American Standard Version - Public Domain

Staten Vertaling This Bible is in the Public Domain. (NL)

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Genesis 1:1 ============

Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth.(asv)

Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. (NL)

Genesis 1:1 In the beginning{H7225} God{H430} created{H1254}{(H8804)}{H853} the heaven{H8064} and{H853} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth. (kjv)

======= Genesis 1:2 ============

Genesis 1:2 And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.(asv)

Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. (NL)

Genesis 1:2 And the earth{H776} was{H1961}{(H8804)} without form{H8414}, and void{H922}; and darkness{H2822} was upon the face{H6440} of the deep{H8415}. And the Spirit{H7307} of God{H430} moved{H7363}{(H8764)} upon{H5921} the face{H6440} of the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (kjv)

======= Genesis 1:3 ============

Genesis 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.(asv)

Genesis 1:3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. (NL)

Genesis 1:3 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be{H1961}{(H8799)} light{H216}: and there was light{H216}. (kjv-strongs#)

Gen 1:3 And God said, Let there be light: and there was light. (kjv)

======= Genesis 1:4 ============

Genesis 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.(asv)

Genesis 1:4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. (NL)

Genesis 1:4 And God{H430} saw{H7200}{(H8799)}{H853} the light{H216}, that{H3588} it was good{H2896}: and God{H430} divided{H914}{(H8686)}{H996} the light{H216} from{H996} the darkness{H2822}. (kjv-strongs#)

Gen 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. (kjv)

======= Genesis 1:5 ============

Genesis 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, one day.(asv)

Genesis 1:5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. (NL)

Genesis 1:5 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the light{H216} Day{H3117}, and the darkness{H2822} he called{H7121}{(H8804)} Night{H3915}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the first{H259} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day. (kjv)

======= Genesis 1:6 ============

Genesis 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.(asv)

Genesis 1:6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! (NL)

Genesis 1:6 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be a firmament{H7549} in the midst{H8432} of the waters{H4325}, and let it divide{H914}{(H8688)} the waters{H4325} from the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. (kjv)

======= Genesis 1:7 ============

Genesis 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.(asv)

Genesis 1:7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. (NL)

Genesis 1:7 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} the firmament{H7549}, and divided{H914}{(H8686)} the waters{H4325} which{H834} were under{H8478} the firmament{H7549} from the waters{H4325} which{H834} were above{H5921} the firmament{H7549}: and it was so{H3651}. (kjv-strongs#)

Gen 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:8 ============

Genesis 1:8 And God called the firmament Heaven. And there was evening and there was morning, a second day.(asv)

Genesis 1:8 En God noemde het uitspansel hemel. En het was avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. (NL)

Genesis 1:8 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the firmament{H7549} Heaven{H8064}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the second{H8145} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day. (kjv)

======= Genesis 1:9 ============

Genesis 1:9 And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.(asv)

Genesis 1:9 En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! en het was alzo. (NL)

Genesis 1:9 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the waters{H4325} under the heaven{H8064} be gathered together{H6960}{(H8735)} unto{H413} one{H259} place{H4725}, and let the dry{H3004} land appear{H7200}{(H8735)}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:10 ============

Genesis 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was. (NL)

Genesis 1:10 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the dry{H3004} land Earth{H776}; and the gathering together{H4723} of the waters{H4325} called{H7121}{(H8804)} he Seas{H3220}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:11 ============

Genesis 1:11 And God said, Let the earth put forth grass, herbs yielding seed, [and] fruit-trees bearing fruit after their kind, wherein is the seed thereof, upon the earth: and it was so.(asv)

Genesis 1:11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. (NL)

Genesis 1:11 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the earth{H776} bring forth{H1876}{(H8686)} grass{H1877}, the herb{H6212} yielding{H2232}{(H8688)} seed{H2233}, and the fruit{H6529} tree{H6086} yielding{H6213}{(H8802)} fruit{H6529} after his kind{H4327}, whose{H834} seed{H2233} is in itself, upon the earth{H776}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:12 ============

Genesis 1:12 And the earth brought forth grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, wherein is the seed thereof, after their kind: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. (NL)

Genesis 1:12 And the earth{H776} brought forth{H3318}{(H8686)} grass{H1877}, and herb{H6212} yielding{H2232}{(H8688)} seed{H2233} after his kind{H4327}, and the tree{H6086} yielding{H6213}{(H8802)} fruit{H6529}, whose seed{H2233} was in itself, after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:13 ============

Genesis 1:13 And there was evening and there was morning, a third day.(asv)

Genesis 1:13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. (NL)

Genesis 1:13 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the third{H7992} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:13 And the evening and the morning were the third day. (kjv)

======= Genesis 1:14 ============

Genesis 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years:(asv)

Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! (NL)

Genesis 1:14 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be lights{H3974} in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to divide{H914}{(H8687)} the day{H3117} from the night{H3915}; and let them be for signs{H226}, and for seasons{H4150}, and for days{H3117}, and years{H8141}: (kjv-strongs#)

Gen 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: (kjv)

======= Genesis 1:15 ============

Genesis 1:15 and let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth: and it was so.(asv)

Genesis 1:15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. (NL)

Genesis 1:15 And let them be for lights{H3974} in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to give light{H215}{(H8687)} upon the earth{H776}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:16 ============

Genesis 1:16 And God made the two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: [he made] the stars also.(asv)

Genesis 1:16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. (NL)

Genesis 1:16 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} two{H8147} great{H1419} lights{H3974}; the greater{H1419} light{H3974} to rule{H4475} the day{H3117}, and the lesser{H6996} light{H3974} to rule{H4475} the night{H3915}: he made the stars{H3556} also. (kjv-strongs#)

Gen 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. (kjv)

======= Genesis 1:17 ============

Genesis 1:17 And God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth,(asv)

Genesis 1:17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. (NL)

Genesis 1:17 And God{H430} set{H5414}{(H8799)} them in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to give light{H215}{(H8687)} upon the earth{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, (kjv)

======= Genesis 1:18 ============

Genesis 1:18 and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. (NL)

Genesis 1:18 And to rule{H4910}{(H8800)} over the day{H3117} and over the night{H3915}, and to divide{H914}{(H8687)} the light{H216} from the darkness{H2822}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:19 ============

Genesis 1:19 And there was evening and there was morning, a fourth day.(asv)

Genesis 1:19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. (NL)

Genesis 1:19 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the fourth{H7243} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:19 And the evening and the morning were the fourth day. (kjv)

======= Genesis 1:20 ============

Genesis 1:20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven.(asv)

Genesis 1:20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! (NL)

Genesis 1:20 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the waters{H4325} bring forth abundantly{H8317}{(H8799)} the moving creature{H8318} that hath{H5315} life{H2416}, and fowl{H5775} that may fly{H5774}{(H8787)} above{H5921} the earth{H776} in the open{H6440} firmament{H7549} of heaven{H8064}. (kjv-strongs#)

Gen 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. (kjv)

======= Genesis 1:21 ============

Genesis 1:21 And God created the great sea-monsters, and every living creature that moveth, wherewith the waters swarmed, after their kind, and every winged bird after its kind: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. (NL)

Genesis 1:21 And God{H430} created{H1254}{(H8799)} great{H1419} whales{H8577}, and every living{H2416} creature{H5315} that moveth{H7430}{(H8802)}, which the waters{H4325} brought forth abundantly{H8317}{(H8804)}, after their kind{H4327}, and every winged{H3671} fowl{H5775} after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:22 ============

Genesis 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.(asv)

Genesis 1:22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! (NL)

Genesis 1:22 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} them, saying{H559}{(H8800)}, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and fill{H4390}{(H8798)} the waters{H4325} in the seas{H3220}, and let fowl{H5775} multiply{H7235}{(H8799)} in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. (kjv)

======= Genesis 1:23 ============

Genesis 1:23 And there was evening and there was morning, a fifth day.(asv)

Genesis 1:23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. (NL)

Genesis 1:23 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the fifth{H2549} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:23 And the evening and the morning were the fifth day. (kjv)

======= Genesis 1:24 ============

Genesis 1:24 And God said, Let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kind: and it was so.(asv)

Genesis 1:24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. (NL)

Genesis 1:24 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the earth{H776} bring forth{H3318}{(H8686)} the living{H2416} creature{H5315} after his kind{H4327}, cattle{H929}, and creeping thing{H7431}, and beast{H2416} of the earth{H776} after his kind{H4327}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:25 ============

Genesis 1:25 And God made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the ground after its kind: and God saw that it was good.(asv)

Genesis 1:25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. (NL)

Genesis 1:25 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} the beast{H2416} of the earth{H776} after his kind{H4327}, and cattle{H929} after their kind{H4327}, and every thing that creepeth{H7431} upon the earth{H127} after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:26 ============

Genesis 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.(asv)

Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. (NL)

Genesis 1:26 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let us make{H6213}{(H8799)} man{H120} in our image{H6754}, after our likeness{H1823}: and let them have dominion{H7287}{(H8799)} over the fish{H1710} of the sea{H3220}, and over the fowl{H5775} of the air{H8064}, and over the cattle{H929}, and over all the earth{H776}, and over every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. (kjv)

======= Genesis 1:27 ============

Genesis 1:27 And God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.(asv)

Genesis 1:27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (NL)

Genesis 1:27 So God{H430} created{H1254}{(H8799)} man{H120} in his own image{H6754}, in the image{H6754} of God{H430} created{H1254}{(H8804)} he him; male{H2145} and female{H5347} created{H1254}{(H8804)} he them. (kjv-strongs#)

Gen 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. (kjv)

======= Genesis 1:28 ============

Genesis 1:28 And God blessed them: and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moveth upon the earth.(asv)

Genesis 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! (NL)

Genesis 1:28 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} them, and God{H430} said{H559}{(H8799)} unto them, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and replenish{H4390}{(H8798)} the earth{H776}, and subdue it{H3533}{(H8798)}: and have dominion{H7287}{(H8798)} over the fish{H1710} of the sea{H3220}, and over the fowl{H5775} of the air{H8064}, and over every living thing{H2416} that moveth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. (kjv)

======= Genesis 1:29 ============

Genesis 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb yielding seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for food:(asv)

Genesis 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! (NL)

Genesis 1:29 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Behold{H2009}, I have given{H5414}{(H8804)} you every herb{H6212} bearing{H2232}{(H8802)} seed{H2233}, which is upon the face{H6440} of all the earth{H776}, and every tree{H6086}, in the which is the fruit{H6529} of a tree{H6086} yielding{H2232}{(H8802)} seed{H2233}; to you it shall be{H1961}{(H8799)} for meat{H402}. (kjv-strongs#)

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. (kjv)

======= Genesis 1:30 ============

Genesis 1:30 and to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, [I have given] every green herb for food: and it was so.(asv)

Genesis 1:30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. (NL)

Genesis 1:30 And to every beast{H2416} of the earth{H776}, and to every fowl{H5775} of the air{H8064}, and to every thing that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, wherein there is life{H2416}{H5315}, I have given every green{H3418} herb{H6212} for meat{H402}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:31 ============

Genesis 1:31 And God saw everything that he had made, and, behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.(asv)

Genesis 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. (NL)

Genesis 1:31 And God{H430} saw{H7200}{(H8799)} every thing that{H834} he had made{H6213}{(H8804)}, and, behold, it was very{H3966} good{H2896}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the sixth{H8345} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.(kjv)

======= Genesis 2:1 ============

Genesis 2:1 And the heavens and the earth were finished, and all the host of them.(asv)

Genesis 2:1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. (NL)

Genesis 2:1 Thus the heavens{H8064} and the earth{H776} were finished{H3615}{(H8792)}, and all the host of them{H6635}. (kjv-strongs#)

Gen 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. (kjv)

======= Genesis 2:2 ============

Genesis 2:2 And on the seventh day God finished his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.(asv)

Genesis 2:2 Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. (NL)

Genesis 2:2 And on the seventh{H7637} day{H3117} God{H430} ended{H3615}{(H8762)} his work{H4399} which he had made{H6213}{(H8804)}; and he rested{H7673}{(H8799)} on the seventh{H7637} day{H3117} from all his work{H4399} which he had made{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. (kjv)

======= Genesis 2:3 ============

Genesis 2:3 And God blessed the seventh day, and hallowed it; because that in it he rested from all his work which God had created and made.(asv)

Genesis 2:3 En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. (NL)

Genesis 2:3 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} the seventh{H7637} day{H3117}, and sanctified{H6942}{(H8762)} it: because{H3588} that in it he had rested{H7673}{(H8804)} from all his work{H4399} which God{H430} created{H1254}{(H8804)} and made{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made. (kjv)

======= Genesis 2:4 ============

Genesis 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Jehovah God made earth and heaven.(asv)

Genesis 2:4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte. (NL)

Genesis 2:4 These{H428} are the generations{H8435} of the heavens{H8064} and of the earth{H776} when they were created{H1254}{(H8736)}, in the day{H3117} that the LORD{H3068} God{H430} made{H6213}{(H8800)} the earth{H776} and the heavens{H8064}, (kjv-strongs#)

Gen 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens, (kjv)

======= Genesis 2:5 ============

Genesis 2:5 And no plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up; for Jehovah God had not caused it to rain upon the earth: and there was not a man to till the ground;(asv)

Genesis 2:5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen. (NL)

Genesis 2:5 And every plant{H7880} of the field{H7704} before{H2962} it was in the earth{H776}, and every herb{H6212} of the field{H7704} before{H2962} it grew{H6779}{(H8799)}: for{H3588} the LORD{H3068} God{H430} had not{H3808} caused it to rain{H4305}{(H8689)} upon the earth{H776}, and there was not{H369} a man{H120} to till{H5647}{(H8800)} the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 2:5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. (kjv)

======= Genesis 2:6 ============

Genesis 2:6 but there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.(asv)

Genesis 2:6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den ganse aardbodem. (NL)

Genesis 2:6 But there went up{H5927}{(H8799)} a mist{H108} from{H4480} the earth{H776}, and watered{H8248}{(H8689)} the whole face{H6440} of the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 2:6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. (kjv)

======= Genesis 2:7 ============

Genesis 2:7 And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.(asv)

Genesis 2:7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. (NL)

Genesis 2:7 And the LORD{H3068} God{H430} formed{H3335}{(H8799)} man{H120} of the dust{H6083} of{H4480} the ground{H127}, and breathed{H5301}{(H8799)} into his nostrils{H639} the breath{H5397} of life{H2416}; and man{H120} became a living{H2416} soul{H5315}. (kjv-strongs#)

Gen 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. (kjv)

======= Genesis 2:8 ============

Genesis 2:8 And Jehovah God planted a garden eastward, in Eden; and there he put the man whom he had formed.(asv)

Genesis 2:8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, die Hij geformeerd had. (NL)

Genesis 2:8 And the LORD{H3068} God{H430} planted{H5193}{(H8799)} a garden{H1588} eastward{H6924} in Eden{H5731}; and there{H8033} he put{H7760}{(H8799)} the man{H120} whom{H834} he had formed{H3335}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed. (kjv)

======= Genesis 2:9 ============

Genesis 2:9 And out of the ground made Jehovah God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.(asv)

Genesis 2:9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. (NL)

Genesis 2:9 And out{H4480} of the ground{H127} made{H6779} the LORD{H3068} God{H430} to grow{H6779}{(H8686)} every tree{H6086} that is pleasant{H2530}{(H8737)} to the sight{H4758}, and good{H2896} for food{H3978}; the tree{H6086} of life{H2416} also in the midst{H8432} of the garden{H1588}, and the tree{H6086} of knowledge{H1847} of good{H2896} and evil{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 2:9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. (kjv)

======= Genesis 2:10 ============

Genesis 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became four heads.(asv)

Genesis 2:10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden. (NL)

Genesis 2:10 And a river{H5104} went out{H3318}{(H8802)} of Eden{H5731} to water{H8248}{(H8687)} the garden{H1588}; and from thence it was parted{H6504}{(H8735)}, and became into four{H702} heads{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads. (kjv)

======= Genesis 2:11 ============

Genesis 2:11 The name of the first is Pishon: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;(asv)

Genesis 2:11 De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. (NL)

Genesis 2:11 The name{H8034} of the first{H259} is Pison{H6376}: that{H1931} is it which compasseth{H5437}{(H8802)} the whole land{H776} of Havilah{H2341}, where{H834} there is gold{H2091}; (kjv-strongs#)

Gen 2:11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold; (kjv)

======= Genesis 2:12 ============

Genesis 2:12 and the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.(asv)

Genesis 2:12 En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah, en de steen sardonix. (NL)

Genesis 2:12 And the gold{H2091} of that{H1931} land{H776} is good{H2896}: there is bdellium{H916} and the onyx{H7718} stone{H68}. (kjv-strongs#)

Gen 2:12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone. (kjv)

======= Genesis 2:13 ============

Genesis 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.(asv)

Genesis 2:13 En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt. (NL)

Genesis 2:13 And the name{H8034} of the second{H8145} river{H5104} is Gihon{H1521}: the same is it that compasseth{H5437}{(H8802)} the whole land{H776} of Ethiopia{H3568}. (kjv-strongs#)

Gen 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. (kjv)

======= Genesis 2:14 ============

Genesis 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth in front of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.(asv)

Genesis 2:14 En de naam der derde rivier is Hiddekel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frath. (NL)

Genesis 2:14 And the name{H8034} of the third{H7992} river{H5104} is Hiddekel{H2313}: that is it which goeth toward{H1980}{(H8802)} the east{H6926} of Assyria{H804}. And the fourth{H7243} river{H5104} is Euphrates{H6578}. (kjv-strongs#)

Gen 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. (kjv)

======= Genesis 2:15 ============

Genesis 2:15 And Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.(asv)

Genesis 2:15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren. (NL)

Genesis 2:15 And the LORD{H3068} God{H430} took{H3947}{(H8799)} the man{H120}, and put him{H3240}{(H8686)} into the garden{H1588} of Eden{H5731} to dress{H5647}{(H8800)} it and to keep{H8104}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 2:15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. (kjv)

======= Genesis 2:16 ============

Genesis 2:16 And Jehovah God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:(asv)

Genesis 2:16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; (NL)

Genesis 2:16 And the LORD{H3068} God{H430} commanded{H6680}{(H8762)} the man{H120}, saying{H559}{(H8800)}, Of every tree{H6086} of the garden{H1588} thou mayest freely{H398}{(H8800)} eat{H398}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 2:16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: (kjv)

======= Genesis 2:17 ============

Genesis 2:17 but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.(asv)

Genesis 2:17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. (NL)

Genesis 2:17 But of the tree{H6086} of the knowledge{H1847} of good{H2896} and evil{H7451}, thou shalt not eat{H398}{(H8799)} of it: for in the day{H3117} that thou eatest{H398}{(H8800)} thereof thou shalt surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (kjv)

======= Genesis 2:18 ============

Genesis 2:18 And Jehovah God said, It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.(asv)

Genesis 2:18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. (NL)

Genesis 2:18 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)}, It is not good{H2896} that the man{H120} should be{H1961}{(H8800)} alone; I will make{H6213}{(H8799)} him an help meet{H5828} for him. (kjv-strongs#)

Gen 2:18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. (kjv)

======= Genesis 2:19 ============

Genesis 2:19 And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field, and every bird of the heavens; and brought them unto the man to see what he would call them: and whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.(asv)

Genesis 2:19 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. (NL)

Genesis 2:19 And out of the ground{H127} the LORD{H3068} God{H430} formed{H3335}{(H8799)} every beast{H2416} of the field{H7704}, and every fowl{H5775} of the air{H8064}; and brought{H935}{(H8686)} them unto Adam{H120} to see{H7200}{(H8800)} what he would call{H7121}{(H8799)} them: and whatsoever Adam{H120} called{H7121}{(H8799)} every living{H2416} creature{H5315}, that{H1931} was the name thereof{H8034}. (kjv-strongs#)

Gen 2:19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. (kjv)

======= Genesis 2:20 ============

Genesis 2:20 And the man gave names to all cattle, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field; but for man there was not found a help meet for him.(asv)

Genesis 2:20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware. (NL)

Genesis 2:20 And Adam{H120} gave{H7121}{(H8799)} names{H8034} to all cattle{H929}, and to the fowl{H5775} of the air{H8064}, and to every beast{H2416} of the field{H7704}; but for Adam{H120} there was not found{H4672}{(H8804)} an help meet{H5828} for him. (kjv-strongs#)

Gen 2:20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him. (kjv)

======= Genesis 2:21 ============

Genesis 2:21 And Jehovah God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof:(asv)

Genesis 2:21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. (NL)

Genesis 2:21 And the LORD{H3068} God{H430} caused{H5307} a deep sleep{H8639} to fall{H5307}{(H8686)} upon Adam{H121}, and he slept{H3462}{(H8799)}: and he took{H3947}{(H8799)} one{H259} of his ribs{H6763}, and closed up{H5462}{(H8799)} the flesh{H1320} instead thereof; (kjv-strongs#)

Gen 2:21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; (kjv)

======= Genesis 2:22 ============

Genesis 2:22 and the rib, which Jehovah God had taken from the man, made he a woman, and brought her unto the man.(asv)

Genesis 2:22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. (NL)

Genesis 2:22 And the rib{H6763}, which the LORD{H3068} God{H430} had taken{H3947}{(H8804)} from man{H120}, made{H1129}{(H8799)} he a woman{H802}, and brought{H935}{(H8686)} her unto the man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 2:22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. (kjv)

======= Genesis 2:23 ============

Genesis 2:23 And the man said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.(asv)

Genesis 2:23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. (NL)

Genesis 2:23 And Adam{H120} said{H559}{(H8799)}, This{H2063} is now{H6471} bone{H6106} of my bones{H6106}, and flesh{H1320} of my flesh{H1320}: she{H2063} shall be called{H7121}{(H8735)} Woman{H802}, because she{H2063} was taken{H3947}{(H8795)} out of Man{H376}. (kjv-strongs#)

Gen 2:23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. (kjv)

======= Genesis 2:24 ============

Genesis 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.(asv)

Genesis 2:24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. (NL)

Genesis 2:24 Therefore{H3651} shall a man{H376} leave{H5800}{(H8799)} his father{H1} and his mother{H517}, and shall cleave{H1692}{(H8804)} unto his wife{H802}: and they shall be one{H259} flesh{H1320}. (kjv-strongs#)

Gen 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh. (kjv)

======= Genesis 2:25 ============

Genesis 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.(asv)

Genesis 2:25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet. (NL)

Genesis 2:25 And they were both{H8147} naked{H6174}, the man{H120} and his wife{H802}, and were not ashamed{H954}{(H8709)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. (kjv)

======= Genesis 3:1 ============

Genesis 3:1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which Jehovah God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of any tree of the garden?(asv)

Genesis 3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? (NL)

Genesis 3:1 Now the serpent{H5175} was{H1961}{(H8804)} more subtil{H6175} than any beast{H2416} of the field{H7704} which the LORD{H3068} God{H430} had made{H6213}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, Yea{H637}, hath God{H430} said{H559}{(H8804)}, Ye shall not eat{H398}{(H8799)} of every tree{H6086} of the garden{H1588}? (kjv-strongs#)

Gen 3:1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? (kjv)

======= Genesis 3:2 ============

Genesis 3:2 And the woman said unto the serpent, Of the fruit of the trees of the garden we may eat:(asv)

Genesis 3:2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; (NL)

Genesis 3:2 And the woman{H802} said{H559}{(H8799)} unto the serpent{H5175}, We may eat{H398}{(H8799)} of the fruit{H6529} of the trees{H6086} of the garden{H1588}: (kjv-strongs#)

Gen 3:2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden: (kjv)

======= Genesis 3:3 ============

Genesis 3:3 but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.(asv)

Genesis 3:3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. (NL)

Genesis 3:3 But of the fruit{H6529} of the tree{H6086} which is in the midst{H8432} of the garden{H1588}, God{H430} hath said{H559}{(H8804)}, Ye shall not eat{H398}{(H8799)} of it, neither shall ye touch{H5060}{(H8799)} it, lest{H6435} ye die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. (kjv)

======= Genesis 3:4 ============

Genesis 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:(asv)

Genesis 3:4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; (NL)

Genesis 3:4 And the serpent{H5175} said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, Ye shall not surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: (kjv)

======= Genesis 3:5 ============

Genesis 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.(asv)

Genesis 3:5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. (NL)

Genesis 3:5 For God{H430} doth know{H3045}{(H8802)} that in the day{H3117} ye eat{H398}{(H8800)} thereof, then your eyes{H5869} shall be opened{H6491}{(H8738)}, and ye shall be as gods{H430}, knowing{H3045}{(H8802)} good{H2896} and evil{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 3:5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. (kjv)

======= Genesis 3:6 ============

Genesis 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat; and she gave also unto her husband with her, and he did eat.(asv)

Genesis 3:6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. (NL)

Genesis 3:6 And when the woman{H802} saw{H7200}{(H8799)} that the tree{H6086} was good{H2896} for food{H3978}, and that it{H1931} was pleasant{H8378} to the eyes{H5869}, and a tree{H6086} to be desired{H2530}{(H8737)} to make one wise{H7919}{(H8687)}, she took{H3947}{(H8799)} of the fruit thereof{H6529}, and did eat{H398}{(H8799)}, and gave{H5414}{(H8799)} also{H1571} unto her husband{H376} with her; and he did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. (kjv)

======= Genesis 3:7 ============

Genesis 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig-leaves together, and made themselves aprons.(asv)

Genesis 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. (NL)

Genesis 3:7 And the eyes{H5869} of them both{H8147} were opened{H6491}{(H8735)}, and they{H1992} knew{H3045}{(H8799)} that they were naked{H5903}; and they sewed{H8609} fig{H8384} leaves{H5929} together{H8609}{(H8799)}, and made themselves{H6213}{(H8799)} aprons{H2290}. (kjv-strongs#)

Gen 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. (kjv)

======= Genesis 3:8 ============

Genesis 3:8 And they heard the voice of Jehovah God walking in the garden in the cool of the day: and the man and his wife hid themselves from the presence of Jehovah God amongst the trees of the garden.(asv)

Genesis 3:8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs. (NL)

Genesis 3:8 And they heard{H8085}{(H8799)} the voice{H6963} of the LORD{H3068} God{H430} walking{H1980}{(H8693)} in the garden{H1588} in the cool{H7307} of the day{H3117}: and Adam{H120} and his wife{H802} hid themselves{H2244}{(H8691)} from the presence{H6440} of the LORD{H3068} God{H430} amongst{H8432} the trees{H6086} of the garden{H1588}. (kjv-strongs#)

Gen 3:8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden. (kjv)

======= Genesis 3:9 ============

Genesis 3:9 And Jehovah God called unto the man, and said unto him, Where art thou?(asv)

Genesis 3:9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? (NL)

Genesis 3:9 And the LORD{H3068} God{H430} called{H7121}{(H8799)} unto Adam{H120}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Where art thou{H335}? (kjv-strongs#)

Gen 3:9 And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? (kjv)

======= Genesis 3:10 ============

Genesis 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.(asv)

Genesis 3:10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. (NL)

Genesis 3:10 And he said{H559}{(H8799)}, I heard{H8085}{(H8804)} thy voice{H6963} in the garden{H1588}, and I was afraid{H3372}{(H8799)}, because I{H595} was naked{H5903}; and I hid myself{H2244}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself. (kjv)

======= Genesis 3:11 ============

Genesis 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?(asv)

Genesis 3:11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? (NL)

Genesis 3:11 And he said{H559}{(H8799)}, Who{H4310} told{H5046}{(H8689)} thee that thou wast naked{H5903}? Hast thou eaten{H398}{(H8804)} of the tree{H6086}, whereof I commanded thee{H6680}{(H8765)} that thou shouldest not{H1115} eat{H398}{(H8800)}? (kjv-strongs#)

Gen 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? (kjv)

======= Genesis 3:12 ============

Genesis 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.(asv)

Genesis 3:12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. (NL)

Genesis 3:12 And the man{H120} said{H559}{(H8799)}, The woman{H802} whom thou gavest{H5414}{(H8804)} to be with me{H5978}, she{H1931} gave{H5414}{(H8804)} me of the tree{H6086}, and I did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. (kjv)

======= Genesis 3:13 ============

Genesis 3:13 And Jehovah God said unto the woman, What is this thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.(asv)

Genesis 3:13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. (NL)

Genesis 3:13 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, What is this that thou hast done{H6213}{(H8804)}? And the woman{H802} said{H559}{(H8799)}, The serpent{H5175} beguiled me{H5377}{(H8689)}, and I did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. (kjv)

======= Genesis 3:14 ============

Genesis 3:14 And Jehovah God said unto the serpent, Because thou hast done this, cursed art thou above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:(asv)

Genesis 3:14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. (NL)

Genesis 3:14 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)} unto the serpent{H5175}, Because thou{H859} hast done{H6213}{(H8804)} this, thou art cursed{H779}{(H8803)} above all cattle{H929}, and above every beast{H2416} of the field{H7704}; upon thy belly{H1512} shalt thou go{H3212}{(H8799)}, and dust{H6083} shalt thou eat{H398}{(H8799)} all the days{H3117} of thy life{H2416}: (kjv-strongs#)

Gen 3:14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life: (kjv)

======= Genesis 3:15 ============

Genesis 3:15 and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed: he shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.(asv)

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. (NL)

Genesis 3:15 And I will put{H7896}{(H8799)} enmity{H342} between thee and the woman{H802}, and between thy seed{H2233} and her seed{H2233}; it shall bruise{H7779}{(H8799)} thy head{H7218}, and thou shalt bruise{H7779}{(H8799)} his heel{H6119}. (kjv-strongs#)

Gen 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. (kjv)

======= Genesis 3:16 ============

Genesis 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy pain and thy conception; in pain thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.(asv)

Genesis 3:16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. (NL)

Genesis 3:16 Unto the woman{H802} he said{H559}{(H8804)}, I will greatly{H7235}{(H8687)} multiply{H7235}{(H8686)} thy sorrow{H6093} and thy conception{H2032}; in sorrow{H6089} thou shalt bring forth{H3205}{(H8799)} children{H1121}; and thy desire{H8669} shall be to thy husband{H376}, and he shall rule{H4910}{(H8799)} over thee. (kjv-strongs#)

Gen 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. (kjv)

======= Genesis 3:17 ============

Genesis 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in toil shalt thou eat of it all the days of thy life;(asv)

Genesis 3:17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. (NL)

Genesis 3:17 And unto Adam{H121} he said{H559}{(H8804)}, Because thou hast hearkened{H8085}{(H8804)} unto the voice{H6963} of thy wife{H802}, and hast eaten{H398}{(H8799)} of the tree{H6086}, of which{H834} I commanded thee{H6680}{(H8765)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not eat{H398}{(H8799)} of it: cursed{H779}{(H8803)} is the ground{H127} for thy sake; in sorrow{H6093} shalt thou eat{H398}{(H8799)} of it all{H3605} the days{H3117} of thy life{H2416}; (kjv-strongs#)

Gen 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; (kjv)

======= Genesis 3:18 ============

Genesis 3:18 thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;(asv)

Genesis 3:18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. (NL)

Genesis 3:18 Thorns also{H6975} and thistles{H1863} shall it bring forth{H6779}{(H8686)} to thee; and thou shalt eat{H398}{(H8804)} the herb{H6212} of the field{H7704}; (kjv-strongs#)

Gen 3:18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field; (kjv)

======= Genesis 3:19 ============

Genesis 3:19 in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.(asv)

Genesis 3:19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. (NL)

Genesis 3:19 In the sweat{H2188} of thy face{H639} shalt thou eat{H398}{(H8799)} bread{H3899}, till{H5704} thou return{H7725}{(H8800)} unto the ground{H127}; for out of it wast thou taken{H3947}{(H8795)}: for dust{H6083} thou{H859} art, and unto dust{H6083} shalt thou return{H7725}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. (kjv)

======= Genesis 3:20 ============

Genesis 3:20 And the man called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.(asv)

Genesis 3:20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is. (NL)

Genesis 3:20 And Adam{H120} called{H7121}{(H8799)} his wife's{H802} name{H8034} Eve{H2332}; because she was the mother{H517} of all living{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 3:20 And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living. (kjv)

======= Genesis 3:21 ============

Genesis 3:21 And Jehovah God made for Adam and for his wife coats of skins, and clothed them.(asv)

Genesis 3:21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. (NL)

Genesis 3:21 Unto Adam{H120} also and to his wife{H802} did the LORD{H3068} God{H430} make{H6213}{(H8799)} coats{H3801} of skins{H5785}, and clothed them{H3847}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:21 Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them. (kjv)

======= Genesis 3:22 ============

Genesis 3:22 And Jehovah God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil; and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever--(asv)

Genesis 3:22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid. (NL)

Genesis 3:22 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)}, Behold{H2005}, the man{H120} is become as one{H259} of us, to know{H3045}{(H8800)} good{H2896} and evil{H7451}: and now, lest he put forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and take{H3947}{(H8804)} also of the tree{H6086} of life{H2416}, and eat{H398}{(H8804)}, and live{H2425}{(H8804)} for ever{H5769}: (kjv-strongs#)

Gen 3:22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: (kjv)

======= Genesis 3:23 ============

Genesis 3:23 therefore Jehovah God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.(asv)

Genesis 3:23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was. (NL)

Genesis 3:23 Therefore the LORD{H3068} God{H430} sent him forth{H7971}{(H8762)} from the garden{H1588} of Eden{H5731}, to till{H5647}{(H8800)} the ground{H127} from whence he was taken{H3947}{(H8795)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:23 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. (kjv)

======= Genesis 3:24 ============

Genesis 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden the Cherubim, and the flame of a sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.(asv)

Genesis 3:24 En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens. (NL)

Genesis 3:24 So he drove out{H1644}{(H8762)} the man{H120}; and he placed{H7931}{(H8686)} at the east{H6924} of the garden{H1588} of Eden{H5731} Cherubims{H3742}, and a flaming{H3858} sword{H2719} which turned every way{H2015}{(H8693)}, to keep{H8104}{(H8800)} the way{H1870} of the tree{H6086} of life{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. (kjv)

======= Genesis 4:1 ============

Genesis 4:1 And the man knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man with [the help of] Jehovah.(asv)

Genesis 4:1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide: Ik heb een man van de HEERE verkregen! (NL)

Genesis 4:1 And Adam{H120} knew{H3045}{(H8804)}{H853} Eve{H2332} his wife{H802}; and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)}{H853} Cain{H7014}, and said{H559}{(H8799)}, I have gotten{H7069}{(H8804)} a man{H376} from{H854} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD. (kjv)

======= Genesis 4:2 ============

Genesis 4:2 And again she bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.(asv)

Genesis 4:2 En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer. (NL)

Genesis 4:2 And she again{H3254}{(H8686)} bare{H3205}{(H8800)} his brother{H251} Abel{H1893}. And Abel{H1893} was a keeper{H7462}{(H8802)} of sheep{H6629}, but Cain{H7014} was a tiller{H5647}{(H8802)} of the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 4:2 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. (kjv)

======= Genesis 4:3 ============

Genesis 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto Jehovah.(asv)

Genesis 4:3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. (NL)

Genesis 4:3 And in process{H7093} of time{H3117} it came to pass, that Cain{H7014} brought{H935}{(H8686)} of the fruit{H6529} of the ground{H127} an offering{H4503} unto the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD. (kjv)

======= Genesis 4:4 ============

Genesis 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And Jehovah had respect unto Abel and to his offering:(asv)

Genesis 4:4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan; (NL)

Genesis 4:4 And Abel{H1893}, he{H1931} also brought{H935}{(H8689)} of the firstlings{H1062} of his flock{H6629} and of the fat{H2459} thereof. And the LORD{H3068} had respect{H8159}{(H8799)} unto Abel{H1893} and to his offering{H4503}: (kjv-strongs#)

Gen 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering: (kjv)

======= Genesis 4:5 ============

Genesis 4:5 but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.(asv)

Genesis 4:5 Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel. (NL)

Genesis 4:5 But unto Cain{H7014} and to his offering{H4503} he had not respect{H8159}{(H8804)}. And Cain{H7014} was very{H3966} wroth{H2734}{(H8799)}, and his countenance{H6440} fell{H5307}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:5 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. (kjv)

======= Genesis 4:6 ============

Genesis 4:6 And Jehovah said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?(asv)

Genesis 4:6 En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? (NL)

Genesis 4:6 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Cain{H7014}, Why art thou wroth{H2734}{(H8804)}? and why is thy countenance{H6440} fallen{H5307}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 4:6 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen? (kjv)

======= Genesis 4:7 ============

Genesis 4:7 If thou doest well, shall it not be lifted up? and if thou doest not well, sin coucheth at the door; and unto thee shall be its desire; but do thou rule over it.(asv)

Genesis 4:7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. (NL)

Genesis 4:7 If{H518} thou doest well{H3190}{(H8686)}, shalt thou not be accepted{H7613}? and if thou doest not well{H3190}{(H8686)}, sin{H2403} lieth{H7257}{(H8802)} at the door{H6607}. And unto thee shall be his desire{H8669}, and thou shalt rule{H4910}{(H8799)} over him. (kjv-strongs#)

Gen 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. (kjv)

======= Genesis 4:8 ============

Genesis 4:8 And Cain told Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.(asv)

Genesis 4:8 En Kain sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood. (NL)

Genesis 4:8 And Cain{H7014} talked{H559}{(H8799)} with{H413} Abel{H1893} his brother{H251}: and it came to pass, when they were in the field{H7704}, that Cain{H7014} rose up{H6965}{(H8799)} against{H413} Abel{H1893} his brother{H251}, and slew him{H2026}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. (kjv)

======= Genesis 4:9 ============

Genesis 4:9 And Jehovah said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: am I my brother's keeper?(asv)

Genesis 4:9 En de HEERE zeide tot Kain: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? (NL)

Genesis 4:9 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Cain{H7014}, Where{H335} is Abel{H1893} thy brother{H251}? And he said{H559}{(H8799)}, I know{H3045}{(H8804)} not: Am I my brother's{H251} keeper{H8104}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 4:9 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper? (kjv)

======= Genesis 4:10 ============

Genesis 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.(asv)

Genesis 4:10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem. (NL)

Genesis 4:10 And he said{H559}{(H8799)}, What{H4100} hast thou done{H6213}{(H8804)}? the voice{H6963} of thy brother's{H251} blood{H1818} crieth{H6817}{(H8802)} unto me from the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. (kjv)

======= Genesis 4:11 ============

Genesis 4:11 And now cursed art thou from the ground, which hath opened its mouth to receive thy brother's blood from thy hand;(asv)

Genesis 4:11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen. (NL)

Genesis 4:11 And now art thou cursed{H779}{(H8803)} from the earth{H127}, which hath opened{H6475}{(H8804)} her mouth{H6310} to receive{H3947}{(H8800)} thy brother's{H251} blood{H1818} from thy hand{H3027}; (kjv-strongs#)

Gen 4:11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand; (kjv)

======= Genesis 4:12 ============

Genesis 4:12 when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee its strength; a fugitive and a wanderer shalt thou be in the earth.(asv)

Genesis 4:12 Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. (NL)

Genesis 4:12 When{H3588} thou tillest{H5647}{(H8799)} the ground{H127}, it shall not henceforth{H3254}{(H8686)} yield{H5414}{(H8800)} unto thee her strength{H3581}; a fugitive{H5128}{(H8801)} and a vagabond{H5110}{(H8802)} shalt thou be in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 4:12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. (kjv)

======= Genesis 4:13 ============

Genesis 4:13 And Cain said unto Jehovah, My punishment is greater than I can bear.(asv)

Genesis 4:13 En Kain zeide tot den HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde. (NL)

Genesis 4:13 And Cain{H7014} said{H559}{(H8799)} unto the LORD{H3068}, My punishment{H5771} is greater{H1419} than I can bear{H5375}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:13 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear. (kjv)

======= Genesis 4:14 ============

Genesis 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the ground; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a wanderer in the earth; and it will come to pass, that whosoever findeth me will slay me.(asv)

Genesis 4:14 Zie, Gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. (NL)

Genesis 4:14 Behold, thou hast driven me out{H1644}{(H8765)} this day{H3117} from the face{H6440} of the earth{H127}; and from{H5921} thy face{H6440} shall I be hid{H5641}{(H8735)}; and I shall be a fugitive{H5128}{(H8801)} and a vagabond{H5110}{(H8802)} in the earth{H776}; and it shall come to pass{H1961}{(H8804)}, that every one that findeth me{H4672}{(H8802)} shall slay me{H2026}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. (kjv)

======= Genesis 4:15 ============

Genesis 4:15 And Jehovah said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And Jehovah appointed a sign for Cain, lest any finding him should smite him.(asv)

Genesis 4:15 Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE stelde een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond. (NL)

Genesis 4:15 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto him, Therefore{H3651} whosoever slayeth{H2026}{(H8802)} Cain{H7014}, vengeance shall be taken{H5358}{(H8714)} on him sevenfold{H7659}. And the LORD{H3068} set{H7760}{(H8799)} a mark{H226} upon Cain{H7014}, lest{H1115} any finding{H4672}{(H8802)} him should kill{H5221}{(H8687)} him. (kjv-strongs#)

Gen 4:15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. (kjv)

======= Genesis 4:16 ============

Genesis 4:16 And Cain went out from the presence of Jehovah, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.(asv)

Genesis 4:16 En Kain ging uit van het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. (NL)

Genesis 4:16 And Cain{H7014} went out{H3318}{(H8799)} from the presence{H6440} of the LORD{H3068}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the land{H776} of Nod{H5113}, on the east{H6926} of Eden{H5731}. (kjv-strongs#)

Gen 4:16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. (kjv)

======= Genesis 4:17 ============

Genesis 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.(asv)

Genesis 4:17 En Kain bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch. (NL)

Genesis 4:17 And Cain{H7014} knew{H3045}{(H8799)} his wife{H802}; and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Enoch{H2585}: and he builded{H1129}{(H8802)} a city{H5892}, and called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the city{H5892}, after the name{H8034} of his son{H1121}, Enoch{H2585}. (kjv-strongs#)

Gen 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch. (kjv)

======= Genesis 4:18 ============

Genesis 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael; and Mehujael begat Methushael; and Methushael begat Lamech.(asv)

Genesis 4:18 En aan Henoch werd Hirad geboren; en Hirad gewon Mechujael; en Mechujael gewon Methusael; en Methusael gewon Lamech. (NL)

Genesis 4:18 And unto Enoch{H2585} was born{H3205}{(H8735)} Irad{H5897}: and Irad{H5897} begat{H3205}{(H8804)} Mehujael{H4232}: and Mehujael{H4232} begat{H3205}{(H8804)} Methusael{H4967}: and Methusael{H4967} begat{H3205}{(H8804)} Lamech{H3929}. (kjv-strongs#)

Gen 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech. (kjv)

======= Genesis 4:19 ============

Genesis 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.(asv)

Genesis 4:19 En Lamech nam zich twee vrouwen; de naam van de eerste was Ada, en de naam van de andere Zilla. (NL)

Genesis 4:19 And Lamech{H3929} took{H3947}{(H8799)} unto him two{H8147} wives{H802}: the name{H8034} of the one{H259} was Adah{H5711}, and the name{H8034} of the other{H8145} Zillah{H6741}. (kjv-strongs#)

Gen 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. (kjv)

======= Genesis 4:20 ============

Genesis 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents and [have] cattle.(asv)

Genesis 4:20 En Ada baarde Jabal; deze is geweest een vader dergenen, die tenten bewoonden, en vee hadden. (NL)

Genesis 4:20 And Adah{H5711} bare{H3205}{(H8799)} Jabal{H2989}: he was the father{H1} of such as dwell{H3427}{(H8802)} in tents{H168}, and of such as have cattle{H4735}. (kjv-strongs#)

Gen 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. (kjv)

======= Genesis 4:21 ============

Genesis 4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and pipe.(asv)

Genesis 4:21 En de naam zijns broeders was Jubal; deze werd de vader van allen, die harpen en orgelen handelen. (NL)

Genesis 4:21 And his brother's{H251} name{H8034} was Jubal{H3106}: he was the father{H1} of all such as handle{H8610}{(H8802)} the harp{H3658} and organ{H5748}. (kjv-strongs#)

Gen 4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ. (kjv)

======= Genesis 4:22 ============

Genesis 4:22 And Zillah, she also bare Tubal-cain, the forger of every cutting instrument of brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.(asv)

Genesis 4:22 En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van allen werker in koper en ijzer; en de zuster van Tubal-Kain was Naema. (NL)

Genesis 4:22 And Zillah{H6741}, she also bare{H3205}{(H8804)} Tubalcain{H8423}, an instructer{H3913}{(H8803)} of every artificer{H2794} in brass{H5178} and iron{H1270}: and the sister{H269} of Tubalcain{H8423} was Naamah{H5279}. (kjv-strongs#)

Gen 4:22 And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain was Naamah. (kjv)

======= Genesis 4:23 ============

Genesis 4:23 And Lamech said unto his wives: Adah and Zillah, hear my voice; Ye wives of Lamech, hearken unto my speech: For I have slain a man for wounding me, And a young man for bruising me:(asv)

Genesis 4:23 En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech! neemt ter ore mijn rede! Voorwaar, ik sloeg wel een man dood, om mijn wonde, en een jongeling, om mijn buile! (NL)

Genesis 4:23 And Lamech{H3929} said{H559}{(H8799)} unto his wives{H802}, Adah{H5711} and Zillah{H6741}, Hear{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}; ye wives{H802} of Lamech{H3929}, hearken{H238}{(H8685)} unto my speech{H565}: for I have slain{H2026}{(H8804)} a man{H376} to my wounding{H6482}, and a young man{H3206} to my hurt{H2250}. (kjv-strongs#)

Gen 4:23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. (kjv)

======= Genesis 4:24 ============

Genesis 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, Truly Lamech seventy and sevenfold.(asv)

Genesis 4:24 Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal. (NL)

Genesis 4:24 If{H3588} Cain{H7014} shall be avenged{H5358}{(H8714)} sevenfold{H7659}, truly Lamech{H3929} seventy{H7657} and sevenfold{H7651}. (kjv-strongs#)

Gen 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold. (kjv)

======= Genesis 4:25 ============

Genesis 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For, [said she], God hath appointed me another seed instead of Abel; for Cain slew him.(asv)

Genesis 4:25 En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kain heeft hem doodgeslagen. (NL)

Genesis 4:25 And Adam{H120} knew{H3045}{(H8799)} his wife{H802} again{H5750}; and she bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Seth{H8352}: For God{H430}, said she, hath appointed{H7896}{(H8804)} me another{H312} seed{H2233} instead{H8478} of Abel{H1893}, whom{H3588} Cain{H7014} slew{H2026}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. (kjv)

======= Genesis 4:26 ============

Genesis 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enosh. Then began men to call upon the name of Jehovah.(asv)

Genesis 4:26 En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den naam des HEEREN aan te roepen. (NL)

Genesis 4:26 And to Seth{H8352}, to him{H1931} also there was born{H3205}{(H8795)} a son{H1121}; and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Enos{H583}: then began men{H2490}{(H8717)} to call{H7121}{(H8800)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 5:1 ============

Genesis 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;(asv)

Genesis 5:1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods. (NL)

Genesis 5:1 This{H2088} is the book{H5612} of the generations{H8435} of Adam{H121}. In the day{H3117} that God{H430} created{H1254}{(H8800)} man{H120}, in the likeness{H1823} of God{H430} made{H6213}{(H8804)} he him; (kjv-strongs#)

Gen 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; (kjv)

======= Genesis 5:2 ============

Genesis 5:2 male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.(asv)

Genesis 5:2 Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden. (NL)

Genesis 5:2 Male{H2145} and female{H5347} created{H1254}{(H8804)} he them; and blessed{H1288}{(H8762)} them, and called{H7121}{(H8799)} their name{H8034} Adam{H120}, in the day{H3117} when they were created{H1254}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. (kjv)

======= Genesis 5:3 ============

Genesis 5:3 And Adam lived a hundred and thirty years, and begat [a son] in his own likeness, after his image; and called his name Seth:(asv)

Genesis 5:3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. (NL)

Genesis 5:3 And Adam{H121} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} a son in his own likeness{H1823}, after his image{H6754}; and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Seth{H8352}: (kjv-strongs#)

Gen 5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth: (kjv)

======= Genesis 5:4 ============

Genesis 5:4 and the days of Adam after he begat Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters.(asv)

Genesis 5:4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:4 And the days{H3117} of Adam{H121} after{H310} he had begotten{H3205}{(H8687)} Seth{H8352} were eight{H8083} hundred{H3967} years{H8141}: and he begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:5 ============

Genesis 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.(asv)

Genesis 5:5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:5 And all the days{H3117} that Adam{H121} lived{H2425}{(H8804)} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:6 ============

Genesis 5:6 And Seth lived a hundred and five years, and begat Enosh:(asv)

Genesis 5:6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos. (NL)

Genesis 5:6 And Seth{H8352} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Enos{H583}: (kjv-strongs#)

Gen 5:6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos: (kjv)

======= Genesis 5:7 ============

Genesis 5:7 and Seth lived after he begat Enosh eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:7 And Seth{H8352} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Enos{H583} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:8 ============

Genesis 5:8 and all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.(asv)

Genesis 5:8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:8 And all the days{H3117} of Seth{H8352} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and twelve{H6240}{H8147} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:9 ============

Genesis 5:9 And Enosh lived ninety years, and begat Kenan:(asv)

Genesis 5:9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan. (NL)

Genesis 5:9 And Enos{H583} lived{H2421}{(H8799)} ninety{H8673} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Cainan{H7018}: (kjv-strongs#)

Gen 5:9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan: (kjv)

======= Genesis 5:10 ============

Genesis 5:10 and Enosh lived after he begat Kenan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:10 And Enos{H583} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Cainan{H7018} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and fifteen{H6240}{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:11 ============

Genesis 5:11 and all the days of Enosh were nine hundred and five years: and he died.(asv)

Genesis 5:11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:11 And all the days{H3117} of Enos{H583} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:12 ============

Genesis 5:12 And Kenan lived seventy years, and begat Mahalalel:(asv)

Genesis 5:12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el. (NL)

Genesis 5:12 And Cainan{H7018} lived{H2421}{(H8799)} seventy{H7657} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Mahalaleel{H4111}: (kjv-strongs#)

Gen 5:12 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel: (kjv)

======= Genesis 5:13 ============

Genesis 5:13 and Kenan lived after he begat Mahalalel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:13 And Cainan{H7018} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Mahalaleel{H4111} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and forty{H705} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:14 ============

Genesis 5:14 and all the days of Kenan were nine hundred and ten years: and he died.(asv)

Genesis 5:14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:14 And all the days{H3117} of Cainan{H7018} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and ten{H6235} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:15 ============

Genesis 5:15 And Mahalalel lived sixty and five years, and begat Jared:(asv)

Genesis 5:15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered. (NL)

Genesis 5:15 And Mahalaleel{H4111} lived{H2421}{(H8799)} sixty{H8346}{H8141} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Jared{H3382}: (kjv-strongs#)

Gen 5:15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared: (kjv)

======= Genesis 5:16 ============

Genesis 5:16 And Mahalalel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:16 And Mahalaleel{H4111} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Jared{H3382} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:17 ============

Genesis 5:17 and all the days of Mahalalel were eight hundred ninety and five years: and he died.(asv)

Genesis 5:17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:17 And all the days{H3117} of Mahalaleel{H4111} were eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} ninety{H8673} and five{H2568} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:18 ============

Genesis 5:18 And Jared lived a hundred sixty and two years, and begat Enoch:(asv)

Genesis 5:18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch. (NL)

Genesis 5:18 And Jared{H3382} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967} sixty{H8346}{H8141} and two{H8147} years{H8141}, and he begat{H3205}{(H8686)} Enoch{H2585}: (kjv-strongs#)

Gen 5:18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch: (kjv)

======= Genesis 5:19 ============

Genesis 5:19 and Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:19 And Jared{H3382} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Enoch{H2585} eight{H8083} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:20 ============

Genesis 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.(asv)

Genesis 5:20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:20 And all the days{H3117} of Jared{H3382} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and two{H8147} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:21 ============

Genesis 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:(asv)

Genesis 5:21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach. (NL)

Genesis 5:21 And Enoch{H2585} lived{H2421}{(H8799)} sixty{H8346} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Methuselah{H4968}: (kjv-strongs#)

Gen 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah: (kjv)

======= Genesis 5:22 ============

Genesis 5:22 and Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:22 And Enoch{H2585} walked{H1980}{(H8691)} with{H854} God{H430} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)}{H853} Methuselah{H4968} three{H7969} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:23 ============

Genesis 5:23 and all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:(asv)

Genesis 5:23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren. (NL)

Genesis 5:23 And all the days{H3117} of Enoch{H2585} were three{H7969} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and five{H2568} years{H8141}: (kjv-strongs#)

Gen 5:23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: (kjv)

======= Genesis 5:24 ============

Genesis 5:24 and Enoch walked with God: and he was not; for God took him.(asv)

Genesis 5:24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg. (NL)

Genesis 5:24 And Enoch{H2585} walked{H1980}{(H8691)} with God{H430}: and he was not; for God{H430} took{H3947}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 5:24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him. (kjv)

======= Genesis 5:25 ============

Genesis 5:25 And Methuselah lived a hundred eighty and seven years, and begat Lamech:(asv)

Genesis 5:25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech. (NL)

Genesis 5:25 And Methuselah{H4968} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Lamech{H3929}: (kjv-strongs#)

Gen 5:25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech. (kjv)

======= Genesis 5:26 ============

Genesis 5:26 and Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:26 And Methuselah{H4968} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Lamech{H3929} seven{H7651} hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and two{H8147} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:27 ============

Genesis 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.(asv)

Genesis 5:27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:27 And all the days{H3117} of Methuselah{H4968} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and nine{H8672} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:28 ============

Genesis 5:28 And Lamech lived a hundred eighty and two years, and begat a son:(asv)

Genesis 5:28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. (NL)

Genesis 5:28 And Lamech{H3929} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and two{H8147} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} a son{H1121}: (kjv-strongs#)

Gen 5:28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: (kjv)

======= Genesis 5:29 ============

Genesis 5:29 and he called his name Noah, saying, This same shall comfort us in our work and in the toil of our hands, [which cometh] because of the ground which Jehovah hath cursed.(asv)

Genesis 5:29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft! (NL)

Genesis 5:29 And he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Noah{H5146}, saying{H559}{(H8800)}, This same shall comfort{H5162}{(H8762)} us concerning our work{H4639} and toil{H6093} of our hands{H3027}, because{H4480} of the ground{H127} which the LORD{H3068} hath cursed{H779}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed. (kjv)

======= Genesis 5:30 ============

Genesis 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:(asv)

Genesis 5:30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 5:30 And Lamech{H3929} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Noah{H5146} five{H2568} hundred{H3967}{H8141} ninety{H8673} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:31 ============

Genesis 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.(asv)

Genesis 5:31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 5:31 And all the days{H3117} of Lamech{H3929} were seven{H7651} hundred{H3967}{H8141} seventy{H7657} and seven{H7651} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:32 ============

Genesis 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.(asv)

Genesis 5:32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth. (NL)

Genesis 5:32 And Noah{H5146} was five{H2568} hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}: and Noah{H5146} begat{H3205}{(H8686)} Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}. (kjv-strongs#)

Gen 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.(kjv)

======= Genesis 6:1 ============

Genesis 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the ground, and daughters were born unto them,(asv)

Genesis 6:1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, (NL)

Genesis 6:1 And it came to pass, when men{H120} began{H2490}{(H8689)} to multiply{H7231}{(H8800)} on{H5921} the face{H6440} of the earth{H127}, and daughters{H1323} were born{H3205}{(H8795)} unto them, (kjv-strongs#)

Gen 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, (kjv)

======= Genesis 6:2 ============

Genesis 6:2 that the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all that they chose.(asv)

Genesis 6:2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden. (NL)

Genesis 6:2 That the sons{H1121} of God{H430} saw{H7200}{(H8799)} the daughters{H1323} of men{H120} that they{H2007} were fair{H2896}; and they took{H3947}{(H8799)} them wives{H802} of all which they chose{H977}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose. (kjv)

======= Genesis 6:3 ============

Genesis 6:3 And Jehovah said, My Spirit shall not strive with man for ever, for that he also is flesh: yet shall his days be a hundred and twenty years. [(asv)

Genesis 6:3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. (NL)

Genesis 6:3 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, My spirit{H7307} shall not always{H5769} strive{H1777}{(H8799)} with man{H120}, for that he also{H1571}{(H8677)}{H7683}{(H8800)} is flesh{H1320}: yet his days{H3117} shall be an hundred{H3967} and twenty{H6242} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. (kjv)

======= Genesis 6:4 ============

Genesis 6:4 The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them: the same were the mighty men that were of old, the men of renown.(asv)

Genesis 6:4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. (NL)

Genesis 6:4 There were giants{H5303} in the earth{H776} in those days{H3117}; and also after{H310} that{H3651}, when{H834} the sons{H1121} of God{H430} came in{H935}{(H8799)} unto the daughters{H1323} of men{H120}, and they bare{H3205}{(H8804)} children to them, the same{H1992} became mighty men{H1368} which were of old{H5769}, men{H582} of renown{H8034}. (kjv-strongs#)

Gen 6:4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. (kjv)

======= Genesis 6:5 ============

Genesis 6:5 And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.(asv)

Genesis 6:5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. (NL)

Genesis 6:5 And GOD{H3068} saw{H7200}{(H8799)} that the wickedness{H7451} of man{H120} was great{H7227} in the earth{H776}, and that every imagination{H3336} of the thoughts{H4284} of his heart{H3820} was only{H7535} evil{H7451} continually{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 6:5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. (kjv)

======= Genesis 6:6 ============

Genesis 6:6 And it repented Jehovah that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.(asv)

Genesis 6:6 Toen berouwde het de HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. (NL)

Genesis 6:6 And it repented{H5162}{(H8735)} the LORD{H3068} that he had made{H6213}{(H8804)} man{H120} on the earth{H776}, and it grieved{H6087}{(H8691)} him at{H413} his heart{H3820}. (kjv-strongs#)

Gen 6:6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. (kjv)

======= Genesis 6:7 ============

Genesis 6:7 And Jehovah said, I will destroy man whom I have created from the face of the ground; both man, and beast, and creeping things, and birds of the heavens; for it repenteth me that I have made them.(asv)

Genesis 6:7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, die Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. (NL)

Genesis 6:7 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, I will destroy{H4229}{(H8799)} man{H120} whom I have created{H1254}{(H8804)} from the face{H6440} of the earth{H127}; both man{H120}, and{H5704} beast{H929}, and the creeping thing{H7431}, and the fowls{H5775} of the air{H8064}; for it repenteth{H5162}{(H8738)} me that I have made{H6213}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 6:7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. (kjv)

======= Genesis 6:8 ============

Genesis 6:8 But Noah found favor in the eyes of Jehovah.(asv)

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN. (NL)

Genesis 6:8 But Noah{H5146} found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in the eyes{H5869} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD. (kjv)

======= Genesis 6:9 ============

Genesis 6:9 These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, [and] perfect in his generations: Noah walked with God.(asv)

Genesis 6:9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. (NL)

Genesis 6:9 These are the generations{H8435} of Noah{H5146}: Noah{H5146} was a just{H6662} man{H376} and perfect{H8549} in his generations{H1755}, and Noah{H5146} walked{H1980}{(H8694)} with God{H430}. (kjv-strongs#)

Gen 6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. (kjv)

======= Genesis 6:10 ============

Genesis 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.(asv)

Genesis 6:10 En Noach gewon drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. (NL)

Genesis 6:10 And Noah{H5146} begat{H3205}{(H8686)} three{H7969} sons{H1121}, Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}. (kjv-strongs#)

Gen 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. (kjv)

======= Genesis 6:11 ============

Genesis 6:11 And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence.(asv)

Genesis 6:11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel. (NL)

Genesis 6:11 The earth{H776} also was corrupt{H7843}{(H8735)} before{H6440} God{H430}, and the earth{H776} was filled{H4390}{(H8735)} with violence{H2555}. (kjv-strongs#)

Gen 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. (kjv)

======= Genesis 6:12 ============

Genesis 6:12 And God saw the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted their way upon the earth.(asv)

Genesis 6:12 Toen zag God de aarde, en ziet, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. (NL)

Genesis 6:12 And God{H430} looked{H7200}{(H8799)} upon the earth{H776}, and, behold, it was corrupt{H7843}{(H8738)}; for all flesh{H1320} had corrupted{H7843}{(H8689)} his way{H1870} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. (kjv)

======= Genesis 6:13 ============

Genesis 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.(asv)

Genesis 6:13 Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven. (NL)

Genesis 6:13 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, The end{H7093} of all flesh{H1320} is come{H935}{(H8804)} before me{H6440}; for the earth{H776} is filled with{H4390}{(H8804)} violence{H2555} through them{H6440}; and, behold, I will destroy{H7843}{(H8688)} them with{H854} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth. (kjv)

======= Genesis 6:14 ============

Genesis 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.(asv)

Genesis 6:14 Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. (NL)

Genesis 6:14 Make{H6213}{(H8798)} thee an ark{H8392} of gopher{H1613} wood{H6086}; rooms{H7064} shalt thou make{H6213}{(H8799)} in{H854} the ark{H8392}, and shalt pitch{H3722}{(H8804)} it within{H1004} and without{H2351} with pitch{H3724}. (kjv-strongs#)

Gen 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. (kjv)

======= Genesis 6:15 ============

Genesis 6:15 And this is how thou shalt make it: the length of the ark three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.(asv)

Genesis 6:15 En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte. (NL)

Genesis 6:15 And this is the fashion which thou shalt make{H6213}{(H8799)} it of: The length{H753} of the ark{H8392} shall be three{H7969} hundred{H3967} cubits{H520}, the breadth{H7341} of it fifty{H2572} cubits{H520}, and the height{H6967} of it thirty{H7970} cubits{H520}. (kjv-strongs#)

Gen 6:15 And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. (kjv)

======= Genesis 6:16 ============

Genesis 6:16 A light shalt thou make to the ark, and to a cubit shalt thou finish it upward; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.(asv)

Genesis 6:16 Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een elle van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. (NL)

Genesis 6:16 A window{H6672} shalt thou make{H6213}{(H8799)} to the ark{H8392}, and in a cubit{H520} shalt thou finish{H3615}{(H8762)} it above{H4605}; and the door{H6607} of the ark{H8392} shalt thou set{H7760}{(H8799)} in the side thereof{H6654}; with lower{H8482}, second{H8145}, and third{H7992} stories shalt thou make{H6213}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 6:16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it. (kjv)

======= Genesis 6:17 ============

Genesis 6:17 And I, behold, I do bring the flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; everything that is in the earth shall die.(asv)

Genesis 6:17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven. (NL)

Genesis 6:17 And, behold{H2009}, I{H589}, even I, do bring{H935}{(H8688)} a flood{H3999} of waters{H4325} upon the earth{H776}, to destroy{H7843}{(H8763)} all flesh{H1320}, wherein is the breath{H7307} of life{H2416}, from under{H8478} heaven{H8064}; and every thing{H3605} that is in the earth{H776} shall die{H1478}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. (kjv)

======= Genesis 6:18 ============

Genesis 6:18 But I will establish my covenant with thee; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.(asv)

Genesis 6:18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u. (NL)

Genesis 6:18 But with thee will I establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285}; and thou shalt come{H935}{(H8804)} into{H413} the ark{H8392}, thou{H859}, and thy sons{H1121}, and thy wife{H802}, and thy sons{H1121}' wives{H802} with thee. (kjv-strongs#)

Gen 6:18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. (kjv)

======= Genesis 6:19 ============

Genesis 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.(asv)

Genesis 6:19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn; (NL)

Genesis 6:19 And of every living thing{H2416} of all flesh{H1320}, two{H8147} of every sort shalt thou bring{H935}{(H8686)} into the ark{H8392}, to keep them alive{H2421}{(H8687)} with thee; they shall be male{H2145} and female{H5347}. (kjv-strongs#)

Gen 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. (kjv)

======= Genesis 6:20 ============

Genesis 6:20 Of the birds after their kind, and of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.(asv)

Genesis 6:20 Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. (NL)

Genesis 6:20 Of fowls{H5775} after their kind{H4327}, and of cattle{H929} after their kind{H4327}, of every creeping thing{H7431} of the earth{H127} after his kind{H4327}, two{H8147} of every sort shall come{H935}{(H8799)} unto thee, to keep them alive{H2421}{(H8687)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. (kjv)

======= Genesis 6:21 ============

Genesis 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.(asv)

Genesis 6:21 En gij, neem voor u van alle spijze, die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij. (NL)

Genesis 6:21 And take{H3947}{(H8798)} thou unto thee of all food{H3978} that is eaten{H398}{(H8735)}, and thou shalt gather{H622}{(H8804)} it to thee; and it shall be for food{H402} for thee, and for them. (kjv-strongs#)

Gen 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them. (kjv)

======= Genesis 6:22 ============

Genesis 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.(asv)

Genesis 6:22 En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. (NL)

Genesis 6:22 Thus did{H6213}{(H8799)} Noah{H5146}; according to all that God{H430} commanded{H6680}{(H8765)} him, so did{H6213}{(H8804)} he. (kjv-strongs#)

Gen 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.(kjv)

======= Genesis 7:1 ============

Genesis 7:1 And Jehovah said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.(asv)

Genesis 7:1 Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht. (NL)

Genesis 7:1 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, Come{H935}{(H8798)} thou and all thy house{H1004} into the ark{H8392}; for thee have I seen{H7200}{(H8804)} righteous{H6662} before me{H6440} in this{H2088} generation{H1755}. (kjv-strongs#)

Gen 7:1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation. (kjv)

======= Genesis 7:2 ============

Genesis 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee seven and seven, the male and his female; and of the beasts that are not clean two, the male and his female:(asv)

Genesis 7:2 Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje. (NL)

Genesis 7:2 Of every clean{H2889} beast{H929} thou shalt take{H3947}{(H8799)} to thee by sevens{H7651}{H7651}, the male{H376} and his female{H802}: and of beasts{H929} that are not clean{H2889}{H1931} by two{H8147}, the male{H376} and his female{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female. (kjv)

======= Genesis 7:3 ============

Genesis 7:3 of the birds also of the heavens, seven and seven, male and female, to keep seed alive upon the face of all the earth.(asv)

Genesis 7:3 Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. (NL)

Genesis 7:3 Of fowls{H5775} also of the air{H8064} by sevens{H7651}{H7651}, the male{H2145} and the female{H5347}; to keep{H2421} seed{H2233} alive{H2421}{(H8763)} upon the face{H6440} of all the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth. (kjv)

======= Genesis 7:4 ============

Genesis 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living thing that I have made will I destroy from off the face of the ground.(asv)

Genesis 7:4 Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb. (NL)

Genesis 7:4 For yet{H5750} seven{H7651} days{H3117}, and I will cause it to rain{H4305}{(H8688)} upon the earth{H776} forty{H705} days{H3117} and forty{H705} nights{H3915}; and every{H3605} living substance{H3351} that I have made{H6213}{(H8804)} will I destroy{H4229}{(H8804)} from off{H5921} the face{H6440} of the earth{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. (kjv)

======= Genesis 7:5 ============

Genesis 7:5 And Noah did according unto all that Jehovah commanded him.(asv)

Genesis 7:5 En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had. (NL)

Genesis 7:5 And Noah{H5146} did{H6213}{(H8799)} according unto all that the LORD{H3068} commanded{H6680}{(H8765)} him. (kjv-strongs#)

Gen 7:5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him. (kjv)

======= Genesis 7:6 ============

Genesis 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.(asv)

Genesis 7:6 Noach nu was zeshonderd jaren oud, als de vloed der wateren op de aarde was. (NL)

Genesis 7:6 And Noah{H5146} was six{H8337} hundred{H3967} years{H8141} old{H1121} when the flood{H3999} of waters{H4325} was upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth. (kjv)

======= Genesis 7:7 ============

Genesis 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.(asv)

Genesis 7:7 Zo ging Noach, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds. (NL)

Genesis 7:7 And Noah{H5146} went in{H935}{(H8799)}, and his sons{H1121}, and his wife{H802}, and his sons{H1121}' wives{H802} with him, into the ark{H8392}, because of{H6440} the waters{H4325} of the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. (kjv)

======= Genesis 7:8 ============

Genesis 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of birds, and of everything that creepeth upon the ground,(asv)

Genesis 7:8 Van het reine vee, en van het vee, dat niet rein was, en van het gevogelte, en al wat op den aardbodem kruipt, (NL)

Genesis 7:8 Of clean{H2889} beasts{H929}, and of beasts{H929} that are not clean{H2889}, and of fowls{H5775}, and of every thing that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H127}, (kjv-strongs#)

Gen 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, (kjv)

======= Genesis 7:9 ============

Genesis 7:9 there went in two and two unto Noah into the ark, male and female, as God commanded Noah.(asv)

Genesis 7:9 Kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. (NL)

Genesis 7:9 There went in{H935}{(H8804)} two{H8147} and two{H8147} unto Noah{H5146} into the ark{H8392}, the male{H2145} and the female{H5347}, as{H834} God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} Noah{H5146}. (kjv-strongs#)

Gen 7:9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. (kjv)

======= Genesis 7:10 ============

Genesis 7:10 And it came to pass after the seven days, that the waters of the flood were upon the earth.(asv)

Genesis 7:10 En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren. (NL)

Genesis 7:10 And it came to pass after seven{H7651} days{H3117}, that the waters{H4325} of the flood{H3999} were upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth. (kjv)

======= Genesis 7:11 ============

Genesis 7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, on the seventeenth day of the month, on the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.(asv)

Genesis 7:11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend. (NL)

Genesis 7:11 In{H8141} the six{H8337} hundredth{H3967} year{H8141} of Noah's{H5146} life{H2416}, in the second{H8145} month{H2320}, the seventeenth{H7651}{H6240} day{H3117} of the month{H2320}, the same{H2088} day{H3117} were all the fountains{H4599} of the great{H7227} deep{H8415} broken up{H1234}{(H8738)}, and the windows{H699} of heaven{H8064} were opened{H6605}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. (kjv)

======= Genesis 7:12 ============

Genesis 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.(asv)

Genesis 7:12 En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten. (NL)

Genesis 7:12 And the rain{H1653} was upon the earth{H776} forty{H705} days{H3117} and forty{H705} nights{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights. (kjv)

======= Genesis 7:13 ============

Genesis 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;(asv)

Genesis 7:13 Even op dienzelfden dag ging Noach, en Sem, en Cham, en Jafeth, Noachs zonen, desgelijks ook Noachs huisvrouw, en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark; (NL)

Genesis 7:13 In the selfsame{H6106} day{H3117} entered{H935}{(H8804)} Noah{H5146}, and Shem{H8035}, and Ham{H2526}, and Japheth{H3315}, the sons{H1121} of Noah{H5146}, and Noah's{H5146} wife{H802}, and the three{H7969} wives{H802} of his sons{H1121} with them, into the ark{H8392}; (kjv-strongs#)

Gen 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; (kjv)

======= Genesis 7:14 ============

Genesis 7:14 they, and every beast after its kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort.(asv)

Genesis 7:14 Zij, en al het gedierte naar zijn aard, en al het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. (NL)

Genesis 7:14 They{H1992}, and every beast{H2416} after his kind{H4327}, and all the cattle{H929} after their kind{H4327}, and every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776} after his kind{H4327}, and every fowl{H5775} after his kind{H4327}, every bird{H6833} of every sort{H3671}. (kjv-strongs#)

Gen 7:14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. (kjv)

======= Genesis 7:15 ============

Genesis 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh wherein is the breath of life.(asv)

Genesis 7:15 En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark. (NL)

Genesis 7:15 And they went in{H935}{(H8799)} unto Noah{H5146} into the ark{H8392}, two{H8147} and two{H8147} of all flesh{H1320}, wherein{H834} is the breath{H7307} of life{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. (kjv)

======= Genesis 7:16 ============

Genesis 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God commanded him: and Jehovah shut him in.(asv)

Genesis 7:16 En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje, van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de HEERE sloot achter hem toe. (NL)

Genesis 7:16 And they that went in{H935}{(H8802)}, went in{H935}{(H8804)} male{H2145} and female{H5347} of all flesh{H1320}, as God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} him: and the LORD{H3068} shut him in{H5462}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in. (kjv)

======= Genesis 7:17 ============

Genesis 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lifted up above the earth.(asv)

Genesis 7:17 En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. (NL)

Genesis 7:17 And the flood{H3999} was forty{H705} days{H3117} upon the earth{H776}; and the waters{H4325} increased{H7235}{(H8799)}, and bare up{H5375}{(H8799)} the ark{H8392}, and it was lift up{H7311}{(H8799)} above the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. (kjv)

======= Genesis 7:18 ============

Genesis 7:18 And the waters prevailed, and increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.(asv)

Genesis 7:18 En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren. (NL)

Genesis 7:18 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8799)}, and were increased{H7235}{(H8799)} greatly{H3966} upon the earth{H776}; and the ark{H8392} went{H3212}{(H8799)} upon the face{H6440} of the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 7:18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. (kjv)

======= Genesis 7:19 ============

Genesis 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high mountains that were under the whole heaven were covered.(asv)

Genesis 7:19 En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden. (NL)

Genesis 7:19 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8804)} exceedingly{H3966}{H3966} upon the earth{H776}; and all the high{H1364} hills{H2022}, that were under{H8478} the whole heaven{H8064}, were covered{H3680}{(H8792)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. (kjv)

======= Genesis 7:20 ============

Genesis 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.(asv)

Genesis 7:20 Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. (NL)

Genesis 7:20 Fifteen{H6240}{H2568} cubits{H520} upward{H4605} did the waters{H4325} prevail{H1396}{(H8804)}; and the mountains{H2022} were covered{H3680}{(H8792)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered. (kjv)

======= Genesis 7:21 ============

Genesis 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both birds, and cattle, and beasts, and every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:(asv)

Genesis 7:21 En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens. (NL)

Genesis 7:21 And all flesh{H1320} died{H1478}{(H8799)} that moved{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, both of fowl{H5775}, and of cattle{H929}, and of beast{H2416}, and of every creeping thing{H8318} that creepeth{H8317}{(H8802)} upon the earth{H776}, and every man{H120}: (kjv-strongs#)

Gen 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: (kjv)

======= Genesis 7:22 ============

Genesis 7:22 all in whose nostrils was the breath of the spirit of life, of all that was on the dry land, died.(asv)

Genesis 7:22 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. (NL)

Genesis 7:22 All in whose nostrils{H639} was the breath{H5397}{H7307} of life{H2416}, of all that was in the dry{H2724} land, died{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. (kjv)

======= Genesis 7:23 ============

Genesis 7:23 And every living thing was destroyed that was upon the face of the ground, both man, and cattle, and creeping things, and birds of the heavens; and they were destroyed from the earth: and Noah only was left, and they that were with him in the ark.(asv)

Genesis 7:23 Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was. (NL)

Genesis 7:23 And every living substance{H3351} was destroyed{H4229}{(H8735)} which was upon the face{H6440} of the ground{H127}, both man{H120}, and cattle{H929}, and the creeping things{H7431}, and the fowl{H5775} of the heaven{H8064}; and they were destroyed{H4229}{(H8735)} from the earth{H776}: and Noah{H5146} only{H389} remained{H7604}{(H8735)} alive, and they that{H834} were with him in the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 7:23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. (kjv)

======= Genesis 7:24 ============

Genesis 7:24 And the waters prevailed upon the earth a hundred and fifty days.(asv)

Genesis 7:24 En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen. (NL)

Genesis 7:24 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8799)} upon the earth{H776} an hundred{H3967} and fifty{H2572} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 7:24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.(kjv)

======= Genesis 8:1 ============

Genesis 8:1 And God remembered Noah, and all the beasts, and all the cattle that were with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;(asv)

Genesis 8:1 En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat met hem in de ark was; en God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil. (NL)

Genesis 8:1 And God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Noah{H5146}, and every living thing{H2416}, and all the cattle{H929} that was with him in the ark{H8392}: and God{H430} made{H5674} a wind{H7307} to pass{H5674}{(H8686)} over{H5921} the earth{H776}, and the waters{H4325} asswaged{H7918}{(H8799)}; (kjv-strongs#)

Gen 8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged; (kjv)

======= Genesis 8:2 ============

Genesis 8:2 the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;(asv)

Genesis 8:2 Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en de plasregen van den hemel werd opgehouden. (NL)

Genesis 8:2 The fountains{H4599} also of the deep{H8415} and the windows{H699} of heaven{H8064} were stopped{H5534}{(H8735)}, and the rain{H1653} from heaven{H8064} was restrained{H3607}{(H8735)}; (kjv-strongs#)

Gen 8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained; (kjv)

======= Genesis 8:3 ============

Genesis 8:3 and the waters returned from off the earth continually: and after the end of a hundred and fifty days the waters decreased.(asv)

Genesis 8:3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen. (NL)

Genesis 8:3 And the waters{H4325} returned{H7725}{(H8799)} from off the earth{H776} continually{H1980}{(H8800)}{H7725}{(H8800)}: and after the end{H7097} of the hundred{H3967} and fifty{H2572} days{H3117} the waters{H4325} were abated{H2637}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated. (kjv)

======= Genesis 8:4 ============

Genesis 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.(asv)

Genesis 8:4 En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventiende dag der maand, op de bergen van Ararat. (NL)

Genesis 8:4 And the ark{H8392} rested{H5117}{(H8799)} in the seventh{H7637} month{H2320}, on the seventeenth{H6240}{H7651} day{H3117} of the month{H2320}, upon the mountains{H2022} of Ararat{H780}. (kjv-strongs#)

Gen 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. (kjv)

======= Genesis 8:5 ============

Genesis 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.(asv)

Genesis 8:5 En de wateren waren gaande, en afnemende tot de tiende maand; in de tiende maand, op den eerste der maand, werden de toppen der bergen gezien. (NL)

Genesis 8:5 And the waters{H4325} decreased{H2637}{(H8800)} continually{H1980}{(H8800)} until{H5704} the tenth{H6224} month{H2320}: in the tenth{H6224} month, on the first{H259} day of the month{H2320}, were the tops{H7218} of the mountains{H2022} seen{H7200}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. (kjv)

======= Genesis 8:6 ============

Genesis 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:(asv)

Genesis 8:6 En het geschiedde, ten einde van veertig dagen, dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed. (NL)

Genesis 8:6 And it came to pass at the end{H7093} of forty{H705} days{H3117}, that Noah{H5146} opened{H6605}{(H8799)} the window{H2474} of the ark{H8392} which he had made{H6213}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made: (kjv)

======= Genesis 8:7 ============

Genesis 8:7 and he sent forth a raven, and it went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.(asv)

Genesis 8:7 En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. (NL)

Genesis 8:7 And he sent forth{H7971}{(H8762)} a raven{H6158}, which went forth{H3318}{(H8799)} to{H3318}{(H8800)} and fro{H7725}{(H8800)}, until the waters{H4325} were dried up{H3001}{(H8800)} from off the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. (kjv)

======= Genesis 8:8 ============

Genesis 8:8 And he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;(asv)

Genesis 8:8 Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien, of de wateren gelicht waren van boven den aardbodem. (NL)

Genesis 8:8 Also he sent forth{H7971}{(H8762)} a dove{H3123} from him, to see{H7200}{(H8800)} if the waters{H4325} were abated{H7043}{(H8804)} from off the face{H6440} of the ground{H127}; (kjv-strongs#)

Gen 8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground; (kjv)

======= Genesis 8:9 ============

Genesis 8:9 but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him to the ark; for the waters were on the face of the whole earth: and he put forth his hand, and took her, and brought her in unto him into the ark.(asv)

Genesis 8:9 Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet; zo keerde zij weder tot hem in de ark; want de wateren waren op de ganse aarde; en hij stak zijn hand uit, en nam haar, en bracht haar tot zich in de ark. (NL)

Genesis 8:9 But the dove{H3123} found{H4672}{(H8804)} no rest{H4494} for the sole{H3709} of her foot{H7272}, and she returned{H7725}{(H8799)} unto him into the ark{H8392}, for the waters{H4325} were on the face{H6440} of the whole earth{H776}: then he put forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and took her{H3947}{(H8799)}, and pulled her in{H935}{(H8686)} unto him into the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark. (kjv)

======= Genesis 8:10 ============

Genesis 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;(asv)

Genesis 8:10 En hij verbeidde nog zeven andere dagen; toen liet hij de duif wederom uit de ark. (NL)

Genesis 8:10 And he stayed{H2342}{(H8799)} yet other{H312} seven{H7651} days{H3117}; and again{H3254}{(H8686)} he sent forth{H7971}{(H8763)} the dove{H3123} out of the ark{H8392}; (kjv-strongs#)

Gen 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark; (kjv)

======= Genesis 8:11 ============

Genesis 8:11 and the dove came in to him at eventide; and, lo, in her mouth an olive-leaf plucked off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.(asv)

Genesis 8:11 En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd; en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek; zo merkte Noach, dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. (NL)

Genesis 8:11 And the dove{H3123} came in{H935}{(H8799)} to him in the evening{H6256}{H6153}; and, lo, in her mouth{H6310} was an olive{H2132} leaf{H5929} pluckt off{H2965}: so Noah{H5146} knew{H3045}{(H8799)} that the waters{H4325} were abated{H7043}{(H8804)} from off the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth. (kjv)

======= Genesis 8:12 ============

Genesis 8:12 And he stayed yet other seven days, and sent forth the dove; and she returned not again unto him any more.(asv)

Genesis 8:12 Toen vertoefde hij nog zeven andere dagen; en hij liet de duif uit; maar zij keerde niet meer weder tot hem. (NL)

Genesis 8:12 And he stayed{H3176}{(H8735)} yet other{H312} seven{H7651} days{H3117}; and sent forth{H7971}{(H8762)} the dove{H3123}; which returned{H7725}{(H8800)} not again{H3254}{(H8804)} unto him any more{H5750}. (kjv-strongs#)

Gen 8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more. (kjv)

======= Genesis 8:13 ============

Genesis 8:13 And it came to pass in the six hundred and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dried.(asv)

Genesis 8:13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op den eersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde; toen deed Noach het deksel der ark af, en zag toe, en ziet, de aardbodem was gedroogd. (NL)

Genesis 8:13 And it came to pass in the six{H8337} hundredth{H3967} and first year{H8141}, in the first{H7223} month, the first{H259} day of the month{H2320}, the waters{H4325} were dried up{H2717}{(H8804)} from off the earth{H776}: and Noah{H5146} removed{H5493}{(H8686)} the covering{H4372} of the ark{H8392}, and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, the face{H6440} of the ground{H127} was dry{H2717}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry. (kjv)

======= Genesis 8:14 ============

Genesis 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dry.(asv)

Genesis 8:14 En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag der maand, was de aarde opgedroogd. (NL)

Genesis 8:14 And in the second{H8145} month{H2320}, on the seven{H7651} and twentieth{H6242} day{H3117} of the month{H2320}, was the earth{H776} dried{H3001}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried. (kjv)

======= Genesis 8:15 ============

Genesis 8:15 And God spake unto Noah, saying,(asv)

Genesis 8:15 Toen sprak God tot Noach, zeggende: (NL)

Genesis 8:15 And God{H430} spake{H1696}{(H8762)} unto Noah{H5146}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 8:15 And God spake unto Noah, saying, (kjv)

======= Genesis 8:16 ============

Genesis 8:16 Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.(asv)

Genesis 8:16 Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uwer zonen met u. (NL)

Genesis 8:16 Go forth{H3318}{(H8798)} of the ark{H8392}, thou, and thy wife{H802}, and thy sons{H1121}, and thy sons{H1121}' wives{H802} with thee. (kjv-strongs#)

Gen 8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. (kjv)

======= Genesis 8:17 ============

Genesis 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee of all flesh, both birds, and cattle, and every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.(asv)

Genesis 8:17 Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde. (NL)

Genesis 8:17 Bring forth{H3318}{(H8685)} with thee every living thing{H2416} that is with thee, of all flesh{H1320}, both of fowl{H5775}, and of cattle{H929}, and of every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}; that they may breed abundantly{H8317}{(H8804)} in the earth{H776}, and be fruitful{H6509}{(H8804)}, and multiply{H7235}{(H8804)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. (kjv)

======= Genesis 8:18 ============

Genesis 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:(asv)

Genesis 8:18 Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem. (NL)

Genesis 8:18 And Noah{H5146} went forth{H3318}{(H8799)}, and his sons{H1121}, and his wife{H802}, and his sons{H1121}' wives{H802} with him: (kjv-strongs#)

Gen 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him: (kjv)

======= Genesis 8:19 ============

Genesis 8:19 every beast, every creeping thing, and every bird, whatsoever moveth upon the earth, after their families, went forth out of the ark.(asv)

Genesis 8:19 Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark. (NL)

Genesis 8:19 Every beast{H2416}, every creeping thing{H7431}, and every fowl{H5775}, and whatsoever{H3605} creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, after their kinds{H4940}, went forth{H3318}{(H8804)} out of the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. (kjv)

======= Genesis 8:20 ============

Genesis 8:20 And Noah builded an altar unto Jehovah, and took of every clean beast, and of every clean bird, and offered burnt-offerings on the altar.(asv)

Genesis 8:20 En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. (NL)

Genesis 8:20 And Noah{H5146} builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} unto the LORD{H3068}; and took{H3947}{(H8799)} of every clean{H2889} beast{H929}, and of every clean{H2889} fowl{H5775}, and offered{H5927}{(H8686)} burnt offerings{H5930} on the altar{H4196}. (kjv-strongs#)

Gen 8:20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. (kjv)

======= Genesis 8:21 ============

Genesis 8:21 And Jehovah smelled the sweet savor; and Jehovah said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for that the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more everything living, as I have done.(asv)

Genesis 8:21 En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb. (NL)

Genesis 8:21 And the LORD{H3068} smelled{H7306}{(H8686)} a sweet{H5207} savour{H7381}; and the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} in{H413} his heart{H3820}, I will not again{H3254}{(H8686)} curse{H7043}{(H8763)} the ground{H127} any more for man's{H120} sake{H5668}; for the imagination{H3336} of man's{H120} heart{H3820} is evil{H7451} from his youth{H5271}; neither will I again{H3254}{(H8686)} smite{H5221}{(H8687)} any more every thing living{H2416}, as I have done{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. (kjv)

======= Genesis 8:22 ============

Genesis 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.(asv)

Genesis 8:22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden. (NL)

Genesis 8:22 While the earth{H776} remaineth{H3117}, seedtime{H2233} and harvest{H7105}, and cold{H7120} and heat{H2527}, and summer{H7019} and winter{H2779}, and day{H3117} and night{H3915} shall not cease{H7673}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.(kjv)

======= Genesis 9:1 ============

Genesis 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.(asv)

Genesis 9:1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde! (NL)

Genesis 9:1 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} Noah{H5146} and his sons{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto them, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and replenish{H4390}{(H8798)} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. (kjv)

======= Genesis 9:2 ============

Genesis 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every bird of the heavens; with all wherewith the ground teemeth, and all the fishes of the sea, into your hand are they delivered.(asv)

Genesis 9:2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven. (NL)

Genesis 9:2 And the fear of you{H4172} and the dread of you{H2844} shall be upon every beast{H2416} of the earth{H776}, and upon every fowl{H5775} of the air{H8064}, upon all that moveth{H7430}{(H8799)} upon the earth{H127}, and upon all the fishes{H1709} of the sea{H3220}; into your hand{H3027} are they delivered{H5414}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. (kjv)

======= Genesis 9:3 ============

Genesis 9:3 Every moving thing that liveth shall be food for you; as the green herb have I given you all.(asv)

Genesis 9:3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. (NL)

Genesis 9:3 Every moving thing{H7431} that liveth{H2416} shall be meat{H402} for you; even as the green{H3418} herb{H6212} have I given{H5414}{(H8804)} you all things. (kjv-strongs#)

Gen 9:3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. (kjv)

======= Genesis 9:4 ============

Genesis 9:4 But flesh with the life thereof, [which is] the blood thereof, shall ye not eat.(asv)

Genesis 9:4 Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. (NL)

Genesis 9:4 But{H389} flesh{H1320} with the life{H5315} thereof, which is the blood{H1818} thereof, shall ye not eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. (kjv)

======= Genesis 9:5 ============

Genesis 9:5 And surely your blood, [the blood] of your lives, will I require; at the hand of every beast will I require it: and at the hand of man, even at the hand of every man's brother, will I require the life of man.(asv)

Genesis 9:5 En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. (NL)

Genesis 9:5 And surely{H389} your blood{H1818} of your lives{H5315} will I require{H1875}{(H8799)}; at the hand{H3027} of every beast{H2416} will I require it{H1875}{(H8799)}, and at the hand{H3027} of man{H120}; at the hand{H3027} of every man's{H376} brother{H251} will I require{H1875}{(H8799)} the life{H5315} of man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 9:5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man. (kjv)

======= Genesis 9:6 ============

Genesis 9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: For in the image of God made he man.(asv)

Genesis 9:6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. (NL)

Genesis 9:6 Whoso sheddeth{H8210}{(H8802)} man's{H120} blood{H1818}, by man{H120} shall his blood{H1818} be shed{H8210}{(H8735)}: for in the image{H6754} of God{H430} made{H6213}{(H8804)} he man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. (kjv)

======= Genesis 9:7 ============

Genesis 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.(asv)

Genesis 9:7 Maar gijlieden, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt; teelt overvloediglijk voort op de aarde, en vermenigvuldigt op dezelve. (NL)

Genesis 9:7 And you, be ye fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}; bring forth abundantly{H8317}{(H8798)} in the earth{H776}, and multiply{H7235}{(H8798)} therein. (kjv-strongs#)

Gen 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. (kjv)

======= Genesis 9:8 ============

Genesis 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,(asv)

Genesis 9:8 Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, zeggende: (NL)

Genesis 9:8 And God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, and to his sons{H1121} with him, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, (kjv)

======= Genesis 9:9 ============

Genesis 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;(asv)

Genesis 9:9 Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u; (NL)

Genesis 9:9 And I, behold, I establish{H6965}{(H8688)} my covenant{H1285} with you, and with your seed{H2233} after you{H310}; (kjv-strongs#)

Gen 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you; (kjv)

======= Genesis 9:10 ============

Genesis 9:10 and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you; of all that go out of the ark, even every beast of the earth.(asv)

Genesis 9:10 En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. (NL)

Genesis 9:10 And with every living{H2416} creature{H5315} that is with you, of the fowl{H5775}, of the cattle{H929}, and of every beast{H2416} of the earth{H776} with you; from all that go out{H3318}{(H8802)} of the ark{H8392}, to every beast{H2416} of the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth. (kjv)

======= Genesis 9:11 ============

Genesis 9:11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of the flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.(asv)

Genesis 9:11 En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. (NL)

Genesis 9:11 And I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} with you; neither shall all flesh{H1320} be cut off{H3772}{(H8735)} any more by the waters{H4325} of a flood{H3999}; neither shall there any more be a flood{H3999} to destroy{H7843}{(H8763)} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:11 And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth. (kjv)

======= Genesis 9:12 ============

Genesis 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:(asv)

Genesis 9:12 En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten. (NL)

Genesis 9:12 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, This is the token{H226} of the covenant{H1285} which I{H589} make{H5414}{(H8802)} between me and you and every living{H2416} creature{H5315} that is with you, for perpetual{H5769} generations{H1755}: (kjv-strongs#)

Gen 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations: (kjv)

======= Genesis 9:13 ============

Genesis 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.(asv)

Genesis 9:13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. (NL)

Genesis 9:13 I do set{H5414}{(H8804)} my bow{H7198} in the cloud{H6051}, and it shall be for a token{H226} of a covenant{H1285} between me and the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. (kjv)

======= Genesis 9:14 ============

Genesis 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud,(asv)

Genesis 9:14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken; (NL)

Genesis 9:14 And it shall come to pass, when I bring{H6049}{(H8763)} a cloud{H6051} over the earth{H776}, that the bow{H7198} shall be seen{H7200}{(H8738)} in the cloud{H6051}: (kjv-strongs#)

Gen 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: (kjv)

======= Genesis 9:15 ============

Genesis 9:15 and I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.(asv)

Genesis 9:15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. (NL)

Genesis 9:15 And I will remember{H2142}{(H8804)} my covenant{H1285}, which is between me and you and every living{H2416} creature{H5315} of all flesh{H1320}; and the waters{H4325} shall no more{H5750} become a flood{H3999} to destroy{H7843}{(H8763)} all flesh{H1320}. (kjv-strongs#)

Gen 9:15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. (kjv)

======= Genesis 9:16 ============

Genesis 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.(asv)

Genesis 9:16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is. (NL)

Genesis 9:16 And the bow{H7198} shall be in the cloud{H6051}; and I will look upon it{H7200}{(H8804)}, that I may remember{H2142}{(H8800)} the everlasting{H5769} covenant{H1285} between{H996} God{H430} and{H996} every living{H2416} creature{H5315} of all flesh{H1320} that is upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. (kjv)

======= Genesis 9:17 ============

Genesis 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth.(asv)

Genesis 9:17 Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is. (NL)

Genesis 9:17 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, This is the token{H226} of the covenant{H1285}, which I have established{H6965}{(H8689)} between me and all flesh{H1320} that is upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth. (kjv)

======= Genesis 9:18 ============

Genesis 9:18 And the sons of Noah, that went forth from the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.(asv)

