American Standard Version - Public Domain

ROMANIAN - Fidela Biblia în limba română Acest text se poate tipări după dorinţa inimii.(RO)

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Genesis 1:1 ============

Genesis 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth.(asv)

Geneza 1:1 ¶ La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.(RO)

Genesis 1:1 In the beginning{H7225} God{H430} created{H1254}{(H8804)}{H853} the heaven{H8064} and{H853} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth. (kjv)

======= Genesis 1:2 ============

Genesis 1:2 And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.(asv)

Geneza 1:2 Şi pământul era fără formă şi gol; şi întuneric [era] peste suprafaţa adâncului. Şi Duhul lui Dumnezeu se mişca peste suprafaţa apelor.(RO)

Genesis 1:2 And the earth{H776} was{H1961}{(H8804)} without form{H8414}, and void{H922}; and darkness{H2822} was upon the face{H6440} of the deep{H8415}. And the Spirit{H7307} of God{H430} moved{H7363}{(H8764)} upon{H5921} the face{H6440} of the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (kjv)

======= Genesis 1:3 ============

Genesis 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.(asv)

Geneza 1:3 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să fie lumină! Şi a fost lumină.(RO)

Genesis 1:3 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be{H1961}{(H8799)} light{H216}: and there was light{H216}. (kjv-strongs#)

Gen 1:3 And God said, Let there be light: and there was light. (kjv)

======= Genesis 1:4 ============

Genesis 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.(asv)

Geneza 1:4 Şi Dumnezeu a văzut lumina, că [era] bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.(RO)

Genesis 1:4 And God{H430} saw{H7200}{(H8799)}{H853} the light{H216}, that{H3588} it was good{H2896}: and God{H430} divided{H914}{(H8686)}{H996} the light{H216} from{H996} the darkness{H2822}. (kjv-strongs#)

Gen 1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. (kjv)

======= Genesis 1:5 ============

Genesis 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, one day.(asv)

Geneza 1:5 Şi Dumnezeu a numit lumina zi şi întunericul l-a numit noapte. Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua întâi.(RO)

Genesis 1:5 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the light{H216} Day{H3117}, and the darkness{H2822} he called{H7121}{(H8804)} Night{H3915}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the first{H259} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day. (kjv)

======= Genesis 1:6 ============

Genesis 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.(asv)

Geneza 1:6 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să fie o întindere în mijlocul apelor şi aceasta să despartă apele de ape.(RO)

Genesis 1:6 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be a firmament{H7549} in the midst{H8432} of the waters{H4325}, and let it divide{H914}{(H8688)} the waters{H4325} from the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. (kjv)

======= Genesis 1:7 ============

Genesis 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.(asv)

Geneza 1:7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea şi a despărţit apele care [erau] dedesubtul întinderii de apele care [erau] deasupra întinderii şi aşa a fost.(RO)

Genesis 1:7 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} the firmament{H7549}, and divided{H914}{(H8686)} the waters{H4325} which{H834} were under{H8478} the firmament{H7549} from the waters{H4325} which{H834} were above{H5921} the firmament{H7549}: and it was so{H3651}. (kjv-strongs#)

Gen 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:8 ============

Genesis 1:8 And God called the firmament Heaven. And there was evening and there was morning, a second day.(asv)

Geneza 1:8 Şi Dumnezeu a numit întinderea cer. Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a doua.(RO)

Genesis 1:8 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the firmament{H7549} Heaven{H8064}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the second{H8145} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day. (kjv)

======= Genesis 1:9 ============

Genesis 1:9 And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.(asv)

Geneza 1:9 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Apele de sub cer să se adune la un loc şi să se arate uscatul. Şi aşa a fost.(RO)

Genesis 1:9 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the waters{H4325} under the heaven{H8064} be gathered together{H6960}{(H8735)} unto{H413} one{H259} place{H4725}, and let the dry{H3004} land appear{H7200}{(H8735)}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:10 ============

Genesis 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.(asv)

Geneza 1:10 Şi Dumnezeu a numit uscatul pământ, şi adunarea apelor a numit[-o] mări; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era ]bun.(RO)

Genesis 1:10 And God{H430} called{H7121}{(H8799)} the dry{H3004} land Earth{H776}; and the gathering together{H4723} of the waters{H4325} called{H7121}{(H8804)} he Seas{H3220}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:11 ============

Genesis 1:11 And God said, Let the earth put forth grass, herbs yielding seed, [and] fruit-trees bearing fruit after their kind, wherein is the seed thereof, upon the earth: and it was so.(asv)

Geneza 1:11 Şi Dumnezeu a spus: Să dea pământul iarbă, verdeaţa care aduce sămânţă [şi] pomi roditori care aduc rod după felul lor, a căror sămânţă [este] în ei, pe pământ. Şi aşa a fost.(RO)

Genesis 1:11 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the earth{H776} bring forth{H1876}{(H8686)} grass{H1877}, the herb{H6212} yielding{H2232}{(H8688)} seed{H2233}, and the fruit{H6529} tree{H6086} yielding{H6213}{(H8802)} fruit{H6529} after his kind{H4327}, whose{H834} seed{H2233} is in itself, upon the earth{H776}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:12 ============

Genesis 1:12 And the earth brought forth grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, wherein is the seed thereof, after their kind: and God saw that it was good.(asv)

Geneza 1:12 Şi pământul a dat iarbă[ şi] verdeaţă care aduce sămânţă după felul ei [şi] pomi care aduc rod, a căror sămânţă [era] în ei, după felul lor; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era ]bun.(RO)

Genesis 1:12 And the earth{H776} brought forth{H3318}{(H8686)} grass{H1877}, and herb{H6212} yielding{H2232}{(H8688)} seed{H2233} after his kind{H4327}, and the tree{H6086} yielding{H6213}{(H8802)} fruit{H6529}, whose seed{H2233} was in itself, after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:13 ============

Genesis 1:13 And there was evening and there was morning, a third day.(asv)

Geneza 1:13 Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a treia.(RO)

Genesis 1:13 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the third{H7992} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:13 And the evening and the morning were the third day. (kjv)

======= Genesis 1:14 ============

Genesis 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years:(asv)

Geneza 1:14 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea cerului pentru a despărţi ziua de noapte; şi ei să fie pentru semne şi pentru anotimpuri şi pentru zile şi ani;(RO)

Genesis 1:14 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let there be lights{H3974} in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to divide{H914}{(H8687)} the day{H3117} from the night{H3915}; and let them be for signs{H226}, and for seasons{H4150}, and for days{H3117}, and years{H8141}: (kjv-strongs#)

Gen 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: (kjv)

======= Genesis 1:15 ============

Genesis 1:15 and let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth: and it was so.(asv)

Geneza 1:15 Şi ei să fie ca luminători în întinderea cerului pentru a da lumină peste pământ. Şi aşa a fost.(RO)

Genesis 1:15 And let them be for lights{H3974} in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to give light{H215}{(H8687)} upon the earth{H776}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:16 ============

Genesis 1:16 And God made the two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: [he made] the stars also.(asv)

Geneza 1:16 Şi Dumnezeu a făcut doi luminători mari: luminătorul mai mare pentru a stăpâni ziua şi luminătorul mai mic pentru a stăpâni noaptea; [el] [a făcut] de asemenea stelele.(RO)

Genesis 1:16 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} two{H8147} great{H1419} lights{H3974}; the greater{H1419} light{H3974} to rule{H4475} the day{H3117}, and the lesser{H6996} light{H3974} to rule{H4475} the night{H3915}: he made the stars{H3556} also. (kjv-strongs#)

Gen 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. (kjv)

======= Genesis 1:17 ============

Genesis 1:17 And God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth,(asv)

Geneza 1:17 Şi Dumnezeu i-a pus în întinderea cerului pentru a da lumină peste pământ,(RO)

Genesis 1:17 And God{H430} set{H5414}{(H8799)} them in the firmament{H7549} of the heaven{H8064} to give light{H215}{(H8687)} upon the earth{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, (kjv)

======= Genesis 1:18 ============

Genesis 1:18 and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.(asv)

Geneza 1:18 Şi pentru a stăpâni peste zi şi peste noapte şi să despartă lumina de întuneric; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era] bun.(RO)

Genesis 1:18 And to rule{H4910}{(H8800)} over the day{H3117} and over the night{H3915}, and to divide{H914}{(H8687)} the light{H216} from the darkness{H2822}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:19 ============

Genesis 1:19 And there was evening and there was morning, a fourth day.(asv)

Geneza 1:19 Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a patra.(RO)

Genesis 1:19 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the fourth{H7243} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:19 And the evening and the morning were the fourth day. (kjv)

======= Genesis 1:20 ============

Genesis 1:20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven.(asv)

Geneza 1:20 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Apele să dea abundent fiinţa mişcătoare care are viaţă şi păsări să zboare deasupra pământului pe faţa întinderii cerului.(RO)

Genesis 1:20 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the waters{H4325} bring forth abundantly{H8317}{(H8799)} the moving creature{H8318} that hath{H5315} life{H2416}, and fowl{H5775} that may fly{H5774}{(H8787)} above{H5921} the earth{H776} in the open{H6440} firmament{H7549} of heaven{H8064}. (kjv-strongs#)

Gen 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. (kjv)

======= Genesis 1:21 ============

Genesis 1:21 And God created the great sea-monsters, and every living creature that moveth, wherewith the waters swarmed, after their kind, and every winged bird after its kind: and God saw that it was good.(asv)

Geneza 1:21 Şi Dumnezeu a creat balene mari şi fiecare vieţuitoare care se mişcă, pe care apele le-au dat abundent, după felul lor, şi fiecare pasăre înaripată, după felul ei; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era] bun.(RO)

Genesis 1:21 And God{H430} created{H1254}{(H8799)} great{H1419} whales{H8577}, and every living{H2416} creature{H5315} that moveth{H7430}{(H8802)}, which the waters{H4325} brought forth abundantly{H8317}{(H8804)}, after their kind{H4327}, and every winged{H3671} fowl{H5775} after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:22 ============

Genesis 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.(asv)

Geneza 1:22 Şi Dumnezeu le-a binecuvântat, spunând: Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi apele în mări, şi pasărea să se înmulţească pe pământ.(RO)

Genesis 1:22 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} them, saying{H559}{(H8800)}, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and fill{H4390}{(H8798)} the waters{H4325} in the seas{H3220}, and let fowl{H5775} multiply{H7235}{(H8799)} in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. (kjv)

======= Genesis 1:23 ============

Genesis 1:23 And there was evening and there was morning, a fifth day.(asv)

Geneza 1:23 Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a cincea.(RO)

Genesis 1:23 And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the fifth{H2549} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:23 And the evening and the morning were the fifth day. (kjv)

======= Genesis 1:24 ============

Genesis 1:24 And God said, Let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kind: and it was so.(asv)

Geneza 1:24 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să dea pământul fiinţa vie după felul ei, vite şi târâtoare şi fiare ale pământului, după felul lor. Şi aşa a fost.(RO)

Genesis 1:24 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let the earth{H776} bring forth{H3318}{(H8686)} the living{H2416} creature{H5315} after his kind{H4327}, cattle{H929}, and creeping thing{H7431}, and beast{H2416} of the earth{H776} after his kind{H4327}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:25 ============

Genesis 1:25 And God made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the ground after its kind: and God saw that it was good.(asv)

Geneza 1:25 Şi Dumnezeu a făcut fiara pământului, după felul ei, şi vite, după felul lor, şi fiecare târâtoare pe pământ, după felul ei; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era] bun.(RO)

Genesis 1:25 And God{H430} made{H6213}{(H8799)} the beast{H2416} of the earth{H776} after his kind{H4327}, and cattle{H929} after their kind{H4327}, and every thing that creepeth{H7431} upon the earth{H127} after his kind{H4327}: and God{H430} saw{H7200}{(H8799)} that it was good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good. (kjv)

======= Genesis 1:26 ============

Genesis 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.(asv)

Geneza 1:26 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră; şi ei să domnească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste vite şi peste tot pământul şi peste fiecare târâtoare ce se târăşte pe pământ.(RO)

Genesis 1:26 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Let us make{H6213}{(H8799)} man{H120} in our image{H6754}, after our likeness{H1823}: and let them have dominion{H7287}{(H8799)} over the fish{H1710} of the sea{H3220}, and over the fowl{H5775} of the air{H8064}, and over the cattle{H929}, and over all the earth{H776}, and over every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. (kjv)

======= Genesis 1:27 ============

Genesis 1:27 And God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.(asv)

Geneza 1:27 Astfel Dumnezeu a creat om după [propriul] său chip, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat.(RO)

Genesis 1:27 So God{H430} created{H1254}{(H8799)} man{H120} in his own image{H6754}, in the image{H6754} of God{H430} created{H1254}{(H8804)} he him; male{H2145} and female{H5347} created{H1254}{(H8804)} he them. (kjv-strongs#)

Gen 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. (kjv)

======= Genesis 1:28 ============

Genesis 1:28 And God blessed them: and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moveth upon the earth.(asv)

Geneza 1:28 Şi Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a spus: Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l şi domniţi peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste fiecare vieţuitoare ce se mişcă pe pământ.(RO)

Genesis 1:28 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} them, and God{H430} said{H559}{(H8799)} unto them, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and replenish{H4390}{(H8798)} the earth{H776}, and subdue it{H3533}{(H8798)}: and have dominion{H7287}{(H8798)} over the fish{H1710} of the sea{H3220}, and over the fowl{H5775} of the air{H8064}, and over every living thing{H2416} that moveth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. (kjv)

======= Genesis 1:29 ============

Genesis 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb yielding seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for food:(asv)

Geneza 1:29 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Iată, v-am dat fiecare verdeaţă care aduce sămânţă, care [este] peste faţa întregului pământ, şi fiecare pom, în care [este] rodul unui pom care aduce sămânţă, [aceasta] vă va fi pentru mâncare.(RO)

Genesis 1:29 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Behold{H2009}, I have given{H5414}{(H8804)} you every herb{H6212} bearing{H2232}{(H8802)} seed{H2233}, which is upon the face{H6440} of all the earth{H776}, and every tree{H6086}, in the which is the fruit{H6529} of a tree{H6086} yielding{H2232}{(H8802)} seed{H2233}; to you it shall be{H1961}{(H8799)} for meat{H402}. (kjv-strongs#)

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. (kjv)

======= Genesis 1:30 ============

Genesis 1:30 and to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, [I have given] every green herb for food: and it was so.(asv)

Geneza 1:30 Şi fiecărei fiare a pământului şi fiecărei păsări a cerului şi fiecărei târâtoare pe pământ, în care [este] viaţă, [le-am dat] fiecare plantă verde pentru mâncare; şi aşa a fost.(RO)

Genesis 1:30 And to every beast{H2416} of the earth{H776}, and to every fowl{H5775} of the air{H8064}, and to every thing that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, wherein there is life{H2416}{H5315}, I have given every green{H3418} herb{H6212} for meat{H402}: and it was so. (kjv-strongs#)

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. (kjv)

======= Genesis 1:31 ============

Genesis 1:31 And God saw everything that he had made, and, behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.(asv)

Geneza 1:31 ¶ Şi Dumnezeu a văzut fiecare lucru pe care l-a făcut şi, iată, [totul era] foarte bun. Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a şasea.(RO)

Genesis 1:31 And God{H430} saw{H7200}{(H8799)} every thing that{H834} he had made{H6213}{(H8804)}, and, behold, it was very{H3966} good{H2896}. And the evening{H6153} and the morning{H1242} were the sixth{H8345} day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.(kjv)

======= Genesis 2:1 ============

Genesis 2:1 And the heavens and the earth were finished, and all the host of them.(asv)

Geneza 2:1 Astfel au fost terminate cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.(RO)

Genesis 2:1 Thus the heavens{H8064} and the earth{H776} were finished{H3615}{(H8792)}, and all the host of them{H6635}. (kjv-strongs#)

Gen 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. (kjv)

======= Genesis 2:2 ============

Genesis 2:2 And on the seventh day God finished his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.(asv)

Geneza 2:2 Şi în ziua a şaptea Dumnezeu şi-a terminat lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse.(RO)

Genesis 2:2 And on the seventh{H7637} day{H3117} God{H430} ended{H3615}{(H8762)} his work{H4399} which he had made{H6213}{(H8804)}; and he rested{H7673}{(H8799)} on the seventh{H7637} day{H3117} from all his work{H4399} which he had made{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. (kjv)

======= Genesis 2:3 ============

Genesis 2:3 And God blessed the seventh day, and hallowed it; because that in it he rested from all his work which God had created and made.(asv)

Geneza 2:3 Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în aceasta s-a odihnit de toată lucrarea sa, pe care Dumnezeu a creat-o şi a făcut-o.(RO)

Genesis 2:3 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} the seventh{H7637} day{H3117}, and sanctified{H6942}{(H8762)} it: because{H3588} that in it he had rested{H7673}{(H8804)} from all his work{H4399} which God{H430} created{H1254}{(H8804)} and made{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made. (kjv)

======= Genesis 2:4 ============

Genesis 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Jehovah God made earth and heaven.(asv)

Geneza 2:4 ¶ Acestea [sunt] generaţiile cerurilor şi ale pământului când au fost create, în ziua în care DOMNUL Dumnezeu a făcut pământul şi cerurile,(RO)

Genesis 2:4 These{H428} are the generations{H8435} of the heavens{H8064} and of the earth{H776} when they were created{H1254}{(H8736)}, in the day{H3117} that the LORD{H3068} God{H430} made{H6213}{(H8800)} the earth{H776} and the heavens{H8064}, (kjv-strongs#)

Gen 2:4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens, (kjv)

======= Genesis 2:5 ============

Genesis 2:5 And no plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up; for Jehovah God had not caused it to rain upon the earth: and there was not a man to till the ground;(asv)

Geneza 2:5 Şi fiecare verdeaţă a câmpului, înainte ca aceasta să fi fost în pământ, şi fiecare verdeaţă a câmpului înainte de a fi încolţit, pentru că DOMNUL Dumnezeu nu făcuse să plouă peste pământ şi nu [era] om să are pământul.(RO)

Genesis 2:5 And every plant{H7880} of the field{H7704} before{H2962} it was in the earth{H776}, and every herb{H6212} of the field{H7704} before{H2962} it grew{H6779}{(H8799)}: for{H3588} the LORD{H3068} God{H430} had not{H3808} caused it to rain{H4305}{(H8689)} upon the earth{H776}, and there was not{H369} a man{H120} to till{H5647}{(H8800)} the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 2:5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. (kjv)

======= Genesis 2:6 ============

Genesis 2:6 but there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.(asv)

Geneza 2:6 Ci un abur se ridica din pământ şi uda toată suprafaţa pământului.(RO)

Genesis 2:6 But there went up{H5927}{(H8799)} a mist{H108} from{H4480} the earth{H776}, and watered{H8248}{(H8689)} the whole face{H6440} of the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 2:6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. (kjv)

======= Genesis 2:7 ============

Genesis 2:7 And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.(asv)

Geneza 2:7 Şi DOMNUL Dumnezeu l-a format pe om [din] ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflarea vieţii şi omul a devenit un suflet viu.(RO)

Genesis 2:7 And the LORD{H3068} God{H430} formed{H3335}{(H8799)} man{H120} of the dust{H6083} of{H4480} the ground{H127}, and breathed{H5301}{(H8799)} into his nostrils{H639} the breath{H5397} of life{H2416}; and man{H120} became a living{H2416} soul{H5315}. (kjv-strongs#)

Gen 2:7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. (kjv)

======= Genesis 2:8 ============

Genesis 2:8 And Jehovah God planted a garden eastward, in Eden; and there he put the man whom he had formed.(asv)

Geneza 2:8 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a sădit o grădină înspre est, în Eden, şi acolo a pus pe omul pe care l-a format.(RO)

Genesis 2:8 And the LORD{H3068} God{H430} planted{H5193}{(H8799)} a garden{H1588} eastward{H6924} in Eden{H5731}; and there{H8033} he put{H7760}{(H8799)} the man{H120} whom{H834} he had formed{H3335}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed. (kjv)

======= Genesis 2:9 ============

Genesis 2:9 And out of the ground made Jehovah God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.(asv)

Geneza 2:9 Şi din pământ DOMNUL Dumnezeu a făcut să încolţească fiecare pom care este plăcut la vedere şi bun pentru mâncare şi pomul vieţii, de asemenea, în mijlocul grădinii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului.(RO)

Genesis 2:9 And out{H4480} of the ground{H127} made{H6779} the LORD{H3068} God{H430} to grow{H6779}{(H8686)} every tree{H6086} that is pleasant{H2530}{(H8737)} to the sight{H4758}, and good{H2896} for food{H3978}; the tree{H6086} of life{H2416} also in the midst{H8432} of the garden{H1588}, and the tree{H6086} of knowledge{H1847} of good{H2896} and evil{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 2:9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. (kjv)

======= Genesis 2:10 ============

Genesis 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became four heads.(asv)

Geneza 2:10 Şi un râu ieşea din Eden ca să ude grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru capete.(RO)

Genesis 2:10 And a river{H5104} went out{H3318}{(H8802)} of Eden{H5731} to water{H8248}{(H8687)} the garden{H1588}; and from thence it was parted{H6504}{(H8735)}, and became into four{H702} heads{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 2:10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads. (kjv)

======= Genesis 2:11 ============

Genesis 2:11 The name of the first is Pishon: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;(asv)

Geneza 2:11 Numele întâiului [este] Pison: acesta [este] cel ce înconjoară întreaga ţară Havila, unde [este] aur.(RO)

Genesis 2:11 The name{H8034} of the first{H259} is Pison{H6376}: that{H1931} is it which compasseth{H5437}{(H8802)} the whole land{H776} of Havilah{H2341}, where{H834} there is gold{H2091}; (kjv-strongs#)

Gen 2:11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold; (kjv)

======= Genesis 2:12 ============

Genesis 2:12 and the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.(asv)

Geneza 2:12 Şi aurul acelei ţări [este] bun: acolo [este] bedelium şi piatra de onix.(RO)

Genesis 2:12 And the gold{H2091} of that{H1931} land{H776} is good{H2896}: there is bdellium{H916} and the onyx{H7718} stone{H68}. (kjv-strongs#)

Gen 2:12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone. (kjv)

======= Genesis 2:13 ============

Genesis 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.(asv)

Geneza 2:13 Şi numele celui de al doilea râu [este] Ghihon: acesta [este] cel ce înconjoară întreaga ţară a Etiopiei.(RO)

Genesis 2:13 And the name{H8034} of the second{H8145} river{H5104} is Gihon{H1521}: the same is it that compasseth{H5437}{(H8802)} the whole land{H776} of Ethiopia{H3568}. (kjv-strongs#)

Gen 2:13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. (kjv)

======= Genesis 2:14 ============

Genesis 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth in front of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.(asv)

Geneza 2:14 Şi numele celui de al treilea râu [este] Hidechel: acesta [este] cel ce merge spre estul Asiriei. Şi al patrulea râu [este] Eufratul.(RO)

Genesis 2:14 And the name{H8034} of the third{H7992} river{H5104} is Hiddekel{H2313}: that is it which goeth toward{H1980}{(H8802)} the east{H6926} of Assyria{H804}. And the fourth{H7243} river{H5104} is Euphrates{H6578}. (kjv-strongs#)

Gen 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. (kjv)

======= Genesis 2:15 ============

Genesis 2:15 And Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.(asv)

Geneza 2:15 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a pus în grădina Edenului, să o lucreze şi să o păzească.(RO)

Genesis 2:15 And the LORD{H3068} God{H430} took{H3947}{(H8799)} the man{H120}, and put him{H3240}{(H8686)} into the garden{H1588} of Eden{H5731} to dress{H5647}{(H8800)} it and to keep{H8104}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 2:15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. (kjv)

======= Genesis 2:16 ============

Genesis 2:16 And Jehovah God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:(asv)

Geneza 2:16 Şi DOMNUL Dumnezeu i-a poruncit omului, spunând: Din orice pom din grădină poţi mânca în voie,(RO)

Genesis 2:16 And the LORD{H3068} God{H430} commanded{H6680}{(H8762)} the man{H120}, saying{H559}{(H8800)}, Of every tree{H6086} of the garden{H1588} thou mayest freely{H398}{(H8800)} eat{H398}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 2:16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: (kjv)

======= Genesis 2:17 ============

Genesis 2:17 but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.(asv)

Geneza 2:17 Dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.(RO)

Genesis 2:17 But of the tree{H6086} of the knowledge{H1847} of good{H2896} and evil{H7451}, thou shalt not eat{H398}{(H8799)} of it: for in the day{H3117} that thou eatest{H398}{(H8800)} thereof thou shalt surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. (kjv)

======= Genesis 2:18 ============

Genesis 2:18 And Jehovah God said, It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.(asv)

Geneza 2:18 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a spus: Nu [este] bine ca omul să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit pentru el.(RO)

Genesis 2:18 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)}, It is not good{H2896} that the man{H120} should be{H1961}{(H8800)} alone; I will make{H6213}{(H8799)} him an help meet{H5828} for him. (kjv-strongs#)

Gen 2:18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. (kjv)

======= Genesis 2:19 ============

Genesis 2:19 And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field, and every bird of the heavens; and brought them unto the man to see what he would call them: and whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.(asv)

Geneza 2:19 Şi din pământ DOMNUL Dumnezeu a format fiecare fiară a câmpului şi fiecare pasăre a cerului şi [le]-a adus la Adam să vadă cum le va numi; şi oricum a numit Adam fiecare fiinţa vie, acela [a fost] numele ei.(RO)

Genesis 2:19 And out of the ground{H127} the LORD{H3068} God{H430} formed{H3335}{(H8799)} every beast{H2416} of the field{H7704}, and every fowl{H5775} of the air{H8064}; and brought{H935}{(H8686)} them unto Adam{H120} to see{H7200}{(H8800)} what he would call{H7121}{(H8799)} them: and whatsoever Adam{H120} called{H7121}{(H8799)} every living{H2416} creature{H5315}, that{H1931} was the name thereof{H8034}. (kjv-strongs#)

Gen 2:19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. (kjv)

======= Genesis 2:20 ============

Genesis 2:20 And the man gave names to all cattle, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field; but for man there was not found a help meet for him.(asv)

Geneza 2:20 Şi Adam a dat nume tuturor vitelor şi tuturor[ ]păsărilor cerului şi fiecărei fiare a câmpului, dar pentru Adam nu s-a găsit un ajutor potrivit pentru el.(RO)

Genesis 2:20 And Adam{H120} gave{H7121}{(H8799)} names{H8034} to all cattle{H929}, and to the fowl{H5775} of the air{H8064}, and to every beast{H2416} of the field{H7704}; but for Adam{H120} there was not found{H4672}{(H8804)} an help meet{H5828} for him. (kjv-strongs#)

Gen 2:20 And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him. (kjv)

======= Genesis 2:21 ============

Genesis 2:21 And Jehovah God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof:(asv)

Geneza 2:21 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc peste Adam; şi [Adam] a dormit; şi a luat una din coastele lui şi a închis carnea la loc;(RO)

Genesis 2:21 And the LORD{H3068} God{H430} caused{H5307} a deep sleep{H8639} to fall{H5307}{(H8686)} upon Adam{H121}, and he slept{H3462}{(H8799)}: and he took{H3947}{(H8799)} one{H259} of his ribs{H6763}, and closed up{H5462}{(H8799)} the flesh{H1320} instead thereof; (kjv-strongs#)

Gen 2:21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; (kjv)

======= Genesis 2:22 ============

Genesis 2:22 and the rib, which Jehovah God had taken from the man, made he a woman, and brought her unto the man.(asv)

Geneza 2:22 Şi [din] coasta [pe] care DOMNUL Dumnezeu a luat-o de la om, a făcut o femeie şi a adus-o la om.(RO)

Genesis 2:22 And the rib{H6763}, which the LORD{H3068} God{H430} had taken{H3947}{(H8804)} from man{H120}, made{H1129}{(H8799)} he a woman{H802}, and brought{H935}{(H8686)} her unto the man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 2:22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. (kjv)

======= Genesis 2:23 ============

Genesis 2:23 And the man said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.(asv)

Geneza 2:23 Şi Adam a spus: Aceasta [este] acum os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va chema femeie, pentru că a fost luată din bărbat.(RO)

Genesis 2:23 And Adam{H120} said{H559}{(H8799)}, This{H2063} is now{H6471} bone{H6106} of my bones{H6106}, and flesh{H1320} of my flesh{H1320}: she{H2063} shall be called{H7121}{(H8735)} Woman{H802}, because she{H2063} was taken{H3947}{(H8795)} out of Man{H376}. (kjv-strongs#)

Gen 2:23 And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. (kjv)

======= Genesis 2:24 ============

Genesis 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.(asv)

Geneza 2:24 De aceea va lăsa un bărbat pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup.(RO)

Genesis 2:24 Therefore{H3651} shall a man{H376} leave{H5800}{(H8799)} his father{H1} and his mother{H517}, and shall cleave{H1692}{(H8804)} unto his wife{H802}: and they shall be one{H259} flesh{H1320}. (kjv-strongs#)

Gen 2:24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh. (kjv)

======= Genesis 2:25 ============

Genesis 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.(asv)

Geneza 2:25 Şi ei erau amândoi goi, omul şi soţia sa, şi nu se ruşinau.(RO)

Genesis 2:25 And they were both{H8147} naked{H6174}, the man{H120} and his wife{H802}, and were not ashamed{H954}{(H8709)}. (kjv-strongs#)

Gen 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. (kjv)

======= Genesis 3:1 ============

Genesis 3:1 Now the serpent was more subtle than any beast of the field which Jehovah God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of any tree of the garden?(asv)

Geneza 3:1 Acum şarpele era mai viclean decât orice fiară a câmpului pe care DOMNUL Dumnezeu a făcut-o. Şi a spus femeii: Oare a spus Dumnezeu: Să nu mâncaţi din fiecare pom al grădinii?(RO)

Genesis 3:1 Now the serpent{H5175} was{H1961}{(H8804)} more subtil{H6175} than any beast{H2416} of the field{H7704} which the LORD{H3068} God{H430} had made{H6213}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, Yea{H637}, hath God{H430} said{H559}{(H8804)}, Ye shall not eat{H398}{(H8799)} of every tree{H6086} of the garden{H1588}? (kjv-strongs#)

Gen 3:1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? (kjv)

======= Genesis 3:2 ============

Genesis 3:2 And the woman said unto the serpent, Of the fruit of the trees of the garden we may eat:(asv)

Geneza 3:2 Şi femeia a spus şarpelui: Putem[ ]să mâncăm din rodul pomilor grădinii,(RO)

Genesis 3:2 And the woman{H802} said{H559}{(H8799)} unto the serpent{H5175}, We may eat{H398}{(H8799)} of the fruit{H6529} of the trees{H6086} of the garden{H1588}: (kjv-strongs#)

Gen 3:2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden: (kjv)

======= Genesis 3:3 ============

Genesis 3:3 but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.(asv)

Geneza 3:3 Dar despre rodul pomului care [este] în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus: Să nu mâncaţi din el, nici să nu îl atingeţi, ca nu cumva să muriţi.(RO)

Genesis 3:3 But of the fruit{H6529} of the tree{H6086} which is in the midst{H8432} of the garden{H1588}, God{H430} hath said{H559}{(H8804)}, Ye shall not eat{H398}{(H8799)} of it, neither shall ye touch{H5060}{(H8799)} it, lest{H6435} ye die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. (kjv)

======= Genesis 3:4 ============

Genesis 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:(asv)

Geneza 3:4 Şi şarpele a spus femeii: Nu veţi muri nicidecum;(RO)

Genesis 3:4 And the serpent{H5175} said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, Ye shall not surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: (kjv)

======= Genesis 3:5 ============

Genesis 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.(asv)

Geneza 3:5 Fiindcă Dumnezeu ştie că în ziua în care voi mâncaţi din acesta, atunci ochii voştri vor fi deschişi şi veţi fi ca dumnezei, cunoscând binele şi răul.(RO)

Genesis 3:5 For God{H430} doth know{H3045}{(H8802)} that in the day{H3117} ye eat{H398}{(H8800)} thereof, then your eyes{H5869} shall be opened{H6491}{(H8738)}, and ye shall be as gods{H430}, knowing{H3045}{(H8802)} good{H2896} and evil{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 3:5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. (kjv)

======= Genesis 3:6 ============

Genesis 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat; and she gave also unto her husband with her, and he did eat.(asv)

Geneza 3:6 ¶ Şi când femeia a văzut că pomul [era] bun pentru mâncare şi că [era] plăcut ochilor şi un pom de dorit să facă pe [cineva] înţelept, ea a luat din rodul lui şi a mâncat şi a dat de asemenea soţului ei [care era] cu ea şi a mâncat [şi] el.(RO)

Genesis 3:6 And when the woman{H802} saw{H7200}{(H8799)} that the tree{H6086} was good{H2896} for food{H3978}, and that it{H1931} was pleasant{H8378} to the eyes{H5869}, and a tree{H6086} to be desired{H2530}{(H8737)} to make one wise{H7919}{(H8687)}, she took{H3947}{(H8799)} of the fruit thereof{H6529}, and did eat{H398}{(H8799)}, and gave{H5414}{(H8799)} also{H1571} unto her husband{H376} with her; and he did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. (kjv)

======= Genesis 3:7 ============

Genesis 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig-leaves together, and made themselves aprons.(asv)

Geneza 3:7 Şi li s-au deschis ochii la amândoi şi au ştiut că [erau] goi; şi au cusut frunze de smochin laolaltă şi şi-au făcut şorţuri.(RO)

Genesis 3:7 And the eyes{H5869} of them both{H8147} were opened{H6491}{(H8735)}, and they{H1992} knew{H3045}{(H8799)} that they were naked{H5903}; and they sewed{H8609} fig{H8384} leaves{H5929} together{H8609}{(H8799)}, and made themselves{H6213}{(H8799)} aprons{H2290}. (kjv-strongs#)

Gen 3:7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. (kjv)

======= Genesis 3:8 ============

Genesis 3:8 And they heard the voice of Jehovah God walking in the garden in the cool of the day: and the man and his wife hid themselves from the presence of Jehovah God amongst the trees of the garden.(asv)

Geneza 3:8 Şi au auzit vocea DOMNULUI Dumnezeu umblând în grădină în răcoarea zilei; şi Adam şi soţia lui s-au ascuns de prezența DOMNULUI Dumnezeu, printre pomii grădinii.(RO)

Genesis 3:8 And they heard{H8085}{(H8799)} the voice{H6963} of the LORD{H3068} God{H430} walking{H1980}{(H8693)} in the garden{H1588} in the cool{H7307} of the day{H3117}: and Adam{H120} and his wife{H802} hid themselves{H2244}{(H8691)} from the presence{H6440} of the LORD{H3068} God{H430} amongst{H8432} the trees{H6086} of the garden{H1588}. (kjv-strongs#)

Gen 3:8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden. (kjv)

======= Genesis 3:9 ============

Genesis 3:9 And Jehovah God called unto the man, and said unto him, Where art thou?(asv)

Geneza 3:9 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi i-a spus: Unde [eşti]?(RO)

Genesis 3:9 And the LORD{H3068} God{H430} called{H7121}{(H8799)} unto Adam{H120}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Where art thou{H335}? (kjv-strongs#)

Gen 3:9 And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? (kjv)

======= Genesis 3:10 ============

Genesis 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.(asv)

Geneza 3:10 Iar el a spus: Am auzit vocea ta în grădină şi m-am temut, pentru că [eram] gol; şi m-am ascuns.(RO)

Genesis 3:10 And he said{H559}{(H8799)}, I heard{H8085}{(H8804)} thy voice{H6963} in the garden{H1588}, and I was afraid{H3372}{(H8799)}, because I{H595} was naked{H5903}; and I hid myself{H2244}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself. (kjv)

======= Genesis 3:11 ============

Genesis 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?(asv)

Geneza 3:11 ¶ Iar el a spus: Cine ţi-a spus că [erai] gol? Ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci?(RO)

Genesis 3:11 And he said{H559}{(H8799)}, Who{H4310} told{H5046}{(H8689)} thee that thou wast naked{H5903}? Hast thou eaten{H398}{(H8804)} of the tree{H6086}, whereof I commanded thee{H6680}{(H8765)} that thou shouldest not{H1115} eat{H398}{(H8800)}? (kjv-strongs#)

Gen 3:11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? (kjv)

======= Genesis 3:12 ============

Genesis 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.(asv)

Geneza 3:12 Şi omul a spus: Femeia pe care mi-ai dat-o [să fie] cu mine, ea mi-a dat din pom şi eu am mâncat.(RO)

Genesis 3:12 And the man{H120} said{H559}{(H8799)}, The woman{H802} whom thou gavest{H5414}{(H8804)} to be with me{H5978}, she{H1931} gave{H5414}{(H8804)} me of the tree{H6086}, and I did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. (kjv)

======= Genesis 3:13 ============

Genesis 3:13 And Jehovah God said unto the woman, What is this thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.(asv)

Geneza 3:13 Şi DOMNUL Dumnezeu a spus femeii: Ce [este] aceasta [ce] ai făcut? Şi femeia a spus: Şarpele m-a înşelat şi eu am mâncat.(RO)

Genesis 3:13 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)} unto the woman{H802}, What is this that thou hast done{H6213}{(H8804)}? And the woman{H802} said{H559}{(H8799)}, The serpent{H5175} beguiled me{H5377}{(H8689)}, and I did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. (kjv)

======= Genesis 3:14 ============

Genesis 3:14 And Jehovah God said unto the serpent, Because thou hast done this, cursed art thou above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:(asv)

Geneza 3:14 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a spus şarpelui: Pentru că ai făcut aceasta, [eşti] blestemat mai mult decât toate vitele şi mai mult decât fiecare fiară a câmpului; pe pântecele tău vei merge şi ţărână vei mânca toate zilele vieţii tale.(RO)

Genesis 3:14 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)} unto the serpent{H5175}, Because thou{H859} hast done{H6213}{(H8804)} this, thou art cursed{H779}{(H8803)} above all cattle{H929}, and above every beast{H2416} of the field{H7704}; upon thy belly{H1512} shalt thou go{H3212}{(H8799)}, and dust{H6083} shalt thou eat{H398}{(H8799)} all the days{H3117} of thy life{H2416}: (kjv-strongs#)

Gen 3:14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life: (kjv)

======= Genesis 3:15 ============

Genesis 3:15 and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed: he shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.(asv)

Geneza 3:15 Şi voi pune duşmănie între tine şi femeie şi între sămânţa ta şi sămânţa ei; el îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.(RO)

Genesis 3:15 And I will put{H7896}{(H8799)} enmity{H342} between thee and the woman{H802}, and between thy seed{H2233} and her seed{H2233}; it shall bruise{H7779}{(H8799)} thy head{H7218}, and thou shalt bruise{H7779}{(H8799)} his heel{H6119}. (kjv-strongs#)

Gen 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. (kjv)

======= Genesis 3:16 ============

Genesis 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy pain and thy conception; in pain thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.(asv)

Geneza 3:16 ¶ Femeii i-a spus: Mult îţi voi înmulţi tristeţea şi însărcinarea ta, cu tristeţe vei naşte copii şi dorinţa ta [va fi] spre soţul tău şi el va stăpâni peste tine.(RO)

Genesis 3:16 Unto the woman{H802} he said{H559}{(H8804)}, I will greatly{H7235}{(H8687)} multiply{H7235}{(H8686)} thy sorrow{H6093} and thy conception{H2032}; in sorrow{H6089} thou shalt bring forth{H3205}{(H8799)} children{H1121}; and thy desire{H8669} shall be to thy husband{H376}, and he shall rule{H4910}{(H8799)} over thee. (kjv-strongs#)

Gen 3:16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. (kjv)

======= Genesis 3:17 ============

Genesis 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in toil shalt thou eat of it all the days of thy life;(asv)

Geneza 3:17 Şi lui Adam i-a spus: Pentru că ai dat ascultare vocii soţiei tale şi ai mâncat din pomul despre care ţi-am poruncit, zicând: Să nu mănânci din el, blestemat [este] pământul din cauza ta; în tristeţe vei mânca [din ]el toate zilele vieţii tale;(RO)

Genesis 3:17 And unto Adam{H121} he said{H559}{(H8804)}, Because thou hast hearkened{H8085}{(H8804)} unto the voice{H6963} of thy wife{H802}, and hast eaten{H398}{(H8799)} of the tree{H6086}, of which{H834} I commanded thee{H6680}{(H8765)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not eat{H398}{(H8799)} of it: cursed{H779}{(H8803)} is the ground{H127} for thy sake; in sorrow{H6093} shalt thou eat{H398}{(H8799)} of it all{H3605} the days{H3117} of thy life{H2416}; (kjv-strongs#)

Gen 3:17 And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; (kjv)

======= Genesis 3:18 ============

Genesis 3:18 thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;(asv)

Geneza 3:18 Spini şi ciulini îţi va aduce şi vei mânca verdeaţa câmpului;(RO)

Genesis 3:18 Thorns also{H6975} and thistles{H1863} shall it bring forth{H6779}{(H8686)} to thee; and thou shalt eat{H398}{(H8804)} the herb{H6212} of the field{H7704}; (kjv-strongs#)

Gen 3:18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field; (kjv)

======= Genesis 3:19 ============

Genesis 3:19 in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.(asv)

Geneza 3:19 În sudoarea feţei tale vei mânca pâine, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat: căci ţărână [eşti] şi în ţărână te vei întoarce.(RO)

Genesis 3:19 In the sweat{H2188} of thy face{H639} shalt thou eat{H398}{(H8799)} bread{H3899}, till{H5704} thou return{H7725}{(H8800)} unto the ground{H127}; for out of it wast thou taken{H3947}{(H8795)}: for dust{H6083} thou{H859} art, and unto dust{H6083} shalt thou return{H7725}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. (kjv)

======= Genesis 3:20 ============

Genesis 3:20 And the man called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.(asv)

Geneza 3:20 ¶ Şi Adam i-a dat soţiei sale numele Eva, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii.(RO)

Genesis 3:20 And Adam{H120} called{H7121}{(H8799)} his wife's{H802} name{H8034} Eve{H2332}; because she was the mother{H517} of all living{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 3:20 And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living. (kjv)

======= Genesis 3:21 ============

Genesis 3:21 And Jehovah God made for Adam and for his wife coats of skins, and clothed them.(asv)

Geneza 3:21 Lui Adam şi soţiei lui, de asemenea, DOMNUL Dumnezeu [le-]a făcut haine de piei şi i-a îmbrăcat.(RO)

Genesis 3:21 Unto Adam{H120} also and to his wife{H802} did the LORD{H3068} God{H430} make{H6213}{(H8799)} coats{H3801} of skins{H5785}, and clothed them{H3847}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:21 Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them. (kjv)

======= Genesis 3:22 ============

Genesis 3:22 And Jehovah God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil; and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever--(asv)

Geneza 3:22 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a spus: Iată, omul a devenit ca unul dintre noi, să cunoască binele şi răul. Şi acum, ca nu cumva să îşi întindă mâna şi să ia de asemenea din pomul vieţii şi să mănânce şi să trăiască pentru totdeauna,(RO)

Genesis 3:22 And the LORD{H3068} God{H430} said{H559}{(H8799)}, Behold{H2005}, the man{H120} is become as one{H259} of us, to know{H3045}{(H8800)} good{H2896} and evil{H7451}: and now, lest he put forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and take{H3947}{(H8804)} also of the tree{H6086} of life{H2416}, and eat{H398}{(H8804)}, and live{H2425}{(H8804)} for ever{H5769}: (kjv-strongs#)

Gen 3:22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: (kjv)

======= Genesis 3:23 ============

Genesis 3:23 therefore Jehovah God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.(asv)

Geneza 3:23 De aceea DOMNUL Dumnezeu l-a trimis din grădina Edenului, [ca] să are pământul din care fusese luat.(RO)

Genesis 3:23 Therefore the LORD{H3068} God{H430} sent him forth{H7971}{(H8762)} from the garden{H1588} of Eden{H5731}, to till{H5647}{(H8800)} the ground{H127} from whence he was taken{H3947}{(H8795)}. (kjv-strongs#)

Gen 3:23 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. (kjv)

======= Genesis 3:24 ============

Genesis 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden the Cherubim, and the flame of a sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.(asv)

Geneza 3:24 Astfel l-a alungat afară pe om şi a aşezat la est de grădina Edenului [nişte] heruvimi şi o sabie arzând care se întorcea în fiecare parte, pentru a păzi calea pomului vieţii.(RO)

Genesis 3:24 So he drove out{H1644}{(H8762)} the man{H120}; and he placed{H7931}{(H8686)} at the east{H6924} of the garden{H1588} of Eden{H5731} Cherubims{H3742}, and a flaming{H3858} sword{H2719} which turned every way{H2015}{(H8693)}, to keep{H8104}{(H8800)} the way{H1870} of the tree{H6086} of life{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 3:24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. (kjv)

======= Genesis 4:1 ============

Genesis 4:1 And the man knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man with [the help of] Jehovah.(asv)

Geneza 4:1 Şi Adam a cunoscut-o pe Eva, soţia lui, şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain şi a spus: Am primit un bărbat de la DOMNUL.(RO)

Genesis 4:1 And Adam{H120} knew{H3045}{(H8804)}{H853} Eve{H2332} his wife{H802}; and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)}{H853} Cain{H7014}, and said{H559}{(H8799)}, I have gotten{H7069}{(H8804)} a man{H376} from{H854} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD. (kjv)

======= Genesis 4:2 ============

Genesis 4:2 And again she bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.(asv)

Geneza 4:2 Şi ea a mai născut pe fratele lui, Abel. Şi Abel era păzitor de oi, dar Cain era lucrător al pământului.(RO)

Genesis 4:2 And she again{H3254}{(H8686)} bare{H3205}{(H8800)} his brother{H251} Abel{H1893}. And Abel{H1893} was a keeper{H7462}{(H8802)} of sheep{H6629}, but Cain{H7014} was a tiller{H5647}{(H8802)} of the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 4:2 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. (kjv)

======= Genesis 4:3 ============

Genesis 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto Jehovah.(asv)

Geneza 4:3 ¶ Şi s-a întâmplat că, după un timp, Cain a adus un dar DOMNULUI, din rodul pământului.(RO)

Genesis 4:3 And in process{H7093} of time{H3117} it came to pass, that Cain{H7014} brought{H935}{(H8686)} of the fruit{H6529} of the ground{H127} an offering{H4503} unto the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:3 And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD. (kjv)

======= Genesis 4:4 ============

Genesis 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And Jehovah had respect unto Abel and to his offering:(asv)

Geneza 4:4 Şi Abel, de asemenea, a adus din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Şi DOMNUL s-a uitat [cu plăcere] la Abel şi la darul său.(RO)

Genesis 4:4 And Abel{H1893}, he{H1931} also brought{H935}{(H8689)} of the firstlings{H1062} of his flock{H6629} and of the fat{H2459} thereof. And the LORD{H3068} had respect{H8159}{(H8799)} unto Abel{H1893} and to his offering{H4503}: (kjv-strongs#)

Gen 4:4 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering: (kjv)

======= Genesis 4:5 ============

Genesis 4:5 but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.(asv)

Geneza 4:5 Dar la Cain şi la darul său nu s-a uitat [cu plăcere]. Şi Cain s-a înfuriat tare şi i s-a posomorât faţa.(RO)

Genesis 4:5 But unto Cain{H7014} and to his offering{H4503} he had not respect{H8159}{(H8804)}. And Cain{H7014} was very{H3966} wroth{H2734}{(H8799)}, and his countenance{H6440} fell{H5307}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:5 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. (kjv)

======= Genesis 4:6 ============

Genesis 4:6 And Jehovah said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?(asv)

Geneza 4:6 ¶ Şi DOMNUL i-a spus lui Cain: De ce te-ai înfuriat? Şi de ce ţi s-a posomorât faţa?(RO)

Genesis 4:6 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Cain{H7014}, Why art thou wroth{H2734}{(H8804)}? and why is thy countenance{H6440} fallen{H5307}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 4:6 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen? (kjv)

======= Genesis 4:7 ============

Genesis 4:7 If thou doest well, shall it not be lifted up? and if thou doest not well, sin coucheth at the door; and unto thee shall be its desire; but do thou rule over it.(asv)

Geneza 4:7 Dacă faci bine, nu vei fi acceptat? Iar dacă nu faci bine, păcatul pândeşte la uşă. Şi dorinţa lui se ţine de tine, dar tu să stăpâneşti peste el.(RO)

Genesis 4:7 If{H518} thou doest well{H3190}{(H8686)}, shalt thou not be accepted{H7613}? and if thou doest not well{H3190}{(H8686)}, sin{H2403} lieth{H7257}{(H8802)} at the door{H6607}. And unto thee shall be his desire{H8669}, and thou shalt rule{H4910}{(H8799)} over him. (kjv-strongs#)

Gen 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. (kjv)

======= Genesis 4:8 ============

Genesis 4:8 And Cain told Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.(asv)

Geneza 4:8 ¶ Iar Cain a vorbit cu Abel, fratele său, şi a fost [aşa]: când erau ei pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, şi l-a ucis.(RO)

Genesis 4:8 And Cain{H7014} talked{H559}{(H8799)} with{H413} Abel{H1893} his brother{H251}: and it came to pass, when they were in the field{H7704}, that Cain{H7014} rose up{H6965}{(H8799)} against{H413} Abel{H1893} his brother{H251}, and slew him{H2026}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. (kjv)

======= Genesis 4:9 ============

Genesis 4:9 And Jehovah said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: am I my brother's keeper?(asv)

Geneza 4:9 Şi DOMNUL i-a spus lui Cain: Unde [este] Abel, fratele tău? Iar el a spus: Nu ştiu; [sunt] eu păzitorul fratelui meu?(RO)

Genesis 4:9 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Cain{H7014}, Where{H335} is Abel{H1893} thy brother{H251}? And he said{H559}{(H8799)}, I know{H3045}{(H8804)} not: Am I my brother's{H251} keeper{H8104}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 4:9 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper? (kjv)

======= Genesis 4:10 ============

Genesis 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.(asv)

Geneza 4:10 Iar el a spus: Ce ai făcut? Vocea sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine.(RO)

Genesis 4:10 And he said{H559}{(H8799)}, What{H4100} hast thou done{H6213}{(H8804)}? the voice{H6963} of thy brother's{H251} blood{H1818} crieth{H6817}{(H8802)} unto me from the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 4:10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. (kjv)

======= Genesis 4:11 ============

Genesis 4:11 And now cursed art thou from the ground, which hath opened its mouth to receive thy brother's blood from thy hand;(asv)

Geneza 4:11 Şi acum [eşti ]blestemat de pe pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta.(RO)

Genesis 4:11 And now art thou cursed{H779}{(H8803)} from the earth{H127}, which hath opened{H6475}{(H8804)} her mouth{H6310} to receive{H3947}{(H8800)} thy brother's{H251} blood{H1818} from thy hand{H3027}; (kjv-strongs#)

Gen 4:11 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand; (kjv)

======= Genesis 4:12 ============

Genesis 4:12 when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee its strength; a fugitive and a wanderer shalt thou be in the earth.(asv)

Geneza 4:12 Când lucrezi pământul, acesta nu îţi va mai da de aici înainte puterea lui; un fugar şi un rătăcitor vei fi pe pământ.(RO)

Genesis 4:12 When{H3588} thou tillest{H5647}{(H8799)} the ground{H127}, it shall not henceforth{H3254}{(H8686)} yield{H5414}{(H8800)} unto thee her strength{H3581}; a fugitive{H5128}{(H8801)} and a vagabond{H5110}{(H8802)} shalt thou be in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 4:12 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. (kjv)

======= Genesis 4:13 ============

Genesis 4:13 And Cain said unto Jehovah, My punishment is greater than I can bear.(asv)

Geneza 4:13 ¶ Şi Cain a spus DOMNULUI: Pedeapsa mea [este] mai mare decât o pot purta.(RO)

Genesis 4:13 And Cain{H7014} said{H559}{(H8799)} unto the LORD{H3068}, My punishment{H5771} is greater{H1419} than I can bear{H5375}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:13 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear. (kjv)

