ)

Genesis 31:17 Then Jacob{H3290} rose up{H6965}{(H8799)}, and set{H5375}{(H8799)} his sons{H1121} and his wives{H802} upon camels{H1581}; (kjv-strongs#)

Gen 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels; (kjv)

======= Genesis 31:18 ============

Genesis 31:18 and he carried away all his cattle, and all his substance which he had gathered, the cattle of his getting, which he had gathered in Paddan-aram, to go to Isaac his father unto the land of Canaan.(asv)

Genesis 31:18 A pobral všecken dobytek svůj, a všecko jmění své, kteréhož byl dosáhl, dobytek svého vychování, kteréhož nabyl v Pádan Syrské, aby se navrátil k Izákovi otci svému do země Kananejské. (CZ)

Genesis 31:18 And he carried away{H5090}{(H8799)} all his cattle{H4735}, and all his goods{H7399} which he had gotten{H7408}{(H8804)}, the cattle{H4735} of his getting{H7075}, which he had gotten{H7408}{(H8804)} in Padanaram{H6307}, for to go{H935}{(H8800)} to Isaac{H3327} his father{H1} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 31:18 And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 31:19 ============

Genesis 31:19 Now Laban was gone to shear his sheep: and Rachel stole the teraphim that were her father's.(asv)

Genesis 31:19 (Lában pak byl odšel, aby střihl ovce své. V tom ukradla Ráchel modly, kteréž měl otec její. (CZ)

Genesis 31:19 And Laban{H3837} went{H1980}{(H8804)} to shear{H1494}{(H8800)} his sheep{H6629}: and Rachel{H7354} had stolen{H1589}{(H8799)} the images{H8655} that were her father's{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 31:19 And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father's. (kjv)

======= Genesis 31:20 ============

Genesis 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.(asv)

Genesis 31:20 I ušel Jákob tajně od Lábana Syrského, neoznámiv mu, že jde pryč.) (CZ)

Genesis 31:20 And Jacob{H3290} stole away{H1589}{(H8799)} unawares{H3820} to Laban{H3837} the Syrian{H761}, in that{H5921} he told{H5046}{(H8689)} him not{H1097} that he fled{H1272}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled. (kjv)

======= Genesis 31:21 ============

Genesis 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the River, and set his face toward the mountain of Gilead.(asv)

Genesis 31:21 Takž ušel se vším, což měl; a vstav, přepravil se přes řeku, a bral se přímo k hoře Galádské. (CZ)

Genesis 31:21 So he fled{H1272}{(H8799)} with all that he had; and he rose up{H6965}{(H8799)}, and passed over{H5674}{(H8799)} the river{H5104}, and set{H7760}{(H8799)} his face{H6440} toward the mount{H2022} Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:22 ============

Genesis 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.(asv)

Genesis 31:22 I povědíno jest Lábanovi dne třetího, že utekl Jákob. (CZ)

Genesis 31:22 And it was told{H5046}{(H8714)} Laban{H3837} on the third{H7992} day{H3117} that Jacob{H3290} was fled{H1272}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled. (kjv)

======= Genesis 31:23 ============

Genesis 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and he overtook him in the mountain of Gilead.(asv)

Genesis 31:23 Tedy on vzav bratří své s sebou, honil ho za dnů sedm; a postihl ho na hoře Galádské. (CZ)

Genesis 31:23 And he took{H3947}{(H8799)} his brethren{H251} with him, and pursued{H7291}{(H8799)} after him{H310} seven{H7651} days{H3117}' journey{H1870}; and they overtook{H1692}{(H8686)} him in the mount{H2022} Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and they overtook him in the mount Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:24 ============

Genesis 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream of the night, and said unto him, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.(asv)

Genesis 31:24 (Přišed pak Bůh k Lábanovi Syrskému ve snách noci té, řekl mu: Varuj se, abys nemluvil s Jákobem nic jináč než přátelsky.) (CZ)

Genesis 31:24 And God{H430} came{H935}{(H8799)} to Laban{H3837} the Syrian{H761} in a dream{H2472} by night{H3915}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Take heed{H8104}{(H8734)} that thou speak{H1696}{(H8762)} not to{H5973} Jacob{H3290} either good{H2896} or{H5704} bad{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. (kjv)

======= Genesis 31:25 ============

Genesis 31:25 And Laban came up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain: and Laban with his brethren encamped in the mountain of Gilead.(asv)

Genesis 31:25 Dohonil tedy Lában Jákoba; a Jákob již byl rozbil stan svůj na té hoře; Lában také položil se s bratřími svými na též hoře Galádské. (CZ)

Genesis 31:25 Then Laban{H3837} overtook{H5381}{(H8686)} Jacob{H3290}. Now Jacob{H3290} had pitched{H8628}{(H8804)} his tent{H168} in the mount{H2022}: and Laban{H3837} with his brethren{H251} pitched{H8628}{(H8804)} in the mount{H2022} of Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:25 Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:26 ============

Genesis 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters as captives of the sword?(asv)

Genesis 31:26 I řekl Lában k Jákobovi: Cos to učinil? Nebo jsi ušel tajně, a odvedls dcery mé jako zjímané mečem. (CZ)

Genesis 31:26 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, What hast thou done{H6213}{(H8804)}, that thou hast stolen away{H1589}{(H8799)} unawares{H3824} to me, and carried away{H5090}{(H8762)} my daughters{H1323}, as captives{H7617}{(H8803)} taken with the sword{H2719}? (kjv-strongs#)

Gen 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives taken with the sword? (kjv)

======= Genesis 31:27 ============

Genesis 31:27 Wherefore didst thou flee secretly, and steal away from me, and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth and with songs, with tabret and with harp;(asv)

Genesis 31:27 Proč jsi tajně utekl, a vykradl se ode mne, a nepověděls mi, ješto bych tě byl vesele sprovodil s zpěvy, s bubnem a s harfou? (CZ)

Genesis 31:27 Wherefore didst thou flee away{H1272}{(H8800)} secretly{H2244}{(H8738)}, and steal away{H1589}{(H8799)} from me; and didst not tell{H5046}{(H8689)} me, that I might have sent thee away{H7971}{(H8762)} with mirth{H8057}, and with songs{H7892}, with tabret{H8596}, and with harp{H3658}? (kjv-strongs#)

Gen 31:27 Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp? (kjv)

======= Genesis 31:28 ============

Genesis 31:28 and didst not suffer me to kiss my sons and my daughters? now hast thou done foolishly.(asv)

Genesis 31:28 A nedopustils mi, abych políbil synů svých a dcer svých? Nemoudřes jistě udělal, čině tak. (CZ)

Genesis 31:28 And hast not suffered{H5203}{(H8804)} me to kiss{H5401}{(H8763)} my sons{H1121} and my daughters{H1323}? thou hast now done foolishly{H5528}{(H8689)} in so doing{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:28 And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in so doing. (kjv)

======= Genesis 31:29 ============

Genesis 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.(asv)

Genesis 31:29 Mělť bych dosti s to moci, abych vám zle učinil, ale Bůh otce vašeho mluvil mi noci pominulé, řka: Hleď, abys nemluvil s Jákobem nic jináč, než přátelsky. (CZ)

Genesis 31:29 It is{H3426} in the power{H410} of my hand{H3027} to do{H6213}{(H8800)} you hurt{H7451}: but the God{H430} of your father{H1} spake{H559}{(H8804)} unto me yesternight{H570}, saying{H559}{(H8800)}, Take thou heed{H8104}{(H8734)} that thou speak not{H1696}{(H8763)} to Jacob{H3290} either good{H2896} or bad{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad. (kjv)

======= Genesis 31:30 ============

Genesis 31:30 And now, [though] thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, [yet] wherefore hast thou stolen my gods?(asv)

Genesis 31:30 Ale již to tam, poněvadž jsi předce odšel, roztouživ se po domu otce svého; než proč jsi ukradl bohy mé? (CZ)

Genesis 31:30 And now, though thou wouldest needs{H1980}{(H8800)} be gone{H1980}{(H8804)}, because thou sore{H3700}{(H8736)} longedst{H3700}{(H8738)} after thy father's{H1} house{H1004}, yet wherefore hast thou stolen{H1589}{(H8804)} my gods{H430}? (kjv-strongs#)

Gen 31:30 And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? (kjv)

======= Genesis 31:31 ============

Genesis 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Lest thou shouldest take thy daughters from me by force.(asv)

Genesis 31:31 Tedy Jákob odpovídaje Lábanovi, řekl: Ušel jsem tajně; nebo jsem se bál a řekl jsem, že bys snad mocí odjal dcery své. (CZ)

Genesis 31:31 And Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, Because I was afraid{H3372}{(H8804)}: for I said{H559}{(H8804)}, Peradventure{H6435} thou wouldest take by force{H1497}{(H8799)} thy daughters{H1323} from me. (kjv-strongs#)

Gen 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me. (kjv)

======= Genesis 31:32 ============

Genesis 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, he shall not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.(asv)

Genesis 31:32 Nalezneš-li pak u koho bohy své,nechať ten umře; před bratřími našimi ohledej sobě, jest-li co u mne tvého, a vezmi sobě. Ale nevěděl Jákob, že Ráchel je ukradla. (CZ)

Genesis 31:32 With whomsoever{H834} thou findest{H4672}{(H8799)} thy gods{H430}, let him not live{H2421}{(H8799)}: before{H5048} our brethren{H251} discern{H5234}{(H8685)} thou what is thine with me, and take{H3947}{(H8798)} it to thee. For Jacob{H3290} knew{H3045}{(H8804)} not that Rachel{H7354} had stolen{H1589}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them. (kjv)

======= Genesis 31:33 ============

Genesis 31:33 And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the tent of the two maid-servants; but he found them not. And he went out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.(asv)

Genesis 31:33 Všed tedy Lában do stanu Jákobova, a do stanu Líe, a do stanu obou děvek, nic nenalezl. A vyšed z stanu Líe, všel do stanu Ráchel. (CZ)

Genesis 31:33 And Laban{H3837} went{H935}{(H8799)} into Jacob's{H3290} tent{H168}, and into Leah's{H3812} tent{H168}, and into the two{H8147} maidservants{H519}' tents{H168}; but he found{H4672}{(H8804)} them not. Then went he out{H3318}{(H8799)} of Leah's{H3812} tent{H168}, and entered{H935}{(H8799)} into Rachel's{H7354} tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 31:33 And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tents; but he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent. (kjv)

======= Genesis 31:34 ============

Genesis 31:34 Now Rachel had taken the teraphim, and put them in the camel's saddle, and sat upon them. And Laban felt about all the tent, but found them not.(asv)

Genesis 31:34 Ráchel pak vzavši modly, vložila je pod sedlo, kteréž na velbloudu bývá, a sedla na ně. I přemetal Lában všecken stan, ale nic nenalezl. (CZ)

Genesis 31:34 Now Rachel{H7354} had taken{H3947}{(H8804)} the images{H8655}, and put{H7760}{(H8799)} them in the camel's{H1581} furniture{H3733}, and sat{H3427}{(H8799)} upon them. And Laban{H3837} searched{H4959}{(H8762)} all the tent{H168}, but found{H4672}{(H8804)} them not. (kjv-strongs#)

Gen 31:34 Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not. (kjv)

======= Genesis 31:35 ============

Genesis 31:35 And she said to her father, Let not my lord be angry that I cannot rise up before thee; for the manner of women is upon me. And he searched, but found not the teraphim.(asv)

Genesis 31:35 A ona řekla otci svému: Nechť to není proti mysli, pane můj, že nemohu povstati proti tobě; nebo vedlé běhu ženského nyní mi se přihodilo. A všecko přehledav, nenalezl modl. (CZ)

Genesis 31:35 And she said{H559}{(H8799)} to her father{H1}, Let it not displease{H2734}{(H8799)}{H5869} my lord{H113} that I cannot{H3201}{(H8799)} rise up{H6965}{(H8800)} before thee{H6440}; for the custom{H1870} of women{H802} is upon me. And he searched{H2664}{(H8762)}, but found{H4672}{(H8804)} not the images{H8655}. (kjv-strongs#)

Gen 31:35 And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women is upon me. And he searched but found not the images. (kjv)

======= Genesis 31:36 ============

Genesis 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast hotly pursued after me?(asv)

Genesis 31:36 Protož rozhněvav se Jákob, tuze se domlouval na Lábana. I odpověděl Jákob, a řekl Lábanovi: Jaké jest přestoupení mé? Jaký hřích můj, že rozpáliv se, honíš mne? (CZ)

Genesis 31:36 And Jacob{H3290} was wroth{H2734}{(H8799)}, and chode{H7378}{(H8799)} with Laban{H3837}: and Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, What is my trespass{H6588}? what is my sin{H2403}, that thou hast so hotly pursued{H1814}{(H8804)} after me{H310}? (kjv-strongs#)

Gen 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast so hotly pursued after me? (kjv)

======= Genesis 31:37 ============

Genesis 31:37 Whereas thou hast felt about all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? Set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us two.(asv)

Genesis 31:37 Nu již jsi přemetal všecky mé věci, a cos nalezl ze všech věcí domu svého? Polož teď před bratřími mými a bratřími svými, nechť rozeznají mezi námi dvěma. (CZ)

Genesis 31:37 Whereas{H3588} thou hast searched{H4959}{(H8765)} all my stuff{H3627}, what hast thou found{H4672}{(H8804)} of all thy household{H1004} stuff{H3627}? set{H7760}{(H8798)} it here{H3541} before my brethren{H251} and thy brethren{H251}, that they may judge{H3198}{(H8686)} betwixt{H996} us both{H8147}. (kjv-strongs#)

Gen 31:37 Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both. (kjv)

======= Genesis 31:38 ============

Genesis 31:38 These twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flocks have I not eaten.(asv)

Genesis 31:38 Byl jsem již dvadceti let s tebou; ovce tvé ani kozy tvé nikdy nezmetaly; a skopců stáda tvého nejedl jsem. (CZ)

Genesis 31:38 This twenty{H6242} years{H8141} have I been with thee; thy ewes{H7353} and thy she goats{H5795} have not cast their young{H7921}{(H8765)}, and the rams{H352} of thy flock{H6629} have I not eaten{H398}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:38 This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten. (kjv)

======= Genesis 31:39 ============

Genesis 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day or stolen by night.(asv)

Genesis 31:39 Co od zvěři roztrháno, toho jsem neodvodil tobě; sám jsem tu škodu nahražoval, a ty jsi z ruky mé vyhledával toho, jako i toho, co bylo ukradeno ve dne aneb v noci. (CZ)

Genesis 31:39 That which was torn{H2966} of beasts I brought{H935}{(H8689)} not unto thee; I bare the loss{H2398}{(H8762)} of it; of my hand{H3027} didst thou require{H1245}{(H8762)} it, whether stolen{H1589}{(H8803)} by day{H3117}, or stolen{H1589}{(H8803)} by night{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day, or stolen by night. (kjv)

======= Genesis 31:40 ============

Genesis 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from mine eyes.(asv)

Genesis 31:40 Bývalo tak, že ve dne trápilo mne horko, a v noci mráz, tak že odcházel i sen můj od očí mých. (CZ)

Genesis 31:40 Thus I was; in the day{H3117} the drought{H2721} consumed{H398}{(H8804)} me, and the frost{H7140} by night{H3915}; and my sleep{H8142} departed{H5074}{(H8799)} from mine eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes. (kjv)

======= Genesis 31:41 ============

Genesis 31:41 These twenty years have I been in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy flock: and thou hast changed my wages ten times.(asv)

Genesis 31:41 Již dvadceti let, jakž jsem v domě tvém; sloužil jsem tobě čtrnácte let za dvě dcery tvé, a šest let za dobytek tvůj, a změnils mzdu mou na desetkrát. (CZ)

Genesis 31:41 Thus have I been twenty{H6242} years{H8141} in thy house{H1004}; I served thee{H5647}{(H8804)} fourteen{H702}{H6240} years{H8141} for thy two{H8147} daughters{H1323}, and six{H8337} years{H8141} for thy cattle{H6629}: and thou hast changed{H2498}{(H8686)} my wages{H4909} ten{H6235} times{H4489}. (kjv-strongs#)

Gen 31:41 Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times. (kjv)

======= Genesis 31:42 ============

Genesis 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the Fear of Isaac, had been with me, surely now hadst thou sent me away empty. God hath seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked thee yesternight.(asv)

Genesis 31:42 A kdyby Bůh otce mého, Bůh Abrahamův, a strach Izákův nebyl se mnou, jistě bys ty byl nyní pustil mne prázdného; ale trápení mé, a práci rukou mých viděl Bůh, protož tě pominulé noci trestal. (CZ)

Genesis 31:42 Except{H3884} the God{H430} of my father{H1}, the God{H430} of Abraham{H85}, and the fear{H6343} of Isaac{H3327}, had been with me, surely thou hadst sent me away{H7971}{(H8765)} now empty{H7387}. God{H430} hath seen{H7200}{(H8804)} mine affliction{H6040} and the labour{H3018} of my hands{H3709}, and rebuked{H3198}{(H8686)} thee yesternight{H570}. (kjv-strongs#)

Gen 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight. (kjv)

======= Genesis 31:43 ============

Genesis 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, The daughters are my daughters, and the children are my children, and the flocks are my flocks, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children whom they have borne?(asv)

Genesis 31:43 Odpovídaje pak Lában, dí Jákobovi: Dcery tyto jsou dcery mé a synové tito jsou synové moji, i dobytek tento můj dobytek jest, ano cokoli vidíš, mé jest; ale což mám již učiniti dcerám těmto svým aneb synům jich, kteréž zrodily? (CZ)

Genesis 31:43 And Laban{H3837} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, These daughters{H1323} are my daughters{H1323}, and these children{H1121} are my children{H1121}, and these cattle{H6629} are my cattle{H6629}, and all that thou seest{H7200}{(H8802)} is mine: and what can I do{H6213}{(H8799)} this day{H3117} unto these my daughters{H1323}, or{H176} unto their children{H1121} which they have born{H3205}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born? (kjv)

======= Genesis 31:44 ============

Genesis 31:44 And now come, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.(asv)

Genesis 31:44 Protož poď, vejděme v smlouvu já a ty, aby byla na svědectví mezi mnou a tebou. (CZ)

Genesis 31:44 Now therefore come thou{H3212}{(H8798)}, let us make{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285}, I and thou; and let it be for a witness{H5707} between me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:44 Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee. (kjv)

======= Genesis 31:45 ============

Genesis 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.(asv)

Genesis 31:45 Tedy Jákob vzal kámen, a postavil jej vzhůru na znamení. (CZ)

Genesis 31:45 And Jacob{H3290} took{H3947}{(H8799)} a stone{H68}, and set it up{H7311}{(H8686)} for a pillar{H4676}. (kjv-strongs#)

Gen 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar. (kjv)

======= Genesis 31:46 ============

Genesis 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made a heap: and they did eat there by the heap.(asv)

Genesis 31:46 A řekl bratřím svým: Nasbírejte kamení. A nabravše kamení, udělali hromadu, a jedli tu na té hromadě. (CZ)

Genesis 31:46 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, Gather{H3950}{(H8798)} stones{H68}; and they took{H3947}{(H8799)} stones{H68}, and made{H6213}{(H8799)} an heap{H1530}: and they did eat{H398}{(H8799)} there upon the heap{H1530}. (kjv-strongs#)

Gen 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap. (kjv)

======= Genesis 31:47 ============

Genesis 31:47 And Laban called it Jegar-saha-dutha: but Jacob called it Galeed.(asv)

Genesis 31:47 I nazval ji Lában Jegar Sahadutha, a Jákob nazval ji Gál Ed. (CZ)

Genesis 31:47 And Laban{H3837} called{H7121}{(H8799)} it Jegarsahadutha{H3026}: but Jacob{H3290} called{H7121}{(H8804)} it Galeed{H1567}. (kjv-strongs#)

Gen 31:47 And Laban called it Jegarsahadutha: but Jacob called it Galeed. (kjv)

======= Genesis 31:48 ============

Genesis 31:48 And Laban said, This heap is witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed:(asv)

Genesis 31:48 Nebo řekl Lában: Tato hromada nechžť jest svědkem od dnešku mezi mnou a tebou. Protož nazval jméno její Gál Ed, (CZ)

Genesis 31:48 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, This heap{H1530} is a witness{H5707} between me and thee this day{H3117}. Therefore was the name{H8034} of it called{H7121}{(H8804)} Galeed{H1567}; (kjv-strongs#)

Gen 31:48 And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed; (kjv)

======= Genesis 31:49 ============

Genesis 31:49 and Mizpah, for he said, Jehovah watch between me and thee, when we are absent one from another.(asv)

Genesis 31:49 A Mispah; nebo řekl Lában: Nechať Hospodin hledí na mne a na tebe, když se rozejdeme od sebe. (CZ)

Genesis 31:49 And Mizpah{H4709}; for{H834} he said{H559}{(H8804)}, The LORD{H3068} watch{H6822}{(H8799)} between me and thee, when we are absent{H5641}{(H8735)} one{H376} from another{H7453}. (kjv-strongs#)

Gen 31:49 And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another. (kjv)

======= Genesis 31:50 ============

Genesis 31:50 If thou shalt afflict my daughters, and if thou shalt take wives besides my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.(asv)

Genesis 31:50 Jestliže bys trápil dcery mé, a uvedl bys jiné ženy na dcery mé, žádného člověka není s námi; hlediž, Bůh jest svědek mezi mnou a tebou. (CZ)

Genesis 31:50 If thou shalt afflict{H6031}{(H8762)} my daughters{H1323}, or if thou shalt take{H3947}{(H8799)} other wives{H802} beside{H5921} my daughters{H1323}, no man{H376} is with us; see{H7200}{(H8798)}, God{H430} is witness{H5707} betwixt me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:50 If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee. (kjv)

======= Genesis 31:51 ============

Genesis 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold the pillar, which I have set betwixt me and thee.(asv)

Genesis 31:51 A řekl ještě Lában Jákobovi: Aj, hromada tato, a aj, sloup, kterýž jsem postavil mezi sebou a tebou, (CZ)

Genesis 31:51 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, Behold this heap{H1530}, and behold this pillar{H4676}, which I have cast{H3384}{(H8804)} betwixt me and thee; (kjv-strongs#)

Gen 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee: (kjv)

======= Genesis 31:52 ============

Genesis 31:52 This heap be witness, and the pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.(asv)

Genesis 31:52 Svědkem ať jest hromada tato, svědkem také sloup tento, já že nepůjdu dále k tobě za hromadu tuto, a ty tolikéž že nepůjdeš dále ke mně za hromadu tuto a sloup tento, k činění zlého. (CZ)

Genesis 31:52 This heap{H1530} be witness{H5707}, and this pillar{H4676} be witness{H5713}, that I will not pass over{H5674}{(H8799)} this heap{H1530} to thee, and that thou shalt not pass over{H5674}{(H8799)} this heap{H1530} and this pillar{H4676} unto me, for harm{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:52 This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm. (kjv)

======= Genesis 31:53 ============

Genesis 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the Fear of his father Isaac.(asv)

Genesis 31:53 Bůh Abrahamův, a Bůh Náchorův, Bůh otce jejich nechť soudí mezi námi. Přisáhl tedy Jákob skrze strach otce svého Izáka. (CZ)

Genesis 31:53 The God{H430} of Abraham{H85}, and the God{H430} of Nahor{H5152}, the God{H430} of their father{H1}, judge{H8199}{(H8799)} betwixt us. And Jacob{H3290} sware{H7650}{(H8735)} by the fear{H6343} of his father{H1} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac. (kjv)

======= Genesis 31:54 ============

Genesis 31:54 And Jacob offered a sacrifice in the mountain, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mountain.(asv)

Genesis 31:54 Nabil také Jákob hovad na té hoře, a pozval bratří svých, aby hodovali; i hodovali a zůstali přes noc na též hoře. (CZ)

Genesis 31:54 Then Jacob{H3290} offered{H2076}{(H8799)} sacrifice{H2077} upon the mount{H2022}, and called{H7121}{(H8799)} his brethren{H251} to eat{H398}{(H8800)} bread{H3899}: and they did eat{H398}{(H8799)} bread{H3899}, and tarried all night{H3885}{(H8799)} in the mount{H2022}. (kjv-strongs#)

Gen 31:54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount. (kjv)

======= Genesis 31:55 ============

Genesis 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.(asv)

Genesis 31:55 I vstal Lában velmi ráno, a políbiv synů svých a dcer svých, požehnal jich; i odšel a navrátil se k místu svému. (CZ)

Genesis 31:55 And early{H7925} in the morning{H1242} Laban{H3837} rose up{H7925}{(H8686)}, and kissed{H5401}{(H8762)} his sons{H1121} and his daughters{H1323}, and blessed{H1288}{(H8762)} them: and Laban{H3837} departed{H3212}{(H8799)}, and returned{H7725}{(H8799)} unto his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.(kjv)

======= Genesis 32:1 ============

Genesis 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him.(asv)

Genesis 32:1 Jákob pak odšel cestou svou, a potkali se s ním andělé Boží. (CZ)

Genesis 32:1 And Jacob{H3290} went{H1980}{(H8804)} on his way{H1870}, and the angels{H4397} of God{H430} met{H6293}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him. (kjv)

======= Genesis 32:2 ============

Genesis 32:2 And Jacob said when he saw them, This is God's host: and he called the name of that place Mahanaim.(asv)

Genesis 32:2 I řekl Jákob, když je viděl: Vojsko Boží jest toto. A nazval jméno místa toho Mahanaim. (CZ)

Genesis 32:2 And when Jacob{H3290} saw them{H7200}{(H8804)}, he said{H559}{(H8799)}, This is God's{H430} host{H4264}: and he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Mahanaim{H4266}. (kjv-strongs#)

Gen 32:2 And when Jacob saw them, he said, This is God's host: and he called the name of that place Mahanaim. (kjv)

======= Genesis 32:3 ============

Genesis 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the field of Edom.(asv)

Genesis 32:3 Poslal pak Jákob posly před sebou k bratru svému Ezau, do země Seir, do kraje Idumejského. (CZ)

Genesis 32:3 And Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8799)} messengers{H4397} before him{H6440} to Esau{H6215} his brother{H251} unto the land{H776} of Seir{H8165}, the country{H7704} of Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom. (kjv)

======= Genesis 32:4 ============

Genesis 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye say unto my lord Esau: Thus saith thy servant Jacob, I have sojourned with Laban, and stayed until now:(asv)

Genesis 32:4 A přikázal jim, řka: Takto povězte pánu mému Ezau: Totoť vzkazuje služebník tvůj Jákob: U Lábana jsem byl pohostinu, a zůstával až do tohoto času. (CZ)

Genesis 32:4 And he commanded{H6680}{(H8762)} them, saying{H559}{(H8800)}, Thus shall ye speak{H559}{(H8799)} unto my lord{H113} Esau{H6215}; Thy servant{H5650} Jacob{H3290} saith{H559}{(H8804)} thus, I have sojourned{H1481}{(H8804)} with Laban{H3837}, and stayed there{H309}{(H8799)} until now: (kjv-strongs#)

Gen 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau; Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now: (kjv)

======= Genesis 32:5 ============

Genesis 32:5 and I have oxen, and asses, [and] flocks, and men-servants, and maid-servants: and I have sent to tell my lord, that I may find favor in thy sight.(asv)

Genesis 32:5 A mám voly a osly, ovce, a služebníky i děvky; a poslal jsem, abych se ohlásil pánu svému, a našel milost před očima tvýma. (CZ)

Genesis 32:5 And I have oxen{H7794}, and asses{H2543}, flocks{H6629}, and menservants{H5650}, and womenservants{H8198}: and I have sent{H7971}{(H8799)} to tell{H5046}{(H8687)} my lord{H113}, that I may find{H4672}{(H8800)} grace{H2580} in thy sight{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 32:5 And I have oxen, and asses, flocks, and menservants, and womenservants: and I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight. (kjv)

======= Genesis 32:6 ============

Genesis 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and moreover he cometh to meet thee, and four hundred men with him.(asv)

Genesis 32:6 I navrátili se poslové k Jákobovi, řkouce: Přišli jsme k bratru tvému Ezau, kterýž také jde proti tobě, a čtyři sta mužů s ním. (CZ)

Genesis 32:6 And the messengers{H4397} returned{H7725}{(H8799)} to Jacob{H3290}, saying{H559}{(H8800)}, We came{H935}{(H8804)} to thy brother{H251} Esau{H6215}, and also he cometh{H1980}{(H8802)} to meet thee{H7125}{(H8800)}, and four hundred{H3967} men{H376} with him. (kjv-strongs#)

Gen 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him. (kjv)

======= Genesis 32:7 ============

Genesis 32:7 Then Jacob was greatly afraid and was distressed: and he divided the people that were with him, and the flocks, and the herds, and the camels, into two companies;(asv)

Genesis 32:7 Jákob pak bál se velmi, a rmoutil se náramně. Tedy rozdělil lid, kterýž s sebou měl, ovce také a voly, a velbloudy na dva houfy. (CZ)

Genesis 32:7 Then Jacob{H3290} was greatly{H3966} afraid{H3372}{(H8799)} and distressed{H3334}{(H8799)}: and he divided{H2673}{(H8799)} the people{H5971} that was with him, and the flocks{H6629}, and herds{H1241}, and the camels{H1581}, into two{H8147} bands{H4264}; (kjv-strongs#)

Gen 32:7 Then Jacob was greatly afraid and distressed: and he divided the people that was with him, and the flocks, and herds, and the camels, into two bands; (kjv)

======= Genesis 32:8 ============

Genesis 32:8 and he said, If Esau come to the one company, and smite it, then the company which is left shall escape.(asv)

Genesis 32:8 Nebo řekl: Jestliže by přišel Ezau k houfu jednomu, a pobil by jej, bude aspoň zadní houf zachován. (CZ)

Genesis 32:8 And said{H559}{(H8799)}, If Esau{H6215} come{H935}{(H8799)} to the one{H259} company{H4264}, and smite it{H5221}{(H8689)}, then the other company{H4264} which is left{H7604}{(H8737)} shall escape{H6413}. (kjv-strongs#)

Gen 32:8 And said, If Esau come to the one company, and smite it, then the other company which is left shall escape. (kjv)

======= Genesis 32:9 ============

Genesis 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, O Jehovah, who saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will do thee good:(asv)

Genesis 32:9 I řekl Jákob: Bože otce mého Abrahama, a Bože otce mého Izáka, Hospodine, kterýž jsi mi řekl: Navrať se do země své, a k příbuznosti své, a dobře učiním tobě, (CZ)

Genesis 32:9 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, O God{H430} of my father{H1} Abraham{H85}, and God{H430} of my father{H1} Isaac{H3327}, the LORD{H3068} which saidst{H559}{(H8802)} unto me, Return{H7725}{(H8798)} unto thy country{H776}, and to thy kindred{H4138}, and I will deal well{H3190}{(H8686)} with thee: (kjv-strongs#)

Gen 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the LORD which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee: (kjv)

======= Genesis 32:10 ============

Genesis 32:10 I am not worthy of the least of all the lovingkindnesses, and of all the truth, which thou hast showed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two companies.(asv)

Genesis 32:10 Menší jsem všech milosrdenství a vší pravdy, kterouž jsi učinil s služebníkem svým; nebo s holí svou přešel jsem Jordán tento, nyní pak dva houfy mám. (CZ)

Genesis 32:10 I am not worthy of the least{H6994}{(H8804)} of all the mercies{H2617}, and of all the truth{H571}, which thou hast shewed{H6213}{(H8804)} unto thy servant{H5650}; for with my staff{H4731} I passed over{H5674}{(H8804)} this Jordan{H3383}; and now I am become two{H8147} bands{H4264}. (kjv-strongs#)

Gen 32:10 I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands. (kjv)

======= Genesis 32:11 ============

Genesis 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he come and smite me, the mother with the children.(asv)

Genesis 32:11 Vytrhni mne, prosím, z ruky bratra mého, z ruky Ezau; nebť se ho bojím, aby přijda, nepohubil mne i matky s dětmi. (CZ)

Genesis 32:11 Deliver me{H5337}{(H8685)}, I pray thee, from the hand{H3027} of my brother{H251}, from the hand{H3027} of Esau{H6215}: for I fear{H3373} him, lest he will come{H935}{(H8799)} and smite me{H5221}{(H8689)}, and the mother{H517} with{H5921} the children{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. (kjv)

======= Genesis 32:12 ============

Genesis 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.(asv)

Genesis 32:12 Však jsi ty řekl: Dobře učiním tobě, a rozmnožím símě tvé jako písek mořský, kterýžto pro množství sečten býti nemůže. (CZ)

Genesis 32:12 And thou saidst{H559}{(H8804)}, I will surely{H3190}{(H8687)} do thee good{H3190}{(H8686)}, and make{H7760}{(H8804)} thy seed{H2233} as the sand{H2344} of the sea{H3220}, which cannot be numbered{H5608}{(H8735)} for multitude{H7230}. (kjv-strongs#)

Gen 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. (kjv)

======= Genesis 32:13 ============

Genesis 32:13 And he lodged there that night, and took of that which he had with him a present for Esau his brother:(asv)

Genesis 32:13 I zůstal tu noci té; a vzal z toho, což bylo před rukama, poctu bratru svému Ezau: (CZ)

Genesis 32:13 And he lodged{H3885}{(H8799)} there that same night{H3915}; and took{H3947}{(H8799)} of that which came{H935}{(H8802)} to his hand{H3027} a present{H4503} for Esau{H6215} his brother{H251}; (kjv-strongs#)

Gen 32:13 And he lodged there that same night; and took of that which came to his hand a present for Esau his brother; (kjv)

======= Genesis 32:14 ============

Genesis 32:14 two hundred she-goats and twenty he-goats, two hundred ewes and twenty rams,(asv)

Genesis 32:14 Totiž dvě stě koz, a kozlů dvadceti, ovec dvě stě, a beranů dvadceti, (CZ)

Genesis 32:14 Two hundred{H3967} she goats{H5795}, and twenty{H6242} he goats{H8495}, two hundred{H3967} ewes{H7353}, and twenty{H6242} rams{H352}, (kjv-strongs#)

Gen 32:14 Two hundred she goats, and twenty he goats, two hundred ewes, and twenty rams, (kjv)

======= Genesis 32:15 ============

Genesis 32:15 thirty milch camels and their colts, forty cows and ten bulls, twenty she-asses and ten foals.(asv)

Genesis 32:15 Velbloudů s mladými jich třidceti, krav čtyřidceti, volů deset, oslic dvadceti, a oslátek deset. (CZ)

Genesis 32:15 Thirty{H7970} milch{H3243}{(H8688)} camels{H1581} with their colts{H1121}, forty{H705} kine{H6510}, and ten{H6235} bulls{H6499}, twenty{H6242} she asses{H860}, and ten{H6235} foals{H5895}. (kjv-strongs#)

Gen 32:15 Thirty milch camels with their colts, forty kine, and ten bulls, twenty she asses, and ten foals. (kjv)

======= Genesis 32:16 ============

Genesis 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by itself, and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove.(asv)

Genesis 32:16 A poručil je služebníkům svým, každé stádo obzvláštně, a řekl služebníkům svým: Jděte přede mnou, a stádo od stáda ať jde opodál. (CZ)

Genesis 32:16 And he delivered{H5414}{(H8799)} them into the hand{H3027} of his servants{H5650}, every drove{H5739} by themselves; and said{H559}{(H8799)} unto his servants{H5650}, Pass over{H5674}{(H8798)} before me{H6440}, and put{H7760}{(H8799)} a space{H7305} betwixt{H996} drove{H5739} and{H996} drove{H5739}. (kjv-strongs#)

Gen 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by themselves; and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove. (kjv)

======= Genesis 32:17 ============

Genesis 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee?(asv)

Genesis 32:17 I poručil přednímu, řka: Když se potká s tebou Ezau bratr můj, a optá se tebe, řka Čí jsi? a kam jdeš? a čí jest to stádo před tebou? (CZ)

Genesis 32:17 And he commanded{H6680}{(H8762)} the foremost{H7223}, saying{H559}{(H8800)}, When Esau{H6215} my brother{H251} meeteth thee{H6298}{(H8799)}, and asketh thee{H7592}{(H8804)}, saying{H559}{(H8800)}, Whose art thou? and whither goest{H3212}{(H8799)} thou? and whose are these before{H6440} thee? (kjv-strongs#)

Gen 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee? (kjv)

======= Genesis 32:18 ============

Genesis 32:18 then thou shalt say, [They are] thy servant Jacob's; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, he also is behind us.(asv)

Genesis 32:18 Řekneš: Jsem služebníka tvého Jákoba, a dar tento jest poslán pánu mému Ezau; a teď i sám jde za námi. (CZ)

Genesis 32:18 Then thou shalt say{H559}{(H8804)}, They be thy servant{H5650} Jacob's{H3290}; it is a present{H4503} sent{H7971}{(H8803)} unto my lord{H113} Esau{H6215}: and, behold, also he is behind us{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 32:18 Then thou shalt say, They be thy servant Jacob's; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, also he is behind us. (kjv)

======= Genesis 32:19 ============

Genesis 32:19 And he commanded also the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him;(asv)

Genesis 32:19 Poručil také druhému i třetímu, a všechněm jdoucím za těmi stády, řka: V táž slova mluvte k Ezau, když byste naň trefili. (CZ)

Genesis 32:19 And so{H1571} commanded he{H6680}{(H8762)} the second{H8145}, and the third{H7992}, and all that followed{H1980}{(H8802)}{H310} the droves{H5739}, saying{H559}{(H8800)}, On this manner{H1697} shall ye speak{H1696}{(H8762)} unto Esau{H6215}, when ye find{H4672}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 32:19 And so commanded he the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him. (kjv)

======= Genesis 32:20 ============

Genesis 32:20 and ye shall say, Moreover, behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept me.(asv)

Genesis 32:20 A díte také: Aj, služebník tvůj Jákob za námi; nebo řekl: Ukrotím tvář jeho darem, kterýž jde přede mnou, a potom uzřím tvář jeho; snad přijme tvář mou. (CZ)

Genesis 32:20 And say ye{H559}{(H8804)} moreover{H1571}, Behold, thy servant{H5650} Jacob{H3290} is behind us{H310}. For he said{H559}{(H8804)}, I will appease{H3722}{(H8762)} him{H6440} with the present{H4503} that goeth{H1980}{(H8802)} before me{H6440}, and afterward{H310} I will see{H7200}{(H8799)} his face{H6440}; peradventure he will accept{H5375}{(H8799)} of me{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 32:20 And say ye moreover, Behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept of me. (kjv)

======= Genesis 32:21 ============

Genesis 32:21 So the present passed over before him: and he himself lodged that night in the company.(asv)

Genesis 32:21 A tak předšel dar před ním; on pak zůstal tu noc při houfu. (CZ)

Genesis 32:21 So went{H5674} the present{H4503} over{H5674}{(H8799)} before him{H6440}: and himself lodged{H3885}{(H8804)} that night{H3915} in the company{H4264}. (kjv-strongs#)

Gen 32:21 So went the present over before him: and himself lodged that night in the company. (kjv)

======= Genesis 32:22 ============

Genesis 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two handmaids, and his eleven children, and passed over the ford of the Jabbok.(asv)

Genesis 32:22 A vstav ještě v noci, vzal obě ženy své, a dvě děvky své, a jedenácte synů svých, a přešel přes brod Jabok. (CZ)

Genesis 32:22 And he rose up{H6965}{(H8799)} that night{H3915}, and took{H3947}{(H8799)} his two{H8147} wives{H802}, and his two{H8147} womenservants{H8198}, and his eleven{H6240}{H259} sons{H3206}, and passed over{H5674}{(H8799)} the ford{H4569} Jabbok{H2999}. (kjv-strongs#)

Gen 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two womenservants, and his eleven sons, and passed over the ford Jabbok. (kjv)

======= Genesis 32:23 ============

Genesis 32:23 And he took them, and sent them over the stream, and sent over that which he had.(asv)

Genesis 32:23 Vzav tedy je, přepravil je přes tu řeku; přepravil také i vše, což měl. (CZ)

Genesis 32:23 And he took them{H3947}{(H8799)}, and sent them over{H5674}{(H8686)} the brook{H5158}, and sent over{H5674}{(H8686)} that he had. (kjv-strongs#)

Gen 32:23 And he took them, and sent them over the brook, and sent over that he had. (kjv)

======= Genesis 32:24 ============

Genesis 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.(asv)

Genesis 32:24 A zůstal Jákob sám; a tu zápasil s ním muž až do svitání. (CZ)

Genesis 32:24 And Jacob{H3290} was left{H3498}{(H8735)} alone; and there wrestled{H79}{(H8735)} a man{H376} with him until the breaking{H5927}{(H8800)} of the day{H7837}. (kjv-strongs#)

Gen 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day. (kjv)

======= Genesis 32:25 ============

Genesis 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was strained, as he wrestled with him.(asv)

Genesis 32:25 A vida, že ho nepřemůže, obrazil jej v příhbí vrchní stehna jeho; i vyvinulo se příhbí stehna Jákobova, když zápasil s ním. (CZ)

Genesis 32:25 And when he saw{H7200}{(H8799)} that he prevailed{H3201}{(H8804)} not against him, he touched{H5060}{(H8799)} the hollow of his thigh{H3409}; and the hollow{H3709} of Jacob's{H3290} thigh{H3409} was out of joint{H3363}{(H8799)}, as he wrestled{H79}{(H8736)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. (kjv)