Genesis 9:18 En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, en Cham, en Jafeth; en Cham is de vader van Kanaan. (NL)

Genesis 9:18 And the sons{H1121} of Noah{H5146}, that went forth{H3318}{(H8802)} of the ark{H8392}, were Shem{H8035}, and Ham{H2526}, and Japheth{H3315}: and Ham{H2526}{H1931} is the father{H1} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 9:18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan. (kjv)

======= Genesis 9:19 ============

Genesis 9:19 These three were the sons of Noah: and of these was the whole earth overspread.(asv)

Genesis 9:19 Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse aarde overspreid. (NL)

Genesis 9:19 These are the three{H7969} sons{H1121} of Noah{H5146}: and of them was the whole earth{H776} overspread{H5310}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:19 These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread. (kjv)

======= Genesis 9:20 ============

Genesis 9:20 And Noah began to be a husbandman, and planted a vineyard:(asv)

Genesis 9:20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. (NL)

Genesis 9:20 And Noah{H5146} began{H2490}{(H8686)} to be an husbandman{H376}{H127}, and he planted{H5193}{(H8799)} a vineyard{H3754}: (kjv-strongs#)

Gen 9:20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard: (kjv)

======= Genesis 9:21 ============

Genesis 9:21 and he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.(asv)

Genesis 9:21 En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent. (NL)

Genesis 9:21 And he drank{H8354}{(H8799)} of the wine{H3196}, and was drunken{H7937}{(H8799)}; and he was uncovered{H1540}{(H8691)} within{H8432} his tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 9:21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent. (kjv)

======= Genesis 9:22 ============

Genesis 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.(asv)

Genesis 9:22 En Cham, Kanaans vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen. (NL)

Genesis 9:22 And Ham{H2526}, the father{H1} of Canaan{H3667}, saw{H7200}{(H8799)} the nakedness{H6172} of his father{H1}, and told{H5046}{(H8686)} his two{H8147} brethren{H251} without{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. (kjv)

======= Genesis 9:23 ============

Genesis 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.(asv)

Genesis 9:23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij legden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts, gekeerd zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. (NL)

Genesis 9:23 And Shem{H8035} and Japheth{H3315} took{H3947}{(H8799)} a garment{H8071}, and laid{H7760}{(H8799)} it upon both{H8147} their shoulders{H7926}, and went{H3212}{(H8799)} backward{H322}, and covered{H3680}{(H8762)} the nakedness{H6172} of their father{H1}; and their faces{H6440} were backward{H322}, and they saw{H7200}{(H8804)} not their father's{H1} nakedness{H6172}. (kjv-strongs#)

Gen 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. (kjv)

======= Genesis 9:24 ============

Genesis 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his youngest son had done unto him.(asv)

Genesis 9:24 En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. (NL)

Genesis 9:24 And Noah{H5146} awoke{H3364}{(H8799)} from his wine{H3196}, and knew{H3045}{(H8799)} what his younger{H6996} son{H1121} had done{H6213}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. (kjv)

======= Genesis 9:25 ============

Genesis 9:25 And he said, Cursed be Canaan; A servant of servants shall he be unto his brethren.(asv)

Genesis 9:25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij zijn broederen! (NL)

Genesis 9:25 And he said{H559}{(H8799)}, Cursed{H779}{(H8803)} be Canaan{H3667}; a servant{H5650} of servants{H5650} shall he be unto his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. (kjv)

======= Genesis 9:26 ============

Genesis 9:26 And he said, Blessed be Jehovah, the God of Shem; And let Canaan be his servant.(asv)

Genesis 9:26 Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaan zij hem een knecht! (NL)

Genesis 9:26 And he said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be the LORD{H3068} God{H430} of Shem{H8035}; and Canaan{H3667} shall be{H1961}{(H8799)} his servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 9:26 And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant. (kjv)

======= Genesis 9:27 ============

Genesis 9:27 God enlarge Japheth, And let him dwell in the tents of Shem; And let Canaan be his servant.(asv)

Genesis 9:27 God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten! en Kanaan zij hem een knecht! (NL)

Genesis 9:27 God{H430} shall enlarge{H6601}{(H8686)} Japheth{H3315}, and he shall dwell{H7931}{(H8799)} in the tents{H168} of Shem{H8035}; and Canaan{H3667} shall be his servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 9:27 God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant. (kjv)

======= Genesis 9:28 ============

Genesis 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.(asv)

Genesis 9:28 En Noach leefde na den vloed driehonderd en vijftig jaren. (NL)

Genesis 9:28 And Noah{H5146} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} the flood{H3999} three{H7969} hundred{H3967}{H8141} and fifty{H2572} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years. (kjv)

======= Genesis 9:29 ============

Genesis 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: And he died.(asv)

Genesis 9:29 Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaren; en hij stierf. (NL)

Genesis 9:29 And all the days{H3117} of Noah{H5146} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and fifty{H2572} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.(kjv)

======= Genesis 10:1 ============

Genesis 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, [namely], of Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.(asv)

Genesis 10:1 Dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen geboren na den vloed. (NL)

Genesis 10:1 Now these are the generations{H8435} of the sons{H1121} of Noah{H5146}, Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}: and unto them were sons{H1121} born{H3205}{(H8735)} after{H310} the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. (kjv)

======= Genesis 10:2 ============

Genesis 10:2 The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.(asv)

Genesis 10:2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Thiras. (NL)

Genesis 10:2 The sons{H1121} of Japheth{H3315}; Gomer{H1586}, and Magog{H4031}, and Madai{H4074}, and Javan{H3120}, and Tubal{H8422}, and Meshech{H4902}, and Tiras{H8494}. (kjv-strongs#)

Gen 10:2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. (kjv)

======= Genesis 10:3 ============

Genesis 10:3 And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.(asv)

Genesis 10:3 En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma. (NL)

Genesis 10:3 And the sons{H1121} of Gomer{H1586}; Ashkenaz{H813}, and Riphath{H7384}, and Togarmah{H8425}. (kjv-strongs#)

Gen 10:3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. (kjv)

======= Genesis 10:4 ============

Genesis 10:4 And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.(asv)

Genesis 10:4 En de zonen van Javan zijn: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Dodanieten. (NL)

Genesis 10:4 And the sons{H1121} of Javan{H3120}; Elishah{H473}, and Tarshish{H8659}, Kittim{H3794}, and Dodanim{H1721}. (kjv-strongs#)

Gen 10:4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. (kjv)

======= Genesis 10:5 ============

Genesis 10:5 Of these were the isles of the nations divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations.(asv)

Genesis 10:5 Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. (NL)

Genesis 10:5 By these were the isles{H339} of the Gentiles{H1471} divided in{H6504}{(H8738)} their lands{H776}; every one{H376} after his tongue{H3956}, after their families{H4940}, in their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations. (kjv)

======= Genesis 10:6 ============

Genesis 10:6 And the sons of Ham: Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan.(asv)

Genesis 10:6 En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaan. (NL)

Genesis 10:6 And the sons{H1121} of Ham{H2526}; Cush{H3568}, and Mizraim{H4714}, and Phut{H6316}, and Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. (kjv)

======= Genesis 10:7 ============

Genesis 10:7 And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabteca; and the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.(asv)

Genesis 10:7 En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn: Scheba en Dedan. (NL)

Genesis 10:7 And the sons{H1121} of Cush{H3568}; Seba{H5434}, and Havilah{H2341}, and Sabtah{H5454}, and Raamah{H7484}, and Sabtecha{H5455}: and the sons{H1121} of Raamah{H7484}; Sheba{H7614}, and Dedan{H1719}. (kjv-strongs#)

Gen 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. (kjv)

======= Genesis 10:8 ============

Genesis 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.(asv)

Genesis 10:8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde. (NL)

Genesis 10:8 And Cush{H3568} begat{H3205}{(H8804)} Nimrod{H5248}: he began{H2490}{(H8689)} to be{H1961}{(H8800)} a mighty one{H1368} in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. (kjv)

======= Genesis 10:9 ============

Genesis 10:9 He was a mighty hunter before Jehovah: wherefore it is said, Like Nimrod a mighty hunter before Jehovah.(asv)

Genesis 10:9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. (NL)

Genesis 10:9 He was a mighty{H1368} hunter{H6718} before{H6440} the LORD{H3068}: wherefore{H3651} it is said{H559}{(H8735)}, Even as Nimrod{H5248} the mighty{H1368} hunter{H6718} before{H6440} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 10:9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD. (kjv)

======= Genesis 10:10 ============

Genesis 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.(asv)

Genesis 10:10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. (NL)

Genesis 10:10 And the beginning{H7225} of his kingdom{H4467} was Babel{H894}, and Erech{H751}, and Accad{H390}, and Calneh{H3641}, in the land{H776} of Shinar{H8152}. (kjv-strongs#)

Gen 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. (kjv)

======= Genesis 10:11 ============

Genesis 10:11 Out of that land he went forth into Assyria, and builded Nineveh, and Rehoboth-Ir, and Calah,(asv)

Genesis 10:11 Uit ditzelve land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineve, en Rehoboth, Ir, en Kalach. (NL)

Genesis 10:11 Out of that land{H776} went forth{H3318}{(H8804)} Asshur{H804}, and builded{H1129}{(H8799)} Nineveh{H5210}, and the city{H5892} Rehoboth{H7344}, and Calah{H3625}, (kjv-strongs#)

Gen 10:11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah, (kjv)

======= Genesis 10:12 ============

Genesis 10:12 and Resen between Nineveh and Calah (the same is the great city).(asv)

Genesis 10:12 En Resen, tussen Nineve en tussen Kalach; deze is die grote stad. (NL)

Genesis 10:12 And Resen{H7449} between Nineveh{H5210} and Calah{H3625}: the same is a great{H1419} city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 10:12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. (kjv)

======= Genesis 10:13 ============

Genesis 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,(asv)

Genesis 10:13 En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten, (NL)

Genesis 10:13 And Mizraim{H4714} begat{H3205}{(H8804)} Ludim{H3866}, and Anamim{H6047}, and Lehabim{H3853}, and Naphtuhim{H5320}, (kjv-strongs#)

Gen 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, (kjv)

======= Genesis 10:14 ============

Genesis 10:14 and Pathrusim, and Casluhim (whence went forth the Philistines), and Caphtorim.(asv)

Genesis 10:14 En de Pathrusieten, en de Casluchieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Caftorieten. (NL)

Genesis 10:14 And Pathrusim{H6625}, and Casluhim{H3695},(out of whom came{H3318}{(H8804)} Philistim{H6430},) and Caphtorim{H3732}. (kjv-strongs#)

Gen 10:14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim. (kjv)

======= Genesis 10:15 ============

Genesis 10:15 And Canaan begat Sidon his first-born, and Heth,(asv)

Genesis 10:15 En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth, (NL)

Genesis 10:15 And Canaan{H3667} begat{H3205}{(H8804)} Sidon{H6721} his firstborn{H1060}, and Heth{H2845}, (kjv-strongs#)

Gen 10:15 And Canaan begat Sidon his first born, and Heth, (kjv)

======= Genesis 10:16 ============

Genesis 10:16 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,(asv)

Genesis 10:16 En de Jesubiet, en de Amoriet, en de Girgasiet, (NL)

Genesis 10:16 And the Jebusite{H2983}, and the Amorite{H567}, and the Girgasite{H1622}, (kjv-strongs#)

Gen 10:16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, (kjv)

======= Genesis 10:17 ============

Genesis 10:17 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,(asv)

Genesis 10:17 En de Hivviet, en de Arkiet, en de Siniet, (NL)

Genesis 10:17 And the Hivite{H2340}, and the Arkite{H6208}, and the Sinite{H5513}, (kjv-strongs#)

Gen 10:17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, (kjv)

======= Genesis 10:18 ============

Genesis 10:18 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanite spread abroad.(asv)

Genesis 10:18 En de Arvadiet, en de Tsemariet, en de Hamathiet; en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. (NL)

Genesis 10:18 And the Arvadite{H721}, and the Zemarite{H6786}, and the Hamathite{H2577}: and afterward{H310} were the families{H4940} of the Canaanites{H3669} spread abroad{H6327}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 10:18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. (kjv)

======= Genesis 10:19 ============

Genesis 10:19 And the border of the Canaanite was from Sidon, as thou goest toward Gerar, unto Gaza; as thou goest toward Sodom and Gomorrah and Admah and Zeboiim, unto Lasha.(asv)

Genesis 10:19 En de landpale der Kanaanieten was van Sidon, daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe; daar gij gaat naar Sodom en Gomorra, en Adama, en Zoboim, tot Lasa toe. (NL)

Genesis 10:19 And the border{H1366} of the Canaanites{H3669} was from Sidon{H6721}, as thou comest{H935}{(H8800)} to Gerar{H1642}, unto Gaza{H5804}; as thou goest{H935}{(H8800)}, unto Sodom{H5467}, and Gomorrah{H6017}, and Admah{H126}, and Zeboim{H6636}, even unto Lasha{H3962}. (kjv-strongs#)

Gen 10:19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. (kjv)

======= Genesis 10:20 ============

Genesis 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their lands, in their nations.(asv)

Genesis 10:20 Deze zijn zonen van Cham, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. (NL)

Genesis 10:20 These are the sons{H1121} of Ham{H2526}, after their families{H4940}, after their tongues{H3956}, in their countries{H776}, and in their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. (kjv)

======= Genesis 10:21 ============

Genesis 10:21 And unto Shem, the father of all the children of Eber, the elder brother of Japheth, to him also were children born.(asv)

Genesis 10:21 Voorts zijn Sem zonen geboren; dezelve is ook de vader aller zonen van Heber, broeder van Jafeth, den grootste. (NL)

Genesis 10:21 Unto Shem{H8035} also, the father{H1} of all the children{H1121} of Eber{H5677}, the brother{H251} of Japheth{H3315} the elder{H1419}, even to him were children born{H3205}{(H8795)}. (kjv-strongs#)

Gen 10:21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. (kjv)

======= Genesis 10:22 ============

Genesis 10:22 The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram.(asv)

Genesis 10:22 Sems zonen waren Elam, en Assur, en Arfachsad, en Lud, en Aram. (NL)

Genesis 10:22 The children{H1121} of Shem{H8035}; Elam{H5867}, and Asshur{H804}, and Arphaxad{H775}, and Lud{H3865}, and Aram{H758}. (kjv-strongs#)

Gen 10:22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. (kjv)

======= Genesis 10:23 ============

Genesis 10:23 And the sons of Aram: Uz, and Hul, and Gether, and Mash.(asv)

Genesis 10:23 En Arams zonen waren Uz, en Hul, en Gether, en Maz. (NL)

Genesis 10:23 And the children{H1121} of Aram{H758}; Uz{H5780}, and Hul{H2343}, and Gether{H1666}, and Mash{H4851}. (kjv-strongs#)

Gen 10:23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. (kjv)

======= Genesis 10:24 ============

Genesis 10:24 And Arpachshad begat Shelah; and Shelah begat Eber.(asv)

Genesis 10:24 En Arfachsad gewon Selah, en Selah gewon Heber. (NL)

Genesis 10:24 And Arphaxad{H775} begat{H3205}{(H8804)} Salah{H7974}; and Salah{H7974} begat{H3205}{(H8804)} Eber{H5677}. (kjv-strongs#)

Gen 10:24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber. (kjv)

======= Genesis 10:25 ============

Genesis 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.(asv)

Genesis 10:25 En Heber werden twee zonen geboren; des enen naam was Peleg; want in zijn dagen is de aarde verdeeld; en zijns broeders naam was Joktan. (NL)

Genesis 10:25 And unto Eber{H5677} were born{H3205}{(H8795)} two{H8147} sons{H1121}: the name{H8034} of one{H259} was Peleg{H6389}; for in his days{H3117} was the earth{H776} divided{H6385}{(H8738)}; and his brother's{H251} name{H8034} was Joktan{H3355}. (kjv-strongs#)

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan. (kjv)

======= Genesis 10:26 ============

Genesis 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,(asv)

Genesis 10:26 En Joktan gewon Almodad, en selef, en Hatsarmaveth, en Jarach, (NL)

Genesis 10:26 And Joktan{H3355} begat{H3205}{(H8804)} Almodad{H486}, and Sheleph{H8026}, and Hazarmaveth{H2700}, and Jerah{H3392}, (kjv-strongs#)

Gen 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, (kjv)

======= Genesis 10:27 ============

Genesis 10:27 and Hadoram, and Uzal, and Diklah,(asv)

Genesis 10:27 En Hadoram, en Usal, en Dikla, (NL)

Genesis 10:27 And Hadoram{H1913}, and Uzal{H187}, and Diklah{H1853}, (kjv-strongs#)

Gen 10:27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah, (kjv)

======= Genesis 10:28 ============

Genesis 10:28 and Obal, and Abimael, and Sheba,(asv)

Genesis 10:28 En Obal, en Abimael, en Scheba, (NL)

Genesis 10:28 And Obal{H5745}, and Abimael{H39}, and Sheba{H7614}, (kjv-strongs#)

Gen 10:28 And Obal, and Abimael, and Sheba, (kjv)

======= Genesis 10:29 ============

Genesis 10:29 and Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.(asv)

Genesis 10:29 En Ofir, en Havila, en Jobab; deze allen waren zonen van Joktan. (NL)

Genesis 10:29 And Ophir{H211}, and Havilah{H2341}, and Jobab{H3103}: all these were the sons{H1121} of Joktan{H3355}. (kjv-strongs#)

Gen 10:29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan. (kjv)

======= Genesis 10:30 ============

Genesis 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest toward Sephar, the mountain of the east.(asv)

Genesis 10:30 En hun woning was van Mescha af, daar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten. (NL)

Genesis 10:30 And their dwelling{H4186} was from Mesha{H4852}, as thou goest{H935}{(H8800)} unto Sephar{H5611} a mount{H2022} of the east{H6924}. (kjv-strongs#)

Gen 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east. (kjv)

======= Genesis 10:31 ============

Genesis 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.(asv)

Genesis 10:31 Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. (NL)

Genesis 10:31 These are the sons{H1121} of Shem{H8035}, after their families{H4940}, after their tongues{H3956}, in their lands{H776}, after their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. (kjv)

======= Genesis 10:32 ============

Genesis 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and of these were the nations divided in the earth after the flood.(asv)

Genesis 10:32 Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken; en van dezen zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed. (NL)

Genesis 10:32 These are the families{H4940} of the sons{H1121} of Noah{H5146}, after their generations{H8435}, in their nations{H1471}: and by these were the nations{H1471} divided{H6504}{(H8738)} in the earth{H776} after{H310} the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.(kjv)

======= Genesis 11:1 ============

Genesis 11:1 And the whole earth was of one language and of one speech.(asv)

Genesis 11:1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. (NL)

Genesis 11:1 And the whole earth{H776} was of one{H259} language{H8193}, and of one{H259} speech{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 11:1 And the whole earth was of one language, and of one speech. (kjv)

======= Genesis 11:2 ============

Genesis 11:2 And it came to pass, as they journeyed east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.(asv)

Genesis 11:2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar. (NL)

Genesis 11:2 And it came to pass, as they journeyed{H5265}{(H8800)} from the east{H6924}, that they found{H4672}{(H8799)} a plain{H1237} in the land{H776} of Shinar{H8152}; and they dwelt{H3427}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 11:2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there. (kjv)

======= Genesis 11:3 ============

Genesis 11:3 And they said one to another, Come, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.(asv)

Genesis 11:3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. (NL)

Genesis 11:3 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H7453}, Go to{H3051}{(H8798)}, let us make{H3835}{(H8799)} brick{H3843}, and burn{H8313}{(H8799)} them throughly{H8316}. And they had brick{H3843} for stone{H68}, and slime{H2564} had{H1961}{(H8804)} they for morter{H2563}. (kjv-strongs#)

Gen 11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter. (kjv)

======= Genesis 11:4 ============

Genesis 11:4 And they said, Come, let us build us a city, and a tower, whose top [may reach] unto heaven, and let us make us a name; lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.(asv)

Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! (NL)

Genesis 11:4 And they said{H559}{(H8799)}, Go to{H3051}{(H8798)}, let us build{H1129}{(H8799)} us a city{H5892} and a tower{H4026}, whose top{H7218} may reach unto heaven{H8064}; and let us make{H6213}{(H8799)} us a name{H8034}, lest we be scattered abroad{H6327}{(H8799)} upon the face{H6440} of the whole earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 11:4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. (kjv)

======= Genesis 11:5 ============

Genesis 11:5 And Jehovah came down to see the city and the tower, which the children of men builded.(asv)

Genesis 11:5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. (NL)

Genesis 11:5 And the LORD{H3068} came down{H3381}{(H8799)} to see{H7200}{(H8800)} the city{H5892} and the tower{H4026}, which the children{H1121} of men{H120} builded{H1129}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 11:5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded. (kjv)

======= Genesis 11:6 ============

Genesis 11:6 And Jehovah said, Behold, they are one people, and they have all one language; and this is what they begin to do: and now nothing will be withholden from them, which they purpose to do.(asv)

Genesis 11:6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? (NL)

Genesis 11:6 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, Behold, the people{H5971} is one{H259}, and they have all one{H259} language{H8193}; and this they begin{H2490}{(H8687)} to do{H6213}{(H8800)}: and now nothing{H3808}{H3605} will be restrained{H1219}{(H8735)} from them, which they have imagined{H2161}{(H8799)} to do{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. (kjv)

======= Genesis 11:7 ============

Genesis 11:7 Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.(asv)

Genesis 11:7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. (NL)

Genesis 11:7 Go to{H3051}{(H8798)}, let us go down{H3381}{(H8799)}, and there confound{H1101}{(H8799)} their language{H8193}, that{H834} they may not understand{H8085}{(H8799)} one{H376} another's{H7453} speech{H8193}. (kjv-strongs#)

Gen 11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. (kjv)

======= Genesis 11:8 ============

Genesis 11:8 So Jehovah scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off building the city.(asv)

Genesis 11:8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. (NL)

Genesis 11:8 So the LORD{H3068} scattered them abroad{H6327}{(H8686)} from thence{H8033} upon the face{H6440} of all the earth{H776}: and they left off{H2308}{(H8799)} to build{H1129}{(H8800)} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city. (kjv)

======= Genesis 11:9 ============

Genesis 11:9 Therefore was the name of it called Babel; because Jehovah did there confound the language of all the earth: and from thence did Jehovah scatter them abroad upon the face of all the earth.(asv)

Genesis 11:9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde. (NL)

Genesis 11:9 Therefore is the name of it{H8034} called{H7121}{(H8804)} Babel{H894}; because the LORD{H3068} did there confound{H1101}{(H8804)} the language{H8193} of all the earth{H776}: and from thence did{H6327} the LORD{H3068} scatter them abroad{H6327}{(H8689)} upon the face{H6440} of all the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. (kjv)

======= Genesis 11:10 ============

Genesis 11:10 These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old, and begat Arpachshad two years after the flood:(asv)

Genesis 11:10 Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaren oud, en gewon Arfachsad, twee jaren na den vloed. (NL)

Genesis 11:10 These are the generations{H8435} of Shem{H8035}: Shem{H8035} was an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}, and begat{H3205}{(H8686)} Arphaxad{H775} two years{H8141} after{H310} the flood{H3999}: (kjv-strongs#)

Gen 11:10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood: (kjv)

======= Genesis 11:11 ============

Genesis 11:11 and Shem lived after he begat Arpachshad five hundred years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:11 En Sem leefde, nadat hij Arfachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:11 And Shem{H8035} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Arphaxad{H775} five{H2568} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:12 ============

Genesis 11:12 And Arpachshad lived five and thirty years, and begat Shelah:(asv)

Genesis 11:12 En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij gewon Selah. (NL)

Genesis 11:12 And Arphaxad{H775} lived{H2425}{(H8804)} five{H2568} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Salah{H7974}: (kjv-strongs#)

Gen 11:12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah: (kjv)

======= Genesis 11:13 ============

Genesis 11:13 and Arpachshad lived after he begat Shelah four hundred and three years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:13 En Arfachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:13 And Arphaxad{H775} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Salah{H7974} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and three{H7969} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:14 ============

Genesis 11:14 And Shelah lived thirty years, and begat Eber:(asv)

Genesis 11:14 En Selah leefde dertig jaren, en hij gewon Heber. (NL)

Genesis 11:14 And Salah{H7974} lived{H2425}{(H8804)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Eber{H5677}: (kjv-strongs#)

Gen 11:14 And Salah lived thirty years, and begat Eber: (kjv)

======= Genesis 11:15 ============

Genesis 11:15 and Shelah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:15 En Selah leefde, nadat hij Heber gewonnen had, vierhonderd en drie jaren, en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:15 And Salah{H7974} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Eber{H5677} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and three{H7969} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:16 ============

Genesis 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:(asv)

Genesis 11:16 En Heber leefde vier en dertig jaren, en gewon Peleg. (NL)

Genesis 11:16 And Eber{H5677} lived{H2421}{(H8799)} four{H702} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Peleg{H6389}: (kjv-strongs#)

Gen 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg: (kjv)

======= Genesis 11:17 ============

Genesis 11:17 and Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:17 En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vierhonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:17 And Eber{H5677} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Peleg{H6389} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:18 ============

Genesis 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:(asv)

Genesis 11:18 En Peleg leefde dertig jaren, en hij gewon Rehu. (NL)

Genesis 11:18 And Peleg{H6389} lived{H2421}{(H8799)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Reu{H7466}: (kjv-strongs#)

Gen 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu: (kjv)

======= Genesis 11:19 ============

Genesis 11:19 and Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:19 En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen had, tweehonderd en negen jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:19 And Peleg{H6389} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Reu{H7466} two hundred{H3967}{H8141} and nine{H8672} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:20 ============

Genesis 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:(asv)

Genesis 11:20 En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug. (NL)

Genesis 11:20 And Reu{H7466} lived{H2421}{(H8799)} two{H8147} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Serug{H8286}: (kjv-strongs#)

Gen 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug: (kjv)

======= Genesis 11:21 ============

Genesis 11:21 and Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:21 En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had, tweehonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:21 And Reu{H7466} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Serug{H8286} two hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:22 ============

Genesis 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:(asv)

Genesis 11:22 En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor. (NL)

Genesis 11:22 And Serug{H8286} lived{H2421}{(H8799)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Nahor{H5152}: (kjv-strongs#)

Gen 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor: (kjv)

======= Genesis 11:23 ============

Genesis 11:23 and Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:23 En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, tweehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:23 And Serug{H8286} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Nahor{H5152} two hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:24 ============

Genesis 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:(asv)

Genesis 11:24 En Nahor leefde negen en twintig jaren, en gewon Terah. (NL)

Genesis 11:24 And Nahor{H5152} lived{H2421}{(H8799)} nine{H8672} and twenty{H6242} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Terah{H8646}: (kjv-strongs#)

Gen 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah: (kjv)

======= Genesis 11:25 ============

Genesis 11:25 and Nahor lived after he begat Terah a hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.(asv)

Genesis 11:25 En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen had, honderd en negentien jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (NL)

Genesis 11:25 And Nahor{H5152} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Terah{H8646} an hundred{H3967}{H8141} and nineteen{H6240}{H8672} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:26 ============

Genesis 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.(asv)

Genesis 11:26 En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran. (NL)

Genesis 11:26 And Terah{H8646} lived{H2421}{(H8799)} seventy{H7657} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Abram{H87}, Nahor{H5152}, and Haran{H2039}. (kjv-strongs#)

Gen 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran. (kjv)

======= Genesis 11:27 ============

Genesis 11:27 Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.(asv)

Genesis 11:27 En deze zijn de geboorten van Terah: Terah gewon Abram, Nahor en Haran; en Haran gewon Lot. (NL)

Genesis 11:27 Now these are the generations{H8435} of Terah{H8646}: Terah{H8646} begat{H3205}{(H8689)} Abram{H87}, Nahor{H5152}, and Haran{H2039}; and Haran{H2039} begat{H3205}{(H8689)} Lot{H3876}. (kjv-strongs#)

Gen 11:27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot. (kjv)

======= Genesis 11:28 ============

Genesis 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.(asv)

Genesis 11:28 En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeen. (NL)

Genesis 11:28 And Haran{H2039} died{H4191}{(H8799)} before{H6440} his father{H1} Terah{H8646} in the land{H776} of his nativity{H4138}, in Ur{H218} of the Chaldees{H3778}. (kjv-strongs#)

Gen 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. (kjv)

======= Genesis 11:29 ============

Genesis 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.(asv)

Genesis 11:29 En Abram en Nahor namen zich vrouwen; de naam van Abrams huisvrouw was Sarai, en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka, en vader van Jiska. (NL)

Genesis 11:29 And Abram{H87} and Nahor{H5152} took{H3947}{(H8799)} them wives{H802}: the name{H8034} of Abram's{H87} wife{H802} was Sarai{H8297}; and the name{H8034} of Nahor's{H5152} wife{H802}, Milcah{H4435}, the daughter{H1323} of Haran{H2039}, the father{H1} of Milcah{H4435}, and the father{H1} of Iscah{H3252}. (kjv-strongs#)

Gen 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. (kjv)

======= Genesis 11:30 ============

Genesis 11:30 And Sarai was barren; she had no child.(asv)

Genesis 11:30 En Sarai was onvruchtbaar; zij had geen kind. (NL)

Genesis 11:30 But Sarai{H8297} was barren{H6135}; she had no child{H2056}. (kjv-strongs#)

Gen 11:30 But Sarai was barren; she had no child. (kjv)

======= Genesis 11:31 ============

Genesis 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.(asv)

Genesis 11:31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeen, om te gaan naar het land Kanaan; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar. (NL)

Genesis 11:31 And Terah{H8646} took{H3947}{(H8799)} Abram{H87} his son{H1121}, and Lot{H3876} the son{H1121} of Haran{H2039} his son's{H1121} son{H1121}, and Sarai{H8297} his daughter in law{H3618}, his son{H1121} Abram's{H87} wife{H802}; and they went forth{H3318}{(H8799)} with them from Ur{H218} of the Chaldees{H3778}, to go{H3212}{(H8800)} into the land{H776} of Canaan{H3667}; and they came{H935}{(H8799)} unto Haran{H2771}, and dwelt{H3427}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there. (kjv)

======= Genesis 11:32 ============

Genesis 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.(asv)

Genesis 11:32 En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran. (NL)

Genesis 11:32 And the days{H3117} of Terah{H8646} were two hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}: and Terah{H8646} died{H4191}{(H8799)} in Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.(kjv)

======= Genesis 12:1 ============

Genesis 12:1 Now Jehovah said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee:(asv)

Genesis 12:1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. (NL)

Genesis 12:1 Now the LORD{H3068} had said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Get thee out{H3212}{(H8798)} of thy country{H776}, and from thy kindred{H4138}, and from thy father's{H1} house{H1004}, unto a land{H776} that I will shew{H7200}{(H8686)} thee: (kjv-strongs#)

Gen 12:1 Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee: (kjv)

======= Genesis 12:2 ============

Genesis 12:2 and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make they name great; and be thou a blessing:(asv)

Genesis 12:2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! (NL)

Genesis 12:2 And I will make of thee{H6213}{(H8799)} a great{H1419} nation{H1471}, and I will bless{H1288}{(H8762)} thee, and make{H1431} thy name{H8034} great{H1431}{(H8762)}; and thou shalt be a blessing{H1293}: (kjv-strongs#)

Gen 12:2 And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing: (kjv)

======= Genesis 12:3 ============

Genesis 12:3 and I will bless them that bless thee, and him that curseth thee will I curse: and in thee shall all the families of the earth be blessed.(asv)

Genesis 12:3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. (NL)

Genesis 12:3 And I will bless{H1288}{(H8762)} them that bless{H1288}{(H8764)} thee, and curse{H779}{(H8799)} him that curseth{H7043}{(H8764)} thee: and in thee shall all families{H4940} of the earth{H127} be blessed{H1288}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. (kjv)

======= Genesis 12:4 ============

Genesis 12:4 So Abram went, as Jehovah had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran.(asv)

Genesis 12:4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. (NL)

Genesis 12:4 So Abram{H87} departed{H3212}{(H8799)}, as the LORD{H3068} had spoken{H1696}{(H8765)} unto him; and Lot{H3876} went{H3212}{(H8799)} with him: and Abram{H87} was seventy{H7657}{H8141} and five{H2568} years{H8141} old{H1121} when he departed{H3318}{(H8800)} out of Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 12:4 So Abram departed, as the LORD had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran. (kjv)

======= Genesis 12:5 ============

Genesis 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came.(asv)

Genesis 12:5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. (NL)

Genesis 12:5 And Abram{H87} took{H3947}{(H8799)} Sarai{H8297} his wife{H802}, and Lot{H3876} his brother's{H251} son{H1121}, and all their substance{H7399} that they had gathered{H7408}{(H8804)}, and the souls{H5315} that they had gotten{H6213}{(H8804)} in Haran{H2771}; and they went forth{H3318}{(H8799)} to go{H3212}{(H8800)} into the land{H776} of Canaan{H3667}; and into the land{H776} of Canaan{H3667} they came{H935}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came. (kjv)

======= Genesis 12:6 ============

Genesis 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the oak of Moreh. And the Canaanite was then in the land.(asv)

Genesis 12:6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. (NL)

Genesis 12:6 And Abram{H87} passed through{H5674}{(H8799)} the land{H776} unto the place{H4725} of Sichem{H7927}, unto the plain{H436} of Moreh{H4176}. And the Canaanite{H3669} was then{H227} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land. (kjv)

======= Genesis 12:7 ============

Genesis 12:7 And Jehovah appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto Jehovah, who appeared unto him.(asv)

Genesis 12:7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem aldaar verschenen was. (NL)

Genesis 12:7 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)}, Unto thy seed{H2233} will I give{H5414}{(H8799)} this{H2063} land{H776}: and there builded{H1129}{(H8799)} he an altar{H4196} unto the LORD{H3068}, who appeared{H7200}{(H8737)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 12:7 And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the LORD, who appeared unto him. (kjv)

======= Genesis 12:8 ============

Genesis 12:8 And he removed from thence unto the mountain on the east of Beth-el, and pitched his tent, having Beth-el on the west, and Ai on the east: and there he builded an altar unto Jehovah, and called upon the name of Jehovah.(asv)

Genesis 12:8 En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-El, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-El tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar, en riep den naam des HEEREN aan. (NL)

Genesis 12:8 And he removed{H6275}{(H8686)} from thence unto a mountain{H2022} on the east{H6924} of Bethel{H1008}, and pitched{H5186}{(H8799)} his tent{H168}, having Bethel{H1008} on the west{H3220}, and Hai{H5857} on the east{H6924}: and there he builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} unto the LORD{H3068}, and called{H7121}{(H8799)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 12:8 And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east: and there he builded an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 12:9 ============

Genesis 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the South.(asv)

Genesis 12:9 Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. (NL)

Genesis 12:9 And Abram{H87} journeyed{H5265}{(H8799)}, going on{H1980}{(H8800)} still{H5265}{(H8800)} toward the south{H5045}. (kjv-strongs#)

Gen 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the south. (kjv)

======= Genesis 12:10 ============

Genesis 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was sore in the land.(asv)

Genesis 12:10 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land. (NL)

Genesis 12:10 And there was a famine{H7458} in the land{H776}: and Abram{H87} went down{H3381}{(H8799)} into Egypt{H4714} to sojourn{H1481}{(H8800)} there; for the famine{H7458} was grievous{H3515} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land. (kjv)

======= Genesis 12:11 ============

Genesis 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon:(asv)

Genesis 12:11 En het geschiedde, als hij naderde, om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. (NL)

Genesis 12:11 And it came to pass, when{H834} he was come near{H7126}{(H8689)} to enter{H935}{(H8800)} into Egypt{H4714}, that he said{H559}{(H8799)} unto Sarai{H8297} his wife{H802}, Behold{H2009} now{H4994}, I know{H3045}{(H8804)} that thou art a fair{H3303} woman{H802} to look upon{H4758}: (kjv-strongs#)

Gen 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon: (kjv)

======= Genesis 12:12 ============

Genesis 12:12 and it will come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they will say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive.(asv)

Genesis 12:12 En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: Dat is zijn huisvrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven behouden. (NL)

Genesis 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians{H4713} shall see{H7200}{(H8799)} thee, that they shall say{H559}{(H8804)}, This is his wife{H802}: and they will kill{H2026}{(H8804)} me, but they will save thee alive{H2421}{(H8762)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive. (kjv)

======= Genesis 12:13 ============

Genesis 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister; that it may be well with me for thy sake, and that my soul may live because of thee.(asv)

Genesis 12:13 Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil leve. (NL)

Genesis 12:13 Say{H559}{(H8798)}, I pray thee{H4994}, thou art my sister{H269}: that{H4616} it may be well{H3190}{(H8799)} with me for thy sake; and my soul{H5315} shall live{H2421}{(H8804)} because of thee{H1558}. (kjv-strongs#)

Gen 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee. (kjv)

======= Genesis 12:14 ============

Genesis 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair.(asv)

Genesis 12:14 En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. (NL)

Genesis 12:14 And it came to pass, that, when Abram{H87} was come{H935}{(H8800)} into Egypt{H4714}, the Egyptians{H4713} beheld{H7200}{(H8799)} the woman{H802} that she was very{H3966} fair{H3303}. (kjv-strongs#)

Gen 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair. (kjv)

======= Genesis 12:15 ============

Genesis 12:15 And the princes of Pharaoh saw her, and praised her to Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh's house.(asv)

Genesis 12:15 Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij Farao; en die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. (NL)

Genesis 12:15 The princes{H8269} also of Pharaoh{H6547} saw{H7200}{(H8799)} her, and commended{H1984}{(H8762)} her before{H413} Pharaoh{H6547}: and the woman{H802} was taken{H3947}{(H8714)} into Pharaoh's{H6547} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 12:15 The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh's house. (kjv)

======= Genesis 12:16 ============

Genesis 12:16 And he dealt well with Abram for her sake: and he had sheep, and oxen, and he-asses, and men-servants, and maid-servants, and she-asses, and camels.(asv)

Genesis 12:16 En hij deed Abram goed, om harentwil; zodat hij had schapen, en runderen, en ezelen, en knechten, en maagden, en ezelinnen, en kemelen. (NL)

Genesis 12:16 And he entreated{H3190} Abram{H87} well{H3190}{(H8689)} for her sake: and he had sheep{H6629}, and oxen{H1241}, and he asses{H2543}, and menservants{H5650}, and maidservants{H8198}, and she asses{H860}, and camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 12:16 And he entreated Abram well for her sake: and he had sheep, and oxen, and he asses, and menservants, and maidservants, and she asses, and camels. (kjv)

======= Genesis 12:17 ============

Genesis 12:17 And Jehovah plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife.(asv)

Genesis 12:17 Maar de HEERE plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. (NL)

Genesis 12:17 And the LORD{H3068} plagued{H5060}{(H8762)} Pharaoh{H6547} and his house{H1004} with great{H1419} plagues{H5061} because of{H1697} Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 12:17 And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram's wife. (kjv)

======= Genesis 12:18 ============

Genesis 12:18 And Pharaoh called Abram, and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife?(asv)

Genesis 12:18 Toen riep Farao Abram, en zeide: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven, dat zij uw huisvrouw is? (NL)

Genesis 12:18 And Pharaoh{H6547} called{H7121}{(H8799)} Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)}, What is this that thou hast done{H6213}{(H8804)} unto me? why didst thou not tell{H5046}{(H8689)} me that she was thy wife{H802}? (kjv-strongs#)

Gen 12:18 And Pharaoh called Abram and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife? (kjv)

======= Genesis 12:19 ============

Genesis 12:19 why saidst thou, She is my sister, so that I took her to be my wife? now therefore behold thy wife, take her, and go thy way.(asv)

Genesis 12:19 Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster; zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben? en nu, zie, daar is uw huisvrouw; neem haar en ga henen! (NL)

Genesis 12:19 Why saidst thou{H559}{(H8804)}, She is my sister{H269}? so I might have taken{H3947}{(H8799)} her to me to wife{H802}: now therefore behold thy wife{H802}, take{H3947}{(H8798)} her, and go thy way{H3212}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:19 Why saidst thou, She is my sister? so I might have taken her to me to wife: now therefore behold thy wife, take her, and go thy way. (kjv)

======= Genesis 12:20 ============

Genesis 12:20 And Pharaoh gave men charge concerning him: and they brought him on the way, and his wife, and all that he had.(asv)

Genesis 12:20 En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem, en zijn huisvrouw, en alles wat hij had. (NL)

Genesis 12:20 And Pharaoh{H6547} commanded{H6680}{(H8762)} his men{H582} concerning him: and they sent him away{H7971}{(H8762)}, and his wife{H802}, and all that he had. (kjv-strongs#)

Gen 12:20 And Pharaoh commanded his men concerning him: and they sent him away, and his wife, and all that he had.(kjv)

======= Genesis 13:1 ============

Genesis 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the South.(asv)

Genesis 13:1 Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hij had, en Lot met hem. (NL)

Genesis 13:1 And Abram{H87} went up{H5927}{(H8799)} out of Egypt{H4714}, he, and his wife{H802}, and all that he had, and Lot{H3876} with him, into the south{H5045}. (kjv-strongs#)

Gen 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. (kjv)

======= Genesis 13:2 ============

Genesis 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.(asv)

Genesis 13:2 En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud. (NL)

Genesis 13:2 And Abram{H87} was very{H3966} rich{H3513}{(H8804)} in cattle{H4735}, in silver{H3701}, and in gold{H2091}. (kjv-strongs#)

Gen 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. (kjv)

======= Genesis 13:3 ============

Genesis 13:3 And he went on his journeys from the South even to Beth-el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth-el and Ai,(asv)

Genesis 13:3 En hij ging, volgens zijn reizen, van het zuiden tot Beth-El toe, tot aan de plaats, waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Beth-El, en tussen Ai; (NL)

Genesis 13:3 And he went{H3212}{(H8799)} on his journeys{H4550} from the south{H5045} even to Bethel{H1008}, unto the place{H4725} where his tent{H168} had been{H1961}{(H8804)} at the beginning{H8462}, between Bethel{H1008} and Hai{H5857}; (kjv-strongs#)

Gen 13:3 And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai; (kjv)

======= Genesis 13:4 ============

Genesis 13:4 unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of Jehovah.(asv)

Genesis 13:4 Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had; en Abram heeft aldaar den Naam des HEEREN aangeroepen. (NL)

Genesis 13:4 Unto the place{H4725} of the altar{H4196}, which he had made{H6213}{(H8804)} there at the first{H7223}: and there Abram{H87} called{H7121}{(H8799)} on the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 13:4 Unto the place of the altar, which he had make there at the first: and there Abram called on the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 13:5 ============

Genesis 13:5 And Lot also, who went with Abram, had flocks, and herds, and tents.(asv)

Genesis 13:5 En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten. (NL)

Genesis 13:5 And Lot{H3876} also, which went{H1980}{(H8802)} with{H854} Abram{H87}, had flocks{H6629}, and herds{H1241}, and tents{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 13:5 And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents. (kjv)

======= Genesis 13:6 ============

Genesis 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.(asv)

Genesis 13:6 En dat land droeg hen niet, om samen te wonen; want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen. (NL)

Genesis 13:6 And the land{H776} was not able to bear{H5375}{(H8804)} them, that they might dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}: for their substance{H7399} was great{H7227}, so that they could{H3201}{(H8804)} not dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together. (kjv)

======= Genesis 13:7 ============

Genesis 13:7 And there was a strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdsmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelt then in the land.(asv)

Genesis 13:7 En er was twist tussen de herders van Abrams vee, en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in dat land. (NL)

Genesis 13:7 And there was a strife{H7379} between the herdmen{H7462}{(H8802)} of Abram's{H87} cattle{H4735} and the herdmen{H7462}{(H8802)} of Lot's{H3876} cattle{H4735}: and the Canaanite{H3669} and the Perizzite{H6522} dwelled{H3427}{(H8802)} then in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 13:7 And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. (kjv)

======= Genesis 13:8 ============

Genesis 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsmen and thy herdsmen; for we are brethren.(asv)

Genesis 13:8 En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders; want wij zijn mannen broeders. (NL)

Genesis 13:8 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)} unto Lot{H3876}, Let there be{H1961}{(H8799)} no{H408} strife{H4808}, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen{H7462}{(H8802)} and thy herdmen{H7462}{(H8802)}; for we{H582} be brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren. (kjv)

======= Genesis 13:9 ============

Genesis 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if [thou wilt take] the left hand, then I will go to the right; or if [thou take] the right hand, then I will go to the left.(asv)

Genesis 13:9 Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij; zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan; en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. (NL)

Genesis 13:9 Is not the whole land{H776} before thee{H6440}? separate thyself{H6504}{(H8734)}, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand{H8040}, then I will go to the right{H3231}{(H8686)}; or if thou depart to the right hand{H3225}, then I will go to the left{H8041}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. (kjv)

======= Genesis 13:10 ============

Genesis 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the Plain of the Jordan, that it was well watered every where, before Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of Jehovah, like the land of Egypt, as thou goest unto Zoar.(asv)

Genesis 13:10 En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar. (NL)

Genesis 13:10 And Lot{H3876} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and beheld{H7200}{(H8799)} all the plain{H3603} of Jordan{H3383}, that it was well watered{H4945} every where, before{H6440} the LORD{H3068} destroyed{H7843}{(H8763)} Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, even as the garden{H1588} of the LORD{H3068}, like the land{H776} of Egypt{H4714}, as thou comest{H935}{(H8800)} unto Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. (kjv)

======= Genesis 13:11 ============

Genesis 13:11 So Lot chose him all the Plain of the Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.(asv)

Genesis 13:11 Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten; en zij werden gescheiden, de een van den ander. (NL)

Genesis 13:11 Then Lot{H3876} chose{H977}{(H8799)} him all the plain{H3603} of Jordan{H3383}; and Lot{H3876} journeyed{H5265}{(H8799)} east{H6924}: and they separated themselves{H6504}{(H8735)} the one{H376} from the other{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 13:11 Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other. (kjv)

======= Genesis 13:12 ============

Genesis 13:12 Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the Plain, and moved his tent as far as Sodom.(asv)

Genesis 13:12 Abram dan woonde in het land Kanaan; en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. (NL)

Genesis 13:12 Abram{H87} dwelled{H3427}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and Lot{H3876} dwelled{H3427}{(H8804)} in the cities{H5892} of the plain{H3603}, and pitched his tent{H167}{(H8799)} toward{H5704} Sodom{H5467}. (kjv-strongs#)

Gen 13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. (kjv)

======= Genesis 13:13 ============

Genesis 13:13 Now the men of Sodom were wicked and sinners against Jehovah exceedingly.(asv)

Genesis 13:13 En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE. (NL)

Genesis 13:13 But the men{H582} of Sodom{H5467} were wicked{H7451} and sinners{H2400} before the LORD{H3068} exceedingly{H3966}. (kjv-strongs#)

Gen 13:13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly. (kjv)

======= Genesis 13:14 ============

Genesis 13:14 And Jehovah said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward:(asv)

Genesis 13:14 En de HEERE zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts. (NL)

Genesis 13:14 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8804)} unto Abram{H87}, after{H310} that Lot{H3876} was separated{H6504}{(H8736)} from him, Lift up{H5375}{(H8798)} now thine eyes{H5869}, and look{H7200}{(H8798)} from the place{H4725} where thou art northward{H6828}, and southward{H5045}, and eastward{H6924}, and westward{H3220}: (kjv-strongs#)

Gen 13:14 And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward: (kjv)

======= Genesis 13:15 ============

Genesis 13:15 for all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.(asv)

Genesis 13:15 Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid. (NL)

Genesis 13:15 For all the land{H776} which thou seest{H7200}{(H8802)}, to thee will I give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233} for{H5704} ever{H5769}. (kjv-strongs#)

Gen 13:15 For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever. (kjv)

======= Genesis 13:16 ============

Genesis 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then may thy seed also be numbered.(asv)

Genesis 13:16 En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. (NL)

Genesis 13:16 And I will make{H7760}{(H8804)} thy seed{H2233} as the dust{H6083} of the earth{H776}: so that{H834} if a man{H376} can{H3201}{(H8799)} number{H4487}{(H8800)} the dust{H6083} of the earth{H776}, then shall thy seed{H2233} also be numbered{H4487}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. (kjv)

======= Genesis 13:17 ============

Genesis 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for unto thee will I give it.(asv)

Genesis 13:17 Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. (NL)

Genesis 13:17 Arise{H6965}{(H8798)}, walk{H1980}{(H8690)} through the land{H776} in the length{H753} of it and in the breadth{H7341} of it; for I will give{H5414}{(H8799)} it unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee. (kjv)

======= Genesis 13:18 ============

Genesis 13:18 And Abram moved his tent, and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built there an altar unto Jehovah.(asv)

Genesis 13:18 En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar. (NL)

Genesis 13:18 Then Abram{H87} removed his tent{H167}{(H8799)}, and came{H935}{(H8799)} and dwelt{H3427}{(H8799)} in the plain{H436} of Mamre{H4471}, which is in Hebron{H2275}, and built{H1129}{(H8799)} there an altar{H4196} unto the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 13:18 Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.(kjv)

======= Genesis 14:1 ============

Genesis 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim,(asv)

Genesis 14:1 En het geschiedde in de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Ellasar, van Kedor-Laomer, de koning van Elam, en van Tideal, den koning der volken; (NL)

Genesis 14:1 And it came to pass in the days{H3117} of Amraphel{H569} king{H4428} of Shinar{H8152}, Arioch{H746} king{H4428} of Ellasar{H495}, Chedorlaomer{H3540} king{H4428} of Elam{H5867}, and Tidal{H8413} king{H4428} of nations{H1471}; (kjv-strongs#)

Gen 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations; (kjv)

======= Genesis 14:2 ============

Genesis 14:2 that they made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar).(asv)

Genesis 14:2 Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. (NL)

Genesis 14:2 That these made{H6213}{(H8804)} war{H4421} with{H854} Bera{H1298} king{H4428} of Sodom{H5467}, and with Birsha{H1306} king{H4428} of Gomorrah{H6017}, Shinab{H8134} king{H4428} of Admah{H126}, and Shemeber{H8038} king{H4428} of Zeboiim{H6636}, and the king{H4428} of Bela{H1106}, which is{H1931} Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 14:2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar. (kjv)

======= Genesis 14:3 ============

Genesis 14:3 All these joined together in the vale of Siddim (the same is the Salt Sea).(asv)

Genesis 14:3 Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. (NL)

Genesis 14:3 All these were joined together{H2266}{(H8804)} in the vale{H6010} of Siddim{H7708}, which{H1931} is the salt{H4417} sea{H3220}. (kjv-strongs#)

Gen 14:3 All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea. (kjv)

======= Genesis 14:4 ============

Genesis 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.(asv)

Genesis 14:4 Twaalf jaren hadden zij Kedor-Laomer gediend; maar in het dertiende jaar vielen zij af. (NL)

Genesis 14:4 Twelve{H6240}{H8147} years{H8141} they served{H5647}{(H8804)}{H853} Chedorlaomer{H3540}, and in the thirteenth{H7969}{H6240} year{H8141} they rebelled{H4775}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled. (kjv)

======= Genesis 14:5 ============

Genesis 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,(asv)

Genesis 14:5 Zo kwam Kedor-Laomer in het veertiende jaar, en de koningen, die met hem waren, en sloegen de Refaiten in Asteroth-Karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Schave-Kiriathaim; (NL)

Genesis 14:5 And in the fourteenth{H6240}{H702} year{H8141} came{H935}{(H8804)} Chedorlaomer{H3540}, and the kings{H4428} that were with him, and smote{H5221}{(H8686)} the Rephaims{H7497} in Ashteroth Karnaim{H6255}, and the Zuzims{H2104} in Ham{H1990}, and the Emims{H368} in Shaveh Kiriathaim{H7741}, (kjv-strongs#)

Gen 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim, (kjv)

======= Genesis 14:6 ============

Genesis 14:6 and the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness.(asv)

Genesis 14:6 En de Horieten op hun gebergte Seir, tot aan het effen veld van Paran, hetwelk aan de woestijn is. (NL)

Genesis 14:6 And the Horites{H2752} in their mount{H2042} Seir{H8165}, unto Elparan{H364}, which is by{H5921} the wilderness{H4057}. (kjv-strongs#)

Gen 14:6 And the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness. (kjv)

======= Genesis 14:7 ============

Genesis 14:7 And they returned, and came to En-mishpat (the same is Kadesh), and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazazon-tamar.(asv)

Genesis 14:7 Daarna keerden zij wederom, en kwamen tot En-Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en ook den Amoriet, die te Hazezon-Thamar woonde. (NL)

Genesis 14:7 And they returned{H7725}{(H8799)}, and came{H935}{(H8799)} to{H413} Enmishpat{H5880}, which is Kadesh{H6946}, and smote{H5221}{(H8686)} all the country{H7704} of the Amalekites{H6003}, and also the Amorites{H567}, that dwelt{H3427}{(H8802)} in Hazezontamar{H2688}. (kjv-strongs#)

Gen 14:7 And they returned, and came to Enmishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezontamar. (kjv)

======= Genesis 14:8 ============

Genesis 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar); and they set the battle in array against them in the vale of Siddim;(asv)

Genesis 14:8 Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar; en zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim, (NL)

Genesis 14:8 And there went out{H3318}{(H8799)} the king{H4428} of Sodom{H5467}, and the king{H4428} of Gomorrah{H6017}, and the king{H4428} of Admah{H126}, and the king{H4428} of Zeboiim{H6636}, and the king{H4428} of Bela{H1106}(the same{H1931} is Zoar{H6820};) and they joined{H6186}{(H8799)} battle{H4421} with them in the vale{H6010} of Siddim{H7708}; (kjv-strongs#)

Gen 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim; (kjv)

======= Genesis 14:9 ============

Genesis 14:9 against Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings against the five.(asv)

Genesis 14:9 Tegen Kedor-Laomer, den koning van Elam, en Tideal, den koning der volken, en Amrafel, den koning van Sinear, en Arioch, den koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf. (NL)

Genesis 14:9 With Chedorlaomer{H3540} the king{H4428} of Elam{H5867}, and with Tidal{H8413} king{H4428} of nations{H1471}, and Amraphel{H569} king{H4428} of Shinar{H8152}, and Arioch{H746} king{H4428} of Ellasar{H495}; four{H702} kings{H4428} with five{H2568}. (kjv-strongs#)

Gen 14:9 With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five. (kjv)

======= Genesis 14:10 ============

Genesis 14:10 Now the vale of Siddim was full of slime pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell there, and they that remained fled to the mountain.(asv)

Genesis 14:10 Het dal nu van Siddim was vol lijmputten; en de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten, en vielen aldaar; en de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte. (NL)

Genesis 14:10 And the vale{H6010} of Siddim{H7708} was full of{H875} slimepits{H875}{H2564}; and the kings{H4428} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017} fled{H5127}{(H8799)}, and fell{H5307}{(H8799)} there; and they that remained{H7604}{(H8737)} fled{H5127}{(H8804)} to the mountain{H2022}. (kjv-strongs#)

Gen 14:10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain. (kjv)

======= Genesis 14:11 ============

Genesis 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.(asv)

Genesis 14:11 En zij namen al de have van Sodom en Gomorra, en al hun spijze, en trokken weg. (NL)

Genesis 14:11 And they took{H3947}{(H8799)} all the goods{H7399} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, and all their victuals{H400}, and went their way{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way. (kjv)

======= Genesis 14:12 ============

Genesis 14:12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.(asv)

Genesis 14:12 Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en zijn have, en trokken weg; want hij woonde in Sodom. (NL)

Genesis 14:12 And they took{H3947}{(H8799)} Lot{H3876}, Abram's{H87} brother's{H251} son{H1121}, who dwelt{H3427}{(H8802)} in Sodom{H5467}, and his goods{H7399}, and departed{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. (kjv)

======= Genesis 14:13 ============

Genesis 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew: now he dwelt by the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner; and these were confederate with Abram. [(asv)

Genesis 14:13 Toen kwam er een, die ontkomen was, en boodschapte het aan Abram, den Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eskol, en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. (NL)

Genesis 14:13 And there came{H935}{(H8799)} one that had escaped{H6412}, and told{H5046}{(H8686)} Abram{H87} the Hebrew{H5680}; for he dwelt{H7931}{(H8802)} in the plain{H436} of Mamre{H4471} the Amorite{H567}, brother{H251} of Eshcol{H812}, and brother{H251} of Aner{H6063}: and these were confederate{H1167}{H1285} with Abram{H87}. (kjv-strongs#)

Gen 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew; for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner: and these were confederate with Abram. (kjv)

======= Genesis 14:14 ============

Genesis 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he led forth his trained men, born in his house, three hundred and eighteen, and pursued as far as Dan.(asv)

Genesis 14:14 Als Abram hoorde, dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, driehonderd en achttien, en hij jaagde hen na tot Dan toe. (NL)

Genesis 14:14 And when Abram{H87} heard{H8085}{(H8799)} that his brother{H251} was taken captive{H7617}{(H8738)}, he armed{H7324}{(H8686)} his trained{H2593} servants, born{H3211} in his own house{H1004}, three{H7969} hundred{H3967} and eighteen{H6240}{H8083}, and pursued{H7291}{(H8799)} them unto Dan{H1835}. (kjv-strongs#)

Gen 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and eighteen, and pursued them unto Dan. (kjv)

======= Genesis 14:15 ============

Genesis 14:15 And he divided himself against them by night, he and his servants, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.(asv)

Genesis 14:15 En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze; en hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damaskus. (NL)

Genesis 14:15 And he divided{H2505}{(H8735)} himself against them, he and his servants{H5650}, by night{H3915}, and smote{H5221}{(H8686)} them, and pursued{H7291}{(H8799)} them unto Hobah{H2327}, which is on the left hand{H8040} of Damascus{H1834}. (kjv-strongs#)

Gen 14:15 And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. (kjv)

======= Genesis 14:16 ============

Genesis 14:16 And he brought back all the goods, and also brought back his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.(asv)

Genesis 14:16 En hij bracht alle have weder, en ook Lot zijn broeder en deszelfs have bracht hij weder, als ook de vrouwen, en het volk. (NL)

Genesis 14:16 And he brought back{H7725}{(H8686)} all the goods{H7399}, and also brought again{H7725}{(H8689)} his brother{H251} Lot{H3876}, and his goods{H7399}, and the women{H802} also, and the people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 14:16 And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people. (kjv)

======= Genesis 14:17 ============

Genesis 14:17 And the king of Sodom went out to meet him, after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings that were with him, at the vale of Shaveh (the same is the King's Vale).(asv)

Genesis 14:17 En de koning van Sodom toog uit, hem tegemoet (nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor-Laomer, en van de koningen, die met hem waren), tot het dal Schave, dat is, het dal des konings. (NL)

Genesis 14:17 And the king{H4428} of Sodom{H5467} went out{H3318}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him after{H310} his return{H7725}{(H8800)} from the slaughter{H5221}{(H8687)} of Chedorlaomer{H3540}, and of the kings{H4428} that were with him, at the valley{H6010} of Shaveh{H7740}, which{H1931} is the king's{H4428} dale{H6010}. (kjv-strongs#)

Gen 14:17 And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king's dale. (kjv)

======= Genesis 14:18 ============

Genesis 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was priest of God Most High.(asv)

Genesis 14:18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods. (NL)

Genesis 14:18 And Melchizedek{H4442} king{H4428} of Salem{H8004} brought forth{H3318}{(H8689)} bread{H3899} and wine{H3196}: and he was the priest{H3548} of the most high{H5945} God{H410}. (kjv-strongs#)

Gen 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God. (kjv)

======= Genesis 14:19 ============

Genesis 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth:(asv)

Genesis 14:19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! (NL)

Genesis 14:19 And he blessed{H1288}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be Abram{H87} of the most high{H5945} God{H410}, possessor{H7069}{(H8802)} of heaven{H8064} and earth{H776}: (kjv-strongs#)

Gen 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth: (kjv)

======= Genesis 14:20 ============

Genesis 14:20 and blessed be God Most High, who hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him a tenth of all.(asv)

Genesis 14:20 En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles. (NL)

Genesis 14:20 And blessed{H1288}{(H8803)} be the most high{H5945} God{H410}, which hath delivered{H4042}{(H8765)} thine enemies{H6862} into thy hand{H3027}. And he gave{H5414}{(H8799)} him tithes{H4643} of all. (kjv-strongs#)

Gen 14:20 And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. (kjv)

======= Genesis 14:21 ============

Genesis 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself.(asv)

Genesis 14:21 En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u. (NL)

Genesis 14:21 And the king{H4428} of Sodom{H5467} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Give{H5414}{(H8798)} me the persons{H5315}, and take{H3947}{(H8798)} the goods{H7399} to thyself. (kjv-strongs#)

Gen 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself. (kjv)

======= Genesis 14:22 ============

Genesis 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto Jehovah, God Most High, possessor of heaven and earth,(asv)

Genesis 14:22 Doch Abram zeide tot den koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den HEERE, den allerhoogste God, Die hemel en aarde bezit; (NL)

Genesis 14:22 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)} to the king{H4428} of Sodom{H5467}, I have lift up{H7311}{(H8689)} mine hand{H3027} unto the LORD{H3068}, the most high{H5945} God{H410}, the possessor{H7069}{(H8802)} of heaven{H8064} and earth{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heaven and earth, (kjv)

======= Genesis 14:23 ============

Genesis 14:23 that I will not take a thread nor a shoe-latchet nor aught that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:(asv)

Genesis 14:23 Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles, dat het uwe is, iets neme! opdat gij niet zegt: Ik heb Abram rijk gemaakt! (NL)

Genesis 14:23 That I will not{H518} take from a thread{H2339} even to a shoelatchet{H5275}{H8288}, and that I will not{H518} take{H3947}{(H8799)} any thing that is thine, lest thou shouldest say{H559}{(H8799)}, I have made{H6238} Abram{H87} rich{H6238}{(H8689)}: (kjv-strongs#)

Gen 14:23 That I will not take from a thread even to a shoelatchet, and that I will not take any thing that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich: (kjv)

======= Genesis 14:24 ============

Genesis 14:24 save only that which the young men have eaten, and the portion of the men that went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.(asv)

Genesis 14:24 Het zij buiten mij; alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel dezer mannen, die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen! (NL)

Genesis 14:24 Save{H1107} only that which{H834} the young men{H5288} have eaten{H398}{(H8804)}, and the portion{H2506} of the men{H582} which went{H1980}{(H8804)} with{H854} me, Aner{H6063}, Eshcol{H812}, and Mamre{H4471}; let them{H1992} take{H3947}{(H8799)} their portion{H2506}. (kjv-strongs#)

Gen 14:24 Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.(kjv)

======= Genesis 15:1 ============

Genesis 15:1 After these things the word of Jehovah came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, [and] thy exceeding great reward.(asv)

Genesis 15:1 Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot. (NL)

Genesis 15:1 After{H310} these things{H1697} the word{H1697} of the LORD{H3068} came{H1961}{(H8804)} unto Abram{H87} in a vision{H4236}, saying{H559}{(H8800)}, Fear{H3372}{(H8799)} not, Abram{H87}: I am thy shield{H4043}, and thy exceeding{H3966} great{H7235}{(H8687)} reward{H7939}. (kjv-strongs#)

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. (kjv)

======= Genesis 15:2 ============

Genesis 15:2 And Abram said, O Lord Jehovah, what wilt thou give me, seeing I go childless, and he that shall be possessor of my house is Eliezer of Damascus?(asv)

Genesis 15:2 Toen zeide Abram: Heere, HEERE! wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? (NL)

Genesis 15:2 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)}, Lord{H136} GOD{H3069}, what wilt thou give{H5414}{(H8799)} me, seeing I go{H1980}{(H8802)} childless{H6185}, and the steward{H1121}{H4943} of my house{H1004} is this{H1931} Eliezer{H461} of Damascus{H1834}? (kjv-strongs#)

Gen 15:2 And Abram said, LORD God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? (kjv)

======= Genesis 15:3 ============

Genesis 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.(asv)

Genesis 15:3 Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn! (NL)

Genesis 15:3 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)}, Behold, to me thou hast given{H5414}{(H8804)} no{H3808} seed{H2233}: and, lo, one born{H1121} in my house{H1004} is mine heir{H3423}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir. (kjv)

======= Genesis 15:4 ============

Genesis 15:4 And, behold, the word of Jehovah came unto him, saying, This man shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.(asv)

Genesis 15:4 En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn; maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. (NL)

Genesis 15:4 And, behold, the word{H1697} of the LORD{H3068} came unto him, saying{H559}{(H8800)}, This shall not be thine heir{H3423}{(H8799)}; but he that shall come forth{H3318}{(H8799)} out of thine own bowels{H4578} shall be thine heir{H3423}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:4 And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. (kjv)

======= Genesis 15:5 ============

Genesis 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and number the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.(asv)

Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! (NL)

Genesis 15:5 And he brought him forth{H3318}{(H8686)} abroad{H2351}, and said{H559}{(H8799)}, Look{H5027}{(H8685)} now toward heaven{H8064}, and tell{H5608}{(H8798)} the stars{H3556}, if thou be able{H3201}{(H8799)} to number{H5608}{(H8800)} them: and he said{H559}{(H8799)} unto him, So{H3541} shall thy seed{H2233} be. (kjv-strongs#)

Gen 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be. (kjv)

======= Genesis 15:6 ============

Genesis 15:6 And he believed in Jehovah; and he reckoned it to him for righteousness.(asv)

Genesis 15:6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. (NL)

Genesis 15:6 And he believed{H539}{(H8689)} in the LORD{H3068}; and he counted{H2803}{(H8799)} it to him for righteousness{H6666}. (kjv-strongs#)

Gen 15:6 And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness. (kjv)

======= Genesis 15:7 ============

Genesis 15:7 And he said unto him, I am Jehovah that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.(asv)

Genesis 15:7 Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. (NL)

Genesis 15:7 And he said{H559}{(H8799)} unto him, I am the LORD{H3068} that brought thee out{H3318}{(H8689)} of Ur{H218} of the Chaldees{H3778}, to give{H5414}{(H8800)} thee this land{H776} to inherit{H3423}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 15:7 And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it. (kjv)

======= Genesis 15:8 ============

Genesis 15:8 And he said, O Lord Jehovah, whereby shall I know that I shall inherit it?(asv)

Genesis 15:8 En hij zeide: Heere, HEERE! waarbij zal ik weten, dat ik het erfelijk bezitten zal? (NL)

Genesis 15:8 And he said{H559}{(H8799)}, Lord{H136} GOD{H3069}, whereby{H4100} shall I know{H3045}{(H8799)} that I shall inherit it{H3423}{(H8799)}? (kjv-strongs#)

Gen 15:8 And he said, LORD God, whereby shall I know that I shall inherit it? (kjv)

======= Genesis 15:9 ============

Genesis 15:9 And he said unto him, Take me a heifer three years old, and a she-goat three years old, and a ram three years old, and a turtle-dove, and a young pigeon.(asv)

Genesis 15:9 En Hij zeide tot hem: Neem Mij een driejarige vaars, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. (NL)

Genesis 15:9 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Take{H3947}{(H8798)} me an heifer{H5697} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a she goat{H5795} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a ram{H352} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a turtledove{H8449}, and a young pigeon{H1469}. (kjv-strongs#)

Gen 15:9 And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon. (kjv)

======= Genesis 15:10 ============

Genesis 15:10 And he took him all these, and divided them in the midst, and laid each half over against the other: but the birds divided he not.(asv)

Genesis 15:10 En hij bracht Hem deze alle, en hij deelde ze middendoor, en hij legde elks deel tegen het andere over; maar het gevogelte deelde hij niet. (NL)

Genesis 15:10 And he took{H3947}{(H8799)} unto him all these, and divided{H1334}{(H8762)} them in the midst{H8432}, and laid{H5414}{(H8799)} each{H376} piece{H1335} one against{H7125}{(H8800)} another{H7453}: but the birds{H6833} divided{H1334}{(H8804)} he not. (kjv-strongs#)

Gen 15:10 And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not. (kjv)

======= Genesis 15:11 ============

Genesis 15:11 And the birds of prey came down upon the carcasses, and Abram drove them away.(asv)

Genesis 15:11 En het wild gevogelte kwam neder op het aas; maar Abram joeg het weg. (NL)

Genesis 15:11 And when the fowls{H5861} came down{H3381}{(H8799)} upon the carcases{H6297}, Abram{H87} drove them away{H5380}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away. (kjv)

======= Genesis 15:12 ============

Genesis 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, a horror of great darkness fell upon him.(asv)

Genesis 15:12 En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram; en ziet, een schrik, en grote duisternis viel op hem. (NL)

Genesis 15:12 And when the sun{H8121} was going down{H935}{(H8800)}, a deep sleep{H8639} fell{H5307}{(H8804)} upon Abram{H87}; and, lo, an horror{H367} of great{H1419} darkness{H2825} fell{H5307}{(H8802)} upon him. (kjv-strongs#)

Gen 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him. (kjv)

======= Genesis 15:13 ============

Genesis 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be sojourners in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;(asv)

Genesis 15:13 Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. (NL)

Genesis 15:13 And he said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Know{H3045}{(H8799)} of a surety{H3045}{(H8800)} that thy seed{H2233} shall be a stranger{H1616} in a land{H776} that is not theirs, and shall serve{H5647}{(H8804)} them; and they shall afflict{H6031}{(H8765)} them four{H702} hundred{H3967} years{H8141}; (kjv-strongs#)

Gen 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not their's, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; (kjv)

======= Genesis 15:14 ============

Genesis 15:14 and also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.(asv)

Genesis 15:14 Doch Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have. (NL)

Genesis 15:14 And also that nation{H1471}, whom they shall serve{H5647}{(H8799)}, will I judge{H1777}{(H8802)}: and afterward{H310}{H3651} shall they come out{H3318}{(H8799)} with great{H1419} substance{H7399}. (kjv-strongs#)

Gen 15:14 And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance. (kjv)

======= Genesis 15:15 ============

Genesis 15:15 But thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.(asv)

Genesis 15:15 En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede; gij zult in goeden ouderdom begraven worden. (NL)

Genesis 15:15 And thou shalt go{H935}{(H8799)} to thy fathers{H1} in peace{H7965}; thou shalt be buried{H6912}{(H8735)} in a good{H2896} old age{H7872}. (kjv-strongs#)

Gen 15:15 And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age. (kjv)

======= Genesis 15:16 ============

Genesis 15:16 And in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorite is not yet full.(asv)

Genesis 15:16 En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. (NL)

Genesis 15:16 But in the fourth{H7243} generation{H1755} they shall come hither{H2008} again{H7725}{(H8799)}: for the iniquity{H5771} of the Amorites{H567} is not yet{H2008} full{H8003}. (kjv-strongs#)

Gen 15:16 But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full. (kjv)

======= Genesis 15:17 ============

Genesis 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace, and a flaming torch that passed between these pieces.(asv)

Genesis 15:17 En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging. (NL)

Genesis 15:17 And it came to pass, that, when the sun{H8121} went down{H935}{(H8804)}, and it was dark{H5939}, behold a smoking{H6227} furnace{H8574}, and a burning{H784} lamp{H3940} that passed{H5674}{(H8804)} between{H996} those pieces{H1506}. (kjv-strongs#)

Gen 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces. (kjv)

======= Genesis 15:18 ============

Genesis 15:18 In that day Jehovah made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:(asv)

Genesis 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath: (NL)

Genesis 15:18 In the same{H1931} day{H3117} the LORD{H3068} made{H3772}{(H8804)} a covenant{H1285} with Abram{H87}, saying{H559}{(H8800)}, Unto thy seed{H2233} have I given{H5414}{(H8804)} this land{H776}, from the river{H5104} of Egypt{H4714} unto the great{H1419} river{H5104}, the river{H5104} Euphrates{H6578}: (kjv-strongs#)

Gen 15:18 In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates: (kjv)

======= Genesis 15:19 ============

Genesis 15:19 the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,(asv)

Genesis 15:19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet, (NL)

Genesis 15:19 The Kenites{H7017}, and the Kenizzites{H7074}, and the Kadmonites{H6935}, (kjv-strongs#)

Gen 15:19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites, (kjv)

======= Genesis 15:20 ============

Genesis 15:20 and the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim,(asv)

Genesis 15:20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten, (NL)

Genesis 15:20 And the Hittites{H2850}, and the Perizzites{H6522}, and the Rephaims{H7497}, (kjv-strongs#)

Gen 15:20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, (kjv)

======= Genesis 15:21 ============

Genesis 15:21 and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.(asv)

Genesis 15:21 En den Amoriet, en den Kanaaniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet. (NL)

Genesis 15:21 And the Amorites{H567}, and the Canaanites{H3669}, and the Girgashites{H1622}, and the Jebusites{H2983}. (kjv-strongs#)

Gen 15:21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.(kjv)

======= Genesis 16:1 ============

Genesis 16:1 Now Sarai, Abram's wife, bare him no children: and she had a handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.(asv)

Genesis 16:1 Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet; en zij had een Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar. (NL)

Genesis 16:1 Now Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802} bare{H3205} him no{H3808} children{H3205}{(H8804)}: and she had an handmaid{H8198}, an Egyptian{H4713}, whose name{H8034} was Hagar{H1904}. (kjv-strongs#)

Gen 16:1 Now Sarai Abram's wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. (kjv)

======= Genesis 16:2 ============

Genesis 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, Jehovah hath restrained me from bearing; go in, I pray thee, unto my handmaid; it may be that I shall obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.(asv)

Genesis 16:2 Zo zeide Sarai tot Abram: Zie toch, de HEERE heeft mij toegesloten, dat ik niet bare; ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. (NL)

Genesis 16:2 And Sarai{H8297} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Behold now, the LORD{H3068} hath restrained me{H6113}{(H8804)} from bearing{H3205}{(H8800)}: I pray thee, go in{H935}{(H8798)} unto my maid{H8198}; it may{H194} be that I may obtain children{H1129}{(H8735)} by her. And Abram{H87} hearkened{H8085}{(H8799)} to the voice{H6963} of Sarai{H8297}. (kjv-strongs#)

Gen 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. (kjv)

======= Genesis 16:3 ============

Genesis 16:3 And Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her handmaid, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to Abram her husband to be his wife.(asv)

Genesis 16:3 Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van tien jaren, welke Abram in het land Kanaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. (NL)

Genesis 16:3 And Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802} took{H3947}{(H8799)} Hagar{H1904} her maid{H8198} the Egyptian{H4713}, after{H7093} Abram{H87} had dwelt{H3427}{(H8800)} ten{H6235} years{H8141} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and gave{H5414}{(H8799)} her to her husband{H376} Abram{H87} to be his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 16:3 And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. (kjv)

======= Genesis 16:4 ============

Genesis 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.(asv)

Genesis 16:4 En hij ging in tot Hagar, en zij ontving. Als zij nu zag, dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. (NL)

Genesis 16:4 And he went in{H935}{(H8799)} unto Hagar{H1904}, and she conceived{H2029}{(H8799)}: and when she saw{H7200}{(H8799)} that she had conceived{H2029}{(H8804)}, her mistress{H1404} was despised{H7043}{(H8799)} in her eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. (kjv)

======= Genesis 16:5 ============

Genesis 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I gave my handmaid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: Jehovah judge between me and thee.(asv)

Genesis 16:5 Toen zeide Sarai tot Abram: Mijn ongelijk is op u; ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven; nu zij ziet, dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen; de HEERE rechte tussen mij en tussen u! (NL)

Genesis 16:5 And Sarai{H8297} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, My wrong{H2555} be upon thee: I have given{H5414}{(H8804)} my maid{H8198} into thy bosom{H2436}; and when she saw{H7200}{(H8799)} that she had conceived{H2029}{(H8804)}, I was despised{H7043}{(H8799)} in her eyes{H5869}: the LORD{H3068} judge{H8199}{(H8799)} between me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee. (kjv)

======= Genesis 16:6 ============

Genesis 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her that which is good in thine eyes. And Sarai dealt hardly with her, and she fled from her face.(asv)

Genesis 16:6 En Abram zeide tot Sarai: Zie uw dienstmaagd is in uw hand; doe haar, wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht. (NL)

Genesis 16:6 But Abram{H87} said{H559}{(H8799)} unto Sarai{H8297}, Behold, thy maid{H8198} is in thy hand{H3027}; do{H6213}{(H8798)} to her as it pleaseth thee{H2896}{H5869}. And when Sarai{H8297} dealt hardly with{H6031}{(H8762)} her, she fled{H1272}{(H8799)} from her face{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thine hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. (kjv)

======= Genesis 16:7 ============

Genesis 16:7 And the angel of Jehovah found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.(asv)

Genesis 16:7 En de Engel des HEEREN vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op den weg van Sur. (NL)

Genesis 16:7 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} found her{H4672}{(H8799)} by a fountain{H5869} of water{H4325} in the wilderness{H4057}, by the fountain{H5869} in the way{H1870} to Shur{H7793}. (kjv-strongs#)

Gen 16:7 And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. (kjv)

======= Genesis 16:8 ============

Genesis 16:8 And he said, Hagar, Sarai's handmaid, whence camest thou? and whither goest thou? And she said, I am fleeing from the face of my mistress Sarai.(asv)

Genesis 16:8 En hij zeide: Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt gij, en waar zult gij heengaan? En zij zeide: Ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai! (NL)

Genesis 16:8 And he said{H559}{(H8799)}, Hagar{H1904}, Sarai's{H8297} maid{H8198}, whence{H335} camest thou{H935}{(H8804)}? and whither wilt thou go{H3212}{(H8799)}? And she said{H559}{(H8799)}, I flee{H1272}{(H8802)} from the face{H6440} of my mistress{H1404} Sarai{H8297}. (kjv-strongs#)

Gen 16:8 And he said, Hagar, Sarai's maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. (kjv)

======= Genesis 16:9 ============

Genesis 16:9 And the angel of Jehovah said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.(asv)

Genesis 16:9 Toen zeide de Engel des HEEREN tot haar: Keer weder tot uw vrouw, en verneder u onder haar handen. (NL)

Genesis 16:9 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Return{H7725}{(H8798)} to thy mistress{H1404}, and submit{H6031}{(H8690)} thyself under her hands{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 16:9 And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. (kjv)

======= Genesis 16:10 ============

Genesis 16:10 And the angel of Jehovah said unto her, I will greatly multiply thy seed, that it shall not be numbered for multitude.(asv)

Genesis 16:10 Voorts zeide de Engel des HEEREN tot haar: Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. (NL)

Genesis 16:10 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, I will multiply{H7235}{(H8686)} thy seed{H2233} exceedingly{H7235}{(H8687)}, that it shall not be numbered{H5608}{(H8735)} for multitude{H7230}. (kjv-strongs#)

Gen 16:10 And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. (kjv)

======= Genesis 16:11 ============

Genesis 16:11 And the angel of Jehovah said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son; and thou shalt call his name Ishmael, because Jehovah hath heard thy affliction.(asv)

Genesis 16:11 Ook zeide des HEEREN Engel tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismael noemen, omdat de HEERE uw verdrukking aangehoord heeft. (NL)

Genesis 16:11 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Behold{H2009}, thou art with child{H2030}, and shalt bear{H3205}{(H8802)} a son{H1121}, and shalt call{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Ishmael{H3458}; because the LORD{H3068} hath heard{H8085}{(H8804)} thy affliction{H6040}. (kjv-strongs#)

Gen 16:11 And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction. (kjv)

======= Genesis 16:12 ============

Genesis 16:12 And he shall be [as] a wild ass among men; his hand [shall be] against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell over against all his brethren.(asv)

Genesis 16:12 En hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. (NL)

Genesis 16:12 And he will be a wild{H6501} man{H120}; his hand{H3027} will be against every man, and every man's hand{H3027} against him; and he shall dwell{H7931}{(H8799)} in the presence{H6440} of all his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 16:12 And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren. (kjv)

======= Genesis 16:13 ============

Genesis 16:13 And she called the name of Jehovah that spake unto her, Thou art a God that seeth: for she said, Have I even here looked after him that seeth me?(asv)

Genesis 16:13 En zij noemde den Naam des HEEREN, Die tot haar sprak: Gij, God des aanziens! want zij zeide: Heb ik ook hier gezien naar Dien, Die mij aanziet? (NL)

Genesis 16:13 And she called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the LORD{H3068} that spake{H1696}{(H8802)} unto her, Thou God{H410} seest me{H7210}: for she said{H559}{(H8804)}, Have I also here{H1988} looked{H7200}{(H8804)} after him{H310} that seeth me{H7210}? (kjv-strongs#)

Gen 16:13 And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me? (kjv)

======= Genesis 16:14 ============

Genesis 16:14 Wherefore the well was called Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.(asv)

Genesis 16:14 Daarom noemde men dien put, den put Lachai-Roi; ziet, hij is tussen Kades en tussen Bered. (NL)

Genesis 16:14 Wherefore the well{H875} was called{H7121}{(H8804)} Beerlahairoi{H883}{H2416}; behold, it is between Kadesh{H6946} and Bered{H1260}. (kjv-strongs#)

Gen 16:14 Wherefore the well was called Beerlahairoi; behold, it is between Kadesh and Bered. (kjv)

======= Genesis 16:15 ============

Genesis 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called the name of his son, whom Hagar bare, Ishmael.(asv)

Genesis 16:15 En Hagar baarde Abram een zoon; en Abram noemde den naam zijns zoons, die Hagar gebaard had, Ismael. (NL)

Genesis 16:15 And Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8799)} Abram{H87} a son{H1121}: and Abram{H87} called{H7121}{(H8799)} his son's{H1121} name{H8034}, which Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8804)}, Ishmael{H3458}. (kjv-strongs#)

Gen 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael. (kjv)

======= Genesis 16:16 ============

Genesis 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.(asv)

Genesis 16:16 En Abram was zes en tachtig jaren oud, toen Hagar Ismael aan Abram baarde. (NL)

Genesis 16:16 And Abram{H87} was fourscore{H8084}{H8141} and six{H8337} years{H8141} old{H1121}, when Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8800)} Ishmael{H3458} to Abram{H87}. (kjv-strongs#)

Gen 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.(kjv)

======= Genesis 17:1 ============

Genesis 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, Jehovah appeared to Abram, and said unto him, I am God Almighty; walk before me, and be thou perfect.(asv)

Genesis 17:1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! (NL)

Genesis 17:1 And when Abram{H87} was ninety{H8673}{H8141} years{H8141} old{H1121} and nine{H8672}, the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} to Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)} unto him, I am the Almighty{H7706} God{H410}; walk{H1980}{(H8690)} before me{H6440}, and be thou perfect{H8549}. (kjv-strongs#)

Gen 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect. (kjv)

======= Genesis 17:2 ============

Genesis 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly.(asv)

Genesis 17:2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. (NL)

Genesis 17:2 And I will make{H5414}{(H8799)} my covenant{H1285} between me and thee, and will multiply{H7235}{(H8686)} thee exceedingly{H3966}{H3966}. (kjv-strongs#)

Gen 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. (kjv)

======= Genesis 17:3 ============

Genesis 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,(asv)

Genesis 17:3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: (NL)

Genesis 17:3 And Abram{H87} fell{H5307}{(H8799)} on his face{H6440}: and God{H430} talked{H1696}{(H8762)} with him, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying, (kjv)

======= Genesis 17:4 ============

Genesis 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be the father of a multitude of nations.(asv)

Genesis 17:4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden! (NL)

Genesis 17:4 As for me{H589}, behold, my covenant{H1285} is with thee, and thou shalt be a father{H1} of many{H1995} nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. (kjv)

======= Genesis 17:5 ============

Genesis 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for the father of a multitude of nations have I made thee.(asv)

Genesis 17:5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. (NL)

Genesis 17:5 Neither shall thy name{H8034} any more be called{H7121}{(H8735)} Abram{H87}, but thy name{H8034} shall be Abraham{H85}; for a father{H1} of many{H1995} nations{H1471} have I made thee{H5414}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee. (kjv)

======= Genesis 17:6 ============

Genesis 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.(asv)

Genesis 17:6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. (NL)

Genesis 17:6 And I will make{H6509} thee exceeding{H3966}{H3966} fruitful{H6509}{(H8689)}, and I will make{H5414}{(H8804)} nations{H1471} of thee, and kings{H4428} shall come out{H3318}{(H8799)} of thee. (kjv-strongs#)

Gen 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. (kjv)

======= Genesis 17:7 ============

Genesis 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee.(asv)

Genesis 17:7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. (NL)

Genesis 17:7 And I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} between me and thee and thy seed{H2233} after thee{H310} in their generations{H1755} for an everlasting{H5769} covenant{H1285}, to be a God{H430} unto thee, and to thy seed{H2233} after thee{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. (kjv)

======= Genesis 17:8 ============

Genesis 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land of thy sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.(asv)

Genesis 17:8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. (NL)

Genesis 17:8 And I will give{H5414}{(H8804)} unto thee, and to thy seed{H2233} after thee{H310}, the land{H776} wherein thou art a stranger{H4033}, all the land{H776} of Canaan{H3667}, for an everlasting{H5769} possession{H272}; and I will be their God{H430}. (kjv-strongs#)

Gen 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God. (kjv)

======= Genesis 17:9 ============

Genesis 17:9 And God said unto Abraham, And as for thee, thou shalt keep my covenant, thou, and thy seed after thee throughout their generations.(asv)

Genesis 17:9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten. (NL)

Genesis 17:9 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Thou shalt keep{H8104}{(H8799)} my covenant{H1285} therefore, thou, and thy seed{H2233} after thee{H310} in their generations{H1755}. (kjv-strongs#)

Gen 17:9 And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations. (kjv)

======= Genesis 17:10 ============

Genesis 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee: every male among you shall be circumcised.(asv)

Genesis 17:10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. (NL)

Genesis 17:10 This is my covenant{H1285}, which ye shall keep{H8104}{(H8799)}, between me and you and thy seed{H2233} after thee{H310}; Every man child{H2145} among you shall be circumcised{H4135}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. (kjv)

======= Genesis 17:11 ============

Genesis 17:11 And ye shall be circumcised in the flesh of your foreskin; and it shall be a token of a covenant betwixt me and you.(asv)

Genesis 17:11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. (NL)

Genesis 17:11 And ye shall circumcise{H5243}{(H8804)} the flesh{H1320} of your foreskin{H6190}; and it shall be a token{H226} of the covenant{H1285} betwixt me and you. (kjv-strongs#)

Gen 17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. (kjv)

======= Genesis 17:12 ============

Genesis 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every male throughout your generations, he that is born in the house, or bought with money of any foreigner that is not of thy seed.(asv)

Genesis 17:12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; (NL)

Genesis 17:12 And he that is eight{H8083} days{H3117} old{H1121} shall be circumcised{H4135}{(H8735)} among you, every man child{H2145} in your generations{H1755}, he that is born{H3211} in the house{H1004}, or bought{H4736} with money{H3701} of any stranger{H1121}{H5236}, which is not of thy seed{H2233}. (kjv-strongs#)

Gen 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. (kjv)

======= Genesis 17:13 ============

Genesis 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.(asv)

Genesis 17:13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. (NL)

Genesis 17:13 He that is born{H3211} in thy house{H1004}, and he that is bought{H4736} with thy money{H3701}, must needs{H4135}{(H8736)} be circumcised{H4135}{(H8735)}: and my covenant{H1285} shall be in your flesh{H1320} for an everlasting{H5769} covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. (kjv)

======= Genesis 17:14 ============

Genesis 17:14 And the uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.(asv)

Genesis 17:14 En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken. (NL)

Genesis 17:14 And the uncircumcised{H6189} man child{H2145} whose{H834} flesh{H1320} of his foreskin{H6190} is not circumcised{H4135}{(H8735)}, that soul{H5315} shall be cut off{H3772}{(H8738)} from his people{H5971}; he hath broken{H6565}{(H8689)} my covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant. (kjv)

======= Genesis 17:15 ============

Genesis 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.(asv)

Genesis 17:15 Nog zeide God tot Abraham: Gij zult den naam van uw huisvrouw Sarai, niet Sarai noemen; maar haar naam zal zijn Sara. (NL)

Genesis 17:15 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, As for Sarai{H8297} thy wife{H802}, thou shalt not call{H7121}{(H8799)} her name{H8034} Sarai{H8297}, but{H3588} Sarah{H8283} shall her name{H8034} be. (kjv-strongs#)

Gen 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. (kjv)

======= Genesis 17:16 ============

Genesis 17:16 And I will bless her, and moreover I will give thee a son of her: yea, I will bless her, and she shall be [a mother of] nations; kings of peoples shall be of her.(asv)

Genesis 17:16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden! (NL)

Genesis 17:16 And I will bless{H1288}{(H8765)} her, and give{H5414}{(H8804)} thee a son{H1121} also of her: yea, I will bless{H1288}{(H8765)} her, and she shall be a mother of nations{H1471}; kings{H4428} of people{H5971} shall be of her. (kjv-strongs#)

Gen 17:16 And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her. (kjv)

======= Genesis 17:17 ============

Genesis 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is a hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?(asv)

Genesis 17:17 Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, een kind geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren? (NL)

Genesis 17:17 Then Abraham{H85} fell{H5307}{(H8799)} upon his face{H6440}, and laughed{H6711}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)} in his heart{H3820}, Shall a child be born{H3205}{(H8735)} unto him that is an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}? and shall Sarah{H8283}, that is ninety{H8673} years{H8141} old{H1323}, bear{H3205}{(H8799)}? (kjv-strongs#)

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear? (kjv)

======= Genesis 17:18 ============

Genesis 17:18 And Abraham said unto God, Oh that Ishmael might live before thee!(asv)

Genesis 17:18 En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismael mocht leven voor Uw aangezicht! (NL)

Genesis 17:18 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto God{H430}, O that{H3863} Ishmael{H3458} might live{H2421}{(H8799)} before thee{H6440}! (kjv-strongs#)

Gen 17:18 And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee! (kjv)

======= Genesis 17:19 ============

Genesis 17:19 And God said, Nay, but Sarah thy wife shall bear thee a son; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his seed after him. [(asv)

Genesis 17:19 En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem. (NL)

Genesis 17:19 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Sarah{H8283} thy wife{H802} shall bear{H3205}{(H8802)} thee a son{H1121} indeed{H61}; and thou shalt call{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Isaac{H3327}: and I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} with him for an everlasting{H5769} covenant{H1285}, and with his seed{H2233} after him{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. (kjv)

======= Genesis 17:20 ============

Genesis 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.(asv)

Genesis 17:20 En aangaande Ismael heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen; (NL)

Genesis 17:20 And as for Ishmael{H3458}, I have heard thee{H8085}{(H8804)}: Behold, I have blessed{H1288}{(H8765)} him, and will make him fruitful{H6509}{(H8689)}, and will multiply{H7235}{(H8689)} him exceedingly{H3966}{H3966}; twelve{H6240}{H8147} princes{H5387} shall he beget{H3205}{(H8686)}, and I will make him{H5414}{(H8804)} a great{H1419} nation{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation. (kjv)

======= Genesis 17:21 ============

Genesis 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, whom Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.(asv)

Genesis 17:21 Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op dezen gezetten tijd in het andere jaar baren zal. (NL)

Genesis 17:21 But my covenant{H1285} will I establish{H6965}{(H8686)} with Isaac{H3327}, which Sarah{H8283} shall bear{H3205}{(H8799)} unto thee at this set time{H4150} in the next{H312} year{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. (kjv)

======= Genesis 17:22 ============

Genesis 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham.(asv)

Genesis 17:22 En Hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. (NL)

Genesis 17:22 And he left off{H3615}{(H8762)} talking{H1696}{(H8763)} with him, and God{H430} went up{H5927}{(H8799)} from Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham. (kjv)

======= Genesis 17:23 ============

Genesis 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.(asv)

Genesis 17:23 Toen nam Abraham zijn zoon Ismael, en al de ingeborenen van zijn huis, en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees hunner voorhuid, even ten zelfden dage, gelijk als God met hem gesproken had. (NL)

Genesis 17:23 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} Ishmael{H3458} his son{H1121}, and all that were born{H3211} in his house{H1004}, and all that were bought{H4736} with his money{H3701}, every male{H2145} among the men{H582} of Abraham's{H85} house{H1004}; and circumcised{H4135}{(H8799)} the flesh{H1320} of their foreskin{H6190} in the selfsame{H6106} day{H3117}, as God{H430} had said{H1696}{(H8765)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him. (kjv)

======= Genesis 17:24 ============

Genesis 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.(asv)

Genesis 17:24 En Abraham was oud negen en negentig jaren, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. (NL)

Genesis 17:24 And Abraham{H85} was ninety{H8673} years{H8141} old{H1121} and nine{H8672}, when he was circumcised{H4135}{(H8736)} in the flesh{H1320} of his foreskin{H6190}. (kjv-strongs#)

Gen 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (kjv)

======= Genesis 17:25 ============

Genesis 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.(asv)

Genesis 17:25 En Ismael, zijn zoon, was dertien jaren oud, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. (NL)

Genesis 17:25 And Ishmael{H3458} his son{H1121} was thirteen{H6240}{H7969} years{H8141} old{H1121}, when he was circumcised{H4135}{(H8736)} in the flesh{H1320} of his foreskin{H6190}. (kjv-strongs#)

Gen 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (kjv)

======= Genesis 17:26 ============

Genesis 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.(asv)