======= Genesis 4:14 ============

Genesis 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the ground; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a wanderer in the earth; and it will come to pass, that whosoever findeth me will slay me.(asv)

Geneza 4:14 Iată, tu m-ai alungat astăzi de pe faţa pământului şi de la faţa ta voi fi ascuns şi voi fi un fugar şi un rătăcitor pe pământ şi se va întâmpla [că] oricine mă găseşte mă va ucide.(RO)

Genesis 4:14 Behold, thou hast driven me out{H1644}{(H8765)} this day{H3117} from the face{H6440} of the earth{H127}; and from{H5921} thy face{H6440} shall I be hid{H5641}{(H8735)}; and I shall be a fugitive{H5128}{(H8801)} and a vagabond{H5110}{(H8802)} in the earth{H776}; and it shall come to pass{H1961}{(H8804)}, that every one that findeth me{H4672}{(H8802)} shall slay me{H2026}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:14 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. (kjv)

======= Genesis 4:15 ============

Genesis 4:15 And Jehovah said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And Jehovah appointed a sign for Cain, lest any finding him should smite him.(asv)

Geneza 4:15 Şi DOMNUL i-a spus: De aceea, oricine ucide pe Cain, răzbunare va fi asupra lui de şapte ori. Şi DOMNUL a pus un semn pe Cain, ca nu cumva cineva, găsindu-l, să îl ucidă.(RO)

Genesis 4:15 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto him, Therefore{H3651} whosoever slayeth{H2026}{(H8802)} Cain{H7014}, vengeance shall be taken{H5358}{(H8714)} on him sevenfold{H7659}. And the LORD{H3068} set{H7760}{(H8799)} a mark{H226} upon Cain{H7014}, lest{H1115} any finding{H4672}{(H8802)} him should kill{H5221}{(H8687)} him. (kjv-strongs#)

Gen 4:15 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. (kjv)

======= Genesis 4:16 ============

Genesis 4:16 And Cain went out from the presence of Jehovah, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.(asv)

Geneza 4:16 ¶ Şi Cain a ieşit din prezența DOMNULUI şi a locuit în ţara Nod, la est de Eden.(RO)

Genesis 4:16 And Cain{H7014} went out{H3318}{(H8799)} from the presence{H6440} of the LORD{H3068}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the land{H776} of Nod{H5113}, on the east{H6926} of Eden{H5731}. (kjv-strongs#)

Gen 4:16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. (kjv)

======= Genesis 4:17 ============

Genesis 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.(asv)

Geneza 4:17 Şi Cain a cunoscut-o pe soţia sa şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh; şi a zidit o cetate şi a pus numele cetăţii după numele fiului său, Enoh.(RO)

Genesis 4:17 And Cain{H7014} knew{H3045}{(H8799)} his wife{H802}; and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Enoch{H2585}: and he builded{H1129}{(H8802)} a city{H5892}, and called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the city{H5892}, after the name{H8034} of his son{H1121}, Enoch{H2585}. (kjv-strongs#)

Gen 4:17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch. (kjv)

======= Genesis 4:18 ============

Genesis 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael; and Mehujael begat Methushael; and Methushael begat Lamech.(asv)

Geneza 4:18 Şi lui Enoh i s-a născut Irad; şi Irad a născut pe Mehuiael; şi Mehuiael a născut pe Metuşael; şi Metuşael a născut pe Lameh.(RO)

Genesis 4:18 And unto Enoch{H2585} was born{H3205}{(H8735)} Irad{H5897}: and Irad{H5897} begat{H3205}{(H8804)} Mehujael{H4232}: and Mehujael{H4232} begat{H3205}{(H8804)} Methusael{H4967}: and Methusael{H4967} begat{H3205}{(H8804)} Lamech{H3929}. (kjv-strongs#)

Gen 4:18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech. (kjv)

======= Genesis 4:19 ============

Genesis 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.(asv)

Geneza 4:19 ¶ Şi Lameh şi-a luat două soţii: numele uneia [era] Ada şi numele celeilalte, Ţila.(RO)

Genesis 4:19 And Lamech{H3929} took{H3947}{(H8799)} unto him two{H8147} wives{H802}: the name{H8034} of the one{H259} was Adah{H5711}, and the name{H8034} of the other{H8145} Zillah{H6741}. (kjv-strongs#)

Gen 4:19 And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. (kjv)

======= Genesis 4:20 ============

Genesis 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents and [have] cattle.(asv)

Geneza 4:20 Şi Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi şi [au] vite.(RO)

Genesis 4:20 And Adah{H5711} bare{H3205}{(H8799)} Jabal{H2989}: he was the father{H1} of such as dwell{H3427}{(H8802)} in tents{H168}, and of such as have cattle{H4735}. (kjv-strongs#)

Gen 4:20 And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. (kjv)

======= Genesis 4:21 ============

Genesis 4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and pipe.(asv)

Geneza 4:21 Şi numele fratelui său [era] Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce mânuiesc harpa şi instrumentul de suflat.(RO)

Genesis 4:21 And his brother's{H251} name{H8034} was Jubal{H3106}: he was the father{H1} of all such as handle{H8610}{(H8802)} the harp{H3658} and organ{H5748}. (kjv-strongs#)

Gen 4:21 And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ. (kjv)

======= Genesis 4:22 ============

Genesis 4:22 And Zillah, she also bare Tubal-cain, the forger of every cutting instrument of brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.(asv)

Geneza 4:22 Şi Ţila, de asemenea, a născut pe Tubal-Cain, instructor al fiecărui meşteşugar în aramă şi fier; şi sora lui Tubal-Cain[ a fost] Naama.(RO)

Genesis 4:22 And Zillah{H6741}, she also bare{H3205}{(H8804)} Tubalcain{H8423}, an instructer{H3913}{(H8803)} of every artificer{H2794} in brass{H5178} and iron{H1270}: and the sister{H269} of Tubalcain{H8423} was Naamah{H5279}. (kjv-strongs#)

Gen 4:22 And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain was Naamah. (kjv)

======= Genesis 4:23 ============

Genesis 4:23 And Lamech said unto his wives: Adah and Zillah, hear my voice; Ye wives of Lamech, hearken unto my speech: For I have slain a man for wounding me, And a young man for bruising me:(asv)

Geneza 4:23 ¶ Şi Lameh a spus soţiilor lui, Ada şi Ţila: Auziţi vocea mea, voi soţiile lui Lameh, daţi ascultare la vorbirea mea: pentru că am ucis un om pentru rănirea mea şi un tânăr pentru vânătaia mea.(RO)

Genesis 4:23 And Lamech{H3929} said{H559}{(H8799)} unto his wives{H802}, Adah{H5711} and Zillah{H6741}, Hear{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}; ye wives{H802} of Lamech{H3929}, hearken{H238}{(H8685)} unto my speech{H565}: for I have slain{H2026}{(H8804)} a man{H376} to my wounding{H6482}, and a young man{H3206} to my hurt{H2250}. (kjv-strongs#)

Gen 4:23 And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. (kjv)

======= Genesis 4:24 ============

Genesis 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, Truly Lamech seventy and sevenfold.(asv)

Geneza 4:24 Dacă va fi răzbunat Cain de şapte ori, cu adevărat, Lameh de şaptezeci şi şapte de ori.(RO)

Genesis 4:24 If{H3588} Cain{H7014} shall be avenged{H5358}{(H8714)} sevenfold{H7659}, truly Lamech{H3929} seventy{H7657} and sevenfold{H7651}. (kjv-strongs#)

Gen 4:24 If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold. (kjv)

======= Genesis 4:25 ============

Genesis 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For, [said she], God hath appointed me another seed instead of Abel; for Cain slew him.(asv)

Geneza 4:25 ¶ Şi Adam a cunoscut-o din nou pe soţia lui şi ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set: Pentru că Dumnezeu, [a spus ea], mi-a rânduit o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.(RO)

Genesis 4:25 And Adam{H120} knew{H3045}{(H8799)} his wife{H802} again{H5750}; and she bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Seth{H8352}: For God{H430}, said she, hath appointed{H7896}{(H8804)} me another{H312} seed{H2233} instead{H8478} of Abel{H1893}, whom{H3588} Cain{H7014} slew{H2026}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. (kjv)

======= Genesis 4:26 ============

Genesis 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enosh. Then began men to call upon the name of Jehovah.(asv)

Geneza 4:26 Şi lui Set, de asemenea, i s-a născut un fiu şi i-a pus numele Enos: atunci au început oamenii să cheme numele DOMNULUI.(RO)

Genesis 4:26 And to Seth{H8352}, to him{H1931} also there was born{H3205}{(H8795)} a son{H1121}; and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Enos{H583}: then began men{H2490}{(H8717)} to call{H7121}{(H8800)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 4:26 And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 5:1 ============

Genesis 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;(asv)

Geneza 5:1 Aceasta [este] cartea generaţiilor lui Adam. În ziua în care Dumnezeu a creat om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.(RO)

Genesis 5:1 This{H2088} is the book{H5612} of the generations{H8435} of Adam{H121}. In the day{H3117} that God{H430} created{H1254}{(H8800)} man{H120}, in the likeness{H1823} of God{H430} made{H6213}{(H8804)} he him; (kjv-strongs#)

Gen 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; (kjv)

======= Genesis 5:2 ============

Genesis 5:2 male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.(asv)

Geneza 5:2 Parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele lor, Adam, în ziua în care au fost creaţi.(RO)

Genesis 5:2 Male{H2145} and female{H5347} created{H1254}{(H8804)} he them; and blessed{H1288}{(H8762)} them, and called{H7121}{(H8799)} their name{H8034} Adam{H120}, in the day{H3117} when they were created{H1254}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. (kjv)

======= Genesis 5:3 ============

Genesis 5:3 And Adam lived a hundred and thirty years, and begat [a son] in his own likeness, after his image; and called his name Seth:(asv)

Geneza 5:3 ¶ Şi Adam a trăit o sută treizeci de ani şi a născut [un fiu] în propria lui asemănare, după chipul lui, şi i-a pus numele Set;(RO)

Genesis 5:3 And Adam{H121} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} a son in his own likeness{H1823}, after his image{H6754}; and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Seth{H8352}: (kjv-strongs#)

Gen 5:3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth: (kjv)

======= Genesis 5:4 ============

Genesis 5:4 and the days of Adam after he begat Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters.(asv)

Geneza 5:4 Şi zilele lui Adam, după ce a născut pe Set, au fost de opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:4 And the days{H3117} of Adam{H121} after{H310} he had begotten{H3205}{(H8687)} Seth{H8352} were eight{H8083} hundred{H3967} years{H8141}: and he begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:5 ============

Genesis 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.(asv)

Geneza 5:5 Şi toate zilele pe care Adam le-a trăit au fost nouă sute treizeci de ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:5 And all the days{H3117} that Adam{H121} lived{H2425}{(H8804)} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:6 ============

Genesis 5:6 And Seth lived a hundred and five years, and begat Enosh:(asv)

Geneza 5:6 ¶ Şi Set a trăit o sută cinci ani şi a născut pe Enos;(RO)

Genesis 5:6 And Seth{H8352} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Enos{H583}: (kjv-strongs#)

Gen 5:6 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos: (kjv)

======= Genesis 5:7 ============

Genesis 5:7 and Seth lived after he begat Enosh eight hundred and seven years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:7 Şi Set a trăit, după ce a născut pe Enos, opt sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:7 And Seth{H8352} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Enos{H583} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:7 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:8 ============

Genesis 5:8 and all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died.(asv)

Geneza 5:8 Şi toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:8 And all the days{H3117} of Seth{H8352} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and twelve{H6240}{H8147} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:9 ============

Genesis 5:9 And Enosh lived ninety years, and begat Kenan:(asv)

Geneza 5:9 ¶ Şi Enos a trăit nouăzeci de ani şi a născut pe Cainan;(RO)

Genesis 5:9 And Enos{H583} lived{H2421}{(H8799)} ninety{H8673} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Cainan{H7018}: (kjv-strongs#)

Gen 5:9 And Enos lived ninety years, and begat Cainan: (kjv)

======= Genesis 5:10 ============

Genesis 5:10 and Enosh lived after he begat Kenan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:10 Şi Enos a trăit, după ce a născut pe Cainan, opt sute cincisprezece ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:10 And Enos{H583} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Cainan{H7018} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and fifteen{H6240}{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:10 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:11 ============

Genesis 5:11 and all the days of Enosh were nine hundred and five years: and he died.(asv)

Geneza 5:11 Şi toate zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:11 And all the days{H3117} of Enos{H583} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:12 ============

Genesis 5:12 And Kenan lived seventy years, and begat Mahalalel:(asv)

Geneza 5:12 ¶ Şi Cainan a trăit şaptezeci de ani şi a născut pe Mahalaleel;(RO)

Genesis 5:12 And Cainan{H7018} lived{H2421}{(H8799)} seventy{H7657} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Mahalaleel{H4111}: (kjv-strongs#)

Gen 5:12 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel: (kjv)

======= Genesis 5:13 ============

Genesis 5:13 and Kenan lived after he begat Mahalalel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:13 Şi Cainan a trăit, după ce a născut pe Mahalaleel, opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:13 And Cainan{H7018} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Mahalaleel{H4111} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and forty{H705} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:13 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and forty years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:14 ============

Genesis 5:14 and all the days of Kenan were nine hundred and ten years: and he died.(asv)

Geneza 5:14 Şi toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:14 And all the days{H3117} of Cainan{H7018} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and ten{H6235} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:15 ============

Genesis 5:15 And Mahalalel lived sixty and five years, and begat Jared:(asv)

Geneza 5:15 ¶ Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Iared;(RO)

Genesis 5:15 And Mahalaleel{H4111} lived{H2421}{(H8799)} sixty{H8346}{H8141} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Jared{H3382}: (kjv-strongs#)

Gen 5:15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared: (kjv)

======= Genesis 5:16 ============

Genesis 5:16 And Mahalalel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:16 Şi Mahalaleel a trăit, după ce a născut pe Iared, opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:16 And Mahalaleel{H4111} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Jared{H3382} eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:16 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and thirty years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:17 ============

Genesis 5:17 and all the days of Mahalalel were eight hundred ninety and five years: and he died.(asv)

Geneza 5:17 Şi toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:17 And all the days{H3117} of Mahalaleel{H4111} were eight{H8083} hundred{H3967}{H8141} ninety{H8673} and five{H2568} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:18 ============

Genesis 5:18 And Jared lived a hundred sixty and two years, and begat Enoch:(asv)

Geneza 5:18 ¶ Şi Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi a născut pe Enoh;(RO)

Genesis 5:18 And Jared{H3382} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967} sixty{H8346}{H8141} and two{H8147} years{H8141}, and he begat{H3205}{(H8686)} Enoch{H2585}: (kjv-strongs#)

Gen 5:18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch: (kjv)

======= Genesis 5:19 ============

Genesis 5:19 and Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:19 Şi Iared a trăit după ce a născut pe Enoh, opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:19 And Jared{H3382} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Enoch{H2585} eight{H8083} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:19 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:20 ============

Genesis 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died.(asv)

Geneza 5:20 Şi toate zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:20 And all the days{H3117} of Jared{H3382} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and two{H8147} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:21 ============

Genesis 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:(asv)

Geneza 5:21 ¶ Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Metusala;(RO)

Genesis 5:21 And Enoch{H2585} lived{H2421}{(H8799)} sixty{H8346} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Methuselah{H4968}: (kjv-strongs#)

Gen 5:21 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah: (kjv)

======= Genesis 5:22 ============

Genesis 5:22 and Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:22 Şi Enoh a umblat cu Dumnezeu, după ce a născut pe Metusala, trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:22 And Enoch{H2585} walked{H1980}{(H8691)} with{H854} God{H430} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)}{H853} Methuselah{H4968} three{H7969} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:22 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:23 ============

Genesis 5:23 and all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:(asv)

Geneza 5:23 Şi toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani;(RO)

Genesis 5:23 And all the days{H3117} of Enoch{H2585} were three{H7969} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and five{H2568} years{H8141}: (kjv-strongs#)

Gen 5:23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: (kjv)

======= Genesis 5:24 ============

Genesis 5:24 and Enoch walked with God: and he was not; for God took him.(asv)

Geneza 5:24 Şi Enoh a umblat cu Dumnezeu: şi nu [a mai fost], pentru că Dumnezeu l-a luat.(RO)

Genesis 5:24 And Enoch{H2585} walked{H1980}{(H8691)} with God{H430}: and he was not; for God{H430} took{H3947}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 5:24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him. (kjv)

======= Genesis 5:25 ============

Genesis 5:25 And Methuselah lived a hundred eighty and seven years, and begat Lamech:(asv)

Geneza 5:25 ¶ Şi Metusala a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi a născut pe Lameh;(RO)

Genesis 5:25 And Methuselah{H4968} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Lamech{H3929}: (kjv-strongs#)

Gen 5:25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and begat Lamech. (kjv)

======= Genesis 5:26 ============

Genesis 5:26 and Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:26 Şi Metusala a trăit, după ce a născut pe Lameh, şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:26 And Methuselah{H4968} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Lamech{H3929} seven{H7651} hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and two{H8147} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:26 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:27 ============

Genesis 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died.(asv)

Geneza 5:27 Şi toate zilele lui Metusala au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:27 And all the days{H3117} of Methuselah{H4968} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} sixty{H8346} and nine{H8672} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:28 ============

Genesis 5:28 And Lamech lived a hundred eighty and two years, and begat a son:(asv)

Geneza 5:28 ¶ Şi Lameh a trăit o sută optzeci şi doi de ani şi a născut un fiu;(RO)

Genesis 5:28 And Lamech{H3929} lived{H2421}{(H8799)} an hundred{H3967}{H8141} eighty{H8084} and two{H8147} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} a son{H1121}: (kjv-strongs#)

Gen 5:28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a son: (kjv)

======= Genesis 5:29 ============

Genesis 5:29 and he called his name Noah, saying, This same shall comfort us in our work and in the toil of our hands, [which cometh] because of the ground which Jehovah hath cursed.(asv)

Geneza 5:29 Şi i-a pus numele Noe, spunând: Acesta ne va mângâia pentru lucrarea noastră şi osteneala mâinilor noastre, din cauza pământului pe care Dumnezeu [l-]a blestemat.(RO)

Genesis 5:29 And he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Noah{H5146}, saying{H559}{(H8800)}, This same shall comfort{H5162}{(H8762)} us concerning our work{H4639} and toil{H6093} of our hands{H3027}, because{H4480} of the ground{H127} which the LORD{H3068} hath cursed{H779}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD hath cursed. (kjv)

======= Genesis 5:30 ============

Genesis 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters:(asv)

Geneza 5:30 Şi Lameh a trăit, după ce a născut pe Noe, cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Genesis 5:30 And Lamech{H3929} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Noah{H5146} five{H2568} hundred{H3967}{H8141} ninety{H8673} and five{H2568} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}: (kjv-strongs#)

Gen 5:30 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters: (kjv)

======= Genesis 5:31 ============

Genesis 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died.(asv)

Geneza 5:31 Şi toate zilele lui Lameh au fost şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; şi a murit.(RO)

Genesis 5:31 And all the days{H3117} of Lamech{H3929} were seven{H7651} hundred{H3967}{H8141} seventy{H7657} and seven{H7651} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 5:31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. (kjv)

======= Genesis 5:32 ============

Genesis 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.(asv)

Geneza 5:32 Şi Noe a fost în vârstă de cinci sute de ani; şi Noe a născut pe Sem, Ham şi Iafet.(RO)

Genesis 5:32 And Noah{H5146} was five{H2568} hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}: and Noah{H5146} begat{H3205}{(H8686)} Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}. (kjv-strongs#)

Gen 5:32 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham, and Japheth.(kjv)

======= Genesis 6:1 ============

Genesis 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the ground, and daughters were born unto them,(asv)

Geneza 6:1 Şi s-a întâmplat, pe când oamenii au început a se înmulţi pe faţa pământului şi li s-au născut fiice,(RO)

Genesis 6:1 And it came to pass, when men{H120} began{H2490}{(H8689)} to multiply{H7231}{(H8800)} on{H5921} the face{H6440} of the earth{H127}, and daughters{H1323} were born{H3205}{(H8795)} unto them, (kjv-strongs#)

Gen 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, (kjv)

======= Genesis 6:2 ============

Genesis 6:2 that the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all that they chose.(asv)

Geneza 6:2 Că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor [erau] frumoase şi şi-au luat soţii din toate pe care le-au ales.(RO)

Genesis 6:2 That the sons{H1121} of God{H430} saw{H7200}{(H8799)} the daughters{H1323} of men{H120} that they{H2007} were fair{H2896}; and they took{H3947}{(H8799)} them wives{H802} of all which they chose{H977}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose. (kjv)

======= Genesis 6:3 ============

Genesis 6:3 And Jehovah said, My Spirit shall not strive with man for ever, for that he also is flesh: yet shall his days be a hundred and twenty years. [(asv)

Geneza 6:3 ¶ Şi DOMNUL a spus: Duhul meu nu se va lupta întotdeauna cu omul, căci el [este] de asemenea [şi] carne; totuşi zilele lui vor fi o sută douăzeci de ani.(RO)

Genesis 6:3 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, My spirit{H7307} shall not always{H5769} strive{H1777}{(H8799)} with man{H120}, for that he also{H1571}{(H8677)}{H7683}{(H8800)} is flesh{H1320}: yet his days{H3117} shall be an hundred{H3967} and twenty{H6242} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. (kjv)

======= Genesis 6:4 ============

Genesis 6:4 The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them: the same were the mighty men that were of old, the men of renown.(asv)

Geneza 6:4 Erau uriaşi pe pământ în acele zile şi, de asemenea, după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut [copii], aceştia [au fost] războinicii, care [au fost] în vechime oameni de renume.(RO)

Genesis 6:4 There were giants{H5303} in the earth{H776} in those days{H3117}; and also after{H310} that{H3651}, when{H834} the sons{H1121} of God{H430} came in{H935}{(H8799)} unto the daughters{H1323} of men{H120}, and they bare{H3205}{(H8804)} children to them, the same{H1992} became mighty men{H1368} which were of old{H5769}, men{H582} of renown{H8034}. (kjv-strongs#)

Gen 6:4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. (kjv)

======= Genesis 6:5 ============

Genesis 6:5 And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.(asv)

Geneza 6:5 Şi Dumnezeu a văzut că stricăciunea omului [era] mare pe pământ şi [că] fiecare imaginaţie a gândurilor inimii sale [era] numai facere de rău continuă.(RO)

Genesis 6:5 And GOD{H3068} saw{H7200}{(H8799)} that the wickedness{H7451} of man{H120} was great{H7227} in the earth{H776}, and that every imagination{H3336} of the thoughts{H4284} of his heart{H3820} was only{H7535} evil{H7451} continually{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 6:5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. (kjv)

======= Genesis 6:6 ============

Genesis 6:6 And it repented Jehovah that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.(asv)

Geneza 6:6 ¶ Şi aceasta l-a făcut pe DOMNUL să se pocăiască pentru că a făcut pe om pe pământ şi l-a mâhnit în inima lui.(RO)

Genesis 6:6 And it repented{H5162}{(H8735)} the LORD{H3068} that he had made{H6213}{(H8804)} man{H120} on the earth{H776}, and it grieved{H6087}{(H8691)} him at{H413} his heart{H3820}. (kjv-strongs#)

Gen 6:6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. (kjv)

======= Genesis 6:7 ============

Genesis 6:7 And Jehovah said, I will destroy man whom I have created from the face of the ground; both man, and beast, and creeping things, and birds of the heavens; for it repenteth me that I have made them.(asv)

Geneza 6:7 Şi DOMNUL a spus: Voi nimici de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat, deopotrivă om şi animal şi târâtoarea şi păsările cerului, fiindcă aceasta mă face să mă pocăiesc că i-am făcut.(RO)

Genesis 6:7 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, I will destroy{H4229}{(H8799)} man{H120} whom I have created{H1254}{(H8804)} from the face{H6440} of the earth{H127}; both man{H120}, and{H5704} beast{H929}, and the creeping thing{H7431}, and the fowls{H5775} of the air{H8064}; for it repenteth{H5162}{(H8738)} me that I have made{H6213}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 6:7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. (kjv)

======= Genesis 6:8 ============

Genesis 6:8 But Noah found favor in the eyes of Jehovah.(asv)

Geneza 6:8 ¶ Dar Noe a găsit har în ochii DOMNULUI.(RO)

Genesis 6:8 But Noah{H5146} found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in the eyes{H5869} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD. (kjv)

======= Genesis 6:9 ============

Genesis 6:9 These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, [and] perfect in his generations: Noah walked with God.(asv)

Geneza 6:9 Acestea [sunt] generaţiile lui Noe: Noe a fost un bărbat drept[ şi] desăvârşit în generaţiile lui [şi] Noe a umblat cu Dumnezeu.(RO)

Genesis 6:9 These are the generations{H8435} of Noah{H5146}: Noah{H5146} was a just{H6662} man{H376} and perfect{H8549} in his generations{H1755}, and Noah{H5146} walked{H1980}{(H8694)} with God{H430}. (kjv-strongs#)

Gen 6:9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. (kjv)

======= Genesis 6:10 ============

Genesis 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.(asv)

Geneza 6:10 Şi Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet.(RO)

Genesis 6:10 And Noah{H5146} begat{H3205}{(H8686)} three{H7969} sons{H1121}, Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}. (kjv-strongs#)

Gen 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. (kjv)

======= Genesis 6:11 ============

Genesis 6:11 And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence.(asv)

Geneza 6:11 Şi pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu şi pământul era umplut de violenţă.(RO)

Genesis 6:11 The earth{H776} also was corrupt{H7843}{(H8735)} before{H6440} God{H430}, and the earth{H776} was filled{H4390}{(H8735)} with violence{H2555}. (kjv-strongs#)

Gen 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. (kjv)

======= Genesis 6:12 ============

Genesis 6:12 And God saw the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted their way upon the earth.(asv)

Geneza 6:12 Şi Dumnezeu a privit peste pământ şi, iată, acesta era corupt, pentru că toată făptura şi-a corupt calea pe pământ.(RO)

Genesis 6:12 And God{H430} looked{H7200}{(H8799)} upon the earth{H776}, and, behold, it was corrupt{H7843}{(H8738)}; for all flesh{H1320} had corrupted{H7843}{(H8689)} his way{H1870} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. (kjv)

======= Genesis 6:13 ============

Genesis 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.(asv)

Geneza 6:13 Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârşitul a toată făptura a ajuns înaintea mea, fiindcă pământul este plin de violenţă din cauza lor; şi, iată, îi voi nimici împreună cu pământul.(RO)

Genesis 6:13 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, The end{H7093} of all flesh{H1320} is come{H935}{(H8804)} before me{H6440}; for the earth{H776} is filled with{H4390}{(H8804)} violence{H2555} through them{H6440}; and, behold, I will destroy{H7843}{(H8688)} them with{H854} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth. (kjv)

======= Genesis 6:14 ============

Genesis 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.(asv)

Geneza 6:14 ¶ Fă-ţi o arcă din lemn de gofer, să faci camere în arcă şi să o smoleşti pe dinăuntru şi pe dinafară cu smoală.(RO)

Genesis 6:14 Make{H6213}{(H8798)} thee an ark{H8392} of gopher{H1613} wood{H6086}; rooms{H7064} shalt thou make{H6213}{(H8799)} in{H854} the ark{H8392}, and shalt pitch{H3722}{(H8804)} it within{H1004} and without{H2351} with pitch{H3724}. (kjv-strongs#)

Gen 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. (kjv)

======= Genesis 6:15 ============

Genesis 6:15 And this is how thou shalt make it: the length of the ark three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.(asv)

Geneza 6:15 Şi acesta [este modelul] [după] care să o faci: Lungimea arcei [să fie de] trei sute de coţi, lăţimea acesteia cincizeci de coţi şi înălţimea acesteia treizeci de coţi.(RO)

Genesis 6:15 And this is the fashion which thou shalt make{H6213}{(H8799)} it of: The length{H753} of the ark{H8392} shall be three{H7969} hundred{H3967} cubits{H520}, the breadth{H7341} of it fifty{H2572} cubits{H520}, and the height{H6967} of it thirty{H7970} cubits{H520}. (kjv-strongs#)

Gen 6:15 And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. (kjv)

======= Genesis 6:16 ============

Genesis 6:16 A light shalt thou make to the ark, and to a cubit shalt thou finish it upward; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.(asv)

Geneza 6:16 Să faci arcei o fereastră, deasupra, să o termini la un cot de la acoperiş, şi uşa arcei să o aşezi în latura arcei; să faci arca[ cu trei nivele:] [cel de] jos, al doilea şi al treilea.(RO)

Genesis 6:16 A window{H6672} shalt thou make{H6213}{(H8799)} to the ark{H8392}, and in a cubit{H520} shalt thou finish{H3615}{(H8762)} it above{H4605}; and the door{H6607} of the ark{H8392} shalt thou set{H7760}{(H8799)} in the side thereof{H6654}; with lower{H8482}, second{H8145}, and third{H7992} stories shalt thou make{H6213}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 6:16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it. (kjv)

======= Genesis 6:17 ============

Genesis 6:17 And I, behold, I do bring the flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; everything that is in the earth shall die.(asv)

Geneza 6:17 Şi iată, eu, chiar eu, voi aduce un potop de ape peste pământ, pentru a nimici toată făptura de sub cer, în care [este] suflarea vieţii [şi] fiecare lucru care [este] pe pământ va muri.(RO)

Genesis 6:17 And, behold{H2009}, I{H589}, even I, do bring{H935}{(H8688)} a flood{H3999} of waters{H4325} upon the earth{H776}, to destroy{H7843}{(H8763)} all flesh{H1320}, wherein is the breath{H7307} of life{H2416}, from under{H8478} heaven{H8064}; and every thing{H3605} that is in the earth{H776} shall die{H1478}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. (kjv)

======= Genesis 6:18 ============

Genesis 6:18 But I will establish my covenant with thee; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.(asv)

Geneza 6:18 Dar cu tine îmi voi întemeia legământul meu; şi să intri în arcă, tu şi fiii tăi şi soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu tine.(RO)

Genesis 6:18 But with thee will I establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285}; and thou shalt come{H935}{(H8804)} into{H413} the ark{H8392}, thou{H859}, and thy sons{H1121}, and thy wife{H802}, and thy sons{H1121}' wives{H802} with thee. (kjv-strongs#)

Gen 6:18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. (kjv)

======= Genesis 6:19 ============

Genesis 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.(asv)

Geneza 6:19 Şi din fiecare vieţuitoare de orice făptură, două din fiecare [soi], să aduci în arcă, pentru a [le] ţine în viaţă cu tine; să fie parte bărbătească şi parte femeiască.(RO)

Genesis 6:19 And of every living thing{H2416} of all flesh{H1320}, two{H8147} of every sort shalt thou bring{H935}{(H8686)} into the ark{H8392}, to keep them alive{H2421}{(H8687)} with thee; they shall be male{H2145} and female{H5347}. (kjv-strongs#)

Gen 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. (kjv)

======= Genesis 6:20 ============

Genesis 6:20 Of the birds after their kind, and of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.(asv)

Geneza 6:20 Din păsări, după felul lor, şi din vite, după felul lor, şi din fiecare târâtoare a pământului, după felul ei, două din fiecare [soi] vor veni la tine, pentru a [le] ţine în viaţă.(RO)

Genesis 6:20 Of fowls{H5775} after their kind{H4327}, and of cattle{H929} after their kind{H4327}, of every creeping thing{H7431} of the earth{H127} after his kind{H4327}, two{H8147} of every sort shall come{H935}{(H8799)} unto thee, to keep them alive{H2421}{(H8687)}. (kjv-strongs#)

Gen 6:20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. (kjv)

======= Genesis 6:21 ============

Genesis 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.(asv)

Geneza 6:21 Şi ia la tine din toată mâncarea care se mănâncă şi strânge-[o] la tine şi va fi mâncare pentru tine şi pentru ele.(RO)

Genesis 6:21 And take{H3947}{(H8798)} thou unto thee of all food{H3978} that is eaten{H398}{(H8735)}, and thou shalt gather{H622}{(H8804)} it to thee; and it shall be for food{H402} for thee, and for them. (kjv-strongs#)

Gen 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them. (kjv)

======= Genesis 6:22 ============

Genesis 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.(asv)

Geneza 6:22 Astfel a făcut Noe, conform cu tot ceea ce Dumnezeu i-a poruncit, astfel a făcut el.(RO)

Genesis 6:22 Thus did{H6213}{(H8799)} Noah{H5146}; according to all that God{H430} commanded{H6680}{(H8765)} him, so did{H6213}{(H8804)} he. (kjv-strongs#)

Gen 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.(kjv)

======= Genesis 7:1 ============

Genesis 7:1 And Jehovah said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation.(asv)

Geneza 7:1 Şi DOMNUL i-a spus lui Noe: Intră tu şi toată casa ta în arcă, fiindcă te-am văzut drept înaintea mea în această generaţie.(RO)

Genesis 7:1 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, Come{H935}{(H8798)} thou and all thy house{H1004} into the ark{H8392}; for thee have I seen{H7200}{(H8804)} righteous{H6662} before me{H6440} in this{H2088} generation{H1755}. (kjv-strongs#)

Gen 7:1 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation. (kjv)

======= Genesis 7:2 ============

Genesis 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee seven and seven, the male and his female; and of the beasts that are not clean two, the male and his female:(asv)

Geneza 7:2 Din fiecare fiară curată să iei la tine câte şapte [perechi], partea bărbătească şi partea sa femeiască, şi din fiarele care nu [sunt] curate, câte două, partea bărbătească şi partea sa femeiască.(RO)

Genesis 7:2 Of every clean{H2889} beast{H929} thou shalt take{H3947}{(H8799)} to thee by sevens{H7651}{H7651}, the male{H376} and his female{H802}: and of beasts{H929} that are not clean{H2889}{H1931} by two{H8147}, the male{H376} and his female{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 7:2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female. (kjv)

======= Genesis 7:3 ============

Genesis 7:3 of the birds also of the heavens, seven and seven, male and female, to keep seed alive upon the face of all the earth.(asv)

Geneza 7:3 Din păsările cerului de asemenea câte şapte [perechi], partea bărbătească şi partea femeiască, pentru a ţine sămânţă în viaţă peste faţa întregului pământ.(RO)

Genesis 7:3 Of fowls{H5775} also of the air{H8064} by sevens{H7651}{H7651}, the male{H2145} and the female{H5347}; to keep{H2421} seed{H2233} alive{H2421}{(H8763)} upon the face{H6440} of all the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth. (kjv)

======= Genesis 7:4 ============

Genesis 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living thing that I have made will I destroy from off the face of the ground.(asv)

Geneza 7:4 Căci încă şapte zile şi voi face să plouă peste pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi orice lucru viu pe care l-am făcut, îl voi distruge de pe faţa pământului.(RO)

Genesis 7:4 For yet{H5750} seven{H7651} days{H3117}, and I will cause it to rain{H4305}{(H8688)} upon the earth{H776} forty{H705} days{H3117} and forty{H705} nights{H3915}; and every{H3605} living substance{H3351} that I have made{H6213}{(H8804)} will I destroy{H4229}{(H8804)} from off{H5921} the face{H6440} of the earth{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 7:4 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. (kjv)

======= Genesis 7:5 ============

Genesis 7:5 And Noah did according unto all that Jehovah commanded him.(asv)

Geneza 7:5 ¶ Şi Noe a făcut conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit.(RO)

Genesis 7:5 And Noah{H5146} did{H6213}{(H8799)} according unto all that the LORD{H3068} commanded{H6680}{(H8765)} him. (kjv-strongs#)

Gen 7:5 And Noah did according unto all that the LORD commanded him. (kjv)

======= Genesis 7:6 ============

Genesis 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.(asv)

Geneza 7:6 Şi Noe [era] în vârstă de şase sute de ani când potopul apelor era peste pământ.(RO)

Genesis 7:6 And Noah{H5146} was six{H8337} hundred{H3967} years{H8141} old{H1121} when the flood{H3999} of waters{H4325} was upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:6 And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth. (kjv)

======= Genesis 7:7 ============

Genesis 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood.(asv)

Geneza 7:7 ¶ Şi Noe a intrat şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor lui cu el în arcă, din cauza apelor potopului.(RO)

Genesis 7:7 And Noah{H5146} went in{H935}{(H8799)}, and his sons{H1121}, and his wife{H802}, and his sons{H1121}' wives{H802} with him, into the ark{H8392}, because of{H6440} the waters{H4325} of the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 7:7 And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. (kjv)

======= Genesis 7:8 ============

Genesis 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of birds, and of everything that creepeth upon the ground,(asv)

Geneza 7:8 Din fiare curate şi din fiare care nu [sunt] curate şi din păsări şi din fiecare lucru care se târăşte pe pământ,(RO)

Genesis 7:8 Of clean{H2889} beasts{H929}, and of beasts{H929} that are not clean{H2889}, and of fowls{H5775}, and of every thing that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H127}, (kjv-strongs#)

Gen 7:8 Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, (kjv)

======= Genesis 7:9 ============

Genesis 7:9 there went in two and two unto Noah into the ark, male and female, as God commanded Noah.(asv)

Geneza 7:9 Au intrat două câte două la Noe în arcă, partea bărbătească şi partea femeiască, aşa cum Dumnezeu a poruncit lui Noe.(RO)

Genesis 7:9 There went in{H935}{(H8804)} two{H8147} and two{H8147} unto Noah{H5146} into the ark{H8392}, the male{H2145} and the female{H5347}, as{H834} God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} Noah{H5146}. (kjv-strongs#)

Gen 7:9 There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. (kjv)

======= Genesis 7:10 ============

Genesis 7:10 And it came to pass after the seven days, that the waters of the flood were upon the earth.(asv)

Geneza 7:10 Şi s-a întâmplat, după şapte zile, că apele potopului au venit peste pământ.(RO)

Genesis 7:10 And it came to pass after seven{H7651} days{H3117}, that the waters{H4325} of the flood{H3999} were upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:10 And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth. (kjv)

======= Genesis 7:11 ============

Genesis 7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, on the seventeenth day of the month, on the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.(asv)

Geneza 7:11 ¶ În anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în a şaptesprezecea zi a lunii, în acea zi au fost toate fântânile marelui adânc despicate şi ferestrele cerului s-au deschis.(RO)

Genesis 7:11 In{H8141} the six{H8337} hundredth{H3967} year{H8141} of Noah's{H5146} life{H2416}, in the second{H8145} month{H2320}, the seventeenth{H7651}{H6240} day{H3117} of the month{H2320}, the same{H2088} day{H3117} were all the fountains{H4599} of the great{H7227} deep{H8415} broken up{H1234}{(H8738)}, and the windows{H699} of heaven{H8064} were opened{H6605}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:11 In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. (kjv)

======= Genesis 7:12 ============

Genesis 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.(asv)

Geneza 7:12 Şi ploaia a fost peste pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.(RO)

Genesis 7:12 And the rain{H1653} was upon the earth{H776} forty{H705} days{H3117} and forty{H705} nights{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 7:12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights. (kjv)

======= Genesis 7:13 ============

Genesis 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark;(asv)

Geneza 7:13 În chiar aceeaşi zi a intrat Noe şi Sem şi Ham şi Iafet, fiii lui Noe şi soţia lui Noe şi cele trei soţii ale fiilor săi cu ei în arcă;(RO)

Genesis 7:13 In the selfsame{H6106} day{H3117} entered{H935}{(H8804)} Noah{H5146}, and Shem{H8035}, and Ham{H2526}, and Japheth{H3315}, the sons{H1121} of Noah{H5146}, and Noah's{H5146} wife{H802}, and the three{H7969} wives{H802} of his sons{H1121} with them, into the ark{H8392}; (kjv-strongs#)

Gen 7:13 In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; (kjv)

======= Genesis 7:14 ============

Genesis 7:14 they, and every beast after its kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort.(asv)

Geneza 7:14 Ei şi fiecare fiară după felul ei şi toate vitele după felul lor şi fiecare târâtoare ce se târăşte pe pământ după felul ei şi fiecare pasăre după felul ei, fiecare păsărică din fiecare specie.(RO)

Genesis 7:14 They{H1992}, and every beast{H2416} after his kind{H4327}, and all the cattle{H929} after their kind{H4327}, and every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776} after his kind{H4327}, and every fowl{H5775} after his kind{H4327}, every bird{H6833} of every sort{H3671}. (kjv-strongs#)

Gen 7:14 They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. (kjv)

======= Genesis 7:15 ============

Genesis 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh wherein is the breath of life.(asv)

Geneza 7:15 Şi au intrat la Noe în arcă două câte două din orice făptură în care [este] suflarea vieţii.(RO)

Genesis 7:15 And they went in{H935}{(H8799)} unto Noah{H5146} into the ark{H8392}, two{H8147} and two{H8147} of all flesh{H1320}, wherein{H834} is the breath{H7307} of life{H2416}. (kjv-strongs#)

Gen 7:15 And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. (kjv)

======= Genesis 7:16 ============

Genesis 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God commanded him: and Jehovah shut him in.(asv)

Geneza 7:16 Şi cele ce au intrat, au intrat partea bărbătească şi partea femeiască din orice făptură, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit lui; şi DOMNUL l-a închis înăuntru.(RO)

Genesis 7:16 And they that went in{H935}{(H8802)}, went in{H935}{(H8804)} male{H2145} and female{H5347} of all flesh{H1320}, as God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} him: and the LORD{H3068} shut him in{H5462}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:16 And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in. (kjv)

======= Genesis 7:17 ============

Genesis 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lifted up above the earth.(asv)

Geneza 7:17 ¶ Şi potopul a fost patruzeci de zile peste pământ şi apele au crescut şi au purtat sus arca şi aceasta a fost înălţată deasupra pământului.(RO)

Genesis 7:17 And the flood{H3999} was forty{H705} days{H3117} upon the earth{H776}; and the waters{H4325} increased{H7235}{(H8799)}, and bare up{H5375}{(H8799)} the ark{H8392}, and it was lift up{H7311}{(H8799)} above the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 7:17 And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. (kjv)

======= Genesis 7:18 ============

Genesis 7:18 And the waters prevailed, and increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters.(asv)

Geneza 7:18 Şi apele se înălţau şi s-au înmulţit foarte mult asupra pământului, şi arca mergea pe faţa apelor.(RO)

Genesis 7:18 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8799)}, and were increased{H7235}{(H8799)} greatly{H3966} upon the earth{H776}; and the ark{H8392} went{H3212}{(H8799)} upon the face{H6440} of the waters{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 7:18 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. (kjv)

======= Genesis 7:19 ============

Genesis 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high mountains that were under the whole heaven were covered.(asv)

Geneza 7:19 Şi apele s-au înălţat peste măsură asupra pământului şi toţi munţii înalţi, care [erau] sub întregul cer, au fost acoperiţi.(RO)

Genesis 7:19 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8804)} exceedingly{H3966}{H3966} upon the earth{H776}; and all the high{H1364} hills{H2022}, that were under{H8478} the whole heaven{H8064}, were covered{H3680}{(H8792)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:19 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. (kjv)

======= Genesis 7:20 ============

Genesis 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.(asv)

Geneza 7:20 Apele s-au înălţat cu cincisprezece coţi deasupra [lor] şi munţii au fost acoperiţi.(RO)

Genesis 7:20 Fifteen{H6240}{H2568} cubits{H520} upward{H4605} did the waters{H4325} prevail{H1396}{(H8804)}; and the mountains{H2022} were covered{H3680}{(H8792)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:20 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered. (kjv)

======= Genesis 7:21 ============

Genesis 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both birds, and cattle, and beasts, and every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man:(asv)

Geneza 7:21 ¶ Şi a murit orice făptură care mişca pe pământ, deopotrivă pasăre şi vită şi fiară şi fiecare târâtoare care se târăşte pe pământ şi fiecare om;(RO)

Genesis 7:21 And all flesh{H1320} died{H1478}{(H8799)} that moved{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, both of fowl{H5775}, and of cattle{H929}, and of beast{H2416}, and of every creeping thing{H8318} that creepeth{H8317}{(H8802)} upon the earth{H776}, and every man{H120}: (kjv-strongs#)

Gen 7:21 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: (kjv)

======= Genesis 7:22 ============

Genesis 7:22 all in whose nostrils was the breath of the spirit of life, of all that was on the dry land, died.(asv)

Geneza 7:22 Toate în a căror nări [era] suflarea vieţii, toate câte [erau] pe uscat, au murit.(RO)

Genesis 7:22 All in whose nostrils{H639} was the breath{H5397}{H7307} of life{H2416}, of all that was in the dry{H2724} land, died{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 7:22 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. (kjv)

======= Genesis 7:23 ============

Genesis 7:23 And every living thing was destroyed that was upon the face of the ground, both man, and cattle, and creeping things, and birds of the heavens; and they were destroyed from the earth: and Noah only was left, and they that were with him in the ark.(asv)

Geneza 7:23 Şi orice lucru viu care a fost pe faţa pământului a fost nimicit, deopotrivă om şi vită şi târâtoarele şi pasărea cerului; şi acestea au fost nimicite de pe pământ; şi numai Noe a rămas [în viaţă] şi cei ce [erau] cu el în arcă.(RO)

Genesis 7:23 And every living substance{H3351} was destroyed{H4229}{(H8735)} which was upon the face{H6440} of the ground{H127}, both man{H120}, and cattle{H929}, and the creeping things{H7431}, and the fowl{H5775} of the heaven{H8064}; and they were destroyed{H4229}{(H8735)} from the earth{H776}: and Noah{H5146} only{H389} remained{H7604}{(H8735)} alive, and they that{H834} were with him in the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 7:23 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. (kjv)

======= Genesis 7:24 ============

Genesis 7:24 And the waters prevailed upon the earth a hundred and fifty days.(asv)

Geneza 7:24 Şi apele s-au înălţat asupra pământului o sută cincizeci de zile.(RO)

Genesis 7:24 And the waters{H4325} prevailed{H1396}{(H8799)} upon the earth{H776} an hundred{H3967} and fifty{H2572} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 7:24 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.(kjv)

======= Genesis 8:1 ============

Genesis 8:1 And God remembered Noah, and all the beasts, and all the cattle that were with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged;(asv)

Geneza 8:1 Şi Dumnezeu şi-a adus aminte de Noe şi de fiecare vieţuitoare şi de toate vitele care [erau] cu el în arcă; şi Dumnezeu a făcut să treacă un vânt peste pământ şi apele s-au retras;(RO)

Genesis 8:1 And God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Noah{H5146}, and every living thing{H2416}, and all the cattle{H929} that was with him in the ark{H8392}: and God{H430} made{H5674} a wind{H7307} to pass{H5674}{(H8686)} over{H5921} the earth{H776}, and the waters{H4325} asswaged{H7918}{(H8799)}; (kjv-strongs#)

Gen 8:1 And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark: and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged; (kjv)

======= Genesis 8:2 ============

Genesis 8:2 the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained;(asv)

Geneza 8:2 De asemenea fântânile adâncului şi ferestrele cerului au fost închise şi ploaia din cer a fost oprită;(RO)

Genesis 8:2 The fountains{H4599} also of the deep{H8415} and the windows{H699} of heaven{H8064} were stopped{H5534}{(H8735)}, and the rain{H1653} from heaven{H8064} was restrained{H3607}{(H8735)}; (kjv-strongs#)

Gen 8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained; (kjv)

======= Genesis 8:3 ============

Genesis 8:3 and the waters returned from off the earth continually: and after the end of a hundred and fifty days the waters decreased.(asv)

Geneza 8:3 Şi apele se retrăgeau de pe pământ continuu şi după ce s-au sfârşit o sută cincizeci de zile, apele s-au împuţinat.(RO)

Genesis 8:3 And the waters{H4325} returned{H7725}{(H8799)} from off the earth{H776} continually{H1980}{(H8800)}{H7725}{(H8800)}: and after the end{H7097} of the hundred{H3967} and fifty{H2572} days{H3117} the waters{H4325} were abated{H2637}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:3 And the waters returned from off the earth continually: and after the end of the hundred and fifty days the waters were abated. (kjv)

======= Genesis 8:4 ============

Genesis 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat.(asv)

Geneza 8:4 ¶ Şi arca s-a aşezat în a şaptea lună, în a şaptesprezecea zi a lunii, pe munţii Ararat.(RO)

Genesis 8:4 And the ark{H8392} rested{H5117}{(H8799)} in the seventh{H7637} month{H2320}, on the seventeenth{H6240}{H7651} day{H3117} of the month{H2320}, upon the mountains{H2022} of Ararat{H780}. (kjv-strongs#)

Gen 8:4 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. (kjv)

======= Genesis 8:5 ============

Genesis 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.(asv)

Geneza 8:5 Şi apele au scăzut continuu până în luna a zecea: în [luna] a zecea, în prima [zi] a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor.(RO)

Genesis 8:5 And the waters{H4325} decreased{H2637}{(H8800)} continually{H1980}{(H8800)} until{H5704} the tenth{H6224} month{H2320}: in the tenth{H6224} month, on the first{H259} day of the month{H2320}, were the tops{H7218} of the mountains{H2022} seen{H7200}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. (kjv)

======= Genesis 8:6 ============

Genesis 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made:(asv)

Geneza 8:6 ¶ Şi s-a întâmplat, după ce s-au sfârşit patruzeci de zile, că Noe a deschis fereastra arcei pe care o făcuse,(RO)

Genesis 8:6 And it came to pass at the end{H7093} of forty{H705} days{H3117}, that Noah{H5146} opened{H6605}{(H8799)} the window{H2474} of the ark{H8392} which he had made{H6213}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 8:6 And it came to pass at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made: (kjv)

======= Genesis 8:7 ============

Genesis 8:7 and he sent forth a raven, and it went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.(asv)

Geneza 8:7 Şi a trimis înainte un corb, care a ieşit [şi a mers] încolo şi încoace, până când au secat apele de pe pământ.(RO)

Genesis 8:7 And he sent forth{H7971}{(H8762)} a raven{H6158}, which went forth{H3318}{(H8799)} to{H3318}{(H8800)} and fro{H7725}{(H8800)}, until the waters{H4325} were dried up{H3001}{(H8800)} from off the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:7 And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. (kjv)

======= Genesis 8:8 ============

Genesis 8:8 And he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;(asv)

Geneza 8:8 De asemenea a trimis de la el un porumbel, să vadă dacă apele s-au retras de pe faţa pământului;(RO)

Genesis 8:8 Also he sent forth{H7971}{(H8762)} a dove{H3123} from him, to see{H7200}{(H8800)} if the waters{H4325} were abated{H7043}{(H8804)} from off the face{H6440} of the ground{H127}; (kjv-strongs#)

Gen 8:8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground; (kjv)

======= Genesis 8:9 ============

Genesis 8:9 but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him to the ark; for the waters were on the face of the whole earth: and he put forth his hand, and took her, and brought her in unto him into the ark.(asv)

Geneza 8:9 Dar porumbelul nu a găsit odihnă pentru talpa piciorului său şi s-a întors la el în arcă, pentru că apele [erau ]pe faţa întregului pământ; atunci a întins mâna şi l-a luat şi l-a dus la el în arcă.(RO)

Genesis 8:9 But the dove{H3123} found{H4672}{(H8804)} no rest{H4494} for the sole{H3709} of her foot{H7272}, and she returned{H7725}{(H8799)} unto him into the ark{H8392}, for the waters{H4325} were on the face{H6440} of the whole earth{H776}: then he put forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and took her{H3947}{(H8799)}, and pulled her in{H935}{(H8686)} unto him into the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 8:9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark. (kjv)

======= Genesis 8:10 ============

Genesis 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark;(asv)

Geneza 8:10 Şi a mai stat alte şapte zile şi din nou a trimis porumbelul afară din arcă;(RO)

Genesis 8:10 And he stayed{H2342}{(H8799)} yet other{H312} seven{H7651} days{H3117}; and again{H3254}{(H8686)} he sent forth{H7971}{(H8763)} the dove{H3123} out of the ark{H8392}; (kjv-strongs#)

Gen 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark; (kjv)

======= Genesis 8:11 ============

Genesis 8:11 and the dove came in to him at eventide; and, lo, in her mouth an olive-leaf plucked off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.(asv)