======= Genesis 32:26 ============

Genesis 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.(asv)

Genesis 32:26 A řekl: Pusť mne, nebť zasvitává. I řekl: Nepustím tě, leč mi požehnáš. (CZ)

Genesis 32:26 And he said{H559}{(H8799)}, Let me go{H7971}{(H8761)}, for the day{H7837} breaketh{H5927}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)}, I will not let thee go{H7971}{(H8762)}, except{H518} thou bless{H1288}{(H8765)} me. (kjv-strongs#)

Gen 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. (kjv)

======= Genesis 32:27 ============

Genesis 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob.(asv)

Genesis 32:27 I řekl jemu: Jaké jest jméno tvé? Odpověděl: Jákob. (CZ)

Genesis 32:27 And he said{H559}{(H8799)} unto him, What is thy name{H8034}? And he said{H559}{(H8799)}, Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. (kjv)

======= Genesis 32:28 ============

Genesis 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for thou hast striven with God and with men, and hast prevailed.(asv)

Genesis 32:28 I dí: Nebude více nazýváno jméno tvé toliko Jákob, ale také Izrael; nebo jsi statečně zacházel s Bohem i lidmi, a přemohls. (CZ)

Genesis 32:28 And he said{H559}{(H8799)}, Thy name{H8034} shall be called{H559}{(H8735)} no more Jacob{H3290}, but Israel{H3478}: for as a prince hast thou power{H8280}{(H8804)} with God{H430} and with men{H582}, and hast prevailed{H3201}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. (kjv)

======= Genesis 32:29 ============

Genesis 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there.(asv)

Genesis 32:29 I otázal se Jákob, řka: Oznam, prosím, jméno své. Kterýžto odpověděl: Proč se ptáš na jméno mé? I dal mu tu požehnání. (CZ)

Genesis 32:29 And Jacob{H3290} asked{H7592}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)}, Tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee, thy name{H8034}. And he said{H559}{(H8799)}, Wherefore is it{H2088} that thou dost ask{H7592}{(H8799)} after my name{H8034}? And he blessed{H1288}{(H8762)} him there. (kjv-strongs#)

Gen 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. (kjv)

======= Genesis 32:30 ============

Genesis 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for, [said he], I have seen God face to face, and my life is preserved.(asv)

Genesis 32:30 Tedy nazval Jákob jméno místa toho Fanuel; nebo jsem prý viděl Boha tváří v tvář, a zachována jest duše má. (CZ)

Genesis 32:30 And Jacob{H3290} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the place{H4725} Peniel{H6439}: for I have seen{H7200}{(H8804)} God{H430} face{H6440} to face{H6440}, and my life{H5315} is preserved{H5337}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God face to face, and my life is preserved. (kjv)

======= Genesis 32:31 ============

Genesis 32:31 And the sun rose upon him as he passed over Penuel, and he limped upon his thigh.(asv)

Genesis 32:31 I vzešlo mu slunce, když pominul místa toho Fanuel, a kulhal na nohu svou. (CZ)

Genesis 32:31 And as he passed over{H5674}{(H8804)} Penuel{H6439} the sun{H8121} rose{H2224}{(H8799)} upon him, and he halted{H6760}{(H8802)} upon his thigh{H3409}. (kjv-strongs#)

Gen 32:31 And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted upon his thigh. (kjv)

======= Genesis 32:32 ============

Genesis 32:32 Therefore the children of Israel eat not the sinew of the hip which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew of the hip.(asv)

Genesis 32:32 Protož nejedí synové Izraelští až do tohoto dne té žily krátké, kteráž jest v vrchním příhbí stehna, proto že obrazil příhbí stehna Jákobova na žile krátké. (CZ)

Genesis 32:32 Therefore the children{H1121} of Israel{H3478} eat{H398}{(H8799)} not of the sinew{H1517} which shrank{H5384}, which is upon the hollow{H3709} of the thigh{H3409}, unto this day{H3117}: because he touched{H5060}{(H8804)} the hollow{H3709} of Jacob's{H3290} thigh{H3409} in the sinew{H1517} that shrank{H5384}. (kjv-strongs#)

Gen 32:32 Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew that shrank.(kjv)

======= Genesis 33:1 ============

Genesis 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau was coming, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.(asv)

Genesis 33:1 Pozdvih pak očí svých Jákob, uzřel, an Ezau jde, a čtyři sta mužů s ním; i rozdělil syny Líe zvlášť a Ráchele zvlášť, a obou děvek zvlášť. (CZ)

Genesis 33:1 And Jacob{H3290} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, Esau{H6215} came{H935}{(H8802)}, and with him four{H702} hundred{H3967} men{H376}. And he divided{H2673}{(H8799)} the children{H3206} unto Leah{H3812}, and unto Rachel{H7354}, and unto the two{H8147} handmaids{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids. (kjv)

======= Genesis 33:2 ============

Genesis 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.(asv)

Genesis 33:2 Postavil, pravím, děvky s syny jejich napřed, potom Líu s syny jejími za nimi, Ráchel pak a Jozefa nejzáze. (CZ)

Genesis 33:2 And he put{H7760}{(H8799)} the handmaids{H8198} and their children{H3206} foremost{H7223}, and Leah{H3812} and her children{H3206} after{H314}, and Rachel{H7354} and Joseph{H3130} hindermost{H314}. (kjv-strongs#)

Gen 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost. (kjv)

======= Genesis 33:3 ============

Genesis 33:3 And he himself passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.(asv)

Genesis 33:3 A sám šel před nimi, a poklonil se až k zemi po sedmkrát, až právě přišel k bratru svému. (CZ)

Genesis 33:3 And he passed over{H5674}{(H8804)} before them{H6440}, and bowed himself{H7812}{(H8691)} to the ground{H776} seven{H7651} times{H6471}, until he came near{H5066}{(H8800)} to his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 33:3 And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother. (kjv)

======= Genesis 33:4 ============

Genesis 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.(asv)

Genesis 33:4 I běžel Ezau proti němu, a objal ho; a pad na šíji jeho, líbal ho. I plakali. (CZ)

Genesis 33:4 And Esau{H6215} ran{H7323}{(H8799)} to meet him{H7125}{(H8800)}, and embraced{H2263}{(H8762)} him, and fell{H5307}{(H8799)} on his neck{H6677}, and kissed him{H5401}{(H8799)}: and they wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept. (kjv)

======= Genesis 33:5 ============

Genesis 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are these with thee? And he said, The children whom God hath graciously given thy servant.(asv)

Genesis 33:5 Pozdvih pak očí svých, a spatřiv ženy s dětmi, řekl: Kdo jsou onino s tebou? Odpověděl: Jsou dítky, kteréž Bůh dal z milosti služebníku tvému. (CZ)

Genesis 33:5 And he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} the women{H802} and the children{H3206}; and said{H559}{(H8799)}, Who are those{H428} with thee? And he said{H559}{(H8799)}, The children{H3206} which God{H430} hath graciously given{H2603}{(H8804)} thy servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant. (kjv)

======= Genesis 33:6 ============

Genesis 33:6 Then the handmaids came near, they and their children, and they bowed themselves.(asv)

Genesis 33:6 Mezi tím přiblížily se děvky s syny svými, i poklonili se. (CZ)

Genesis 33:6 Then the handmaidens{H8198} came near{H5066}{(H8799)}, they and their children{H3206}, and they bowed themselves{H7812}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:6 Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves. (kjv)

======= Genesis 33:7 ============

Genesis 33:7 And Leah also and her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.(asv)

Genesis 33:7 Přiblížila se také Lía s syny svými, a poklonili se; a potom přiblížil se Jozef a Ráchel, a také se poklonili. (CZ)

Genesis 33:7 And Leah{H3812} also with her children{H3206} came near{H5066}{(H8799)}, and bowed themselves{H7812}{(H8691)}: and after{H310} came{H5066} Joseph{H3130} near{H5066}{(H8738)} and Rachel{H7354}, and they bowed{H7812}{(H8691)} themselves. (kjv-strongs#)

Gen 33:7 And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves. (kjv)

======= Genesis 33:8 ============

Genesis 33:8 And he said, What meanest thou by all this company which I met? And he said, To find favor in the sight of my lord.(asv)

Genesis 33:8 I řekl Ezau: K čemu jest všecken ten houf, kterýž jsem potkal? Odpověděl: Abych nalezl milost před očima pána mého. (CZ)

Genesis 33:8 And he said{H559}{(H8799)}, What meanest thou by all this drove{H4264} which I met{H6298}{(H8804)}? And he said{H559}{(H8799)}, These are to find{H4672}{(H8800)} grace{H2580} in the sight{H5869} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 33:8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord. (kjv)

======= Genesis 33:9 ============

Genesis 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; let that which thou hast be thine.(asv)

Genesis 33:9 Tedy řekl Ezau: Mám hojně, bratře můj; nech sobě, což tvého jest. (CZ)

Genesis 33:9 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, I have{H3426} enough{H7227}, my brother{H251}; keep that thou hast unto thyself. (kjv-strongs#)

Gen 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself. (kjv)

======= Genesis 33:10 ============

Genesis 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found favor in thy sight, then receive my present at my hand; forasmuch as I have seen thy face, as one seeth the face of God, and thou wast pleased with me.(asv)

Genesis 33:10 I řekl Jákob: Nezbraňuj se, prosím; jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, přijmi dar můj z ruky mé, poněvadž jsem viděl tvář tvou, jako bych viděl tvář Boží, a laskavě jsi mne přijal. (CZ)

Genesis 33:10 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Nay, I pray thee, if now I have found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in thy sight{H5869}, then receive{H3947}{(H8804)} my present{H4503} at my hand{H3027}: for therefore I have seen{H7200}{(H8804)} thy face{H6440}, as though I had seen{H7200}{(H8800)} the face{H6440} of God{H430}, and thou wast pleased with me{H7521}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me. (kjv)

======= Genesis 33:11 ============

Genesis 33:11 Take, I pray thee, my gift that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it.(asv)

Genesis 33:11 Přijmi, prosím, dar můj obětovaný tobě, poněvadž štědře obdařil mne Bůh, a mám všeho dosti. Takž ho přinutil, a on vzal. (CZ)

Genesis 33:11 Take{H3947}{(H8798)}, I pray thee, my blessing{H1293} that is brought{H935}{(H8717)} to thee; because God{H430} hath dealt graciously with me{H2603}{(H8804)}, and because{H3605} I have{H3426} enough{H3605}. And he urged{H6484}{(H8799)} him, and he took{H3947}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 33:11 Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it. (kjv)

======= Genesis 33:12 ============

Genesis 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.(asv)

Genesis 33:12 I dí: Poď, a jděme; já půjdu s tebou. (CZ)

Genesis 33:12 And he said{H559}{(H8799)}, Let us take our journey{H5265}{(H8799)}, and let us go{H3212}{(H8799)}, and I will go{H3212}{(H8799)} before thee. (kjv-strongs#)

Gen 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee. (kjv)

======= Genesis 33:13 ============

Genesis 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and that the flocks and herds with me have their young: and if they overdrive them one day, all the flocks will die.(asv)

Genesis 33:13 I řekl k němu Jákob: Ví pán můj, že děti jsou outlí, a mám s sebou ovce i krávy březí; kteréžto budou-li hnány přes moc jeden den, pomře mi všecken dobytek. (CZ)

Genesis 33:13 And he said{H559}{(H8799)} unto him, My lord{H113} knoweth{H3045}{(H8802)} that the children{H3206} are tender{H7390}, and the flocks{H6629} and herds{H1241} with young{H5763}{(H8802)} are with me: and if men should overdrive{H1849}{(H8804)} them one{H259} day{H3117}, all the flock{H6629} will die{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die. (kjv)

======= Genesis 33:14 ============

Genesis 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on gently, according to the pace of the cattle that are before me and according to the pace of the children, until I come unto my lord unto Seir.(asv)

Genesis 33:14 Nechžť medle jde pán můj před služebníkem svým, já pak poznenáhlu se poberu, tak jakž bude moci jíti stádo, kteréž před sebou mám, a jakž postačiti budou moci děti, až tak dojdu ku pánu svému do Seir. (CZ)

Genesis 33:14 Let my lord{H113}, I pray thee, pass over{H5674}{(H8799)} before{H6440} his servant{H5650}: and I will lead on{H5095}{(H8691)} softly{H328}, according as{H7272} the cattle{H4399} that goeth before me{H6440} and the children{H3206} be able to endure{H7272}, until I come{H935}{(H8799)} unto my lord{H113} unto Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir. (kjv)

======= Genesis 33:15 ============

Genesis 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find favor in the sight of my lord.(asv)

Genesis 33:15 I řekl Ezau: Nechť ale pozůstavím něco lidu, kterýž mám s sebou. I odpověděl: K čemu to? Nechť toliko naleznu milost před očima pána svého. (CZ)

Genesis 33:15 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, Let me now leave{H3322}{(H8686)} with thee some of the folk{H5971} that are with me. And he said{H559}{(H8799)}, What{H4100} needeth it? let me find{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in the sight{H5869} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord. (kjv)

======= Genesis 33:16 ============

Genesis 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir.(asv)

Genesis 33:16 Tedy Ezau toho dne navrátil se cestou svou do Seir. (CZ)

Genesis 33:16 So Esau{H6215} returned{H7725}{(H8799)} that day{H3117} on his way{H1870} unto Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir. (kjv)

======= Genesis 33:17 ============

Genesis 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him a house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.(asv)

Genesis 33:17 Jákob pak bral se do Sochot, a ustavěl sobě dům, a dobytku svému zdělal stáje; protož nazval jméno místa toho Sochot. (CZ)

Genesis 33:17 And Jacob{H3290} journeyed{H5265}{(H8804)} to Succoth{H5523}, and built{H1129}{(H8799)} him an house{H1004}, and made{H6213}{(H8804)} booths{H5521} for his cattle{H4735}: therefore the name{H8034} of the place{H4725} is called{H7121}{(H8804)} Succoth{H5523}. (kjv-strongs#)

Gen 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth. (kjv)

======= Genesis 33:18 ============

Genesis 33:18 And Jacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and encamped before the city.(asv)

Genesis 33:18 A tak Jákob navracuje se z Pádan Syrské, přišel ve zdraví k městu Sichem, kteréž jest v zemi Kananejské, a položil se před městem. (CZ)

Genesis 33:18 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} to Shalem{H8004}, a city{H5892} of Shechem{H7927}, which is in the land{H776} of Canaan{H3667}, when he came{H935}{(H8800)} from Padanaram{H6307}; and pitched his tent{H2583}{(H8799)} before{H6440} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 33:18 And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padanaram; and pitched his tent before the city. (kjv)

======= Genesis 33:19 ============

Genesis 33:19 And he bought the parcel of ground, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for a hundred pieces of money.(asv)

Genesis 33:19 I koupil díl pole toho, na němž byl rozbil stan svůj, od synů Emora, otce Sichemova, za sto ovec. (CZ)

Genesis 33:19 And he bought{H7069}{(H8799)} a parcel{H2513} of a field{H7704}, where he had spread{H5186}{(H8804)} his tent{H168}, at the hand{H3027} of the children{H1121} of Hamor{H2544}, Shechem's{H7927} father{H1}, for an hundred{H3967} pieces of money{H7192}. (kjv-strongs#)

Gen 33:19 And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for an hundred pieces of money. (kjv)

======= Genesis 33:20 ============

Genesis 33:20 And he erected there an altar, and called it El-Elohe-Israel.(asv)

Genesis 33:20 A postavil tu oltář, kterémužto dal jméno Bůh silný, Bůh Izraelský. (CZ)

Genesis 33:20 And he erected{H5324}{(H8686)} there an altar{H4196}, and called it{H7121}{(H8799)} Elelohe-Israel{H415}. (kjv-strongs#)

Gen 33:20 And he erected there an altar, and called it EleloheIsrael.(kjv)

======= Genesis 34:1 ============

Genesis 34:1 And Dinah the daughter of Leah, whom she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.(asv)

Genesis 34:1 Vyšla pak Dína, dcera Líe, kterouž porodila Jákobovi, aby se dívala na dcery té země. (CZ)

Genesis 34:1 And Dinah{H1783} the daughter{H1323} of Leah{H3812}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Jacob{H3290}, went out{H3318}{(H8799)} to see{H7200}{(H8800)} the daughters{H1323} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land. (kjv)

======= Genesis 34:2 ============

Genesis 34:2 And Shechem the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her; and he took her, and lay with her, and humbled her.(asv)

Genesis 34:2 Kteroužto uzřev Sichem, syn Emora Hevejského, knížete v krajině té, vzal ji, i ležel s ní, a ponížil jí. (CZ)

Genesis 34:2 And when Shechem{H7927} the son{H1121} of Hamor{H2544} the Hivite{H2340}, prince{H5387} of the country{H776}, saw{H7200}{(H8799)} her, he took{H3947}{(H8799)} her, and lay{H7901}{(H8799)} with her, and defiled her{H6031}{(H8762)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:2 And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her. (kjv)

======= Genesis 34:3 ============

Genesis 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.(asv)

Genesis 34:3 I připojila se duše jeho k Díně, dceři Jákobově; a zamilovav děvečku, mluvil k srdci jejímu. (CZ)

Genesis 34:3 And his soul{H5315} clave{H1692}{(H8799)} unto Dinah{H1783} the daughter{H1323} of Jacob{H3290}, and he loved{H157}{(H8799)} the damsel{H5291}, and spake{H1696}{(H8762)} kindly{H3820} unto the damsel{H5291}. (kjv-strongs#)

Gen 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel. (kjv)

======= Genesis 34:4 ============

Genesis 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.(asv)

Genesis 34:4 Mluvil potom Sichem k Emorovi, otci svému, těmito slovy: Vezmi mi děvečku tuto za manželku. (CZ)

Genesis 34:4 And Shechem{H7927} spake{H559}{(H8799)} unto his father{H1} Hamor{H2544}, saying{H559}{(H8800)}, Get{H3947}{(H8798)} me this damsel{H3207} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife. (kjv)

======= Genesis 34:5 ============

Genesis 34:5 Now Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter; and his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they came.(asv)

Genesis 34:5 Uslyšev pak Jákob, že poškvrnil Díny dcery jeho, (a synové jeho byli s stádem na poli), mlčel, až oni přišli. (CZ)

Genesis 34:5 And Jacob{H3290} heard{H8085}{(H8804)} that he had defiled{H2930}{(H8765)} Dinah{H1783} his daughter{H1323}: now his sons{H1121} were with his cattle{H4735} in the field{H7704}: and Jacob{H3290} held his peace{H2790}{(H8689)} until they were come{H935}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:5 And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come. (kjv)

======= Genesis 34:6 ============

Genesis 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.(asv)

Genesis 34:6 Tedy vyšel Emor, otec Sichemův, k Jákobovi, aby mluvil s ním o to. (CZ)

Genesis 34:6 And Hamor{H2544} the father{H1} of Shechem{H7927} went out{H3318}{(H8799)} unto Jacob{H3290} to commune{H1696}{(H8763)} with{H854} him. (kjv-strongs#)

Gen 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him. (kjv)

======= Genesis 34:7 ============

Genesis 34:7 And the sons of Jacob came in from the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.(asv)

Genesis 34:7 A v tom synové Jákobovi přišli s pole; a uslyšavše o tom, bolestí naplněni jsou muži ti, a rozhněvali se velmi, proto že hanebnou věc učinil v Izraeli, ležav se dcerou Jákobovou, čehož činiti nenáleželo. (CZ)

Genesis 34:7 And the sons{H1121} of Jacob{H3290} came{H935}{(H8804)} out of the field{H7704} when they heard{H8085}{(H8800)} it: and the men{H582} were grieved{H6087}{(H8691)}, and they were very{H3966} wroth{H2734}{(H8799)}, because he had wrought{H6213}{(H8804)} folly{H5039} in Israel{H3478} in lying{H7901}{(H8800)} with Jacob's{H3290} daughter{H1323}; which thing ought not to be done{H6213}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter: which thing ought not to be done. (kjv)

======= Genesis 34:8 ============

Genesis 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you, give her unto him to wife.(asv)

Genesis 34:8 I mluvil Emor s nimi na tento způsob: Sichem, syn můj, hoří milostí k vaší dceři; prosím, dejte mu ji za manželku. (CZ)

Genesis 34:8 And Hamor{H2544} communed{H1696}{(H8762)} with them, saying{H559}{(H8800)}, The soul{H5315} of my son{H1121} Shechem{H7927} longeth{H2836}{(H8804)} for your daughter{H1323}: I pray you give{H5414}{(H8798)} her him to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife. (kjv)

======= Genesis 34:9 ============

Genesis 34:9 And make ye marriages with us; give your daughters unto us, and take our daughters unto you.(asv)

Genesis 34:9 A spřízněte se s námi: Dcery své dávejte nám, a naše dcery pojímejte sobě. (CZ)

Genesis 34:9 And make ye marriages{H2859}{(H8690)} with us, and give{H5414}{(H8799)} your daughters{H1323} unto us, and take{H3947}{(H8799)} our daughters{H1323} unto you. (kjv-strongs#)

Gen 34:9 And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. (kjv)

======= Genesis 34:10 ============

Genesis 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.(asv)

Genesis 34:10 A bydlete s námi, nebo všecka země bude před vámi; osaďte se a obchod veďte v ní, a vládněte jí. (CZ)

Genesis 34:10 And ye shall dwell{H3427}{(H8799)} with us: and the land{H776} shall be{H1961}{(H8799)} before you{H6440}; dwell{H3427}{(H8798)} and trade{H5503}{(H8804)} ye therein, and get you possessions{H270}{(H8734)} therein. (kjv-strongs#)

Gen 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein. (kjv)

======= Genesis 34:11 ============

Genesis 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find favor in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.(asv)

Genesis 34:11 Mluvil i Sichem otci jejímu, a bratřím jejím: Nechť naleznu milost před očima vašima, dám, co mi koli díte. (CZ)

Genesis 34:11 And Shechem{H7927} said{H559}{(H8799)} unto her father{H1} and unto her brethren{H251}, Let me find{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in your eyes{H5869}, and what ye shall say{H559}{(H8799)} unto me I will give{H5414}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give. (kjv)

======= Genesis 34:12 ============

Genesis 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.(asv)

Genesis 34:12 Jmenujte mi věno i dary jak chcete veliké, dám, jak mi koli řeknete; jen mi tu děvečku dejte za manželku. (CZ)

Genesis 34:12 Ask{H7235}{(H8685)} me never so much{H3966} dowry{H4119} and gift{H4976}, and I will give{H5414}{(H8799)} according as ye shall say{H559}{(H8799)} unto me: but give{H5414}{(H8798)} me the damsel{H5291} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife. (kjv)

======= Genesis 34:13 ============

Genesis 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with guile, and spake, because he had defiled Dinah their sister,(asv)

Genesis 34:13 Odpovídajíce pak synové Jákobovi Sichemovi a Emorovi, otci jeho, lstivě mluvili, proto že poškvrnil Díny sestry jich. (CZ)

Genesis 34:13 And the sons{H1121} of Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} Shechem{H7927} and Hamor{H2544} his father{H1} deceitfully{H4820}, and said{H1696}{(H8762)}, because he had defiled{H2930}{(H8765)} Dinah{H1783} their sister{H269}: (kjv-strongs#)

Gen 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister: (kjv)

======= Genesis 34:14 ============

Genesis 34:14 and said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us.(asv)

Genesis 34:14 A řekli jim: Nemůžeme učiniti toho, abychom dali sestru svou za muže neobřezaného; nebo to ohavnost jest u nás. (CZ)

Genesis 34:14 And they said{H559}{(H8799)} unto them, We cannot{H3808}{H3201}{(H8799)} do{H6213}{(H8800)} this thing{H1697}, to give{H5414}{(H8800)} our sister{H269} to one{H376} that is uncircumcised{H6190}; for that were a reproach{H2781} unto us: (kjv-strongs#)

Gen 34:14 And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us: (kjv)

======= Genesis 34:15 ============

Genesis 34:15 Only on this condition will we consent unto you: if ye will be as we are, that every male of you be circumcised;(asv)

Genesis 34:15 Než na tento způsob vám povolíme: Jestliže se chcete srovnati s námi, aby obřezán byl každý z vás pohlaví mužského: (CZ)

Genesis 34:15 But in this{H2063} will we consent{H225}{(H8735)} unto you: If ye will be as we be, that every male{H2145} of you be circumcised{H4135}{(H8736)}; (kjv-strongs#)

Gen 34:15 But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised; (kjv)

======= Genesis 34:16 ============

Genesis 34:16 then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.(asv)

Genesis 34:16 Tedy budeme dávati dcery své vám, a dcery vaše bráti sobě; a budeme bydliti s vámi, a budeme lid jeden. (CZ)

Genesis 34:16 Then will we give{H5414}{(H8804)} our daughters{H1323} unto you, and we will take{H3947}{(H8799)} your daughters{H1323} to us, and we will dwell{H3427}{(H8804)} with you, and we will become one{H259} people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 34:16 Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. (kjv)

======= Genesis 34:17 ============

Genesis 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.(asv)

Genesis 34:17 Pakli neuposlechnete nás, abyste se obřezali, vezmeme zase dceru svou a odejdeme. (CZ)

Genesis 34:17 But if ye will not hearken{H8085}{(H8799)} unto us, to be circumcised{H4135}{(H8736)}; then will we take{H3947}{(H8804)} our daughter{H1323}, and we will be gone{H1980}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone. (kjv)

======= Genesis 34:18 ============

Genesis 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.(asv)

Genesis 34:18 Tedy líbila se řeč jejich Emorovi i Sichemovi, synu Emorovu. (CZ)

Genesis 34:18 And their words{H1697} pleased{H3190}{(H8799)}{H5869} Hamor{H2544}, and Shechem{H7927} Hamor's{H2544} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son. (kjv)

======= Genesis 34:19 ============

Genesis 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was honored above all the house of his father.(asv)

Genesis 34:19 A nemeškal mládenec učiniti toho; nebo se mu zalíbila dcera Jákobova. A on byl nejvzácnější ze všech v domě otce svého. (CZ)

Genesis 34:19 And the young man{H5288} deferred{H309}{(H8765)} not to do{H6213}{(H8800)} the thing{H1697}, because he had delight{H2654}{(H8804)} in Jacob's{H3290} daughter{H1323}: and he was more honourable{H3513}{(H8737)} than all the house{H1004} of his father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was more honourable than all the house of his father. (kjv)

======= Genesis 34:20 ============

Genesis 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,(asv)

Genesis 34:20 I přišel Emor a Sichem, syn jeho, k bráně města svého; a mluvili mužům města svého, řkouce: (CZ)

Genesis 34:20 And Hamor{H2544} and Shechem{H7927} his son{H1121} came{H935}{(H8799)} unto the gate{H8179} of their city{H5892}, and communed{H1696}{(H8762)} with the men{H582} of their city{H5892}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying, (kjv)

======= Genesis 34:21 ============

Genesis 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for, behold, the land is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.(asv)

Genesis 34:21 Muži tito pokojně se mají k nám, nechť tedy bydlí v zemi této, a obchod vedou v ní, (nebo země jest dosti široká a prostranná před nimi;) dcery jejich budeme sobě bráti za manželky, a dcery své budeme dávati jim. (CZ)

Genesis 34:21 These men{H582} are peaceable{H8003} with{H854} us; therefore let them dwell{H3427}{(H8799)} in the land{H776}, and trade{H5503}{(H8799)} therein; for the land{H776}, behold, it is large{H7342} enough{H3027} for them{H6440}; let us take{H3947}{(H8799)} their daughters{H1323} to us for wives{H802}, and let us give{H5414}{(H8799)} them our daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters. (kjv)

======= Genesis 34:22 ============

Genesis 34:22 Only on this condition will the men consent unto us to dwell with us, to become one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.(asv)

Genesis 34:22 Než na tento způsob přivolí nám ti muži k tomu, aby bydlili s námi, a abychom byli jeden lid: Jestliže obřezán bude každý pohlaví mužského mezi námi, tak jako oni jsou obřezáni. (CZ)

Genesis 34:22 Only herein{H2063} will the men{H582} consent{H225}{(H8735)} unto us for to dwell{H3427}{(H8800)} with us, to be one{H259} people{H5971}, if every male{H2145} among us be circumcised{H4135}{(H8736)}, as they are circumcised{H4135}{(H8737)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:22 Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised. (kjv)

======= Genesis 34:23 ============

Genesis 34:23 Shall not their cattle and their substance and all their beasts be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.(asv)

Genesis 34:23 Dobytek jejich a statek jejich, i všecka hovada jejich, zdaliž nebudou naše? Toliko v tom jim povolme, a budou bydliti s námi. (CZ)

Genesis 34:23 Shall not their cattle{H4735} and their substance{H7075} and every beast{H929} of theirs be ours? only let us consent{H225}{(H8735)} unto them, and they will dwell{H3427}{(H8799)} with us. (kjv-strongs#)

Gen 34:23 Shall not their cattle and their substance and every beast of their's be our's? only let us consent unto them, and they will dwell with us. (kjv)

======= Genesis 34:24 ============

Genesis 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.(asv)

Genesis 34:24 I uposlechli Emora a Sichema, syna jeho, všickni vycházející branou města jeho; a obřezali se všickni pohlaví mužského, což jich koli vycházelo z brány města jeho. (CZ)

Genesis 34:24 And unto Hamor{H2544} and unto Shechem{H7927} his son{H1121} hearkened{H8085}{(H8799)} all that went out{H3318}{(H8802)} of the gate{H8179} of his city{H5892}; and every male{H2145} was circumcised{H4135}{(H8735)}, all that went out{H3318}{(H8802)} of the gate{H8179} of his city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city. (kjv)

======= Genesis 34:25 ============

Genesis 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city unawares, and slew all the males.(asv)

Genesis 34:25 A toť dne třetího, když oni největší bolest měli, dva synové Jákobovi, Simeon a Léví, bratří Díny, vzav každý z nich meč svůj, vpadli do města směle, a pomordovali všecky pohlaví mužského. (CZ)

Genesis 34:25 And it came to pass on the third{H7992} day{H3117}, when they were sore{H3510}{(H8802)}, that two{H8147} of the sons{H1121} of Jacob{H3290}, Simeon{H8095} and Levi{H3878}, Dinah's{H1783} brethren{H251}, took{H3947}{(H8799)} each man{H376} his sword{H2719}, and came{H935}{(H8799)} upon the city{H5892} boldly{H983}, and slew{H2026}{(H8799)} all the males{H2145}. (kjv-strongs#)

Gen 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males. (kjv)

======= Genesis 34:26 ============

Genesis 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went forth.(asv)

Genesis 34:26 Emora také a Sichema, syna jeho, zamordovali mečem, a vzavše Dínu z domu Sichemova, odešli. (CZ)

Genesis 34:26 And they slew{H2026}{(H8804)} Hamor{H2544} and Shechem{H7927} his son{H1121} with the edge{H6310} of the sword{H2719}, and took{H3947} Dinah{H1783} out{H3947}{(H8799)} of Shechem's{H7927} house{H1004}, and went out{H3318}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went out. (kjv)

======= Genesis 34:27 ============

Genesis 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister.(asv)

Genesis 34:27 Potom synové Jákobovi přišedše na zbité, vzebrali město, proto že poškvrnili sestry jejich. (CZ)

Genesis 34:27 The sons{H1121} of Jacob{H3290} came{H935}{(H8804)} upon the slain{H2491}, and spoiled{H962}{(H8799)} the city{H5892}, because they had defiled{H2930}{(H8765)} their sister{H269}. (kjv-strongs#)

Gen 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister. (kjv)

======= Genesis 34:28 ============

Genesis 34:28 They took their flocks and their herds and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field;(asv)

Genesis 34:28 Stáda jejich, a voly i osly jejich, a což bylo v městě i po poli, pobrali. (CZ)

Genesis 34:28 They took{H3947}{(H8804)} their sheep{H6629}, and their oxen{H1241}, and their asses{H2543}, and that which was in the city{H5892}, and that which was in the field{H7704}, (kjv-strongs#)

Gen 34:28 They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field, (kjv)

======= Genesis 34:29 ============

Genesis 34:29 and all their wealth, and all their little ones and their wives, took they captive and made a prey, even all that was in the house.(asv)

Genesis 34:29 K tomu i všecko jmění jejich, a všecky malé dítky jejich, a ženy jejich zajali, a vybrali, co kde v domích bylo. (CZ)

Genesis 34:29 And all their wealth{H2428}, and all their little ones{H2945}, and their wives{H802} took they captive{H7617}{(H8804)}, and spoiled{H962}{(H8799)} even all that was in the house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 34:29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house. (kjv)

======= Genesis 34:30 ============

Genesis 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and, I being few in number, they will gather themselves together against me and smite me; and I shall be destroyed, I and my house.(asv)

Genesis 34:30 Řekl pak Jákob Simeonovi a Léví: Zkormoutili jste mne, a zošklivili jste mne u obyvatelů krajiny této, u Kananejských a Ferezejských, a já jsem s malým počtem lidí. Seberou-li se na mne, zbijí mne, a tak vyhlazen budu já i dům můj. (CZ)

Genesis 34:30 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} to Simeon{H8095} and Levi{H3878}, Ye have troubled{H5916}{(H8804)} me to make me to stink{H887}{(H8687)} among the inhabitants{H3427}{(H8802)} of the land{H776}, among the Canaanites{H3669} and the Perizzites{H6522}: and I being few{H4962} in number{H4557}, they shall gather themselves together{H622}{(H8738)} against me, and slay me{H5221}{(H8689)}; and I shall be destroyed{H8045}{(H8738)}, I and my house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house. (kjv)

======= Genesis 34:31 ============

Genesis 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with a harlot?(asv)

Genesis 34:31 A oni odpověděli: A což měli jako nevěstky zle užívati sestry naší? (CZ)

Genesis 34:31 And they said{H559}{(H8799)}, Should he deal{H6213}{(H8799)} with our sister{H269} as with an harlot{H2181}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?(kjv)

======= Genesis 35:1 ============

Genesis 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Beth-el, and dwell there: and make there an altar unto God, who appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.(asv)

Genesis 35:1 Potom mluvil Bůh k Jákobovi: Vstana, vstup do Bethel, a bydli tam; a udělej tam oltář Bohu silnému, kterýž se ukázal tobě, kdyžs utíkal před Ezau bratrem svým. (CZ)

Genesis 35:1 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Arise{H6965}{(H8798)}, go up{H5927}{(H8798)} to Bethel{H1008}, and dwell{H3427}{(H8798)} there: and make{H6213}{(H8798)} there an altar{H4196} unto God{H410}, that appeared{H7200}{(H8737)} unto thee when thou fleddest{H1272}{(H8800)} from the face{H6440} of Esau{H6215} thy brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. (kjv)

======= Genesis 35:2 ============

Genesis 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the foreign gods that are among you, and purify yourselves, and change your garments:(asv)

Genesis 35:2 Tedy řekl Jákob čeládce své, a všechněm, kteříž s ním byli: Odvrzte bohy cizí, kteréž máte mezi sebou, a očisťte se, a změňte roucha svá. (CZ)

Genesis 35:2 Then Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his household{H1004}, and to all that were with him, Put away{H5493}{(H8685)} the strange{H5236} gods{H430} that are among you{H8432}, and be clean{H2891}{(H8690)}, and change{H2498}{(H8685)} your garments{H8071}: (kjv-strongs#)

Gen 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments: (kjv)

======= Genesis 35:3 ============

Genesis 35:3 and let us arise, and go up to Beth-el; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.(asv)

Genesis 35:3 A vstanouce, vstupme do Bethel, a udělám tam oltář silnému Bohu, kterýž vyslyšel mne v den ssoužení mého, a byl se mnou na cestě, kterouž jsem šel. (CZ)

Genesis 35:3 And let us arise{H6965}{(H8799)}, and go up{H5927}{(H8799)} to Bethel{H1008}; and I will make{H6213}{(H8799)} there an altar{H4196} unto God{H410}, who answered{H6030}{(H8802)} me in the day{H3117} of my distress{H6869}, and was with me in the way{H1870} which I went{H1980}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:3 And let us arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. (kjv)

======= Genesis 35:4 ============

Genesis 35:4 And they gave unto Jacob all the foreign gods which were in their hand, and the rings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.(asv)

Genesis 35:4 Tedy dali Jákobovi všecky bohy cizí, kteréž měli, i náušnice, kteréž byly na uších jejich; i zakopal je Jákob pod tím dubem, kterýž byl u Sichem. (CZ)

Genesis 35:4 And they gave{H5414}{(H8799)} unto Jacob{H3290} all the strange{H5236} gods{H430} which were in their hand{H3027}, and all their earrings{H5141} which were in their ears{H241}; and Jacob{H3290} hid{H2934}{(H8799)} them under the oak{H424} which was by Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 35:4 And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. (kjv)

======= Genesis 35:5 ============

Genesis 35:5 And they journeyed: and a terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.(asv)

Genesis 35:5 I brali se odtud. (A byl strach Boží na městech, kteráž byla vůkol nich, a nehonili synů Jákobových.) (CZ)

Genesis 35:5 And they journeyed{H5265}{(H8799)}: and the terror{H2847} of God{H430} was upon the cities{H5892} that were round about{H5439} them, and they did not pursue{H7291}{(H8804)} after{H310} the sons{H1121} of Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 35:5 And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. (kjv)

======= Genesis 35:6 ============

Genesis 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan (the same is Beth-el), he and all the people that were with him.(asv)

Genesis 35:6 Tedy přišel Jákob do Lůz, kteréž jest v zemi Kananejské, (to již slove Bethel,) on i všecken lid, kterýž byl s ním. (CZ)

Genesis 35:6 So Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} to Luz{H3870}, which is in the land{H776} of Canaan{H3667}, that is, Bethel{H1008}, he and all the people{H5971} that were with him. (kjv-strongs#)

Gen 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Bethel, he and all the people that were with him. (kjv)

======= Genesis 35:7 ============

Genesis 35:7 And he built there an altar, and called the place El-beth-el; because there God was revealed unto him, when he fled from the face of his brother.(asv)

Genesis 35:7 I vzdělal tu oltář, a nazval to místo Bůh silný Bethel; nebo tu se mu byl zjevil Bůh, když utíkal před bratrem svým. (CZ)

Genesis 35:7 And he built{H1129}{(H8799)} there an altar{H4196}, and called{H7121}{(H8799)} the place{H4725} Elbethel{H416}: because there God{H430} appeared{H1540}{(H8738)} unto him, when he fled{H1272}{(H8800)} from the face{H6440} of his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 35:7 And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother. (kjv)

======= Genesis 35:8 ============

Genesis 35:8 And Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried below Beth-el under the oak: and the name of it was called Allon-bacuth.(asv)

Genesis 35:8 Tehdy umřela Debora, chovačka Rebeky, a pochována jest pod Bethel, pod dubem; i nazval jméno jeho Allon Bachuth. (CZ)

Genesis 35:8 But Deborah{H1683} Rebekah's{H7259} nurse{H3243}{(H8688)} died{H4191}{(H8799)}, and she was buried{H6912}{(H8735)} beneath Bethel{H1008} under an oak{H437}: and the name{H8034} of it was called{H7121}{(H8799)} Allonbachuth{H439}. (kjv-strongs#)

Gen 35:8 But Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak: and the name of it was called Allonbachuth. (kjv)

======= Genesis 35:9 ============

Genesis 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came from Paddan-aram, and blessed him.(asv)

Genesis 35:9 Ukázal se pak opět Bůh Jákobovi, když se navracoval z Pádan Syrské, a požehnal mu. (CZ)

Genesis 35:9 And God{H430} appeared{H7200}{(H8735)} unto Jacob{H3290} again, when he came{H935}{(H8800)} out of Padanaram{H6307}, and blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him. (kjv)

======= Genesis 35:10 ============

Genesis 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.(asv)

Genesis 35:10 I řekl jemu Bůh: Jméno tvé jest Jákob. Nebude více nazývano jméno tvé toliko Jákob, ale Izrael také bude jméno tvé. Protož nazval jméno jeho Izrael. (CZ)

Genesis 35:10 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him, Thy name{H8034} is Jacob{H3290}: thy name{H8034} shall not be called{H7121}{(H8735)} any more Jacob{H3290}, but Israel{H3478} shall be thy name{H8034}: and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Israel{H3478}. (kjv-strongs#)

Gen 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel. (kjv)

======= Genesis 35:11 ============

Genesis 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;(asv)

Genesis 35:11 Řekl ještě Bůh jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; rostiž a množ se; národ, nýbrž množství národů bude z tebe, i králové z bedr tvých vyjdou. (CZ)

Genesis 35:11 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him, I am God{H410} Almighty{H7706}: be fruitful{H6509}{(H8798)} and multiply{H7235}{(H8798)}; a nation{H1471} and a company{H6951} of nations{H1471} shall be of thee, and kings{H4428} shall come{H3318}{(H8799)} out of thy loins{H2504}; (kjv-strongs#)

Gen 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins; (kjv)

======= Genesis 35:12 ============

Genesis 35:12 and the land which I gave unto Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.(asv)

Genesis 35:12 A zemi tu, kterouž jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tobě ji dám; semeni také tvému po tobě dám tu zemi. (CZ)