Genesis 17:26 Even op dezen zelfden dag werd Abraham besneden, en Ismael, zijn zoon. (NL)

Genesis 17:26 In the selfsame{H6106} day{H3117} was Abraham{H85} circumcised{H4135}{(H8738)}, and Ishmael{H3458} his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son. (kjv)

======= Genesis 17:27 ============

Genesis 17:27 And all the men of his house, those born in the house, and those bought with money of a foreigner, were circumcised with him.(asv)

Genesis 17:27 En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen des huizes, en de gekochten met geld, van den vreemde af, werden met hem besneden. (NL)

Genesis 17:27 And all the men{H582} of his house{H1004}, born{H3211} in the house{H1004}, and bought{H4736} with money{H3701} of the stranger{H1121}{H5236}, were circumcised{H4135}{(H8738)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 17:27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.(kjv)

======= Genesis 18:1 ============

Genesis 18:1 And Jehovah appeared unto him by the oaks of Mamre, as he sat in the tent door in the heat of the day;(asv)

Genesis 18:1 Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. (NL)

Genesis 18:1 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him in the plains{H436} of Mamre{H4471}: and he sat{H3427}{(H8802)} in the tent{H168} door{H6607} in the heat{H2527} of the day{H3117}; (kjv-strongs#)

Gen 18:1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day; (kjv)

======= Genesis 18:2 ============

Genesis 18:2 and he lifted up his eyes and looked, and, lo, three men stood over against him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself to the earth,(asv)

Genesis 18:2 En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. (NL)

Genesis 18:2 And he lift up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869} and looked{H7200}{(H8799)}, and, lo, three{H7969} men{H582} stood{H5324}{(H8737)} by him: and when he saw{H7200}{(H8799)} them, he ran{H7323}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} them from the tent{H168} door{H6607}, and bowed{H7812}{(H8691)} himself toward the ground{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 18:2 And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground, (kjv)

======= Genesis 18:3 ============

Genesis 18:3 and said, My lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:(asv)

Genesis 18:3 En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij. (NL)

Genesis 18:3 And said{H559}{(H8799)}, My Lord{H136}, if now I have found{H4672}{(H8804)} favour{H2580} in thy sight{H5869}, pass not away{H5674}{(H8799)}, I pray thee, from thy servant{H5650}: (kjv-strongs#)

Gen 18:3 And said, My LORD, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant: (kjv)

======= Genesis 18:4 ============

Genesis 18:4 let now a little water be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:(asv)

Genesis 18:4 Dat toch een weinig waters gebracht worde, en wast Uw voeten, en leunt onder dezen boom. (NL)

Genesis 18:4 Let a little{H4592} water{H4325}, I pray you{H4994}, be fetched{H3947}{(H8714)}, and wash{H7364}{(H8798)} your feet{H7272}, and rest yourselves{H8172}{(H8734)} under the tree{H6086}: (kjv-strongs#)

Gen 18:4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree: (kjv)

======= Genesis 18:5 ============

Genesis 18:5 and I will fetch a morsel of bread, and strengthen ye your heart; after that ye shall pass on: forasmuch as ye are come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.(asv)

Genesis 18:5 En ik zal een bete broods langen, dat Gij Uw hart sterkt; daarna zult Gij voortgaan, daarom omdat Gij tot Uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden: Doe zo als gij gesproken hebt. (NL)

Genesis 18:5 And I will fetch{H3947}{(H8799)} a morsel{H6595} of bread{H3899}, and comfort ye{H5582}{(H8798)} your hearts{H3820}; after that{H310} ye shall pass on{H5674}{(H8799)}: for therefore are ye come{H5674}{(H8804)} to{H5921} your servant{H5650}. And they said{H1696}{(H8765)}, So do{H6213}{(H8799)}, as thou hast said{H559}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:5 And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said. (kjv)

======= Genesis 18:6 ============

Genesis 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes.(asv)

Genesis 18:6 En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide: Haast u; kneed drie maten meelbloem, en maak koeken. (NL)

Genesis 18:6 And Abraham{H85} hastened{H4116}{(H8762)} into the tent{H168} unto Sarah{H8283}, and said{H559}{(H8799)}, Make ready quickly{H4116}{(H8761)} three{H7969} measures{H5429} of fine{H5560} meal{H7058}, knead{H3888}{(H8798)} it, and make{H6213} cakes{H5692} upon the hearth{H6213}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. (kjv)

======= Genesis 18:7 ============

Genesis 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto the servant; and he hasted to dress it.(asv)

Genesis 18:7 En Abraham liep tot de runderen, en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan den knecht, die haastte, om dat toe te maken. (NL)

Genesis 18:7 And Abraham{H85} ran{H7323}{(H8804)} unto the herd{H1241}, and fetcht{H3947}{(H8799)} a calf{H1121}{H1241} tender{H7390} and good{H2896}, and gave{H5414}{(H8799)} it unto a young man{H5288}; and he hasted{H4116}{(H8762)} to dress{H6213}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it. (kjv)

======= Genesis 18:8 ============

Genesis 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.(asv)

Genesis 18:8 En hij nam boter en melk, en het kalf, dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor, en stond bij hen onder dien boom, en zij aten. (NL)

Genesis 18:8 And he took{H3947}{(H8799)} butter{H2529}, and milk{H2461}, and the calf{H1121}{H1241} which he had dressed{H6213}{(H8804)}, and set{H5414}{(H8799)} it before them{H6440}; and he stood{H5975}{(H8802)} by them under the tree{H6086}, and they did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat. (kjv)

======= Genesis 18:9 ============

Genesis 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.(asv)

Genesis 18:9 Toen zeiden zij tot hem: Waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide: Ziet, in de tent. (NL)

Genesis 18:9 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Where{H346} is Sarah{H8283} thy wife{H802}? And he said{H559}{(H8799)}, Behold, in the tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. (kjv)

======= Genesis 18:10 ============

Genesis 18:10 And he said, I will certainly return unto thee when the season cometh round; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard in the tent door, which was behind him.(asv)

Genesis 18:10 En Hij zeide: Ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent dezen tijd des levens; en zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben! En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter Hem was. (NL)

Genesis 18:10 And he said{H559}{(H8799)}, I will certainly{H7725}{(H8800)} return{H7725}{(H8799)} unto thee according to the time{H6256} of life{H2416}; and, lo, Sarah{H8283} thy wife{H802} shall have a son{H1121}. And Sarah{H8283} heard{H8085}{(H8802)} it in the tent{H168} door{H6607}, which was behind him{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 18:10 And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. (kjv)

======= Genesis 18:11 ============

Genesis 18:11 Now Abraham and Sarah were old, [and] well stricken in age; it had ceased to be with Sarah after the manner of women.(asv)

Genesis 18:11 Abraham nu en Sara waren oud, en wel bedaagd; het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. (NL)

Genesis 18:11 Now Abraham{H85} and Sarah{H8283} were old{H2205} and well stricken{H935}{(H8802)} in age{H3117}; and it ceased{H2308}{(H8804)} to be with Sarah{H8283} after the manner{H734} of women{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 18:11 Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women. (kjv)

======= Genesis 18:12 ============

Genesis 18:12 And Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?(asv)

Genesis 18:12 Zo lachte Sara bij zichzelve, zeggende: Zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben, en mijn heer oud is? (NL)

Genesis 18:12 Therefore Sarah{H8283} laughed{H6711}{(H8799)} within herself{H7130}, saying{H559}{(H8800)}, After{H310} I am waxed old{H1086}{(H8800)} shall I have pleasure{H5730}, my lord{H113} being old also{H2204}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 18:12 Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also? (kjv)

======= Genesis 18:13 ============

Genesis 18:13 And Jehovah said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, who am old?(asv)

Genesis 18:13 En de HEERE zeide tot Abraham: Waarom heeft Sara gelachen, zeggende: Zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? (NL)

Genesis 18:13 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Wherefore{H4100} did Sarah{H8283} laugh{H6711}{(H8804)}, saying{H559}{(H8800)}, Shall I of a surety{H552} bear{H3205}{(H8799)} a child, which{H589} am old{H2204}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 18:13 And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? (kjv)

======= Genesis 18:14 ============

Genesis 18:14 Is anything too hard for Jehovah? At the set time I will return unto thee, when the season cometh round, and Sarah shall have a son.(asv)

Genesis 18:14 Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben! (NL)

Genesis 18:14 Is{H6381} any thing{H1697} too hard{H6381}{(H8735)} for the LORD{H3068}? At the time appointed{H4150} I will return{H7725}{(H8799)} unto thee, according to the time{H6256} of life{H2416}, and Sarah{H8283} shall have a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 18:14 Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. (kjv)

======= Genesis 18:15 ============

Genesis 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.(asv)

Genesis 18:15 En Sara loochende het, zeggende: Ik heb niet gelachen; want zij vreesde. En Hij zeide: Neen! maar gij hebt gelachen. (NL)

Genesis 18:15 Then Sarah{H8283} denied{H3584}{(H8762)}, saying{H559}{(H8800)}, I laughed{H6711}{(H8804)} not; for she was afraid{H3372}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)}, Nay{H3808}; but thou didst laugh{H6711}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh. (kjv)

======= Genesis 18:16 ============

Genesis 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.(asv)

Genesis 18:16 Toen stonden die mannen op van daar, en zagen naar Sodom toe; en Abraham ging met hen, om hen te geleiden. (NL)

Genesis 18:16 And the men{H582} rose up{H6965}{(H8799)} from thence, and looked{H8259}{(H8686)} toward{H6440} Sodom{H5467}: and Abraham{H85} went{H1980}{(H8802)} with them to bring them on the way{H7971}{(H8763)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way. (kjv)

======= Genesis 18:17 ============

Genesis 18:17 And Jehovah said, Shall I hide from Abraham that which I do;(asv)

Genesis 18:17 En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe? (NL)

Genesis 18:17 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8804)}, Shall I hide{H3680}{(H8764)} from Abraham{H85} that thing which{H834} I do{H6213}{(H8802)}; (kjv-strongs#)

Gen 18:17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do; (kjv)

======= Genesis 18:18 ============

Genesis 18:18 seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?(asv)

Genesis 18:18 Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden? (NL)

Genesis 18:18 Seeing that Abraham{H85} shall surely become a great{H1419} and mighty{H6099} nation{H1471}, and all the nations{H1471} of the earth{H776} shall be blessed{H1288}{(H8738)} in him? (kjv-strongs#)

Gen 18:18 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? (kjv)

======= Genesis 18:19 ============

Genesis 18:19 For I have known him, to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of Jehovah, to do righteousness and justice; to the end that Jehovah may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.(asv)

Genesis 18:19 Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zoude bevelen, en zij den weg des HEEREN houden, om te doen gerechtigheid en gerichte; opdat de HEERE over Abraham brenge, hetgeen Hij over hem gesproken heeft. (NL)

Genesis 18:19 For I know{H3045}{(H8804)} him, that{H834} he will command{H6680}{(H8762)} his children{H1121} and his household{H1004} after him{H310}, and they shall keep{H8104}{(H8804)} the way{H1870} of the LORD{H3068}, to do{H6213}{(H8800)} justice{H6666} and judgment{H4941}; that the LORD{H3068} may bring{H935}{(H8687)} upon Abraham{H85} that which he hath spoken{H1696}{(H8765)} of him. (kjv-strongs#)

Gen 18:19 For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. (kjv)

======= Genesis 18:20 ============

Genesis 18:20 And Jehovah said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;(asv)

Genesis 18:20 Voorts zeide de HEERE: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is, (NL)

Genesis 18:20 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, Because the cry{H2201} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017} is great{H7227}, and because their sin{H2403} is very{H3966} grievous{H3513}{(H8804)}; (kjv-strongs#)

Gen 18:20 And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous; (kjv)

======= Genesis 18:21 ============

Genesis 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.(asv)

Genesis 18:21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal het weten. (NL)

Genesis 18:21 I will go down{H3381}{(H8799)} now, and see{H7200}{(H8799)} whether they have done{H6213}{(H8804)} altogether{H3617} according to the cry{H6818} of it, which is come{H935}{(H8802)} unto me; and if not, I will know{H3045}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know. (kjv)

======= Genesis 18:22 ============

Genesis 18:22 And the men turned from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before Jehovah.(asv)

Genesis 18:22 Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN. (NL)

Genesis 18:22 And the men{H582} turned their faces{H6437}{(H8799)} from thence, and went{H3212}{(H8799)} toward Sodom{H5467}: but Abraham{H85} stood{H5975}{(H8802)} yet{H5750} before{H6440} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 18:22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD. (kjv)

======= Genesis 18:23 ============

Genesis 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou consume the righteous with the wicked?(asv)

Genesis 18:23 En Abraham trad toe, en zeide: Zult Gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen? (NL)

Genesis 18:23 And Abraham{H85} drew near{H5066}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)}, Wilt thou also destroy{H5595}{(H8799)} the righteous{H6662} with{H5973} the wicked{H7563}? (kjv-strongs#)

Gen 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? (kjv)

======= Genesis 18:24 ============

Genesis 18:24 Peradventure there are fifty righteous within the city: wilt thou consume and not spare the place for the fifty righteous that are therein?(asv)

Genesis 18:24 Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad; zult Gij hen ook ombrengen, en de plaats niet sparen, om de vijftig rechtvaardigen, die binnen haar zijn? (NL)

Genesis 18:24 Peradventure there be{H3426} fifty{H2572} righteous{H6662} within{H8432} the city{H5892}: wilt thou also destroy{H5595}{(H8799)} and not spare{H5375}{(H8799)} the place{H4725} for{H4616} the fifty{H2572} righteous{H6662} that are therein{H7130}? (kjv-strongs#)

Gen 18:24 Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein? (kjv)

======= Genesis 18:25 ============

Genesis 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from thee: shall not the Judge of all the earth do right?(asv)

Genesis 18:25 Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze! dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van U! zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen? (NL)

Genesis 18:25 That be far{H2486} from thee to do{H6213}{(H8800)} after this manner{H1697}, to slay{H4191}{(H8687)} the righteous{H6662} with the wicked{H7563}: and that the righteous{H6662} should be as the wicked{H7563}, that be far{H2486} from thee: Shall not the Judge{H8199}{(H8802)} of all the earth{H776} do{H6213}{(H8799)} right{H4941}? (kjv-strongs#)

Gen 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right? (kjv)

======= Genesis 18:26 ============

Genesis 18:26 And Jehovah said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sake.(asv)

Genesis 18:26 Toen zeide de HEERE: Zo Ik te Sodom binnen de stad vijftig rechtvaardigen zal vinden, zo zal Ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. (NL)

Genesis 18:26 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, If I find{H4672}{(H8799)} in Sodom{H5467} fifty{H2572} righteous{H6662} within{H8432} the city{H5892}, then I will spare{H5375}{(H8804)} all the place{H4725} for their sakes. (kjv-strongs#)

Gen 18:26 And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. (kjv)

======= Genesis 18:27 ============

Genesis 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, who am but dust and ashes:(asv)

Genesis 18:27 En Abraham antwoordde en zeide: Zie toch; ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as ben! (NL)

Genesis 18:27 And Abraham{H85} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, Behold now, I have taken upon me{H2974}{(H8689)} to speak{H1696}{(H8763)} unto the Lord{H136}, which{H595} am but dust{H6083} and ashes{H665}: (kjv-strongs#)

Gen 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the LORD, which am but dust and ashes: (kjv)

======= Genesis 18:28 ============

Genesis 18:28 peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, I will not destroy it, if I find there forty and five.(asv)

Genesis 18:28 Misschien zullen aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult Gij dan om vijf de ganse stad verderven? En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven, zo Ik er vijf en veertig zal vinden. (NL)

Genesis 18:28 Peradventure there shall lack{H2637}{(H8799)} five{H2568} of the fifty{H2572} righteous{H6662}: wilt thou destroy{H7843}{(H8686)} all the city{H5892} for lack of five{H2568}? And he said{H559}{(H8799)}, If I find{H4672}{(H8799)} there forty{H705} and five{H2568}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it. (kjv-strongs#)

Gen 18:28 Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy it. (kjv)

======= Genesis 18:29 ============

Genesis 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for the forty's sake.(asv)

Genesis 18:29 En hij voer voort nog tot Hem te spreken, en zeide: Misschien zullen aldaar veertig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal het niet doen om der veertigen wil. (NL)

Genesis 18:29 And he spake{H1696}{(H8763)} unto him yet again{H3254}{(H8686)}, and said{H559}{(H8799)}, Peradventure there shall be forty{H705} found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not do{H6213}{(H8799)} it for forty's{H705} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty's sake. (kjv)

======= Genesis 18:30 ============

Genesis 18:30 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.(asv)

Genesis 18:30 Voorts zeide hij: Dat toch de Heere niet ontsteke, dat ik spreke; misschien zullen aldaar dertig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal het niet doen, zo Ik aldaar dertig zal vinden. (NL)

Genesis 18:30 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Oh{H4994} let not the Lord{H136} be angry{H2734}{(H8799)}, and I will speak{H1696}{(H8762)}: Peradventure there shall thirty{H7970} be found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not do{H6213}{(H8799)} it, if I find{H4672}{(H8799)} thirty{H7970} there. (kjv-strongs#)

Gen 18:30 And he said unto him, Oh let not the LORD be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there. (kjv)

======= Genesis 18:31 ============

Genesis 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for the twenty's sake.(asv)

Genesis 18:31 En hij zeide: Zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere; misschien zullen er twintig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven om der twintigen wil. (NL)

Genesis 18:31 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, I have taken upon me{H2974}{(H8689)} to speak{H1696}{(H8763)} unto the Lord{H136}: Peradventure there shall be twenty{H6242} found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it for twenty's{H6242} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the LORD: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty's sake. (kjv)

======= Genesis 18:32 ============

Genesis 18:32 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for the ten's sake.(asv)

Genesis 18:32 Nog zeide hij: Dat toch de Heere niet ontsteke, dat ik alleenlijk ditmaal spreke: misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven om der tienen wil. (NL)

Genesis 18:32 And he said{H559}{(H8799)}, Oh let not the Lord{H136} be angry{H2734}{(H8799)}, and I will speak{H1696}{(H8762)} yet{H389} but this once{H6471}: Peradventure ten{H6235} shall be found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it for ten's{H6235} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:32 And he said, Oh let not the LORD be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten's sake. (kjv)

======= Genesis 18:33 ============

Genesis 18:33 And Jehovah went his way, as soon as he had left off communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.(asv)

Genesis 18:33 Toen ging de HEERE weg, als Hij geeindigd had tot Abraham te spreken; en Abraham keerde weder naar zijn plaats. (NL)

Genesis 18:33 And the LORD{H3068} went his way{H3212}{(H8799)}, as soon as{H834} he had left{H3615}{(H8765)} communing{H1696}{(H8763)} with Abraham{H85}: and Abraham{H85} returned{H7725}{(H8804)} unto his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 18:33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.(kjv)

======= Genesis 19:1 ============

Genesis 19:1 And the two angels came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot saw them, and rose up to meet them; and he bowed himself with his face to the earth;(asv)

Genesis 19:1 En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort te Sodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde. (NL)

Genesis 19:1 And there came{H935}{(H8799)} two{H8147} angels{H4397} to Sodom{H5467} at even{H6153}; and Lot{H3876} sat{H3427}{(H8802)} in the gate{H8179} of Sodom{H5467}: and Lot{H3876} seeing{H7200}{(H8799)} them rose up{H6965}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} them; and he bowed{H7812}{(H8691)} himself with his face{H639} toward the ground{H776}; (kjv-strongs#)

Gen 19:1 And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground; (kjv)

======= Genesis 19:2 ============

Genesis 19:2 and he said, Behold now, my lords, turn aside, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your way. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.(asv)

Genesis 19:2 En hij zeide: Ziet nu, mijne heren! keert toch in ten huize van uw knecht, en vernacht, en wast uw voeten; en gij zult vroeg opstaan, en gaan uws weegs. En zij zeiden: Neen, maar wij zullen op de straat vernachten. (NL)

Genesis 19:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, my lords{H113}, turn in{H5493}{(H8798)}, I pray you, into your servant's{H5650} house{H1004}, and tarry all night{H3885}{(H8798)}, and wash{H7364}{(H8798)} your feet{H7272}, and ye shall rise up early{H7925}{(H8689)}, and go{H1980}{(H8804)} on your ways{H1870}. And they said{H559}{(H8799)}, Nay; but we will abide{H3885} in the street{H7339} all night{H3885}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:2 And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night. (kjv)

======= Genesis 19:3 ============

Genesis 19:3 And he urged them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.(asv)

Genesis 19:3 En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden, en kwamen in zijn huis; en hij maakte hun een maaltijd, en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. (NL)

Genesis 19:3 And he pressed{H6484}{(H8799)} upon them greatly{H3966}; and they turned in{H5493}{(H8799)} unto him, and entered{H935}{(H8799)} into his house{H1004}; and he made{H6213}{(H8799)} them a feast{H4960}, and did bake{H644}{(H8804)} unleavened bread{H4682}, and they did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:3 And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. (kjv)

======= Genesis 19:4 ============

Genesis 19:4 But before they lay down, the men of the city, [even] the men of Sodom, compassed the house round, both young and old, all the people from every quarter;(asv)

Genesis 19:4 Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. (NL)

Genesis 19:4 But before they lay down{H7901}{(H8799)}, the men{H582} of the city{H5892}, even the men{H582} of Sodom{H5467}, compassed{H5437} the house{H1004} round{H5437}{(H8738)}, both old{H2205} and young{H5288}, all the people{H5971} from every quarter{H7097}: (kjv-strongs#)

Gen 19:4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter: (kjv)

======= Genesis 19:5 ============

Genesis 19:5 and they called unto Lot, and said unto him, Where are the men that came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.(asv)

Genesis 19:5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. (NL)

Genesis 19:5 And they called{H7121}{(H8799)} unto Lot{H3876}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Where are the men{H582} which came in{H935}{(H8804)} to thee this night{H3915}? bring them out{H3318}{(H8685)} unto us, that we may know{H3045}{(H8799)} them. (kjv-strongs#)

Gen 19:5 And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them. (kjv)

======= Genesis 19:6 ============

Genesis 19:6 And Lot went out unto them to the door, and shut the door after him.(asv)

Genesis 19:6 Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe; (NL)

Genesis 19:6 And Lot{H3876} went out{H3318}{(H8799)} at the door{H6607} unto them, and shut{H5462}{(H8804)} the door{H1817} after him{H310}, (kjv-strongs#)

Gen 19:6 And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him, (kjv)

======= Genesis 19:7 ============

Genesis 19:7 And he said, I pray you, my brethren, do not so wickedly.(asv)

Genesis 19:7 En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad! (NL)

Genesis 19:7 And said{H559}{(H8799)}, I pray you, brethren{H251}, do not so wickedly{H7489}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:7 And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. (kjv)

======= Genesis 19:8 ============

Genesis 19:8 Behold now, I have two daughters that have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing, forasmuch as they are come under the shadow of my roof.(asv)

Genesis 19:8 Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. (NL)

Genesis 19:8 Behold now, I have two{H8147} daughters{H1323} which have not known{H3045}{(H8804)} man{H376}; let me, I pray you, bring them out{H3318}{(H8686)} unto you, and do{H6213}{(H8798)} ye to them as is good{H2896} in your eyes{H5869}: only unto these{H411} men{H582} do{H6213}{(H8799)} nothing{H408}{H1697}; for therefore came{H935}{(H8804)} they under the shadow{H6738} of my roof{H6982}. (kjv-strongs#)

Gen 19:8 Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof. (kjv)

======= Genesis 19:9 ============

Genesis 19:9 And they said, Stand back. And they said, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and drew near to break the door.(asv)

Genesis 19:9 Toen zeiden zij: Kom verder aan! Voorts zeiden zij: Deze ene is gekomen, om als vreemdeling hier te wonen, en zoude hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaads doen, dan hun. En zij drongen zeer op den man, op Lot, en zij traden toe om de deur open te breken. (NL)

Genesis 19:9 And they said{H559}{(H8799)}, Stand{H5066}{(H8798)} back{H1973}. And they said{H559}{(H8799)} again, This one{H259} fellow came in{H935}{(H8804)} to sojourn{H1481}{(H8800)}, and he will needs{H8199}{(H8800)} be a judge{H8199}{(H8799)}: now will we deal worse{H7489}{(H8686)} with thee, than with them. And they pressed{H6484}{(H8799)} sore{H3966} upon the man{H376}, even Lot{H3876}, and came near{H5066}{(H8799)} to break{H7665}{(H8800)} the door{H1817}. (kjv-strongs#)

Gen 19:9 And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. (kjv)

======= Genesis 19:10 ============

Genesis 19:10 But the men put forth their hand, and brought Lot into the house to them, and shut to the door.(asv)

Genesis 19:10 Doch die mannen staken hun hand uit, en deden Lot tot zich inkomen in het huis, en sloten de deur toe. (NL)

Genesis 19:10 But the men{H582} put forth{H7971}{(H8799)} their hand{H3027}, and pulled{H935}{(H8686)} Lot{H3876} into the house{H1004} to them, and shut{H5462}{(H8804)} to the door{H1817}. (kjv-strongs#)

Gen 19:10 But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. (kjv)

======= Genesis 19:11 ============

Genesis 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door.(asv)

Genesis 19:11 En zij sloegen de mannen, die aan de deur van het huis waren, met verblindheden, van den kleinste tot aan den grootste, zodat zij moede werden, om de deur te vinden. (NL)

Genesis 19:11 And they smote{H5221}{(H8689)} the men{H582} that were at the door{H6607} of the house{H1004} with blindness{H5575}, both small{H6996} and great{H1419}: so that they wearied{H3811}{(H8799)} themselves to find{H4672}{(H8800)} the door{H6607}. (kjv-strongs#)

Gen 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door. (kjv)

======= Genesis 19:12 ============

Genesis 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whomsoever thou hast in the city, bring them out of the place:(asv)

Genesis 19:12 Toen zeiden die mannen tot Lot: Wien hebt gij hier nog meer? een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochteren, en allen, die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats; (NL)

Genesis 19:12 And the men{H582} said{H559}{(H8799)} unto Lot{H3876}, Hast thou here{H6311} any{H4310} besides? son in law{H2860}, and thy sons{H1121}, and thy daughters{H1323}, and whatsoever{H834} thou hast in the city{H5892}, bring them out{H3318}{(H8685)} of this place{H4725}: (kjv-strongs#)

Gen 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place: (kjv)

======= Genesis 19:13 ============

Genesis 19:13 for we will destroy this place, because the cry of them is waxed great before Jehovah; and Jehovah hath sent us to destroy it.(asv)

Genesis 19:13 Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des HEEREN, en de HEERE ons uitgezonden heeft, om haar te verderven. (NL)

Genesis 19:13 For we{H587} will destroy{H7843}{(H8688)}{H853} this place{H4725}, because the cry of them{H6818} is waxen great{H1431}{(H8804)} before{H854} the face{H6440} of the LORD{H3068}; and the LORD{H3068} hath sent{H7971}{(H8762)} us to destroy{H7843}{(H8763)} it. (kjv-strongs#)

Gen 19:13 For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it. (kjv)

======= Genesis 19:14 ============

Genesis 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons-in-law, who married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for Jehovah will destroy the city. But he seemed unto his sons-in-law as one that mocked.(asv)

Genesis 19:14 Toen ging Lot uit, en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemen zouden, en zeide: Maakt u op, gaat uit deze plaats; want de HEERE gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. (NL)

Genesis 19:14 And Lot{H3876} went out{H3318}{(H8799)}, and spake{H1696}{(H8762)} unto his sons in law{H2860}, which married{H3947}{(H8802)} his daughters{H1323}, and said{H559}{(H8799)}, Up{H6965}{(H8798)}, get you out{H3318}{(H8798)} of this place{H4725}; for the LORD{H3068} will destroy{H7843}{(H8688)} this city{H5892}. But he seemed as one that mocked{H6711}{(H8764)} unto{H5869} his sons in law{H2860}. (kjv-strongs#)

Gen 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the LORD will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law. (kjv)

======= Genesis 19:15 ============

Genesis 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters that are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city.(asv)

Genesis 19:15 En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: Maak u op, neem uw huisvrouw, en uw twee dochteren, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid dezer stad niet omkomt. (NL)

Genesis 19:15 And when{H3644} the morning{H7837} arose{H5927}{(H8804)}, then the angels{H4397} hastened{H213}{(H8686)} Lot{H3876}, saying{H559}{(H8800)}, Arise{H6965}{(H8798)}, take{H3947}{(H8798)} thy wife{H802}, and thy two{H8147} daughters{H1323}, which are here{H4672}{(H8737)}; lest thou be consumed{H5595}{(H8735)} in the iniquity{H5771} of the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city. (kjv)

======= Genesis 19:16 ============

Genesis 19:16 But he lingered; and the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, Jehovah being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.(asv)

Genesis 19:16 Maar hij vertoefde; zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijner vrouw, en de hand zijner twee dochteren, om de verschoning des HEEREN over hem; en zij brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad. (NL)

Genesis 19:16 And while he lingered{H4102}{(H8698)}, the men{H582} laid hold{H2388}{(H8686)} upon his hand{H3027}, and upon the hand{H3027} of his wife{H802}, and upon the hand{H3027} of his two{H8147} daughters{H1323}; the LORD{H3068} being merciful{H2551} unto him: and they brought him forth{H3318}{(H8686)}, and set him{H3240}{(H8686)} without{H2351} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 19:16 And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city. (kjv)

======= Genesis 19:17 ============

Genesis 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the Plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.(asv)

Genesis 19:17 En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. (NL)

Genesis 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth{H3318}{(H8687)} abroad{H2351}, that he said{H559}{(H8799)}, Escape{H4422}{(H8734)} for{H5921} thy life{H5315}; look{H5027}{(H8686)} not behind thee{H310}, neither stay{H5975}{(H8799)} thou in all the plain{H3603}; escape{H4422}{(H8734)} to the mountain{H2022}, lest thou be consumed{H5595}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed. (kjv)

======= Genesis 19:18 ============

Genesis 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my lord:(asv)

Genesis 19:18 En Lot zeide tot hen: Neen toch, Heere! (NL)

Genesis 19:18 And Lot{H3876} said{H559}{(H8799)} unto them, Oh, not so, my Lord{H113}: (kjv-strongs#)

Gen 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my LORD: (kjv)

======= Genesis 19:19 ============

Genesis 19:19 behold now, thy servant hath found favor in thy sight, and thou hast magnified thy lovingkindness, which thou hast showed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest evil overtake me, and I die:(asv)

Genesis 19:19 Zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in Uw ogen, en Gij hebt Uw weldadigheid groot gemaakt, die Gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven; maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleve, en ik sterve! (NL)

Genesis 19:19 Behold now, thy servant{H5650} hath found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in thy sight{H5869}, and thou hast magnified{H1431}{(H8686)} thy mercy{H2617}, which thou hast shewed{H6213}{(H8804)} unto me{H5978} in saving{H2421}{(H8687)} my life{H5315}; and I cannot{H3201}{(H8799)} escape{H4422}{(H8736)} to the mountain{H2022}, lest some evil{H7451} take{H1692}{(H8799)} me, and I die{H4191}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 19:19 Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die: (kjv)

======= Genesis 19:20 ============

Genesis 19:20 behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh let me escape thither (is it not a little one?), and my soul shall live.(asv)

Genesis 19:20 Ziet toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten, en zij is klein; laat mij toch derwaarts behouden worden (is zij niet klein?) opdat mijn ziel leve. (NL)

Genesis 19:20 Behold now, this city{H5892} is near{H7138} to flee{H5127}{(H8800)} unto, and it{H1931} is a little one{H4705}: Oh, let me escape{H4422}{(H8735)} thither,( is it not a little one{H4705}?) and my soul{H5315} shall live{H2421}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one: Oh, let me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live. (kjv)

======= Genesis 19:21 ============

Genesis 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which thou hast spoken.(asv)

Genesis 19:21 En Hij zeide tot hem: Zie, Ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat Ik deze stad niet omkere waarvan gij gesproken hebt. (NL)

Genesis 19:21 And he said{H559}{(H8799)} unto him, See{H2009}, I have accepted{H5375}{(H8804)} thee{H6440} concerning this thing{H1697} also, that I will not overthrow{H2015}{(H8800)} this city{H5892}, for the which{H834} thou hast spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. (kjv)

======= Genesis 19:22 ============

Genesis 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.(asv)

Genesis 19:22 Haast, behoud u derwaarts; want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarhenen ingekomen zijt. Daarom noemde men den naam dezer stad Zoar. (NL)

Genesis 19:22 Haste{H4116}{(H8761)} thee, escape{H4422}{(H8734)} thither; for I cannot{H3201}{(H8799)} do{H6213}{(H8800)} any thing{H1697} till thou be come{H935}{(H8800)} thither. Therefore the name{H8034} of the city{H5892} was called{H7121}{(H8804)} Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. (kjv)

======= Genesis 19:23 ============

Genesis 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot came unto Zoar.(asv)

Genesis 19:23 De zon ging op boven de aarde, als Lot te Zoar inkwam. (NL)

Genesis 19:23 The sun{H8121} was risen{H3318}{(H8804)} upon the earth{H776} when Lot{H3876} entered{H935}{(H8804)} into Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. (kjv)

======= Genesis 19:24 ============

Genesis 19:24 Then Jehovah rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven;(asv)

Genesis 19:24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. (NL)

Genesis 19:24 Then the LORD{H3068} rained{H4305}{(H8689)} upon Sodom{H5467} and upon Gomorrah{H6017} brimstone{H1614} and fire{H784} from the LORD{H3068} out of heaven{H8064}; (kjv-strongs#)

Gen 19:24 Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven; (kjv)

======= Genesis 19:25 ============

Genesis 19:25 and he overthrew those cities, and all the Plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.(asv)

Genesis 19:25 En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands. (NL)

Genesis 19:25 And he overthrew{H2015}{(H8799)} those{H411} cities{H5892}, and all the plain{H3603}, and all the inhabitants{H3427}{(H8802)} of the cities{H5892}, and that which grew{H6780} upon the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 19:25 And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. (kjv)

======= Genesis 19:26 ============

Genesis 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.(asv)

Genesis 19:26 En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar. (NL)

Genesis 19:26 But his wife{H802} looked back{H5027}{(H8686)} from behind him{H310}, and she became a pillar{H5333} of salt{H4417}. (kjv-strongs#)

Gen 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. (kjv)

======= Genesis 19:27 ============

Genesis 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he had stood before Jehovah:(asv)

Genesis 19:27 En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het aangezicht des HEEREN gestaan had. (NL)

Genesis 19:27 And Abraham{H85} gat up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242} to the place{H4725} where he stood{H5975}{(H8804)} before{H6440} the LORD{H3068}: (kjv-strongs#)

Gen 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the LORD: (kjv)

======= Genesis 19:28 ============

Genesis 19:28 and he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the Plain, and beheld, and, lo, the smoke of the land went up as the smoke of a furnace.(asv)

Genesis 19:28 En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. (NL)

Genesis 19:28 And he looked{H8259}{(H8686)} toward{H6440} Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, and toward{H6440} all the land{H776} of the plain{H3603}, and beheld{H7200}{(H8799)}, and, lo, the smoke{H7008} of the country{H776} went up{H5927}{(H8804)} as the smoke{H7008} of a furnace{H3536}. (kjv-strongs#)

Gen 19:28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. (kjv)

======= Genesis 19:29 ============

Genesis 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the Plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot dwelt.(asv)

Genesis 19:29 En het geschiedde, toen God de steden dezer vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht, en Hij leidde Lot uit het midden dezer omkering, in het omkeren dier steden, in welke Lot gewoond had. (NL)

Genesis 19:29 And it came to pass, when God{H430} destroyed{H7843}{(H8763)} the cities{H5892} of the plain{H3603}, that God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Abraham{H85}, and sent{H7971}{(H8762)} Lot{H3876} out of the midst{H8432} of the overthrow{H2018}, when he overthrew{H2015}{(H8800)} the cities{H5892} in the which{H2004} Lot{H3876} dwelt{H3427}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt. (kjv)

======= Genesis 19:30 ============

Genesis 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.(asv)

Genesis 19:30 En Lot toog op uit Zoar, en woonde op den berg, en zijn twee dochters met hem; want hij vreesde binnen Zoar te wonen. En hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters. (NL)

Genesis 19:30 And Lot{H3876} went up{H5927}{(H8799)} out of Zoar{H6820}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the mountain{H2022}, and his two{H8147} daughters{H1323} with him; for he feared{H3372}{(H8804)} to dwell{H3427}{(H8800)} in Zoar{H6820}: and he dwelt{H3427}{(H8799)} in a cave{H4631}, he and his two{H8147} daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters. (kjv)

======= Genesis 19:31 ============

Genesis 19:31 And the first-born said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:(asv)

Genesis 19:31 Toen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Onze vader is oud, en er is geen man in dit land, om tot ons in te gaan, naar de wijze der ganse aarde. (NL)

Genesis 19:31 And the firstborn{H1067} said{H559}{(H8799)} unto the younger{H6810}, Our father{H1} is old{H2204}{(H8804)}, and there is not a man{H376} in the earth{H776} to come in{H935}{(H8800)} unto us after the manner{H1870} of all the earth{H776}: (kjv-strongs#)

Gen 19:31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth: (kjv)

======= Genesis 19:32 ============

Genesis 19:32 come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.(asv)

Genesis 19:32 Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. (NL)

Genesis 19:32 Come{H3212}{(H8798)}, let us make{H8248} our father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196}, and we will lie{H7901}{(H8799)} with him, that we may preserve{H2421}{(H8762)} seed{H2233} of our father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father. (kjv)

======= Genesis 19:33 ============

Genesis 19:33 And they made their father drink wine that night: and the first-born went in, and lay with her father; and he knew not when she lay down, nor when she arose.(asv)

Genesis 19:33 En zij gaven dien nacht haar vader wijn te drinken; en de eerstgeborene kwam, en lag bij haar vader, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. (NL)

Genesis 19:33 And they made{H8248} their father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} that night{H3915}: and the firstborn{H1067} went in{H935}{(H8799)}, and lay{H7901}{(H8799)} with her father{H1}; and he perceived{H3045}{(H8804)} not when she lay down{H7901}{(H8800)}, nor when she arose{H6965}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose. (kjv)

======= Genesis 19:34 ============

Genesis 19:34 And it came to pass on the morrow, that the first-born said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.(asv)

Genesis 19:34 En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook dezen nacht hem wijn te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onzen vader zaad in het leven behouden. (NL)

Genesis 19:34 And it came to pass on the morrow{H4283}, that the firstborn{H1067} said{H559}{(H8799)} unto the younger{H6810}, Behold, I lay{H7901}{(H8804)} yesternight{H570} with my father{H1}: let us make him drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} this night{H3915} also; and go thou in{H935}{(H8798)}, and lie{H7901}{(H8798)} with him, that we may preserve{H2421}{(H8762)} seed{H2233} of our father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:34 And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father. (kjv)

======= Genesis 19:35 ============

Genesis 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he knew not when she lay down, nor when she arose.(asv)

Genesis 19:35 En zij gaven haar vader ook dien nacht wijn te drinken, en de jongste stond op, en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. (NL)

Genesis 19:35 And they made{H8248} their father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} that{H1931} night{H3915} also: and the younger{H6810} arose{H6965}{(H8799)}, and lay{H7901}{(H8799)} with him; and he perceived{H3045}{(H8804)} not when she lay down{H7901}{(H8800)}, nor when she arose{H6965}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose. (kjv)

======= Genesis 19:36 ============

Genesis 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.(asv)

Genesis 19:36 En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. (NL)

Genesis 19:36 Thus were both{H8147} the daughters{H1323} of Lot{H3876} with child{H2029}{(H8799)} by their father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father. (kjv)

======= Genesis 19:37 ============

Genesis 19:37 And the first-born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.(asv)

Genesis 19:37 En de eerstgeborene baarde een zoon, en noemde zijn naam Moab; deze is de vader der Moabieten, tot op dezen dag. (NL)

Genesis 19:37 And the firstborn{H1067} bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Moab{H4124}: the same{H1931} is the father{H1} of the Moabites{H4124} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 19:37 And the first born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day. (kjv)

======= Genesis 19:38 ============

Genesis 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-ammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.(asv)

Genesis 19:38 En de jongste baarde ook een zoon, en noemde zijn naam Ben-Ammi; deze is de vader der kinderen Ammons, tot op dezen dag. (NL)

Genesis 19:38 And the younger{H6810}, she also bare{H3205}{(H8804)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Benammi{H1151}: the same is the father{H1} of the children{H1121} of Ammon{H5983} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.(kjv)

======= Genesis 20:1 ============

Genesis 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar.(asv)

Genesis 20:1 En Abraham reisde van daar naar het land van het zuiden, en woonde tussen Kades en tussen Sur; en hij verkeerde als vreemdeling te Gerar. (NL)

Genesis 20:1 And Abraham{H85} journeyed{H5265}{(H8799)} from thence toward the south{H5045} country{H776}, and dwelled{H3427}{(H8799)} between Kadesh{H6946} and Shur{H7793}, and sojourned{H1481}{(H8799)} in Gerar{H1642}. (kjv-strongs#)

Gen 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. (kjv)

======= Genesis 20:2 ============

Genesis 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.(asv)

Genesis 20:2 Als nu Abraham van Sara, zijn huisvrouw, gezegd had: Zij is mijn zuster, zo zond Abimelech, de koning van Gerar, en nam Sara weg. (NL)

Genesis 20:2 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} of{H413} Sarah{H8283} his wife{H802}, She is my sister{H269}: and Abimelech{H40} king{H4428} of Gerar{H1642} sent{H7971}{(H8799)}, and took{H3947}{(H8799)} Sarah{H8283}. (kjv-strongs#)

Gen 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah. (kjv)

======= Genesis 20:3 ============

Genesis 20:3 But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, because of the woman whom thou hast taken; for she is a man's wife.(asv)

Genesis 20:3 Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts, en Hij zeide tot hem: Zie, gij zijt dood om der vrouwe wil, die gij weggenomen hebt; want zij is met een man getrouwd. (NL)

Genesis 20:3 But God{H430} came{H935}{(H8799)} to Abimelech{H40} in a dream{H2472} by night{H3915}, and said{H559}{(H8799)} to him, Behold, thou art but a dead man{H4191}{(H8801)}, for the woman{H802} which thou hast taken{H3947}{(H8804)}; for she is a man's{H1167} wife{H1166}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:3 But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man's wife. (kjv)

======= Genesis 20:4 ============

Genesis 20:4 Now Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay even a righteous nation?(asv)

Genesis 20:4 Doch Abimelech was tot haar niet genaderd; daarom zeide hij: Heere! zult Gij dan ook een rechtvaardig volk doden? (NL)

Genesis 20:4 But Abimelech{H40} had not come near{H7126}{(H8804)} her: and he said{H559}{(H8799)}, Lord{H136}, wilt thou slay{H2026}{(H8799)} also a righteous{H6662} nation{H1471}? (kjv-strongs#)

Gen 20:4 But Abimelech had not come near her: and he said, LORD, wilt thou slay also a righteous nation? (kjv)

======= Genesis 20:5 ============

Genesis 20:5 Said he not himself unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and the innocency of my hands have I done this.(asv)

Genesis 20:5 Heeft hij zelf mij niet gezegd: Zij is mijn zuster? en zij, ook zij heeft gezegd: Hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijner handen, heb ik dit gedaan. (NL)

Genesis 20:5 Said{H559}{(H8804)} he not unto me, She{H1931} is my sister{H269}? and she{H1931}, even{H1571} she{H1931} herself said{H559}{(H8804)}, He is my brother{H251}: in the integrity{H8537} of my heart{H3824} and innocency{H5356} of my hands{H3709} have I done{H6213}{(H8804)} this. (kjv-strongs#)

Gen 20:5 Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. (kjv)

======= Genesis 20:6 ============

Genesis 20:6 And God said unto him in the dream, Yea, I know that in the integrity of thy heart thou has done this, and I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.(asv)

Genesis 20:6 En God zeide tot hem in den droom: Ik heb ook geweten, dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt, en Ik heb u ook belet van tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten, haar aan te roeren. (NL)

Genesis 20:6 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him in a dream{H2472}, Yea{H1571}, I know{H3045}{(H8804)} that thou didst{H6213}{(H8804)} this in the integrity{H8537} of thy heart{H3824}; for I also withheld{H2820}{(H8799)} thee from sinning{H2398}{(H8800)} against me: therefore suffered{H5414}{(H8804)} I thee not to touch{H5060}{(H8800)} her. (kjv-strongs#)

Gen 20:6 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her. (kjv)

======= Genesis 20:7 ============

Genesis 20:7 Now therefore restore the man's wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.(asv)

Genesis 20:7 Zo geef dan nu dezes mans huisvrouw weder; want hij is een profeet, en hij zal voor u bidden, opdat gij leeft; maar zo gij haar niet wedergeeft, weet, dat gij voorzeker sterven zult, gij, en al wat uwes is! (NL)

Genesis 20:7 Now therefore restore{H7725}{(H8685)} the man{H376} his wife{H802}; for he is a prophet{H5030}, and he shall pray{H6419}{(H8691)} for thee{H1157}, and thou shalt live{H2421}{(H8798)}: and if thou restore{H7725}{(H8688)} her not, know{H3045}{(H8798)} thou that thou shalt surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}, thou, and all that are thine. (kjv-strongs#)

Gen 20:7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine. (kjv)

======= Genesis 20:8 ============

Genesis 20:8 And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.(asv)

Genesis 20:8 Toen stond Abimelech des morgens vroeg op, en riep al zijn knechten, en sprak al deze woorden voor hun oren. En die mannen vreesden zeer. (NL)

Genesis 20:8 Therefore Abimelech{H40} rose early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and called{H7121}{(H8799)} all his servants{H5650}, and told{H1696}{(H8762)} all these things{H1697} in their ears{H241}: and the men{H582} were sore{H3966} afraid{H3372}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid. (kjv)

======= Genesis 20:9 ============

Genesis 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and wherein have I sinned against thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.(asv)

Genesis 20:9 En Abimelech riep Abraham, en zeide tot hem: Wat hebt gij ons gedaan? en wat heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde gebracht hebt? gij hebt daden met mij gedaan, die niet zouden gedaan worden. (NL)

Genesis 20:9 Then Abimelech{H40} called{H7121}{(H8799)} Abraham{H85}, and said{H559}{(H8799)} unto him, What hast thou done{H6213}{(H8804)} unto us? and what have I offended{H2398}{(H8804)} thee, that thou hast brought{H935}{(H8689)} on me and on my kingdom{H4467} a great{H1419} sin{H2401}? thou hast done{H6213}{(H8804)} deeds{H4639} unto me that ought not to be done{H6213}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done. (kjv)

======= Genesis 20:10 ============

Genesis 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?(asv)

Genesis 20:10 Voorts zeide Abimelech tot Abraham: Wat hebt gij gezien, dat gij deze zaak gedaan hebt? (NL)

Genesis 20:10 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, What{H4100} sawest thou{H7200}{(H8804)}, that thou hast done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}? (kjv-strongs#)

Gen 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing? (kjv)

======= Genesis 20:11 ============

Genesis 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake.(asv)

Genesis 20:11 En Abraham zeide: Want ik dacht: alleen is de vreze Gods in deze plaats niet, zodat zij mij om mijner huisvrouw wil zullen doden. (NL)

Genesis 20:11 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, Because I thought{H559}{(H8804)}, Surely{H7535} the fear{H3374} of God{H430} is not in this place{H4725}; and they will slay me{H2026}{(H8804)} for my wife's{H802} sake{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake. (kjv)

======= Genesis 20:12 ============

Genesis 20:12 And moreover she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife:(asv)

Genesis 20:12 En ook is zij waarlijk mijn zuster; zij is mijns vaders dochter, maar niet mijner moeder dochter; en zij is mij ter vrouwe geworden. (NL)

Genesis 20:12 And yet indeed{H546} she is my sister{H269}; she is the daughter{H1323} of my father{H1}, but not the daughter{H1323} of my mother{H517}; and she became my wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:12 And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife. (kjv)

======= Genesis 20:13 ============

Genesis 20:13 and it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt show unto me: at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.(asv)

Genesis 20:13 En het is geschied, als God mij uit mijns vaders huis deed dwalen, zo sprak ik tot haar: Dit zij uw weldadigheid, die gij bij mij doen zult; aan alle plaatsen waar wij komen zullen, zeg van mij: Hij is mijn broeder! (NL)

Genesis 20:13 And it came to pass, when God{H430} caused me to wander{H8582}{(H8689)} from my father's{H1} house{H1004}, that I said{H559}{(H8799)} unto her, This is thy kindness{H2617} which thou shalt shew{H6213}{(H8799)} unto me; at every place{H4725} whither we shall come{H935}{(H8799)}, say{H559}{(H8798)} of me, He is my brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 20:13 And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother. (kjv)

======= Genesis 20:14 ============

Genesis 20:14 And Abimelech took sheep and oxen, and men-servants and women-servants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.(asv)

Genesis 20:14 Toen nam Abimelech schapen en runderen, ook dienstknechten en dienstmaagden, en gaf dezelve aan Abraham; en hij gaf hem Sara zijn huisvrouw weder. (NL)

Genesis 20:14 And Abimelech{H40} took{H3947}{(H8799)} sheep{H6629}, and oxen{H1241}, and menservants{H5650}, and womenservants{H8198}, and gave{H5414}{(H8799)} them unto Abraham{H85}, and restored{H7725}{(H8686)} him Sarah{H8283} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:14 And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife. (kjv)

======= Genesis 20:15 ============

Genesis 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.(asv)

Genesis 20:15 En Abimelech zeide: Zie, mijn land is voor uw aangezicht; woon, waar het goed is in uw ogen. (NL)

Genesis 20:15 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, Behold, my land{H776} is before thee{H6440}: dwell{H3427}{(H8798)} where it pleaseth{H2896}{H5869} thee. (kjv-strongs#)

Gen 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee. (kjv)

======= Genesis 20:16 ============

Genesis 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, it is for thee a covering of the eyes to all that are with thee; and in respect of all thou art righted.(asv)

Genesis 20:16 En tot Sara zeide hij: Zie, ik heb uw broeder duizend zilverlingen gegeven; zie, hij zij u een deksel der ogen, allen, die met u zijn, ja, bij allen, en wees geleerd. (NL)

Genesis 20:16 And unto Sarah{H8283} he said{H559}{(H8804)}, Behold, I have given{H5414}{(H8804)} thy brother{H251} a thousand{H505} pieces of silver{H3701}: behold, he is to thee a covering{H3682} of the eyes{H5869}, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved{H3198}{(H8737)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved. (kjv)

======= Genesis 20:17 ============

Genesis 20:17 And Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maid-servants; and they bare children.(asv)

Genesis 20:17 En Abraham bad tot God; en God genas Abimelech, en zijn huisvrouw, en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden. (NL)

Genesis 20:17 So Abraham{H85} prayed{H6419}{(H8691)} unto God{H430}: and God{H430} healed{H7495}{(H8799)} Abimelech{H40}, and his wife{H802}, and his maidservants{H519}; and they bare{H3205}{(H8799)} children. (kjv-strongs#)

Gen 20:17 So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare children. (kjv)

======= Genesis 20:18 ============

Genesis 20:18 For Jehovah had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham's wife.(asv)

Genesis 20:18 Want de HEERE had al de baarmoeders van het huis van Abimelech ganselijk toegesloten, ter oorzake van Sara, Abrahams huisvrouw. (NL)

Genesis 20:18 For the LORD{H3068} had fast{H6113}{(H8800)} closed up{H6113}{(H8804)} all the wombs{H7358} of the house{H1004} of Abimelech{H40}, because{H1697} of Sarah{H8283} Abraham's{H85} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:18 For the LORD had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham's wife.(kjv)

======= Genesis 21:1 ============

Genesis 21:1 And Jehovah visited Sarah as he had said, and Jehovah did unto Sarah as he had spoken.(asv)

Genesis 21:1 En de HEERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de HEERE deed aan Sara gelijk als Hij gesproken had. (NL)

Genesis 21:1 And the LORD{H3068} visited{H6485}{(H8804)} Sarah{H8283} as he had said{H559}{(H8804)}, and the LORD{H3068} did{H6213}{(H8799)} unto Sarah{H8283} as he had spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:1 And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken. (kjv)

======= Genesis 21:2 ============

Genesis 21:2 And Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.(asv)

Genesis 21:2 En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had. (NL)

Genesis 21:2 For Sarah{H8283} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Abraham{H85} a son{H1121} in his old age{H2208}, at the set time{H4150} of which God{H430} had spoken{H1696}{(H8765)} to him. (kjv-strongs#)

Gen 21:2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. (kjv)

======= Genesis 21:3 ============

Genesis 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.(asv)

Genesis 21:3 En Abraham noemde den naam zijns zoons, dien hem geboren was, dien hem Sara gebaard had, Izak. (NL)

Genesis 21:3 And Abraham{H85} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of his son{H1121} that was born{H3205}{(H8737)} unto him, whom Sarah{H8283} bare{H3205}{(H8804)} to him, Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. (kjv)

======= Genesis 21:4 ============

Genesis 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac when he was eight days old, as God had commanded him.(asv)

Genesis 21:4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden had. (NL)

Genesis 21:4 And Abraham{H85} circumcised{H4135}{(H8799)} his son{H1121} Isaac{H3327} being eight{H8083} days{H3117} old{H1121}, as God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} him. (kjv-strongs#)

Gen 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him. (kjv)

======= Genesis 21:5 ============

Genesis 21:5 And Abraham was a hundred years old, when his son Isaac was born unto him.(asv)

Genesis 21:5 En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd. (NL)

Genesis 21:5 And Abraham{H85} was an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}, when his son{H1121} Isaac{H3327} was born{H3205}{(H8736)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him. (kjv)

======= Genesis 21:6 ============

Genesis 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh; every one that heareth will laugh with me.(asv)

Genesis 21:6 En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen. (NL)

Genesis 21:6 And Sarah{H8283} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath made{H6213}{(H8804)} me to laugh{H6712}, so that all that hear{H8085}{(H8802)} will laugh{H6711}{(H8799)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. (kjv)

======= Genesis 21:7 ============

Genesis 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should give children suck? for I have borne him a son in his old age.(asv)

Genesis 21:7 Voorts zeide zij: Wie zou Abraham gezegd hebben: Sara heeft zonen gezoogd? want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. (NL)

Genesis 21:7 And she said{H559}{(H8799)}, Who would have said{H4448}{(H8765)} unto Abraham{H85}, that Sarah{H8283} should have given children{H1121} suck{H3243}{(H8689)}? for I have born{H3205}{(H8804)} him a son{H1121} in his old age{H2208}. (kjv-strongs#)

Gen 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age. (kjv)

======= Genesis 21:8 ============

Genesis 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned.(asv)

Genesis 21:8 En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd. (NL)

Genesis 21:8 And the child{H3206} grew{H1431}{(H8799)}, and was weaned{H1580}{(H8735)}: and Abraham{H85} made{H6213}{(H8799)} a great{H1419} feast{H4960} the same day{H3117} that Isaac{H3327} was weaned{H1580}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. (kjv)

======= Genesis 21:9 ============

Genesis 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne unto Abraham, mocking.(asv)

Genesis 21:9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. (NL)

Genesis 21:9 And Sarah{H8283} saw{H7200}{(H8799)} the son{H1121} of Hagar{H1904} the Egyptian{H4713}, which she had born{H3205}{(H8804)} unto Abraham{H85}, mocking{H6711}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. (kjv)

======= Genesis 21:10 ============

Genesis 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this handmaid and her son: for the son of this handmaid shall not be heir with my son, even with Isaac.(asv)

Genesis 21:10 En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven. (NL)

Genesis 21:10 Wherefore she said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Cast out{H1644}{(H8761)} this bondwoman{H519} and her son{H1121}: for the son{H1121} of this bondwoman{H519} shall not be heir{H3423}{(H8799)} with my son{H1121}, even with Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. (kjv)

======= Genesis 21:11 ============

Genesis 21:11 And the thing was very grievous in Abraham's sight on account of his son.(asv)

Genesis 21:11 En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. (NL)

Genesis 21:11 And the thing{H1697} was very{H3966} grievous{H3415}{(H8799)} in Abraham's{H85} sight{H5869} because{H182} of his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 21:11 And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. (kjv)

======= Genesis 21:12 ============

Genesis 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy handmaid; in all that Sarah saith unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.(asv)

Genesis 21:12 Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over den jongen, en over uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem; want in Izak zal uw zaad genoemd worden. (NL)

Genesis 21:12 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Let it not be grievous{H3415}{(H8799)} in thy sight{H5869} because of the lad{H5288}, and because of thy bondwoman{H519}; in all that Sarah{H8283} hath said{H559}{(H8799)} unto thee, hearken{H8085}{(H8798)} unto her voice{H6963}; for in Isaac{H3327} shall thy seed{H2233} be called{H7121}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. (kjv)

======= Genesis 21:13 ============

Genesis 21:13 And also of the son of the handmaid will I make a nation, because he is thy seed.(asv)

Genesis 21:13 Doch Ik zal ook den zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. (NL)

Genesis 21:13 And also of the son{H1121} of the bondwoman{H519} will I make{H7760}{(H8799)} a nation{H1471}, because he is thy seed{H2233}. (kjv-strongs#)

Gen 21:13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. (kjv)

======= Genesis 21:14 ============

Genesis 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and [gave her] the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.(asv)

Genesis 21:14 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en nam brood, en een fles water, en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder; ook gaf hij haar het kind, en zond haar weg. En zij ging voort, en dwaalde in de woestijn Ber-seba. (NL)

Genesis 21:14 And Abraham{H85} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and took{H3947}{(H8799)} bread{H3899}, and a bottle{H2573} of water{H4325}, and gave{H5414}{(H8799)} it unto Hagar{H1904}, putting{H7760}{(H8804)} it on her shoulder{H7926}, and the child{H3206}, and sent her away{H7971}{(H8762)}: and she departed{H3212}{(H8799)}, and wandered{H8582}{(H8799)} in the wilderness{H4057} of Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba. (kjv)

======= Genesis 21:15 ============

Genesis 21:15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.(asv)

Genesis 21:15 Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. (NL)

Genesis 21:15 And the water{H4325} was spent{H3615}{(H8799)} in{H4480} the bottle{H2573}, and she cast{H7993}{(H8686)} the child{H3206} under one{H259} of the shrubs{H7880}. (kjv-strongs#)

Gen 21:15 And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. (kjv)

======= Genesis 21:16 ============

Genesis 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not look upon the death of the child. And she sat over against him, and lifted up her voice, and wept.(asv)

Genesis 21:16 En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo verre, als die met de boog schieten; want zij zeide: Dat ik het kind niet zie sterven; en zij zat tegenover, en hief haar stem op, en weende. (NL)

Genesis 21:16 And she went{H3212}{(H8799)}, and sat her down{H3427}{(H8799)} over against{H5048} him a good way off{H7368}{(H8687)}, as it were a bowshot{H2909}{(H8764)}{H7198}: for she said{H559}{(H8804)}, Let me not see{H7200}{(H8799)} the death{H4194} of the child{H3206}. And she sat{H3427}{(H8799)} over against him, and lift up{H5375}{(H8799)} her voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 21:17 ============

Genesis 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.(asv)

Genesis 21:17 En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is. (NL)

Genesis 21:17 And God{H430} heard{H8085}{(H8804)} the voice{H6963} of the lad{H5288}; and the angel{H4397} of God{H430} called{H7121}{(H8799)} to Hagar{H1904} out of heaven{H8064}, and said{H559}{(H8799)} unto her, What aileth thee, Hagar{H1904}? fear{H3372}{(H8799)} not; for God{H430} hath heard{H8085}{(H8799)} the voice{H6963} of the lad{H5288} where he is. (kjv-strongs#)

Gen 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is. (kjv)

======= Genesis 21:18 ============

Genesis 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thy hand; for I will make him a great nation.(asv)

Genesis 21:18 Sta op, hef den jongen op, en houd hem vast met uwe hand; want Ik zal hem tot een groot volk stellen. (NL)

Genesis 21:18 Arise{H6965}{(H8798)}, lift up{H5375}{(H8798)} the lad{H5288}, and hold{H2388}{(H8685)} him in thine hand{H3027}; for I will make{H7760}{(H8799)} him a great{H1419} nation{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation. (kjv)

======= Genesis 21:19 ============

Genesis 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.(asv)

Genesis 21:19 En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken. (NL)

Genesis 21:19 And God{H430} opened{H6491}{(H8799)} her eyes{H5869}, and she saw{H7200}{(H8799)} a well{H875} of water{H4325}; and she went{H3212}{(H8799)}, and filled{H4390}{(H8762)} the bottle{H2573} with water{H4325}, and gave{H8248} the lad{H5288} drink{H8248}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink. (kjv)

======= Genesis 21:20 ============

Genesis 21:20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became, as he grew up, an archer.(asv)

Genesis 21:20 En God was met den jongen; en hij werd groot, en hij woonde in de woestijn, en werd een boogschutter. (NL)

Genesis 21:20 And God{H430} was with the lad{H5288}; and he grew{H1431}{(H8799)}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the wilderness{H4057}, and became an archer{H7235}{(H8802)}{H7199}. (kjv-strongs#)

Gen 21:20 And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer. (kjv)

======= Genesis 21:21 ============

Genesis 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.(asv)

Genesis 21:21 En hij woonde in de woestijn Paran; en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. (NL)

Genesis 21:21 And he dwelt{H3427}{(H8799)} in the wilderness{H4057} of Paran{H6290}: and his mother{H517} took{H3947}{(H8799)} him a wife{H802} out of the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 21:22 ============

Genesis 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phicol the captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:(asv)

Genesis 21:22 Voorts geschiedde het ter zelfder tijd, dat Abimelech, mitsgaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles, wat gij doet. (NL)

Genesis 21:22 And it came to pass at that time{H6256}, that Abimelech{H40} and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his host{H6635} spake{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)}, God{H430} is with thee in all that thou doest{H6213}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest: (kjv)

======= Genesis 21:23 ============

Genesis 21:23 now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.(asv)

Genesis 21:23 Zo zweer mij nu hier bij God: Zo gij mij, of mijn zoon, of mijn neef liegen zult! naar de weldadigheid, die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij, en bij het land, waarin gij als vreemdeling verkeert. (NL)

Genesis 21:23 Now therefore swear{H7650}{(H8734)} unto me here{H2008} by God{H430} that thou wilt not deal falsely{H8266}{(H8799)} with me, nor with my son{H5209}, nor with my son's son{H5220}: but according to the kindness{H2617} that I have done{H6213}{(H8804)} unto thee, thou shalt do{H6213}{(H8799)} unto me, and to the land{H776} wherein thou hast sojourned{H1481}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:23 Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned. (kjv)

======= Genesis 21:24 ============

Genesis 21:24 And Abraham said, I will swear.(asv)

Genesis 21:24 En Abraham zeide: Ik zal zweren. (NL)

Genesis 21:24 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, I will swear{H7650}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:24 And Abraham said, I will swear. (kjv)

======= Genesis 21:25 ============

Genesis 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of the well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.(asv)

Genesis 21:25 En Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput, die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. (NL)

Genesis 21:25 And Abraham{H85} reproved{H3198}{(H8689)} Abimelech{H40} because{H182} of a well{H875} of water{H4325}, which Abimelech's{H40} servants{H5650} had violently taken away{H1497}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away. (kjv)

======= Genesis 21:26 ============

Genesis 21:26 And Abimelech said, I know not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to-day.(asv)

Genesis 21:26 Toen zeide Abimelech: Ik heb niet geweten, wie dit stuk gedaan heeft; en ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord, dan heden. (NL)

Genesis 21:26 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, I wot{H3045}{(H8804)} not who hath done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}: neither{H3808} didst thou tell{H5046}{(H8689)} me, neither{H3808} yet heard{H8085}{(H8804)} I of it, but{H1115} to day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 21:26 And Abimelech said, I wot not who hath done this thing; neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day. (kjv)

======= Genesis 21:27 ============

Genesis 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and they two made a covenant.(asv)

Genesis 21:27 En Abraham nam schapen en runderen, en gaf die aan Abimelech; en die beiden maakten een verbond. (NL)

Genesis 21:27 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} sheep{H6629} and oxen{H1241}, and gave{H5414}{(H8799)} them unto Abimelech{H40}; and both of them{H8147} made{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant. (kjv)

======= Genesis 21:28 ============

Genesis 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.(asv)

Genesis 21:28 Doch Abraham stelde zeven ooilammeren der kudde bijzonder. (NL)

Genesis 21:28 And Abraham{H85} set{H5324}{(H8686)} seven{H7651} ewe lambs{H3535} of the flock{H6629} by themselves. (kjv-strongs#)

Gen 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves. (kjv)

======= Genesis 21:29 ============

Genesis 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?(asv)

Genesis 21:29 Zo zeide Abimelech tot Abraham: Wat zullen hier deze zeven ooilammeren, die gij bijzonder gesteld hebt? (NL)

Genesis 21:29 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, What{H2008} mean these seven{H7651} ewe lambs{H3535} which thou hast set{H5324}{(H8689)} by themselves? (kjv-strongs#)

Gen 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves? (kjv)

======= Genesis 21:30 ============

Genesis 21:30 And he said, These seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that it may be a witness unto me, that I have digged this well.(asv)

Genesis 21:30 En hij zeide: Dat gij de zeven ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij, dat ik dezen put gegraven heb. (NL)

Genesis 21:30 And he said{H559}{(H8799)}, For these seven{H7651} ewe lambs{H3535} shalt thou take{H3947}{(H8799)} of my hand{H3027}, that{H5668} they may be a witness{H5713} unto me, that I have digged{H2658}{(H8804)} this well{H875}. (kjv-strongs#)

Gen 21:30 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well. (kjv)

======= Genesis 21:31 ============

Genesis 21:31 Wherefore he called that place Beer-sheba; because there they sware both of them.(asv)

Genesis 21:31 Daarom noemde men die plaats Ber-seba, omdat die beiden daar gezworen hadden. (NL)

Genesis 21:31 Wherefore he called{H7121}{(H8804)} that place{H4725} Beersheba{H884}; because there they sware{H7650}{(H8738)} both of them{H8147}. (kjv-strongs#)

Gen 21:31 Wherefore he called that place Beersheba; because there they sware both of them. (kjv)

======= Genesis 21:32 ============

Genesis 21:32 So they made a covenant at Beer-sheba: and Abimelech rose up, and Phicol the captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.(asv)

Genesis 21:32 Alzo maakten zij een verbond te Ber-seba. Daarna stond Abimelech op, en Pichol, zijn krijgsoverste, en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen. (NL)

Genesis 21:32 Thus they made{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285} at Beersheba{H884}: then Abimelech{H40} rose up{H6965}{(H8799)}, and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his host{H6635}, and they returned{H7725}{(H8799)} into the land{H776} of the Philistines{H6430}. (kjv-strongs#)

Gen 21:32 Thus they made a covenant at Beersheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines. (kjv)

======= Genesis 21:33 ============

Genesis 21:33 And [Abraham] planted a tamarisk tree in Beer-sheba, and called there on the name of Jehovah, the Everlasting God.(asv)

Genesis 21:33 En hij plantte een bos in Ber-seba, en riep aldaar den Naam des HEEREN, des eeuwigen Gods, aan. (NL)

Genesis 21:33 And Abraham planted{H5193}{(H8799)} a grove{H815} in Beersheba{H884}, and called{H7121}{(H8799)} there on the name{H8034} of the LORD{H3068}, the everlasting{H5769} God{H410}. (kjv-strongs#)

Gen 21:33 And Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God. (kjv)

======= Genesis 21:34 ============

Genesis 21:34 And Abraham sojourned in the land of the Philistines many days.(asv)

Genesis 21:34 En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. (NL)

Genesis 21:34 And Abraham{H85} sojourned{H1481}{(H8799)} in the Philistines{H6430}' land{H776} many{H7227} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 21:34 And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.(kjv)

======= Genesis 22:1 ============

Genesis 22:1 And it came to pass after these things, that God did prove Abraham, and said unto him, Abraham; and he said, Here am I.(asv)

Genesis 22:1 En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! (NL)

Genesis 22:1 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that God{H430} did tempt{H5254}{(H8765)} Abraham{H85}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Abraham{H85}: and he said{H559}{(H8799)}, Behold, here I am. (kjv-strongs#)

Gen 22:1 And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, here I am. (kjv)

======= Genesis 22:2 ============

Genesis 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt-offering upon one of the mountains which I will tell thee of.(asv)

Genesis 22:2 En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal. (NL)

Genesis 22:2 And he said{H559}{(H8799)}, Take now{H3947}{(H8798)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son Isaac{H3327}, whom thou lovest{H157}{(H8804)}, and get thee{H3212}{(H8798)} into the land{H776} of Moriah{H4179}; and offer him{H5927}{(H8685)} there for a burnt offering{H5930} upon one{H259} of the mountains{H2022} which I will tell{H559}{(H8799)} thee of. (kjv-strongs#)

Gen 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. (kjv)

======= Genesis 22:3 ============

Genesis 22:3 And Abraham rose early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son; and he clave the wood for the burnt-offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.(asv)

Genesis 22:3 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongeren met zich, en Izak zijn zoon; en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats, die God hem gezegd had. (NL)

Genesis 22:3 And Abraham{H85} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and saddled{H2280}{(H8799)} his ass{H2543}, and took{H3947}{(H8799)} two{H8147} of his young men{H5288} with him, and Isaac{H3327} his son{H1121}, and clave{H1234}{(H8762)} the wood{H6086} for the burnt offering{H5930}, and rose up{H6965}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} unto the place{H4725} of which God{H430} had told{H559}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. (kjv)

======= Genesis 22:4 ============

Genesis 22:4 On the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.(asv)

Genesis 22:4 Aan den derden dag, toen hief Abraham zijn ogen op, en zag die plaats van verre. (NL)

Genesis 22:4 Then on the third{H7992} day{H3117} Abraham{H85} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} the place{H4725} afar off{H7350}. (kjv-strongs#)

Gen 22:4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. (kjv)

======= Genesis 22:5 ============

Genesis 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come again to you.(asv)

Genesis 22:5 En Abraham zeide tot zijn jongeren: Blijft gij hier met den ezel, en ik en de jongen zullen heengaan tot daar; als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. (NL)

Genesis 22:5 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto his young men{H5288}, Abide{H3427}{(H8798)} ye here with the ass{H2543}; and I and the lad{H5288} will go{H3212}{(H8799)} yonder{H3541} and worship{H7812}{(H8691)}, and come again{H7725}{(H8799)} to you. (kjv-strongs#)

Gen 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. (kjv)

======= Genesis 22:6 ============

Genesis 22:6 And Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son; and he took in his hand the fire and the knife; and they went both of them together.(asv)

Genesis 22:6 En Abraham nam het hout des brandoffers, en legde het op Izak, zijn zoon; en hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen samen. (NL)

Genesis 22:6 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} the wood{H6086} of the burnt offering{H5930}, and laid{H7760}{(H8799)} it upon Isaac{H3327} his son{H1121}; and he took{H3947}{(H8799)} the fire{H784} in his hand{H3027}, and a knife{H3979}; and they went{H3212}{(H8799)} both{H8147} of them together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 22:6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together. (kjv)

======= Genesis 22:7 ============

Genesis 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt-offering?(asv)

Genesis 22:7 Toen sprak Izak tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon! En hij zeide: Zie het vuur en het hout; maar waar is het lam tot het brandoffer? (NL)

Genesis 22:7 And Isaac{H3327} spake{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85} his father{H1}, and said{H559}{(H8799)}, My father{H1}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I, my son{H1121}. And he said{H559}{(H8799)}, Behold the fire{H784} and the wood{H6086}: but where is the lamb{H7716} for a burnt offering{H5930}? (kjv-strongs#)

Gen 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering? (kjv)

======= Genesis 22:8 ============

Genesis 22:8 And Abraham said, God will provide himself the lamb for a burnt-offering, my son: so they went both of them together.(asv)

Genesis 22:8 En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! Zo gingen zij beiden samen. (NL)

Genesis 22:8 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, My son{H1121}, God{H430} will provide{H7200}{(H8799)} himself a lamb{H7716} for a burnt offering{H5930}: so they went{H3212}{(H8799)} both of them{H8147} together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together. (kjv)

======= Genesis 22:9 ============

Genesis 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built the altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar, upon the wood.(asv)

Genesis 22:9 En zij kwamen ter plaatse, die hem God gezegd had; en Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Izak, en legde hem op het altaar boven op het hout. (NL)

Genesis 22:9 And they came{H935}{(H8799)} to the place{H4725} which God{H430} had told{H559}{(H8804)} him of; and Abraham{H85} built{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} there, and laid{H6186} the wood{H6086} in order{H6186}{(H8799)}, and bound{H6123}{(H8799)} Isaac{H3327} his son{H1121}, and laid{H7760}{(H8799)} him on the altar{H4196} upon{H4605} the wood{H6086}. (kjv-strongs#)

Gen 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. (kjv)

======= Genesis 22:10 ============

Genesis 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.(asv)

Genesis 22:10 En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten. (NL)

Genesis 22:10 And Abraham{H85} stretched forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and took{H3947}{(H8799)} the knife{H3979} to slay{H7819}{(H8800)} his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. (kjv)

======= Genesis 22:11 ============

Genesis 22:11 And the angel of Jehovah called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here I am.(asv)

Genesis 22:11 Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! (NL)

Genesis 22:11 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} called{H7121}{(H8799)} unto him out of heaven{H8064}, and said{H559}{(H8799)}, Abraham{H85}, Abraham{H85}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 22:11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 22:12 ============

Genesis 22:12 And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him; for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me.(asv)

Genesis 22:12 Toen zeide Hij: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden. (NL)

Genesis 22:12 And he said{H559}{(H8799)}, Lay{H7971}{(H8799)} not thine hand{H3027} upon{H413} the lad{H5288}, neither do thou{H6213}{(H8799)} any thing{H3972} unto him: for now{H6258} I know{H3045}{(H8804)} that thou fearest{H3373} God{H430}, seeing thou hast not{H3808} withheld{H2820}{(H8804)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son from me. (kjv-strongs#)

Gen 22:12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. (kjv)

======= Genesis 22:13 ============

Genesis 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and, behold, behind [him] a ram caught in the thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt-offering in the stead of his son.(asv)

Genesis 22:13 Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats. (NL)

Genesis 22:13 And Abraham{H85} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and looked{H7200}{(H8799)}, and behold behind{H310} him a ram{H352} caught{H270}{(H8737)} in a thicket{H5442} by his horns{H7161}: and Abraham{H85} went{H3212}{(H8799)} and took{H3947}{(H8799)} the ram{H352}, and offered him up{H5927}{(H8686)} for a burnt offering{H5930} in the stead{H8478} of his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. (kjv)

======= Genesis 22:14 ============

Genesis 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovah-jireh: as it is said to this day, In the mount of Jehovah it shall be provided.(asv)

Genesis 22:14 En Abraham noemde den naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden! (NL)

Genesis 22:14 And Abraham{H85} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Jehovahjireh{H3070}: as{H834} it is said{H559}{(H8735)} to this day{H3117}, In the mount{H2022} of the LORD{H3068} it shall be seen{H7200}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen. (kjv)

======= Genesis 22:15 ============

Genesis 22:15 And the angel of Jehovah called unto Abraham a second time out of heaven,(asv)

Genesis 22:15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden male van den hemel; (NL)

Genesis 22:15 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} called{H7121}{(H8799)} unto Abraham{H85} out of heaven{H8064} the second time{H8145}, (kjv-strongs#)

Gen 22:15 And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time, (kjv)

======= Genesis 22:16 ============

Genesis 22:16 and said, By myself have I sworn, saith Jehovah, because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son,(asv)

Genesis 22:16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; (NL)

Genesis 22:16 And said{H559}{(H8799)}, By myself have I sworn{H7650}{(H8738)}, saith{H5002}{(H8803)} the LORD{H3068}, for because{H3282}{H834} thou hast done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}, and hast not{H3808} withheld{H2820}{(H8804)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son: (kjv-strongs#)

Gen 22:16 And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son: (kjv)

======= Genesis 22:17 ============

Genesis 22:17 that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heavens, and as the sand which is upon the seashore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;(asv)

Genesis 22:17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poorten zijner vijanden erfelijk bezitten. (NL)

Genesis 22:17 That in blessing{H1288}{(H8763)} I will bless{H1288}{(H8762)} thee, and in multiplying{H7235}{(H8687)} I will multiply{H7235}{(H8686)} thy seed{H2233} as the stars{H3556} of the heaven{H8064}, and as the sand{H2344} which is upon the sea{H3220} shore{H8193}; and thy seed{H2233} shall possess{H3423}{(H8799)} the gate{H8179} of his enemies{H341}{(H8802)}; (kjv-strongs#)

Gen 22:17 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; (kjv)

======= Genesis 22:18 ============

Genesis 22:18 and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.(asv)

Genesis 22:18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt. (NL)

Genesis 22:18 And in thy seed{H2233} shall all the nations{H1471} of the earth{H776} be blessed{H1288}{(H8694)}; because{H834}{H6118} thou hast obeyed{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}. (kjv-strongs#)

Gen 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice. (kjv)

======= Genesis 22:19 ============

Genesis 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beer-sheba; and Abraham dwelt at Beer-sheba.(asv)

Genesis 22:19 Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren, en zij maakten zich op, en zij gingen samen naar Ber-seba; en Abraham woonde te Ber-seba. (NL)

Genesis 22:19 So Abraham{H85} returned{H7725}{(H8799)} unto his young men{H5288}, and they rose up{H6965}{(H8799)} and went{H3212}{(H8799)} together{H3162} to Beersheba{H884}; and Abraham{H85} dwelt{H3427}{(H8799)} at Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba. (kjv)

======= Genesis 22:20 ============

Genesis 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she also hath borne children unto thy brother Nahor:(asv)

Genesis 22:20 En het geschiedde na deze dingen, dat men Abraham boodschapte, zeggende: Zie, Milka heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard: (NL)

Genesis 22:20 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that it was told{H5046}{(H8714)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)}, Behold, Milcah{H4435}, she hath also born{H3205}{(H8804)} children{H1121} unto thy brother{H251} Nahor{H5152}; (kjv-strongs#)

Gen 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor; (kjv)

======= Genesis 22:21 ============

Genesis 22:21 Uz his first-born, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,(asv)

Genesis 22:21 Uz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuel, de vader van Aram, (NL)

Genesis 22:21 Huz{H5780} his firstborn{H1060}, and Buz{H938} his brother{H251}, and Kemuel{H7055} the father{H1} of Aram{H758}, (kjv-strongs#)

Gen 22:21 Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram, (kjv)

======= Genesis 22:22 ============

Genesis 22:22 and Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.(asv)

Genesis 22:22 En Chesed, en Hazo, en Pildas, en Jidlaf, en Bethuel; (NL)

Genesis 22:22 And Chesed{H3777}, and Hazo{H2375}, and Pildash{H6394}, and Jidlaph{H3044}, and Bethuel{H1328}. (kjv-strongs#)

Gen 22:22 And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel. (kjv)

======= Genesis 22:23 ============

Genesis 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight did Milcah bear to Nahor, Abraham's brother.(asv)

Genesis 22:23 (En Bethuel gewon Rebekka) deze acht baarde Milka aan Nahor, den broeder van Abraham. (NL)

Genesis 22:23 And Bethuel{H1328} begat{H3205}{(H8804)} Rebekah{H7259}: these eight{H8083} Milcah{H4435} did bear{H3205}{(H8804)} to Nahor{H5152}, Abraham's{H85} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother. (kjv)

======= Genesis 22:24 ============

Genesis 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she also bare Tebah, and Gaham, and Tahash, and Maacah.(asv)

Genesis 22:24 En zijn bijwijf, welker naam was Reuma, diezelve baarde ook Tebah, en Gaham, en Tahas, en Maacha. (NL)

Genesis 22:24 And his concubine{H6370}, whose name{H8034} was Reumah{H7208}, she bare{H3205}{(H8799)} also Tebah{H2875}, and Gaham{H1514}, and Thahash{H8477}, and Maachah{H4601}. (kjv-strongs#)

Gen 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah.(kjv)

======= Genesis 23:1 ============

Genesis 23:1 And the life of Sarah was a hundred and seven and twenty years: these were the years of the life of Sarah.(asv)

Genesis 23:1 En het leven van Sara was honderd zeven en twintig jaren; dit waren de jaren des levens van Sara. (NL)

Genesis 23:1 And Sarah{H8283} was an hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651}{H8141} and twenty{H6242} years{H8141} old{H2416}: these were the years{H8141} of the life{H2416} of Sarah{H8283}. (kjv-strongs#)

Gen 23:1 And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: these were the years of the life of Sarah. (kjv)

======= Genesis 23:2 ============

Genesis 23:2 And Sarah died in Kiriath-arba (the same is Hebron), in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.(asv)

Genesis 23:2 En Sara stierf te Kiriath-Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan; en Abraham kwam om Sara te beklagen, en haar te bewenen. (NL)

Genesis 23:2 And Sarah{H8283} died{H4191}{(H8799)} in Kirjatharba{H7153}; the same is Hebron{H2275} in the land{H776} of Canaan{H3667}: and Abraham{H85} came{H935}{(H8799)} to mourn{H5594}{(H8800)} for Sarah{H8283}, and to weep{H1058}{(H8800)} for her. (kjv-strongs#)

Gen 23:2 And Sarah died in Kirjatharba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her. (kjv)

======= Genesis 23:3 ============

Genesis 23:3 And Abraham rose up from before his dead, and spake unto the children of Heth, saying,(asv)

Genesis 23:3 Daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijner dode, en hij sprak tot de zonen Heths, zeggende: (NL)

Genesis 23:3 And Abraham{H85} stood up{H6965}{(H8799)} from before{H6440} his dead{H4191}{(H8801)}, and spake{H1696}{(H8762)} unto the sons{H1121} of Heth{H2845}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 23:3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying, (kjv)

======= Genesis 23:4 ============

Genesis 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a burying-place with you, that I may bury my dead out of my sight.(asv)

Genesis 23:4 Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u; geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn dode van voor mijn aangezicht begrave. (NL)

Genesis 23:4 I am a stranger{H1616} and a sojourner{H8453} with you: give{H5414}{(H8798)} me a possession{H272} of a buryingplace{H6913} with you, that I may bury{H6912}{(H8799)} my dead{H4191}{(H8801)} out of my sight{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight. (kjv)

======= Genesis 23:5 ============

Genesis 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,(asv)

Genesis 23:5 En de zonen Heths antwoordden Abraham, zeggende tot hem: (NL)

Genesis 23:5 And the children{H1121} of Heth{H2845} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)} unto him, (kjv-strongs#)

Gen 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him, (kjv)

======= Genesis 23:6 ============

Genesis 23:6 Hear us, my lord; thou art a prince of God among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.(asv)

Genesis 23:6 Hoor ons, mijn heer! gij zijt een vorst Gods in het midden van ons; begraaf uw dode in de keure onzer graven; niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw dode niet zoudt begraven. (NL)

Genesis 23:6 Hear us{H8085}{(H8798)}, my lord{H113}: thou art a mighty{H430} prince{H5387} among us{H8432}: in the choice{H4005} of our sepulchres{H6913} bury{H6912}{(H8798)} thy dead{H4191}{(H8801)}; none{H3808}{H376} of us shall withhold{H3607}{(H8799)} from thee his sepulchre{H6913}, but that thou mayest bury{H6912}{(H8800)} thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:6 Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:7 ============

Genesis 23:7 And Abraham rose up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.(asv)

Genesis 23:7 Toen stond Abraham op, en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Heths; (NL)

Genesis 23:7 And Abraham{H85} stood up{H6965}{(H8799)}, and bowed{H7812}{(H8691)} himself to the people{H5971} of the land{H776}, even to the children{H1121} of Heth{H2845}. (kjv-strongs#)

Gen 23:7 And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. (kjv)

======= Genesis 23:8 ============

Genesis 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar,(asv)

Genesis 23:8 En hij sprak met hen, zeggende: Is het met uw wil, dat ik mijn dode begrave van voor mijn aangezicht; zo hoort mij, en spreekt voor mij bij Efron, den zoon van Zohar, (NL)

Genesis 23:8 And he communed{H1696}{(H8762)} with them, saying{H559}{(H8800)}, If it be{H3426} your mind{H5315} that I should bury{H6912}{(H8800)} my dead{H4191}{(H8801)} out of my sight{H6440}; hear{H8085}{(H8798)} me, and intreat{H6293}{(H8798)} for me to Ephron{H6085} the son{H1121} of Zohar{H6714}, (kjv-strongs#)

Gen 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar, (kjv)

======= Genesis 23:9 ============

Genesis 23:9 that he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for the full price let him give it to me in the midst of you for a possession of a burying-place.(asv)

Genesis 23:9 Dat hij mij geve de spelonk van Machpela, die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, dat hij dezelve mij om het volle geld geve, tot een erfbegrafenis in het midden van u. (NL)

Genesis 23:9 That he may give{H5414}{(H8799)} me the cave{H4631} of Machpelah{H4375}, which he hath, which is in the end{H7097} of his field{H7704}; for as much{H4392} money{H3701} as it is worth{H4392} he shall give it{H5414}{(H8799)} me for a possession{H272} of a buryingplace{H6913} amongst you{H8432}. (kjv-strongs#)

Gen 23:9 That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you. (kjv)

======= Genesis 23:10 ============

Genesis 23:10 Now Ephron was sitting in the midst of the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying,(asv)

Genesis 23:10 Efron nu zat in het midden van de zonen Heths; en Efron de Hethiet antwoordde Abraham, voor de oren van de zonen Heths, van al degenen, die ter poorte zijner stad ingingen, zeggende: (NL)

Genesis 23:10 And Ephron{H6085} dwelt{H3427}{(H8802)} among{H8432} the children{H1121} of Heth{H2845}: and Ephron{H6085} the Hittite{H2850} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85} in the audience{H241} of the children{H1121} of Heth{H2845}, even of all that went in{H935}{(H8802)} at the gate{H8179} of his city{H5892}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 23:10 And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying, (kjv)

======= Genesis 23:11 ============

Genesis 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the children of my people give I it thee: bury thy dead.(asv)

Genesis 23:11 Neen, mijn heer! hoor mij; den akker geef ik u; ook de spelonk, die daarin is, die geef ik u; voor de ogen van de zonen mijns volks geef ik u die; begraaf uw dode. (NL)

Genesis 23:11 Nay{H3808}, my lord{H113}, hear me{H8085}{(H8798)}: the field{H7704} give I{H5414}{(H8804)} thee, and the cave{H4631} that is therein, I give it{H5414}{(H8804)} thee; in the presence{H5869} of the sons{H1121} of my people{H5971} give{H5414}{(H8804)} I it thee: bury{H6912}{(H8798)} thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:12 ============

Genesis 23:12 And Abraham bowed himself down before the people of the land.(asv)

Genesis 23:12 Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands; (NL)

Genesis 23:12 And Abraham{H85} bowed down{H7812}{(H8691)} himself before{H6440} the people{H5971} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 23:12 And Abraham bowed down himself before the people of the land. (kjv)

======= Genesis 23:13 ============

Genesis 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt, I pray thee, hear me: I will give the price of the field; take it of me, and I will bury my dead there.(asv)

Genesis 23:13 En hij sprak tot Efron, voor de oren van het volk des lands, zeggende: Trouwens, zijt gij het? lieve, hoor mij; ik zal het geld des akkers geven; neem het van mij, zo zal ik mijn dode aldaar begraven. (NL)

Genesis 23:13 And he spake{H1696}{(H8762)} unto Ephron{H6085} in the audience{H241} of the people{H5971} of the land{H776}, saying{H559}{(H8800)}, But if thou wilt give it, I pray thee{H3863}, hear{H8085}{(H8798)} me: I will give{H5414}{(H8804)} thee money{H3701} for the field{H7704}; take{H3947}{(H8798)} it of me, and I will bury{H6912}{(H8799)} my dead{H4191}{(H8801)} there. (kjv-strongs#)

Gen 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there. (kjv)

======= Genesis 23:14 ============

Genesis 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him,(asv)

Genesis 23:14 En Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem: (NL)

Genesis 23:14 And Ephron{H6085} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)} unto him, (kjv-strongs#)

Gen 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him, (kjv)

======= Genesis 23:15 ============

Genesis 23:15 My lord, hearken unto me: a piece of land worth four hundred shekels of silver, what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.(asv)

Genesis 23:15 Mijn heer! hoor mij; een land van vierhonderd sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? begraaf slechts uw dode. (NL)

Genesis 23:15 My lord{H113}, hearken{H8085}{(H8798)} unto me: the land{H776} is worth four{H702} hundred{H3967} shekels{H8255} of silver{H3701}; what is that betwixt{H996} me and thee? bury{H6912}{(H8798)} therefore thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:16 ============

Genesis 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the audience of the children of Heth, four hundred shekels of silver, current [money] with the merchant.(asv)

Genesis 23:16 En Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog Efron het geld, waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen Heths, vierhonderd sikkelen zilvers, onder den koopman gangbaar. (NL)

Genesis 23:16 And Abraham{H85} hearkened{H8085}{(H8799)} unto Ephron{H6085}; and Abraham{H85} weighed{H8254}{(H8799)} to Ephron{H6085} the silver{H3701}, which he had named{H1696}{(H8765)} in the audience{H241} of the sons{H1121} of Heth{H2845}, four{H702} hundred{H3967} shekels{H8255} of silver{H3701}, current{H5674}{(H8802)} money with the merchant{H5503}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant. (kjv)

======= Genesis 23:17 ============

Genesis 23:17 So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the border thereof round about, were made sure(asv)

Genesis 23:17 Alzo werd de akker van Efron, die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk, die daarin was, en al het geboomte, dat op den akker stond, dat rondom in zijn ganse landpale was gevestigd, (NL)

Genesis 23:17 And the field{H7704} of Ephron{H6085}, which was in Machpelah{H4375}, which was before{H6440} Mamre{H4471}, the field{H7704}, and the cave{H4631} which was therein, and all the trees{H6086} that were in the field{H7704}, that were in all the borders{H1366} round about{H5439}, were made sure{H6965}{(H8799)} (kjv-strongs#)

Gen 23:17 And the field of Ephron which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure (kjv)

======= Genesis 23:18 ============

Genesis 23:18 unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.(asv)

Genesis 23:18 Aan Abraham tot een bezitting, voor de ogen van de zonen Heths, bij allen, die tot zijn stadspoort ingingen. (NL)

Genesis 23:18 Unto Abraham{H85} for a possession{H4736} in the presence{H5869} of the children{H1121} of Heth{H2845}, before all that went in{H935}{(H8802)} at the gate{H8179} of his city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 23:18 Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city. (kjv)

======= Genesis 23:19 ============

Genesis 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre (the same is Hebron), in the land of Canaan.(asv)

Genesis 23:19 En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela, tegenover Mamre, hetwelk is Hebron, in het land Kanaan. (NL)

Genesis 23:19 And after{H310} this{H3651}, Abraham{H85} buried{H6912}{(H8804)} Sarah{H8283} his wife{H802} in the cave{H4631} of the field{H7704} of Machpelah{H4375} before{H6440} Mamre{H4471}: the same is Hebron{H2275} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 23:20 ============

Genesis 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a burying-place by the children of Heth.(asv)

Genesis 23:20 Alzo werd die akker, en de spelonk die daarin was, aan Abraham gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen Heths. (NL)

Genesis 23:20 And the field{H7704}, and the cave{H4631} that is therein, were made sure{H6965}{(H8799)} unto Abraham{H85} for a possession{H272} of a buryingplace{H6913} by the sons{H1121} of Heth{H2845}. (kjv-strongs#)

Gen 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.(kjv)

======= Genesis 24:1 ============

Genesis 24:1 And Abraham was old, [and] well stricken in age: and Jehovah had blessed Abraham in all things.(asv)

Genesis 24:1 Abraham nu was oud, en wel bedaagd; en de HEERE had Abraham in alles gezegend. (NL)

Genesis 24:1 And Abraham{H85} was old{H2204}{(H8804)}, and well stricken{H935}{(H8804)} in age{H3117}: and the LORD{H3068} had blessed{H1288}{(H8765)} Abraham{H85} in all things. (kjv-strongs#)

Gen 24:1 And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things. (kjv)

======= Genesis 24:2 ============

Genesis 24:2 And Abraham said unto his servant, the elder of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:(asv)

Genesis 24:2 Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles, wat hij had: Leg toch uw hand onder mijn heup, (NL)

Genesis 24:2 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto his eldest{H2205} servant{H5650} of his house{H1004}, that ruled over{H4910}{(H8802)} all that he had, Put{H7760}{(H8798)}, I pray thee, thy hand{H3027} under my thigh{H3409}: (kjv-strongs#)

Gen 24:2 And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh: (kjv)

======= Genesis 24:3 ============

Genesis 24:3 and I will make thee swear by Jehovah, the God of heaven and the God of the earth, that thou wilt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:(asv)

Genesis 24:3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten, in het midden van welke ik woon; (NL)

Genesis 24:3 And I will make thee swear{H7650}{(H8686)} by the LORD{H3068}, the God{H430} of heaven{H8064}, and the God{H430} of the earth{H776}, that thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} unto my son{H1121} of the daughters{H1323} of the Canaanites{H3669}, among{H7130} whom I dwell{H3427}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:3 And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell: (kjv)