Geneza 8:11 Şi porumbelul a venit la el seara şi, iată, în ciocul lui [era] o frunză de măslin proaspăt ruptă, aşa că Noe a cunoscut că apele s-au retras de pe pământ.(RO)

Genesis 8:11 And the dove{H3123} came in{H935}{(H8799)} to him in the evening{H6256}{H6153}; and, lo, in her mouth{H6310} was an olive{H2132} leaf{H5929} pluckt off{H2965}: so Noah{H5146} knew{H3045}{(H8799)} that the waters{H4325} were abated{H7043}{(H8804)} from off the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:11 And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth. (kjv)

======= Genesis 8:12 ============

Genesis 8:12 And he stayed yet other seven days, and sent forth the dove; and she returned not again unto him any more.(asv)

Geneza 8:12 Şi a mai stat alte şapte zile şi a trimis porumbelul, care nu s-a mai întors la el.(RO)

Genesis 8:12 And he stayed{H3176}{(H8735)} yet other{H312} seven{H7651} days{H3117}; and sent forth{H7971}{(H8762)} the dove{H3123}; which returned{H7725}{(H8800)} not again{H3254}{(H8804)} unto him any more{H5750}. (kjv-strongs#)

Gen 8:12 And he stayed yet other seven days; and sent forth the dove; which returned not again unto him any more. (kjv)

======= Genesis 8:13 ============

Genesis 8:13 And it came to pass in the six hundred and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dried.(asv)

Geneza 8:13 ¶ Şi s-a întâmplat în anul şase sute şi unu, în prima [lună], în prima [zi] a lunii, apele au secat de pe pământ; şi Noe a ridicat acoperişul arcei şi a privit şi, iată, faţa pământului era uscată.(RO)

Genesis 8:13 And it came to pass in the six{H8337} hundredth{H3967} and first year{H8141}, in the first{H7223} month, the first{H259} day of the month{H2320}, the waters{H4325} were dried up{H2717}{(H8804)} from off the earth{H776}: and Noah{H5146} removed{H5493}{(H8686)} the covering{H4372} of the ark{H8392}, and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, the face{H6440} of the ground{H127} was dry{H2717}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:13 And it came to pass in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth: and Noah removed the covering of the ark, and looked, and, behold, the face of the ground was dry. (kjv)

======= Genesis 8:14 ============

Genesis 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dry.(asv)

Geneza 8:14 Şi în a doua lună, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul a fost uscat.(RO)

Genesis 8:14 And in the second{H8145} month{H2320}, on the seven{H7651} and twentieth{H6242} day{H3117} of the month{H2320}, was the earth{H776} dried{H3001}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:14 And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried. (kjv)

======= Genesis 8:15 ============

Genesis 8:15 And God spake unto Noah, saying,(asv)

Geneza 8:15 ¶ Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, spunând:(RO)

Genesis 8:15 And God{H430} spake{H1696}{(H8762)} unto Noah{H5146}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 8:15 And God spake unto Noah, saying, (kjv)

======= Genesis 8:16 ============

Genesis 8:16 Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.(asv)

Geneza 8:16 Ieşi din arcă, tu şi soţia ta şi fiii tăi şi soţiile fiilor tăi cu tine.(RO)

Genesis 8:16 Go forth{H3318}{(H8798)} of the ark{H8392}, thou, and thy wife{H802}, and thy sons{H1121}, and thy sons{H1121}' wives{H802} with thee. (kjv-strongs#)

Gen 8:16 Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. (kjv)

======= Genesis 8:17 ============

Genesis 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee of all flesh, both birds, and cattle, and every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth.(asv)

Geneza 8:17 Scoate împreună cu tine fiecare vieţuitoare care [este] cu tine, a toată făptura, [deopotrivă] pasăre şi vită şi fiecare târâtoare care se târăşte pe pământ, ca acestea să nască abundent pe pământ şi să fie roditoare şi să se înmulţească pe pământ.(RO)

Genesis 8:17 Bring forth{H3318}{(H8685)} with thee every living thing{H2416} that is with thee, of all flesh{H1320}, both of fowl{H5775}, and of cattle{H929}, and of every creeping thing{H7431} that creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}; that they may breed abundantly{H8317}{(H8804)} in the earth{H776}, and be fruitful{H6509}{(H8804)}, and multiply{H7235}{(H8804)} upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 8:17 Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. (kjv)

======= Genesis 8:18 ============

Genesis 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him:(asv)

Geneza 8:18 Şi Noe a ieşit şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor lui cu el;(RO)

Genesis 8:18 And Noah{H5146} went forth{H3318}{(H8799)}, and his sons{H1121}, and his wife{H802}, and his sons{H1121}' wives{H802} with him: (kjv-strongs#)

Gen 8:18 And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him: (kjv)

======= Genesis 8:19 ============

Genesis 8:19 every beast, every creeping thing, and every bird, whatsoever moveth upon the earth, after their families, went forth out of the ark.(asv)

Geneza 8:19 Fiecare fiară, fiecare târâtoare şi fiecare pasăre [şi] orice se târăşte pe pământ, după felurile lor, au ieşit afară din arcă.(RO)

Genesis 8:19 Every beast{H2416}, every creeping thing{H7431}, and every fowl{H5775}, and whatsoever{H3605} creepeth{H7430}{(H8802)} upon the earth{H776}, after their kinds{H4940}, went forth{H3318}{(H8804)} out of the ark{H8392}. (kjv-strongs#)

Gen 8:19 Every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. (kjv)

======= Genesis 8:20 ============

Genesis 8:20 And Noah builded an altar unto Jehovah, and took of every clean beast, and of every clean bird, and offered burnt-offerings on the altar.(asv)

Geneza 8:20 ¶ Şi Noe a zidit un altar DOMNULUI şi a luat din fiecare fiară curată şi din fiecare pasăre curată şi a adus ofrande arse pe altar.(RO)

Genesis 8:20 And Noah{H5146} builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} unto the LORD{H3068}; and took{H3947}{(H8799)} of every clean{H2889} beast{H929}, and of every clean{H2889} fowl{H5775}, and offered{H5927}{(H8686)} burnt offerings{H5930} on the altar{H4196}. (kjv-strongs#)

Gen 8:20 And Noah builded an altar unto the LORD; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. (kjv)

======= Genesis 8:21 ============

Genesis 8:21 And Jehovah smelled the sweet savor; and Jehovah said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for that the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more everything living, as I have done.(asv)

Geneza 8:21 Şi DOMNUL a mirosit o aromă dulce şi DOMNUL a spus în inima sa: Nu voi mai blestema din nou pământul vreodată din cauza omului, pentru că imaginaţia inimii omului [este] facere de rău din tinereţea lui, nici nu voi mai lovi din nou vreodată fiecare vieţuitoare, aşa cum am făcut.(RO)

Genesis 8:21 And the LORD{H3068} smelled{H7306}{(H8686)} a sweet{H5207} savour{H7381}; and the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} in{H413} his heart{H3820}, I will not again{H3254}{(H8686)} curse{H7043}{(H8763)} the ground{H127} any more for man's{H120} sake{H5668}; for the imagination{H3336} of man's{H120} heart{H3820} is evil{H7451} from his youth{H5271}; neither will I again{H3254}{(H8686)} smite{H5221}{(H8687)} any more every thing living{H2416}, as I have done{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:21 And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again smite any more every thing living, as I have done. (kjv)

======= Genesis 8:22 ============

Genesis 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.(asv)

Geneza 8:22 Cât timp pământul rămâne, semănatul şi seceratul şi frig şi arşiţă şi vară şi iarnă şi zi şi noapte nu vor înceta.(RO)

Genesis 8:22 While the earth{H776} remaineth{H3117}, seedtime{H2233} and harvest{H7105}, and cold{H7120} and heat{H2527}, and summer{H7019} and winter{H2779}, and day{H3117} and night{H3915} shall not cease{H7673}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 8:22 While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.(kjv)

======= Genesis 9:1 ============

Genesis 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.(asv)

Geneza 9:1 Şi Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii lui şi le-a spus: Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.(RO)

Genesis 9:1 And God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} Noah{H5146} and his sons{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto them, Be fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}, and replenish{H4390}{(H8798)} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. (kjv)

======= Genesis 9:2 ============

Genesis 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every bird of the heavens; with all wherewith the ground teemeth, and all the fishes of the sea, into your hand are they delivered.(asv)

Geneza 9:2 Şi teama de voi şi groaza de voi va fi peste fiecare fiară a pământului şi peste fiecare pasăre a cerului, peste tot ce se mişcă [pe] pământ şi peste toţi peştii mării; în mâna voastră sunt ele predate.(RO)

Genesis 9:2 And the fear of you{H4172} and the dread of you{H2844} shall be upon every beast{H2416} of the earth{H776}, and upon every fowl{H5775} of the air{H8064}, upon all that moveth{H7430}{(H8799)} upon the earth{H127}, and upon all the fishes{H1709} of the sea{H3220}; into your hand{H3027} are they delivered{H5414}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. (kjv)

======= Genesis 9:3 ============

Genesis 9:3 Every moving thing that liveth shall be food for you; as the green herb have I given you all.(asv)

Geneza 9:3 Tot ce se mişcă [şi] trăieşte va fi mâncare pentru voi; precum planta verde, v-am dat toate lucrurile.(RO)

Genesis 9:3 Every moving thing{H7431} that liveth{H2416} shall be meat{H402} for you; even as the green{H3418} herb{H6212} have I given{H5414}{(H8804)} you all things. (kjv-strongs#)

Gen 9:3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. (kjv)

======= Genesis 9:4 ============

Genesis 9:4 But flesh with the life thereof, [which is] the blood thereof, shall ye not eat.(asv)

Geneza 9:4 Dar carne cu viaţa ei, [ceea ce este] sângele ei, să nu mâncaţi.(RO)

Genesis 9:4 But{H389} flesh{H1320} with the life{H5315} thereof, which is the blood{H1818} thereof, shall ye not eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. (kjv)

======= Genesis 9:5 ============

Genesis 9:5 And surely your blood, [the blood] of your lives, will I require; at the hand of every beast will I require it: and at the hand of man, even at the hand of every man's brother, will I require the life of man.(asv)

Geneza 9:5 Şi cu adevărat sângele vostru, al vieţilor voastre, îl voi cere, din mâna fiecărei fiare îl voi cere şi din mâna omului, din mâna fiecărui frate al omului voi cere viaţa omului.(RO)

Genesis 9:5 And surely{H389} your blood{H1818} of your lives{H5315} will I require{H1875}{(H8799)}; at the hand{H3027} of every beast{H2416} will I require it{H1875}{(H8799)}, and at the hand{H3027} of man{H120}; at the hand{H3027} of every man's{H376} brother{H251} will I require{H1875}{(H8799)} the life{H5315} of man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 9:5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man. (kjv)

======= Genesis 9:6 ============

Genesis 9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: For in the image of God made he man.(asv)

Geneza 9:6 Oricine varsă sângele omului, prin om să fie vărsat sângele lui, pentru că după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe om.(RO)

Genesis 9:6 Whoso sheddeth{H8210}{(H8802)} man's{H120} blood{H1818}, by man{H120} shall his blood{H1818} be shed{H8210}{(H8735)}: for in the image{H6754} of God{H430} made{H6213}{(H8804)} he man{H120}. (kjv-strongs#)

Gen 9:6 Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. (kjv)

======= Genesis 9:7 ============

Genesis 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.(asv)

Geneza 9:7 Şi voi fiţi roditori şi înmulţiţi-vă, naşteţi abundent pe pământ şi înmulţiţi-vă pe acesta.(RO)

Genesis 9:7 And you, be ye fruitful{H6509}{(H8798)}, and multiply{H7235}{(H8798)}; bring forth abundantly{H8317}{(H8798)} in the earth{H776}, and multiply{H7235}{(H8798)} therein. (kjv-strongs#)

Gen 9:7 And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein. (kjv)

======= Genesis 9:8 ============

Genesis 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying,(asv)

Geneza 9:8 ¶ Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Noe şi fiilor lui cu el, spunând:(RO)

Genesis 9:8 And God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, and to his sons{H1121} with him, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 9:8 And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, (kjv)

======= Genesis 9:9 ============

Genesis 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you;(asv)

Geneza 9:9 Şi eu, iată, întemeiez legământul meu cu voi şi cu sămânţa voastră după voi;(RO)

Genesis 9:9 And I, behold, I establish{H6965}{(H8688)} my covenant{H1285} with you, and with your seed{H2233} after you{H310}; (kjv-strongs#)

Gen 9:9 And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you; (kjv)

======= Genesis 9:10 ============

Genesis 9:10 and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you; of all that go out of the ark, even every beast of the earth.(asv)

Geneza 9:10 Şi cu fiecare creatură vie care [este] cu voi, dintre păsări, dintre vite şi dintre fiecare fiară a pământului cu voi, de la tot ceea ce iese [afară] din arcă, până la fiecare fiară a pământului.(RO)

Genesis 9:10 And with every living{H2416} creature{H5315} that is with you, of the fowl{H5775}, of the cattle{H929}, and of every beast{H2416} of the earth{H776} with you; from all that go out{H3318}{(H8802)} of the ark{H8392}, to every beast{H2416} of the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:10 And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth. (kjv)

======= Genesis 9:11 ============

Genesis 9:11 And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of the flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.(asv)

Geneza 9:11 Şi voi întemeia legământul meu cu voi [şi] nici nu va mai fi toată făptura stârpită vreodată prin apele unui potop, nici nu va mai fi vreodată un potop să distrugă pământul.(RO)

Genesis 9:11 And I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} with you; neither shall all flesh{H1320} be cut off{H3772}{(H8735)} any more by the waters{H4325} of a flood{H3999}; neither shall there any more be a flood{H3999} to destroy{H7843}{(H8763)} the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:11 And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth. (kjv)

======= Genesis 9:12 ============

Genesis 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations:(asv)

Geneza 9:12 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Acesta [este] semnul legământului pe care îl fac între mine şi voi şi fiecare creatură vie care [este] cu voi, pentru generaţii pentru totdeauna:(RO)

Genesis 9:12 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, This is the token{H226} of the covenant{H1285} which I{H589} make{H5414}{(H8802)} between me and you and every living{H2416} creature{H5315} that is with you, for perpetual{H5769} generations{H1755}: (kjv-strongs#)

Gen 9:12 And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations: (kjv)

======= Genesis 9:13 ============

Genesis 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.(asv)

Geneza 9:13 Eu aşez curcubeul meu în nor şi acesta va fi ca semn al unui legământ între mine şi pământ.(RO)

Genesis 9:13 I do set{H5414}{(H8804)} my bow{H7198} in the cloud{H6051}, and it shall be for a token{H226} of a covenant{H1285} between me and the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:13 I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. (kjv)

======= Genesis 9:14 ============

Genesis 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud,(asv)

Geneza 9:14 Şi se va întâmpla, când aduc un nor peste pământ, că se va vedea curcubeul în nor:(RO)

Genesis 9:14 And it shall come to pass, when I bring{H6049}{(H8763)} a cloud{H6051} over the earth{H776}, that the bow{H7198} shall be seen{H7200}{(H8738)} in the cloud{H6051}: (kjv-strongs#)

Gen 9:14 And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: (kjv)

======= Genesis 9:15 ============

Genesis 9:15 and I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh.(asv)

Geneza 9:15 Şi îmi voi aminti de legământul meu, care [este] între mine şi voi şi fiecare creatură vie a toată făptura; şi apele nu vor mai deveni un potop ca să nimicească toată făptura.(RO)

Genesis 9:15 And I will remember{H2142}{(H8804)} my covenant{H1285}, which is between me and you and every living{H2416} creature{H5315} of all flesh{H1320}; and the waters{H4325} shall no more{H5750} become a flood{H3999} to destroy{H7843}{(H8763)} all flesh{H1320}. (kjv-strongs#)

Gen 9:15 And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. (kjv)

======= Genesis 9:16 ============

Genesis 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.(asv)

Geneza 9:16 Şi curcubeul va fi în nor şi îl voi privi, ca să îmi amintesc de legământul veşnic dintre Dumnezeu şi fiecare creatură vie, a toată făptura, care [este] pe pământ.(RO)

Genesis 9:16 And the bow{H7198} shall be in the cloud{H6051}; and I will look upon it{H7200}{(H8804)}, that I may remember{H2142}{(H8800)} the everlasting{H5769} covenant{H1285} between{H996} God{H430} and{H996} every living{H2416} creature{H5315} of all flesh{H1320} that is upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:16 And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. (kjv)

======= Genesis 9:17 ============

Genesis 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth.(asv)

Geneza 9:17 Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Acesta [este] semnul legământului, pe care l-am întemeiat între mine şi toată făptura care [este ]pe pământ.(RO)

Genesis 9:17 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Noah{H5146}, This is the token{H226} of the covenant{H1285}, which I have established{H6965}{(H8689)} between me and all flesh{H1320} that is upon the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 9:17 And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth. (kjv)

======= Genesis 9:18 ============

Genesis 9:18 And the sons of Noah, that went forth from the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.(asv)

Geneza 9:18 ¶ Şi fiii lui Noe, care au ieşit din arcă, au fost Sem şi Ham şi Iafet; şi Ham [este] tatăl lui Canaan.(RO)

Genesis 9:18 And the sons{H1121} of Noah{H5146}, that went forth{H3318}{(H8802)} of the ark{H8392}, were Shem{H8035}, and Ham{H2526}, and Japheth{H3315}: and Ham{H2526}{H1931} is the father{H1} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 9:18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan. (kjv)

======= Genesis 9:19 ============

Genesis 9:19 These three were the sons of Noah: and of these was the whole earth overspread.(asv)

Geneza 9:19 Aceştia [sunt] cei trei fii ai lui Noe şi din ei a fost acoperit întregul pământ.(RO)

Genesis 9:19 These are the three{H7969} sons{H1121} of Noah{H5146}: and of them was the whole earth{H776} overspread{H5310}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:19 These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread. (kjv)

======= Genesis 9:20 ============

Genesis 9:20 And Noah began to be a husbandman, and planted a vineyard:(asv)

Geneza 9:20 Şi Noe a început [a fi] agricultor şi a sădit o vie;(RO)

Genesis 9:20 And Noah{H5146} began{H2490}{(H8686)} to be an husbandman{H376}{H127}, and he planted{H5193}{(H8799)} a vineyard{H3754}: (kjv-strongs#)

Gen 9:20 And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard: (kjv)

======= Genesis 9:21 ============

Genesis 9:21 and he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.(asv)

Geneza 9:21 Şi a băut din vin şi s-a îmbătat şi s-a dezgolit înăuntrul cortului său.(RO)

Genesis 9:21 And he drank{H8354}{(H8799)} of the wine{H3196}, and was drunken{H7937}{(H8799)}; and he was uncovered{H1540}{(H8691)} within{H8432} his tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 9:21 And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent. (kjv)

======= Genesis 9:22 ============

Genesis 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without.(asv)

Geneza 9:22 Şi Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai săi de afară.(RO)

Genesis 9:22 And Ham{H2526}, the father{H1} of Canaan{H3667}, saw{H7200}{(H8799)} the nakedness{H6172} of his father{H1}, and told{H5046}{(H8686)} his two{H8147} brethren{H251} without{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. (kjv)

======= Genesis 9:23 ============

Genesis 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness.(asv)

Geneza 9:23 Şi Sem şi Iafet au luat o haină şi au pus-[o] peste amândoi umerii lor şi au mers cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor şi feţele lor [erau] întoarse şi nu au văzut goliciunea tatălui lor.(RO)

Genesis 9:23 And Shem{H8035} and Japheth{H3315} took{H3947}{(H8799)} a garment{H8071}, and laid{H7760}{(H8799)} it upon both{H8147} their shoulders{H7926}, and went{H3212}{(H8799)} backward{H322}, and covered{H3680}{(H8762)} the nakedness{H6172} of their father{H1}; and their faces{H6440} were backward{H322}, and they saw{H7200}{(H8804)} not their father's{H1} nakedness{H6172}. (kjv-strongs#)

Gen 9:23 And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. (kjv)

======= Genesis 9:24 ============

Genesis 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his youngest son had done unto him.(asv)

Geneza 9:24 Şi Noe s-a trezit din beţia vinului său şi a cunoscut ceea ce fiul său mai tânăr i-a făcut.(RO)

Genesis 9:24 And Noah{H5146} awoke{H3364}{(H8799)} from his wine{H3196}, and knew{H3045}{(H8799)} what his younger{H6996} son{H1121} had done{H6213}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. (kjv)

======= Genesis 9:25 ============

Genesis 9:25 And he said, Cursed be Canaan; A servant of servants shall he be unto his brethren.(asv)

Geneza 9:25 Şi a spus: Blestemat [fie ]Canaan, un servitor al servitorilor va fi el fraţilor săi.(RO)

Genesis 9:25 And he said{H559}{(H8799)}, Cursed{H779}{(H8803)} be Canaan{H3667}; a servant{H5650} of servants{H5650} shall he be unto his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. (kjv)

======= Genesis 9:26 ============

Genesis 9:26 And he said, Blessed be Jehovah, the God of Shem; And let Canaan be his servant.(asv)

Geneza 9:26 Şi a spus: Binecuvântat [fie] DOMNUL Dumnezeul lui Sem; şi Canaan va fi servitorul lui.(RO)

Genesis 9:26 And he said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be the LORD{H3068} God{H430} of Shem{H8035}; and Canaan{H3667} shall be{H1961}{(H8799)} his servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 9:26 And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant. (kjv)

======= Genesis 9:27 ============

Genesis 9:27 God enlarge Japheth, And let him dwell in the tents of Shem; And let Canaan be his servant.(asv)

Geneza 9:27 Dumnezeu va lărgi pe Iafet şi va locui în corturile lui Sem şi Canaan va fi servitorul lui.(RO)

Genesis 9:27 God{H430} shall enlarge{H6601}{(H8686)} Japheth{H3315}, and he shall dwell{H7931}{(H8799)} in the tents{H168} of Shem{H8035}; and Canaan{H3667} shall be his servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 9:27 God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant. (kjv)

======= Genesis 9:28 ============

Genesis 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years.(asv)

Geneza 9:28 ¶ Şi Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani.(RO)

Genesis 9:28 And Noah{H5146} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} the flood{H3999} three{H7969} hundred{H3967}{H8141} and fifty{H2572} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 9:28 And Noah lived after the flood three hundred and fifty years. (kjv)

======= Genesis 9:29 ============

Genesis 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: And he died.(asv)

Geneza 9:29 Şi toate zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; şi a murit.(RO)

Genesis 9:29 And all the days{H3117} of Noah{H5146} were nine{H8672} hundred{H3967}{H8141} and fifty{H2572} years{H8141}: and he died{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 9:29 And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.(kjv)

======= Genesis 10:1 ============

Genesis 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, [namely], of Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.(asv)

Geneza 10:1 Acum acestea [sunt] generaţiile fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet; şi li s-au născut fii după potop.(RO)

Genesis 10:1 Now these are the generations{H8435} of the sons{H1121} of Noah{H5146}, Shem{H8035}, Ham{H2526}, and Japheth{H3315}: and unto them were sons{H1121} born{H3205}{(H8735)} after{H310} the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 10:1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. (kjv)

======= Genesis 10:2 ============

Genesis 10:2 The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.(asv)

Geneza 10:2 Fiii lui Iafet: Gomer şi Magog şi Madai şi Iavan şi Tubal şi Meşec şi Tiras.(RO)

Genesis 10:2 The sons{H1121} of Japheth{H3315}; Gomer{H1586}, and Magog{H4031}, and Madai{H4074}, and Javan{H3120}, and Tubal{H8422}, and Meshech{H4902}, and Tiras{H8494}. (kjv-strongs#)

Gen 10:2 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. (kjv)

======= Genesis 10:3 ============

Genesis 10:3 And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah.(asv)

Geneza 10:3 Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz şi Rifat şi Togarma.(RO)

Genesis 10:3 And the sons{H1121} of Gomer{H1586}; Ashkenaz{H813}, and Riphath{H7384}, and Togarmah{H8425}. (kjv-strongs#)

Gen 10:3 And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. (kjv)

======= Genesis 10:4 ============

Genesis 10:4 And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.(asv)

Geneza 10:4 Şi fiii lui Iavan: Elişa şi Tarsis, Chitim şi Dodanim.(RO)

Genesis 10:4 And the sons{H1121} of Javan{H3120}; Elishah{H473}, and Tarshish{H8659}, Kittim{H3794}, and Dodanim{H1721}. (kjv-strongs#)

Gen 10:4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. (kjv)

======= Genesis 10:5 ============

Genesis 10:5 Of these were the isles of the nations divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations.(asv)

Geneza 10:5 Prin aceştia au fost împărţite insulele neamurilor în pământurile lor, fiecare după limba lui, după familiile lor, în naţiunile lor.(RO)

Genesis 10:5 By these were the isles{H339} of the Gentiles{H1471} divided in{H6504}{(H8738)} their lands{H776}; every one{H376} after his tongue{H3956}, after their families{H4940}, in their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:5 By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations. (kjv)

======= Genesis 10:6 ============

Genesis 10:6 And the sons of Ham: Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan.(asv)

Geneza 10:6 ¶ Şi fiii lui Ham: Cuş şi Miţraim şi Put şi Canaan.(RO)

Genesis 10:6 And the sons{H1121} of Ham{H2526}; Cush{H3568}, and Mizraim{H4714}, and Phut{H6316}, and Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. (kjv)

======= Genesis 10:7 ============

Genesis 10:7 And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabteca; and the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.(asv)

Geneza 10:7 Şi fiii lui Cuş: Seba şi Havila şi Sabta şi Raema şi Sabteca; şi fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.(RO)

Genesis 10:7 And the sons{H1121} of Cush{H3568}; Seba{H5434}, and Havilah{H2341}, and Sabtah{H5454}, and Raamah{H7484}, and Sabtecha{H5455}: and the sons{H1121} of Raamah{H7484}; Sheba{H7614}, and Dedan{H1719}. (kjv-strongs#)

Gen 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. (kjv)

======= Genesis 10:8 ============

Genesis 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.(asv)

Geneza 10:8 Şi Cuş a născut pe Nimrod, el a început să fie unul puternic pe pământ.(RO)

Genesis 10:8 And Cush{H3568} begat{H3205}{(H8804)} Nimrod{H5248}: he began{H2490}{(H8689)} to be{H1961}{(H8800)} a mighty one{H1368} in the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 10:8 And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. (kjv)

======= Genesis 10:9 ============

Genesis 10:9 He was a mighty hunter before Jehovah: wherefore it is said, Like Nimrod a mighty hunter before Jehovah.(asv)

Geneza 10:9 El era un vânător puternic înaintea DOMNULUI, de aceea s-a spus: Precum Nimrod, puternicul vânător înaintea DOMNULUI.(RO)

Genesis 10:9 He was a mighty{H1368} hunter{H6718} before{H6440} the LORD{H3068}: wherefore{H3651} it is said{H559}{(H8735)}, Even as Nimrod{H5248} the mighty{H1368} hunter{H6718} before{H6440} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 10:9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD. (kjv)

======= Genesis 10:10 ============

Genesis 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.(asv)

Geneza 10:10 Şi începutul împărăţiei sale a fost Babel şi Erec şi Acad şi Calne, în ţara Şinar.(RO)

Genesis 10:10 And the beginning{H7225} of his kingdom{H4467} was Babel{H894}, and Erech{H751}, and Accad{H390}, and Calneh{H3641}, in the land{H776} of Shinar{H8152}. (kjv-strongs#)

Gen 10:10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. (kjv)

======= Genesis 10:11 ============

Genesis 10:11 Out of that land he went forth into Assyria, and builded Nineveh, and Rehoboth-Ir, and Calah,(asv)

Geneza 10:11 Din acea ţară a ieşit Aşur şi a zidit Ninive şi cetatea Rehobot şi Calah,(RO)

Genesis 10:11 Out of that land{H776} went forth{H3318}{(H8804)} Asshur{H804}, and builded{H1129}{(H8799)} Nineveh{H5210}, and the city{H5892} Rehoboth{H7344}, and Calah{H3625}, (kjv-strongs#)

Gen 10:11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah, (kjv)

======= Genesis 10:12 ============

Genesis 10:12 and Resen between Nineveh and Calah (the same is the great city).(asv)

Geneza 10:12 Şi Resen, între Ninive şi Calah; aceasta [este] o mare cetate.(RO)

Genesis 10:12 And Resen{H7449} between Nineveh{H5210} and Calah{H3625}: the same is a great{H1419} city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 10:12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. (kjv)

======= Genesis 10:13 ============

Genesis 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,(asv)

Geneza 10:13 Şi Miţraim a născut pe ludimi şi pe anamimi şi pe lehabimi şi pe naftuhimi,(RO)

Genesis 10:13 And Mizraim{H4714} begat{H3205}{(H8804)} Ludim{H3866}, and Anamim{H6047}, and Lehabim{H3853}, and Naphtuhim{H5320}, (kjv-strongs#)

Gen 10:13 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, (kjv)

======= Genesis 10:14 ============

Genesis 10:14 and Pathrusim, and Casluhim (whence went forth the Philistines), and Caphtorim.(asv)

Geneza 10:14 Şi pe patrusimi şi pe casluhimi, (din care au venit filisteni) şi pe caftorimi.(RO)

Genesis 10:14 And Pathrusim{H6625}, and Casluhim{H3695},(out of whom came{H3318}{(H8804)} Philistim{H6430},) and Caphtorim{H3732}. (kjv-strongs#)

Gen 10:14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim. (kjv)

======= Genesis 10:15 ============

Genesis 10:15 And Canaan begat Sidon his first-born, and Heth,(asv)

Geneza 10:15 ¶ Şi Canaan a născut pe Sidon, întâiul său născut, şi pe Het,(RO)

Genesis 10:15 And Canaan{H3667} begat{H3205}{(H8804)} Sidon{H6721} his firstborn{H1060}, and Heth{H2845}, (kjv-strongs#)

Gen 10:15 And Canaan begat Sidon his first born, and Heth, (kjv)

======= Genesis 10:16 ============

Genesis 10:16 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,(asv)

Geneza 10:16 Şi pe iebusiţi şi pe amoriţi şi pe ghirgasiţi,(RO)

Genesis 10:16 And the Jebusite{H2983}, and the Amorite{H567}, and the Girgasite{H1622}, (kjv-strongs#)

Gen 10:16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, (kjv)

======= Genesis 10:17 ============

Genesis 10:17 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,(asv)

Geneza 10:17 Şi pe hiviţi şi pe archiţi şi pe siniţi,(RO)

Genesis 10:17 And the Hivite{H2340}, and the Arkite{H6208}, and the Sinite{H5513}, (kjv-strongs#)

Gen 10:17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, (kjv)

======= Genesis 10:18 ============

Genesis 10:18 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanite spread abroad.(asv)

Geneza 10:18 Şi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şi pe hamatiţi şi după aceea familiile canaaniţilor au fost împrăştiate peste tot.(RO)

Genesis 10:18 And the Arvadite{H721}, and the Zemarite{H6786}, and the Hamathite{H2577}: and afterward{H310} were the families{H4940} of the Canaanites{H3669} spread abroad{H6327}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 10:18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. (kjv)

======= Genesis 10:19 ============

Genesis 10:19 And the border of the Canaanite was from Sidon, as thou goest toward Gerar, unto Gaza; as thou goest toward Sodom and Gomorrah and Admah and Zeboiim, unto Lasha.(asv)

Geneza 10:19 Şi graniţa canaaniţilor era de la Sidon, precum vii la Gherar, spre Gaza, cum mergi spre Sodoma şi Gomora şi Adma şi Zeboim, până la Leşa.(RO)

Genesis 10:19 And the border{H1366} of the Canaanites{H3669} was from Sidon{H6721}, as thou comest{H935}{(H8800)} to Gerar{H1642}, unto Gaza{H5804}; as thou goest{H935}{(H8800)}, unto Sodom{H5467}, and Gomorrah{H6017}, and Admah{H126}, and Zeboim{H6636}, even unto Lasha{H3962}. (kjv-strongs#)

Gen 10:19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. (kjv)

======= Genesis 10:20 ============

Genesis 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their lands, in their nations.(asv)

Geneza 10:20 Aceştia [sunt] fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor [şi] în naţiunile lor.(RO)

Genesis 10:20 These are the sons{H1121} of Ham{H2526}, after their families{H4940}, after their tongues{H3956}, in their countries{H776}, and in their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. (kjv)

======= Genesis 10:21 ============

Genesis 10:21 And unto Shem, the father of all the children of Eber, the elder brother of Japheth, to him also were children born.(asv)

Geneza 10:21 ¶ Lui Sem, de asemenea, tatăl tuturor copiilor lui Eber, fratele lui Iafet, care este mai vârstnic, şi lui i s-au născut [copii].(RO)

Genesis 10:21 Unto Shem{H8035} also, the father{H1} of all the children{H1121} of Eber{H5677}, the brother{H251} of Japheth{H3315} the elder{H1419}, even to him were children born{H3205}{(H8795)}. (kjv-strongs#)

Gen 10:21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. (kjv)

======= Genesis 10:22 ============

Genesis 10:22 The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram.(asv)

Geneza 10:22 Copiii lui Sem: Elam şi Aşur şi Arpacşad şi Lud şi Aram.(RO)

Genesis 10:22 The children{H1121} of Shem{H8035}; Elam{H5867}, and Asshur{H804}, and Arphaxad{H775}, and Lud{H3865}, and Aram{H758}. (kjv-strongs#)

Gen 10:22 The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. (kjv)

======= Genesis 10:23 ============

Genesis 10:23 And the sons of Aram: Uz, and Hul, and Gether, and Mash.(asv)

Geneza 10:23 Şi copiii lui Aram: Uţ şi Hul şi Gheter şi Maş.(RO)

Genesis 10:23 And the children{H1121} of Aram{H758}; Uz{H5780}, and Hul{H2343}, and Gether{H1666}, and Mash{H4851}. (kjv-strongs#)

Gen 10:23 And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. (kjv)

======= Genesis 10:24 ============

Genesis 10:24 And Arpachshad begat Shelah; and Shelah begat Eber.(asv)

Geneza 10:24 Şi Arpacşad a născut pe Şelah şi Şelah a născut pe Eber.(RO)

Genesis 10:24 And Arphaxad{H775} begat{H3205}{(H8804)} Salah{H7974}; and Salah{H7974} begat{H3205}{(H8804)} Eber{H5677}. (kjv-strongs#)

Gen 10:24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber. (kjv)

======= Genesis 10:25 ============

Genesis 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.(asv)

Geneza 10:25 Şi lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia [a fost] Peleg, pentru că în zilele lui a fost pământul împărţit, şi numele fratelui său [a fost] Ioctan.(RO)

Genesis 10:25 And unto Eber{H5677} were born{H3205}{(H8795)} two{H8147} sons{H1121}: the name{H8034} of one{H259} was Peleg{H6389}; for in his days{H3117} was the earth{H776} divided{H6385}{(H8738)}; and his brother's{H251} name{H8034} was Joktan{H3355}. (kjv-strongs#)

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan. (kjv)

======= Genesis 10:26 ============

Genesis 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,(asv)

Geneza 10:26 Şi Ioctan a născut pe Almodad şi pe Şelef şi pe Haţarmavet şi pe Ierah,(RO)

Genesis 10:26 And Joktan{H3355} begat{H3205}{(H8804)} Almodad{H486}, and Sheleph{H8026}, and Hazarmaveth{H2700}, and Jerah{H3392}, (kjv-strongs#)

Gen 10:26 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, (kjv)

======= Genesis 10:27 ============

Genesis 10:27 and Hadoram, and Uzal, and Diklah,(asv)

Geneza 10:27 Şi pe Hadoram şi pe Uzal şi pe Dicla,(RO)

Genesis 10:27 And Hadoram{H1913}, and Uzal{H187}, and Diklah{H1853}, (kjv-strongs#)

Gen 10:27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah, (kjv)

======= Genesis 10:28 ============

Genesis 10:28 and Obal, and Abimael, and Sheba,(asv)

Geneza 10:28 Şi pe Obal şi pe Abimael şi pe Şeba,(RO)

Genesis 10:28 And Obal{H5745}, and Abimael{H39}, and Sheba{H7614}, (kjv-strongs#)

Gen 10:28 And Obal, and Abimael, and Sheba, (kjv)

======= Genesis 10:29 ============

Genesis 10:29 and Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan.(asv)

Geneza 10:29 Şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab, toţi aceştia [au fost] fiii lui Ioctan.(RO)

Genesis 10:29 And Ophir{H211}, and Havilah{H2341}, and Jobab{H3103}: all these were the sons{H1121} of Joktan{H3355}. (kjv-strongs#)

Gen 10:29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan. (kjv)

======= Genesis 10:30 ============

Genesis 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest toward Sephar, the mountain of the east.(asv)

Geneza 10:30 Şi locuinţa lor era de la Meşa, aşa cum mergi spre Sefar, un munte spre est.(RO)

Genesis 10:30 And their dwelling{H4186} was from Mesha{H4852}, as thou goest{H935}{(H8800)} unto Sephar{H5611} a mount{H2022} of the east{H6924}. (kjv-strongs#)

Gen 10:30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east. (kjv)

======= Genesis 10:31 ============

Genesis 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations.(asv)

Geneza 10:31 Aceştia [sunt] fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor, după naţiunile lor.(RO)

Genesis 10:31 These are the sons{H1121} of Shem{H8035}, after their families{H4940}, after their tongues{H3956}, in their lands{H776}, after their nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 10:31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. (kjv)

======= Genesis 10:32 ============

Genesis 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and of these were the nations divided in the earth after the flood.(asv)

Geneza 10:32 Acestea [sunt] familiile fiilor lui Noe, după generaţiile lor; în naţiunile lor şi prin aceştia au fost naţiunile împărţite pe pământ după potop.(RO)

Genesis 10:32 These are the families{H4940} of the sons{H1121} of Noah{H5146}, after their generations{H8435}, in their nations{H1471}: and by these were the nations{H1471} divided{H6504}{(H8738)} in the earth{H776} after{H310} the flood{H3999}. (kjv-strongs#)

Gen 10:32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.(kjv)

======= Genesis 11:1 ============

Genesis 11:1 And the whole earth was of one language and of one speech.(asv)

Geneza 11:1 Şi întreg pământul era cu o singură limbă şi cu o singură vorbire.(RO)

Genesis 11:1 And the whole earth{H776} was of one{H259} language{H8193}, and of one{H259} speech{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 11:1 And the whole earth was of one language, and of one speech. (kjv)

======= Genesis 11:2 ============

Genesis 11:2 And it came to pass, as they journeyed east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.(asv)

Geneza 11:2 Şi s-a întâmplat, cum au călătorit de la est, că au găsit o câmpie în ţara Şinar şi au locuit acolo.(RO)

Genesis 11:2 And it came to pass, as they journeyed{H5265}{(H8800)} from the east{H6924}, that they found{H4672}{(H8799)} a plain{H1237} in the land{H776} of Shinar{H8152}; and they dwelt{H3427}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 11:2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there. (kjv)

======= Genesis 11:3 ============

Genesis 11:3 And they said one to another, Come, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.(asv)

Geneza 11:3 Şi au spus unul altuia: Haidem să facem cărămizi şi să le ardem bine. Şi au avut cărămidă ca piatră şi smoală au avut ca mortar.(RO)

Genesis 11:3 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H7453}, Go to{H3051}{(H8798)}, let us make{H3835}{(H8799)} brick{H3843}, and burn{H8313}{(H8799)} them throughly{H8316}. And they had brick{H3843} for stone{H68}, and slime{H2564} had{H1961}{(H8804)} they for morter{H2563}. (kjv-strongs#)

Gen 11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter. (kjv)

======= Genesis 11:4 ============

Genesis 11:4 And they said, Come, let us build us a city, and a tower, whose top [may reach] unto heaven, and let us make us a name; lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.(asv)

Geneza 11:4 Şi au spus: Haidem să ne zidim o cetate şi un turn, al cărui vârf [să ajungă ]până la cer; şi să ne facem un nume, ca nu cumva să fim împrăştiaţi pretutindeni pe faţa întregului pământ.(RO)

Genesis 11:4 And they said{H559}{(H8799)}, Go to{H3051}{(H8798)}, let us build{H1129}{(H8799)} us a city{H5892} and a tower{H4026}, whose top{H7218} may reach unto heaven{H8064}; and let us make{H6213}{(H8799)} us a name{H8034}, lest we be scattered abroad{H6327}{(H8799)} upon the face{H6440} of the whole earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 11:4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. (kjv)

======= Genesis 11:5 ============

Genesis 11:5 And Jehovah came down to see the city and the tower, which the children of men builded.(asv)

Geneza 11:5 Şi DOMNUL a coborât să vadă cetatea şi turnul, pe care copiii oamenilor le-au zidit.(RO)

Genesis 11:5 And the LORD{H3068} came down{H3381}{(H8799)} to see{H7200}{(H8800)} the city{H5892} and the tower{H4026}, which the children{H1121} of men{H120} builded{H1129}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 11:5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded. (kjv)

======= Genesis 11:6 ============

Genesis 11:6 And Jehovah said, Behold, they are one people, and they have all one language; and this is what they begin to do: and now nothing will be withholden from them, which they purpose to do.(asv)

Geneza 11:6 Şi DOMNUL a spus: Iată, poporul [este] unul şi ei toţi au o singură limbă şi au început să facă aceasta, şi acum nimic nu îi va opri din ceea ce au de gând să facă.(RO)

Genesis 11:6 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, Behold, the people{H5971} is one{H259}, and they have all one{H259} language{H8193}; and this they begin{H2490}{(H8687)} to do{H6213}{(H8800)}: and now nothing{H3808}{H3605} will be restrained{H1219}{(H8735)} from them, which they have imagined{H2161}{(H8799)} to do{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. (kjv)

======= Genesis 11:7 ============

Genesis 11:7 Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.(asv)

Geneza 11:7 Haidem să coborâm, şi acolo să le încurcăm limba, ca ei să nu mai înţeleagă vorbirea unuia către celălalt.(RO)

Genesis 11:7 Go to{H3051}{(H8798)}, let us go down{H3381}{(H8799)}, and there confound{H1101}{(H8799)} their language{H8193}, that{H834} they may not understand{H8085}{(H8799)} one{H376} another's{H7453} speech{H8193}. (kjv-strongs#)

Gen 11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. (kjv)

======= Genesis 11:8 ============

Genesis 11:8 So Jehovah scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off building the city.(asv)

Geneza 11:8 Astfel DOMNUL i-a împrăştiat pretutindeni de acolo, peste faţa întregului pământ; şi au încetat a zidi cetatea.(RO)

Genesis 11:8 So the LORD{H3068} scattered them abroad{H6327}{(H8686)} from thence{H8033} upon the face{H6440} of all the earth{H776}: and they left off{H2308}{(H8799)} to build{H1129}{(H8800)} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city. (kjv)

======= Genesis 11:9 ============

Genesis 11:9 Therefore was the name of it called Babel; because Jehovah did there confound the language of all the earth: and from thence did Jehovah scatter them abroad upon the face of all the earth.(asv)

Geneza 11:9 De aceea i s-a pus numele Babel, pentru că acolo DOMNUL a încurcat limba întregului pământ; şi de acolo DOMNUL i-a împrăştiat peste faţa întregului pământ.(RO)

Genesis 11:9 Therefore is the name of it{H8034} called{H7121}{(H8804)} Babel{H894}; because the LORD{H3068} did there confound{H1101}{(H8804)} the language{H8193} of all the earth{H776}: and from thence did{H6327} the LORD{H3068} scatter them abroad{H6327}{(H8689)} upon the face{H6440} of all the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. (kjv)

======= Genesis 11:10 ============

Genesis 11:10 These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old, and begat Arpachshad two years after the flood:(asv)

Geneza 11:10 ¶ Acestea [sunt] generaţiile lui Sem: Sem [era] în vârstă de o sută de ani şi a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop;(RO)

Genesis 11:10 These are the generations{H8435} of Shem{H8035}: Shem{H8035} was an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}, and begat{H3205}{(H8686)} Arphaxad{H775} two years{H8141} after{H310} the flood{H3999}: (kjv-strongs#)

Gen 11:10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood: (kjv)

======= Genesis 11:11 ============

Genesis 11:11 and Shem lived after he begat Arpachshad five hundred years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:11 Şi Sem a trăit, după ce a născut pe Arpacşad, cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:11 And Shem{H8035} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Arphaxad{H775} five{H2568} hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:12 ============

Genesis 11:12 And Arpachshad lived five and thirty years, and begat Shelah:(asv)

Geneza 11:12 Şi Arpacşad a trăit treizeci şi cinci de ani şi a născut pe Şelah;(RO)

Genesis 11:12 And Arphaxad{H775} lived{H2425}{(H8804)} five{H2568} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Salah{H7974}: (kjv-strongs#)

Gen 11:12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah: (kjv)

======= Genesis 11:13 ============

Genesis 11:13 and Arpachshad lived after he begat Shelah four hundred and three years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:13 Şi Arpacşad a trăit, după ce a născut pe Şelah, patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:13 And Arphaxad{H775} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Salah{H7974} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and three{H7969} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:14 ============

Genesis 11:14 And Shelah lived thirty years, and begat Eber:(asv)

Geneza 11:14 Şi Şelah a trăit treizeci de ani şi a născut pe Eber;(RO)

Genesis 11:14 And Salah{H7974} lived{H2425}{(H8804)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Eber{H5677}: (kjv-strongs#)

Gen 11:14 And Salah lived thirty years, and begat Eber: (kjv)

======= Genesis 11:15 ============

Genesis 11:15 and Shelah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:15 Şi Şelah a trăit, după ce a născut pe Eber, patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:15 And Salah{H7974} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Eber{H5677} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and three{H7969} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:16 ============

Genesis 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:(asv)

Geneza 11:16 Şi Eber a trăit treizeci şi patru de ani şi a născut pe Peleg;(RO)

Genesis 11:16 And Eber{H5677} lived{H2421}{(H8799)} four{H702} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Peleg{H6389}: (kjv-strongs#)

Gen 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg: (kjv)

======= Genesis 11:17 ============

Genesis 11:17 and Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:17 Şi Eber a trăit, după ce a născut pe Peleg, patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:17 And Eber{H5677} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Peleg{H6389} four{H702} hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:18 ============

Genesis 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:(asv)

Geneza 11:18 Şi Peleg a trăit treizeci de ani şi a născut pe Reu;(RO)

Genesis 11:18 And Peleg{H6389} lived{H2421}{(H8799)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Reu{H7466}: (kjv-strongs#)

Gen 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu: (kjv)

======= Genesis 11:19 ============

Genesis 11:19 and Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:19 Şi Peleg a trăit, după ce a născut pe Reu, două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:19 And Peleg{H6389} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Reu{H7466} two hundred{H3967}{H8141} and nine{H8672} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:20 ============

Genesis 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:(asv)

Geneza 11:20 Şi Reu a trăit treizeci şi doi de ani şi a născut pe Serug;(RO)

Genesis 11:20 And Reu{H7466} lived{H2421}{(H8799)} two{H8147} and thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Serug{H8286}: (kjv-strongs#)

Gen 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug: (kjv)

======= Genesis 11:21 ============

Genesis 11:21 and Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:21 Şi Reu a trăit, după ce a născut pe Serug, două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:21 And Reu{H7466} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Serug{H8286} two hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:22 ============

Genesis 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:(asv)

Geneza 11:22 Şi Serug a trăit treizeci de ani şi a născut pe Nahor;(RO)

Genesis 11:22 And Serug{H8286} lived{H2421}{(H8799)} thirty{H7970} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Nahor{H5152}: (kjv-strongs#)

Gen 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor: (kjv)

======= Genesis 11:23 ============

Genesis 11:23 and Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:23 Şi Serug a trăit, după ce a născut pe Nahor; două sute de ani şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:23 And Serug{H8286} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Nahor{H5152} two hundred{H3967} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:24 ============

Genesis 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:(asv)

Geneza 11:24 Şi Nahor a trăit douăzeci şi nouă de ani şi a născut pe Terah;(RO)

Genesis 11:24 And Nahor{H5152} lived{H2421}{(H8799)} nine{H8672} and twenty{H6242} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Terah{H8646}: (kjv-strongs#)

Gen 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah: (kjv)

======= Genesis 11:25 ============

Genesis 11:25 and Nahor lived after he begat Terah a hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.(asv)

Geneza 11:25 Şi Nahor a trăit, după ce a născut pe Terah, o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Genesis 11:25 And Nahor{H5152} lived{H2421}{(H8799)} after{H310} he begat{H3205}{(H8687)} Terah{H8646} an hundred{H3967}{H8141} and nineteen{H6240}{H8672} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} sons{H1121} and daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 11:25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters. (kjv)

======= Genesis 11:26 ============

Genesis 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.(asv)

Geneza 11:26 Şi Terah a trăit şaptezeci de ani şi a născut pe Avram, Nahor şi Haran.(RO)

Genesis 11:26 And Terah{H8646} lived{H2421}{(H8799)} seventy{H7657} years{H8141}, and begat{H3205}{(H8686)} Abram{H87}, Nahor{H5152}, and Haran{H2039}. (kjv-strongs#)

Gen 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran. (kjv)

======= Genesis 11:27 ============

Genesis 11:27 Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.(asv)

Geneza 11:27 ¶ Şi acestea [sunt] generaţiile lui Terah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor, şi pe Haran şi Haran a născut pe Lot.(RO)

Genesis 11:27 Now these are the generations{H8435} of Terah{H8646}: Terah{H8646} begat{H3205}{(H8689)} Abram{H87}, Nahor{H5152}, and Haran{H2039}; and Haran{H2039} begat{H3205}{(H8689)} Lot{H3876}. (kjv-strongs#)

Gen 11:27 Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot. (kjv)

======= Genesis 11:28 ============

Genesis 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.(asv)

Geneza 11:28 Şi Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în ţara naşterii sale, în Urul caldeilor.(RO)

Genesis 11:28 And Haran{H2039} died{H4191}{(H8799)} before{H6440} his father{H1} Terah{H8646} in the land{H776} of his nativity{H4138}, in Ur{H218} of the Chaldees{H3778}. (kjv-strongs#)

Gen 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. (kjv)

======= Genesis 11:29 ============

Genesis 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.(asv)

Geneza 11:29 Şi Avram şi Nahor şi-au luat soţii: numele soţiei lui Avram [era] Sarai şi numele soţiei lui Nahor, Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi tatăl Iscăi.(RO)

Genesis 11:29 And Abram{H87} and Nahor{H5152} took{H3947}{(H8799)} them wives{H802}: the name{H8034} of Abram's{H87} wife{H802} was Sarai{H8297}; and the name{H8034} of Nahor's{H5152} wife{H802}, Milcah{H4435}, the daughter{H1323} of Haran{H2039}, the father{H1} of Milcah{H4435}, and the father{H1} of Iscah{H3252}. (kjv-strongs#)

Gen 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. (kjv)

======= Genesis 11:30 ============

Genesis 11:30 And Sarai was barren; she had no child.(asv)

Geneza 11:30 Dar Sarai era stearpă, ea nu [avea] copil.(RO)

Genesis 11:30 But Sarai{H8297} was barren{H6135}; she had no child{H2056}. (kjv-strongs#)

Gen 11:30 But Sarai was barren; she had no child. (kjv)

======= Genesis 11:31 ============

Genesis 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.(asv)

Geneza 11:31 Şi Terah a luat pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, nora lui, soţia fiului său, Avram, şi a ieşit împreună cu ei din Urul caldeilor, ca să meargă în ţara lui Canaan; şi au venit la Haran şi au locuit acolo.(RO)

Genesis 11:31 And Terah{H8646} took{H3947}{(H8799)} Abram{H87} his son{H1121}, and Lot{H3876} the son{H1121} of Haran{H2039} his son's{H1121} son{H1121}, and Sarai{H8297} his daughter in law{H3618}, his son{H1121} Abram's{H87} wife{H802}; and they went forth{H3318}{(H8799)} with them from Ur{H218} of the Chaldees{H3778}, to go{H3212}{(H8800)} into the land{H776} of Canaan{H3667}; and they came{H935}{(H8799)} unto Haran{H2771}, and dwelt{H3427}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there. (kjv)