Genesis 35:12 And the land{H776} which I gave{H5414}{(H8804)} Abraham{H85} and Isaac{H3327}, to thee I will give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233} after thee{H310} will I give{H5414}{(H8799)} the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 35:12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land. (kjv)

======= Genesis 35:13 ============

Genesis 35:13 And God went up from him in the place where he spake with him.(asv)

Genesis 35:13 I vstoupil od něho Bůh z místa, na kterémž mluvil s ním. (CZ)

Genesis 35:13 And God{H430} went up{H5927}{(H8799)} from him in the place{H4725} where he talked{H1696}{(H8765)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 35:13 And God went up from him in the place where he talked with him. (kjv)

======= Genesis 35:14 ============

Genesis 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he spake with him, a pillar of stone: and he poured out a drink-offering thereon, and poured oil thereon.(asv)

Genesis 35:14 Jákob pak vyzdvihl znamení pamětné na místě tom, na kterémž mluvil s ním, sloup kamenný; a pokropil ho skropením, a svrchu polil jej olejem. (CZ)

Genesis 35:14 And Jacob{H3290} set up{H5324}{(H8686)} a pillar{H4676} in the place{H4725} where he talked{H1696}{(H8765)} with him, even a pillar{H4678} of stone{H68}: and he poured{H5258}{(H8686)} a drink offering{H5262} thereon, and he poured{H3332}{(H8799)} oil{H8081} thereon. (kjv-strongs#)

Gen 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon. (kjv)

======= Genesis 35:15 ============

Genesis 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Beth-el.(asv)

Genesis 35:15 A nazval Jákob jméno místa toho, na kterémž mluvil s ním Bůh, Bethel. (CZ)

Genesis 35:15 And Jacob{H3290} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the place{H4725} where God{H430} spake{H1696}{(H8765)} with him, Bethel{H1008}. (kjv-strongs#)

Gen 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Bethel. (kjv)

======= Genesis 35:16 ============

Genesis 35:16 And they journeyed from Beth-el; and there was still some distance to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labor.(asv)

Genesis 35:16 I brali se z Bethel, a bylo již nedaleko do Efraty. I porodila Ráchel, a těžkosti trpěla roděci. (CZ)

Genesis 35:16 And they journeyed{H5265}{(H8799)} from Bethel{H1008}; and there was but{H5750} a little{H3530} way{H776} to come{H935}{(H8800)} to Ephrath{H672}: and Rachel{H7354} travailed{H3205}{(H8799)}, and she had hard{H7185}{(H8762)} labour{H3205}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:16 And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour. (kjv)

======= Genesis 35:17 ============

Genesis 35:17 And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, Fear not; for now thou shalt have another son.(asv)

Genesis 35:17 A když s těžkostí rodila, řekla jí baba: Neboj se, nebo také tohoto syna míti budeš. (CZ)

Genesis 35:17 And it came to pass, when she was in hard{H7185}{(H8687)} labour{H3205}{(H8800)}, that the midwife{H3205}{(H8764)} said{H559}{(H8799)} unto her, Fear{H3372}{(H8799)} not; thou shalt have this son{H1121} also. (kjv-strongs#)

Gen 35:17 And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also. (kjv)

======= Genesis 35:18 ============

Genesis 35:18 And it came to pass, as her soul was departing (for she died), that she called his name Ben-oni: but his father called him Benjamin.(asv)

Genesis 35:18 I stalo se, když k smrti pracovala, (nebo umřela), nazvala jméno jeho Ben Oni; ale otec jeho nazval ho Beniaminem. (CZ)

Genesis 35:18 And it came to pass, as her soul{H5315} was in departing{H3318}{(H8800)},(for she died{H4191}{(H8804)}) that she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Benoni{H1126}: but his father{H1} called{H7121}{(H8804)} him Benjamin{H1144}. (kjv-strongs#)

Gen 35:18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin. (kjv)

======= Genesis 35:19 ============

Genesis 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath (the same is Beth-lehem).(asv)

Genesis 35:19 I umřela Ráchel, a pochována jest na cestě k Efratě, jenž jest Betlém. (CZ)

Genesis 35:19 And Rachel{H7354} died{H4191}{(H8799)}, and was buried{H6912}{(H8735)} in the way{H1870} to Ephrath{H672}, which is Bethlehem{H1035}. (kjv-strongs#)

Gen 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. (kjv)

======= Genesis 35:20 ============

Genesis 35:20 And Jacob set up a pillar upon her grave: the same is the Pillar of Rachel's grave unto this day.(asv)

Genesis 35:20 A postavil Jákob znamení pamětné nad hrobem jejím; toť jest znamení hrobu Ráchel až do dnešního dne. (CZ)

Genesis 35:20 And Jacob{H3290} set{H5324}{(H8686)} a pillar{H4676} upon her grave{H6900}: that is the pillar{H4678} of Rachel's{H7354} grave{H6900} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 35:20 And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel's grave unto this day. (kjv)

======= Genesis 35:21 ============

Genesis 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Eder.(asv)

Genesis 35:21 I odebral se odtud Izrael, a rozbil stan svůj za věží Eder. (CZ)

Genesis 35:21 And Israel{H3478} journeyed{H5265}{(H8799)}, and spread{H5186}{(H8799)} his tent{H168} beyond{H1973} the tower{H4026} of Edar{H4029}. (kjv-strongs#)

Gen 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar. (kjv)

======= Genesis 35:22 ============

Genesis 35:22 And it came to pass, while Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve:(asv)

Genesis 35:22 Stalo se pak také, když bydlil Izrael v té krajině, že Ruben šel, a spal s Bálou, ženinou otce svého; o čemž uslyšel Izrael. Bylo pak synů Jákobových dvanácte. (CZ)

Genesis 35:22 And it came to pass, when Israel{H3478} dwelt{H7931}{(H8800)} in that land{H776}, that Reuben{H7205} went{H3212}{(H8799)} and lay{H7901}{(H8799)} with Bilhah{H1090} his father's{H1} concubine{H6370}: and Israel{H3478} heard{H8085}{(H8799)} it. Now the sons{H1121} of Jacob{H3290} were twelve{H8147}{H6240}: (kjv-strongs#)

Gen 35:22 And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve: (kjv)

======= Genesis 35:23 ============

Genesis 35:23 the sons of Leah: Reuben, Jacob's first-born, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun;(asv)

Genesis 35:23 Synové pak Líe: Prvorozený Jákobův Ruben, potom Simeon, a Léví, a Juda, a Izachar, a Zabulon. (CZ)

Genesis 35:23 The sons{H1121} of Leah{H3812}; Reuben{H7205}, Jacob's{H3290} firstborn{H1060}, and Simeon{H8095}, and Levi{H3878}, and Judah{H3063}, and Issachar{H3485}, and Zebulun{H2074}: (kjv-strongs#)

Gen 35:23 The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun: (kjv)

======= Genesis 35:24 ============

Genesis 35:24 the sons of Rachel: Joseph and Benjamin;(asv)

Genesis 35:24 Synové Ráchel: Jozef a Beniamin. (CZ)

Genesis 35:24 The sons{H1121} of Rachel{H7354}; Joseph{H3130}, and Benjamin{H1144}: (kjv-strongs#)

Gen 35:24 The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin: (kjv)

======= Genesis 35:25 ============

Genesis 35:25 and the sons of Bilhah, Rachel's handmaid: Dan and Naphtali;(asv)

Genesis 35:25 A synové Bály, děvky Ráchel: Dan a Neftalím. (CZ)

Genesis 35:25 And the sons{H1121} of Bilhah{H1090}, Rachel's{H7354} handmaid{H8198}; Dan{H1835}, and Naphtali{H5321}: (kjv-strongs#)

Gen 35:25 And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid; Dan, and Naphtali: (kjv)

======= Genesis 35:26 ============

Genesis 35:26 and the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad and Asher: these are the sons of Jacob, that were born to him in Paddan-aram.(asv)

Genesis 35:26 A synové Zelfy, děvky Líe: Gád a Asser. Tiť jsou synové Jákobovi, kteříž mu zrozeni jsou v Pádan Syrské. (CZ)

Genesis 35:26 And the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, Leah's{H3812} handmaid{H8198}; Gad{H1410}, and Asher{H836}: these are the sons{H1121} of Jacob{H3290}, which were born{H3205}{(H8795)} to him in Padanaram{H6307}. (kjv-strongs#)

Gen 35:26 And the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram. (kjv)

======= Genesis 35:27 ============

Genesis 35:27 And Jacob came unto Isaac his father to Mamre, to Kiriath-arba (the same is Hebron), where Abraham and Isaac sojourned.(asv)

Genesis 35:27 Tedy přišel Jákob k Izákovi otci svému do Mamre, do města Arbe, jenž jest Hebron, kdežto bydlil pohostinu Abraham a Izák. (CZ)

Genesis 35:27 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} unto Isaac{H3327} his father{H1} unto Mamre{H4471}, unto the city of Arbah{H7153}, which is Hebron{H2275}, where Abraham{H85} and Isaac{H3327} sojourned{H1481}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. (kjv)

======= Genesis 35:28 ============

Genesis 35:28 And the days of Isaac were a hundred and fourscore years.(asv)

Genesis 35:28 A bylo dnů Izákových sto osmdesáte let. (CZ)

Genesis 35:28 And the days{H3117} of Isaac{H3327} were an hundred{H3967}{H8141} and fourscore{H8084} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 35:28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years. (kjv)

======= Genesis 35:29 ============

Genesis 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, old and full of days: and Esau and Jacob his sons buried him.(asv)

Genesis 35:29 I dokonal Izák, a umřel, a připojen jest k lidu svému, stár jsa a plný dnů; i pochovali ho Ezau a Jákob, synové jeho. (CZ)

Genesis 35:29 And Isaac{H3327} gave up the ghost{H1478}{(H8799)}, and died{H4191}{(H8799)}, and was gathered{H622}{(H8735)} unto his people{H5971}, being old{H2205} and full{H7649} of days{H3117}: and his sons{H1121} Esau{H6215} and Jacob{H3290} buried{H6912}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.(kjv)

======= Genesis 36:1 ============

Genesis 36:1 Now these are the generations of Esau (the same is Edom).(asv)

Genesis 36:1 Tito jsou pak rodové Ezau, kterýž měl přijmí Edom. (CZ)

Genesis 36:1 Now these are the generations{H8435} of Esau{H6215}, who is Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:1 Now these are the generations of Esau, who is Edom. (kjv)

======= Genesis 36:2 ============

Genesis 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon the Hittite, and Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon the Hivite,(asv)

Genesis 36:2 Ezau pojal sobě ženy ze dcer Kananejských, Adu, dceru Elona Hetejského, a Olibamu, dceru Anovu, dceru Sebeona Hevejského, (CZ)

Genesis 36:2 Esau{H6215} took{H3947}{(H8804)} his wives{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}; Adah{H5711} the daughter{H1323} of Elon{H356} the Hittite{H2850}, and Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034} the daughter{H1323} of Zibeon{H6649} the Hivite{H2340}; (kjv-strongs#)

Gen 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite; (kjv)

======= Genesis 36:3 ============

Genesis 36:3 and Basemath Ishmael's daughter, sister of Nebaioth.(asv)

Genesis 36:3 A Bazematu, dceru Izmaelovu, sestru Nabajotovu. (CZ)

Genesis 36:3 And Bashemath{H1315} Ishmael's{H3458} daughter{H1323}, sister{H269} of Nebajoth{H5032}. (kjv-strongs#)

Gen 36:3 And Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth. (kjv)

======= Genesis 36:4 ============

Genesis 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Basemath bare Reuel;(asv)

Genesis 36:4 I porodila Ada Ezauchovi Elifaza, a Bazemat porodila Rahuele. (CZ)

Genesis 36:4 And Adah{H5711} bare{H3205}{(H8799)} to Esau{H6215} Eliphaz{H464}; and Bashemath{H1315} bare{H3205}{(H8804)} Reuel{H7467}; (kjv-strongs#)

Gen 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel; (kjv)

======= Genesis 36:5 ============

Genesis 36:5 and Oholibamah bare Jeush, and Jalam, and Korah: these are the sons of Esau, that were born unto him in the land of Canaan.(asv)

Genesis 36:5 Olibama pak porodila Jehusa, a Jheloma, a Koré. Ti jsou synové Ezau, kteříž se mu zrodili v zemi Kananejské. (CZ)

Genesis 36:5 And Aholibamah{H173} bare{H3205}{(H8804)} Jeush{H3274}, and Jaalam{H3281}, and Korah{H7141}: these are the sons{H1121} of Esau{H6215}, which were born{H3205}{(H8795)} unto him in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 36:5 And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 36:6 ============

Genesis 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the souls of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his possessions, which he had gathered in the land of Canaan; and went into a land away from his brother Jacob.(asv)

Genesis 36:6 I pobral Ezau ženy své, i syny své, a dcery své, a všecku čeleď svou, i dobytek svůj, a všecka hovada svá, i všecko jmění své, kteréhož nabyl v zemi Kananejské, a odebral se do země Seir, před příchodem Jákoba bratra svého. (CZ)

Genesis 36:6 And Esau{H6215} took{H3947}{(H8799)} his wives{H802}, and his sons{H1121}, and his daughters{H1323}, and all the persons{H5315} of his house{H1004}, and his cattle{H4735}, and all his beasts{H929}, and all his substance{H7075}, which he had got{H7408}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}; and went{H3212}{(H8799)} into the country{H776} from the face{H6440} of his brother{H251} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob. (kjv)

======= Genesis 36:7 ============

Genesis 36:7 For their substance was too great for them to dwell together; and the land of their sojournings could not bear them because of their cattle.(asv)

Genesis 36:7 Nebo zboží jejich bylo tak veliké, že nemohli bydliti spolu; aniž ta země, v níž oni pohostinu byli, mohla jich snésti, pro dobytky jejich. (CZ)

Genesis 36:7 For their riches{H7399} were more{H7227} than that they might dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}; and the land{H776} wherein they were strangers{H4033} could{H3201}{(H8804)} not bear{H5375}{(H8800)} them because{H6440} of their cattle{H4735}. (kjv-strongs#)

Gen 36:7 For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle. (kjv)

======= Genesis 36:8 ============

Genesis 36:8 And Esau dwelt in mount Seir: Esau is Edom.(asv)

Genesis 36:8 Protož bydlil Ezau na hoře Seir; Ezau pak ten jest Edom. (CZ)

Genesis 36:8 Thus dwelt{H3427}{(H8799)} Esau{H6215} in mount{H2022} Seir{H8165}: Esau{H6215} is Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:8 Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom. (kjv)

======= Genesis 36:9 ============

Genesis 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:(asv)

Genesis 36:9 A tak tito jsou rodové Ezau, otce Idumejských, na hoře Seir. (CZ)

Genesis 36:9 And these are the generations{H8435} of Esau{H6215} the father{H1} of the Edomites{H123} in mount{H2022} Seir{H8165}: (kjv-strongs#)

Gen 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir: (kjv)

======= Genesis 36:10 ============

Genesis 36:10 these are the names of Esau's sons: Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Basemath the wife of Esau.(asv)

Genesis 36:10 Tato byla jména synů Ezau: Elifaz, syn Ady, ženy Ezau; Rahuel, syn Bazematy, ženy Ezau. (CZ)

Genesis 36:10 These are the names{H8034} of Esau's{H6215} sons{H1121}; Eliphaz{H464} the son{H1121} of Adah{H5711} the wife{H802} of Esau{H6215}, Reuel{H7467} the son{H1121} of Bashemath{H1315} the wife{H802} of Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 36:10 These are the names of Esau's sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau. (kjv)

======= Genesis 36:11 ============

Genesis 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.(asv)

Genesis 36:11 Synové pak Elifazovi byli: Teman, Omar, Sefo, a Gatam a Kenaz. (CZ)

Genesis 36:11 And the sons{H1121} of Eliphaz{H464} were Teman{H8487}, Omar{H201}, Zepho{H6825}, and Gatam{H1609}, and Kenaz{H7073}. (kjv-strongs#)

Gen 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz. (kjv)

======= Genesis 36:12 ============

Genesis 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these are the sons of Adah, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:12 Tamna pak byla ženina Elifaza, syna Ezau. Ta porodila Elifazovi Amalecha. Ti jsou synové Ady, ženy Ezau. (CZ)

Genesis 36:12 And Timna{H8555} was concubine{H6370} to Eliphaz{H464} Esau's{H6215} son{H1121}; and she bare{H3205}{(H8799)} to Eliphaz{H464} Amalek{H6002}: these were the sons{H1121} of Adah{H5711} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:13 ============

Genesis 36:13 And these are the sons of Reuel: Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Basemath, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:13 Synové pak Rahuelovi tito: Nahat, Zára, Samma a Méza. To byli synové Bazematy, ženy Ezau. (CZ)

Genesis 36:13 And these are the sons{H1121} of Reuel{H7467}; Nahath{H5184}, and Zerah{H2226}, Shammah{H8048}, and Mizzah{H4199}: these were the sons{H1121} of Bashemath{H1315} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:14 ============

Genesis 36:14 And these were the sons of Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jalam, and Korah.(asv)

Genesis 36:14 A tito byli synové Olibamy, dcery Anovy, dcery Sebeonovy, ženy Ezau, kteráž porodila Ezauchovi Jehusa, Jheloma a Koré. (CZ)

Genesis 36:14 And these were the sons{H1121} of Aholibamah{H173}, the daughter{H1323} of Anah{H6034} the daughter{H1323} of Zibeon{H6649}, Esau's{H6215} wife{H802}: and she bare{H3205}{(H8799)} to Esau{H6215} Jeush{H3274}, and Jaalam{H3281}, and Korah{H7141}. (kjv-strongs#)

Gen 36:14 And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah. (kjv)

======= Genesis 36:15 ============

Genesis 36:15 These are the chiefs of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the first-born of Esau: chief Teman, chief Omar, chief Zepho, chief Kenaz,(asv)

Genesis 36:15 Tito všickni byli knížata synů Ezau. Synové Elifaza prvorozeného Ezau: Kníže Teman, kníže Omar, kníže Sefo, kníže Kenaz, (CZ)

Genesis 36:15 These were dukes{H441} of the sons{H1121} of Esau{H6215}: the sons{H1121} of Eliphaz{H464} the firstborn{H1060} son of Esau{H6215}; duke{H441} Teman{H8487}, duke{H441} Omar{H201}, duke{H441} Zepho{H6825}, duke{H441} Kenaz{H7073}, (kjv-strongs#)

Gen 36:15 These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz, (kjv)

======= Genesis 36:16 ============

Genesis 36:16 chief Korah, chief Gatam, chief Amalek: these are the chiefs that came of Eliphaz in the land of Edom; these are the sons of Adah.(asv)

Genesis 36:16 Kníže Koré, kníže Gatam, kníže Amalech. Ta jsou knížata pošlá z Elifaza v zemi Idumejské; ti jsou synové Ady. (CZ)

Genesis 36:16 Duke{H441} Korah{H7141}, duke{H441} Gatam{H1609}, and duke{H441} Amalek{H6002}: these are the dukes{H441} that came of Eliphaz{H464} in the land{H776} of Edom{H123}; these were the sons{H1121} of Adah{H5711}. (kjv-strongs#)

Gen 36:16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah. (kjv)

======= Genesis 36:17 ============

Genesis 36:17 And these are the sons of Reuel, Esau's son: chief Nahath, chief Zerah, chief Shammah, chief Mizzah: these are the chiefs that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Basemath, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:17 Tito pak jsou synové Rahuele, syna Ezau: Kníže Nahat, kníže Zára, kníže Samma, kníže Méza. Ta knížata pošla z Rahuele, v zemi Idumejské; to jsou synové Bazematy, ženy Ezau. (CZ)

Genesis 36:17 And these are the sons{H1121} of Reuel{H7467} Esau's{H6215} son{H1121}; duke{H441} Nahath{H5184}, duke{H441} Zerah{H2226}, duke{H441} Shammah{H8048}, duke{H441} Mizzah{H4199}: these are the dukes{H441} that came of Reuel{H7467} in the land{H776} of Edom{H123}; these are the sons{H1121} of Bashemath{H1315} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:17 And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:18 ============

Genesis 36:18 And these are the sons of Oholibamah, Esau's wife: chief Jeush, chief Jalam, chief Korah: these are the chiefs that came of Oholibamah the daughter of Anah, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:18 A synové Olibamy, ženy Ezau, tito jsou: Kníže Jehus, kníže Jhelom, kníže Koré. To jsou knížata z Olibamy, dcery Anovy, ženy Ezau. (CZ)

Genesis 36:18 And these are the sons{H1121} of Aholibamah{H173} Esau's{H6215} wife{H802}; duke{H441} Jeush{H3266}, duke{H441} Jaalam{H3281}, duke{H441} Korah{H7141}: these were the dukes{H441} that came of Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034}, Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:18 And these are the sons of Aholibamah Esau's wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:19 ============

Genesis 36:19 These are the sons of Esau, and these are their chiefs: the same is Edom.(asv)

Genesis 36:19 Tiť jsou synové Ezau, a ta knížata jejich; onť jest Edom. (CZ)

Genesis 36:19 These are the sons{H1121} of Esau{H6215}, who is Edom{H123}, and these are their dukes{H441}. (kjv-strongs#)

Gen 36:19 These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes. (kjv)

======= Genesis 36:20 ============

Genesis 36:20 These are the sons of Seir the Horite, the inhabitants of the land: Lotan and Shobal and Zibeon and Anah,(asv)

Genesis 36:20 Tito pak jsou synové Seir, totiž Horejští, obyvatelé země té: Lotan, Sobal, Sebeon a Ana, (CZ)

Genesis 36:20 These are the sons{H1121} of Seir{H8165} the Horite{H2752}, who inhabited{H3427}{(H8802)} the land{H776}; Lotan{H3877}, and Shobal{H7732}, and Zibeon{H6649}, and Anah{H6034}, (kjv-strongs#)

Gen 36:20 These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, (kjv)

======= Genesis 36:21 ============

Genesis 36:21 and Dishon and Ezer and Dishan: these are the chiefs that came of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.(asv)

Genesis 36:21 A Dison, Eser a Dízan. Ta jsou knížata Horejská, synové Seir, v zemi Idumejské. (CZ)

Genesis 36:21 And Dishon{H1787}, and Ezer{H687}, and Dishan{H1789}: these are the dukes{H441} of the Horites{H2752}, the children{H1121} of Seir{H8165} in the land{H776} of Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:21 And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom. (kjv)

======= Genesis 36:22 ============

Genesis 36:22 And the children of Lotan were Hori and Heman; and Lotan's sister was Timna.(asv)

Genesis 36:22 Synové Lotanovi byli: Hori a Hemam; a sestra Lotanova Tamna. (CZ)

Genesis 36:22 And the children{H1121} of Lotan{H3877} were Hori{H2753} and Hemam{H1967}; and Lotan's{H3877} sister{H269} was Timna{H8555}. (kjv-strongs#)

Gen 36:22 And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna. (kjv)

======= Genesis 36:23 ============

Genesis 36:23 And these are the children of Shobal: Alvan and Manahath and Ebal, Shepho and Onam.(asv)

Genesis 36:23 Synové pak Sobalovi tito: Alvan, Manáhat, Ebal, Sefo a Onam. (CZ)

Genesis 36:23 And the children{H1121} of Shobal{H7732} were these; Alvan{H5935}, and Manahath{H4506}, and Ebal{H5858}, Shepho{H8195}, and Onam{H208}. (kjv-strongs#)

Gen 36:23 And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam. (kjv)

======= Genesis 36:24 ============

Genesis 36:24 And these are the children of Zibeon: Aiah and Anah; this is Anah who found the hot springs in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.(asv)

Genesis 36:24 A tito synové Sebeonovi: Aia a Ana. To jest ten Ana, kterýž nalezl mezky na poušti, když pásl osly Sebeona otce svého. (CZ)

Genesis 36:24 And these are the children{H1121} of Zibeon{H6649}; both Ajah{H345}, and Anah{H6034}: this was that Anah{H6034} that found{H4672}{(H8804)} the mules{H3222} in the wilderness{H4057}, as he fed{H7462}{(H8800)} the asses{H2543} of Zibeon{H6649} his father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 36:24 And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father. (kjv)

======= Genesis 36:25 ============

Genesis 36:25 And these are the children of Anah: Dishon and Oholibamah the daughter of Anah.(asv)

Genesis 36:25 Tito pak děti Anovi: Dison a Olibama, dcera Anova. (CZ)

Genesis 36:25 And the children{H1121} of Anah{H6034} were these; Dishon{H1787}, and Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034}. (kjv-strongs#)

Gen 36:25 And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah. (kjv)

======= Genesis 36:26 ============

Genesis 36:26 And these are the children of Dishon: Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran.(asv)

Genesis 36:26 A synové Dízanovi tito: Hamdan, Eseban, Jetran a Charan. (CZ)

Genesis 36:26 And these are the children{H1121} of Dishon{H1787}; Hemdan{H2533}, and Eshban{H790}, and Ithran{H3506}, and Cheran{H3763}. (kjv-strongs#)

Gen 36:26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran. (kjv)

======= Genesis 36:27 ============

Genesis 36:27 These are the children of Ezer: Bilhan and Zaavan and Akan.(asv)

Genesis 36:27 Synové Eser tito: Balaan, Závan a Achan. (CZ)

Genesis 36:27 The children{H1121} of Ezer{H687} are these; Bilhan{H1092}, and Zaavan{H2190}, and Akan{H6130}. (kjv-strongs#)

Gen 36:27 The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan. (kjv)

======= Genesis 36:28 ============

Genesis 36:28 These are the children of Dishan: Uz and Aran.(asv)

Genesis 36:28 Tito synové Dízanovi: Hus a Aran. (CZ)

Genesis 36:28 The children{H1121} of Dishan{H1789} are these; Uz{H5780}, and Aran{H765}. (kjv-strongs#)

Gen 36:28 The children of Dishan are these; Uz, and Aran. (kjv)

======= Genesis 36:29 ============

Genesis 36:29 These are the chiefs that came of the Horites: chief Lotan, chief Shobal, chief Zibeon, chief Anah,(asv)

Genesis 36:29 Tato jsou knížata Horejská: Kníže Lotan, kníže Sobal, kníže Sebeon, kníže Ana, (CZ)

Genesis 36:29 These are the dukes{H441} that came of the Horites{H2752}; duke{H441} Lotan{H3877}, duke{H441} Shobal{H7732}, duke{H441} Zibeon{H6649}, duke{H441} Anah{H6034}, (kjv-strongs#)

Gen 36:29 These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah, (kjv)

======= Genesis 36:30 ============

Genesis 36:30 chief Dishon, chief Ezer, chief Dishan: these are the chiefs that came of the Horites, according to their chiefs in the land of Seir.(asv)

Genesis 36:30 Kníže Dison, kníže Eser, kníže Dízan. To byla knížata Horejská, po knížetstvích svých v zemi Seir. (CZ)

Genesis 36:30 Duke{H441} Dishon{H1787}, duke{H441} Ezer{H687}, duke{H441} Dishan{H1789}: these are the dukes{H441} that came of Hori{H2753}, among their dukes{H441} in the land{H776} of Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 36:30 Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir. (kjv)

======= Genesis 36:31 ============

Genesis 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.(asv)

Genesis 36:31 Tito pak byli králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval král nad syny Izraelskými. (CZ)

Genesis 36:31 And these are the kings{H4428} that reigned{H4427}{(H8804)} in the land{H776} of Edom{H123}, before{H6440} there reigned{H4427}{(H8800)} any king{H4428} over the children{H1121} of Israel{H3478}. (kjv-strongs#)

Gen 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel. (kjv)

======= Genesis 36:32 ============

Genesis 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom; and the name of his city was Dinhabah.(asv)

Genesis 36:32 Kraloval tedy v Edom Béla, syn Beorův, a jméno města jeho Denaba. (CZ)

Genesis 36:32 And Bela{H1106} the son{H1121} of Beor{H1160} reigned{H4427}{(H8799)} in Edom{H123}: and the name{H8034} of his city{H5892} was Dinhabah{H1838}. (kjv-strongs#)

Gen 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah. (kjv)

======= Genesis 36:33 ============

Genesis 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:33 I umřel Béla, a kraloval místo něho Jobab, syn Záre z Bozra. (CZ)

Genesis 36:33 And Bela{H1106} died{H4191}{(H8799)}, and Jobab{H3103} the son{H1121} of Zerah{H2226} of Bozrah{H1224} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:34 ============

Genesis 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:34 I umřel Jobab, a kraloval na místě jeho Husam z země Temanské. (CZ)

Genesis 36:34 And Jobab{H3103} died{H4191}{(H8799)}, and Husham{H2367} of the land{H776} of Temani{H8489} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:35 ============

Genesis 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.(asv)

Genesis 36:35 Umřel i Husam, a kraloval místo něho Adad, syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; a jméno města jeho Avith. (CZ)

Genesis 36:35 And Husham{H2367} died{H4191}{(H8799)}, and Hadad{H1908} the son{H1121} of Bedad{H911}, who smote{H5221}{(H8688)} Midian{H4080} in the field{H7704} of Moab{H4124}, reigned{H4427}{(H8799)} in his stead: and the name{H8034} of his city{H5892} was Avith{H5762}. (kjv-strongs#)

Gen 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. (kjv)

======= Genesis 36:36 ============

Genesis 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:36 Když pak umřel Adad, kraloval místo něho Semla z Masreka. (CZ)

Genesis 36:36 And Hadad{H1908} died{H4191}{(H8799)}, and Samlah{H8072} of Masrekah{H4957} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:37 ============

Genesis 36:37 And Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:37 A po smrti Semlově kraloval na místě jeho Saul z Rohobot od řeky. (CZ)

Genesis 36:37 And Samlah{H8072} died{H4191}{(H8799)}, and Saul{H7586} of Rehoboth{H7344} by the river{H5104} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:37 And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:38 ============

Genesis 36:38 And Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:38 Umřel i Saul, a kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův. (CZ)

Genesis 36:38 And Saul{H7586} died{H4191}{(H8799)}, and Baalhanan{H1177} the son{H1121} of Achbor{H5907} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:38 And Saul died, and Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:39 ============

Genesis 36:39 And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.(asv)

Genesis 36:39 A když i Bálanan umřel, syn Achoborův, kraloval na místě jeho Adar; a jméno města jeho Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy. (CZ)

Genesis 36:39 And Baalhanan{H1177} the son{H1121} of Achbor{H5907} died{H4191}{(H8799)}, and Hadar{H1924} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead: and the name{H8034} of his city{H5892} was Pau{H6464}; and his wife's{H802} name{H8034} was Mehetabel{H4105}, the daughter{H1323} of Matred{H4308}, the daughter{H1323} of Mezahab{H4314}. (kjv-strongs#)

Gen 36:39 And Baalhanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. (kjv)

======= Genesis 36:40 ============

Genesis 36:40 And these are the names of the chiefs that came of Esau, according to their families, after their places, by their names: chief Timna, chief Alvah, chief Jetheth,(asv)

Genesis 36:40 Ta jsou jména knížat pošlých z Ezau, po čeledech jejich, po místech jejich, vedlé jmen jejich: Kníže Tamna, kníže Alva, kníže Jetet, (CZ)

Genesis 36:40 And these are the names{H8034} of the dukes{H441} that came of Esau{H6215}, according to their families{H4940}, after their places{H4725}, by their names{H8034}; duke{H441} Timnah{H8555}, duke{H441} Alvah{H5933}, duke{H441} Jetheth{H3509}, (kjv-strongs#)

Gen 36:40 And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth, (kjv)

======= Genesis 36:41 ============

Genesis 36:41 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,(asv)

Genesis 36:41 Kníže Olibama, kníže Ela, kníže Finon. (CZ)

Genesis 36:41 Duke{H441} Aholibamah{H173}, duke{H441} Elah{H425}, duke{H441} Pinon{H6373}, (kjv-strongs#)

Gen 36:41 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon, (kjv)

======= Genesis 36:42 ============

Genesis 36:42 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,(asv)

Genesis 36:42 Kníže Kenaz, kníže Teman, kníže Mabsar. (CZ)

Genesis 36:42 Duke{H441} Kenaz{H7073}, duke{H441} Teman{H8487}, duke{H441} Mibzar{H4014}, (kjv-strongs#)

Gen 36:42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar, (kjv)

======= Genesis 36:43 ============

Genesis 36:43 chief Magdiel, chief Iram: these are the chiefs of Edom, according to their habitations in the land of their possession. This is Esau, the father of the Edomites.(asv)

Genesis 36:43 Kníže Magdiel, kníže Híram. Tať jsou knížata Idumejská, tak jakž kteří bydlili v zemi dědictví svého. Toť jest ten Ezau, otec Idumejských. (CZ)

Genesis 36:43 Duke{H441} Magdiel{H4025}, duke{H441} Iram{H5902}: these be the dukes{H441} of Edom{H123}, according to their habitations{H4186} in the land{H776} of their possession{H272}: he is Esau{H6215} the father{H1} of the Edomites{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.(kjv)

======= Genesis 37:1 ============

Genesis 37:1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan.(asv)

Genesis 37:1 Jákob pak bydlil v zemi putování otce svého, v zemi Kananejské. (CZ)

Genesis 37:1 And Jacob{H3290} dwelt{H3427}{(H8799)} in the land{H776} wherein his father{H1} was a stranger{H4033}, in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 37:1 And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 37:2 ============

Genesis 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and he was a lad with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives: and Joseph brought the evil report of them unto their father.(asv)

Genesis 37:2 Tito jsou příběhové Jákobovi: Jozef, když byl v sedmnácti letech, pásl s bratřími svými dobytek, (a byl mládeneček), s syny Bály a Zelfy, žen otce svého. A oznamoval Jozef zlou pověst o nich otci svému. (CZ)

Genesis 37:2 These are the generations{H8435} of Jacob{H3290}. Joseph{H3130}, being seventeen{H6240}{H7651} years{H8141} old{H1121}, was feeding{H7462}{(H8802)} the flock{H6629} with his brethren{H251}; and the lad{H5288} was with the sons{H1121} of Bilhah{H1090}, and with the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, his father's{H1} wives{H802}: and Joseph{H3130} brought{H935}{(H8686)} unto his father{H1} their evil{H7451} report{H1681}. (kjv-strongs#)

Gen 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives: and Joseph brought unto his father their evil report. (kjv)

======= Genesis 37:3 ============

Genesis 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colors.(asv)

Genesis 37:3 Izrael pak miloval Jozefa nad všecky syny své; nebo v starosti své zplodil jej. A udělal mu sukni proměnných barev. (CZ)

Genesis 37:3 Now Israel{H3478} loved{H157}{(H8804)} Joseph{H3130} more than all his children{H1121}, because he was the son{H1121} of his old age{H2208}: and he made{H6213}{(H8804)} him a coat{H3801} of many colours{H6446}. (kjv-strongs#)

Gen 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours. (kjv)

======= Genesis 37:4 ============

Genesis 37:4 And his brethren saw that their father loved him more than all his brethren; and they hated him, and could not speak peaceably unto him.(asv)

Genesis 37:4 A když spatřili bratří jeho, že ho miluje otec jejich nad všecky bratří jeho, nenáviděli ho, aniž mohli pokojně k němu promluviti. (CZ)

Genesis 37:4 And when his brethren{H251} saw{H7200}{(H8799)} that their father{H1} loved{H157}{(H8804)} him more than all his brethren{H251}, they hated{H8130}{(H8799)} him, and could{H3201}{(H8804)} not speak{H1696}{(H8763)} peaceably{H7965} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 37:4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. (kjv)

======= Genesis 37:5 ============

Genesis 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren: and they hated him yet the more.(asv)

Genesis 37:5 Měl pak Jozef sen, a vypravoval jej bratřím svým; pročež v větší nenávisti ho měli. (CZ)

Genesis 37:5 And Joseph{H3130} dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472}, and he told{H5046}{(H8686)} it his brethren{H251}: and they hated{H8130}{(H8800)} him yet the more{H3254}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren: and they hated him yet the more. (kjv)

======= Genesis 37:6 ============

Genesis 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:(asv)

Genesis 37:6 Nebo pravil jim: Slyšte, prosím, sen, kterýž jsem měl. (CZ)

Genesis 37:6 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Hear{H8085}{(H8798)}, I pray you, this dream{H2472} which I have dreamed{H2492}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed: (kjv)

======= Genesis 37:7 ============

Genesis 37:7 for, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves came round about, and made obeisance to my sheaf.(asv)

Genesis 37:7 Hle, vázali jsme snopy na poli, a aj, povstal snop můj, a stál. Vůkol také stáli snopové vaši, a klaněli se snopu mému. (CZ)

Genesis 37:7 For, behold, we were binding{H481}{(H8764)}{H8432} sheaves{H485} in the field{H7704}, and, lo, my sheaf{H485} arose{H6965}{(H8804)}, and also stood upright{H5324}{(H8738)}; and, behold, your sheaves{H485} stood round about{H5437}{(H8799)}, and made obeisance{H7812}{(H8691)} to my sheaf{H485}. (kjv-strongs#)

Gen 37:7 For, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. (kjv)

======= Genesis 37:8 ============

Genesis 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.(asv)

Genesis 37:8 Jemužto odpověděli bratří jeho: Zdaliž kralovati budeš nad námi, aneb pánem naším budeš? Z té příčiny ještě více nenáviděli ho pro sny jeho, a pro slova jeho. (CZ)

Genesis 37:8 And his brethren{H251} said{H559}{(H8799)} to him, Shalt thou indeed{H4427}{(H8800)} reign{H4427}{(H8799)} over us? or shalt thou indeed{H4910}{(H8800)} have dominion{H4910}{(H8799)} over us? And they hated{H8130}{(H8800)} him yet the more{H3254}{(H8686)} for his dreams{H2472}, and for his words{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words. (kjv)

======= Genesis 37:9 ============

Genesis 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said, Behold, I have dreamed yet a dream: and, behold, the sun and the moon and eleven stars made obeisance to me.(asv)

Genesis 37:9 Potom ještě měl jiný sen, a vypravoval jej bratřím svým, řka: Hle, opět jsem měl sen, a aj, slunce a měsíc, a jedenácte hvězd klanělo mi se. (CZ)

Genesis 37:9 And he dreamed{H2492}{(H8799)} yet another{H312} dream{H2472}, and told{H5608}{(H8762)} it his brethren{H251}, and said{H559}{(H8799)}, Behold, I have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472} more; and, behold, the sun{H8121} and the moon{H3394} and the eleven{H6240}{H259} stars{H3556} made obeisance{H7812}{(H8693)} to me. (kjv-strongs#)

Gen 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me. (kjv)

======= Genesis 37:10 ============

Genesis 37:10 And he told it to his father, and to his brethren; and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth?(asv)

Genesis 37:10 I vypravoval otci svému a bratřím svým. A domlouval mu otec jeho, a řekl jemu: Jakýž jest to sen, kterýž jsi měl? Zdaliž přijdeme, já a matka tvá i bratří tvoji, abychom se klaněli před tebou až k zemi? (CZ)

Genesis 37:10 And he told{H5608}{(H8762)} it to his father{H1}, and to his brethren{H251}: and his father{H1} rebuked{H1605}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)} unto him, What is this dream{H2472} that thou hast dreamed{H2492}{(H8804)}? Shall I and thy mother{H517} and thy brethren{H251} indeed{H935}{(H8800)} come{H935}{(H8799)} to bow down{H7812}{(H8692)} ourselves to thee to the earth{H776}? (kjv-strongs#)

Gen 37:10 And he told it to his father, and to his brethren: and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? (kjv)

======= Genesis 37:11 ============

Genesis 37:11 And his brethren envied him; but his father kept the saying in mind.(asv)

Genesis 37:11 Tedy záviděli mu bratří jeho; ale otec jeho měl pozor na tu věc. (CZ)

Genesis 37:11 And his brethren{H251} envied{H7065}{(H8762)} him; but his father{H1} observed{H8104}{(H8804)} the saying{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 37:11 And his brethren envied him; but his father observed the saying. (kjv)

======= Genesis 37:12 ============

Genesis 37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem.(asv)

Genesis 37:12 Odešli pak bratří jeho, aby pásli dobytek otce svého v Sichem. (CZ)

Genesis 37:12 And his brethren{H251} went{H3212}{(H8799)} to feed{H7462}{(H8800)} their father's{H1} flock{H6629} in Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. (kjv)

======= Genesis 37:13 ============

Genesis 37:13 And Israel said unto Joseph, Are not thy brethren feeding the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I.(asv)

Genesis 37:13 A řekl Izrael Jozefovi: Zdaliž nepasou bratří tvoji v Sichem: Poď, a pošli tě k nim. Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem. (CZ)

Genesis 37:13 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Do not thy brethren{H251} feed{H7462}{(H8802)} the flock in Shechem{H7927}? come{H3212}{(H8798)}, and I will send thee{H7971}{(H8799)} unto them. And he said{H559}{(H8799)} to him, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 37:13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I. (kjv)

======= Genesis 37:14 ============

Genesis 37:14 And he said to him, Go now, see whether it is well with thy brethren, and well with the flock; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.(asv)

Genesis 37:14 I řekl jemu: Jdi nyní, zvěz, jak se mají bratří tvoji, a co se děje s dobytkem; a zase mi povíš o tom. A tak poslal ho z údolí Hebron, a on přišel do Sichem. (CZ)