======= Genesis 24:4 ============

Genesis 24:4 but thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife for my son Isaac.(asv)

Genesis 24:4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult. (NL)

Genesis 24:4 But thou shalt go{H3212}{(H8799)} unto my country{H776}, and to my kindred{H4138}, and take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 24:4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. (kjv)

======= Genesis 24:5 ============

Genesis 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?(asv)

Genesis 24:5 En die knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land; zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land, waar gij uitgetogen zijt? (NL)

Genesis 24:5 And the servant{H5650} said{H559}{(H8799)} unto him, Peradventure the woman{H802} will not be willing{H14}{(H8799)} to follow{H3212}{(H8800)} me{H310} unto this land{H776}: must I needs bring{H7725}{(H8687)} thy son{H1121} again{H7725}{(H8686)} unto the land{H776} from whence thou camest{H3318}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? (kjv)

======= Genesis 24:6 ============

Genesis 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.(asv)

Genesis 24:6 En Abraham zeide tot hem: Wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt! (NL)

Genesis 24:6 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto him, Beware{H8104}{(H8734)} thou that thou bring{H7725} not{H6435} my son{H1121} thither again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again. (kjv)

======= Genesis 24:7 ============

Genesis 24:7 Jehovah, the God of heaven, who took me from my father's house, and from the land of my nativity, and who spake unto me, and who sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he will send his angel before thee, and thou shalt take a wife for my son from thence.(asv)

Genesis 24:7 De HEERE, de God des hemels, Die mij uit mijns vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en Die tot mij gesproken heeft, en Die mij gezworen heeft, zeggende: Aan uw zaad zal Ik dit land geven! Die Zelf zal Zijn Engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon van daar een vrouw neemt. (NL)

Genesis 24:7 The LORD{H3068} God{H430} of heaven{H8064}, which took me{H3947}{(H8804)} from my father's{H1} house{H1004}, and from the land{H776} of my kindred{H4138}, and which spake{H1696}{(H8765)} unto me, and that sware{H7650}{(H8738)} unto me, saying{H559}{(H8800)}, Unto thy seed{H2233} will I give{H5414}{(H8799)} this land{H776}; he shall send{H7971}{(H8799)} his angel{H4397} before thee{H6440}, and thou shalt take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121} from thence. (kjv-strongs#)

Gen 24:7 The LORD God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. (kjv)

======= Genesis 24:8 ============

Genesis 24:8 And if the woman be not willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath; only thou shalt not bring my son thither again.(asv)

Genesis 24:8 Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van dezen mijn eed; alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder heen. (NL)

Genesis 24:8 And if the woman{H802} will not be willing{H14}{(H8799)} to follow{H3212}{(H8800)} thee{H310}, then thou shalt be clear{H5352}{(H8738)} from this my oath{H7621}: only bring{H7725} not my son{H1121} thither again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:8 And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again. (kjv)

======= Genesis 24:9 ============

Genesis 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning this matter.(asv)

Genesis 24:9 Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem over deze zaak. (NL)

Genesis 24:9 And the servant{H5650} put{H7760}{(H8799)} his hand{H3027} under the thigh{H3409} of Abraham{H85} his master{H113}, and sware{H7650}{(H8735)} to him concerning{H5921} that{H2088} matter{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter. (kjv)

======= Genesis 24:10 ============

Genesis 24:10 And the servant took ten camels, of the camels of his master, and departed, having all goodly things of his master's in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.(asv)

Genesis 24:10 En die knecht nam tien kemelen van zijns heren kemelen, en toog heen; en al het goed zijns heren was in zijn hand; en hij maakte zich op, en toog heen naar Mesopotamie, naar de stad van Nahor. (NL)

Genesis 24:10 And the servant{H5650} took{H3947}{(H8799)} ten{H6235} camels{H1581} of the camels{H1581} of his master{H113}, and departed{H3212}{(H8799)}; for all the goods{H2898} of his master{H113} were in his hand{H3027}: and he arose{H6965}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} to Mesopotamia{H763}, unto the city{H5892} of Nahor{H5152}. (kjv-strongs#)

Gen 24:10 And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor. (kjv)

======= Genesis 24:11 ============

Genesis 24:11 And he made the camels to kneel down without the city by the well of water at the time of evening, the time that women go out to draw water.(asv)

Genesis 24:11 En hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde, als de putsters uitkwamen. (NL)

Genesis 24:11 And he made{H1288} his camels{H1581} to kneel down{H1288}{(H8686)} without{H2351} the city{H5892} by{H413} a well{H875} of water{H4325} at the time{H6256} of the evening{H6153}, even the time{H6256} that women go out{H3318}{(H8800)} to draw{H7579}{(H8802)} water. (kjv-strongs#)

Gen 24:11 And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. (kjv)

======= Genesis 24:12 ============

Genesis 24:12 And he said, O Jehovah, the God of my master Abraham, send me, I pray thee, good speed this day, and show kindness unto my master Abraham.(asv)

Genesis 24:12 En hij zeide: HEERE! God van mijn heer Abraham! doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. (NL)

Genesis 24:12 And he said{H559}{(H8799)}, O LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, I pray thee, send me{H6440} good speed{H7136}{(H8685)} this day{H3117}, and shew{H6213}{(H8798)} kindness{H2617} unto{H5973} my master{H113} Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 24:12 And he said O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. (kjv)

======= Genesis 24:13 ============

Genesis 24:13 Behold, I am standing by the fountain of water; and the daughters of the men of the city are coming out to draw water:(asv)

Genesis 24:13 Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen dezer stad zijn uitgaande om water te putten; (NL)

Genesis 24:13 Behold, I stand{H5324}{(H8737)} here by the well{H5869} of water{H4325}; and the daughters{H1323} of the men{H582} of the city{H5892} come out{H3318}{(H8802)} to draw{H7579}{(H8800)} water{H4325}: (kjv-strongs#)

Gen 24:13 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water: (kjv)

======= Genesis 24:14 ============

Genesis 24:14 and let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast showed kindness unto my master.(asv)

Genesis 24:14 Zo geschiede, dat die jonge dochter, tot welke ik zal zeggen: Neig toch uw kruik, dat ik drinke; en zij zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kemelen drenken; diezelve zij, die Gij Uw knecht Izak toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne, dat Gij weldadigheid bij mijn heer gedaan hebt. (NL)

Genesis 24:14 And let it come to pass, that the damsel{H5291} to whom I shall say{H559}{(H8799)}, Let down{H5186}{(H8685)} thy pitcher{H3537}, I pray thee, that I may drink{H8354}{(H8799)}; and she shall say{H559}{(H8804)}, Drink{H8354}{(H8798)}, and I will give{H8248} thy camels{H1581} drink{H8248}{(H8686)} also: let the same be she that thou hast appointed{H3198}{(H8689)} for thy servant{H5650} Isaac{H3327}; and thereby shall I know{H3045}{(H8799)} that thou hast shewed{H6213}{(H8804)} kindness{H2617} unto my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. (kjv)

======= Genesis 24:15 ============

Genesis 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.(asv)

Genesis 24:15 En het geschiedde, eer hij geeindigd had te spreken, ziet, zo kwam Rebekka uit, welke aan Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham; en zij had haar kruik op haar schouder. (NL)

Genesis 24:15 And it came to pass, before he had done{H3615}{(H8765)} speaking{H1696}{(H8763)}, that, behold, Rebekah{H7259} came out{H3318}{(H8802)}, who{H834} was born{H3205}{(H8795)} to Bethuel{H1328}, son{H1121} of Milcah{H4435}, the wife{H802} of Nahor{H5152}, Abraham's{H85} brother{H251}, with her pitcher{H3537} upon her shoulder{H7926}. (kjv-strongs#)

Gen 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. (kjv)

======= Genesis 24:16 ============

Genesis 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the fountain, and filled her pitcher, and came up.(asv)

Genesis 24:16 En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op. (NL)

Genesis 24:16 And the damsel{H5291} was very{H3966} fair{H2896} to look upon{H4758}, a virgin{H1330}, neither had any man{H376} known{H3045}{(H8804)} her: and she went down{H3381}{(H8799)} to the well{H5869}, and filled{H4390}{(H8762)} her pitcher{H3537}, and came up{H5927}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up. (kjv)

======= Genesis 24:17 ============

Genesis 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Give me to drink, I pray thee, a little water from thy pitcher.(asv)

Genesis 24:17 Toen liep die knecht haar tegemoet, en hij zeide: Laat mij toch een weinig waters uit uw kruik drinken. (NL)

Genesis 24:17 And the servant{H5650} ran{H7323}{(H8799)} to meet her{H7125}{(H8800)}, and said{H559}{(H8799)}, Let me, I pray thee, drink{H1572}{(H8685)} a little{H4592} water{H4325} of thy pitcher{H3537}. (kjv-strongs#)

Gen 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. (kjv)

======= Genesis 24:18 ============

Genesis 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.(asv)

Genesis 24:18 En zij zeide: Drink, mijn heer! en zij haastte zich en liet haar kruik neder op haar hand, en gaf hem te drinken. (NL)

Genesis 24:18 And she said{H559}{(H8799)}, Drink{H8354}{(H8798)}, my lord{H113}: and she hasted{H4116}{(H8762)}, and let down{H3381}{(H8686)} her pitcher{H3537} upon her hand{H3027}, and gave him drink{H8248}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink. (kjv)

======= Genesis 24:19 ============

Genesis 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw for thy camels also, until they have done drinking.(asv)

Genesis 24:19 Als zij nu voleindigd had van hem drinken te geven, zeide zij: Ik zal ook voor uw kemelen putten, totdat zij voleindigd hebben te drinken. (NL)

Genesis 24:19 And when she had done{H3615}{(H8762)} giving him drink{H8248}{(H8687)}, she said{H559}{(H8799)}, I will draw{H7579}{(H8799)} water for thy camels{H1581} also, until they have done{H3615}{(H8765)} drinking{H8354}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking. (kjv)

======= Genesis 24:20 ============

Genesis 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw, and drew for all his camels.(asv)

Genesis 24:20 En zij haastte zich, en goot haar kruik uit in de drinkbak, en liep weder naar den put om te putten, en zij putte voor al zijn kemelen. (NL)

Genesis 24:20 And she hasted{H4116}{(H8762)}, and emptied{H6168}{(H8762)} her pitcher{H3537} into the trough{H8268}, and ran{H7323}{(H8799)} again unto the well{H875} to draw{H7579}{(H8800)} water, and drew{H7579}{(H8799)} for all his camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels. (kjv)

======= Genesis 24:21 ============

Genesis 24:21 And the man looked stedfastly on her, holding his peace, to know whether Jehovah had made his journey prosperous or not.(asv)

Genesis 24:21 En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om te merken, of de HEERE zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet. (NL)

Genesis 24:21 And the man{H376} wondering{H7583}{(H8693)} at her held his peace{H2790}{(H8688)}, to wit{H3045}{(H8800)} whether the LORD{H3068} had made{H6743} his journey{H1870} prosperous{H6743}{(H8689)} or{H518} not. (kjv-strongs#)

Gen 24:21 And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not. (kjv)

======= Genesis 24:22 ============

Genesis 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden ring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold,(asv)

Genesis 24:22 En het geschiedde, als de kemelen voleindigd hadden te drinken, dat die man een gouden voorhoofdsiersel nam, welks gewicht was een halve sikkel, en twee armringen aan haar handen, welker gewicht was tien sikkelen gouds. (NL)

Genesis 24:22 And it came to pass, as the camels{H1581} had done{H3615}{(H8765)} drinking{H8354}{(H8800)}, that the man{H376} took{H3947}{(H8799)} a golden{H2091} earring{H5141} of half a shekel{H1235} weight{H4948}, and two{H8147} bracelets{H6781} for her hands{H3027} of ten{H6235} shekels weight{H4948} of gold{H2091}; (kjv-strongs#)

Gen 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold; (kjv)

======= Genesis 24:23 ============

Genesis 24:23 and said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee. Is there room in thy father's house for us to lodge in?(asv)

Genesis 24:23 Want hij had gezegd: Wiens dochter zijt gij? geef het mij toch te kennen; is er ook ten huize uws vaders plaats voor ons, om te vernachten? (NL)

Genesis 24:23 And said{H559}{(H8799)}, Whose{H4310} daughter{H1323} art thou{H859}? tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee: is there{H3426} room{H4725} in thy father's{H1} house{H1004} for us to lodge in{H3885}{(H8800)}? (kjv-strongs#)

Gen 24:23 And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father's house for us to lodge in? (kjv)

======= Genesis 24:24 ============

Genesis 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, whom she bare unto Nahor.(asv)

Genesis 24:24 En zij had tot hem gezegd: Ik ben de dochter van Bethuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft. (NL)

Genesis 24:24 And she said{H559}{(H8799)} unto him, I am the daughter{H1323} of Bethuel{H1328} the son{H1121} of Milcah{H4435}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Nahor{H5152}. (kjv-strongs#)

Gen 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor. (kjv)

======= Genesis 24:25 ============

Genesis 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.(asv)

Genesis 24:25 Voorts had zij tot hem gezegd: Ook is er stro en veel voeders bij ons, ook plaats om te vernachten. (NL)

Genesis 24:25 She said{H559}{(H8799)} moreover unto him, We have both{H1571} straw{H8401} and provender{H4554} enough{H7227}, and{H1571} room{H4725} to lodge in{H3885}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in. (kjv)

======= Genesis 24:26 ============

Genesis 24:26 And the man bowed his head, and worshipped Jehovah.(asv)

Genesis 24:26 Toen neigde die man zijn hoofd, en aanbad den HEERE; (NL)

Genesis 24:26 And the man{H376} bowed down his head{H6915}{(H8799)}, and worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 24:26 And the man bowed down his head, and worshipped the LORD. (kjv)

======= Genesis 24:27 ============

Genesis 24:27 And he said, Blessed be Jehovah, the God of my master Abraham, who hath not forsaken his lovingkindness and his truth toward my master: as for me, Jehovah hath led me in the way to the house of my master's brethren.(asv)

Genesis 24:27 En hij zeide: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die Zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn heer; aangaande mij, de HEERE heeft mij op dezen weg geleid, ten huize van mijns heren broederen. (NL)

Genesis 24:27 And he said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be the LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, who hath not left destitute{H5800}{(H8804)}{H5973} my master{H113} of his mercy{H2617} and his truth{H571}: I being in the way{H1870}, the LORD{H3068} led me{H5148}{(H8804)} to the house{H1004} of my master's{H113} brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 24:27 And he said, Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the LORD led me to the house of my master's brethren. (kjv)

======= Genesis 24:28 ============

Genesis 24:28 And the damsel ran, and told her mother's house according to these words.(asv)

Genesis 24:28 En die jonge dochter liep, en gaf ten huize harer moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. (NL)

Genesis 24:28 And the damsel{H5291} ran{H7323}{(H8799)}, and told{H5046}{(H8686)} them of her mother's{H517} house{H1004} these things{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 24:28 And the damsel ran, and told them of her mother's house these things. (kjv)

======= Genesis 24:29 ============

Genesis 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the fountain.(asv)

Genesis 24:29 En Rebekka had een broeder, wiens naam was Laban; en Laban liep tot die man naar buiten tot de fontein. (NL)

Genesis 24:29 And Rebekah{H7259} had a brother{H251}, and his name{H8034} was Laban{H3837}: and Laban{H3837} ran{H7323}{(H8799)} out{H2351} unto the man{H376}, unto the well{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well. (kjv)

======= Genesis 24:30 ============

Genesis 24:30 And it came to pass, when he saw the ring, and the bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he was standing by the camels at the fountain.(asv)

Genesis 24:30 En het geschiedde, als hij dat voorhoofdsiersel gezien had, en de armringen aan de handen zijner zuster; en als hij gehoord had de woorden zijner zuster Rebekka, zeggende: Alzo heeft die man tot mij gesproken, zo kwam hij tot dien man, en ziet, hij stond bij de kemelen, bij de fontein. (NL)

Genesis 24:30 And it came to pass, when he saw{H7200}{(H8800)} the earring{H5141} and bracelets{H6781} upon his sister's{H269} hands{H3027}, and when he heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of Rebekah{H7259} his sister{H269}, saying{H559}{(H8800)}, Thus{H3541} spake{H1696}{(H8765)} the man{H376} unto me; that he came{H935}{(H8799)} unto the man{H376}; and, behold, he stood{H5975}{(H8802)} by{H5921} the camels{H1581} at the well{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 24:30 And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well. (kjv)

======= Genesis 24:31 ============

Genesis 24:31 And he said, Come in, thou blessed of Jehovah; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels.(asv)

Genesis 24:31 En hij zeide: Kom in, gij, gezegende des HEEREN! waarom zoudt gij buiten staan? want ik heb het huis bereid, en de plaats voor de kemelen. (NL)

Genesis 24:31 And he said{H559}{(H8799)}, Come in{H935}{(H8798)}, thou blessed{H1288}{(H8803)} of the LORD{H3068}; wherefore standest{H5975}{(H8799)} thou without{H2351}? for I have prepared{H6437}{(H8765)} the house{H1004}, and room{H4725} for the camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:31 And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels. (kjv)

======= Genesis 24:32 ============

Genesis 24:32 And the man came into the house, and he ungirded the camels; and he gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet and the feet of the men that were with him.(asv)

Genesis 24:32 Toen kwam die man naar het huis toe, en men ontgordde de kemelen, en men gaf den kemelen stro en voeder; en water om zijn voeten te wassen, en de voeten der mannen, die bij hem waren. (NL)

Genesis 24:32 And the man{H376} came{H935}{(H8799)} into the house{H1004}: and he ungirded{H6605}{(H8762)} his camels{H1581}, and gave{H5414}{(H8799)} straw{H8401} and provender{H4554} for the camels{H1581}, and water{H4325} to wash{H7364}{(H8800)} his feet{H7272}, and the men's{H582} feet{H7272} that were with him. (kjv-strongs#)

Gen 24:32 And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him. (kjv)

======= Genesis 24:33 ============

Genesis 24:33 And there was set food before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on.(asv)

Genesis 24:33 Daarna werd hem te eten voorgezet; maar hij zeide: Ik zal niet eten, totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zeide: Spreek! (NL)

Genesis 24:33 And there was set{H7760}{(H8714)}{(H8675)}{H3455}{(H8799)} meat before him{H6440} to eat{H398}{(H8800)}: but he said{H559}{(H8799)}, I will not eat{H398}{(H8799)}, until I have told{H1696}{(H8765)} mine errand{H1697}. And he said{H559}{(H8799)}, Speak on{H1696}{(H8761)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:33 And there was set meat before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on. (kjv)

======= Genesis 24:34 ============

Genesis 24:34 And he said, I am Abraham's servant.(asv)

Genesis 24:34 Toen zeide hij: Ik ben een knecht van Abraham; (NL)

Genesis 24:34 And he said{H559}{(H8799)}, I am Abraham's{H85} servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 24:34 And he said, I am Abraham's servant. (kjv)

======= Genesis 24:35 ============

Genesis 24:35 And Jehovah hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks and herds, and silver and gold, and men-servants and maid-servants, and camels and asses.(asv)

Genesis 24:35 En de HEERE heeft mijn heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is; en Hij heeft hem gegeven schapen, en runderen, en zilver, en goud, en knechten, en maagden, en kemelen, en ezelen. (NL)

Genesis 24:35 And the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8765)} my master{H113} greatly{H3966}; and he is become great{H1431}{(H8799)}: and he hath given{H5414}{(H8799)} him flocks{H6629}, and herds{H1241}, and silver{H3701}, and gold{H2091}, and menservants{H5650}, and maidservants{H8198}, and camels{H1581}, and asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 24:35 And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses. (kjv)

======= Genesis 24:36 ============

Genesis 24:36 And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.(asv)

Genesis 24:36 En Sara, de huisvrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard, nadat zij oud geworden was; en hij heeft hem gegeven alles, wat hij heeft. (NL)

Genesis 24:36 And Sarah{H8283} my master's{H113} wife{H802} bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121} to my master{H113} when{H310} she was old{H2209}: and unto him hath he given{H5414}{(H8799)} all that he hath. (kjv-strongs#)

Gen 24:36 And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath. (kjv)

======= Genesis 24:37 ============

Genesis 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell:(asv)

Genesis 24:37 En mijn heer heeft mij doen zweren, zeggende: Gij zult voor mijn zoon geen vrouw nemen van de dochteren der Kanaanieten, in welker land ik wone; (NL)

Genesis 24:37 And my master{H113} made me swear{H7650}{(H8686)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} to my son{H1121} of the daughters{H1323} of the Canaanites{H3669}, in whose land{H776} I dwell{H3427}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell: (kjv)

======= Genesis 24:38 ============

Genesis 24:38 but thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife for my son.(asv)

Genesis 24:38 Maar gij zult trekken naar het huis mijns vaders, en naar mijn geslacht, en zult voor mijn zoon een vrouw nemen! (NL)

Genesis 24:38 But{H518} thou shalt go{H3212}{(H8799)} unto my father's{H1} house{H1004}, and to my kindred{H4940}, and take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:38 But thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife unto my son. (kjv)

======= Genesis 24:39 ============

Genesis 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me.(asv)

Genesis 24:39 Toen zeide ik tot mijn heer: Misschien zal mij de vrouw niet volgen. (NL)

Genesis 24:39 And I said{H559}{(H8799)} unto my master{H113}, Peradventure the woman{H802} will not follow{H3212}{(H8799)}{H310} me. (kjv-strongs#)

Gen 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me. (kjv)

======= Genesis 24:40 ============

Genesis 24:40 And he said unto me, Jehovah, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house:(asv)

Genesis 24:40 En hij zeide tot mij: De HEERE, voor Wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal Zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, dat gij voor mijn zoon een vrouw neemt, uit mijn geslacht en uit mijns vaders huis. (NL)

Genesis 24:40 And he said{H559}{(H8799)} unto me, The LORD{H3068}, before{H6440} whom I walk{H1980}{(H8694)}, will send{H7971}{(H8799)} his angel{H4397} with thee, and prosper{H6743}{(H8689)} thy way{H1870}; and thou shalt take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} for my son{H1121} of my kindred{H4940}, and of my father's{H1} house{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 24:40 And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house: (kjv)

======= Genesis 24:41 ============

Genesis 24:41 then shalt thou be clear from my oath, when thou comest to my kindred; and if they give her not to thee, thou shalt be clear from my oath.(asv)

Genesis 24:41 Dan zult gij van mijn eed rein zijn, wanneer gij tot mijn geslacht zult gegaan zijn; en indien zij haar u niet geven, zo zult gij rein zijn van mijn eed. (NL)

Genesis 24:41 Then shalt thou be clear{H5352}{(H8735)} from this my oath{H423}, when thou comest{H935}{(H8799)} to my kindred{H4940}; and if they give{H5414}{(H8799)} not thee one, thou shalt be clear{H5355} from my oath{H423}. (kjv-strongs#)

Gen 24:41 Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. (kjv)

======= Genesis 24:42 ============

Genesis 24:42 And I came this day unto the fountain, and said, O Jehovah, the God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:(asv)

Genesis 24:42 En ik kwam heden aan de fontein; en ik zeide: O, HEERE! God van mijn heer Abraham! zo Gij nu mijn weg voorspoedig maken zult, op welke ik ga; (NL)

Genesis 24:42 And I came{H935}{(H8799)} this day{H3117} unto the well{H5869}, and said{H559}{(H8799)}, O LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, if now thou do{H3426} prosper{H6743}{(H8688)} my way{H1870} which I go{H1980}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:42 And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go: (kjv)

======= Genesis 24:43 ============

Genesis 24:43 behold, I am standing by the fountain of water; and let it come to pass, that the maiden that cometh forth to draw, to whom I shall say, Give me, I pray thee, a little water from thy pitcher to drink;(asv)

Genesis 24:43 Zie, ik sta bij de waterfontein; zo geschiede, dat de maagd, die uitkomen zal om te putten, en tot welke ik zeggen zal: Geef mij toch een weinig waters te drinken uit uw kruik; (NL)

Genesis 24:43 Behold, I stand{H5324}{(H8737)} by the well{H5869} of water{H4325}; and it shall come to pass, that when the virgin{H5959} cometh forth{H3318}{(H8802)} to draw{H7579}{(H8800)} water, and I say{H559}{(H8804)} to her, Give me{H8248}, I pray thee, a little{H4592} water{H4325} of thy pitcher{H3537} to drink{H8248}{(H8685)}; (kjv-strongs#)

Gen 24:43 Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink; (kjv)

======= Genesis 24:44 ============

Genesis 24:44 and she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom Jehovah hath appointed for my master's son.(asv)

Genesis 24:44 En zij tot mij zal zeggen: Drink gij ook, en ik zal ook uw kemelen putten; dat deze die vrouw zij, die de HEERE aan den zoon van mijn heer heeft toegewezen. (NL)

Genesis 24:44 And she say{H559}{(H8804)} to me, Both drink{H8354}{(H8798)} thou, and I will also draw{H7579}{(H8799)} for thy camels{H1581}: let the same be the woman{H802} whom the LORD{H3068} hath appointed out{H3198}{(H8689)} for my master's{H113} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:44 And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master's son. (kjv)

======= Genesis 24:45 ============

Genesis 24:45 And before I had done speaking in my heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the fountain, and drew: and I said unto her, Let me drink, I pray thee.(asv)

Genesis 24:45 Eer ik geeindigd had te spreken in mijn hart, ziet, zo kwam Rebekka uit, en had haar kruik op haar schouder, en zij kwam af tot de fontein en putte; en ik zeide tot haar: Geef mij toch te drinken! (NL)

Genesis 24:45 And before I had done{H3615}{(H8762)} speaking{H1696}{(H8763)} in mine heart{H3820}, behold, Rebekah{H7259} came forth{H3318}{(H8802)} with her pitcher{H3537} on her shoulder{H7926}; and she went down{H3381}{(H8799)} unto the well{H5869}, and drew{H7579}{(H8799)} water: and I said{H559}{(H8799)} unto her, Let me drink{H8248}{(H8685)}, I pray thee. (kjv-strongs#)

Gen 24:45 And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee. (kjv)

======= Genesis 24:46 ============

Genesis 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also.(asv)

Genesis 24:46 Zo haastte zij zich en liet haar kruik van zich neder, en zeide: Drink gij, en ik zal ook uw kemelen drenken; en ik dronk, en zij drenkte ook de kemelen. (NL)

Genesis 24:46 And she made haste{H4116}{(H8762)}, and let down{H3381}{(H8686)} her pitcher{H3537} from her shoulder, and said{H559}{(H8799)}, Drink{H8354}{(H8798)}, and I will give{H8248} thy camels{H1581} drink{H8248}{(H8686)} also: so I drank{H8354}{(H8799)}, and she made{H8248} the camels{H1581} drink{H8248}{(H8689)} also. (kjv-strongs#)

Gen 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also. (kjv)

======= Genesis 24:47 ============

Genesis 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the ring upon her nose, and the bracelets upon her hands.(asv)

Genesis 24:47 Toen vraagde ik haar, en zeide: Wiens dochter zijt gij? En zij zeide: De dochter van Bethuel, den zoon van Nahor, welken Milka hem gebaard heeft. Zo legde ik het voorhoofdsiersel op haar aangezicht, en de armringen aan haar handen; (NL)

Genesis 24:47 And I asked{H7592}{(H8799)} her, and said{H559}{(H8799)}, Whose daughter{H1323} art thou? And she said{H559}{(H8799)}, The daughter{H1323} of Bethuel{H1328}, Nahor's{H5152} son{H1121}, whom Milcah{H4435} bare{H3205}{(H8804)} unto him: and I put{H7760}{(H8799)} the earring{H5141} upon her face{H639}, and the bracelets{H6781} upon her hands{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, the daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands. (kjv)

======= Genesis 24:48 ============

Genesis 24:48 And I bowed my head, and worshipped Jehovah, and blessed Jehovah, the God of my master Abraham, who had led me in the right way to take my master's brother's daughter for his son.(asv)

Genesis 24:48 En ik neigde mijn hoofd, en aanbad de HEERE; en ik loofde den HEERE, den God van mijn heer Abraham, Die mij op den rechten weg geleid had, om de dochter des broeders van mijn heer voor zijn zoon te nemen. (NL)

Genesis 24:48 And I bowed down my head{H6915}{(H8799)}, and worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}, and blessed{H1288}{(H8762)} the LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, which had led me{H5148}{(H8689)} in the right{H571} way{H1870} to take{H3947}{(H8800)} my master's{H113} brother's{H251} daughter{H1323} unto his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:48 And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. (kjv)

======= Genesis 24:49 ============

Genesis 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.(asv)

Genesis 24:49 Nu dan, zo gijlieden weldadigheid en trouw aan mijn heer doen zult, geeft het mij te kennen; en zo niet, geeft het mij ook te kennen, opdat ik mij ter rechterhand of ter linkerhand wende. (NL)

Genesis 24:49 And now if ye will{H3426} deal{H6213}{(H8802)} kindly{H2617} and truly{H571} with my master{H113}, tell{H5046}{(H8685)} me: and if not, tell{H5046}{(H8685)} me; that I may turn{H6437}{(H8799)} to the right hand{H3225}, or{H176} to the left{H8040}. (kjv-strongs#)

Gen 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left. (kjv)

======= Genesis 24:50 ============

Genesis 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from Jehovah: we cannot speak unto thee bad or good.(asv)

Genesis 24:50 Toen antwoordde Laban en Bethuel, en zeiden: Van den HEERE is deze zaak voortgekomen; wij kunnen kwaad noch goed tot u spreken. (NL)

Genesis 24:50 Then Laban{H3837} and Bethuel{H1328} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, The thing{H1697} proceedeth{H3318}{(H8804)} from the LORD{H3068}: we cannot{H3201}{(H8799)} speak{H1696}{(H8763)} unto thee bad{H7451} or{H176} good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good. (kjv)

======= Genesis 24:51 ============

Genesis 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as Jehovah hath spoken.(asv)

Genesis 24:51 Zie, Rebekka is voor uw aangezicht; neem haar en trek henen; zij zij de vrouw van den zoon uws heren, gelijk de HEERE gesproken heeft! (NL)

Genesis 24:51 Behold, Rebekah{H7259} is before thee{H6440}, take{H3947}{(H8798)} her, and go{H3212}{(H8798)}, and let her be thy master's{H113} son's{H1121} wife{H802}, as the LORD{H3068} hath spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as the LORD hath spoken. (kjv)

======= Genesis 24:52 ============

Genesis 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he bowed himself down to the earth unto Jehovah.(asv)

Genesis 24:52 En het geschiedde, als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor den HEERE. (NL)

Genesis 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's{H85} servant{H5650} heard{H8085}{(H8804)} their words{H1697}, he worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}, bowing himself to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he worshipped the LORD, bowing himself to the earth. (kjv)

======= Genesis 24:53 ============

Genesis 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things.(asv)

Genesis 24:53 En de knecht langde voort zilveren kleinoden, en gouden kleinoden, en klederen, en hij gaf die aan Rebekka; hij gaf ook aan haar broeder en haar moeder kostelijkheden. (NL)

Genesis 24:53 And the servant{H5650} brought forth{H3318}{(H8686)} jewels{H3627} of silver{H3701}, and jewels{H3627} of gold{H2091}, and raiment{H899}, and gave{H5414}{(H8799)} them to Rebekah{H7259}: he gave{H5414}{(H8804)} also to her brother{H251} and to her mother{H517} precious things{H4030}. (kjv-strongs#)

Gen 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things. (kjv)

======= Genesis 24:54 ============

Genesis 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.(asv)

Genesis 24:54 Toen aten en dronken zij, hij en de mannen, die bij hem waren; en zij vernachtten, en zij stonden des morgens op, en hij zeide: Laat mij trekken tot mijn heer! (NL)

Genesis 24:54 And they did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}, he and the men{H582} that were with him, and tarried all night{H3885}{(H8799)}; and they rose up{H6965}{(H8799)} in the morning{H1242}, and he said{H559}{(H8799)}, Send me away{H7971}{(H8761)} unto my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master. (kjv)

======= Genesis 24:55 ============

Genesis 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us [a few] days, at the least ten; after that she shall go.(asv)

Genesis 24:55 Toen zeide haar broeder, en haar moeder: Laat de jonge dochter enige dagen, of tien, bij ons blijven; daarna zult gij gaan. (NL)

Genesis 24:55 And her brother{H251} and her mother{H517} said{H559}{(H8799)}, Let the damsel{H5291} abide{H3427}{(H8799)} with us a few days{H3117}, at the least{H176} ten{H6218}; after{H310} that she shall go{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go. (kjv)

======= Genesis 24:56 ============

Genesis 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing Jehovah hath prospered my way; send me away that I may go to my master.(asv)

Genesis 24:56 Maar hij zeide tot hen: Houdt mij niet op, dewijl de HEERE mijn weg voorspoedig gemaakt heeft! laat mij trekken, dat ik tot mijn heer ga. (NL)

Genesis 24:56 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Hinder me{H309}{(H8762)} not, seeing the LORD{H3068} hath prospered{H6743}{(H8689)} my way{H1870}; send me away{H7971}{(H8761)} that I may go{H3212}{(H8799)} to my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master. (kjv)

======= Genesis 24:57 ============

Genesis 24:57 And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth.(asv)

Genesis 24:57 Toen zeiden zij: Laat ons de jonge dochter roepen, en haar mond vragen. (NL)

Genesis 24:57 And they said{H559}{(H8799)}, We will call{H7121}{(H8799)} the damsel{H5291}, and enquire{H7592}{(H8799)} at her mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 24:57 And they said, We will call the damsel, and enquire at her mouth. (kjv)

======= Genesis 24:58 ============

Genesis 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.(asv)

Genesis 24:58 En zij riepen Rebekka, en zeiden tot haar: Zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde: Ik zal trekken. (NL)

Genesis 24:58 And they called{H7121}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and said{H559}{(H8799)} unto her, Wilt thou go{H3212}{(H8799)} with this man{H376}? And she said{H559}{(H8799)}, I will go{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go. (kjv)

======= Genesis 24:59 ============

Genesis 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men.(asv)

Genesis 24:59 Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mitsgaders Abrahams knecht en zijn mannen. (NL)

Genesis 24:59 And they sent away{H7971}{(H8762)} Rebekah{H7259} their sister{H269}, and her nurse{H3243}{(H8688)}, and Abraham's{H85} servant{H5650}, and his men{H582}. (kjv-strongs#)

Gen 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. (kjv)

======= Genesis 24:60 ============

Genesis 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Our sister, be thou [the mother] of thousands of ten thousands, and let thy seed possess the gate of those that hate them.(asv)

Genesis 24:60 En zij zegenden Rebekka, en zeiden tot haar: O, onze zuster! wordt gij tot duizenden millioenen, en uw zaad bezitte de poort zijner haters! (NL)

Genesis 24:60 And they blessed{H1288}{(H8762)} Rebekah{H7259}, and said{H559}{(H8799)} unto her, Thou{H859} art our sister{H269}, be thou{H1961}{(H8798)} the mother of thousands{H505} of millions{H7233}, and let thy seed{H2233} possess{H3423}{(H8799)} the gate{H8179} of those which hate{H8130}{(H8802)} them. (kjv-strongs#)

Gen 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. (kjv)

======= Genesis 24:61 ============

Genesis 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.(asv)

Genesis 24:61 En Rebekka maakte zich op met haar jonge dochteren, en zij reden op kemelen, en volgden den man; en die knecht nam Rebekka, en toog heen. (NL)

Genesis 24:61 And Rebekah{H7259} arose{H6965}{(H8799)}, and her damsels{H5291}, and they rode{H7392}{(H8799)} upon the camels{H1581}, and followed{H3212}{(H8799)}{H310} the man{H376}: and the servant{H5650} took{H3947}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and went his way{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way. (kjv)

======= Genesis 24:62 ============

Genesis 24:62 And Isaac came from the way of Beer-lahai-roi; for he dwelt in the land of the South.(asv)

Genesis 24:62 Izak nu kwam, van daar men komt tot den put Lachai-Roi; en hij woonde in het zuiderland. (NL)

Genesis 24:62 And Isaac{H3327} came{H935}{(H8804)} from the way{H935}{(H8800)} of the well Lahairoi{H883}; for he dwelt{H3427}{(H8802)} in the south{H5045} country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 24:62 And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south country. (kjv)

======= Genesis 24:63 ============

Genesis 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, there were camels coming.(asv)

Genesis 24:63 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kemelen kwamen! (NL)

Genesis 24:63 And Isaac{H3327} went out{H3318}{(H8799)} to meditate{H7742}{(H8800)} in the field{H7704} at{H6437}{(H8800)} the eventide{H6153}: and he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)}, and, behold, the camels{H1581} were coming{H935}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. (kjv)

======= Genesis 24:64 ============

Genesis 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she alighted from the camel.(asv)

Genesis 24:64 Rebekka hief ook haar ogen op, en zij zag Izak; en zij viel van den kemel af. (NL)

Genesis 24:64 And Rebekah{H7259} lifted up{H5375}{(H8799)} her eyes{H5869}, and when she saw{H7200}{(H8799)} Isaac{H3327}, she lighted{H5307}{(H8799)} off{H5921} the camel{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. (kjv)

======= Genesis 24:65 ============

Genesis 24:65 And she said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant said, It is my master: and she took her veil, and covered herself.(asv)

Genesis 24:65 En zij zeide tot den knecht: Wie is die man, die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide: Dat is mijn heer! Toen nam zij den sluier, en bedekte zich. (NL)

Genesis 24:65 For she had said{H559}{(H8799)} unto the servant{H5650}, What{H4310} man{H376} is this{H1976} that walketh{H1980}{(H8802)} in the field{H7704} to meet us{H7125}{(H8800)}? And the servant{H5650} had said{H559}{(H8799)}, It is my master{H113}: therefore she took{H3947}{(H8799)} a vail{H6809}, and covered herself{H3680}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:65 For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself. (kjv)

======= Genesis 24:66 ============

Genesis 24:66 And the servant told Isaac all the things that he had done.(asv)

Genesis 24:66 En de knecht vertelde aan Izak al de zaken, die hij gedaan had. (NL)

Genesis 24:66 And the servant{H5650} told{H5608}{(H8762)} Isaac{H3327} all things{H1697} that he had done{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:66 And the servant told Isaac all things that he had done. (kjv)

======= Genesis 24:67 ============

Genesis 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.(asv)

Genesis 24:67 En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood. (NL)

Genesis 24:67 And Isaac{H3327} brought her{H935}{(H8686)} into his mother{H517} Sarah's{H8283} tent{H168}, and took{H3947}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and she became his wife{H802}; and he loved{H157}{(H8799)} her: and Isaac{H3327} was comforted{H5162}{(H8735)} after{H310} his mother's{H517} death. (kjv-strongs#)

Gen 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.(kjv)

======= Genesis 25:1 ============

Genesis 25:1 And Abraham took another wife, and her name was Keturah.(asv)

Genesis 25:1 En Abraham voer voort, en nam een vrouw, wier naam was Ketura. (NL)

Genesis 25:1 Then again{H3254}{(H8686)} Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} a wife{H802}, and her name{H8034} was Keturah{H6989}. (kjv-strongs#)

Gen 25:1 Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah. (kjv)

======= Genesis 25:2 ============

Genesis 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.(asv)

Genesis 25:2 En zij baarde hem Zimran en Joksan, en Medan en Midian, en Jisbak en Suah. (NL)

Genesis 25:2 And she bare{H3205}{(H8799)} him Zimran{H2175}, and Jokshan{H3370}, and Medan{H4091}, and Midian{H4080}, and Ishbak{H3435}, and Shuah{H7744}. (kjv-strongs#)

Gen 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. (kjv)

======= Genesis 25:3 ============

Genesis 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.(asv)

Genesis 25:3 En Joksan gewon Seba en Dedan; en de zonen van Dedan waren de Assurieten, en Letusieten, en Leummieten. (NL)

Genesis 25:3 And Jokshan{H3370} begat{H3205}{(H8804)} Sheba{H7614}, and Dedan{H1719}. And the sons{H1121} of Dedan{H1719} were Asshurim{H805}, and Letushim{H3912}, and Leummim{H3817}. (kjv-strongs#)

Gen 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim. (kjv)

======= Genesis 25:4 ============

Genesis 25:4 And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.(asv)

Genesis 25:4 En de zonen van Midian waren Efa en Efer, en Henoch en Abida, en Eldaa. Deze allen waren zonen van Ketura. (NL)

Genesis 25:4 And the sons{H1121} of Midian{H4080}; Ephah{H5891}, and Epher{H6081}, and Hanoch{H2585}, and Abida{H28}, and Eldaah{H420}. All these were the children{H1121} of Keturah{H6989}. (kjv-strongs#)

Gen 25:4 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah. All these were the children of Keturah. (kjv)

======= Genesis 25:5 ============

Genesis 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac.(asv)

Genesis 25:5 Doch Abraham gaf aan Izak al wat hij had. (NL)

Genesis 25:5 And Abraham{H85} gave{H5414}{(H8799)} all that he had unto Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac. (kjv)

======= Genesis 25:6 ============

Genesis 25:6 But unto the sons of the concubines, that Abraham had, Abraham gave gifts; and he sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.(asv)

Genesis 25:6 Maar aan de zonen der bijwijven, die Abraham had, gaf Abraham geschenken; en zond hen weg van zijn zoon Izak, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het Oosten. (NL)

Genesis 25:6 But unto the sons{H1121} of the concubines{H6370}, which Abraham{H85} had, Abraham{H85} gave{H5414}{(H8804)} gifts{H4979}, and sent them away{H7971}{(H8762)} from Isaac{H3327} his son{H1121}, while he yet lived{H2416}, eastward{H6924}, unto the east{H6924} country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 25:6 But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country. (kjv)

======= Genesis 25:7 ============

Genesis 25:7 And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, a hundred threescore and fifteen years.(asv)

Genesis 25:7 Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, honderd vijf en zeventig jaren. (NL)

Genesis 25:7 And these are the days{H3117} of the years{H8141} of Abraham's{H85} life{H2416} which he lived{H2425}{(H8804)}, an hundred{H3967}{H8141} threescore and fifteen{H7657}{H8141}{H2568} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 25:7 And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, an hundred threescore and fifteen years. (kjv)

======= Genesis 25:8 ============

Genesis 25:8 And Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full [of years], and was gathered to his people.(asv)

Genesis 25:8 En Abraham gaf den geest en stierf, in goede ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld. (NL)

Genesis 25:8 Then Abraham{H85} gave up the ghost{H1478}{(H8799)}, and died{H4191}{(H8799)} in a good{H2896} old age{H7872}, an old man{H2205}, and full{H7649} of years; and was gathered{H622}{(H8735)} to his people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 25:8 Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people. (kjv)

======= Genesis 25:9 ============

Genesis 25:9 And Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;(asv)

Genesis 25:9 En Izak en Ismael, zijn zonen, begroeven hem, in de spelonk van Machpela, in den akker van Efron, den zoon van Zohar, den Hethiet, welke tegenover Mamre is; (NL)

Genesis 25:9 And his sons{H1121} Isaac{H3327} and Ishmael{H3458} buried{H6912}{(H8799)} him in the cave{H4631} of Machpelah{H4375}, in the field{H7704} of Ephron{H6085} the son{H1121} of Zohar{H6714} the Hittite{H2850}, which is before{H6440} Mamre{H4471}; (kjv-strongs#)

Gen 25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre; (kjv)

======= Genesis 25:10 ============

Genesis 25:10 the field which Abraham purchased of the children of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.(asv)

Genesis 25:10 In den akker, dien Abraham van de zonen Heths gekocht had, daar is Abraham begraven, en Sara, zijn huisvrouw. (NL)

Genesis 25:10 The field{H7704} which Abraham{H85} purchased{H7069}{(H8804)} of the sons{H1121} of Heth{H2845}: there was Abraham{H85} buried{H6912}{(H8795)}, and Sarah{H8283} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 25:10 The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife. (kjv)

======= Genesis 25:11 ============

Genesis 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed Isaac his son: and Isaac dwelt by Beer-lahai-roi.(asv)

Genesis 25:11 En het geschiedde na Abrahams dood, dat God Izak, zijn zoon, zegende; en Izak woonde bij de put Lachai-Roi. (NL)

Genesis 25:11 And it came to pass after{H310} the death{H4194} of Abraham{H85}, that God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} his son{H1121} Isaac{H3327}; and Isaac{H3327} dwelt{H3427}{(H8799)} by{H5973} the well Lahairoi{H883}. (kjv-strongs#)

Gen 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi. (kjv)

======= Genesis 25:12 ============

Genesis 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham:(asv)

Genesis 25:12 Dit nu zijn de geboorten van Ismael, den zoon van Abraham, dien Hagar, de Egyptische, dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. (NL)

Genesis 25:12 Now these are the generations{H8435} of Ishmael{H3458}, Abraham's{H85} son{H1121}, whom Hagar{H1904} the Egyptian{H4713}, Sarah's{H8283} handmaid{H8198}, bare{H3205}{(H8804)} unto Abraham{H85}: (kjv-strongs#)

Gen 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham: (kjv)

======= Genesis 25:13 ============

Genesis 25:13 and these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,(asv)

Genesis 25:13 En dit zijn de namen der zonen van Ismael, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismael, Nabajoth; daarna Kedar, en Adbeel, en Mibsam, (NL)

Genesis 25:13 And these are the names{H8034} of the sons{H1121} of Ishmael{H3458}, by their names{H8034}, according to their generations{H8435}: the firstborn{H1060} of Ishmael{H3458}, Nebajoth{H5032}; and Kedar{H6938}, and Adbeel{H110}, and Mibsam{H4017}, (kjv-strongs#)

Gen 25:13 And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, (kjv)

======= Genesis 25:14 ============

Genesis 25:14 and Mishma, and Dumah, and Massa,(asv)

Genesis 25:14 En Misma, en Duma, en Massa, (NL)

Genesis 25:14 And Mishma{H4927}, and Dumah{H1746}, and Massa{H4854}, (kjv-strongs#)

Gen 25:14 And Mishma, and Dumah, and Massa, (kjv)

======= Genesis 25:15 ============

Genesis 25:15 Hadad, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:(asv)

Genesis 25:15 Hadar en Thema, Jetur, Nafis en Kedma. (NL)

Genesis 25:15 Hadar{H2316}, and Tema{H8485}, Jetur{H3195}, Naphish{H5305}, and Kedemah{H6929}: (kjv-strongs#)

Gen 25:15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah: (kjv)

======= Genesis 25:16 ============

Genesis 25:16 these are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments; twelve princes according to their nations.(asv)

Genesis 25:16 Deze zijn de zonen van Ismael, en dit zijn hun namen, in hun dorpen en paleizen, twaalf vorsten naar hun volken. (NL)

Genesis 25:16 These are the sons{H1121} of Ishmael{H3458}, and these are their names{H8034}, by their towns{H2691}, and by their castles{H2918}; twelve{H8147}{H6240} princes{H5387} according to their nations{H523}. (kjv-strongs#)

Gen 25:16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations. (kjv)

======= Genesis 25:17 ============

Genesis 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, a hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died, and was gathered unto his people.(asv)

Genesis 25:17 En dit zijn de jaren des levens van Ismael, honderd zeven en dertig jaren; en hij gaf den geest, en stierf, en hij werd verzameld tot zijn volken. (NL)

Genesis 25:17 And these are the years{H8141} of the life{H2416} of Ishmael{H3458}, an hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}: and he gave up the ghost{H1478}{(H8799)} and died{H4191}{(H8799)}; and was gathered{H622}{(H8735)} unto his people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people. (kjv)

======= Genesis 25:18 ============

Genesis 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: he abode over against all his brethren.(asv)

Genesis 25:18 En zij woonden van Havila tot Sur toe, hetwelk tegenover Egypte is, daar gij gaat naar Assur; hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. (NL)

Genesis 25:18 And they dwelt{H7931}{(H8799)} from Havilah{H2341} unto Shur{H7793}, that is before{H6440} Egypt{H4714}, as thou goest{H935}{(H8800)} toward Assyria{H804}: and he died{H5307}{(H8804)} in the presence{H6440} of all his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren. (kjv)

======= Genesis 25:19 ============

Genesis 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begat Isaac:(asv)

Genesis 25:19 Dit nu zijn de geboorten van Izak, den zoon van Abraham: Abraham gewon Izak. (NL)

Genesis 25:19 And these are the generations{H8435} of Isaac{H3327}, Abraham's{H85} son{H1121}: Abraham{H85} begat{H3205}{(H8689)} Isaac{H3327}: (kjv-strongs#)

Gen 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begat Isaac: (kjv)

======= Genesis 25:20 ============

Genesis 25:20 and Isaac was forty years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Syrian of Paddan-aram, the sister of Laban the Syrian, to be his wife.(asv)

Genesis 25:20 En Izak was veertig jaren oud, als hij Rebekka, de dochter van Betuel, den Syrier, uit Paddan-Aram, de zuster van Laban, den Syrier, zich ter vrouw nam. (NL)

Genesis 25:20 And Isaac{H3327} was forty{H705} years{H8141} old{H1121} when he took{H3947}{(H8800)} Rebekah{H7259} to wife{H802}, the daughter{H1323} of Bethuel{H1328} the Syrian{H761} of Padanaram{H6307}, the sister{H269} to Laban{H3837} the Syrian{H761}. (kjv-strongs#)

Gen 25:20 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian. (kjv)

======= Genesis 25:21 ============

Genesis 25:21 And Isaac entreated Jehovah for his wife, because she was barren: and Jehovah was entreated of him, and Rebekah his wife conceived.(asv)

Genesis 25:21 En Izak bad den HEERE zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw; want zij was onvruchtbaar; en de HEERE liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. (NL)

Genesis 25:21 And Isaac{H3327} intreated{H6279}{(H8799)} the LORD{H3068} for{H5227} his wife{H802}, because she was barren{H6135}: and the LORD{H3068} was intreated{H6279}{(H8735)} of him, and Rebekah{H7259} his wife{H802} conceived{H2029}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 25:21 And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived. (kjv)

======= Genesis 25:22 ============

Genesis 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, wherefore do I live? And she went to inquire of Jehovah.(asv)

Genesis 25:22 En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij: Is het zo? waarom ben ik dus? en zij ging om den HEERE te vragen. (NL)

Genesis 25:22 And the children{H1121} struggled together{H7533}{(H8704)} within her{H7130}; and she said{H559}{(H8799)}, If it be so, why am I thus{H2088}? And she went{H3212}{(H8799)} to enquire{H1875}{(H8800)} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to enquire of the LORD. (kjv)

======= Genesis 25:23 ============

Genesis 25:23 And Jehovah said unto her, Two nations are in thy womb, And two peoples shall be separated from thy bowels: And the one people shall be stronger than the other people; And the elder shall serve the younger.(asv)

Genesis 25:23 En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natien zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen. (NL)

Genesis 25:23 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Two{H8147} nations{H1471} are in thy womb{H990}, and two manner{H8147} of people{H3816} shall be separated{H6504}{(H8735)} from thy bowels{H4578}; and the one people{H3816} shall be stronger{H553}{(H8799)} than the other people{H3816}; and the elder{H7227} shall serve{H5647}{(H8799)} the younger{H6810}. (kjv-strongs#)

Gen 25:23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger. (kjv)

======= Genesis 25:24 ============

Genesis 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.(asv)

Genesis 25:24 Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. (NL)

Genesis 25:24 And when her days{H3117} to be delivered{H3205}{(H8800)} were fulfilled{H4390}{(H8799)}, behold, there were twins{H8380} in her womb{H990}. (kjv-strongs#)

Gen 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. (kjv)

======= Genesis 25:25 ============

Genesis 25:25 And the first came forth red, all over like a hairy garment; and they called his name Esau.(asv)

Genesis 25:25 En de eerste kwam uit, ros; hij was geheel als een haren kleed; daarom noemden zij zijn naam Ezau. (NL)

Genesis 25:25 And the first{H7223} came out{H3318}{(H8799)} red{H132}, all over like an hairy{H8181} garment{H155}; and they called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 25:25 And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau. (kjv)

======= Genesis 25:26 ============

Genesis 25:26 And after that came forth his brother, and his hand had hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them.(asv)

Genesis 25:26 En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezau's verzenen hield; daarom noemde men zijn naam Jakob. En Izak was zestig jaren oud, als hij hen gewon. (NL)

Genesis 25:26 And after{H310} that came{H3318} his brother{H251} out{H3318}{(H8804)}, and his hand{H3027} took hold{H270}{(H8802)} on Esau's{H6215} heel{H6119}; and his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290}: and Isaac{H3327} was threescore{H8346} years{H8141} old{H1121} when she bare{H3205}{(H8800)} them. (kjv-strongs#)

Gen 25:26 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them. (kjv)

======= Genesis 25:27 ============

Genesis 25:27 And the boys grew: and Esau was a skilful hunter, a man of the field; and Jacob was a quiet man, dwelling in tents.(asv)

Genesis 25:27 Als nu deze jongeren groot werden, werd Ezau een man, verstandig op de jacht, een veldman; maar Jakob werd een oprecht man, wonende in tenten. (NL)

Genesis 25:27 And the boys{H5288} grew{H1431}{(H8799)}: and Esau{H6215} was a cunning{H3045}{(H8802)} hunter{H6718}, a man{H376} of the field{H7704}; and Jacob{H3290} was a plain{H8535} man{H376}, dwelling{H3427}{(H8802)} in tents{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 25:27 And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents. (kjv)

======= Genesis 25:28 ============

Genesis 25:28 Now Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: and Rebekah loved Jacob.(asv)

Genesis 25:28 En Izak had Ezau lief; want het wildbraad was naar zijn mond; maar Rebekka had Jakob lief. (NL)

Genesis 25:28 And Isaac{H3327} loved{H157}{(H8799)} Esau{H6215}, because he did eat{H6310} of his venison{H6718}: but Rebekah{H7259} loved{H157}{(H8802)} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 25:28 And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob. (kjv)

======= Genesis 25:29 ============

Genesis 25:29 And Jacob boiled pottage: and Esau came in from the field, and he was faint:(asv)

Genesis 25:29 En Jakob had een kooksel gekookt; en Ezau kwam uit het veld, en was moede. (NL)

Genesis 25:29 And Jacob{H3290} sod{H2102}{(H8686)} pottage{H5138}: and Esau{H6215} came{H935}{(H8799)} from the field{H7704}, and he was faint{H5889}: (kjv-strongs#)

Gen 25:29 And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint: (kjv)

======= Genesis 25:30 ============

Genesis 25:30 and Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red [pottage] ; for I am faint: therefore was his name called Edom.(asv)

Genesis 25:30 En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. (NL)

Genesis 25:30 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, Feed{H3938}{(H8685)} me, I pray thee, with{H4480} that same{H122} red{H122} pottage; for I am faint{H5889}: therefore was his name{H8034} called{H7121}{(H8804)} Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom. (kjv)

======= Genesis 25:31 ============

Genesis 25:31 And Jacob said, Sell me first thy birthright.(asv)

Genesis 25:31 Toen zeide Jakob: Verkoop mij op dezen dag uw eerstgeboorte. (NL)

Genesis 25:31 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Sell{H4376}{(H8798)} me this day{H3117} thy birthright{H1062}. (kjv-strongs#)

Gen 25:31 And Jacob said, Sell me this day thy birthright. (kjv)

======= Genesis 25:32 ============

Genesis 25:32 And Esau said, Behold, I am about to die: and what profit shall the birthright do to me?(asv)

Genesis 25:32 En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte? (NL)

Genesis 25:32 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, Behold, I am at the point{H1980}{(H8802)} to die{H4191}{(H8800)}: and what profit shall this birthright{H1062} do to me? (kjv-strongs#)

Gen 25:32 And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me? (kjv)

======= Genesis 25:33 ============

Genesis 25:33 And Jacob said, Swear to me first; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.(asv)

Genesis 25:33 Toen zeide Jakob: Zweer mij op dezen dag! en hij zwoer hem; en hij verkocht aan Jakob zijn eerstgeboorte. (NL)

Genesis 25:33 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Swear{H7650}{(H8734)} to me this day{H3117}; and he sware{H7650}{(H8735)} unto him: and he sold{H4376}{(H8799)} his birthright{H1062} unto Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 25:33 And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob. (kjv)

======= Genesis 25:34 ============

Genesis 25:34 And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: so Esau despised his birthright.(asv)

Genesis 25:34 En Jakob gaf aan Ezau brood, en het linzenkooksel; en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen; alzo verachtte Ezau de eerstgeboorte. (NL)

Genesis 25:34 Then Jacob{H3290} gave{H5414}{(H8804)} Esau{H6215} bread{H3899} and pottage{H5138} of lentiles{H5742}; and he did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}, and rose up{H6965}{(H8799)}, and went his way{H3212}{(H8799)}: thus Esau{H6215} despised{H959}{(H8799)} his birthright{H1062}. (kjv-strongs#)

Gen 25:34 Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.(kjv)

======= Genesis 26:1 ============

Genesis 26:1 And there was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines, unto Gerar.(asv)

Genesis 26:1 En er was honger in dat land, behalve den eerste honger, die in de dagen van Abraham geweest was; daarom toog Izak tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. (NL)

Genesis 26:1 And there was a famine{H7458} in the land{H776}, beside{H905} the first{H7223} famine{H7458} that was in the days{H3117} of Abraham{H85}. And Isaac{H3327} went{H3212}{(H8799)} unto Abimelech{H40} king{H4428} of the Philistines{H6430} unto Gerar{H1642}. (kjv-strongs#)

Gen 26:1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar. (kjv)

======= Genesis 26:2 ============

Genesis 26:2 And Jehovah appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:(asv)

Genesis 26:2 En de HEERE verscheen hem en zeide: Trek niet af naar Egypte; woon in het land, dat Ik u aanzeggen zal; (NL)

Genesis 26:2 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him, and said{H559}{(H8799)}, Go not down{H3381}{(H8799)} into Egypt{H4714}; dwell{H7931}{(H8798)} in the land{H776} which I shall tell{H559}{(H8799)} thee of: (kjv-strongs#)

Gen 26:2 And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of: (kjv)

======= Genesis 26:3 ============

Genesis 26:3 sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these lands, and I will establish the oath which I sware unto Abraham thy father;(asv)

Genesis 26:3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw zaad zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader gezworen heb. (NL)

Genesis 26:3 Sojourn{H1481}{(H8798)} in this land{H776}, and I will be with thee, and will bless{H1288}{(H8762)} thee; for unto thee, and unto thy seed{H2233}, I will give{H5414}{(H8799)} all these{H411} countries{H776}, and I will perform{H6965}{(H8689)} the oath{H7621} which I sware{H7650}{(H8738)} unto Abraham{H85} thy father{H1}; (kjv-strongs#)

Gen 26:3 Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father; (kjv)

======= Genesis 26:4 ============

Genesis 26:4 and I will multiply thy seed as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these lands; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;(asv)

Genesis 26:4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, (NL)

Genesis 26:4 And I will make{H7235} thy seed{H2233} to multiply{H7235}{(H8689)} as the stars{H3556} of heaven{H8064}, and will give{H5414}{(H8804)} unto thy seed{H2233} all these{H411} countries{H776}; and in thy seed{H2233} shall all the nations{H1471} of the earth{H776} be blessed{H1288}{(H8694)}; (kjv-strongs#)

Gen 26:4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; (kjv)

======= Genesis 26:5 ============

Genesis 26:5 because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.(asv)

Genesis 26:5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten. (NL)

Genesis 26:5 Because{H6118} that Abraham{H85} obeyed{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}, and kept{H8104}{(H8799)} my charge{H4931}, my commandments{H4687}, my statutes{H2708}, and my laws{H8451}. (kjv-strongs#)

Gen 26:5 Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. (kjv)

======= Genesis 26:6 ============

Genesis 26:6 And Isaac dwelt in Gerar:(asv)

Genesis 26:6 Alzo woonde Izak te Gerar. (NL)

Genesis 26:6 And Isaac{H3327} dwelt{H3427}{(H8799)} in Gerar{H1642}: (kjv-strongs#)

Gen 26:6 And Isaac dwelt in Gerar: (kjv)

======= Genesis 26:7 ============

Genesis 26:7 and the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, My wife; lest, [said he], the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.(asv)

Genesis 26:7 En als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zeide hij: Zij is mijn zuster; want hij vreesde te zeggen, mijn huisvrouw; opdat mij misschien, zeide hij, de mannen dezer plaats niet doden, om Rebekka; want zij was schoon van aangezicht. (NL)

Genesis 26:7 And the men{H582} of the place{H4725} asked{H7592}{(H8799)} him of his wife{H802}; and he said{H559}{(H8799)}, She is my sister{H269}: for he feared{H3372}{(H8804)} to say{H559}{(H8800)}, She is my wife{H802}; lest, said he, the men{H582} of the place{H4725} should kill{H2026}{(H8799)} me for Rebekah{H7259}; because she was fair{H2896} to look upon{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 26:7 And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon. (kjv)

======= Genesis 26:8 ============

Genesis 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.(asv)

Genesis 26:8 En het geschiedde, als hij een langen tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek, en hij zag, dat, ziet, Izak was jokkende met Rebekka zijn huisvrouw. (NL)

Genesis 26:8 And it came to pass, when he had been there a long{H748}{(H8804)} time{H3117}, that Abimelech{H40} king{H4428} of the Philistines{H6430} looked out{H8259}{(H8686)} at{H1157} a window{H2474}, and saw{H7200}{(H8799)}, and, behold, Isaac{H3327} was sporting{H6711}{(H8764)} with Rebekah{H7259} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife. (kjv)

======= Genesis 26:9 ============

Genesis 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die because of her.(asv)

Genesis 26:9 Toen riep Abimelech Izak, en zeide: Voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw! hoe hebt gij dan gezegd: Zij is mijn zuster? En Izak zeide tot hem: Want ik zeide: Dat ik niet misschien om harentwil sterve. (NL)

Genesis 26:9 And Abimelech{H40} called{H7121}{(H8799)} Isaac{H3327}, and said{H559}{(H8799)}, Behold, of a surety{H389} she is thy wife{H802}: and how saidst{H559}{(H8804)} thou, She is my sister{H269}? And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto him, Because I said{H559}{(H8804)}, Lest I die{H4191}{(H8799)} for her. (kjv-strongs#)

Gen 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife; and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her. (kjv)

======= Genesis 26:10 ============

Genesis 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? One of the people might easily have lain with thy wife, and thou wouldest have brought guiltiness upon us.(asv)

Genesis 26:10 En Abimelech zeide: Wat is dit, dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zoudt gebracht hebben. (NL)

Genesis 26:10 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, What is this thou hast done{H6213}{(H8804)} unto us? one{H259} of the people{H5971} might lightly{H4592} have lien{H7901}{(H8804)} with thy wife{H802}, and thou shouldest have brought{H935}{(H8689)} guiltiness{H817} upon us. (kjv-strongs#)

Gen 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us. (kjv)

======= Genesis 26:11 ============

Genesis 26:11 And Abimelech charged all the people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.(asv)

Genesis 26:11 En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende: Zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden! (NL)

Genesis 26:11 And Abimelech{H40} charged{H6680}{(H8762)} all his people{H5971}, saying{H559}{(H8800)}, He that toucheth{H5060}{(H8802)} this man{H376} or his wife{H802} shall surely{H4191}{(H8800)} be put to death{H4191}{(H8714)}. (kjv-strongs#)

Gen 26:11 And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death. (kjv)

======= Genesis 26:12 ============

Genesis 26:12 And Isaac sowed in that land, and found in the same year a hundredfold: and Jehovah blessed him.(asv)

Genesis 26:12 En Izak zaaide in datzelve land, en hij vond in datzelve jaar honderd maten; want de HEERE zegende hem. (NL)

Genesis 26:12 Then Isaac{H3327} sowed{H2232}{(H8799)} in that land{H776}, and received{H4672}{(H8799)} in the same year{H8141} an hundredfold{H3967}{H8180}: and the LORD{H3068} blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 26:12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him. (kjv)

======= Genesis 26:13 ============

Genesis 26:13 And the man waxed great, and grew more and more until he became very great:(asv)

Genesis 26:13 En die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. (NL)

Genesis 26:13 And the man{H376} waxed great{H1431}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} forward{H1980}{(H8800)}, and grew{H1432} until he became{H1431} very{H3966} great{H1431}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 26:13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great: (kjv)

======= Genesis 26:14 ============

Genesis 26:14 and he had possessions of flocks, and possessions of herds, and a great household: and the Philistines envied him.(asv)

Genesis 26:14 En hij had bezitting van schapen, en bezitting van runderen, en groot gezin; zodat hem de Filistijnen benijdden. (NL)

Genesis 26:14 For he had possession{H4735} of flocks{H6629}, and possession{H4735} of herds{H1241}, and great store{H7227} of servants{H5657}: and the Philistines{H6430} envied{H7065}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 26:14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him. (kjv)

======= Genesis 26:15 ============

Genesis 26:15 Now all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.(asv)

Genesis 26:15 En al de putten, die de knechten van zijn vader, in de dagen van zijn vader Abraham, gegraven hadden, die stopten de Filistijnen, en vulden dezelve met aarde. (NL)

Genesis 26:15 For all the wells{H875} which his father's{H1} servants{H5650} had digged{H2658}{(H8804)} in the days{H3117} of Abraham{H85} his father{H1}, the Philistines{H6430} had stopped{H5640}{(H8765)} them, and filled{H4390}{(H8762)} them with earth{H6083}. (kjv-strongs#)

Gen 26:15 For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth. (kjv)

======= Genesis 26:16 ============

Genesis 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.(asv)

Genesis 26:16 Ook zeide Abimelech tot Izak: Trek van ons; want gij zijt veel machtiger geworden, dan wij. (NL)

Genesis 26:16 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Isaac{H3327}, Go{H3212}{(H8798)} from us; for thou art much{H3966} mightier{H6105}{(H8804)} than we. (kjv-strongs#)

Gen 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we. (kjv)

======= Genesis 26:17 ============

Genesis 26:17 And Isaac departed thence, and encamped in the valley of Gerar, and dwelt there.(asv)

Genesis 26:17 Toen toog Izak van daar, en hij legerde zich in het dal van Gerar, en woonde aldaar. (NL)

Genesis 26:17 And Isaac{H3327} departed{H3212}{(H8799)} thence, and pitched his tent{H2583}{(H8799)} in the valley{H5158} of Gerar{H1642}, and dwelt{H3427}{(H8799)} there{H8033}. (kjv-strongs#)

Gen 26:17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. (kjv)

======= Genesis 26:18 ============

Genesis 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham; and he called their names after the names by which his father had called them.(asv)

Genesis 26:18 Als nu Izak wedergekeerd was, groef hij die waterputten op, die zij ten tijde van Abraham, zijn vader, gegraven, en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden; en hij noemde derzelver namen naar de namen, waarmede zijn vader die genoemd had. (NL)

Genesis 26:18 And Isaac{H3327} digged{H2658}{(H8799)} again{H7725}{(H8799)} the wells{H875} of water{H4325}, which they had digged{H2658}{(H8804)} in the days{H3117} of Abraham{H85} his father{H1}; for the Philistines{H6430} had stopped{H5640}{(H8762)} them after{H310} the death{H4194} of Abraham{H85}: and he called{H7121}{(H8799)} their names{H8034} after the names{H8034} by which{H834} his father{H1} had called{H7121}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them. (kjv)

======= Genesis 26:19 ============

Genesis 26:19 And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.(asv)

Genesis 26:19 De knechten van Izak dan groeven in dat dal, en zij vonden aldaar een put van levend water. (NL)

Genesis 26:19 And Isaac's{H3327} servants{H5650} digged{H2658}{(H8799)} in the valley{H5158}, and found{H4672}{(H8799)} there a well{H875} of springing{H2416} water{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 26:19 And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water. (kjv)

======= Genesis 26:20 ============

Genesis 26:20 And the herdsmen of Gerar strove with Isaac's herdsmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek, because they contended with him.(asv)

Genesis 26:20 En de herders van Gerar twistten met Izaks herders, zeggende: Dit water hoort ons toe! Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat zij met hem gekeven hadden. (NL)

Genesis 26:20 And the herdmen{H7462}{(H8802)} of Gerar{H1642} did strive{H7378}{(H8799)} with Isaac's{H3327} herdmen{H7462}{(H8802)}, saying{H559}{(H8800)}, The water{H4325} is ours: and he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the well{H875} Esek{H6230}; because they strove{H6229}{(H8694)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 26:20 And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him. (kjv)

======= Genesis 26:21 ============

Genesis 26:21 And they digged another well, and they strove for that also: and he called the name of it Sitnah.(asv)

Genesis 26:21 Toen groeven zij een andere put, en daar twistten zij ook over; daarom noemde hij deszelfs naam Sitna. (NL)

Genesis 26:21 And they digged{H2658}{(H8799)} another{H312} well{H875}, and strove{H7378}{(H8799)} for that also: and he called{H7121}{(H8799)} the name of it{H8034} Sitnah{H7856}. (kjv-strongs#)

Gen 26:21 And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah. (kjv)

======= Genesis 26:22 ============

Genesis 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now Jehovah hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.(asv)

Genesis 26:22 En hij brak op van daar, en groef een andere put, en zij twistten over dien niet; daarom noemde hij deszelfs naam Rehoboth, en zeide: Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land. (NL)

Genesis 26:22 And he removed{H6275}{(H8686)} from thence, and digged{H2658}{(H8799)} another{H312} well{H875}; and for that they strove{H7378}{(H8804)} not: and he called{H7121}{(H8799)} the name of it{H8034} Rehoboth{H7344}; and he said{H559}{(H8799)}, For now{H6258} the LORD{H3068} hath made room{H7337}{(H8689)} for us, and we shall be fruitful{H6509}{(H8804)} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. (kjv)

======= Genesis 26:23 ============

Genesis 26:23 And he went up from thence to Beer-sheba.(asv)

Genesis 26:23 Daarna toog hij van daar op naar Ber-seba. (NL)

Genesis 26:23 And he went up{H5927}{(H8799)} from thence to Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 26:23 And he went up from thence to Beersheba. (kjv)

======= Genesis 26:24 ============

Genesis 26:24 And Jehovah appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake.(asv)

Genesis 26:24 En de HEERE verscheen hem in denzelven nacht, en zeide: Ik ben de God van Abraham, uw vader; vrees niet; want Ik ben met u; en Ik zal u zegenen, en uw zaad vermenigvuldigen, om Abrahams, Mijns knechts, wil. (NL)

Genesis 26:24 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him the same night{H3915}, and said{H559}{(H8799)}, I am the God{H430} of Abraham{H85} thy father{H1}: fear{H3372}{(H8799)} not, for I am with{H854} thee, and will bless{H1288}{(H8765)} thee, and multiply{H7235}{(H8689)} thy seed{H2233} for my servant{H5650} Abraham's{H85} sake. (kjv-strongs#)

Gen 26:24 And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. (kjv)

======= Genesis 26:25 ============

Genesis 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of Jehovah, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well.(asv)

Genesis 26:25 Toen bouwde hij daar een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan. En hij sloeg aldaar zijn tent op; en Izaks knechten groeven daar een put. (NL)

Genesis 26:25 And he builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} there, and called{H7121}{(H8799)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}, and pitched{H5186}{(H8799)} his tent{H168} there: and there Isaac's{H3327} servants{H5650} digged{H3738}{(H8799)} a well{H875}. (kjv-strongs#)

Gen 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well. (kjv)

======= Genesis 26:26 ============

Genesis 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of his host.(asv)

Genesis 26:26 En Abimelech trok tot hem van Gerar, met Ahuzzat, zijn vriend, en Pichol, zijn krijgsoverste. (NL)

Genesis 26:26 Then Abimelech{H40} went{H1980}{(H8804)} to him from Gerar{H1642}, and Ahuzzath{H276} one of his friends{H4828}, and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his army{H6635}. (kjv-strongs#)

Gen 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army. (kjv)

======= Genesis 26:27 ============

Genesis 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore are ye come unto me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?(asv)

Genesis 26:27 En Izak zeide tot hen: Waarom zijt gij tot mij gekomen, daar gij mij haat, en hebt mij van u weggezonden? (NL)

Genesis 26:27 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto them, Wherefore{H4069} come{H935}{(H8804)} ye to me, seeing ye hate{H8130}{(H8804)} me, and have sent me away{H7971}{(H8762)} from you? (kjv-strongs#)

Gen 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you? (kjv)

======= Genesis 26:28 ============

Genesis 26:28 And they said, We saw plainly that Jehovah was with thee: and we said, Let there now be an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee,(asv)

Genesis 26:28 En zij zeiden: Wij hebben merkelijk gezien, dat de HEERE met u is; daarom hebben wij gezegd: Laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u, en laat ons een verbond met u maken: (NL)

Genesis 26:28 And they said{H559}{(H8799)}, We saw{H7200}{(H8804)} certainly{H7200}{(H8800)} that the LORD{H3068} was with thee: and we said{H559}{(H8799)}, Let there be now an oath{H423} betwixt{H996} us, even betwixt{H996} us and thee, and let us make{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285} with thee; (kjv-strongs#)

Gen 26:28 And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee; (kjv)

======= Genesis 26:29 ============

Genesis 26:29 that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of Jehovah.(asv)

Genesis 26:29 Zo gij bij ons kwaad doet, gelijk als wij u niet aangeroerd hebben, en gelijk als wij bij u alleenlijk goed gedaan hebben, en hebben u in vrede laten trekken! Gij zijt nu de gezegende des HEEREN! (NL)

Genesis 26:29 That thou wilt do{H6213}{(H8799)} us no hurt{H7451}, as we have not touched{H5060}{(H8804)} thee, and as we have done{H6213}{(H8804)} unto thee nothing but{H7535} good{H2896}, and have sent thee away{H7971}{(H8762)} in peace{H7965}: thou art now{H6258} the blessed{H1288}{(H8803)} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 26:29 That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD. (kjv)

======= Genesis 26:30 ============

Genesis 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink.(asv)

Genesis 26:30 Toen maakte hij hun een maaltijd, en zij aten en dronken. (NL)

Genesis 26:30 And he made{H6213}{(H8799)} them a feast{H4960}, and they did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink. (kjv)

======= Genesis 26:31 ============

Genesis 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.(asv)

Genesis 26:31 En zij stonden des morgens vroeg op, en zwoeren de een den ander; daarna liet Izak hen gaan, en zij togen van hem in vrede. (NL)

Genesis 26:31 And they rose up betimes{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and sware{H7650}{(H8735)} one{H376} to another{H251}: and Isaac{H3327} sent them away{H7971}{(H8762)}, and they departed{H3212}{(H8799)} from him in peace{H7965}. (kjv-strongs#)

Gen 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace. (kjv)

======= Genesis 26:32 ============

Genesis 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.(asv)

Genesis 26:32 En het geschiedde ten zelfde dage, dat Izaks knechten kwamen, en boodschapten hem van de zaak des puts, dien zij gegraven hadden, en zij zeiden hem: Wij hebben water gevonden. (NL)

Genesis 26:32 And it came to pass the same day{H3117}, that Isaac's{H3327} servants{H5650} came{H935}{(H8799)}, and told{H5046}{(H8686)} him concerning{H182} the well{H875} which they had digged{H2658}{(H8804)}, and said{H559}{(H8799)} unto him, We have found{H4672}{(H8804)} water{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water. (kjv)

======= Genesis 26:33 ============

Genesis 26:33 And he called it Shibah: therefore the name of the city is Beer-sheba unto this day.(asv)

Genesis 26:33 En hij noemde denzelven Seba; daarom is de naam dier stad Ber-seba, tot op dezen dag. (NL)

Genesis 26:33 And he called{H7121}{(H8799)} it Shebah{H7656}: therefore the name{H8034} of the city{H5892} is Beersheba{H884} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 26:33 And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beersheba unto this day. (kjv)

======= Genesis 26:34 ============

Genesis 26:34 And when Esau was forty years old he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite:(asv)

Genesis 26:34 Als nu Ezau veertig jaren oud was, nam hij tot een vrouw Judith, de dochter van Beeri, den Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon, den Hethiet. (NL)

Genesis 26:34 And Esau{H6215} was forty{H705} years{H8141} old{H1121} when he took{H3947}{(H8799)} to wife{H802} Judith{H3067} the daughter{H1323} of Beeri{H882} the Hittite{H2850}, and Bashemath{H1315} the daughter{H1323} of Elon{H356} the Hittite{H2850}: (kjv-strongs#)

Gen 26:34 And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite: (kjv)

======= Genesis 26:35 ============

Genesis 26:35 and they were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.(asv)

Genesis 26:35 En deze waren voor Izak en Rebekka een bitterheid des geestes. (NL)

Genesis 26:35 Which were a grief{H4786} of mind{H7307} unto Isaac{H3327} and to Rebekah{H7259}. (kjv-strongs#)

Gen 26:35 Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.(kjv)

======= Genesis 27:1 ============

Genesis 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his elder son, and said unto him, My son: and he said unto him, Here am I.(asv)

Genesis 27:1 En het geschiedde, als Izak oud geworden was, en zijn ogen donker geworden waren, en hij niet zien kon; toen riep hij Ezau, zijn grootsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! (NL)

Genesis 27:1 And it came to pass{H1961}{(H8799)}, that when Isaac{H3327} was old{H2204}{(H8804)}, and his eyes{H5869} were dim{H3543}{(H8799)}, so that he could not see{H7200}{(H8800)}, he called{H7121}{(H8799)} Esau{H6215} his eldest{H1419} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto him, My son{H1121}: and he said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, here am I. (kjv-strongs#)

Gen 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I. (kjv)

======= Genesis 27:2 ============

Genesis 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death.(asv)

Genesis 27:2 En hij zeide: Zie nu, ik ben oud geworden, ik weet den dag mijns doods niet. (NL)

Genesis 27:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, I am old{H2204}{(H8804)}, I know{H3045}{(H8804)} not the day{H3117} of my death{H4194}: (kjv-strongs#)

Gen 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death: (kjv)

======= Genesis 27:3 ============

Genesis 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me venison;(asv)

Genesis 27:3 Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in het veld, en jaag mij een wildbraad; (NL)

Genesis 27:3 Now therefore take{H5375}{(H8798)}, I pray thee, thy weapons{H3627}, thy quiver{H8522} and thy bow{H7198}, and go out{H3318}{(H8798)} to the field{H7704}, and take{H6679}{(H8798)} me some venison{H6718}{(H8675)}{H6720}; (kjv-strongs#)

Gen 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison; (kjv)

======= Genesis 27:4 ============

Genesis 27:4 and make me savory food, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die.(asv)

Genesis 27:4 En maak mij smakelijke spijzen, zo als ik die gaarne heb, en breng ze mij, dat ik ete; opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterve. (NL)

Genesis 27:4 And make{H6213}{(H8798)} me savoury meat{H4303}, such as{H834} I love{H157}{(H8804)}, and bring{H935}{(H8685)} it to me, that I may eat{H398}{(H8799)}; that my soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} thee before{H2962} I die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:4 And make me savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die. (kjv)

======= Genesis 27:5 ============

Genesis 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.(asv)

Genesis 27:5 Rebekka nu hoorde toe, als Izak tot zijn zoon Ezau sprak; en Ezau ging in het veld, om een wildbraad te jagen, dat hij het inbracht. (NL)

Genesis 27:5 And Rebekah{H7259} heard{H8085}{(H8802)} when Isaac{H3327} spake{H1696}{(H8763)} to Esau{H6215} his son{H1121}. And Esau{H6215} went{H3212}{(H8799)} to the field{H7704} to hunt{H6679}{(H8800)} for venison{H6718}, and to bring{H935}{(H8687)} it. (kjv-strongs#)

Gen 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it. (kjv)

======= Genesis 27:6 ============

Genesis 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,(asv)

Genesis 27:6 Toen sprak Rebekka tot Jakob, haar zoon, zeggende: Zie, ik heb uw vader tot Ezau, uw broeder, horen spreken, zeggende: (NL)

Genesis 27:6 And Rebekah{H7259} spake{H559}{(H8804)} unto Jacob{H3290} her son{H1121}, saying{H559}{(H8800)}, Behold, I heard{H8085}{(H8804)} thy father{H1} speak{H1696}{(H8764)} unto Esau{H6215} thy brother{H251}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, (kjv)

======= Genesis 27:7 ============

Genesis 27:7 Bring me venison, and make me savory food, that I may eat, and bless thee before Jehovah before my death.(asv)

Genesis 27:7 Breng mij een wildbraad, en maak mij smakelijke spijzen toe, dat ik ete; en ik zal u zegenen voor het aangezicht des HEEREN, voor mijn dood. (NL)

Genesis 27:7 Bring{H935}{(H8685)} me venison{H6718}, and make{H6213}{(H8798)} me savoury meat{H4303}, that I may eat{H398}{(H8799)}, and bless{H1288}{(H8762)} thee before{H6440} the LORD{H3068} before{H6440} my death{H4194}. (kjv-strongs#)

Gen 27:7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the LORD before my death. (kjv)

======= Genesis 27:8 ============

Genesis 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.(asv)

Genesis 27:8 Nu dan, mijn zoon! hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede. (NL)

Genesis 27:8 Now therefore, my son{H1121}, obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963} according to that which{H834} I command{H6680}{(H8764)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. (kjv)

======= Genesis 27:9 ============

Genesis 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savory food for thy father, such as he loveth:(asv)

Genesis 27:9 Ga nu heen tot de kudde, en haal mij van daar twee goede geitenbokjes; en ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gaarne heeft. (NL)

Genesis 27:9 Go{H3212}{(H8798)} now to the flock{H6629}, and fetch{H3947}{(H8798)} me from thence two{H8147} good{H2896} kids{H1423} of the goats{H5795}; and I will make{H6213}{(H8799)} them savoury meat{H4303} for thy father{H1}, such as he loveth{H157}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth: (kjv)

======= Genesis 27:10 ============

Genesis 27:10 and thou shalt bring it to thy father, that he may eat, so that he may bless thee before his death.(asv)

Genesis 27:10 En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. (NL)

Genesis 27:10 And thou shalt bring{H935}{(H8689)} it to thy father{H1}, that he may eat{H398}{(H8804)}, and that{H834} he may bless{H1288}{(H8762)} thee before{H6440} his death{H4194}. (kjv-strongs#)

Gen 27:10 And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. (kjv)

======= Genesis 27:11 ============

Genesis 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man.(asv)

Genesis 27:11 Toen zeide Jakob tot Rebekka, zijn moeder: Zie, mijn broeder Ezau is een harig man, en ik ben een glad man. (NL)

Genesis 27:11 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} to Rebekah{H7259} his mother{H517}, Behold, Esau{H6215} my brother{H251} is a hairy{H8163} man{H376}, and I am a smooth{H2509} man{H376}: (kjv-strongs#)

Gen 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man: (kjv)

======= Genesis 27:12 ============

Genesis 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing.(asv)

Genesis 27:12 Misschien zal mij mijn vader betasten, en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger; zo zoude ik een vloek over mij halen, en niet een zegen. (NL)

Genesis 27:12 My father{H1} peradventure will feel{H4959}{(H8799)} me, and I shall seem{H5869} to him as a deceiver{H8591}{(H8772)}; and I shall bring{H935}{(H8689)} a curse{H7045} upon me, and not a blessing{H1293}. (kjv-strongs#)

Gen 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. (kjv)

======= Genesis 27:13 ============

Genesis 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son; only obey my voice, and go fetch me them.(asv)

Genesis 27:13 En zijn moeder zeide tot hem: Uw vloek zij op mij, mijn zoon! hoor alleen naar mijn stem, en ga, haal ze mij. (NL)

Genesis 27:13 And his mother{H517} said{H559}{(H8799)} unto him, Upon me be thy curse{H7045}, my son{H1121}: only obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}, and go{H3212}{(H8798)} fetch{H3947}{(H8798)} me them. (kjv-strongs#)

Gen 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me them. (kjv)

======= Genesis 27:14 ============

Genesis 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savory food, such as his father loved.(asv)

Genesis 27:14 Toen ging hij, en hij haalde ze, en bracht ze zijn moeder; en zijn moeder maakte smakelijke spijzen, gelijk als zijn vader gaarne had. (NL)

Genesis 27:14 And he went{H3212}{(H8799)}, and fetched{H3947}{(H8799)}, and brought{H935}{(H8686)} them to his mother{H517}: and his mother{H517} made{H6213}{(H8799)} savoury meat{H4303}, such as his father{H1} loved{H157}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved. (kjv)

======= Genesis 27:15 ============

Genesis 27:15 And Rebekah took the goodly garments of Esau her elder son, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son;(asv)

Genesis 27:15 Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Ezau, haar grootsten zoon, die zij bij zich in huis had, en zij trok ze Jakob, haar kleinsten zoon, aan. (NL)

Genesis 27:15 And Rebekah{H7259} took{H3947}{(H8799)} goodly{H2532} raiment{H899} of her eldest{H1419} son{H1121} Esau{H6215}, which were with her in the house{H1004}, and put them upon{H3847}{(H8686)} Jacob{H3290} her younger{H6996} son{H1121}: (kjv-strongs#)

Gen 27:15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son: (kjv)

======= Genesis 27:16 ============

Genesis 27:16 and she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck:(asv)

Genesis 27:16 En de vellen van de geitenbokjes trok zij over zijn handen, en over de gladdigheid van zijn hals. (NL)

Genesis 27:16 And she put{H3847}{(H8689)} the skins{H5785} of the kids{H1423} of the goats{H5795} upon his hands{H3027}, and upon the smooth{H2513} of his neck{H6677}: (kjv-strongs#)

Gen 27:16 And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck: (kjv)

======= Genesis 27:17 ============

Genesis 27:17 and she gave the savory food and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.(asv)

Genesis 27:17 En zij gaf de smakelijke spijzen, en het brood, welke zij toegemaakt had, in de hand van Jakob, haar zoon. (NL)

Genesis 27:17 And she gave{H5414}{(H8799)} the savoury meat{H4303} and the bread{H3899}, which she had prepared{H6213}{(H8804)}, into the hand{H3027} of her son{H1121} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 27:17 And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob. (kjv)

======= Genesis 27:18 ============

Genesis 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son?(asv)

Genesis 27:18 En hij kwam tot zijn vader, en zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie, hier ben ik; wie zijt gij, mijn zoon? (NL)

Genesis 27:18 And he came{H935}{(H8799)} unto his father{H1}, and said{H559}{(H8799)}, My father{H1}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I; who art thou, my son{H1121}? (kjv-strongs#)

Gen 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son? (kjv)

======= Genesis 27:19 ============

Genesis 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first-born; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me.(asv)

Genesis 27:19 En Jakob zeide tot zijn vader: Ik ben Ezau uw eerstgeborene; ik heb gedaan, gelijk als gij tot mij gesproken hadt; sta toch op, zit, en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. (NL)

Genesis 27:19 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, I am Esau{H6215} thy firstborn{H1060}; I have done{H6213}{(H8804)} according as thou badest{H1696}{(H8765)} me: arise{H6965}{(H8798)}, I pray thee, sit{H3427}{(H8798)} and eat{H398}{(H8798)} of my venison{H6718}, that thy soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} me. (kjv-strongs#)

Gen 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first born; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. (kjv)

======= Genesis 27:20 ============

Genesis 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because Jehovah thy God sent me good speed.(asv)

Genesis 27:20 Toen zeide Izak tot zijn zoon: Hoe is dit, dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? En hij zeide: Omdat de HEERE uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. (NL)

Genesis 27:20 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto his son{H1121}, How is it that thou hast found{H4672}{(H8800)} it so quickly{H4116}{(H8765)}, my son{H1121}? And he said{H559}{(H8799)}, Because the LORD{H3068} thy God{H430} brought{H7136}{(H8689)} it to me{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy God brought it to me. (kjv)

======= Genesis 27:21 ============

Genesis 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not.(asv)

Genesis 27:21 En Izak zeide tot Jakob: Nader toch, dat ik u betaste, mijn zoon! of gij mijn zoon Ezau zelf zijt, of niet. (NL)

Genesis 27:21 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Come near{H5066}{(H8798)}, I pray thee, that I may feel{H4184}{(H8799)} thee, my son{H1121}, whether thou be my very{H2088} son{H1121} Esau{H6215} or not. (kjv-strongs#)

Gen 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. (kjv)

======= Genesis 27:22 ============

Genesis 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau.(asv)

Genesis 27:22 Toen kwam Jakob bij, tot zijn vader Izak, die hem betastte; en hij zeide: De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Ezau's handen. (NL)

Genesis 27:22 And Jacob{H3290} went near{H5066}{(H8799)} unto Isaac{H3327} his father{H1}; and he felt{H4959}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)}, The voice{H6963} is Jacob's{H3290} voice{H6963}, but the hands{H3027} are the hands{H3027} of Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. (kjv)

======= Genesis 27:23 ============

Genesis 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him.(asv)

Genesis 27:23 Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijns broeders Ezau's handen; en hij zegende hem. (NL)

Genesis 27:23 And he discerned{H5234}{(H8689)} him not, because his hands{H3027} were hairy{H8163}, as his brother{H251} Esau's{H6215} hands{H3027}: so he blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him. (kjv)

======= Genesis 27:24 ============

Genesis 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am.(asv)

Genesis 27:24 En hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het! (NL)

Genesis 27:24 And he said{H559}{(H8799)}, Art thou my very son{H1121} Esau{H6215}? And he said{H559}{(H8799)}, I am. (kjv-strongs#)

Gen 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am. (kjv)

======= Genesis 27:25 ============

Genesis 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine, and he drank.(asv)

Genesis 27:25 Toen zeide hij: Stel het nabij mij, dat ik van het wildbraad mijns zoons ete, opdat mijn ziel u zegene. En hij stelde het nabij hem, en hij at; hij bracht hem ook wijn, en hij dronk. (NL)

Genesis 27:25 And he said{H559}{(H8799)}, Bring it near{H5066}{(H8685)} to me, and I will eat{H398}{(H8799)} of my son's{H1121} venison{H6718}, that my soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} thee. And he brought it near{H5066}{(H8686)} to him, and he did eat{H398}{(H8799)}: and he brought{H935}{(H8686)} him wine{H3196}, and he drank{H8354}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine and he drank. (kjv)

======= Genesis 27:26 ============

Genesis 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son.(asv)

Genesis 27:26 En zijn vader Izak zeide tot hem: Kom toch bij, en kus mij, mijn zoon! (NL)

Genesis 27:26 And his father{H1} Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto him, Come near{H5066}{(H8798)} now, and kiss{H5401}{(H8798)} me, my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son. (kjv)

======= Genesis 27:27 ============

Genesis 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son Is as the smell of a field which Jehovah hath blessed:(asv)

Genesis 27:27 En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij de reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft. (NL)

Genesis 27:27 And he came near{H5066}{(H8799)}, and kissed{H5401}{(H8799)} him: and he smelled{H7306}{(H8686)} the smell{H7381} of his raiment{H899}, and blessed{H1288}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)}, See{H7200}{(H8798)}, the smell{H7381} of my son{H1121} is as the smell{H7381} of a field{H7704} which the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8765)}: (kjv-strongs#)

Gen 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the LORD hath blessed: (kjv)

======= Genesis 27:28 ============

Genesis 27:28 And God give thee of the dew of heaven, And of the fatness of the earth, And plenty of grain and new wine:(asv)

Genesis 27:28 Zo geve u dan God van de dauw des hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most. (NL)

Genesis 27:28 Therefore God{H430} give{H5414}{(H8799)} thee of the dew{H2919} of heaven{H8064}, and the fatness{H4924} of the earth{H776}, and plenty{H7230} of corn{H1715} and wine{H8492}: (kjv-strongs#)

Gen 27:28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine: (kjv)

======= Genesis 27:29 ============

Genesis 27:29 Let peoples serve thee, And nations bow down to thee: Be lord over thy brethren, And let thy mother's sons bow down to thee: Cursed be every one that curseth thee, And blessed be every one that blesseth thee.(asv)

Genesis 27:29 Volken zullen u dienen, en natien zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend! (NL)

Genesis 27:29 Let people{H5971} serve{H5647}{(H8799)} thee, and nations{H3816} bow down{H7812}{(H8691)} to thee: be{H1933}{(H8798)} lord{H1376} over thy brethren{H251}, and let thy mother's{H517} sons{H1121} bow down{H7812}{(H8691)} to thee: cursed{H779}{(H8803)} be every one that curseth{H779}{(H8802)} thee, and blessed{H1288}{(H8803)} be he that blesseth{H1288}{(H8764)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:29 Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother's sons bow down to thee: cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. (kjv)

======= Genesis 27:30 ============

Genesis 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.(asv)

Genesis 27:30 En het geschiedde, als Izak voleindigd had Jakob te zegenen, zo geschiedde het, toen Jakob maar even van het aangezicht van zijn vader Izak uitgegaan was, dat Ezau, zijn broeder, van zijn jacht kwam. (NL)

Genesis 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac{H3327} had made an end{H3615}{(H8765)} of blessing{H1288}{(H8763)} Jacob{H3290}, and Jacob{H3290} was yet{H389} scarce{H3318}{(H8800)} gone out{H3318}{(H8804)} from the presence{H6440} of Isaac{H3327} his father{H1}, that Esau{H6215} his brother{H251} came in{H935}{(H8804)} from his hunting{H6718}. (kjv-strongs#)