======= Genesis 11:32 ============

Genesis 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.(asv)

Geneza 11:32 Şi zilele lui Terah au fost două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.(RO)

Genesis 11:32 And the days{H3117} of Terah{H8646} were two hundred{H3967}{H8141} and five{H2568} years{H8141}: and Terah{H8646} died{H4191}{(H8799)} in Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.(kjv)

======= Genesis 12:1 ============

Genesis 12:1 Now Jehovah said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee:(asv)

Geneza 12:1 Şi DOMNUL îi spusese lui Avram: Ieşi din ţara ta şi din rudenia ta şi din casa tatălui tău, spre o ţară pe care ţi-o voi arăta;(RO)

Genesis 12:1 Now the LORD{H3068} had said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Get thee out{H3212}{(H8798)} of thy country{H776}, and from thy kindred{H4138}, and from thy father's{H1} house{H1004}, unto a land{H776} that I will shew{H7200}{(H8686)} thee: (kjv-strongs#)

Gen 12:1 Now the LORD had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee: (kjv)

======= Genesis 12:2 ============

Genesis 12:2 and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make they name great; and be thou a blessing:(asv)

Geneza 12:2 Şi voi face din tine o mare naţiune şi te voi binecuvânta şi voi face numele tău mare şi vei fi o binecuvântare;(RO)

Genesis 12:2 And I will make of thee{H6213}{(H8799)} a great{H1419} nation{H1471}, and I will bless{H1288}{(H8762)} thee, and make{H1431} thy name{H8034} great{H1431}{(H8762)}; and thou shalt be a blessing{H1293}: (kjv-strongs#)

Gen 12:2 And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing: (kjv)

======= Genesis 12:3 ============

Genesis 12:3 and I will bless them that bless thee, and him that curseth thee will I curse: and in thee shall all the families of the earth be blessed.(asv)

Geneza 12:3 Şi voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează şi voi blestema pe cel ce te blestemă şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate.(RO)

Genesis 12:3 And I will bless{H1288}{(H8762)} them that bless{H1288}{(H8764)} thee, and curse{H779}{(H8799)} him that curseth{H7043}{(H8764)} thee: and in thee shall all families{H4940} of the earth{H127} be blessed{H1288}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:3 And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed. (kjv)

======= Genesis 12:4 ============

Genesis 12:4 So Abram went, as Jehovah had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran.(asv)

Geneza 12:4 ¶ Astfel Avram a ieşit, cum îi spusese DOMNUL, şi Lot a mers cu el; şi Avram [era ]în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran.(RO)

Genesis 12:4 So Abram{H87} departed{H3212}{(H8799)}, as the LORD{H3068} had spoken{H1696}{(H8765)} unto him; and Lot{H3876} went{H3212}{(H8799)} with him: and Abram{H87} was seventy{H7657}{H8141} and five{H2568} years{H8141} old{H1121} when he departed{H3318}{(H8800)} out of Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 12:4 So Abram departed, as the LORD had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran. (kjv)

======= Genesis 12:5 ============

Genesis 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came.(asv)

Geneza 12:5 Şi Avram a luat pe Sarai, soţia lui, şi pe Lot, fiul fratelui său şi toată averea pe care au adunat-o şi sufletele pe care le-au obţinut în Haran şi au ieşit să meargă în ţara lui Canaan şi au venit în ţara lui Canaan.(RO)

Genesis 12:5 And Abram{H87} took{H3947}{(H8799)} Sarai{H8297} his wife{H802}, and Lot{H3876} his brother's{H251} son{H1121}, and all their substance{H7399} that they had gathered{H7408}{(H8804)}, and the souls{H5315} that they had gotten{H6213}{(H8804)} in Haran{H2771}; and they went forth{H3318}{(H8799)} to go{H3212}{(H8800)} into the land{H776} of Canaan{H3667}; and into the land{H776} of Canaan{H3667} they came{H935}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came. (kjv)

======= Genesis 12:6 ============

Genesis 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the oak of Moreh. And the Canaanite was then in the land.(asv)

Geneza 12:6 ¶ Şi Avram a trecut prin ţară până la locul din Sihem, la câmpia lui More. Şi canaanitul [era] atunci în ţară.(RO)

Genesis 12:6 And Abram{H87} passed through{H5674}{(H8799)} the land{H776} unto the place{H4725} of Sichem{H7927}, unto the plain{H436} of Moreh{H4176}. And the Canaanite{H3669} was then{H227} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 12:6 And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land. (kjv)

======= Genesis 12:7 ============

Genesis 12:7 And Jehovah appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto Jehovah, who appeared unto him.(asv)

Geneza 12:7 Şi DOMNUL i s-a arătat lui Avram şi a spus: Seminţei tale voi da această ţară; şi acolo a zidit un altar DOMNULUI, care i s-a arătat.(RO)

Genesis 12:7 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)}, Unto thy seed{H2233} will I give{H5414}{(H8799)} this{H2063} land{H776}: and there builded{H1129}{(H8799)} he an altar{H4196} unto the LORD{H3068}, who appeared{H7200}{(H8737)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 12:7 And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the LORD, who appeared unto him. (kjv)

======= Genesis 12:8 ============

Genesis 12:8 And he removed from thence unto the mountain on the east of Beth-el, and pitched his tent, having Beth-el on the west, and Ai on the east: and there he builded an altar unto Jehovah, and called upon the name of Jehovah.(asv)

Geneza 12:8 Şi el s-a mutat de acolo la un munte, la est de Betel, şi şi-a întins cortul, [având] Betel la vest şi Hai la est; şi acolo a zidit un altar DOMNULUI şi a chemat numele DOMNULUI.(RO)

Genesis 12:8 And he removed{H6275}{(H8686)} from thence unto a mountain{H2022} on the east{H6924} of Bethel{H1008}, and pitched{H5186}{(H8799)} his tent{H168}, having Bethel{H1008} on the west{H3220}, and Hai{H5857} on the east{H6924}: and there he builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} unto the LORD{H3068}, and called{H7121}{(H8799)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 12:8 And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east: and there he builded an altar unto the LORD, and called upon the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 12:9 ============

Genesis 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the South.(asv)

Geneza 12:9 Şi Avram a călătorit, mergând tot spre sud.(RO)

Genesis 12:9 And Abram{H87} journeyed{H5265}{(H8799)}, going on{H1980}{(H8800)} still{H5265}{(H8800)} toward the south{H5045}. (kjv-strongs#)

Gen 12:9 And Abram journeyed, going on still toward the south. (kjv)

======= Genesis 12:10 ============

Genesis 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was sore in the land.(asv)

Geneza 12:10 ¶ Şi a fost o foamete în ţară şi Avram a coborât în Egipt să locuiască temporar acolo, pentru că foametea [era] apăsătoare în ţară.(RO)

Genesis 12:10 And there was a famine{H7458} in the land{H776}: and Abram{H87} went down{H3381}{(H8799)} into Egypt{H4714} to sojourn{H1481}{(H8800)} there; for the famine{H7458} was grievous{H3515} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 12:10 And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land. (kjv)

======= Genesis 12:11 ============

Genesis 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon:(asv)

Geneza 12:11 Şi s-a întâmplat, când s-a apropiat să intre în Egipt, că el i-a spus Sarei, soţia lui: Acum iată, ştiu că [eşti] o femeie frumoasă la vedere,(RO)

Genesis 12:11 And it came to pass, when{H834} he was come near{H7126}{(H8689)} to enter{H935}{(H8800)} into Egypt{H4714}, that he said{H559}{(H8799)} unto Sarai{H8297} his wife{H802}, Behold{H2009} now{H4994}, I know{H3045}{(H8804)} that thou art a fair{H3303} woman{H802} to look upon{H4758}: (kjv-strongs#)

Gen 12:11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon: (kjv)

======= Genesis 12:12 ============

Genesis 12:12 and it will come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they will say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive.(asv)

Geneza 12:12 De aceea se va întâmpla, când egiptenii te vor vedea, că vor spune: Aceasta [este] soţia lui; şi mă vor ucide, dar pe tine te vor păstra în viaţă.(RO)

Genesis 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians{H4713} shall see{H7200}{(H8799)} thee, that they shall say{H559}{(H8804)}, This is his wife{H802}: and they will kill{H2026}{(H8804)} me, but they will save thee alive{H2421}{(H8762)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:12 Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife: and they will kill me, but they will save thee alive. (kjv)

======= Genesis 12:13 ============

Genesis 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister; that it may be well with me for thy sake, and that my soul may live because of thee.(asv)

Geneza 12:13 Spune, te rog, [că eşti] sora mea, ca să îmi fie bine din cauza ta şi sufletul meu să trăiască din cauza ta.(RO)

Genesis 12:13 Say{H559}{(H8798)}, I pray thee{H4994}, thou art my sister{H269}: that{H4616} it may be well{H3190}{(H8799)} with me for thy sake; and my soul{H5315} shall live{H2421}{(H8804)} because of thee{H1558}. (kjv-strongs#)

Gen 12:13 Say, I pray thee, thou art my sister: that it may be well with me for thy sake; and my soul shall live because of thee. (kjv)

======= Genesis 12:14 ============

Genesis 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair.(asv)

Geneza 12:14 ¶ Şi s-a întâmplat, pe când Avram a ajuns în Egipt, că egiptenii au văzut că femeia [era] foarte frumoasă.(RO)

Genesis 12:14 And it came to pass, that, when Abram{H87} was come{H935}{(H8800)} into Egypt{H4714}, the Egyptians{H4713} beheld{H7200}{(H8799)} the woman{H802} that she was very{H3966} fair{H3303}. (kjv-strongs#)

Gen 12:14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman that she was very fair. (kjv)

======= Genesis 12:15 ============

Genesis 12:15 And the princes of Pharaoh saw her, and praised her to Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh's house.(asv)

Geneza 12:15 Prinţii lui Faraon de asemenea au văzut-o şi au lăudat-o înaintea lui Faraon; şi femeia a fost luată în casa lui Faraon.(RO)

Genesis 12:15 The princes{H8269} also of Pharaoh{H6547} saw{H7200}{(H8799)} her, and commended{H1984}{(H8762)} her before{H413} Pharaoh{H6547}: and the woman{H802} was taken{H3947}{(H8714)} into Pharaoh's{H6547} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 12:15 The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh: and the woman was taken into Pharaoh's house. (kjv)

======= Genesis 12:16 ============

Genesis 12:16 And he dealt well with Abram for her sake: and he had sheep, and oxen, and he-asses, and men-servants, and maid-servants, and she-asses, and camels.(asv)

Geneza 12:16 Şi l-a tratat bine pe Avram din cauza ei şi avea oi şi boi şi catâri şi servitori şi servitoare şi măgăriţe şi cămile.(RO)

Genesis 12:16 And he entreated{H3190} Abram{H87} well{H3190}{(H8689)} for her sake: and he had sheep{H6629}, and oxen{H1241}, and he asses{H2543}, and menservants{H5650}, and maidservants{H8198}, and she asses{H860}, and camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 12:16 And he entreated Abram well for her sake: and he had sheep, and oxen, and he asses, and menservants, and maidservants, and she asses, and camels. (kjv)

======= Genesis 12:17 ============

Genesis 12:17 And Jehovah plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife.(asv)

Geneza 12:17 Şi DOMNUL a lovit cu plăgi pe Faraon şi casa lui, cu plăgi mari din cauza lui Sarai, soţia lui Avram.(RO)

Genesis 12:17 And the LORD{H3068} plagued{H5060}{(H8762)} Pharaoh{H6547} and his house{H1004} with great{H1419} plagues{H5061} because of{H1697} Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 12:17 And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram's wife. (kjv)

======= Genesis 12:18 ============

Genesis 12:18 And Pharaoh called Abram, and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife?(asv)

Geneza 12:18 Şi Faraon a chemat pe Avram şi a spus: Ce [este] aceasta [ce] mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că [era] soţia ta?(RO)

Genesis 12:18 And Pharaoh{H6547} called{H7121}{(H8799)} Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)}, What is this that thou hast done{H6213}{(H8804)} unto me? why didst thou not tell{H5046}{(H8689)} me that she was thy wife{H802}? (kjv-strongs#)

Gen 12:18 And Pharaoh called Abram and said, What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me that she was thy wife? (kjv)

======= Genesis 12:19 ============

Genesis 12:19 why saidst thou, She is my sister, so that I took her to be my wife? now therefore behold thy wife, take her, and go thy way.(asv)

Geneza 12:19 De ce ai spus: Ea [este] sora mea; astfel că aproape am luat-o de soţie? De aceea acum, iat[-o] pe soţia ta, ia[-o] şi pleacă.(RO)

Genesis 12:19 Why saidst thou{H559}{(H8804)}, She is my sister{H269}? so I might have taken{H3947}{(H8799)} her to me to wife{H802}: now therefore behold thy wife{H802}, take{H3947}{(H8798)} her, and go thy way{H3212}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 12:19 Why saidst thou, She is my sister? so I might have taken her to me to wife: now therefore behold thy wife, take her, and go thy way. (kjv)

======= Genesis 12:20 ============

Genesis 12:20 And Pharaoh gave men charge concerning him: and they brought him on the way, and his wife, and all that he had.(asv)

Geneza 12:20 Şi Faraon a poruncit oamenilor [săi] referitor la el şi l-au trimis de la [ei], [pe el] şi pe soţia lui şi tot ce avea.(RO)

Genesis 12:20 And Pharaoh{H6547} commanded{H6680}{(H8762)} his men{H582} concerning him: and they sent him away{H7971}{(H8762)}, and his wife{H802}, and all that he had. (kjv-strongs#)

Gen 12:20 And Pharaoh commanded his men concerning him: and they sent him away, and his wife, and all that he had.(kjv)

======= Genesis 13:1 ============

Genesis 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the South.(asv)

Geneza 13:1 Şi Avram a urcat din Egipt, el şi soţia lui şi tot ce avea, şi Lot [împreună] cu el, în sudul [Canaanului].(RO)

Genesis 13:1 And Abram{H87} went up{H5927}{(H8799)} out of Egypt{H4714}, he, and his wife{H802}, and all that he had, and Lot{H3876} with him, into the south{H5045}. (kjv-strongs#)

Gen 13:1 And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south. (kjv)

======= Genesis 13:2 ============

Genesis 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.(asv)

Geneza 13:2 Şi Avram [era] foarte bogat în vite, în argint şi în aur.(RO)

Genesis 13:2 And Abram{H87} was very{H3966} rich{H3513}{(H8804)} in cattle{H4735}, in silver{H3701}, and in gold{H2091}. (kjv-strongs#)

Gen 13:2 And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. (kjv)

======= Genesis 13:3 ============

Genesis 13:3 And he went on his journeys from the South even to Beth-el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth-el and Ai,(asv)

Geneza 13:3 Şi a mers în călătoriile lui din sud chiar până la Betel, până la locul unde fusese cortul său la început, între Betel şi Hai;(RO)

Genesis 13:3 And he went{H3212}{(H8799)} on his journeys{H4550} from the south{H5045} even to Bethel{H1008}, unto the place{H4725} where his tent{H168} had been{H1961}{(H8804)} at the beginning{H8462}, between Bethel{H1008} and Hai{H5857}; (kjv-strongs#)

Gen 13:3 And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai; (kjv)

======= Genesis 13:4 ============

Genesis 13:4 unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of Jehovah.(asv)

Geneza 13:4 Până la locul altarului, pe care l-a făcut acolo la început; şi acolo Avram a chemat numele DOMNULUI.(RO)

Genesis 13:4 Unto the place{H4725} of the altar{H4196}, which he had made{H6213}{(H8804)} there at the first{H7223}: and there Abram{H87} called{H7121}{(H8799)} on the name{H8034} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 13:4 Unto the place of the altar, which he had make there at the first: and there Abram called on the name of the LORD. (kjv)

======= Genesis 13:5 ============

Genesis 13:5 And Lot also, who went with Abram, had flocks, and herds, and tents.(asv)

Geneza 13:5 ¶ Şi de asemenea Lot, care a mers cu Avram, avea turme şi cirezi şi corturi.(RO)

Genesis 13:5 And Lot{H3876} also, which went{H1980}{(H8802)} with{H854} Abram{H87}, had flocks{H6629}, and herds{H1241}, and tents{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 13:5 And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents. (kjv)

======= Genesis 13:6 ============

Genesis 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.(asv)

Geneza 13:6 Şi ţara nu era în stare să îi ţină ca să poată locui împreună, pentru că averea lor era mare, astfel că nu puteau locui împreună.(RO)

Genesis 13:6 And the land{H776} was not able to bear{H5375}{(H8804)} them, that they might dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}: for their substance{H7399} was great{H7227}, so that they could{H3201}{(H8804)} not dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 13:6 And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together. (kjv)

======= Genesis 13:7 ============

Genesis 13:7 And there was a strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdsmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelt then in the land.(asv)

Geneza 13:7 Şi a fost o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot; şi canaanitul şi perizitul locuiau pe atunci în ţară.(RO)

Genesis 13:7 And there was a strife{H7379} between the herdmen{H7462}{(H8802)} of Abram's{H87} cattle{H4735} and the herdmen{H7462}{(H8802)} of Lot's{H3876} cattle{H4735}: and the Canaanite{H3669} and the Perizzite{H6522} dwelled{H3427}{(H8802)} then in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 13:7 And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. (kjv)

======= Genesis 13:8 ============

Genesis 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsmen and thy herdsmen; for we are brethren.(asv)

Geneza 13:8 Şi Avram i-a spus lui Lot: Să nu fie ceartă, te rog, între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, pentru că [suntem ]fraţi.(RO)

Genesis 13:8 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)} unto Lot{H3876}, Let there be{H1961}{(H8799)} no{H408} strife{H4808}, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen{H7462}{(H8802)} and thy herdmen{H7462}{(H8802)}; for we{H582} be brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 13:8 And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren. (kjv)

======= Genesis 13:9 ============

Genesis 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if [thou wilt take] the left hand, then I will go to the right; or if [thou take] the right hand, then I will go to the left.(asv)

Geneza 13:9 Nu [este] întreaga ţară înaintea ta? Desparte-te, te rog, de mine; dacă [o vei lua] la stânga, atunci eu voi merge la dreapta, sau dacă [mergi] la dreapta, atunci eu voi merge la stânga.(RO)

Genesis 13:9 Is not the whole land{H776} before thee{H6440}? separate thyself{H6504}{(H8734)}, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand{H8040}, then I will go to the right{H3231}{(H8686)}; or if thou depart to the right hand{H3225}, then I will go to the left{H8041}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 13:9 Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. (kjv)

======= Genesis 13:10 ============

Genesis 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the Plain of the Jordan, that it was well watered every where, before Jehovah destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of Jehovah, like the land of Egypt, as thou goest unto Zoar.(asv)

Geneza 13:10 ¶ Şi Lot şi-a ridicat ochii şi a privit toată câmpia Iordanului, că aceasta[ era] bine udată peste tot, înainte ca DOMNUL să fi distrus Sodoma şi Gomora, [era] ca grădina DOMNULUI, asemenea ţării Egiptului, cum vii la Ţoar.(RO)

Genesis 13:10 And Lot{H3876} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and beheld{H7200}{(H8799)} all the plain{H3603} of Jordan{H3383}, that it was well watered{H4945} every where, before{H6440} the LORD{H3068} destroyed{H7843}{(H8763)} Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, even as the garden{H1588} of the LORD{H3068}, like the land{H776} of Egypt{H4714}, as thou comest{H935}{(H8800)} unto Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 13:10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. (kjv)

======= Genesis 13:11 ============

Genesis 13:11 So Lot chose him all the Plain of the Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.(asv)

Geneza 13:11 Atunci Lot a ales pentru el toată câmpia Iordanului; şi Lot a călătorit spre est; şi ei s-au despărţit unul de celălalt.(RO)

Genesis 13:11 Then Lot{H3876} chose{H977}{(H8799)} him all the plain{H3603} of Jordan{H3383}; and Lot{H3876} journeyed{H5265}{(H8799)} east{H6924}: and they separated themselves{H6504}{(H8735)} the one{H376} from the other{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 13:11 Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other. (kjv)

======= Genesis 13:12 ============

Genesis 13:12 Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the Plain, and moved his tent as far as Sodom.(asv)

Geneza 13:12 Avram a locuit în ţara lui Canaan şi Lot a locuit în cetăţile din câmpie şi [şi]-a întins cortul spre Sodoma.(RO)

Genesis 13:12 Abram{H87} dwelled{H3427}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and Lot{H3876} dwelled{H3427}{(H8804)} in the cities{H5892} of the plain{H3603}, and pitched his tent{H167}{(H8799)} toward{H5704} Sodom{H5467}. (kjv-strongs#)

Gen 13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. (kjv)

======= Genesis 13:13 ============

Genesis 13:13 Now the men of Sodom were wicked and sinners against Jehovah exceedingly.(asv)

Geneza 13:13 Dar oamenii din Sodoma erau peste măsură de stricaţi şi păcătoşi înaintea DOMNULUI.(RO)

Genesis 13:13 But the men{H582} of Sodom{H5467} were wicked{H7451} and sinners{H2400} before the LORD{H3068} exceedingly{H3966}. (kjv-strongs#)

Gen 13:13 But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly. (kjv)

======= Genesis 13:14 ============

Genesis 13:14 And Jehovah said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward:(asv)

Geneza 13:14 ¶ Şi DOMNUL i-a spus lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: Ridică-ţi acum ochii şi priveşte din locul în care eşti spre nord şi spre sud şi spre est şi spre vest,(RO)

Genesis 13:14 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8804)} unto Abram{H87}, after{H310} that Lot{H3876} was separated{H6504}{(H8736)} from him, Lift up{H5375}{(H8798)} now thine eyes{H5869}, and look{H7200}{(H8798)} from the place{H4725} where thou art northward{H6828}, and southward{H5045}, and eastward{H6924}, and westward{H3220}: (kjv-strongs#)

Gen 13:14 And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward: (kjv)

======= Genesis 13:15 ============

Genesis 13:15 for all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.(asv)

Geneza 13:15 Pentru că tot pământul pe care îl vezi, ţie ţi-l voi da şi seminţei tale pentru totdeauna.(RO)

Genesis 13:15 For all the land{H776} which thou seest{H7200}{(H8802)}, to thee will I give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233} for{H5704} ever{H5769}. (kjv-strongs#)

Gen 13:15 For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever. (kjv)

======= Genesis 13:16 ============

Genesis 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then may thy seed also be numbered.(asv)

Geneza 13:16 Şi voi face sămânţa ta ca ţărâna pământului, astfel încât, dacă un om poate număra ţărâna pământului, [atunci ]va fi şi sămânţa ta numărată.(RO)

Genesis 13:16 And I will make{H7760}{(H8804)} thy seed{H2233} as the dust{H6083} of the earth{H776}: so that{H834} if a man{H376} can{H3201}{(H8799)} number{H4487}{(H8800)} the dust{H6083} of the earth{H776}, then shall thy seed{H2233} also be numbered{H4487}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 13:16 And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. (kjv)

======= Genesis 13:17 ============

Genesis 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for unto thee will I give it.(asv)

Geneza 13:17 Ridică-te, umblă prin ţară în lungimea acesteia şi în lăţimea ei, pentru că ţie ţi-o voi da.(RO)

Genesis 13:17 Arise{H6965}{(H8798)}, walk{H1980}{(H8690)} through the land{H776} in the length{H753} of it and in the breadth{H7341} of it; for I will give{H5414}{(H8799)} it unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 13:17 Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee. (kjv)

======= Genesis 13:18 ============

Genesis 13:18 And Abram moved his tent, and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built there an altar unto Jehovah.(asv)

Geneza 13:18 Atunci Avram [şi-]a mutat cortul şi a venit şi a locuit în câmpia lui Mamre, care [este] în Hebron; şi a zidit acolo un altar DOMNULUI.(RO)

Genesis 13:18 Then Abram{H87} removed his tent{H167}{(H8799)}, and came{H935}{(H8799)} and dwelt{H3427}{(H8799)} in the plain{H436} of Mamre{H4471}, which is in Hebron{H2275}, and built{H1129}{(H8799)} there an altar{H4196} unto the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 13:18 Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.(kjv)

======= Genesis 14:1 ============

Genesis 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim,(asv)

Geneza 14:1 Şi s-a întâmplat în zilele lui Amrafel, împărat al Şinarului, Arioc, împărat al Elasarului, Chedorlaomer, împărat al Elamului şi Tidal, împărat al naţiunilor,(RO)

Genesis 14:1 And it came to pass in the days{H3117} of Amraphel{H569} king{H4428} of Shinar{H8152}, Arioch{H746} king{H4428} of Ellasar{H495}, Chedorlaomer{H3540} king{H4428} of Elam{H5867}, and Tidal{H8413} king{H4428} of nations{H1471}; (kjv-strongs#)

Gen 14:1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations; (kjv)

======= Genesis 14:2 ============

Genesis 14:2 that they made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar).(asv)

Geneza 14:2 [Că aceştia] au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, şi cu Birşa, împăratul Gomorei, Şinab, împărat al Admei, şi Şemeber, împăratul Ţeboimului, şi [cu] împăratul din Bela, care este Ţoar.(RO)

Genesis 14:2 That these made{H6213}{(H8804)} war{H4421} with{H854} Bera{H1298} king{H4428} of Sodom{H5467}, and with Birsha{H1306} king{H4428} of Gomorrah{H6017}, Shinab{H8134} king{H4428} of Admah{H126}, and Shemeber{H8038} king{H4428} of Zeboiim{H6636}, and the king{H4428} of Bela{H1106}, which is{H1931} Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 14:2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar. (kjv)

======= Genesis 14:3 ============

Genesis 14:3 All these joined together in the vale of Siddim (the same is the Salt Sea).(asv)

Geneza 14:3 Toţi aceştia s-au adunat în valea Sidim, care este marea sărată.(RO)

Genesis 14:3 All these were joined together{H2266}{(H8804)} in the vale{H6010} of Siddim{H7708}, which{H1931} is the salt{H4417} sea{H3220}. (kjv-strongs#)

Gen 14:3 All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea. (kjv)

======= Genesis 14:4 ============

Genesis 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.(asv)

Geneza 14:4 Doisprezece ani au servit lui Chedorlaomer, şi în al treisprezecelea an s-au răzvrătit.(RO)

Genesis 14:4 Twelve{H6240}{H8147} years{H8141} they served{H5647}{(H8804)}{H853} Chedorlaomer{H3540}, and in the thirteenth{H7969}{H6240} year{H8141} they rebelled{H4775}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled. (kjv)

======= Genesis 14:5 ============

Genesis 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim,(asv)

Geneza 14:5 Şi în al paisprezecelea an a venit Chedorlaomer şi împăraţii care [erau] cu el şi au lovit pe refaimi în Aşterot Carnaim, şi pe zuzimi în Ham, şi pe emimi în Şave Chiriataim,(RO)

Genesis 14:5 And in the fourteenth{H6240}{H702} year{H8141} came{H935}{(H8804)} Chedorlaomer{H3540}, and the kings{H4428} that were with him, and smote{H5221}{(H8686)} the Rephaims{H7497} in Ashteroth Karnaim{H6255}, and the Zuzims{H2104} in Ham{H1990}, and the Emims{H368} in Shaveh Kiriathaim{H7741}, (kjv-strongs#)

Gen 14:5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer, and the kings that were with him, and smote the Rephaims in Ashteroth Karnaim, and the Zuzims in Ham, and the Emins in Shaveh Kiriathaim, (kjv)

======= Genesis 14:6 ============

Genesis 14:6 and the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness.(asv)

Geneza 14:6 Şi pe horiţi în muntele lor Seir, spre Elparan, care [este] lângă pustie.(RO)

Genesis 14:6 And the Horites{H2752} in their mount{H2042} Seir{H8165}, unto Elparan{H364}, which is by{H5921} the wilderness{H4057}. (kjv-strongs#)

Gen 14:6 And the Horites in their mount Seir, unto Elparan, which is by the wilderness. (kjv)

======= Genesis 14:7 ============

Genesis 14:7 And they returned, and came to En-mishpat (the same is Kadesh), and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazazon-tamar.(asv)

Geneza 14:7 Şi ei s-au întors şi au venit la Enmişpat, care [este] Cades, şi au lovit toată ţara amaleciţilor şi de asemenea pe amoriţi, care locuiesc în Haţeţon-Tamar.(RO)

Genesis 14:7 And they returned{H7725}{(H8799)}, and came{H935}{(H8799)} to{H413} Enmishpat{H5880}, which is Kadesh{H6946}, and smote{H5221}{(H8686)} all the country{H7704} of the Amalekites{H6003}, and also the Amorites{H567}, that dwelt{H3427}{(H8802)} in Hazezontamar{H2688}. (kjv-strongs#)

Gen 14:7 And they returned, and came to Enmishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazezontamar. (kjv)

======= Genesis 14:8 ============

Genesis 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar); and they set the battle in array against them in the vale of Siddim;(asv)

Geneza 14:8 Şi au ieşit împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei şi împăratul Admei şi împăratul Ţeboimului şi împăratul din Bela (care [este] Ţoar) şi au intrat în luptă cu ei în valea Sidim;(RO)

Genesis 14:8 And there went out{H3318}{(H8799)} the king{H4428} of Sodom{H5467}, and the king{H4428} of Gomorrah{H6017}, and the king{H4428} of Admah{H126}, and the king{H4428} of Zeboiim{H6636}, and the king{H4428} of Bela{H1106}(the same{H1931} is Zoar{H6820};) and they joined{H6186}{(H8799)} battle{H4421} with them in the vale{H6010} of Siddim{H7708}; (kjv-strongs#)

Gen 14:8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim; (kjv)

======= Genesis 14:9 ============

Genesis 14:9 against Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings against the five.(asv)

Geneza 14:9 Cu Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi cu Tidal împăratul naţiunilor, şi Amrafel, împăratul Şinarului, şi Arioc, împăratul Elasarului; patru împăraţi cu cinci.(RO)

Genesis 14:9 With Chedorlaomer{H3540} the king{H4428} of Elam{H5867}, and with Tidal{H8413} king{H4428} of nations{H1471}, and Amraphel{H569} king{H4428} of Shinar{H8152}, and Arioch{H746} king{H4428} of Ellasar{H495}; four{H702} kings{H4428} with five{H2568}. (kjv-strongs#)

Gen 14:9 With Chedorlaomer the king of Elam, and with Tidal king of nations, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings with five. (kjv)

======= Genesis 14:10 ============

Genesis 14:10 Now the vale of Siddim was full of slime pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell there, and they that remained fled to the mountain.(asv)

Geneza 14:10 Şi valea Sidim [era plină] [cu] gropi de smoală; şi împăraţii Sodomei şi Gomorei au fugit şi au căzut acolo; şi cei ce au rămas au fugit la munte.(RO)

Genesis 14:10 And the vale{H6010} of Siddim{H7708} was full of{H875} slimepits{H875}{H2564}; and the kings{H4428} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017} fled{H5127}{(H8799)}, and fell{H5307}{(H8799)} there; and they that remained{H7604}{(H8737)} fled{H5127}{(H8804)} to the mountain{H2022}. (kjv-strongs#)

Gen 14:10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain. (kjv)

======= Genesis 14:11 ============

Genesis 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way.(asv)

Geneza 14:11 Şi au luat toate bunurile Sodomei şi Gomorei şi toate merindele lor şi au plecat.(RO)

Genesis 14:11 And they took{H3947}{(H8799)} all the goods{H7399} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, and all their victuals{H400}, and went their way{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way. (kjv)

======= Genesis 14:12 ============

Genesis 14:12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed.(asv)

Geneza 14:12 Şi au luat pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma, şi bunurile lui şi au plecat.(RO)

Genesis 14:12 And they took{H3947}{(H8799)} Lot{H3876}, Abram's{H87} brother's{H251} son{H1121}, who dwelt{H3427}{(H8802)} in Sodom{H5467}, and his goods{H7399}, and departed{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 14:12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. (kjv)

======= Genesis 14:13 ============

Genesis 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew: now he dwelt by the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner; and these were confederate with Abram. [(asv)

Geneza 14:13 ¶ Şi a venit unul care scăpase şi a spus lui Avram, evreul, căci locuia în câmpia lui Mamre amoritul, fratele lui Eşcol şi fratele lui Aner; şi aceştia [erau] aliaţi cu Avram.(RO)

Genesis 14:13 And there came{H935}{(H8799)} one that had escaped{H6412}, and told{H5046}{(H8686)} Abram{H87} the Hebrew{H5680}; for he dwelt{H7931}{(H8802)} in the plain{H436} of Mamre{H4471} the Amorite{H567}, brother{H251} of Eshcol{H812}, and brother{H251} of Aner{H6063}: and these were confederate{H1167}{H1285} with Abram{H87}. (kjv-strongs#)

Gen 14:13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew; for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner: and these were confederate with Abram. (kjv)

======= Genesis 14:14 ============

Genesis 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he led forth his trained men, born in his house, three hundred and eighteen, and pursued as far as Dan.(asv)

Geneza 14:14 Şi când a auzit Avram că fratele său a fost luat captiv, a înarmat pe [servitorii] lui instruiţi, născuţi în casa lui, trei sute şi optsprezece, şi [i-]a urmărit până la Dan.(RO)

Genesis 14:14 And when Abram{H87} heard{H8085}{(H8799)} that his brother{H251} was taken captive{H7617}{(H8738)}, he armed{H7324}{(H8686)} his trained{H2593} servants, born{H3211} in his own house{H1004}, three{H7969} hundred{H3967} and eighteen{H6240}{H8083}, and pursued{H7291}{(H8799)} them unto Dan{H1835}. (kjv-strongs#)

Gen 14:14 And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, three hundred and eighteen, and pursued them unto Dan. (kjv)

======= Genesis 14:15 ============

Genesis 14:15 And he divided himself against them by night, he and his servants, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.(asv)

Geneza 14:15 Şi s-a împărţit împotriva lor, el şi servitorii lui, noaptea, şi i-a lovit şi i-a urmărit până la Hoba, care [este] la stânga Damascului.(RO)

Genesis 14:15 And he divided{H2505}{(H8735)} himself against them, he and his servants{H5650}, by night{H3915}, and smote{H5221}{(H8686)} them, and pursued{H7291}{(H8799)} them unto Hobah{H2327}, which is on the left hand{H8040} of Damascus{H1834}. (kjv-strongs#)

Gen 14:15 And he divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. (kjv)

======= Genesis 14:16 ============

Genesis 14:16 And he brought back all the goods, and also brought back his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people.(asv)

Geneza 14:16 Şi a adus înapoi toate bunurile şi de asemenea a adus înapoi pe fratele său, Lot, şi bunurile lui şi pe femei de asemenea şi pe oameni.(RO)

Genesis 14:16 And he brought back{H7725}{(H8686)} all the goods{H7399}, and also brought again{H7725}{(H8689)} his brother{H251} Lot{H3876}, and his goods{H7399}, and the women{H802} also, and the people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 14:16 And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people. (kjv)

======= Genesis 14:17 ============

Genesis 14:17 And the king of Sodom went out to meet him, after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings that were with him, at the vale of Shaveh (the same is the King's Vale).(asv)

Geneza 14:17 ¶ Şi împăratul Sodomei a ieşit să îl întâmpine după întoarcerea lui de la măcelul lui Chedorlaomer şi a împăraţilor care [erau] cu el, la valea Şave, care [este] valea împăratului.(RO)

Genesis 14:17 And the king{H4428} of Sodom{H5467} went out{H3318}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him after{H310} his return{H7725}{(H8800)} from the slaughter{H5221}{(H8687)} of Chedorlaomer{H3540}, and of the kings{H4428} that were with him, at the valley{H6010} of Shaveh{H7740}, which{H1931} is the king's{H4428} dale{H6010}. (kjv-strongs#)

Gen 14:17 And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him, at the valley of Shaveh, which is the king's dale. (kjv)

======= Genesis 14:18 ============

Genesis 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was priest of God Most High.(asv)

Geneza 14:18 Şi Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin; şi el [era] preotul Dumnezeului cel preaînalt.(RO)

Genesis 14:18 And Melchizedek{H4442} king{H4428} of Salem{H8004} brought forth{H3318}{(H8689)} bread{H3899} and wine{H3196}: and he was the priest{H3548} of the most high{H5945} God{H410}. (kjv-strongs#)

Gen 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God. (kjv)

======= Genesis 14:19 ============

Genesis 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth:(asv)

Geneza 14:19 Şi l-a binecuvântat şi a spus: Binecuvântat [fie] Avram de Dumnezeul cel preaînalt, stăpânul cerului şi al pământului;(RO)

Genesis 14:19 And he blessed{H1288}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be Abram{H87} of the most high{H5945} God{H410}, possessor{H7069}{(H8802)} of heaven{H8064} and earth{H776}: (kjv-strongs#)

Gen 14:19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heaven and earth: (kjv)

======= Genesis 14:20 ============

Genesis 14:20 and blessed be God Most High, who hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him a tenth of all.(asv)

Geneza 14:20 Şi binecuvântat fie Dumnezeul cel preaînalt care a dat pe duşmanii tăi în mâna ta. Şi [Avram] i-a dat zeciuieli din toate.(RO)

Genesis 14:20 And blessed{H1288}{(H8803)} be the most high{H5945} God{H410}, which hath delivered{H4042}{(H8765)} thine enemies{H6862} into thy hand{H3027}. And he gave{H5414}{(H8799)} him tithes{H4643} of all. (kjv-strongs#)

Gen 14:20 And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. (kjv)

======= Genesis 14:21 ============

Genesis 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself.(asv)

Geneza 14:21 ¶ Şi împăratul Sodomei i-a spus lui Avram: Dă-mi oamenii şi ia bunurile pentru tine.(RO)

Genesis 14:21 And the king{H4428} of Sodom{H5467} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Give{H5414}{(H8798)} me the persons{H5315}, and take{H3947}{(H8798)} the goods{H7399} to thyself. (kjv-strongs#)

Gen 14:21 And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself. (kjv)

======= Genesis 14:22 ============

Genesis 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up my hand unto Jehovah, God Most High, possessor of heaven and earth,(asv)

Geneza 14:22 Şi Avram a spus împăratului Sodomei: Mi-am înălţat mâna spre DOMNUL, Dumnezeul cel preaînalt, stăpânul cerului şi pământului,(RO)

Genesis 14:22 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)} to the king{H4428} of Sodom{H5467}, I have lift up{H7311}{(H8689)} mine hand{H3027} unto the LORD{H3068}, the most high{H5945} God{H410}, the possessor{H7069}{(H8802)} of heaven{H8064} and earth{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 14:22 And Abram said to the king of Sodom, I have lift up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heaven and earth, (kjv)

======= Genesis 14:23 ============

Genesis 14:23 that I will not take a thread nor a shoe-latchet nor aught that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich:(asv)

Geneza 14:23 Că nu voi [lua] de la o aţă chiar până la o curea de sandală şi că nu voi lua nimic din ceea ce [este] al tău, ca nu cumva să spui: Eu l-am făcut pe Avram bogat;(RO)

Genesis 14:23 That I will not{H518} take from a thread{H2339} even to a shoelatchet{H5275}{H8288}, and that I will not{H518} take{H3947}{(H8799)} any thing that is thine, lest thou shouldest say{H559}{(H8799)}, I have made{H6238} Abram{H87} rich{H6238}{(H8689)}: (kjv-strongs#)

Gen 14:23 That I will not take from a thread even to a shoelatchet, and that I will not take any thing that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich: (kjv)

======= Genesis 14:24 ============

Genesis 14:24 save only that which the young men have eaten, and the portion of the men that went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.(asv)

Geneza 14:24 În afară de ceea ce tinerii au mâncat şi partea oamenilor care au fost cu mine, Aner, Eşcol şi Mamre, lasă-i să îşi ia partea lor.(RO)

Genesis 14:24 Save{H1107} only that which{H834} the young men{H5288} have eaten{H398}{(H8804)}, and the portion{H2506} of the men{H582} which went{H1980}{(H8804)} with{H854} me, Aner{H6063}, Eshcol{H812}, and Mamre{H4471}; let them{H1992} take{H3947}{(H8799)} their portion{H2506}. (kjv-strongs#)

Gen 14:24 Save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their portion.(kjv)

======= Genesis 15:1 ============

Genesis 15:1 After these things the word of Jehovah came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, [and] thy exceeding great reward.(asv)

Geneza 15:1 După aceste lucruri, cuvântul DOMNULUI a venit la Avram într-o viziune, spunând: Nu te teme Avrame, eu [sunt] scutul tău [şi] răsplata ta peste măsură de mare.(RO)

Genesis 15:1 After{H310} these things{H1697} the word{H1697} of the LORD{H3068} came{H1961}{(H8804)} unto Abram{H87} in a vision{H4236}, saying{H559}{(H8800)}, Fear{H3372}{(H8799)} not, Abram{H87}: I am thy shield{H4043}, and thy exceeding{H3966} great{H7235}{(H8687)} reward{H7939}. (kjv-strongs#)

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. (kjv)

======= Genesis 15:2 ============

Genesis 15:2 And Abram said, O Lord Jehovah, what wilt thou give me, seeing I go childless, and he that shall be possessor of my house is Eliezer of Damascus?(asv)

Geneza 15:2 Şi Avram a spus: Doamne DUMNEZEULE, ce îmi vei da, văzând că mă duc fără copii, iar administratorul casei mele [este] acest Eliezer din Damasc?(RO)

Genesis 15:2 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)}, Lord{H136} GOD{H3069}, what wilt thou give{H5414}{(H8799)} me, seeing I go{H1980}{(H8802)} childless{H6185}, and the steward{H1121}{H4943} of my house{H1004} is this{H1931} Eliezer{H461} of Damascus{H1834}? (kjv-strongs#)

Gen 15:2 And Abram said, LORD God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? (kjv)

======= Genesis 15:3 ============

Genesis 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.(asv)

Geneza 15:3 Şi Avram a spus: Iată, nu mi-ai dat nicio sămânţă şi, iată, unul născut în casa mea este moştenitorul meu.(RO)

Genesis 15:3 And Abram{H87} said{H559}{(H8799)}, Behold, to me thou hast given{H5414}{(H8804)} no{H3808} seed{H2233}: and, lo, one born{H1121} in my house{H1004} is mine heir{H3423}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:3 And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir. (kjv)

======= Genesis 15:4 ============

Genesis 15:4 And, behold, the word of Jehovah came unto him, saying, This man shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.(asv)

Geneza 15:4 Şi, iată, cuvântul DOMNULUI [a venit] la el, spunând: Nu acesta va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din propriile tale adâncuri va fi moştenitorul tău.(RO)

Genesis 15:4 And, behold, the word{H1697} of the LORD{H3068} came unto him, saying{H559}{(H8800)}, This shall not be thine heir{H3423}{(H8799)}; but he that shall come forth{H3318}{(H8799)} out of thine own bowels{H4578} shall be thine heir{H3423}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:4 And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. (kjv)

======= Genesis 15:5 ============

Genesis 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and number the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.(asv)

Geneza 15:5 Şi l-a dus afară şi a spus: Priveşte acum spre cer şi numără stelele, dacă eşti în stare să le numeri; şi i-a spus: Astfel va fi sămânţa ta.(RO)

Genesis 15:5 And he brought him forth{H3318}{(H8686)} abroad{H2351}, and said{H559}{(H8799)}, Look{H5027}{(H8685)} now toward heaven{H8064}, and tell{H5608}{(H8798)} the stars{H3556}, if thou be able{H3201}{(H8799)} to number{H5608}{(H8800)} them: and he said{H559}{(H8799)} unto him, So{H3541} shall thy seed{H2233} be. (kjv-strongs#)

Gen 15:5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be. (kjv)

======= Genesis 15:6 ============

Genesis 15:6 And he believed in Jehovah; and he reckoned it to him for righteousness.(asv)

Geneza 15:6 Iar el a crezut în DOMNUL, iar [DOMNUL] i-a socotit aceasta pentru dreptate.(RO)

Genesis 15:6 And he believed{H539}{(H8689)} in the LORD{H3068}; and he counted{H2803}{(H8799)} it to him for righteousness{H6666}. (kjv-strongs#)

Gen 15:6 And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness. (kjv)

======= Genesis 15:7 ============

Genesis 15:7 And he said unto him, I am Jehovah that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.(asv)

Geneza 15:7 Şi i-a spus: Eu [sunt] DOMNUL care te-a scos din [cetatea] Ur a caldeilor, ca să îţi dau această ţară să o moşteneşti.(RO)

Genesis 15:7 And he said{H559}{(H8799)} unto him, I am the LORD{H3068} that brought thee out{H3318}{(H8689)} of Ur{H218} of the Chaldees{H3778}, to give{H5414}{(H8800)} thee this land{H776} to inherit{H3423}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 15:7 And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it. (kjv)

======= Genesis 15:8 ============

Genesis 15:8 And he said, O Lord Jehovah, whereby shall I know that I shall inherit it?(asv)

Geneza 15:8 Iar el a spus: Doamne DUMNEZEULE, din ce voi şti că o voi moşteni?(RO)

Genesis 15:8 And he said{H559}{(H8799)}, Lord{H136} GOD{H3069}, whereby{H4100} shall I know{H3045}{(H8799)} that I shall inherit it{H3423}{(H8799)}? (kjv-strongs#)

Gen 15:8 And he said, LORD God, whereby shall I know that I shall inherit it? (kjv)

======= Genesis 15:9 ============

Genesis 15:9 And he said unto him, Take me a heifer three years old, and a she-goat three years old, and a ram three years old, and a turtle-dove, and a young pigeon.(asv)

Geneza 15:9 Iar el i-a spus: Ia-mi o viţea de trei ani şi o capră de trei ani şi un berbec de trei ani şi o turturea şi un pui de porumbel.(RO)

Genesis 15:9 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Take{H3947}{(H8798)} me an heifer{H5697} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a she goat{H5795} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a ram{H352} of three years old{H8027}{(H8794)}, and a turtledove{H8449}, and a young pigeon{H1469}. (kjv-strongs#)

Gen 15:9 And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon. (kjv)

======= Genesis 15:10 ============

Genesis 15:10 And he took him all these, and divided them in the midst, and laid each half over against the other: but the birds divided he not.(asv)

Geneza 15:10 Şi a luat la el toate acestea şi le-a despicat în două şi a aşezat fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările nu le-a despicat.(RO)

Genesis 15:10 And he took{H3947}{(H8799)} unto him all these, and divided{H1334}{(H8762)} them in the midst{H8432}, and laid{H5414}{(H8799)} each{H376} piece{H1335} one against{H7125}{(H8800)} another{H7453}: but the birds{H6833} divided{H1334}{(H8804)} he not. (kjv-strongs#)

Gen 15:10 And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not. (kjv)

======= Genesis 15:11 ============

Genesis 15:11 And the birds of prey came down upon the carcasses, and Abram drove them away.(asv)

Geneza 15:11 Şi când păsările de pradă au coborât peste stârvuri, Avram le-a alungat.(RO)

Genesis 15:11 And when the fowls{H5861} came down{H3381}{(H8799)} upon the carcases{H6297}, Abram{H87} drove them away{H5380}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 15:11 And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away. (kjv)

======= Genesis 15:12 ============

Genesis 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, a horror of great darkness fell upon him.(asv)

Geneza 15:12 ¶ Şi când soarele apunea, un somn adânc a căzut peste Avram şi, iată, o groază a unui mare întuneric a căzut peste el.(RO)

Genesis 15:12 And when the sun{H8121} was going down{H935}{(H8800)}, a deep sleep{H8639} fell{H5307}{(H8804)} upon Abram{H87}; and, lo, an horror{H367} of great{H1419} darkness{H2825} fell{H5307}{(H8802)} upon him. (kjv-strongs#)

Gen 15:12 And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him. (kjv)

======= Genesis 15:13 ============

Genesis 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be sojourners in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;(asv)

Geneza 15:13 Iar [DOMNUL] i-a spus lui Avram: Să ştii cu adevărat că sămânţa ta va fi străină într-o ţară [care] nu [este] a lor şi vor servi pe aceia, iar ei îi vor chinui patru sute de ani;(RO)

Genesis 15:13 And he said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Know{H3045}{(H8799)} of a surety{H3045}{(H8800)} that thy seed{H2233} shall be a stranger{H1616} in a land{H776} that is not theirs, and shall serve{H5647}{(H8804)} them; and they shall afflict{H6031}{(H8765)} them four{H702} hundred{H3967} years{H8141}; (kjv-strongs#)

Gen 15:13 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not their's, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; (kjv)

======= Genesis 15:14 ============

Genesis 15:14 and also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.(asv)

Geneza 15:14 Şi de asemenea pe acea naţiune, căreia ei îi vor servi, o voi judeca; şi după aceea vor ieşi [din ea] cu mare avere.(RO)

Genesis 15:14 And also that nation{H1471}, whom they shall serve{H5647}{(H8799)}, will I judge{H1777}{(H8802)}: and afterward{H310}{H3651} shall they come out{H3318}{(H8799)} with great{H1419} substance{H7399}. (kjv-strongs#)

Gen 15:14 And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance. (kjv)

======= Genesis 15:15 ============

Genesis 15:15 But thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.(asv)

Geneza 15:15 Iar tu vei merge la părinţii tăi în pace şi vei fi îngropat la o bătrâneţe frumoasă.(RO)

Genesis 15:15 And thou shalt go{H935}{(H8799)} to thy fathers{H1} in peace{H7965}; thou shalt be buried{H6912}{(H8735)} in a good{H2896} old age{H7872}. (kjv-strongs#)

Gen 15:15 And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age. (kjv)

======= Genesis 15:16 ============

Genesis 15:16 And in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorite is not yet full.(asv)

Geneza 15:16 Dar în a patra generaţie vor veni din nou aici, pentru că nelegiuirea amoriţilor nu[ este] încă deplină.(RO)

Genesis 15:16 But in the fourth{H7243} generation{H1755} they shall come hither{H2008} again{H7725}{(H8799)}: for the iniquity{H5771} of the Amorites{H567} is not yet{H2008} full{H8003}. (kjv-strongs#)

Gen 15:16 But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full. (kjv)

======= Genesis 15:17 ============

Genesis 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace, and a flaming torch that passed between these pieces.(asv)

Geneza 15:17 ¶ Şi s-a întâmplat, după ce soarele a apus şi era întuneric, că iată, un cuptor fumegând şi o lampă arzând au trecut printre acele bucăţi.(RO)

Genesis 15:17 And it came to pass, that, when the sun{H8121} went down{H935}{(H8804)}, and it was dark{H5939}, behold a smoking{H6227} furnace{H8574}, and a burning{H784} lamp{H3940} that passed{H5674}{(H8804)} between{H996} those pieces{H1506}. (kjv-strongs#)

Gen 15:17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces. (kjv)

======= Genesis 15:18 ============

Genesis 15:18 In that day Jehovah made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:(asv)

Geneza 15:18 În aceeaşi zi DOMNUL a făcut un legământ cu Avram, spunând: Seminţei tale i-am dat această ţară, de la râul Egiptului până la marele râu, râul Eufrat:(RO)

Genesis 15:18 In the same{H1931} day{H3117} the LORD{H3068} made{H3772}{(H8804)} a covenant{H1285} with Abram{H87}, saying{H559}{(H8800)}, Unto thy seed{H2233} have I given{H5414}{(H8804)} this land{H776}, from the river{H5104} of Egypt{H4714} unto the great{H1419} river{H5104}, the river{H5104} Euphrates{H6578}: (kjv-strongs#)

Gen 15:18 In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates: (kjv)

======= Genesis 15:19 ============

Genesis 15:19 the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,(asv)

Geneza 15:19 Cheniţii şi cheniziţii şi cadmoniţii,(RO)

Genesis 15:19 The Kenites{H7017}, and the Kenizzites{H7074}, and the Kadmonites{H6935}, (kjv-strongs#)

Gen 15:19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites, (kjv)

======= Genesis 15:20 ============

Genesis 15:20 and the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim,(asv)

Geneza 15:20 Şi hitiţii şi periziţii şi refaimii,(RO)