Genesis 37:14 And he said{H559}{(H8799)} to him, Go{H3212}{(H8798)}, I pray thee, see{H7200}{(H8798)} whether it be well{H7965} with thy brethren{H251}, and well{H7965} with the flocks{H6629}; and bring{H7725} me word{H1697} again{H7725}{(H8685)}. So he sent{H7971}{(H8799)} him out of the vale{H6010} of Hebron{H2275}, and he came{H935}{(H8799)} to Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 37:14 And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. (kjv)

======= Genesis 37:15 ============

Genesis 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?(asv)

Genesis 37:15 Našel ho pak muž nějaký, an bloudí po poli. I zeptal se ho muž ten, řka: Čeho hledáš? (CZ)

Genesis 37:15 And a certain man{H376} found him{H4672}{(H8799)}, and, behold, he was wandering{H8582}{(H8802)} in the field{H7704}: and the man{H376} asked him{H7592}{(H8799)}, saying{H559}{(H8800)}, What seekest{H1245}{(H8762)} thou? (kjv-strongs#)

Gen 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou? (kjv)

======= Genesis 37:16 ============

Genesis 37:16 And he said, I am seeking my brethren: tell me, I pray thee, where they are feeding [the flock] .(asv)

Genesis 37:16 Odpověděl: Bratří svých hledám; pověz mi, prosím, kde oni pasou? (CZ)

Genesis 37:16 And he said{H559}{(H8799)}, I seek{H1245}{(H8764)} my brethren{H251}: tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee, where{H375} they feed{H7462}{(H8802)} their flocks. (kjv-strongs#)

Gen 37:16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks. (kjv)

======= Genesis 37:17 ============

Genesis 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.(asv)

Genesis 37:17 I řekl muž ten: Odešli odsud; nebo slyšel jsem je, ani praví: Poďme do Dothain. Tedy šel Jozef za bratřími svými, a našel je v Dothain. (CZ)

Genesis 37:17 And the man{H376} said{H559}{(H8799)}, They are departed{H5265}{(H8804)} hence{H2088}; for I heard{H8085}{(H8804)} them say{H559}{(H8802)}, Let us go{H3212}{(H8799)} to Dothan{H1886}. And Joseph{H3130} went{H3212}{(H8799)} after{H310} his brethren{H251}, and found{H4672}{(H8799)} them in Dothan{H1886}. (kjv-strongs#)

Gen 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan. (kjv)

======= Genesis 37:18 ============

Genesis 37:18 And they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against him to slay him.(asv)

Genesis 37:18 Kteřížto, jakž ho uzřeli zdaleka, prvé než k nim došel, ukládali o něm, aby jej zahubili. (CZ)

Genesis 37:18 And when they saw{H7200}{(H8799)} him afar off{H7350}, even before he came near{H7126}{(H8799)} unto them, they conspired{H5230}{(H8691)} against him to slay{H4191}{(H8687)} him. (kjv-strongs#)

Gen 37:18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. (kjv)

======= Genesis 37:19 ============

Genesis 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.(asv)

Genesis 37:19 Nebo řekli jeden druhému: Ej, mistr snů teď jde. (CZ)

Genesis 37:19 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H251}, Behold, this{H1976} dreamer{H1167}{H2472} cometh{H935}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh. (kjv)

======= Genesis 37:20 ============

Genesis 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into one of the pits, and we will say, An evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.(asv)

Genesis 37:20 Nyní tedy poďte, a zabíme jej, a uvržeme ho do některé čisterny, a díme: Zvěř lítá sežrala jej. I uzříme, nač jemu vyjdou snové jeho. (CZ)

Genesis 37:20 Come{H3212}{(H8798)} now therefore, and let us slay{H2026}{(H8799)} him, and cast{H7993}{(H8686)} him into some{H259} pit{H953}, and we will say{H559}{(H8804)}, Some evil{H7451} beast{H2416} hath devoured{H398}{(H8804)} him: and we shall see{H7200}{(H8799)} what will become of his dreams{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams. (kjv)

======= Genesis 37:21 ============

Genesis 37:21 And Reuben heard it, and delivered him out of their hand, and said, Let us not take his life.(asv)

Genesis 37:21 A uslyšev to Ruben, aby ho vytrhl z ruky jejich, (nebo řekl: Neodjímejme mu hrdla,) (CZ)

Genesis 37:21 And Reuben{H7205} heard{H8085}{(H8799)} it, and he delivered{H5337}{(H8686)} him out of their hands{H3027}; and said{H559}{(H8799)}, Let us not kill{H5221}{(H8686)}{H5315} him. (kjv-strongs#)

Gen 37:21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him. (kjv)

======= Genesis 37:22 ============

Genesis 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood; cast him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand upon him: that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father.(asv)

Genesis 37:22 Řekl jim Ruben: Nevylévejte krve. Vrzte jej do této čisterny, kteráž jest na poušti, a nevztahujte ruky na něj. Ale on chtěl vysvoboditi ho z ruky jejich, a pomoci mu, aby se navrátil k otci svému. (CZ)

Genesis 37:22 And Reuben{H7205} said{H559}{(H8799)} unto them, Shed{H8210}{(H8799)} no blood{H1818}, but cast{H7993}{(H8685)} him into this pit{H953} that is in the wilderness{H4057}, and lay{H7971}{(H8799)} no hand{H3027} upon him; that he might rid{H5337}{(H8687)} him out of their hands{H3027}, to deliver{H7725} him to his father{H1} again{H7725}{(H8687)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again. (kjv)

======= Genesis 37:23 ============

Genesis 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colors that was on him;(asv)

Genesis 37:23 A když přišel Jozef k bratřím svým, strhli s něho sukni jeho, sukni proměnných barev, kterouž měl na sobě. (CZ)

Genesis 37:23 And it came to pass, when Joseph{H3130} was come{H935}{(H8804)} unto his brethren{H251}, that they stript{H6584}{(H8686)}{H853} Joseph{H3130} out of{H854} his coat{H3801}, his coat{H3801} of many colours{H6446} that was on him; (kjv-strongs#)

Gen 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, his coat of many colours that was on him; (kjv)

======= Genesis 37:24 ============

Genesis 37:24 and they took him, and cast him into the pit: and the pit was empty, there was no water in it.(asv)

Genesis 37:24 A pochopivše, uvrhli jej do čisterny. Čisterna pak ta byla prázdná, v níž nebylo vody. (CZ)

Genesis 37:24 And they took{H3947}{(H8799)} him, and cast{H7993}{(H8686)} him into a pit{H953}: and the pit{H953} was empty{H7386}, there was no water{H4325} in it. (kjv-strongs#)

Gen 37:24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it. (kjv)

======= Genesis 37:25 ============

Genesis 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a caravan of Ishmaelites was coming from Gilead, with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.(asv)

Genesis 37:25 I usadili se, aby jedli chléb. A pozdvihše očí svých, uzřeli, a aj, množství Izmaelitských přicházejících z Galád, kteřížto na velbloudích svých nesli vonné věci a kadidlo a mirru do Egypta. (CZ)

Genesis 37:25 And they sat down{H3427}{(H8799)} to eat{H398}{(H8800)} bread{H3899}: and they lifted up{H5375}{(H8799)} their eyes{H5869} and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, a company{H736} of Ishmeelites{H3459} came{H935}{(H8802)} from Gilead{H1568} with their camels{H1581} bearing{H5375}{(H8802)} spicery{H5219} and balm{H6875} and myrrh{H3910}, going{H1980}{(H8802)} to carry it down{H3381}{(H8687)} to Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt. (kjv)

======= Genesis 37:26 ============

Genesis 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother and conceal his blood?(asv)

Genesis 37:26 I řekl Juda bratřím svým: Jaký zisk míti budeme, zabijeme-li bratra svého, a zatajíme-li krve jeho? (CZ)

Genesis 37:26 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, What profit{H1215} is it if we slay{H2026}{(H8799)} our brother{H251}, and conceal{H3680}{(H8765)} his blood{H1818}? (kjv-strongs#)

Gen 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood? (kjv)

======= Genesis 37:27 ============

Genesis 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother, our flesh. And his brethren hearkened unto him.(asv)

Genesis 37:27 Poďte, prodejme ho Izmaelitským, a nevztahujme na něj rukou svých, nebo bratr náš, tělo naše jest. I uposlechli ho bratří jeho. (CZ)

Genesis 37:27 Come{H3212}{(H8798)}, and let us sell{H4376}{(H8799)} him to the Ishmeelites{H3459}, and let not our hand{H3027} be upon him; for he is our brother{H251} and our flesh{H1320}. And his brethren{H251} were content{H8085}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. (kjv)

======= Genesis 37:28 ============

Genesis 37:28 And there passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt.(asv)

Genesis 37:28 Když pak mimo ně jeli muži ti, kupci Madianští, vytáhli a vyvedli Jozefa z té čisterny, a prodali jej Izmaelitským za dvadceti stříbrných. Ti zavedli Jozefa do Egypta. (CZ)

Genesis 37:28 Then there passed{H5674}{(H8799)} by Midianites{H4084} merchantmen{H582}{H5503}{(H8802)}; and they drew{H4900}{(H8799)} and lifted up{H5927}{(H8686)} Joseph{H3130} out of the pit{H953}, and sold{H4376}{(H8799)} Joseph{H3130} to the Ishmeelites{H3459} for twenty{H6242} pieces of silver{H3701}: and they brought{H935}{(H8686)} Joseph{H3130} into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 37:28 Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver: and they brought Joseph into Egypt. (kjv)

======= Genesis 37:29 ============

Genesis 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.(asv)

Genesis 37:29 A navrátil se Ruben k čisterně, a aj, již nebylo Jozefa v ní. I roztrhl roucha svá. (CZ)

Genesis 37:29 And Reuben{H7205} returned{H7725}{(H8799)} unto the pit{H953}; and, behold, Joseph{H3130} was not in the pit{H953}; and he rent{H7167}{(H8799)} his clothes{H899}. (kjv-strongs#)

Gen 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes. (kjv)

======= Genesis 37:30 ============

Genesis 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go?(asv)

Genesis 37:30 A navrátiv se k bratřím svým, řekl: Pacholete není, a já kam se mám podíti? (CZ)

Genesis 37:30 And he returned{H7725}{(H8799)} unto his brethren{H251}, and said{H559}{(H8799)}, The child{H3206} is not; and I, whither{H575} shall I go{H935}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go? (kjv)

======= Genesis 37:31 ============

Genesis 37:31 And they took Joseph's coat, and killed a he-goat, and dipped the coat in the blood;(asv)

Genesis 37:31 Tedy vzali sukni Jozefovu, a zabivše kozla, smočili sukni tu ve krvi. (CZ)

Genesis 37:31 And they took{H3947}{(H8799)} Joseph's{H3130} coat{H3801}, and killed{H7819}{(H8799)} a kid{H8163} of the goats{H5795}, and dipped{H2881}{(H8799)} the coat{H3801} in the blood{H1818}; (kjv-strongs#)

Gen 37:31 And they took Joseph's coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood; (kjv)

======= Genesis 37:32 ============

Genesis 37:32 and they sent the coat of many colors, and they brought it to their father, and said, This have we found: know now whether it is thy son's coat or not.(asv)

Genesis 37:32 A poslali sukni tu proměnných barev, a dali ji donésti k otci svému, aby řekli: Tuto jsme nalezli; pohleď nyní, jest-li sukně syna tvého, či není? (CZ)

Genesis 37:32 And they sent{H7971}{(H8762)} the coat{H3801} of many colours{H6446}, and they brought{H935}{(H8686)} it to their father{H1}; and said{H559}{(H8799)}, This have we found{H4672}{(H8804)}: know{H5234}{(H8685)} now whether it be thy son's{H1121} coat{H3801} or no. (kjv-strongs#)

Gen 37:32 And they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said, This have we found: know now whether it be thy son's coat or no. (kjv)

======= Genesis 37:33 ============

Genesis 37:33 And he knew it, and said, It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt torn in pieces.(asv)

Genesis 37:33 A on poznav ji, řekl: Sukně syna mého jest; zvěř lítá sežrala jej, konečně roztrhán jest Jozef. (CZ)

Genesis 37:33 And he knew it{H5234}{(H8686)}, and said{H559}{(H8799)}, It is my son's{H1121} coat{H3801}; an evil{H7451} beast{H2416} hath devoured{H398}{(H8804)} him; Joseph{H3130} is without doubt{H2963}{(H8800)} rent in pieces{H2963}{(H8776)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:33 And he knew it, and said, It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt rent in pieces. (kjv)

======= Genesis 37:34 ============

Genesis 37:34 And Jacob rent his garments, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.(asv)

Genesis 37:34 I roztrhl Jákob roucha svá, a vloživ žíni na bedra svá, zámutek nesl po synu svém za mnoho dní. (CZ)

Genesis 37:34 And Jacob{H3290} rent{H7167}{(H8799)} his clothes{H8071}, and put{H7760}{(H8799)} sackcloth{H8242} upon his loins{H4975}, and mourned{H56}{(H8691)} for his son{H1121} many{H7227} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 37:34 And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days. (kjv)

======= Genesis 37:35 ============

Genesis 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down to Sheol to my son mourning. And his father wept for him.(asv)

Genesis 37:35 Sešli se pak všickni synové jeho, a všecky dcery jeho, aby ho těšili. Ale on nedal se potěšiti, a řekl: Nýbrž já tak v zámutku sstoupím za synem svým do hrobu. A plakal ho otec jeho. (CZ)

Genesis 37:35 And all his sons{H1121} and all his daughters{H1323} rose up{H6965}{(H8799)} to comfort{H5162}{(H8763)} him; but he refused{H3985}{(H8762)} to be comforted{H5162}{(H8692)}; and he said{H559}{(H8799)}, For I will go down{H3381}{(H8799)} into the grave{H7585} unto my son{H1121} mourning{H57}. Thus his father{H1} wept{H1058}{(H8799)} for him. (kjv-strongs#)

Gen 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. (kjv)

======= Genesis 37:36 ============

Genesis 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard.(asv)

Genesis 37:36 Mezi tím Madianští prodali Jozefa do Egypta Putifarovi, dvořeninu Faraonovu, hejtmanu žoldnéřů. (CZ)

Genesis 37:36 And the Midianites{H4092} sold{H4376}{(H8804)} him into Egypt{H4714} unto Potiphar{H6318}, an officer{H5631} of Pharaoh's{H6547}, and captain{H8269} of the guard{H2876}. (kjv-strongs#)

Gen 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of the guard.(kjv)

======= Genesis 38:1 ============

Genesis 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah.(asv)

Genesis 38:1 Stalo se pak v ten čas, že sstupuje Juda od bratří svých, uchýlil se k muži Odolamitskému, jehož jméno bylo Híra. (CZ)

Genesis 38:1 And it came to pass at that time{H6256}, that Judah{H3063} went down{H3381}{(H8799)} from his brethren{H251}, and turned{H5186}{(H8799)} in to a certain{H376} Adullamite{H5726}, whose name{H8034} was Hirah{H2437}. (kjv-strongs#)

Gen 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah. (kjv)

======= Genesis 38:2 ============

Genesis 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua; and he took her, and went in unto her.(asv)

Genesis 38:2 I uzřel tam Juda dceru muže Kananejského, kterýž sloul Sua; a pojav ji, všel k ní. (CZ)

Genesis 38:2 And Judah{H3063} saw{H7200}{(H8799)} there a daughter{H1323} of a certain{H376} Canaanite{H3669}, whose name{H8034} was Shuah{H7770}; and he took her{H3947}{(H8799)}, and went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. (kjv)

======= Genesis 38:3 ============

Genesis 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.(asv)

Genesis 38:3 Kterážto počala a porodila syna; i nazval jméno jeho Her. (CZ)

Genesis 38:3 And she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Er{H6147}. (kjv-strongs#)

Gen 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er. (kjv)

======= Genesis 38:4 ============

Genesis 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan.(asv)

Genesis 38:4 A počavši opět, porodila syna; a nazvala jméno jeho Onan. (CZ)

Genesis 38:4 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Onan{H209}. (kjv-strongs#)

Gen 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan. (kjv)

======= Genesis 38:5 ============

Genesis 38:5 And she yet again bare a son, and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him.(asv)

Genesis 38:5 Porodila pak ještě syna, jehož jméno nazvala Séla. A byl Juda v Chezib, když ona jej porodila. (CZ)

Genesis 38:5 And she yet again conceived{H3254}{(H8686)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Shelah{H7956}: and he was at Chezib{H3580}, when she bare{H3205}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 38:5 And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him. (kjv)

======= Genesis 38:6 ============

Genesis 38:6 And Judah took a wife for Er his first-born, and her name was Tamar.(asv)

Genesis 38:6 I dal Juda Herovi prvorozenému svému manželku, jménem Támar. (CZ)

Genesis 38:6 And Judah{H3063} took{H3947}{(H8799)} a wife{H802} for Er{H6147} his firstborn{H1060}, whose name{H8034} was Tamar{H8559}. (kjv-strongs#)

Gen 38:6 And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar. (kjv)

======= Genesis 38:7 ============

Genesis 38:7 And Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of Jehovah; and Jehovah slew him.(asv)

Genesis 38:7 A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina; i zabil jej Hospodin. (CZ)

Genesis 38:7 And Er{H6147}, Judah's{H3063} firstborn{H1060}, was wicked{H7451} in the sight{H5869} of the LORD{H3068}; and the LORD{H3068} slew{H4191}{(H8686)} him. (kjv-strongs#)

Gen 38:7 And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him. (kjv)

======= Genesis 38:8 ============

Genesis 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and perform the duty of a husband's brother unto her, and raise up seed to thy brother.(asv)

Genesis 38:8 Tedy řekl Juda Onanovi: Vejdi k ženě bratra svého, a podlé příbuznosti pojmi ji, abys vzbudil símě bratru svému. (CZ)

Genesis 38:8 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto Onan{H209}, Go in{H935}{(H8798)} unto thy brother's{H251} wife{H802}, and marry{H2992}{(H8761)} her, and raise up{H6965}{(H8685)} seed{H2233} to thy brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. (kjv)

======= Genesis 38:9 ============

Genesis 38:9 And Onan knew that the seed would not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest he should give seed to his brother.(asv)

Genesis 38:9 Věděl pak Onan, že to símě nebude jeho. Protož kdykoli vcházel k ženě bratra svého, vypouštěl símě na zem, aby nezplodil synů bratru svému. (CZ)

Genesis 38:9 And Onan{H209} knew{H3045}{(H8799)} that the seed{H2233} should not be his; and it came to pass, when{H518} he went in{H935}{(H8802)} unto his brother's{H251} wife{H802}, that he spilled{H7843}{(H8765)} it on the ground{H776}, lest{H1115} that he should give{H5414}{(H8800)} seed{H2233} to his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 38:9 And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. (kjv)

======= Genesis 38:10 ============

Genesis 38:10 And the thing which he did was evil in the sight of Jehovah: and he slew him also.(asv)

Genesis 38:10 I nelíbilo se Hospodinu to, co dělal Onan; protož ho také zabil. (CZ)

Genesis 38:10 And the thing which{H834} he did{H6213}{(H8804)} displeased{H3415}{(H8799)}{H5869} the LORD{H3068}: wherefore he slew{H4191}{(H8686)} him also. (kjv-strongs#)

Gen 38:10 And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also. (kjv)

======= Genesis 38:11 ============

Genesis 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow in thy father's house, till Shelah my son be grown up; for he said, Lest he also die, like his brethren. And Tamar went and dwelt in her father's house.(asv)

Genesis 38:11 Tedy řekl Juda k Támar nevěstě své: Pobuď v domě otce svého vdovou, dokudž nedoroste Séla, syn můj. (Nebo řekl: Aby on také neumřel, jako i bratří jeho.) I odešla Támar, a bydlila v domě otce svého. (CZ)

Genesis 38:11 Then said{H559}{(H8799)} Judah{H3063} to Tamar{H8559} his daughter in law{H3618}, Remain{H3427}{(H8798)} a widow{H490} at thy father's{H1} house{H1004}, till Shelah{H7956} my son{H1121} be grown{H1431}{(H8799)}: for he said{H559}{(H8804)}, Lest peradventure he die{H4191}{(H8799)} also, as his brethren{H251} did. And Tamar{H8559} went{H3212}{(H8799)} and dwelt{H3427}{(H8799)} in her father's{H1} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. (kjv)

======= Genesis 38:12 ============

Genesis 38:12 And in process of time Shua's daughter, the wife of Judah, died; and Judah was comforted, and went up unto his sheep-shearers to Timnah, he and his friend Hirah the Adullamite.(asv)

Genesis 38:12 A po mnohých dnech umřela dcera Suova, manželka Judova. Kterýžto potěšiv se zas, šel do Tamnas k těm, kteříž střihli ovce jeho, a s ním Híra Odolamitský, přítel jeho. (CZ)

Genesis 38:12 And in process{H7235}{(H8799)} of time{H3117} the daughter{H1323} of Shuah{H7770} Judah's{H3063} wife{H802} died{H4191}{(H8799)}; and Judah{H3063} was comforted{H5162}{(H8735)}, and went up{H5927}{(H8799)} unto his sheepshearers{H1494}{(H8802)}{H6629} to Timnath{H8553}, he and his friend{H7453} Hirah{H2437} the Adullamite{H5726}. (kjv-strongs#)

Gen 38:12 And in process of time the daughter of Shuah Judah's wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite. (kjv)

======= Genesis 38:13 ============

Genesis 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnah to shear his sheep.(asv)

Genesis 38:13 I oznámeno jest Támar těmito slovy: Aj, tchán tvůj vstupuje do Tamnas, aby střihl ovce své. (CZ)

Genesis 38:13 And it was told{H5046}{(H8714)} Tamar{H8559}, saying{H559}{(H8800)}, Behold thy father in law{H2524} goeth up{H5927}{(H8802)} to Timnath{H8553} to shear{H1494}{(H8800)} his sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep. (kjv)

======= Genesis 38:14 ============

Genesis 38:14 And she put off from her the garments of her widowhood, and covered herself with her veil, and wrapped herself, and sat in the gate of Enaim, which is by the way to Timnah; for she saw that Shelah was grown up, and she was not given unto him to wife.(asv)

Genesis 38:14 Tedy ona složivši s sebe šaty své vdovské, zavila se v rouchu, a oděla se a seděla na rozcestí, kudy se jde do Tamnas. Nebo viděla, že Séla dorostl, a že není dána jemu za manželku. (CZ)

Genesis 38:14 And she put{H5493} her widow's{H491} garments{H899} off{H5493}{(H8686)} from her, and covered her{H3680}{(H8762)} with a vail{H6809}, and wrapped herself{H5968}{(H8691)}, and sat in{H3427}{(H8799)} an open{H5869} place{H6607}, which is by the way{H1870} to Timnath{H8553}; for she saw{H7200}{(H8804)} that Shelah{H7956} was grown{H1431}{(H8804)}, and she was not given{H5414}{(H8738)} unto him to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 38:14 And she put her widow's garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. (kjv)

======= Genesis 38:15 ============

Genesis 38:15 When Judah saw her, he thought her to be a harlot; for she had covered her face.(asv)

Genesis 38:15 Kteroužto uzřev Juda, za to měl, že jest nevěstka; nebo zakryla tvář svou. (CZ)

Genesis 38:15 When Judah{H3063} saw her{H7200}{(H8799)}, he thought{H2803}{(H8799)} her to be an harlot{H2181}{(H8802)}; because she had covered{H3680}{(H8765)} her face{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 38:15 When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face. (kjv)

======= Genesis 38:16 ============

Genesis 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Come, I pray thee, let me come in unto thee: for he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?(asv)

Genesis 38:16 Protož uchýliv se k ní s cesty, řekl: Dopusť medle, ať vejdu k tobě. (Nebo nevěděl, aby nevěsta jeho byla.) I řekla: Co mi dáš, jestliže vejdeš ke mně? (CZ)

Genesis 38:16 And he turned{H5186}{(H8799)} unto her by the way{H1870}, and said{H559}{(H8799)}, Go to{H3051}{(H8798)}, I pray thee, let me come in{H935}{(H8799)} unto thee;(for he knew{H3045}{(H8804)} not that she was his daughter in law{H3618}.) And she said{H559}{(H8799)}, What wilt thou give{H5414}{(H8799)} me, that thou mayest come in{H935}{(H8799)} unto me? (kjv-strongs#)

Gen 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? (kjv)

======= Genesis 38:17 ============

Genesis 38:17 And he said, I will send thee a kid of the goats from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it?(asv)

Genesis 38:17 Odpověděl: Pošliť kozelce z stáda. Dí ona: Kdybys něco zastavil, dokavadž nepošleš. (CZ)

Genesis 38:17 And he said{H559}{(H8799)}, I will send{H7971}{(H8762)} thee a kid{H5795}{H1423} from the flock{H6629}. And she said{H559}{(H8799)}, Wilt thou give{H5414}{(H8799)} me a pledge{H6162}, till thou send{H7971}{(H8800)} it? (kjv-strongs#)

Gen 38:17 And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it? (kjv)

======= Genesis 38:18 ============

Genesis 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet and thy cord, and thy staff that is in thy hand. And he gave them to her, and came in unto her, and she conceived by him.(asv)

Genesis 38:18 I řekl: Cožť mám dáti v zástavě? Odpověděla ona: Pečetní prsten svůj, a halži svou, a hůl svou, kterouž máš v ruce své. I dal jí, a všel k ní; a počala z něho. (CZ)

Genesis 38:18 And he said{H559}{(H8799)}, What{H834} pledge{H6162} shall I give{H5414}{(H8799)} thee? And she said{H559}{(H8799)}, Thy signet{H2368}, and thy bracelets{H6616}, and thy staff{H4294} that is in thine hand{H3027}. And he gave{H5414}{(H8799)} it her, and came in{H935}{(H8799)} unto her, and she conceived{H2029}{(H8799)} by him. (kjv-strongs#)

Gen 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. (kjv)

======= Genesis 38:19 ============

Genesis 38:19 And she arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.(asv)

Genesis 38:19 Tedy vstavši, odešla, a sňavši rouchu svou s sebe, oblékla se v šaty své vdovské. (CZ)

Genesis 38:19 And she arose{H6965}{(H8799)}, and went away{H3212}{(H8799)}, and laid by{H5493}{(H8686)} her vail{H6809} from her, and put on{H3847}{(H8799)} the garments{H899} of her widowhood{H491}. (kjv-strongs#)

Gen 38:19 And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood. (kjv)

======= Genesis 38:20 ============

Genesis 38:20 And Judah sent the kid of the goats by the hand of his friend the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand: but he found her not.(asv)

Genesis 38:20 I poslal Juda kozelce po příteli svém Odolamitském, aby vzal zase základ od ženy. A nenalezl jí. (CZ)

Genesis 38:20 And Judah{H3063} sent{H7971}{(H8799)} the kid{H1423}{H5795} by the hand{H3027} of his friend{H7453} the Adullamite{H5726}, to receive{H3947}{(H8800)} his pledge{H6162} from the woman's{H802} hand{H3027}: but he found her{H4672}{(H8804)} not. (kjv-strongs#)

Gen 38:20 And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand: but he found her not. (kjv)

======= Genesis 38:21 ============

Genesis 38:21 Then he asked the men of her place, saying, Where is the prostitute, that was at Enaim by the wayside? And they said, There hath been no prostitute here.(asv)

Genesis 38:21 I ptal se mužů toho místa, řka: Kde jest ta nevěstka, kteráž seděla na rozcestí této cesty? Řekli oni: Nebylotě zde nevěstky. (CZ)

Genesis 38:21 Then he asked{H7592}{(H8799)} the men{H582} of that place{H4725}, saying{H559}{(H8800)}, Where is the harlot{H6948}, that was openly{H5869} by the way side{H1870}? And they said{H559}{(H8799)}, There was no harlot{H6948} in this{H2088} place. (kjv-strongs#)

Gen 38:21 Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place. (kjv)

======= Genesis 38:22 ============

Genesis 38:22 And he returned to Judah, and said, I have not found her; and also the men of the place said, There hath been no prostitute here.(asv)

Genesis 38:22 Tedy navrátiv se k Judovi, řekl: Nenašel jsem jí; a také muži místa toho pravili: Nebylo zde nevěstky. (CZ)

Genesis 38:22 And he returned{H7725}{(H8799)} to Judah{H3063}, and said{H559}{(H8799)}, I cannot{H3808} find{H4672}{(H8804)} her; and also the men{H582} of the place{H4725} said{H559}{(H8804)}, that there was no harlot{H6948} in this place. (kjv-strongs#)

Gen 38:22 And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place. (kjv)

======= Genesis 38:23 ============

Genesis 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be put to shame: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.(asv)

Genesis 38:23 I řekl Juda: Nechť sobě to má, abychom neuvedli se v lehkost. Jáť jsem poslal toho kozelce, ale tys jí nenalezl. (CZ)

Genesis 38:23 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, Let her take{H3947}{(H8799)} it to her, lest we be shamed{H937}: behold, I sent{H7971}{(H8804)} this kid{H1423}, and thou hast not found{H4672}{(H8804)} her. (kjv-strongs#)

Gen 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her. (kjv)

======= Genesis 38:24 ============

Genesis 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter-in-law hath played the harlot; and moreover, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.(asv)

Genesis 38:24 I stalo se okolo tří měsíců, že oznámili Judovi, řkouce: Dopustila se smilství Támar nevěsta tvá, a jest již i těhotná z smilství. I řekl Juda: Vyveďte ji, aby byla upálena. (CZ)

Genesis 38:24 And it came to pass about three{H7969} months{H2320} after, that it was told{H5046}{(H8714)} Judah{H3063}, saying{H559}{(H8800)}, Tamar{H8559} thy daughter in law{H3618} hath played the harlot{H2181}{(H8804)}; and also, behold, she is with child{H2030} by whoredom{H2183}. And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, Bring her forth{H3318}{(H8685)}, and let her be burnt{H8313}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. (kjv)

======= Genesis 38:25 ============

Genesis 38:25 When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and the cords, and the staff.(asv)

Genesis 38:25 Když pak vedena byla, poslala k tchánu svému, řkuci: Z muže, jehož tyto věci jsou, těhotná jsem. A při tom řekla: Pohleď, prosím, čí jsou tyto věci, pečetní prsten, halže a hůl tato? (CZ)

Genesis 38:25 When she was brought forth{H3318}{(H8716)}, she sent{H7971}{(H8804)} to her father in law{H2524}, saying{H559}{(H8800)}, By the man{H376}, whose these are, am I with child{H2030}: and she said{H559}{(H8799)}, Discern{H5234}{(H8685)}, I pray thee, whose are these, the signet{H2858}, and bracelets{H6616}, and staff{H4294}. (kjv-strongs#)

Gen 38:25 When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff. (kjv)

======= Genesis 38:26 ============

Genesis 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She is more righteous than I, forasmuch as I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.(asv)

Genesis 38:26 Tedy pohleděv na to Juda, řekl: Spravedlivějšíť jest než já, poněvadž jsem nedal jí Sélovi synu svému. A více jí nepoznával. (CZ)

Genesis 38:26 And Judah{H3063} acknowledged{H5234}{(H8686)} them, and said{H559}{(H8799)}, She hath been more righteous{H6663}{(H8804)} than I; because that I gave{H5414}{(H8804)} her not to Shelah{H7956} my son{H1121}. And he knew her{H3045}{(H8800)} again{H3254}{(H8804)} no more. (kjv-strongs#)

Gen 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. (kjv)

======= Genesis 38:27 ============

Genesis 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.(asv)

Genesis 38:27 Stalo se pak, že když přišel čas porodu jejího, aj, bliženci v životě jejím. (CZ)

Genesis 38:27 And it came to pass in the time{H6256} of her travail{H3205}{(H8800)}, that, behold, twins{H8380} were in her womb{H990}. (kjv-strongs#)

Gen 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb. (kjv)

======= Genesis 38:28 ============

Genesis 38:28 And it came to pass, when she travailed, that one put out a hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.(asv)

Genesis 38:28 A když rodila, jeden z nich vyskytl ruku, kteroužto chytivši baba, uvázala na ni červenou nitku, řkuci: Ten vyjde prvé. (CZ)

Genesis 38:28 And it came to pass, when she travailed{H3205}{(H8800)}, that the one put out{H5414}{(H8799)} his hand{H3027}: and the midwife{H3205}{(H8764)} took{H3947}{(H8799)} and bound{H7194}{(H8799)} upon his hand{H3027} a scarlet thread{H8144}, saying{H559}{(H8800)}, This came out{H3318}{(H8804)} first{H7223}. (kjv-strongs#)

Gen 38:28 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. (kjv)

======= Genesis 38:29 ============

Genesis 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, Wherefore hast thou made a breach for thyself? therefore his name was called Perez.(asv)

Genesis 38:29 Když pak vtáhl ruku svou zase, hle, vyšel bratr jeho. I řekla: Jak jsi protrhl? Tvéť jest protržení. I nazváno jest jméno jeho Fáres. (CZ)

Genesis 38:29 And it came to pass, as he drew back{H7725}{(H8688)} his hand{H3027}, that, behold, his brother{H251} came out{H3318}{(H8804)}: and she said{H559}{(H8799)}, How hast thou broken forth{H6555}{(H8804)}? this breach{H6556} be upon thee: therefore his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Pharez{H6557}. (kjv-strongs#)

Gen 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez. (kjv)

======= Genesis 38:30 ============

Genesis 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zerah.(asv)

Genesis 38:30 A potom vyšel bratr jeho, kterýž měl na ruce nitku červenou. I nazváno jest jméno jeho Zára. (CZ)

Genesis 38:30 And afterward{H310} came out{H3318}{(H8804)} his brother{H251}, that had the scarlet thread{H8144} upon his hand{H3027}: and his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Zarah{H2226}. (kjv-strongs#)

Gen 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.(kjv)

======= Genesis 39:1 ============

Genesis 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hand of the Ishmaelites, that had brought him down thither.(asv)

Genesis 39:1 Jozef pak doveden byl do Egypta; a koupil ho Putifar, dvořenin Faraonův, nejvyšší nad drabanty, muž Egyptský, od Izmaelitských, kteříž ho tam dovedli. (CZ)

Genesis 39:1 And Joseph{H3130} was brought down{H3381}{(H8717)} to Egypt{H4714}; and Potiphar{H6318}, an officer{H5631} of Pharaoh{H6547}, captain{H8269} of the guard{H2876}, an Egyptian{H376}{H4713}, bought{H7069}{(H8799)} him of the hands{H3027} of the Ishmeelites{H3459}, which had brought him down{H3381}{(H8689)} thither. (kjv-strongs#)

Gen 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither. (kjv)

======= Genesis 39:2 ============

Genesis 39:2 And Jehovah was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.(asv)

Genesis 39:2 Byl pak Hospodin s Jozefem, a všecko se mu šťastně vedlo, a bydlil v domě pána svého toho Egyptského. (CZ)

Genesis 39:2 And the LORD{H3068} was with Joseph{H3130}, and he was a prosperous{H6743}{(H8688)} man{H376}; and he was in the house{H1004} of his master{H113} the Egyptian{H4713}. (kjv-strongs#)

Gen 39:2 And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian. (kjv)

======= Genesis 39:3 ============

Genesis 39:3 And his master saw that Jehovah was with him, and that Jehovah made all that he did to prosper in his hand.(asv)

Genesis 39:3 A viděl pán jeho, že Hospodin byl s ním, a že všecko, což činil, Hospodin k prospěchu přivedl v rukou jeho. (CZ)

Genesis 39:3 And his master{H113} saw{H7200}{(H8799)} that the LORD{H3068} was with him, and that the LORD{H3068} made all that he did{H6213}{(H8802)} to prosper{H6743}{(H8688)} in his hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 39:3 And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand. (kjv)

======= Genesis 39:4 ============

Genesis 39:4 And Joseph found favor in his sight, and he ministered unto him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.(asv)

Genesis 39:4 Tedy nalezl Jozef milost před očima jeho, a sloužil mu. I představil ho domu svému, a všecko, což měl, dal v ruku jeho. (CZ)

Genesis 39:4 And Joseph{H3130} found{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in his sight{H5869}, and he served{H8334}{(H8762)} him: and he made him overseer{H6485}{(H8686)} over his house{H1004}, and all that he had{H3426} he put{H5414}{(H8804)} into his hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 39:4 And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. (kjv)

======= Genesis 39:5 ============

Genesis 39:5 And it came to pass from the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, that Jehovah blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of Jehovah was upon all that he had, in the house and in the field.(asv)

Genesis 39:5 A hned, jakž ustanovil ho nad domem svým, a nade vším, což měl, požehnal Hospodin domu Egyptského toho pro Jozefa. A bylo požehnání Hospodinovo na všech věcech, kteréž měl doma i na poli. (CZ)

Genesis 39:5 And it came to pass from the time{H227} that he had made him overseer{H6485}{(H8689)} in his house{H1004}, and over all that he had{H3426}, that the LORD{H3068} blessed{H1288}{(H8762)} the Egyptian's{H4713} house{H1004} for Joseph's{H3130} sake{H1558}; and the blessing{H1293} of the LORD{H3068} was upon all that he had{H3426} in the house{H1004}, and in the field{H7704}. (kjv-strongs#)

Gen 39:5 And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field. (kjv)

======= Genesis 39:6 ============

Genesis 39:6 And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not aught [that was] with him, save the bread which he did eat. And Joseph was comely, and well-favored.(asv)

Genesis 39:6 Všech tedy věcí, kteréž měl, zanechal v rukou Jozefových; aniž o čem, tak jako on, věděl, jediné o chlebě, kterýž jedl. Byl pak Jozef ušlechtilé postavy a krásného vzezření. (CZ)

Genesis 39:6 And he left{H5800}{(H8799)} all that he had in Joseph's{H3130} hand{H3027}; and he knew{H3045}{(H8804)} not ought{H3972} he had, save{H518} the bread{H3899} which he did eat{H398}{(H8802)}. And Joseph{H3130} was a goodly{H8389} person, and well{H3303} favoured{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 39:6 And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not ought he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and well favoured. (kjv)

======= Genesis 39:7 ============

Genesis 39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.(asv)

Genesis 39:7 I stalo se potom, že vzhlédala žena pána jeho očima svýma na Jozefa, a řekla: Spi se mnou. (CZ)

Genesis 39:7 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that his master's{H113} wife{H802} cast{H5375}{(H8799)} her eyes{H5869} upon Joseph{H3130}; and she said{H559}{(H8799)}, Lie{H7901}{(H8798)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me. (kjv)

======= Genesis 39:8 ============

Genesis 39:8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master knoweth not what is with me in the house, and he hath put all that he hath into my hand:(asv)

Genesis 39:8 Kterýžto odpíraje, řekl ženě pána svého: Aj, pán můj neví tak jako já, co jest v domě, a všecko, což má, dal v ruce mé. (CZ)

Genesis 39:8 But he refused{H3985}{(H8762)}, and said{H559}{(H8799)} unto his master's{H113} wife{H802}, Behold, my master{H113} wotteth{H3045}{(H8804)} not what is with me in the house{H1004}, and he hath committed{H5414}{(H8804)} all that he hath{H3426} to my hand{H3027}; (kjv-strongs#)

Gen 39:8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand; (kjv)

======= Genesis 39:9 ============

Genesis 39:9 he is not greater in this house than I; neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?(asv)

Genesis 39:9 Není žádného přednějšího nade mne v domě tomto, aniž co vyňal z správy mé, kromě tebe, jelikož jsi ty manželka jeho. Jak bych tedy učinil takovou nešlechetnost, a hřešil i proti Bohu? (CZ)

Genesis 39:9 There is none greater{H1419} in this house{H1004} than I; neither{H3808} hath he kept back{H2820}{(H8804)} any thing{H3972} from me but thee, because{H834} thou{H859} art his wife{H802}: how then can I do{H6213}{(H8799)} this great{H1419} wickedness{H7451}, and sin{H2398}{(H8804)} against God{H430}? (kjv-strongs#)

Gen 39:9 There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God? (kjv)

======= Genesis 39:10 ============

Genesis 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, [or] to be with her.(asv)

Genesis 39:10 A když mluvila ona Jozefovi den po dni, nepovolil jí, aby spal s ní, ani aby býval s ní. (CZ)

Genesis 39:10 And it came to pass, as she spake{H1696}{(H8763)} to Joseph{H3130} day{H3117} by day{H3117}, that he hearkened{H8085}{(H8804)} not unto her, to lie{H7901}{(H8800)} by her{H681}, or to be with her. (kjv-strongs#)

Gen 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. (kjv)

======= Genesis 39:11 ============

Genesis 39:11 And it came to pass about this time, that he went into the house to do his work; and there was none of the men of the house there within.(asv)

Genesis 39:11 Tedy dne jednoho, když přišel do domu k práci své, a nebylo tu žádného z domácích v domě, (CZ)

Genesis 39:11 And it came to pass about this time{H3117}, that Joseph went{H935}{(H8799)} into the house{H1004} to do{H6213}{(H8800)} his business{H4399}; and there was none of the men{H376}{H582} of the house{H1004} there within. (kjv-strongs#)

Gen 39:11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business; and there was none of the men of the house there within. (kjv)

======= Genesis 39:12 ============

Genesis 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.(asv)