Gen 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. (kjv)

======= Genesis 27:31 ============

Genesis 27:31 And he also made savory food, and brought it unto his father; and he said unto his father, Let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me.(asv)

Genesis 27:31 Hij nu maakte smakelijke spijzen toe, en bracht die tot zijn vader; en hij zeide tot zijn vader: Mijn vader sta op en ete van het wildbraad zijns zoons, opdat uw ziel mij zegene. (NL)

Genesis 27:31 And he also had made{H6213}{(H8799)} savoury meat{H4303}, and brought it{H935}{(H8686)} unto his father{H1}, and said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Let my father{H1} arise{H6965}{(H8799)}, and eat{H398}{(H8799)} of his son's{H1121} venison{H6718}, that thy soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} me. (kjv-strongs#)

Gen 27:31 And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me. (kjv)

======= Genesis 27:32 ============

Genesis 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy first-born, Esau.(asv)

Genesis 27:32 En Izak, zijn vader, zeide tot hem: Wie zijt gij? En hij zeide: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau. (NL)

Genesis 27:32 And Isaac{H3327} his father{H1} said{H559}{(H8799)} unto him, Who art thou? And he said{H559}{(H8799)}, I am thy son{H1121}, thy firstborn{H1060} Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. (kjv)

======= Genesis 27:33 ============

Genesis 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who then is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, [and] he shall be blessed.(asv)

Genesis 27:33 Toen verschrikte Izak met zeer grote verschrikking, gans zeer, en zeide: Wie is hij dan, die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? en ik heb van alles gegeten, eer gij kwaamt, en heb hem gezegend; ook zal hij gezegend wezen. (NL)

Genesis 27:33 And Isaac{H3327} trembled{H2729}{(H8799)} very{H1419} exceedingly{H3966}{H2731}, and said{H559}{(H8799)}, Who? where{H645} is he that hath taken{H6679}{(H8801)} venison{H6718}, and brought{H935}{(H8686)} it me, and I have eaten{H398}{(H8799)} of all before thou camest{H935}{(H8799)}, and have blessed{H1288}{(H8762)} him? yea, and he shall be blessed{H1288}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed. (kjv)

======= Genesis 27:34 ============

Genesis 27:34 When Esau heard the words of his father, he cried with an exceeding great and bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father.(asv)

Genesis 27:34 Als Ezau de woorden zijns vaders hoorde, zo schreeuwde hij met een groten en bitteren schreeuw, gans zeer; en hij zeide tot zijn vader: Zegen mij, ook mij, mijn vader! (NL)

Genesis 27:34 And when Esau{H6215} heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of his father{H1}, he cried{H6817}{(H8799)} with a great{H1419} and exceeding{H3966} bitter{H4751} cry{H6818}, and said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Bless{H1288}{(H8761)} me, even me also, O my father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 27:34 And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father. (kjv)

======= Genesis 27:35 ============

Genesis 27:35 And he said, Thy brother came with guile, and hath taken away thy blessing.(asv)

Genesis 27:35 En hij zeide: Uw broeder is gekomen met bedrog, en heeft uw zegen weggenomen. (NL)

Genesis 27:35 And he said{H559}{(H8799)}, Thy brother{H251} came{H935}{(H8804)} with subtilty{H4820}, and hath taken away{H3947}{(H8799)} thy blessing{H1293}. (kjv-strongs#)

Gen 27:35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing. (kjv)

======= Genesis 27:36 ============

Genesis 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?(asv)

Genesis 27:36 Toen zeide hij: Is het niet omdat men zijn naam noemt Jakob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen? mijn eerstgeboorte heeft hij genomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen! Voorts zeide hij: Hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? (NL)

Genesis 27:36 And he said{H559}{(H8799)}, Is not he rightly{H3588} named{H7121}{(H8804)}{H8034} Jacob{H3290}? for he hath supplanted me{H6117}{(H8799)} these{H2088} two times{H6471}: he took away{H3947}{(H8804)} my birthright{H1062}; and, behold, now he hath taken away{H3947}{(H8804)} my blessing{H1293}. And he said{H559}{(H8799)}, Hast thou not reserved{H680}{(H8804)} a blessing{H1293} for me? (kjv-strongs#)

Gen 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me? (kjv)

======= Genesis 27:37 ============

Genesis 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with grain and new wine have I sustained him: and what then shall I do for thee, my son?(asv)

Genesis 27:37 Toen antwoordde Izak, en zeide tot Ezau: Zie, ik heb hem tot een heer over u gezet, en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven; en ik heb hem met koorn en most ondersteund; wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? (NL)

Genesis 27:37 And Isaac{H3327} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto Esau{H6215}, Behold, I have made{H7760}{(H8804)} him thy lord{H1376}, and all his brethren{H251} have I given{H5414}{(H8804)} to him for servants{H5650}; and with corn{H1715} and wine{H8492} have I sustained{H5564}{(H8804)} him: and what shall I do{H6213}{(H8799)} now{H645} unto thee, my son{H1121}? (kjv-strongs#)

Gen 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son? (kjv)

======= Genesis 27:38 ============

Genesis 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept.(asv)

Genesis 27:38 En Ezau zeide tot zijn vader: Hebt gij maar dezen enen zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader! En Ezau hief zijn stem op, en weende. (NL)

Genesis 27:38 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Hast thou but one{H259} blessing{H1293}, my father{H1}? bless{H1288}{(H8761)} me, even me also, O my father{H1}. And Esau{H6215} lifted up{H5375}{(H8799)} his voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 27:39 ============

Genesis 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, of the fatness of the earth shall be thy dwelling, And of the dew of heaven from above;(asv)

Genesis 27:39 Toen antwoordde zijn vader Izak en zeide tot hem: Zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn, en van den dauw des hemels van boven af zult gij gezegend zijn. (NL)

Genesis 27:39 And Isaac{H3327} his father{H1} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, thy dwelling{H4186} shall be the fatness{H4924} of the earth{H776}, and of the dew{H2919} of heaven{H8064} from above{H5920}; (kjv-strongs#)

Gen 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above; (kjv)

======= Genesis 27:40 ============

Genesis 27:40 And by thy sword shalt thou live, and thou shalt serve thy brother; And it shall come to pass, when thou shalt break loose, That thou shalt shake his yoke from off thy neck.(asv)

Genesis 27:40 En op uw zwaard zult gij leven, en zult uw broeder dienen; doch het zal geschieden, als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. (NL)

Genesis 27:40 And by thy sword{H2719} shalt thou live{H2421}{(H8799)}, and shalt serve{H5647}{(H8799)} thy brother{H251}; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion{H7300}{(H8686)}, that thou shalt break{H6561}{(H8804)} his yoke{H5923} from off thy neck{H6677}. (kjv-strongs#)

Gen 27:40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck. (kjv)

======= Genesis 27:41 ============

Genesis 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.(asv)

Genesis 27:41 En Ezau haatte Jakob om dien zegen, waarmede zijn vader hem gezegend had; en Ezau zeide in zijn hart: De dagen van den rouw mijns vaders naderen, en ik zal mijn broeder Jakob doden. (NL)

Genesis 27:41 And Esau{H6215} hated{H7852}{(H8799)} Jacob{H3290} because{H5921} of the blessing{H1293} wherewith{H834} his father{H1} blessed him{H1288}{(H8765)}: and Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} in his heart{H3820}, The days{H3117} of mourning{H60} for my father{H1} are at hand{H7126}{(H8799)}; then will I slay{H2026}{(H8799)} my brother{H251} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob. (kjv)

======= Genesis 27:42 ============

Genesis 27:42 And the words of Esau her elder son were told to Rebekah; and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, [purposing] to kill thee.(asv)

Genesis 27:42 Toen aan Rebekka deze woorden van Ezau, haar grootsten zoon, geboodschapt werden, zo zond zij heen, en ontbood Jakob, haar kleinsten zoon, en zeide tot hem: Zie, uw broeder Ezau troost zich over u, dat hij u doden zal. (NL)

Genesis 27:42 And these words{H1697} of Esau{H6215} her elder{H1419} son{H1121} were told{H5046}{(H8714)} to Rebekah{H7259}: and she sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290} her younger{H6996} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, thy brother{H251} Esau{H6215}, as touching thee, doth comfort{H5162}{(H8693)} himself, purposing to kill{H2026}{(H8800)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:42 And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee. (kjv)

======= Genesis 27:43 ============

Genesis 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my brother to Haran;(asv)

Genesis 27:43 Nu dan, mijn zoon! hoor naar mijn stem, en maak u op, vlied gij naar Haran, tot Laban, mijn broeder. (NL)

Genesis 27:43 Now therefore, my son{H1121}, obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}; and arise{H6965}{(H8798)}, flee{H1272}{(H8798)} thou to Laban{H3837} my brother{H251} to Haran{H2771}; (kjv-strongs#)

Gen 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; arise, flee thou to Laban my brother to Haran; (kjv)

======= Genesis 27:44 ============

Genesis 27:44 and tarry with him a few days, until thy brother's fury turn away;(asv)

Genesis 27:44 En blijf bij hem enige dagen, totdat de hittige gramschap uws broeders kere; (NL)

Genesis 27:44 And tarry{H3427}{(H8804)} with him a few{H259} days{H3117}, until{H834} thy brother's{H251} fury{H2534} turn away{H7725}{(H8799)}; (kjv-strongs#)

Gen 27:44 And tarry with him a few days, until thy brother's fury turn away; (kjv)

======= Genesis 27:45 ============

Genesis 27:45 until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be bereaved of you both in one day?(asv)

Genesis 27:45 Totdat de toorn uws broeders van u afkere, en hij vergeten hebbe, hetgeen gij hem gedaan hebt; dan zal ik zenden, en u van daar nemen; waarom zoude ik ook van u beiden beroofd worden op een dag? (NL)

Genesis 27:45 Until thy brother's{H251} anger{H639} turn away{H7725}{(H8800)} from thee, and he forget{H7911}{(H8804)} that which thou hast done{H6213}{(H8804)} to him: then I will send{H7971}{(H8804)}, and fetch{H3947}{(H8804)} thee from thence: why{H4100} should I be deprived{H7921}{(H8799)} also of you both{H8147} in one{H259} day{H3117}? (kjv-strongs#)

Gen 27:45 Until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day? (kjv)

======= Genesis 27:46 ============

Genesis 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these, of the daughters of the land, what good shall my life do me?(asv)

Genesis 27:46 En Rebekka zeide tot Izak: Ik heb verdriet aan mijn leven vanwege de dochteren Heths! Indien Jakob een vrouw neemt van de dochteren Heths, gelijk deze zijn, van de dochteren dezes lands, waartoe zal mij het leven zijn? (NL)

Genesis 27:46 And Rebekah{H7259} said{H559}{(H8799)} to Isaac{H3327}, I am weary{H6973}{(H8804)} of my life{H2416} because{H6440} of the daughters{H1323} of Heth{H2845}: if Jacob{H3290} take{H3947}{(H8802)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Heth{H2845}, such as these which are of the daughters{H1323} of the land{H776}, what good{H4100} shall my life{H2416} do me? (kjv-strongs#)

Gen 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me?(kjv)

======= Genesis 28:1 ============

Genesis 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.(asv)

Genesis 28:1 En Izak riep Jakob, en zegende hem; en gebood hem, en zeide tot hem: Neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan. (NL)

Genesis 28:1 And Isaac{H3327} called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290}, and blessed{H1288}{(H8762)} him, and charged{H6680}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)} unto him, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. (kjv)

======= Genesis 28:2 ============

Genesis 28:2 Arise, go to Paddan-aram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother's brother.(asv)

Genesis 28:2 Maak u op, ga naar Paddan-Aram, ten huize van Bethuel, den vader uwer moeder, en neem u van daar een vrouw, van de dochteren van Laban, uwer moeders broeder. (NL)

Genesis 28:2 Arise{H6965}{(H8798)}, go{H3212}{(H8798)} to Padanaram{H6307}, to the house{H1004} of Bethuel{H1328} thy mother's{H517} father{H1}; and take{H3947}{(H8798)} thee a wife{H802} from thence of the daughters{H1323} of Laban{H3837} thy mother's{H517} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 28:2 Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughers of Laban thy mother's brother. (kjv)

======= Genesis 28:3 ============

Genesis 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a company of peoples;(asv)

Genesis 28:3 En God almachtig zegene u, en make u vruchtbaar, en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt. (NL)

Genesis 28:3 And God{H410} Almighty{H7706} bless{H1288}{(H8762)} thee, and make thee fruitful{H6509}{(H8686)}, and multiply{H7235}{(H8686)} thee, that thou mayest be a multitude{H6951} of people{H5971}; (kjv-strongs#)

Gen 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people; (kjv)

======= Genesis 28:4 ============

Genesis 28:4 and give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land of thy sojournings, which God gave unto Abraham.(asv)

Genesis 28:4 En Hij geve u den zegen van Abraham; aan u, en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uwer vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft. (NL)

Genesis 28:4 And give{H5414}{(H8799)} thee the blessing{H1293} of Abraham{H85}, to thee, and to thy seed{H2233} with thee; that thou mayest inherit{H3423}{(H8800)} the land{H776} wherein thou art a stranger{H4033}, which God{H430} gave{H5414}{(H8804)} unto Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 28:4 And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. (kjv)

======= Genesis 28:5 ============

Genesis 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Paddan-aram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother.(asv)

Genesis 28:5 Alzo zond Izak Jakob weg, dat hij toog naar Paddan-Aram, tot Laban, den zoon van Bethuel, den Syrier, den broeder van Rebekka, Jakobs en Ezau's moeder. (NL)

Genesis 28:5 And Isaac{H3327} sent away{H7971}{(H8799)} Jacob{H3290}: and he went{H3212}{(H8799)} to Padanaram{H6307} unto Laban{H3837}, son{H1121} of Bethuel{H1328} the Syrian{H761}, the brother{H251} of Rebekah{H7259}, Jacob's{H3290} and Esau's{H6215} mother{H517}. (kjv-strongs#)

Gen 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. (kjv)

======= Genesis 28:6 ============

Genesis 28:6 Now Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan-aram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;(asv)

Genesis 28:6 Als nu Ezau zag, dat Izak Jakob gezegend, en hem naar Paddan-Aram weggezonden had om zich van daar een vrouw te nemen; en als hij hem zegende, dat hij hem geboden had, zeggende: Neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan; (NL)

Genesis 28:6 When Esau{H6215} saw{H7200}{(H8799)} that Isaac{H3327} had blessed{H1288}{(H8765)} Jacob{H3290}, and sent him away{H7971}{(H8765)} to Padanaram{H6307}, to take{H3947}{(H8800)} him a wife{H802} from thence; and that as he blessed{H1288}{(H8763)} him he gave him a charge{H6680}{(H8762)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}; (kjv-strongs#)

Gen 28:6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughers of Canaan; (kjv)

======= Genesis 28:7 ============

Genesis 28:7 and that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Paddan-aram:(asv)

Genesis 28:7 En dat Jakob zijn vader en zijn moeder gehoorzaam geweest was, en naar Paddan-Aram getrokken was; (NL)

Genesis 28:7 And that Jacob{H3290} obeyed{H8085}{(H8799)} his father{H1} and his mother{H517}, and was gone{H3212}{(H8799)} to Padanaram{H6307}; (kjv-strongs#)

Gen 28:7 And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padanaram; (kjv)

======= Genesis 28:8 ============

Genesis 28:8 and Esau saw that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;(asv)

Genesis 28:8 En dat Ezau zag, dat de dochteren van Kanaan kwaad waren in de ogen van Izak, zijn vader; (NL)

Genesis 28:8 And Esau{H6215} seeing{H7200}{(H8799)} that the daughters{H1323} of Canaan{H3667} pleased{H5869} not{H7451} Isaac{H3327} his father{H1}; (kjv-strongs#)

Gen 28:8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father; (kjv)

======= Genesis 28:9 ============

Genesis 28:9 and Esau went unto Ishmael, and took, besides the wives that he had, Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife.(asv)

Genesis 28:9 Zo ging Ezau tot Ismael, en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahalath, de dochter van Ismael, den zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth. (NL)

Genesis 28:9 Then went{H3212}{(H8799)} Esau{H6215} unto Ishmael{H3458}, and took{H3947}{(H8799)} unto the wives{H802} which he had Mahalath{H4258} the daughter{H1323} of Ishmael{H3458} Abraham's{H85} son{H1121}, the sister{H269} of Nebajoth{H5032}, to be his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 28:9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife. (kjv)

======= Genesis 28:10 ============

Genesis 28:10 And Jacob went out from Beer-sheba, and went toward Haran.(asv)

Genesis 28:10 Jakob dan toog uit van Ber-seba, en ging naar Haran. (NL)

Genesis 28:10 And Jacob{H3290} went out{H3318}{(H8799)} from Beersheba{H884}, and went{H3212}{(H8799)} toward Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 28:10 And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran. (kjv)

======= Genesis 28:11 ============

Genesis 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took one of the stones of the place, and put it under his head, and lay down in that place to sleep.(asv)

Genesis 28:11 En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen te dierzelver plaats. (NL)

Genesis 28:11 And he lighted{H6293}{(H8799)} upon a certain place{H4725}, and tarried there all night{H3885}{(H8799)}, because the sun{H8121} was set{H935}{(H8804)}; and he took{H3947}{(H8799)} of the stones{H68} of that place{H4725}, and put{H7760}{(H8799)} them for his pillows{H4763}, and lay down{H7901} in that place{H4725} to sleep{H7901}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. (kjv)

======= Genesis 28:12 ============

Genesis 28:12 And he dreamed; and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven; and, behold, the angels of God ascending and descending on it.(asv)

Genesis 28:12 En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. (NL)

Genesis 28:12 And he dreamed{H2492}{(H8799)}, and behold a ladder{H5551} set up{H5324}{(H8716)} on the earth{H776}, and the top of it{H7218} reached{H5060}{(H8688)} to heaven{H8064}: and behold the angels{H4397} of God{H430} ascending{H5927}{(H8802)} and descending{H3381}{(H8802)} on it. (kjv-strongs#)

Gen 28:12 And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it. (kjv)

======= Genesis 28:13 ============

Genesis 28:13 And, behold, Jehovah stood above it, and said, I am Jehovah, the God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;(asv)

Genesis 28:13 En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. (NL)

Genesis 28:13 And, behold, the LORD{H3068} stood{H5324}{(H8737)} above it, and said{H559}{(H8799)}, I am the LORD{H3068} God{H430} of Abraham{H85} thy father{H1}, and the God{H430} of Isaac{H3327}: the land{H776} whereon thou liest{H7901}{(H8802)}, to thee will I give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233}; (kjv-strongs#)

Gen 28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I am the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed; (kjv)

======= Genesis 28:14 ============

Genesis 28:14 and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.(asv)

Genesis 28:14 En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (NL)

Genesis 28:14 And thy seed{H2233} shall be as the dust{H6083} of the earth{H776}, and thou shalt spread abroad{H6555}{(H8804)} to the west{H3220}, and to the east{H6924}, and to the north{H6828}, and to the south{H5045}: and in thee and in thy seed{H2233} shall all the families{H4940} of the earth{H127} be blessed{H1288}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 28:14 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. (kjv)

======= Genesis 28:15 ============

Genesis 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee whithersoever thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of.(asv)

Genesis 28:15 En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb. (NL)

Genesis 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep{H8104}{(H8804)} thee in all places whither{H834} thou goest{H3212}{(H8799)}, and will bring thee again{H7725}{(H8689)} into this land{H127}; for I will not leave{H5800}{(H8799)} thee, until{H834} I have done{H6213}{(H8804)} that which I have spoken{H1696}{(H8765)} to thee of. (kjv-strongs#)

Gen 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of. (kjv)

======= Genesis 28:16 ============

Genesis 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely Jehovah is in this place; and I knew it not.(asv)

Genesis 28:16 Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten! (NL)

Genesis 28:16 And Jacob{H3290} awaked{H3364}{(H8799)} out of his sleep{H8142}, and he said{H559}{(H8799)}, Surely{H403} the LORD{H3068} is{H3426} in this place{H4725}; and I knew{H3045}{(H8804)} it not. (kjv-strongs#)

Gen 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew it not. (kjv)

======= Genesis 28:17 ============

Genesis 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other than the house of God, and this is the gate of heaven.(asv)

Genesis 28:17 En hij vreesde, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels! (NL)

Genesis 28:17 And he was afraid{H3372}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)}, How dreadful{H3372}{(H8737)} is this place{H4725}! this is none other but the house{H1004} of God{H430}, and this is the gate{H8179} of heaven{H8064}. (kjv-strongs#)

Gen 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. (kjv)

======= Genesis 28:18 ============

Genesis 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put under his head, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.(asv)

Genesis 28:18 Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op. (NL)

Genesis 28:18 And Jacob{H3290} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and took{H3947}{(H8799)} the stone{H68} that he had put{H7760}{(H8804)} for his pillows{H4763}, and set it up{H7760}{(H8799)} for a pillar{H4676}, and poured{H3332}{(H8799)} oil{H8081} upon the top of it{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it. (kjv)

======= Genesis 28:19 ============

Genesis 28:19 And he called the name of that place Beth-el: but the name of the city was Luz at the first.(asv)

Genesis 28:19 En hij noemde den naam dier plaats Beth-El; daar toch de naam dier stad te voren was Luz. (NL)

Genesis 28:19 And he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Bethel{H1008}: but{H199} the name{H8034} of that city{H5892} was called Luz{H3870} at the first{H7223}. (kjv-strongs#)

Gen 28:19 And he called the name of that place Bethel: but the name of that city was called Luz at the first. (kjv)

======= Genesis 28:20 ============

Genesis 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,(asv)

Genesis 28:20 En Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op dezen weg, dien ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken; (NL)

Genesis 28:20 And Jacob{H3290} vowed{H5087}{(H8799)} a vow{H5088}, saying{H559}{(H8800)}, If God{H430} will be with me, and will keep me{H8104}{(H8804)} in this way{H1870} that I go{H1980}{(H8802)}, and will give{H5414}{(H8804)} me bread{H3899} to eat{H398}{(H8800)}, and raiment{H899} to put on{H3847}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, (kjv)

======= Genesis 28:21 ============

Genesis 28:21 so that I come again to my father's house in peace, and Jehovah will be my God,(asv)

Genesis 28:21 En ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn; zo zal de HEERE mij tot een God zijn! (NL)

Genesis 28:21 So that I come again{H7725}{(H8804)} to my father's{H1} house{H1004} in peace{H7965}; then shall the LORD{H3068} be my God{H430}: (kjv-strongs#)

Gen 28:21 So that I come again to my father's house in peace; then shall the LORD be my God: (kjv)

======= Genesis 28:22 ============

Genesis 28:22 then this stone, which I have set up for a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.(asv)

Genesis 28:22 En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen, en van alles, wat Gij mij geven zult, zal ik U voorzeker de tienden geven! (NL)

Genesis 28:22 And this stone{H68}, which I have set{H7760}{(H8804)} for a pillar{H4676}, shall be God's{H430} house{H1004}: and of all that thou shalt give{H5414}{(H8799)} me I will surely{H6237}{(H8763)} give the tenth{H6237}{(H8762)} unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 28:22 And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.(kjv)

======= Genesis 29:1 ============

Genesis 29:1 Then Jacob went on his journey, and came to the land of the children of the east.(asv)

Genesis 29:1 Toen hief Jakob zijn voeten op, en ging naar het land der kinderen van het Oosten. (NL)

Genesis 29:1 Then Jacob{H3290} went on{H5375}{(H8799)} his journey{H7272}, and came{H3212}{(H8799)} into the land{H776} of the people{H1121} of the east{H6924}. (kjv-strongs#)

Gen 29:1 Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the east. (kjv)

======= Genesis 29:2 ============

Genesis 29:2 And he looked, and, behold, a well in the field, and, lo, three flocks of sheep lying there by it; for out of that well they watered the flocks: and the stone upon the well's mouth was great.(asv)

Genesis 29:2 En hij zag toe, en ziet, er was een put in het veld; en ziet, er waren drie kudden schapen nevens dien nederliggende; want uit dien put drenkten zij de kudden; en er was een grote steen op den mond van dien put. (NL)

Genesis 29:2 And he looked{H7200}{(H8799)}, and behold a well{H875} in the field{H7704}, and, lo, there were three{H7969} flocks{H5739} of sheep{H6629} lying{H7257}{(H8802)} by it; for out of that well{H875} they watered{H8248}{(H8686)} the flocks{H5739}: and a great{H1419} stone{H68} was upon the well's{H875} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 29:2 And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there were three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone was upon the well's mouth. (kjv)

======= Genesis 29:3 ============

Genesis 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in its place.(asv)

Genesis 29:3 En derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden den steen van den mond des puts, en drenkten de schapen, en legden den steen weder op den mond van dien put, op zijn plaats. (NL)

Genesis 29:3 And thither were all the flocks{H5739} gathered{H622}{(H8738)}: and they rolled{H1556}{(H8804)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}, and watered{H8248}{(H8689)} the sheep{H6629}, and put{H7725} the stone{H68} again{H7725}{(H8689)} upon the well's{H875} mouth{H6310} in his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. (kjv)

======= Genesis 29:4 ============

Genesis 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence are ye? And they said, Of Haran are we.(asv)

Genesis 29:4 Toen zeide Jakob tot hen: Mijn broeders! van waar zijt gij? En zij zeiden: Wij zijn van Haran. (NL)

Genesis 29:4 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto them, My brethren{H251}, whence{H370} be ye? And they said{H559}{(H8799)}, Of Haran{H2771} are we. (kjv-strongs#)

Gen 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we. (kjv)

======= Genesis 29:5 ============

Genesis 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him.(asv)

Genesis 29:5 En hij zeide tot hen: Kent gij Laban, den zoon van Nahor? En zij zeiden: Wij kennen hem. (NL)

Genesis 29:5 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Know{H3045}{(H8804)} ye Laban{H3837} the son{H1121} of Nahor{H5152}? And they said{H559}{(H8799)}, We know{H3045}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him. (kjv)

======= Genesis 29:6 ============

Genesis 29:6 And he said unto them, Is it well with him? And they said, It is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.(asv)

Genesis 29:6 Voorts zeide hij tot hen: Is het wel met hem? En zij zeiden: Het is wel; en zie, Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. (NL)

Genesis 29:6 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Is he well{H7965}? And they said{H559}{(H8799)}, He is well{H7965}: and, behold, Rachel{H7354} his daughter{H1323} cometh{H935}{(H8802)} with the sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 29:6 And he said unto them, Is he well? And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep. (kjv)

======= Genesis 29:7 ============

Genesis 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them.(asv)

Genesis 29:7 En hij zeide: Ziet, het is nog hoog dag, het is geen tijd, dat het vee verzameld worde; drenkt de schapen, en gaat heen, weidt dezelve. (NL)

Genesis 29:7 And he said{H559}{(H8799)}, Lo{H2005}, it is yet high{H1419} day{H3117}, neither is it time{H6256} that the cattle{H4735} should be gathered together{H622}{(H8736)}: water{H8248}{(H8685)} ye the sheep{H6629}, and go{H3212}{(H8798)} and feed{H7462}{(H8798)} them. (kjv-strongs#)

Gen 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them. (kjv)

======= Genesis 29:8 ============

Genesis 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep.(asv)

Genesis 29:8 Toen zeiden zij: Wij kunnen niet, totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn, en dat men den steen van den mond des puts afwentele, opdat wij de schapen drenken. (NL)

Genesis 29:8 And they said{H559}{(H8799)}, We cannot{H3201}{(H8799)}, until all the flocks{H5739} be gathered together{H622}{(H8735)}, and till they roll{H1556}{(H8804)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}; then we water{H8248}{(H8689)} the sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep. (kjv)

======= Genesis 29:9 ============

Genesis 29:9 While he was yet speaking with them, Rachel came with her father's sheep; for she kept them.(asv)

Genesis 29:9 Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen, die haar vader toebehoorden; want zij was een herderin. (NL)

Genesis 29:9 And while he yet{H5750} spake{H1696}{(H8764)} with them, Rachel{H7354} came{H935}{(H8804)} with her father's{H1} sheep{H6629}: for she kept them{H7462}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:9 And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep; for she kept them. (kjv)

======= Genesis 29:10 ============

Genesis 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother.(asv)

Genesis 29:10 En het geschiedde, als Jakob Rachel zag, de dochter van Laban, zijner moeders broeder, en de schapen van Laban, zijner moeders broeder, dat Jakob toetrad, en wentelde den steen van den mond des puts, en drenkte de schapen van Laban, zijner moeders broeder. (NL)

Genesis 29:10 And it came to pass, when Jacob{H3290} saw{H7200}{(H8804)} Rachel{H7354} the daughter{H1323} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}, and the sheep{H6629} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}, that Jacob{H3290} went near{H5066}{(H8799)}, and rolled{H1556}{(H8686)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}, and watered{H8248}{(H8686)} the flock{H6629} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother. (kjv)

======= Genesis 29:11 ============

Genesis 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.(asv)

Genesis 29:11 En Jakob kuste Rachel; en hij hief zijn stem op en weende. (NL)

Genesis 29:11 And Jacob{H3290} kissed{H5401}{(H8799)} Rachel{H7354}, and lifted up{H5375}{(H8799)} his voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 29:12 ============

Genesis 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son: and she ran and told her father.(asv)

Genesis 29:12 En Jakob gaf Rachel te kennen, dat hij een broeder van haar vader, en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen, en gaf het aan haar vader te kennen. (NL)

Genesis 29:12 And Jacob{H3290} told{H5046}{(H8686)} Rachel{H7354} that he was her father's{H1} brother{H251}, and that he was Rebekah's{H7259} son{H1121}: and she ran{H7323}{(H8799)} and told{H5046}{(H8686)} her father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son: and she ran and told her father. (kjv)

======= Genesis 29:13 ============

Genesis 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things.(asv)

Genesis 29:13 En het geschiedde, als Laban die tijding hoorde van Jakob, zijner zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet, en omhelsde hem, en kuste hem, en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen. (NL)

Genesis 29:13 And it came to pass, when Laban{H3837} heard{H8085}{(H8800)} the tidings{H8088} of Jacob{H3290} his sister's{H269} son{H1121}, that he ran{H7323}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him, and embraced{H2263}{(H8762)} him, and kissed{H5401}{(H8762)} him, and brought{H935}{(H8686)} him to his house{H1004}. And he told{H5608}{(H8762)} Laban{H3837} all these things{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things. (kjv)

======= Genesis 29:14 ============

Genesis 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month.(asv)

Genesis 29:14 Toen zeide Laban tot hem: Voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees! En hij bleef bij hem een volle maand. (NL)

Genesis 29:14 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to him, Surely{H389} thou art my bone{H6106} and my flesh{H1320}. And he abode{H3427}{(H8799)} with him the space{H3117} of a month{H2320}. (kjv-strongs#)

Gen 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month. (kjv)

======= Genesis 29:15 ============

Genesis 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be?(asv)

Genesis 29:15 Daarna zeide Laban tot Jakob: Omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen? verklaar mij, wat zal uw loon zijn? (NL)

Genesis 29:15 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Because thou art my brother{H251}, shouldest thou therefore serve{H5647}{(H8804)} me for nought{H2600}? tell{H5046}{(H8685)} me, what shall thy wages{H4909} be? (kjv-strongs#)

Gen 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be? (kjv)

======= Genesis 29:16 ============

Genesis 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.(asv)

Genesis 29:16 En Laban had twee dochters: de naam der grootste was Lea; en de naam der kleinste was Rachel. (NL)

Genesis 29:16 And Laban{H3837} had two{H8147} daughters{H1323}: the name{H8034} of the elder{H1419} was Leah{H3812}, and the name{H8034} of the younger{H6996} was Rachel{H7354}. (kjv-strongs#)

Gen 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. (kjv)

======= Genesis 29:17 ============

Genesis 29:17 And Leah's eyes were tender; but Rachel was beautiful and well-favored.(asv)

Genesis 29:17 Doch Lea had tedere ogen; maar Rachel was schoon van gedaante, en schoon van aangezicht. (NL)

Genesis 29:17 Leah{H3812} was tender{H7390} eyed{H5869}; but Rachel{H7354} was beautiful{H3303}{H8389} and well{H3303} favoured{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 29:17 Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured. (kjv)

======= Genesis 29:18 ============

Genesis 29:18 And Jacob loved Rachel; and he said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.(asv)

Genesis 29:18 En Jakob had Rachel lief; en hij zeide: Ik zal u zeven jaren dienen, om Rachel, uw kleinste dochter. (NL)

Genesis 29:18 And Jacob{H3290} loved{H157}{(H8799)} Rachel{H7354}; and said{H559}{(H8799)}, I will serve{H5647}{(H8799)} thee seven{H7651} years{H8141} for Rachel{H7354} thy younger{H6996} daughter{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 29:18 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter. (kjv)

======= Genesis 29:19 ============

Genesis 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me.(asv)

Genesis 29:19 Toen zeide Laban: Het is beter, dat ik haar aan u geve, dan dat ik haar aan een anderen man geve; blijf bij mij. (NL)

Genesis 29:19 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, It is better{H2896} that I give{H5414}{(H8800)} her to thee, than that I should give{H5414}{(H8800)} her to another{H312} man{H376}: abide{H3427}{(H8798)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me. (kjv)

======= Genesis 29:20 ============

Genesis 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her.(asv)

Genesis 29:20 Alzo diende Jakob om Rachel zeven jaren; en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar liefhad. (NL)

Genesis 29:20 And Jacob{H3290} served{H5647}{(H8799)} seven{H7651} years{H8141} for Rachel{H7354}; and they seemed{H5869} unto him but a few{H259} days{H3117}, for the love he had{H160} to her. (kjv-strongs#)

Gen 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her. (kjv)

======= Genesis 29:21 ============

Genesis 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.(asv)

Genesis 29:21 Toen zeide Jakob tot Laban: Geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga. (NL)

Genesis 29:21 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto Laban{H3837}, Give{H3051}{(H8798)} me my wife{H802}, for my days{H3117} are fulfilled{H4390}{(H8804)}, that I may go in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. (kjv)

======= Genesis 29:22 ============

Genesis 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.(asv)

Genesis 29:22 Zo verzamelde Laban al de mannen dier plaats, en maakte een maaltijd. (NL)

Genesis 29:22 And Laban{H3837} gathered together{H622}{(H8799)} all the men{H582} of the place{H4725}, and made{H6213}{(H8799)} a feast{H4960}. (kjv-strongs#)

Gen 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast. (kjv)

======= Genesis 29:23 ============

Genesis 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her.(asv)

Genesis 29:23 En het geschiedde des avonds, dat hij zijn dochter Lea nam, en bracht haar tot hem; en hij ging tot haar in. (NL)

Genesis 29:23 And it came to pass in the evening{H6153}, that he took{H3947}{(H8799)} Leah{H3812} his daughter{H1323}, and brought{H935}{(H8686)} her to him; and he went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her. (kjv)

======= Genesis 29:24 ============

Genesis 29:24 And Laban gave Zilpah his handmaid unto his daughter Leah for a handmaid.(asv)

Genesis 29:24 En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd. (NL)

Genesis 29:24 And Laban{H3837} gave{H5414}{(H8799)} unto his daughter{H1323} Leah{H3812} Zilpah{H2153} his maid{H8198} for an handmaid{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 29:24 And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid. (kjv)

======= Genesis 29:25 ============

Genesis 29:25 And it came to pass in the morning that, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me?(asv)

Genesis 29:25 En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt; heb ik niet bij u gediend om Rachel? waarom hebt gij mij dan bedrogen? (NL)

Genesis 29:25 And it came to pass, that in the morning{H1242}, behold, it was Leah{H3812}: and he said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, What is this thou hast done{H6213}{(H8804)} unto me? did not I serve{H5647}{(H8804)} with thee for Rachel{H7354}? wherefore then hast thou beguiled{H7411}{(H8765)} me? (kjv-strongs#)

Gen 29:25 And it came to pass, that in the morning, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me? (kjv)

======= Genesis 29:26 ============

Genesis 29:26 And Laban said, It is not so done in our place, to give the younger before the first-born.(asv)

Genesis 29:26 En Laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeve voor de eerstgeborene. (NL)

Genesis 29:26 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, It must not be so done{H6213}{(H8735)} in our country{H4725}, to give{H5414}{(H8800)} the younger{H6810} before{H6440} the firstborn{H1067}. (kjv-strongs#)

Gen 29:26 And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn. (kjv)

======= Genesis 29:27 ============

Genesis 29:27 Fulfil the week of this one, and we will give thee the other also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.(asv)

Genesis 29:27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult. (NL)

Genesis 29:27 Fulfil{H4390}{(H8761)} her{H2063} week{H7620}, and we will give{H5414}{(H8799)} thee this also for the service{H5656} which thou shalt serve{H5647}{(H8799)} with me yet seven{H7651} other{H312} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 29:27 Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years. (kjv)

======= Genesis 29:28 ============

Genesis 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife.(asv)

Genesis 29:28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. (NL)

Genesis 29:28 And Jacob{H3290} did{H6213}{(H8799)} so, and fulfilled{H4390}{(H8762)} her week{H7620}: and he gave{H5414}{(H8799)} him Rachel{H7354} his daughter{H1323} to wife{H802} also. (kjv-strongs#)

Gen 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also. (kjv)

======= Genesis 29:29 ============

Genesis 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her handmaid.(asv)

Genesis 29:29 En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. (NL)

Genesis 29:29 And Laban{H3837} gave{H5414}{(H8799)} to Rachel{H7354} his daughter{H1323} Bilhah{H1090} his handmaid{H8198} to be her maid{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid. (kjv)

======= Genesis 29:30 ============

Genesis 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.(asv)

Genesis 29:30 En hij ging ook in tot Rachel, en had ook Rachel liever dan Lea; en hij diende bij hem nog andere zeven jaren. (NL)

Genesis 29:30 And he went in{H935}{(H8799)} also unto Rachel{H7354}, and he loved{H157}{(H8799)} also Rachel{H7354} more than Leah{H3812}, and served{H5647}{(H8799)} with him yet seven{H7651} other{H312} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years. (kjv)

======= Genesis 29:31 ============

Genesis 29:31 And Jehovah saw that Leah was hated, and he opened her womb: but Rachel was barren.(asv)

Genesis 29:31 Toen nu de HEERE zag, dat Lea gehaat was, opende Hij haar baarmoeder; maar Rachel was onvruchtbaar. (NL)

Genesis 29:31 And when the LORD{H3068} saw{H7200}{(H8799)} that Leah{H3812} was hated{H8130}{(H8803)}, he opened{H6605}{(H8799)} her womb{H7358}: but Rachel{H7354} was barren{H6135}. (kjv-strongs#)

Gen 29:31 And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb: but Rachel was barren. (kjv)

======= Genesis 29:32 ============

Genesis 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Because Jehovah hath looked upon my affliction; for now my husband will love me.(asv)

Genesis 29:32 En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben. (NL)

Genesis 29:32 And Leah{H3812} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Reuben{H7205}: for{H3588} she said{H559}{(H8804)}, Surely{H3588} the LORD{H3068} hath looked{H7200}{(H8804)} upon my affliction{H6040}; now therefore{H3588} my husband{H376} will love{H157}{(H8799)} me. (kjv-strongs#)

Gen 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Surely the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me. (kjv)

======= Genesis 29:33 ============

Genesis 29:33 And she conceived again, and bare a son: and said, Because Jehovah hath heard that I am hated, he hath therefore given me this [son] also: and she called his name Simeon.(asv)

Genesis 29:33 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Dewijl de HEERE gehoord heeft, dat ik gehaat was, zo heeft Hij mij ook dezen gegeven; en zij noemde zijn naam Simeon. (NL)

Genesis 29:33 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, Because the LORD{H3068} hath heard{H8085}{(H8804)} that I was hated{H8130}{(H8803)}, he hath therefore given{H5414}{(H8799)} me this son also: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Simeon{H8095}. (kjv-strongs#)

Gen 29:33 And she conceived again, and bare a son; and said, Because the LORD hath heard I was hated, he hath therefore given me this son also: and she called his name Simeon. (kjv)

======= Genesis 29:34 ============

Genesis 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him three sons: therefore was his name called Levi.(asv)

Genesis 29:34 En zij werd nog bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, dewijl ik hem drie zonen gebaard heb; daarom noemde zij zijn naam Levi. (NL)

Genesis 29:34 And she conceived again{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, Now this time{H6471} will my husband{H376} be joined{H3867}{(H8735)} unto me, because I have born{H3205}{(H8804)} him three{H7969} sons{H1121}: therefore was his name{H8034} called{H7121}{(H8804)} Levi{H3878}. (kjv-strongs#)

Gen 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi. (kjv)

======= Genesis 29:35 ============

Genesis 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, This time will I praise Jehovah: therefore she called his name Judah; and she left off bearing.(asv)

Genesis 29:35 En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Ditmaal zal ik den HEERE loven; daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren. (NL)

Genesis 29:35 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}: and she said{H559}{(H8799)}, Now{H6471} will I praise{H3034}{(H8686)} the LORD{H3068}: therefore she called{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Judah{H3063}; and left{H5975}{(H8799)} bearing{H3205}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing.(kjv)

======= Genesis 30:1 ============

Genesis 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and she said unto Jacob, Give me children, or else I die.(asv)

Genesis 30:1 Als nu Rachel zag, dat zij Jakob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster; en zij zeide tot Jakob: Geef mij kinderen! of indien niet, zo ben ik dood. (NL)

Genesis 30:1 And when Rachel{H7354} saw{H7200}{(H8799)} that she bare{H3205}{(H8804)} Jacob{H3290} no children, Rachel{H7354} envied{H7065}{(H8762)} her sister{H269}; and said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Give{H3051}{(H8798)} me children{H1121}, or else{H369} I die{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die. (kjv)

======= Genesis 30:2 ============

Genesis 30:2 And Jacob's anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?(asv)

Genesis 30:2 Toen ontstak Jakobs toorn tegen Rachel, en hij zeide: Ben ik dan in plaats van God, Die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? (NL)

Genesis 30:2 And Jacob's{H3290} anger{H639} was kindled{H2734}{(H8799)} against Rachel{H7354}: and he said{H559}{(H8799)}, Am I in God's{H430} stead, who hath withheld{H4513}{(H8804)} from thee the fruit{H6529} of the womb{H990}? (kjv-strongs#)

Gen 30:2 And Jacob's anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? (kjv)

======= Genesis 30:3 ============

Genesis 30:3 And she said, Behold, my maid Bilhah, go in unto her; that she may bear upon my knees, and I also may obtain children by her.(asv)

Genesis 30:3 En zij zeide: Zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, ga tot haar in; dat zij op mijn knieen bare, en ik ook uit haar gebouwd worde. (NL)

Genesis 30:3 And she said{H559}{(H8799)}, Behold my maid{H519} Bilhah{H1090}, go in{H935}{(H8798)} unto her; and she shall bear{H3205}{(H8799)} upon my knees{H1290}, that I may also have children{H1129}{(H8735)} by her. (kjv-strongs#)

Gen 30:3 And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. (kjv)

======= Genesis 30:4 ============

Genesis 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.(asv)

Genesis 30:4 Zo gaf zij hem haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw; en Jakob ging tot haar in. (NL)

Genesis 30:4 And she gave{H5414}{(H8799)} him Bilhah{H1090} her handmaid{H8198} to wife{H802}: and Jacob{H3290} went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her. (kjv)

======= Genesis 30:5 ============

Genesis 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son.(asv)

Genesis 30:5 En Bilha werd zwanger, en baarde Jakob een zoon. (NL)

Genesis 30:5 And Bilhah{H1090} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son. (kjv)

======= Genesis 30:6 ============

Genesis 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan.(asv)

Genesis 30:6 Toen zeide Rachel: God heeft mij gericht, en ook mijn stem verhoord, en heeft mij een zoon gegeven; daarom noemde zij zijn naam Dan. (NL)

Genesis 30:6 And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath judged{H1777}{(H8804)} me, and hath also heard{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}, and hath given{H5414}{(H8799)} me a son{H1121}: therefore called{H7121}{(H8804)} she his name{H8034} Dan{H1835}. (kjv-strongs#)

Gen 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan. (kjv)

======= Genesis 30:7 ============

Genesis 30:7 And Bilhah Rachel's handmaid conceived again, and bare Jacob a second son.(asv)

Genesis 30:7 En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd wederom bevrucht, en baarde Jakob den tweeden zoon. (NL)

Genesis 30:7 And Bilhah{H1090} Rachel's{H7354} maid{H8198} conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a second{H8145} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:7 And Bilhah Rachel's maid conceived again, and bare Jacob a second son. (kjv)

======= Genesis 30:8 ============

Genesis 30:8 And Rachel said, With mighty wrestlings have I wrestled with my sister, and have prevailed: and she called his name Naphtali.(asv)

Genesis 30:8 Toen zeide Rachel: Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld; ook heb ik de overhand gehad; en zij noemde zijn naam Nafthali. (NL)

Genesis 30:8 And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, With great{H430} wrestlings{H5319} have I wrestled{H6617}{(H8738)} with my sister{H269}, and I have prevailed{H3201}{(H8804)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Naphtali{H5321}. (kjv-strongs#)

Gen 30:8 And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali. (kjv)

======= Genesis 30:9 ============

Genesis 30:9 When Leah saw that she had left off bearing, she took Zilpah her handmaid, and gave her to Jacob to wife.(asv)

Genesis 30:9 Toen nu Lea zag, dat zij ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa, en gaf die aan Jakob tot een vrouw. (NL)

Genesis 30:9 When Leah{H3812} saw{H7200}{(H8799)} that she had left{H5975}{(H8804)} bearing{H3205}{(H8800)}, she took{H3947}{(H8799)} Zilpah{H2153} her maid{H8198}, and gave{H5414}{(H8799)} her Jacob{H3290} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 30:9 When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife. (kjv)

======= Genesis 30:10 ============

Genesis 30:10 And Zilpah Leah's handmaid bare Jacob a son.(asv)

Genesis 30:10 En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jakob een zoon. (NL)

Genesis 30:10 And Zilpah{H2153} Leah's{H3812} maid{H8198} bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:10 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a son. (kjv)

======= Genesis 30:11 ============

Genesis 30:11 And Leah said, Fortunate! and she called his name Gad.(asv)

Genesis 30:11 Toen zeide Lea: Er komt een hoop! en zij noemde zijn naam Gad. (NL)

Genesis 30:11 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, A troop{H1409} cometh{H935}{(H8804)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Gad{H1410}. (kjv-strongs#)

Gen 30:11 And Leah said, A troop cometh: and she called his name Gad. (kjv)

======= Genesis 30:12 ============

Genesis 30:12 And Zilpah Leah's handmaid bare Jacob a second son.(asv)

Genesis 30:12 Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jakob een tweeden zoon. (NL)

Genesis 30:12 And Zilpah{H2153} Leah's{H3812} maid{H8198} bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a second{H8145} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:12 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a second son. (kjv)

======= Genesis 30:13 ============

Genesis 30:13 And Leah said, Happy am I! for the daughters will call me happy: and she called his name Asher.(asv)

Genesis 30:13 Toen zeide Lea: Tot mijn geluk! want de dochters zullen mij gelukkig achten; en zij noemde zijn naam Aser. (NL)

Genesis 30:13 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, Happy am I{H837}, for the daughters{H1323} will call me blessed{H833}{(H8765)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Asher{H836}. (kjv-strongs#)

Gen 30:13 And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher. (kjv)

======= Genesis 30:14 ============

Genesis 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. [(asv)

Genesis 30:14 En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst, en hij vond Dudaim in het veld, en hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea: Geef mij toch van uws zoons Dudaim. (NL)

Genesis 30:14 And Reuben{H7205} went in{H3212}{(H8799)} the days{H3117} of wheat{H2406} harvest{H7105}, and found{H4672}{(H8799)} mandrakes{H1736} in the field{H7704}, and brought{H935}{(H8686)} them unto his mother{H517} Leah{H3812}. Then Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)} to Leah{H3812}, Give me{H5414}{(H8798)}, I pray thee, of thy son's{H1121} mandrakes{H1736}. (kjv-strongs#)

Gen 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. (kjv)

======= Genesis 30:15 ============

Genesis 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken away my husband? and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to-night for thy son's mandrakes.(asv)

Genesis 30:15 En zij zeide tot haar: Is het weinig, dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijns zoons Dudaim nemen zult? Toen zeide Rachel: Daarom zal hij dezen nacht voor uws zoons Dudaim bij u liggen. (NL)

Genesis 30:15 And she said{H559}{(H8799)} unto her, Is it a small matter{H4592} that thou hast taken{H3947}{(H8800)} my husband{H376}? and wouldest thou take away{H3947}{(H8800)} my son's{H1121} mandrakes{H1736} also? And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, Therefore he shall lie{H7901}{(H8799)} with thee to night{H3915} for{H8478} thy son's{H1121} mandrakes{H1736}. (kjv-strongs#)

Gen 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband? and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son's mandrakes. (kjv)

======= Genesis 30:16 ============

Genesis 30:16 And Jacob came from the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for I have surely hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night.(asv)

Genesis 30:16 Als nu Jakob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet, en zeide: Gij zult tot mij inkomen; want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijns zoons Dudaim; en hij lag dien nacht bij haar. (NL)

Genesis 30:16 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} out of the field{H7704} in the evening{H6153}, and Leah{H3812} went out{H3318}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him, and said{H559}{(H8799)}, Thou must come in{H935}{(H8799)} unto me; for surely{H7936}{(H8800)} I have hired{H7936}{(H8804)} thee with my son's{H1121} mandrakes{H1736}. And he lay{H7901}{(H8799)} with her that night{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 30:16 And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night. (kjv)

======= Genesis 30:17 ============

Genesis 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob a fifth son.(asv)

Genesis 30:17 En God verhoorde Lea; en zij werd bevrucht, en baarde Jakob den vijfden zoon. (NL)

Genesis 30:17 And God{H430} hearkened{H8085}{(H8799)} unto Leah{H3812}, and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} the fifth{H2549} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son. (kjv)

======= Genesis 30:18 ============

Genesis 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I gave my handmaid to my husband: and she called his name Issachar.(asv)

Genesis 30:18 Toen zeide Lea: God heeft mijn loon gegeven, nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb; en zij noemde zijn naam Issaschar. (NL)

Genesis 30:18 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath given{H5414}{(H8804)} me my hire{H7939}, because{H834} I have given{H5414}{(H8804)} my maiden{H8198} to my husband{H376}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Issachar{H3485}. (kjv-strongs#)

Gen 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband: and she called his name Issachar. (kjv)

======= Genesis 30:19 ============

Genesis 30:19 And Leah conceived again, and bare a sixth son to Jacob.(asv)

Genesis 30:19 En Lea werd wederom bevrucht, en zij baarde Jakob den zesden zoon. (NL)

Genesis 30:19 And Leah{H3812} conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} the sixth{H8345} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:19 And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son. (kjv)

======= Genesis 30:20 ============

Genesis 30:20 And Leah said, God hath endowed me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have borne him six sons: and she called his name Zebulun.(asv)

Genesis 30:20 En Lea zeide: God heeft mij, mij heeft Hij begiftigd met een goede gift; ditmaal zal mijn man mij bijwonen; want ik heb hem zes zonen gebaard; en zij noemde zijn naam Zebulon. (NL)

Genesis 30:20 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath endued{H2064}{(H8804)} me with a good{H2896} dowry{H2065}; now{H6471} will my husband{H376} dwell{H2082}{(H8799)} with me, because I have born{H3205}{(H8804)} him six{H8337} sons{H1121}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Zebulun{H2074}. (kjv-strongs#)

Gen 30:20 And Leah said, God hath endued me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons: and she called his name Zebulun. (kjv)

======= Genesis 30:21 ============

Genesis 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah.(asv)

Genesis 30:21 En zij baarde daarna een dochter; en zij noemde haar naam Dina. (NL)

Genesis 30:21 And afterwards{H310} she bare{H3205}{(H8804)} a daughter{H1323}, and called{H7121}{(H8799)} her name{H8034} Dinah{H1783}. (kjv-strongs#)

Gen 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah. (kjv)

======= Genesis 30:22 ============

Genesis 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb.(asv)

Genesis 30:22 God dacht ook aan Rachel; en God verhoorde haar, en opende haar baarmoeder. (NL)

Genesis 30:22 And God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Rachel{H7354}, and God{H430} hearkened{H8085}{(H8799)} to her, and opened{H6605}{(H8799)} her womb{H7358}. (kjv-strongs#)

Gen 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb. (kjv)

======= Genesis 30:23 ============

Genesis 30:23 And she conceived, and bare a son: and said, God hath taken away my reproach:(asv)

Genesis 30:23 En zij werd bevrucht, en baarde een zoon; en zij zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen! (NL)

Genesis 30:23 And she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath taken away{H622}{(H8804)} my reproach{H2781}: (kjv-strongs#)

Gen 30:23 And she conceived, and bare a son; and said, God hath taken away my reproach: (kjv)

======= Genesis 30:24 ============

Genesis 30:24 and she called his name Joseph, saying, Jehovah add to me another son.(asv)

Genesis 30:24 En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: De HEERE voege mij een anderen zoon daartoe. (NL)

Genesis 30:24 And she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Joseph{H3130}; and said{H559}{(H8800)}, The LORD{H3068} shall add{H3254}{(H8686)} to me another{H312} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:24 And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son. (kjv)

======= Genesis 30:25 ============

Genesis 30:25 And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country.(asv)

Genesis 30:25 En het geschiedde, Als Rachel Jozef gebaard had, dat Jakob tot Laban zeide: Laat mij vertrekken, dat ik ga tot mijn plaats, en naar mijn land. (NL)

Genesis 30:25 And it came to pass, when Rachel{H7354} had born{H3205}{(H8804)} Joseph{H3130}, that Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto Laban{H3837}, Send me away{H7971}{(H8761)}, that I may go{H3212}{(H8799)} unto mine own place{H4725}, and to my country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 30:25 And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country. (kjv)

======= Genesis 30:26 ============

Genesis 30:26 Give me my wives and my children for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service wherewith I have served thee.(asv)

Genesis 30:26 Geef mijn vrouwen, en mijn kinderen, om welke ik u gediend heb, dat ik vertrek; want gij weet mijn dienst, die ik u gediend heb. (NL)

Genesis 30:26 Give{H5414}{(H8798)} me my wives{H802} and my children{H3206}, for{H2004} whom I have served{H5647}{(H8804)} thee, and let me go{H3212}{(H8799)}: for thou knowest{H3045}{(H8804)} my service{H5656} which I have done{H5647}{(H8804)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 30:26 Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee. (kjv)

======= Genesis 30:27 ============

Genesis 30:27 And Laban said unto him, If now I have found favor in thine eyes, [tarry] : [for] I have divined that Jehovah hath blessed me for thy sake.(asv)

Genesis 30:27 Toen zeide Laban tot hem: Zo ik nu genade gevonden heb in uw ogen; ik heb waargenomen, dat de HEERE mij om uwentwil gezegend heeft. (NL)

Genesis 30:27 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} unto him, I pray thee, if I have found{H4672}{(H8804)} favour{H2580} in thine eyes{H5869}, tarry: for I have learned by experience{H5172}{(H8765)} that the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8762)} me for thy sake{H1558}. (kjv-strongs#)

Gen 30:27 And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favour in thine eyes, tarry: for I have learned by experience that the LORD hath blessed me for thy sake. (kjv)

======= Genesis 30:28 ============

Genesis 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it.(asv)

Genesis 30:28 Hij zeide dan: Noem mij uitdrukkelijk uw loon, dat ik geven zal. (NL)

Genesis 30:28 And he said{H559}{(H8799)}, Appoint{H5344}{(H8798)} me thy wages{H7939}, and I will give{H5414}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it. (kjv)

======= Genesis 30:29 ============

Genesis 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle have fared with me.(asv)

Genesis 30:29 Toen zeide hij tot hem: Gij weet, hoe ik u gediend heb, en hoe uw vee bij mij geweest is. (NL)

Genesis 30:29 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Thou knowest{H3045}{(H8804)} how{H834} I have served{H5647}{(H8804)} thee, and how{H834} thy cattle{H4735} was with me. (kjv-strongs#)

Gen 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me. (kjv)

======= Genesis 30:30 ============

Genesis 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it hath increased unto a multitude; and Jehovah hath blessed thee whithersoever I turned: and now when shall I provide for mine own house also?(asv)

Genesis 30:30 Want het weinige, dat gij voor mij gehad hebt, dat is tot een menigte uitgebroken; en de HEERE heeft u gezegend bij mijn voet; nu dan, wanneer zal ik ook werken voor mijn huis? (NL)

Genesis 30:30 For it was little{H4592} which thou hadst before I{H6440} came, and it is now increased{H6555}{(H8799)} unto a multitude{H7230}; and the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8762)} thee since my coming{H7272}: and now when{H4970} shall I provide{H6213}{(H8799)} for mine own house{H1004} also? (kjv-strongs#)

Gen 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming: and now when shall I provide for mine own house also? (kjv)

======= Genesis 30:31 ============

Genesis 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me aught: if thou wilt do this thing for me, I will again feed thy flock and keep it.(asv)

Genesis 30:31 En hij zeide: Wat zal ik u geven? Toen zeide Jakob: Gij zult mij niet met al geven, indien gij mij deze zaak doen zult; ik zal wederom uw kudden weiden, en bewaren. (NL)

Genesis 30:31 And he said{H559}{(H8799)}, What shall I give thee{H5414}{(H8799)}? And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Thou shalt not give{H5414}{(H8799)} me any thing{H3972}: if thou wilt do{H6213}{(H8799)} this thing{H1697} for me, I will again{H7725}{(H8799)} feed{H7462}{(H8799)} and keep{H8104}{(H8799)} thy flock{H6629}: (kjv-strongs#)

Gen 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me any thing: if thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. (kjv)

======= Genesis 30:32 ============

Genesis 30:32 I will pass through all thy flock to-day, removing from thence every speckled and spotted one, and every black one among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and [of such] shall be my hire.(asv)

Genesis 30:32 Ik zal heden door uw ganse kudde gaan, daarvan afzonderende al het gespikkelde en geplekte vee, en al het bruine vee onder de lammeren, en het geplekte en gespikkelde onder de geiten; en zulks zal mijn loon zijn. (NL)

Genesis 30:32 I will pass{H5674}{(H8799)} through all thy flock{H6629} to day{H3117}, removing{H5493}{(H8687)} from thence all the speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)} cattle{H7716}, and all the brown{H2345} cattle{H7716} among the sheep{H3775}, and the spotted{H2921}{(H8803)} and speckled{H5348} among the goats{H5795}: and of such shall be my hire{H7939}. (kjv-strongs#)

Gen 30:32 I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and of such shall be my hire. (kjv)

======= Genesis 30:33 ============

Genesis 30:33 So shall my righteousness answer for me hereafter, when thou shalt come concerning my hire that is before thee: every one that is not speckled and spotted among the goats, and black among the sheep, that, [if found] with me, shall be counted stolen.(asv)

Genesis 30:33 Zo zal mijn gerechtigheid op den dag van morgen met mij getuigen, als gij komen zult over mijn loon, voor uw aangezicht; al wat niet gespikkeld en geplekt is onder de geiten en bruin onder de lammeren, dat zij bij mij gestolen. (NL)

Genesis 30:33 So shall my righteousness{H6666} answer{H6030}{(H8804)} for me in time{H3117} to come{H4279}, when it shall come{H935}{(H8799)} for my hire{H7939} before thy face{H6440}: every one{H3605} that is not speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)} among the goats{H5795}, and brown{H2345} among the sheep{H3775}, that shall be counted stolen{H1589}{(H8803)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 30:33 So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face: every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. (kjv)

======= Genesis 30:34 ============

Genesis 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word.(asv)

Genesis 30:34 Toen zeide Laban: Zie, och ja, het zij naar uw woord! (NL)

Genesis 30:34 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, Behold, I would it might be{H3863} according to thy word{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word. (kjv)

======= Genesis 30:35 ============

Genesis 30:35 And he removed that day the he-goats that were ringstreaked and spotted, and all the she-goats that were speckled and spotted, every one that had white in it, and all the black ones among the sheep, and gave them into the hand of his sons;(asv)

Genesis 30:35 En hij zonderde af ten zelfden dage de gesprenkelde en geplekte bokken en al de gespikkelde en geplekte geiten, al waar wit aan was, en al het bruine onder de lammeren; en hij gaf dezelve in de hand zijner zonen. (NL)

Genesis 30:35 And he removed{H5493}{(H8686)} that day{H3117} the he goats{H8495} that were ringstraked{H6124} and spotted{H2921}{(H8803)}, and all the she goats{H5795} that were speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)}, and every one that had some white{H3836} in it, and all the brown{H2345} among the sheep{H3775}, and gave{H5414}{(H8799)} them into the hand{H3027} of his sons{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:35 And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons. (kjv)

======= Genesis 30:36 ============

Genesis 30:36 and he set three days' journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban's flocks.(asv)

Genesis 30:36 En hij stelde een weg van drie dagen tussen hem, en tussen Jakob; en Jakob weidde de overige kudde van Laban. (NL)

Genesis 30:36 And he set{H7760}{(H8799)} three{H7969} days{H3117}' journey{H1870} betwixt himself and Jacob{H3290}: and Jacob{H3290} fed{H7462}{(H8802)} the rest{H3498}{(H8737)} of Laban's{H3837} flocks{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 30:36 And he set three days' journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban's flocks. (kjv)

======= Genesis 30:37 ============

Genesis 30:37 And Jacob took him rods of fresh poplar, and of the almond and of the plane-tree; and peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods.(asv)

Genesis 30:37 Toen nam zich Jakob roeden van groen populierenhout, en van hazelaar, en van kastanjen; en hij schilde daarin witte strepen, ontblotende het wit, hetwelk aan die roeden was. (NL)

Genesis 30:37 And Jacob{H3290} took{H3947}{(H8799)} him rods{H4731} of green{H3892} poplar{H3839}, and of the hazel{H3869} and chesnut tree{H6196}; and pilled{H6478}{(H8762)} white{H3836} strakes{H6479} in them, and made the white{H3836} appear{H4286} which was in the rods{H4731}. (kjv-strongs#)

Gen 30:37 And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chesnut tree; and pilled white strakes in them, and made the white appear which was in the rods. (kjv)

======= Genesis 30:38 ============

Genesis 30:38 And he set the rods which he had peeled over against the flocks in the gutters in the watering-troughs where the flocks came to drink; and they conceived when they came to drink.(asv)

Genesis 30:38 En hij legde deze roeden, die hij geschild had, in de goten, en in de drinkbakken van het water, waar de kudde kwam drinken, tegenover de kudde; en zij werden verhit, als zij kwamen om te drinken. (NL)

Genesis 30:38 And he set{H3322}{(H8686)} the rods{H4731} which he had pilled{H6478}{(H8765)} before{H5227} the flocks{H6629} in the gutters{H7298} in the watering{H4325} troughs{H8268} when the flocks{H6629} came{H935}{(H8799)} to drink{H8354}{(H8800)}, that they should conceive{H3179}{(H8799)} when they came{H935}{(H8800)} to drink{H8354}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:38 And he set the rods which he had pilled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink. (kjv)

======= Genesis 30:39 ============

Genesis 30:39 And the flocks conceived before the rods, and the flocks brought forth ringstreaked, speckled, and spotted.(asv)

Genesis 30:39 Als dan de kudde verhit werd bij de roeden, zo lammerde de kudde gesprenkelde, gespikkelde, en geplekte. (NL)

Genesis 30:39 And the flocks{H6629} conceived{H3179}{(H8799)} before the rods{H4731}, and brought forth{H3205}{(H8799)} cattle{H6629} ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and spotted{H2921}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:39 And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted. (kjv)

======= Genesis 30:40 ============

Genesis 30:40 And Jacob separated the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstreaked and all the black in the flock of Laban: and he put his own droves apart, and put them not unto Laban's flock.(asv)

Genesis 30:40 Toen scheidde Jakob de lammeren, en hij wendde het gezicht der kudde op het gesprenkelde, en al het bruine onder Labans kudde; en hij stelde zijn kudden alleen, en hij zette ze niet bij de kudde van Laban. (NL)

Genesis 30:40 And Jacob{H3290} did separate{H6504}{(H8689)} the lambs{H3775}, and set{H5414}{(H8799)} the faces{H6440} of the flocks{H6629} toward{H413} the ringstraked{H6124}, and all the brown{H2345} in the flock{H6629} of Laban{H3837}; and he put{H7896}{(H8799)} his own flocks{H5739} by themselves, and put{H7896}{(H8804)} them not unto Laban's{H3837} cattle{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 30:40 And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle. (kjv)

======= Genesis 30:41 ============

Genesis 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger of the flock did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the flock in the gutters, that they might conceive among the rods;(asv)

Genesis 30:41 En het geschiedde, telkens als de kudde der vroegelingen verhit werd, zo stelde Jakob de roeden voor de ogen der kudde in de goten, opdat zij hittig werden bij de roeden. (NL)

Genesis 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger{H7194}{(H8794)} cattle{H6629} did conceive{H3179}{(H8763)}, that Jacob{H3290} laid{H7760}{(H8804)} the rods{H4731} before the eyes{H5869} of the cattle{H6629} in the gutters{H7298}, that they might conceive{H3179}{(H8763)} among the rods{H4731}. (kjv-strongs#)

Gen 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods. (kjv)

======= Genesis 30:42 ============

Genesis 30:42 but when the flock were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's.(asv)

Genesis 30:42 Maar als de kudde spade hittig werd, zo stelde hij ze niet, zodat de spadelingen Laban, en de vroegelingen Jakob toekwamen. (NL)

Genesis 30:42 But when the cattle{H6629} were feeble{H5848}{(H8687)}, he put them not in{H7760}{(H8799)}: so the feebler{H5848}{(H8803)} were Laban's{H3837}, and the stronger{H7194}{(H8803)} Jacob's{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 30:42 But when the cattle were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. (kjv)

======= Genesis 30:43 ============

Genesis 30:43 And the man increased exceedingly, and had large flocks, and maid-servants and men-servants, and camels and asses.(asv)

Genesis 30:43 En die man brak gans zeer uit in menigte, en hij had vele kudden, en dienstmaagden, en dienstknechten, en kemelen, en ezelen. (NL)

Genesis 30:43 And the man{H376} increased{H6555}{(H8799)} exceedingly{H3966}{H3966}, and had much{H7227} cattle{H6629}, and maidservants{H8198}, and menservants{H5650}, and camels{H1581}, and asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 30:43 And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses.(kjv)

======= Genesis 31:1 ============

Genesis 31:1 And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory.(asv)

Genesis 31:1 Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban, zeggende: Jakob heeft genomen alles, wat onzes vaders was, en van hetgeen, dat onzes vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. (NL)

Genesis 31:1 And he heard{H8085}{(H8799)} the words{H1697} of Laban's{H3837} sons{H1121}, saying{H559}{(H8800)}, Jacob{H3290} hath taken away{H3947}{(H8804)} all that was our father's{H1}; and of that which was our father's{H1} hath he gotten{H6213}{(H8804)} all this glory{H3519}. (kjv-strongs#)

Gen 31:1 And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory. (kjv)

======= Genesis 31:2 ============

Genesis 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as beforetime.(asv)

Genesis 31:2 Jakob zag ook het aangezicht van Laban aan, en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. (NL)

Genesis 31:2 And Jacob{H3290} beheld{H7200}{(H8799)} the countenance{H6440} of Laban{H3837}, and, behold, it was not toward him as{H8543} before{H8032}. (kjv-strongs#)

Gen 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before. (kjv)

======= Genesis 31:3 ============

Genesis 31:3 And Jehovah said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.(asv)

Genesis 31:3 En de HEERE zeide tot Jakob: Keer weder tot het land uwer vaderen, en tot uw maagschap, en Ik zal met u zijn. (NL)

Genesis 31:3 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Return{H7725}{(H8798)} unto the land{H776} of thy fathers{H1}, and to thy kindred{H4138}; and I will be with thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:3 And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee. (kjv)

======= Genesis 31:4 ============

Genesis 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,(asv)

Genesis 31:4 Toen zond Jakob heen, en riep Rachel en Lea, op het veld tot zijn kudde; (NL)

Genesis 31:4 And Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Rachel{H7354} and Leah{H3812} to the field{H7704} unto his flock{H6629}, (kjv-strongs#)

Gen 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock, (kjv)

======= Genesis 31:5 ============

Genesis 31:5 and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as beforetime; but the God of my father hath been with me.(asv)

Genesis 31:5 En hij zeide tot haar: Ik zie het aangezicht uws vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren; doch de God mijns vaders is bij mij geweest. (NL)

Genesis 31:5 And said{H559}{(H8799)} unto them, I see{H7200}{(H8802)} your father's{H1} countenance{H6440}, that it is not toward me as{H8543} before{H8032}; but the God{H430} of my father{H1} hath been{H1961}{(H8804)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 31:5 And said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before; but the God of my father hath been with me. (kjv)

======= Genesis 31:6 ============

Genesis 31:6 And ye know that with all my power I have served your father.(asv)

Genesis 31:6 En gijlieden weet, dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. (NL)

Genesis 31:6 And ye{H859} know{H3045}{(H8804)} that with all my power{H3581} I have served{H5647}{(H8804)} your father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 31:6 And ye know that with all my power I have served your father. (kjv)

======= Genesis 31:7 ============

Genesis 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.(asv)

Genesis 31:7 Maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld, en heeft mijn loon tien malen veranderd; doch God heeft hem niet toegelaten, om mij kwaad te doen. (NL)

Genesis 31:7 And your father{H1} hath deceived{H2048}{(H8765)} me, and changed{H2498}{(H8689)} my wages{H4909} ten{H6235} times{H4489}; but God{H430} suffered him{H5414}{(H8804)} not to hurt{H7489}{(H8687)} me{H5978}. (kjv-strongs#)

Gen 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me. (kjv)

======= Genesis 31:8 ============

Genesis 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the flock bare speckled: and if he said thus, The ringstreaked shall be thy wages; then bare all the flock ringstreaked.(asv)

Genesis 31:8 Wanneer hij aldus zeide: De gespikkelde zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gespikkelde; en wanneer hij alzo zeide: De gesprenkelde zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gesprenkelde. (NL)

Genesis 31:8 If he said{H559}{(H8799)} thus, The speckled{H5348} shall be thy wages{H7939}; then all the cattle{H6629} bare{H3205}{(H8804)} speckled{H5348}: and if he said{H559}{(H8799)} thus, The ringstraked{H6124} shall be thy hire{H7939}; then bare{H3205}{(H8804)} all the cattle{H6629} ringstraked{H6124}. (kjv-strongs#)

Gen 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked. (kjv)

======= Genesis 31:9 ============

Genesis 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.(asv)

Genesis 31:9 Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt, en aan mij gegeven. (NL)

Genesis 31:9 Thus God{H430} hath taken away{H5337}{(H8686)} the cattle{H4735} of your father{H1}, and given{H5414}{(H8799)} them to me. (kjv-strongs#)

Gen 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me. (kjv)

======= Genesis 31:10 ============

Genesis 31:10 And it came to pass at the time that the flock conceive, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the he-goats which leaped upon the flock were ringstreaked, speckled, and grizzled.(asv)

Genesis 31:10 En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief, en ik zag in den droom; en ziet, de bokken, die de kudden beklommen, waren gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlakkig. (NL)

Genesis 31:10 And it came to pass at the time{H6256} that the cattle{H6629} conceived{H3179}{(H8763)}, that I lifted up{H5375}{(H8799)} mine eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} in a dream{H2472}, and, behold, the rams{H6260} which leaped{H5927}{(H8802)} upon the cattle{H6629} were ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and grisled{H1261}. (kjv-strongs#)

Gen 31:10 And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstraked, speckled, and grisled. (kjv)

======= Genesis 31:11 ============

Genesis 31:11 And the angel of God said unto me in the dream, Jacob: and I said, Here am I.(asv)

Genesis 31:11 En de Engel Gods zeide tot mij in de droom: Jakob! En ik zeide: Zie, hier ben ik! (NL)

Genesis 31:11 And the angel{H4397} of God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto me in a dream{H2472}, saying, Jacob{H3290}: And I said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 31:11 And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob: And I said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 31:12 ============

Genesis 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see: all the he-goats which leap upon the flock are ringstreaked, speckled, and grizzled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.(asv)

Genesis 31:12 En Hij zeide: Hef toch uw ogen op, en zie! alle bokken, die de kudde beklimmen, zijn gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlakkig; want Ik heb gezien alles, wat Laban u doet. (NL)

Genesis 31:12 And he said{H559}{(H8799)}, Lift up{H5375}{(H8798)} now thine eyes{H5869}, and see{H7200}{(H8798)}, all the rams{H6260} which leap{H5927}{(H8802)} upon the cattle{H6629} are ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and grisled{H1261}: for I have seen{H7200}{(H8804)} all that Laban{H3837} doeth{H6213}{(H8802)} unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee. (kjv)

======= Genesis 31:13 ============

Genesis 31:13 I am the God of Beth-el, where thou anointedst a pillar, where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy nativity.(asv)

Genesis 31:13 Ik ben die God van Beth-El, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte beloofd hebt; nu, maak u op, vertrek uit dit land, en keer weder in het land uwer maagschap. (NL)

Genesis 31:13 I am the God{H410} of Bethel{H1008}, where thou anointedst{H4886}{(H8804)} the pillar{H4676}, and where thou vowedst{H5087}{(H8804)} a vow{H5088} unto me: now arise{H6965}{(H8798)}, get thee out{H3318}{(H8798)} from this land{H776}, and return{H7725}{(H8798)} unto the land{H776} of thy kindred{H4138}. (kjv-strongs#)

Gen 31:13 I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred. (kjv)

======= Genesis 31:14 ============

Genesis 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?(asv)

Genesis 31:14 Toen antwoordden Rachel en Lea, en zeiden tot hem: Is er nog voor ons een deel of erfenis, in het huis onzes vaders? (NL)

Genesis 31:14 And Rachel{H7354} and Leah{H3812} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto him, Is there yet any portion{H2506} or inheritance{H5159} for us in our father's{H1} house{H1004}? (kjv-strongs#)

Gen 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? (kjv)

======= Genesis 31:15 ============

Genesis 31:15 Are we not accounted by him as foreigners? for he hath sold us, and hath also quite devoured our money.(asv)

Genesis 31:15 Zijn wij niet vreemden van hem geacht? Want hij heeft ons verkocht, en hij heeft ook steeds ons geld verteerd. (NL)

Genesis 31:15 Are we not counted{H2803}{(H8738)} of him strangers{H5237}? for he hath sold{H4376}{(H8804)} us, and hath quite{H398}{(H8800)} devoured{H398}{(H8799)} also our money{H3701}. (kjv-strongs#)

Gen 31:15 Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money. (kjv)

======= Genesis 31:16 ============

Genesis 31:16 For all the riches which God hath taken away from our father, that is ours and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.(asv)

Genesis 31:16 Want al de rijkdom, welke God onze vader heeft ontrukt, die is onze, en van onze zonen; nu dan, doe alles, wat God tot u gezegd heeft. (NL)

Genesis 31:16 For all the riches{H6239} which God{H430} hath taken{H5337}{(H8689)} from our father{H1}, that is ours, and our children's{H1121}: now then, whatsoever God{H430} hath said{H559}{(H8804)} unto thee, do{H6213}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:16 For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do. (kjv)

======= Genesis 31:17 ============

Genesis 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon the camels;(asv)

Genesis 31:17 Toen maakte zich Jakob op, en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemelen. (NL)

Genesis 31:17 Then Jacob{H3290} rose up{H6965}{(H8799)}, and set{H5375}{(H8799)} his sons{H1121} and his wives{H802} upon camels{H1581}; (kjv-strongs#)

Gen 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels; (kjv)

======= Genesis 31:18 ============

Genesis 31:18 and he carried away all his cattle, and all his substance which he had gathered, the cattle of his getting, which he had gathered in Paddan-aram, to go to Isaac his father unto the land of Canaan.(asv)

Genesis 31:18 En hij voerde al zijn vee weg, en al zijn have, die hij gewonnen had, het vee, dat hij bezat, hetwelk hij in Paddan-Aram geworven had, om te komen tot Izak, zijn vader, naar het land Kanaan. (NL)

Genesis 31:18 And he carried away{H5090}{(H8799)} all his cattle{H4735}, and all his goods{H7399} which he had gotten{H7408}{(H8804)}, the cattle{H4735} of his getting{H7075}, which he had gotten{H7408}{(H8804)} in Padanaram{H6307}, for to go{H935}{(H8800)} to Isaac{H3327} his father{H1} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 31:18 And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 31:19 ============

Genesis 31:19 Now Laban was gone to shear his sheep: and Rachel stole the teraphim that were her father's.(asv)

Genesis 31:19 Laban nu was gegaan, om zijn schapen te scheren; zo stal Rachel de terafim, die haar vader had. (NL)

Genesis 31:19 And Laban{H3837} went{H1980}{(H8804)} to shear{H1494}{(H8800)} his sheep{H6629}: and Rachel{H7354} had stolen{H1589}{(H8799)} the images{H8655} that were her father's{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 31:19 And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father's. (kjv)

======= Genesis 31:20 ============

Genesis 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.(asv)

Genesis 31:20 En Jakob ontstal zich aan het hart van Laban, den Syrier, overmits hij hem niet te kennen gaf, dat hij vlood. (NL)

Genesis 31:20 And Jacob{H3290} stole away{H1589}{(H8799)} unawares{H3820} to Laban{H3837} the Syrian{H761}, in that{H5921} he told{H5046}{(H8689)} him not{H1097} that he fled{H1272}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled. (kjv)

======= Genesis 31:21 ============

Genesis 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the River, and set his face toward the mountain of Gilead.(asv)

Genesis 31:21 En hij vlood, en al wat het zijne was, en hij maakte zich op, en voer over de rivier, en hij zette zijn aangezicht naar het gebergte Gilead. (NL)

Genesis 31:21 So he fled{H1272}{(H8799)} with all that he had; and he rose up{H6965}{(H8799)}, and passed over{H5674}{(H8799)} the river{H5104}, and set{H7760}{(H8799)} his face{H6440} toward the mount{H2022} Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:22 ============

Genesis 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.(asv)

Genesis 31:22 En ten derden dage werd aan Laban geboodschapt, dat Jakob gevloden was. (NL)

Genesis 31:22 And it was told{H5046}{(H8714)} Laban{H3837} on the third{H7992} day{H3117} that Jacob{H3290} was fled{H1272}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled. (kjv)

======= Genesis 31:23 ============

Genesis 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and he overtook him in the mountain of Gilead.(asv)

Genesis 31:23 Toen nam hij zijn broeders met zich, en jaagde hem achterna, een weg van zeven dagen, en hij kreeg hem op het gebergte van Gilead. (NL)

Genesis 31:23 And he took{H3947}{(H8799)} his brethren{H251} with him, and pursued{H7291}{(H8799)} after him{H310} seven{H7651} days{H3117}' journey{H1870}; and they overtook{H1692}{(H8686)} him in the mount{H2022} Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and they overtook him in the mount Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:24 ============

Genesis 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream of the night, and said unto him, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.(asv)

Genesis 31:24 Doch God kwam tot Laban, den Syrier, in een droom des nachts, en Hij zeide tot hem: Wacht u, dat gij met Jakob spreekt, noch goed, noch kwaad. (NL)

Genesis 31:24 And God{H430} came{H935}{(H8799)} to Laban{H3837} the Syrian{H761} in a dream{H2472} by night{H3915}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Take heed{H8104}{(H8734)} that thou speak{H1696}{(H8762)} not to{H5973} Jacob{H3290} either good{H2896} or{H5704} bad{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. (kjv)

======= Genesis 31:25 ============

Genesis 31:25 And Laban came up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain: and Laban with his brethren encamped in the mountain of Gilead.(asv)

Genesis 31:25 En Laban achterhaalde Jakob; Jakob nu had zijn tent geslagen op dat gebergte; ook sloeg Laban met zijn broederen de zijne op het gebergte van Gilead. (NL)

Genesis 31:25 Then Laban{H3837} overtook{H5381}{(H8686)} Jacob{H3290}. Now Jacob{H3290} had pitched{H8628}{(H8804)} his tent{H168} in the mount{H2022}: and Laban{H3837} with his brethren{H251} pitched{H8628}{(H8804)} in the mount{H2022} of Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:25 Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:26 ============

Genesis 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters as captives of the sword?(asv)

Genesis 31:26 Toen zeide Laban tot Jakob: Wat hebt gij gedaan, dat gij u aan mijn hart ontstolen hebt, en mijn dochteren ontvoerd hebt, als gevangenen met het zwaard? (NL)

Genesis 31:26 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, What hast thou done{H6213}{(H8804)}, that thou hast stolen away{H1589}{(H8799)} unawares{H3824} to me, and carried away{H5090}{(H8762)} my daughters{H1323}, as captives{H7617}{(H8803)} taken with the sword{H2719}? (kjv-strongs#)

Gen 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives taken with the sword? (kjv)

======= Genesis 31:27 ============

Genesis 31:27 Wherefore didst thou flee secretly, and steal away from me, and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth and with songs, with tabret and with harp;(asv)

Genesis 31:27 Waarom zijt gij heimelijk gevloden, en hebt u aan mij ontstolen? en hebt het mij niet aangezegd, dat ik u geleid had met vreugde, en met gezangen, met trommel en met harp? (NL)

Genesis 31:27 Wherefore didst thou flee away{H1272}{(H8800)} secretly{H2244}{(H8738)}, and steal away{H1589}{(H8799)} from me; and didst not tell{H5046}{(H8689)} me, that I might have sent thee away{H7971}{(H8762)} with mirth{H8057}, and with songs{H7892}, with tabret{H8596}, and with harp{H3658}? (kjv-strongs#)

Gen 31:27 Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp? (kjv)

======= Genesis 31:28 ============

Genesis 31:28 and didst not suffer me to kiss my sons and my daughters? now hast thou done foolishly.(asv)

Genesis 31:28 Ook hebt gij mij niet toegelaten mijn zonen en mijn dochteren te kussen; nu, gij hebt dwaselijk gehandeld, zo doende. (NL)

Genesis 31:28 And hast not suffered{H5203}{(H8804)} me to kiss{H5401}{(H8763)} my sons{H1121} and my daughters{H1323}? thou hast now done foolishly{H5528}{(H8689)} in so doing{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:28 And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in so doing. (kjv)

======= Genesis 31:29 ============

Genesis 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.(asv)

Genesis 31:29 Het ware in de macht mijner hand aan ulieden kwaad te doen; maar de God van ulieder vader heeft tot mij gisteren nacht gesproken, zeggende: Wacht u, van met Jakob te spreken, of goed, of kwaad. (NL)

Genesis 31:29 It is{H3426} in the power{H410} of my hand{H3027} to do{H6213}{(H8800)} you hurt{H7451}: but the God{H430} of your father{H1} spake{H559}{(H8804)} unto me yesternight{H570}, saying{H559}{(H8800)}, Take thou heed{H8104}{(H8734)} that thou speak not{H1696}{(H8763)} to Jacob{H3290} either good{H2896} or bad{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad. (kjv)

======= Genesis 31:30 ============

Genesis 31:30 And now, [though] thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, [yet] wherefore hast thou stolen my gods?(asv)

Genesis 31:30 En nu, gij hebt immers willen vertrekken, omdat gij zo zeer begerig waart naar uws vaders huis; waarom hebt gij mijn goden gestolen? (NL)

Genesis 31:30 And now, though thou wouldest needs{H1980}{(H8800)} be gone{H1980}{(H8804)}, because thou sore{H3700}{(H8736)} longedst{H3700}{(H8738)} after thy father's{H1} house{H1004}, yet wherefore hast thou stolen{H1589}{(H8804)} my gods{H430}? (kjv-strongs#)

Gen 31:30 And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? (kjv)

======= Genesis 31:31 ============

Genesis 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Lest thou shouldest take thy daughters from me by force.(asv)

Genesis 31:31 Toen antwoordde Jakob, en zeide tot Laban: Omdat ik vreesde; want ik zeide: Opdat gij niet misschien uw dochteren mij ontweldigdet! (NL)

Genesis 31:31 And Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, Because I was afraid{H3372}{(H8804)}: for I said{H559}{(H8804)}, Peradventure{H6435} thou wouldest take by force{H1497}{(H8799)} thy daughters{H1323} from me. (kjv-strongs#)

Gen 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me. (kjv)

======= Genesis 31:32 ============

Genesis 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, he shall not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.(asv)

Genesis 31:32 Bij wien gij uw goden vinden zult, laat hem niet leven! Onderken gij voor onze broederen, wat bij mij is, en neem het tot u. Want Jakob wist niet, dat Rachel dezelve gestolen had. (NL)

Genesis 31:32 With whomsoever{H834} thou findest{H4672}{(H8799)} thy gods{H430}, let him not live{H2421}{(H8799)}: before{H5048} our brethren{H251} discern{H5234}{(H8685)} thou what is thine with me, and take{H3947}{(H8798)} it to thee. For Jacob{H3290} knew{H3045}{(H8804)} not that Rachel{H7354} had stolen{H1589}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them. (kjv)

======= Genesis 31:33 ============

Genesis 31:33 And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the tent of the two maid-servants; but he found them not. And he went out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.(asv)

Genesis 31:33 Toen ging Laban in de tent van Jakob, en in de tent van Lea, en in de tent van de beide dienstmaagden, en hij vond niets; en als hij uit de tent van Lea gegaan was, kwam hij in de tent van Rachel. (NL)

Genesis 31:33 And Laban{H3837} went{H935}{(H8799)} into Jacob's{H3290} tent{H168}, and into Leah's{H3812} tent{H168}, and into the two{H8147} maidservants{H519}' tents{H168}; but he found{H4672}{(H8804)} them not. Then went he out{H3318}{(H8799)} of Leah's{H3812} tent{H168}, and entered{H935}{(H8799)} into Rachel's{H7354} tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 31:33 And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tents; but he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent. (kjv)

======= Genesis 31:34 ============

Genesis 31:34 Now Rachel had taken the teraphim, and put them in the camel's saddle, and sat upon them. And Laban felt about all the tent, but found them not.(asv)

Genesis 31:34 Maar Rachel had de terafim genomen, en zij had die in een kemels zadeltuig gelegd, en zij zat op dezelve. En Laban betastte die ganse tent, en hij vond niets. (NL)

Genesis 31:34 Now Rachel{H7354} had taken{H3947}{(H8804)} the images{H8655}, and put{H7760}{(H8799)} them in the camel's{H1581} furniture{H3733}, and sat{H3427}{(H8799)} upon them. And Laban{H3837} searched{H4959}{(H8762)} all the tent{H168}, but found{H4672}{(H8804)} them not. (kjv-strongs#)

Gen 31:34 Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not. (kjv)

======= Genesis 31:35 ============

Genesis 31:35 And she said to her father, Let not my lord be angry that I cannot rise up before thee; for the manner of women is upon me. And he searched, but found not the teraphim.(asv)

Genesis 31:35 En zij zeide tot haar vader: Dat de toorn niet ontsteke in mijns heren ogen, omdat ik voor uw aangezicht niet kan opstaan; want het gaat mij naar der vrouwen wijze; en hij doorzocht; maar hij vond de terafim niet. (NL)

Genesis 31:35 And she said{H559}{(H8799)} to her father{H1}, Let it not displease{H2734}{(H8799)}{H5869} my lord{H113} that I cannot{H3201}{(H8799)} rise up{H6965}{(H8800)} before thee{H6440}; for the custom{H1870} of women{H802} is upon me. And he searched{H2664}{(H8762)}, but found{H4672}{(H8804)} not the images{H8655}. (kjv-strongs#)

Gen 31:35 And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women is upon me. And he searched but found not the images. (kjv)

======= Genesis 31:36 ============

Genesis 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast hotly pursued after me?(asv)

Genesis 31:36 Toen ontstak Jakob, en twistte met Laban; en Jakob antwoordde en zeide tot Laban: Wat is mijn overtreding, wat is mijn zonde, dat gij mij zo hittiglijk hebt nagejaagd? (NL)

Genesis 31:36 And Jacob{H3290} was wroth{H2734}{(H8799)}, and chode{H7378}{(H8799)} with Laban{H3837}: and Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, What is my trespass{H6588}? what is my sin{H2403}, that thou hast so hotly pursued{H1814}{(H8804)} after me{H310}? (kjv-strongs#)

Gen 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast so hotly pursued after me? (kjv)

======= Genesis 31:37 ============

Genesis 31:37 Whereas thou hast felt about all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? Set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us two.(asv)

Genesis 31:37 Als gij al mijn huisraad betast hebt, wat hebt gij gevonden van al het huisraad uws huizes! Leg het hier voor mijn broederen en uw broederen, en laat hen richten tussen ons beiden. (NL)

Genesis 31:37 Whereas{H3588} thou hast searched{H4959}{(H8765)} all my stuff{H3627}, what hast thou found{H4672}{(H8804)} of all thy household{H1004} stuff{H3627}? set{H7760}{(H8798)} it here{H3541} before my brethren{H251} and thy brethren{H251}, that they may judge{H3198}{(H8686)} betwixt{H996} us both{H8147}. (kjv-strongs#)

Gen 31:37 Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both. (kjv)

======= Genesis 31:38 ============

Genesis 31:38 These twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flocks have I not eaten.(asv)

Genesis 31:38 Deze twintig jaren ben ik bij u geweest; uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen, en de rammen uwer kudde heb ik niet gegeten. (NL)

Genesis 31:38 This twenty{H6242} years{H8141} have I been with thee; thy ewes{H7353} and thy she goats{H5795} have not cast their young{H7921}{(H8765)}, and the rams{H352} of thy flock{H6629} have I not eaten{H398}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:38 This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten. (kjv)

======= Genesis 31:39 ============

Genesis 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day or stolen by night.(asv)

Genesis 31:39 Het verscheurde heb ik tot u niet gebracht; ik heb het geboet; gij hebt het van mijn hand geeist, het ware des daags gestolen, of des nachts gestolen. (NL)

Genesis 31:39 That which was torn{H2966} of beasts I brought{H935}{(H8689)} not unto thee; I bare the loss{H2398}{(H8762)} of it; of my hand{H3027} didst thou require{H1245}{(H8762)} it, whether stolen{H1589}{(H8803)} by day{H3117}, or stolen{H1589}{(H8803)} by night{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day, or stolen by night. (kjv)

======= Genesis 31:40 ============

Genesis 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from mine eyes.(asv)

Genesis 31:40 Ik ben geweest, dat mij bij dag de hitte verteerde, en bij nacht de vorst, en dat mijn slaap van mijn ogen week. (NL)

Genesis 31:40 Thus I was; in the day{H3117} the drought{H2721} consumed{H398}{(H8804)} me, and the frost{H7140} by night{H3915}; and my sleep{H8142} departed{H5074}{(H8799)} from mine eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes. (kjv)

======= Genesis 31:41 ============

Genesis 31:41 These twenty years have I been in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy flock: and thou hast changed my wages ten times.(asv)

Genesis 31:41 Ik ben nu twintig jaren in uw huis geweest; ik heb u veertien jaren gediend om uw beide dochteren, en zes jaren om uw kudde; en gij hebt mijn loon tien malen veranderd. (NL)

Genesis 31:41 Thus have I been twenty{H6242} years{H8141} in thy house{H1004}; I served thee{H5647}{(H8804)} fourteen{H702}{H6240} years{H8141} for thy two{H8147} daughters{H1323}, and six{H8337} years{H8141} for thy cattle{H6629}: and thou hast changed{H2498}{(H8686)} my wages{H4909} ten{H6235} times{H4489}. (kjv-strongs#)

Gen 31:41 Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times. (kjv)

======= Genesis 31:42 ============

Genesis 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the Fear of Isaac, had been with me, surely now hadst thou sent me away empty. God hath seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked thee yesternight.(asv)

Genesis 31:42 Ten ware de God van mijn vader, de God van Abraham, en de Vreze van Izak, bij mij geweest was, zekerlijk, gij zoudt mij nu ledig weggezonden hebben! God heeft mijn ellende, en den arbeid mijner handen aangezien, en heeft u gisteren nacht bestraft. (NL)

Genesis 31:42 Except{H3884} the God{H430} of my father{H1}, the God{H430} of Abraham{H85}, and the fear{H6343} of Isaac{H3327}, had been with me, surely thou hadst sent me away{H7971}{(H8765)} now empty{H7387}. God{H430} hath seen{H7200}{(H8804)} mine affliction{H6040} and the labour{H3018} of my hands{H3709}, and rebuked{H3198}{(H8686)} thee yesternight{H570}. (kjv-strongs#)

Gen 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight. (kjv)

======= Genesis 31:43 ============

Genesis 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, The daughters are my daughters, and the children are my children, and the flocks are my flocks, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children whom they have borne?(asv)

Genesis 31:43 Toen antwoordde Laban en zeide tot Jakob: Deze dochters zijn mijn dochters, en deze zonen zijn mijn zonen, en deze kudde is mijn kudde, ja, al wat gij ziet, dat is mijn; en wat zoude ik aan deze mijn dochteren heden doen? of aan haar zonen, die zij gebaard hebben? (NL)