Genesis 15:20 And the Hittites{H2850}, and the Perizzites{H6522}, and the Rephaims{H7497}, (kjv-strongs#)

Gen 15:20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, (kjv)

======= Genesis 15:21 ============

Genesis 15:21 and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.(asv)

Geneza 15:21 Şi amoriţii şi canaaniţii şi ghirgaşiţii şi iebusiţii.(RO)

Genesis 15:21 And the Amorites{H567}, and the Canaanites{H3669}, and the Girgashites{H1622}, and the Jebusites{H2983}. (kjv-strongs#)

Gen 15:21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.(kjv)

======= Genesis 16:1 ============

Genesis 16:1 Now Sarai, Abram's wife, bare him no children: and she had a handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.(asv)

Geneza 16:1 Acum Sarai, soţia lui Avram, nu îi năştea copii; şi ea avea o roabă, o egipteancă, al cărei nume[ era] Hagar.(RO)

Genesis 16:1 Now Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802} bare{H3205} him no{H3808} children{H3205}{(H8804)}: and she had an handmaid{H8198}, an Egyptian{H4713}, whose name{H8034} was Hagar{H1904}. (kjv-strongs#)

Gen 16:1 Now Sarai Abram's wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. (kjv)

======= Genesis 16:2 ============

Genesis 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, Jehovah hath restrained me from bearing; go in, I pray thee, unto my handmaid; it may be that I shall obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.(asv)

Geneza 16:2 Şi Sarai i-a spus lui Avram: Iată acum, DOMNUL m-a oprit de la a naşte; te rog, intră la servitoarea mea, poate că voi obţine copii prin ea. Şi Avram a dat ascultare vocii lui Sarai.(RO)

Genesis 16:2 And Sarai{H8297} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, Behold now, the LORD{H3068} hath restrained me{H6113}{(H8804)} from bearing{H3205}{(H8800)}: I pray thee, go in{H935}{(H8798)} unto my maid{H8198}; it may{H194} be that I may obtain children{H1129}{(H8735)} by her. And Abram{H87} hearkened{H8085}{(H8799)} to the voice{H6963} of Sarai{H8297}. (kjv-strongs#)

Gen 16:2 And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. (kjv)

======= Genesis 16:3 ============

Genesis 16:3 And Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her handmaid, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to Abram her husband to be his wife.(asv)

Geneza 16:3 Şi Sarai, soţia lui Avram, a luat pe Hagar, servitoarea ei, egipteanca, după ce Avram a locuit zece ani în ţara lui Canaan, şi a dat-o soţului ei, Avram, să fie soţia lui.(RO)

Genesis 16:3 And Sarai{H8297} Abram's{H87} wife{H802} took{H3947}{(H8799)} Hagar{H1904} her maid{H8198} the Egyptian{H4713}, after{H7093} Abram{H87} had dwelt{H3427}{(H8800)} ten{H6235} years{H8141} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and gave{H5414}{(H8799)} her to her husband{H376} Abram{H87} to be his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 16:3 And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. (kjv)

======= Genesis 16:4 ============

Genesis 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.(asv)

Geneza 16:4 ¶ Şi a intrat la Hagar şi ea a rămas însărcinată; şi când a văzut că a rămas însărcinată, stăpâna ei a fost dispreţuită în ochii ei.(RO)

Genesis 16:4 And he went in{H935}{(H8799)} unto Hagar{H1904}, and she conceived{H2029}{(H8799)}: and when she saw{H7200}{(H8799)} that she had conceived{H2029}{(H8804)}, her mistress{H1404} was despised{H7043}{(H8799)} in her eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 16:4 And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. (kjv)

======= Genesis 16:5 ============

Genesis 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I gave my handmaid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: Jehovah judge between me and thee.(asv)

Geneza 16:5 Şi Sarai i-a spus lui Avram: Răul făcut mie [fie] asupra ta; eu am dat pe servitoarea mea la sânul tău, şi când a văzut ea că a rămas însărcinată, am fost dispreţuită în ochii ei; DOMNUL să judece între mine şi tine.(RO)

Genesis 16:5 And Sarai{H8297} said{H559}{(H8799)} unto Abram{H87}, My wrong{H2555} be upon thee: I have given{H5414}{(H8804)} my maid{H8198} into thy bosom{H2436}; and when she saw{H7200}{(H8799)} that she had conceived{H2029}{(H8804)}, I was despised{H7043}{(H8799)} in her eyes{H5869}: the LORD{H3068} judge{H8199}{(H8799)} between me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 16:5 And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee. (kjv)

======= Genesis 16:6 ============

Genesis 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her that which is good in thine eyes. And Sarai dealt hardly with her, and she fled from her face.(asv)

Geneza 16:6 Dar Avram i-a spus lui Sarai: Iată, servitoarea ta [este] în mâna ta, fă-i cum îţi place. Şi când Sarai s-a purtat aspru cu ea, ea a fugit de la faţa ei.(RO)

Genesis 16:6 But Abram{H87} said{H559}{(H8799)} unto Sarai{H8297}, Behold, thy maid{H8198} is in thy hand{H3027}; do{H6213}{(H8798)} to her as it pleaseth thee{H2896}{H5869}. And when Sarai{H8297} dealt hardly with{H6031}{(H8762)} her, she fled{H1272}{(H8799)} from her face{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 16:6 But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thine hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. (kjv)

======= Genesis 16:7 ============

Genesis 16:7 And the angel of Jehovah found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur.(asv)

Geneza 16:7 ¶ Şi îngerul DOMNULUI a găsit-o lângă o fântână de apă în pustie, lângă fântâna pe calea spre Şur.(RO)

Genesis 16:7 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} found her{H4672}{(H8799)} by a fountain{H5869} of water{H4325} in the wilderness{H4057}, by the fountain{H5869} in the way{H1870} to Shur{H7793}. (kjv-strongs#)

Gen 16:7 And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. (kjv)

======= Genesis 16:8 ============

Genesis 16:8 And he said, Hagar, Sarai's handmaid, whence camest thou? and whither goest thou? And she said, I am fleeing from the face of my mistress Sarai.(asv)

Geneza 16:8 Şi a spus: Hagar, servitoarea lui Sarai, de unde vii? Şi unde mergi? Iar ea a spus: Fug de la faţa stăpânei mele Sarai.(RO)

Genesis 16:8 And he said{H559}{(H8799)}, Hagar{H1904}, Sarai's{H8297} maid{H8198}, whence{H335} camest thou{H935}{(H8804)}? and whither wilt thou go{H3212}{(H8799)}? And she said{H559}{(H8799)}, I flee{H1272}{(H8802)} from the face{H6440} of my mistress{H1404} Sarai{H8297}. (kjv-strongs#)

Gen 16:8 And he said, Hagar, Sarai's maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. (kjv)

======= Genesis 16:9 ============

Genesis 16:9 And the angel of Jehovah said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.(asv)

Geneza 16:9 Şi îngerul DOMNULUI i-a spus: Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâinile ei.(RO)

Genesis 16:9 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Return{H7725}{(H8798)} to thy mistress{H1404}, and submit{H6031}{(H8690)} thyself under her hands{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 16:9 And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands. (kjv)

======= Genesis 16:10 ============

Genesis 16:10 And the angel of Jehovah said unto her, I will greatly multiply thy seed, that it shall not be numbered for multitude.(asv)

Geneza 16:10 Şi îngerul DOMNULUI i-a spus: Voi înmulţi sămânţa ta peste măsură, încât nu va [putea] fi numărată din cauza mulţimii [ei].(RO)

Genesis 16:10 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, I will multiply{H7235}{(H8686)} thy seed{H2233} exceedingly{H7235}{(H8687)}, that it shall not be numbered{H5608}{(H8735)} for multitude{H7230}. (kjv-strongs#)

Gen 16:10 And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. (kjv)

======= Genesis 16:11 ============

Genesis 16:11 And the angel of Jehovah said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son; and thou shalt call his name Ishmael, because Jehovah hath heard thy affliction.(asv)

Geneza 16:11 Şi îngerul DOMNULUI i-a spus: Iată, [eşti] însărcinată şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Ismael, pentru că DOMNUL a auzit necazul tău.(RO)

Genesis 16:11 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Behold{H2009}, thou art with child{H2030}, and shalt bear{H3205}{(H8802)} a son{H1121}, and shalt call{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Ishmael{H3458}; because the LORD{H3068} hath heard{H8085}{(H8804)} thy affliction{H6040}. (kjv-strongs#)

Gen 16:11 And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction. (kjv)

======= Genesis 16:12 ============

Genesis 16:12 And he shall be [as] a wild ass among men; his hand [shall be] against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell over against all his brethren.(asv)

Geneza 16:12 Şi el va fi un om sălbatic, mâna lui [va fi] împotriva fiecărui om şi mâna fiecărui om împotriva lui şi va locui în faţa tuturor fraţilor săi.(RO)

Genesis 16:12 And he will be a wild{H6501} man{H120}; his hand{H3027} will be against every man, and every man's hand{H3027} against him; and he shall dwell{H7931}{(H8799)} in the presence{H6440} of all his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 16:12 And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren. (kjv)

======= Genesis 16:13 ============

Genesis 16:13 And she called the name of Jehovah that spake unto her, Thou art a God that seeth: for she said, Have I even here looked after him that seeth me?(asv)

Geneza 16:13 Şi ea a chemat numele DOMNULUI care i-a vorbit: Tu, Dumnezeu, mă vezi, pentru că ea a spus: Nu am privit de asemenea aici spatele celui care mă vede?(RO)

Genesis 16:13 And she called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the LORD{H3068} that spake{H1696}{(H8802)} unto her, Thou God{H410} seest me{H7210}: for she said{H559}{(H8804)}, Have I also here{H1988} looked{H7200}{(H8804)} after him{H310} that seeth me{H7210}? (kjv-strongs#)

Gen 16:13 And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me? (kjv)

======= Genesis 16:14 ============

Genesis 16:14 Wherefore the well was called Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.(asv)

Geneza 16:14 De aceea fântâna a fost numită Beerlahairoi; iată, [este] între Cades şi Bered.(RO)

Genesis 16:14 Wherefore the well{H875} was called{H7121}{(H8804)} Beerlahairoi{H883}{H2416}; behold, it is between Kadesh{H6946} and Bered{H1260}. (kjv-strongs#)

Gen 16:14 Wherefore the well was called Beerlahairoi; behold, it is between Kadesh and Bered. (kjv)

======= Genesis 16:15 ============

Genesis 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called the name of his son, whom Hagar bare, Ishmael.(asv)

Geneza 16:15 ¶ Şi Hagar a născut lui Avram un fiu şi Avram a pus fiului său, pe care Hagar l-a născut, numele Ismael.(RO)

Genesis 16:15 And Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8799)} Abram{H87} a son{H1121}: and Abram{H87} called{H7121}{(H8799)} his son's{H1121} name{H8034}, which Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8804)}, Ishmael{H3458}. (kjv-strongs#)

Gen 16:15 And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael. (kjv)

======= Genesis 16:16 ============

Genesis 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.(asv)

Geneza 16:16 Şi Avram [era] în vârstă de optzeci şi şase de ani când Hagar a născut pe Ismael lui Avram.(RO)

Genesis 16:16 And Abram{H87} was fourscore{H8084}{H8141} and six{H8337} years{H8141} old{H1121}, when Hagar{H1904} bare{H3205}{(H8800)} Ishmael{H3458} to Abram{H87}. (kjv-strongs#)

Gen 16:16 And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.(kjv)

======= Genesis 17:1 ============

Genesis 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, Jehovah appeared to Abram, and said unto him, I am God Almighty; walk before me, and be thou perfect.(asv)

Geneza 17:1 Şi când Avram era în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, DOMNUL s-a arătat lui Avram şi i-a spus: Eu [sunt] Dumnezeul cel Atotputernic, umblă înaintea mea şi fii desăvârşit.(RO)

Genesis 17:1 And when Abram{H87} was ninety{H8673}{H8141} years{H8141} old{H1121} and nine{H8672}, the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} to Abram{H87}, and said{H559}{(H8799)} unto him, I am the Almighty{H7706} God{H410}; walk{H1980}{(H8690)} before me{H6440}, and be thou perfect{H8549}. (kjv-strongs#)

Gen 17:1 And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect. (kjv)

======= Genesis 17:2 ============

Genesis 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly.(asv)

Geneza 17:2 Şi voi face legământul meu între mine şi tine şi te voi înmulţi peste măsură.(RO)

Genesis 17:2 And I will make{H5414}{(H8799)} my covenant{H1285} between me and thee, and will multiply{H7235}{(H8686)} thee exceedingly{H3966}{H3966}. (kjv-strongs#)

Gen 17:2 And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. (kjv)

======= Genesis 17:3 ============

Genesis 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying,(asv)

Geneza 17:3 Şi Avram a căzut [cu] faţa sa la [pământ] şi Dumnezeu a vorbit cu el, spunând:(RO)

Genesis 17:3 And Abram{H87} fell{H5307}{(H8799)} on his face{H6440}: and God{H430} talked{H1696}{(H8762)} with him, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 17:3 And Abram fell on his face: and God talked with him, saying, (kjv)

======= Genesis 17:4 ============

Genesis 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be the father of a multitude of nations.(asv)

Geneza 17:4 Cât despre mine, iată, legământul meu [este] cu tine şi tu vei fi tată al multor naţiuni.(RO)

Genesis 17:4 As for me{H589}, behold, my covenant{H1285} is with thee, and thou shalt be a father{H1} of many{H1995} nations{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 17:4 As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. (kjv)

======= Genesis 17:5 ============

Genesis 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for the father of a multitude of nations have I made thee.(asv)

Geneza 17:5 Şi nu va mai fi chemat numele tău Avram, ci numele tău va fi Avraam, pentru că te-am făcut tată al multor naţiuni.(RO)

Genesis 17:5 Neither shall thy name{H8034} any more be called{H7121}{(H8735)} Abram{H87}, but thy name{H8034} shall be Abraham{H85}; for a father{H1} of many{H1995} nations{H1471} have I made thee{H5414}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 17:5 Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham; for a father of many nations have I made thee. (kjv)

======= Genesis 17:6 ============

Genesis 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.(asv)

Geneza 17:6 Şi te voi face peste măsură de roditor şi voi face naţiuni din tine şi împăraţi vor ieşi din tine.(RO)

Genesis 17:6 And I will make{H6509} thee exceeding{H3966}{H3966} fruitful{H6509}{(H8689)}, and I will make{H5414}{(H8804)} nations{H1471} of thee, and kings{H4428} shall come out{H3318}{(H8799)} of thee. (kjv-strongs#)

Gen 17:6 And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. (kjv)

======= Genesis 17:7 ============

Genesis 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee.(asv)

Geneza 17:7 Şi voi întemeia legământul meu între mine şi tine şi sămânţa ta după tine în generaţiile lor, ca legământ fără de sfârşit, pentru a-ţi fi Dumnezeu ţie şi seminţei tale după tine.(RO)

Genesis 17:7 And I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} between me and thee and thy seed{H2233} after thee{H310} in their generations{H1755} for an everlasting{H5769} covenant{H1285}, to be a God{H430} unto thee, and to thy seed{H2233} after thee{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. (kjv)

======= Genesis 17:8 ============

Genesis 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land of thy sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.(asv)

Geneza 17:8 Şi îţi voi da ţie şi seminţei tale după tine ţara în care eşti străin, toată ţara lui Canaan, ca stăpânire fără de sfârşit; şi voi fi Dumnezeul lor.(RO)

Genesis 17:8 And I will give{H5414}{(H8804)} unto thee, and to thy seed{H2233} after thee{H310}, the land{H776} wherein thou art a stranger{H4033}, all the land{H776} of Canaan{H3667}, for an everlasting{H5769} possession{H272}; and I will be their God{H430}. (kjv-strongs#)

Gen 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God. (kjv)

======= Genesis 17:9 ============

Genesis 17:9 And God said unto Abraham, And as for thee, thou shalt keep my covenant, thou, and thy seed after thee throughout their generations.(asv)

Geneza 17:9 ¶ Şi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Tu, aşadar, vei ţine legământul meu, tu şi sămânţa ta după tine, în generaţiile lor.(RO)

Genesis 17:9 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Thou shalt keep{H8104}{(H8799)} my covenant{H1285} therefore, thou, and thy seed{H2233} after thee{H310} in their generations{H1755}. (kjv-strongs#)

Gen 17:9 And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations. (kjv)

======= Genesis 17:10 ============

Genesis 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee: every male among you shall be circumcised.(asv)

Geneza 17:10 Acesta [este] legământul meu, pe care voi îl veţi ţine, între mine şi tine şi sămânţa ta după tine: Fiecare copil de parte bărbătească dintre voi va fi circumcis.(RO)

Genesis 17:10 This is my covenant{H1285}, which ye shall keep{H8104}{(H8799)}, between me and you and thy seed{H2233} after thee{H310}; Every man child{H2145} among you shall be circumcised{H4135}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. (kjv)

======= Genesis 17:11 ============

Genesis 17:11 And ye shall be circumcised in the flesh of your foreskin; and it shall be a token of a covenant betwixt me and you.(asv)

Geneza 17:11 Şi veţi circumcide pielea prepuţului vostru şi aceasta va fi un semn al legământului dintre mine şi voi.(RO)

Genesis 17:11 And ye shall circumcise{H5243}{(H8804)} the flesh{H1320} of your foreskin{H6190}; and it shall be a token{H226} of the covenant{H1285} betwixt me and you. (kjv-strongs#)

Gen 17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. (kjv)

======= Genesis 17:12 ============

Genesis 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every male throughout your generations, he that is born in the house, or bought with money of any foreigner that is not of thy seed.(asv)

Geneza 17:12 Şi cel ce este în vârstă de opt zile va fi circumcis între voi, fiecare copil de parte bărbătească în generaţiile voastre, cel născut în casă, sau cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu [este] din sămânţa ta.(RO)

Genesis 17:12 And he that is eight{H8083} days{H3117} old{H1121} shall be circumcised{H4135}{(H8735)} among you, every man child{H2145} in your generations{H1755}, he that is born{H3211} in the house{H1004}, or bought{H4736} with money{H3701} of any stranger{H1121}{H5236}, which is not of thy seed{H2233}. (kjv-strongs#)

Gen 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. (kjv)

======= Genesis 17:13 ============

Genesis 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.(asv)

Geneza 17:13 Cel născut în casa ta şi cel cumpărat cu banii tăi trebuie să fie circumcis, şi legământul meu va fi în carnea voastră ca legământ fără de sfârşit.(RO)

Genesis 17:13 He that is born{H3211} in thy house{H1004}, and he that is bought{H4736} with thy money{H3701}, must needs{H4135}{(H8736)} be circumcised{H4135}{(H8735)}: and my covenant{H1285} shall be in your flesh{H1320} for an everlasting{H5769} covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. (kjv)

======= Genesis 17:14 ============

Genesis 17:14 And the uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.(asv)

Geneza 17:14 Şi copilul de parte bărbătească necircumcis, a cărui piele a prepuţului său nu este circumcisă, acel suflet va fi stârpit din poporul său; el a rupt legământul meu.(RO)

Genesis 17:14 And the uncircumcised{H6189} man child{H2145} whose{H834} flesh{H1320} of his foreskin{H6190} is not circumcised{H4135}{(H8735)}, that soul{H5315} shall be cut off{H3772}{(H8738)} from his people{H5971}; he hath broken{H6565}{(H8689)} my covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant. (kjv)

======= Genesis 17:15 ============

Genesis 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.(asv)

Geneza 17:15 ¶ Şi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Cât despre Sarai, soţia ta, nu vei [mai] chema numele ei Sarai, ci Sara [va fi] numele ei.(RO)

Genesis 17:15 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, As for Sarai{H8297} thy wife{H802}, thou shalt not call{H7121}{(H8799)} her name{H8034} Sarai{H8297}, but{H3588} Sarah{H8283} shall her name{H8034} be. (kjv-strongs#)

Gen 17:15 And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. (kjv)

======= Genesis 17:16 ============

Genesis 17:16 And I will bless her, and moreover I will give thee a son of her: yea, I will bless her, and she shall be [a mother of] nations; kings of peoples shall be of her.(asv)

Geneza 17:16 Şi o voi binecuvânta şi de asemenea îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta şi ea va fi [o mamă] de naţiuni, împăraţi de popoare vor ieşi din ea.(RO)

Genesis 17:16 And I will bless{H1288}{(H8765)} her, and give{H5414}{(H8804)} thee a son{H1121} also of her: yea, I will bless{H1288}{(H8765)} her, and she shall be a mother of nations{H1471}; kings{H4428} of people{H5971} shall be of her. (kjv-strongs#)

Gen 17:16 And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her. (kjv)

======= Genesis 17:17 ============

Genesis 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is a hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?(asv)

Geneza 17:17 Atunci Avraam a căzut [cu] faţa sa la [pământ] şi a râs şi a spus în inima lui: Îi va fi născut [un copil] celui ce este în vârstă de o sută de ani? Şi va naşte Sara, care are nouăzeci de ani?(RO)

Genesis 17:17 Then Abraham{H85} fell{H5307}{(H8799)} upon his face{H6440}, and laughed{H6711}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)} in his heart{H3820}, Shall a child be born{H3205}{(H8735)} unto him that is an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}? and shall Sarah{H8283}, that is ninety{H8673} years{H8141} old{H1323}, bear{H3205}{(H8799)}? (kjv-strongs#)

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear? (kjv)

======= Genesis 17:18 ============

Genesis 17:18 And Abraham said unto God, Oh that Ishmael might live before thee!(asv)

Geneza 17:18 Şi Avraam i-a spus lui Dumnezeu: O, de ar putea trăi Ismael înaintea ta!(RO)

Genesis 17:18 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto God{H430}, O that{H3863} Ishmael{H3458} might live{H2421}{(H8799)} before thee{H6440}! (kjv-strongs#)

Gen 17:18 And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee! (kjv)

======= Genesis 17:19 ============

Genesis 17:19 And God said, Nay, but Sarah thy wife shall bear thee a son; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his seed after him. [(asv)

Geneza 17:19 Şi Dumnezeu a spus: Sara, soţia ta, într-adevăr, îţi va naşte un fiu şi îi vei pune numele Isaac; şi voi întemeia legământul meu cu el, ca legământ fără de sfârşit, [şi] cu sămânţa lui după el.(RO)

Genesis 17:19 And God{H430} said{H559}{(H8799)}, Sarah{H8283} thy wife{H802} shall bear{H3205}{(H8802)} thee a son{H1121} indeed{H61}; and thou shalt call{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Isaac{H3327}: and I will establish{H6965}{(H8689)} my covenant{H1285} with him for an everlasting{H5769} covenant{H1285}, and with his seed{H2233} after him{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 17:19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. (kjv)

======= Genesis 17:20 ============

Genesis 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.(asv)

Geneza 17:20 Şi cât despre Ismael, te-am auzit: Iată, l-am binecuvântat şi îl voi face roditor şi îl voi înmulţi peste măsură, doisprezece prinţi va naşte şi îl voi face o mare naţiune.(RO)

Genesis 17:20 And as for Ishmael{H3458}, I have heard thee{H8085}{(H8804)}: Behold, I have blessed{H1288}{(H8765)} him, and will make him fruitful{H6509}{(H8689)}, and will multiply{H7235}{(H8689)} him exceedingly{H3966}{H3966}; twelve{H6240}{H8147} princes{H5387} shall he beget{H3205}{(H8686)}, and I will make him{H5414}{(H8804)} a great{H1419} nation{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 17:20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation. (kjv)

======= Genesis 17:21 ============

Genesis 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, whom Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.(asv)

Geneza 17:21 Dar legământul meu îl voi întemeia cu Isaac, pe care Sara ţi-l va naşte la timpul cuvenit, în anul viitor.(RO)

Genesis 17:21 But my covenant{H1285} will I establish{H6965}{(H8686)} with Isaac{H3327}, which Sarah{H8283} shall bear{H3205}{(H8799)} unto thee at this set time{H4150} in the next{H312} year{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 17:21 But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. (kjv)

======= Genesis 17:22 ============

Genesis 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham.(asv)

Geneza 17:22 Şi a terminat de vorbit cu el, iar Dumnezeu s-a înălţat de la Avraam.(RO)

Genesis 17:22 And he left off{H3615}{(H8762)} talking{H1696}{(H8763)} with him, and God{H430} went up{H5927}{(H8799)} from Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 17:22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham. (kjv)

======= Genesis 17:23 ============

Genesis 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.(asv)

Geneza 17:23 ¶ Şi Avraam a luat pe Ismael, fiul său, şi pe toţi cei născuţi în casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi cu banii lui, fiecare parte bărbătească între oamenii casei lui Avraam, şi a circumcis pielea prepuţului lor chiar în aceeaşi zi, aşa cum Dumnezeu îi spusese.(RO)

Genesis 17:23 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} Ishmael{H3458} his son{H1121}, and all that were born{H3211} in his house{H1004}, and all that were bought{H4736} with his money{H3701}, every male{H2145} among the men{H582} of Abraham's{H85} house{H1004}; and circumcised{H4135}{(H8799)} the flesh{H1320} of their foreskin{H6190} in the selfsame{H6106} day{H3117}, as God{H430} had said{H1696}{(H8765)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 17:23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him. (kjv)

======= Genesis 17:24 ============

Genesis 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.(asv)

Geneza 17:24 Şi Avraam [era] în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis în pielea prepuţului său.(RO)

Genesis 17:24 And Abraham{H85} was ninety{H8673} years{H8141} old{H1121} and nine{H8672}, when he was circumcised{H4135}{(H8736)} in the flesh{H1320} of his foreskin{H6190}. (kjv-strongs#)

Gen 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (kjv)

======= Genesis 17:25 ============

Genesis 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.(asv)

Geneza 17:25 Şi Ismael, fiul său, avea treisprezece ani când a fost circumcis în pielea prepuţului său.(RO)

Genesis 17:25 And Ishmael{H3458} his son{H1121} was thirteen{H6240}{H7969} years{H8141} old{H1121}, when he was circumcised{H4135}{(H8736)} in the flesh{H1320} of his foreskin{H6190}. (kjv-strongs#)

Gen 17:25 And Ishmael his son was thirteen years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin. (kjv)

======= Genesis 17:26 ============

Genesis 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.(asv)

Geneza 17:26 Chiar în aceeaşi zi a fost Avraam circumcis şi Ismael, fiul său.(RO)

Genesis 17:26 In the selfsame{H6106} day{H3117} was Abraham{H85} circumcised{H4135}{(H8738)}, and Ishmael{H3458} his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 17:26 In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son. (kjv)

======= Genesis 17:27 ============

Genesis 17:27 And all the men of his house, those born in the house, and those bought with money of a foreigner, were circumcised with him.(asv)

Geneza 17:27 Şi toţi oamenii din casa lui, născuţi în casă şi cumpăraţi cu bani de la străin, au fost circumcişi împreună cu el.(RO)

Genesis 17:27 And all the men{H582} of his house{H1004}, born{H3211} in the house{H1004}, and bought{H4736} with money{H3701} of the stranger{H1121}{H5236}, were circumcised{H4135}{(H8738)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 17:27 And all the men of his house, born in the house, and bought with money of the stranger, were circumcised with him.(kjv)

======= Genesis 18:1 ============

Genesis 18:1 And Jehovah appeared unto him by the oaks of Mamre, as he sat in the tent door in the heat of the day;(asv)

Geneza 18:1 Şi DOMNUL i s-a arătat în câmpiile lui Mamre şi [Avraam] şedea în uşa cortului, în arşiţa zilei.(RO)

Genesis 18:1 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him in the plains{H436} of Mamre{H4471}: and he sat{H3427}{(H8802)} in the tent{H168} door{H6607} in the heat{H2527} of the day{H3117}; (kjv-strongs#)

Gen 18:1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day; (kjv)

======= Genesis 18:2 ============

Genesis 18:2 and he lifted up his eyes and looked, and, lo, three men stood over against him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself to the earth,(asv)

Geneza 18:2 Şi şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el; şi când [i-]a văzut, a alergat de la uşa cortului să îi întâmpine şi s-a aplecat la pământ,(RO)

Genesis 18:2 And he lift up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869} and looked{H7200}{(H8799)}, and, lo, three{H7969} men{H582} stood{H5324}{(H8737)} by him: and when he saw{H7200}{(H8799)} them, he ran{H7323}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} them from the tent{H168} door{H6607}, and bowed{H7812}{(H8691)} himself toward the ground{H776}, (kjv-strongs#)

Gen 18:2 And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground, (kjv)

======= Genesis 18:3 ============

Genesis 18:3 and said, My lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:(asv)

Geneza 18:3 Şi a spus: Domnul meu, dacă am găsit acum favoare înaintea ochilor tăi, te rog, nu trece de la servitorul tău;(RO)

Genesis 18:3 And said{H559}{(H8799)}, My Lord{H136}, if now I have found{H4672}{(H8804)} favour{H2580} in thy sight{H5869}, pass not away{H5674}{(H8799)}, I pray thee, from thy servant{H5650}: (kjv-strongs#)

Gen 18:3 And said, My LORD, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant: (kjv)

======= Genesis 18:4 ============

Genesis 18:4 let now a little water be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:(asv)

Geneza 18:4 Lăsaţi să se aducă puţină apă, vă rog, şi spălaţi-vă picioarele şi odihniţi-vă sub pom;(RO)

Genesis 18:4 Let a little{H4592} water{H4325}, I pray you{H4994}, be fetched{H3947}{(H8714)}, and wash{H7364}{(H8798)} your feet{H7272}, and rest yourselves{H8172}{(H8734)} under the tree{H6086}: (kjv-strongs#)

Gen 18:4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree: (kjv)

======= Genesis 18:5 ============

Genesis 18:5 and I will fetch a morsel of bread, and strengthen ye your heart; after that ye shall pass on: forasmuch as ye are come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.(asv)

Geneza 18:5 Şi voi aduce o bucată de pâine şi mângâiaţi-vă inimile; după aceea veţi trece mai departe, fiindcă de aceea aţi venit voi la servitorul vostru. Iar ei au spus: Aşa să faci, precum ai spus.(RO)

Genesis 18:5 And I will fetch{H3947}{(H8799)} a morsel{H6595} of bread{H3899}, and comfort ye{H5582}{(H8798)} your hearts{H3820}; after that{H310} ye shall pass on{H5674}{(H8799)}: for therefore are ye come{H5674}{(H8804)} to{H5921} your servant{H5650}. And they said{H1696}{(H8765)}, So do{H6213}{(H8799)}, as thou hast said{H559}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:5 And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said. (kjv)

======= Genesis 18:6 ============

Genesis 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes.(asv)

Geneza 18:6 Şi Avraam s-a grăbit în cort la Sara şi a spus: Pregăteşte repede trei măsuri din floarea făinii, frământ[-o] şi fă turte pe vatră.(RO)

Genesis 18:6 And Abraham{H85} hastened{H4116}{(H8762)} into the tent{H168} unto Sarah{H8283}, and said{H559}{(H8799)}, Make ready quickly{H4116}{(H8761)} three{H7969} measures{H5429} of fine{H5560} meal{H7058}, knead{H3888}{(H8798)} it, and make{H6213} cakes{H5692} upon the hearth{H6213}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. (kjv)

======= Genesis 18:7 ============

Genesis 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto the servant; and he hasted to dress it.(asv)

Geneza 18:7 Şi Avraam a alergat la cireadă şi a adus un viţel fraged şi bun şi [l-]a dat unui tânăr, iar acesta s-a grăbit să îl pregătească.(RO)

Genesis 18:7 And Abraham{H85} ran{H7323}{(H8804)} unto the herd{H1241}, and fetcht{H3947}{(H8799)} a calf{H1121}{H1241} tender{H7390} and good{H2896}, and gave{H5414}{(H8799)} it unto a young man{H5288}; and he hasted{H4116}{(H8762)} to dress{H6213}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hasted to dress it. (kjv)

======= Genesis 18:8 ============

Genesis 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.(asv)

Geneza 18:8 Şi a luat unt şi lapte şi viţelul pe care l-a pregătit şi [l-]a pus înaintea lor şi a stat în picioare lângă ei sub pom şi au mâncat.(RO)

Genesis 18:8 And he took{H3947}{(H8799)} butter{H2529}, and milk{H2461}, and the calf{H1121}{H1241} which he had dressed{H6213}{(H8804)}, and set{H5414}{(H8799)} it before them{H6440}; and he stood{H5975}{(H8802)} by them under the tree{H6086}, and they did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them; and he stood by them under the tree, and they did eat. (kjv)

======= Genesis 18:9 ============

Genesis 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.(asv)

Geneza 18:9 ¶ Iar ei i-au spus: Unde [este] Sara, soţia ta? Iar el a spus: Iată, în cort.(RO)

Genesis 18:9 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Where{H346} is Sarah{H8283} thy wife{H802}? And he said{H559}{(H8799)}, Behold, in the tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 18:9 And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. (kjv)

======= Genesis 18:10 ============

Genesis 18:10 And he said, I will certainly return unto thee when the season cometh round; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard in the tent door, which was behind him.(asv)

Geneza 18:10 Iar el a spus: Eu cu adevărat mă voi întoarce la tine, conform timpului vieţii; şi, iată, Sara, soţia ta, va avea un fiu. Şi Sara a auzit [aceasta] în uşa cortului, care [era] în spatele lui.(RO)

Genesis 18:10 And he said{H559}{(H8799)}, I will certainly{H7725}{(H8800)} return{H7725}{(H8799)} unto thee according to the time{H6256} of life{H2416}; and, lo, Sarah{H8283} thy wife{H802} shall have a son{H1121}. And Sarah{H8283} heard{H8085}{(H8802)} it in the tent{H168} door{H6607}, which was behind him{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 18:10 And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. (kjv)

======= Genesis 18:11 ============

Genesis 18:11 Now Abraham and Sarah were old, [and] well stricken in age; it had ceased to be with Sarah after the manner of women.(asv)

Geneza 18:11 Acum Avraam şi Sara [erau] bătrâni [şi] mult înaintaţi în vârstă [şi] a încetat a mai fi cu Sara, conform rânduielii femeilor.(RO)

Genesis 18:11 Now Abraham{H85} and Sarah{H8283} were old{H2205} and well stricken{H935}{(H8802)} in age{H3117}; and it ceased{H2308}{(H8804)} to be with Sarah{H8283} after the manner{H734} of women{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 18:11 Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women. (kjv)

======= Genesis 18:12 ============

Genesis 18:12 And Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?(asv)

Geneza 18:12 De aceea Sara a râs în ea însăşi, spunând: După ce am îmbătrânit să mai am eu plăcere, domnul meu fiind şi el bătrân?(RO)

Genesis 18:12 Therefore Sarah{H8283} laughed{H6711}{(H8799)} within herself{H7130}, saying{H559}{(H8800)}, After{H310} I am waxed old{H1086}{(H8800)} shall I have pleasure{H5730}, my lord{H113} being old also{H2204}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 18:12 Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also? (kjv)

======= Genesis 18:13 ============

Genesis 18:13 And Jehovah said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, who am old?(asv)

Geneza 18:13 Şi DOMNUL i-a spus lui Avraam: Pentru ce a râs Sara, spunând: Cu adevărat să nasc eu, care sunt bătrână?(RO)

Genesis 18:13 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Wherefore{H4100} did Sarah{H8283} laugh{H6711}{(H8804)}, saying{H559}{(H8800)}, Shall I of a surety{H552} bear{H3205}{(H8799)} a child, which{H589} am old{H2204}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 18:13 And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? (kjv)

======= Genesis 18:14 ============

Genesis 18:14 Is anything too hard for Jehovah? At the set time I will return unto thee, when the season cometh round, and Sarah shall have a son.(asv)

Geneza 18:14 Este vreun lucru prea greu pentru DOMNUL? La timpul rânduit mă voi întoarce la tine, conform timpului vieţii; şi Sara va avea un fiu.(RO)

Genesis 18:14 Is{H6381} any thing{H1697} too hard{H6381}{(H8735)} for the LORD{H3068}? At the time appointed{H4150} I will return{H7725}{(H8799)} unto thee, according to the time{H6256} of life{H2416}, and Sarah{H8283} shall have a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 18:14 Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. (kjv)

======= Genesis 18:15 ============

Genesis 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.(asv)

Geneza 18:15 Atunci Sara a negat, spunând: Nu am râs: pentru că îi era teamă. Dar el a spus: Ba da, ai râs.(RO)

Genesis 18:15 Then Sarah{H8283} denied{H3584}{(H8762)}, saying{H559}{(H8800)}, I laughed{H6711}{(H8804)} not; for she was afraid{H3372}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)}, Nay{H3808}; but thou didst laugh{H6711}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh. (kjv)

======= Genesis 18:16 ============

Genesis 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.(asv)

Geneza 18:16 ¶ Şi oamenii s-au ridicat de acolo şi au privit spre Sodoma: Şi Avraam a mers cu ei să îi conducă pe cale.(RO)

Genesis 18:16 And the men{H582} rose up{H6965}{(H8799)} from thence, and looked{H8259}{(H8686)} toward{H6440} Sodom{H5467}: and Abraham{H85} went{H1980}{(H8802)} with them to bring them on the way{H7971}{(H8763)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way. (kjv)

======= Genesis 18:17 ============

Genesis 18:17 And Jehovah said, Shall I hide from Abraham that which I do;(asv)

Geneza 18:17 Şi DOMNUL a spus: Voi ascunde eu de Avraam ceea ce fac,(RO)

Genesis 18:17 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8804)}, Shall I hide{H3680}{(H8764)} from Abraham{H85} that thing which{H834} I do{H6213}{(H8802)}; (kjv-strongs#)

Gen 18:17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do; (kjv)

======= Genesis 18:18 ============

Genesis 18:18 seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?(asv)

Geneza 18:18 Văzând că Avraam cu adevărat va deveni o naţiune mare şi puternică şi toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate în el?(RO)

Genesis 18:18 Seeing that Abraham{H85} shall surely become a great{H1419} and mighty{H6099} nation{H1471}, and all the nations{H1471} of the earth{H776} shall be blessed{H1288}{(H8738)} in him? (kjv-strongs#)

Gen 18:18 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? (kjv)

======= Genesis 18:19 ============

Genesis 18:19 For I have known him, to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of Jehovah, to do righteousness and justice; to the end that Jehovah may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.(asv)

Geneza 18:19 Pentru că îl cunosc că va porunci copiilor săi şi casei lui după el şi ei vor ţine calea DOMNULUI, pentru a face dreptate şi judecată, ca DOMNUL să aducă peste Avraam ceea ce a vorbit despre el.(RO)

Genesis 18:19 For I know{H3045}{(H8804)} him, that{H834} he will command{H6680}{(H8762)} his children{H1121} and his household{H1004} after him{H310}, and they shall keep{H8104}{(H8804)} the way{H1870} of the LORD{H3068}, to do{H6213}{(H8800)} justice{H6666} and judgment{H4941}; that the LORD{H3068} may bring{H935}{(H8687)} upon Abraham{H85} that which he hath spoken{H1696}{(H8765)} of him. (kjv-strongs#)

Gen 18:19 For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. (kjv)

======= Genesis 18:20 ============

Genesis 18:20 And Jehovah said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;(asv)

Geneza 18:20 Şi DOMNUL a spus: Pentru că strigătul Sodomei şi Gomorei este mare şi pentru că păcatul lor este foarte apăsător,(RO)

Genesis 18:20 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, Because the cry{H2201} of Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017} is great{H7227}, and because their sin{H2403} is very{H3966} grievous{H3513}{(H8804)}; (kjv-strongs#)

Gen 18:20 And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous; (kjv)

======= Genesis 18:21 ============

Genesis 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.(asv)

Geneza 18:21 Voi coborî acum şi voi vedea dacă au făcut în întregime conform cu strigătul ei, ce a venit până la mine; şi dacă nu, voi şti.(RO)

Genesis 18:21 I will go down{H3381}{(H8799)} now, and see{H7200}{(H8799)} whether they have done{H6213}{(H8804)} altogether{H3617} according to the cry{H6818} of it, which is come{H935}{(H8802)} unto me; and if not, I will know{H3045}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know. (kjv)

======= Genesis 18:22 ============

Genesis 18:22 And the men turned from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before Jehovah.(asv)

Geneza 18:22 Şi bărbaţii şi-au întors feţele de acolo şi au mers spre Sodoma, dar Avraam mai stătea [încă] în picioare înaintea DOMNULUI.(RO)

Genesis 18:22 And the men{H582} turned their faces{H6437}{(H8799)} from thence, and went{H3212}{(H8799)} toward Sodom{H5467}: but Abraham{H85} stood{H5975}{(H8802)} yet{H5750} before{H6440} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 18:22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD. (kjv)

======= Genesis 18:23 ============

Genesis 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou consume the righteous with the wicked?(asv)

Geneza 18:23 ¶ Şi Avraam s-a apropiat şi a spus: Vei nimici de asemenea pe cel drept cu cel stricat?(RO)

Genesis 18:23 And Abraham{H85} drew near{H5066}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)}, Wilt thou also destroy{H5595}{(H8799)} the righteous{H6662} with{H5973} the wicked{H7563}? (kjv-strongs#)

Gen 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? (kjv)

======= Genesis 18:24 ============

Genesis 18:24 Peradventure there are fifty righteous within the city: wilt thou consume and not spare the place for the fifty righteous that are therein?(asv)

Geneza 18:24 De ar fi cumva cincizeci de drepţi înăuntrul cetăţii: vei nimici de asemenea şi nu vei cruţa locul pentru cei cinzeci de drepţi care [sunt] în el?(RO)

Genesis 18:24 Peradventure there be{H3426} fifty{H2572} righteous{H6662} within{H8432} the city{H5892}: wilt thou also destroy{H5595}{(H8799)} and not spare{H5375}{(H8799)} the place{H4725} for{H4616} the fifty{H2572} righteous{H6662} that are therein{H7130}? (kjv-strongs#)

Gen 18:24 Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein? (kjv)

======= Genesis 18:25 ============

Genesis 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from thee: shall not the Judge of all the earth do right?(asv)

Geneza 18:25 Departe de tine fie să faci astfel, să ucizi pe cel drept cu cel stricat şi cel drept să fie ca cel stricat, departe de tine fie aceasta. Nu va face dreptate Judecătorul întregului pământ?(RO)

Genesis 18:25 That be far{H2486} from thee to do{H6213}{(H8800)} after this manner{H1697}, to slay{H4191}{(H8687)} the righteous{H6662} with the wicked{H7563}: and that the righteous{H6662} should be as the wicked{H7563}, that be far{H2486} from thee: Shall not the Judge{H8199}{(H8802)} of all the earth{H776} do{H6213}{(H8799)} right{H4941}? (kjv-strongs#)

Gen 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right? (kjv)

======= Genesis 18:26 ============

Genesis 18:26 And Jehovah said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sake.(asv)

Geneza 18:26 Iar DOMNUL a spus: Dacă găsesc în Sodoma cincizeci de drepţi înăuntrul cetăţii, atunci voi cruţa tot acel loc din cauza lor.(RO)

Genesis 18:26 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)}, If I find{H4672}{(H8799)} in Sodom{H5467} fifty{H2572} righteous{H6662} within{H8432} the city{H5892}, then I will spare{H5375}{(H8804)} all the place{H4725} for their sakes. (kjv-strongs#)

Gen 18:26 And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. (kjv)

======= Genesis 18:27 ============

Genesis 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, who am but dust and ashes:(asv)

Geneza 18:27 Şi Avraam a răspuns şi a zis: Iată acum, cutez să vorbesc Domnului, [eu,] care [sunt doar] ţărână şi cenuşă;(RO)

Genesis 18:27 And Abraham{H85} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, Behold now, I have taken upon me{H2974}{(H8689)} to speak{H1696}{(H8763)} unto the Lord{H136}, which{H595} am but dust{H6083} and ashes{H665}: (kjv-strongs#)

Gen 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the LORD, which am but dust and ashes: (kjv)

======= Genesis 18:28 ============

Genesis 18:28 peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, I will not destroy it, if I find there forty and five.(asv)

Geneza 18:28 De ar lipsi cumva cinci din cei cincizeci de drepţi: vei distruge toată cetatea [pentru lipsa a] cinci? Iar el a spus: Dacă găsesc acolo patruzeci şi cinci, nu [o] voi distruge.(RO)

Genesis 18:28 Peradventure there shall lack{H2637}{(H8799)} five{H2568} of the fifty{H2572} righteous{H6662}: wilt thou destroy{H7843}{(H8686)} all the city{H5892} for lack of five{H2568}? And he said{H559}{(H8799)}, If I find{H4672}{(H8799)} there forty{H705} and five{H2568}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it. (kjv-strongs#)

Gen 18:28 Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for lack of five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy it. (kjv)

======= Genesis 18:29 ============

Genesis 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for the forty's sake.(asv)

Geneza 18:29 Şi i-a vorbit din nou şi a spus: De ar fi cumva patruzeci găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu voi face [aceasta] din cauza [celor ]patruzeci.(RO)

Genesis 18:29 And he spake{H1696}{(H8763)} unto him yet again{H3254}{(H8686)}, and said{H559}{(H8799)}, Peradventure there shall be forty{H705} found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not do{H6213}{(H8799)} it for forty's{H705} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do it for forty's sake. (kjv)

======= Genesis 18:30 ============

Genesis 18:30 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak: peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there.(asv)

Geneza 18:30 Iar el i-a spus: Să nu se mânie Domnul şi voi vorbi: De ar fi cumva treizeci găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu voi face [aceasta], dacă găsesc treizeci acolo.(RO)

Genesis 18:30 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Oh{H4994} let not the Lord{H136} be angry{H2734}{(H8799)}, and I will speak{H1696}{(H8762)}: Peradventure there shall thirty{H7970} be found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not do{H6213}{(H8799)} it, if I find{H4672}{(H8799)} thirty{H7970} there. (kjv-strongs#)

Gen 18:30 And he said unto him, Oh let not the LORD be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do it, if I find thirty there. (kjv)

======= Genesis 18:31 ============

Genesis 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for the twenty's sake.(asv)

Geneza 18:31 Iar el a spus: Iată acum, eu cutez să vorbesc Domnului: De ar fi cumva douăzeci găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu [o] voi distruge din cauza a douăzeci.(RO)

Genesis 18:31 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, I have taken upon me{H2974}{(H8689)} to speak{H1696}{(H8763)} unto the Lord{H136}: Peradventure there shall be twenty{H6242} found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it for twenty's{H6242} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the LORD: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy it for twenty's sake. (kjv)

======= Genesis 18:32 ============

Genesis 18:32 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for the ten's sake.(asv)

Geneza 18:32 Iar el a spus: Să nu se mânie Domnul şi voi mai vorbi doar de această dată: De ar fi cumva [doar] zece găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu[ o] voi distruge din cauza a zece.(RO)

Genesis 18:32 And he said{H559}{(H8799)}, Oh let not the Lord{H136} be angry{H2734}{(H8799)}, and I will speak{H1696}{(H8762)} yet{H389} but this once{H6471}: Peradventure ten{H6235} shall be found{H4672}{(H8735)} there. And he said{H559}{(H8799)}, I will not destroy{H7843}{(H8686)} it for ten's{H6235} sake. (kjv-strongs#)

Gen 18:32 And he said, Oh let not the LORD be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten's sake. (kjv)

======= Genesis 18:33 ============

Genesis 18:33 And Jehovah went his way, as soon as he had left off communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.(asv)

Geneza 18:33 Şi DOMNUL a plecat imediat după ce a încetat să vorbească îndeaproape cu Avraam şi Avraam s-a întors la locul său.(RO)

Genesis 18:33 And the LORD{H3068} went his way{H3212}{(H8799)}, as soon as{H834} he had left{H3615}{(H8765)} communing{H1696}{(H8763)} with Abraham{H85}: and Abraham{H85} returned{H7725}{(H8804)} unto his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 18:33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.(kjv)

======= Genesis 19:1 ============

Genesis 19:1 And the two angels came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot saw them, and rose up to meet them; and he bowed himself with his face to the earth;(asv)

Geneza 19:1 Şi pe seară, doi îngeri au venit la Sodoma; şi Lot şedea în poarta Sodomei; şi Lot, văzându[-i], s-a ridicat să îi întâmpine şi s-a aplecat cu faţa sa la pământ;(RO)

Genesis 19:1 And there came{H935}{(H8799)} two{H8147} angels{H4397} to Sodom{H5467} at even{H6153}; and Lot{H3876} sat{H3427}{(H8802)} in the gate{H8179} of Sodom{H5467}: and Lot{H3876} seeing{H7200}{(H8799)} them rose up{H6965}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} them; and he bowed{H7812}{(H8691)} himself with his face{H639} toward the ground{H776}; (kjv-strongs#)

Gen 19:1 And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom: and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground; (kjv)

======= Genesis 19:2 ============

Genesis 19:2 and he said, Behold now, my lords, turn aside, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your way. And they said, Nay; but we will abide in the street all night.(asv)

Geneza 19:2 Şi a spus: Iată acum, domnii mei, abateţi-vă, vă rog, în casa servitorului vostru şi rămâneţi toată noaptea şi spălaţi-vă picioarele şi vă veţi trezi devreme să mergeţi pe căile voastre. Iar ei au spus: Nu, ci vom sta în stradă toată noaptea.(RO)

Genesis 19:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, my lords{H113}, turn in{H5493}{(H8798)}, I pray you, into your servant's{H5650} house{H1004}, and tarry all night{H3885}{(H8798)}, and wash{H7364}{(H8798)} your feet{H7272}, and ye shall rise up early{H7925}{(H8689)}, and go{H1980}{(H8804)} on your ways{H1870}. And they said{H559}{(H8799)}, Nay; but we will abide{H3885} in the street{H7339} all night{H3885}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:2 And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night. (kjv)

======= Genesis 19:3 ============

Genesis 19:3 And he urged them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.(asv)

Geneza 19:3 Dar el a insistat pe lângă ei foarte mult şi s-au abătut la el şi au intrat în casa lui şi a făcut pentru ei un ospăţ şi a copt azimă şi au mâncat.(RO)

Genesis 19:3 And he pressed{H6484}{(H8799)} upon them greatly{H3966}; and they turned in{H5493}{(H8799)} unto him, and entered{H935}{(H8799)} into his house{H1004}; and he made{H6213}{(H8799)} them a feast{H4960}, and did bake{H644}{(H8804)} unleavened bread{H4682}, and they did eat{H398}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:3 And he pressed upon them greatly; and they turned in unto him, and entered into his house; and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. (kjv)

======= Genesis 19:4 ============

Genesis 19:4 But before they lay down, the men of the city, [even] the men of Sodom, compassed the house round, both young and old, all the people from every quarter;(asv)

Geneza 19:4 ¶ Dar înainte să se culce, bărbaţii cetăţii, bărbaţii din Sodoma, au încercuit casa, deopotrivă bătrâni şi tineri, tot poporul din fiecare parte [a cetăţii];(RO)

Genesis 19:4 But before they lay down{H7901}{(H8799)}, the men{H582} of the city{H5892}, even the men{H582} of Sodom{H5467}, compassed{H5437} the house{H1004} round{H5437}{(H8738)}, both old{H2205} and young{H5288}, all the people{H5971} from every quarter{H7097}: (kjv-strongs#)

Gen 19:4 But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter: (kjv)

======= Genesis 19:5 ============

Genesis 19:5 and they called unto Lot, and said unto him, Where are the men that came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them.(asv)

Geneza 19:5 Şi au chemat pe Lot şi i-au spus: Unde [sunt] bărbaţii care au venit la tine în această noapte? Scoate-i afară la noi să îi cunoaştem.(RO)

Genesis 19:5 And they called{H7121}{(H8799)} unto Lot{H3876}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Where are the men{H582} which came in{H935}{(H8804)} to thee this night{H3915}? bring them out{H3318}{(H8685)} unto us, that we may know{H3045}{(H8799)} them. (kjv-strongs#)

Gen 19:5 And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came in to thee this night? bring them out unto us, that we may know them. (kjv)

======= Genesis 19:6 ============

Genesis 19:6 And Lot went out unto them to the door, and shut the door after him.(asv)