Genesis 39:12 Chytila jej ona za roucho jeho, řkuci: Lež se mnou. On pak nechav roucha svého v rukou jejích, utekl, a vyšel ven. (CZ)

Genesis 39:12 And she caught{H8610}{(H8799)} him by his garment{H899}, saying{H559}{(H8800)}, Lie{H7901}{(H8798)} with me: and he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} in her hand{H3027}, and fled{H5127}{(H8799)}, and got{H3318}{(H8799)} him out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out. (kjv)

======= Genesis 39:13 ============

Genesis 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,(asv)

Genesis 39:13 A ona viduci, že nechal roucha svého v rukou jejích a vyběhl ven, (CZ)

Genesis 39:13 And it came to pass, when she saw{H7200}{(H8800)} that he had left{H5800}{(H8804)} his garment{H899} in her hand{H3027}, and was fled{H5127}{(H8799)} forth{H2351}, (kjv-strongs#)

Gen 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth, (kjv)

======= Genesis 39:14 ============

Genesis 39:14 that she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in a Hebrew unto us to mock us: he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice:(asv)

Genesis 39:14 Svolala domácí své, a řekla k nim takto: Pohleďte, přivedl nám muže Hebrejského, kterýž by měl posměch z nás; nebo přišel ke mně, aby ležel se mnou; i křičela jsem hlasem velikým. (CZ)

Genesis 39:14 That she called{H7121}{(H8799)} unto the men{H582} of her house{H1004}, and spake{H559}{(H8799)} unto them, saying{H559}{(H8800)}, See{H7200}{(H8798)}, he hath brought in{H935}{(H8689)} an Hebrew{H376}{H5680} unto us to mock{H6711}{(H8763)} us; he came in{H935}{(H8804)} unto me to lie{H7901}{(H8800)} with me, and I cried{H7121}{(H8799)} with a loud{H1419} voice{H6963}: (kjv-strongs#)

Gen 39:14 That she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us; he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice: (kjv)

======= Genesis 39:15 ============

Genesis 39:15 and it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment by me, and fled, and got him out.(asv)

Genesis 39:15 A když uslyšel, že jsem hlasu svého pozdvihla a křičela, nechav roucha svého u mne, utekl a vyšel ven. (CZ)

Genesis 39:15 And it came to pass, when he heard{H8085}{(H8800)} that I lifted up{H7311}{(H8689)} my voice{H6963} and cried{H7121}{(H8799)}, that he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} with me{H681}, and fled{H5127}{(H8799)}, and got him{H3318}{(H8799)} out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:15 And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out. (kjv)

======= Genesis 39:16 ============

Genesis 39:16 And she laid up his garment by her, until his master came home.(asv)

Genesis 39:16 Tedy schovala roucho jeho u sebe, až přišel pán jeho do domu svého. (CZ)

Genesis 39:16 And she laid up{H3240}{(H8686)} his garment{H899} by her{H681}, until his lord{H113} came{H935}{(H8800)} home{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 39:16 And she laid up his garment by her, until his lord came home. (kjv)

======= Genesis 39:17 ============

Genesis 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, whom thou hast brought unto us, came in unto me to mock me:(asv)

Genesis 39:17 K němuž mluvila v tato slova, řkuci: Přišel ke mně služebník ten Hebrejský, kteréhožs přivedl nám, aby mi lehkost učinil. (CZ)

Genesis 39:17 And she spake{H1696}{(H8762)} unto him according to these words{H1697}, saying{H559}{(H8800)}, The Hebrew{H5680} servant{H5650}, which thou hast brought{H935}{(H8689)} unto us, came in{H935}{(H8804)} unto me to mock{H6711}{(H8763)} me: (kjv-strongs#)

Gen 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me: (kjv)

======= Genesis 39:18 ============

Genesis 39:18 and it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment by me, and fled out.(asv)

Genesis 39:18 A když jsem hlasu svého pozdvihla a křičela, tedy nechal roucha svého u mne, a utekl ven. (CZ)

Genesis 39:18 And it came to pass, as I lifted up{H7311}{(H8687)} my voice{H6963} and cried{H7121}{(H8799)}, that he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} with me{H681}, and fled{H5127}{(H8799)} out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:18 And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out. (kjv)

======= Genesis 39:19 ============

Genesis 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.(asv)

Genesis 39:19 I stalo se, že, když uslyšel pán jeho slova ženy své, kteráž mluvila mu, pravěci: Tak mi učinil služebník tvůj, rozhněval se velmi. (CZ)

Genesis 39:19 And it came to pass, when his master{H113} heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of his wife{H802}, which she spake{H1696}{(H8765)} unto him, saying{H559}{(H8800)}, After this manner{H1697} did{H6213}{(H8804)} thy servant{H5650} to me; that his wrath{H639} was kindled{H2734}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled. (kjv)

======= Genesis 39:20 ============

Genesis 39:20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, the place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison.(asv)

Genesis 39:20 Protož vzal ho pán jeho, a dal jej do věže žalářné, v to místo, kdež vězňové královští seděli; i byl tam v žaláři. (CZ)

Genesis 39:20 And Joseph's{H3130} master{H113} took{H3947}{(H8799)} him, and put him{H5414}{(H8799)} into the prison{H1004}{H5470}, a place{H4725} where the king's{H4428} prisoners{H615} were bound{H631}{(H8803)}: and he was there in the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 39:20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison. (kjv)

======= Genesis 39:21 ============

Genesis 39:21 But Jehovah was with Joseph, and showed kindness unto him, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison.(asv)

Genesis 39:21 Byl pak Hospodin s Jozefem, a naklonil se k němu milosrdenstvím; a dal jemu milost u vládaře nad žalářem. (CZ)

Genesis 39:21 But the LORD{H3068} was with Joseph{H3130}, and shewed{H5186}{(H8799)} him mercy{H2617}, and gave{H5414}{(H8799)} him favour{H2580} in the sight{H5869} of the keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 39:21 But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison. (kjv)

======= Genesis 39:22 ============

Genesis 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.(asv)

Genesis 39:22 I dal vládař žaláře v moc Jozefovi všecky vězně, kteříž byli v věži žalářné; a cožkoli tam činiti měli, on to spravoval. (CZ)

Genesis 39:22 And the keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470} committed{H5414}{(H8799)} to Joseph's{H3130} hand{H3027} all the prisoners{H615} that were in the prison{H1004}{H5470}; and whatsoever they did{H6213}{(H8802)} there, he was the doer{H6213}{(H8802)} of it. (kjv-strongs#)

Gen 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it. (kjv)

======= Genesis 39:23 ============

Genesis 39:23 The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because Jehovah was with him; and that which he did, Jehovah made it to prosper.(asv)

Genesis 39:23 Aniž vládař žaláře k čemu dohlídal,což jemu svěřil; proto že Hospodin byl s ním, a což on činil, Hospodin tomu prospěch dával. (CZ)

Genesis 39:23 The keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470} looked{H7200}{(H8802)} not to any thing{H3972} that was under his hand{H3027}; because the LORD{H3068} was with him, and that which he did{H6213}{(H8802)}, the LORD{H3068} made it to prosper{H6743}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 39:23 The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the LORD was with him, and that which he did, the LORD made it to prosper.(kjv)

======= Genesis 40:1 ============

Genesis 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt.(asv)

Genesis 40:1 Stalo se potom, že šeňkýř krále Egyptského a pekař provinili proti pánu svému, králi Egyptskému. (CZ)

Genesis 40:1 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that the butler{H8248}{(H8688)} of the king{H4428} of Egypt{H4714} and his baker{H644}{(H8802)} had offended{H2398}{(H8804)} their lord{H113} the king{H4428} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt. (kjv)

======= Genesis 40:2 ============

Genesis 40:2 And Pharaoh was wroth against his two officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.(asv)

Genesis 40:2 I rozhněval se Farao na oba úředníky své, na vládaře nad šeňkýři, a na vládaře nad pekaři. (CZ)

Genesis 40:2 And Pharaoh{H6547} was wroth{H7107}{(H8799)} against{H5921} two{H8147} of his officers{H5631}, against the chief{H8269} of the butlers{H8248}{(H8688)}, and against the chief{H8269} of the bakers{H644}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:2 And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers. (kjv)

======= Genesis 40:3 ============

Genesis 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.(asv)

Genesis 40:3 A dal je do vězení v domě nejvyššího nad drabanty, do věže žalářné, v místo, v němž Jozef vězněm byl. (CZ)

Genesis 40:3 And he put{H5414}{(H8799)} them in ward{H4929} in the house{H1004} of the captain{H8269} of the guard{H2876}, into the prison{H1004}{H5470}, the place{H4725} where Joseph{H3130} was bound{H631}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. (kjv)

======= Genesis 40:4 ============

Genesis 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he ministered unto them: and they continued a season in ward.(asv)

Genesis 40:4 I postavil jim nejvyšší nad drabanty Jozefa k službě; a byli drahně dní u vězení. (CZ)

Genesis 40:4 And the captain{H8269} of the guard{H2876} charged{H6485}{(H8799)} Joseph{H3130} with them, and he served{H8334}{(H8762)} them: and they continued a season{H3117} in ward{H4929}. (kjv-strongs#)

Gen 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward. (kjv)

======= Genesis 40:5 ============

Genesis 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.(asv)

Genesis 40:5 I měli sen oba dva, každý z nich sen svůj noci jedné, každý podlé vyložení sna svého, šeňkýř i pekař krále Egyptského, kteříž seděli v věži. (CZ)

Genesis 40:5 And they dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472} both of them{H8147}, each man{H376} his dream{H2472} in one{H259} night{H3915}, each man{H376} according to the interpretation{H6623} of his dream{H2472}, the butler{H8248}{(H8688)} and the baker{H644}{(H8802)} of the king{H4428} of Egypt{H4714}, which were bound{H631}{(H8803)} in the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. (kjv)

======= Genesis 40:6 ============

Genesis 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and saw them, and, behold, they were sad.(asv)

Genesis 40:6 Tedy přišel k nim Jozef ráno, a hleděl na ně; a aj, byli smutní. (CZ)

Genesis 40:6 And Joseph{H3130} came in{H935}{(H8799)} unto them in the morning{H1242}, and looked{H7200}{(H8799)} upon them, and, behold, they were sad{H2196}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad. (kjv)

======= Genesis 40:7 ============

Genesis 40:7 And he asked Pharaoh's officers that were with him in ward in his master's house, saying, Wherefore look ye so sad to-day?(asv)

Genesis 40:7 I optal se těch úředníků Faraonových, kteříž s ním byli v vězení v domě pána jeho, řka: Proč jsou dnes tváři vaše smutnější? (CZ)

Genesis 40:7 And he asked{H7592}{(H8799)} Pharaoh's{H6547} officers{H5631} that were with him in the ward{H4929} of his lord's{H113} house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Wherefore look{H6440} ye so sadly{H7451} to day{H3117}? (kjv-strongs#)

Gen 40:7 And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly to day? (kjv)

======= Genesis 40:8 ============

Genesis 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell it me, I pray you.(asv)

Genesis 40:8 Kteřížto odpověděli jemu: Měli jsme sen, a nemáme, kdo by jej vyložil. I řekl jim Jozef: Zdaliž Boží nejsou výkladové? Pravte mi medle. (CZ)

Genesis 40:8 And they said{H559}{(H8799)} unto him, We have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472}, and there is no interpreter{H6622}{(H8802)} of it. And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, Do not interpretations{H6623} belong to God{H430}? tell me{H5608}{(H8761)} them, I pray you. (kjv-strongs#)

Gen 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you. (kjv)

======= Genesis 40:9 ============

Genesis 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;(asv)

Genesis 40:9 Tedy správce nad šeňkýři vypravoval sen svůj Jozefovi, a řekl jemu: Zdálo se mi ve snách, že jsem viděl před sebou vinný kmen, (CZ)

Genesis 40:9 And the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} told{H5608}{(H8762)} his dream{H2472} to Joseph{H3130}, and said{H559}{(H8799)} to him, In my dream{H2472}, behold, a vine{H1612} was before me{H6440}; (kjv-strongs#)

Gen 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me; (kjv)

======= Genesis 40:10 ============

Genesis 40:10 and in the vine were three branches: and it was as though it budded, [and] its blossoms shot forth; [and] the clusters thereof brought forth ripe grapes:(asv)

Genesis 40:10 A na tom kmenu tři ratolesti; a ten kmen jako by pupence pouštěl, a vycházel květ jeho, až k sezrání přišli hroznové jeho. (CZ)

Genesis 40:10 And in the vine{H1612} were three{H7969} branches{H8299}: and it was as though it budded{H6524}{(H8802)}, and her blossoms{H5322} shot forth{H5927}{(H8804)}; and the clusters{H811} thereof brought forth ripe{H1310}{(H8689)} grapes{H6025}: (kjv-strongs#)

Gen 40:10 And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes: (kjv)

======= Genesis 40:11 ============

Genesis 40:11 and Pharaoh's cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.(asv)

Genesis 40:11 A já maje koflík Faraonův v ruce své, bral jsem hrozny, a vytlačoval je do koflíka Faraonova, a podával jsem koflíka Faraonovi do rukou. (CZ)

Genesis 40:11 And Pharaoh's{H6547} cup{H3563} was in my hand{H3027}: and I took{H3947}{(H8799)} the grapes{H6025}, and pressed{H7818}{(H8799)} them into Pharaoh's{H6547} cup{H3563}, and I gave{H5414}{(H8799)} the cup{H3563} into Pharaoh's{H6547} hand{H3709}. (kjv-strongs#)

Gen 40:11 And Pharaoh's cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. (kjv)

======= Genesis 40:12 ============

Genesis 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: the three branches are three days;(asv)

Genesis 40:12 I řekl jemu Jozef: Toto jest vyložení jeho: Ti tři révové jsou tři dnové. (CZ)

Genesis 40:12 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto him, This is the interpretation{H6623} of it: The three{H7969} branches{H8299} are three{H7969} days{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days: (kjv)

======= Genesis 40:13 ============

Genesis 40:13 within yet three days shall Pharaoh lift up thy head, and restore thee unto thine office: and thou shalt give Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.(asv)

Genesis 40:13 Po třech dnech povýší Farao hlavy tvé, a k úřadu tvému tě navrátí; i budeš podávati koflíka Faraonova do ruky jeho podlé obyčeje prvního, když jsi byl šeňkýřem jeho. (CZ)

Genesis 40:13 Yet{H5750} within three{H7969} days{H3117} shall Pharaoh{H6547} lift up{H5375}{(H8799)} thine head{H7218}, and restore{H7725}{(H8689)} thee unto thy place{H3653}: and thou shalt deliver{H5414}{(H8804)} Pharaoh's{H6547} cup{H3563} into his hand{H3027}, after the former{H7223} manner{H4941} when thou wast his butler{H8248}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:13 Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler. (kjv)

======= Genesis 40:14 ============

Genesis 40:14 But have me in thy remembrance when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:(asv)

Genesis 40:14 Ale mějž mne v své paměti, kdyžť se dobře povede; a učiň, prosím, se mnou to milosrdenství, abys zmínku učinil o mně před Faraonem, a vysvobodil mne z domu tohoto. (CZ)

Genesis 40:14 But think{H2142}{(H8804)} on me when it shall be well{H3190}{(H8799)} with thee, and shew{H6213}{(H8804)} kindness{H2617}, I pray thee, unto me, and make mention{H2142}{(H8689)} of me unto Pharaoh{H6547}, and bring me{H3318}{(H8689)} out of this house{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 40:14 But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house: (kjv)

======= Genesis 40:15 ============

Genesis 40:15 for indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.(asv)

Genesis 40:15 Nebo kradmo jsem vzat z země Židovské; a zde jsem ničeho neučinil, pročež by mne do tohoto vězení dali. (CZ)

Genesis 40:15 For indeed I was stolen away{H1589}{(H8795)} out of the land{H776} of the Hebrews{H5680}: and here also have I done{H6213}{(H8804)} nothing{H3972} that they should put{H7760}{(H8804)} me into the dungeon{H953}. (kjv-strongs#)

Gen 40:15 For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. (kjv)

======= Genesis 40:16 ============

Genesis 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, three baskets of white bread were on my head:(asv)

Genesis 40:16 Vida pak správce nad pekaři, že dobře vyložil, řekl Jozefovi: Mně také zdálo se ve snách, ano tři košové pletení na hlavě mé. (CZ)

Genesis 40:16 When the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)} saw{H7200}{(H8799)} that the interpretation{H6622}{(H8804)} was good{H2896}, he said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I also{H637} was in my dream{H2472}, and, behold, I had three{H7969} white{H2751} baskets{H5536} on my head{H7218}: (kjv-strongs#)

Gen 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head: (kjv)

======= Genesis 40:17 ============

Genesis 40:17 and in the uppermost basket there was of all manner of baked food for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.(asv)

Genesis 40:17 A v koši vrchním byli všelijací pokrmové Faraonovi dílem pekařským strojení, a ptáci jedli je z koše nad hlavou mou. (CZ)

Genesis 40:17 And in the uppermost{H5945} basket{H5536} there was of all manner{H3978} of bakemeats{H4639}{H644}{(H8802)} for Pharaoh{H6547}; and the birds{H5775} did eat{H398}{(H8802)} them out of the basket{H5536} upon{H5921} my head{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 40:17 And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head. (kjv)

======= Genesis 40:18 ============

Genesis 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: the three baskets are three days;(asv)

Genesis 40:18 I odpověděl Jozef a řekl: Toto jest vyložení jeho: Tři košové jsou tři dnové. (CZ)

Genesis 40:18 And Joseph{H3130} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, This is the interpretation{H6623} thereof: The three{H7969} baskets{H5536} are three{H7969} days{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days: (kjv)

======= Genesis 40:19 ============

Genesis 40:19 within yet three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.(asv)

Genesis 40:19 Po třech dnech odejme tobě Farao hlavu tvou, a oběsí tě na dřevě; i budou jísti ptáci maso tvé s tebe. (CZ)

Genesis 40:19 Yet within three{H7969} days{H3117} shall Pharaoh{H6547} lift up{H5375}{(H8799)} thy head{H7218} from off thee, and shall hang{H8518}{(H8804)} thee on a tree{H6086}; and the birds{H5775} shall eat{H398}{(H8804)} thy flesh{H1320} from off thee. (kjv-strongs#)

Gen 40:19 Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee. (kjv)

======= Genesis 40:20 ============

Genesis 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and the head of the chief baker among his servants.(asv)

Genesis 40:20 Tedy stalo se v den třetí, v den pamatný narození Faraonova, že učinil hody všechněm služebníkům svým; i počítal hlavu vládaře nad šeňky, i hlavu vládaře nad pekaři, mezi služebníky svými. (CZ)

Genesis 40:20 And it came to pass the third{H7992} day{H3117}, which was Pharaoh's{H6547} birthday{H3117}{H3205}{(H8715)}, that he made{H6213}{(H8799)} a feast{H4960} unto all his servants{H5650}: and he lifted up{H5375}{(H8799)} the head{H7218} of the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} and of the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)} among{H8432} his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. (kjv)

======= Genesis 40:21 ============

Genesis 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand:(asv)

Genesis 40:21 A navrátil nejvyššího nad šeňky k místu jeho, aby podával koflíku Faraonovi do ruky. (CZ)

Genesis 40:21 And he restored{H7725} the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} unto his butlership{H4945} again{H7725}{(H8686)}; and he gave{H5414}{(H8799)} the cup{H3563} into Pharaoh's{H6547} hand{H3709}: (kjv-strongs#)

Gen 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand: (kjv)

======= Genesis 40:22 ============

Genesis 40:22 but he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.(asv)

Genesis 40:22 Vládaře pak nad pekaři oběsil, tak jakž jim byl sen vyložil Jozef. (CZ)

Genesis 40:22 But he hanged{H8518}{(H8804)} the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)}: as Joseph{H3130} had interpreted{H6622}{(H8804)} to them. (kjv-strongs#)

Gen 40:22 But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them. (kjv)

======= Genesis 40:23 ============

Genesis 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.(asv)

Genesis 40:23 A nezpomenul správce nad šeňky na Jozefa, ale zapomenul na něj. (CZ)

Genesis 40:23 Yet did not the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} remember{H2142}{(H8804)} Joseph{H3130}, but forgat{H7911}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.(kjv)

======= Genesis 41:1 ============

Genesis 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.(asv)

Genesis 41:1 Stalo se pak po dvou letech, měl Farao sen. Zdálo mu se, že stál nad potokem. (CZ)

Genesis 41:1 And it came to pass at the end{H7093} of two full{H3117} years{H8141}, that Pharaoh{H6547} dreamed{H2492}{(H8802)}: and, behold, he stood{H5975}{(H8802)} by the river{H2975}. (kjv-strongs#)

Gen 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river. (kjv)

======= Genesis 41:2 ============

Genesis 41:2 And, behold, there came up out of the river seven kine, well-favored and fat-fleshed; and they fed in the reed-grass.(asv)

Genesis 41:2 A aj, z toho potoku vycházelo sedm krav, pěkných na pohledění a tlustých, kteréžto pásly se na mokřinách. (CZ)

Genesis 41:2 And, behold, there came up{H5927}{(H8802)} out of the river{H2975} seven{H7651} well{H3303} favoured{H4758} kine{H6510} and fatfleshed{H1277}{H1320}; and they fed{H7462}{(H8799)} in a meadow{H260}. (kjv-strongs#)

Gen 41:2 And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed; and they fed in a meadow. (kjv)

======= Genesis 41:3 ============

Genesis 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill-favored and lean-fleshed, and stood by the other kine upon the brink of the river.(asv)

Genesis 41:3 A aj, sedm krav jiných vycházelo za nimi z potoku, šeredných na pohledění a hubených, kteréžto stály podlé oněch krav při břehu potoka. (CZ)

Genesis 41:3 And, behold, seven{H7651} other{H312} kine{H6510} came up{H5927}{(H8802)} after them{H310} out of the river{H2975}, ill{H7451} favoured{H4758} and leanfleshed{H1851}{H1320}; and stood{H5975}{(H8799)} by{H681} the other kine{H6510} upon the brink{H8193} of the river{H2975}. (kjv-strongs#)

Gen 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill favoured and leanfleshed; and stood by the other kine upon the brink of the river. (kjv)

======= Genesis 41:4 ============

Genesis 41:4 And the ill-favored and lean-fleshed kine did eat up the seven well-favored and fat kine. So Pharaoh awoke.(asv)

Genesis 41:4 A ty krávy na pohledění šeredné a hubené sežraly oněch sedm krav na pohledění pěkných a tlustých. I procítil Farao. (CZ)

Genesis 41:4 And the ill{H7451} favoured{H4758} and leanfleshed{H1851}{H1320} kine{H6510} did eat up{H398}{(H8799)} the seven{H7651} well{H3303} favoured{H4758} and fat{H1277} kine{H6510}. So Pharaoh{H6547} awoke{H3364}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:4 And the ill favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine. So Pharaoh awoke. (kjv)

======= Genesis 41:5 ============

Genesis 41:5 And he slept and dreamed a second time: and, behold, seven ears of grain came up upon one stalk, rank and good.(asv)

Genesis 41:5 A když usnul zase, zdálo se jemu podruhé. A aj, sedm klasů vyrostlo z stébla jednoho, plných a pěkných. (CZ)

Genesis 41:5 And he slept{H3462}{(H8799)} and dreamed{H2492}{(H8799)} the second time{H8145}: and, behold, seven{H7651} ears of corn{H7641} came up{H5927}{(H8802)} upon one{H259} stalk{H7070}, rank{H1277} and good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 41:5 And he slept and dreamed the second time: and, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good. (kjv)

======= Genesis 41:6 ============

Genesis 41:6 And, behold, seven ears, thin and blasted with the east wind, sprung up after them.(asv)

Genesis 41:6 A aj, sedm klasů tenkých a východním větrem usvadlých vzcházelo za nimi. (CZ)

Genesis 41:6 And, behold, seven{H7651} thin{H1851} ears{H7641} and blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921} sprung up{H6779}{(H8802)} after them{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 41:6 And, behold, seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them. (kjv)

======= Genesis 41:7 ============

Genesis 41:7 And the thin ears swallowed up the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream.(asv)

Genesis 41:7 A ti klasové tencí pohltili sedm oněch klasů zdařilých a plných. I procítiv Farao, a aj, byl sen. (CZ)

Genesis 41:7 And the seven thin{H1851} ears{H7641} devoured{H1104}{(H8799)} the seven{H7651} rank{H1277} and full{H4392} ears{H7641}. And Pharaoh{H6547} awoke{H3364}{(H8799)}, and, behold, it was a dream{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 41:7 And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream. (kjv)

======= Genesis 41:8 ============

Genesis 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:8 Když pak bylo ráno, zkormoucena byla mysl jeho; a poslav, svolal všecky hadače Egyptské, a všecky mudrce jejich. I vypravoval jim Farao sny své; a nebylo žádného, kdo by je vyložil Faraonovi. (CZ)

Genesis 41:8 And it came to pass in the morning{H1242} that his spirit{H7307} was troubled{H6470}{(H8735)}; and he sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} for all the magicians{H2748} of Egypt{H4714}, and all the wise men{H2450} thereof: and Pharaoh{H6547} told{H5608}{(H8762)} them his dream{H2472}; but there was none that could interpret{H6622}{(H8802)} them unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:9 ============

Genesis 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day:(asv)

Genesis 41:9 Tedy mluvil nejvyšší šeňk Faraonovi takto: Na provinění své rozpomínám se dnes. (CZ)

Genesis 41:9 Then spake{H1696}{(H8762)} the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} unto Pharaoh{H6547}, saying{H559}{(H8800)}, I do remember{H2142}{(H8688)} my faults{H2399} this day{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day: (kjv)

======= Genesis 41:10 ============

Genesis 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the house of the captain of the guard, me and the chief baker:(asv)

Genesis 41:10 Farao rozhněvav se na služebníky své, dal mne byl do vězení v domě nejvyššího nad drabanty, mne a správce nad pekaři. (CZ)

Genesis 41:10 Pharaoh{H6547} was wroth{H7107}{(H8804)} with his servants{H5650}, and put{H5414}{(H8799)} me in ward{H4929} in the captain{H8269} of the guard's{H2876} house{H1004}, both me and the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the captain of the guard's house, both me and the chief baker: (kjv)

======= Genesis 41:11 ============

Genesis 41:11 and we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream.(asv)

Genesis 41:11 Měli jsme pak sen jedné noci, on i já, jeden každý podlé vyložení snu svého. (CZ)

Genesis 41:11 And we dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472} in one{H259} night{H3915}, I and he; we dreamed{H2492}{(H8804)} each man{H376} according to the interpretation{H6623} of his dream{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 41:11 And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream. (kjv)

======= Genesis 41:12 ============

Genesis 41:12 And there was with us there a young man, a Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret.(asv)

Genesis 41:12 A byl tam s námi mládenec Hebrejský, služebník nejvyššího nad drabanty, jemuž když jsme vypravovali, vykládal nám sny naše; jednomu každému podlé snu jeho vykládal. (CZ)

Genesis 41:12 And there was there with us a young man{H5288}, an Hebrew{H5680}, servant{H5650} to the captain{H8269} of the guard{H2876}; and we told{H5608}{(H8762)} him, and he interpreted{H6622}{(H8799)} to us our dreams{H2472}; to each man{H376} according to his dream{H2472} he did interpret{H6622}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:12 And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret. (kjv)

======= Genesis 41:13 ============

Genesis 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged.(asv)

Genesis 41:13 A stalo se, že jakž vykládal nám, tak bylo: Já jsem navrácen k úřadu svému, a on oběšen. (CZ)

Genesis 41:13 And it came to pass, as he interpreted{H6622}{(H8804)} to us, so it was; me he restored{H7725}{(H8689)} unto mine office{H3653}, and him he hanged{H8518}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged. (kjv)

======= Genesis 41:14 ============

Genesis 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:14 Tedy poslav Farao, povolal Jozefa, a rychle vypustili ho z žaláře. Kterýžto oholiv se, a změniv roucho své, přišel k Faraonovi. (CZ)

Genesis 41:14 Then Pharaoh{H6547} sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Joseph{H3130}, and they brought him hastily{H7323}{(H8686)} out of the dungeon{H953}: and he shaved{H1548}{(H8762)} himself, and changed{H2498}{(H8762)} his raiment{H8071}, and came in{H935}{(H8804)} unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:15 ============

Genesis 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that when thou hearest a dream thou canst interpret it.(asv)

Genesis 41:15 I řekl Farao Jozefovi: Měl jsem sen, a není, kdo by jej vyložil; o tobě pak slyšel jsem to, že když uslyšíš sen, umíš jej vyložiti. (CZ)

Genesis 41:15 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472}, and there is none that can interpret{H6622}{(H8802)} it: and I have heard{H8085}{(H8804)} say{H559}{(H8800)} of thee, that thou canst understand{H8085}{(H8799)} a dream{H2472} to interpret{H6622}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it. (kjv)

======= Genesis 41:16 ============

Genesis 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God will give Pharaoh an answer of peace.(asv)

Genesis 41:16 Odpověděl Jozef Faraonovi, řka: Není to má věc; Bůh oznámí šťastné věci Faraonovi. (CZ)

Genesis 41:16 And Joseph{H3130} answered{H6030}{(H8799)} Pharaoh{H6547}, saying{H559}{(H8800)}, It is not in me{H1107}: God{H430} shall give{H6030} Pharaoh{H6547} an answer{H6030}{(H8799)} of peace{H7965}. (kjv-strongs#)

Gen 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace. (kjv)

======= Genesis 41:17 ============

Genesis 41:17 And Pharaoh spake unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the brink of the river:(asv)

Genesis 41:17 Tedy řekl Farao Jozefovi: Zdálo mi se ve snách, že jsem stál na břehu potoka. (CZ)

Genesis 41:17 And Pharaoh{H6547} said{H1696}{(H8762)} unto Joseph{H3130}, In my dream{H2472}, behold, I stood{H5975}{(H8802)} upon the bank{H8193} of the river{H2975}: (kjv-strongs#)

Gen 41:17 And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river: (kjv)

======= Genesis 41:18 ============

Genesis 41:18 and, behold, there came up out of the river seven kine, fat-fleshed and well-favored: and they fed in the reed-grass:(asv)

Genesis 41:18 A aj, z potoka toho vystupovalo sedm krav tlustých a pěkných, kteréžto pásly se na mokřinách. (CZ)

Genesis 41:18 And, behold, there came up{H5927}{(H8802)} out of the river{H2975} seven{H7651} kine{H6510}, fatfleshed{H1277}{H1320} and well{H3303} favoured{H8389}; and they fed{H7462}{(H8799)} in a meadow{H260}: (kjv-strongs#)

Gen 41:18 And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured; and they fed in a meadow: (kjv)

======= Genesis 41:19 ============

Genesis 41:19 and, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill-favored and lean-fleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness:(asv)

Genesis 41:19 A aj, sedm jiných krav vystupovalo za nimi churavých a šeredných velmi a hubených; neviděl jsem tak šeredných ve vší zemi Egyptské. (CZ)

Genesis 41:19 And, behold, seven{H7651} other{H312} kine{H6510} came up{H5927}{(H8802)} after them{H310}, poor{H1803} and very{H3966} ill{H7451} favoured{H8389} and leanfleshed{H7534}{H1320}, such{H2007} as I never{H3808} saw{H7200}{(H8804)} in all the land{H776} of Egypt{H4714} for badness{H7455}: (kjv-strongs#)

Gen 41:19 And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness: (kjv)

======= Genesis 41:20 ============

Genesis 41:20 and the lean and ill-favored kine did eat up the first seven fat kine:(asv)

Genesis 41:20 A sežraly krávy ty hubené a šeredné sedm krav prvnějších tlustých. (CZ)

Genesis 41:20 And the lean{H7534} and the ill favoured{H7451} kine{H6510} did eat up{H398}{(H8799)} the first{H7223} seven{H7651} fat{H1277} kine{H6510}: (kjv-strongs#)

Gen 41:20 And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine: (kjv)

======= Genesis 41:21 ============

Genesis 41:21 and when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill-favored, as at the beginning. So I awoke.(asv)

Genesis 41:21 A ač dostaly se do břicha jejich, však nebylo znáti, by se dostaly v střeva jejich; nebo na pohledění byly mrzké, jako i před tím. I procítil jsem. (CZ)

Genesis 41:21 And when they had eaten them up{H935}{(H8799)}{H7130}, it could not be known{H3045}{(H8738)} that they had eaten them{H935}{(H8804)}{H7130}; but they were still{H4758} ill favoured{H7451}, as at the beginning{H8462}. So I awoke{H3364}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:21 And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill favoured, as at the beginning. So I awoke. (kjv)

======= Genesis 41:22 ============

Genesis 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up upon one stalk, full and good:(asv)

Genesis 41:22 Viděl jsem také ve snách, ano sedm klasů vyrostlo z stébla jednoho plných a pěkných. (CZ)

Genesis 41:22 And I saw{H7200}{(H8799)} in my dream{H2472}, and, behold, seven{H7651} ears{H7641} came up{H5927}{(H8802)} in one{H259} stalk{H7070}, full{H4392} and good{H2896}: (kjv-strongs#)

Gen 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up in one stalk, full and good: (kjv)

======= Genesis 41:23 ============

Genesis 41:23 and, behold, seven ears, withered, thin, [and] blasted with the east wind, sprung up after them:(asv)

Genesis 41:23 A aj, sedm klasů drobných, tenkých a východním větrem usvadlých vycházelo za nimi. (CZ)

Genesis 41:23 And, behold, seven{H7651} ears{H7641}, withered{H6798}{(H8803)}, thin{H1851}, and blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921}, sprung up{H6779}{(H8802)} after them{H310}: (kjv-strongs#)

Gen 41:23 And, behold, seven ears, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them: (kjv)

======= Genesis 41:24 ============

Genesis 41:24 and the thin ears swallowed up the seven good ears: and I told it unto the magicians; but there was none that could declare it to me.(asv)

Genesis 41:24 I pohltili klasové ti drobní sedm klasů pěkných. Což když jsem vypravoval hadačům, nebyl, kdo by mi vyložil. (CZ)

Genesis 41:24 And the thin{H1851} ears{H7641} devoured{H1104}{(H8799)} the seven{H7651} good{H2896} ears{H7641}: and I told{H559}{(H8799)} this unto the magicians{H2748}; but there was none that could declare{H5046}{(H8688)} it to me. (kjv-strongs#)

Gen 41:24 And the thin ears devoured the seven good ears: and I told this unto the magicians; but there was none that could declare it to me. (kjv)

======= Genesis 41:25 ============

Genesis 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: what God is about to do he hath declared unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:25 Odpověděl Jozef Faraonovi: Sen Faraonův jednostejný jest. Což Bůh činiti bude, to ukázal Faraonovi. (CZ)

Genesis 41:25 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto Pharaoh{H6547}, The dream{H2472} of Pharaoh{H6547} is one{H259}: God{H430} hath shewed{H5046}{(H8689)} Pharaoh{H6547} what he is about to do{H6213}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is about to do. (kjv)

======= Genesis 41:26 ============

Genesis 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.(asv)

Genesis 41:26 Sedm krav pěkných jest sedm let, a sedm klasů pěkných tolikéž jest sedm let; sen jest jednostejný. (CZ)

Genesis 41:26 The seven{H7651} good{H2896} kine{H6510} are seven{H7651} years{H8141}; and the seven{H7651} good{H2896} ears{H7641} are seven{H7651} years{H8141}: the dream{H2472} is one{H259}. (kjv-strongs#)

Gen 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one. (kjv)

======= Genesis 41:27 ============

Genesis 41:27 And the seven lean and ill-favored kine that came up after them are seven years, and also the seven empty ears blasted with the east wind; they shall be seven years of famine.(asv)

Genesis 41:27 Sedm pak hubených krav a šeredných, vystupujících za nimi, sedm let jest; a sedm klasů drobných a větrem východním usvadlých bude sedm let hladu. (CZ)

Genesis 41:27 And the seven{H7651} thin{H7534} and ill favoured{H7451} kine{H6510} that came up{H5927}{(H8802)} after them{H310} are seven{H7651} years{H8141}; and the seven{H7651} empty{H7386} ears{H7641} blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921} shall be seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}. (kjv-strongs#)

Gen 41:27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine. (kjv)

======= Genesis 41:28 ============

Genesis 41:28 That is the thing which I spake unto Pharaoh: what God is about to do he hath showed unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:28 Toť jest, což jsem mluvil Faraonovi: Což Bůh činiti bude, ukazuje Faraonovi. (CZ)

Genesis 41:28 This is the thing{H1697} which I have spoken{H1696}{(H8765)} unto Pharaoh{H6547}: What God{H430} is about to do{H6213}{(H8802)} he sheweth{H7200}{(H8689)} unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:29 ============

Genesis 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:(asv)

Genesis 41:29 Aj, sedm let nastane, v nichž hojnost veliká bude ve vší zemi Egyptské. (CZ)

Genesis 41:29 Behold, there come{H935}{(H8802)} seven{H7651} years{H8141} of great{H1419} plenty{H7647} throughout all the land{H776} of Egypt{H4714}: (kjv-strongs#)

Gen 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt: (kjv)

======= Genesis 41:30 ============

Genesis 41:30 and there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;(asv)

Genesis 41:30 A po nich nastane sedm let hladu,v nichž v zapomenutí přijde všecka ta hojnost v zemi Egyptské; a zhubí hlad zemi. (CZ)

Genesis 41:30 And there shall arise{H6965}{(H8804)} after them{H310} seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}; and all the plenty{H7647} shall be forgotten{H7911}{(H8738)} in the land{H776} of Egypt{H4714}; and the famine{H7458} shall consume{H3615}{(H8765)} the land{H776}; (kjv-strongs#)

Gen 41:30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land; (kjv)

======= Genesis 41:31 ============

Genesis 41:31 and the plenty shall not be known in the land by reason of that famine which followeth; for it shall be very grievous.(asv)

Genesis 41:31 Aniž poznána bude hojnost ta v zemi, pro hlad, kterýž přijde potom; nebo velmi veliký bude. (CZ)

Genesis 41:31 And the plenty{H7647} shall not be known{H3045}{(H8735)} in the land{H776} by reason{H6440} of that famine{H7458} following{H310}{H3651}; for it shall be very{H3966} grievous{H3515}. (kjv-strongs#)

Gen 41:31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous. (kjv)

======= Genesis 41:32 ============

Genesis 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh, it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.(asv)

Genesis 41:32 Že pak opětován jest sen Faraonovi podvakrát, znamená, že jistá věc jest od Boha, a že tím spíše Bůh vykoná to. (CZ)

Genesis 41:32 And for that the dream{H2472} was doubled{H8138}{(H8736)} unto Pharaoh{H6547} twice{H6471}; it is because the thing{H1697} is established{H3559}{(H8737)} by{H5973} God{H430}, and God{H430} will shortly{H4116}{(H8764)} bring it to pass{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. (kjv)

======= Genesis 41:33 ============

Genesis 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:33 Protož nyní ať vyhledá Farao muže opatrného a moudrého, kteréhož by ustanovil nad zemí Egyptskou. (CZ)

Genesis 41:33 Now therefore let Pharaoh{H6547} look out{H7200}{(H8799)} a man{H376} discreet{H995}{(H8737)} and wise{H2450}, and set{H7896}{(H8799)} him over the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:34 ============

Genesis 41:34 Let Pharaoh do [this], and let him appoint overseers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.(asv)

Genesis 41:34 To ať učiní Farao, a postaví úředníky nad zemí, a béře pátý díl z úrod země Egyptské, po sedm let hojných. (CZ)

Genesis 41:34 Let Pharaoh{H6547} do{H6213}{(H8799)} this, and let him appoint{H6485}{(H8686)} officers{H6496} over the land{H776}, and take up the fifth part{H2567}{(H8765)} of the land{H776} of Egypt{H4714} in the seven{H7651} plenteous{H7647} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 41:34 Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years. (kjv)

======= Genesis 41:35 ============

Genesis 41:35 And let them gather all the food of these good years that come, and lay up grain under the hand of Pharaoh for food in the cities, and let them keep it.(asv)

Genesis 41:35 Ať shromáždí všeliké potravy těch úrodných let nastávajících, a sklidí obilí k ruce Faraonovi; a potravy v městech ať se chovají pilně. (CZ)

Genesis 41:35 And let them gather{H6908}{(H8799)} all the food{H400} of those good{H2896} years{H8141} that come{H935}{(H8802)}, and lay up{H6651}{(H8799)} corn{H1250} under the hand{H3027} of Pharaoh{H6547}, and let them keep{H8104}{(H8804)} food{H400} in the cities{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 41:35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities. (kjv)

======= Genesis 41:36 ============

Genesis 41:36 And the food shall be for a store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.(asv)

Genesis 41:36 A budou pokrmové ti za poklad zemi této k sedmi letům hladu, kteráž budou v zemi Egyptské, aby nebyla zkažena země tato hladem. (CZ)

Genesis 41:36 And that food{H400} shall be for store{H6487} to the land{H776} against the seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}, which shall be in the land{H776} of Egypt{H4714}; that the land{H776} perish{H3772}{(H8735)} not through the famine{H7458}. (kjv-strongs#)

Gen 41:36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine. (kjv)

======= Genesis 41:37 ============

Genesis 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.(asv)