Genesis 31:43 And Laban{H3837} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, These daughters{H1323} are my daughters{H1323}, and these children{H1121} are my children{H1121}, and these cattle{H6629} are my cattle{H6629}, and all that thou seest{H7200}{(H8802)} is mine: and what can I do{H6213}{(H8799)} this day{H3117} unto these my daughters{H1323}, or{H176} unto their children{H1121} which they have born{H3205}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born? (kjv)

======= Genesis 31:44 ============

Genesis 31:44 And now come, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.(asv)

Genesis 31:44 Nu dan, kom, laat ons een verbond maken, ik en gij, dat het tot een getuigenis zij tussen mij en tussen u! (NL)

Genesis 31:44 Now therefore come thou{H3212}{(H8798)}, let us make{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285}, I and thou; and let it be for a witness{H5707} between me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:44 Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee. (kjv)

======= Genesis 31:45 ============

Genesis 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.(asv)

Genesis 31:45 Toen nam Jakob een steen, en hij verhoogde die, tot een opgericht teken. (NL)

Genesis 31:45 And Jacob{H3290} took{H3947}{(H8799)} a stone{H68}, and set it up{H7311}{(H8686)} for a pillar{H4676}. (kjv-strongs#)

Gen 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar. (kjv)

======= Genesis 31:46 ============

Genesis 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made a heap: and they did eat there by the heap.(asv)

Genesis 31:46 En Jakob zeide tot zijn broederen: Vergadert stenen! En zij namen stenen, en maakten een hoop; en zij aten aldaar op dien hoop. (NL)

Genesis 31:46 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, Gather{H3950}{(H8798)} stones{H68}; and they took{H3947}{(H8799)} stones{H68}, and made{H6213}{(H8799)} an heap{H1530}: and they did eat{H398}{(H8799)} there upon the heap{H1530}. (kjv-strongs#)

Gen 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap. (kjv)

======= Genesis 31:47 ============

Genesis 31:47 And Laban called it Jegar-saha-dutha: but Jacob called it Galeed.(asv)

Genesis 31:47 En Laban noemde hem Jegar-Sahadutha; maar Jakob noemde denzelven Gilead. (NL)

Genesis 31:47 And Laban{H3837} called{H7121}{(H8799)} it Jegarsahadutha{H3026}: but Jacob{H3290} called{H7121}{(H8804)} it Galeed{H1567}. (kjv-strongs#)

Gen 31:47 And Laban called it Jegarsahadutha: but Jacob called it Galeed. (kjv)

======= Genesis 31:48 ============

Genesis 31:48 And Laban said, This heap is witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed:(asv)

Genesis 31:48 Toen zeide Laban: Deze hoop zij heden een getuige tussen mij en tussen u! Daarom noemde men zijn naam Gilead, (NL)

Genesis 31:48 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, This heap{H1530} is a witness{H5707} between me and thee this day{H3117}. Therefore was the name{H8034} of it called{H7121}{(H8804)} Galeed{H1567}; (kjv-strongs#)

Gen 31:48 And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed; (kjv)

======= Genesis 31:49 ============

Genesis 31:49 and Mizpah, for he said, Jehovah watch between me and thee, when we are absent one from another.(asv)

Genesis 31:49 En Mizpa; omdat hij zeide: Dat de HEERE opzicht neme tussen mij en tussen u, wanneer wij de een van den ander zullen verborgen zijn! (NL)

Genesis 31:49 And Mizpah{H4709}; for{H834} he said{H559}{(H8804)}, The LORD{H3068} watch{H6822}{(H8799)} between me and thee, when we are absent{H5641}{(H8735)} one{H376} from another{H7453}. (kjv-strongs#)

Gen 31:49 And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another. (kjv)

======= Genesis 31:50 ============

Genesis 31:50 If thou shalt afflict my daughters, and if thou shalt take wives besides my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.(asv)

Genesis 31:50 Zo gij mijn dochteren beledigt, en zo gij vrouwen neemt boven mijn dochteren, niemand is bij ons; zie toe, God zal getuige zijn tussen mij en tussen u! (NL)

Genesis 31:50 If thou shalt afflict{H6031}{(H8762)} my daughters{H1323}, or if thou shalt take{H3947}{(H8799)} other wives{H802} beside{H5921} my daughters{H1323}, no man{H376} is with us; see{H7200}{(H8798)}, God{H430} is witness{H5707} betwixt me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:50 If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee. (kjv)

======= Genesis 31:51 ============

Genesis 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold the pillar, which I have set betwixt me and thee.(asv)

Genesis 31:51 Laban zeide voorts tot Jakob: Zie, daar is deze zelfde hoop, en zie, daar is dit opgericht teken, hetwelk ik opgeworpen heb tussen mij en tussen u; (NL)

Genesis 31:51 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, Behold this heap{H1530}, and behold this pillar{H4676}, which I have cast{H3384}{(H8804)} betwixt me and thee; (kjv-strongs#)

Gen 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee: (kjv)

======= Genesis 31:52 ============

Genesis 31:52 This heap be witness, and the pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.(asv)

Genesis 31:52 Deze zelfde hoop zij getuige, en dit opgericht teken zij getuige, dat ik tot u voorbij deze hoop niet komen zal, en dat gij tot mij, voorbij deze hoop en dit opgericht teken, niet komen zult ten kwade! (NL)

Genesis 31:52 This heap{H1530} be witness{H5707}, and this pillar{H4676} be witness{H5713}, that I will not pass over{H5674}{(H8799)} this heap{H1530} to thee, and that thou shalt not pass over{H5674}{(H8799)} this heap{H1530} and this pillar{H4676} unto me, for harm{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:52 This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm. (kjv)

======= Genesis 31:53 ============

Genesis 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the Fear of his father Isaac.(asv)

Genesis 31:53 De God van Abraham, en de God van Nahor, de God huns vaders richte tussen ons! En Jakob zwoer bij de Vreze zijn vaders Izaks. (NL)

Genesis 31:53 The God{H430} of Abraham{H85}, and the God{H430} of Nahor{H5152}, the God{H430} of their father{H1}, judge{H8199}{(H8799)} betwixt us. And Jacob{H3290} sware{H7650}{(H8735)} by the fear{H6343} of his father{H1} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac. (kjv)

======= Genesis 31:54 ============

Genesis 31:54 And Jacob offered a sacrifice in the mountain, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mountain.(asv)

Genesis 31:54 Toen slachtte Jakob een slachting op dat gebergte, en hij nodigde zijn broederen, om brood te eten; en zij aten brood, en vernachtten op dat gebergte. (NL)

Genesis 31:54 Then Jacob{H3290} offered{H2076}{(H8799)} sacrifice{H2077} upon the mount{H2022}, and called{H7121}{(H8799)} his brethren{H251} to eat{H398}{(H8800)} bread{H3899}: and they did eat{H398}{(H8799)} bread{H3899}, and tarried all night{H3885}{(H8799)} in the mount{H2022}. (kjv-strongs#)

Gen 31:54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount. (kjv)

======= Genesis 31:55 ============

Genesis 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.(asv)

Genesis 31:55 En Laban stond des morgens vroeg op, en kuste zijn zonen, en zijn dochteren, en zegende hen; en Laban trok heen, en keerde weder tot zijn plaats. (NL)

Genesis 31:55 And early{H7925} in the morning{H1242} Laban{H3837} rose up{H7925}{(H8686)}, and kissed{H5401}{(H8762)} his sons{H1121} and his daughters{H1323}, and blessed{H1288}{(H8762)} them: and Laban{H3837} departed{H3212}{(H8799)}, and returned{H7725}{(H8799)} unto his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.(kjv)

======= Genesis 32:1 ============

Genesis 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him.(asv)

Genesis 32:1 Jakob toog ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem. (NL)

Genesis 32:1 And Jacob{H3290} went{H1980}{(H8804)} on his way{H1870}, and the angels{H4397} of God{H430} met{H6293}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him. (kjv)

======= Genesis 32:2 ============

Genesis 32:2 And Jacob said when he saw them, This is God's host: and he called the name of that place Mahanaim.(asv)

Genesis 32:2 En Jakob zeide, met dat hij hen zag: Dit is een heirleger Gods! en hij noemde den naam derzelver plaats Mahanaim. (NL)

Genesis 32:2 And when Jacob{H3290} saw them{H7200}{(H8804)}, he said{H559}{(H8799)}, This is God's{H430} host{H4264}: and he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Mahanaim{H4266}. (kjv-strongs#)

Gen 32:2 And when Jacob saw them, he said, This is God's host: and he called the name of that place Mahanaim. (kjv)

======= Genesis 32:3 ============

Genesis 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the field of Edom.(asv)

Genesis 32:3 En Jakob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Ezau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. (NL)

Genesis 32:3 And Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8799)} messengers{H4397} before him{H6440} to Esau{H6215} his brother{H251} unto the land{H776} of Seir{H8165}, the country{H7704} of Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom. (kjv)

======= Genesis 32:4 ============

Genesis 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye say unto my lord Esau: Thus saith thy servant Jacob, I have sojourned with Laban, and stayed until now:(asv)

Genesis 32:4 En hij gebood hun, zeggende: Zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Ezau: Zo zegt Jakob, uw knecht: Ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban, en heb er tot nu toe vertoefd; (NL)

Genesis 32:4 And he commanded{H6680}{(H8762)} them, saying{H559}{(H8800)}, Thus shall ye speak{H559}{(H8799)} unto my lord{H113} Esau{H6215}; Thy servant{H5650} Jacob{H3290} saith{H559}{(H8804)} thus, I have sojourned{H1481}{(H8804)} with Laban{H3837}, and stayed there{H309}{(H8799)} until now: (kjv-strongs#)

Gen 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau; Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now: (kjv)

======= Genesis 32:5 ============

Genesis 32:5 and I have oxen, and asses, [and] flocks, and men-servants, and maid-servants: and I have sent to tell my lord, that I may find favor in thy sight.(asv)

Genesis 32:5 En ik heb ossen en ezelen, schapen en knechten en maagden; en ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. (NL)

Genesis 32:5 And I have oxen{H7794}, and asses{H2543}, flocks{H6629}, and menservants{H5650}, and womenservants{H8198}: and I have sent{H7971}{(H8799)} to tell{H5046}{(H8687)} my lord{H113}, that I may find{H4672}{(H8800)} grace{H2580} in thy sight{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 32:5 And I have oxen, and asses, flocks, and menservants, and womenservants: and I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight. (kjv)

======= Genesis 32:6 ============

Genesis 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and moreover he cometh to meet thee, and four hundred men with him.(asv)

Genesis 32:6 En de boden kwamen weder tot Jakob, zeggende: Wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Ezau; en ook trekt hij u tegemoet, en vierhonderd mannen met hem. (NL)

Genesis 32:6 And the messengers{H4397} returned{H7725}{(H8799)} to Jacob{H3290}, saying{H559}{(H8800)}, We came{H935}{(H8804)} to thy brother{H251} Esau{H6215}, and also he cometh{H1980}{(H8802)} to meet thee{H7125}{(H8800)}, and four hundred{H3967} men{H376} with him. (kjv-strongs#)

Gen 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him. (kjv)

======= Genesis 32:7 ============

Genesis 32:7 Then Jacob was greatly afraid and was distressed: and he divided the people that were with him, and the flocks, and the herds, and the camels, into two companies;(asv)

Genesis 32:7 Toen vreesde Jakob zeer, en hem was bange; en hij verdeelde het volk, dat met hem was, en de schapen, en de runderen, en de kemels, in twee heiren; (NL)

Genesis 32:7 Then Jacob{H3290} was greatly{H3966} afraid{H3372}{(H8799)} and distressed{H3334}{(H8799)}: and he divided{H2673}{(H8799)} the people{H5971} that was with him, and the flocks{H6629}, and herds{H1241}, and the camels{H1581}, into two{H8147} bands{H4264}; (kjv-strongs#)

Gen 32:7 Then Jacob was greatly afraid and distressed: and he divided the people that was with him, and the flocks, and herds, and the camels, into two bands; (kjv)

======= Genesis 32:8 ============

Genesis 32:8 and he said, If Esau come to the one company, and smite it, then the company which is left shall escape.(asv)

Genesis 32:8 Want hij zeide: Indien Ezau op het ene heir komt, en slaat het, zo zal het overgeblevene heir ontkomen. (NL)

Genesis 32:8 And said{H559}{(H8799)}, If Esau{H6215} come{H935}{(H8799)} to the one{H259} company{H4264}, and smite it{H5221}{(H8689)}, then the other company{H4264} which is left{H7604}{(H8737)} shall escape{H6413}. (kjv-strongs#)

Gen 32:8 And said, If Esau come to the one company, and smite it, then the other company which is left shall escape. (kjv)

======= Genesis 32:9 ============

Genesis 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, O Jehovah, who saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will do thee good:(asv)

Genesis 32:9 Voorts zeide Jakob: O, God mijns vaders Abrahams, en God mijns vaders Izaks, o HEERE! Die tot mij gezegd hebt: Keer weder tot uw land, en tot uw maagschap, en Ik zal wel bij u doen! (NL)

Genesis 32:9 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, O God{H430} of my father{H1} Abraham{H85}, and God{H430} of my father{H1} Isaac{H3327}, the LORD{H3068} which saidst{H559}{(H8802)} unto me, Return{H7725}{(H8798)} unto thy country{H776}, and to thy kindred{H4138}, and I will deal well{H3190}{(H8686)} with thee: (kjv-strongs#)

Gen 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the LORD which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee: (kjv)

======= Genesis 32:10 ============

Genesis 32:10 I am not worthy of the least of all the lovingkindnesses, and of all the truth, which thou hast showed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two companies.(asv)

Genesis 32:10 Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt; want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heiren geworden! (NL)

Genesis 32:10 I am not worthy of the least{H6994}{(H8804)} of all the mercies{H2617}, and of all the truth{H571}, which thou hast shewed{H6213}{(H8804)} unto thy servant{H5650}; for with my staff{H4731} I passed over{H5674}{(H8804)} this Jordan{H3383}; and now I am become two{H8147} bands{H4264}. (kjv-strongs#)

Gen 32:10 I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands. (kjv)

======= Genesis 32:11 ============

Genesis 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he come and smite me, the mother with the children.(asv)

Genesis 32:11 Ruk mij toch uit mijns broeders hand, uit Ezau's hand; want ik vreze hem, dat hij niet misschien kome, en mij sla, de moeder met de zonen! (NL)

Genesis 32:11 Deliver me{H5337}{(H8685)}, I pray thee, from the hand{H3027} of my brother{H251}, from the hand{H3027} of Esau{H6215}: for I fear{H3373} him, lest he will come{H935}{(H8799)} and smite me{H5221}{(H8689)}, and the mother{H517} with{H5921} the children{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. (kjv)

======= Genesis 32:12 ============

Genesis 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.(asv)

Genesis 32:12 Gij hebt immers gezegd: Ik zal gewisselijk bij u weldoen, en Ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden! (NL)

Genesis 32:12 And thou saidst{H559}{(H8804)}, I will surely{H3190}{(H8687)} do thee good{H3190}{(H8686)}, and make{H7760}{(H8804)} thy seed{H2233} as the sand{H2344} of the sea{H3220}, which cannot be numbered{H5608}{(H8735)} for multitude{H7230}. (kjv-strongs#)

Gen 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. (kjv)

======= Genesis 32:13 ============

Genesis 32:13 And he lodged there that night, and took of that which he had with him a present for Esau his brother:(asv)

Genesis 32:13 En hij vernachtte aldaar dienzelfden nacht; en hij nam van hetgeen, dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Ezau zijn broeder; (NL)

Genesis 32:13 And he lodged{H3885}{(H8799)} there that same night{H3915}; and took{H3947}{(H8799)} of that which came{H935}{(H8802)} to his hand{H3027} a present{H4503} for Esau{H6215} his brother{H251}; (kjv-strongs#)

Gen 32:13 And he lodged there that same night; and took of that which came to his hand a present for Esau his brother; (kjv)

======= Genesis 32:14 ============

Genesis 32:14 two hundred she-goats and twenty he-goats, two hundred ewes and twenty rams,(asv)

Genesis 32:14 Tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen; (NL)

Genesis 32:14 Two hundred{H3967} she goats{H5795}, and twenty{H6242} he goats{H8495}, two hundred{H3967} ewes{H7353}, and twenty{H6242} rams{H352}, (kjv-strongs#)

Gen 32:14 Two hundred she goats, and twenty he goats, two hundred ewes, and twenty rams, (kjv)

======= Genesis 32:15 ============

Genesis 32:15 thirty milch camels and their colts, forty cows and ten bulls, twenty she-asses and ten foals.(asv)

Genesis 32:15 Dertig zogende kemelinnen met haar veulens, veertig koeien en tien varren, twintig ezelinnen en tien jonge ezels. (NL)

Genesis 32:15 Thirty{H7970} milch{H3243}{(H8688)} camels{H1581} with their colts{H1121}, forty{H705} kine{H6510}, and ten{H6235} bulls{H6499}, twenty{H6242} she asses{H860}, and ten{H6235} foals{H5895}. (kjv-strongs#)

Gen 32:15 Thirty milch camels with their colts, forty kine, and ten bulls, twenty she asses, and ten foals. (kjv)

======= Genesis 32:16 ============

Genesis 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by itself, and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove.(asv)

Genesis 32:16 En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde bijzonder; en hij zeide tot zijn knechten: Gaat gijlieden door, voor mijn aangezicht, en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. (NL)

Genesis 32:16 And he delivered{H5414}{(H8799)} them into the hand{H3027} of his servants{H5650}, every drove{H5739} by themselves; and said{H559}{(H8799)} unto his servants{H5650}, Pass over{H5674}{(H8798)} before me{H6440}, and put{H7760}{(H8799)} a space{H7305} betwixt{H996} drove{H5739} and{H996} drove{H5739}. (kjv-strongs#)

Gen 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by themselves; and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove. (kjv)

======= Genesis 32:17 ============

Genesis 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee?(asv)

Genesis 32:17 En hij gebood de eerste, zeggende: Wanneer Ezau, mijn broeder, u ontmoeten zal, en u vragen, zeggende: Wiens zijt gij? en waarheen gaat gij? en wiens zijn deze voor uw aangezicht? (NL)

Genesis 32:17 And he commanded{H6680}{(H8762)} the foremost{H7223}, saying{H559}{(H8800)}, When Esau{H6215} my brother{H251} meeteth thee{H6298}{(H8799)}, and asketh thee{H7592}{(H8804)}, saying{H559}{(H8800)}, Whose art thou? and whither goest{H3212}{(H8799)} thou? and whose are these before{H6440} thee? (kjv-strongs#)

Gen 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee? (kjv)

======= Genesis 32:18 ============

Genesis 32:18 then thou shalt say, [They are] thy servant Jacob's; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, he also is behind us.(asv)

Genesis 32:18 Zo zult gij zeggen: Dat is een geschenk van uw knecht Jakob, gezonden tot mijn heer, tot Ezau, en zie, hij zelf is ook achter ons! (NL)

Genesis 32:18 Then thou shalt say{H559}{(H8804)}, They be thy servant{H5650} Jacob's{H3290}; it is a present{H4503} sent{H7971}{(H8803)} unto my lord{H113} Esau{H6215}: and, behold, also he is behind us{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 32:18 Then thou shalt say, They be thy servant Jacob's; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, also he is behind us. (kjv)

======= Genesis 32:19 ============

Genesis 32:19 And he commanded also the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him;(asv)

Genesis 32:19 En hij gebood ook den tweede, ook den derde, ook allen, die de kudden nagingen, zeggende: Naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Ezau, als gij hem vinden zult. (NL)

Genesis 32:19 And so{H1571} commanded he{H6680}{(H8762)} the second{H8145}, and the third{H7992}, and all that followed{H1980}{(H8802)}{H310} the droves{H5739}, saying{H559}{(H8800)}, On this manner{H1697} shall ye speak{H1696}{(H8762)} unto Esau{H6215}, when ye find{H4672}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 32:19 And so commanded he the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him. (kjv)

======= Genesis 32:20 ============

Genesis 32:20 and ye shall say, Moreover, behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept me.(asv)

Genesis 32:20 En gij zult ook zeggen: Zie, uw knecht Jakob is achter ons! Want hij zeide: Ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk, dat voor mijn aangezicht gaat, en daarna zal ik zijn aangezicht zien; misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. (NL)

Genesis 32:20 And say ye{H559}{(H8804)} moreover{H1571}, Behold, thy servant{H5650} Jacob{H3290} is behind us{H310}. For he said{H559}{(H8804)}, I will appease{H3722}{(H8762)} him{H6440} with the present{H4503} that goeth{H1980}{(H8802)} before me{H6440}, and afterward{H310} I will see{H7200}{(H8799)} his face{H6440}; peradventure he will accept{H5375}{(H8799)} of me{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 32:20 And say ye moreover, Behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept of me. (kjv)

======= Genesis 32:21 ============

Genesis 32:21 So the present passed over before him: and he himself lodged that night in the company.(asv)

Genesis 32:21 Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht; doch hijzelf vernachtte dienzelfden nacht in het leger. (NL)

Genesis 32:21 So went{H5674} the present{H4503} over{H5674}{(H8799)} before him{H6440}: and himself lodged{H3885}{(H8804)} that night{H3915} in the company{H4264}. (kjv-strongs#)

Gen 32:21 So went the present over before him: and himself lodged that night in the company. (kjv)

======= Genesis 32:22 ============

Genesis 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two handmaids, and his eleven children, and passed over the ford of the Jabbok.(asv)

Genesis 32:22 En hij stond op in dienzelfden nacht, en hij nam zijn twee vrouwen, en zijn twee dienstmaagden, en zijn elf kinderen, en hij toog over het veer van de Jabbok. (NL)

Genesis 32:22 And he rose up{H6965}{(H8799)} that night{H3915}, and took{H3947}{(H8799)} his two{H8147} wives{H802}, and his two{H8147} womenservants{H8198}, and his eleven{H6240}{H259} sons{H3206}, and passed over{H5674}{(H8799)} the ford{H4569} Jabbok{H2999}. (kjv-strongs#)

Gen 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two womenservants, and his eleven sons, and passed over the ford Jabbok. (kjv)

======= Genesis 32:23 ============

Genesis 32:23 And he took them, and sent them over the stream, and sent over that which he had.(asv)

Genesis 32:23 En hij nam ze, en deed hen over die beek trekken; en hij deed overtrekken hetgeen hij had. (NL)

Genesis 32:23 And he took them{H3947}{(H8799)}, and sent them over{H5674}{(H8686)} the brook{H5158}, and sent over{H5674}{(H8686)} that he had. (kjv-strongs#)

Gen 32:23 And he took them, and sent them over the brook, and sent over that he had. (kjv)

======= Genesis 32:24 ============

Genesis 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.(asv)

Genesis 32:24 Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. (NL)

Genesis 32:24 And Jacob{H3290} was left{H3498}{(H8735)} alone; and there wrestled{H79}{(H8735)} a man{H376} with him until the breaking{H5927}{(H8800)} of the day{H7837}. (kjv-strongs#)

Gen 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day. (kjv)

======= Genesis 32:25 ============

Genesis 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was strained, as he wrestled with him.(asv)

Genesis 32:25 En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. (NL)

Genesis 32:25 And when he saw{H7200}{(H8799)} that he prevailed{H3201}{(H8804)} not against him, he touched{H5060}{(H8799)} the hollow of his thigh{H3409}; and the hollow{H3709} of Jacob's{H3290} thigh{H3409} was out of joint{H3363}{(H8799)}, as he wrestled{H79}{(H8736)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. (kjv)

======= Genesis 32:26 ============

Genesis 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.(asv)

Genesis 32:26 En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. (NL)

Genesis 32:26 And he said{H559}{(H8799)}, Let me go{H7971}{(H8761)}, for the day{H7837} breaketh{H5927}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)}, I will not let thee go{H7971}{(H8762)}, except{H518} thou bless{H1288}{(H8765)} me. (kjv-strongs#)

Gen 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. (kjv)

======= Genesis 32:27 ============

Genesis 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob.(asv)

Genesis 32:27 En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. (NL)

Genesis 32:27 And he said{H559}{(H8799)} unto him, What is thy name{H8034}? And he said{H559}{(H8799)}, Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. (kjv)

======= Genesis 32:28 ============

Genesis 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for thou hast striven with God and with men, and hast prevailed.(asv)

Genesis 32:28 Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. (NL)

Genesis 32:28 And he said{H559}{(H8799)}, Thy name{H8034} shall be called{H559}{(H8735)} no more Jacob{H3290}, but Israel{H3478}: for as a prince hast thou power{H8280}{(H8804)} with God{H430} and with men{H582}, and hast prevailed{H3201}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. (kjv)

======= Genesis 32:29 ============

Genesis 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there.(asv)

Genesis 32:29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. (NL)

Genesis 32:29 And Jacob{H3290} asked{H7592}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)}, Tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee, thy name{H8034}. And he said{H559}{(H8799)}, Wherefore is it{H2088} that thou dost ask{H7592}{(H8799)} after my name{H8034}? And he blessed{H1288}{(H8762)} him there. (kjv-strongs#)

Gen 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. (kjv)

======= Genesis 32:30 ============

Genesis 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for, [said he], I have seen God face to face, and my life is preserved.(asv)

Genesis 32:30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. (NL)

Genesis 32:30 And Jacob{H3290} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the place{H4725} Peniel{H6439}: for I have seen{H7200}{(H8804)} God{H430} face{H6440} to face{H6440}, and my life{H5315} is preserved{H5337}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God face to face, and my life is preserved. (kjv)

======= Genesis 32:31 ============

Genesis 32:31 And the sun rose upon him as he passed over Penuel, and he limped upon his thigh.(asv)

Genesis 32:31 En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup. (NL)

Genesis 32:31 And as he passed over{H5674}{(H8804)} Penuel{H6439} the sun{H8121} rose{H2224}{(H8799)} upon him, and he halted{H6760}{(H8802)} upon his thigh{H3409}. (kjv-strongs#)

Gen 32:31 And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted upon his thigh. (kjv)

======= Genesis 32:32 ============

Genesis 32:32 Therefore the children of Israel eat not the sinew of the hip which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew of the hip.(asv)

Genesis 32:32 Daarom eten de kinderen Israels de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw. (NL)

Genesis 32:32 Therefore the children{H1121} of Israel{H3478} eat{H398}{(H8799)} not of the sinew{H1517} which shrank{H5384}, which is upon the hollow{H3709} of the thigh{H3409}, unto this day{H3117}: because he touched{H5060}{(H8804)} the hollow{H3709} of Jacob's{H3290} thigh{H3409} in the sinew{H1517} that shrank{H5384}. (kjv-strongs#)

Gen 32:32 Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew that shrank.(kjv)

======= Genesis 33:1 ============

Genesis 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau was coming, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.(asv)

Genesis 33:1 En Jakob hief zijn ogen op en zag; en ziet, Ezau kwam, en vierhonderd mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea, en onder Rachel, en onder de twee dienstmaagden. (NL)

Genesis 33:1 And Jacob{H3290} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, Esau{H6215} came{H935}{(H8802)}, and with him four{H702} hundred{H3967} men{H376}. And he divided{H2673}{(H8799)} the children{H3206} unto Leah{H3812}, and unto Rachel{H7354}, and unto the two{H8147} handmaids{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids. (kjv)

======= Genesis 33:2 ============

Genesis 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.(asv)

Genesis 33:2 En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan; en Lea en haar kinderen meer achterwaarts; maar Rachel en Jozef de achterste. (NL)

Genesis 33:2 And he put{H7760}{(H8799)} the handmaids{H8198} and their children{H3206} foremost{H7223}, and Leah{H3812} and her children{H3206} after{H314}, and Rachel{H7354} and Joseph{H3130} hindermost{H314}. (kjv-strongs#)

Gen 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost. (kjv)

======= Genesis 33:3 ============

Genesis 33:3 And he himself passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.(asv)

Genesis 33:3 En hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich zeven malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. (NL)

Genesis 33:3 And he passed over{H5674}{(H8804)} before them{H6440}, and bowed himself{H7812}{(H8691)} to the ground{H776} seven{H7651} times{H6471}, until he came near{H5066}{(H8800)} to his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 33:3 And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother. (kjv)

======= Genesis 33:4 ============

Genesis 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.(asv)

Genesis 33:4 Toen liep Ezau hem tegemoet, en nam hem in den arm, en viel hem aan den hals, en kuste hem; en zij weenden. (NL)

Genesis 33:4 And Esau{H6215} ran{H7323}{(H8799)} to meet him{H7125}{(H8800)}, and embraced{H2263}{(H8762)} him, and fell{H5307}{(H8799)} on his neck{H6677}, and kissed him{H5401}{(H8799)}: and they wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept. (kjv)

======= Genesis 33:5 ============

Genesis 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are these with thee? And he said, The children whom God hath graciously given thy servant.(asv)

Genesis 33:5 Daarna hief hij zijn ogen op, en zag die vrouwen en die kinderen, en zeide: Wie zijn deze bij u? En hij zeide: De kinderen, die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. (NL)

Genesis 33:5 And he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} the women{H802} and the children{H3206}; and said{H559}{(H8799)}, Who are those{H428} with thee? And he said{H559}{(H8799)}, The children{H3206} which God{H430} hath graciously given{H2603}{(H8804)} thy servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant. (kjv)

======= Genesis 33:6 ============

Genesis 33:6 Then the handmaids came near, they and their children, and they bowed themselves.(asv)

Genesis 33:6 Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. (NL)

Genesis 33:6 Then the handmaidens{H8198} came near{H5066}{(H8799)}, they and their children{H3206}, and they bowed themselves{H7812}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:6 Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves. (kjv)

======= Genesis 33:7 ============

Genesis 33:7 And Leah also and her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.(asv)

Genesis 33:7 En Lea trad ook toe, met haar kinderen, en zij bogen zich neder; en daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder. (NL)

Genesis 33:7 And Leah{H3812} also with her children{H3206} came near{H5066}{(H8799)}, and bowed themselves{H7812}{(H8691)}: and after{H310} came{H5066} Joseph{H3130} near{H5066}{(H8738)} and Rachel{H7354}, and they bowed{H7812}{(H8691)} themselves. (kjv-strongs#)

Gen 33:7 And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves. (kjv)

======= Genesis 33:8 ============

Genesis 33:8 And he said, What meanest thou by all this company which I met? And he said, To find favor in the sight of my lord.(asv)

Genesis 33:8 En hij zeide: Voor wien is u al dit heir, dat ik ontmoet heb? En hij zeide: Om genade te vinden in de ogen mijns heren! (NL)

Genesis 33:8 And he said{H559}{(H8799)}, What meanest thou by all this drove{H4264} which I met{H6298}{(H8804)}? And he said{H559}{(H8799)}, These are to find{H4672}{(H8800)} grace{H2580} in the sight{H5869} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 33:8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord. (kjv)

======= Genesis 33:9 ============

Genesis 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; let that which thou hast be thine.(asv)

Genesis 33:9 Maar Ezau zeide: Ik heb veel, mijn broeder! het zij het uwe, wat gij hebt! (NL)

Genesis 33:9 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, I have{H3426} enough{H7227}, my brother{H251}; keep that thou hast unto thyself. (kjv-strongs#)

Gen 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself. (kjv)

======= Genesis 33:10 ============

Genesis 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found favor in thy sight, then receive my present at my hand; forasmuch as I have seen thy face, as one seeth the face of God, and thou wast pleased with me.(asv)

Genesis 33:10 Toen zeide Jakob: Och neen! indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand; daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. (NL)

Genesis 33:10 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Nay, I pray thee, if now I have found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in thy sight{H5869}, then receive{H3947}{(H8804)} my present{H4503} at my hand{H3027}: for therefore I have seen{H7200}{(H8804)} thy face{H6440}, as though I had seen{H7200}{(H8800)} the face{H6440} of God{H430}, and thou wast pleased with me{H7521}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me. (kjv)

======= Genesis 33:11 ============

Genesis 33:11 Take, I pray thee, my gift that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it.(asv)

Genesis 33:11 Neem toch mijn zegen, die u tegemoet gebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb; en hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. (NL)

Genesis 33:11 Take{H3947}{(H8798)}, I pray thee, my blessing{H1293} that is brought{H935}{(H8717)} to thee; because God{H430} hath dealt graciously with me{H2603}{(H8804)}, and because{H3605} I have{H3426} enough{H3605}. And he urged{H6484}{(H8799)} him, and he took{H3947}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 33:11 Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it. (kjv)

======= Genesis 33:12 ============

Genesis 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.(asv)

Genesis 33:12 En hij zeide: Laat ons reizen en voorttrekken; en ik zal voor u trekken. (NL)

Genesis 33:12 And he said{H559}{(H8799)}, Let us take our journey{H5265}{(H8799)}, and let us go{H3212}{(H8799)}, and I will go{H3212}{(H8799)} before thee. (kjv-strongs#)

Gen 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee. (kjv)

======= Genesis 33:13 ============

Genesis 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and that the flocks and herds with me have their young: and if they overdrive them one day, all the flocks will die.(asv)

Genesis 33:13 Maar hij zeide tot hem: Mijn heer weet, dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb; indien men dezelve maar een dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. (NL)

Genesis 33:13 And he said{H559}{(H8799)} unto him, My lord{H113} knoweth{H3045}{(H8802)} that the children{H3206} are tender{H7390}, and the flocks{H6629} and herds{H1241} with young{H5763}{(H8802)} are with me: and if men should overdrive{H1849}{(H8804)} them one{H259} day{H3117}, all the flock{H6629} will die{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die. (kjv)

======= Genesis 33:14 ============

Genesis 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on gently, according to the pace of the cattle that are before me and according to the pace of the children, until I come unto my lord unto Seir.(asv)

Genesis 33:14 Mijn heer trekke toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht; en ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen, naar den gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar den gang dezer kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kome. (NL)

Genesis 33:14 Let my lord{H113}, I pray thee, pass over{H5674}{(H8799)} before{H6440} his servant{H5650}: and I will lead on{H5095}{(H8691)} softly{H328}, according as{H7272} the cattle{H4399} that goeth before me{H6440} and the children{H3206} be able to endure{H7272}, until I come{H935}{(H8799)} unto my lord{H113} unto Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir. (kjv)

======= Genesis 33:15 ============

Genesis 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find favor in the sight of my lord.(asv)

Genesis 33:15 En Ezau zeide: Laat mij toch van dit volk, dat met mij is, u bijstellen. En hij zeide: Waartoe dat? laat mij genade vinden in mijns heren ogen! (NL)

Genesis 33:15 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, Let me now leave{H3322}{(H8686)} with thee some of the folk{H5971} that are with me. And he said{H559}{(H8799)}, What{H4100} needeth it? let me find{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in the sight{H5869} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord. (kjv)

======= Genesis 33:16 ============

Genesis 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir.(asv)

Genesis 33:16 Alzo keerde Ezau dien dag wederom zijns weegs naar Seir toe. (NL)

Genesis 33:16 So Esau{H6215} returned{H7725}{(H8799)} that day{H3117} on his way{H1870} unto Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir. (kjv)

======= Genesis 33:17 ============

Genesis 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him a house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.(asv)

Genesis 33:17 Maar Jakob reisde naar Sukkoth, en bouwde een huis voor zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats Sukkoth. (NL)

Genesis 33:17 And Jacob{H3290} journeyed{H5265}{(H8804)} to Succoth{H5523}, and built{H1129}{(H8799)} him an house{H1004}, and made{H6213}{(H8804)} booths{H5521} for his cattle{H4735}: therefore the name{H8034} of the place{H4725} is called{H7121}{(H8804)} Succoth{H5523}. (kjv-strongs#)

Gen 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth. (kjv)

======= Genesis 33:18 ============

Genesis 33:18 And Jacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and encamped before the city.(asv)

Genesis 33:18 En Jakob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan-Aram; en hij legerde zich in het gezicht der stad. (NL)

Genesis 33:18 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} to Shalem{H8004}, a city{H5892} of Shechem{H7927}, which is in the land{H776} of Canaan{H3667}, when he came{H935}{(H8800)} from Padanaram{H6307}; and pitched his tent{H2583}{(H8799)} before{H6440} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 33:18 And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padanaram; and pitched his tent before the city. (kjv)

======= Genesis 33:19 ============

Genesis 33:19 And he bought the parcel of ground, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for a hundred pieces of money.(asv)

Genesis 33:19 En hij kocht een deel des velds, waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, den vader van Sichem, voor honderd stukken gelds. (NL)

Genesis 33:19 And he bought{H7069}{(H8799)} a parcel{H2513} of a field{H7704}, where he had spread{H5186}{(H8804)} his tent{H168}, at the hand{H3027} of the children{H1121} of Hamor{H2544}, Shechem's{H7927} father{H1}, for an hundred{H3967} pieces of money{H7192}. (kjv-strongs#)

Gen 33:19 And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for an hundred pieces of money. (kjv)

======= Genesis 33:20 ============

Genesis 33:20 And he erected there an altar, and called it El-Elohe-Israel.(asv)

Genesis 33:20 En hij richte aldaar een altaar op, en noemde het: De God Israels is God! (NL)

Genesis 33:20 And he erected{H5324}{(H8686)} there an altar{H4196}, and called it{H7121}{(H8799)} Elelohe-Israel{H415}. (kjv-strongs#)

Gen 33:20 And he erected there an altar, and called it EleloheIsrael.(kjv)

======= Genesis 34:1 ============

Genesis 34:1 And Dinah the daughter of Leah, whom she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.(asv)

Genesis 34:1 En Dina, de dochter van Lea, die zij Jakob gebaard had, ging uit, om de dochteren van dat land te bezien. (NL)

Genesis 34:1 And Dinah{H1783} the daughter{H1323} of Leah{H3812}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Jacob{H3290}, went out{H3318}{(H8799)} to see{H7200}{(H8800)} the daughters{H1323} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land. (kjv)

======= Genesis 34:2 ============

Genesis 34:2 And Shechem the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her; and he took her, and lay with her, and humbled her.(asv)

Genesis 34:2 Sichem nu, de zoon van Hemor den Heviet, den landvorst, zag haar, en hij nam ze, en lag bij haar, en verkrachtte ze. (NL)

Genesis 34:2 And when Shechem{H7927} the son{H1121} of Hamor{H2544} the Hivite{H2340}, prince{H5387} of the country{H776}, saw{H7200}{(H8799)} her, he took{H3947}{(H8799)} her, and lay{H7901}{(H8799)} with her, and defiled her{H6031}{(H8762)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:2 And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her. (kjv)

======= Genesis 34:3 ============

Genesis 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.(asv)

Genesis 34:3 En zijn ziel kleefde aan Dina, Jakobs dochter; en hij had de jonge dochter lief, en sprak naar het hart van de jonge dochter. (NL)

Genesis 34:3 And his soul{H5315} clave{H1692}{(H8799)} unto Dinah{H1783} the daughter{H1323} of Jacob{H3290}, and he loved{H157}{(H8799)} the damsel{H5291}, and spake{H1696}{(H8762)} kindly{H3820} unto the damsel{H5291}. (kjv-strongs#)

Gen 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel. (kjv)

======= Genesis 34:4 ============

Genesis 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.(asv)

Genesis 34:4 Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende: Neem mij deze dochter tot een vrouw. (NL)

Genesis 34:4 And Shechem{H7927} spake{H559}{(H8799)} unto his father{H1} Hamor{H2544}, saying{H559}{(H8800)}, Get{H3947}{(H8798)} me this damsel{H3207} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife. (kjv)

======= Genesis 34:5 ============

Genesis 34:5 Now Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter; and his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they came.(asv)

Genesis 34:5 Toen Jakob hoorde, dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld; en Jakob zweeg, totdat zij kwamen. (NL)

Genesis 34:5 And Jacob{H3290} heard{H8085}{(H8804)} that he had defiled{H2930}{(H8765)} Dinah{H1783} his daughter{H1323}: now his sons{H1121} were with his cattle{H4735} in the field{H7704}: and Jacob{H3290} held his peace{H2790}{(H8689)} until they were come{H935}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:5 And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come. (kjv)

======= Genesis 34:6 ============

Genesis 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.(asv)

Genesis 34:6 En Hemor, de vader van Sichem, ging uit tot Jakob, om met hem te spreken. (NL)

Genesis 34:6 And Hamor{H2544} the father{H1} of Shechem{H7927} went out{H3318}{(H8799)} unto Jacob{H3290} to commune{H1696}{(H8763)} with{H854} him. (kjv-strongs#)

Gen 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him. (kjv)

======= Genesis 34:7 ============

Genesis 34:7 And the sons of Jacob came in from the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.(asv)

Genesis 34:7 En de zonen van Jakob kwamen van het veld, als zij dit hoorden; en het smartte deze mannen, en zij ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israel gedaan had, Jakobs dochter beslapende, hetwelk alzo niet zoude gedaan worden. (NL)

Genesis 34:7 And the sons{H1121} of Jacob{H3290} came{H935}{(H8804)} out of the field{H7704} when they heard{H8085}{(H8800)} it: and the men{H582} were grieved{H6087}{(H8691)}, and they were very{H3966} wroth{H2734}{(H8799)}, because he had wrought{H6213}{(H8804)} folly{H5039} in Israel{H3478} in lying{H7901}{(H8800)} with Jacob's{H3290} daughter{H1323}; which thing ought not to be done{H6213}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter: which thing ought not to be done. (kjv)

======= Genesis 34:8 ============

Genesis 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you, give her unto him to wife.(asv)

Genesis 34:8 Toen sprak Hemor met hen, zeggende: Mijns zoons Sichems ziel is verliefd op ulieder dochter; geeft hem haar toch tot een vrouw. (NL)

Genesis 34:8 And Hamor{H2544} communed{H1696}{(H8762)} with them, saying{H559}{(H8800)}, The soul{H5315} of my son{H1121} Shechem{H7927} longeth{H2836}{(H8804)} for your daughter{H1323}: I pray you give{H5414}{(H8798)} her him to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife. (kjv)

======= Genesis 34:9 ============

Genesis 34:9 And make ye marriages with us; give your daughters unto us, and take our daughters unto you.(asv)

Genesis 34:9 En verzwagert u met ons; geeft ons uw dochteren; en neemt voor u onze dochteren; (NL)

Genesis 34:9 And make ye marriages{H2859}{(H8690)} with us, and give{H5414}{(H8799)} your daughters{H1323} unto us, and take{H3947}{(H8799)} our daughters{H1323} unto you. (kjv-strongs#)

Gen 34:9 And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. (kjv)

======= Genesis 34:10 ============

Genesis 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.(asv)

Genesis 34:10 En woont met ons; en het land zal voor uw aangezicht zijn; woont, en handelt daarin, en stelt u tot bezitters daarin. (NL)

Genesis 34:10 And ye shall dwell{H3427}{(H8799)} with us: and the land{H776} shall be{H1961}{(H8799)} before you{H6440}; dwell{H3427}{(H8798)} and trade{H5503}{(H8804)} ye therein, and get you possessions{H270}{(H8734)} therein. (kjv-strongs#)

Gen 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein. (kjv)

======= Genesis 34:11 ============

Genesis 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find favor in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.(asv)

Genesis 34:11 En Sichem zeide tot haar vader, en tot haar broederen: Laat mij genade vinden in uw ogen; en wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. (NL)

Genesis 34:11 And Shechem{H7927} said{H559}{(H8799)} unto her father{H1} and unto her brethren{H251}, Let me find{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in your eyes{H5869}, and what ye shall say{H559}{(H8799)} unto me I will give{H5414}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give. (kjv)

======= Genesis 34:12 ============

Genesis 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.(asv)

Genesis 34:12 Vergroot zeer over mij den bruidschat en het geschenk; en ik zal geven, gelijk als gij tot mij zult zeggen; geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. (NL)

Genesis 34:12 Ask{H7235}{(H8685)} me never so much{H3966} dowry{H4119} and gift{H4976}, and I will give{H5414}{(H8799)} according as ye shall say{H559}{(H8799)} unto me: but give{H5414}{(H8798)} me the damsel{H5291} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife. (kjv)

======= Genesis 34:13 ============

Genesis 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with guile, and spake, because he had defiled Dinah their sister,(asv)

Genesis 34:13 Toen antwoordden Jakobs zonen aan Sichem en Hemor, zijn vader, bedriegelijk, en spraken (overmits dat hij Dina, hun zuster, verontreinigd had); (NL)

Genesis 34:13 And the sons{H1121} of Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} Shechem{H7927} and Hamor{H2544} his father{H1} deceitfully{H4820}, and said{H1696}{(H8762)}, because he had defiled{H2930}{(H8765)} Dinah{H1783} their sister{H269}: (kjv-strongs#)

Gen 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister: (kjv)

======= Genesis 34:14 ============

Genesis 34:14 and said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us.(asv)

Genesis 34:14 En zij zeiden tot hen: Wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden, die de voorhuid heeft; want dat ware ons een schande. (NL)

Genesis 34:14 And they said{H559}{(H8799)} unto them, We cannot{H3808}{H3201}{(H8799)} do{H6213}{(H8800)} this thing{H1697}, to give{H5414}{(H8800)} our sister{H269} to one{H376} that is uncircumcised{H6190}; for that were a reproach{H2781} unto us: (kjv-strongs#)

Gen 34:14 And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us: (kjv)

======= Genesis 34:15 ============

Genesis 34:15 Only on this condition will we consent unto you: if ye will be as we are, that every male of you be circumcised;(asv)

Genesis 34:15 Doch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worde al wat mannelijk is. (NL)

Genesis 34:15 But in this{H2063} will we consent{H225}{(H8735)} unto you: If ye will be as we be, that every male{H2145} of you be circumcised{H4135}{(H8736)}; (kjv-strongs#)

Gen 34:15 But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised; (kjv)

======= Genesis 34:16 ============

Genesis 34:16 then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.(asv)

Genesis 34:16 Dan zullen wij u onze dochteren geven, en uw dochteren zullen wij ons nemen, en wij zullen met u wonen, en wij zullen tot een volk zijn. (NL)

Genesis 34:16 Then will we give{H5414}{(H8804)} our daughters{H1323} unto you, and we will take{H3947}{(H8799)} your daughters{H1323} to us, and we will dwell{H3427}{(H8804)} with you, and we will become one{H259} people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 34:16 Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. (kjv)

======= Genesis 34:17 ============

Genesis 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.(asv)

Genesis 34:17 Maar zo gij naar ons niet zult horen, om besneden te worden, zo zullen wij onze dochteren nemen, en wegtrekken. (NL)

Genesis 34:17 But if ye will not hearken{H8085}{(H8799)} unto us, to be circumcised{H4135}{(H8736)}; then will we take{H3947}{(H8804)} our daughter{H1323}, and we will be gone{H1980}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone. (kjv)

======= Genesis 34:18 ============

Genesis 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.(asv)

Genesis 34:18 En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor, en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. (NL)

Genesis 34:18 And their words{H1697} pleased{H3190}{(H8799)}{H5869} Hamor{H2544}, and Shechem{H7927} Hamor's{H2544} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son. (kjv)

======= Genesis 34:19 ============

Genesis 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was honored above all the house of his father.(asv)

Genesis 34:19 En de jongeling vertoogde niet, deze zaak te doen; want hij had lust in Jakobs dochter; en hij was geeerd boven al zijns vaders huis. (NL)

Genesis 34:19 And the young man{H5288} deferred{H309}{(H8765)} not to do{H6213}{(H8800)} the thing{H1697}, because he had delight{H2654}{(H8804)} in Jacob's{H3290} daughter{H1323}: and he was more honourable{H3513}{(H8737)} than all the house{H1004} of his father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was more honourable than all the house of his father. (kjv)

======= Genesis 34:20 ============

Genesis 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,(asv)

Genesis 34:20 Zo kwam Hemor en Sichem, zijn zoon, tot hunner stadspoort; en zij spraken tot de mannen hunner stad, zeggende: (NL)

Genesis 34:20 And Hamor{H2544} and Shechem{H7927} his son{H1121} came{H935}{(H8799)} unto the gate{H8179} of their city{H5892}, and communed{H1696}{(H8762)} with the men{H582} of their city{H5892}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying, (kjv)

======= Genesis 34:21 ============

Genesis 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for, behold, the land is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.(asv)

Genesis 34:21 Deze mannen zijn vreedzaam met ons; daarom laat hen in dit land wonen, en daarin handelen, en het land (ziet het is wijd van begrip) voor hun aangezicht zijn; wij zullen ons hun dochteren tot vrouwen nemen, en wij zullen onze dochteren aan hen geven. (NL)

Genesis 34:21 These men{H582} are peaceable{H8003} with{H854} us; therefore let them dwell{H3427}{(H8799)} in the land{H776}, and trade{H5503}{(H8799)} therein; for the land{H776}, behold, it is large{H7342} enough{H3027} for them{H6440}; let us take{H3947}{(H8799)} their daughters{H1323} to us for wives{H802}, and let us give{H5414}{(H8799)} them our daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters. (kjv)

======= Genesis 34:22 ============

Genesis 34:22 Only on this condition will the men consent unto us to dwell with us, to become one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.(asv)

Genesis 34:22 Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat zij met ons wonen, om tot een volk te zijn; als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn. (NL)

Genesis 34:22 Only herein{H2063} will the men{H582} consent{H225}{(H8735)} unto us for to dwell{H3427}{(H8800)} with us, to be one{H259} people{H5971}, if every male{H2145} among us be circumcised{H4135}{(H8736)}, as they are circumcised{H4135}{(H8737)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:22 Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised. (kjv)

======= Genesis 34:23 ============

Genesis 34:23 Shall not their cattle and their substance and all their beasts be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.(asv)

Genesis 34:23 Hun vee, en hun bezitting, en al hun beesten, zullen die niet onze zijn? Alleen laat ons hun te wille zijn, en zij zullen met ons wonen. (NL)

Genesis 34:23 Shall not their cattle{H4735} and their substance{H7075} and every beast{H929} of theirs be ours? only let us consent{H225}{(H8735)} unto them, and they will dwell{H3427}{(H8799)} with us. (kjv-strongs#)

Gen 34:23 Shall not their cattle and their substance and every beast of their's be our's? only let us consent unto them, and they will dwell with us. (kjv)

======= Genesis 34:24 ============

Genesis 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.(asv)

Genesis 34:24 En zij hoorden naar Hemor, en naar Sichem, zijn zoon, allen, die ter zijner stadspoort uitgingen; en zij werden besneden, al wat mannelijk was, allen, die ter zijner stadspoort uitgingen. (NL)

Genesis 34:24 And unto Hamor{H2544} and unto Shechem{H7927} his son{H1121} hearkened{H8085}{(H8799)} all that went out{H3318}{(H8802)} of the gate{H8179} of his city{H5892}; and every male{H2145} was circumcised{H4135}{(H8735)}, all that went out{H3318}{(H8802)} of the gate{H8179} of his city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city. (kjv)

======= Genesis 34:25 ============

Genesis 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city unawares, and slew all the males.(asv)

Genesis 34:25 En het geschiedde ten derden dage, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, broeders van Dina, een iegelijk zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad, en doodden al wat mannelijk was. (NL)

Genesis 34:25 And it came to pass on the third{H7992} day{H3117}, when they were sore{H3510}{(H8802)}, that two{H8147} of the sons{H1121} of Jacob{H3290}, Simeon{H8095} and Levi{H3878}, Dinah's{H1783} brethren{H251}, took{H3947}{(H8799)} each man{H376} his sword{H2719}, and came{H935}{(H8799)} upon the city{H5892} boldly{H983}, and slew{H2026}{(H8799)} all the males{H2145}. (kjv-strongs#)

Gen 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males. (kjv)

======= Genesis 34:26 ============

Genesis 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went forth.(asv)

Genesis 34:26 Zij sloegen ook Hemor, en zijn zoon Sichem, dood met de scherpte des zwaards; en zij namen Dina uit Sichems huis, en gingen van daar. (NL)

Genesis 34:26 And they slew{H2026}{(H8804)} Hamor{H2544} and Shechem{H7927} his son{H1121} with the edge{H6310} of the sword{H2719}, and took{H3947} Dinah{H1783} out{H3947}{(H8799)} of Shechem's{H7927} house{H1004}, and went out{H3318}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went out. (kjv)

======= Genesis 34:27 ============

Genesis 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister.(asv)

Genesis 34:27 De zonen van Jakob kwamen over de verslagenen, en plunderden de stad, omdat zij hun zuster verontreinigd hadden. (NL)

Genesis 34:27 The sons{H1121} of Jacob{H3290} came{H935}{(H8804)} upon the slain{H2491}, and spoiled{H962}{(H8799)} the city{H5892}, because they had defiled{H2930}{(H8765)} their sister{H269}. (kjv-strongs#)

Gen 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister. (kjv)

======= Genesis 34:28 ============

Genesis 34:28 They took their flocks and their herds and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field;(asv)

Genesis 34:28 Hun schapen, en hun runderen, en hun ezelen, en hetgeen dat in de stad, en hetgeen dat in het veld was, namen zij. (NL)

Genesis 34:28 They took{H3947}{(H8804)} their sheep{H6629}, and their oxen{H1241}, and their asses{H2543}, and that which was in the city{H5892}, and that which was in the field{H7704}, (kjv-strongs#)

Gen 34:28 They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field, (kjv)

======= Genesis 34:29 ============

Genesis 34:29 and all their wealth, and all their little ones and their wives, took they captive and made a prey, even all that was in the house.(asv)

Genesis 34:29 En al hun vermogen, en al hun kleine kinderen, en hun vrouwen, voerden zij gevankelijk weg, en plunderden denzelven, en al wat binnenshuis was. (NL)

Genesis 34:29 And all their wealth{H2428}, and all their little ones{H2945}, and their wives{H802} took they captive{H7617}{(H8804)}, and spoiled{H962}{(H8799)} even all that was in the house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 34:29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house. (kjv)

======= Genesis 34:30 ============

Genesis 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and, I being few in number, they will gather themselves together against me and smite me; and I shall be destroyed, I and my house.(asv)

Genesis 34:30 Toen zeide Jakob tot Simeon en tot Levi: Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners dezes lands, onder de Kanaanieten, en onder de Ferezieten; en ik ben weinig volks in getal; zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. (NL)

Genesis 34:30 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} to Simeon{H8095} and Levi{H3878}, Ye have troubled{H5916}{(H8804)} me to make me to stink{H887}{(H8687)} among the inhabitants{H3427}{(H8802)} of the land{H776}, among the Canaanites{H3669} and the Perizzites{H6522}: and I being few{H4962} in number{H4557}, they shall gather themselves together{H622}{(H8738)} against me, and slay me{H5221}{(H8689)}; and I shall be destroyed{H8045}{(H8738)}, I and my house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house. (kjv)

======= Genesis 34:31 ============

Genesis 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with a harlot?(asv)

Genesis 34:31 En zij zeiden: Zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? (NL)

Genesis 34:31 And they said{H559}{(H8799)}, Should he deal{H6213}{(H8799)} with our sister{H269} as with an harlot{H2181}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?(kjv)

======= Genesis 35:1 ============

Genesis 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Beth-el, and dwell there: and make there an altar unto God, who appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.(asv)

Genesis 35:1 Daarna zeide God tot Jakob: Maak u op, trek op naar Beth-El, en woon aldaar; en maak daar een altaar dien God, Die u verscheen, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. (NL)

Genesis 35:1 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Arise{H6965}{(H8798)}, go up{H5927}{(H8798)} to Bethel{H1008}, and dwell{H3427}{(H8798)} there: and make{H6213}{(H8798)} there an altar{H4196} unto God{H410}, that appeared{H7200}{(H8737)} unto thee when thou fleddest{H1272}{(H8800)} from the face{H6440} of Esau{H6215} thy brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. (kjv)

======= Genesis 35:2 ============

Genesis 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the foreign gods that are among you, and purify yourselves, and change your garments:(asv)

Genesis 35:2 Toen zeide Jakob tot zijn huisgezin, en tot allen, die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden, die in het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen; (NL)

Genesis 35:2 Then Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his household{H1004}, and to all that were with him, Put away{H5493}{(H8685)} the strange{H5236} gods{H430} that are among you{H8432}, and be clean{H2891}{(H8690)}, and change{H2498}{(H8685)} your garments{H8071}: (kjv-strongs#)

Gen 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments: (kjv)

======= Genesis 35:3 ============

Genesis 35:3 and let us arise, and go up to Beth-el; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.(asv)

Genesis 35:3 En laat ons ons opmaken, en optrekken naar Beth-El; en ik zal daar een altaar maken dien God, Die mij antwoordt ten dage mijner benauwdheid, en met mij geweest is op den weg, die ik gewandeld heb. (NL)

Genesis 35:3 And let us arise{H6965}{(H8799)}, and go up{H5927}{(H8799)} to Bethel{H1008}; and I will make{H6213}{(H8799)} there an altar{H4196} unto God{H410}, who answered{H6030}{(H8802)} me in the day{H3117} of my distress{H6869}, and was with me in the way{H1870} which I went{H1980}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:3 And let us arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. (kjv)

======= Genesis 35:4 ============

Genesis 35:4 And they gave unto Jacob all the foreign gods which were in their hand, and the rings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.(asv)

Genesis 35:4 Toen gaven zij Jakob al die vreemde goden, die in hun hand waren, en de oorsierselen, die aan hun oren waren, en Jakob verborg ze onder den eikeboom, die bij Sichem is. (NL)

Genesis 35:4 And they gave{H5414}{(H8799)} unto Jacob{H3290} all the strange{H5236} gods{H430} which were in their hand{H3027}, and all their earrings{H5141} which were in their ears{H241}; and Jacob{H3290} hid{H2934}{(H8799)} them under the oak{H424} which was by Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 35:4 And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. (kjv)

======= Genesis 35:5 ============

Genesis 35:5 And they journeyed: and a terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.(asv)

Genesis 35:5 En zij reisden heen; en Gods verschrikking was over de steden, die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jakob niet achterna jaagden. (NL)

Genesis 35:5 And they journeyed{H5265}{(H8799)}: and the terror{H2847} of God{H430} was upon the cities{H5892} that were round about{H5439} them, and they did not pursue{H7291}{(H8804)} after{H310} the sons{H1121} of Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 35:5 And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. (kjv)

======= Genesis 35:6 ============

Genesis 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan (the same is Beth-el), he and all the people that were with him.(asv)

Genesis 35:6 Alzo kwam Jakob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan (dat is Beth-El), hij en al het volk, dat bij hem was. (NL)

Genesis 35:6 So Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} to Luz{H3870}, which is in the land{H776} of Canaan{H3667}, that is, Bethel{H1008}, he and all the people{H5971} that were with him. (kjv-strongs#)

Gen 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Bethel, he and all the people that were with him. (kjv)

======= Genesis 35:7 ============

Genesis 35:7 And he built there an altar, and called the place El-beth-el; because there God was revealed unto him, when he fled from the face of his brother.(asv)

Genesis 35:7 En hij bouwde aldaar een altaar, en noemde die plaats El Beth-El; want God was hem aldaar geopenbaard geweest, als hij voor zijns broeders aangezicht vlood. (NL)

Genesis 35:7 And he built{H1129}{(H8799)} there an altar{H4196}, and called{H7121}{(H8799)} the place{H4725} Elbethel{H416}: because there God{H430} appeared{H1540}{(H8738)} unto him, when he fled{H1272}{(H8800)} from the face{H6440} of his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 35:7 And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother. (kjv)

======= Genesis 35:8 ============

Genesis 35:8 And Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried below Beth-el under the oak: and the name of it was called Allon-bacuth.(asv)

Genesis 35:8 En Debora, de voedster van Rebekka, stierf, en zij werd begraven onder aan Beth-El; onder dien eik, welks naam hij noemde Allon-Bachuth. (NL)

Genesis 35:8 But Deborah{H1683} Rebekah's{H7259} nurse{H3243}{(H8688)} died{H4191}{(H8799)}, and she was buried{H6912}{(H8735)} beneath Bethel{H1008} under an oak{H437}: and the name{H8034} of it was called{H7121}{(H8799)} Allonbachuth{H439}. (kjv-strongs#)

Gen 35:8 But Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak: and the name of it was called Allonbachuth. (kjv)

======= Genesis 35:9 ============

Genesis 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came from Paddan-aram, and blessed him.(asv)

Genesis 35:9 En God verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-Aram gekomen was; en Hij zegende hem. (NL)

Genesis 35:9 And God{H430} appeared{H7200}{(H8735)} unto Jacob{H3290} again, when he came{H935}{(H8800)} out of Padanaram{H6307}, and blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him. (kjv)

======= Genesis 35:10 ============

Genesis 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.(asv)

Genesis 35:10 En God zeide tot hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet Jakob genoemd worden, maar Israel zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israel. (NL)

Genesis 35:10 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him, Thy name{H8034} is Jacob{H3290}: thy name{H8034} shall not be called{H7121}{(H8735)} any more Jacob{H3290}, but Israel{H3478} shall be thy name{H8034}: and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Israel{H3478}. (kjv-strongs#)

Gen 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel. (kjv)

======= Genesis 35:11 ============

Genesis 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;(asv)

Genesis 35:11 Voorts zeide God tot hem: Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. (NL)

Genesis 35:11 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him, I am God{H410} Almighty{H7706}: be fruitful{H6509}{(H8798)} and multiply{H7235}{(H8798)}; a nation{H1471} and a company{H6951} of nations{H1471} shall be of thee, and kings{H4428} shall come{H3318}{(H8799)} out of thy loins{H2504}; (kjv-strongs#)

Gen 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins; (kjv)

======= Genesis 35:12 ============

Genesis 35:12 and the land which I gave unto Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.(asv)

Genesis 35:12 En dit land, dat Ik aan Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik u geven; en aan uw zaad na u zal Ik dit land geven. (NL)

Genesis 35:12 And the land{H776} which I gave{H5414}{(H8804)} Abraham{H85} and Isaac{H3327}, to thee I will give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233} after thee{H310} will I give{H5414}{(H8799)} the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 35:12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land. (kjv)

======= Genesis 35:13 ============

Genesis 35:13 And God went up from him in the place where he spake with him.(asv)

Genesis 35:13 Toen voer God van hem op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had. (NL)

Genesis 35:13 And God{H430} went up{H5927}{(H8799)} from him in the place{H4725} where he talked{H1696}{(H8765)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 35:13 And God went up from him in the place where he talked with him. (kjv)

======= Genesis 35:14 ============

Genesis 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he spake with him, a pillar of stone: and he poured out a drink-offering thereon, and poured oil thereon.(asv)

Genesis 35:14 En Jakob stelde een opgericht teken op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken; en hij stortte daarop drankoffer, en goot olie daarover. (NL)

Genesis 35:14 And Jacob{H3290} set up{H5324}{(H8686)} a pillar{H4676} in the place{H4725} where he talked{H1696}{(H8765)} with him, even a pillar{H4678} of stone{H68}: and he poured{H5258}{(H8686)} a drink offering{H5262} thereon, and he poured{H3332}{(H8799)} oil{H8081} thereon. (kjv-strongs#)

Gen 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon. (kjv)

======= Genesis 35:15 ============

Genesis 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Beth-el.(asv)

Genesis 35:15 En Jakob noemde den naam dier plaats, alwaar God met hem gesproken had, Beth-El. (NL)

Genesis 35:15 And Jacob{H3290} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the place{H4725} where God{H430} spake{H1696}{(H8765)} with him, Bethel{H1008}. (kjv-strongs#)

Gen 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Bethel. (kjv)

======= Genesis 35:16 ============

Genesis 35:16 And they journeyed from Beth-el; and there was still some distance to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labor.(asv)

Genesis 35:16 En zij reisden van Beth-El; en er was nog een kleine streek lands om tot Efrath te komen; en Rachel baarde, en zij had het hard in haar baren. (NL)

Genesis 35:16 And they journeyed{H5265}{(H8799)} from Bethel{H1008}; and there was but{H5750} a little{H3530} way{H776} to come{H935}{(H8800)} to Ephrath{H672}: and Rachel{H7354} travailed{H3205}{(H8799)}, and she had hard{H7185}{(H8762)} labour{H3205}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:16 And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour. (kjv)

======= Genesis 35:17 ============

Genesis 35:17 And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, Fear not; for now thou shalt have another son.(asv)

Genesis 35:17 En het geschiedde, als zij het hard had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet; want deze zoon zult gij ook hebben! (NL)

Genesis 35:17 And it came to pass, when she was in hard{H7185}{(H8687)} labour{H3205}{(H8800)}, that the midwife{H3205}{(H8764)} said{H559}{(H8799)} unto her, Fear{H3372}{(H8799)} not; thou shalt have this son{H1121} also. (kjv-strongs#)

Gen 35:17 And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also. (kjv)

======= Genesis 35:18 ============

Genesis 35:18 And it came to pass, as her soul was departing (for she died), that she called his name Ben-oni: but his father called him Benjamin.(asv)

Genesis 35:18 En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem Benjamin. (NL)

Genesis 35:18 And it came to pass, as her soul{H5315} was in departing{H3318}{(H8800)},(for she died{H4191}{(H8804)}) that she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Benoni{H1126}: but his father{H1} called{H7121}{(H8804)} him Benjamin{H1144}. (kjv-strongs#)

Gen 35:18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin. (kjv)

======= Genesis 35:19 ============

Genesis 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath (the same is Beth-lehem).(asv)

Genesis 35:19 Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan den weg naar Efrath, hetwelk is Bethlehem. (NL)

Genesis 35:19 And Rachel{H7354} died{H4191}{(H8799)}, and was buried{H6912}{(H8735)} in the way{H1870} to Ephrath{H672}, which is Bethlehem{H1035}. (kjv-strongs#)

Gen 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. (kjv)

======= Genesis 35:20 ============

Genesis 35:20 And Jacob set up a pillar upon her grave: the same is the Pillar of Rachel's grave unto this day.(asv)

Genesis 35:20 En Jakob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op dezen dag. (NL)

Genesis 35:20 And Jacob{H3290} set{H5324}{(H8686)} a pillar{H4676} upon her grave{H6900}: that is the pillar{H4678} of Rachel's{H7354} grave{H6900} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 35:20 And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel's grave unto this day. (kjv)

======= Genesis 35:21 ============

Genesis 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Eder.(asv)

Genesis 35:21 Toen verreisde Israel, en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal-Eder. (NL)

Genesis 35:21 And Israel{H3478} journeyed{H5265}{(H8799)}, and spread{H5186}{(H8799)} his tent{H168} beyond{H1973} the tower{H4026} of Edar{H4029}. (kjv-strongs#)

Gen 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar. (kjv)

======= Genesis 35:22 ============

Genesis 35:22 And it came to pass, while Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve:(asv)

Genesis 35:22 En het geschiedde, als Israel in dat land woonde, dat Ruben heenging, en lag bij Bilha, zijns vaders bijwijf; en Israel hoorde het. En de zonen van Jakob waren twaalf. (NL)

Genesis 35:22 And it came to pass, when Israel{H3478} dwelt{H7931}{(H8800)} in that land{H776}, that Reuben{H7205} went{H3212}{(H8799)} and lay{H7901}{(H8799)} with Bilhah{H1090} his father's{H1} concubine{H6370}: and Israel{H3478} heard{H8085}{(H8799)} it. Now the sons{H1121} of Jacob{H3290} were twelve{H8147}{H6240}: (kjv-strongs#)

Gen 35:22 And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve: (kjv)

======= Genesis 35:23 ============

Genesis 35:23 the sons of Leah: Reuben, Jacob's first-born, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun;(asv)

Genesis 35:23 De zonen van Lea waren: Ruben, Jakobs eerstgeborene, daarna Simeon, en Levi, en Juda, en Issaschar, en Zebulon. (NL)

Genesis 35:23 The sons{H1121} of Leah{H3812}; Reuben{H7205}, Jacob's{H3290} firstborn{H1060}, and Simeon{H8095}, and Levi{H3878}, and Judah{H3063}, and Issachar{H3485}, and Zebulun{H2074}: (kjv-strongs#)

Gen 35:23 The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun: (kjv)

======= Genesis 35:24 ============

Genesis 35:24 the sons of Rachel: Joseph and Benjamin;(asv)

Genesis 35:24 De zonen van Rachel: Jozef en Benjamin. (NL)

Genesis 35:24 The sons{H1121} of Rachel{H7354}; Joseph{H3130}, and Benjamin{H1144}: (kjv-strongs#)

Gen 35:24 The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin: (kjv)

======= Genesis 35:25 ============

Genesis 35:25 and the sons of Bilhah, Rachel's handmaid: Dan and Naphtali;(asv)

Genesis 35:25 En de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd: Dan en Nafthali. (NL)

Genesis 35:25 And the sons{H1121} of Bilhah{H1090}, Rachel's{H7354} handmaid{H8198}; Dan{H1835}, and Naphtali{H5321}: (kjv-strongs#)

Gen 35:25 And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid; Dan, and Naphtali: (kjv)

======= Genesis 35:26 ============

Genesis 35:26 and the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad and Asher: these are the sons of Jacob, that were born to him in Paddan-aram.(asv)

Genesis 35:26 En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd: Gad en Aser. Deze zijn de zonen van Jakob, die hem geboren zijn in Paddan-Aram. (NL)

Genesis 35:26 And the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, Leah's{H3812} handmaid{H8198}; Gad{H1410}, and Asher{H836}: these are the sons{H1121} of Jacob{H3290}, which were born{H3205}{(H8795)} to him in Padanaram{H6307}. (kjv-strongs#)

Gen 35:26 And the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram. (kjv)

======= Genesis 35:27 ============

Genesis 35:27 And Jacob came unto Isaac his father to Mamre, to Kiriath-arba (the same is Hebron), where Abraham and Isaac sojourned.(asv)

Genesis 35:27 En Jakob kwam tot Izak, zijn vader, in Mamre, te Kirjath-Arba, hetwelk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Izak. (NL)

Genesis 35:27 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} unto Isaac{H3327} his father{H1} unto Mamre{H4471}, unto the city of Arbah{H7153}, which is Hebron{H2275}, where Abraham{H85} and Isaac{H3327} sojourned{H1481}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. (kjv)

======= Genesis 35:28 ============

Genesis 35:28 And the days of Isaac were a hundred and fourscore years.(asv)

Genesis 35:28 En de dagen van Izak waren honderd jaren, en tachtig jaren. (NL)

Genesis 35:28 And the days{H3117} of Isaac{H3327} were an hundred{H3967}{H8141} and fourscore{H8084} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 35:28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years. (kjv)

======= Genesis 35:29 ============

Genesis 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, old and full of days: and Esau and Jacob his sons buried him.(asv)

Genesis 35:29 En Izak gaf den geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen; en zijn zonen Ezau en Jakob begroeven hem. (NL)

Genesis 35:29 And Isaac{H3327} gave up the ghost{H1478}{(H8799)}, and died{H4191}{(H8799)}, and was gathered{H622}{(H8735)} unto his people{H5971}, being old{H2205} and full{H7649} of days{H3117}: and his sons{H1121} Esau{H6215} and Jacob{H3290} buried{H6912}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.(kjv)

======= Genesis 36:1 ============

Genesis 36:1 Now these are the generations of Esau (the same is Edom).(asv)

Genesis 36:1 Dit nu zijn de geboorten van Ezau, welke is Edom. (NL)

Genesis 36:1 Now these are the generations{H8435} of Esau{H6215}, who is Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:1 Now these are the generations of Esau, who is Edom. (kjv)

======= Genesis 36:2 ============

Genesis 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon the Hittite, and Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon the Hivite,(asv)

Genesis 36:2 Ezau nam zijn vrouwen uit de dochteren van Kanaan, Ada, de dochter van Elon, de Hethiet, en Aholibama, de dochter van Ana, de dochter van Zibeon, de Heviet; (NL)

Genesis 36:2 Esau{H6215} took{H3947}{(H8804)} his wives{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}; Adah{H5711} the daughter{H1323} of Elon{H356} the Hittite{H2850}, and Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034} the daughter{H1323} of Zibeon{H6649} the Hivite{H2340}; (kjv-strongs#)

Gen 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite; (kjv)

======= Genesis 36:3 ============

Genesis 36:3 and Basemath Ishmael's daughter, sister of Nebaioth.(asv)

Genesis 36:3 En Basmath, de dochter van Ismael, zuster van Nebajoth. (NL)

Genesis 36:3 And Bashemath{H1315} Ishmael's{H3458} daughter{H1323}, sister{H269} of Nebajoth{H5032}. (kjv-strongs#)

Gen 36:3 And Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth. (kjv)

======= Genesis 36:4 ============

Genesis 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Basemath bare Reuel;(asv)

Genesis 36:4 Ada nu baarde aan Ezau Elifaz, en Basmath baarde Rehuel. (NL)

Genesis 36:4 And Adah{H5711} bare{H3205}{(H8799)} to Esau{H6215} Eliphaz{H464}; and Bashemath{H1315} bare{H3205}{(H8804)} Reuel{H7467}; (kjv-strongs#)

Gen 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel; (kjv)

======= Genesis 36:5 ============

Genesis 36:5 and Oholibamah bare Jeush, and Jalam, and Korah: these are the sons of Esau, that were born unto him in the land of Canaan.(asv)

Genesis 36:5 En Aholibama baarde Jehus, en Jaelam, en Korah. Dit zijn de zonen van Ezau, die hem geboren zijn in het land Kanaan. (NL)

Genesis 36:5 And Aholibamah{H173} bare{H3205}{(H8804)} Jeush{H3274}, and Jaalam{H3281}, and Korah{H7141}: these are the sons{H1121} of Esau{H6215}, which were born{H3205}{(H8795)} unto him in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 36:5 And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 36:6 ============

Genesis 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the souls of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his possessions, which he had gathered in the land of Canaan; and went into a land away from his brother Jacob.(asv)

Genesis 36:6 Ezau nu had genomen zijn vrouwen, en zijn zonen, en zijn dochters, en al de zielen zijns huizes, en zijn vee, en al zijn beesten, en al zijn bezitting, die hij in het land Kanaan geworven had, en was vertrokken naar een ander land, van het aangezicht van zijn broeder Jakob. (NL)

Genesis 36:6 And Esau{H6215} took{H3947}{(H8799)} his wives{H802}, and his sons{H1121}, and his daughters{H1323}, and all the persons{H5315} of his house{H1004}, and his cattle{H4735}, and all his beasts{H929}, and all his substance{H7075}, which he had got{H7408}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}; and went{H3212}{(H8799)} into the country{H776} from the face{H6440} of his brother{H251} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob. (kjv)

======= Genesis 36:7 ============

Genesis 36:7 For their substance was too great for them to dwell together; and the land of their sojournings could not bear them because of their cattle.(asv)

Genesis 36:7 Want hun have was te veel, om samen te wonen; en het land hunner vreemdelingschappen kon ze niet dragen vanwege hun vee. (NL)

Genesis 36:7 For their riches{H7399} were more{H7227} than that they might dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}; and the land{H776} wherein they were strangers{H4033} could{H3201}{(H8804)} not bear{H5375}{(H8800)} them because{H6440} of their cattle{H4735}. (kjv-strongs#)

Gen 36:7 For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle. (kjv)

======= Genesis 36:8 ============

Genesis 36:8 And Esau dwelt in mount Seir: Esau is Edom.(asv)

Genesis 36:8 Derhalve woonde Ezau op het gebergte Seir. Ezau is Edom. (NL)

Genesis 36:8 Thus dwelt{H3427}{(H8799)} Esau{H6215} in mount{H2022} Seir{H8165}: Esau{H6215} is Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:8 Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom. (kjv)

======= Genesis 36:9 ============

Genesis 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:(asv)

Genesis 36:9 Dit nu zijn de geboorten van Ezau, de vader der Edomieten, op het gebergte van Seir. (NL)

Genesis 36:9 And these are the generations{H8435} of Esau{H6215} the father{H1} of the Edomites{H123} in mount{H2022} Seir{H8165}: (kjv-strongs#)

Gen 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir: (kjv)

======= Genesis 36:10 ============

Genesis 36:10 these are the names of Esau's sons: Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Basemath the wife of Esau.(asv)

Genesis 36:10 Dit zijn de namen der zonen van Ezau: Elifaz, de zoon van Ada, Ezau's huisvrouw; Rehuel, de zoon van Basmath, Ezau's huisvrouw. (NL)

Genesis 36:10 These are the names{H8034} of Esau's{H6215} sons{H1121}; Eliphaz{H464} the son{H1121} of Adah{H5711} the wife{H802} of Esau{H6215}, Reuel{H7467} the son{H1121} of Bashemath{H1315} the wife{H802} of Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 36:10 These are the names of Esau's sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau. (kjv)

======= Genesis 36:11 ============

Genesis 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.(asv)

Genesis 36:11 En de zonen van Elifaz waren: Teman, Omar, Zefo, en Gaetam, en Kenaz. (NL)

Genesis 36:11 And the sons{H1121} of Eliphaz{H464} were Teman{H8487}, Omar{H201}, Zepho{H6825}, and Gatam{H1609}, and Kenaz{H7073}. (kjv-strongs#)

Gen 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz. (kjv)

======= Genesis 36:12 ============

Genesis 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these are the sons of Adah, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:12 En Timna was een bijwijf van Elifaz, den zoon van Ezau, en zij baarde aan Elifaz Amalek; dit zijn de zonen van Ada, Ezau's huisvrouw. (NL)

Genesis 36:12 And Timna{H8555} was concubine{H6370} to Eliphaz{H464} Esau's{H6215} son{H1121}; and she bare{H3205}{(H8799)} to Eliphaz{H464} Amalek{H6002}: these were the sons{H1121} of Adah{H5711} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:13 ============

Genesis 36:13 And these are the sons of Reuel: Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Basemath, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:13 En dit zijn de zonen van Rehuel: Nahath, en Zerah, Samma en Mizza; dat zijn geweest de zonen van Basmath, Ezau's huisvrouw. (NL)

Genesis 36:13 And these are the sons{H1121} of Reuel{H7467}; Nahath{H5184}, and Zerah{H2226}, Shammah{H8048}, and Mizzah{H4199}: these were the sons{H1121} of Bashemath{H1315} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:14 ============

Genesis 36:14 And these were the sons of Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jalam, and Korah.(asv)

Genesis 36:14 En dit zijn geweest de zonen van Aholibama, dochter van Ana, dochter van Zibeon, Ezau's huisvrouw; en zij baarde aan Ezau Jehus, en Jaelam, en Korah. (NL)

Genesis 36:14 And these were the sons{H1121} of Aholibamah{H173}, the daughter{H1323} of Anah{H6034} the daughter{H1323} of Zibeon{H6649}, Esau's{H6215} wife{H802}: and she bare{H3205}{(H8799)} to Esau{H6215} Jeush{H3274}, and Jaalam{H3281}, and Korah{H7141}. (kjv-strongs#)

Gen 36:14 And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah. (kjv)

======= Genesis 36:15 ============

Genesis 36:15 These are the chiefs of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the first-born of Esau: chief Teman, chief Omar, chief Zepho, chief Kenaz,(asv)

Genesis 36:15 Dit zijn de vorsten der zonen van Ezau: de zonen van Elifaz, den eerstgeborene van Ezau, waren: de vorst Teman, de vorst Omar, de vorst Zefo, de vorst Kenaz. (NL)

Genesis 36:15 These were dukes{H441} of the sons{H1121} of Esau{H6215}: the sons{H1121} of Eliphaz{H464} the firstborn{H1060} son of Esau{H6215}; duke{H441} Teman{H8487}, duke{H441} Omar{H201}, duke{H441} Zepho{H6825}, duke{H441} Kenaz{H7073}, (kjv-strongs#)

Gen 36:15 These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz, (kjv)

======= Genesis 36:16 ============

Genesis 36:16 chief Korah, chief Gatam, chief Amalek: these are the chiefs that came of Eliphaz in the land of Edom; these are the sons of Adah.(asv)

Genesis 36:16 De vorst Korah, de vorst Gaetam, de vorst Amalek; dat zijn de vorsten van Elifaz in het land Edom; dat zijn de zonen van Ada. (NL)

Genesis 36:16 Duke{H441} Korah{H7141}, duke{H441} Gatam{H1609}, and duke{H441} Amalek{H6002}: these are the dukes{H441} that came of Eliphaz{H464} in the land{H776} of Edom{H123}; these were the sons{H1121} of Adah{H5711}. (kjv-strongs#)

Gen 36:16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah. (kjv)

======= Genesis 36:17 ============

Genesis 36:17 And these are the sons of Reuel, Esau's son: chief Nahath, chief Zerah, chief Shammah, chief Mizzah: these are the chiefs that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Basemath, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:17 En dit zijn de zonen van Rehuel, den zoon van Ezau: de vorst Nahath, de vorst Zera, de vorst Samma, de vorst Mizza; dat zijn de vorsten van Rehuel in het land Edom; dat zijn de zonen van Basmath, de huisvrouw van Ezau. (NL)

Genesis 36:17 And these are the sons{H1121} of Reuel{H7467} Esau's{H6215} son{H1121}; duke{H441} Nahath{H5184}, duke{H441} Zerah{H2226}, duke{H441} Shammah{H8048}, duke{H441} Mizzah{H4199}: these are the dukes{H441} that came of Reuel{H7467} in the land{H776} of Edom{H123}; these are the sons{H1121} of Bashemath{H1315} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:17 And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:18 ============

Genesis 36:18 And these are the sons of Oholibamah, Esau's wife: chief Jeush, chief Jalam, chief Korah: these are the chiefs that came of Oholibamah the daughter of Anah, Esau's wife.(asv)

Genesis 36:18 En dit zijn de zonen van Aholibama, de huisvrouw van Ezau: de vorst Jehus, de vorst Jaelam, de vorst Korah; dat zijn de vorsten van Aholibama, de dochter van Ana, de huisvrouw van Ezau. (NL)

Genesis 36:18 And these are the sons{H1121} of Aholibamah{H173} Esau's{H6215} wife{H802}; duke{H441} Jeush{H3266}, duke{H441} Jaalam{H3281}, duke{H441} Korah{H7141}: these were the dukes{H441} that came of Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034}, Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:18 And these are the sons of Aholibamah Esau's wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:19 ============

Genesis 36:19 These are the sons of Esau, and these are their chiefs: the same is Edom.(asv)

Genesis 36:19 Dat zijn de zonen van Ezau, en dat zijn hunlieder vorsten; hij is Edom. (NL)

Genesis 36:19 These are the sons{H1121} of Esau{H6215}, who is Edom{H123}, and these are their dukes{H441}. (kjv-strongs#)

Gen 36:19 These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes. (kjv)

======= Genesis 36:20 ============

Genesis 36:20 These are the sons of Seir the Horite, the inhabitants of the land: Lotan and Shobal and Zibeon and Anah,(asv)

Genesis 36:20 Dit zijn de zonen van Seir, den Horiet, inwoners van dat land: Lotan, en Sobal, en Zibeon, en Ana, (NL)

Genesis 36:20 These are the sons{H1121} of Seir{H8165} the Horite{H2752}, who inhabited{H3427}{(H8802)} the land{H776}; Lotan{H3877}, and Shobal{H7732}, and Zibeon{H6649}, and Anah{H6034}, (kjv-strongs#)

Gen 36:20 These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, (kjv)

======= Genesis 36:21 ============

Genesis 36:21 and Dishon and Ezer and Dishan: these are the chiefs that came of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.(asv)

Genesis 36:21 En Dison, en Ezer, en Disan; dat zijn de vorsten der Horieten, zonen van Seir, in het land van Edom. (NL)

Genesis 36:21 And Dishon{H1787}, and Ezer{H687}, and Dishan{H1789}: these are the dukes{H441} of the Horites{H2752}, the children{H1121} of Seir{H8165} in the land{H776} of Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:21 And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom. (kjv)

======= Genesis 36:22 ============

Genesis 36:22 And the children of Lotan were Hori and Heman; and Lotan's sister was Timna.(asv)

Genesis 36:22 En de zonen van Lotan waren Hori en Hemam; en Lotans zuster was Timna. (NL)

Genesis 36:22 And the children{H1121} of Lotan{H3877} were Hori{H2753} and Hemam{H1967}; and Lotan's{H3877} sister{H269} was Timna{H8555}. (kjv-strongs#)

Gen 36:22 And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna. (kjv)

======= Genesis 36:23 ============

Genesis 36:23 And these are the children of Shobal: Alvan and Manahath and Ebal, Shepho and Onam.(asv)

Genesis 36:23 En dit zijn de zonen van Sobal: Alvan en Manahath, en Ebal, en Sefo, en Onam. (NL)

Genesis 36:23 And the children{H1121} of Shobal{H7732} were these; Alvan{H5935}, and Manahath{H4506}, and Ebal{H5858}, Shepho{H8195}, and Onam{H208}. (kjv-strongs#)

Gen 36:23 And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam. (kjv)

======= Genesis 36:24 ============

Genesis 36:24 And these are the children of Zibeon: Aiah and Anah; this is Anah who found the hot springs in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.(asv)

Genesis 36:24 En dit zijn de zonen van Zibeon: Aja en Ana, hij is die Ana, die de muilen in de woestijn gevonden heeft, toen hij de ezels van zijn vader Zibeon weidde. (NL)

Genesis 36:24 And these are the children{H1121} of Zibeon{H6649}; both Ajah{H345}, and Anah{H6034}: this was that Anah{H6034} that found{H4672}{(H8804)} the mules{H3222} in the wilderness{H4057}, as he fed{H7462}{(H8800)} the asses{H2543} of Zibeon{H6649} his father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 36:24 And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father. (kjv)

======= Genesis 36:25 ============

Genesis 36:25 And these are the children of Anah: Dishon and Oholibamah the daughter of Anah.(asv)

Genesis 36:25 En dit zijn de zonen van Ana: Dison; en Aholibama was de dochter van Ana. (NL)

Genesis 36:25 And the children{H1121} of Anah{H6034} were these; Dishon{H1787}, and Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034}. (kjv-strongs#)

Gen 36:25 And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah. (kjv)

======= Genesis 36:26 ============

Genesis 36:26 And these are the children of Dishon: Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran.(asv)

Genesis 36:26 En dit zijn de zonen van Dison: Hemdan, en Esban, en Ithran, en Cheran. (NL)

Genesis 36:26 And these are the children{H1121} of Dishon{H1787}; Hemdan{H2533}, and Eshban{H790}, and Ithran{H3506}, and Cheran{H3763}. (kjv-strongs#)

Gen 36:26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran. (kjv)

======= Genesis 36:27 ============

Genesis 36:27 These are the children of Ezer: Bilhan and Zaavan and Akan.(asv)

Genesis 36:27 Dit zijn de zonen van Ezer: Bilhan, en Zaavan, en Akan. (NL)

Genesis 36:27 The children{H1121} of Ezer{H687} are these; Bilhan{H1092}, and Zaavan{H2190}, and Akan{H6130}. (kjv-strongs#)

Gen 36:27 The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan. (kjv)

======= Genesis 36:28 ============

Genesis 36:28 These are the children of Dishan: Uz and Aran.(asv)

Genesis 36:28 Dit zijn de zonen van Disan: Uz en Aran. (NL)

Genesis 36:28 The children{H1121} of Dishan{H1789} are these; Uz{H5780}, and Aran{H765}. (kjv-strongs#)

Gen 36:28 The children of Dishan are these; Uz, and Aran. (kjv)

======= Genesis 36:29 ============

Genesis 36:29 These are the chiefs that came of the Horites: chief Lotan, chief Shobal, chief Zibeon, chief Anah,(asv)

Genesis 36:29 Dit zijn de vorsten der Horieten: de vorst Lotan, de vorst Sobal, de vorst Zibeon, de vorst Ana. (NL)

Genesis 36:29 These are the dukes{H441} that came of the Horites{H2752}; duke{H441} Lotan{H3877}, duke{H441} Shobal{H7732}, duke{H441} Zibeon{H6649}, duke{H441} Anah{H6034}, (kjv-strongs#)

Gen 36:29 These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah, (kjv)

======= Genesis 36:30 ============

Genesis 36:30 chief Dishon, chief Ezer, chief Dishan: these are the chiefs that came of the Horites, according to their chiefs in the land of Seir.(asv)

Genesis 36:30 De vorst Dison, de vorst Ezer, de vorst Disan; dit zijn de vorsten der Horieten, naar hun vorsten in het land Seir. (NL)

Genesis 36:30 Duke{H441} Dishon{H1787}, duke{H441} Ezer{H687}, duke{H441} Dishan{H1789}: these are the dukes{H441} that came of Hori{H2753}, among their dukes{H441} in the land{H776} of Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 36:30 Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir. (kjv)

======= Genesis 36:31 ============

Genesis 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.(asv)

Genesis 36:31 En dit zijn koningen, die geregeerd hebben in het land Edom, eer een koning regeerde over de kinderen Israels. (NL)

Genesis 36:31 And these are the kings{H4428} that reigned{H4427}{(H8804)} in the land{H776} of Edom{H123}, before{H6440} there reigned{H4427}{(H8800)} any king{H4428} over the children{H1121} of Israel{H3478}. (kjv-strongs#)

Gen 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel. (kjv)

======= Genesis 36:32 ============

Genesis 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom; and the name of his city was Dinhabah.(asv)

Genesis 36:32 Bela dan, de zoon van Beor, regeerde in Edom, en de naam zijner stad was Dinhaba. (NL)

Genesis 36:32 And Bela{H1106} the son{H1121} of Beor{H1160} reigned{H4427}{(H8799)} in Edom{H123}: and the name{H8034} of his city{H5892} was Dinhabah{H1838}. (kjv-strongs#)

Gen 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah. (kjv)

======= Genesis 36:33 ============

Genesis 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:33 En Bela stierf, en Jobab, de zoon van Zerah, van Bozra, regeerde in zijn plaats. (NL)

Genesis 36:33 And Bela{H1106} died{H4191}{(H8799)}, and Jobab{H3103} the son{H1121} of Zerah{H2226} of Bozrah{H1224} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:34 ============

Genesis 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:34 En Jobab stierf, en Husam, uit der Temanieten land, regeerde in zijn plaats. (NL)

Genesis 36:34 And Jobab{H3103} died{H4191}{(H8799)}, and Husham{H2367} of the land{H776} of Temani{H8489} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:35 ============

Genesis 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.(asv)

Genesis 36:35 En Husam stierf, en in zijn plaats regeerde Hadad, de zoon van Bedad, die Midian versloeg in het veld van Moab; en de naam zijner stad was Avith. (NL)

Genesis 36:35 And Husham{H2367} died{H4191}{(H8799)}, and Hadad{H1908} the son{H1121} of Bedad{H911}, who smote{H5221}{(H8688)} Midian{H4080} in the field{H7704} of Moab{H4124}, reigned{H4427}{(H8799)} in his stead: and the name{H8034} of his city{H5892} was Avith{H5762}. (kjv-strongs#)

Gen 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. (kjv)

======= Genesis 36:36 ============

Genesis 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:36 En Hadad stierf, en Samla, van Masreka, regeerde in zijn plaats. (NL)

Genesis 36:36 And Hadad{H1908} died{H4191}{(H8799)}, and Samlah{H8072} of Masrekah{H4957} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:37 ============

Genesis 36:37 And Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:37 En Samla stierf, en Saul van Rehoboth, aan de rivier, regeerde in zijn plaats. (NL)

Genesis 36:37 And Samlah{H8072} died{H4191}{(H8799)}, and Saul{H7586} of Rehoboth{H7344} by the river{H5104} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:37 And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:38 ============

Genesis 36:38 And Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.(asv)

Genesis 36:38 En Saul stierf, en Baal-Hanan, de zoon van Achbor, regeerde in zijn plaats. (NL)

Genesis 36:38 And Saul{H7586} died{H4191}{(H8799)}, and Baalhanan{H1177} the son{H1121} of Achbor{H5907} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:38 And Saul died, and Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:39 ============

Genesis 36:39 And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.(asv)

Genesis 36:39 En Baal-Hanan, de zoon van Achbor, stierf, en Hadar regeerde in zijn plaats; en de naam zijner stad was Pahu; en de naam zijner huisvrouw was Mechetabeel, een dochter van Matred, de dochter van Mezahab. (NL)

Genesis 36:39 And Baalhanan{H1177} the son{H1121} of Achbor{H5907} died{H4191}{(H8799)}, and Hadar{H1924} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead: and the name{H8034} of his city{H5892} was Pau{H6464}; and his wife's{H802} name{H8034} was Mehetabel{H4105}, the daughter{H1323} of Matred{H4308}, the daughter{H1323} of Mezahab{H4314}. (kjv-strongs#)

Gen 36:39 And Baalhanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. (kjv)

======= Genesis 36:40 ============

Genesis 36:40 And these are the names of the chiefs that came of Esau, according to their families, after their places, by their names: chief Timna, chief Alvah, chief Jetheth,(asv)

Genesis 36:40 En dit zijn de namen der vorsten van Ezau, naar hun geslachten, naar hun plaatsen, met hun namen: de vorst Timna, de vorst Alva, de vorst Jetheth, (NL)

Genesis 36:40 And these are the names{H8034} of the dukes{H441} that came of Esau{H6215}, according to their families{H4940}, after their places{H4725}, by their names{H8034}; duke{H441} Timnah{H8555}, duke{H441} Alvah{H5933}, duke{H441} Jetheth{H3509}, (kjv-strongs#)

Gen 36:40 And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth, (kjv)

======= Genesis 36:41 ============

Genesis 36:41 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,(asv)

Genesis 36:41 De vorst Aholibama, de vorst Ela, de vorst Pinon, (NL)

Genesis 36:41 Duke{H441} Aholibamah{H173}, duke{H441} Elah{H425}, duke{H441} Pinon{H6373}, (kjv-strongs#)

Gen 36:41 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon, (kjv)