Geneza 19:6 Şi Lot a ieşit la uşă la ei şi a închis uşa după el.(RO)

Genesis 19:6 And Lot{H3876} went out{H3318}{(H8799)} at the door{H6607} unto them, and shut{H5462}{(H8804)} the door{H1817} after him{H310}, (kjv-strongs#)

Gen 19:6 And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him, (kjv)

======= Genesis 19:7 ============

Genesis 19:7 And he said, I pray you, my brethren, do not so wickedly.(asv)

Geneza 19:7 Şi a spus: Vă rog, fraţilor, nu faceţi o astfel de stricăciune.(RO)

Genesis 19:7 And said{H559}{(H8799)}, I pray you, brethren{H251}, do not so wickedly{H7489}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:7 And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. (kjv)

======= Genesis 19:8 ============

Genesis 19:8 Behold now, I have two daughters that have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing, forasmuch as they are come under the shadow of my roof.(asv)

Geneza 19:8 Iată acum, am două fete care nu au cunoscut bărbat; lăsaţi-mă, vă rog, să le scot la voi şi faceţi-le precum [este] bine în ochii voştri, numai acestor bărbaţi nu [le] faceţi nimic, căci pentru aceasta au venit sub umbra acoperişului meu.(RO)

Genesis 19:8 Behold now, I have two{H8147} daughters{H1323} which have not known{H3045}{(H8804)} man{H376}; let me, I pray you, bring them out{H3318}{(H8686)} unto you, and do{H6213}{(H8798)} ye to them as is good{H2896} in your eyes{H5869}: only unto these{H411} men{H582} do{H6213}{(H8799)} nothing{H408}{H1697}; for therefore came{H935}{(H8804)} they under the shadow{H6738} of my roof{H6982}. (kjv-strongs#)

Gen 19:8 Behold now, I have two daughters which have not known man; let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes: only unto these men do nothing; for therefore came they under the shadow of my roof. (kjv)

======= Genesis 19:9 ============

Genesis 19:9 And they said, Stand back. And they said, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and drew near to break the door.(asv)

Geneza 19:9 Dar ei au spus: Dă-te înapoi. Şi au spus [din nou]: Acesta a venit să locuiască temporar şi voieşte să fie judecător, acum ne vom purta mai rău cu tine decât cu ei. Şi împingeau cu putere asupra bărbatului, [adică] Lot, şi s-au apropiat să spargă uşa.(RO)

Genesis 19:9 And they said{H559}{(H8799)}, Stand{H5066}{(H8798)} back{H1973}. And they said{H559}{(H8799)} again, This one{H259} fellow came in{H935}{(H8804)} to sojourn{H1481}{(H8800)}, and he will needs{H8199}{(H8800)} be a judge{H8199}{(H8799)}: now will we deal worse{H7489}{(H8686)} with thee, than with them. And they pressed{H6484}{(H8799)} sore{H3966} upon the man{H376}, even Lot{H3876}, and came near{H5066}{(H8799)} to break{H7665}{(H8800)} the door{H1817}. (kjv-strongs#)

Gen 19:9 And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge: now will we deal worse with thee, than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. (kjv)

======= Genesis 19:10 ============

Genesis 19:10 But the men put forth their hand, and brought Lot into the house to them, and shut to the door.(asv)

Geneza 19:10 Dar bărbaţii şi-au întins mâna şi l-au tras pe Lot în casă la ei şi au închis uşa.(RO)

Genesis 19:10 But the men{H582} put forth{H7971}{(H8799)} their hand{H3027}, and pulled{H935}{(H8686)} Lot{H3876} into the house{H1004} to them, and shut{H5462}{(H8804)} to the door{H1817}. (kjv-strongs#)

Gen 19:10 But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. (kjv)

======= Genesis 19:11 ============

Genesis 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door.(asv)

Geneza 19:11 Şi au lovit pe bărbaţii care [erau] la uşa casei cu orbire, deopotrivă pe mici şi mari, astfel că se osteneau să găsească uşa.(RO)

Genesis 19:11 And they smote{H5221}{(H8689)} the men{H582} that were at the door{H6607} of the house{H1004} with blindness{H5575}, both small{H6996} and great{H1419}: so that they wearied{H3811}{(H8799)} themselves to find{H4672}{(H8800)} the door{H6607}. (kjv-strongs#)

Gen 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great: so that they wearied themselves to find the door. (kjv)

======= Genesis 19:12 ============

Genesis 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whomsoever thou hast in the city, bring them out of the place:(asv)

Geneza 19:12 ¶ Şi bărbaţii i-au spus lui Lot: Mai ai pe cineva aici? Ginere şi fiii tăi şi fiicele tale şi pe oricine ai în cetate, scoate[-i] din acest loc,(RO)

Genesis 19:12 And the men{H582} said{H559}{(H8799)} unto Lot{H3876}, Hast thou here{H6311} any{H4310} besides? son in law{H2860}, and thy sons{H1121}, and thy daughters{H1323}, and whatsoever{H834} thou hast in the city{H5892}, bring them out{H3318}{(H8685)} of this place{H4725}: (kjv-strongs#)

Gen 19:12 And the men said unto Lot, Hast thou here any besides? son in law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place: (kjv)

======= Genesis 19:13 ============

Genesis 19:13 for we will destroy this place, because the cry of them is waxed great before Jehovah; and Jehovah hath sent us to destroy it.(asv)

Geneza 19:13 Pentru că vom distruge acest loc, deoarece strigătul lor a crescut mult înaintea feţei DOMNULUI şi DOMNUL ne-a trimis să îl distrugem.(RO)

Genesis 19:13 For we{H587} will destroy{H7843}{(H8688)}{H853} this place{H4725}, because the cry of them{H6818} is waxen great{H1431}{(H8804)} before{H854} the face{H6440} of the LORD{H3068}; and the LORD{H3068} hath sent{H7971}{(H8762)} us to destroy{H7843}{(H8763)} it. (kjv-strongs#)

Gen 19:13 For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the LORD; and the LORD hath sent us to destroy it. (kjv)

======= Genesis 19:14 ============

Genesis 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons-in-law, who married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for Jehovah will destroy the city. But he seemed unto his sons-in-law as one that mocked.(asv)

Geneza 19:14 Şi Lot a ieşit şi a vorbit ginerilor săi, care erau căsătoriţi cu fiicele lui, şi a spus: Ridicaţi-vă, ieşiţi din acest loc, pentru că DOMNUL va distruge această cetate. Dar el părea înaintea ginerilor săi ca unul care batjocorea.(RO)

Genesis 19:14 And Lot{H3876} went out{H3318}{(H8799)}, and spake{H1696}{(H8762)} unto his sons in law{H2860}, which married{H3947}{(H8802)} his daughters{H1323}, and said{H559}{(H8799)}, Up{H6965}{(H8798)}, get you out{H3318}{(H8798)} of this place{H4725}; for the LORD{H3068} will destroy{H7843}{(H8688)} this city{H5892}. But he seemed as one that mocked{H6711}{(H8764)} unto{H5869} his sons in law{H2860}. (kjv-strongs#)

Gen 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place; for the LORD will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons in law. (kjv)

======= Genesis 19:15 ============

Genesis 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters that are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city.(asv)

Geneza 19:15 ¶ Şi când s-a făcut dimineaţa, atunci îngerii au grăbit pe Lot, spunând: Ridică-te, ia pe soţia ta şi pe cele două fiice ale tale, care sunt aici, ca să nu fii mistuit în nelegiuirea cetăţii.(RO)

Genesis 19:15 And when{H3644} the morning{H7837} arose{H5927}{(H8804)}, then the angels{H4397} hastened{H213}{(H8686)} Lot{H3876}, saying{H559}{(H8800)}, Arise{H6965}{(H8798)}, take{H3947}{(H8798)} thy wife{H802}, and thy two{H8147} daughters{H1323}, which are here{H4672}{(H8737)}; lest thou be consumed{H5595}{(H8735)} in the iniquity{H5771} of the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 19:15 And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy two daughters, which are here; lest thou be consumed in the iniquity of the city. (kjv)

======= Genesis 19:16 ============

Genesis 19:16 But he lingered; and the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, Jehovah being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.(asv)

Geneza 19:16 Şi în timp ce el întârzia, bărbaţii au apucat mâna lui şi mâna soţiei lui şi mâna celor două fiice ale lui, DOMNUL fiind milostiv cu el, şi l-au scos şi l-au aşezat în afara cetăţii.(RO)

Genesis 19:16 And while he lingered{H4102}{(H8698)}, the men{H582} laid hold{H2388}{(H8686)} upon his hand{H3027}, and upon the hand{H3027} of his wife{H802}, and upon the hand{H3027} of his two{H8147} daughters{H1323}; the LORD{H3068} being merciful{H2551} unto him: and they brought him forth{H3318}{(H8686)}, and set him{H3240}{(H8686)} without{H2351} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 19:16 And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city. (kjv)

======= Genesis 19:17 ============

Genesis 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the Plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.(asv)

Geneza 19:17 ¶ Şi s-a întâmplat, după ce i-au scos afară, că a spus: Scapă-ţi viaţa; nu privi înapoia ta, nici nu sta în câmpie deschisă, scapă la munte ca nu cumva să fii mistuit.(RO)

Genesis 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth{H3318}{(H8687)} abroad{H2351}, that he said{H559}{(H8799)}, Escape{H4422}{(H8734)} for{H5921} thy life{H5315}; look{H5027}{(H8686)} not behind thee{H310}, neither stay{H5975}{(H8799)} thou in all the plain{H3603}; escape{H4422}{(H8734)} to the mountain{H2022}, lest thou be consumed{H5595}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:17 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed. (kjv)

======= Genesis 19:18 ============

Genesis 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my lord:(asv)

Geneza 19:18 Şi Lot le-a spus: Nu! Te rog, Domnul meu;(RO)

Genesis 19:18 And Lot{H3876} said{H559}{(H8799)} unto them, Oh, not so, my Lord{H113}: (kjv-strongs#)

Gen 19:18 And Lot said unto them, Oh, not so, my LORD: (kjv)

======= Genesis 19:19 ============

Genesis 19:19 behold now, thy servant hath found favor in thy sight, and thou hast magnified thy lovingkindness, which thou hast showed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest evil overtake me, and I die:(asv)

Geneza 19:19 Iată acum, servitorul tău a găsit har înaintea ochilor tăi şi ai preamărit mila ta, pe care mi-ai arătat-o salvându-mi viaţa; şi nu pot să scap la munte, ca nu cumva ceva rău să mă prindă şi să mor;(RO)

Genesis 19:19 Behold now, thy servant{H5650} hath found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in thy sight{H5869}, and thou hast magnified{H1431}{(H8686)} thy mercy{H2617}, which thou hast shewed{H6213}{(H8804)} unto me{H5978} in saving{H2421}{(H8687)} my life{H5315}; and I cannot{H3201}{(H8799)} escape{H4422}{(H8736)} to the mountain{H2022}, lest some evil{H7451} take{H1692}{(H8799)} me, and I die{H4191}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 19:19 Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die: (kjv)

======= Genesis 19:20 ============

Genesis 19:20 behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh let me escape thither (is it not a little one?), and my soul shall live.(asv)

Geneza 19:20 Iată acum, această cetate [este] aproape, să scap la [ea] şi aceasta [este] una mică: Te rog, lasă-mă să scap într-acolo, (nu [este] aceasta una mică?) şi sufletul meu va trăi.(RO)

Genesis 19:20 Behold now, this city{H5892} is near{H7138} to flee{H5127}{(H8800)} unto, and it{H1931} is a little one{H4705}: Oh, let me escape{H4422}{(H8735)} thither,( is it not a little one{H4705}?) and my soul{H5315} shall live{H2421}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:20 Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one: Oh, let me escape thither, (is it not a little one?) and my soul shall live. (kjv)

======= Genesis 19:21 ============

Genesis 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city of which thou hast spoken.(asv)

Geneza 19:21 Iar el i-a spus: Vezi, te-am acceptat şi în acest lucru, că nu voi dărâma această cetate, pentru care ai vorbit.(RO)

Genesis 19:21 And he said{H559}{(H8799)} unto him, See{H2009}, I have accepted{H5375}{(H8804)} thee{H6440} concerning this thing{H1697} also, that I will not overthrow{H2015}{(H8800)} this city{H5892}, for the which{H834} thou hast spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:21 And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. (kjv)

======= Genesis 19:22 ============

Genesis 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar.(asv)

Geneza 19:22 Grăbeşte-te, scapă într-acolo, pentru că nu pot face nimic până ce vei fi ajuns acolo. De aceea s-a pus numele cetăţii, Ţoar.(RO)

Genesis 19:22 Haste{H4116}{(H8761)} thee, escape{H4422}{(H8734)} thither; for I cannot{H3201}{(H8799)} do{H6213}{(H8800)} any thing{H1697} till thou be come{H935}{(H8800)} thither. Therefore the name{H8034} of the city{H5892} was called{H7121}{(H8804)} Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 19:22 Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. (kjv)

======= Genesis 19:23 ============

Genesis 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot came unto Zoar.(asv)

Geneza 19:23 ¶ Soarele se ridica deasupra pământului când Lot a intrat în Ţoar.(RO)

Genesis 19:23 The sun{H8121} was risen{H3318}{(H8804)} upon the earth{H776} when Lot{H3876} entered{H935}{(H8804)} into Zoar{H6820}. (kjv-strongs#)

Gen 19:23 The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. (kjv)

======= Genesis 19:24 ============

Genesis 19:24 Then Jehovah rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven;(asv)

Geneza 19:24 Atunci DOMNUL a plouat peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la DOMNUL din cer;(RO)

Genesis 19:24 Then the LORD{H3068} rained{H4305}{(H8689)} upon Sodom{H5467} and upon Gomorrah{H6017} brimstone{H1614} and fire{H784} from the LORD{H3068} out of heaven{H8064}; (kjv-strongs#)

Gen 19:24 Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven; (kjv)

======= Genesis 19:25 ============

Genesis 19:25 and he overthrew those cities, and all the Plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground.(asv)

Geneza 19:25 Şi a dărâmat acele cetăţi şi toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi ceea ce creştea pe pământ.(RO)

Genesis 19:25 And he overthrew{H2015}{(H8799)} those{H411} cities{H5892}, and all the plain{H3603}, and all the inhabitants{H3427}{(H8802)} of the cities{H5892}, and that which grew{H6780} upon the ground{H127}. (kjv-strongs#)

Gen 19:25 And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. (kjv)

======= Genesis 19:26 ============

Genesis 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt.(asv)

Geneza 19:26 ¶ Dar soţia lui a privit înapoi din spatele lui şi a devenit un stâlp de sare.(RO)

Genesis 19:26 But his wife{H802} looked back{H5027}{(H8686)} from behind him{H310}, and she became a pillar{H5333} of salt{H4417}. (kjv-strongs#)

Gen 19:26 But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. (kjv)

======= Genesis 19:27 ============

Genesis 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he had stood before Jehovah:(asv)

Geneza 19:27 Şi Avraam s-a sculat devreme dimineaţa şi [a mers] spre locul unde a stat în picioare înaintea DOMNULUI;(RO)

Genesis 19:27 And Abraham{H85} gat up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242} to the place{H4725} where he stood{H5975}{(H8804)} before{H6440} the LORD{H3068}: (kjv-strongs#)

Gen 19:27 And Abraham gat up early in the morning to the place where he stood before the LORD: (kjv)

======= Genesis 19:28 ============

Genesis 19:28 and he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the Plain, and beheld, and, lo, the smoke of the land went up as the smoke of a furnace.(asv)

Geneza 19:28 Şi a privit spre Sodoma şi Gomora şi spre tot ţinutul câmpiei; şi a privit şi, iată, fumul ţinutului se ridica precum fumul unui cuptor.(RO)

Genesis 19:28 And he looked{H8259}{(H8686)} toward{H6440} Sodom{H5467} and Gomorrah{H6017}, and toward{H6440} all the land{H776} of the plain{H3603}, and beheld{H7200}{(H8799)}, and, lo, the smoke{H7008} of the country{H776} went up{H5927}{(H8804)} as the smoke{H7008} of a furnace{H3536}. (kjv-strongs#)

Gen 19:28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. (kjv)

======= Genesis 19:29 ============

Genesis 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the Plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot dwelt.(asv)

Geneza 19:29 ¶ Şi s-a întâmplat, când Dumnezeu a distrus cetăţile câmpiei, că Dumnezeu şi-a amintit de Avraam şi a trimis pe Lot afară din mijlocul dărâmării, când el a dărâmat cetăţile în care Lot a locuit.(RO)

Genesis 19:29 And it came to pass, when God{H430} destroyed{H7843}{(H8763)} the cities{H5892} of the plain{H3603}, that God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Abraham{H85}, and sent{H7971}{(H8762)} Lot{H3876} out of the midst{H8432} of the overthrow{H2018}, when he overthrew{H2015}{(H8800)} the cities{H5892} in the which{H2004} Lot{H3876} dwelt{H3427}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:29 And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt. (kjv)

======= Genesis 19:30 ============

Genesis 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.(asv)

Geneza 19:30 Şi Lot s-a urcat din Ţoar şi a locuit în munte şi cele două fiice ale lui cu el, pentru că s-a temut să locuiască în Ţoar şi a locuit într-o peşteră, el şi cele două fiice ale lui.(RO)

Genesis 19:30 And Lot{H3876} went up{H5927}{(H8799)} out of Zoar{H6820}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the mountain{H2022}, and his two{H8147} daughters{H1323} with him; for he feared{H3372}{(H8804)} to dwell{H3427}{(H8800)} in Zoar{H6820}: and he dwelt{H3427}{(H8799)} in a cave{H4631}, he and his two{H8147} daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 19:30 And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters. (kjv)

======= Genesis 19:31 ============

Genesis 19:31 And the first-born said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:(asv)

Geneza 19:31 Şi cea întâi născută i-a spus celei mai tinere: Tatăl nostru [este] bătrân şi nu [este] un bărbat pe pământ să intre la noi, după obiceiul întregului pământ;(RO)

Genesis 19:31 And the firstborn{H1067} said{H559}{(H8799)} unto the younger{H6810}, Our father{H1} is old{H2204}{(H8804)}, and there is not a man{H376} in the earth{H776} to come in{H935}{(H8800)} unto us after the manner{H1870} of all the earth{H776}: (kjv-strongs#)

Gen 19:31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth: (kjv)

======= Genesis 19:32 ============

Genesis 19:32 come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.(asv)

Geneza 19:32 Vino, să facem pe tatăl nostru să bea vin şi ne vom culca cu el, ca să păstrăm o sămânţă a tatălui nostru.(RO)

Genesis 19:32 Come{H3212}{(H8798)}, let us make{H8248} our father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196}, and we will lie{H7901}{(H8799)} with him, that we may preserve{H2421}{(H8762)} seed{H2233} of our father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father. (kjv)

======= Genesis 19:33 ============

Genesis 19:33 And they made their father drink wine that night: and the first-born went in, and lay with her father; and he knew not when she lay down, nor when she arose.(asv)

Geneza 19:33 Şi ele au făcut pe tatăl lor să bea vin în acea noapte şi cea întâi născută a intrat şi s-a culcat cu tatăl ei; şi el nu şi-a dat seama când s-a culcat ea, nici când s-a ridicat.(RO)

Genesis 19:33 And they made{H8248} their father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} that night{H3915}: and the firstborn{H1067} went in{H935}{(H8799)}, and lay{H7901}{(H8799)} with her father{H1}; and he perceived{H3045}{(H8804)} not when she lay down{H7901}{(H8800)}, nor when she arose{H6965}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose. (kjv)

======= Genesis 19:34 ============

Genesis 19:34 And it came to pass on the morrow, that the first-born said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.(asv)

Geneza 19:34 Şi s-a întâmplat a doua zi, că cea întâi născută i-a spus celei mai tinere: Iată, m-am culcat noaptea trecută cu tatăl meu; hai să îl facem să bea vin şi în această noapte şi intră [şi] culcă-te cu el, ca să păstrăm o sămânţă a tatălui nostru.(RO)

Genesis 19:34 And it came to pass on the morrow{H4283}, that the firstborn{H1067} said{H559}{(H8799)} unto the younger{H6810}, Behold, I lay{H7901}{(H8804)} yesternight{H570} with my father{H1}: let us make him drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} this night{H3915} also; and go thou in{H935}{(H8798)}, and lie{H7901}{(H8798)} with him, that we may preserve{H2421}{(H8762)} seed{H2233} of our father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:34 And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father. (kjv)

======= Genesis 19:35 ============

Genesis 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he knew not when she lay down, nor when she arose.(asv)

Geneza 19:35 Şi ele au făcut pe tatăl lor să bea vin şi în acea noapte; şi cea tânără s-a ridicat şi s-a culcat cu el; şi el nu şi-a dat seama când ea s-a culcat, nici când s-a ridicat.(RO)

Genesis 19:35 And they made{H8248} their father{H1} drink{H8248}{(H8686)} wine{H3196} that{H1931} night{H3915} also: and the younger{H6810} arose{H6965}{(H8799)}, and lay{H7901}{(H8799)} with him; and he perceived{H3045}{(H8804)} not when she lay down{H7901}{(H8800)}, nor when she arose{H6965}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 19:35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose. (kjv)

======= Genesis 19:36 ============

Genesis 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.(asv)

Geneza 19:36 Astfel au fost amândouă fiicele lui Lot însărcinate prin tatăl lor.(RO)

Genesis 19:36 Thus were both{H8147} the daughters{H1323} of Lot{H3876} with child{H2029}{(H8799)} by their father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 19:36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father. (kjv)

======= Genesis 19:37 ============

Genesis 19:37 And the first-born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.(asv)

Geneza 19:37 Şi cea întâi născută a născut un fiu şi i-a pus numele Moab; el [este] tatăl moabiţilor până în această zi.(RO)

Genesis 19:37 And the firstborn{H1067} bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Moab{H4124}: the same{H1931} is the father{H1} of the Moabites{H4124} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 19:37 And the first born bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day. (kjv)

======= Genesis 19:38 ============

Genesis 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Ben-ammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.(asv)

Geneza 19:38 Şi cea mai tânără de asemenea a născut un fiu şi i-a pus numele Ben-ami; el [este] tatăl copiilor lui Amon până în această zi.(RO)

Genesis 19:38 And the younger{H6810}, she also bare{H3205}{(H8804)} a son{H1121}, and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Benammi{H1151}: the same is the father{H1} of the children{H1121} of Ammon{H5983} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 19:38 And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.(kjv)

======= Genesis 20:1 ============

Genesis 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar.(asv)

Geneza 20:1 Şi Avraam a călătorit de acolo spre ţinutul de sud şi s-a aşezat între Cades şi Şur şi a locuit temporar în Gherar.(RO)

Genesis 20:1 And Abraham{H85} journeyed{H5265}{(H8799)} from thence toward the south{H5045} country{H776}, and dwelled{H3427}{(H8799)} between Kadesh{H6946} and Shur{H7793}, and sojourned{H1481}{(H8799)} in Gerar{H1642}. (kjv-strongs#)

Gen 20:1 And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. (kjv)

======= Genesis 20:2 ============

Genesis 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah.(asv)

Geneza 20:2 Şi Avraam a spus despre Sara, soţia lui: Ea [este] sora mea; şi Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara.(RO)

Genesis 20:2 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} of{H413} Sarah{H8283} his wife{H802}, She is my sister{H269}: and Abimelech{H40} king{H4428} of Gerar{H1642} sent{H7971}{(H8799)}, and took{H3947}{(H8799)} Sarah{H8283}. (kjv-strongs#)

Gen 20:2 And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister: and Abimelech king of Gerar sent, and took Sarah. (kjv)

======= Genesis 20:3 ============

Genesis 20:3 But God came to Abimelech in a dream of the night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, because of the woman whom thou hast taken; for she is a man's wife.(asv)

Geneza 20:3 ¶ Dar Dumnezeu a venit la Abimelec într-un vis, noaptea, şi i-a spus: Iată, [eşti ]un om mort, din cauza femeii pe care ai luat-o, pentru că ea [este] soţia unui bărbat.(RO)

Genesis 20:3 But God{H430} came{H935}{(H8799)} to Abimelech{H40} in a dream{H2472} by night{H3915}, and said{H559}{(H8799)} to him, Behold, thou art but a dead man{H4191}{(H8801)}, for the woman{H802} which thou hast taken{H3947}{(H8804)}; for she is a man's{H1167} wife{H1166}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:3 But God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken; for she is a man's wife. (kjv)

======= Genesis 20:4 ============

Genesis 20:4 Now Abimelech had not come near her: and he said, Lord, wilt thou slay even a righteous nation?(asv)

Geneza 20:4 Dar Abimelec nu se apropiase de ea şi a spus: Doamne, vei ucide de asemenea o naţiune dreaptă?(RO)

Genesis 20:4 But Abimelech{H40} had not come near{H7126}{(H8804)} her: and he said{H559}{(H8799)}, Lord{H136}, wilt thou slay{H2026}{(H8799)} also a righteous{H6662} nation{H1471}? (kjv-strongs#)

Gen 20:4 But Abimelech had not come near her: and he said, LORD, wilt thou slay also a righteous nation? (kjv)

======= Genesis 20:5 ============

Genesis 20:5 Said he not himself unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and the innocency of my hands have I done this.(asv)

Geneza 20:5 Nu mi-a spus el: Ea [este] sora mea? Şi ea, chiar ea însăşi a spus: El [este] fratele meu; în integritatea inimii mele şi în nevinovăţia mâinilor mele am făcut aceasta.(RO)

Genesis 20:5 Said{H559}{(H8804)} he not unto me, She{H1931} is my sister{H269}? and she{H1931}, even{H1571} she{H1931} herself said{H559}{(H8804)}, He is my brother{H251}: in the integrity{H8537} of my heart{H3824} and innocency{H5356} of my hands{H3709} have I done{H6213}{(H8804)} this. (kjv-strongs#)

Gen 20:5 Said he not unto me, She is my sister? and she, even she herself said, He is my brother: in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. (kjv)

======= Genesis 20:6 ============

Genesis 20:6 And God said unto him in the dream, Yea, I know that in the integrity of thy heart thou has done this, and I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her.(asv)

Geneza 20:6 Şi Dumnezeu i-a spus într-un vis: Da, ştiu că ai făcut aceasta în integritatea inimii tale, pentru că de asemenea te-am oprit de la păcătuire împotriva mea; de aceea nu te-am lăsat să o atingi.(RO)

Genesis 20:6 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him in a dream{H2472}, Yea{H1571}, I know{H3045}{(H8804)} that thou didst{H6213}{(H8804)} this in the integrity{H8537} of thy heart{H3824}; for I also withheld{H2820}{(H8799)} thee from sinning{H2398}{(H8800)} against me: therefore suffered{H5414}{(H8804)} I thee not to touch{H5060}{(H8800)} her. (kjv-strongs#)

Gen 20:6 And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart; for I also withheld thee from sinning against me: therefore suffered I thee not to touch her. (kjv)

======= Genesis 20:7 ============

Genesis 20:7 Now therefore restore the man's wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine.(asv)

Geneza 20:7 De aceea acum dă înapoi bărbatului pe soţia [lui]; căci [este] profet şi se va ruga pentru tine şi vei trăi; dar dacă nu [o] dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi toţi ai tăi.(RO)

Genesis 20:7 Now therefore restore{H7725}{(H8685)} the man{H376} his wife{H802}; for he is a prophet{H5030}, and he shall pray{H6419}{(H8691)} for thee{H1157}, and thou shalt live{H2421}{(H8798)}: and if thou restore{H7725}{(H8688)} her not, know{H3045}{(H8798)} thou that thou shalt surely{H4191}{(H8800)} die{H4191}{(H8799)}, thou, and all that are thine. (kjv-strongs#)

Gen 20:7 Now therefore restore the man his wife; for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live: and if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou, and all that are thine. (kjv)

======= Genesis 20:8 ============

Genesis 20:8 And Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid.(asv)

Geneza 20:8 ¶ Astfel Abimelec s-a sculat devreme dimineaţa şi a chemat pe toţi servitorii săi şi a spus toate aceste lucruri în urechile lor şi oamenii s-au temut foarte tare.(RO)

Genesis 20:8 Therefore Abimelech{H40} rose early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and called{H7121}{(H8799)} all his servants{H5650}, and told{H1696}{(H8762)} all these things{H1697} in their ears{H241}: and the men{H582} were sore{H3966} afraid{H3372}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:8 Therefore Abimelech rose early in the morning, and called all his servants, and told all these things in their ears: and the men were sore afraid. (kjv)

======= Genesis 20:9 ============

Genesis 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and wherein have I sinned against thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done.(asv)

Geneza 20:9 Apoi Abimelec l-a chemat pe Avraam şi i-a spus: Ce ne-ai făcut? Şi cu ce te-am ofensat că ai adus asupra mea şi a împărăţiei mele un mare păcat? Tu mi-ai făcut lucruri care nu trebuiau făcute.(RO)

Genesis 20:9 Then Abimelech{H40} called{H7121}{(H8799)} Abraham{H85}, and said{H559}{(H8799)} unto him, What hast thou done{H6213}{(H8804)} unto us? and what have I offended{H2398}{(H8804)} thee, that thou hast brought{H935}{(H8689)} on me and on my kingdom{H4467} a great{H1419} sin{H2401}? thou hast done{H6213}{(H8804)} deeds{H4639} unto me that ought not to be done{H6213}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:9 Then Abimelech called Abraham, and said unto him, What hast thou done unto us? and what have I offended thee, that thou hast brought on me and on my kingdom a great sin? thou hast done deeds unto me that ought not to be done. (kjv)

======= Genesis 20:10 ============

Genesis 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?(asv)

Geneza 20:10 Şi Abimelec i-a spus lui Avraam: Ce ai văzut, de ai făcut acest lucru?(RO)

Genesis 20:10 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, What{H4100} sawest thou{H7200}{(H8804)}, that thou hast done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}? (kjv-strongs#)

Gen 20:10 And Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing? (kjv)

======= Genesis 20:11 ============

Genesis 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake.(asv)

Geneza 20:11 Şi Avraam a spus: Pentru că am gândit: Cu adevărat teama de Dumnezeu nu [este] în acest loc; şi mă vor ucide din cauza soţiei mele.(RO)

Genesis 20:11 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, Because I thought{H559}{(H8804)}, Surely{H7535} the fear{H3374} of God{H430} is not in this place{H4725}; and they will slay me{H2026}{(H8804)} for my wife's{H802} sake{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 20:11 And Abraham said, Because I thought, Surely the fear of God is not in this place; and they will slay me for my wife's sake. (kjv)

======= Genesis 20:12 ============

Genesis 20:12 And moreover she is indeed my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife:(asv)

Geneza 20:12 Şi totuşi într-adevăr [ea este] sora mea; ea [este] fiica tatălui meu, dar nu [este] fiica mamei mele; şi ea a devenit soţia mea.(RO)

Genesis 20:12 And yet indeed{H546} she is my sister{H269}; she is the daughter{H1323} of my father{H1}, but not the daughter{H1323} of my mother{H517}; and she became my wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:12 And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife. (kjv)

======= Genesis 20:13 ============

Genesis 20:13 and it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt show unto me: at every place whither we shall come, say of me, He is my brother.(asv)

Geneza 20:13 Şi s-a întâmplat, [pe] când Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc din casa tatălui meu, că i-am spus: Aceasta [să fie] bunăvoinţa ta pe care să mi-o arăţi; în fiecare loc unde vom ajunge, spune despre mine: El [este] fratele meu.(RO)

Genesis 20:13 And it came to pass, when God{H430} caused me to wander{H8582}{(H8689)} from my father's{H1} house{H1004}, that I said{H559}{(H8799)} unto her, This is thy kindness{H2617} which thou shalt shew{H6213}{(H8799)} unto me; at every place{H4725} whither we shall come{H935}{(H8799)}, say{H559}{(H8798)} of me, He is my brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 20:13 And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, This is thy kindness which thou shalt shew unto me; at every place whither we shall come, say of me, He is my brother. (kjv)

======= Genesis 20:14 ============

Genesis 20:14 And Abimelech took sheep and oxen, and men-servants and women-servants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife.(asv)

Geneza 20:14 ¶ Şi Abimelec a luat oi şi boi şi servitori şi servitoare şi [i-]a dat lui Avraam; şi i-a dat înapoi pe Sara, soţia sa.(RO)

Genesis 20:14 And Abimelech{H40} took{H3947}{(H8799)} sheep{H6629}, and oxen{H1241}, and menservants{H5650}, and womenservants{H8198}, and gave{H5414}{(H8799)} them unto Abraham{H85}, and restored{H7725}{(H8686)} him Sarah{H8283} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:14 And Abimelech took sheep, and oxen, and menservants, and womenservants, and gave them unto Abraham, and restored him Sarah his wife. (kjv)

======= Genesis 20:15 ============

Genesis 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee.(asv)

Geneza 20:15 Şi Abimelec a spus: Iată, ţara mea este înaintea ta, locuieşte unde îţi place.(RO)

Genesis 20:15 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, Behold, my land{H776} is before thee{H6440}: dwell{H3427}{(H8798)} where it pleaseth{H2896}{H5869} thee. (kjv-strongs#)

Gen 20:15 And Abimelech said, Behold, my land is before thee: dwell where it pleaseth thee. (kjv)

======= Genesis 20:16 ============

Genesis 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, it is for thee a covering of the eyes to all that are with thee; and in respect of all thou art righted.(asv)

Geneza 20:16 Şi Sarei i-a spus: Iată, am dat fratelui tău o mie de arginţi; iată, el îţi [este] o acoperitoare a ochilor, pentru toţi cei ce [sunt] cu tine şi cu toţi [ceilalţi]; astfel a fost ea mustrată.(RO)

Genesis 20:16 And unto Sarah{H8283} he said{H559}{(H8804)}, Behold, I have given{H5414}{(H8804)} thy brother{H251} a thousand{H505} pieces of silver{H3701}: behold, he is to thee a covering{H3682} of the eyes{H5869}, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved{H3198}{(H8737)}. (kjv-strongs#)

Gen 20:16 And unto Sarah he said, Behold, I have given thy brother a thousand pieces of silver: behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other: thus she was reproved. (kjv)

======= Genesis 20:17 ============

Genesis 20:17 And Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maid-servants; and they bare children.(asv)

Geneza 20:17 Astfel Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a vindecat pe Abimelec şi pe soţia lui şi pe servitoarele lui; şi ele au născut [copii].(RO)

Genesis 20:17 So Abraham{H85} prayed{H6419}{(H8691)} unto God{H430}: and God{H430} healed{H7495}{(H8799)} Abimelech{H40}, and his wife{H802}, and his maidservants{H519}; and they bare{H3205}{(H8799)} children. (kjv-strongs#)

Gen 20:17 So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and his maidservants; and they bare children. (kjv)

======= Genesis 20:18 ============

Genesis 20:18 For Jehovah had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah, Abraham's wife.(asv)

Geneza 20:18 Pentru că DOMNUL a închis de tot toate pântecele femeilor din casa lui Abimelec, din cauza Sarei, soţia lui Avraam.(RO)

Genesis 20:18 For the LORD{H3068} had fast{H6113}{(H8800)} closed up{H6113}{(H8804)} all the wombs{H7358} of the house{H1004} of Abimelech{H40}, because{H1697} of Sarah{H8283} Abraham's{H85} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 20:18 For the LORD had fast closed up all the wombs of the house of Abimelech, because of Sarah Abraham's wife.(kjv)

======= Genesis 21:1 ============

Genesis 21:1 And Jehovah visited Sarah as he had said, and Jehovah did unto Sarah as he had spoken.(asv)

Geneza 21:1 Şi DOMNUL a vizitat-o pe Sara aşa cum a spus; şi DOMNUL a făcut Sarei aşa cum el a vorbit.(RO)

Genesis 21:1 And the LORD{H3068} visited{H6485}{(H8804)} Sarah{H8283} as he had said{H559}{(H8804)}, and the LORD{H3068} did{H6213}{(H8799)} unto Sarah{H8283} as he had spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:1 And the LORD visited Sarah as he had said, and the LORD did unto Sarah as he had spoken. (kjv)

======= Genesis 21:2 ============

Genesis 21:2 And Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.(asv)

Geneza 21:2 Căci Sara a rămas însărcinată şi a născut un fiu lui Avraam la bătrâneţile lui, la timpul cuvenit despre care Dumnezeu îi vorbise.(RO)

Genesis 21:2 For Sarah{H8283} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Abraham{H85} a son{H1121} in his old age{H2208}, at the set time{H4150} of which God{H430} had spoken{H1696}{(H8765)} to him. (kjv-strongs#)

Gen 21:2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. (kjv)

======= Genesis 21:3 ============

Genesis 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.(asv)

Geneza 21:3 Şi Avraam i-a pus fiului său, care i-a fost născut, pe care Sara i l-a născut, numele Isaac.(RO)

Genesis 21:3 And Abraham{H85} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of his son{H1121} that was born{H3205}{(H8737)} unto him, whom Sarah{H8283} bare{H3205}{(H8804)} to him, Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 21:3 And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. (kjv)

======= Genesis 21:4 ============

Genesis 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac when he was eight days old, as God had commanded him.(asv)

Geneza 21:4 Şi Avraam a circumcis pe fiul său Isaac când pruncul avea opt zile, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit.(RO)

Genesis 21:4 And Abraham{H85} circumcised{H4135}{(H8799)} his son{H1121} Isaac{H3327} being eight{H8083} days{H3117} old{H1121}, as God{H430} had commanded{H6680}{(H8765)} him. (kjv-strongs#)

Gen 21:4 And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him. (kjv)

======= Genesis 21:5 ============

Genesis 21:5 And Abraham was a hundred years old, when his son Isaac was born unto him.(asv)

Geneza 21:5 Şi Avraam era în vârstă de o sută de ani când i s-a născut fiul său Isaac.(RO)

Genesis 21:5 And Abraham{H85} was an hundred{H3967} years{H8141} old{H1121}, when his son{H1121} Isaac{H3327} was born{H3205}{(H8736)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him. (kjv)

======= Genesis 21:6 ============

Genesis 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh; every one that heareth will laugh with me.(asv)

Geneza 21:6 Şi Sara a spus: Dumnezeu m-a făcut să râd, [aşa că] toţi cei ce vor auzi vor râde împreună cu mine.(RO)

Genesis 21:6 And Sarah{H8283} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath made{H6213}{(H8804)} me to laugh{H6712}, so that all that hear{H8085}{(H8802)} will laugh{H6711}{(H8799)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 21:6 And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. (kjv)

======= Genesis 21:7 ============

Genesis 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should give children suck? for I have borne him a son in his old age.(asv)

Geneza 21:7 Şi ea a spus: Cine ar fi spus lui Avraam, că Sara ar alăpta copii? Pentru că [i-]am născut un fiu la bătrâneţile sale.(RO)

Genesis 21:7 And she said{H559}{(H8799)}, Who would have said{H4448}{(H8765)} unto Abraham{H85}, that Sarah{H8283} should have given children{H1121} suck{H3243}{(H8689)}? for I have born{H3205}{(H8804)} him a son{H1121} in his old age{H2208}. (kjv-strongs#)

Gen 21:7 And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age. (kjv)

======= Genesis 21:8 ============

Genesis 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned.(asv)

Geneza 21:8 Şi copilul a crescut şi a fost înţărcat şi Avraam a făcut un mare ospăţ în ziua în care Isaac a fost înţărcat.(RO)

Genesis 21:8 And the child{H3206} grew{H1431}{(H8799)}, and was weaned{H1580}{(H8735)}: and Abraham{H85} made{H6213}{(H8799)} a great{H1419} feast{H4960} the same day{H3117} that Isaac{H3327} was weaned{H1580}{(H8736)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:8 And the child grew, and was weaned: and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. (kjv)

======= Genesis 21:9 ============

Genesis 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne unto Abraham, mocking.(asv)

Geneza 21:9 ¶ Şi Sara a văzut pe fiul lui Hagar, egipteanca, pe care aceasta îl născuse lui Avraam, batjocorind.(RO)

Genesis 21:9 And Sarah{H8283} saw{H7200}{(H8799)} the son{H1121} of Hagar{H1904} the Egyptian{H4713}, which she had born{H3205}{(H8804)} unto Abraham{H85}, mocking{H6711}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. (kjv)

======= Genesis 21:10 ============

Genesis 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this handmaid and her son: for the son of this handmaid shall not be heir with my son, even with Isaac.(asv)

Geneza 21:10 De aceea i-a spus lui Avraam: Alungă pe această roabă şi pe fiul ei, pentru că fiul acestei roabe nu va fi moştenitor împreună cu fiul meu, cu Isaac.(RO)

Genesis 21:10 Wherefore she said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Cast out{H1644}{(H8761)} this bondwoman{H519} and her son{H1121}: for the son{H1121} of this bondwoman{H519} shall not be heir{H3423}{(H8799)} with my son{H1121}, even with Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 21:10 Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. (kjv)

======= Genesis 21:11 ============

Genesis 21:11 And the thing was very grievous in Abraham's sight on account of his son.(asv)

Geneza 21:11 Şi lucrul a fost foarte dureros înaintea ochilor lui Avraam, din cauza fiului său.(RO)

Genesis 21:11 And the thing{H1697} was very{H3966} grievous{H3415}{(H8799)} in Abraham's{H85} sight{H5869} because{H182} of his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 21:11 And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. (kjv)

======= Genesis 21:12 ============

Genesis 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy handmaid; in all that Sarah saith unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called.(asv)

Geneza 21:12 Şi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Să nu fie acest lucru dureros înaintea ochilor tăi din cauza băiatului şi din cauza roabei tale; în tot ce Sara ţi-a spus, dă ascultare vocii ei, pentru că în Isaac se va chema sămânţa ta.(RO)

Genesis 21:12 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, Let it not be grievous{H3415}{(H8799)} in thy sight{H5869} because of the lad{H5288}, and because of thy bondwoman{H519}; in all that Sarah{H8283} hath said{H559}{(H8799)} unto thee, hearken{H8085}{(H8798)} unto her voice{H6963}; for in Isaac{H3327} shall thy seed{H2233} be called{H7121}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:12 And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. (kjv)

======= Genesis 21:13 ============

Genesis 21:13 And also of the son of the handmaid will I make a nation, because he is thy seed.(asv)

Geneza 21:13 Şi de asemenea din fiul roabei voi face o naţiune, pentru că el [este] sămânţa ta.(RO)

Genesis 21:13 And also of the son{H1121} of the bondwoman{H519} will I make{H7760}{(H8799)} a nation{H1471}, because he is thy seed{H2233}. (kjv-strongs#)

Gen 21:13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. (kjv)

======= Genesis 21:14 ============

Genesis 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and [gave her] the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.(asv)

Geneza 21:14 ¶ Şi Avraam s-a sculat devreme dimineaţa şi a luat pâine şi un burduf de apă şi copilul şi l-a dat lui Hagar, punându-l pe umărul ei; şi a trimis-o şi ea a plecat şi a rătăcit în pustia Beer-Şeba.(RO)

Genesis 21:14 And Abraham{H85} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and took{H3947}{(H8799)} bread{H3899}, and a bottle{H2573} of water{H4325}, and gave{H5414}{(H8799)} it unto Hagar{H1904}, putting{H7760}{(H8804)} it on her shoulder{H7926}, and the child{H3206}, and sent her away{H7971}{(H8762)}: and she departed{H3212}{(H8799)}, and wandered{H8582}{(H8799)} in the wilderness{H4057} of Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba. (kjv)

======= Genesis 21:15 ============

Genesis 21:15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.(asv)

Geneza 21:15 Şi apa s-a terminat din burduf şi ea a lepădat copilul sub unul dintre tufişuri.(RO)

Genesis 21:15 And the water{H4325} was spent{H3615}{(H8799)} in{H4480} the bottle{H2573}, and she cast{H7993}{(H8686)} the child{H3206} under one{H259} of the shrubs{H7880}. (kjv-strongs#)

Gen 21:15 And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. (kjv)

======= Genesis 21:16 ============

Genesis 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bowshot: for she said, Let me not look upon the death of the child. And she sat over against him, and lifted up her voice, and wept.(asv)

Geneza 21:16 Şi a mers şi s-a aşezat jos înaintea [lui] la depărtare de el, cam cât ar trage un arcaş, pentru că spunea: Să nu văd moartea copilului. Şi s-a aşezat înaintea [lui] şi şi-a înălţat vocea şi a plâns.(RO)

Genesis 21:16 And she went{H3212}{(H8799)}, and sat her down{H3427}{(H8799)} over against{H5048} him a good way off{H7368}{(H8687)}, as it were a bowshot{H2909}{(H8764)}{H7198}: for she said{H559}{(H8804)}, Let me not see{H7200}{(H8799)} the death{H4194} of the child{H3206}. And she sat{H3427}{(H8799)} over against him, and lift up{H5375}{(H8799)} her voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot: for she said, Let me not see the death of the child. And she sat over against him, and lift up her voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 21:17 ============

Genesis 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is.(asv)

Geneza 21:17 Şi Dumnezeu a auzit vocea băiatului; şi îngerul lui Dumnezeu a chemat pe Hagar din cer şi i-a spus: Ce îţi este, Hagar? Nu te teme, pentru că Dumnezeu a auzit vocea băiatului acolo unde [este] el.(RO)

Genesis 21:17 And God{H430} heard{H8085}{(H8804)} the voice{H6963} of the lad{H5288}; and the angel{H4397} of God{H430} called{H7121}{(H8799)} to Hagar{H1904} out of heaven{H8064}, and said{H559}{(H8799)} unto her, What aileth thee, Hagar{H1904}? fear{H3372}{(H8799)} not; for God{H430} hath heard{H8085}{(H8799)} the voice{H6963} of the lad{H5288} where he is. (kjv-strongs#)

Gen 21:17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said unto her, What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is. (kjv)

======= Genesis 21:18 ============

Genesis 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thy hand; for I will make him a great nation.(asv)

Geneza 21:18 Scoală-te, ridică băiatul şi ţine-l în mână, pentru că îl voi face o mare naţiune.(RO)

Genesis 21:18 Arise{H6965}{(H8798)}, lift up{H5375}{(H8798)} the lad{H5288}, and hold{H2388}{(H8685)} him in thine hand{H3027}; for I will make{H7760}{(H8799)} him a great{H1419} nation{H1471}. (kjv-strongs#)

Gen 21:18 Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation. (kjv)

======= Genesis 21:19 ============

Genesis 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink.(asv)

Geneza 21:19 Şi Dumnezeu i-a deschis ochii şi ea a văzut o fântână de apă; şi s-a dus şi a umplut burduful cu apă şi a dat băiatului să bea.(RO)

Genesis 21:19 And God{H430} opened{H6491}{(H8799)} her eyes{H5869}, and she saw{H7200}{(H8799)} a well{H875} of water{H4325}; and she went{H3212}{(H8799)}, and filled{H4390}{(H8762)} the bottle{H2573} with water{H4325}, and gave{H8248} the lad{H5288} drink{H8248}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:19 And God opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink. (kjv)

======= Genesis 21:20 ============

Genesis 21:20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became, as he grew up, an archer.(asv)

Geneza 21:20 Şi Dumnezeu a fost cu băiatul; şi a crescut şi a locuit în pustie şi a devenit arcaş.(RO)

Genesis 21:20 And God{H430} was with the lad{H5288}; and he grew{H1431}{(H8799)}, and dwelt{H3427}{(H8799)} in the wilderness{H4057}, and became an archer{H7235}{(H8802)}{H7199}. (kjv-strongs#)

Gen 21:20 And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer. (kjv)

======= Genesis 21:21 ============

Genesis 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt.(asv)

Geneza 21:21 Şi a locuit în pustia Paran şi mama lui i-a luat o soţie din ţara Egiptului.(RO)

Genesis 21:21 And he dwelt{H3427}{(H8799)} in the wilderness{H4057} of Paran{H6290}: and his mother{H517} took{H3947}{(H8799)} him a wife{H802} out of the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 21:22 ============

Genesis 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phicol the captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest:(asv)

Geneza 21:22 ¶ Şi s-a întâmplat în acel timp, că Abimelec şi Picol, căpetenia oştirii sale, i-au vorbit lui Avraam, spunând: Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci;(RO)

Genesis 21:22 And it came to pass at that time{H6256}, that Abimelech{H40} and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his host{H6635} spake{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)}, God{H430} is with thee in all that thou doest{H6213}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 21:22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phichol the chief captain of his host spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest: (kjv)

======= Genesis 21:23 ============

Genesis 21:23 now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned.(asv)

Geneza 21:23 De aceea acum jură-mi aici pe Dumnezeu că nu vei trata cu falsitate cu mine, nici cu fiul meu, nici cu fiul fiului meu, [ci] conform bunătăţii pe care ţi-am făcut-o, îmi vei face [şi tu] mie şi ţării în care ai locuit temporar.(RO)

Genesis 21:23 Now therefore swear{H7650}{(H8734)} unto me here{H2008} by God{H430} that thou wilt not deal falsely{H8266}{(H8799)} with me, nor with my son{H5209}, nor with my son's son{H5220}: but according to the kindness{H2617} that I have done{H6213}{(H8804)} unto thee, thou shalt do{H6213}{(H8799)} unto me, and to the land{H776} wherein thou hast sojourned{H1481}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:23 Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son: but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned. (kjv)

======= Genesis 21:24 ============

Genesis 21:24 And Abraham said, I will swear.(asv)

Geneza 21:24 Şi Avraam a spus: Jur.(RO)

Genesis 21:24 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, I will swear{H7650}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:24 And Abraham said, I will swear. (kjv)

======= Genesis 21:25 ============

Genesis 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of the well of water, which Abimelech's servants had violently taken away.(asv)

Geneza 21:25 Şi Avraam a mustrat pe Abimelec din cauza unei fântâni de apă, pe care servitorii lui Abimelec au luat-o cu violenţă.(RO)

Genesis 21:25 And Abraham{H85} reproved{H3198}{(H8689)} Abimelech{H40} because{H182} of a well{H875} of water{H4325}, which Abimelech's{H40} servants{H5650} had violently taken away{H1497}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 21:25 And Abraham reproved Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had violently taken away. (kjv)

======= Genesis 21:26 ============

Genesis 21:26 And Abimelech said, I know not who hath done this thing: neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to-day.(asv)

Geneza 21:26 Şi Abimelec a spus: Nu am ştiut cine a făcut acest lucru, nici tu nu mi-ai spus, nici nu am auzit [de aceasta], decât astăzi.(RO)

Genesis 21:26 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, I wot{H3045}{(H8804)} not who hath done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}: neither{H3808} didst thou tell{H5046}{(H8689)} me, neither{H3808} yet heard{H8085}{(H8804)} I of it, but{H1115} to day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 21:26 And Abimelech said, I wot not who hath done this thing; neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to day. (kjv)

======= Genesis 21:27 ============

Genesis 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and they two made a covenant.(asv)

Geneza 21:27 Şi Avraam a luat oi şi boi şi le-a dat lui Abimelec; şi amândoi au făcut un legământ.(RO)

Genesis 21:27 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} sheep{H6629} and oxen{H1241}, and gave{H5414}{(H8799)} them unto Abimelech{H40}; and both of them{H8147} made{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285}. (kjv-strongs#)

Gen 21:27 And Abraham took sheep and oxen, and gave them unto Abimelech; and both of them made a covenant. (kjv)

======= Genesis 21:28 ============

Genesis 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves.(asv)

Geneza 21:28 Şi Avraam a pus şapte mieluşele din turmă la o parte.(RO)

Genesis 21:28 And Abraham{H85} set{H5324}{(H8686)} seven{H7651} ewe lambs{H3535} of the flock{H6629} by themselves. (kjv-strongs#)

Gen 21:28 And Abraham set seven ewe lambs of the flock by themselves. (kjv)

======= Genesis 21:29 ============

Genesis 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?(asv)

Geneza 21:29 Şi Abimelec i-a spus lui Avraam: Ce [înseamnă] aceste şapte mieluşele pe care le-ai pus la o parte?(RO)

Genesis 21:29 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85}, What{H2008} mean these seven{H7651} ewe lambs{H3535} which thou hast set{H5324}{(H8689)} by themselves? (kjv-strongs#)