Genesis 41:37 I líbila se řeč ta Faraonovi i všechněm služebníkům jeho. (CZ)

Genesis 41:37 And the thing{H1697} was good{H3190}{(H8799)} in the eyes{H5869} of Pharaoh{H6547}, and in the eyes{H5869} of all his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants. (kjv)

======= Genesis 41:38 ============

Genesis 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this, a man in whom the spirit of God is?(asv)

Genesis 41:38 Tedy řekl Farao služebníkům svým: Najdeme-liž podobného tomuto muži, v němž by byl Duch Boží? (CZ)

Genesis 41:38 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto his servants{H5650}, Can we find{H4672}{(H8799)} such a one as this{H2088} is, a man{H376} in whom{H834} the Spirit{H7307} of God{H430} is? (kjv-strongs#)

Gen 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? (kjv)

======= Genesis 41:39 ============

Genesis 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath showed thee all of this, there is none so discreet and wise as thou:(asv)

Genesis 41:39 Jozefovi pak řekl: Poněvadž Bůh dal znáti tobě všecko toto, neníť žádného tak rozumného a moudrého, jako ty jsi. (CZ)

Genesis 41:39 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Forasmuch{H310} as God{H430} hath shewed{H3045}{(H8687)} thee all this, there is none so discreet{H995}{(H8737)} and wise{H2450} as thou art: (kjv-strongs#)

Gen 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art: (kjv)

======= Genesis 41:40 ============

Genesis 41:40 thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.(asv)

Genesis 41:40 Ty budeš nad domem mým, a líbati bude tvář tvou všecken lid můj; stolicí toliko královskou vyšší nad tebe budu. (CZ)

Genesis 41:40 Thou shalt be{H1961}{(H8799)} over my house{H1004}, and according unto thy word{H6310} shall all my people{H5971} be ruled{H5401}{(H8799)}: only in the throne{H3678} will I be greater{H1431}{(H8799)} than thou. (kjv-strongs#)

Gen 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou. (kjv)

======= Genesis 41:41 ============

Genesis 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:41 Řekl také Farao Jozefovi: Aj, ustanovil jsem tě nade vší zemi Egyptskou. (CZ)

Genesis 41:41 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, See{H7200}{(H8798)}, I have set{H5414}{(H8804)} thee over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:42 ============

Genesis 41:42 And Pharaoh took off his signet ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck;(asv)

Genesis 41:42 A sňav Farao prsten svůj s ruky své, dal jej na ruku Jozefovu, a oblékl ho v roucho kmentové, a vložil zlatý řetěz na hrdlo jeho. (CZ)

Genesis 41:42 And Pharaoh{H6547} took off{H5493}{(H8686)} his ring{H2885} from his hand{H3027}, and put{H5414}{(H8799)} it upon Joseph's{H3130} hand{H3027}, and arrayed{H3847}{(H8686)} him in vestures{H899} of fine linen{H8336}, and put{H7760}{(H8799)} a gold{H2091} chain{H7242} about his neck{H6677}; (kjv-strongs#)

Gen 41:42 And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck; (kjv)

======= Genesis 41:43 ============

Genesis 41:43 and he made him to ride in the second chariot which he had: and they cried before him, Bow the knee: and he set him over all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:43 A dal ho voziti na svém druhém voze, a volali před ním: Klanějte se! I ustanovil ho nade vší zemi Egyptskou. (CZ)

Genesis 41:43 And he made him to ride{H7392}{(H8686)} in the second{H4932} chariot{H4818} which he had; and they cried{H7121}{(H8799)} before him{H6440}, Bow the knee{H86}: and he made{H5414}{(H8800)} him ruler over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:43 And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:44 ============

Genesis 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or his foot in all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:44 A řekl Farao Jozefovi: Já jsem Farao, a bez dopuštění tvého nepozdvihne žádný ruky své ani nohy své ve vší zemi Egyptské. (CZ)

Genesis 41:44 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I am Pharaoh{H6547}, and without{H1107} thee shall no man{H376} lift up{H7311}{(H8686)} his hand{H3027} or foot{H7272} in all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:45 ============

Genesis 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphenath-paneah; and he gave him to wife Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On. And Joseph went out over the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:45 A dal Farao jméno Jozefovi Safenat Paneach, a dal mu Asenat dceru Putifera, knížete On, za manželku. I vyšel Jozef na zemi Egyptskou. (CZ)

Genesis 41:45 And Pharaoh{H6547} called{H7121}{(H8799)} Joseph's{H3130} name{H8034} Zaphnathpaaneah{H6847}; and he gave{H5414}{(H8799)} him to wife{H802} Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204}. And Joseph{H3130} went out{H3318}{(H8799)} over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:46 ============

Genesis 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:46 (Jozef pak byl ve třidcíti letech, když stál před Faraonem králem Egyptským.) A vyšed od tváři Faraonovy, projel všecku zemi Egyptskou. (CZ)

Genesis 41:46 And Joseph{H3130} was thirty{H7970} years{H8141} old{H1121} when he stood{H5975}{(H8800)} before{H6440} Pharaoh{H6547} king{H4428} of Egypt{H4714}. And Joseph{H3130} went out{H3318}{(H8799)} from the presence{H6440} of Pharaoh{H6547}, and went throughout{H5674}{(H8799)} all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:47 ============

Genesis 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.(asv)

Genesis 41:47 A vydala země po sedm let úrodných obilí hojnost. (CZ)

Genesis 41:47 And in the seven{H7651} plenteous{H7647} years{H8141} the earth{H776} brought forth{H6213}{(H8799)} by handfuls{H7062}. (kjv-strongs#)

Gen 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls. (kjv)

======= Genesis 41:48 ============

Genesis 41:48 And he gathered up all the food of the seven years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.(asv)

Genesis 41:48 I nahromáždil všelijakých potrav v těch sedmi letech hojných v zemi Egyptské, a složil potravu tu v městech; úrody polní jednoho každého města, kteréž byly okolo něho, složil v něm. (CZ)

Genesis 41:48 And he gathered up{H6908}{(H8799)} all the food{H400} of the seven{H7651} years{H8141}, which were in the land{H776} of Egypt{H4714}, and laid up{H5414}{(H8799)} the food{H400} in the cities{H5892}: the food{H400} of the field{H7704}, which was round about{H5439} every city{H5892}, laid he up{H5414}{(H8804)} in the same{H8432}. (kjv-strongs#)

Gen 41:48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same. (kjv)

======= Genesis 41:49 ============

Genesis 41:49 And Joseph laid up grain as the sand of the sea, very much, until he left off numbering; for it was without number.(asv)

Genesis 41:49 A tak nahromáždil Jozef obilí velmi mnoho, jako jest písku mořského, tak že přestali počítati; nebo mu nebylo počtu. (CZ)

Genesis 41:49 And Joseph{H3130} gathered{H6651}{(H8799)} corn{H1250} as the sand{H2344} of the sea{H3220}, very{H3966} much{H7235}{(H8687)}, until he left{H2308}{(H8804)} numbering{H5608}{(H8800)}; for it was without{H369} number{H4557}. (kjv-strongs#)

Gen 41:49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number. (kjv)

======= Genesis 41:50 ============

Genesis 41:50 And unto Joseph were born two sons before the year of famine came, whom Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On, bare unto him.(asv)

Genesis 41:50 Jozefovi pak narodili se dva synové, prvé než přišel rok hladu, kteréž mu porodila Asenat, dcera Putifera, knížete On. (CZ)

Genesis 41:50 And unto Joseph{H3130} were born{H3205}{(H8795)} two{H8147} sons{H1121} before the years{H8141} of famine{H7458} came{H935}{(H8799)}, which Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204} bare{H3205}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 41:50 And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him. (kjv)

======= Genesis 41:51 ============

Genesis 41:51 And Joseph called the name of the first-born Manasseh: For, [said he], God hath made me forget all my toil, and all my father's house.(asv)

Genesis 41:51 A nazval Jozef jméno prvorozeného Manasses, řka: Nebo způsobil to Bůh, abych zapomenul na všecky práce své, a na všecken dům otce svého. (CZ)

Genesis 41:51 And Joseph{H3130} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the firstborn{H1060} Manasseh{H4519}: For God{H430}, said he, hath made me forget{H5382}{(H8765)} all my toil{H5999}, and all my father's{H1} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 41:51 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, said he, hath made me forget all my toil, and all my father's house. (kjv)

======= Genesis 41:52 ============

Genesis 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath made me fruitful in the land of my affliction.(asv)

Genesis 41:52 Jméno pak druhého nazval Efraim, řka: Nebo dal mi Bůh zrůst v zemi trápení mého. (CZ)

Genesis 41:52 And the name{H8034} of the second{H8145} called{H7121}{(H8804)} he Ephraim{H669}: For God{H430} hath caused me to be fruitful{H6509}{(H8689)} in the land{H776} of my affliction{H6040}. (kjv-strongs#)

Gen 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. (kjv)

======= Genesis 41:53 ============

Genesis 41:53 And the seven years of plenty, that was in the land of Egypt, came to an end.(asv)

Genesis 41:53 Tedy pominulo sedm let hojných v zemi Egyptské; (CZ)

Genesis 41:53 And the seven{H7651} years{H8141} of plenteousness{H7647}, that was in the land{H776} of Egypt{H4714}, were ended{H3615}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:53 And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended. (kjv)

======= Genesis 41:54 ============

Genesis 41:54 And the seven years of famine began to come, according as Joseph had said: and there was famine in all lands; but in all the land of Egypt there was bread.(asv)

Genesis 41:54 A počalo sedm let hladu přicházeti, jakž byl předpověděl Jozef. I byl hlad po všech krajinách, ale po vší zemi Egyptské byl chléb. (CZ)

Genesis 41:54 And the seven{H7651} years{H8141} of dearth{H7458} began{H2490}{(H8686)} to come{H935}{(H8800)}, according as Joseph{H3130} had said{H559}{(H8804)}: and the dearth{H7458} was in all lands{H776}; but in all the land{H776} of Egypt{H4714} there was bread{H3899}. (kjv-strongs#)

Gen 41:54 And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread. (kjv)

======= Genesis 41:55 ============

Genesis 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.(asv)

Genesis 41:55 Potom také nedostatek trpěla všecka země Egyptská, a volal lid k Faraonovi o chléb. I řekl Farao všechněm Egyptským: Jděte k Jozefovi, což vám rozkáže, učiníte. (CZ)

Genesis 41:55 And when all the land{H776} of Egypt{H4714} was famished{H7456}{(H8799)}, the people{H5971} cried{H6817}{(H8799)} to Pharaoh{H6547} for bread{H3899}: and Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto all the Egyptians{H4714}, Go{H3212}{(H8798)} unto Joseph{H3130}; what he saith{H559}{(H8799)} to you, do{H6213}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do. (kjv)

======= Genesis 41:56 ============

Genesis 41:56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the store-houses, and sold unto the Egyptians; and the famine was sore in the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:56 A byl hlad na tváři vší země. Tedy otevřel Jozef všecky obilnice, v nichž obilí bylo, a prodával Egyptským; nebo rozmohl se hlad v zemi Egyptské. (CZ)

Genesis 41:56 And the famine{H7458} was over all the face{H6440} of the earth{H776}: And Joseph{H3130} opened{H6605}{(H8799)} all the storehouses, and sold{H7666}{(H8799)} unto the Egyptians{H4714}; and the famine{H7458} waxed sore{H2388}{(H8799)} in the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:57 ============

Genesis 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph to buy grain, because the famine was sore in all the earth.(asv)

Genesis 41:57 A všickni obyvatelé země přicházeli do Egypta k Jozefovi, aby kupovali; nebo rozmohl se byl hlad po vší zemi. (CZ)

Genesis 41:57 And all countries{H776} came{H935}{(H8804)} into Egypt{H4714} to Joseph{H3130} for to buy{H7666}{(H8800)} corn; because that the famine{H7458} was so sore{H2388}{(H8804)} in all lands{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.(kjv)

======= Genesis 42:1 ============

Genesis 42:1 Now Jacob saw that there was grain in Egypt, and Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another?(asv)

Genesis 42:1 Vida pak Jákob, že by potrava byla v Egyptě, řekl synům svým: Co hledíte jeden na druhého? (CZ)

Genesis 42:1 Now when Jacob{H3290} saw{H7200}{(H8799)} that there was{H3426} corn{H7668} in Egypt{H4714}, Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his sons{H1121}, Why do ye look{H7200}{(H8691)} one upon another? (kjv-strongs#)

Gen 42:1 Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another? (kjv)

======= Genesis 42:2 ============

Genesis 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is grain in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die.(asv)

Genesis 42:2 I mluvil jim: Aj, slyšel jsem, že mají potravu v Egyptě; jděte tam, a kupte nám odtud, abychom živi byli a nezemřeli. (CZ)

Genesis 42:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold, I have heard{H8085}{(H8804)} that there is{H3426} corn{H7668} in Egypt{H4714}: get you down{H3381}{(H8798)} thither, and buy{H7666}{(H8798)} for us from thence; that we may live{H2421}{(H8799)}, and not die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die. (kjv)

======= Genesis 42:3 ============

Genesis 42:3 And Joseph's ten brethren went down to buy grain from Egypt.(asv)

Genesis 42:3 Tedy šlo deset bratrů Jozefových, aby nakoupili obilí v Egyptě. (CZ)

Genesis 42:3 And Joseph's{H3130} ten{H6235} brethren{H251} went down{H3381}{(H8799)} to buy{H7666}{(H8800)} corn{H1250} in Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 42:3 And Joseph's ten brethren went down to buy corn in Egypt. (kjv)

======= Genesis 42:4 ============

Genesis 42:4 But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure harm befall him.(asv)

Genesis 42:4 Ale Beniamina, bratra Jozefova, neposlal Jákob s bratřími jeho, nebo řekl: Aby se mu tam něco zlého nepřihodilo. (CZ)

Genesis 42:4 But Benjamin{H1144}, Joseph's{H3130} brother{H251}, Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8804)} not with his brethren{H251}; for he said{H559}{(H8804)}, Lest peradventure{H6435} mischief{H611} befall him{H7122}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:4 But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure mischief befall him. (kjv)

======= Genesis 42:5 ============

Genesis 42:5 And the sons of Israel came to buy among those that came: for the famine was in the land of Canaan.(asv)

Genesis 42:5 I šli synové Izraelovi spolu s jinými, aby kupovali; nebo byl hlad v zemi Kananejské. (CZ)

Genesis 42:5 And the sons{H1121} of Israel{H3478} came{H935}{(H8799)} to buy{H7666}{(H8800)} corn among{H8432} those that came{H935}{(H8802)}: for the famine{H7458} was in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 42:5 And the sons of Israel came to buy corn among those that came: for the famine was in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 42:6 ============

Genesis 42:6 And Joseph was the governor over the land; he it was that sold to all the people of the land. And Joseph's brethren came, and bowed down themselves to him with their faces to the earth.(asv)

Genesis 42:6 Jozef pak byl nejvyšší správce v zemi té; on prodával obilí všemu lidu země. Tedy přišli bratří Jozefovi, a skláněli se před ním tváří až k zemi. (CZ)

Genesis 42:6 And Joseph{H3130} was the governor{H7989} over the land{H776}, and he it was that sold{H7666}{(H8688)} to all the people{H5971} of the land{H776}: and Joseph's{H3130} brethren{H251} came{H935}{(H8799)}, and bowed down{H7812}{(H8691)} themselves before him with their faces{H639} to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:6 And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land: and Joseph's brethren came, and bowed down themselves before him with their faces to the earth. (kjv)

======= Genesis 42:7 ============

Genesis 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly with them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food.(asv)

Genesis 42:7 A uzřev Jozef bratří své, poznal je; a ukázal se k nim jako cizí, a tvrdě mluvil k nim,řka jim: Odkud jste přišli? I odpověděli: Z země Kananejské, abychom nakoupili potrav. (CZ)

Genesis 42:7 And Joseph{H3130} saw{H7200}{(H8799)} his brethren{H251}, and he knew{H5234}{(H8686)} them, but made himself strange{H5234}{(H8691)} unto them, and spake{H1696}{(H8762)} roughly{H7186} unto them; and he said{H559}{(H8799)} unto them, Whence{H370} come{H935}{(H8804)} ye? And they said{H559}{(H8799)}, From the land{H776} of Canaan{H3667} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly unto them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. (kjv)

======= Genesis 42:8 ============

Genesis 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him.(asv)

Genesis 42:8 Poznal, pravím, Jozef bratří své, ale oni nepoznali ho. (CZ)

Genesis 42:8 And Joseph{H3130} knew{H5234}{(H8686)} his brethren{H251}, but they knew{H5234}{(H8689)} not him. (kjv-strongs#)

Gen 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him. (kjv)

======= Genesis 42:9 ============

Genesis 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come.(asv)

Genesis 42:9 Tedy zpomenul Jozef na sny, kteréž měl o nich, a řekl jim: Špehéři jste, a přišli jste, abyste shlédli nepevná místa země. (CZ)

Genesis 42:9 And Joseph{H3130} remembered{H2142}{(H8799)} the dreams{H2472} which he dreamed{H2492}{(H8804)} of them, and said{H559}{(H8799)} unto them, Ye are spies{H7270}{(H8764)}; to see{H7200}{(H8800)} the nakedness{H6172} of the land{H776} ye are come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come. (kjv)

======= Genesis 42:10 ============

Genesis 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come.(asv)

Genesis 42:10 Kteřížto odpověděli jemu: Nikoli, pane můj, ale služebníci tvoji přišli, aby nakoupili pokrmů. (CZ)

Genesis 42:10 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Nay, my lord{H113}, but to buy{H7666}{(H8800)} food{H400} are thy servants{H5650} come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come. (kjv)

======= Genesis 42:11 ============

Genesis 42:11 We are all one man's sons; we are true men, thy servants are no spies.(asv)

Genesis 42:11 Všickni my synové jednoho muže jsme, upřímí jsme; nikdyť jsou nebyli služebníci tvoji špehéři. (CZ)

Genesis 42:11 We{H5168} are all one{H259} man's{H376} sons{H1121}; we are true{H3651} men, thy servants{H5650} are no spies{H7270}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:11 We are all one man's sons; we are true men, thy servants are no spies. (kjv)

======= Genesis 42:12 ============

Genesis 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come.(asv)

Genesis 42:12 Jimž zase řekl: Není tak, ale přišli jste, abyste shlédli nepevná místa země. (CZ)

Genesis 42:12 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Nay, but to see{H7200}{(H8800)} the nakedness{H6172} of the land{H776} ye are come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come. (kjv)

======= Genesis 42:13 ============

Genesis 42:13 And they said, We thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not.(asv)

Genesis 42:13 Odpověděli oni: Dvanácte nás bratří služebníků tvých bylo, synů muže jednoho v zemi Kananejské; a aj, nejmladší s otcem naším nyní jest doma, a jednoho není. (CZ)

Genesis 42:13 And they said{H559}{(H8799)}, Thy servants{H5650} are twelve{H8147}{H6240} brethren{H251}, the sons{H1121} of one{H259} man{H376} in the land{H776} of Canaan{H3667}; and, behold, the youngest{H6996} is this day{H3117} with our father{H1}, and one{H259} is not. (kjv-strongs#)

Gen 42:13 And they said, Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not. (kjv)

======= Genesis 42:14 ============

Genesis 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies:(asv)

Genesis 42:14 I řekl jim Jozef: Toť jest, což jsem mluvil vám, když jsem řekl: Špehéři jste. (CZ)

Genesis 42:14 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, That is it that I spake{H1696}{(H8765)} unto you, saying{H559}{(H8800)}, Ye are spies{H7270}{(H8764)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies: (kjv)

======= Genesis 42:15 ============

Genesis 42:15 hereby ye shall be proved: by the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither.(asv)

Genesis 42:15 Touto věcí zkušeni budete: Živť jest Farao, že nevyjdete odsud, až přijde sem bratr váš mladší. (CZ)

Genesis 42:15 Hereby{H2063} ye shall be proved{H974}{(H8735)}: By the life{H2416} of Pharaoh{H6547} ye shall not go forth{H3318}{(H8799)} hence, except your youngest{H6996} brother{H251} come{H935}{(H8800)} hither. (kjv-strongs#)

Gen 42:15 Hereby ye shall be proved: By the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither. (kjv)

======= Genesis 42:16 ============

Genesis 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be bound, that your words may be proved, whether there be truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies.(asv)

Genesis 42:16 Vyšlete z sebe jednoho, ať vezma, přivede bratra vašeho; vy pak u vězení zůstaňte, a zkušena budou vaše slova, pravdu-li jste mluvili. Pakli nic, živť jest Farao, že jste špehéři. (CZ)

Genesis 42:16 Send{H7971}{(H8798)} one{H259} of you, and let him fetch{H3947}{(H8799)} your brother{H251}, and ye shall be kept in prison{H631}{(H8734)}, that your words{H1697} may be proved{H974}{(H8735)}, whether there be any truth{H571} in{H854} you: or else{H3808} by the life{H2416} of Pharaoh{H6547} surely ye are spies{H7270}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies. (kjv)

======= Genesis 42:17 ============

Genesis 42:17 And he put them all together into ward three days.(asv)

Genesis 42:17 Tedy dal je všecky spolu do vězení za tři dni. (CZ)

Genesis 42:17 And he put them all together{H622}{(H8799)} into ward{H4929} three{H7969} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 42:17 And he put them all together into ward three days. (kjv)

======= Genesis 42:18 ============

Genesis 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God:(asv)

Genesis 42:18 Třetího pak dne řekl jim Jozef: Toto učiňte, abyste živi byli; neboť já se bojím Boha. (CZ)

Genesis 42:18 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them the third{H7992} day{H3117}, This do{H6213}{(H8798)}, and live{H2421}{(H8798)}; for I fear{H3373} God{H430}: (kjv-strongs#)

Gen 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God: (kjv)

======= Genesis 42:19 ============

Genesis 42:19 if ye be true men, let one of your brethren be bound in your prison-house; but go ye, carry grain for the famine of your houses:(asv)

Genesis 42:19 Jste-li šlechetní muži, jeden bratr váš ať jest ukován v žaláři, v němž jste byli; vy pak jděte, a odneste obilí k zapuzení hladu domů vašich. (CZ)

Genesis 42:19 If ye be true{H3651} men, let one{H259} of your brethren{H251} be bound{H631}{(H8735)} in the house{H1004} of your prison{H4929}: go{H3212}{(H8798)} ye, carry{H935}{(H8685)} corn{H7668} for the famine{H7459} of your houses{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 42:19 If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison: go ye, carry corn for the famine of your houses: (kjv)

======= Genesis 42:20 ============

Genesis 42:20 and bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so.(asv)

Genesis 42:20 Bratra pak svého mladšího přivedete ke mně; a pravdomluvná prokázána budou vaše slova, a nezemřete. Tedy učinili tak. (CZ)

Genesis 42:20 But bring{H935}{(H8686)} your youngest{H6996} brother{H251} unto me; so shall your words{H1697} be verified{H539}{(H8735)}, and ye shall not die{H4191}{(H8799)}. And they did{H6213}{(H8799)} so. (kjv-strongs#)

Gen 42:20 But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so. (kjv)

======= Genesis 42:21 ============

Genesis 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us.(asv)

Genesis 42:21 I mluvil jeden k druhému: Jistě provinili jsme proti bratru svému. Nebo viděli jsme ssoužení duše jeho, když nás pokorně prosil, a nevyslyšeli jsme ho; protož přišlo na nás ssoužení toto. (CZ)

Genesis 42:21 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H251}, We are verily{H61} guilty{H818} concerning our brother{H251}, in that{H834} we saw{H7200}{(H8804)} the anguish{H6869} of his soul{H5315}, when he besought{H2603}{(H8692)} us, and we would not hear{H8085}{(H8804)}; therefore is this distress{H6869} come{H935}{(H8804)} upon us. (kjv-strongs#)

Gen 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us. (kjv)

======= Genesis 42:22 ============

Genesis 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore also, behold, his blood is required.(asv)

Genesis 42:22 Odpověděl pak jim Ruben, řka: Zdaliž jsem tehdy vám nepravil těmito slovy: Nehřešte proti pacholeti. Ale neposlechli jste; pročež také krve jeho, hle, vyhledává se. (CZ)

Genesis 42:22 And Reuben{H7205} answered{H6030}{(H8799)} them, saying{H559}{(H8800)}, Spake I{H559}{(H8804)} not unto you, saying{H559}{(H8800)}, Do not sin{H2398}{(H8799)} against the child{H3206}; and ye would not hear{H8085}{(H8804)}? therefore, behold, also his blood{H1818} is required{H1875}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore, behold, also his blood is required. (kjv)

======= Genesis 42:23 ============

Genesis 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for there was an interpreter between them.(asv)

Genesis 42:23 A nevěděli oni, že by rozuměl Jozef; nebo skrze tlumače mluvil jim. (CZ)

Genesis 42:23 And they knew{H3045}{(H8804)} not that Joseph{H3130} understood{H8085}{(H8802)} them; for he spake unto them by an interpreter{H3887}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for he spake unto them by an interpreter. (kjv)

======= Genesis 42:24 ============

Genesis 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and he returned to them, and spake to them, and took Simeon from among them, and bound him before their eyes.(asv)

Genesis 42:24 A odvrátiv se od nich, plakal. Potom navrátiv se k nim, mluvil s nimi, a vzav Simeona z nich, svázal ho před očima jejich. (CZ)

Genesis 42:24 And he turned himself about{H5437}{(H8735)} from them, and wept{H1058}{(H8799)}; and returned to them again{H7725}{(H8799)}, and communed{H1696}{(H8762)} with them, and took{H3947}{(H8799)} from them Simeon{H8095}, and bound{H631}{(H8799)} him before their eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and returned to them again, and communed with them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes. (kjv)

======= Genesis 42:25 ============

Genesis 42:25 Then Joseph commanded to fill their vessels with grain, and to restore every man's money into his sack, and to give them provisions for the way: and thus was it done unto them.(asv)

Genesis 42:25 Přikázal pak Jozef, aby naplněni byli pytlové jejich obilím, a navráceny peníze jejich jednomu každému do pytle jeho, a aby dána jim byla potrava na cestu. I stalo se tak. (CZ)

Genesis 42:25 Then Joseph{H3130} commanded{H6680}{(H8762)} to fill{H4390}{(H8762)} their sacks{H3627} with corn{H1250}, and to restore{H7725}{(H8687)} every man's{H376} money{H3701} into his sack{H8242}, and to give{H5414}{(H8800)} them provision{H6720} for the way{H1870}: and thus{H3651} did he{H6213}{(H8799)} unto them. (kjv-strongs#)

Gen 42:25 Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man's money into his sack, and to give them provision for the way: and thus did he unto them. (kjv)

======= Genesis 42:26 ============

Genesis 42:26 And they laded their asses with their grain, and departed thence.(asv)

Genesis 42:26 A vloživše obilí svá na osly své, odešli odtud. (CZ)

Genesis 42:26 And they laded{H5375}{(H8799)} their asses{H2543} with the corn{H7668}, and departed{H3212}{(H8799)} thence. (kjv-strongs#)

Gen 42:26 And they laded their asses with the corn, and departed thence. (kjv)

======= Genesis 42:27 ============

Genesis 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the lodging-place, he espied his money; and, behold, it was in the mouth of his sack.(asv)

Genesis 42:27 A rozvázav jeden z nich pytel svůj, aby dal obrok oslu svému v hospodě, uzřel peníze své, kteréž byly na vrchu v pytli jeho. (CZ)

Genesis 42:27 And as one{H259} of them opened{H6605}{(H8799)} his sack{H8242} to give{H5414}{(H8800)} his ass{H2543} provender{H4554} in the inn{H4411}, he espied{H7200}{(H8799)} his money{H3701}; for, behold, it was in his sack's{H572} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he espied his money; for, behold, it was in his sack's mouth. (kjv)

======= Genesis 42:28 ============

Genesis 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they turned trembling one to another, saying, What is this that God hath done unto us?(asv)

Genesis 42:28 I řekl bratřím svým: Navráceny jsou mi peníze mé, a aj, jsou v pytli mém. Tedy užasli se, a předěšeni jsouce, mluvili jeden k druhému: Což nám to učinil Bůh? (CZ)

Genesis 42:28 And he said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, My money{H3701} is restored{H7725}{(H8717)}; and, lo{H2009}, it is even in my sack{H572}: and their heart{H3820} failed{H3318}{(H8799)} them, and they were afraid{H2729}{(H8799)}, saying{H559}{(H8800)} one{H376} to another{H251}, What is this that God{H430} hath done{H6213}{(H8804)} unto us? (kjv-strongs#)

Gen 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us? (kjv)

======= Genesis 42:29 ============

Genesis 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that had befallen them, saying,(asv)

Genesis 42:29 Navrátivše se pak k Jákobovi otci svému do země Kananejské, vypravovali jemu všecko, co se jim přihodilo, pravíce: (CZ)

Genesis 42:29 And they came{H935}{(H8799)} unto Jacob{H3290} their father{H1} unto the land{H776} of Canaan{H3667}, and told{H5046}{(H8686)} him all that befell{H7136}{(H8802)} unto them; saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them; saying, (kjv)

======= Genesis 42:30 ============

Genesis 42:30 The man, the lord of the land, spake roughly with us, and took us for spies of the country.(asv)

Genesis 42:30 Muž ten, pán země, mluvil k nám tvrdě, a dal nás do vězení, jako špehéře země. (CZ)

Genesis 42:30 The man{H376}, who is the lord{H113} of the land{H776}, spake{H1696}{(H8765)} roughly{H7186} to us, and took{H5414}{(H8799)} us for spies{H7270}{(H8764)} of the country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:30 The man, who is the lord of the land, spake roughly to us, and took us for spies of the country. (kjv)

======= Genesis 42:31 ============

Genesis 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies:(asv)

Genesis 42:31 A řekli jsme jemu: Upřímí jsme, nikdy jsme nebyli špehéři. (CZ)

Genesis 42:31 And we said{H559}{(H8799)} unto him, We are true{H3651} men; we are no spies{H7270}{(H8764)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies: (kjv)

======= Genesis 42:32 ============

Genesis 42:32 we are twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.(asv)

Genesis 42:32 Dvanácte bylo nás bratří, synů otce našeho, z nichž jednoho není, a mladší nyní jest s otcem naším v zemi Kananejské. (CZ)

Genesis 42:32 We be twelve{H6240}{H8147} brethren{H251}, sons{H1121} of our father{H1}; one{H259} is not, and the youngest{H6996} is this day{H3117} with our father{H1} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 42:32 We be twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 42:33 ============

Genesis 42:33 And the man, the lord of the land, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men: leave one of your brethren with me, and take [grain for] the famine of your houses, and go your way;(asv)

Genesis 42:33 I řekl nám muž ten, pán země té: Po tomto poznám, že upřímí jste: Bratra vašeho jednoho zanechte u mne, a obilí k zapuzení hladu od domů vašich vezmouce, odejděte. (CZ)

Genesis 42:33 And the man{H376}, the lord{H113} of the country{H776}, said{H559}{(H8799)} unto us, Hereby shall I know{H3045}{(H8799)} that ye are true{H3651} men; leave{H3240}{(H8685)} one{H259} of your brethren{H251} here with me, and take{H3947}{(H8798)} food for the famine{H7459} of your households{H1004}, and be gone{H3212}{(H8798)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:33 And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men; leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and be gone: (kjv)

======= Genesis 42:34 ============

Genesis 42:34 and bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffic in the land.(asv)

Genesis 42:34 A přiveďte bratra svého mladšího ke mně, abych poznal, že nejste špehéři, ale upřímí; tehdy bratra vašeho vrátím vám, a budete moci v zemi této obchod vésti. (CZ)

Genesis 42:34 And bring{H935}{(H8685)} your youngest{H6996} brother{H251} unto me: then shall I know{H3045}{(H8799)} that ye are no spies{H7270}{(H8764)}, but that ye are true{H3651} men: so will I deliver{H5414}{(H8799)} you your brother{H251}, and ye shall traffick{H5503}{(H8799)} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:34 And bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffick in the land. (kjv)

======= Genesis 42:35 ============

Genesis 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack: and when they and their father saw their bundles of money, they were afraid.(asv)

Genesis 42:35 I stalo se, že, když vyprazdňovali pytle své, a aj, jeden každý měl uzlík peněz svých v pytli svém. Vidouce pak oni i otec jejich uzlíky peněz svých, báli se. (CZ)

Genesis 42:35 And it came to pass as they emptied{H7324}{(H8688)} their sacks{H8242}, that, behold, every man's{H376} bundle{H6872} of money{H3701} was in his sack{H8242}: and when both they and their father{H1} saw{H7200}{(H8799)} the bundles{H6872} of money{H3701}, they were afraid{H3372}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack: and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid. (kjv)

======= Genesis 42:36 ============

Genesis 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me.(asv)

Genesis 42:36 I řekl jim Jákob otec jejich: Mne jste zbavili synů: Jozefa není, Simeona nemám, a Beniamina vezmete. Na mneť jsou se tyto všecky věci svalily. (CZ)

Genesis 42:36 And Jacob{H3290} their father{H1} said{H559}{(H8799)} unto them, Me have ye bereaved{H7921}{(H8765)} of my children: Joseph{H3130} is not, and Simeon{H8095} is not, and ye will take{H3947}{(H8799)} Benjamin{H1144} away: all these things are against me. (kjv-strongs#)

Gen 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me. (kjv)

======= Genesis 42:37 ============

Genesis 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again.(asv)

Genesis 42:37 Tedy řekl Ruben otci svému těmito slovy: Dva syny mé zabí, jestliže ho nepřivedu zase k tobě; poruč ho v ruce mé, a já zase přivedu ho k tobě. (CZ)

Genesis 42:37 And Reuben{H7205} spake{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, saying{H559}{(H8800)}, Slay{H4191}{(H8686)} my two{H8147} sons{H1121}, if I bring{H935}{(H8686)} him not to thee: deliver{H5414}{(H8798)} him into my hand{H3027}, and I will bring him to thee again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again. (kjv)

======= Genesis 42:38 ============

Genesis 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he only is left: if harm befall him by the way in which ye go, then will ye bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.(asv)

Genesis 42:38 I řekl: Nesstoupíť syn můj s vámi. Nebo bratr jeho umřel, a on sám pozůstal; a přihodilo-li by se mu co zlého na té cestě, kterouž půjdete, uvedli byste šediny mé s bolestí do hrobu. (CZ)

Genesis 42:38 And he said{H559}{(H8799)}, My son{H1121} shall not go down{H3381}{(H8799)} with you; for his brother{H251} is dead{H4191}{(H8804)}, and he is left{H7604}{(H8738)} alone: if mischief{H611} befall{H7122}{(H8804)} him by the way{H1870} in the which ye go{H3212}{(H8799)}, then shall ye bring down{H3381}{(H8689)} my gray hairs{H7872} with sorrow{H3015} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he is left alone: if mischief befall him by the way in the which ye go, then shall ye bring down my gray hairs with sorrow to the grave.(kjv)

======= Genesis 43:1 ============

Genesis 43:1 And the famine was sore in the land.(asv)

Genesis 43:1 Byl pak hlad veliký v krajině té. (CZ)

Genesis 43:1 And the famine{H7458} was sore{H3515} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 43:1 And the famine was sore in the land. (kjv)

======= Genesis 43:2 ============

Genesis 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the grain which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food.(asv)

Genesis 43:2 I stalo se, když vytrávili obilí, kteréž přinesli z Egypta, že řekl k nim otec jejich: Jděte zase, a nakupte nám něco potravy. (CZ)

Genesis 43:2 And it came to pass, when they had eaten up{H3615}{(H8765)}{H398}{(H8800)} the corn{H7668} which they had brought out{H935}{(H8689)} of Egypt{H4714}, their father{H1} said{H559}{(H8799)} unto them, Go again{H7725}{(H8798)}, buy{H7666}{(H8798)} us a little{H4592} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food. (kjv)

======= Genesis 43:3 ============

Genesis 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you.(asv)

Genesis 43:3 I mluvil k němu Juda těmito slovy: Velice se zařekl muž ten, řka: Neuzříte tváři mé, nebude-li bratr váš s vámi. (CZ)

Genesis 43:3 And Judah{H3063} spake{H559}{(H8799)} unto him, saying{H559}{(H8800)}, The man{H376} did solemnly{H5749}{(H8687)} protest{H5749}{(H8689)} unto us, saying{H559}{(H8800)}, Ye shall not see{H7200}{(H8799)} my face{H6440}, except{H1115} your brother{H251} be with you. (kjv-strongs#)

Gen 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. (kjv)

======= Genesis 43:4 ============

Genesis 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food:(asv)

Genesis 43:4 Jestliže pošleš bratra našeho s námi, půjdeme a nakoupíme tobě potravy; (CZ)

Genesis 43:4 If thou wilt{H3426} send{H7971}{(H8764)} our brother{H251} with us, we will go down{H3381}{(H8799)} and buy{H7666}{(H8799)} thee food{H400}: (kjv-strongs#)

Gen 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food: (kjv)

======= Genesis 43:5 ============

Genesis 43:5 but if thou wilt not send him, we will not go down; for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.(asv)

Genesis 43:5 Pakli nepošleš, nepůjdeme. Nebo pověděl nám muž ten: Neuzříte tváři mé, nebude-li bratr váš s vámi. (CZ)

Genesis 43:5 But if thou wilt not send{H7971}{(H8764)} him, we will not go down{H3381}{(H8799)}: for the man{H376} said{H559}{(H8804)} unto us, Ye shall not see{H7200}{(H8799)} my face{H6440}, except your brother{H251} be with you. (kjv-strongs#)

Gen 43:5 But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you. (kjv)

======= Genesis 43:6 ============

Genesis 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother?(asv)

Genesis 43:6 I řekl Izrael: Proč jste mi tak zle učinili, oznámivše muži tomu, že máte ještě bratra? (CZ)

Genesis 43:6 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)}, Wherefore dealt ye so ill{H7489}{(H8689)} with me, as to tell{H5046}{(H8687)} the man{H376} whether ye had yet a brother{H251}? (kjv-strongs#)

Gen 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother? (kjv)

======= Genesis 43:7 ============

Genesis 43:7 And they said, The man asked straitly concerning ourselves, and concerning our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye [another] brother? and we told him according to the tenor of these words: could we in any wise know that he would say, Bring your brother down?(asv)

Genesis 43:7 Odpověděli: Pilně vyptával se muž ten na nás, i na rod náš, mluvě: Jest-li živ ještě otec váš? Máte-li bratra? A dali jsme mu zprávu na ta slova. Zdaž jsme to jak věděti mohli, že dí: Přiveďte bratra svého? (CZ)

Genesis 43:7 And they said{H559}{(H8799)}, The man{H376} asked{H7592}{(H8804)} us straitly{H7592}{(H8800)} of our state, and of our kindred{H4138}, saying{H559}{(H8800)}, Is your father{H1} yet alive{H2416}? have ye{H3426} another brother{H251}? and we told{H5046}{(H8686)} him according{H5921} to the tenor{H6310} of these words{H1697}: could we certainly{H3045}{(H8800)} know{H3045}{(H8799)} that he would say{H559}{(H8799)}, Bring{H3381} your brother{H251} down{H3381}{(H8685)}? (kjv-strongs#)

Gen 43:7 And they said, The man asked us straitly of our state, and of our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye another brother? and we told him according to the tenor of these words: could we certainly know that he would say, Bring your brother down? (kjv)

======= Genesis 43:8 ============

Genesis 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones.(asv)

Genesis 43:8 I řekl Juda Izraelovi, otci svému: Pošli to pachole se mnou, a vstanouce, půjdeme, abychom živi byli, a nezemřeli, i my, i ty, i maličcí naši. (CZ)

Genesis 43:8 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto Israel{H3478} his father{H1}, Send{H7971}{(H8798)} the lad{H5288} with me, and we will arise{H6965}{(H8799)} and go{H3212}{(H8799)}; that we may live{H2421}{(H8799)}, and not die{H4191}{(H8799)}, both we, and thou, and also our little ones{H2945}. (kjv-strongs#)

Gen 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones. (kjv)

======= Genesis 43:9 ============

Genesis 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever:(asv)

Genesis 43:9 Já slibuji za něj; z ruky mé vyhledávej ho. Jestliže nepřivedu ho k tobě, a nepostavím ho před tebou, vinen budu hříchem tobě po všecky dny. (CZ)

Genesis 43:9 I will be surety{H6148}{(H8799)} for him; of my hand{H3027} shalt thou require{H1245}{(H8762)} him: if{H518} I bring{H935}{(H8689)} him not{H518} unto thee, and set{H3322}{(H8689)} him before thee{H6440}, then let me bear the blame{H2398}{(H8804)} for ever{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever: (kjv)

======= Genesis 43:10 ============

Genesis 43:10 for except we had lingered, surely we had now returned a second time.(asv)

Genesis 43:10 A kdybychom byli neprodlévali, jistě již bychom se byli dvakrát vrátili. (CZ)

Genesis 43:10 For except{H3884} we had lingered{H4102}{(H8701)}, surely now we had returned{H7725}{(H8804)} this second time{H6471}. (kjv-strongs#)

Gen 43:10 For except we had lingered, surely now we had returned this second time. (kjv)