======= Genesis 36:42 ============

Genesis 36:42 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,(asv)

Genesis 36:42 De vorst Kenaz, de vorst Teman, de vorst Mibzar, (NL)

Genesis 36:42 Duke{H441} Kenaz{H7073}, duke{H441} Teman{H8487}, duke{H441} Mibzar{H4014}, (kjv-strongs#)

Gen 36:42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar, (kjv)

======= Genesis 36:43 ============

Genesis 36:43 chief Magdiel, chief Iram: these are the chiefs of Edom, according to their habitations in the land of their possession. This is Esau, the father of the Edomites.(asv)

Genesis 36:43 De vorst Magdiel, de vorst Iram; dit zijn de vorsten van Edom, naar hun woningen, in het land hunner bezitting; hij is Ezau, de vader van Edom. (NL)

Genesis 36:43 Duke{H441} Magdiel{H4025}, duke{H441} Iram{H5902}: these be the dukes{H441} of Edom{H123}, according to their habitations{H4186} in the land{H776} of their possession{H272}: he is Esau{H6215} the father{H1} of the Edomites{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.(kjv)

======= Genesis 37:1 ============

Genesis 37:1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan.(asv)

Genesis 37:1 En Jakob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan. (NL)

Genesis 37:1 And Jacob{H3290} dwelt{H3427}{(H8799)} in the land{H776} wherein his father{H1} was a stranger{H4033}, in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 37:1 And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 37:2 ============

Genesis 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and he was a lad with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives: and Joseph brought the evil report of them unto their father.(asv)

Genesis 37:2 Dit zijn Jakobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van zeventien jaren, weidde de kudde met zijn broeders (en hij was een jongeling), met de zonen van Bilha, en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen; en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. (NL)

Genesis 37:2 These are the generations{H8435} of Jacob{H3290}. Joseph{H3130}, being seventeen{H6240}{H7651} years{H8141} old{H1121}, was feeding{H7462}{(H8802)} the flock{H6629} with his brethren{H251}; and the lad{H5288} was with the sons{H1121} of Bilhah{H1090}, and with the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, his father's{H1} wives{H802}: and Joseph{H3130} brought{H935}{(H8686)} unto his father{H1} their evil{H7451} report{H1681}. (kjv-strongs#)

Gen 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives: and Joseph brought unto his father their evil report. (kjv)

======= Genesis 37:3 ============

Genesis 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colors.(asv)

Genesis 37:3 En Israel had Jozef lief, boven al zijn zonen; want hij was hem een zoon des ouderdoms; en hij maakte hem een veelvervigen rok. (NL)

Genesis 37:3 Now Israel{H3478} loved{H157}{(H8804)} Joseph{H3130} more than all his children{H1121}, because he was the son{H1121} of his old age{H2208}: and he made{H6213}{(H8804)} him a coat{H3801} of many colours{H6446}. (kjv-strongs#)

Gen 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours. (kjv)

======= Genesis 37:4 ============

Genesis 37:4 And his brethren saw that their father loved him more than all his brethren; and they hated him, and could not speak peaceably unto him.(asv)

Genesis 37:4 Als nu zijn broeders zagen, dat hun vader hem boven al zijn broederen liefhad, haatten zij hem, en konden hem niet vredelijk toespreken. (NL)

Genesis 37:4 And when his brethren{H251} saw{H7200}{(H8799)} that their father{H1} loved{H157}{(H8804)} him more than all his brethren{H251}, they hated{H8130}{(H8799)} him, and could{H3201}{(H8804)} not speak{H1696}{(H8763)} peaceably{H7965} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 37:4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. (kjv)

======= Genesis 37:5 ============

Genesis 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren: and they hated him yet the more.(asv)

Genesis 37:5 Ook droomde Jozef een droom, dien hij aan zijn broederen vertelde; daarom haatten zij hem nog te meer. (NL)

Genesis 37:5 And Joseph{H3130} dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472}, and he told{H5046}{(H8686)} it his brethren{H251}: and they hated{H8130}{(H8800)} him yet the more{H3254}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren: and they hated him yet the more. (kjv)

======= Genesis 37:6 ============

Genesis 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:(asv)

Genesis 37:6 En hij zeide tot hen: Hoort toch dezen droom, dien ik gedroomd heb. (NL)

Genesis 37:6 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Hear{H8085}{(H8798)}, I pray you, this dream{H2472} which I have dreamed{H2492}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed: (kjv)

======= Genesis 37:7 ============

Genesis 37:7 for, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves came round about, and made obeisance to my sheaf.(asv)

Genesis 37:7 En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds; en ziet, mijn schoof stond op, en bleef ook staande; en ziet, uw schoven kwamen rondom, en bogen zich neder voor mijn schoof. (NL)

Genesis 37:7 For, behold, we were binding{H481}{(H8764)}{H8432} sheaves{H485} in the field{H7704}, and, lo, my sheaf{H485} arose{H6965}{(H8804)}, and also stood upright{H5324}{(H8738)}; and, behold, your sheaves{H485} stood round about{H5437}{(H8799)}, and made obeisance{H7812}{(H8691)} to my sheaf{H485}. (kjv-strongs#)

Gen 37:7 For, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. (kjv)

======= Genesis 37:8 ============

Genesis 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.(asv)

Genesis 37:8 Toen zeiden zijn broeders tot hem: Zult gij dan ganselijk over ons regeren: zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer, om zijn dromen en om zijn woorden. (NL)

Genesis 37:8 And his brethren{H251} said{H559}{(H8799)} to him, Shalt thou indeed{H4427}{(H8800)} reign{H4427}{(H8799)} over us? or shalt thou indeed{H4910}{(H8800)} have dominion{H4910}{(H8799)} over us? And they hated{H8130}{(H8800)} him yet the more{H3254}{(H8686)} for his dreams{H2472}, and for his words{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words. (kjv)

======= Genesis 37:9 ============

Genesis 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said, Behold, I have dreamed yet a dream: and, behold, the sun and the moon and eleven stars made obeisance to me.(asv)

Genesis 37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neder. (NL)

Genesis 37:9 And he dreamed{H2492}{(H8799)} yet another{H312} dream{H2472}, and told{H5608}{(H8762)} it his brethren{H251}, and said{H559}{(H8799)}, Behold, I have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472} more; and, behold, the sun{H8121} and the moon{H3394} and the eleven{H6240}{H259} stars{H3556} made obeisance{H7812}{(H8693)} to me. (kjv-strongs#)

Gen 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me. (kjv)

======= Genesis 37:10 ============

Genesis 37:10 And he told it to his father, and to his brethren; and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth?(asv)

Genesis 37:10 En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, en zeide tot hem: Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? (NL)

Genesis 37:10 And he told{H5608}{(H8762)} it to his father{H1}, and to his brethren{H251}: and his father{H1} rebuked{H1605}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)} unto him, What is this dream{H2472} that thou hast dreamed{H2492}{(H8804)}? Shall I and thy mother{H517} and thy brethren{H251} indeed{H935}{(H8800)} come{H935}{(H8799)} to bow down{H7812}{(H8692)} ourselves to thee to the earth{H776}? (kjv-strongs#)

Gen 37:10 And he told it to his father, and to his brethren: and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? (kjv)

======= Genesis 37:11 ============

Genesis 37:11 And his brethren envied him; but his father kept the saying in mind.(asv)

Genesis 37:11 Zijn broeders dan benijdden hem; doch zijn vader bewaarde deze zaak. (NL)

Genesis 37:11 And his brethren{H251} envied{H7065}{(H8762)} him; but his father{H1} observed{H8104}{(H8804)} the saying{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 37:11 And his brethren envied him; but his father observed the saying. (kjv)

======= Genesis 37:12 ============

Genesis 37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem.(asv)

Genesis 37:12 En zijn broeders gingen heen, om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. (NL)

Genesis 37:12 And his brethren{H251} went{H3212}{(H8799)} to feed{H7462}{(H8800)} their father's{H1} flock{H6629} in Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. (kjv)

======= Genesis 37:13 ============

Genesis 37:13 And Israel said unto Joseph, Are not thy brethren feeding the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I.(asv)

Genesis 37:13 Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! (NL)

Genesis 37:13 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Do not thy brethren{H251} feed{H7462}{(H8802)} the flock in Shechem{H7927}? come{H3212}{(H8798)}, and I will send thee{H7971}{(H8799)} unto them. And he said{H559}{(H8799)} to him, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 37:13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I. (kjv)

======= Genesis 37:14 ============

Genesis 37:14 And he said to him, Go now, see whether it is well with thy brethren, and well with the flock; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.(asv)

Genesis 37:14 En hij zeide tot hem: Ga toch heen, zie naar den welstand van uw broederen, en naar den welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron, en hij kwam te Sichem. (NL)

Genesis 37:14 And he said{H559}{(H8799)} to him, Go{H3212}{(H8798)}, I pray thee, see{H7200}{(H8798)} whether it be well{H7965} with thy brethren{H251}, and well{H7965} with the flocks{H6629}; and bring{H7725} me word{H1697} again{H7725}{(H8685)}. So he sent{H7971}{(H8799)} him out of the vale{H6010} of Hebron{H2275}, and he came{H935}{(H8799)} to Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 37:14 And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. (kjv)

======= Genesis 37:15 ============

Genesis 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?(asv)

Genesis 37:15 En een man vond hem (want ziet, hij was dwalende in het veld); zo vraagde hem deze man, zeggende: Wat zoekt gij? (NL)

Genesis 37:15 And a certain man{H376} found him{H4672}{(H8799)}, and, behold, he was wandering{H8582}{(H8802)} in the field{H7704}: and the man{H376} asked him{H7592}{(H8799)}, saying{H559}{(H8800)}, What seekest{H1245}{(H8762)} thou? (kjv-strongs#)

Gen 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou? (kjv)

======= Genesis 37:16 ============

Genesis 37:16 And he said, I am seeking my brethren: tell me, I pray thee, where they are feeding [the flock] .(asv)

Genesis 37:16 En hij zeide: Ik zoek mijn broederen; geef mij toch te kennen, waar zij weiden. (NL)

Genesis 37:16 And he said{H559}{(H8799)}, I seek{H1245}{(H8764)} my brethren{H251}: tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee, where{H375} they feed{H7462}{(H8802)} their flocks. (kjv-strongs#)

Gen 37:16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks. (kjv)

======= Genesis 37:17 ============

Genesis 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.(asv)

Genesis 37:17 Zo zeide die man: Zij zijn van hier gereisd; want ik hoorde hen zeggen: Laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na, en vond hen te Dothan. (NL)

Genesis 37:17 And the man{H376} said{H559}{(H8799)}, They are departed{H5265}{(H8804)} hence{H2088}; for I heard{H8085}{(H8804)} them say{H559}{(H8802)}, Let us go{H3212}{(H8799)} to Dothan{H1886}. And Joseph{H3130} went{H3212}{(H8799)} after{H310} his brethren{H251}, and found{H4672}{(H8799)} them in Dothan{H1886}. (kjv-strongs#)

Gen 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan. (kjv)

======= Genesis 37:18 ============

Genesis 37:18 And they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against him to slay him.(asv)

Genesis 37:18 En zij zagen hem van verre; en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listigen raad, om hem te doden. (NL)

Genesis 37:18 And when they saw{H7200}{(H8799)} him afar off{H7350}, even before he came near{H7126}{(H8799)} unto them, they conspired{H5230}{(H8691)} against him to slay{H4191}{(H8687)} him. (kjv-strongs#)

Gen 37:18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. (kjv)

======= Genesis 37:19 ============

Genesis 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.(asv)

Genesis 37:19 En zij zeiden de een tot den ander: Ziet, daar komt die meester-dromer aan! (NL)

Genesis 37:19 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H251}, Behold, this{H1976} dreamer{H1167}{H2472} cometh{H935}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh. (kjv)

======= Genesis 37:20 ============

Genesis 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into one of the pits, and we will say, An evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.(asv)

Genesis 37:20 Nu komt dan, en laat ons hem doodslaan, en hem in een dezer kuilen werpen; en wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten; zo zullen wij zien, wat van zijn dromen worden zal. (NL)

Genesis 37:20 Come{H3212}{(H8798)} now therefore, and let us slay{H2026}{(H8799)} him, and cast{H7993}{(H8686)} him into some{H259} pit{H953}, and we will say{H559}{(H8804)}, Some evil{H7451} beast{H2416} hath devoured{H398}{(H8804)} him: and we shall see{H7200}{(H8799)} what will become of his dreams{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams. (kjv)

======= Genesis 37:21 ============

Genesis 37:21 And Reuben heard it, and delivered him out of their hand, and said, Let us not take his life.(asv)

Genesis 37:21 Ruben hoorde dat, en verloste hem uit hun hand; en hij zeide: Laat ons hem niet aan het leven slaan. (NL)

Genesis 37:21 And Reuben{H7205} heard{H8085}{(H8799)} it, and he delivered{H5337}{(H8686)} him out of their hands{H3027}; and said{H559}{(H8799)}, Let us not kill{H5221}{(H8686)}{H5315} him. (kjv-strongs#)

Gen 37:21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him. (kjv)

======= Genesis 37:22 ============

Genesis 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood; cast him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand upon him: that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father.(asv)

Genesis 37:22 Ook zeide Ruben tot hen: Vergiet geen bloed; werpt hem in dezen kuil die in de woestijn is, en legt de hand niet aan hem; opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. (NL)

Genesis 37:22 And Reuben{H7205} said{H559}{(H8799)} unto them, Shed{H8210}{(H8799)} no blood{H1818}, but cast{H7993}{(H8685)} him into this pit{H953} that is in the wilderness{H4057}, and lay{H7971}{(H8799)} no hand{H3027} upon him; that he might rid{H5337}{(H8687)} him out of their hands{H3027}, to deliver{H7725} him to his father{H1} again{H7725}{(H8687)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again. (kjv)

======= Genesis 37:23 ============

Genesis 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colors that was on him;(asv)

Genesis 37:23 En het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den veelvervigen rok, dien hij aanhad. (NL)

Genesis 37:23 And it came to pass, when Joseph{H3130} was come{H935}{(H8804)} unto his brethren{H251}, that they stript{H6584}{(H8686)}{H853} Joseph{H3130} out of{H854} his coat{H3801}, his coat{H3801} of many colours{H6446} that was on him; (kjv-strongs#)

Gen 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, his coat of many colours that was on him; (kjv)

======= Genesis 37:24 ============

Genesis 37:24 and they took him, and cast him into the pit: and the pit was empty, there was no water in it.(asv)

Genesis 37:24 En zij namen hem, en wierpen hem in den kuil; doch de kuil was ledig; er was geen water in. (NL)

Genesis 37:24 And they took{H3947}{(H8799)} him, and cast{H7993}{(H8686)} him into a pit{H953}: and the pit{H953} was empty{H7386}, there was no water{H4325} in it. (kjv-strongs#)

Gen 37:24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it. (kjv)

======= Genesis 37:25 ============

Genesis 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a caravan of Ishmaelites was coming from Gilead, with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.(asv)

Genesis 37:25 Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen op, en zagen, en ziet, een reisgezelschap van Ismaelieten kwam uit Gilead; en hun kemelen droegen specerijen en balsem, en mirre, reizende, om dat af te brengen naar Egypte. (NL)

Genesis 37:25 And they sat down{H3427}{(H8799)} to eat{H398}{(H8800)} bread{H3899}: and they lifted up{H5375}{(H8799)} their eyes{H5869} and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, a company{H736} of Ishmeelites{H3459} came{H935}{(H8802)} from Gilead{H1568} with their camels{H1581} bearing{H5375}{(H8802)} spicery{H5219} and balm{H6875} and myrrh{H3910}, going{H1980}{(H8802)} to carry it down{H3381}{(H8687)} to Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt. (kjv)

======= Genesis 37:26 ============

Genesis 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother and conceal his blood?(asv)

Genesis 37:26 Toen zeide Juda tot zijn broederen: Wat gewin zal het zijn, dat wij onzen broeder doodslaan, en zijn bloed verbergen? (NL)

Genesis 37:26 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, What profit{H1215} is it if we slay{H2026}{(H8799)} our brother{H251}, and conceal{H3680}{(H8765)} his blood{H1818}? (kjv-strongs#)

Gen 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood? (kjv)

======= Genesis 37:27 ============

Genesis 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother, our flesh. And his brethren hearkened unto him.(asv)

Genesis 37:27 Komt, en laat ons hem aan deze Ismaelieten verkopen, en onze hand zij niet aan hem; want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broederen hoorden hem. (NL)

Genesis 37:27 Come{H3212}{(H8798)}, and let us sell{H4376}{(H8799)} him to the Ishmeelites{H3459}, and let not our hand{H3027} be upon him; for he is our brother{H251} and our flesh{H1320}. And his brethren{H251} were content{H8085}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. (kjv)

======= Genesis 37:28 ============

Genesis 37:28 And there passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt.(asv)

Genesis 37:28 Als nu de Midianietische kooplieden voorbijtogen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit den kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaelieten voor twintig zilverlingen; die brachten Jozef naar Egypte. (NL)

Genesis 37:28 Then there passed{H5674}{(H8799)} by Midianites{H4084} merchantmen{H582}{H5503}{(H8802)}; and they drew{H4900}{(H8799)} and lifted up{H5927}{(H8686)} Joseph{H3130} out of the pit{H953}, and sold{H4376}{(H8799)} Joseph{H3130} to the Ishmeelites{H3459} for twenty{H6242} pieces of silver{H3701}: and they brought{H935}{(H8686)} Joseph{H3130} into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 37:28 Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver: and they brought Joseph into Egypt. (kjv)

======= Genesis 37:29 ============

Genesis 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.(asv)

Genesis 37:29 Als nu Ruben tot den kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in den kuil; toen scheurde hij zijn klederen. (NL)

Genesis 37:29 And Reuben{H7205} returned{H7725}{(H8799)} unto the pit{H953}; and, behold, Joseph{H3130} was not in the pit{H953}; and he rent{H7167}{(H8799)} his clothes{H899}. (kjv-strongs#)

Gen 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes. (kjv)

======= Genesis 37:30 ============

Genesis 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go?(asv)

Genesis 37:30 En hij keerde weder tot zijn broederen, en zeide: De jongeling is er niet; en ik, waar zal ik heengaan? (NL)

Genesis 37:30 And he returned{H7725}{(H8799)} unto his brethren{H251}, and said{H559}{(H8799)}, The child{H3206} is not; and I, whither{H575} shall I go{H935}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go? (kjv)

======= Genesis 37:31 ============

Genesis 37:31 And they took Joseph's coat, and killed a he-goat, and dipped the coat in the blood;(asv)

Genesis 37:31 Toen namen zij Jozefs rok, en zij slachtten een geitenbok, en zij doopten den rok in het bloed. (NL)

Genesis 37:31 And they took{H3947}{(H8799)} Joseph's{H3130} coat{H3801}, and killed{H7819}{(H8799)} a kid{H8163} of the goats{H5795}, and dipped{H2881}{(H8799)} the coat{H3801} in the blood{H1818}; (kjv-strongs#)

Gen 37:31 And they took Joseph's coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood; (kjv)

======= Genesis 37:32 ============

Genesis 37:32 and they sent the coat of many colors, and they brought it to their father, and said, This have we found: know now whether it is thy son's coat or not.(asv)

Genesis 37:32 En zij zonden den veelvervigen rok, en deden hem tot hun vader brengen, en zeiden: Dezen hebben wij gevonden; beken toch, of deze uws zoons rok zij, of niet. (NL)

Genesis 37:32 And they sent{H7971}{(H8762)} the coat{H3801} of many colours{H6446}, and they brought{H935}{(H8686)} it to their father{H1}; and said{H559}{(H8799)}, This have we found{H4672}{(H8804)}: know{H5234}{(H8685)} now whether it be thy son's{H1121} coat{H3801} or no. (kjv-strongs#)

Gen 37:32 And they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said, This have we found: know now whether it be thy son's coat or no. (kjv)

======= Genesis 37:33 ============

Genesis 37:33 And he knew it, and said, It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt torn in pieces.(asv)

Genesis 37:33 En hij bekende hem, en zeide: Het is mijns zoons rok! een boos dier heeft hem opgegeten! voorzeker is Jozef verscheurd! (NL)

Genesis 37:33 And he knew it{H5234}{(H8686)}, and said{H559}{(H8799)}, It is my son's{H1121} coat{H3801}; an evil{H7451} beast{H2416} hath devoured{H398}{(H8804)} him; Joseph{H3130} is without doubt{H2963}{(H8800)} rent in pieces{H2963}{(H8776)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:33 And he knew it, and said, It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt rent in pieces. (kjv)

======= Genesis 37:34 ============

Genesis 37:34 And Jacob rent his garments, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.(asv)

Genesis 37:34 Toen scheurde Jakob zijn klederen, en legde een zak om zijn lenden; en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. (NL)

Genesis 37:34 And Jacob{H3290} rent{H7167}{(H8799)} his clothes{H8071}, and put{H7760}{(H8799)} sackcloth{H8242} upon his loins{H4975}, and mourned{H56}{(H8691)} for his son{H1121} many{H7227} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 37:34 And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days. (kjv)

======= Genesis 37:35 ============

Genesis 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down to Sheol to my son mourning. And his father wept for him.(asv)

Genesis 37:35 En al zijn zonen, en al zijn dochteren maakten zich op, om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten troosten, en zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. (NL)

Genesis 37:35 And all his sons{H1121} and all his daughters{H1323} rose up{H6965}{(H8799)} to comfort{H5162}{(H8763)} him; but he refused{H3985}{(H8762)} to be comforted{H5162}{(H8692)}; and he said{H559}{(H8799)}, For I will go down{H3381}{(H8799)} into the grave{H7585} unto my son{H1121} mourning{H57}. Thus his father{H1} wept{H1058}{(H8799)} for him. (kjv-strongs#)

Gen 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. (kjv)

======= Genesis 37:36 ============

Genesis 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard.(asv)

Genesis 37:36 En de Midianieten verkochten hem in Egypte, aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. (NL)

Genesis 37:36 And the Midianites{H4092} sold{H4376}{(H8804)} him into Egypt{H4714} unto Potiphar{H6318}, an officer{H5631} of Pharaoh's{H6547}, and captain{H8269} of the guard{H2876}. (kjv-strongs#)

Gen 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of the guard.(kjv)

======= Genesis 38:1 ============

Genesis 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah.(asv)

Genesis 38:1 En het geschiedde ten zelven tijde, dat Juda van zijn broederen aftoog, en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. (NL)

Genesis 38:1 And it came to pass at that time{H6256}, that Judah{H3063} went down{H3381}{(H8799)} from his brethren{H251}, and turned{H5186}{(H8799)} in to a certain{H376} Adullamite{H5726}, whose name{H8034} was Hirah{H2437}. (kjv-strongs#)

Gen 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah. (kjv)

======= Genesis 38:2 ============

Genesis 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua; and he took her, and went in unto her.(asv)

Genesis 38:2 En Juda zag aldaar de dochter van een Kanaanietisch man, wiens naam was Sua; en hij nam haar, en ging tot haar in. (NL)

Genesis 38:2 And Judah{H3063} saw{H7200}{(H8799)} there a daughter{H1323} of a certain{H376} Canaanite{H3669}, whose name{H8034} was Shuah{H7770}; and he took her{H3947}{(H8799)}, and went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. (kjv)

======= Genesis 38:3 ============

Genesis 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.(asv)

Genesis 38:3 En zij werd bevrucht, en baarde een zoon, en hij noemde zijn naam Er. (NL)

Genesis 38:3 And she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Er{H6147}. (kjv-strongs#)

Gen 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er. (kjv)

======= Genesis 38:4 ============

Genesis 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan.(asv)

Genesis 38:4 Daarna werd zij weder bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Onan. (NL)

Genesis 38:4 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Onan{H209}. (kjv-strongs#)

Gen 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan. (kjv)

======= Genesis 38:5 ============

Genesis 38:5 And she yet again bare a son, and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him.(asv)

Genesis 38:5 En zij voer nog voort, en baarde een zoon, en noemde zijn naam Sela; doch hij was te Chezib, toen zij hem baarde. (NL)

Genesis 38:5 And she yet again conceived{H3254}{(H8686)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Shelah{H7956}: and he was at Chezib{H3580}, when she bare{H3205}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 38:5 And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him. (kjv)

======= Genesis 38:6 ============

Genesis 38:6 And Judah took a wife for Er his first-born, and her name was Tamar.(asv)

Genesis 38:6 Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Thamar. (NL)

Genesis 38:6 And Judah{H3063} took{H3947}{(H8799)} a wife{H802} for Er{H6147} his firstborn{H1060}, whose name{H8034} was Tamar{H8559}. (kjv-strongs#)

Gen 38:6 And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar. (kjv)

======= Genesis 38:7 ============

Genesis 38:7 And Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of Jehovah; and Jehovah slew him.(asv)

Genesis 38:7 Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des HEEREN ogen; daarom doodde hem de HEERE. (NL)

Genesis 38:7 And Er{H6147}, Judah's{H3063} firstborn{H1060}, was wicked{H7451} in the sight{H5869} of the LORD{H3068}; and the LORD{H3068} slew{H4191}{(H8686)} him. (kjv-strongs#)

Gen 38:7 And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him. (kjv)

======= Genesis 38:8 ============

Genesis 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and perform the duty of a husband's brother unto her, and raise up seed to thy brother.(asv)

Genesis 38:8 Toen zeide Juda tot Onan: Ga in tot uws broeders huisvrouw, en trouw haar in uws broeders naam, en verwek uw broeder zaad. (NL)

Genesis 38:8 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto Onan{H209}, Go in{H935}{(H8798)} unto thy brother's{H251} wife{H802}, and marry{H2992}{(H8761)} her, and raise up{H6965}{(H8685)} seed{H2233} to thy brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. (kjv)

======= Genesis 38:9 ============

Genesis 38:9 And Onan knew that the seed would not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest he should give seed to his brother.(asv)

Genesis 38:9 Doch Onan, wetende, dat dit zaad voor hem niet zoude zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijns broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven. (NL)

Genesis 38:9 And Onan{H209} knew{H3045}{(H8799)} that the seed{H2233} should not be his; and it came to pass, when{H518} he went in{H935}{(H8802)} unto his brother's{H251} wife{H802}, that he spilled{H7843}{(H8765)} it on the ground{H776}, lest{H1115} that he should give{H5414}{(H8800)} seed{H2233} to his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 38:9 And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. (kjv)

======= Genesis 38:10 ============

Genesis 38:10 And the thing which he did was evil in the sight of Jehovah: and he slew him also.(asv)

Genesis 38:10 En het was kwaad in des HEEREN ogen, wat hij deed; daarom doodde Hij hem ook. (NL)

Genesis 38:10 And the thing which{H834} he did{H6213}{(H8804)} displeased{H3415}{(H8799)}{H5869} the LORD{H3068}: wherefore he slew{H4191}{(H8686)} him also. (kjv-strongs#)

Gen 38:10 And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also. (kjv)

======= Genesis 38:11 ============

Genesis 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow in thy father's house, till Shelah my son be grown up; for he said, Lest he also die, like his brethren. And Tamar went and dwelt in her father's house.(asv)

Genesis 38:11 Toen zeide Juda tot Thamar, zijn schoondochter: Blijf weduwe in uws vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt; want hij zeide: Dat niet misschien ook deze sterve, gelijk zijn broeders! Zo ging Thamar heen, en bleef in haar vaders huis. (NL)

Genesis 38:11 Then said{H559}{(H8799)} Judah{H3063} to Tamar{H8559} his daughter in law{H3618}, Remain{H3427}{(H8798)} a widow{H490} at thy father's{H1} house{H1004}, till Shelah{H7956} my son{H1121} be grown{H1431}{(H8799)}: for he said{H559}{(H8804)}, Lest peradventure he die{H4191}{(H8799)} also, as his brethren{H251} did. And Tamar{H8559} went{H3212}{(H8799)} and dwelt{H3427}{(H8799)} in her father's{H1} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. (kjv)

======= Genesis 38:12 ============

Genesis 38:12 And in process of time Shua's daughter, the wife of Judah, died; and Judah was comforted, and went up unto his sheep-shearers to Timnah, he and his friend Hirah the Adullamite.(asv)

Genesis 38:12 Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda; daarna troostte zich Juda, en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend, de Adullamiet. (NL)

Genesis 38:12 And in process{H7235}{(H8799)} of time{H3117} the daughter{H1323} of Shuah{H7770} Judah's{H3063} wife{H802} died{H4191}{(H8799)}; and Judah{H3063} was comforted{H5162}{(H8735)}, and went up{H5927}{(H8799)} unto his sheepshearers{H1494}{(H8802)}{H6629} to Timnath{H8553}, he and his friend{H7453} Hirah{H2437} the Adullamite{H5726}. (kjv-strongs#)

Gen 38:12 And in process of time the daughter of Shuah Judah's wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite. (kjv)

======= Genesis 38:13 ============

Genesis 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnah to shear his sheep.(asv)

Genesis 38:13 En men gaf Thamar te kennen, zeggende: Zie, uw schoonvader gaat op naar Timna, om zijn schapen te scheren. (NL)

Genesis 38:13 And it was told{H5046}{(H8714)} Tamar{H8559}, saying{H559}{(H8800)}, Behold thy father in law{H2524} goeth up{H5927}{(H8802)} to Timnath{H8553} to shear{H1494}{(H8800)} his sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep. (kjv)

======= Genesis 38:14 ============

Genesis 38:14 And she put off from her the garments of her widowhood, and covered herself with her veil, and wrapped herself, and sat in the gate of Enaim, which is by the way to Timnah; for she saw that Shelah was grown up, and she was not given unto him to wife.(asv)

Genesis 38:14 Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af, en zij bedekte zich met een sluier, en bewond zich, en zette zich aan den ingang der twee fonteinen, die op den weg naar Timna is; want zij zag, dat Sela groot geworden was, en zij hem niet ter vrouw was gegeven. (NL)

Genesis 38:14 And she put{H5493} her widow's{H491} garments{H899} off{H5493}{(H8686)} from her, and covered her{H3680}{(H8762)} with a vail{H6809}, and wrapped herself{H5968}{(H8691)}, and sat in{H3427}{(H8799)} an open{H5869} place{H6607}, which is by the way{H1870} to Timnath{H8553}; for she saw{H7200}{(H8804)} that Shelah{H7956} was grown{H1431}{(H8804)}, and she was not given{H5414}{(H8738)} unto him to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 38:14 And she put her widow's garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. (kjv)

======= Genesis 38:15 ============

Genesis 38:15 When Judah saw her, he thought her to be a harlot; for she had covered her face.(asv)

Genesis 38:15 Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. (NL)

Genesis 38:15 When Judah{H3063} saw her{H7200}{(H8799)}, he thought{H2803}{(H8799)} her to be an harlot{H2181}{(H8802)}; because she had covered{H3680}{(H8765)} her face{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 38:15 When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face. (kjv)

======= Genesis 38:16 ============

Genesis 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Come, I pray thee, let me come in unto thee: for he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?(asv)

Genesis 38:16 En hij week tot haar naar den weg, en zeide: Kom toch, laat mij tot u ingaan; want hij wist niet, dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide: Wat zult gij mij geven, dat gij tot mij ingaat? (NL)

Genesis 38:16 And he turned{H5186}{(H8799)} unto her by the way{H1870}, and said{H559}{(H8799)}, Go to{H3051}{(H8798)}, I pray thee, let me come in{H935}{(H8799)} unto thee;(for he knew{H3045}{(H8804)} not that she was his daughter in law{H3618}.) And she said{H559}{(H8799)}, What wilt thou give{H5414}{(H8799)} me, that thou mayest come in{H935}{(H8799)} unto me? (kjv-strongs#)

Gen 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? (kjv)

======= Genesis 38:17 ============

Genesis 38:17 And he said, I will send thee a kid of the goats from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it?(asv)

Genesis 38:17 En hij zeide: Ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide: Zo gij pand zult geven, totdat gij hem zendt. (NL)

Genesis 38:17 And he said{H559}{(H8799)}, I will send{H7971}{(H8762)} thee a kid{H5795}{H1423} from the flock{H6629}. And she said{H559}{(H8799)}, Wilt thou give{H5414}{(H8799)} me a pledge{H6162}, till thou send{H7971}{(H8800)} it? (kjv-strongs#)

Gen 38:17 And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it? (kjv)

======= Genesis 38:18 ============

Genesis 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet and thy cord, and thy staff that is in thy hand. And he gave them to her, and came in unto her, and she conceived by him.(asv)

Genesis 38:18 Toen zeide hij: Wat pand is het, dat ik u geven zal? En zij zeide: Uw zegelring en uw snoer en uw staf, die in uw hand is; hetwelk hij haar gaf, en ging tot haar in; en zij ontving bij hem. (NL)

Genesis 38:18 And he said{H559}{(H8799)}, What{H834} pledge{H6162} shall I give{H5414}{(H8799)} thee? And she said{H559}{(H8799)}, Thy signet{H2368}, and thy bracelets{H6616}, and thy staff{H4294} that is in thine hand{H3027}. And he gave{H5414}{(H8799)} it her, and came in{H935}{(H8799)} unto her, and she conceived{H2029}{(H8799)} by him. (kjv-strongs#)

Gen 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. (kjv)

======= Genesis 38:19 ============

Genesis 38:19 And she arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.(asv)

Genesis 38:19 En zij maakte zich op, en ging heen, en legde haar sluier van zich af, en zij trok aan de klederen van haar weduwschap. (NL)

Genesis 38:19 And she arose{H6965}{(H8799)}, and went away{H3212}{(H8799)}, and laid by{H5493}{(H8686)} her vail{H6809} from her, and put on{H3847}{(H8799)} the garments{H899} of her widowhood{H491}. (kjv-strongs#)

Gen 38:19 And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood. (kjv)

======= Genesis 38:20 ============

Genesis 38:20 And Judah sent the kid of the goats by the hand of his friend the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand: but he found her not.(asv)

Genesis 38:20 En Juda zond den geitenbok door de hand van zijn vriend, den Adullamiet, om het pand uit de hand der vrouw te nemen; maar hij vond haar niet. (NL)

Genesis 38:20 And Judah{H3063} sent{H7971}{(H8799)} the kid{H1423}{H5795} by the hand{H3027} of his friend{H7453} the Adullamite{H5726}, to receive{H3947}{(H8800)} his pledge{H6162} from the woman's{H802} hand{H3027}: but he found her{H4672}{(H8804)} not. (kjv-strongs#)

Gen 38:20 And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand: but he found her not. (kjv)

======= Genesis 38:21 ============

Genesis 38:21 Then he asked the men of her place, saying, Where is the prostitute, that was at Enaim by the wayside? And they said, There hath been no prostitute here.(asv)

Genesis 38:21 En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende: Waar is de hoer, die bij deze twee fonteinen aan den weg was? En zij zeiden: Hier is geen hoer geweest. (NL)

Genesis 38:21 Then he asked{H7592}{(H8799)} the men{H582} of that place{H4725}, saying{H559}{(H8800)}, Where is the harlot{H6948}, that was openly{H5869} by the way side{H1870}? And they said{H559}{(H8799)}, There was no harlot{H6948} in this{H2088} place. (kjv-strongs#)

Gen 38:21 Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place. (kjv)

======= Genesis 38:22 ============

Genesis 38:22 And he returned to Judah, and said, I have not found her; and also the men of the place said, There hath been no prostitute here.(asv)

Genesis 38:22 En hij keerde weder tot Juda, en zeide: Ik heb haar niet gevonden; en ook zeiden de lieden van die plaats: Hier is geen hoer geweest. (NL)

Genesis 38:22 And he returned{H7725}{(H8799)} to Judah{H3063}, and said{H559}{(H8799)}, I cannot{H3808} find{H4672}{(H8804)} her; and also the men{H582} of the place{H4725} said{H559}{(H8804)}, that there was no harlot{H6948} in this place. (kjv-strongs#)

Gen 38:22 And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place. (kjv)

======= Genesis 38:23 ============

Genesis 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be put to shame: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.(asv)

Genesis 38:23 Toen zeide Juda: Zij neme het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden; zie, ik heb deze bok gezonden; maar gij hebt haar niet gevonden. (NL)

Genesis 38:23 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, Let her take{H3947}{(H8799)} it to her, lest we be shamed{H937}: behold, I sent{H7971}{(H8804)} this kid{H1423}, and thou hast not found{H4672}{(H8804)} her. (kjv-strongs#)

Gen 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her. (kjv)

======= Genesis 38:24 ============

Genesis 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter-in-law hath played the harlot; and moreover, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.(asv)

Genesis 38:24 En het geschiedde omtrent na drie maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Thamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd, en ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda: Breng ze hervoor, dat zij verbrand worde! (NL)

Genesis 38:24 And it came to pass about three{H7969} months{H2320} after, that it was told{H5046}{(H8714)} Judah{H3063}, saying{H559}{(H8800)}, Tamar{H8559} thy daughter in law{H3618} hath played the harlot{H2181}{(H8804)}; and also, behold, she is with child{H2030} by whoredom{H2183}. And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, Bring her forth{H3318}{(H8685)}, and let her be burnt{H8313}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. (kjv)

======= Genesis 38:25 ============

Genesis 38:25 When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and the cords, and the staff.(asv)

Genesis 38:25 Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader, om te zeggen: Bij den man, wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger; en zij zeide: Beken toch, wiens deze zegelring, en deze snoeren, en deze staf zijn. (NL)

Genesis 38:25 When she was brought forth{H3318}{(H8716)}, she sent{H7971}{(H8804)} to her father in law{H2524}, saying{H559}{(H8800)}, By the man{H376}, whose these are, am I with child{H2030}: and she said{H559}{(H8799)}, Discern{H5234}{(H8685)}, I pray thee, whose are these, the signet{H2858}, and bracelets{H6616}, and staff{H4294}. (kjv-strongs#)

Gen 38:25 When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff. (kjv)

======= Genesis 38:26 ============

Genesis 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She is more righteous than I, forasmuch as I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.(asv)

Genesis 38:26 En Juda kende ze, en zeide: Zij is rechtvaardiger dan ik, daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. (NL)

Genesis 38:26 And Judah{H3063} acknowledged{H5234}{(H8686)} them, and said{H559}{(H8799)}, She hath been more righteous{H6663}{(H8804)} than I; because that I gave{H5414}{(H8804)} her not to Shelah{H7956} my son{H1121}. And he knew her{H3045}{(H8800)} again{H3254}{(H8804)} no more. (kjv-strongs#)

Gen 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. (kjv)

======= Genesis 38:27 ============

Genesis 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.(asv)

Genesis 38:27 En het geschiedde ten tijde, als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. (NL)

Genesis 38:27 And it came to pass in the time{H6256} of her travail{H3205}{(H8800)}, that, behold, twins{H8380} were in her womb{H990}. (kjv-strongs#)

Gen 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb. (kjv)

======= Genesis 38:28 ============

Genesis 38:28 And it came to pass, when she travailed, that one put out a hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.(asv)

Genesis 38:28 En het geschiedde, als zij baarde, dat een de hand uitgaf; en de vroedvrouw nam dezelve, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: Deze komt het eerst uit. (NL)

Genesis 38:28 And it came to pass, when she travailed{H3205}{(H8800)}, that the one put out{H5414}{(H8799)} his hand{H3027}: and the midwife{H3205}{(H8764)} took{H3947}{(H8799)} and bound{H7194}{(H8799)} upon his hand{H3027} a scarlet thread{H8144}, saying{H559}{(H8800)}, This came out{H3318}{(H8804)} first{H7223}. (kjv-strongs#)

Gen 38:28 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. (kjv)

======= Genesis 38:29 ============

Genesis 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, Wherefore hast thou made a breach for thyself? therefore his name was called Perez.(asv)

Genesis 38:29 Maar het geschiedde, als hij zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit; en zij zeide: Hoe zijt gij doorgebroken? op u is de breuke! en men noemde zijn naam Perez. (NL)

Genesis 38:29 And it came to pass, as he drew back{H7725}{(H8688)} his hand{H3027}, that, behold, his brother{H251} came out{H3318}{(H8804)}: and she said{H559}{(H8799)}, How hast thou broken forth{H6555}{(H8804)}? this breach{H6556} be upon thee: therefore his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Pharez{H6557}. (kjv-strongs#)

Gen 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez. (kjv)

======= Genesis 38:30 ============

Genesis 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zerah.(asv)

Genesis 38:30 En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was; en men noemde zijn naam Zera. (NL)

Genesis 38:30 And afterward{H310} came out{H3318}{(H8804)} his brother{H251}, that had the scarlet thread{H8144} upon his hand{H3027}: and his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Zarah{H2226}. (kjv-strongs#)

Gen 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.(kjv)

======= Genesis 39:1 ============

Genesis 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hand of the Ishmaelites, that had brought him down thither.(asv)

Genesis 39:1 Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd; en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaelieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. (NL)

Genesis 39:1 And Joseph{H3130} was brought down{H3381}{(H8717)} to Egypt{H4714}; and Potiphar{H6318}, an officer{H5631} of Pharaoh{H6547}, captain{H8269} of the guard{H2876}, an Egyptian{H376}{H4713}, bought{H7069}{(H8799)} him of the hands{H3027} of the Ishmeelites{H3459}, which had brought him down{H3381}{(H8689)} thither. (kjv-strongs#)

Gen 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither. (kjv)

======= Genesis 39:2 ============

Genesis 39:2 And Jehovah was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.(asv)

Genesis 39:2 En de HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij was in het huis van zijn heer, den Egyptenaar. (NL)

Genesis 39:2 And the LORD{H3068} was with Joseph{H3130}, and he was a prosperous{H6743}{(H8688)} man{H376}; and he was in the house{H1004} of his master{H113} the Egyptian{H4713}. (kjv-strongs#)

Gen 39:2 And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian. (kjv)

======= Genesis 39:3 ============

Genesis 39:3 And his master saw that Jehovah was with him, and that Jehovah made all that he did to prosper in his hand.(asv)

Genesis 39:3 Als nu zijn heer zag, dat de HEERE met hem was, en dat de HEERE al wat hij deed, door zijn hand voorspoedig maakte; (NL)

Genesis 39:3 And his master{H113} saw{H7200}{(H8799)} that the LORD{H3068} was with him, and that the LORD{H3068} made all that he did{H6213}{(H8802)} to prosper{H6743}{(H8688)} in his hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 39:3 And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand. (kjv)

======= Genesis 39:4 ============

Genesis 39:4 And Joseph found favor in his sight, and he ministered unto him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.(asv)

Genesis 39:4 Zo vond Jozef genade in zijn ogen, en diende hem; en hij stelde hem over zijn huis; en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. (NL)

Genesis 39:4 And Joseph{H3130} found{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in his sight{H5869}, and he served{H8334}{(H8762)} him: and he made him overseer{H6485}{(H8686)} over his house{H1004}, and all that he had{H3426} he put{H5414}{(H8804)} into his hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 39:4 And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. (kjv)

======= Genesis 39:5 ============

Genesis 39:5 And it came to pass from the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, that Jehovah blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of Jehovah was upon all that he had, in the house and in the field.(asv)

Genesis 39:5 En het geschiedde van toen af, dat hij hem over zijn huis, en over al wat het zijne was, gesteld had, dat de HEERE des Egyptenaars huis zegende, om Jozefs wil; ja, de zegen des HEEREN was in alles, wat hij had, in het huis en in het veld. (NL)

Genesis 39:5 And it came to pass from the time{H227} that he had made him overseer{H6485}{(H8689)} in his house{H1004}, and over all that he had{H3426}, that the LORD{H3068} blessed{H1288}{(H8762)} the Egyptian's{H4713} house{H1004} for Joseph's{H3130} sake{H1558}; and the blessing{H1293} of the LORD{H3068} was upon all that he had{H3426} in the house{H1004}, and in the field{H7704}. (kjv-strongs#)

Gen 39:5 And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field. (kjv)

======= Genesis 39:6 ============

Genesis 39:6 And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not aught [that was] with him, save the bread which he did eat. And Joseph was comely, and well-favored.(asv)

Genesis 39:6 En hij liet alles, wat hij had, in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood, dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante, en schoon van aangezicht. (NL)

Genesis 39:6 And he left{H5800}{(H8799)} all that he had in Joseph's{H3130} hand{H3027}; and he knew{H3045}{(H8804)} not ought{H3972} he had, save{H518} the bread{H3899} which he did eat{H398}{(H8802)}. And Joseph{H3130} was a goodly{H8389} person, and well{H3303} favoured{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 39:6 And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not ought he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and well favoured. (kjv)

======= Genesis 39:7 ============

Genesis 39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.(asv)

Genesis 39:7 En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp; en zij zeide: lig bij mij! (NL)

Genesis 39:7 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that his master's{H113} wife{H802} cast{H5375}{(H8799)} her eyes{H5869} upon Joseph{H3130}; and she said{H559}{(H8799)}, Lie{H7901}{(H8798)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me. (kjv)

======= Genesis 39:8 ============

Genesis 39:8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master knoweth not what is with me in the house, and he hath put all that he hath into my hand:(asv)

Genesis 39:8 Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijns heren: Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is; en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. (NL)

Genesis 39:8 But he refused{H3985}{(H8762)}, and said{H559}{(H8799)} unto his master's{H113} wife{H802}, Behold, my master{H113} wotteth{H3045}{(H8804)} not what is with me in the house{H1004}, and he hath committed{H5414}{(H8804)} all that he hath{H3426} to my hand{H3027}; (kjv-strongs#)

Gen 39:8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand; (kjv)

======= Genesis 39:9 ============

Genesis 39:9 he is not greater in this house than I; neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?(asv)

Genesis 39:9 Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt; hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God! (NL)

Genesis 39:9 There is none greater{H1419} in this house{H1004} than I; neither{H3808} hath he kept back{H2820}{(H8804)} any thing{H3972} from me but thee, because{H834} thou{H859} art his wife{H802}: how then can I do{H6213}{(H8799)} this great{H1419} wickedness{H7451}, and sin{H2398}{(H8804)} against God{H430}? (kjv-strongs#)

Gen 39:9 There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God? (kjv)

======= Genesis 39:10 ============

Genesis 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, [or] to be with her.(asv)

Genesis 39:10 En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen, en bij haar te zijn; (NL)

Genesis 39:10 And it came to pass, as she spake{H1696}{(H8763)} to Joseph{H3130} day{H3117} by day{H3117}, that he hearkened{H8085}{(H8804)} not unto her, to lie{H7901}{(H8800)} by her{H681}, or to be with her. (kjv-strongs#)

Gen 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. (kjv)

======= Genesis 39:11 ============

Genesis 39:11 And it came to pass about this time, that he went into the house to do his work; and there was none of the men of the house there within.(asv)

Genesis 39:11 Zo gebeurde het op zulk een dag, dat hij in het huis kwam, om zijn werk te doen; en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. (NL)

Genesis 39:11 And it came to pass about this time{H3117}, that Joseph went{H935}{(H8799)} into the house{H1004} to do{H6213}{(H8800)} his business{H4399}; and there was none of the men{H376}{H582} of the house{H1004} there within. (kjv-strongs#)

Gen 39:11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business; and there was none of the men of the house there within. (kjv)

======= Genesis 39:12 ============

Genesis 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.(asv)

Genesis 39:12 En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: Lig bij mij! En hij liet zijn kleed in haar hand, en vluchtte, en ging uit naar buiten. (NL)

Genesis 39:12 And she caught{H8610}{(H8799)} him by his garment{H899}, saying{H559}{(H8800)}, Lie{H7901}{(H8798)} with me: and he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} in her hand{H3027}, and fled{H5127}{(H8799)}, and got{H3318}{(H8799)} him out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out. (kjv)

======= Genesis 39:13 ============

Genesis 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,(asv)

Genesis 39:13 En het geschiedde, als zij zag, dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had, en naar buiten gevlucht was; (NL)

Genesis 39:13 And it came to pass, when she saw{H7200}{(H8800)} that he had left{H5800}{(H8804)} his garment{H899} in her hand{H3027}, and was fled{H5127}{(H8799)} forth{H2351}, (kjv-strongs#)

Gen 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth, (kjv)

======= Genesis 39:14 ============

Genesis 39:14 that she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in a Hebrew unto us to mock us: he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice:(asv)

Genesis 39:14 Zo riep zij de lieden van haar huis, en sprak tot hen, zeggende: Ziet, hij heeft ons den Hebreeuwsen man ingebracht, om met ons te spotten; hij is tot mij gekomen, om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luider stem; (NL)

Genesis 39:14 That she called{H7121}{(H8799)} unto the men{H582} of her house{H1004}, and spake{H559}{(H8799)} unto them, saying{H559}{(H8800)}, See{H7200}{(H8798)}, he hath brought in{H935}{(H8689)} an Hebrew{H376}{H5680} unto us to mock{H6711}{(H8763)} us; he came in{H935}{(H8804)} unto me to lie{H7901}{(H8800)} with me, and I cried{H7121}{(H8799)} with a loud{H1419} voice{H6963}: (kjv-strongs#)

Gen 39:14 That she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us; he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice: (kjv)

======= Genesis 39:15 ============

Genesis 39:15 and it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment by me, and fled, and got him out.(asv)

Genesis 39:15 En het geschiedde, als hij hoorde, dat ik mijn stem verhief, en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij, en vluchtte, en ging uit naar buiten. (NL)

Genesis 39:15 And it came to pass, when he heard{H8085}{(H8800)} that I lifted up{H7311}{(H8689)} my voice{H6963} and cried{H7121}{(H8799)}, that he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} with me{H681}, and fled{H5127}{(H8799)}, and got him{H3318}{(H8799)} out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:15 And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out. (kjv)

======= Genesis 39:16 ============

Genesis 39:16 And she laid up his garment by her, until his master came home.(asv)

Genesis 39:16 En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. (NL)

Genesis 39:16 And she laid up{H3240}{(H8686)} his garment{H899} by her{H681}, until his lord{H113} came{H935}{(H8800)} home{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 39:16 And she laid up his garment by her, until his lord came home. (kjv)

======= Genesis 39:17 ============

Genesis 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, whom thou hast brought unto us, came in unto me to mock me:(asv)

Genesis 39:17 Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: De Hebreeuwse knecht, dien gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen, om met mij te spotten. (NL)

Genesis 39:17 And she spake{H1696}{(H8762)} unto him according to these words{H1697}, saying{H559}{(H8800)}, The Hebrew{H5680} servant{H5650}, which thou hast brought{H935}{(H8689)} unto us, came in{H935}{(H8804)} unto me to mock{H6711}{(H8763)} me: (kjv-strongs#)

Gen 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me: (kjv)

======= Genesis 39:18 ============

Genesis 39:18 and it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment by me, and fled out.(asv)

Genesis 39:18 En het is geschied, als ik mijn stem verhief, en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet, en vluchtte naar buiten. (NL)

Genesis 39:18 And it came to pass, as I lifted up{H7311}{(H8687)} my voice{H6963} and cried{H7121}{(H8799)}, that he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} with me{H681}, and fled{H5127}{(H8799)} out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:18 And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out. (kjv)

======= Genesis 39:19 ============

Genesis 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.(asv)

Genesis 39:19 En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende: Naar deze zelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. (NL)

Genesis 39:19 And it came to pass, when his master{H113} heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of his wife{H802}, which she spake{H1696}{(H8765)} unto him, saying{H559}{(H8800)}, After this manner{H1697} did{H6213}{(H8804)} thy servant{H5650} to me; that his wrath{H639} was kindled{H2734}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled. (kjv)

======= Genesis 39:20 ============

Genesis 39:20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, the place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison.(asv)

Genesis 39:20 En Jozefs heer nam hem, en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse, waar des konings gevangenen gevangen waren; alzo was hij daar in het gevangenhuis. (NL)

Genesis 39:20 And Joseph's{H3130} master{H113} took{H3947}{(H8799)} him, and put him{H5414}{(H8799)} into the prison{H1004}{H5470}, a place{H4725} where the king's{H4428} prisoners{H615} were bound{H631}{(H8803)}: and he was there in the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 39:20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison. (kjv)

======= Genesis 39:21 ============

Genesis 39:21 But Jehovah was with Joseph, and showed kindness unto him, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison.(asv)

Genesis 39:21 Doch de HEERE was met Jozef, en wende Zijn goedertierenheid tot hem; en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis. (NL)

Genesis 39:21 But the LORD{H3068} was with Joseph{H3130}, and shewed{H5186}{(H8799)} him mercy{H2617}, and gave{H5414}{(H8799)} him favour{H2580} in the sight{H5869} of the keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 39:21 But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison. (kjv)

======= Genesis 39:22 ============

Genesis 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.(asv)

Genesis 39:22 En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen, die in het gevangenhuis waren, in Jozefs hand; en al wat zij daar deden, deed hij. (NL)

Genesis 39:22 And the keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470} committed{H5414}{(H8799)} to Joseph's{H3130} hand{H3027} all the prisoners{H615} that were in the prison{H1004}{H5470}; and whatsoever they did{H6213}{(H8802)} there, he was the doer{H6213}{(H8802)} of it. (kjv-strongs#)

Gen 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it. (kjv)

======= Genesis 39:23 ============

Genesis 39:23 The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because Jehovah was with him; and that which he did, Jehovah made it to prosper.(asv)

Genesis 39:23 De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding, dat in zijn hand was, overmits dat de HEERE met hem was; en wat hij deed, dat deed de HEERE wel gedijen. (NL)

Genesis 39:23 The keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470} looked{H7200}{(H8802)} not to any thing{H3972} that was under his hand{H3027}; because the LORD{H3068} was with him, and that which he did{H6213}{(H8802)}, the LORD{H3068} made it to prosper{H6743}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 39:23 The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the LORD was with him, and that which he did, the LORD made it to prosper.(kjv)

======= Genesis 40:1 ============

Genesis 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt.(asv)

Genesis 40:1 En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker, zondigden tegen hun heer, tegen den koning van Egypte. (NL)

Genesis 40:1 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that the butler{H8248}{(H8688)} of the king{H4428} of Egypt{H4714} and his baker{H644}{(H8802)} had offended{H2398}{(H8804)} their lord{H113} the king{H4428} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt. (kjv)

======= Genesis 40:2 ============

Genesis 40:2 And Pharaoh was wroth against his two officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.(asv)

Genesis 40:2 Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op den overste der schenkers, en op den overste der bakkers. (NL)

Genesis 40:2 And Pharaoh{H6547} was wroth{H7107}{(H8799)} against{H5921} two{H8147} of his officers{H5631}, against the chief{H8269} of the butlers{H8248}{(H8688)}, and against the chief{H8269} of the bakers{H644}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:2 And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers. (kjv)

======= Genesis 40:3 ============

Genesis 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.(asv)

Genesis 40:3 En hij leverde hen in bewaring, ten huize van den overste der trawanten, in het gevangenhuis, ter plaatse, waar Jozef gevangen was. (NL)

Genesis 40:3 And he put{H5414}{(H8799)} them in ward{H4929} in the house{H1004} of the captain{H8269} of the guard{H2876}, into the prison{H1004}{H5470}, the place{H4725} where Joseph{H3130} was bound{H631}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. (kjv)

======= Genesis 40:4 ============

Genesis 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he ministered unto them: and they continued a season in ward.(asv)

Genesis 40:4 En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende; en zij waren sommige dagen in bewaring. (NL)

Genesis 40:4 And the captain{H8269} of the guard{H2876} charged{H6485}{(H8799)} Joseph{H3130} with them, and he served{H8334}{(H8762)} them: and they continued a season{H3117} in ward{H4929}. (kjv-strongs#)

Gen 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward. (kjv)

======= Genesis 40:5 ============

Genesis 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.(asv)

Genesis 40:5 Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom, in een nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. (NL)

Genesis 40:5 And they dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472} both of them{H8147}, each man{H376} his dream{H2472} in one{H259} night{H3915}, each man{H376} according to the interpretation{H6623} of his dream{H2472}, the butler{H8248}{(H8688)} and the baker{H644}{(H8802)} of the king{H4428} of Egypt{H4714}, which were bound{H631}{(H8803)} in the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. (kjv)

======= Genesis 40:6 ============

Genesis 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and saw them, and, behold, they were sad.(asv)

Genesis 40:6 En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan, en ziet, zij waren ontsteld. (NL)

Genesis 40:6 And Joseph{H3130} came in{H935}{(H8799)} unto them in the morning{H1242}, and looked{H7200}{(H8799)} upon them, and, behold, they were sad{H2196}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad. (kjv)

======= Genesis 40:7 ============

Genesis 40:7 And he asked Pharaoh's officers that were with him in ward in his master's house, saying, Wherefore look ye so sad to-day?(asv)

Genesis 40:7 Toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? (NL)

Genesis 40:7 And he asked{H7592}{(H8799)} Pharaoh's{H6547} officers{H5631} that were with him in the ward{H4929} of his lord's{H113} house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Wherefore look{H6440} ye so sadly{H7451} to day{H3117}? (kjv-strongs#)

Gen 40:7 And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly to day? (kjv)

======= Genesis 40:8 ============

Genesis 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell it me, I pray you.(asv)

Genesis 40:8 En zij zeiden tot hem: Wij hebben een droom gedroomd, en er is niemand, die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen: Zijn de uitleggingen niet van God? Vertelt ze mij toch. (NL)

Genesis 40:8 And they said{H559}{(H8799)} unto him, We have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472}, and there is no interpreter{H6622}{(H8802)} of it. And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, Do not interpretations{H6623} belong to God{H430}? tell me{H5608}{(H8761)} them, I pray you. (kjv-strongs#)

Gen 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you. (kjv)

======= Genesis 40:9 ============

Genesis 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;(asv)

Genesis 40:9 Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom, en zeide tot hem: In mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht; (NL)

Genesis 40:9 And the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} told{H5608}{(H8762)} his dream{H2472} to Joseph{H3130}, and said{H559}{(H8799)} to him, In my dream{H2472}, behold, a vine{H1612} was before me{H6440}; (kjv-strongs#)

Gen 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me; (kjv)

======= Genesis 40:10 ============

Genesis 40:10 and in the vine were three branches: and it was as though it budded, [and] its blossoms shot forth; [and] the clusters thereof brought forth ripe grapes:(asv)

Genesis 40:10 En aan den wijnstok waren drie ranken; en hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. (NL)

Genesis 40:10 And in the vine{H1612} were three{H7969} branches{H8299}: and it was as though it budded{H6524}{(H8802)}, and her blossoms{H5322} shot forth{H5927}{(H8804)}; and the clusters{H811} thereof brought forth ripe{H1310}{(H8689)} grapes{H6025}: (kjv-strongs#)

Gen 40:10 And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes: (kjv)

======= Genesis 40:11 ============

Genesis 40:11 and Pharaoh's cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.(asv)

Genesis 40:11 En Farao's beker was in mijn hand; en ik nam die druiven, en drukte ze uit in Farao's beker, en ik gaf den beker op Farao's hand. (NL)

Genesis 40:11 And Pharaoh's{H6547} cup{H3563} was in my hand{H3027}: and I took{H3947}{(H8799)} the grapes{H6025}, and pressed{H7818}{(H8799)} them into Pharaoh's{H6547} cup{H3563}, and I gave{H5414}{(H8799)} the cup{H3563} into Pharaoh's{H6547} hand{H3709}. (kjv-strongs#)

Gen 40:11 And Pharaoh's cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. (kjv)

======= Genesis 40:12 ============

Genesis 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: the three branches are three days;(asv)

Genesis 40:12 Toen zeide Jozef tot hem: Dit is zijn uitlegging: de drie ranken zijn drie dagen. (NL)

Genesis 40:12 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto him, This is the interpretation{H6623} of it: The three{H7969} branches{H8299} are three{H7969} days{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days: (kjv)

======= Genesis 40:13 ============

Genesis 40:13 within yet three days shall Pharaoh lift up thy head, and restore thee unto thine office: and thou shalt give Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.(asv)

Genesis 40:13 Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen, en zal u in uw staat herstellen; en gij zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze, toen gij zijn schenker waart. (NL)

Genesis 40:13 Yet{H5750} within three{H7969} days{H3117} shall Pharaoh{H6547} lift up{H5375}{(H8799)} thine head{H7218}, and restore{H7725}{(H8689)} thee unto thy place{H3653}: and thou shalt deliver{H5414}{(H8804)} Pharaoh's{H6547} cup{H3563} into his hand{H3027}, after the former{H7223} manner{H4941} when thou wast his butler{H8248}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:13 Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler. (kjv)

======= Genesis 40:14 ============

Genesis 40:14 But have me in thy remembrance when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:(asv)

Genesis 40:14 Doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij melding bij Farao, en maak, dat ik uit dit huis kome. (NL)

Genesis 40:14 But think{H2142}{(H8804)} on me when it shall be well{H3190}{(H8799)} with thee, and shew{H6213}{(H8804)} kindness{H2617}, I pray thee, unto me, and make mention{H2142}{(H8689)} of me unto Pharaoh{H6547}, and bring me{H3318}{(H8689)} out of this house{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 40:14 But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house: (kjv)

======= Genesis 40:15 ============

Genesis 40:15 for indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.(asv)

Genesis 40:15 Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreen; en ook heb ik hier niets gedaan, dat zij mij in dezen kuil gezet hebben. (NL)

Genesis 40:15 For indeed I was stolen away{H1589}{(H8795)} out of the land{H776} of the Hebrews{H5680}: and here also have I done{H6213}{(H8804)} nothing{H3972} that they should put{H7760}{(H8804)} me into the dungeon{H953}. (kjv-strongs#)

Gen 40:15 For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. (kjv)

======= Genesis 40:16 ============

Genesis 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, three baskets of white bread were on my head:(asv)

Genesis 40:16 Toen de overste der bakkers zag, dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef: Ik was ook in mijn droom, en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. (NL)

Genesis 40:16 When the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)} saw{H7200}{(H8799)} that the interpretation{H6622}{(H8804)} was good{H2896}, he said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I also{H637} was in my dream{H2472}, and, behold, I had three{H7969} white{H2751} baskets{H5536} on my head{H7218}: (kjv-strongs#)

Gen 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head: (kjv)

======= Genesis 40:17 ============

Genesis 40:17 and in the uppermost basket there was of all manner of baked food for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.(asv)

Genesis 40:17 En in den opperste korf was van alle spijze van Farao, die bakkerswerk is; en het gevogelte at dezelve uit de korf, van boven mijn hoofd. (NL)

Genesis 40:17 And in the uppermost{H5945} basket{H5536} there was of all manner{H3978} of bakemeats{H4639}{H644}{(H8802)} for Pharaoh{H6547}; and the birds{H5775} did eat{H398}{(H8802)} them out of the basket{H5536} upon{H5921} my head{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 40:17 And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head. (kjv)

======= Genesis 40:18 ============

Genesis 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: the three baskets are three days;(asv)

Genesis 40:18 Toen antwoordde Jozef, en zeide: Dit is zijn uitlegging: de drie korven zijn drie dagen. (NL)

Genesis 40:18 And Joseph{H3130} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, This is the interpretation{H6623} thereof: The three{H7969} baskets{H5536} are three{H7969} days{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days: (kjv)

======= Genesis 40:19 ============

Genesis 40:19 within yet three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.(asv)

Genesis 40:19 Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. (NL)

Genesis 40:19 Yet within three{H7969} days{H3117} shall Pharaoh{H6547} lift up{H5375}{(H8799)} thy head{H7218} from off thee, and shall hang{H8518}{(H8804)} thee on a tree{H6086}; and the birds{H5775} shall eat{H398}{(H8804)} thy flesh{H1320} from off thee. (kjv-strongs#)

Gen 40:19 Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee. (kjv)

======= Genesis 40:20 ============

Genesis 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and the head of the chief baker among his servants.(asv)

Genesis 40:20 En het geschiedde op den derden dag, den dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte; en hij verhief het hoofd van den overste der schenkers, en het hoofd van den overste der bakkers, in het midden zijner knechten. (NL)

Genesis 40:20 And it came to pass the third{H7992} day{H3117}, which was Pharaoh's{H6547} birthday{H3117}{H3205}{(H8715)}, that he made{H6213}{(H8799)} a feast{H4960} unto all his servants{H5650}: and he lifted up{H5375}{(H8799)} the head{H7218} of the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} and of the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)} among{H8432} his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. (kjv)

======= Genesis 40:21 ============

Genesis 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand:(asv)

Genesis 40:21 En hij deed den overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij den beker op Farao's hand gaf. (NL)

Genesis 40:21 And he restored{H7725} the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} unto his butlership{H4945} again{H7725}{(H8686)}; and he gave{H5414}{(H8799)} the cup{H3563} into Pharaoh's{H6547} hand{H3709}: (kjv-strongs#)

Gen 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand: (kjv)

======= Genesis 40:22 ============

Genesis 40:22 but he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.(asv)

Genesis 40:22 Maar den overste der bakkers hing hij op; gelijk Jozef hun uitgelegd had. (NL)

Genesis 40:22 But he hanged{H8518}{(H8804)} the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)}: as Joseph{H3130} had interpreted{H6622}{(H8804)} to them. (kjv-strongs#)

Gen 40:22 But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them. (kjv)

======= Genesis 40:23 ============

Genesis 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.(asv)

Genesis 40:23 Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. (NL)

Genesis 40:23 Yet did not the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} remember{H2142}{(H8804)} Joseph{H3130}, but forgat{H7911}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.(kjv)

======= Genesis 41:1 ============

Genesis 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.(asv)

Genesis 41:1 En het geschiedde ten einde van twee volle jaren, dat Farao droomde, en ziet, hij stond aan de rivier. (NL)

Genesis 41:1 And it came to pass at the end{H7093} of two full{H3117} years{H8141}, that Pharaoh{H6547} dreamed{H2492}{(H8802)}: and, behold, he stood{H5975}{(H8802)} by the river{H2975}. (kjv-strongs#)

Gen 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river. (kjv)

======= Genesis 41:2 ============

Genesis 41:2 And, behold, there came up out of the river seven kine, well-favored and fat-fleshed; and they fed in the reed-grass.(asv)

Genesis 41:2 En ziet, uit de rivier kwamen op zeven koeien, schoon van aanzien, en vet van vlees, en zij weidden in het gras. (NL)

Genesis 41:2 And, behold, there came up{H5927}{(H8802)} out of the river{H2975} seven{H7651} well{H3303} favoured{H4758} kine{H6510} and fatfleshed{H1277}{H1320}; and they fed{H7462}{(H8799)} in a meadow{H260}. (kjv-strongs#)

Gen 41:2 And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed; and they fed in a meadow. (kjv)

======= Genesis 41:3 ============

Genesis 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill-favored and lean-fleshed, and stood by the other kine upon the brink of the river.(asv)

Genesis 41:3 En ziet, zeven andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien, en dun van vlees; en zij stonden bij de andere koeien aan den oever der rivier. (NL)

Genesis 41:3 And, behold, seven{H7651} other{H312} kine{H6510} came up{H5927}{(H8802)} after them{H310} out of the river{H2975}, ill{H7451} favoured{H4758} and leanfleshed{H1851}{H1320}; and stood{H5975}{(H8799)} by{H681} the other kine{H6510} upon the brink{H8193} of the river{H2975}. (kjv-strongs#)

Gen 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill favoured and leanfleshed; and stood by the other kine upon the brink of the river. (kjv)

======= Genesis 41:4 ============

Genesis 41:4 And the ill-favored and lean-fleshed kine did eat up the seven well-favored and fat kine. So Pharaoh awoke.(asv)

Genesis 41:4 En die koeien, lelijk van aanzien, en dun van vlees, aten op die zeven koeien, schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. (NL)

Genesis 41:4 And the ill{H7451} favoured{H4758} and leanfleshed{H1851}{H1320} kine{H6510} did eat up{H398}{(H8799)} the seven{H7651} well{H3303} favoured{H4758} and fat{H1277} kine{H6510}. So Pharaoh{H6547} awoke{H3364}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:4 And the ill favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine. So Pharaoh awoke. (kjv)

======= Genesis 41:5 ============

Genesis 41:5 And he slept and dreamed a second time: and, behold, seven ears of grain came up upon one stalk, rank and good.(asv)

Genesis 41:5 Daarna sliep hij en droomde andermaal; en ziet, zeven aren rezen op, in een halm, vet en goed. (NL)

Genesis 41:5 And he slept{H3462}{(H8799)} and dreamed{H2492}{(H8799)} the second time{H8145}: and, behold, seven{H7651} ears of corn{H7641} came up{H5927}{(H8802)} upon one{H259} stalk{H7070}, rank{H1277} and good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 41:5 And he slept and dreamed the second time: and, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good. (kjv)

======= Genesis 41:6 ============

Genesis 41:6 And, behold, seven ears, thin and blasted with the east wind, sprung up after them.(asv)

Genesis 41:6 En ziet, zeven dunne en van den oostenwind verzengde aren schoten na dezelve uit. (NL)

Genesis 41:6 And, behold, seven{H7651} thin{H1851} ears{H7641} and blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921} sprung up{H6779}{(H8802)} after them{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 41:6 And, behold, seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them. (kjv)

======= Genesis 41:7 ============

Genesis 41:7 And the thin ears swallowed up the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream.(asv)

Genesis 41:7 En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao, en ziet, het was een droom. (NL)

Genesis 41:7 And the seven thin{H1851} ears{H7641} devoured{H1104}{(H8799)} the seven{H7651} rank{H1277} and full{H4392} ears{H7641}. And Pharaoh{H6547} awoke{H3364}{(H8799)}, and, behold, it was a dream{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 41:7 And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream. (kjv)

======= Genesis 41:8 ============

Genesis 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:8 En het geschiedde in den morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin waren; en Farao vertelde hun zijn droom; maar er was niemand, die ze aan Farao uitlegde. (NL)

Genesis 41:8 And it came to pass in the morning{H1242} that his spirit{H7307} was troubled{H6470}{(H8735)}; and he sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} for all the magicians{H2748} of Egypt{H4714}, and all the wise men{H2450} thereof: and Pharaoh{H6547} told{H5608}{(H8762)} them his dream{H2472}; but there was none that could interpret{H6622}{(H8802)} them unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:9 ============

Genesis 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day:(asv)

Genesis 41:9 Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende: Ik gedenk heden aan mijn zonden. (NL)

Genesis 41:9 Then spake{H1696}{(H8762)} the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} unto Pharaoh{H6547}, saying{H559}{(H8800)}, I do remember{H2142}{(H8688)} my faults{H2399} this day{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day: (kjv)

======= Genesis 41:10 ============

Genesis 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the house of the captain of the guard, me and the chief baker:(asv)

Genesis 41:10 Farao was zeer vertoornd op zijn dienaars, en leverde mij in bewaring ten huize van den overste der trawanten, mij en den overste der bakkers. (NL)

Genesis 41:10 Pharaoh{H6547} was wroth{H7107}{(H8804)} with his servants{H5650}, and put{H5414}{(H8799)} me in ward{H4929} in the captain{H8269} of the guard's{H2876} house{H1004}, both me and the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the captain of the guard's house, both me and the chief baker: (kjv)

======= Genesis 41:11 ============

Genesis 41:11 and we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream.(asv)

Genesis 41:11 En in een nacht droomden wij een droom, ik en hij; wij droomden elk naar de uitlegging zijns drooms. (NL)

Genesis 41:11 And we dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472} in one{H259} night{H3915}, I and he; we dreamed{H2492}{(H8804)} each man{H376} according to the interpretation{H6623} of his dream{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 41:11 And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream. (kjv)

======= Genesis 41:12 ============

Genesis 41:12 And there was with us there a young man, a Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret.(asv)

Genesis 41:12 En aldaar was bij ons een Hebreeuws jongeling, een knecht van den overste der trawanten; en wij vertelden ze hem, en hij legde ons onze dromen uit; een ieder legde hij ze uit, naar zijn droom. (NL)

Genesis 41:12 And there was there with us a young man{H5288}, an Hebrew{H5680}, servant{H5650} to the captain{H8269} of the guard{H2876}; and we told{H5608}{(H8762)} him, and he interpreted{H6622}{(H8799)} to us our dreams{H2472}; to each man{H376} according to his dream{H2472} he did interpret{H6622}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:12 And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret. (kjv)

======= Genesis 41:13 ============

Genesis 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged.(asv)

Genesis 41:13 En gelijk hij ons uitlegde, alzo is het geschied; mij heeft hij hersteld in mijn staat, en hem gehangen. (NL)

Genesis 41:13 And it came to pass, as he interpreted{H6622}{(H8804)} to us, so it was; me he restored{H7725}{(H8689)} unto mine office{H3653}, and him he hanged{H8518}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged. (kjv)

======= Genesis 41:14 ============

Genesis 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:14 Toen zond Farao en riep Jozef en zij deden hem haastelijk uit den kuil komen; en men schoor hem, en men veranderde zijn klederen; en hij kwam tot Farao. (NL)

Genesis 41:14 Then Pharaoh{H6547} sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Joseph{H3130}, and they brought him hastily{H7323}{(H8686)} out of the dungeon{H953}: and he shaved{H1548}{(H8762)} himself, and changed{H2498}{(H8762)} his raiment{H8071}, and came in{H935}{(H8804)} unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:15 ============

Genesis 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that when thou hearest a dream thou canst interpret it.(asv)

Genesis 41:15 En Farao sprak tot Jozef: Ik heb een droom gedroomd, en er is niemand, die hem uitlegge; maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. (NL)

Genesis 41:15 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472}, and there is none that can interpret{H6622}{(H8802)} it: and I have heard{H8085}{(H8804)} say{H559}{(H8800)} of thee, that thou canst understand{H8085}{(H8799)} a dream{H2472} to interpret{H6622}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it. (kjv)

======= Genesis 41:16 ============

Genesis 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God will give Pharaoh an answer of peace.(asv)

Genesis 41:16 En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand aanzeggen. (NL)

Genesis 41:16 And Joseph{H3130} answered{H6030}{(H8799)} Pharaoh{H6547}, saying{H559}{(H8800)}, It is not in me{H1107}: God{H430} shall give{H6030} Pharaoh{H6547} an answer{H6030}{(H8799)} of peace{H7965}. (kjv-strongs#)

Gen 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace. (kjv)

======= Genesis 41:17 ============

Genesis 41:17 And Pharaoh spake unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the brink of the river:(asv)

Genesis 41:17 Toen sprak Farao tot Jozef: Zie, in mijn droom stond ik aan den oever der rivier; (NL)

Genesis 41:17 And Pharaoh{H6547} said{H1696}{(H8762)} unto Joseph{H3130}, In my dream{H2472}, behold, I stood{H5975}{(H8802)} upon the bank{H8193} of the river{H2975}: (kjv-strongs#)

Gen 41:17 And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river: (kjv)

======= Genesis 41:18 ============

Genesis 41:18 and, behold, there came up out of the river seven kine, fat-fleshed and well-favored: and they fed in the reed-grass:(asv)

Genesis 41:18 En zie, uit de rivier kwamen op zeven koeien, vet van vlees en schoon van gedaante, en zij weidden in het gras. (NL)

Genesis 41:18 And, behold, there came up{H5927}{(H8802)} out of the river{H2975} seven{H7651} kine{H6510}, fatfleshed{H1277}{H1320} and well{H3303} favoured{H8389}; and they fed{H7462}{(H8799)} in a meadow{H260}: (kjv-strongs#)

Gen 41:18 And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured; and they fed in a meadow: (kjv)

======= Genesis 41:19 ============

Genesis 41:19 and, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill-favored and lean-fleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness:(asv)

Genesis 41:19 En zie, zeven andere koeien kwamen op na deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees; ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. (NL)

Genesis 41:19 And, behold, seven{H7651} other{H312} kine{H6510} came up{H5927}{(H8802)} after them{H310}, poor{H1803} and very{H3966} ill{H7451} favoured{H8389} and leanfleshed{H7534}{H1320}, such{H2007} as I never{H3808} saw{H7200}{(H8804)} in all the land{H776} of Egypt{H4714} for badness{H7455}: (kjv-strongs#)

Gen 41:19 And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness: (kjv)

======= Genesis 41:20 ============

Genesis 41:20 and the lean and ill-favored kine did eat up the first seven fat kine:(asv)

Genesis 41:20 En die ranke en lelijke koeien aten die eerste zeven vette koeien op; (NL)

Genesis 41:20 And the lean{H7534} and the ill favoured{H7451} kine{H6510} did eat up{H398}{(H8799)} the first{H7223} seven{H7651} fat{H1277} kine{H6510}: (kjv-strongs#)

Gen 41:20 And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine: (kjv)

======= Genesis 41:21 ============

Genesis 41:21 and when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill-favored, as at the beginning. So I awoke.(asv)

Genesis 41:21 Dewelke in haar buik inkwamen; maar men merkte niet, dat ze in haar buik ingekomen waren; want haar aanzien was lelijk, gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. (NL)

Genesis 41:21 And when they had eaten them up{H935}{(H8799)}{H7130}, it could not be known{H3045}{(H8738)} that they had eaten them{H935}{(H8804)}{H7130}; but they were still{H4758} ill favoured{H7451}, as at the beginning{H8462}. So I awoke{H3364}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:21 And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill favoured, as at the beginning. So I awoke. (kjv)

======= Genesis 41:22 ============

Genesis 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up upon one stalk, full and good:(asv)

Genesis 41:22 Daarna zag ik in mijn droom, en zie zeven aren rezen op in een halm, vol en goed. (NL)

Genesis 41:22 And I saw{H7200}{(H8799)} in my dream{H2472}, and, behold, seven{H7651} ears{H7641} came up{H5927}{(H8802)} in one{H259} stalk{H7070}, full{H4392} and good{H2896}: (kjv-strongs#)

Gen 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up in one stalk, full and good: (kjv)

======= Genesis 41:23 ============

Genesis 41:23 and, behold, seven ears, withered, thin, [and] blasted with the east wind, sprung up after them:(asv)

Genesis 41:23 En zie, zeven dorre, dunne en van den oostenwind verzengde aren, schoten na dezelve uit; (NL)

Genesis 41:23 And, behold, seven{H7651} ears{H7641}, withered{H6798}{(H8803)}, thin{H1851}, and blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921}, sprung up{H6779}{(H8802)} after them{H310}: (kjv-strongs#)

Gen 41:23 And, behold, seven ears, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them: (kjv)

======= Genesis 41:24 ============

Genesis 41:24 and the thin ears swallowed up the seven good ears: and I told it unto the magicians; but there was none that could declare it to me.(asv)

Genesis 41:24 En de zeven dunne aren verslonden die zeven goede aren. En ik heb het den tovenaars gezegd; maar er was niemand, die het mij verklaarde. (NL)

Genesis 41:24 And the thin{H1851} ears{H7641} devoured{H1104}{(H8799)} the seven{H7651} good{H2896} ears{H7641}: and I told{H559}{(H8799)} this unto the magicians{H2748}; but there was none that could declare{H5046}{(H8688)} it to me. (kjv-strongs#)

Gen 41:24 And the thin ears devoured the seven good ears: and I told this unto the magicians; but there was none that could declare it to me. (kjv)

======= Genesis 41:25 ============

Genesis 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: what God is about to do he hath declared unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:25 Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is doende, heeft Hij Farao te kennen gegeven. (NL)

Genesis 41:25 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto Pharaoh{H6547}, The dream{H2472} of Pharaoh{H6547} is one{H259}: God{H430} hath shewed{H5046}{(H8689)} Pharaoh{H6547} what he is about to do{H6213}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is about to do. (kjv)

======= Genesis 41:26 ============

Genesis 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.(asv)

Genesis 41:26 Die zeven schone koeien zijn zeven jaren; die zeven schone aren zijn ook zeven jaren; de droom is een. (NL)

Genesis 41:26 The seven{H7651} good{H2896} kine{H6510} are seven{H7651} years{H8141}; and the seven{H7651} good{H2896} ears{H7641} are seven{H7651} years{H8141}: the dream{H2472} is one{H259}. (kjv-strongs#)

Gen 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one. (kjv)

======= Genesis 41:27 ============

Genesis 41:27 And the seven lean and ill-favored kine that came up after them are seven years, and also the seven empty ears blasted with the east wind; they shall be seven years of famine.(asv)

Genesis 41:27 En die zeven ranke en lelijke koeien, die na gene opkwamen, zijn zeven jaren; en die zeven ranke van den oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren des hongers wezen. (NL)

Genesis 41:27 And the seven{H7651} thin{H7534} and ill favoured{H7451} kine{H6510} that came up{H5927}{(H8802)} after them{H310} are seven{H7651} years{H8141}; and the seven{H7651} empty{H7386} ears{H7641} blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921} shall be seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}. (kjv-strongs#)

Gen 41:27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine. (kjv)

======= Genesis 41:28 ============

Genesis 41:28 That is the thing which I spake unto Pharaoh: what God is about to do he hath showed unto Pharaoh.(asv)

Genesis 41:28 Dit is het woord, hetwelk ik tot Farao gesproken heb: hetgeen God is doende, heeft Hij Farao vertoond. (NL)

Genesis 41:28 This is the thing{H1697} which I have spoken{H1696}{(H8765)} unto Pharaoh{H6547}: What God{H430} is about to do{H6213}{(H8802)} he sheweth{H7200}{(H8689)} unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:29 ============

Genesis 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:(asv)

Genesis 41:29 Zie, de zeven aankomende jaren, zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. (NL)

Genesis 41:29 Behold, there come{H935}{(H8802)} seven{H7651} years{H8141} of great{H1419} plenty{H7647} throughout all the land{H776} of Egypt{H4714}: (kjv-strongs#)

Gen 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt: (kjv)

======= Genesis 41:30 ============

Genesis 41:30 and there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;(asv)

Genesis 41:30 Maar na dezelve zullen er opstaan zeven jaren des hongers; dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden; en de honger zal het land verteren. (NL)

Genesis 41:30 And there shall arise{H6965}{(H8804)} after them{H310} seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}; and all the plenty{H7647} shall be forgotten{H7911}{(H8738)} in the land{H776} of Egypt{H4714}; and the famine{H7458} shall consume{H3615}{(H8765)} the land{H776}; (kjv-strongs#)

Gen 41:30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land; (kjv)

======= Genesis 41:31 ============

Genesis 41:31 and the plenty shall not be known in the land by reason of that famine which followeth; for it shall be very grievous.(asv)

Genesis 41:31 Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden, vanwege dienzelven honger, die daarna wezen zal; want hij zal zeer zwaar zijn. (NL)

Genesis 41:31 And the plenty{H7647} shall not be known{H3045}{(H8735)} in the land{H776} by reason{H6440} of that famine{H7458} following{H310}{H3651}; for it shall be very{H3966} grievous{H3515}. (kjv-strongs#)

Gen 41:31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous. (kjv)

======= Genesis 41:32 ============

Genesis 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh, it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.(asv)

Genesis 41:32 En aangaande, dat die droom aan Farao ten tweeden maal is herhaald, is, omdat de zaak van God vastbesloten is, en dat God haast, om dezelve te doen. (NL)

Genesis 41:32 And for that the dream{H2472} was doubled{H8138}{(H8736)} unto Pharaoh{H6547} twice{H6471}; it is because the thing{H1697} is established{H3559}{(H8737)} by{H5973} God{H430}, and God{H430} will shortly{H4116}{(H8764)} bring it to pass{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. (kjv)

======= Genesis 41:33 ============

Genesis 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:33 Zo zie nu Farao naar een verstandigen en wijzen man, en zette hem over het land van Egypte. (NL)

Genesis 41:33 Now therefore let Pharaoh{H6547} look out{H7200}{(H8799)} a man{H376} discreet{H995}{(H8737)} and wise{H2450}, and set{H7896}{(H8799)} him over the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:34 ============

Genesis 41:34 Let Pharaoh do [this], and let him appoint overseers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.(asv)

Genesis 41:34 Farao doe zo, en bestelle opzieners over het land; en neme het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. (NL)

Genesis 41:34 Let Pharaoh{H6547} do{H6213}{(H8799)} this, and let him appoint{H6485}{(H8686)} officers{H6496} over the land{H776}, and take up the fifth part{H2567}{(H8765)} of the land{H776} of Egypt{H4714} in the seven{H7651} plenteous{H7647} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 41:34 Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years. (kjv)

======= Genesis 41:35 ============

Genesis 41:35 And let them gather all the food of these good years that come, and lay up grain under the hand of Pharaoh for food in the cities, and let them keep it.(asv)

Genesis 41:35 En dat zij alle spijze van deze aankomende goede jaren verzamelen, en koren opleggen, onder de hand van Farao, tot spijze in de steden, en bewaren het. (NL)

Genesis 41:35 And let them gather{H6908}{(H8799)} all the food{H400} of those good{H2896} years{H8141} that come{H935}{(H8802)}, and lay up{H6651}{(H8799)} corn{H1250} under the hand{H3027} of Pharaoh{H6547}, and let them keep{H8104}{(H8804)} food{H400} in the cities{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 41:35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities. (kjv)

======= Genesis 41:36 ============

Genesis 41:36 And the food shall be for a store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.(asv)

Genesis 41:36 Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers, die in Egypteland wezen zullen; opdat het land van honger niet verga. (NL)

Genesis 41:36 And that food{H400} shall be for store{H6487} to the land{H776} against the seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}, which shall be in the land{H776} of Egypt{H4714}; that the land{H776} perish{H3772}{(H8735)} not through the famine{H7458}. (kjv-strongs#)

Gen 41:36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine. (kjv)

======= Genesis 41:37 ============

Genesis 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.(asv)

Genesis 41:37 En dit woord was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten. (NL)

Genesis 41:37 And the thing{H1697} was good{H3190}{(H8799)} in the eyes{H5869} of Pharaoh{H6547}, and in the eyes{H5869} of all his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants. (kjv)

======= Genesis 41:38 ============

Genesis 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this, a man in whom the spirit of God is?(asv)

Genesis 41:38 Zo zeide Farao tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als deze, in welken Gods Geest is? (NL)

Genesis 41:38 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto his servants{H5650}, Can we find{H4672}{(H8799)} such a one as this{H2088} is, a man{H376} in whom{H834} the Spirit{H7307} of God{H430} is? (kjv-strongs#)

Gen 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? (kjv)

======= Genesis 41:39 ============

Genesis 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath showed thee all of this, there is none so discreet and wise as thou:(asv)

Genesis 41:39 Daarna zeide Farao tot Jozef: Naardien dat God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs, als gij. (NL)

Genesis 41:39 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Forasmuch{H310} as God{H430} hath shewed{H3045}{(H8687)} thee all this, there is none so discreet{H995}{(H8737)} and wise{H2450} as thou art: (kjv-strongs#)

Gen 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art: (kjv)

======= Genesis 41:40 ============

Genesis 41:40 thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.(asv)

Genesis 41:40 Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen; alleen dezen troon zal ik groter zijn dan gij. (NL)

Genesis 41:40 Thou shalt be{H1961}{(H8799)} over my house{H1004}, and according unto thy word{H6310} shall all my people{H5971} be ruled{H5401}{(H8799)}: only in the throne{H3678} will I be greater{H1431}{(H8799)} than thou. (kjv-strongs#)

Gen 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou. (kjv)

======= Genesis 41:41 ============

Genesis 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:41 Voorts sprak Farao tot Jozef: Zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. (NL)

Genesis 41:41 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, See{H7200}{(H8798)}, I have set{H5414}{(H8804)} thee over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:42 ============

Genesis 41:42 And Pharaoh took off his signet ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck;(asv)

Genesis 41:42 En Farao nam zijn ring van zijn hand af, en deed hem aan Jozefs hand, en liet hem fijne linnen klederen aantrekken, en legde hem een gouden keten aan zijn hals; (NL)

Genesis 41:42 And Pharaoh{H6547} took off{H5493}{(H8686)} his ring{H2885} from his hand{H3027}, and put{H5414}{(H8799)} it upon Joseph's{H3130} hand{H3027}, and arrayed{H3847}{(H8686)} him in vestures{H899} of fine linen{H8336}, and put{H7760}{(H8799)} a gold{H2091} chain{H7242} about his neck{H6677}; (kjv-strongs#)

Gen 41:42 And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck; (kjv)

======= Genesis 41:43 ============

Genesis 41:43 and he made him to ride in the second chariot which he had: and they cried before him, Bow the knee: and he set him over all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:43 En hij deed hem rijden op den tweeden wagen, dien hij had; en zij riepen voor zijn aangezicht: Knielt! Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. (NL)

Genesis 41:43 And he made him to ride{H7392}{(H8686)} in the second{H4932} chariot{H4818} which he had; and they cried{H7121}{(H8799)} before him{H6440}, Bow the knee{H86}: and he made{H5414}{(H8800)} him ruler over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:43 And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:44 ============

Genesis 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or his foot in all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:44 En Farao zeide tot Jozef: Ik ben Farao! doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. (NL)

Genesis 41:44 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I am Pharaoh{H6547}, and without{H1107} thee shall no man{H376} lift up{H7311}{(H8686)} his hand{H3027} or foot{H7272} in all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:45 ============

Genesis 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphenath-paneah; and he gave him to wife Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On. And Joseph went out over the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:45 En Farao noemde Jozefs naam Zafnath Paaneah, en gaf hem Asnath, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw; en Jozef toog uit door het land van Egypte. (NL)

Genesis 41:45 And Pharaoh{H6547} called{H7121}{(H8799)} Joseph's{H3130} name{H8034} Zaphnathpaaneah{H6847}; and he gave{H5414}{(H8799)} him to wife{H802} Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204}. And Joseph{H3130} went out{H3318}{(H8799)} over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:46 ============

Genesis 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:46 Jozef nu was dertig jaren oud, als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte; en Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij toog door gans Egypteland. (NL)

Genesis 41:46 And Joseph{H3130} was thirty{H7970} years{H8141} old{H1121} when he stood{H5975}{(H8800)} before{H6440} Pharaoh{H6547} king{H4428} of Egypt{H4714}. And Joseph{H3130} went out{H3318}{(H8799)} from the presence{H6440} of Pharaoh{H6547}, and went throughout{H5674}{(H8799)} all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:47 ============

Genesis 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.(asv)

Genesis 41:47 En het land bracht voort, in de zeven jaren des overvloeds, bij handvollen. (NL)

Genesis 41:47 And in the seven{H7651} plenteous{H7647} years{H8141} the earth{H776} brought forth{H6213}{(H8799)} by handfuls{H7062}. (kjv-strongs#)

Gen 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls. (kjv)

======= Genesis 41:48 ============

Genesis 41:48 And he gathered up all the food of the seven years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.(asv)

Genesis 41:48 En hij vergaderde alle spijze der zeven jaren, die in Egypteland was, en deed de spijze in de steden; de spijze van het veld van elke stad, hetwelk rondom haar was, deed hij daarbinnen. (NL)

Genesis 41:48 And he gathered up{H6908}{(H8799)} all the food{H400} of the seven{H7651} years{H8141}, which were in the land{H776} of Egypt{H4714}, and laid up{H5414}{(H8799)} the food{H400} in the cities{H5892}: the food{H400} of the field{H7704}, which was round about{H5439} every city{H5892}, laid he up{H5414}{(H8804)} in the same{H8432}. (kjv-strongs#)

Gen 41:48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same. (kjv)

======= Genesis 41:49 ============

Genesis 41:49 And Joseph laid up grain as the sand of the sea, very much, until he left off numbering; for it was without number.(asv)

Genesis 41:49 Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen: want daarvan was geen getal. (NL)

Genesis 41:49 And Joseph{H3130} gathered{H6651}{(H8799)} corn{H1250} as the sand{H2344} of the sea{H3220}, very{H3966} much{H7235}{(H8687)}, until he left{H2308}{(H8804)} numbering{H5608}{(H8800)}; for it was without{H369} number{H4557}. (kjv-strongs#)

Gen 41:49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number. (kjv)

======= Genesis 41:50 ============

Genesis 41:50 And unto Joseph were born two sons before the year of famine came, whom Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On, bare unto him.(asv)

Genesis 41:50 En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnath, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. (NL)

Genesis 41:50 And unto Joseph{H3130} were born{H3205}{(H8795)} two{H8147} sons{H1121} before the years{H8141} of famine{H7458} came{H935}{(H8799)}, which Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204} bare{H3205}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 41:50 And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him. (kjv)

======= Genesis 41:51 ============

Genesis 41:51 And Joseph called the name of the first-born Manasseh: For, [said he], God hath made me forget all my toil, and all my father's house.(asv)

Genesis 41:51 En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders. (NL)

Genesis 41:51 And Joseph{H3130} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the firstborn{H1060} Manasseh{H4519}: For God{H430}, said he, hath made me forget{H5382}{(H8765)} all my toil{H5999}, and all my father's{H1} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 41:51 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, said he, hath made me forget all my toil, and all my father's house. (kjv)

======= Genesis 41:52 ============

Genesis 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath made me fruitful in the land of my affliction.(asv)

Genesis 41:52 En den naam des tweeden noemde hij Efraim; want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. (NL)

Genesis 41:52 And the name{H8034} of the second{H8145} called{H7121}{(H8804)} he Ephraim{H669}: For God{H430} hath caused me to be fruitful{H6509}{(H8689)} in the land{H776} of my affliction{H6040}. (kjv-strongs#)

Gen 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. (kjv)

======= Genesis 41:53 ============

Genesis 41:53 And the seven years of plenty, that was in the land of Egypt, came to an end.(asv)

Genesis 41:53 Toen eindigden de zeven jaren des overvloeds, die in Egypte geweest was. (NL)