Gen 21:29 And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves? (kjv)

======= Genesis 21:30 ============

Genesis 21:30 And he said, These seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that it may be a witness unto me, that I have digged this well.(asv)

Geneza 21:30 Iar el a spus: [Aceste ]şapte mieluşele [le] vei lua din mâna mea, ca ele să fie o mărturie pentru mine, că am săpat această fântână.(RO)

Genesis 21:30 And he said{H559}{(H8799)}, For these seven{H7651} ewe lambs{H3535} shalt thou take{H3947}{(H8799)} of my hand{H3027}, that{H5668} they may be a witness{H5713} unto me, that I have digged{H2658}{(H8804)} this well{H875}. (kjv-strongs#)

Gen 21:30 And he said, For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well. (kjv)

======= Genesis 21:31 ============

Genesis 21:31 Wherefore he called that place Beer-sheba; because there they sware both of them.(asv)

Geneza 21:31 Pentru aceasta el a numit acel loc Beer-Şeba, pentru că acolo au jurat amândoi.(RO)

Genesis 21:31 Wherefore he called{H7121}{(H8804)} that place{H4725} Beersheba{H884}; because there they sware{H7650}{(H8738)} both of them{H8147}. (kjv-strongs#)

Gen 21:31 Wherefore he called that place Beersheba; because there they sware both of them. (kjv)

======= Genesis 21:32 ============

Genesis 21:32 So they made a covenant at Beer-sheba: and Abimelech rose up, and Phicol the captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.(asv)

Geneza 21:32 Astfel au făcut un legământ la Beer-Şeba, apoi Abimelec s-a ridicat şi Picol, căpetenia oştirii sale, şi s-au întors în ţara filistenilor.(RO)

Genesis 21:32 Thus they made{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285} at Beersheba{H884}: then Abimelech{H40} rose up{H6965}{(H8799)}, and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his host{H6635}, and they returned{H7725}{(H8799)} into the land{H776} of the Philistines{H6430}. (kjv-strongs#)

Gen 21:32 Thus they made a covenant at Beersheba: then Abimelech rose up, and Phichol the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines. (kjv)

======= Genesis 21:33 ============

Genesis 21:33 And [Abraham] planted a tamarisk tree in Beer-sheba, and called there on the name of Jehovah, the Everlasting God.(asv)

Geneza 21:33 ¶ Şi [Avraam] a sădit un crâng în Beer-Şeba şi a chemat acolo numele DOMNULUI, Dumnezeul cel veşnic.(RO)

Genesis 21:33 And Abraham planted{H5193}{(H8799)} a grove{H815} in Beersheba{H884}, and called{H7121}{(H8799)} there on the name{H8034} of the LORD{H3068}, the everlasting{H5769} God{H410}. (kjv-strongs#)

Gen 21:33 And Abraham planted a grove in Beersheba, and called there on the name of the LORD, the everlasting God. (kjv)

======= Genesis 21:34 ============

Genesis 21:34 And Abraham sojourned in the land of the Philistines many days.(asv)

Geneza 21:34 Şi Avraam a locuit temporar în ţara filistenilor multe zile.(RO)

Genesis 21:34 And Abraham{H85} sojourned{H1481}{(H8799)} in the Philistines{H6430}' land{H776} many{H7227} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 21:34 And Abraham sojourned in the Philistines' land many days.(kjv)

======= Genesis 22:1 ============

Genesis 22:1 And it came to pass after these things, that God did prove Abraham, and said unto him, Abraham; and he said, Here am I.(asv)

Geneza 22:1 Şi s-a întâmplat după aceste lucruri, că Dumnezeu l-a încercat pe Avraam şi i-a spus: Avraam; iar [el] a spus: Iată-mă.(RO)

Genesis 22:1 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that God{H430} did tempt{H5254}{(H8765)} Abraham{H85}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Abraham{H85}: and he said{H559}{(H8799)}, Behold, here I am. (kjv-strongs#)

Gen 22:1 And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham: and he said, Behold, here I am. (kjv)

======= Genesis 22:2 ============

Genesis 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt-offering upon one of the mountains which I will tell thee of.(asv)

Geneza 22:2 Iar el a spus: Ia acum pe fiul tău, pe singurul tău [fiu], Isaac, pe care îl iubeşti, şi du-te în ţinutul Moria; şi adu-l acolo ca o ofrandă arsă pe unul din munţii pe care ţi-l voi spune.(RO)

Genesis 22:2 And he said{H559}{(H8799)}, Take now{H3947}{(H8798)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son Isaac{H3327}, whom thou lovest{H157}{(H8804)}, and get thee{H3212}{(H8798)} into the land{H776} of Moriah{H4179}; and offer him{H5927}{(H8685)} there for a burnt offering{H5930} upon one{H259} of the mountains{H2022} which I will tell{H559}{(H8799)} thee of. (kjv-strongs#)

Gen 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. (kjv)

======= Genesis 22:3 ============

Genesis 22:3 And Abraham rose early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son; and he clave the wood for the burnt-offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.(asv)

Geneza 22:3 ¶ Şi Avraam s-a sculat devreme dimineaţa şi a înşeuat măgarul său şi a luat doi dintre tinerii săi cu el şi pe Isaac, fiul său, şi a despicat lemnele pentru ofranda arsă şi s-a ridicat şi a mers la locul despre care Dumnezeu îi spusese.(RO)

Genesis 22:3 And Abraham{H85} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and saddled{H2280}{(H8799)} his ass{H2543}, and took{H3947}{(H8799)} two{H8147} of his young men{H5288} with him, and Isaac{H3327} his son{H1121}, and clave{H1234}{(H8762)} the wood{H6086} for the burnt offering{H5930}, and rose up{H6965}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} unto the place{H4725} of which God{H430} had told{H559}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 22:3 And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. (kjv)

======= Genesis 22:4 ============

Genesis 22:4 On the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.(asv)

Geneza 22:4 Apoi în a treia zi Avraam şi-a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.(RO)

Genesis 22:4 Then on the third{H7992} day{H3117} Abraham{H85} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} the place{H4725} afar off{H7350}. (kjv-strongs#)

Gen 22:4 Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. (kjv)

======= Genesis 22:5 ============

Genesis 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come again to you.(asv)

Geneza 22:5 Şi Avraam a spus tinerilor săi: Staţi aici cu măgarul; şi eu şi băiatul vom merge acolo şi ne vom închina şi ne vom întoarce la voi.(RO)

Genesis 22:5 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto his young men{H5288}, Abide{H3427}{(H8798)} ye here with the ass{H2543}; and I and the lad{H5288} will go{H3212}{(H8799)} yonder{H3541} and worship{H7812}{(H8691)}, and come again{H7725}{(H8799)} to you. (kjv-strongs#)

Gen 22:5 And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass; and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. (kjv)

======= Genesis 22:6 ============

Genesis 22:6 And Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son; and he took in his hand the fire and the knife; and they went both of them together.(asv)

Geneza 22:6 Şi Avraam a luat lemnele ofrandei arse şi [l]-a pus pe Isaac, fiul său; şi a luat focul în mâna sa şi un cuţit; şi au mers amândoi împreună.(RO)

Genesis 22:6 And Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} the wood{H6086} of the burnt offering{H5930}, and laid{H7760}{(H8799)} it upon Isaac{H3327} his son{H1121}; and he took{H3947}{(H8799)} the fire{H784} in his hand{H3027}, and a knife{H3979}; and they went{H3212}{(H8799)} both{H8147} of them together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 22:6 And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in his hand, and a knife; and they went both of them together. (kjv)

======= Genesis 22:7 ============

Genesis 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt-offering?(asv)

Geneza 22:7 Şi Isaac i-a vorbit tatălui său, Avraam, şi a zis: Tată; iar el a spus: Iată-mă, fiul meu. Iar el a spus: Iată, focul şi lemnele, dar unde [este] mielul pentru ofranda arsă?(RO)

Genesis 22:7 And Isaac{H3327} spake{H559}{(H8799)} unto Abraham{H85} his father{H1}, and said{H559}{(H8799)}, My father{H1}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I, my son{H1121}. And he said{H559}{(H8799)}, Behold the fire{H784} and the wood{H6086}: but where is the lamb{H7716} for a burnt offering{H5930}? (kjv-strongs#)

Gen 22:7 And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt offering? (kjv)

======= Genesis 22:8 ============

Genesis 22:8 And Abraham said, God will provide himself the lamb for a burnt-offering, my son: so they went both of them together.(asv)

Geneza 22:8 Şi Avraam a spus: Fiul meu, Dumnezeu însuşi se va îngriji de mielul pentru ofranda arsă; astfel au mers amândoi împreună.(RO)

Genesis 22:8 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)}, My son{H1121}, God{H430} will provide{H7200}{(H8799)} himself a lamb{H7716} for a burnt offering{H5930}: so they went{H3212}{(H8799)} both of them{H8147} together{H3162}. (kjv-strongs#)

Gen 22:8 And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering: so they went both of them together. (kjv)

======= Genesis 22:9 ============

Genesis 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built the altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar, upon the wood.(asv)

Geneza 22:9 Şi au ajuns la locul despre care Dumnezeu îi spusese; şi Avraam a zidit un altar acolo şi a pus lemnele în ordine şi a legat pe Isaac, fiul său, şi l-a pus pe altar deasupra lemnelor.(RO)

Genesis 22:9 And they came{H935}{(H8799)} to the place{H4725} which God{H430} had told{H559}{(H8804)} him of; and Abraham{H85} built{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} there, and laid{H6186} the wood{H6086} in order{H6186}{(H8799)}, and bound{H6123}{(H8799)} Isaac{H3327} his son{H1121}, and laid{H7760}{(H8799)} him on the altar{H4196} upon{H4605} the wood{H6086}. (kjv-strongs#)

Gen 22:9 And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. (kjv)

======= Genesis 22:10 ============

Genesis 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.(asv)

Geneza 22:10 Şi Avraam şi-a întins mâna şi a luat cuţitul să înjunghie pe fiul său.(RO)

Genesis 22:10 And Abraham{H85} stretched forth{H7971}{(H8799)} his hand{H3027}, and took{H3947}{(H8799)} the knife{H3979} to slay{H7819}{(H8800)} his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 22:10 And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. (kjv)

======= Genesis 22:11 ============

Genesis 22:11 And the angel of Jehovah called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here I am.(asv)

Geneza 22:11 ¶ Şi îngerul DOMNULUI a strigat către el din cer şi a spus: Avraame, Avraame; iar el a spus: Iată-mă.(RO)

Genesis 22:11 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} called{H7121}{(H8799)} unto him out of heaven{H8064}, and said{H559}{(H8799)}, Abraham{H85}, Abraham{H85}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 22:11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 22:12 ============

Genesis 22:12 And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him; for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me.(asv)

Geneza 22:12 Şi a spus: Nu pune mâna pe băiat, nici nu îi face nimic, pentru că acum ştiu că te temi de Dumnezeu, văzând că nu ai cruţat pe fiul tău, singurul tău [fiu], pentru mine.(RO)

Genesis 22:12 And he said{H559}{(H8799)}, Lay{H7971}{(H8799)} not thine hand{H3027} upon{H413} the lad{H5288}, neither do thou{H6213}{(H8799)} any thing{H3972} unto him: for now{H6258} I know{H3045}{(H8804)} that thou fearest{H3373} God{H430}, seeing thou hast not{H3808} withheld{H2820}{(H8804)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son from me. (kjv-strongs#)

Gen 22:12 And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. (kjv)

======= Genesis 22:13 ============

Genesis 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and, behold, behind [him] a ram caught in the thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt-offering in the stead of his son.(asv)

Geneza 22:13 Şi Avraam şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, în spatele [lui] un berbec prins cu coarnele într-un desiş; şi Avraam a mers şi a luat berbecul şi l-a adus ca o ofrandă arsă în locul fiului său.(RO)

Genesis 22:13 And Abraham{H85} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and looked{H7200}{(H8799)}, and behold behind{H310} him a ram{H352} caught{H270}{(H8737)} in a thicket{H5442} by his horns{H7161}: and Abraham{H85} went{H3212}{(H8799)} and took{H3947}{(H8799)} the ram{H352}, and offered him up{H5927}{(H8686)} for a burnt offering{H5930} in the stead{H8478} of his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 22:13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in a thicket by his horns: and Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. (kjv)

======= Genesis 22:14 ============

Genesis 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovah-jireh: as it is said to this day, In the mount of Jehovah it shall be provided.(asv)

Geneza 22:14 Şi Avraam a pus numele acelui loc, Iehova-Iire, aşa cum este spus [până] în ziua de azi: În muntele DOMNULUI [îngrijirea] se va vedea.(RO)

Genesis 22:14 And Abraham{H85} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Jehovahjireh{H3070}: as{H834} it is said{H559}{(H8735)} to this day{H3117}, In the mount{H2022} of the LORD{H3068} it shall be seen{H7200}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 22:14 And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen. (kjv)

======= Genesis 22:15 ============

Genesis 22:15 And the angel of Jehovah called unto Abraham a second time out of heaven,(asv)

Geneza 22:15 ¶ Şi îngerul DOMNULUI a strigat din cer către Avraam a doua oară,(RO)

Genesis 22:15 And the angel{H4397} of the LORD{H3068} called{H7121}{(H8799)} unto Abraham{H85} out of heaven{H8064} the second time{H8145}, (kjv-strongs#)

Gen 22:15 And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time, (kjv)

======= Genesis 22:16 ============

Genesis 22:16 and said, By myself have I sworn, saith Jehovah, because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son,(asv)

Geneza 22:16 Şi a spus: Pe mine însumi am jurat, spune DOMNUL, pentru că ai făcut acest lucru şi nu ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău [fiu];(RO)

Genesis 22:16 And said{H559}{(H8799)}, By myself have I sworn{H7650}{(H8738)}, saith{H5002}{(H8803)} the LORD{H3068}, for because{H3282}{H834} thou hast done{H6213}{(H8804)} this thing{H1697}, and hast not{H3808} withheld{H2820}{(H8804)} thy son{H1121}, thine only{H3173} son: (kjv-strongs#)

Gen 22:16 And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son: (kjv)

======= Genesis 22:17 ============

Genesis 22:17 that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heavens, and as the sand which is upon the seashore; and thy seed shall possess the gate of his enemies;(asv)

Geneza 22:17 De aceea binecuvântând te voi binecuvânta şi înmulţind voi înmulţi sămânţa ta ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni poarta duşmanilor săi.(RO)

Genesis 22:17 That in blessing{H1288}{(H8763)} I will bless{H1288}{(H8762)} thee, and in multiplying{H7235}{(H8687)} I will multiply{H7235}{(H8686)} thy seed{H2233} as the stars{H3556} of the heaven{H8064}, and as the sand{H2344} which is upon the sea{H3220} shore{H8193}; and thy seed{H2233} shall possess{H3423}{(H8799)} the gate{H8179} of his enemies{H341}{(H8802)}; (kjv-strongs#)

Gen 22:17 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; (kjv)

======= Genesis 22:18 ============

Genesis 22:18 and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.(asv)

Geneza 22:18 Şi în sămânţa ta toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de vocea mea.(RO)

Genesis 22:18 And in thy seed{H2233} shall all the nations{H1471} of the earth{H776} be blessed{H1288}{(H8694)}; because{H834}{H6118} thou hast obeyed{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}. (kjv-strongs#)

Gen 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice. (kjv)

======= Genesis 22:19 ============

Genesis 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beer-sheba; and Abraham dwelt at Beer-sheba.(asv)

Geneza 22:19 Aşa că Avraam s-a întors la tinerii săi şi s-au sculat şi au mers împreună la Beer-Şeba; şi Avraam a locuit la Beer-Şeba.(RO)

Genesis 22:19 So Abraham{H85} returned{H7725}{(H8799)} unto his young men{H5288}, and they rose up{H6965}{(H8799)} and went{H3212}{(H8799)} together{H3162} to Beersheba{H884}; and Abraham{H85} dwelt{H3427}{(H8799)} at Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 22:19 So Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba; and Abraham dwelt at Beersheba. (kjv)

======= Genesis 22:20 ============

Genesis 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she also hath borne children unto thy brother Nahor:(asv)

Geneza 22:20 ¶ Şi s-a întâmplat, după aceste lucruri, că i s-a spus lui Avraam, zicând: Iată, Milca a născut şi ea copii fratelui tău, Nahor;(RO)

Genesis 22:20 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that it was told{H5046}{(H8714)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)}, Behold, Milcah{H4435}, she hath also born{H3205}{(H8804)} children{H1121} unto thy brother{H251} Nahor{H5152}; (kjv-strongs#)

Gen 22:20 And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she hath also born children unto thy brother Nahor; (kjv)

======= Genesis 22:21 ============

Genesis 22:21 Uz his first-born, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram,(asv)

Geneza 22:21 Uţ, primul său născut, şi Buz, fratele său, şi Chemuel, tatăl lui Aram,(RO)

Genesis 22:21 Huz{H5780} his firstborn{H1060}, and Buz{H938} his brother{H251}, and Kemuel{H7055} the father{H1} of Aram{H758}, (kjv-strongs#)

Gen 22:21 Huz his firstborn, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram, (kjv)

======= Genesis 22:22 ============

Genesis 22:22 and Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.(asv)

Geneza 22:22 Şi Chesed şi Hazo şi Pildaş şi Iidlaf şi Betuel.(RO)

Genesis 22:22 And Chesed{H3777}, and Hazo{H2375}, and Pildash{H6394}, and Jidlaph{H3044}, and Bethuel{H1328}. (kjv-strongs#)

Gen 22:22 And Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel. (kjv)

======= Genesis 22:23 ============

Genesis 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight did Milcah bear to Nahor, Abraham's brother.(asv)

Geneza 22:23 Şi Betuel a născut pe Rebeca; pe aceştia opt Milca i-a născut lui Nahor, fratele lui Avraam.(RO)

Genesis 22:23 And Bethuel{H1328} begat{H3205}{(H8804)} Rebekah{H7259}: these eight{H8083} Milcah{H4435} did bear{H3205}{(H8804)} to Nahor{H5152}, Abraham's{H85} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother. (kjv)

======= Genesis 22:24 ============

Genesis 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she also bare Tebah, and Gaham, and Tahash, and Maacah.(asv)

Geneza 22:24 Şi concubina sa, al cărei nume [era] Reuma, a născut de asemenea pe Tebah şi pe Gaham şi pe Tahaş şi pe Maaca.(RO)

Genesis 22:24 And his concubine{H6370}, whose name{H8034} was Reumah{H7208}, she bare{H3205}{(H8799)} also Tebah{H2875}, and Gaham{H1514}, and Thahash{H8477}, and Maachah{H4601}. (kjv-strongs#)

Gen 22:24 And his concubine, whose name was Reumah, she bare also Tebah, and Gaham, and Thahash, and Maachah.(kjv)

======= Genesis 23:1 ============

Genesis 23:1 And the life of Sarah was a hundred and seven and twenty years: these were the years of the life of Sarah.(asv)

Geneza 23:1 [Moartea Sarei] Şi Sara era în vârstă de o sută douăzeci şi şapte de ani, [aceştia au] [fost] anii vieţii lui Sara.(RO)

Genesis 23:1 And Sarah{H8283} was an hundred{H3967}{H8141} and seven{H7651}{H8141} and twenty{H6242} years{H8141} old{H2416}: these were the years{H8141} of the life{H2416} of Sarah{H8283}. (kjv-strongs#)

Gen 23:1 And Sarah was an hundred and seven and twenty years old: these were the years of the life of Sarah. (kjv)

======= Genesis 23:2 ============

Genesis 23:2 And Sarah died in Kiriath-arba (the same is Hebron), in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.(asv)

Geneza 23:2 Şi Sara a murit în Chiriatarba, adică Hebron, în ţara lui Canaan; şi Avraam a venit să jelească pe Sara şi să o plângă.(RO)

Genesis 23:2 And Sarah{H8283} died{H4191}{(H8799)} in Kirjatharba{H7153}; the same is Hebron{H2275} in the land{H776} of Canaan{H3667}: and Abraham{H85} came{H935}{(H8799)} to mourn{H5594}{(H8800)} for Sarah{H8283}, and to weep{H1058}{(H8800)} for her. (kjv-strongs#)

Gen 23:2 And Sarah died in Kirjatharba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her. (kjv)

======= Genesis 23:3 ============

Genesis 23:3 And Abraham rose up from before his dead, and spake unto the children of Heth, saying,(asv)

Geneza 23:3 ¶ Şi Avraam a stat în picioare înaintea moartei sale şi a vorbit fiilor lui Het, spunând:(RO)

Genesis 23:3 And Abraham{H85} stood up{H6965}{(H8799)} from before{H6440} his dead{H4191}{(H8801)}, and spake{H1696}{(H8762)} unto the sons{H1121} of Heth{H2845}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 23:3 And Abraham stood up from before his dead, and spake unto the sons of Heth, saying, (kjv)

======= Genesis 23:4 ============

Genesis 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a burying-place with you, that I may bury my dead out of my sight.(asv)

Geneza 23:4 Eu [sunt] străin şi locuitor temporar cu voi, daţi-mi în stăpânire un loc de îngropare între voi, ca să înmormântez moarta mea dinaintea feţei mele.(RO)

Genesis 23:4 I am a stranger{H1616} and a sojourner{H8453} with you: give{H5414}{(H8798)} me a possession{H272} of a buryingplace{H6913} with you, that I may bury{H6912}{(H8799)} my dead{H4191}{(H8801)} out of my sight{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 23:4 I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight. (kjv)

======= Genesis 23:5 ============

Genesis 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him,(asv)

Geneza 23:5 Şi copiii lui Het au răspuns lui Avraam, spunându-i:(RO)

Genesis 23:5 And the children{H1121} of Heth{H2845} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)} unto him, (kjv-strongs#)

Gen 23:5 And the children of Heth answered Abraham, saying unto him, (kjv)

======= Genesis 23:6 ============

Genesis 23:6 Hear us, my lord; thou art a prince of God among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.(asv)

Geneza 23:6 Ascultă-ne, domnul meu: tu [eşti] un prinţ puternic printre noi; îngroapă-ţi moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre; niciunul din noi nu va opri de la tine mormântul său, să îţi îngropi moarta.(RO)

Genesis 23:6 Hear us{H8085}{(H8798)}, my lord{H113}: thou art a mighty{H430} prince{H5387} among us{H8432}: in the choice{H4005} of our sepulchres{H6913} bury{H6912}{(H8798)} thy dead{H4191}{(H8801)}; none{H3808}{H376} of us shall withhold{H3607}{(H8799)} from thee his sepulchre{H6913}, but that thou mayest bury{H6912}{(H8800)} thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:6 Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us: in the choice of our sepulchres bury thy dead; none of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:7 ============

Genesis 23:7 And Abraham rose up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth.(asv)

Geneza 23:7 Şi Avraam s-a ridicat şi s-a aplecat [până la pământ] înaintea poporului ţării, [înaintea] copiilor lui Het.(RO)

Genesis 23:7 And Abraham{H85} stood up{H6965}{(H8799)}, and bowed{H7812}{(H8691)} himself to the people{H5971} of the land{H776}, even to the children{H1121} of Heth{H2845}. (kjv-strongs#)

Gen 23:7 And Abraham stood up, and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. (kjv)

======= Genesis 23:8 ============

Genesis 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the son of Zohar,(asv)

Geneza 23:8 Şi a vorbit îndeaproape cu ei, spunând: Dacă aceasta este dorinţa voastră, să înmormântez moarta mea dinaintea feţei mele, ascultaţi-mă şi rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar,(RO)

Genesis 23:8 And he communed{H1696}{(H8762)} with them, saying{H559}{(H8800)}, If it be{H3426} your mind{H5315} that I should bury{H6912}{(H8800)} my dead{H4191}{(H8801)} out of my sight{H6440}; hear{H8085}{(H8798)} me, and intreat{H6293}{(H8798)} for me to Ephron{H6085} the son{H1121} of Zohar{H6714}, (kjv-strongs#)

Gen 23:8 And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight; hear me, and intreat for me to Ephron the son of Zohar, (kjv)

======= Genesis 23:9 ============

Genesis 23:9 that he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for the full price let him give it to me in the midst of you for a possession of a burying-place.(asv)

Geneza 23:9 Ca să îmi dea peştera din Macpela, pe care o are, care [este] la capătul câmpului său; pentru atâţia bani cât merită aceasta, să mi-o dea în stăpânire ca loc de îngropare printre voi.(RO)

Genesis 23:9 That he may give{H5414}{(H8799)} me the cave{H4631} of Machpelah{H4375}, which he hath, which is in the end{H7097} of his field{H7704}; for as much{H4392} money{H3701} as it is worth{H4392} he shall give it{H5414}{(H8799)} me for a possession{H272} of a buryingplace{H6913} amongst you{H8432}. (kjv-strongs#)

Gen 23:9 That he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field; for as much money as it is worth he shall give it me for a possession of a buryingplace amongst you. (kjv)

======= Genesis 23:10 ============

Genesis 23:10 Now Ephron was sitting in the midst of the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying,(asv)

Geneza 23:10 Şi Efron locuia printre copiii lui Het; şi Efron hititul a răspuns lui Avraam în auzul copiilor lui Het, al tuturor celor ce intrau la poarta cetăţii sale, spunând:(RO)

Genesis 23:10 And Ephron{H6085} dwelt{H3427}{(H8802)} among{H8432} the children{H1121} of Heth{H2845}: and Ephron{H6085} the Hittite{H2850} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85} in the audience{H241} of the children{H1121} of Heth{H2845}, even of all that went in{H935}{(H8802)} at the gate{H8179} of his city{H5892}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 23:10 And Ephron dwelt among the children of Heth: and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying, (kjv)

======= Genesis 23:11 ============

Genesis 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the children of my people give I it thee: bury thy dead.(asv)

Geneza 23:11 Nu, domnul meu, ascultă-mă, câmpul ţi-l dau şi peştera care [este] în el, pe aceasta ţi-o dau; înaintea ochilor fiilor poporului meu ţi-o dau, înmormântează-ţi moarta.(RO)

Genesis 23:11 Nay{H3808}, my lord{H113}, hear me{H8085}{(H8798)}: the field{H7704} give I{H5414}{(H8804)} thee, and the cave{H4631} that is therein, I give it{H5414}{(H8804)} thee; in the presence{H5869} of the sons{H1121} of my people{H5971} give{H5414}{(H8804)} I it thee: bury{H6912}{(H8798)} thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:11 Nay, my lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the presence of the sons of my people give I it thee: bury thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:12 ============

Genesis 23:12 And Abraham bowed himself down before the people of the land.(asv)

Geneza 23:12 Şi Avraam s-a aplecat [până la pământ] înaintea poporului ţării.(RO)

Genesis 23:12 And Abraham{H85} bowed down{H7812}{(H8691)} himself before{H6440} the people{H5971} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 23:12 And Abraham bowed down himself before the people of the land. (kjv)

======= Genesis 23:13 ============

Genesis 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt, I pray thee, hear me: I will give the price of the field; take it of me, and I will bury my dead there.(asv)

Geneza 23:13 Şi i-a vorbit lui Efron în auzul poporului ţării, spunând: Dar dacă [mi-l vei da], te rog ascultă-mă, îţi voi da bani pentru câmp; ia[-i ]de la mine şi îmi voi înmormânta moarta acolo.(RO)

Genesis 23:13 And he spake{H1696}{(H8762)} unto Ephron{H6085} in the audience{H241} of the people{H5971} of the land{H776}, saying{H559}{(H8800)}, But if thou wilt give it, I pray thee{H3863}, hear{H8085}{(H8798)} me: I will give{H5414}{(H8804)} thee money{H3701} for the field{H7704}; take{H3947}{(H8798)} it of me, and I will bury{H6912}{(H8799)} my dead{H4191}{(H8801)} there. (kjv-strongs#)

Gen 23:13 And he spake unto Ephron in the audience of the people of the land, saying, But if thou wilt give it, I pray thee, hear me: I will give thee money for the field; take it of me, and I will bury my dead there. (kjv)

======= Genesis 23:14 ============

Genesis 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him,(asv)

Geneza 23:14 Şi Efron a răspuns lui Avraam, spunându-i:(RO)

Genesis 23:14 And Ephron{H6085} answered{H6030}{(H8799)} Abraham{H85}, saying{H559}{(H8800)} unto him, (kjv-strongs#)

Gen 23:14 And Ephron answered Abraham, saying unto him, (kjv)

======= Genesis 23:15 ============

Genesis 23:15 My lord, hearken unto me: a piece of land worth four hundred shekels of silver, what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead.(asv)

Geneza 23:15 Domnul meu, dă-mi ascultare, pământul [merită] patru sute de şekeli de argint; ce [este] aceasta între mine şi tine? Înmormântează-ţi aşadar moarta.(RO)

Genesis 23:15 My lord{H113}, hearken{H8085}{(H8798)} unto me: the land{H776} is worth four{H702} hundred{H3967} shekels{H8255} of silver{H3701}; what is that betwixt{H996} me and thee? bury{H6912}{(H8798)} therefore thy dead{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:15 My lord, hearken unto me: the land is worth four hundred shekels of silver; what is that betwixt me and thee? bury therefore thy dead. (kjv)

======= Genesis 23:16 ============

Genesis 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver which he had named in the audience of the children of Heth, four hundred shekels of silver, current [money] with the merchant.(asv)

Geneza 23:16 ¶ Şi Avraam a dat ascultare lui Efron; şi Avraam i-a cântărit lui Efron argintul, pe care l-a spus în auzul fiilor lui Het, patru sute de şekeli de argint, [în ]moneda[ comerciantului].(RO)

Genesis 23:16 And Abraham{H85} hearkened{H8085}{(H8799)} unto Ephron{H6085}; and Abraham{H85} weighed{H8254}{(H8799)} to Ephron{H6085} the silver{H3701}, which he had named{H1696}{(H8765)} in the audience{H241} of the sons{H1121} of Heth{H2845}, four{H702} hundred{H3967} shekels{H8255} of silver{H3701}, current{H5674}{(H8802)} money with the merchant{H5503}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 23:16 And Abraham hearkened unto Ephron; and Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the audience of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the merchant. (kjv)

======= Genesis 23:17 ============

Genesis 23:17 So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the border thereof round about, were made sure(asv)

Geneza 23:17 Şi câmpul lui Efron, care [era] în Macpela, care [era] în faţă cu Mamre, câmpul şi peştera care [era] în el şi toţi copacii care [erau] în câmp, care [erau] pe toate marginile de jur împrejur, au fost făcute sigure,(RO)

Genesis 23:17 And the field{H7704} of Ephron{H6085}, which was in Machpelah{H4375}, which was before{H6440} Mamre{H4471}, the field{H7704}, and the cave{H4631} which was therein, and all the trees{H6086} that were in the field{H7704}, that were in all the borders{H1366} round about{H5439}, were made sure{H6965}{(H8799)} (kjv-strongs#)

Gen 23:17 And the field of Ephron which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were made sure (kjv)

======= Genesis 23:18 ============

Genesis 23:18 unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city.(asv)

Geneza 23:18 Lui Avraam ca stăpânire înaintea ochilor copiilor lui Het, înaintea tuturor celor ce intrau pe poarta cetăţii sale.(RO)

Genesis 23:18 Unto Abraham{H85} for a possession{H4736} in the presence{H5869} of the children{H1121} of Heth{H2845}, before all that went in{H935}{(H8802)} at the gate{H8179} of his city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 23:18 Unto Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that went in at the gate of his city. (kjv)

======= Genesis 23:19 ============

Genesis 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre (the same is Hebron), in the land of Canaan.(asv)

Geneza 23:19 Şi după aceasta, Avraam a îngropat pe Sara, soţia lui, în peştera din câmpia din Macpela, în faţă cu Mamre, acesta [este] Hebron, în ţara lui Canaan.(RO)

Genesis 23:19 And after{H310} this{H3651}, Abraham{H85} buried{H6912}{(H8804)} Sarah{H8283} his wife{H802} in the cave{H4631} of the field{H7704} of Machpelah{H4375} before{H6440} Mamre{H4471}: the same is Hebron{H2275} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 23:19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre: the same is Hebron in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 23:20 ============

Genesis 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a burying-place by the children of Heth.(asv)

Geneza 23:20 Şi câmpul şi peştera care[ este] în el, au fost făcute sigure lui Avraam ca stăpânire a unui loc de îngropare, de fiii lui Het.(RO)

Genesis 23:20 And the field{H7704}, and the cave{H4631} that is therein, were made sure{H6965}{(H8799)} unto Abraham{H85} for a possession{H272} of a buryingplace{H6913} by the sons{H1121} of Heth{H2845}. (kjv-strongs#)

Gen 23:20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto Abraham for a possession of a buryingplace by the sons of Heth.(kjv)

======= Genesis 24:1 ============

Genesis 24:1 And Abraham was old, [and] well stricken in age: and Jehovah had blessed Abraham in all things.(asv)

Geneza 24:1 Şi Avraam era bătrân [şi] mult înaintat în vârstă şi DOMNUL a binecuvântat pe Avraam în toate lucrurile.(RO)

Genesis 24:1 And Abraham{H85} was old{H2204}{(H8804)}, and well stricken{H935}{(H8804)} in age{H3117}: and the LORD{H3068} had blessed{H1288}{(H8765)} Abraham{H85} in all things. (kjv-strongs#)

Gen 24:1 And Abraham was old, and well stricken in age: and the LORD had blessed Abraham in all things. (kjv)

======= Genesis 24:2 ============

Genesis 24:2 And Abraham said unto his servant, the elder of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:(asv)

Geneza 24:2 Şi Avraam a spus celui mai bătrân servitor al casei sale, care conducea peste tot ceea ce el avea: Pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa mea,(RO)

Genesis 24:2 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto his eldest{H2205} servant{H5650} of his house{H1004}, that ruled over{H4910}{(H8802)} all that he had, Put{H7760}{(H8798)}, I pray thee, thy hand{H3027} under my thigh{H3409}: (kjv-strongs#)

Gen 24:2 And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh: (kjv)

======= Genesis 24:3 ============

Genesis 24:3 and I will make thee swear by Jehovah, the God of heaven and the God of the earth, that thou wilt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:(asv)

Geneza 24:3 Şi te voi face să juri pe DOMNUL, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaniţilor, printre care locuiesc eu;(RO)

Genesis 24:3 And I will make thee swear{H7650}{(H8686)} by the LORD{H3068}, the God{H430} of heaven{H8064}, and the God{H430} of the earth{H776}, that thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} unto my son{H1121} of the daughters{H1323} of the Canaanites{H3669}, among{H7130} whom I dwell{H3427}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:3 And I will make thee swear by the LORD, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell: (kjv)

======= Genesis 24:4 ============

Genesis 24:4 but thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife for my son Isaac.(asv)

Geneza 24:4 Ci te vei duce în ţara mea şi la rudele mele şi vei lua o soţie fiului meu, Isaac.(RO)

Genesis 24:4 But thou shalt go{H3212}{(H8799)} unto my country{H776}, and to my kindred{H4138}, and take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 24:4 But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. (kjv)

======= Genesis 24:5 ============

Genesis 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest?(asv)

Geneza 24:5 Şi servitorul i-a spus: Poate că femeia nu va voi să mă urmeze în această ţară; ar trebui să duc pe fiul tău înapoi în ţara de unde ai venit?(RO)

Genesis 24:5 And the servant{H5650} said{H559}{(H8799)} unto him, Peradventure the woman{H802} will not be willing{H14}{(H8799)} to follow{H3212}{(H8800)} me{H310} unto this land{H776}: must I needs bring{H7725}{(H8687)} thy son{H1121} again{H7725}{(H8686)} unto the land{H776} from whence thou camest{H3318}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 24:5 And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land: must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? (kjv)

======= Genesis 24:6 ============

Genesis 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again.(asv)

Geneza 24:6 Şi Avraam i-a spus: Ia seama, să nu duci pe fiul meu înapoi acolo.(RO)

Genesis 24:6 And Abraham{H85} said{H559}{(H8799)} unto him, Beware{H8104}{(H8734)} thou that thou bring{H7725} not{H6435} my son{H1121} thither again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:6 And Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again. (kjv)

======= Genesis 24:7 ============

Genesis 24:7 Jehovah, the God of heaven, who took me from my father's house, and from the land of my nativity, and who spake unto me, and who sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he will send his angel before thee, and thou shalt take a wife for my son from thence.(asv)

Geneza 24:7 DOMNUL Dumnezeul cerului, care m-a luat din casa tatălui meu şi din ţara rudelor mele şi care mi-a vorbit şi care mi-a jurat, spunând: Seminţei tale voi da această ţară; el va trimite pe îngerul său înaintea ta şi vei lua de acolo o soţie fiului meu.(RO)

Genesis 24:7 The LORD{H3068} God{H430} of heaven{H8064}, which took me{H3947}{(H8804)} from my father's{H1} house{H1004}, and from the land{H776} of my kindred{H4138}, and which spake{H1696}{(H8765)} unto me, and that sware{H7650}{(H8738)} unto me, saying{H559}{(H8800)}, Unto thy seed{H2233} will I give{H5414}{(H8799)} this land{H776}; he shall send{H7971}{(H8799)} his angel{H4397} before thee{H6440}, and thou shalt take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121} from thence. (kjv-strongs#)

Gen 24:7 The LORD God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. (kjv)

======= Genesis 24:8 ============

Genesis 24:8 And if the woman be not willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath; only thou shalt not bring my son thither again.(asv)

Geneza 24:8 Şi dacă femeia nu va voi să te urmeze, atunci vei fi eliberat de acest jurământ al meu, numai nu duce pe fiul meu înapoi acolo.(RO)

Genesis 24:8 And if the woman{H802} will not be willing{H14}{(H8799)} to follow{H3212}{(H8800)} thee{H310}, then thou shalt be clear{H5352}{(H8738)} from this my oath{H7621}: only bring{H7725} not my son{H1121} thither again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:8 And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this my oath: only bring not my son thither again. (kjv)

======= Genesis 24:9 ============

Genesis 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning this matter.(asv)

Geneza 24:9 Şi servitorul şi-a pus mâna sub coapsa lui Avraam, stăpânul său, şi i-a jurat referitor la acel lucru.(RO)

Genesis 24:9 And the servant{H5650} put{H7760}{(H8799)} his hand{H3027} under the thigh{H3409} of Abraham{H85} his master{H113}, and sware{H7650}{(H8735)} to him concerning{H5921} that{H2088} matter{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 24:9 And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and sware to him concerning that matter. (kjv)

======= Genesis 24:10 ============

Genesis 24:10 And the servant took ten camels, of the camels of his master, and departed, having all goodly things of his master's in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.(asv)

Geneza 24:10 ¶ Şi servitorul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, pentru că toate bunurile stăpânului său [erau] în mâna sa; şi el s-a ridicat şi a mers în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor.(RO)

Genesis 24:10 And the servant{H5650} took{H3947}{(H8799)} ten{H6235} camels{H1581} of the camels{H1581} of his master{H113}, and departed{H3212}{(H8799)}; for all the goods{H2898} of his master{H113} were in his hand{H3027}: and he arose{H6965}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} to Mesopotamia{H763}, unto the city{H5892} of Nahor{H5152}. (kjv-strongs#)

Gen 24:10 And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor. (kjv)

======= Genesis 24:11 ============

Genesis 24:11 And he made the camels to kneel down without the city by the well of water at the time of evening, the time that women go out to draw water.(asv)

Geneza 24:11 Şi a pus cămilele sale să îngenuncheze în afara cetăţii, lângă o fântână de apă, la timpul înserării, la timpul când femeile ies să scoată [apă].(RO)

Genesis 24:11 And he made{H1288} his camels{H1581} to kneel down{H1288}{(H8686)} without{H2351} the city{H5892} by{H413} a well{H875} of water{H4325} at the time{H6256} of the evening{H6153}, even the time{H6256} that women go out{H3318}{(H8800)} to draw{H7579}{(H8802)} water. (kjv-strongs#)

Gen 24:11 And he made his camels to kneel down without the city by a well of water at the time of the evening, even the time that women go out to draw water. (kjv)

======= Genesis 24:12 ============

Genesis 24:12 And he said, O Jehovah, the God of my master Abraham, send me, I pray thee, good speed this day, and show kindness unto my master Abraham.(asv)

Geneza 24:12 Şi a spus: DOAMNE, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, te rog, dă-mi reuşită în această zi şi arată bunătate stăpânului meu, Avraam.(RO)

Genesis 24:12 And he said{H559}{(H8799)}, O LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, I pray thee, send me{H6440} good speed{H7136}{(H8685)} this day{H3117}, and shew{H6213}{(H8798)} kindness{H2617} unto{H5973} my master{H113} Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 24:12 And he said O LORD God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. (kjv)

======= Genesis 24:13 ============

Genesis 24:13 Behold, I am standing by the fountain of water; and the daughters of the men of the city are coming out to draw water:(asv)

Geneza 24:13 Iată, stau [aici] lângă fântâna de apă; şi fiicele bărbaţilor cetăţii ies să scoată apă,(RO)

Genesis 24:13 Behold, I stand{H5324}{(H8737)} here by the well{H5869} of water{H4325}; and the daughters{H1323} of the men{H582} of the city{H5892} come out{H3318}{(H8802)} to draw{H7579}{(H8800)} water{H4325}: (kjv-strongs#)

Gen 24:13 Behold, I stand here by the well of water; and the daughters of the men of the city come out to draw water: (kjv)

======= Genesis 24:14 ============

Genesis 24:14 and let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast showed kindness unto my master.(asv)

Geneza 24:14 Şi să se întâmple că tânăra căreia îi voi spune: Pleacă-ţi ulciorul, te rog, ca să beau; iar ea va spune: Bea şi voi da şi cămilelor tale să bea; [aceea să fie] cea [pe care] ai rânduit-o pentru servitorul tău Isaac; şi din aceasta voi cunoaşte că ai arătat bunătate stăpânului meu.(RO)

Genesis 24:14 And let it come to pass, that the damsel{H5291} to whom I shall say{H559}{(H8799)}, Let down{H5186}{(H8685)} thy pitcher{H3537}, I pray thee, that I may drink{H8354}{(H8799)}; and she shall say{H559}{(H8804)}, Drink{H8354}{(H8798)}, and I will give{H8248} thy camels{H1581} drink{H8248}{(H8686)} also: let the same be she that thou hast appointed{H3198}{(H8689)} for thy servant{H5650} Isaac{H3327}; and thereby shall I know{H3045}{(H8799)} that thou hast shewed{H6213}{(H8804)} kindness{H2617} unto my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:14 And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. (kjv)

======= Genesis 24:15 ============

Genesis 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder.(asv)

Geneza 24:15 Şi s-a întâmplat, înainte de a termina el de vorbit, că, iată, Rebeca, cea născută lui Betuel, fiul Milcăi, soţia lui Nahor, fratele lui Avraam, a ieşit cu ulciorul pe umărul ei.(RO)

Genesis 24:15 And it came to pass, before he had done{H3615}{(H8765)} speaking{H1696}{(H8763)}, that, behold, Rebekah{H7259} came out{H3318}{(H8802)}, who{H834} was born{H3205}{(H8795)} to Bethuel{H1328}, son{H1121} of Milcah{H4435}, the wife{H802} of Nahor{H5152}, Abraham's{H85} brother{H251}, with her pitcher{H3537} upon her shoulder{H7926}. (kjv-strongs#)

Gen 24:15 And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. (kjv)

======= Genesis 24:16 ============

Genesis 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the fountain, and filled her pitcher, and came up.(asv)

Geneza 24:16 Şi tânăra [era] foarte plăcută la vedere, o fecioară, şi niciun bărbat nu o cunoscuse; şi ea a coborât la fântână şi şi-a umplut ulciorul şi a urcat.(RO)

Genesis 24:16 And the damsel{H5291} was very{H3966} fair{H2896} to look upon{H4758}, a virgin{H1330}, neither had any man{H376} known{H3045}{(H8804)} her: and she went down{H3381}{(H8799)} to the well{H5869}, and filled{H4390}{(H8762)} her pitcher{H3537}, and came up{H5927}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:16 And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up. (kjv)

======= Genesis 24:17 ============

Genesis 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Give me to drink, I pray thee, a little water from thy pitcher.(asv)

Geneza 24:17 Şi servitorul a alergat să o întâlnească şi a spus: Lasă-mă, te rog, să beau puţină apă din ulciorul tău.(RO)

Genesis 24:17 And the servant{H5650} ran{H7323}{(H8799)} to meet her{H7125}{(H8800)}, and said{H559}{(H8799)}, Let me, I pray thee, drink{H1572}{(H8685)} a little{H4592} water{H4325} of thy pitcher{H3537}. (kjv-strongs#)

Gen 24:17 And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. (kjv)

======= Genesis 24:18 ============

Genesis 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink.(asv)

Geneza 24:18 Iar ea a spus: Bea, domnul meu; şi ea s-a grăbit şi şi-a lăsat jos ulciorul peste mâna ei şi i-a dat să bea.(RO)

Genesis 24:18 And she said{H559}{(H8799)}, Drink{H8354}{(H8798)}, my lord{H113}: and she hasted{H4116}{(H8762)}, and let down{H3381}{(H8686)} her pitcher{H3537} upon her hand{H3027}, and gave him drink{H8248}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:18 And she said, Drink, my lord: and she hasted, and let down her pitcher upon her hand, and gave him drink. (kjv)

======= Genesis 24:19 ============

Genesis 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw for thy camels also, until they have done drinking.(asv)

Geneza 24:19 Şi după ce a terminat să îi dea de băut, a spus: Voi scoate [apă] şi pentru cămilele tale, până o să termine de băut.(RO)

Genesis 24:19 And when she had done{H3615}{(H8762)} giving him drink{H8248}{(H8687)}, she said{H559}{(H8799)}, I will draw{H7579}{(H8799)} water for thy camels{H1581} also, until they have done{H3615}{(H8765)} drinking{H8354}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:19 And when she had done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also, until they have done drinking. (kjv)

======= Genesis 24:20 ============

Genesis 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw, and drew for all his camels.(asv)

Geneza 24:20 Şi s-a grăbit şi şi-a golit ulciorul în adăpătoare şi a alergat din nou la fântână să scoată [apă] şi a scos pentru toate cămilele lui.(RO)

Genesis 24:20 And she hasted{H4116}{(H8762)}, and emptied{H6168}{(H8762)} her pitcher{H3537} into the trough{H8268}, and ran{H7323}{(H8799)} again unto the well{H875} to draw{H7579}{(H8800)} water, and drew{H7579}{(H8799)} for all his camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:20 And she hasted, and emptied her pitcher into the trough, and ran again unto the well to draw water, and drew for all his camels. (kjv)

======= Genesis 24:21 ============

Genesis 24:21 And the man looked stedfastly on her, holding his peace, to know whether Jehovah had made his journey prosperous or not.(asv)

Geneza 24:21 Şi bărbatul, mirându-se de ea, tăcea, [voind] să cunoască dacă DOMNUL făcuse călătoria lui prosperă sau nu.(RO)

Genesis 24:21 And the man{H376} wondering{H7583}{(H8693)} at her held his peace{H2790}{(H8688)}, to wit{H3045}{(H8800)} whether the LORD{H3068} had made{H6743} his journey{H1870} prosperous{H6743}{(H8689)} or{H518} not. (kjv-strongs#)

Gen 24:21 And the man wondering at her held his peace, to wit whether the LORD had made his journey prosperous or not. (kjv)

======= Genesis 24:22 ============

Genesis 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden ring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold,(asv)

Geneza 24:22 Şi s-a întâmplat, pe când cămilele terminaseră de băut, că bărbatul a luat un cercel de aur de o jumătate de şekel în greutate şi două brăţări pentru mâinile ei, în greutate de zece [şekeli] de aur;(RO)

Genesis 24:22 And it came to pass, as the camels{H1581} had done{H3615}{(H8765)} drinking{H8354}{(H8800)}, that the man{H376} took{H3947}{(H8799)} a golden{H2091} earring{H5141} of half a shekel{H1235} weight{H4948}, and two{H8147} bracelets{H6781} for her hands{H3027} of ten{H6235} shekels weight{H4948} of gold{H2091}; (kjv-strongs#)

Gen 24:22 And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight, and two bracelets for her hands of ten shekels weight of gold; (kjv)

======= Genesis 24:23 ============

Genesis 24:23 and said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee. Is there room in thy father's house for us to lodge in?(asv)

Geneza 24:23 Şi a spus: A cui fiică [eşti] tu? Spune-mi, te rog, este loc [în] casa tatălui tău pentru noi să găzduim?(RO)

Genesis 24:23 And said{H559}{(H8799)}, Whose{H4310} daughter{H1323} art thou{H859}? tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee: is there{H3426} room{H4725} in thy father's{H1} house{H1004} for us to lodge in{H3885}{(H8800)}? (kjv-strongs#)

Gen 24:23 And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father's house for us to lodge in? (kjv)

======= Genesis 24:24 ============

Genesis 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, whom she bare unto Nahor.(asv)

Geneza 24:24 Iar ea i-a spus: Eu [sunt ]fiica lui Betuel, fiul Milcăi, pe care ea l-a născut lui Nahor.(RO)

Genesis 24:24 And she said{H559}{(H8799)} unto him, I am the daughter{H1323} of Bethuel{H1328} the son{H1121} of Milcah{H4435}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Nahor{H5152}. (kjv-strongs#)

Gen 24:24 And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor. (kjv)

======= Genesis 24:25 ============

Genesis 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.(asv)

Geneza 24:25 [Şi] i-a mai spus: Avem deopotrivă paie şi nutreţ îndeajuns şi loc să găzduiţi.(RO)

Genesis 24:25 She said{H559}{(H8799)} moreover unto him, We have both{H1571} straw{H8401} and provender{H4554} enough{H7227}, and{H1571} room{H4725} to lodge in{H3885}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:25 She said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in. (kjv)

======= Genesis 24:26 ============

Genesis 24:26 And the man bowed his head, and worshipped Jehovah.(asv)

Geneza 24:26 Şi bărbatul şi-a plecat capul şi s-a închinat DOMNULUI.(RO)

Genesis 24:26 And the man{H376} bowed down his head{H6915}{(H8799)}, and worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 24:26 And the man bowed down his head, and worshipped the LORD. (kjv)

======= Genesis 24:27 ============

Genesis 24:27 And he said, Blessed be Jehovah, the God of my master Abraham, who hath not forsaken his lovingkindness and his truth toward my master: as for me, Jehovah hath led me in the way to the house of my master's brethren.(asv)

Geneza 24:27 Şi a spus: Binecuvântat [fie] DOMNUL, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care nu a lăsat pe stăpânul meu lipsit de mila sa şi de adevărul său; eu, [fiind] pe cale, DOMNUL m-a condus la casa fraţilor stăpânului meu.(RO)

Genesis 24:27 And he said{H559}{(H8799)}, Blessed{H1288}{(H8803)} be the LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, who hath not left destitute{H5800}{(H8804)}{H5973} my master{H113} of his mercy{H2617} and his truth{H571}: I being in the way{H1870}, the LORD{H3068} led me{H5148}{(H8804)} to the house{H1004} of my master's{H113} brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 24:27 And he said, Blessed be the LORD God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the LORD led me to the house of my master's brethren. (kjv)

======= Genesis 24:28 ============

Genesis 24:28 And the damsel ran, and told her mother's house according to these words.(asv)

Geneza 24:28 Şi fata a alergat şi a spus aceste lucruri[ tuturor celor din] casa mamei ei.(RO)

Genesis 24:28 And the damsel{H5291} ran{H7323}{(H8799)}, and told{H5046}{(H8686)} them of her mother's{H517} house{H1004} these things{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 24:28 And the damsel ran, and told them of her mother's house these things. (kjv)

======= Genesis 24:29 ============

Genesis 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the fountain.(asv)

Geneza 24:29 ¶ Şi Rebeca avea un frate şi numele lui [era] Laban; şi Laban a alergat afară la bărbat, la fântână.(RO)

Genesis 24:29 And Rebekah{H7259} had a brother{H251}, and his name{H8034} was Laban{H3837}: and Laban{H3837} ran{H7323}{(H8799)} out{H2351} unto the man{H376}, unto the well{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 24:29 And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well. (kjv)