======= Genesis 43:11 ============

Genesis 43:11 And their father Israel said unto them, If it be so now, do this: take of the choice fruits of the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spicery and myrrh, nuts, and almonds;(asv)

Genesis 43:11 I řekl jim Izrael otec jejich: Jestližeť tak býti musí, učiňtež toto: Nabeřte nejvzácnějších užitků země do nádob svých, a doneste muži tomu dar, něco kadidla, a trochu strdi, a vonných věcí a mirry, daktylů a mandlů. (CZ)

Genesis 43:11 And their father{H1} Israel{H3478} said{H559}{(H8799)} unto them, If it must be so now{H645}, do{H6213}{(H8798)} this; take{H3947}{(H8798)} of the best fruits{H2173} in the land{H776} in your vessels{H3627}, and carry down{H3381}{(H8685)} the man{H376} a present{H4503}, a little{H4592} balm{H6875}, and a little{H4592} honey{H1706}, spices{H5219}, and myrrh{H3910}, nuts{H992}, and almonds{H8247}: (kjv-strongs#)

Gen 43:11 And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this; take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds: (kjv)

======= Genesis 43:12 ============

Genesis 43:12 and take double money in your hand; and the money that was returned in the mouth of your sacks carry again in your hand; peradventure it was an oversight:(asv)

Genesis 43:12 Peníze také dvoje vezměte v ruce své, a peníze vložené na vrch do pytlů vašich zase doneste v rukou svých; snad z omýlení to přišlo. (CZ)

Genesis 43:12 And take{H3947}{(H8798)} double{H4932} money{H3701} in your hand{H3027}; and the money{H3701} that was brought again{H7725}{(H8716)} in the mouth{H6310} of your sacks{H572}, carry it again{H7725}{(H8686)} in your hand{H3027}; peradventure it was an oversight{H4870}: (kjv-strongs#)

Gen 43:12 And take double money in your hand; and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand; peradventure it was an oversight: (kjv)

======= Genesis 43:13 ============

Genesis 43:13 take also your brother, and arise, go again unto the man:(asv)

Genesis 43:13 Bratra svého také vezměte, a vstanouce, jděte zase k muži tomu. (CZ)

Genesis 43:13 Take{H3947}{(H8798)} also your brother{H251}, and arise{H6965}{(H8798)}, go again{H7725}{(H8798)} unto the man{H376}: (kjv-strongs#)

Gen 43:13 Take also your brother, and arise, go again unto the man: (kjv)

======= Genesis 43:14 ============

Genesis 43:14 and God Almighty give you mercy before the man, that he may release unto you your other brother and Benjamin. And if I be bereaved of my children, I am bereaved.(asv)

Genesis 43:14 A Bůh silný všemohoucí dejž vám najíti milost před mužem tím, ať propustí vám onoho bratra vašeho i tohoto Beniamina. Jáť pak zbaven jsa synů, jako osiřelý budu. (CZ)

Genesis 43:14 And God{H410} Almighty{H7706} give{H5414}{(H8799)} you mercy{H7356} before{H6440} the man{H376}, that he may send away{H7971}{(H8765)} your other{H312} brother{H251}, and Benjamin{H1144}. If{H834} I be bereaved{H7921}{(H8804)} of my children, I am bereaved{H7921}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 43:14 And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother, and Benjamin. If I be bereaved of my children, I am bereaved. (kjv)

======= Genesis 43:15 ============

Genesis 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph.(asv)

Genesis 43:15 Tedy vzali muži ti dar ten, a dvoje peníze vzali v ruce své, a Beniamina; a vstavše, sstoupili do Egypta, a postavili se před Jozefem. (CZ)

Genesis 43:15 And the men{H582} took{H3947}{(H8799)} that{H2063} present{H4503}, and they took{H3947}{(H8804)} double{H4932} money{H3701} in their hand{H3027}, and Benjamin{H1144}; and rose up{H6965}{(H8799)}, and went down{H3381}{(H8799)} to Egypt{H4714}, and stood{H5975}{(H8799)} before{H6440} Joseph{H3130}. (kjv-strongs#)

Gen 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph. (kjv)

======= Genesis 43:16 ============

Genesis 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, Bring the men into the house, and slay, and make ready; for the men shall dine with me at noon.(asv)

Genesis 43:16 Vida pak Jozef Beniamina s nimi, řekl tomu, kterýž spravoval dům jeho: Uveď tyto muže do domu, a zabí hovado a připrav; nebo se mnou jísti budou muži ti o poledni. (CZ)

Genesis 43:16 And when Joseph{H3130} saw{H7200}{(H8799)} Benjamin{H1144} with{H854} them, he said{H559}{(H8799)} to the ruler of his house{H1004}, Bring{H935}{(H8685)} these men{H582} home{H1004}, and slay{H2873}{(H8800)}{H2874}, and make ready{H3559}{(H8685)}; for these men{H582} shall dine{H398}{(H8799)} with me at noon{H6672}. (kjv-strongs#)

Gen 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay, and make ready; for these men shall dine with me at noon. (kjv)

======= Genesis 43:17 ============

Genesis 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men to Joseph's house.(asv)

Genesis 43:17 I učinil muž ten, jakž rozkázal Jozef, a uvedl ty lidi do domu Jozefova. (CZ)

Genesis 43:17 And the man{H376} did{H6213}{(H8799)} as Joseph{H3130} bade{H559}{(H8804)}; and the man{H376} brought{H935}{(H8686)} the men{H582} into Joseph's{H3130} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men into Joseph's house. (kjv)

======= Genesis 43:18 ============

Genesis 43:18 And the men were afraid, because they were brought to Joseph's house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses.(asv)

Genesis 43:18 Báli se pak muži ti, když uvedeni byli do domu Jozefova, a řekli: Pro ty peníze, kteréž prvé vloženy byly do pytlů našich, sem uvedeni jsme, aby obvině, obořil se na nás, a vzal nás za služebníky i osly naše. (CZ)

Genesis 43:18 And the men{H582} were afraid{H3372}{(H8799)}, because they were brought{H935}{(H8717)} into Joseph's{H3130} house{H1004}; and they said{H559}{(H8799)}, Because{H1697} of the money{H3701} that was returned{H7725}{(H8802)} in our sacks{H572} at the first time{H8462} are we brought in{H935}{(H8716)}; that he may seek occasion{H1556}{(H8705)} against us, and fall{H5307}{(H8692)} upon us, and take{H3947}{(H8800)} us for bondmen{H5650}, and our asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 43:18 And the men were afraid, because they were brought into Joseph's house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses. (kjv)

======= Genesis 43:19 ============

Genesis 43:19 And they came near to the steward of Joseph's house, and they spake unto him at the door of the house,(asv)

Genesis 43:19 A přistoupivše k muži tomu, kterýž spravoval v domě Jozefově, mluvili k němu ve dveřích domu, (CZ)

Genesis 43:19 And they came near{H5066}{(H8799)} to the steward{H376} of Joseph's{H3130} house{H1004}, and they communed{H1696}{(H8762)} with him at the door{H6607} of the house{H1004}, (kjv-strongs#)

Gen 43:19 And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house, (kjv)

======= Genesis 43:20 ============

Genesis 43:20 and said, Oh, my lord, we came indeed down at the first time to buy food:(asv)

Genesis 43:20 A řekli: Slyš mne, pane můj. Přišli jsme byli ponejprvé kupovati potrav. (CZ)

Genesis 43:20 And said{H559}{(H8799)}, O{H994} sir{H113}, we came indeed{H3381}{(H8800)} down{H3381}{(H8804)} at the first time{H8462} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}: (kjv-strongs#)

Gen 43:20 And said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food: (kjv)

======= Genesis 43:21 ============

Genesis 43:21 and it came to pass, when we came to the lodging-place, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand.(asv)

Genesis 43:21 I přihodilo se, když jsme do hospody přišli, a rozvazovali pytle své, a aj, peníze jednoho každého byly svrchu v pytli jeho, peníze naše podlé váhy své; a přinesli jsme je zase v rukou svých. (CZ)

Genesis 43:21 And it came to pass, when we came{H935}{(H8804)} to the inn{H4411}, that we opened{H6605}{(H8799)} our sacks{H572}, and, behold, every man's{H376} money{H3701} was in the mouth{H6310} of his sack{H572}, our money{H3701} in full weight{H4948}: and we have brought it again{H7725}{(H8686)} in our hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 43:21 And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand. (kjv)

======= Genesis 43:22 ============

Genesis 43:22 And other money have we brought down in our hand to buy food: we know not who put our money in our sacks.(asv)

Genesis 43:22 Jiné také peníze přinesli jsme v rukou svých, abychom nakoupili potravy; nevíme, kdo jest zase vložil peníze naše do pytlů našich. (CZ)

Genesis 43:22 And other{H312} money{H3701} have we brought down{H3381}{(H8689)} in our hands{H3027} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}: we cannot tell{H3045}{(H8804)} who put{H7760}{(H8804)} our money{H3701} in our sacks{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 43:22 And other money have we brought down in our hands to buy food: we cannot tell who put our money in our sacks. (kjv)

======= Genesis 43:23 ============

Genesis 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them.(asv)

Genesis 43:23 A on odpověděl: Mějte o to pokoj, nebojte se. Bůh váš, a Bůh otce vašeho dal vám poklad do pytlů vašich; penízeť jsem vaše já přijal. I vyvedl k nim Simeona. (CZ)

Genesis 43:23 And he said{H559}{(H8799)}, Peace{H7965} be to you, fear{H3372}{(H8799)} not: your God{H430}, and the God{H430} of your father{H1}, hath given{H5414}{(H8804)} you treasure{H4301} in your sacks{H572}: I had{H935}{(H8804)} your money{H3701}. And he brought{H3318}{(H8686)} Simeon{H8095} out unto them. (kjv-strongs#)

Gen 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them. (kjv)

======= Genesis 43:24 ============

Genesis 43:24 And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender.(asv)

Genesis 43:24 Uved tedy muž ten lidi ty do domu Jozefova, dal jim vody, aby umyli nohy své, dal také obrok oslům jejich. (CZ)

Genesis 43:24 And the man{H376} brought{H935}{(H8686)} the men{H582} into Joseph's{H3130} house{H1004}, and gave{H5414}{(H8799)} them water{H4325}, and they washed{H7364}{(H8799)} their feet{H7272}; and he gave{H5414}{(H8799)} their asses{H2543} provender{H4554}. (kjv-strongs#)

Gen 43:24 And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender. (kjv)

======= Genesis 43:25 ============

Genesis 43:25 And they made ready the present against Joseph's coming at noon: for they heard that they should eat bread there.(asv)

Genesis 43:25 Mezi tím připravili dar ten, dokudž nepřišel Jozef v poledne; nebo slyšeli, že by tu měli jísti chléb. (CZ)

Genesis 43:25 And they made ready{H3559}{(H8686)} the present{H4503} against{H5704} Joseph{H3130} came{H935}{(H8800)} at noon{H6672}: for they heard{H8085}{(H8804)} that they should eat{H398}{(H8799)} bread{H3899} there. (kjv-strongs#)

Gen 43:25 And they made ready the present against Joseph came at noon: for they heard that they should eat bread there. (kjv)

======= Genesis 43:26 ============

Genesis 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed down themselves to him to the earth.(asv)

Genesis 43:26 Tedy přišel Jozef domů. I přinesli mu dar, kterýž měli v rukou svých, a klaněli se jemu až k zemi. (CZ)

Genesis 43:26 And when Joseph{H3130} came{H935}{(H8799)} home{H1004}, they brought{H935}{(H8686)} him the present{H4503} which was in their hand{H3027} into the house{H1004}, and bowed{H7812}{(H8691)} themselves to him to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth. (kjv)

======= Genesis 43:27 ============

Genesis 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive?(asv)

Genesis 43:27 I ptal se jich, jak se mají, a řekl: Zdráv-liž jest otec váš starý, o němž jste pravili? Živ-li jest ještě? (CZ)

Genesis 43:27 And he asked{H7592}{(H8799)} them of their welfare{H7965}, and said{H559}{(H8799)}, Is your father{H1} well{H7965}, the old man{H2205} of whom ye spake{H559}{(H8804)}? Is he yet alive{H2416}? (kjv-strongs#)

Gen 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive? (kjv)

======= Genesis 43:28 ============

Genesis 43:28 And they said, Thy servant our father is well, he is yet alive. And they bowed the head, and made obeisance.(asv)

Genesis 43:28 Kteřížto odpověděli: Zdráv jest služebník tvůj otec náš, a ještě živ jest. A sklánějíce hlavy, poklonu mu činili. (CZ)

Genesis 43:28 And they answered{H559}{(H8799)}, Thy servant{H5650} our father{H1} is in good health{H7965}, he is yet alive{H2416}. And they bowed down their heads{H6915}{(H8799)}, and made obeisance{H7812}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 43:28 And they answered, Thy servant our father is in good health, he is yet alive. And they bowed down their heads, and made obeisance. (kjv)

======= Genesis 43:29 ============

Genesis 43:29 And he lifted up his eyes, and saw Benjamin his brother, his mother's son, and said, Is this your youngest brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son.(asv)

Genesis 43:29 Pozdvih pak očí svých, viděl Beniamina bratra svého, syna matky své, a řekl: Tento-li jest bratr váš mladší, o němž jste mi pravili? I řekl: Učiniž Bůh milost s tebou, synu můj! (CZ)

Genesis 43:29 And he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} his brother{H251} Benjamin{H1144}, his mother's{H517} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)}, Is this your younger{H6996} brother{H251}, of whom ye spake{H559}{(H8804)} unto me? And he said{H559}{(H8799)}, God{H430} be gracious{H2603}{(H8799)} unto thee, my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 43:29 And he lifted up his eyes, and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. (kjv)

======= Genesis 43:30 ============

Genesis 43:30 And Joseph made haste; for his heart yearned over his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there.(asv)

Genesis 43:30 Tedy pospíšil Jozef, (nebo pohnula se střeva jeho nad bratrem jeho,) a hledal, kde by mohl plakati; a všed do pokoje, plakal tam. (CZ)

Genesis 43:30 And Joseph{H3130} made haste{H4116}{(H8762)}; for his bowels{H7356} did yearn{H3648}{(H8738)} upon his brother{H251}: and he sought{H1245}{(H8762)} where to weep{H1058}{(H8800)}; and he entered{H935}{(H8799)} into his chamber{H2315}, and wept{H1058}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 43:30 And Joseph made haste; for his bowels did yearn upon his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there. (kjv)

======= Genesis 43:31 ============

Genesis 43:31 And he washed his face, and came out; and he refrained himself, and said, Set on bread.(asv)

Genesis 43:31 Potom umyv tvář svou, vyšel zase, a zdržoval se, a řekl: Klaďte chléb. (CZ)

Genesis 43:31 And he washed{H7364}{(H8799)} his face{H6440}, and went out{H3318}{(H8799)}, and refrained{H662}{(H8691)} himself, and said{H559}{(H8799)}, Set on{H7760}{(H8798)} bread{H3899}. (kjv-strongs#)

Gen 43:31 And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread. (kjv)

======= Genesis 43:32 ============

Genesis 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, that did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians.(asv)

Genesis 43:32 I kladli jemu zvláště, a jim obzvláště, Egyptským také, kteříž s ním jídali, obzvláštně; nebo nemohou Egyptští jísti s Židy chleba, proto že to ohavnost jest Egyptským. (CZ)

Genesis 43:32 And they set on{H7760}{(H8799)} for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians{H4713}, which did eat{H398}{(H8802)} with him, by themselves: because the Egyptians{H4713} might{H3201}{(H8799)} not eat{H398}{(H8800)} bread{H3899} with the Hebrews{H5680}; for that is an abomination{H8441} unto the Egyptians{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, which did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians. (kjv)

======= Genesis 43:33 ============

Genesis 43:33 And they sat before him, the first-born according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one with another.(asv)

Genesis 43:33 Tedy seděli proti němu, prvorozený podlé prvorozenství svého, a mladší podlé mladšího věku svého. I divili se muži ti vespolek. (CZ)

Genesis 43:33 And they sat{H3427}{(H8799)} before him{H6440}, the firstborn{H1060} according to his birthright{H1062}, and the youngest{H6810} according to his youth{H6812}: and the men{H582} marvelled{H8539}{(H8799)} one{H376} at another{H7453}. (kjv-strongs#)

Gen 43:33 And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one at another. (kjv)

======= Genesis 43:34 ============

Genesis 43:34 And he took [and sent] messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times so much as any of theirs. And they drank, and were merry with him. [(asv)

Genesis 43:34 A bera jídlo před sebou, podával jim; Beniaminovi pak dostalo se pětkrát více než jiným. I hodovali a hojně se s ním napili. (CZ)

Genesis 43:34 And he took{H5375}{(H8799)} and sent messes{H4864} unto them from before him{H6440}: but Benjamin's{H1144} mess{H4864} was five{H2568} times{H3027} so much as{H7235}{(H8799)} any of theirs. And they drank{H8354}{(H8799)}, and were merry{H7937}{(H8799)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 43:34 And he took and sent messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times so much as any of their's. And they drank, and were merry with him.(kjv)

======= Genesis 44:1 ============

Genesis 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth.(asv)

Genesis 44:1 Rozkázal pak tomu, kterýž spravoval dům jeho, řka: Naplň pytle mužů těch potravou, co by jen unésti mohli; a peníze každého polož zas do pytle jeho na vrch. (CZ)

Genesis 44:1 And he commanded{H6680}{(H8762)} the steward of his house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Fill{H4390}{(H8761)} the men's{H582} sacks{H572} with food{H400}, as much as{H834} they can{H3201}{(H8799)} carry{H5375}{(H8800)}, and put{H7760}{(H8798)} every man's{H376} money{H3701} in his sack's{H572} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. (kjv)

======= Genesis 44:2 ============

Genesis 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his grain money. And he did according to the word that Joseph had spoken.(asv)

Genesis 44:2 A koflík můj, koflík stříbrný, vlož na vrch do pytle mladšího s penězi jeho za obilí. I učinil podlé řeči Jozefovy, kterouž mluvil. (CZ)

Genesis 44:2 And put{H7760}{(H8799)} my cup{H1375}, the silver{H3701} cup{H1375}, in the sack's{H572} mouth{H6310} of the youngest{H6996}, and his corn{H7668} money{H3701}. And he did{H6213}{(H8799)} according to the word{H1697} that Joseph{H3130} had spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken. (kjv)

======= Genesis 44:3 ============

Genesis 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.(asv)

Genesis 44:3 Ráno pak propuštěni jsou ti muži, oni i oslové jejich. (CZ)

Genesis 44:3 As soon as the morning{H1242} was light{H215}{(H8804)}, the men{H582} were sent away{H7971}{(H8795)}, they and their asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses. (kjv)

======= Genesis 44:4 ============

Genesis 44:4 [ And] when they were gone out of the city, and were not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?(asv)

Genesis 44:4 A když vyšli z města, a nedaleko ještě byli, řekl Jozef správci domu svého: Vstaň, hoň muže ty, a dohoně se jich, mluv k nim: Pročež jste se odplatili zlým za dobré? (CZ)

Genesis 44:4 And when they were gone out{H3318}{(H8804)} of the city{H5892}, and not yet far off{H7368}{(H8689)}, Joseph{H3130} said{H559}{(H8804)} unto his steward{H1004}, Up{H6965}{(H8798)}, follow{H7291}{(H8798)} after{H310} the men{H582}; and when thou dost overtake{H5381}{(H8689)} them, say{H559}{(H8804)} unto them, Wherefore have ye rewarded{H7999}{(H8765)} evil{H7451} for good{H2896}? (kjv-strongs#)

Gen 44:4 And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good? (kjv)

======= Genesis 44:5 ============

Genesis 44:5 Is not this that in which my lord drinketh, and whereby he indeed divineth? ye have done evil in so doing.(asv)

Genesis 44:5 Zdaliž to není ten koflík, z kteréhož píjí pán můj? A z tohoť on jistým zkušením pozná, jací jste vy. Zle jste učinili, co jste učinili. (CZ)

Genesis 44:5 Is not this it in which my lord{H113} drinketh{H8354}{(H8799)}, and whereby indeed{H5172}{(H8763)} he divineth{H5172}{(H8762)}? ye have done evil{H7489}{(H8689)} in so doing{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:5 Is not this it in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? ye have done evil in so doing. (kjv)

======= Genesis 44:6 ============

Genesis 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these words.(asv)

Genesis 44:6 Tedy dohoniv se jich, mluvil jim slova ta. (CZ)

Genesis 44:6 And he overtook{H5381}{(H8686)} them, and he spake{H1696}{(H8762)} unto them these same{H428} words{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these same words. (kjv)

======= Genesis 44:7 ============

Genesis 44:7 And they said unto him, Wherefore speaketh my lord such words as these? Far be it from thy servants that they should do such a thing.(asv)

Genesis 44:7 Kteřížto odpověděli jemu: Proč mluví pán můj taková slova? Odstup od služebníků tvých, aby co takového učinili. (CZ)

Genesis 44:7 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Wherefore saith{H1696}{(H8762)} my lord{H113} these words{H1697}? God forbid{H2486} that thy servants{H5650} should do{H6213}{(H8800)} according to this thing{H1697}: (kjv-strongs#)

Gen 44:7 And they said unto him, Wherefore saith my lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing: (kjv)

======= Genesis 44:8 ============

Genesis 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold?(asv)

Genesis 44:8 A my ty peníze, kteréž jsme našli na vrchu v pytlích svých, přinesli jsme tobě zase z země Kananejské; jakž bychom tedy krásti měli z domu pána tvého stříbro neb zlato? (CZ)

Genesis 44:8 Behold, the money{H3701}, which we found{H4672}{(H8804)} in our sacks{H572}' mouths{H6310}, we brought again{H7725}{(H8689)} unto thee out of the land{H776} of Canaan{H3667}: how then should we steal{H1589}{(H8799)} out of thy lord's{H113} house{H1004} silver{H3701} or gold{H2091}? (kjv-strongs#)

Gen 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold? (kjv)

======= Genesis 44:9 ============

Genesis 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, let him die, and we also will be my lord's bondmen.(asv)

Genesis 44:9 U koho z služebníků tvých nalezeno bude, nechžť umře ten; a my také budeme pána tvého služebníci. (CZ)

Genesis 44:9 With whomsoever of thy servants{H5650} it be found{H4672}{(H8735)}, both let him die{H4191}{(H8804)}, and we also will be my lord's{H113} bondmen{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord's bondmen. (kjv)

======= Genesis 44:10 ============

Genesis 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my bondman; and ye shall be blameless.(asv)

Genesis 44:10 I řekl: Nu dobře, nechť jest podlé řeči vaší. U koho se nalezne, ten bude mým služebníkem, a vy budete bez viny. (CZ)

Genesis 44:10 And he said{H559}{(H8799)}, Now also let it be according unto your words{H1697}:{H3651} he with whom it is found{H4672}{(H8735)} shall be my servant{H5650}; and ye shall be blameless{H5355}. (kjv-strongs#)

Gen 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my servant; and ye shall be blameless. (kjv)

======= Genesis 44:11 ============

Genesis 44:11 Then they hasted, and took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.(asv)

Genesis 44:11 Protož rychle každý složil pytel svůj na zem, a rozvázal každý pytel svůj. (CZ)

Genesis 44:11 Then they speedily{H4116}{(H8762)} took down{H3381}{(H8686)} every man{H376} his sack{H572} to the ground{H776}, and opened{H6605}{(H8799)} every man{H376} his sack{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 44:11 Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack. (kjv)

======= Genesis 44:12 ============

Genesis 44:12 And he searched, [and] began at the eldest, and left off at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack.(asv)

Genesis 44:12 I přehledával, od staršího počal, a na mladším přestal; i nalezen jest koflík v pytli Beniaminovu. (CZ)

Genesis 44:12 And he searched{H2664}{(H8762)}, and began{H2490}{(H8689)} at the eldest{H1419}, and left{H3615}{(H8765)} at the youngest{H6996}: and the cup{H1375} was found{H4672}{(H8735)} in Benjamin's{H1144} sack{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 44:12 And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack. (kjv)

======= Genesis 44:13 ============

Genesis 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.(asv)

Genesis 44:13 Tedy oni roztrhše roucha svá, vložil každý břímě na osla svého, a vrátili se do města. (CZ)

Genesis 44:13 Then they rent{H7167}{(H8799)} their clothes{H8071}, and laded{H6006}{(H8799)} every man{H376} his ass{H2543}, and returned{H7725}{(H8799)} to the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city. (kjv)

======= Genesis 44:14 ============

Genesis 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph's house; and he was yet there: and they fell before him on the ground.(asv)

Genesis 44:14 I přišel Juda s bratřími svými do domu Jozefova, (on pak ještě tam byl,) a padli před ním na zemi. (CZ)

Genesis 44:14 And Judah{H3063} and his brethren{H251} came{H935}{(H8799)} to Joseph's{H3130} house{H1004}; for he was yet there: and they fell{H5307}{(H8799)} before him{H6440} on the ground{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph's house; for he was yet there: and they fell before him on the ground. (kjv)

======= Genesis 44:15 ============

Genesis 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? know ye not that such a man as I can indeed divine?(asv)

Genesis 44:15 I dí jim Jozef: Jakýž jest to skutek, který jste učinili? Zdaž nevíte, že takový muž, jako jsem já, umí poznati? (CZ)

Genesis 44:15 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, What deed{H4639} is this that ye have done{H6213}{(H8804)}? wot ye{H3045}{(H8804)} not that such a man{H376} as I can certainly{H5172}{(H8763)} divine{H5172}{(H8762)}? (kjv-strongs#)

Gen 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? wot ye not that such a man as I can certainly divine? (kjv)

======= Genesis 44:16 ============

Genesis 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's bondmen, both we, and he also in whose hand the cup is found.(asv)

Genesis 44:16 Tedy řekl Juda: Což díme pánu svému? co mluviti budeme? a čím se ospravedlníme? Bůhť jest našel nepravost služebníků tvých. Aj, služebníci jsme pána svého, i my i ten, u něhož nalezen jest koflík. (CZ)

Genesis 44:16 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, What shall we say{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}? what shall we speak{H1696}{(H8762)}? or how shall we clear ourselves{H6663}{(H8691)}? God{H430} hath found out{H4672}{(H8804)} the iniquity{H5771} of thy servants{H5650}: behold, we are my lord's{H113} servants{H5650}, both we, and he also{H1571} with whom{H834}{H3027} the cup{H1375} is found{H4672}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's servants, both we, and he also with whom the cup is found. (kjv)

======= Genesis 44:17 ============

Genesis 44:17 And he said, Far be it from me that I should do so: the man in whose hand the cup is found, he shall be my bondman; but as for you, get you up in peace unto your father.(asv)

Genesis 44:17 Odpověděl Jozef: Odstup ode mne, abych to učinil. Muž, u něhož nalezen jest koflík, ten bude mým služebníkem; vy pak jděte u pokoji k otci svému. (CZ)

Genesis 44:17 And he said{H559}{(H8799)}, God forbid{H2486} that I should do{H6213}{(H8800)} so{H2063}: but the man{H376} in whose hand{H3027} the cup{H1375} is found{H4672}{(H8738)}, he shall be my servant{H5650}; and as for you, get you up{H5927}{(H8798)} in peace{H7965} unto your father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 44:17 And he said, God forbid that I should do so: but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant; and as for you, get you up in peace unto your father. (kjv)

======= Genesis 44:18 ============

Genesis 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh, my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant; for thou art even as Pharaoh.(asv)

Genesis 44:18 I přistoupil k němu Juda a řekl: Slyš mne, pane můj. Prosím, nechažť promluví služebník tvůj slovo v uši pána svého, a nehněvej se na služebníka svého; nebo jsi ty jako sám Farao. (CZ)

Genesis 44:18 Then Judah{H3063} came near{H5066}{(H8799)} unto him, and said{H559}{(H8799)}, Oh{H994} my lord{H113}, let thy servant{H5650}, I pray thee, speak{H1696}{(H8762)} a word{H1697} in my lord's{H113} ears{H241}, and let not thine anger{H639} burn{H2734}{(H8799)} against thy servant{H5650}: for thou art even as Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant: for thou art even as Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 44:19 ============

Genesis 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?(asv)

Genesis 44:19 Pán můj ptal se služebníků svých, řka: Máte-li otce, neb bratra? (CZ)

Genesis 44:19 My lord{H113} asked{H7592}{(H8804)} his servants{H5650}, saying{H559}{(H8800)}, Have{H3426} ye a father{H1}, or a brother{H251}? (kjv-strongs#)

Gen 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother? (kjv)

======= Genesis 44:20 ============

Genesis 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loveth him.(asv)

Genesis 44:20 A odpověděli jsme pánu mému: Máme otce starého, a pachole v starosti jeho zplozené malé, jehož bratr umřel, a on sám pozůstal po mateři své, a otec jeho miluje jej. (CZ)

Genesis 44:20 And we said{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}, We have{H3426} a father{H1}, an old man{H2205}, and a child{H3206} of his old age{H2208}, a little one{H6996}; and his brother{H251} is dead{H4191}{(H8804)}, and he alone is left{H3498}{(H8735)} of his mother{H517}, and his father{H1} loveth{H157}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him. (kjv)

======= Genesis 44:21 ============

Genesis 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.(asv)

Genesis 44:21 I řekl jsi služebníkům svým: Přiveďte ho ke mně, a pohledím na něj. (CZ)

Genesis 44:21 And thou saidst{H559}{(H8799)} unto thy servants{H5650}, Bring him down{H3381}{(H8685)} unto me, that I may set{H7760}{(H8799)} mine eyes{H5869} upon him. (kjv-strongs#)

Gen 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him. (kjv)

======= Genesis 44:22 ============

Genesis 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.(asv)

Genesis 44:22 A řekli jsme pánu mému: Nemůžeť pachole opustiti otce svého; nebo opustí-li otce svého, on umře. (CZ)

Genesis 44:22 And we said{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}, The lad{H5288} cannot{H3201}{(H8799)} leave{H5800}{(H8800)} his father{H1}: for if he should leave{H5800}{(H8804)} his father{H1}, his father would die{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die. (kjv)

======= Genesis 44:23 ============

Genesis 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.(asv)

Genesis 44:23 Ty pak řekl jsi služebníkům svým: Nepřijde-li bratr váš mladší s vámi, nepokoušejte se více viděti tváři mé. (CZ)

Genesis 44:23 And thou saidst{H559}{(H8799)} unto thy servants{H5650}, Except{H3808} your youngest{H6996} brother{H251} come down{H3381}{(H8799)} with you, ye shall see{H7200}{H3254} my face{H6440} no more{H7200}{(H8800)}{H3254}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more. (kjv)

======= Genesis 44:24 ============

Genesis 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.(asv)

Genesis 44:24 I stalo se, když jsme se vrátili k služebníku tvému, otci mému, a jemu vypravovali slova pána svého, (CZ)

Genesis 44:24 And it came to pass when we came up{H5927}{(H8804)} unto thy servant{H5650} my father{H1}, we told{H5046}{(H8686)} him the words{H1697} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord. (kjv)

======= Genesis 44:25 ============

Genesis 44:25 And our father said, Go again, buy us a little food.(asv)

Genesis 44:25 Že řekl otec náš: Jděte zase, nakupte nám něco potravy. (CZ)

Genesis 44:25 And our father{H1} said{H559}{(H8799)}, Go again{H7725}{(H8798)}, and buy{H7666}{(H8798)} us a little{H4592} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 44:25 And our father said, Go again, and buy us a little food. (kjv)

======= Genesis 44:26 ============

Genesis 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down; for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us.(asv)

Genesis 44:26 Odpověděli jsme: Nemůžeme jíti,než bude-li bratr náš mladší s námi, tedy půjdeme; nebo bychom nemohli viděti tváři toho muže, nebyl-li by bratr náš nejmladší s námi. (CZ)

Genesis 44:26 And we said{H559}{(H8799)}, We cannot{H3201}{(H8799)} go down{H3381}{(H8800)}: if our youngest{H6996} brother{H251} be{H3426} with us, then will we go down{H3381}{(H8804)}: for we may{H3201}{(H8799)} not see{H7200}{(H8800)} the man's{H376} face{H6440}, except{H369} our youngest{H6996} brother{H251} be with us. (kjv-strongs#)

Gen 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us. (kjv)

======= Genesis 44:27 ============

Genesis 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:(asv)

Genesis 44:27 I řekl nám služebník tvůj, otec můj: Vy víte, že dva toliko syny porodila mi žena má. (CZ)

Genesis 44:27 And thy servant{H5650} my father{H1} said{H559}{(H8799)} unto us, Ye know{H3045}{(H8804)} that my wife{H802} bare{H3205}{(H8804)} me two{H8147} sons: (kjv-strongs#)

Gen 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons: (kjv)

======= Genesis 44:28 ============

Genesis 44:28 and the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I have not seen him since:(asv)

Genesis 44:28 A vyšel jeden ode mne, o němž jsem pravil: Jistě roztrhán jest, a neviděl jsem ho dosavad. (CZ)

Genesis 44:28 And the one{H259} went out{H3318}{(H8799)} from me, and I said{H559}{(H8799)}, Surely{H2963}{(H8800)} he is torn in pieces{H2963}{(H8776)}; and I saw him{H7200}{(H8804)} not since{H2008}: (kjv-strongs#)

Gen 44:28 And the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I saw him not since: (kjv)

======= Genesis 44:29 ============

Genesis 44:29 and if ye take this one also from me, and harm befall him, ye will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.(asv)

Genesis 44:29 Vezmete-li i tohoto ode mne, a přišlo by na něj něco zlého, tedy uvedete šediny mé s trápením do hrobu. (CZ)

Genesis 44:29 And if ye take{H3947}{(H8804)} this also from{H5973} me{H6440}, and mischief{H611} befall him{H7136}{(H8804)}, ye shall bring down{H3381}{(H8689)} my gray hairs{H7872} with sorrow{H7451} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 44:29 And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave. (kjv)

======= Genesis 44:30 ============

Genesis 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad is not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life;(asv)

Genesis 44:30 Tak tedy, když přijdu k služebníku tvému, otci svému, a pacholete nebude s námi, (ješto duše jeho spojena jest s duší tohoto): (CZ)

Genesis 44:30 Now therefore when I come{H935}{(H8800)} to thy servant{H5650} my father{H1}, and the lad{H5288} be not with us; seeing that his life{H5315} is bound up{H7194}{(H8803)} in the lad's life{H5315}; (kjv-strongs#)

Gen 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life; (kjv)

======= Genesis 44:31 ============

Genesis 44:31 it will come to pass, when he seeth that the lad is not [with us], that he will die: and thy servants will bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to Sheol.(asv)

Genesis 44:31 Přijde na to, když uzří, že pacholete není, umře; a uvedou služebníci tvoji šediny služebníka tvého, otce svého, s žalostí do hrobu. (CZ)

Genesis 44:31 It shall come to pass, when he seeth{H7200}{(H8800)} that the lad{H5288} is not with us, that he will die{H4191}{(H8804)}: and thy servants{H5650} shall bring down{H3381}{(H8689)} the gray hairs{H7872} of thy servant{H5650} our father{H1} with sorrow{H3015} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 44:31 It shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave. (kjv)

======= Genesis 44:32 ============

Genesis 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then shall I bear the blame to my father for ever.(asv)

Genesis 44:32 Nebo služebník tvůj slíbil za pachole, abych je vzal od otce svého, řka: Jestliže ho nepřivedu zase k tobě, tedy vinen budu hříchem otci mému po všecky dny. (CZ)

Genesis 44:32 For thy servant{H5650} became surety{H6148}{(H8804)} for the lad{H5288} unto{H5973} my father{H1}, saying{H559}{(H8800)}, If I bring{H935}{(H8686)} him not unto thee, then I shall bear the blame{H2398}{(H8804)} to my father{H1} for ever{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever. (kjv)

======= Genesis 44:33 ============

Genesis 44:33 Now therefore, let thy servant, I pray thee, abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.(asv)

Genesis 44:33 Protož nyní nechť zůstane, prosím, služebník tvůj místo pacholete tohoto za služebníka pánu svému, a pachole ať vstoupí s bratry svými. (CZ)

Genesis 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant{H5650} abide{H3427}{(H8799)} instead of the lad{H5288} a bondman{H5650} to my lord{H113}; and let the lad{H5288} go up{H5927}{(H8799)} with his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren. (kjv)

======= Genesis 44:34 ============

Genesis 44:34 For how shall I go up to my father, if the lad be not with me? lest I see the evil that shall come on my father.(asv)

Genesis 44:34 Nebo jak bych já vstoupil k otci svému, kdyby tohoto pacholete nebylo se mnou? Leč bych chtěl viděti trápení, kteréž by přišlo na otce mého. (CZ)

Genesis 44:34 For how{H349} shall I go up{H5927}{(H8799)} to my father{H1}, and the lad{H5288} be not with me? lest peradventure I see{H7200}{(H8799)} the evil{H7451} that shall come on{H4672}{(H8799)} my father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 44:34 For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.(kjv)

======= Genesis 45:1 ============

Genesis 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.(asv)

Genesis 45:1 Jozef pak nemoha se déle zdržeti, přede všemi přístojícími zvolal: Kažte všechněm ven! I nezůstal žádný s nimi, když se známil Jozef s bratřími svými. (CZ)

Genesis 45:1 Then Joseph{H3130} could{H3201}{(H8804)} not refrain{H662}{(H8692)} himself before all them that stood{H5324}{(H8737)} by him; and he cried{H7121}{(H8799)}, Cause{H3318} every man{H376} to go out{H3318}{(H8685)} from me. And there stood{H5975}{(H8804)} no man{H376} with him, while Joseph{H3130} made himself known{H3045}{(H8692)} unto his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. (kjv)

======= Genesis 45:2 ============

Genesis 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard.(asv)

Genesis 45:2 Potom pozdvihl hlasu svého s pláčem; a slyšeli to Egyptští, slyšel také dům Faraonův. (CZ)

Genesis 45:2 And he wept{H6963}{H1065} aloud{H5414}{(H8799)}: and the Egyptians{H4714} and the house{H1004} of Pharaoh{H6547} heard{H8085}{(H8799)}{H8085}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. (kjv)

======= Genesis 45:3 ============

Genesis 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.(asv)

Genesis 45:3 I řekl Jozef bratřím svým: Já jsem Jozef. Ještě-li jest živ otec můj? A nemohli mu odpovědíti bratří jeho; nebo se ho velmi ulekli. (CZ)

Genesis 45:3 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, I am Joseph{H3130}; doth my father{H1} yet live{H2416}? And his brethren{H251} could{H3201}{(H8804)} not answer{H6030}{(H8800)} him; for they were troubled{H926}{(H8738)} at his presence{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence. (kjv)

======= Genesis 45:4 ============

Genesis 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.(asv)

Genesis 45:4 Tedy řekl Jozef bratřím svým: Přistuptež medle ke mně. I přistoupili. A řekl: Já jsem Jozef bratr váš, kteréhož jste prodali do Egypta. (CZ)

Genesis 45:4 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, Come near{H5066}{(H8798)} to me, I pray you. And they came near{H5066}{(H8799)}. And he said{H559}{(H8799)}, I am Joseph{H3130} your brother{H251}, whom ye sold{H4376}{(H8804)} into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. (kjv)

======= Genesis 45:5 ============

Genesis 45:5 And now be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.(asv)

Genesis 45:5 Protož nyní nermuťte se, a neztěžujte sobě toho, že jste mne sem prodali; nebo pro zachování života vašeho poslal mne Bůh před vámi. (CZ)

Genesis 45:5 Now therefore be not grieved{H6087}{(H8735)}, nor angry{H2734}{(H8799)} with yourselves{H5869}, that ye sold{H4376}{(H8804)} me hither: for God{H430} did send{H7971}{(H8804)} me before you{H6440} to preserve life{H4241}. (kjv-strongs#)

Gen 45:5 Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life. (kjv)

======= Genesis 45:6 ============

Genesis 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and there are yet five years, in which there shall be neither plowing nor harvest.(asv)

Genesis 45:6 Nebo dvě létě již hlad jest v zemi, a ještě pět let přijde, v nichž nebudou orati, ani žíti. (CZ)

Genesis 45:6 For these two years{H8141} hath the famine{H7458} been in{H7130} the land{H776}: and yet there are five{H2568} years{H8141}, in the which there shall neither{H369} be earing{H2758} nor harvest{H7105}. (kjv-strongs#)

Gen 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be earing nor harvest. (kjv)

======= Genesis 45:7 ============

Genesis 45:7 And God sent me before you to preserve you a remnant in the earth, and to save you alive by a great deliverance.(asv)

Genesis 45:7 Poslal mne, pravím, Bůh před vámi, pro zachování vás ostatků na zemi, a pro zachování životů vašich vysvobozením velikým. (CZ)

Genesis 45:7 And God{H430} sent{H7971}{(H8799)} me before you{H6440} to preserve{H7760}{(H8800)} you a posterity{H7611} in the earth{H776}, and to save your lives{H2421}{(H8687)} by a great{H1419} deliverance{H6413}. (kjv-strongs#)

Gen 45:7 And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. (kjv)

======= Genesis 45:8 ============

Genesis 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt.(asv)

Genesis 45:8 Tak tedy ne vy jste mne poslali sem, ale Bůh, kterýž mne dal za otce Faraonovi, a za pána všemu domu jeho, a panovníka po vší zemi Egyptské. (CZ)