Genesis 41:53 And the seven{H7651} years{H8141} of plenteousness{H7647}, that was in the land{H776} of Egypt{H4714}, were ended{H3615}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:53 And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended. (kjv)

======= Genesis 41:54 ============

Genesis 41:54 And the seven years of famine began to come, according as Joseph had said: and there was famine in all lands; but in all the land of Egypt there was bread.(asv)

Genesis 41:54 En de zeven jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen; maar in gans Egypteland was brood. (NL)

Genesis 41:54 And the seven{H7651} years{H8141} of dearth{H7458} began{H2490}{(H8686)} to come{H935}{(H8800)}, according as Joseph{H3130} had said{H559}{(H8804)}: and the dearth{H7458} was in all lands{H776}; but in all the land{H776} of Egypt{H4714} there was bread{H3899}. (kjv-strongs#)

Gen 41:54 And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread. (kjv)

======= Genesis 41:55 ============

Genesis 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.(asv)

Genesis 41:55 Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood; en Farao zeide tot alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. (NL)

Genesis 41:55 And when all the land{H776} of Egypt{H4714} was famished{H7456}{(H8799)}, the people{H5971} cried{H6817}{(H8799)} to Pharaoh{H6547} for bread{H3899}: and Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto all the Egyptians{H4714}, Go{H3212}{(H8798)} unto Joseph{H3130}; what he saith{H559}{(H8799)} to you, do{H6213}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do. (kjv)

======= Genesis 41:56 ============

Genesis 41:56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the store-houses, and sold unto the Egyptians; and the famine was sore in the land of Egypt.(asv)

Genesis 41:56 Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles, waarin iets was, en verkocht aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in Egypteland. (NL)

Genesis 41:56 And the famine{H7458} was over all the face{H6440} of the earth{H776}: And Joseph{H3130} opened{H6605}{(H8799)} all the storehouses, and sold{H7666}{(H8799)} unto the Egyptians{H4714}; and the famine{H7458} waxed sore{H2388}{(H8799)} in the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:57 ============

Genesis 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph to buy grain, because the famine was sore in all the earth.(asv)

Genesis 41:57 En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef, om te kopen; want de honger was sterk in alle landen. (NL)

Genesis 41:57 And all countries{H776} came{H935}{(H8804)} into Egypt{H4714} to Joseph{H3130} for to buy{H7666}{(H8800)} corn; because that the famine{H7458} was so sore{H2388}{(H8804)} in all lands{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.(kjv)

======= Genesis 42:1 ============

Genesis 42:1 Now Jacob saw that there was grain in Egypt, and Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another?(asv)

Genesis 42:1 Toen Jakob zag, dat er koren in Egypte was, zo zeide Jakob tot zijn zonen: Waarom ziet gij op elkander? (NL)

Genesis 42:1 Now when Jacob{H3290} saw{H7200}{(H8799)} that there was{H3426} corn{H7668} in Egypt{H4714}, Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his sons{H1121}, Why do ye look{H7200}{(H8691)} one upon another? (kjv-strongs#)

Gen 42:1 Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another? (kjv)

======= Genesis 42:2 ============

Genesis 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is grain in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die.(asv)

Genesis 42:2 Voorts zeide hij: Ziet, ik heb gehoord, dat er koren in Egypte is; trekt daarhenen af, en koopt ons koren van daar, opdat wij leven en niet sterven. (NL)

Genesis 42:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold, I have heard{H8085}{(H8804)} that there is{H3426} corn{H7668} in Egypt{H4714}: get you down{H3381}{(H8798)} thither, and buy{H7666}{(H8798)} for us from thence; that we may live{H2421}{(H8799)}, and not die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die. (kjv)

======= Genesis 42:3 ============

Genesis 42:3 And Joseph's ten brethren went down to buy grain from Egypt.(asv)

Genesis 42:3 Toen togen Jozefs tien broederen af, om koren uit Egypte te kopen. (NL)

Genesis 42:3 And Joseph's{H3130} ten{H6235} brethren{H251} went down{H3381}{(H8799)} to buy{H7666}{(H8800)} corn{H1250} in Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 42:3 And Joseph's ten brethren went down to buy corn in Egypt. (kjv)

======= Genesis 42:4 ============

Genesis 42:4 But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure harm befall him.(asv)

Genesis 42:4 Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jakob niet met zijn broederen; want hij zeide: Opdat hem niet misschien het verderf ontmoete! (NL)

Genesis 42:4 But Benjamin{H1144}, Joseph's{H3130} brother{H251}, Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8804)} not with his brethren{H251}; for he said{H559}{(H8804)}, Lest peradventure{H6435} mischief{H611} befall him{H7122}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:4 But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure mischief befall him. (kjv)

======= Genesis 42:5 ============

Genesis 42:5 And the sons of Israel came to buy among those that came: for the famine was in the land of Canaan.(asv)

Genesis 42:5 Alzo kwamen Israels zonen om te kopen onder degenen, die daar kwamen; want de honger was in het land Kanaan. (NL)

Genesis 42:5 And the sons{H1121} of Israel{H3478} came{H935}{(H8799)} to buy{H7666}{(H8800)} corn among{H8432} those that came{H935}{(H8802)}: for the famine{H7458} was in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 42:5 And the sons of Israel came to buy corn among those that came: for the famine was in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 42:6 ============

Genesis 42:6 And Joseph was the governor over the land; he it was that sold to all the people of the land. And Joseph's brethren came, and bowed down themselves to him with their faces to the earth.(asv)

Genesis 42:6 Jozef nu was regent over dat land; hij verkocht aan al het volk des lands; en Jozefs broederen kwamen, en bogen zich voor hem, met de aangezichten ter aarde. (NL)

Genesis 42:6 And Joseph{H3130} was the governor{H7989} over the land{H776}, and he it was that sold{H7666}{(H8688)} to all the people{H5971} of the land{H776}: and Joseph's{H3130} brethren{H251} came{H935}{(H8799)}, and bowed down{H7812}{(H8691)} themselves before him with their faces{H639} to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:6 And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land: and Joseph's brethren came, and bowed down themselves before him with their faces to the earth. (kjv)

======= Genesis 42:7 ============

Genesis 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly with them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food.(asv)

Genesis 42:7 Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen; maar hij hield zich vreemd jegens hen, en sprak hard met hen, en zeide tot hen: Van waar komt gij? En zij zeiden: Uit het land Kanaan; om spijze te kopen. (NL)

Genesis 42:7 And Joseph{H3130} saw{H7200}{(H8799)} his brethren{H251}, and he knew{H5234}{(H8686)} them, but made himself strange{H5234}{(H8691)} unto them, and spake{H1696}{(H8762)} roughly{H7186} unto them; and he said{H559}{(H8799)} unto them, Whence{H370} come{H935}{(H8804)} ye? And they said{H559}{(H8799)}, From the land{H776} of Canaan{H3667} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly unto them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. (kjv)

======= Genesis 42:8 ============

Genesis 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him.(asv)

Genesis 42:8 Jozef dan kende zijn broederen; maar zij kenden hem niet. (NL)

Genesis 42:8 And Joseph{H3130} knew{H5234}{(H8686)} his brethren{H251}, but they knew{H5234}{(H8689)} not him. (kjv-strongs#)

Gen 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him. (kjv)

======= Genesis 42:9 ============

Genesis 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come.(asv)

Genesis 42:9 Toen gedacht Jozef aan de dromen, die hij van hen gedroomd had; en hij zeide tot hen: Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen, waar het land bloot is. (NL)

Genesis 42:9 And Joseph{H3130} remembered{H2142}{(H8799)} the dreams{H2472} which he dreamed{H2492}{(H8804)} of them, and said{H559}{(H8799)} unto them, Ye are spies{H7270}{(H8764)}; to see{H7200}{(H8800)} the nakedness{H6172} of the land{H776} ye are come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come. (kjv)

======= Genesis 42:10 ============

Genesis 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come.(asv)

Genesis 42:10 En zij zeiden tot hem: Neen, mijn heer! maar uw knechten zijn gekomen, om spijze te kopen. (NL)

Genesis 42:10 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Nay, my lord{H113}, but to buy{H7666}{(H8800)} food{H400} are thy servants{H5650} come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come. (kjv)

======= Genesis 42:11 ============

Genesis 42:11 We are all one man's sons; we are true men, thy servants are no spies.(asv)

Genesis 42:11 Wij allen zijn eens mans zonen; wij zijn vroom; uw knechten zijn geen verspieders. (NL)

Genesis 42:11 We{H5168} are all one{H259} man's{H376} sons{H1121}; we are true{H3651} men, thy servants{H5650} are no spies{H7270}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:11 We are all one man's sons; we are true men, thy servants are no spies. (kjv)

======= Genesis 42:12 ============

Genesis 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come.(asv)

Genesis 42:12 En hij zeide tot hen: Neen, maar gij zijt gekomen, om te bezichtigen, waar het land bloot is. (NL)

Genesis 42:12 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Nay, but to see{H7200}{(H8800)} the nakedness{H6172} of the land{H776} ye are come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come. (kjv)

======= Genesis 42:13 ============

Genesis 42:13 And they said, We thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not.(asv)

Genesis 42:13 En zij zeiden: Wij, uw knechten, waren twaalf gebroeders, eens mans zonen, in het land Kanaan; en zie, de kleinste is heden bij onzen vader; doch de een is niet meer. (NL)

Genesis 42:13 And they said{H559}{(H8799)}, Thy servants{H5650} are twelve{H8147}{H6240} brethren{H251}, the sons{H1121} of one{H259} man{H376} in the land{H776} of Canaan{H3667}; and, behold, the youngest{H6996} is this day{H3117} with our father{H1}, and one{H259} is not. (kjv-strongs#)

Gen 42:13 And they said, Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not. (kjv)

======= Genesis 42:14 ============

Genesis 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies:(asv)

Genesis 42:14 Toen zeide Jozef tot hen: Dat is het, wat ik tot u gesproken heb, zeggende: Gij zijt verspieders! (NL)

Genesis 42:14 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, That is it that I spake{H1696}{(H8765)} unto you, saying{H559}{(H8800)}, Ye are spies{H7270}{(H8764)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies: (kjv)

======= Genesis 42:15 ============

Genesis 42:15 hereby ye shall be proved: by the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither.(asv)

Genesis 42:15 Hierin zult gij beproefd worden: zo waarlijk als Farao leeft! indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn! (NL)

Genesis 42:15 Hereby{H2063} ye shall be proved{H974}{(H8735)}: By the life{H2416} of Pharaoh{H6547} ye shall not go forth{H3318}{(H8799)} hence, except your youngest{H6996} brother{H251} come{H935}{(H8800)} hither. (kjv-strongs#)

Gen 42:15 Hereby ye shall be proved: By the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither. (kjv)

======= Genesis 42:16 ============

Genesis 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be bound, that your words may be proved, whether there be truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies.(asv)

Genesis 42:16 Zendt een uit u, die uw broeder hale; maar weest gijlieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u zij; en indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders! (NL)

Genesis 42:16 Send{H7971}{(H8798)} one{H259} of you, and let him fetch{H3947}{(H8799)} your brother{H251}, and ye shall be kept in prison{H631}{(H8734)}, that your words{H1697} may be proved{H974}{(H8735)}, whether there be any truth{H571} in{H854} you: or else{H3808} by the life{H2416} of Pharaoh{H6547} surely ye are spies{H7270}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies. (kjv)

======= Genesis 42:17 ============

Genesis 42:17 And he put them all together into ward three days.(asv)

Genesis 42:17 En hij zette hen samen drie dagen in bewaring. (NL)

Genesis 42:17 And he put them all together{H622}{(H8799)} into ward{H4929} three{H7969} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 42:17 And he put them all together into ward three days. (kjv)

======= Genesis 42:18 ============

Genesis 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God:(asv)

Genesis 42:18 En ten derden dage zeide Jozef tot hen: Doet dit, zo zult gij leven; ik vrees God. (NL)

Genesis 42:18 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them the third{H7992} day{H3117}, This do{H6213}{(H8798)}, and live{H2421}{(H8798)}; for I fear{H3373} God{H430}: (kjv-strongs#)

Gen 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God: (kjv)

======= Genesis 42:19 ============

Genesis 42:19 if ye be true men, let one of your brethren be bound in your prison-house; but go ye, carry grain for the famine of your houses:(asv)

Genesis 42:19 Zo gij vroom zijt, zo zij een uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring; en gaat gij heen, brengt het koren voor den honger uwer huizen. (NL)

Genesis 42:19 If ye be true{H3651} men, let one{H259} of your brethren{H251} be bound{H631}{(H8735)} in the house{H1004} of your prison{H4929}: go{H3212}{(H8798)} ye, carry{H935}{(H8685)} corn{H7668} for the famine{H7459} of your houses{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 42:19 If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison: go ye, carry corn for the famine of your houses: (kjv)

======= Genesis 42:20 ============

Genesis 42:20 and bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so.(asv)

Genesis 42:20 En brengt uw kleinsten broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden; en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. (NL)

Genesis 42:20 But bring{H935}{(H8686)} your youngest{H6996} brother{H251} unto me; so shall your words{H1697} be verified{H539}{(H8735)}, and ye shall not die{H4191}{(H8799)}. And they did{H6213}{(H8799)} so. (kjv-strongs#)

Gen 42:20 But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so. (kjv)

======= Genesis 42:21 ============

Genesis 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us.(asv)

Genesis 42:21 Toen zeiden zij de een tot den ander: Voorwaar, wij zijn schuldig aan onzen broeder, wiens benauwdheid der ziele wij zagen, toen hij ons om genade bad; maar wij hoorden niet! daarom komt deze benauwdheid over ons. (NL)

Genesis 42:21 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H251}, We are verily{H61} guilty{H818} concerning our brother{H251}, in that{H834} we saw{H7200}{(H8804)} the anguish{H6869} of his soul{H5315}, when he besought{H2603}{(H8692)} us, and we would not hear{H8085}{(H8804)}; therefore is this distress{H6869} come{H935}{(H8804)} upon us. (kjv-strongs#)

Gen 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us. (kjv)

======= Genesis 42:22 ============

Genesis 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore also, behold, his blood is required.(asv)

Genesis 42:22 En Ruben antwoordde hun, zeggende: Heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide: Zondigt niet aan dezen jongeling! maar gij hoordet niet; en ook zijn bloed, ziet, het wordt gezocht! (NL)

Genesis 42:22 And Reuben{H7205} answered{H6030}{(H8799)} them, saying{H559}{(H8800)}, Spake I{H559}{(H8804)} not unto you, saying{H559}{(H8800)}, Do not sin{H2398}{(H8799)} against the child{H3206}; and ye would not hear{H8085}{(H8804)}? therefore, behold, also his blood{H1818} is required{H1875}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore, behold, also his blood is required. (kjv)

======= Genesis 42:23 ============

Genesis 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for there was an interpreter between them.(asv)

Genesis 42:23 En zij wisten niet, dat het Jozef hoorde; want daar was een taalman tussen hen. (NL)

Genesis 42:23 And they knew{H3045}{(H8804)} not that Joseph{H3130} understood{H8085}{(H8802)} them; for he spake unto them by an interpreter{H3887}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for he spake unto them by an interpreter. (kjv)

======= Genesis 42:24 ============

Genesis 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and he returned to them, and spake to them, and took Simeon from among them, and bound him before their eyes.(asv)

Genesis 42:24 Toen wendde hij zich om, van hen af, en weende; daarna keerde hij weder tot hen, en sprak tot hen, en nam Simeon van hen, en bond hem voor hun ogen. (NL)

Genesis 42:24 And he turned himself about{H5437}{(H8735)} from them, and wept{H1058}{(H8799)}; and returned to them again{H7725}{(H8799)}, and communed{H1696}{(H8762)} with them, and took{H3947}{(H8799)} from them Simeon{H8095}, and bound{H631}{(H8799)} him before their eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and returned to them again, and communed with them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes. (kjv)

======= Genesis 42:25 ============

Genesis 42:25 Then Joseph commanded to fill their vessels with grain, and to restore every man's money into his sack, and to give them provisions for the way: and thus was it done unto them.(asv)

Genesis 42:25 En Jozef gebood, dat men hun zakken met koren vullen zou, en dat men hun geld wederkeerde, een iegelijk in zijn zak, en dat men hun teerkost gave tot den weg; en men deed hun alzo. (NL)

Genesis 42:25 Then Joseph{H3130} commanded{H6680}{(H8762)} to fill{H4390}{(H8762)} their sacks{H3627} with corn{H1250}, and to restore{H7725}{(H8687)} every man's{H376} money{H3701} into his sack{H8242}, and to give{H5414}{(H8800)} them provision{H6720} for the way{H1870}: and thus{H3651} did he{H6213}{(H8799)} unto them. (kjv-strongs#)

Gen 42:25 Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man's money into his sack, and to give them provision for the way: and thus did he unto them. (kjv)

======= Genesis 42:26 ============

Genesis 42:26 And they laded their asses with their grain, and departed thence.(asv)

Genesis 42:26 En zij laadden hun koren op hun ezels, en togen van daar. (NL)

Genesis 42:26 And they laded{H5375}{(H8799)} their asses{H2543} with the corn{H7668}, and departed{H3212}{(H8799)} thence. (kjv-strongs#)

Gen 42:26 And they laded their asses with the corn, and departed thence. (kjv)

======= Genesis 42:27 ============

Genesis 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the lodging-place, he espied his money; and, behold, it was in the mouth of his sack.(asv)

Genesis 42:27 Toen een zijn zak opendeed, om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld; want ziet, het was in den mond van zijn zak. (NL)

Genesis 42:27 And as one{H259} of them opened{H6605}{(H8799)} his sack{H8242} to give{H5414}{(H8800)} his ass{H2543} provender{H4554} in the inn{H4411}, he espied{H7200}{(H8799)} his money{H3701}; for, behold, it was in his sack's{H572} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he espied his money; for, behold, it was in his sack's mouth. (kjv)

======= Genesis 42:28 ============

Genesis 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they turned trembling one to another, saying, What is this that God hath done unto us?(asv)

Genesis 42:28 En hij zeide tot zijn broederen: Mijn geld is wedergekeerd; daartoe ook, ziet, het is in mijn zak! Toen ontging hun het hart, en zij verschrikten, de een tot den ander zeggende: Wat is dit, dat ons God gedaan heeft? (NL)

Genesis 42:28 And he said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, My money{H3701} is restored{H7725}{(H8717)}; and, lo{H2009}, it is even in my sack{H572}: and their heart{H3820} failed{H3318}{(H8799)} them, and they were afraid{H2729}{(H8799)}, saying{H559}{(H8800)} one{H376} to another{H251}, What is this that God{H430} hath done{H6213}{(H8804)} unto us? (kjv-strongs#)

Gen 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us? (kjv)

======= Genesis 42:29 ============

Genesis 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that had befallen them, saying,(asv)

Genesis 42:29 En zij kwamen in het land Kanaan, tot Jakob, hun vader; en zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende: (NL)

Genesis 42:29 And they came{H935}{(H8799)} unto Jacob{H3290} their father{H1} unto the land{H776} of Canaan{H3667}, and told{H5046}{(H8686)} him all that befell{H7136}{(H8802)} unto them; saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them; saying, (kjv)

======= Genesis 42:30 ============

Genesis 42:30 The man, the lord of the land, spake roughly with us, and took us for spies of the country.(asv)

Genesis 42:30 Die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken; en hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. (NL)

Genesis 42:30 The man{H376}, who is the lord{H113} of the land{H776}, spake{H1696}{(H8765)} roughly{H7186} to us, and took{H5414}{(H8799)} us for spies{H7270}{(H8764)} of the country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:30 The man, who is the lord of the land, spake roughly to us, and took us for spies of the country. (kjv)

======= Genesis 42:31 ============

Genesis 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies:(asv)

Genesis 42:31 Maar wij zeiden tot hem: Wij zijn vroom; wij zijn geen verspieders. (NL)

Genesis 42:31 And we said{H559}{(H8799)} unto him, We are true{H3651} men; we are no spies{H7270}{(H8764)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies: (kjv)

======= Genesis 42:32 ============

Genesis 42:32 we are twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.(asv)

Genesis 42:32 Wij waren twaalf gebroeders, zonen van onzen vader; de een is niet meer, en de kleinste is heden bij onzen vader in het land Kanaan. (NL)

Genesis 42:32 We be twelve{H6240}{H8147} brethren{H251}, sons{H1121} of our father{H1}; one{H259} is not, and the youngest{H6996} is this day{H3117} with our father{H1} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 42:32 We be twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 42:33 ============

Genesis 42:33 And the man, the lord of the land, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men: leave one of your brethren with me, and take [grain for] the famine of your houses, and go your way;(asv)

Genesis 42:33 En die man, de heer van dat land, zeide tot ons: Hieraan zal ik bekennen, dat gijlieden vroom zijt; laat een uwer broederen bij mij, en neemt voor den honger uwer huizen, en trekt heen. (NL)

Genesis 42:33 And the man{H376}, the lord{H113} of the country{H776}, said{H559}{(H8799)} unto us, Hereby shall I know{H3045}{(H8799)} that ye are true{H3651} men; leave{H3240}{(H8685)} one{H259} of your brethren{H251} here with me, and take{H3947}{(H8798)} food for the famine{H7459} of your households{H1004}, and be gone{H3212}{(H8798)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:33 And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men; leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and be gone: (kjv)

======= Genesis 42:34 ============

Genesis 42:34 and bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffic in the land.(asv)

Genesis 42:34 En brengt uw kleinsten broeder tot mij; zo zal ik weten, dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt; uw broeder zal ik u wedergeven, en gij zult in dit land handelen. (NL)

Genesis 42:34 And bring{H935}{(H8685)} your youngest{H6996} brother{H251} unto me: then shall I know{H3045}{(H8799)} that ye are no spies{H7270}{(H8764)}, but that ye are true{H3651} men: so will I deliver{H5414}{(H8799)} you your brother{H251}, and ye shall traffick{H5503}{(H8799)} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:34 And bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffick in the land. (kjv)

======= Genesis 42:35 ============

Genesis 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack: and when they and their father saw their bundles of money, they were afraid.(asv)

Genesis 42:35 En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, ziet, zo had een iegelijk den bundel zijns gelds in zijn zak; en zij zagen de bundelen huns gelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. (NL)

Genesis 42:35 And it came to pass as they emptied{H7324}{(H8688)} their sacks{H8242}, that, behold, every man's{H376} bundle{H6872} of money{H3701} was in his sack{H8242}: and when both they and their father{H1} saw{H7200}{(H8799)} the bundles{H6872} of money{H3701}, they were afraid{H3372}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack: and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid. (kjv)

======= Genesis 42:36 ============

Genesis 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me.(asv)

Genesis 42:36 Toen zeide Jakob, hun vader, tot hen: Gij berooft mij van kinderen! Jozef is er niet, en Simeon is er niet; nu zult gij Benjamin wegnemen! al deze dingen zijn tegen mij! (NL)

Genesis 42:36 And Jacob{H3290} their father{H1} said{H559}{(H8799)} unto them, Me have ye bereaved{H7921}{(H8765)} of my children: Joseph{H3130} is not, and Simeon{H8095} is not, and ye will take{H3947}{(H8799)} Benjamin{H1144} away: all these things are against me. (kjv-strongs#)

Gen 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me. (kjv)

======= Genesis 42:37 ============

Genesis 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again.(asv)

Genesis 42:37 Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: Dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng; geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen! (NL)

Genesis 42:37 And Reuben{H7205} spake{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, saying{H559}{(H8800)}, Slay{H4191}{(H8686)} my two{H8147} sons{H1121}, if I bring{H935}{(H8686)} him not to thee: deliver{H5414}{(H8798)} him into my hand{H3027}, and I will bring him to thee again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again. (kjv)

======= Genesis 42:38 ============

Genesis 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he only is left: if harm befall him by the way in which ye go, then will ye bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.(asv)

Genesis 42:38 Maar hij zeide: Mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken; want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven; zo hem een verderf ontmoette op den weg, dien gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. (NL)

Genesis 42:38 And he said{H559}{(H8799)}, My son{H1121} shall not go down{H3381}{(H8799)} with you; for his brother{H251} is dead{H4191}{(H8804)}, and he is left{H7604}{(H8738)} alone: if mischief{H611} befall{H7122}{(H8804)} him by the way{H1870} in the which ye go{H3212}{(H8799)}, then shall ye bring down{H3381}{(H8689)} my gray hairs{H7872} with sorrow{H3015} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he is left alone: if mischief befall him by the way in the which ye go, then shall ye bring down my gray hairs with sorrow to the grave.(kjv)

======= Genesis 43:1 ============

Genesis 43:1 And the famine was sore in the land.(asv)

Genesis 43:1 De honger nu werd zwaar in dat land; (NL)

Genesis 43:1 And the famine{H7458} was sore{H3515} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 43:1 And the famine was sore in the land. (kjv)

======= Genesis 43:2 ============

Genesis 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the grain which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food.(asv)

Genesis 43:2 Zo geschiedde het, als zij den leeftocht, dien zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: Keert wederom, koopt ons een weinig spijze. (NL)

Genesis 43:2 And it came to pass, when they had eaten up{H3615}{(H8765)}{H398}{(H8800)} the corn{H7668} which they had brought out{H935}{(H8689)} of Egypt{H4714}, their father{H1} said{H559}{(H8799)} unto them, Go again{H7725}{(H8798)}, buy{H7666}{(H8798)} us a little{H4592} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food. (kjv)

======= Genesis 43:3 ============

Genesis 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you.(asv)

Genesis 43:3 Toen sprak Juda tot hem, zeggende: Die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. (NL)

Genesis 43:3 And Judah{H3063} spake{H559}{(H8799)} unto him, saying{H559}{(H8800)}, The man{H376} did solemnly{H5749}{(H8687)} protest{H5749}{(H8689)} unto us, saying{H559}{(H8800)}, Ye shall not see{H7200}{(H8799)} my face{H6440}, except{H1115} your brother{H251} be with you. (kjv-strongs#)

Gen 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. (kjv)

======= Genesis 43:4 ============

Genesis 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food:(asv)

Genesis 43:4 Indien gij onzen broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken, en u spijze kopen; (NL)

Genesis 43:4 If thou wilt{H3426} send{H7971}{(H8764)} our brother{H251} with us, we will go down{H3381}{(H8799)} and buy{H7666}{(H8799)} thee food{H400}: (kjv-strongs#)

Gen 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food: (kjv)

======= Genesis 43:5 ============

Genesis 43:5 but if thou wilt not send him, we will not go down; for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.(asv)

Genesis 43:5 Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken; want die man heeft tot ons gezegd: Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. (NL)

Genesis 43:5 But if thou wilt not send{H7971}{(H8764)} him, we will not go down{H3381}{(H8799)}: for the man{H376} said{H559}{(H8804)} unto us, Ye shall not see{H7200}{(H8799)} my face{H6440}, except your brother{H251} be with you. (kjv-strongs#)

Gen 43:5 But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you. (kjv)

======= Genesis 43:6 ============

Genesis 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother?(asv)

Genesis 43:6 En Israel zeide: Waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij dien man te kennen gaaft, of gij nog een broeder hadt? (NL)

Genesis 43:6 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)}, Wherefore dealt ye so ill{H7489}{(H8689)} with me, as to tell{H5046}{(H8687)} the man{H376} whether ye had yet a brother{H251}? (kjv-strongs#)

Gen 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother? (kjv)

======= Genesis 43:7 ============

Genesis 43:7 And they said, The man asked straitly concerning ourselves, and concerning our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye [another] brother? and we told him according to the tenor of these words: could we in any wise know that he would say, Bring your brother down?(asv)

Genesis 43:7 En zij zeiden: Die man vraagde zeer nauw naar ons, en naar onze maagschap, zeggende: Leeft uw vader nog; hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen, volgens diezelfde woorden; hebben wij juist geweten, dat hij zeggen zou: Brengt uw broeder af? (NL)

Genesis 43:7 And they said{H559}{(H8799)}, The man{H376} asked{H7592}{(H8804)} us straitly{H7592}{(H8800)} of our state, and of our kindred{H4138}, saying{H559}{(H8800)}, Is your father{H1} yet alive{H2416}? have ye{H3426} another brother{H251}? and we told{H5046}{(H8686)} him according{H5921} to the tenor{H6310} of these words{H1697}: could we certainly{H3045}{(H8800)} know{H3045}{(H8799)} that he would say{H559}{(H8799)}, Bring{H3381} your brother{H251} down{H3381}{(H8685)}? (kjv-strongs#)

Gen 43:7 And they said, The man asked us straitly of our state, and of our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye another brother? and we told him according to the tenor of these words: could we certainly know that he would say, Bring your brother down? (kjv)

======= Genesis 43:8 ============

Genesis 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones.(asv)

Genesis 43:8 Toen zeide Juda tot Israel, zijn vader: Zend den jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, noch wij, noch gij, noch onze kinderkens. (NL)

Genesis 43:8 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto Israel{H3478} his father{H1}, Send{H7971}{(H8798)} the lad{H5288} with me, and we will arise{H6965}{(H8799)} and go{H3212}{(H8799)}; that we may live{H2421}{(H8799)}, and not die{H4191}{(H8799)}, both we, and thou, and also our little ones{H2945}. (kjv-strongs#)

Gen 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones. (kjv)

======= Genesis 43:9 ============

Genesis 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever:(asv)

Genesis 43:9 Ik zal borg voor hem zijn; van mijn hand zult gij hem eisen; indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben! (NL)

Genesis 43:9 I will be surety{H6148}{(H8799)} for him; of my hand{H3027} shalt thou require{H1245}{(H8762)} him: if{H518} I bring{H935}{(H8689)} him not{H518} unto thee, and set{H3322}{(H8689)} him before thee{H6440}, then let me bear the blame{H2398}{(H8804)} for ever{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever: (kjv)

======= Genesis 43:10 ============

Genesis 43:10 for except we had lingered, surely we had now returned a second time.(asv)

Genesis 43:10 Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren alreeds tweemaal wedergekomen. (NL)

Genesis 43:10 For except{H3884} we had lingered{H4102}{(H8701)}, surely now we had returned{H7725}{(H8804)} this second time{H6471}. (kjv-strongs#)

Gen 43:10 For except we had lingered, surely now we had returned this second time. (kjv)

======= Genesis 43:11 ============

Genesis 43:11 And their father Israel said unto them, If it be so now, do this: take of the choice fruits of the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spicery and myrrh, nuts, and almonds;(asv)

Genesis 43:11 Toen zeide Israel, hun vader, tot hen: Is het nu alzo, zo doet dit; neemt van het loffelijkste dezes lands in uwe vaten, en brengt dien man een geschenk henen af: een weinig balsem, en een weinig honig, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. (NL)

Genesis 43:11 And their father{H1} Israel{H3478} said{H559}{(H8799)} unto them, If it must be so now{H645}, do{H6213}{(H8798)} this; take{H3947}{(H8798)} of the best fruits{H2173} in the land{H776} in your vessels{H3627}, and carry down{H3381}{(H8685)} the man{H376} a present{H4503}, a little{H4592} balm{H6875}, and a little{H4592} honey{H1706}, spices{H5219}, and myrrh{H3910}, nuts{H992}, and almonds{H8247}: (kjv-strongs#)

Gen 43:11 And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this; take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds: (kjv)

======= Genesis 43:12 ============

Genesis 43:12 and take double money in your hand; and the money that was returned in the mouth of your sacks carry again in your hand; peradventure it was an oversight:(asv)

Genesis 43:12 En neemt dubbel geld in uw hand; en brengt het geld, hetwelk in den mond uwer zakken wedergekeerd is, weder in uw hand; misschien is het een feil. (NL)

Genesis 43:12 And take{H3947}{(H8798)} double{H4932} money{H3701} in your hand{H3027}; and the money{H3701} that was brought again{H7725}{(H8716)} in the mouth{H6310} of your sacks{H572}, carry it again{H7725}{(H8686)} in your hand{H3027}; peradventure it was an oversight{H4870}: (kjv-strongs#)

Gen 43:12 And take double money in your hand; and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand; peradventure it was an oversight: (kjv)

======= Genesis 43:13 ============

Genesis 43:13 take also your brother, and arise, go again unto the man:(asv)

Genesis 43:13 Neemt ook uw broeder mede, en maakt u op, keert weder tot dien man. (NL)

Genesis 43:13 Take{H3947}{(H8798)} also your brother{H251}, and arise{H6965}{(H8798)}, go again{H7725}{(H8798)} unto the man{H376}: (kjv-strongs#)

Gen 43:13 Take also your brother, and arise, go again unto the man: (kjv)

======= Genesis 43:14 ============

Genesis 43:14 and God Almighty give you mercy before the man, that he may release unto you your other brother and Benjamin. And if I be bereaved of my children, I am bereaved.(asv)

Genesis 43:14 En God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van dien man, dat hij uw anderen broeder en Benjamin met u late gaan! En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd! (NL)

Genesis 43:14 And God{H410} Almighty{H7706} give{H5414}{(H8799)} you mercy{H7356} before{H6440} the man{H376}, that he may send away{H7971}{(H8765)} your other{H312} brother{H251}, and Benjamin{H1144}. If{H834} I be bereaved{H7921}{(H8804)} of my children, I am bereaved{H7921}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 43:14 And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother, and Benjamin. If I be bereaved of my children, I am bereaved. (kjv)

======= Genesis 43:15 ============

Genesis 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph.(asv)

Genesis 43:15 En die mannen namen dat geschenk, en namen dubbel geld in hun hand, en Benjamin; en zij maakten zich op, en togen af naar Egypte, en zij stonden voor Jozefs aangezicht. (NL)

Genesis 43:15 And the men{H582} took{H3947}{(H8799)} that{H2063} present{H4503}, and they took{H3947}{(H8804)} double{H4932} money{H3701} in their hand{H3027}, and Benjamin{H1144}; and rose up{H6965}{(H8799)}, and went down{H3381}{(H8799)} to Egypt{H4714}, and stood{H5975}{(H8799)} before{H6440} Joseph{H3130}. (kjv-strongs#)

Gen 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph. (kjv)

======= Genesis 43:16 ============

Genesis 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, Bring the men into the house, and slay, and make ready; for the men shall dine with me at noon.(asv)

Genesis 43:16 Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot dengene, die over zijn huis was: Breng deze mannen naar het huis toe, en slacht slachtvee, en maak het gereed; want deze mannen zullen te middag met mij eten. (NL)

Genesis 43:16 And when Joseph{H3130} saw{H7200}{(H8799)} Benjamin{H1144} with{H854} them, he said{H559}{(H8799)} to the ruler of his house{H1004}, Bring{H935}{(H8685)} these men{H582} home{H1004}, and slay{H2873}{(H8800)}{H2874}, and make ready{H3559}{(H8685)}; for these men{H582} shall dine{H398}{(H8799)} with me at noon{H6672}. (kjv-strongs#)

Gen 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay, and make ready; for these men shall dine with me at noon. (kjv)

======= Genesis 43:17 ============

Genesis 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men to Joseph's house.(asv)

Genesis 43:17 De man nu deed, gelijk Jozef gezegd had; en de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. (NL)

Genesis 43:17 And the man{H376} did{H6213}{(H8799)} as Joseph{H3130} bade{H559}{(H8804)}; and the man{H376} brought{H935}{(H8686)} the men{H582} into Joseph's{H3130} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men into Joseph's house. (kjv)

======= Genesis 43:18 ============

Genesis 43:18 And the men were afraid, because they were brought to Joseph's house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses.(asv)

Genesis 43:18 Toen vreesden deze mannen, omdat zij in het huis van Jozef gebracht werden, en zeiden: Ter oorzake van het geld, dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompele en ons overvalle, en ons tot slaven neme, met onze ezelen. (NL)

Genesis 43:18 And the men{H582} were afraid{H3372}{(H8799)}, because they were brought{H935}{(H8717)} into Joseph's{H3130} house{H1004}; and they said{H559}{(H8799)}, Because{H1697} of the money{H3701} that was returned{H7725}{(H8802)} in our sacks{H572} at the first time{H8462} are we brought in{H935}{(H8716)}; that he may seek occasion{H1556}{(H8705)} against us, and fall{H5307}{(H8692)} upon us, and take{H3947}{(H8800)} us for bondmen{H5650}, and our asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 43:18 And the men were afraid, because they were brought into Joseph's house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses. (kjv)

======= Genesis 43:19 ============

Genesis 43:19 And they came near to the steward of Joseph's house, and they spake unto him at the door of the house,(asv)

Genesis 43:19 Daarom naderden zij tot dien man, die over het huis van Jozef was, en zij spraken tot hem aan de deur van het huis. (NL)

Genesis 43:19 And they came near{H5066}{(H8799)} to the steward{H376} of Joseph's{H3130} house{H1004}, and they communed{H1696}{(H8762)} with him at the door{H6607} of the house{H1004}, (kjv-strongs#)

Gen 43:19 And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house, (kjv)

======= Genesis 43:20 ============

Genesis 43:20 and said, Oh, my lord, we came indeed down at the first time to buy food:(asv)

Genesis 43:20 En zij zeiden: Och, mijn heer! wij waren in het begin gewisselijk afgekomen, om spijze te kopen. (NL)

Genesis 43:20 And said{H559}{(H8799)}, O{H994} sir{H113}, we came indeed{H3381}{(H8800)} down{H3381}{(H8804)} at the first time{H8462} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}: (kjv-strongs#)

Gen 43:20 And said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food: (kjv)

======= Genesis 43:21 ============

Genesis 43:21 and it came to pass, when we came to the lodging-place, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand.(asv)

Genesis 43:21 Het is nu geschied, als wij in de herberg gekomen waren, en wij onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in den mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht; en wij hebben hetzelve wedergebracht in onze hand. (NL)

Genesis 43:21 And it came to pass, when we came{H935}{(H8804)} to the inn{H4411}, that we opened{H6605}{(H8799)} our sacks{H572}, and, behold, every man's{H376} money{H3701} was in the mouth{H6310} of his sack{H572}, our money{H3701} in full weight{H4948}: and we have brought it again{H7725}{(H8686)} in our hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 43:21 And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand. (kjv)

======= Genesis 43:22 ============

Genesis 43:22 And other money have we brought down in our hand to buy food: we know not who put our money in our sacks.(asv)

Genesis 43:22 Wij hebben ook ander geld in onze hand afgebracht, om spijze te kopen; wij weten niet, wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. (NL)

Genesis 43:22 And other{H312} money{H3701} have we brought down{H3381}{(H8689)} in our hands{H3027} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}: we cannot tell{H3045}{(H8804)} who put{H7760}{(H8804)} our money{H3701} in our sacks{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 43:22 And other money have we brought down in our hands to buy food: we cannot tell who put our money in our sacks. (kjv)

======= Genesis 43:23 ============

Genesis 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them.(asv)

Genesis 43:23 En hij zeide: Vrede zij ulieden, vreest niet! Uw God en de God uws vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven; uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit. (NL)

Genesis 43:23 And he said{H559}{(H8799)}, Peace{H7965} be to you, fear{H3372}{(H8799)} not: your God{H430}, and the God{H430} of your father{H1}, hath given{H5414}{(H8804)} you treasure{H4301} in your sacks{H572}: I had{H935}{(H8804)} your money{H3701}. And he brought{H3318}{(H8686)} Simeon{H8095} out unto them. (kjv-strongs#)

Gen 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them. (kjv)

======= Genesis 43:24 ============

Genesis 43:24 And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender.(asv)

Genesis 43:24 Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef, en hij gaf water; en zij wiesen hun voeten; hij gaf ook aan hun ezelen voeder. (NL)

Genesis 43:24 And the man{H376} brought{H935}{(H8686)} the men{H582} into Joseph's{H3130} house{H1004}, and gave{H5414}{(H8799)} them water{H4325}, and they washed{H7364}{(H8799)} their feet{H7272}; and he gave{H5414}{(H8799)} their asses{H2543} provender{H4554}. (kjv-strongs#)

Gen 43:24 And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender. (kjv)

======= Genesis 43:25 ============

Genesis 43:25 And they made ready the present against Joseph's coming at noon: for they heard that they should eat bread there.(asv)

Genesis 43:25 En zij bereidden het geschenk, totdat Jozef kwam op den middag; want zij hadden gehoord, dat zij aldaar brood eten zouden. (NL)

Genesis 43:25 And they made ready{H3559}{(H8686)} the present{H4503} against{H5704} Joseph{H3130} came{H935}{(H8800)} at noon{H6672}: for they heard{H8085}{(H8804)} that they should eat{H398}{(H8799)} bread{H3899} there. (kjv-strongs#)

Gen 43:25 And they made ready the present against Joseph came at noon: for they heard that they should eat bread there. (kjv)

======= Genesis 43:26 ============

Genesis 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed down themselves to him to the earth.(asv)

Genesis 43:26 Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, hetwelk in hun hand was, in het huis, en zij bogen zich voor hem ter aarde. (NL)

Genesis 43:26 And when Joseph{H3130} came{H935}{(H8799)} home{H1004}, they brought{H935}{(H8686)} him the present{H4503} which was in their hand{H3027} into the house{H1004}, and bowed{H7812}{(H8691)} themselves to him to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth. (kjv)

======= Genesis 43:27 ============

Genesis 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive?(asv)

Genesis 43:27 En hij vraagde hun naar hun welstand, en zeide: Is het wel met uw vader, den oude, waarvan gij zeidet? Leeft hij nog? (NL)

Genesis 43:27 And he asked{H7592}{(H8799)} them of their welfare{H7965}, and said{H559}{(H8799)}, Is your father{H1} well{H7965}, the old man{H2205} of whom ye spake{H559}{(H8804)}? Is he yet alive{H2416}? (kjv-strongs#)

Gen 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive? (kjv)

======= Genesis 43:28 ============

Genesis 43:28 And they said, Thy servant our father is well, he is yet alive. And they bowed the head, and made obeisance.(asv)

Genesis 43:28 En zij zeiden: Het is wel met uw knecht, onzen vader, hij leeft nog; en zij neigden het hoofd en bogen zich neder. (NL)

Genesis 43:28 And they answered{H559}{(H8799)}, Thy servant{H5650} our father{H1} is in good health{H7965}, he is yet alive{H2416}. And they bowed down their heads{H6915}{(H8799)}, and made obeisance{H7812}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 43:28 And they answered, Thy servant our father is in good health, he is yet alive. And they bowed down their heads, and made obeisance. (kjv)

======= Genesis 43:29 ============

Genesis 43:29 And he lifted up his eyes, and saw Benjamin his brother, his mother's son, and said, Is this your youngest brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son.(asv)

Genesis 43:29 En hij hief zijn ogen op, en zag Benjamin, zijn broeder, den zoon zijner moeder, en zeide: Is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeidet? Daarna zeide hij: Mijn zoon! God zij u genadig! (NL)

Genesis 43:29 And he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} his brother{H251} Benjamin{H1144}, his mother's{H517} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)}, Is this your younger{H6996} brother{H251}, of whom ye spake{H559}{(H8804)} unto me? And he said{H559}{(H8799)}, God{H430} be gracious{H2603}{(H8799)} unto thee, my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 43:29 And he lifted up his eyes, and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. (kjv)

======= Genesis 43:30 ============

Genesis 43:30 And Joseph made haste; for his heart yearned over his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there.(asv)

Genesis 43:30 En Jozef haastte zich; want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen; en hij ging in een kamer, en weende aldaar. (NL)

Genesis 43:30 And Joseph{H3130} made haste{H4116}{(H8762)}; for his bowels{H7356} did yearn{H3648}{(H8738)} upon his brother{H251}: and he sought{H1245}{(H8762)} where to weep{H1058}{(H8800)}; and he entered{H935}{(H8799)} into his chamber{H2315}, and wept{H1058}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 43:30 And Joseph made haste; for his bowels did yearn upon his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there. (kjv)

======= Genesis 43:31 ============

Genesis 43:31 And he washed his face, and came out; and he refrained himself, and said, Set on bread.(asv)

Genesis 43:31 Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit; en hij bedwong zichzelven, en zeide: Zet brood op. (NL)

Genesis 43:31 And he washed{H7364}{(H8799)} his face{H6440}, and went out{H3318}{(H8799)}, and refrained{H662}{(H8691)} himself, and said{H559}{(H8799)}, Set on{H7760}{(H8798)} bread{H3899}. (kjv-strongs#)

Gen 43:31 And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread. (kjv)

======= Genesis 43:32 ============

Genesis 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, that did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians.(asv)

Genesis 43:32 En zij richtten voor hem aan in het bijzonder, en voor hen in het bijzonder; en voor de Egyptenaren, die met hem aten, in het bijzonder; want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreen, dewijl zulks den Egyptenaren een gruwel is. (NL)

Genesis 43:32 And they set on{H7760}{(H8799)} for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians{H4713}, which did eat{H398}{(H8802)} with him, by themselves: because the Egyptians{H4713} might{H3201}{(H8799)} not eat{H398}{(H8800)} bread{H3899} with the Hebrews{H5680}; for that is an abomination{H8441} unto the Egyptians{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, which did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians. (kjv)

======= Genesis 43:33 ============

Genesis 43:33 And they sat before him, the first-born according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one with another.(asv)

Genesis 43:33 En zij aten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte, en de jongere naar zijn jonkheid; dies verwonderden zich de mannen onder elkander. (NL)

Genesis 43:33 And they sat{H3427}{(H8799)} before him{H6440}, the firstborn{H1060} according to his birthright{H1062}, and the youngest{H6810} according to his youth{H6812}: and the men{H582} marvelled{H8539}{(H8799)} one{H376} at another{H7453}. (kjv-strongs#)

Gen 43:33 And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one at another. (kjv)

======= Genesis 43:34 ============

Genesis 43:34 And he took [and sent] messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times so much as any of theirs. And they drank, and were merry with him. [(asv)

Genesis 43:34 En hij langde hun van de gerechten, die voor hem waren; maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter, dan de gerechten van hen allen. En zij dronken, en zij werden dronken met hem. (NL)

Genesis 43:34 And he took{H5375}{(H8799)} and sent messes{H4864} unto them from before him{H6440}: but Benjamin's{H1144} mess{H4864} was five{H2568} times{H3027} so much as{H7235}{(H8799)} any of theirs. And they drank{H8354}{(H8799)}, and were merry{H7937}{(H8799)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 43:34 And he took and sent messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times so much as any of their's. And they drank, and were merry with him.(kjv)

======= Genesis 44:1 ============

Genesis 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth.(asv)

Genesis 44:1 En hij gebood dengene, die over zijn huis was, zeggende: Vul de zakken dezer mannen met spijze, naar dat zij zullen kunnen dragen, en leg ieders mans geld in den mond van zijn zak; (NL)

Genesis 44:1 And he commanded{H6680}{(H8762)} the steward of his house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Fill{H4390}{(H8761)} the men's{H582} sacks{H572} with food{H400}, as much as{H834} they can{H3201}{(H8799)} carry{H5375}{(H8800)}, and put{H7760}{(H8798)} every man's{H376} money{H3701} in his sack's{H572} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. (kjv)

======= Genesis 44:2 ============

Genesis 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his grain money. And he did according to the word that Joseph had spoken.(asv)

Genesis 44:2 En mijn beker, den zilveren beker, zult gij leggen in den mond van den zak des kleinsten, met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, hetwelk hij gesproken had. (NL)

Genesis 44:2 And put{H7760}{(H8799)} my cup{H1375}, the silver{H3701} cup{H1375}, in the sack's{H572} mouth{H6310} of the youngest{H6996}, and his corn{H7668} money{H3701}. And he did{H6213}{(H8799)} according to the word{H1697} that Joseph{H3130} had spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken. (kjv)

======= Genesis 44:3 ============

Genesis 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.(asv)

Genesis 44:3 Des morgens, als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezelen. (NL)

Genesis 44:3 As soon as the morning{H1242} was light{H215}{(H8804)}, the men{H582} were sent away{H7971}{(H8795)}, they and their asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses. (kjv)

======= Genesis 44:4 ============

Genesis 44:4 [ And] when they were gone out of the city, and were not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?(asv)

Genesis 44:4 Zij zijn ter stad uitgegaan; zij waren niet verre gekomen, als Jozef tot dengene, die over zijn huis was, zeide: Maak u op, en jaag die mannen achterna; en als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: Waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? (NL)

Genesis 44:4 And when they were gone out{H3318}{(H8804)} of the city{H5892}, and not yet far off{H7368}{(H8689)}, Joseph{H3130} said{H559}{(H8804)} unto his steward{H1004}, Up{H6965}{(H8798)}, follow{H7291}{(H8798)} after{H310} the men{H582}; and when thou dost overtake{H5381}{(H8689)} them, say{H559}{(H8804)} unto them, Wherefore have ye rewarded{H7999}{(H8765)} evil{H7451} for good{H2896}? (kjv-strongs#)

Gen 44:4 And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good? (kjv)

======= Genesis 44:5 ============

Genesis 44:5 Is not this that in which my lord drinketh, and whereby he indeed divineth? ye have done evil in so doing.(asv)

Genesis 44:5 Is het deze niet, waaruit mijn heer drinkt? en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan, wat gij gedaan hebt. (NL)

Genesis 44:5 Is not this it in which my lord{H113} drinketh{H8354}{(H8799)}, and whereby indeed{H5172}{(H8763)} he divineth{H5172}{(H8762)}? ye have done evil{H7489}{(H8689)} in so doing{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:5 Is not this it in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? ye have done evil in so doing. (kjv)

======= Genesis 44:6 ============

Genesis 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these words.(asv)

Genesis 44:6 En hij achterhaalde hen, en sprak tot hen diezelfde woorden. (NL)

Genesis 44:6 And he overtook{H5381}{(H8686)} them, and he spake{H1696}{(H8762)} unto them these same{H428} words{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these same words. (kjv)

======= Genesis 44:7 ============

Genesis 44:7 And they said unto him, Wherefore speaketh my lord such words as these? Far be it from thy servants that they should do such a thing.(asv)

Genesis 44:7 En zij zeiden tot hem: Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten, dat zij zodanig ding doen zouden. (NL)

Genesis 44:7 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Wherefore saith{H1696}{(H8762)} my lord{H113} these words{H1697}? God forbid{H2486} that thy servants{H5650} should do{H6213}{(H8800)} according to this thing{H1697}: (kjv-strongs#)

Gen 44:7 And they said unto him, Wherefore saith my lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing: (kjv)

======= Genesis 44:8 ============

Genesis 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold?(asv)

Genesis 44:8 Zie, het geld, dat wij in den mond onzer zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht; hoe zouden wij dan uit het huis uws heren zilver of goud stelen? (NL)

Genesis 44:8 Behold, the money{H3701}, which we found{H4672}{(H8804)} in our sacks{H572}' mouths{H6310}, we brought again{H7725}{(H8689)} unto thee out of the land{H776} of Canaan{H3667}: how then should we steal{H1589}{(H8799)} out of thy lord's{H113} house{H1004} silver{H3701} or gold{H2091}? (kjv-strongs#)

Gen 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold? (kjv)

======= Genesis 44:9 ============

Genesis 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, let him die, and we also will be my lord's bondmen.(asv)

Genesis 44:9 Bij wien van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterve; en ook zullen wij mijn heer tot slaven zijn! (NL)

Genesis 44:9 With whomsoever of thy servants{H5650} it be found{H4672}{(H8735)}, both let him die{H4191}{(H8804)}, and we also will be my lord's{H113} bondmen{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord's bondmen. (kjv)

======= Genesis 44:10 ============

Genesis 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my bondman; and ye shall be blameless.(asv)

Genesis 44:10 En hij zeide: Dit zij nu ook alzo, naar uw woorden! Bij wien hij gevonden wordt, die zij mijn slaaf; maar gijlieden zult onschuldig zijn. (NL)

Genesis 44:10 And he said{H559}{(H8799)}, Now also let it be according unto your words{H1697}:{H3651} he with whom it is found{H4672}{(H8735)} shall be my servant{H5650}; and ye shall be blameless{H5355}. (kjv-strongs#)

Gen 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my servant; and ye shall be blameless. (kjv)

======= Genesis 44:11 ============

Genesis 44:11 Then they hasted, and took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.(asv)

Genesis 44:11 En zij haastten, en iegelijk zette zijn zak af op de aarde, en iegelijk opende zijn zak. (NL)

Genesis 44:11 Then they speedily{H4116}{(H8762)} took down{H3381}{(H8686)} every man{H376} his sack{H572} to the ground{H776}, and opened{H6605}{(H8799)} every man{H376} his sack{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 44:11 Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack. (kjv)

======= Genesis 44:12 ============

Genesis 44:12 And he searched, [and] began at the eldest, and left off at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack.(asv)

Genesis 44:12 En hij doorzocht, beginnende met den grootste, en voleindigende met den kleinste; en die beker werd gevonden in den zak van Benjamin. (NL)

Genesis 44:12 And he searched{H2664}{(H8762)}, and began{H2490}{(H8689)} at the eldest{H1419}, and left{H3615}{(H8765)} at the youngest{H6996}: and the cup{H1375} was found{H4672}{(H8735)} in Benjamin's{H1144} sack{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 44:12 And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack. (kjv)

======= Genesis 44:13 ============

Genesis 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.(asv)

Genesis 44:13 Toen scheurden zij hun klederen; en ieder man laadde zijn ezel op, en zij keerden weder naar de stad. (NL)

Genesis 44:13 Then they rent{H7167}{(H8799)} their clothes{H8071}, and laded{H6006}{(H8799)} every man{H376} his ass{H2543}, and returned{H7725}{(H8799)} to the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city. (kjv)

======= Genesis 44:14 ============

Genesis 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph's house; and he was yet there: and they fell before him on the ground.(asv)

Genesis 44:14 En Juda kwam met zijn broederen in het huis van Jozef; want hij was nog zelf aldaar; en zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. (NL)

Genesis 44:14 And Judah{H3063} and his brethren{H251} came{H935}{(H8799)} to Joseph's{H3130} house{H1004}; for he was yet there: and they fell{H5307}{(H8799)} before him{H6440} on the ground{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph's house; for he was yet there: and they fell before him on the ground. (kjv)

======= Genesis 44:15 ============

Genesis 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? know ye not that such a man as I can indeed divine?(asv)

Genesis 44:15 En Jozef zeide tot hen: Wat daad is dit, die gij gedaan hebt? Weet gij niet, dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zoude? (NL)

Genesis 44:15 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, What deed{H4639} is this that ye have done{H6213}{(H8804)}? wot ye{H3045}{(H8804)} not that such a man{H376} as I can certainly{H5172}{(H8763)} divine{H5172}{(H8762)}? (kjv-strongs#)

Gen 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? wot ye not that such a man as I can certainly divine? (kjv)

======= Genesis 44:16 ============

Genesis 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's bondmen, both we, and he also in whose hand the cup is found.(asv)

Genesis 44:16 Toen zeide Juda: Wat zullen wij tot mijn heer zeggen, wat zullen wij spreken, en wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uwer knechten gevonden; zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij, als hij, in wiens hand de beker gevonden is. (NL)

Genesis 44:16 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, What shall we say{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}? what shall we speak{H1696}{(H8762)}? or how shall we clear ourselves{H6663}{(H8691)}? God{H430} hath found out{H4672}{(H8804)} the iniquity{H5771} of thy servants{H5650}: behold, we are my lord's{H113} servants{H5650}, both we, and he also{H1571} with whom{H834}{H3027} the cup{H1375} is found{H4672}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's servants, both we, and he also with whom the cup is found. (kjv)

======= Genesis 44:17 ============

Genesis 44:17 And he said, Far be it from me that I should do so: the man in whose hand the cup is found, he shall be my bondman; but as for you, get you up in peace unto your father.(asv)

Genesis 44:17 Maar hij zeide: Het zij verre van mij zulks te doen! de man, in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn; doch trekt gijlieden op in vrede tot uw vader. (NL)

Genesis 44:17 And he said{H559}{(H8799)}, God forbid{H2486} that I should do{H6213}{(H8800)} so{H2063}: but the man{H376} in whose hand{H3027} the cup{H1375} is found{H4672}{(H8738)}, he shall be my servant{H5650}; and as for you, get you up{H5927}{(H8798)} in peace{H7965} unto your father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 44:17 And he said, God forbid that I should do so: but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant; and as for you, get you up in peace unto your father. (kjv)

======= Genesis 44:18 ============

Genesis 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh, my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant; for thou art even as Pharaoh.(asv)

Genesis 44:18 Toen naderde Juda tot hem, en zeide: Och, mijn heer! laat toch uw knecht een woord spreken voor mijns heren oren, en laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken; want gij zijt even gelijk Farao! (NL)

Genesis 44:18 Then Judah{H3063} came near{H5066}{(H8799)} unto him, and said{H559}{(H8799)}, Oh{H994} my lord{H113}, let thy servant{H5650}, I pray thee, speak{H1696}{(H8762)} a word{H1697} in my lord's{H113} ears{H241}, and let not thine anger{H639} burn{H2734}{(H8799)} against thy servant{H5650}: for thou art even as Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant: for thou art even as Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 44:19 ============

Genesis 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?(asv)

Genesis 44:19 Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende: Hebt gijlieden een vader, of broeder? (NL)

Genesis 44:19 My lord{H113} asked{H7592}{(H8804)} his servants{H5650}, saying{H559}{(H8800)}, Have{H3426} ye a father{H1}, or a brother{H251}? (kjv-strongs#)

Gen 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother? (kjv)

======= Genesis 44:20 ============

Genesis 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loveth him.(asv)

Genesis 44:20 Zo zeiden wij tot mijn heer: Wij hebben een ouden vader, en een jongeling des ouderdoms, den kleinsten, wiens broeder dood is, en hij is alleen van zijn moeder overgebleven, en zijn vader heeft hem lief. (NL)

Genesis 44:20 And we said{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}, We have{H3426} a father{H1}, an old man{H2205}, and a child{H3206} of his old age{H2208}, a little one{H6996}; and his brother{H251} is dead{H4191}{(H8804)}, and he alone is left{H3498}{(H8735)} of his mother{H517}, and his father{H1} loveth{H157}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him. (kjv)

======= Genesis 44:21 ============

Genesis 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.(asv)

Genesis 44:21 Toen zeidet gij tot uw knechten: Brengt hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. (NL)

Genesis 44:21 And thou saidst{H559}{(H8799)} unto thy servants{H5650}, Bring him down{H3381}{(H8685)} unto me, that I may set{H7760}{(H8799)} mine eyes{H5869} upon him. (kjv-strongs#)

Gen 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him. (kjv)

======= Genesis 44:22 ============

Genesis 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.(asv)

Genesis 44:22 En wij zeiden tot mijn heer: Die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten; indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. (NL)

Genesis 44:22 And we said{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}, The lad{H5288} cannot{H3201}{(H8799)} leave{H5800}{(H8800)} his father{H1}: for if he should leave{H5800}{(H8804)} his father{H1}, his father would die{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die. (kjv)

======= Genesis 44:23 ============

Genesis 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.(asv)

Genesis 44:23 Toen zeidet gij tot uw knechten: Indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. (NL)

Genesis 44:23 And thou saidst{H559}{(H8799)} unto thy servants{H5650}, Except{H3808} your youngest{H6996} brother{H251} come down{H3381}{(H8799)} with you, ye shall see{H7200}{H3254} my face{H6440} no more{H7200}{(H8800)}{H3254}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more. (kjv)

======= Genesis 44:24 ============

Genesis 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.(asv)

Genesis 44:24 En het is geschied, als wij tot uw knecht, mijn vader, opgetrokken zijn, en wij hem de woorden mijns heren verhaald hebben; (NL)

Genesis 44:24 And it came to pass when we came up{H5927}{(H8804)} unto thy servant{H5650} my father{H1}, we told{H5046}{(H8686)} him the words{H1697} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord. (kjv)

======= Genesis 44:25 ============

Genesis 44:25 And our father said, Go again, buy us a little food.(asv)

Genesis 44:25 En dat onze vader gezegd heeft: Keert weder. koopt ons een weinig spijze; (NL)

Genesis 44:25 And our father{H1} said{H559}{(H8799)}, Go again{H7725}{(H8798)}, and buy{H7666}{(H8798)} us a little{H4592} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 44:25 And our father said, Go again, and buy us a little food. (kjv)

======= Genesis 44:26 ============

Genesis 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down; for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us.(asv)

Genesis 44:26 Zo hebben wij gezegd: Wij zullen niet mogen aftrekken; indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken; want wij zullen het aangezicht van dien man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. (NL)

Genesis 44:26 And we said{H559}{(H8799)}, We cannot{H3201}{(H8799)} go down{H3381}{(H8800)}: if our youngest{H6996} brother{H251} be{H3426} with us, then will we go down{H3381}{(H8804)}: for we may{H3201}{(H8799)} not see{H7200}{(H8800)} the man's{H376} face{H6440}, except{H369} our youngest{H6996} brother{H251} be with us. (kjv-strongs#)

Gen 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us. (kjv)

======= Genesis 44:27 ============

Genesis 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:(asv)

Genesis 44:27 Toen zeide uw knecht, mijn vader, tot ons: Gijlieden weet, dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft. (NL)

Genesis 44:27 And thy servant{H5650} my father{H1} said{H559}{(H8799)} unto us, Ye know{H3045}{(H8804)} that my wife{H802} bare{H3205}{(H8804)} me two{H8147} sons: (kjv-strongs#)

Gen 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons: (kjv)

======= Genesis 44:28 ============

Genesis 44:28 and the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I have not seen him since:(asv)

Genesis 44:28 En de een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd: Voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden! en ik heb hem niet gezien tot nu toe. (NL)

Genesis 44:28 And the one{H259} went out{H3318}{(H8799)} from me, and I said{H559}{(H8799)}, Surely{H2963}{(H8800)} he is torn in pieces{H2963}{(H8776)}; and I saw him{H7200}{(H8804)} not since{H2008}: (kjv-strongs#)

Gen 44:28 And the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I saw him not since: (kjv)

======= Genesis 44:29 ============

Genesis 44:29 and if ye take this one also from me, and harm befall him, ye will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.(asv)

Genesis 44:29 Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt, en hem een verderf ontmoette, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen! (NL)

Genesis 44:29 And if ye take{H3947}{(H8804)} this also from{H5973} me{H6440}, and mischief{H611} befall him{H7136}{(H8804)}, ye shall bring down{H3381}{(H8689)} my gray hairs{H7872} with sorrow{H7451} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 44:29 And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave. (kjv)

======= Genesis 44:30 ============

Genesis 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad is not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life;(asv)

Genesis 44:30 Nu dan, als ik tot uw knecht, mijn vader, kome, en de jongeling is niet bij ons (alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is), (NL)

Genesis 44:30 Now therefore when I come{H935}{(H8800)} to thy servant{H5650} my father{H1}, and the lad{H5288} be not with us; seeing that his life{H5315} is bound up{H7194}{(H8803)} in the lad's life{H5315}; (kjv-strongs#)

Gen 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life; (kjv)

======= Genesis 44:31 ============

Genesis 44:31 it will come to pass, when he seeth that the lad is not [with us], that he will die: and thy servants will bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to Sheol.(asv)

Genesis 44:31 Zo zal het geschieden, als hij ziet, dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal; en uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht, onzen vader, met droefenis ten grave doen nederdalen. (NL)

Genesis 44:31 It shall come to pass, when he seeth{H7200}{(H8800)} that the lad{H5288} is not with us, that he will die{H4191}{(H8804)}: and thy servants{H5650} shall bring down{H3381}{(H8689)} the gray hairs{H7872} of thy servant{H5650} our father{H1} with sorrow{H3015} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 44:31 It shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave. (kjv)

======= Genesis 44:32 ============

Genesis 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then shall I bear the blame to my father for ever.(asv)

Genesis 44:32 Want uw knecht is voor dezen jongeling borg bij mijn vader, zeggende: Zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben! (NL)

Genesis 44:32 For thy servant{H5650} became surety{H6148}{(H8804)} for the lad{H5288} unto{H5973} my father{H1}, saying{H559}{(H8800)}, If I bring{H935}{(H8686)} him not unto thee, then I shall bear the blame{H2398}{(H8804)} to my father{H1} for ever{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever. (kjv)

======= Genesis 44:33 ============

Genesis 44:33 Now therefore, let thy servant, I pray thee, abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.(asv)

Genesis 44:33 Nu dan, laat toch uw knecht voor dezen jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat den jongeling met zijn broederen optrekken! (NL)

Genesis 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant{H5650} abide{H3427}{(H8799)} instead of the lad{H5288} a bondman{H5650} to my lord{H113}; and let the lad{H5288} go up{H5927}{(H8799)} with his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren. (kjv)

======= Genesis 44:34 ============

Genesis 44:34 For how shall I go up to my father, if the lad be not with me? lest I see the evil that shall come on my father.(asv)

Genesis 44:34 Want hoe zoude ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik den jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou. (NL)

Genesis 44:34 For how{H349} shall I go up{H5927}{(H8799)} to my father{H1}, and the lad{H5288} be not with me? lest peradventure I see{H7200}{(H8799)} the evil{H7451} that shall come on{H4672}{(H8799)} my father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 44:34 For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.(kjv)

======= Genesis 45:1 ============

Genesis 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.(asv)

Genesis 45:1 Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen, die bij hem stonden, en hij riep: Doet alle man van mij uitgaan! En er stond niemand bij hem, als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. (NL)

Genesis 45:1 Then Joseph{H3130} could{H3201}{(H8804)} not refrain{H662}{(H8692)} himself before all them that stood{H5324}{(H8737)} by him; and he cried{H7121}{(H8799)}, Cause{H3318} every man{H376} to go out{H3318}{(H8685)} from me. And there stood{H5975}{(H8804)} no man{H376} with him, while Joseph{H3130} made himself known{H3045}{(H8692)} unto his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. (kjv)

======= Genesis 45:2 ============

Genesis 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard.(asv)

Genesis 45:2 En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden, en dat het Farao's huis hoorde. (NL)

Genesis 45:2 And he wept{H6963}{H1065} aloud{H5414}{(H8799)}: and the Egyptians{H4714} and the house{H1004} of Pharaoh{H6547} heard{H8085}{(H8799)}{H8085}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. (kjv)

======= Genesis 45:3 ============

Genesis 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.(asv)

Genesis 45:3 En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef! leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden; want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. (NL)

Genesis 45:3 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, I am Joseph{H3130}; doth my father{H1} yet live{H2416}? And his brethren{H251} could{H3201}{(H8804)} not answer{H6030}{(H8800)} him; for they were troubled{H926}{(H8738)} at his presence{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence. (kjv)

======= Genesis 45:4 ============

Genesis 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.(asv)

Genesis 45:4 En Jozef zeide tot zijn broederen: Nadert toch tot mij! En zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt. (NL)

Genesis 45:4 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, Come near{H5066}{(H8798)} to me, I pray you. And they came near{H5066}{(H8799)}. And he said{H559}{(H8799)}, I am Joseph{H3130} your brother{H251}, whom ye sold{H4376}{(H8804)} into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. (kjv)

======= Genesis 45:5 ============

Genesis 45:5 And now be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.(asv)

Genesis 45:5 Maar nu, weest niet bekommerd, en de toorn ontsteke niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt; want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. (NL)

Genesis 45:5 Now therefore be not grieved{H6087}{(H8735)}, nor angry{H2734}{(H8799)} with yourselves{H5869}, that ye sold{H4376}{(H8804)} me hither: for God{H430} did send{H7971}{(H8804)} me before you{H6440} to preserve life{H4241}. (kjv-strongs#)

Gen 45:5 Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life. (kjv)

======= Genesis 45:6 ============

Genesis 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and there are yet five years, in which there shall be neither plowing nor harvest.(asv)

Genesis 45:6 Want het zijn nu twee jaren des hongers in het midden des lands; en er zijn nog vijf jaren, in welke geen ploeging noch oogst zijn zal. (NL)

Genesis 45:6 For these two years{H8141} hath the famine{H7458} been in{H7130} the land{H776}: and yet there are five{H2568} years{H8141}, in the which there shall neither{H369} be earing{H2758} nor harvest{H7105}. (kjv-strongs#)

Gen 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be earing nor harvest. (kjv)

======= Genesis 45:7 ============

Genesis 45:7 And God sent me before you to preserve you a remnant in the earth, and to save you alive by a great deliverance.(asv)

Genesis 45:7 Doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden, door een grote verlossing. (NL)

Genesis 45:7 And God{H430} sent{H7971}{(H8799)} me before you{H6440} to preserve{H7760}{(H8800)} you a posterity{H7611} in the earth{H776}, and to save your lives{H2421}{(H8687)} by a great{H1419} deliverance{H6413}. (kjv-strongs#)

Gen 45:7 And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. (kjv)

======= Genesis 45:8 ============

Genesis 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt.(asv)

Genesis 45:8 Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God Zelf, Die mij tot Farao's vader gesteld heeft, en tot een heer over zijn ganse huis, en regeerder in het ganse land van Egypte. (NL)

Genesis 45:8 So now it was not you that sent{H7971}{(H8804)} me hither, but God{H430}: and he hath made{H7760}{(H8799)} me a father{H1} to Pharaoh{H6547}, and lord{H113} of all his house{H1004}, and a ruler{H4910}{(H8802)} throughout all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 45:9 ============

Genesis 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not;(asv)

Genesis 45:9 Haast u en trekt op tot mijn vader, en zegt het hem: Alzo zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld; kom af tot mij, en vertoef niet. (NL)

Genesis 45:9 Haste{H4116}{(H8761)} ye, and go up{H5927}{(H8798)} to my father{H1}, and say{H559}{(H8804)} unto him, Thus saith{H559}{(H8804)} thy son{H1121} Joseph{H3130}, God{H430} hath made{H7760}{(H8804)} me lord{H113} of all Egypt{H4714}: come down{H3381}{(H8798)} unto me, tarry{H5975}{(H8799)} not: (kjv-strongs#)

Gen 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not: (kjv)

======= Genesis 45:10 ============

Genesis 45:10 and thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:(asv)

Genesis 45:10 En gij zult in het land Gosen wonen, en nabij mij wezen, gij en uw zonen, en de zonen uwer zonen, en uw schapen, en uw runderen, en al wat gij hebt. (NL)

Genesis 45:10 And thou shalt dwell{H3427}{(H8804)} in the land{H776} of Goshen{H1657}, and thou shalt be near{H7138} unto me, thou, and thy children{H1121}, and thy children's{H1121} children{H1121}, and thy flocks{H6629}, and thy herds{H1241}, and all that thou hast: (kjv-strongs#)

Gen 45:10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast: (kjv)

======= Genesis 45:11 ============

Genesis 45:11 and there will I nourish thee; for there are yet five years of famine; lest thou come to poverty, thou, and thy household, and all that thou hast.(asv)

Genesis 45:11 En ik zal u aldaar onderhouden; want er zullen nog vijf jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis, en alles wat gij hebt! (NL)

Genesis 45:11 And there will I nourish{H3557}{(H8773)} thee; for yet there are five{H2568} years{H8141} of famine{H7458}; lest thou, and thy household{H1004}, and all that thou hast, come to poverty{H3423}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:11 And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty. (kjv)

======= Genesis 45:12 ============

Genesis 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.(asv)

Genesis 45:12 En ziet, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. (NL)

Genesis 45:12 And, behold, your eyes{H5869} see{H7200}{(H8802)}, and the eyes{H5869} of my brother{H251} Benjamin{H1144}, that it is my mouth{H6310} that speaketh{H1696}{(H8764)} unto you. (kjv-strongs#)

Gen 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you. (kjv)

======= Genesis 45:13 ============

Genesis 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen: and ye shall haste and bring down my father hither.(asv)

Genesis 45:13 En boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt; en haast u, en brengt mijn vader herwaarts af. (NL)

Genesis 45:13 And ye shall tell{H5046}{(H8689)} my father{H1} of all my glory{H3519} in Egypt{H4714}, and of all that ye have seen{H7200}{(H8804)}; and ye shall haste{H4116}{(H8765)} and bring down{H3381}{(H8689)} my father{H1} hither. (kjv-strongs#)

Gen 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither. (kjv)

======= Genesis 45:14 ============

Genesis 45:14 And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.(asv)

Genesis 45:14 En hij viel aan den hals van Benjamin, zijn broeder, en weende; en Benjamin weende aan zijn hals. (NL)

Genesis 45:14 And he fell{H5307}{(H8799)} upon his brother{H251} Benjamin's{H1144} neck{H6677}, and wept{H1058}{(H8799)}; and Benjamin{H1144} wept{H1058}{(H8804)} upon his neck{H6677}. (kjv-strongs#)

Gen 45:14 And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck. (kjv)

======= Genesis 45:15 ============

Genesis 45:15 And he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him.(asv)

Genesis 45:15 En hij kuste al zijn broederen, en hij weende over hen; en daarna spraken zijn broeders met hem. (NL)

Genesis 45:15 Moreover he kissed{H5401}{(H8762)} all his brethren{H251}, and wept{H1058}{(H8799)} upon them: and after{H310} that his brethren{H251} talked{H1696}{(H8765)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 45:15 Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him. (kjv)

======= Genesis 45:16 ============

Genesis 45:16 And the report thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants.(asv)

Genesis 45:16 Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide: Jozefs broeders zijn gekomen! was het goed in de ogen van Farao, en in de ogen van zijn knechten. (NL)

Genesis 45:16 And the fame{H6963} thereof was heard{H8085}{(H8738)} in Pharaoh's{H6547} house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Joseph's{H3130} brethren{H251} are come{H935}{(H8804)}: and it pleased{H3190}{H5869} Pharaoh{H6547} well{H3190}{(H8799)}{H5869}, and{H5869} his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 45:16 And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants. (kjv)

======= Genesis 45:17 ============

Genesis 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye: lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan;(asv)

Genesis 45:17 En Farao zeide tot Jozef: Zeg tot uw broederen: Doet dit, laadt uw beesten, en trekt heen, gaat naar het land Kanaan; (NL)

Genesis 45:17 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Say{H559}{(H8798)} unto thy brethren{H251}, This do{H6213}{(H8798)} ye; lade{H2943}{(H8798)} your beasts{H1165}, and go{H3212}{(H8798)}, get{H935}{(H8798)} you unto the land{H776} of Canaan{H3667}; (kjv-strongs#)

Gen 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye; lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan; (kjv)

======= Genesis 45:18 ============

Genesis 45:18 and take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.(asv)

Genesis 45:18 En neemt uw vader en uw huisgezinnen, en komt tot mij, en ik zal u het beste van Egypteland geven, en gij zult het vette dezes lands eten. (NL)

Genesis 45:18 And take{H3947}{(H8798)} your father{H1} and your households{H1004}, and come{H935}{(H8798)} unto me: and I will give{H5414}{(H8799)} you the good{H2898} of the land{H776} of Egypt{H4714}, and ye shall eat{H398}{(H8798)} the fat{H2459} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 45:18 And take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. (kjv)

======= Genesis 45:19 ============

Genesis 45:19 Now thou art commanded, this do ye: take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.(asv)

Genesis 45:19 Gij zijt toch gelast: doet dit, neemt u uit Egypteland wagenen voor uw kinderkens, en voor uw vrouwen, en voert uw vader, en komt. (NL)

Genesis 45:19 Now thou art commanded{H6680}{(H8795)}, this do{H6213}{(H8798)} ye; take{H3947}{(H8798)} you wagons{H5699} out of the land{H776} of Egypt{H4714} for your little ones{H2945}, and for your wives{H802}, and bring{H5375}{(H8804)} your father{H1}, and come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:19 Now thou art commanded, this do ye; take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come. (kjv)

======= Genesis 45:20 ============

Genesis 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is yours.(asv)

Genesis 45:20 En uw oog verschone uw huisraad niet; want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. (NL)

Genesis 45:20 Also{H5869} regard{H2347}{(H8799)} not your stuff{H3627}; for the good{H2898} of all the land{H776} of Egypt{H4714} is yours. (kjv-strongs#)

Gen 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is your's. (kjv)

======= Genesis 45:21 ============

Genesis 45:21 And the sons of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.(asv)

Genesis 45:21 En de zonen van Israel deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagenen, naar Farao's bevel; ook gaf hij hun teerkost op den weg. (NL)

Genesis 45:21 And the children{H1121} of Israel{H3478} did{H6213}{(H8799)} so: and Joseph{H3130} gave{H5414}{(H8799)} them wagons{H5699}, according to the commandment{H6310} of Pharaoh{H6547}, and gave{H5414}{(H8799)} them provision{H6720} for the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:21 And the children of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way. (kjv)

======= Genesis 45:22 ============

Genesis 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.(asv)

Genesis 45:22 Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen; maar Benjamin gaf hij driehonderd zilverlingen, en vijf wisselklederen. (NL)

Genesis 45:22 To all of them he gave{H5414}{(H8804)} each man{H376} changes{H2487} of raiment{H8071}; but to Benjamin{H1144} he gave{H5414}{(H8804)} three{H7969} hundred{H3967} pieces of silver{H3701}, and five{H2568} changes{H2487} of raiment{H8071}. (kjv-strongs#)

Gen 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment. (kjv)

======= Genesis 45:23 ============

Genesis 45:23 And to his father he sent after this manner: ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she-asses laden with grain and bread and provision for his father by the way.(asv)

Genesis 45:23 En zijn vader desgelijks zond hij tien ezelen, dragende van het beste van Egypte, en tien ezelinnen, dragende koren, en brood, en spijze voor zijn vader op den weg. (NL)

Genesis 45:23 And to his father{H1} he sent{H7971}{(H8804)} after this{H2063} manner; ten{H6235} asses{H860} laden{H5375}{(H8802)} with the good things{H2898} of Egypt{H4714}, and ten{H6235} she asses{H2543} laden{H5375}{(H8802)} with corn{H1250} and bread{H3899} and meat{H4202} for his father{H1} by the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:23 And to his father he sent after this manner; ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. (kjv)

======= Genesis 45:24 ============

Genesis 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way.(asv)

Genesis 45:24 En hij zond zijn broeders heen; en zij vertrokken; en hij zeide tot hen: Verstoort u niet op den weg. (NL)

Genesis 45:24 So he sent{H7971} his brethren{H251} away{H7971}{(H8762)}, and they departed{H3212}{(H8799)}: and he said{H559}{(H8799)} unto them, See that ye fall not out{H7264}{(H8799)} by the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way. (kjv)

======= Genesis 45:25 ============

Genesis 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father.(asv)

Genesis 45:25 En zij trokken op uit Egypte, en zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jakob. (NL)

Genesis 45:25 And they went up{H5927}{(H8799)} out of Egypt{H4714}, and came{H935}{(H8799)} into the land{H776} of Canaan{H3667} unto Jacob{H3290} their father{H1}, (kjv-strongs#)

Gen 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father, (kjv)

======= Genesis 45:26 ============

Genesis 45:26 And they told him, saying, Joseph is yet alive, and he is ruler over all the land of Egypt. And his heart fainted, for he believed them not.(asv)

Genesis 45:26 Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland! Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. (NL)

Genesis 45:26 And told{H5046}{(H8686)} him, saying{H559}{(H8800)}, Joseph{H3130} is yet alive{H2416}, and he is governor{H4910}{(H8802)} over all the land{H776} of Egypt{H4714}. And Jacob's heart{H3820} fainted{H6313}{(H8799)}, for he believed{H539}{(H8689)} them not. (kjv-strongs#)

Gen 45:26 And told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. (kjv)

======= Genesis 45:27 ============

Genesis 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived:(asv)

Genesis 45:27 Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jakob hun vader, levendig. (NL)

Genesis 45:27 And they told{H1696}{(H8762)} him all the words{H1697} of Joseph{H3130}, which he had said{H1696}{(H8765)} unto them: and when he saw{H7200}{(H8799)} the wagons{H5699} which Joseph{H3130} had sent{H7971}{(H8804)} to carry{H5375}{(H8800)} him, the spirit{H7307} of Jacob{H3290} their father{H1} revived{H2421}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived: (kjv)

======= Genesis 45:28 ============

Genesis 45:28 and Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.(asv)

Genesis 45:28 En Israel zeide: Het is genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog! ik zal gaan, en hem zien, eer ik sterve! (NL)

Genesis 45:28 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)}, It is enough{H7227}; Joseph{H3130} my son{H1121} is yet alive{H2416}: I will go{H3212}{(H8799)} and see him{H7200}{(H8799)} before I die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:28 And Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.(kjv)

======= Genesis 46:1 ============

Genesis 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.(asv)

Genesis 46:1 En Israel verreisde met al wat hij had, en hij kwam te Ber-seba, en hij offerde offeranden aan den God van zijn vader Izak. (NL)

Genesis 46:1 And Israel{H3478} took his journey{H5265}{(H8799)} with all that he had, and came{H935}{(H8799)} to Beersheba{H884}, and offered{H2076}{(H8799)} sacrifices{H2077} unto the God{H430} of his father{H1} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. (kjv)

======= Genesis 46:2 ============

Genesis 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.(asv)

Genesis 46:2 En God sprak tot Israel in gezichten des nachts, en zeide: Jakob, Jakob! En hij zeide: Zie, hier ben ik! (NL)

Genesis 46:2 And God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto Israel{H3478} in the visions{H4759} of the night{H3915}, and said{H559}{(H8799)}, Jacob{H3290}, Jacob{H3290}. And he said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 46:3 ============

Genesis 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation:(asv)

Genesis 46:3 En Hij zeide: Ik ben die God, uws vaders God; vrees niet van af te trekken naar Egypte; want Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. (NL)

Genesis 46:3 And he said{H559}{(H8799)}, I am God{H410}, the God{H430} of thy father{H1}: fear{H3372}{(H8799)} not to go down{H3381}{(H8800)} into Egypt{H4714}; for I will there make{H7760}{(H8799)} of thee a great{H1419} nation{H1471}: (kjv-strongs#)

Gen 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation: (kjv)

======= Genesis 46:4 ============

Genesis 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.(asv)

Genesis 46:4 Ik zal met u aftrekken naar Egypte en Ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende; en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. (NL)

Genesis 46:4 I will go down{H3381}{(H8799)} with thee into Egypt{H4714}; and I will also surely{H5927}{(H8800)} bring thee up{H5927}{(H8686)} again: and Joseph{H3130} shall put{H7896}{(H8799)} his hand{H3027} upon thine eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes. (kjv)

======= Genesis 46:5 ============

Genesis 46:5 And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.(asv)

Genesis 46:5 Toen maakte zich Jakob op van Ber-seba; en de zonen van Israel voerden Jakob hun vader, en hun kinderen, en hun vrouwen, op de wagenen, die Farao gezonden had, om hem te voeren. (NL)

Genesis 46:5 And Jacob{H3290} rose up{H6965}{(H8799)} from Beersheba{H884}: and the sons{H1121} of Israel{H3478} carried{H5375}{(H8799)} Jacob{H3290} their father{H1}, and their little ones{H2945}, and their wives{H802}, in the wagons{H5699} which Pharaoh{H6547} had sent{H7971}{(H8804)} to carry{H5375}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 46:5 And Jacob rose up from Beersheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him. (kjv)

======= Genesis 46:6 ============

Genesis 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:(asv)

Genesis 46:6 En zij namen hun vee, en hun have, die zij in het land Kanaan geworven hadden, en zij kwamen in Egypte, Jakob en al zijn zaad met hem; (NL)

Genesis 46:6 And they took{H3947}{(H8799)} their cattle{H4735}, and their goods{H7399}, which they had gotten{H7408}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and came{H935}{(H8799)} into Egypt{H4714}, Jacob{H3290}, and all his seed{H2233} with him: (kjv-strongs#)

Gen 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him: (kjv)

======= Genesis 46:7 ============

Genesis 46:7 his sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.(asv)

Genesis 46:7 Zijn zonen, en de zonen zijner zonen met hem; zijn dochteren, en zijner zonen dochteren, en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. (NL)

Genesis 46:7 His sons{H1121}, and his sons{H1121}' sons{H1121} with him, his daughters{H1323}, and his sons{H1121}' daughters{H1323}, and all his seed{H2233} brought he{H935}{(H8689)} with him into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 46:7 His sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt. (kjv)

======= Genesis 46:8 ============

Genesis 46:8 And these are the names of the children of Israel, who came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's first-born.(asv)

Genesis 46:8 En dit zijn de namen der zonen van Israel, die in Egypte kwamen: Jakob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jakob: Ruben. (NL)

Genesis 46:8 And these are the names{H8034} of the children{H1121} of Israel{H3478}, which came{H935}{(H8802)} into Egypt{H4714}, Jacob{H3290} and his sons{H1121}: Reuben{H7205}, Jacob's{H3290} firstborn{H1060}. (kjv-strongs#)

Gen 46:8 And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's firstborn. (kjv)

======= Genesis 46:9 ============

Genesis 46:9 And the sons of Reuben: Hanoch, and Pallu, and Hezron, and Carmi.(asv)

Genesis 46:9 En de zonen van Ruben: Hanoch, en Pallu, en Hezron, en Karmi. (NL)

Genesis 46:9 And the sons{H1121} of Reuben{H7205}; Hanoch{H2585}, and Phallu{H6396}, and Hezron{H2696}, and Carmi{H3756}. (kjv-strongs#)

Gen 46:9 And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi. (kjv)

======= Genesis 46:10 ============

Genesis 46:10 And the sons of Simeon: Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.(asv)

Genesis 46:10 En de zonen van Simeon: Jemuel, en Jamin, en Ohad, en Jachin, en Zoar, en Saul, de zoon ener Kanaanietische vrouw. (NL)

Genesis 46:10 And the sons{H1121} of Simeon{H8095}; Jemuel{H3223}, and Jamin{H3226}, and Ohad{H161}, and Jachin{H3199}, and Zohar{H6714}, and Shaul{H7586} the son{H1121} of a Canaanitish{H3669} woman. (kjv-strongs#)

Gen 46:10 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman. (kjv)

======= Genesis 46:11 ============

Genesis 46:11 And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.(asv)

Genesis 46:11 En de zonen van Levi: Gerson, Kehath en Merari. (NL)

Genesis 46:11 And the sons{H1121} of Levi{H3878}; Gershon{H1648}, Kohath{H6955}, and Merari{H4847}. (kjv-strongs#)

Gen 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari. (kjv)

======= Genesis 46:12 ============

Genesis 46:12 And the sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, and Perez, and Zerah; but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul.(asv)

Genesis 46:12 En de zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez, en Zerah. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Kanaan; en de zonen van Perez waren Hezron en Hamul. (NL)

Genesis 46:12 And the sons{H1121} of Judah{H3063}; Er{H6147}, and Onan{H209}, and Shelah{H7956}, and Pharez{H6557}, and Zerah{H2226}: but Er{H6147} and Onan{H209} died{H4191}{(H8799)} in the land{H776} of Canaan{H3667}. And the sons{H1121} of Pharez{H6557} were Hezron{H2696} and Hamul{H2538}. (kjv-strongs#)

Gen 46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zarah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul. (kjv)

======= Genesis 46:13 ============

Genesis 46:13 And the sons of Issachar: Tola, and Puvah, and Iob, and Shimron.(asv)

Genesis 46:13 En de zonen van Issaschar: Tola, en Puwa, en Job, en Simron. (NL)

Genesis 46:13 And the sons{H1121} of Issachar{H3485}; Tola{H8439}, and Phuvah{H6312}, and Job{H3102}, and Shimron{H8110}. (kjv-strongs#)

Gen 46:13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron. (kjv)

======= Genesis 46:14 ============

Genesis 46:14 And the sons of Zebulun: Sered, and Elon, and Jahleel.(asv)

Genesis 46:14 En de zonen van Zebulon: Sered, en Elon, en Jahleel. (NL)

Genesis 46:14 And the sons{H1121} of Zebulun{H2074}; Sered{H5624}, and Elon{H356}, and Jahleel{H3177}. (kjv-strongs#)

Gen 46:14 And the sons of Zebulun; Sered, and Elon, and Jahleel. (kjv)

======= Genesis 46:15 ============

Genesis 46:15 These are the sons of Leah, whom she bare unto Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.(asv)

Genesis 46:15 Dit zijn de zonen van Lea, die zij Jakob gebaard heeft in Paddan-Aram, met Dina zijn dochter; al de zielen zijner zonen en zijner dochteren waren drie en dertig. (NL)

Genesis 46:15 These be the sons{H1121} of Leah{H3812}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Jacob{H3290} in Padanaram{H6307}, with his daughter{H1323} Dinah{H1783}: all the souls{H5315} of his sons{H1121} and his daughters{H1323} were thirty{H7970} and three{H7969}. (kjv-strongs#)

Gen 46:15 These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padanaram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three. (kjv)

======= Genesis 46:16 ============

Genesis 46:16 And the sons of Gad: Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.(asv)

Genesis 46:16 En de zonen van Gad: Zifjon en Haggi, Schuni en Ezbon, Eri en Arodi, en Areli. (NL)

Genesis 46:16 And the sons{H1121} of Gad{H1410}; Ziphion{H6837}, and Haggi{H2291}, Shuni{H7764}, and Ezbon{H675}, Eri{H6179}, and Arodi{H722}, and Areli{H692}. (kjv-strongs#)

Gen 46:16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli. (kjv)

======= Genesis 46:17 ============

Genesis 46:17 And the sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister; and the sons of Beriah: Heber, and Malchiel.(asv)

Genesis 46:17 En de zonen van Aser: Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Berija, en Sera, hun zuster; en de zonen van Berija: Heber en Malchiel. (NL)

Genesis 46:17 And the sons{H1121} of Asher{H836}; Jimnah{H3232}, and Ishuah{H3438}, and Isui{H3440}, and Beriah{H1283}, and Serah{H8294} their sister{H269}: and the sons{H1121} of Beriah{H1283}; Heber{H2268}, and Malchiel{H4439}. (kjv-strongs#)

Gen 46:17 And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel. (kjv)

======= Genesis 46:18 ============

Genesis 46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.(asv)

Genesis 46:18 Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had; en zij baarde Jakob deze zestien zielen. (NL)

Genesis 46:18 These are the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, whom Laban{H3837} gave{H5414}{(H8804)} to Leah{H3812} his daughter{H1323}, and these she bare{H3205}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, even sixteen{H6240}{H8337} souls{H5315}. (kjv-strongs#)

Gen 46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bare unto Jacob, even sixteen souls. (kjv)

======= Genesis 46:19 ============

Genesis 46:19 The sons of Rachel Jacob's wife: Joseph and Benjamin.(asv)

Genesis 46:19 De zonen van Rachel, Jakobs huisvrouw: Jozef en Benjamin. (NL)

Genesis 46:19 The sons{H1121} of Rachel{H7354} Jacob's{H3290} wife{H802}; Joseph{H3130}, and Benjamin{H1144}. (kjv-strongs#)

Gen 46:19 The sons of Rachel Jacob's wife; Joseph, and Benjamin. (kjv)

======= Genesis 46:20 ============

Genesis 46:20 And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On, bare unto him.(asv)

Genesis 46:20 En Jozef werden geboren in Egypteland, Manasse en Efraim, die hem Asnath, de dochter van Potifera, den overste te On, baarde. (NL)

Genesis 46:20 And unto Joseph{H3130} in the land{H776} of Egypt{H4714} were born{H3205}{(H8735)} Manasseh{H4519} and Ephraim{H669}, which Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204} bare{H3205}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 46:20 And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him. (kjv)

======= Genesis 46:21 ============

Genesis 46:21 And the sons of Benjamin: Bela, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.(asv)

Genesis 46:21 En de zonen van Benjamin: Bela, Becher en Asbel, Gera en Naaman, Echi en Ros, Muppim en Huppim, en Ard. (NL)

Genesis 46:21 And the sons{H1121} of Benjamin{H1144} were Belah{H1106}, and Becher{H1071}, and Ashbel{H788}, Gera{H1617}, and Naaman{H5283}, Ehi{H278}, and Rosh{H7220}, Muppim{H4649}, and Huppim{H2650}, and Ard{H714}. (kjv-strongs#)

Gen 46:21 And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard. (kjv)

======= Genesis 46:22 ============

Genesis 46:22 These are the sons of Rachel, who were born to Jacob: all the souls were fourteen.(asv)

Genesis 46:22 Dit zijn de zonen van Rachel, die Jakob geboren zijn, al te zamen veertien zielen. (NL)

Genesis 46:22 These are the sons{H1121} of Rachel{H7354}, which were born{H3205}{(H8795)} to Jacob{H3290}: all the souls{H5315} were fourteen{H702}{H6240}. (kjv-strongs#)

Gen 46:22 These are the sons of Rachel, which were born to Jacob: all the souls were fourteen. (kjv)

======= Genesis 46:23 ============

Genesis 46:23 And the sons of Dan: Hushim.(asv)

Genesis 46:23 En de zonen van Dan: Chusim. (NL)

Genesis 46:23 And the sons{H1121} of Dan{H1835}; Hushim{H2366}. (kjv-strongs#)

Gen 46:23 And the sons of Dan; Hushim. (kjv)

======= Genesis 46:24 ============

Genesis 46:24 And the sons of Naphtali: Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem.(asv)

Genesis 46:24 En de zonen van Nafthali: Jahzeel, en Guni, en Jezer, en Sillem. (NL)

Genesis 46:24 And the sons{H1121} of Naphtali{H5321}; Jahzeel{H3183}, and Guni{H1476}, and Jezer{H3337}, and Shillem{H8006}. (kjv-strongs#)

Gen 46:24 And the sons of Naphtali; Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem. (kjv)

======= Genesis 46:25 =======