Genesis 45:8 So now it was not you that sent{H7971}{(H8804)} me hither, but God{H430}: and he hath made{H7760}{(H8799)} me a father{H1} to Pharaoh{H6547}, and lord{H113} of all his house{H1004}, and a ruler{H4910}{(H8802)} throughout all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 45:9 ============

Genesis 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not;(asv)

Genesis 45:9 Pospěšte a vstupte k otci mému, a rcete jemu: Toto praví syn tvůj Jozef: Učinil mne Bůh pánem všeho Egypta; přijdiž ke mně, neprodlévej. (CZ)

Genesis 45:9 Haste{H4116}{(H8761)} ye, and go up{H5927}{(H8798)} to my father{H1}, and say{H559}{(H8804)} unto him, Thus saith{H559}{(H8804)} thy son{H1121} Joseph{H3130}, God{H430} hath made{H7760}{(H8804)} me lord{H113} of all Egypt{H4714}: come down{H3381}{(H8798)} unto me, tarry{H5975}{(H8799)} not: (kjv-strongs#)

Gen 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not: (kjv)

======= Genesis 45:10 ============

Genesis 45:10 and thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:(asv)

Genesis 45:10 A bydliti budeš v zemi Gesen; a budeš blízko mne, ty i synové tvoji, i vnukové tvoji, stáda tvá, a volové tvoji, a cožkoli máš. (CZ)

Genesis 45:10 And thou shalt dwell{H3427}{(H8804)} in the land{H776} of Goshen{H1657}, and thou shalt be near{H7138} unto me, thou, and thy children{H1121}, and thy children's{H1121} children{H1121}, and thy flocks{H6629}, and thy herds{H1241}, and all that thou hast: (kjv-strongs#)

Gen 45:10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast: (kjv)

======= Genesis 45:11 ============

Genesis 45:11 and there will I nourish thee; for there are yet five years of famine; lest thou come to poverty, thou, and thy household, and all that thou hast.(asv)

Genesis 45:11 A budu tě chovati tam, (nebo ještě pět let hlad bude), abys snad pro hlad nezahynul, ty i dům tvůj, a cožkoli máš. (CZ)

Genesis 45:11 And there will I nourish{H3557}{(H8773)} thee; for yet there are five{H2568} years{H8141} of famine{H7458}; lest thou, and thy household{H1004}, and all that thou hast, come to poverty{H3423}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:11 And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty. (kjv)

======= Genesis 45:12 ============

Genesis 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.(asv)

Genesis 45:12 A aj, oči vaše vidí, i oči bratra mého Beniamina, že ústa má mluví vám. (CZ)

Genesis 45:12 And, behold, your eyes{H5869} see{H7200}{(H8802)}, and the eyes{H5869} of my brother{H251} Benjamin{H1144}, that it is my mouth{H6310} that speaketh{H1696}{(H8764)} unto you. (kjv-strongs#)

Gen 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you. (kjv)

======= Genesis 45:13 ============

Genesis 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen: and ye shall haste and bring down my father hither.(asv)

Genesis 45:13 Povíte také otci mému o vší slávě mé v Egyptě, a což jste koli viděli; pospěštež tedy, a přiveďte otce mého sem. (CZ)

Genesis 45:13 And ye shall tell{H5046}{(H8689)} my father{H1} of all my glory{H3519} in Egypt{H4714}, and of all that ye have seen{H7200}{(H8804)}; and ye shall haste{H4116}{(H8765)} and bring down{H3381}{(H8689)} my father{H1} hither. (kjv-strongs#)

Gen 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither. (kjv)

======= Genesis 45:14 ============

Genesis 45:14 And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.(asv)

Genesis 45:14 Tedy padl na šíji Beniamina bratra svého, a plakal; Beniamin také plakal na šíji jeho. (CZ)

Genesis 45:14 And he fell{H5307}{(H8799)} upon his brother{H251} Benjamin's{H1144} neck{H6677}, and wept{H1058}{(H8799)}; and Benjamin{H1144} wept{H1058}{(H8804)} upon his neck{H6677}. (kjv-strongs#)

Gen 45:14 And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck. (kjv)

======= Genesis 45:15 ============

Genesis 45:15 And he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him.(asv)

Genesis 45:15 A políbiv všech bratří svých, plakal nad nimi; a potom mluvili bratří jeho s ním. (CZ)

Genesis 45:15 Moreover he kissed{H5401}{(H8762)} all his brethren{H251}, and wept{H1058}{(H8799)} upon them: and after{H310} that his brethren{H251} talked{H1696}{(H8765)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 45:15 Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him. (kjv)

======= Genesis 45:16 ============

Genesis 45:16 And the report thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants.(asv)

Genesis 45:16 Slyšána pak jest v domě Faraonově pověst tato: Přišli bratří Jozefovi. I bylo to velmi vděčné Faraonovi i všechněm služebníkům jeho. (CZ)

Genesis 45:16 And the fame{H6963} thereof was heard{H8085}{(H8738)} in Pharaoh's{H6547} house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Joseph's{H3130} brethren{H251} are come{H935}{(H8804)}: and it pleased{H3190}{H5869} Pharaoh{H6547} well{H3190}{(H8799)}{H5869}, and{H5869} his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 45:16 And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants. (kjv)

======= Genesis 45:17 ============

Genesis 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye: lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan;(asv)

Genesis 45:17 A řekl Farao Jozefovi: Rci bratřím svým: Toto učiňte: Naložíce na hovada svá, jděte, a navraťte se do země Kananejské. (CZ)

Genesis 45:17 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Say{H559}{(H8798)} unto thy brethren{H251}, This do{H6213}{(H8798)} ye; lade{H2943}{(H8798)} your beasts{H1165}, and go{H3212}{(H8798)}, get{H935}{(H8798)} you unto the land{H776} of Canaan{H3667}; (kjv-strongs#)

Gen 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye; lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan; (kjv)

======= Genesis 45:18 ============

Genesis 45:18 and take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.(asv)

Genesis 45:18 A vezmouce otce svého a čeládky své, přiďte ke mně, a dám vám dobré místo v zemi Egyptské, a jísti budete tuk země této. (CZ)

Genesis 45:18 And take{H3947}{(H8798)} your father{H1} and your households{H1004}, and come{H935}{(H8798)} unto me: and I will give{H5414}{(H8799)} you the good{H2898} of the land{H776} of Egypt{H4714}, and ye shall eat{H398}{(H8798)} the fat{H2459} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 45:18 And take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. (kjv)

======= Genesis 45:19 ============

Genesis 45:19 Now thou art commanded, this do ye: take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.(asv)

Genesis 45:19 Ty pak rozkaž jim: Toto učiňte: Vezměte sobě z země Egyptské vozy pro děti a ženy své, a vezměte otce svého, a přiďte. (CZ)

Genesis 45:19 Now thou art commanded{H6680}{(H8795)}, this do{H6213}{(H8798)} ye; take{H3947}{(H8798)} you wagons{H5699} out of the land{H776} of Egypt{H4714} for your little ones{H2945}, and for your wives{H802}, and bring{H5375}{(H8804)} your father{H1}, and come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:19 Now thou art commanded, this do ye; take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come. (kjv)

======= Genesis 45:20 ============

Genesis 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is yours.(asv)

Genesis 45:20 Aniž se ohlédejte na nábytky své; nebo nejlepší místo ve vší zemi Egyptské vaše bude. (CZ)

Genesis 45:20 Also{H5869} regard{H2347}{(H8799)} not your stuff{H3627}; for the good{H2898} of all the land{H776} of Egypt{H4714} is yours. (kjv-strongs#)

Gen 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is your's. (kjv)

======= Genesis 45:21 ============

Genesis 45:21 And the sons of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.(asv)

Genesis 45:21 I učinili tak synové Izraelovi. A dal jim Jozef vozy podlé rozkázaní Faraonova; dal také jim pokrmy na cestu. (CZ)

Genesis 45:21 And the children{H1121} of Israel{H3478} did{H6213}{(H8799)} so: and Joseph{H3130} gave{H5414}{(H8799)} them wagons{H5699}, according to the commandment{H6310} of Pharaoh{H6547}, and gave{H5414}{(H8799)} them provision{H6720} for the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:21 And the children of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way. (kjv)

======= Genesis 45:22 ============

Genesis 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.(asv)

Genesis 45:22 Všechněm jim dal, každému dvoje šaty; ale Beniaminovi dal tři sta stříbrných, a patery šaty jiné a jiné. (CZ)

Genesis 45:22 To all of them he gave{H5414}{(H8804)} each man{H376} changes{H2487} of raiment{H8071}; but to Benjamin{H1144} he gave{H5414}{(H8804)} three{H7969} hundred{H3967} pieces of silver{H3701}, and five{H2568} changes{H2487} of raiment{H8071}. (kjv-strongs#)

Gen 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment. (kjv)

======= Genesis 45:23 ============

Genesis 45:23 And to his father he sent after this manner: ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she-asses laden with grain and bread and provision for his father by the way.(asv)

Genesis 45:23 Otci pak svému poslal tyto věci: Deset oslů, kteříž nesli z nejlepších věcí Egyptských, a deset oslic, kteréž nesly obilí, a chléb a pokrmy otci jeho na cestu. (CZ)

Genesis 45:23 And to his father{H1} he sent{H7971}{(H8804)} after this{H2063} manner; ten{H6235} asses{H860} laden{H5375}{(H8802)} with the good things{H2898} of Egypt{H4714}, and ten{H6235} she asses{H2543} laden{H5375}{(H8802)} with corn{H1250} and bread{H3899} and meat{H4202} for his father{H1} by the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:23 And to his father he sent after this manner; ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. (kjv)

======= Genesis 45:24 ============

Genesis 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way.(asv)

Genesis 45:24 A propouštěje bratří své, aby odešli, řekl jim: Nevaďtež se na cestě. (CZ)

Genesis 45:24 So he sent{H7971} his brethren{H251} away{H7971}{(H8762)}, and they departed{H3212}{(H8799)}: and he said{H559}{(H8799)} unto them, See that ye fall not out{H7264}{(H8799)} by the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way. (kjv)

======= Genesis 45:25 ============

Genesis 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father.(asv)

Genesis 45:25 Tedy brali se z Egypta, a přišli do země Kananejské k Jákobovi otci svému. (CZ)

Genesis 45:25 And they went up{H5927}{(H8799)} out of Egypt{H4714}, and came{H935}{(H8799)} into the land{H776} of Canaan{H3667} unto Jacob{H3290} their father{H1}, (kjv-strongs#)

Gen 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father, (kjv)

======= Genesis 45:26 ============

Genesis 45:26 And they told him, saying, Joseph is yet alive, and he is ruler over all the land of Egypt. And his heart fainted, for he believed them not.(asv)

Genesis 45:26 A zvěstovali jemu, řkouce: Jozef ještě živ jest, ano i panuje ve vší zemi Egyptské. I omdlelo srdce jeho; nebo slyšev to nevěřil jim. (CZ)

Genesis 45:26 And told{H5046}{(H8686)} him, saying{H559}{(H8800)}, Joseph{H3130} is yet alive{H2416}, and he is governor{H4910}{(H8802)} over all the land{H776} of Egypt{H4714}. And Jacob's heart{H3820} fainted{H6313}{(H8799)}, for he believed{H539}{(H8689)} them not. (kjv-strongs#)

Gen 45:26 And told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. (kjv)

======= Genesis 45:27 ============

Genesis 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived:(asv)

Genesis 45:27 Tedy vypravovali jemu všecka slova Jozefova, kteráž mluvil jim; a vida vozy, kteréž poslal Jozef pro něho, okřál duch Jákoba otce jejich. (CZ)

Genesis 45:27 And they told{H1696}{(H8762)} him all the words{H1697} of Joseph{H3130}, which he had said{H1696}{(H8765)} unto them: and when he saw{H7200}{(H8799)} the wagons{H5699} which Joseph{H3130} had sent{H7971}{(H8804)} to carry{H5375}{(H8800)} him, the spirit{H7307} of Jacob{H3290} their father{H1} revived{H2421}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived: (kjv)

======= Genesis 45:28 ============

Genesis 45:28 and Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.(asv)

Genesis 45:28 I řekl Izrael: Dostiť jest, když ještě syn můj živ jest; půjdu a uzřím ho, prvé než umru. (CZ)

Genesis 45:28 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)}, It is enough{H7227}; Joseph{H3130} my son{H1121} is yet alive{H2416}: I will go{H3212}{(H8799)} and see him{H7200}{(H8799)} before I die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:28 And Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.(kjv)

======= Genesis 46:1 ============

Genesis 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.(asv)

Genesis 46:1 Tedy bral se Izrael se vším, což měl; a přišed do Bersabé, obětoval oběti Bohu otce svého Izáka. (CZ)

Genesis 46:1 And Israel{H3478} took his journey{H5265}{(H8799)} with all that he had, and came{H935}{(H8799)} to Beersheba{H884}, and offered{H2076}{(H8799)} sacrifices{H2077} unto the God{H430} of his father{H1} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. (kjv)

======= Genesis 46:2 ============

Genesis 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.(asv)

Genesis 46:2 I mluvil Bůh Izraelovi u vidění nočním, řka: Jákobe, Jákobe! Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem. (CZ)

Genesis 46:2 And God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto Israel{H3478} in the visions{H4759} of the night{H3915}, and said{H559}{(H8799)}, Jacob{H3290}, Jacob{H3290}. And he said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 46:3 ============

Genesis 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation:(asv)

Genesis 46:3 I řekl: Já jsem ten Bůh silný, Bůh otce tvého. Neboj se sstoupiti do Egypta, nebo v národ veliký tam tebe učiním. (CZ)

Genesis 46:3 And he said{H559}{(H8799)}, I am God{H410}, the God{H430} of thy father{H1}: fear{H3372}{(H8799)} not to go down{H3381}{(H8800)} into Egypt{H4714}; for I will there make{H7760}{(H8799)} of thee a great{H1419} nation{H1471}: (kjv-strongs#)

Gen 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation: (kjv)

======= Genesis 46:4 ============

Genesis 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.(asv)

Genesis 46:4 Já sstoupím s tebou do Egypta, a já tě také i zase přivedu; a Jozef položí ruku svou na oči tvé. (CZ)

Genesis 46:4 I will go down{H3381}{(H8799)} with thee into Egypt{H4714}; and I will also surely{H5927}{(H8800)} bring thee up{H5927}{(H8686)} again: and Joseph{H3130} shall put{H7896}{(H8799)} his hand{H3027} upon thine eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes. (kjv)

======= Genesis 46:5 ============

Genesis 46:5 And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.(asv)

Genesis 46:5 Vstal tedy Jákob z Bersabé; a synové Izraelovi vzali Jákoba otce svého, a děti své s ženami svými na vozy, kteréž poslal pro něho Farao. (CZ)

Genesis 46:5 And Jacob{H3290} rose up{H6965}{(H8799)} from Beersheba{H884}: and the sons{H1121} of Israel{H3478} carried{H5375}{(H8799)} Jacob{H3290} their father{H1}, and their little ones{H2945}, and their wives{H802}, in the wagons{H5699} which Pharaoh{H6547} had sent{H7971}{(H8804)} to carry{H5375}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 46:5 And Jacob rose up from Beersheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him. (kjv)

======= Genesis 46:6 ============

Genesis 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:(asv)

Genesis 46:6 Pobrali také dobytek svůj, a zboží své, kteréhož nabyli v zemi Kananejské; a přišli do Egypta, Jákob i všecko símě jeho s ním. (CZ)

Genesis 46:6 And they took{H3947}{(H8799)} their cattle{H4735}, and their goods{H7399}, which they had gotten{H7408}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and came{H935}{(H8799)} into Egypt{H4714}, Jacob{H3290}, and all his seed{H2233} with him: (kjv-strongs#)

Gen 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him: (kjv)

======= Genesis 46:7 ============

Genesis 46:7 his sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.(asv)

Genesis 46:7 Syny i vnuky, dcery i vnučky své, a všecku rodinu svou uvedl s sebou do Egypta. (CZ)

Genesis 46:7 His sons{H1121}, and his sons{H1121}' sons{H1121} with him, his daughters{H1323}, and his sons{H1121}' daughters{H1323}, and all his seed{H2233} brought he{H935}{(H8689)} with him into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 46:7 His sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt. (kjv)

======= Genesis 46:8 ============

Genesis 46:8 And these are the names of the children of Israel, who came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's first-born.(asv)

Genesis 46:8 A tato jsou jména synů Izraelových, kteříž vešli do Egypta: Jákob a synové jeho. Prvorozený Jákobův Ruben. (CZ)

Genesis 46:8 And these are the names{H8034} of the children{H1121} of Israel{H3478}, which came{H935}{(H8802)} into Egypt{H4714}, Jacob{H3290} and his sons{H1121}: Reuben{H7205}, Jacob's{H3290} firstborn{H1060}. (kjv-strongs#)

Gen 46:8 And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's firstborn. (kjv)

======= Genesis 46:9 ============

Genesis 46:9 And the sons of Reuben: Hanoch, and Pallu, and Hezron, and Carmi.(asv)

Genesis 46:9 A synové Rubenovi: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi. (CZ)

Genesis 46:9 And the sons{H1121} of Reuben{H7205}; Hanoch{H2585}, and Phallu{H6396}, and Hezron{H2696}, and Carmi{H3756}. (kjv-strongs#)

Gen 46:9 And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi. (kjv)

======= Genesis 46:10 ============

Genesis 46:10 And the sons of Simeon: Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.(asv)

Genesis 46:10 Synové pak Simeonovi: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar a Saul, syn jedné ženy Kananejské. (CZ)

Genesis 46:10 And the sons{H1121} of Simeon{H8095}; Jemuel{H3223}, and Jamin{H3226}, and Ohad{H161}, and Jachin{H3199}, and Zohar{H6714}, and Shaul{H7586} the son{H1121} of a Canaanitish{H3669} woman. (kjv-strongs#)

Gen 46:10 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman. (kjv)

======= Genesis 46:11 ============

Genesis 46:11 And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.(asv)

Genesis 46:11 Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari. (CZ)

Genesis 46:11 And the sons{H1121} of Levi{H3878}; Gershon{H1648}, Kohath{H6955}, and Merari{H4847}. (kjv-strongs#)

Gen 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari. (kjv)

======= Genesis 46:12 ============

Genesis 46:12 And the sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, and Perez, and Zerah; but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul.(asv)

Genesis 46:12 Synové Judovi: Her, Onan, Séla, Fáres a Zára. (Ale umřel Her a Onan v zemi Kananejské.) Fáres pak měl syny: Ezrona a Hamule. (CZ)

Genesis 46:12 And the sons{H1121} of Judah{H3063}; Er{H6147}, and Onan{H209}, and Shelah{H7956}, and Pharez{H6557}, and Zerah{H2226}: but Er{H6147} and Onan{H209} died{H4191}{(H8799)} in the land{H776} of Canaan{H3667}. And the sons{H1121} of Pharez{H6557} were Hezron{H2696} and Hamul{H2538}. (kjv-strongs#)

Gen 46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zarah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul. (kjv)

======= Genesis 46:13 ============

Genesis 46:13 And the sons of Issachar: Tola, and Puvah, and Iob, and Shimron.(asv)

Genesis 46:13 Synové Izacharovi: Tola, Fua, Job a Simron. (CZ)

Genesis 46:13 And the sons{H1121} of Issachar{H3485}; Tola{H8439}, and Phuvah{H6312}, and Job{H3102}, and Shimron{H8110}. (kjv-strongs#)

Gen 46:13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron. (kjv)

======= Genesis 46:14 ============

Genesis 46:14 And the sons of Zebulun: Sered, and Elon, and Jahleel.(asv)

Genesis 46:14 A synové Zabulonovi: Sared, Elon a Jahelel. (CZ)

Genesis 46:14 And the sons{H1121} of Zebulun{H2074}; Sered{H5624}, and Elon{H356}, and Jahleel{H3177}. (kjv-strongs#)

Gen 46:14 And the sons of Zebulun; Sered, and Elon, and Jahleel. (kjv)

======= Genesis 46:15 ============

Genesis 46:15 These are the sons of Leah, whom she bare unto Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.(asv)

Genesis 46:15 Tiť jsou synové Líe, kteréž porodila Jákobovi v Pádan Syrské, a Dínu, dceru jeho. Všech duší synů i dcer jeho bylo třidceti a tři. (CZ)

Genesis 46:15 These be the sons{H1121} of Leah{H3812}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Jacob{H3290} in Padanaram{H6307}, with his daughter{H1323} Dinah{H1783}: all the souls{H5315} of his sons{H1121} and his daughters{H1323} were thirty{H7970} and three{H7969}. (kjv-strongs#)

Gen 46:15 These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padanaram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three. (kjv)

======= Genesis 46:16 ============

Genesis 46:16 And the sons of Gad: Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.(asv)

Genesis 46:16 Synové Gád: Sefon, Aggi, Suni, Esebon, Heri, Arodi a Areli. (CZ)

Genesis 46:16 And the sons{H1121} of Gad{H1410}; Ziphion{H6837}, and Haggi{H2291}, Shuni{H7764}, and Ezbon{H675}, Eri{H6179}, and Arodi{H722}, and Areli{H692}. (kjv-strongs#)

Gen 46:16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli. (kjv)

======= Genesis 46:17 ============

Genesis 46:17 And the sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister; and the sons of Beriah: Heber, and Malchiel.(asv)

Genesis 46:17 Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich. Synové pak Beriovi: Heber a Melchiel. (CZ)

Genesis 46:17 And the sons{H1121} of Asher{H836}; Jimnah{H3232}, and Ishuah{H3438}, and Isui{H3440}, and Beriah{H1283}, and Serah{H8294} their sister{H269}: and the sons{H1121} of Beriah{H1283}; Heber{H2268}, and Malchiel{H4439}. (kjv-strongs#)

Gen 46:17 And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel. (kjv)

======= Genesis 46:18 ============

Genesis 46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.(asv)

Genesis 46:18 To jsou synové Zelfy, kterouž Lában dal Líe dceři své; a ty porodila Jákobovi, šestnácte duší. (CZ)

Genesis 46:18 These are the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, whom Laban{H3837} gave{H5414}{(H8804)} to Leah{H3812} his daughter{H1323}, and these she bare{H3205}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, even sixteen{H6240}{H8337} souls{H5315}. (kjv-strongs#)

Gen 46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bare unto Jacob, even sixteen souls. (kjv)

======= Genesis 46:19 ============

Genesis 46:19 The sons of Rachel Jacob's wife: Joseph and Benjamin.(asv)

Genesis 46:19 Synové pak Ráchel, manželky Jákobovy: Jozef a Beniamin. (CZ)

Genesis 46:19 The sons{H1121} of Rachel{H7354} Jacob's{H3290} wife{H802}; Joseph{H3130}, and Benjamin{H1144}. (kjv-strongs#)

Gen 46:19 The sons of Rachel Jacob's wife; Joseph, and Benjamin. (kjv)

======= Genesis 46:20 ============

Genesis 46:20 And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On, bare unto him.(asv)

Genesis 46:20 A Jozefovi narodili se v zemi Egyptské z Asenat, dcery Putifera knížete On, Manasses a Efraim. (CZ)

Genesis 46:20 And unto Joseph{H3130} in the land{H776} of Egypt{H4714} were born{H3205}{(H8735)} Manasseh{H4519} and Ephraim{H669}, which Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204} bare{H3205}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 46:20 And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him. (kjv)

======= Genesis 46:21 ============

Genesis 46:21 And the sons of Benjamin: Bela, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.(asv)

Genesis 46:21 Ale synové Beniaminovi: Béla, Becher, Asbel, Gera, Náman, Echi, Roz, Mufim, Chuppim a Ared. (CZ)

Genesis 46:21 And the sons{H1121} of Benjamin{H1144} were Belah{H1106}, and Becher{H1071}, and Ashbel{H788}, Gera{H1617}, and Naaman{H5283}, Ehi{H278}, and Rosh{H7220}, Muppim{H4649}, and Huppim{H2650}, and Ard{H714}. (kjv-strongs#)

Gen 46:21 And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard. (kjv)

======= Genesis 46:22 ============

Genesis 46:22 These are the sons of Rachel, who were born to Jacob: all the souls were fourteen.(asv)

Genesis 46:22 Tiť jsou synové Ráchel, kteréž porodila Jákobovi; všech duší čtrnáct. (CZ)

Genesis 46:22 These are the sons{H1121} of Rachel{H7354}, which were born{H3205}{(H8795)} to Jacob{H3290}: all the souls{H5315} were fourteen{H702}{H6240}. (kjv-strongs#)

Gen 46:22 These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen. (kjv)

======= Genesis 46:23 ============

Genesis 46:23 And the sons of Dan: Hushim.(asv)

Genesis 46:23 A syn Danův: Chusim. (CZ)

Genesis 46:23 And the sons{H1121} of Dan{H1835}; Hushim{H2366}. (kjv-strongs#)

Gen 46:23 And the sons of Dan; Hushim. (kjv)

======= Genesis 46:24 ============

Genesis 46:24 And the sons of Naphtali: Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem.(asv)

Genesis 46:24 Synové pak Neftalím: Jaziel, Guni, Jezer a Sallem. (CZ)

Genesis 46:24 And the sons{H1121} of Naphtali{H5321}; Jahzeel{H3183}, and Guni{H1476}, and Jezer{H3337}, and Shillem{H8006}. (kjv-strongs#)

Gen 46:24 And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem. (kjv)

======= Genesis 46:25 ============

Genesis 46:25 These are the sons of Bilhah, whom Laban gave unto Rachel his daughter, and these she bare unto Jacob: all the souls were seven.(asv)

Genesis 46:25 Ti jsou synové Bály, kterouž Lában dal Ráchel dceři své, a ty porodila Jákobovi; všech duší sedm. (CZ)

Genesis 46:25 These are the sons{H1121} of Bilhah{H1090}, which Laban{H3837} gave{H5414}{(H8804)} unto Rachel{H7354} his daughter{H1323}, and she bare{H3205}{(H8799)} these unto Jacob{H3290}: all the souls{H5315} were seven{H7651}. (kjv-strongs#)

Gen 46:25 These are the sons of Bilhah, which Laban gave unto Rachel his daughter, and she bare these unto Jacob: all the souls were seven. (kjv)

======= Genesis 46:26 ============

Genesis 46:26 All the souls that came with Jacob into Egypt, that came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six;(asv)

Genesis 46:26 Všech duší, kteréž vešly s Jákobem do Egypta, což jich pošlo z bedr jeho, kromě žen synů Jákobových, všech duší bylo šedesáte a šest. (CZ)

Genesis 46:26 All the souls{H5315} that came{H935}{(H8802)} with Jacob{H3290} into Egypt{H4714}, which came out{H3318}{(H8802)} of his loins{H3409}, besides Jacob's{H3290} sons{H1121}' wives{H802}, all the souls{H5315} were threescore{H8346} and six{H8337}; (kjv-strongs#)

Gen 46:26 All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six; (kjv)

======= Genesis 46:27 ============

Genesis 46:27 and the sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were threescore and ten.(asv)

Genesis 46:27 K tomu synové Jozefovi, kteříž se jemu narodili v Egyptě, dva. A tak všech duší domu Jákobova, kteréž vešly do Egypta, bylo sedmdesáte. (CZ)

Genesis 46:27 And the sons{H1121} of Joseph{H3130}, which were born{H3205}{(H8795)} him in Egypt{H4714}, were two{H8147} souls{H5315}: all the souls{H5315} of the house{H1004} of Jacob{H3290}, which came{H935}{(H8802)} into Egypt{H4714}, were threescore and ten{H7657}. (kjv-strongs#)

Gen 46:27 And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten. (kjv)

======= Genesis 46:28 ============

Genesis 46:28 And he sent Judah before him unto Joseph, to show the way before him unto Goshen; and they came into the land of Goshen.(asv)

Genesis 46:28 Poslal pak Judu napřed k Jozefovi, aby oznámil jemu prvé, než přišel do Gesen. A tak přišli do země Gesen. (CZ)

Genesis 46:28 And he sent{H7971}{(H8804)} Judah{H3063} before him{H6440} unto Joseph{H3130}, to direct{H3384}{(H8687)} his face{H6440} unto Goshen{H1657}; and they came{H935}{(H8799)} into the land{H776} of Goshen{H1657}. (kjv-strongs#)

Gen 46:28 And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen. (kjv)

======= Genesis 46:29 ============

Genesis 46:29 And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen; and he presented himself unto him, and fell on his neck, and wept on his neck a good while.(asv)

Genesis 46:29 Jozef pak zapřáh do svého vozu, vyjel vstříc Izraelovi otci svému do Gesen; a jakž ho Jákob uzřel, padl na jeho šíji, a plakal dlouho na šíji jeho. (CZ)

Genesis 46:29 And Joseph{H3130} made ready{H631}{(H8799)} his chariot{H4818}, and went up{H5927}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} Israel{H3478} his father{H1}, to Goshen{H1657}, and presented{H7200}{(H8735)} himself unto him; and he fell{H5307}{(H8799)} on his neck{H6677}, and wept{H1058}{(H8799)} on his neck{H6677} a good while{H5750}. (kjv-strongs#)

Gen 46:29 And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen, and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while. (kjv)

======= Genesis 46:30 ============

Genesis 46:30 And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, that thou art yet alive.(asv)

Genesis 46:30 I řekl Izrael Jozefovi: Nechť již umru, když jsem viděl tvář tvou; nebo ty ještě jsi živ. (CZ)

Genesis 46:30 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Now{H6471} let me die{H4191}{(H8799)}, since{H310} I have seen{H7200}{(H8800)} thy face{H6440}, because thou art yet{H5750} alive{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 46:30 And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive. (kjv)

======= Genesis 46:31 ============

Genesis 46:31 And Joseph said unto his brethren, and unto his father's house, I will go up, and tell Pharaoh, and will say unto him, My brethren, and my father's house, who were in the land of Canaan, are come unto me;(asv)

Genesis 46:31 Jozef pak řekl bratřím svým a domu otce svého: Pojedu a zvěstuji Faraonovi, a dím jemu: Bratří moji a dům otce mého, kteříž bydlili v zemi Kananejské, přišli ke mně. (CZ)

Genesis 46:31 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, and unto his father's{H1} house{H1004}, I will go up{H5927}{(H8799)}, and shew{H5046}{(H8686)} Pharaoh{H6547}, and say{H559}{(H8799)} unto him, My brethren{H251}, and my father's{H1} house{H1004}, which were in the land{H776} of Canaan{H3667}, are come{H935}{(H8804)} unto me; (kjv-strongs#)

Gen 46:31 And Joseph said unto his brethren, and unto his father's house, I will go up, and shew Pharaoh, and say unto him, My brethren, and my father's house, which were in the land of Canaan, are come unto me; (kjv)

======= Genesis 46:32 ============

Genesis 46:32 and the men are shepherds, for they have been keepers of cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.(asv)

Genesis 46:32 Ale jsou pastýři stáda, nebo s dobytkem se obírají; protož ovce své a voly, i cožkoli mají, přihnali. (CZ)

Genesis 46:32 And the men{H582} are shepherds{H7462}{(H8802)}{H6629}, for their trade hath been to feed cattle{H4735}; and they have brought{H935}{(H8689)} their flocks{H6629}, and their herds{H1241}, and all that they have. (kjv-strongs#)

Gen 46:32 And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have. (kjv)

======= Genesis 46:33 ============

Genesis 46:33 And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?(asv)

Genesis 46:33 A když by povolal vás Farao, a řekl:Jaký jest obchod váš? (CZ)

Genesis 46:33 And it shall come to pass, when Pharaoh{H6547} shall call{H7121}{(H8799)} you, and shall say{H559}{(H8804)}, What is your occupation{H4639}? (kjv-strongs#)

Gen 46:33 And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation? (kjv)

======= Genesis 46:34 ============

Genesis 46:34 that ye shall say, Thy servants have been keepers of cattle from our youth even until now, both we, and our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.(asv)

Genesis 46:34 Odpovíte: Dobytkem se živili služebníci tvoji od mladosti své až do této chvíle, i my i otcové naši; abyste bydlili v zemi Gesen; nebo v mrzkosti mají Egyptští všecky pastýře stáda. (CZ)

Genesis 46:34 That ye shall say{H559}{(H8804)}, Thy servants{H5650}' trade{H582} hath been about cattle{H4735} from our youth{H5271} even until now, both we, and also our fathers{H1}: that ye may dwell{H3427}{(H8799)} in the land{H776} of Goshen{H1657}; for every shepherd{H7462}{(H8802)}{H6629} is an abomination{H8441} unto the Egyptians{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 46:34 That ye shall say, Thy servants' trade hath been about cattle from our youth even until now, both we, and also our fathers: that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.(kjv)

======= Genesis 47:1 ============

Genesis 47:1 Then Joseph went in and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.(asv)

Genesis 47:1 A protož přišed Jozef, oznámil Faraonovi, a řekl: Otec můj a bratří moji, s drobným i větším dobytkem svým i se vším, což mají, přišli z země Kananejské, a aj, jsou v zemi Gesen. (CZ)

Genesis 47:1 Then Joseph{H3130} came{H935}{(H8799)} and told{H5046}{(H8686)} Pharaoh{H6547}, and said{H559}{(H8799)}, My father{H1} and my brethren{H251}, and their flocks{H6629}, and their herds{H1241}, and all that they have, are come out{H935}{(H8804)} of the land{H776} of Canaan{H3667}; and, behold, they are in the land{H776} of Goshen{H1657}. (kjv-strongs#)

Gen 47:1 Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen. (kjv)

======= Genesis 47:2 ============

Genesis 47:2 And from among his brethren he took five men, and presented them unto Pharaoh.(asv)

Genesis 47:2 A vzav z počtu bratří svých pět mužů, postavil je před Faraonem. (CZ)

Genesis 47:2 And he took{H3947}{(H8804)} some{H7097} of his brethren{H251}, even five{H2568} men{H582}, and presented{H3322}{(H8686)} them unto{H6440} Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 47:2 And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 47:3 ============

Genesis 47:3 And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? And they said unto Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we, and our fathers.(asv)

Genesis 47:3 I řekl Farao bratřím jeho: Jaký jest obchod váš? Kteřížto odpověděli Faraonovi: Pastýři ovcí jsou služebníci tvoji, i my, i otcové naši. (CZ)

Genesis 47:3 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, What is your occupation{H4639}? And they said{H559}{(H8799)} unto Pharaoh{H6547}, Thy servants{H5650} are shepherds{H7462}{(H8802)}{H6629}, both we, and also our fathers{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 47:3 And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? And they said unto Pharaoh, Thy servants are shepherds, both we, and also our fathers. (kjv)

======= Genesis 47:4 ============

Genesis 47:4 And they said unto Pharaoh, To sojourn in the land are we come; for there is no pasture for thy servants' flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen.(asv)

Genesis 47:4 Řekli ještě Faraonovi: Abychom pohostinu byli v zemi této, přišli jsme; nebo není pastvy dobytku, kterýž mají služebníci tvoji, nebo hlad veliký jest v zemi Kananejské; protož nyní prosíme, nechať bydlí služebníci tvoji v zemi Gesen. (CZ)

Genesis 47:4 They said{H559}{(H8799)} moreover unto Pharaoh{H6547}, For to sojourn{H1481}{(H8800)} in the land{H776} are we come{H935}{(H8804)}; for thy servants{H5650} have no pasture{H4829} for their flocks{H6629}; for the famine{H7458} is sore{H3515} in the land{H776} of Canaan{H3667}: now therefore, we pray thee, let thy servants{H5650} dwell{H3427}{(H8799)} in the land{H776} of Goshen{H1657}. (kjv-strongs#)

Gen 47:4 They said morever unto Pharaoh, For to sojourn in the land are we come; for thy servants have no pasture for their flocks; for the famine is sore in the land of Canaan: now therefore, we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen. (kjv)

======= Genesis 47:5 ============

Genesis 47:5 And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee:(asv)

Genesis 47:5 I mluvil Farao Jozefovi, řka: Otec tvůj a bratří tvoji přišli k tobě. (CZ)

Genesis 47:5 And Pharaoh{H6547} spake{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, saying{H559}{(H8800)}, Thy father{H1} and thy brethren{H251} are come{H935}{(H8804)} unto thee: (kjv-strongs#)

Gen 47:5 And Pharaoh spake unto Joseph, saying, Thy father and thy brethren are come unto thee: (kjv)

======= Genesis 47:6 ============

Genesis 47:6 the land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and thy brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any able men among them, then make them rulers over my cattle.(asv)

Genesis 47:6 Země Egyptská před tebou jest; v nejlepším kraji země této osaď otce svého a bratří své, nechť bydlí v zemi Gesen. A srozumíš-li, že jsou mezi nimi muži rozšafní, ustanovíš je úředníky nad dobytkem, kterýž mám. (CZ)

Genesis 47:6 The land{H776} of Egypt{H4714} is before thee{H6440}; in the best{H4315} of the land{H776} make{H3427} thy father{H1} and brethren{H251} to dwell{H3427}{(H8685)}; in the land{H776} of Goshen{H1657} let them dwell{H3427}{(H8799)}: and if thou knowest{H3045}{(H8804)}{H3426} any men{H582} of activity{H2428} among them, then make them{H7760}{(H8804)} rulers{H8269} over my cattle{H4735}. (kjv-strongs#)

Gen 47:6 The land of Egypt is before thee; in the best of the land make thy father and brethren to dwell; in the land of Goshen let them dwell: and if thou knowest any men of activity among them, then make them rulers over my cattle. (kjv)

======= Genesis 47:7 ============

Genesis 47:7 And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh: and Jacob blessed Pharaoh.(asv)

Genesis 47:7 Uvedl také Jozef Jákoba otce svého, a postavil ho před Faraonem; a pozdravil Jákob Faraona. (CZ)

Genesis 47:7 And Joseph{H3130} brought in{H935}{(H8686)} Jacob{H3290} his father{H1}, and set him{H5975}{(H8686)} before{H6440} Pharaoh{H6547}: and Jacob{H3290} blessed{H1288}{(H8762)} Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 47:7 And Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh: and Jacob blessed Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 47:8 ============

Genesis 47:8 And Pharaoh said unto Jacob, How many are the days of the years of thy life?(asv)

Genesis 47:8 Tedy řekl Farao k Jákobovi: Kolik jest let života tvého? (CZ)

Genesis 47:8 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, How{H4100} old{H2416}{H3117}{H8141} art thou? (kjv-strongs#)

Gen 47:8 And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou? (kjv)

======= Genesis 47:9 ============

Genesis 47:9 And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are a hundred and thirty years: few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.(asv)

Genesis 47:9 Odpověděl Jákob Faraonovi: Dnů let putování mého sto a třidceti let jest; nemnozí a zlí byli dnové let života mého, a nedošli dnů let života otců mých, v nichž živi byli. (CZ)

Genesis 47:9 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto Pharaoh{H6547}, The days{H3117} of the years{H8141} of my pilgrimage{H4033} are an hundred{H3967} and thirty{H7970} years{H8141}: few{H4592} and evil{H7451} have the days{H3117} of the years{H8141} of my life{H2416} been, and have not attained{H5381}{(H8689)} unto the days{H3117} of the years{H8141} of the life{H2416} of my fathers{H1} in the days{H3117} of their pilgrimage{H4033}. (kjv-strongs#)

Gen 47:9 And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are an hundred and thirty years: few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. (kjv)

======= Genesis 47:10 ============

Genesis 47:10 And Jacob blessed Pharaoh, and went out from the presence of Pharaoh.(asv)

Genesis 47:10 A požehnav Jákob Faraona, vyšel od něho. (CZ)

Genesis 47:10 And Jacob{H3290} blessed{H1288}{(H8762)} Pharaoh{H6547}, and went out{H3318}{(H8799)} from before{H6440} Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 47:10 And Jacob blessed Pharaoh, and went out from before Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 47:11 ============

Genesis 47:11 And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.(asv)

Genesis 47:11 I osadil Jozef otce svého a bratří své, a dal jim vládařství v zemi Egyptské v kraji výborném, v zemi Ramesses, jakž rozkázal Farao. (CZ)

Genesis 47:11 And Joseph{H3130} placed{H3427}{(H8686)} his father{H1} and his brethren{H251}, and gave{H5414}{(H8799)} them a possession{H272} in the land{H776} of Egypt{H4714}, in the best{H4315} of the land{H776}, in the land{H776} of Rameses{H7486}, as Pharaoh{H6547} had commanded{H6680}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 47:11 And Joseph placed his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded. (kjv)

======= Genesis 47:12 ============

Genesis 47:12 And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father's household, with bread, according to their families.(asv)

Genesis 47:12 A opatroval Jozef otce svého, a bratří své, a všecken dům jeho chlebem, až do nejmenších. (CZ)

Genesis 47:12 And Joseph{H3130} nourished{H3557}{(H8770)} his father{H1}, and his brethren{H251}, and all his father's{H1} household{H1004}, with bread{H3899}, according{H6310} to their families{H2945}. (kjv-strongs#)

Gen 47:12 And Joseph nourished his father, and his brethren, and all his father's household, with bread, according to their families. (kjv)

======= Genesis 47:13 ============

Genesis 47:13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and the land of Canaan fainted by reason of the famine.(asv)

Genesis 47:13 A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu. (CZ)

G