======= Genesis 24:30 ============

Genesis 24:30 And it came to pass, when he saw the ring, and the bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he was standing by the camels at the fountain.(asv)

Geneza 24:30 Şi s-a întâmplat, când a văzut cercelul şi brăţările pe mâinile surorii sale şi când a auzit cuvintele Rebecăi, sora sa, spunând: Astfel mi-a vorbit acel bărbat; că el a venit la acel bărbat; şi, iată, el stătea în picioare lângă cămile, la fântână.(RO)

Genesis 24:30 And it came to pass, when he saw{H7200}{(H8800)} the earring{H5141} and bracelets{H6781} upon his sister's{H269} hands{H3027}, and when he heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of Rebekah{H7259} his sister{H269}, saying{H559}{(H8800)}, Thus{H3541} spake{H1696}{(H8765)} the man{H376} unto me; that he came{H935}{(H8799)} unto the man{H376}; and, behold, he stood{H5975}{(H8802)} by{H5921} the camels{H1581} at the well{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 24:30 And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well. (kjv)

======= Genesis 24:31 ============

Genesis 24:31 And he said, Come in, thou blessed of Jehovah; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels.(asv)

Geneza 24:31 Şi a spus: Intră, tu, binecuvântatul DOMNULUI; pentru ce stai afară? Căci am pregătit casa şi loc pentru cămile.(RO)

Genesis 24:31 And he said{H559}{(H8799)}, Come in{H935}{(H8798)}, thou blessed{H1288}{(H8803)} of the LORD{H3068}; wherefore standest{H5975}{(H8799)} thou without{H2351}? for I have prepared{H6437}{(H8765)} the house{H1004}, and room{H4725} for the camels{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:31 And he said, Come in, thou blessed of the LORD; wherefore standest thou without? for I have prepared the house, and room for the camels. (kjv)

======= Genesis 24:32 ============

Genesis 24:32 And the man came into the house, and he ungirded the camels; and he gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet and the feet of the men that were with him.(asv)

Geneza 24:32 Şi bărbatul a intrat în casă şi a deşeuat cămilele sale şi a dat paie şi nutreţ pentru cămile şi a luat apă să îşi spele picioarele şi picioarele bărbaţilor care [erau] cu el.(RO)

Genesis 24:32 And the man{H376} came{H935}{(H8799)} into the house{H1004}: and he ungirded{H6605}{(H8762)} his camels{H1581}, and gave{H5414}{(H8799)} straw{H8401} and provender{H4554} for the camels{H1581}, and water{H4325} to wash{H7364}{(H8800)} his feet{H7272}, and the men's{H582} feet{H7272} that were with him. (kjv-strongs#)

Gen 24:32 And the man came into the house: and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him. (kjv)

======= Genesis 24:33 ============

Genesis 24:33 And there was set food before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on.(asv)

Geneza 24:33 Şi s-a pus [mâncare ]înaintea lui ca să mănânce; dar a spus: Nu voi mânca, până ce nu voi fi spus vorba mea. Iar [Laban] a spus: Vorbeşte.(RO)

Genesis 24:33 And there was set{H7760}{(H8714)}{(H8675)}{H3455}{(H8799)} meat before him{H6440} to eat{H398}{(H8800)}: but he said{H559}{(H8799)}, I will not eat{H398}{(H8799)}, until I have told{H1696}{(H8765)} mine errand{H1697}. And he said{H559}{(H8799)}, Speak on{H1696}{(H8761)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:33 And there was set meat before him to eat: but he said, I will not eat, until I have told mine errand. And he said, Speak on. (kjv)

======= Genesis 24:34 ============

Genesis 24:34 And he said, I am Abraham's servant.(asv)

Geneza 24:34 Iar el a spus: Eu [sunt] servitorul lui Avraam.(RO)

Genesis 24:34 And he said{H559}{(H8799)}, I am Abraham's{H85} servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 24:34 And he said, I am Abraham's servant. (kjv)

======= Genesis 24:35 ============

Genesis 24:35 And Jehovah hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks and herds, and silver and gold, and men-servants and maid-servants, and camels and asses.(asv)

Geneza 24:35 Şi DOMNUL a binecuvântat pe stăpânul meu foarte mult; şi a devenit mare şi i-a dat turme şi cirezi şi argint şi aur şi servitori şi servitoare şi cămile şi măgari.(RO)

Genesis 24:35 And the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8765)} my master{H113} greatly{H3966}; and he is become great{H1431}{(H8799)}: and he hath given{H5414}{(H8799)} him flocks{H6629}, and herds{H1241}, and silver{H3701}, and gold{H2091}, and menservants{H5650}, and maidservants{H8198}, and camels{H1581}, and asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 24:35 And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great: and he hath given him flocks, and herds, and silver, and gold, and menservants, and maidservants, and camels, and asses. (kjv)

======= Genesis 24:36 ============

Genesis 24:36 And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath.(asv)

Geneza 24:36 Şi Sara, soţia stăpânului meu, a născut un fiu stăpânului meu când era bătrână; şi el i-a dat tot ce avea.(RO)

Genesis 24:36 And Sarah{H8283} my master's{H113} wife{H802} bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121} to my master{H113} when{H310} she was old{H2209}: and unto him hath he given{H5414}{(H8799)} all that he hath. (kjv-strongs#)

Gen 24:36 And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath. (kjv)

======= Genesis 24:37 ============

Genesis 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell:(asv)

Geneza 24:37 Şi stăpânul meu m-a făcut să jur, spunând: Nu lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaniţilor, în a căror ţară locuiesc eu;(RO)

Genesis 24:37 And my master{H113} made me swear{H7650}{(H8686)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} to my son{H1121} of the daughters{H1323} of the Canaanites{H3669}, in whose land{H776} I dwell{H3427}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:37 And my master made me swear, saying, Thou shalt not take a wife to my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell: (kjv)

======= Genesis 24:38 ============

Genesis 24:38 but thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife for my son.(asv)

Geneza 24:38 Ci te vei duce la casa tatălui meu şi la rudele mele şi vei lua fiului meu o soţie.(RO)

Genesis 24:38 But{H518} thou shalt go{H3212}{(H8799)} unto my father's{H1} house{H1004}, and to my kindred{H4940}, and take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} unto my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:38 But thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife unto my son. (kjv)

======= Genesis 24:39 ============

Genesis 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me.(asv)

Geneza 24:39 Şi am spus stăpânului meu: Poate că femeia nu mă va urma.(RO)

Genesis 24:39 And I said{H559}{(H8799)} unto my master{H113}, Peradventure the woman{H802} will not follow{H3212}{(H8799)}{H310} me. (kjv-strongs#)

Gen 24:39 And I said unto my master, Peradventure the woman will not follow me. (kjv)

======= Genesis 24:40 ============

Genesis 24:40 And he said unto me, Jehovah, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house:(asv)

Geneza 24:40 Iar el mi-a spus: DOMNUL, înaintea căruia umblu, va trimite îngerul său cu tine şi va [face] să prospere calea ta; şi vei lua pentru fiul meu o soţie dintre rudele mele şi din casa tatălui meu;(RO)

Genesis 24:40 And he said{H559}{(H8799)} unto me, The LORD{H3068}, before{H6440} whom I walk{H1980}{(H8694)}, will send{H7971}{(H8799)} his angel{H4397} with thee, and prosper{H6743}{(H8689)} thy way{H1870}; and thou shalt take{H3947}{(H8804)} a wife{H802} for my son{H1121} of my kindred{H4940}, and of my father's{H1} house{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 24:40 And he said unto me, The LORD, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house: (kjv)

======= Genesis 24:41 ============

Genesis 24:41 then shalt thou be clear from my oath, when thou comest to my kindred; and if they give her not to thee, thou shalt be clear from my oath.(asv)

Geneza 24:41 Atunci vei fi eliberat de [acest] jurământ al meu, când ajungi la rudele mele; şi dacă ei nu îţi vor da, vei fi eliberat de jurământul meu.(RO)

Genesis 24:41 Then shalt thou be clear{H5352}{(H8735)} from this my oath{H423}, when thou comest{H935}{(H8799)} to my kindred{H4940}; and if they give{H5414}{(H8799)} not thee one, thou shalt be clear{H5355} from my oath{H423}. (kjv-strongs#)

Gen 24:41 Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. (kjv)

======= Genesis 24:42 ============

Genesis 24:42 And I came this day unto the fountain, and said, O Jehovah, the God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go:(asv)

Geneza 24:42 Şi am venit în această zi la fântână şi am spus: DOAMNE, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă voieşti acum să prospere calea mea pe care merg,(RO)

Genesis 24:42 And I came{H935}{(H8799)} this day{H3117} unto the well{H5869}, and said{H559}{(H8799)}, O LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, if now thou do{H3426} prosper{H6743}{(H8688)} my way{H1870} which I go{H1980}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 24:42 And I came this day unto the well, and said, O LORD God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go: (kjv)

======= Genesis 24:43 ============

Genesis 24:43 behold, I am standing by the fountain of water; and let it come to pass, that the maiden that cometh forth to draw, to whom I shall say, Give me, I pray thee, a little water from thy pitcher to drink;(asv)

Geneza 24:43 Iată, stau lângă fântâna de apă; şi se va întâmpla, că atunci când fecioara iese afară să scoată [apă] şi îi spun: Dă-mi, te rog, puţină apă din ulciorul tău să beau;(RO)

Genesis 24:43 Behold, I stand{H5324}{(H8737)} by the well{H5869} of water{H4325}; and it shall come to pass, that when the virgin{H5959} cometh forth{H3318}{(H8802)} to draw{H7579}{(H8800)} water, and I say{H559}{(H8804)} to her, Give me{H8248}, I pray thee, a little{H4592} water{H4325} of thy pitcher{H3537} to drink{H8248}{(H8685)}; (kjv-strongs#)

Gen 24:43 Behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink; (kjv)

======= Genesis 24:44 ============

Genesis 24:44 and she shall say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom Jehovah hath appointed for my master's son.(asv)

Geneza 24:44 Iar ea îmi spune: Bea, deopotrivă tu şi voi scoate şi pentru cămilele tale, că aceasta [să fie] femeia pe care DOMNUL a rânduit-o pentru fiul stăpânului meu.(RO)

Genesis 24:44 And she say{H559}{(H8804)} to me, Both drink{H8354}{(H8798)} thou, and I will also draw{H7579}{(H8799)} for thy camels{H1581}: let the same be the woman{H802} whom the LORD{H3068} hath appointed out{H3198}{(H8689)} for my master's{H113} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:44 And she say to me, Both drink thou, and I will also draw for thy camels: let the same be the woman whom the LORD hath appointed out for my master's son. (kjv)

======= Genesis 24:45 ============

Genesis 24:45 And before I had done speaking in my heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the fountain, and drew: and I said unto her, Let me drink, I pray thee.(asv)

Geneza 24:45 Şi înainte să termin de vorbit în inima mea, iată, Rebeca a ieşit afară cu ulciorul ei pe umăr; şi a coborât la fântână şi a scos [apă], iar eu i-am spus: Lasă-mă să beau, te rog.(RO)

Genesis 24:45 And before I had done{H3615}{(H8762)} speaking{H1696}{(H8763)} in mine heart{H3820}, behold, Rebekah{H7259} came forth{H3318}{(H8802)} with her pitcher{H3537} on her shoulder{H7926}; and she went down{H3381}{(H8799)} unto the well{H5869}, and drew{H7579}{(H8799)} water: and I said{H559}{(H8799)} unto her, Let me drink{H8248}{(H8685)}, I pray thee. (kjv-strongs#)

Gen 24:45 And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee. (kjv)

======= Genesis 24:46 ============

Genesis 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also.(asv)

Geneza 24:46 Iar ea s-a grăbit şi şi-a coborât ulciorul de pe [umăr] şi a spus: Bea şi voi da şi cămilelor tale să bea. Aşadar am băut şi a dat şi cămilelor să bea.(RO)

Genesis 24:46 And she made haste{H4116}{(H8762)}, and let down{H3381}{(H8686)} her pitcher{H3537} from her shoulder, and said{H559}{(H8799)}, Drink{H8354}{(H8798)}, and I will give{H8248} thy camels{H1581} drink{H8248}{(H8686)} also: so I drank{H8354}{(H8799)}, and she made{H8248} the camels{H1581} drink{H8248}{(H8689)} also. (kjv-strongs#)

Gen 24:46 And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink, and I will give thy camels drink also: so I drank, and she made the camels drink also. (kjv)

======= Genesis 24:47 ============

Genesis 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the ring upon her nose, and the bracelets upon her hands.(asv)

Geneza 24:47 Şi am întrebat-o şi am spus: A cui fiică [eşti] tu? Şi ea a spus: Fiica lui Betuel, fiul lui Nahor, pe care Milca i l-a născut; şi i-am pus cercelul în nas şi brăţări pe mâinile ei.(RO)

Genesis 24:47 And I asked{H7592}{(H8799)} her, and said{H559}{(H8799)}, Whose daughter{H1323} art thou? And she said{H559}{(H8799)}, The daughter{H1323} of Bethuel{H1328}, Nahor's{H5152} son{H1121}, whom Milcah{H4435} bare{H3205}{(H8804)} unto him: and I put{H7760}{(H8799)} the earring{H5141} upon her face{H639}, and the bracelets{H6781} upon her hands{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 24:47 And I asked her, and said, Whose daughter art thou? And she said, the daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands. (kjv)

======= Genesis 24:48 ============

Genesis 24:48 And I bowed my head, and worshipped Jehovah, and blessed Jehovah, the God of my master Abraham, who had led me in the right way to take my master's brother's daughter for his son.(asv)

Geneza 24:48 Şi am plecat capul meu şi m-am închinat DOMNULUI şi am binecuvântat pe DOMNUL Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care m-a condus pe calea dreaptă, să iau pe fiica fratelui stăpânului meu pentru fiul său.(RO)

Genesis 24:48 And I bowed down my head{H6915}{(H8799)}, and worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}, and blessed{H1288}{(H8762)} the LORD{H3068} God{H430} of my master{H113} Abraham{H85}, which had led me{H5148}{(H8689)} in the right{H571} way{H1870} to take{H3947}{(H8800)} my master's{H113} brother's{H251} daughter{H1323} unto his son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 24:48 And I bowed down my head, and worshipped the LORD, and blessed the LORD God of my master Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. (kjv)

======= Genesis 24:49 ============

Genesis 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left.(asv)

Geneza 24:49 Şi acum dacă voiţi să lucraţi cu bunătate şi adevăr cu stăpânul meu, spuneţi-mi; şi dacă nu, spuneţi-mi; ca să mă întorc la dreapta sau la stânga.(RO)

Genesis 24:49 And now if ye will{H3426} deal{H6213}{(H8802)} kindly{H2617} and truly{H571} with my master{H113}, tell{H5046}{(H8685)} me: and if not, tell{H5046}{(H8685)} me; that I may turn{H6437}{(H8799)} to the right hand{H3225}, or{H176} to the left{H8040}. (kjv-strongs#)

Gen 24:49 And now if ye will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me; that I may turn to the right hand, or to the left. (kjv)

======= Genesis 24:50 ============

Genesis 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from Jehovah: we cannot speak unto thee bad or good.(asv)

Geneza 24:50 Atunci Laban şi Betuel au răspuns şi au zis: Acest lucru iese de la DOMNUL, nu îţi putem vorbi rău sau bine.(RO)

Genesis 24:50 Then Laban{H3837} and Bethuel{H1328} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, The thing{H1697} proceedeth{H3318}{(H8804)} from the LORD{H3068}: we cannot{H3201}{(H8799)} speak{H1696}{(H8763)} unto thee bad{H7451} or{H176} good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 24:50 Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the LORD: we cannot speak unto thee bad or good. (kjv)

======= Genesis 24:51 ============

Genesis 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as Jehovah hath spoken.(asv)

Geneza 24:51 Iată, Rebeca [este] în faţa ta, ia[-o] şi mergi şi ea să fie soţia fiului stăpânului tău, aşa cum DOMNUL a vorbit.(RO)

Genesis 24:51 Behold, Rebekah{H7259} is before thee{H6440}, take{H3947}{(H8798)} her, and go{H3212}{(H8798)}, and let her be thy master's{H113} son's{H1121} wife{H802}, as the LORD{H3068} hath spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:51 Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master's son's wife, as the LORD hath spoken. (kjv)

======= Genesis 24:52 ============

Genesis 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he bowed himself down to the earth unto Jehovah.(asv)

Geneza 24:52 Şi s-a întâmplat că, pe când servitorul lui Avraam a auzit cuvintele lor, s-a închinat DOMNULUI, [prosternându-se] la pământ.(RO)

Genesis 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's{H85} servant{H5650} heard{H8085}{(H8804)} their words{H1697}, he worshipped{H7812}{(H8691)} the LORD{H3068}, bowing himself to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 24:52 And it came to pass, that, when Abraham's servant heard their words, he worshipped the LORD, bowing himself to the earth. (kjv)

======= Genesis 24:53 ============

Genesis 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things.(asv)

Geneza 24:53 Şi servitorul a adus bijuterii de argint şi bijuterii de aur şi haine şi [le-]a dat Rebecăi; el a dat lucruri preţioase de asemenea fratelui ei şi mamei ei.(RO)

Genesis 24:53 And the servant{H5650} brought forth{H3318}{(H8686)} jewels{H3627} of silver{H3701}, and jewels{H3627} of gold{H2091}, and raiment{H899}, and gave{H5414}{(H8799)} them to Rebekah{H7259}: he gave{H5414}{(H8804)} also to her brother{H251} and to her mother{H517} precious things{H4030}. (kjv-strongs#)

Gen 24:53 And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things. (kjv)

======= Genesis 24:54 ============

Genesis 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master.(asv)

Geneza 24:54 ¶ Şi au mâncat şi au băut, el şi bărbaţii care [erau] cu el şi au rămas toată noaptea; şi s-au sculat dimineaţa şi a spus: Trimite-mă la stăpânul meu.(RO)

Genesis 24:54 And they did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}, he and the men{H582} that were with him, and tarried all night{H3885}{(H8799)}; and they rose up{H6965}{(H8799)} in the morning{H1242}, and he said{H559}{(H8799)}, Send me away{H7971}{(H8761)} unto my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:54 And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night; and they rose up in the morning, and he said, Send me away unto my master. (kjv)

======= Genesis 24:55 ============

Genesis 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us [a few] days, at the least ten; after that she shall go.(asv)

Geneza 24:55 Şi fratele ei şi mama ei au spus: Lasă fata să rămână cu noi [câteva] zile, măcar zece; după aceea ea va merge.(RO)

Genesis 24:55 And her brother{H251} and her mother{H517} said{H559}{(H8799)}, Let the damsel{H5291} abide{H3427}{(H8799)} with us a few days{H3117}, at the least{H176} ten{H6218}; after{H310} that she shall go{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:55 And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall go. (kjv)

======= Genesis 24:56 ============

Genesis 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing Jehovah hath prospered my way; send me away that I may go to my master.(asv)

Geneza 24:56 Şi le-a spus: Nu mă împiedicaţi, văzând că DOMNUL [a] [făcut] să prospere calea mea; trimiteţi-mă ca să merg la stăpânul meu.(RO)

Genesis 24:56 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Hinder me{H309}{(H8762)} not, seeing the LORD{H3068} hath prospered{H6743}{(H8689)} my way{H1870}; send me away{H7971}{(H8761)} that I may go{H3212}{(H8799)} to my master{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 24:56 And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD hath prospered my way; send me away that I may go to my master. (kjv)

======= Genesis 24:57 ============

Genesis 24:57 And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth.(asv)

Geneza 24:57 Iar ei au spus: Vom chema fata şi vom afla din gura ei.(RO)

Genesis 24:57 And they said{H559}{(H8799)}, We will call{H7121}{(H8799)} the damsel{H5291}, and enquire{H7592}{(H8799)} at her mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 24:57 And they said, We will call the damsel, and enquire at her mouth. (kjv)

======= Genesis 24:58 ============

Genesis 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.(asv)

Geneza 24:58 Şi au chemat pe Rebeca şi i-au spus: Voieşti să mergi cu acest bărbat? Şi ea a spus: Voi merge.(RO)

Genesis 24:58 And they called{H7121}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and said{H559}{(H8799)} unto her, Wilt thou go{H3212}{(H8799)} with this man{H376}? And she said{H559}{(H8799)}, I will go{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:58 And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go. (kjv)

======= Genesis 24:59 ============

Genesis 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men.(asv)

Geneza 24:59 Şi au trimis pe Rebeca, sora lor, şi pe dădaca ei şi pe servitorul lui Avraam şi pe bărbaţii lui.(RO)

Genesis 24:59 And they sent away{H7971}{(H8762)} Rebekah{H7259} their sister{H269}, and her nurse{H3243}{(H8688)}, and Abraham's{H85} servant{H5650}, and his men{H582}. (kjv-strongs#)

Gen 24:59 And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. (kjv)

======= Genesis 24:60 ============

Genesis 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Our sister, be thou [the mother] of thousands of ten thousands, and let thy seed possess the gate of those that hate them.(asv)

Geneza 24:60 Şi au binecuvântat-o pe Rebeca şi i-au spus: Tu [eşti] sora noastră, fii [mama] a mii de milioane şi sămânţa ta să stăpânească poarta celor care îi urăsc.(RO)

Genesis 24:60 And they blessed{H1288}{(H8762)} Rebekah{H7259}, and said{H559}{(H8799)} unto her, Thou{H859} art our sister{H269}, be thou{H1961}{(H8798)} the mother of thousands{H505} of millions{H7233}, and let thy seed{H2233} possess{H3423}{(H8799)} the gate{H8179} of those which hate{H8130}{(H8802)} them. (kjv-strongs#)

Gen 24:60 And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. (kjv)

======= Genesis 24:61 ============

Genesis 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.(asv)

Geneza 24:61 Şi Rebeca s-a ridicat şi tinerele ei şi au călărit pe cămile şi au urmat pe bărbat; şi servitorul a luat-o pe Rebeca şi a mers pe calea lui.(RO)

Genesis 24:61 And Rebekah{H7259} arose{H6965}{(H8799)}, and her damsels{H5291}, and they rode{H7392}{(H8799)} upon the camels{H1581}, and followed{H3212}{(H8799)}{H310} the man{H376}: and the servant{H5650} took{H3947}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and went his way{H3212}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:61 And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way. (kjv)

======= Genesis 24:62 ============

Genesis 24:62 And Isaac came from the way of Beer-lahai-roi; for he dwelt in the land of the South.(asv)

Geneza 24:62 ¶ Şi Isaac a venit de pe calea de la fântâna Lahairoi, pentru că locuia în sudul ţinutului.(RO)

Genesis 24:62 And Isaac{H3327} came{H935}{(H8804)} from the way{H935}{(H8800)} of the well Lahairoi{H883}; for he dwelt{H3427}{(H8802)} in the south{H5045} country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 24:62 And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south country. (kjv)

======= Genesis 24:63 ============

Genesis 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, there were camels coming.(asv)

Geneza 24:63 Şi Isaac a ieşit să mediteze în câmp, pe înserat; şi şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, cămilele veneau.(RO)

Genesis 24:63 And Isaac{H3327} went out{H3318}{(H8799)} to meditate{H7742}{(H8800)} in the field{H7704} at{H6437}{(H8800)} the eventide{H6153}: and he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)}, and, behold, the camels{H1581} were coming{H935}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:63 And Isaac went out to meditate in the field at the eventide: and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. (kjv)

======= Genesis 24:64 ============

Genesis 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she alighted from the camel.(asv)

Geneza 24:64 Şi Rebeca şi-a ridicat ochii şi când a văzut pe Isaac a sărit jos de pe cămilă.(RO)

Genesis 24:64 And Rebekah{H7259} lifted up{H5375}{(H8799)} her eyes{H5869}, and when she saw{H7200}{(H8799)} Isaac{H3327}, she lighted{H5307}{(H8799)} off{H5921} the camel{H1581}. (kjv-strongs#)

Gen 24:64 And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. (kjv)

======= Genesis 24:65 ============

Genesis 24:65 And she said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant said, It is my master: and she took her veil, and covered herself.(asv)

Geneza 24:65 Pentru că ea spusese servitorului: Ce bărbat [este] acesta care umblă în câmp să ne întâmpine? Şi servitorul a spus: [Este] stăpânul meu; de aceea ea a luat un văl şi s-a acoperit.(RO)

Genesis 24:65 For she had said{H559}{(H8799)} unto the servant{H5650}, What{H4310} man{H376} is this{H1976} that walketh{H1980}{(H8802)} in the field{H7704} to meet us{H7125}{(H8800)}? And the servant{H5650} had said{H559}{(H8799)}, It is my master{H113}: therefore she took{H3947}{(H8799)} a vail{H6809}, and covered herself{H3680}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:65 For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master: therefore she took a vail, and covered herself. (kjv)

======= Genesis 24:66 ============

Genesis 24:66 And the servant told Isaac all the things that he had done.(asv)

Geneza 24:66 Şi servitorul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse.(RO)

Genesis 24:66 And the servant{H5650} told{H5608}{(H8762)} Isaac{H3327} all things{H1697} that he had done{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 24:66 And the servant told Isaac all things that he had done. (kjv)

======= Genesis 24:67 ============

Genesis 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.(asv)

Geneza 24:67 Şi Isaac a adus-o în cortul mamei sale, Sara, şi a luat-o pe Rebeca şi ea a devenit soţia lui; şi a iubit-o şi Isaac a fost mângâiat după [moartea] mamei sale.(RO)

Genesis 24:67 And Isaac{H3327} brought her{H935}{(H8686)} into his mother{H517} Sarah's{H8283} tent{H168}, and took{H3947}{(H8799)} Rebekah{H7259}, and she became his wife{H802}; and he loved{H157}{(H8799)} her: and Isaac{H3327} was comforted{H5162}{(H8735)} after{H310} his mother's{H517} death. (kjv-strongs#)

Gen 24:67 And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her: and Isaac was comforted after his mother's death.(kjv)

======= Genesis 25:1 ============

Genesis 25:1 And Abraham took another wife, and her name was Keturah.(asv)

Geneza 25:1 Şi Avraam şi-a mai luat o soţie şi numele ei [era] Chetura.(RO)

Genesis 25:1 Then again{H3254}{(H8686)} Abraham{H85} took{H3947}{(H8799)} a wife{H802}, and her name{H8034} was Keturah{H6989}. (kjv-strongs#)

Gen 25:1 Then again Abraham took a wife, and her name was Keturah. (kjv)

======= Genesis 25:2 ============

Genesis 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.(asv)

Geneza 25:2 Şi ea i-a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah.(RO)

Genesis 25:2 And she bare{H3205}{(H8799)} him Zimran{H2175}, and Jokshan{H3370}, and Medan{H4091}, and Midian{H4080}, and Ishbak{H3435}, and Shuah{H7744}. (kjv-strongs#)

Gen 25:2 And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. (kjv)

======= Genesis 25:3 ============

Genesis 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.(asv)

Geneza 25:3 Şi Iocşan a născut pe Şeba şi pe Dedan. Şi fiii lui Dedan au fost: Aşurim şi Letuşim şi Leumim.(RO)

Genesis 25:3 And Jokshan{H3370} begat{H3205}{(H8804)} Sheba{H7614}, and Dedan{H1719}. And the sons{H1121} of Dedan{H1719} were Asshurim{H805}, and Letushim{H3912}, and Leummim{H3817}. (kjv-strongs#)

Gen 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim. (kjv)

======= Genesis 25:4 ============

Genesis 25:4 And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.(asv)

Geneza 25:4 Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Hanoc şi Abida şi Eldaa. Toţi aceştia [au fost] copiii Cheturei.(RO)

Genesis 25:4 And the sons{H1121} of Midian{H4080}; Ephah{H5891}, and Epher{H6081}, and Hanoch{H2585}, and Abida{H28}, and Eldaah{H420}. All these were the children{H1121} of Keturah{H6989}. (kjv-strongs#)

Gen 25:4 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abidah, and Eldaah. All these were the children of Keturah. (kjv)

======= Genesis 25:5 ============

Genesis 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac.(asv)

Geneza 25:5 Şi Avraam a dat lui Isaac tot ce a avut.(RO)

Genesis 25:5 And Abraham{H85} gave{H5414}{(H8799)} all that he had unto Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 25:5 And Abraham gave all that he had unto Isaac. (kjv)

======= Genesis 25:6 ============

Genesis 25:6 But unto the sons of the concubines, that Abraham had, Abraham gave gifts; and he sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country.(asv)

Geneza 25:6 Dar fiilor concubinelor, pe care Avraam le-a avut în timp ce încă trăia, Avraam [le]-a dat daruri şi i-a trimis [departe] de Isaac, fiul său, spre est, în ţinutul din est.(RO)

Genesis 25:6 But unto the sons{H1121} of the concubines{H6370}, which Abraham{H85} had, Abraham{H85} gave{H5414}{(H8804)} gifts{H4979}, and sent them away{H7971}{(H8762)} from Isaac{H3327} his son{H1121}, while he yet lived{H2416}, eastward{H6924}, unto the east{H6924} country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 25:6 But unto the sons of the concubines, which Abraham had, Abraham gave gifts, and sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, unto the east country. (kjv)

======= Genesis 25:7 ============

Genesis 25:7 And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, a hundred threescore and fifteen years.(asv)

Geneza 25:7 Şi acestea [sunt] zilele anilor vieţii lui Avraam pe care le-a trăit, o sută şaptezeci şi cinci de ani.(RO)

Genesis 25:7 And these are the days{H3117} of the years{H8141} of Abraham's{H85} life{H2416} which he lived{H2425}{(H8804)}, an hundred{H3967}{H8141} threescore and fifteen{H7657}{H8141}{H2568} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 25:7 And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, an hundred threescore and fifteen years. (kjv)

======= Genesis 25:8 ============

Genesis 25:8 And Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full [of years], and was gathered to his people.(asv)

Geneza 25:8 Atunci Avraam şi-a dat duhul şi a murit la o bătrâneţe frumoasă, un om bătrân şi plin [de] [ani]; şi a fost adunat la poporul său.(RO)

Genesis 25:8 Then Abraham{H85} gave up the ghost{H1478}{(H8799)}, and died{H4191}{(H8799)} in a good{H2896} old age{H7872}, an old man{H2205}, and full{H7649} of years; and was gathered{H622}{(H8735)} to his people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 25:8 Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people. (kjv)

======= Genesis 25:9 ============

Genesis 25:9 And Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;(asv)

Geneza 25:9 Şi fiii săi, Isaac şi Ismael, l-au îngropat în peştera Macpela, în câmpul lui Efron, fiul lui Ţohar hititul, care [este] în faţă cu Mamre;(RO)

Genesis 25:9 And his sons{H1121} Isaac{H3327} and Ishmael{H3458} buried{H6912}{(H8799)} him in the cave{H4631} of Machpelah{H4375}, in the field{H7704} of Ephron{H6085} the son{H1121} of Zohar{H6714} the Hittite{H2850}, which is before{H6440} Mamre{H4471}; (kjv-strongs#)

Gen 25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre; (kjv)

======= Genesis 25:10 ============

Genesis 25:10 the field which Abraham purchased of the children of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife.(asv)

Geneza 25:10 Câmpul pe care Avraam l-a cumpărat de la fiii lui Het: acolo a fost Avraam îngropat şi Sara, soţia lui.(RO)

Genesis 25:10 The field{H7704} which Abraham{H85} purchased{H7069}{(H8804)} of the sons{H1121} of Heth{H2845}: there was Abraham{H85} buried{H6912}{(H8795)}, and Sarah{H8283} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 25:10 The field which Abraham purchased of the sons of Heth: there was Abraham buried, and Sarah his wife. (kjv)

======= Genesis 25:11 ============

Genesis 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed Isaac his son: and Isaac dwelt by Beer-lahai-roi.(asv)

Geneza 25:11 ¶ Şi s-a întâmplat, după moartea lui Avraam, că Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său, Isaac; şi Isaac a locuit lângă fântâna Lahairoi.(RO)

Genesis 25:11 And it came to pass after{H310} the death{H4194} of Abraham{H85}, that God{H430} blessed{H1288}{(H8762)} his son{H1121} Isaac{H3327}; and Isaac{H3327} dwelt{H3427}{(H8799)} by{H5973} the well Lahairoi{H883}. (kjv-strongs#)

Gen 25:11 And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac; and Isaac dwelt by the well Lahairoi. (kjv)

======= Genesis 25:12 ============

Genesis 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham:(asv)

Geneza 25:12 Acum acestea [sunt] generaţiile lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care Hagar egipteanca, roaba lui Sara, l-a născut lui Avraam;(RO)

Genesis 25:12 Now these are the generations{H8435} of Ishmael{H3458}, Abraham's{H85} son{H1121}, whom Hagar{H1904} the Egyptian{H4713}, Sarah's{H8283} handmaid{H8198}, bare{H3205}{(H8804)} unto Abraham{H85}: (kjv-strongs#)

Gen 25:12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bare unto Abraham: (kjv)

======= Genesis 25:13 ============

Genesis 25:13 and these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,(asv)

Geneza 25:13 Şi acestea [sunt] numele fiilor lui Ismael, după numele lor, conform cu generaţiile lor: întâiul născut al lui Ismael, Nebaiot, şi Chedar şi Adbeel şi Mibsam,(RO)

Genesis 25:13 And these are the names{H8034} of the sons{H1121} of Ishmael{H3458}, by their names{H8034}, according to their generations{H8435}: the firstborn{H1060} of Ishmael{H3458}, Nebajoth{H5032}; and Kedar{H6938}, and Adbeel{H110}, and Mibsam{H4017}, (kjv-strongs#)

Gen 25:13 And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam, (kjv)

======= Genesis 25:14 ============

Genesis 25:14 and Mishma, and Dumah, and Massa,(asv)

Geneza 25:14 Şi Mişma şi Duma şi Masa,(RO)

Genesis 25:14 And Mishma{H4927}, and Dumah{H1746}, and Massa{H4854}, (kjv-strongs#)

Gen 25:14 And Mishma, and Dumah, and Massa, (kjv)

======= Genesis 25:15 ============

Genesis 25:15 Hadad, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:(asv)

Geneza 25:15 Hadar şi Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma;(RO)

Genesis 25:15 Hadar{H2316}, and Tema{H8485}, Jetur{H3195}, Naphish{H5305}, and Kedemah{H6929}: (kjv-strongs#)

Gen 25:15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah: (kjv)

======= Genesis 25:16 ============

Genesis 25:16 these are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments; twelve princes according to their nations.(asv)

Geneza 25:16 Aceştia [sunt] fiii lui Ismael şi acestea [sunt] numele lor, după satele lor şi după cetăţuile lor; doisprezece prinţi conform cu naţiunile lor.(RO)

Genesis 25:16 These are the sons{H1121} of Ishmael{H3458}, and these are their names{H8034}, by their towns{H2691}, and by their castles{H2918}; twelve{H8147}{H6240} princes{H5387} according to their nations{H523}. (kjv-strongs#)

Gen 25:16 These are the sons of Ishmael, and these are their names, by their towns, and by their castles; twelve princes according to their nations. (kjv)

======= Genesis 25:17 ============

Genesis 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, a hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died, and was gathered unto his people.(asv)

Geneza 25:17 Şi aceştia[ sunt] anii vieţii lui Ismael, o sută treizeci şi şapte de ani; şi el şi-a dat duhul şi a murit; şi a fost luat la poporul său.(RO)

Genesis 25:17 And these are the years{H8141} of the life{H2416} of Ishmael{H3458}, an hundred{H3967}{H8141} and thirty{H7970}{H8141} and seven{H7651} years{H8141}: and he gave up the ghost{H1478}{(H8799)} and died{H4191}{(H8799)}; and was gathered{H622}{(H8735)} unto his people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 25:17 And these are the years of the life of Ishmael, an hundred and thirty and seven years: and he gave up the ghost and died; and was gathered unto his people. (kjv)

======= Genesis 25:18 ============

Genesis 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: he abode over against all his brethren.(asv)

Geneza 25:18 Şi au locuit de la Havila până la Şur, care [este] în faţă cu Egiptul, cum mergi spre Asiria; [şi ]a murit înaintea feţei tuturor fraţilor săi.(RO)

Genesis 25:18 And they dwelt{H7931}{(H8799)} from Havilah{H2341} unto Shur{H7793}, that is before{H6440} Egypt{H4714}, as thou goest{H935}{(H8800)} toward Assyria{H804}: and he died{H5307}{(H8804)} in the presence{H6440} of all his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 25:18 And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren. (kjv)

======= Genesis 25:19 ============

Genesis 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begat Isaac:(asv)

Geneza 25:19 ¶ Şi acestea [sunt] generaţiile lui Isaac, fiul lui Avraam: Avraam a născut pe Isaac;(RO)

Genesis 25:19 And these are the generations{H8435} of Isaac{H3327}, Abraham's{H85} son{H1121}: Abraham{H85} begat{H3205}{(H8689)} Isaac{H3327}: (kjv-strongs#)

Gen 25:19 And these are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begat Isaac: (kjv)

======= Genesis 25:20 ============

Genesis 25:20 and Isaac was forty years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Syrian of Paddan-aram, the sister of Laban the Syrian, to be his wife.(asv)

Geneza 25:20 Şi Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat pe Rebeca de soţie, fiica lui Betuel sirianul din Padanaram, sora lui Laban sirianul.(RO)

Genesis 25:20 And Isaac{H3327} was forty{H705} years{H8141} old{H1121} when he took{H3947}{(H8800)} Rebekah{H7259} to wife{H802}, the daughter{H1323} of Bethuel{H1328} the Syrian{H761} of Padanaram{H6307}, the sister{H269} to Laban{H3837} the Syrian{H761}. (kjv-strongs#)

Gen 25:20 And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian. (kjv)

======= Genesis 25:21 ============

Genesis 25:21 And Isaac entreated Jehovah for his wife, because she was barren: and Jehovah was entreated of him, and Rebekah his wife conceived.(asv)

Geneza 25:21 Şi Isaac l-a implorat pe DOMNUL pentru soţia lui, pentru că [era] stearpă; şi DOMNUL s-a lăsat înduplecat de el; şi Rebeca, soţia lui, a rămas însărcinată.(RO)

Genesis 25:21 And Isaac{H3327} intreated{H6279}{(H8799)} the LORD{H3068} for{H5227} his wife{H802}, because she was barren{H6135}: and the LORD{H3068} was intreated{H6279}{(H8735)} of him, and Rebekah{H7259} his wife{H802} conceived{H2029}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 25:21 And Isaac intreated the LORD for his wife, because she was barren: and the LORD was intreated of him, and Rebekah his wife conceived. (kjv)

======= Genesis 25:22 ============

Genesis 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, wherefore do I live? And she went to inquire of Jehovah.(asv)

Geneza 25:22 Şi copiii se luptau înăuntrul ei; şi ea a spus: Dacă [este] aşa, de ce [sunt] eu astfel? Şi ea s-a dus să întrebe pe DOMNUL.(RO)

Genesis 25:22 And the children{H1121} struggled together{H7533}{(H8704)} within her{H7130}; and she said{H559}{(H8799)}, If it be so, why am I thus{H2088}? And she went{H3212}{(H8799)} to enquire{H1875}{(H8800)} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 25:22 And the children struggled together within her; and she said, If it be so, why am I thus? And she went to enquire of the LORD. (kjv)

======= Genesis 25:23 ============

Genesis 25:23 And Jehovah said unto her, Two nations are in thy womb, And two peoples shall be separated from thy bowels: And the one people shall be stronger than the other people; And the elder shall serve the younger.(asv)

Geneza 25:23 Şi DOMNUL i-a spus: Două naţiuni [sunt] în pântecele tău şi două feluri de popoare se vor separa din adâncurile tale; şi [un ]popor va fi mai tare decât [celălalt] popor; şi cel mai în vârstă va servi pe cel mai tânăr.(RO)

Genesis 25:23 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto her, Two{H8147} nations{H1471} are in thy womb{H990}, and two manner{H8147} of people{H3816} shall be separated{H6504}{(H8735)} from thy bowels{H4578}; and the one people{H3816} shall be stronger{H553}{(H8799)} than the other people{H3816}; and the elder{H7227} shall serve{H5647}{(H8799)} the younger{H6810}. (kjv-strongs#)

Gen 25:23 And the LORD said unto her, Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger. (kjv)

======= Genesis 25:24 ============

Genesis 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.(asv)

Geneza 25:24 Şi când i s-au împlinit zilele să nască, iată, [erau] gemeni în pântecele ei.(RO)

Genesis 25:24 And when her days{H3117} to be delivered{H3205}{(H8800)} were fulfilled{H4390}{(H8799)}, behold, there were twins{H8380} in her womb{H990}. (kjv-strongs#)

Gen 25:24 And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. (kjv)

======= Genesis 25:25 ============

Genesis 25:25 And the first came forth red, all over like a hairy garment; and they called his name Esau.(asv)

Geneza 25:25 Şi primul a ieşit roşu, peste tot ca un veşmânt păros; şi i-au pus numele, Esau.(RO)

Genesis 25:25 And the first{H7223} came out{H3318}{(H8799)} red{H132}, all over like an hairy{H8181} garment{H155}; and they called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 25:25 And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau. (kjv)

======= Genesis 25:26 ============

Genesis 25:26 And after that came forth his brother, and his hand had hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them.(asv)

Geneza 25:26 Şi după aceea a ieşit fratele său şi mâna lui ţinea călcâiul lui Esau; şi i-au pus numele Iacob; şi Isaac [era] în vârstă de şaizeci de ani când ea i-a născut.(RO)

Genesis 25:26 And after{H310} that came{H3318} his brother{H251} out{H3318}{(H8804)}, and his hand{H3027} took hold{H270}{(H8802)} on Esau's{H6215} heel{H6119}; and his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290}: and Isaac{H3327} was threescore{H8346} years{H8141} old{H1121} when she bare{H3205}{(H8800)} them. (kjv-strongs#)

Gen 25:26 And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them. (kjv)

======= Genesis 25:27 ============

Genesis 25:27 And the boys grew: and Esau was a skilful hunter, a man of the field; and Jacob was a quiet man, dwelling in tents.(asv)

Geneza 25:27 Şi băieţii au crescut şi Esau era un vânător iscusit, un bărbat al câmpului; iar Iacob [era] un bărbat simplu, locuind în corturi.(RO)

Genesis 25:27 And the boys{H5288} grew{H1431}{(H8799)}: and Esau{H6215} was a cunning{H3045}{(H8802)} hunter{H6718}, a man{H376} of the field{H7704}; and Jacob{H3290} was a plain{H8535} man{H376}, dwelling{H3427}{(H8802)} in tents{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 25:27 And the boys grew: and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a plain man, dwelling in tents. (kjv)

======= Genesis 25:28 ============

Genesis 25:28 Now Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: and Rebekah loved Jacob.(asv)

Geneza 25:28 Şi Isaac iubea pe Esau, deoarece mânca din vânatul [lui]; dar Rebeca iubea pe Iacob.(RO)

Genesis 25:28 And Isaac{H3327} loved{H157}{(H8799)} Esau{H6215}, because he did eat{H6310} of his venison{H6718}: but Rebekah{H7259} loved{H157}{(H8802)} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 25:28 And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison: but Rebekah loved Jacob. (kjv)

======= Genesis 25:29 ============

Genesis 25:29 And Jacob boiled pottage: and Esau came in from the field, and he was faint:(asv)

Geneza 25:29 ¶ Şi Iacob a fiert o supă şi Esau a venit de la câmp şi [era] leşinat;(RO)

Genesis 25:29 And Jacob{H3290} sod{H2102}{(H8686)} pottage{H5138}: and Esau{H6215} came{H935}{(H8799)} from the field{H7704}, and he was faint{H5889}: (kjv-strongs#)

Gen 25:29 And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint: (kjv)

======= Genesis 25:30 ============

Genesis 25:30 and Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red [pottage] ; for I am faint: therefore was his name called Edom.(asv)

Geneza 25:30 Şi Esau a spus lui Iacob: Hrăneşte-mă, te rog, cu [supa] aceea roşie; căci [sunt] leşinat; de aceea i-a pus numele Edom.(RO)

Genesis 25:30 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, Feed{H3938}{(H8685)} me, I pray thee, with{H4480} that same{H122} red{H122} pottage; for I am faint{H5889}: therefore was his name{H8034} called{H7121}{(H8804)} Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint: therefore was his name called Edom. (kjv)

======= Genesis 25:31 ============

Genesis 25:31 And Jacob said, Sell me first thy birthright.(asv)

Geneza 25:31 Şi Iacob a spus: Vinde-mi astăzi dreptul tău de întâi născut.(RO)

Genesis 25:31 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Sell{H4376}{(H8798)} me this day{H3117} thy birthright{H1062}. (kjv-strongs#)

Gen 25:31 And Jacob said, Sell me this day thy birthright. (kjv)

======= Genesis 25:32 ============

Genesis 25:32 And Esau said, Behold, I am about to die: and what profit shall the birthright do to me?(asv)

Geneza 25:32 Şi Esau a spus: Iată, eu [sunt] pe moarte şi la ce îmi foloseşte acest drept de întâi născut?(RO)

Genesis 25:32 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, Behold, I am at the point{H1980}{(H8802)} to die{H4191}{(H8800)}: and what profit shall this birthright{H1062} do to me? (kjv-strongs#)

Gen 25:32 And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me? (kjv)

======= Genesis 25:33 ============

Genesis 25:33 And Jacob said, Swear to me first; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob.(asv)

Geneza 25:33 Şi Iacob a spus: Jură-mi astăzi; şi el i-a jurat şi i-a vândut dreptul său de întâi născut lui Iacob.(RO)

Genesis 25:33 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Swear{H7650}{(H8734)} to me this day{H3117}; and he sware{H7650}{(H8735)} unto him: and he sold{H4376}{(H8799)} his birthright{H1062} unto Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 25:33 And Jacob said, Swear to me this day; and he sware unto him: and he sold his birthright unto Jacob. (kjv)

======= Genesis 25:34 ============

Genesis 25:34 And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: so Esau despised his birthright.(asv)

Geneza 25:34 Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine şi supă de linte; şi a mâncat şi a băut şi s-a ridicat şi a plecat; astfel Esau a dispreţuit dreptul [său] de întâi născut.(RO)

Genesis 25:34 Then Jacob{H3290} gave{H5414}{(H8804)} Esau{H6215} bread{H3899} and pottage{H5138} of lentiles{H5742}; and he did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}, and rose up{H6965}{(H8799)}, and went his way{H3212}{(H8799)}: thus Esau{H6215} despised{H959}{(H8799)} his birthright{H1062}. (kjv-strongs#)

Gen 25:34 Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentiles; and he did eat and drink, and rose up, and went his way: thus Esau despised his birthright.(kjv)

======= Genesis 26:1 ============

Genesis 26:1 And there was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines, unto Gerar.(asv)

Geneza 26:1 Şi a fost o foamete în ţară, în afară de prima foamete care a fost în zilele lui Avraam. Şi Isaac a mers la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gherar.(RO)

Genesis 26:1 And there was a famine{H7458} in the land{H776}, beside{H905} the first{H7223} famine{H7458} that was in the days{H3117} of Abraham{H85}. And Isaac{H3327} went{H3212}{(H8799)} unto Abimelech{H40} king{H4428} of the Philistines{H6430} unto Gerar{H1642}. (kjv-strongs#)

Gen 26:1 And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar. (kjv)

======= Genesis 26:2 ============

Genesis 26:2 And Jehovah appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:(asv)

Geneza 26:2 Şi DOMNUL i s-a arătat şi a spus: Nu coborî în Egipt; locuieşte în ţara despre care îţi voi spune;(RO)

Genesis 26:2 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him, and said{H559}{(H8799)}, Go not down{H3381}{(H8799)} into Egypt{H4714}; dwell{H7931}{(H8798)} in the land{H776} which I shall tell{H559}{(H8799)} thee of: (kjv-strongs#)

Gen 26:2 And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of: (kjv)

======= Genesis 26:3 ============

Genesis 26:3 sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these lands, and I will establish the oath which I sware unto Abraham thy father;(asv)

Geneza 26:3 Locuieşte temporar în această ţară şi voi fi cu tine şi te voi binecuvânta, pentru că ţie şi seminţei tale, voi da toate aceste ţări şi voi împlini jurământul pe care l-am jurat lui Avraam, tatăl tău.(RO)

Genesis 26:3 Sojourn{H1481}{(H8798)} in this land{H776}, and I will be with thee, and will bless{H1288}{(H8762)} thee; for unto thee, and unto thy seed{H2233}, I will give{H5414}{(H8799)} all these{H411} countries{H776}, and I will perform{H6965}{(H8689)} the oath{H7621} which I sware{H7650}{(H8738)} unto Abraham{H85} thy father{H1}; (kjv-strongs#)

Gen 26:3 Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father; (kjv)

======= Genesis 26:4 ============

Genesis 26:4 and I will multiply thy seed as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these lands; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;(asv)

Geneza 26:4 Şi voi înmulţi sămânţa ta ca stelele cerului şi voi da seminţei tale toate aceste ţări; şi în sămânţa ta toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate.(RO)

Genesis 26:4 And I will make{H7235} thy seed{H2233} to multiply{H7235}{(H8689)} as the stars{H3556} of heaven{H8064}, and will give{H5414}{(H8804)} unto thy seed{H2233} all these{H411} countries{H776}; and in thy seed{H2233} shall all the nations{H1471} of the earth{H776} be blessed{H1288}{(H8694)}; (kjv-strongs#)

Gen 26:4 And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; (kjv)

======= Genesis 26:5 ============

Genesis 26:5 because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.(asv)

Geneza 26:5 Pentru că Avraam a ascultat de vocea mea şi a păzit însărcinarea mea, poruncile mele, statutele mele şi legile mele.(RO)

Genesis 26:5 Because{H6118} that Abraham{H85} obeyed{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}, and kept{H8104}{(H8799)} my charge{H4931}, my commandments{H4687}, my statutes{H2708}, and my laws{H8451}. (kjv-strongs#)

Gen 26:5 Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. (kjv)

======= Genesis 26:6 ============

Genesis 26:6 And Isaac dwelt in Gerar:(asv)

Geneza 26:6 ¶ Şi Isaac a locuit în Gherar;(RO)

Genesis 26:6 And Isaac{H3327} dwelt{H3427}{(H8799)} in Gerar{H1642}: (kjv-strongs#)

Gen 26:6 And Isaac dwelt in Gerar: (kjv)

======= Genesis 26:7 ============

Genesis 26:7 and the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, My wife; lest, [said he], the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.(asv)

Geneza 26:7 Şi oamenii locului [l-]au întrebat despre soţia lui; iar el a spus: Ea [este] sora mea; căci se temea să spună: [Este] soţia mea; ca nu cumva, [spunea el], oamenii locului să mă ucidă pentru Rebeca, pentru că ea [era] plăcută la vedere.(RO)

Genesis 26:7 And the men{H582} of the place{H4725} asked{H7592}{(H8799)} him of his wife{H802}; and he said{H559}{(H8799)}, She is my sister{H269}: for he feared{H3372}{(H8804)} to say{H559}{(H8800)}, She is my wife{H802}; lest, said he, the men{H582} of the place{H4725} should kill{H2026}{(H8799)} me for Rebekah{H7259}; because she was fair{H2896} to look upon{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 26:7 And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon. (kjv)

======= Genesis 26:8 ============

Genesis 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.(asv)

Geneza 26:8 Şi s-a întâmplat, în timp ce el era acolo de mult timp, că Abimelec, împăratul filistenilor, a privit afară pe fereastră şi a văzut şi, iată, Isaac se juca cu Rebeca, soţia sa.(RO)

Genesis 26:8 And it came to pass, when he had been there a long{H748}{(H8804)} time{H3117}, that Abimelech{H40} king{H4428} of the Philistines{H6430} looked out{H8259}{(H8686)} at{H1157} a window{H2474}, and saw{H7200}{(H8799)}, and, behold, Isaac{H3327} was sporting{H6711}{(H8764)} with Rebekah{H7259} his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 26:8 And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife. (kjv)

======= Genesis 26:9 ============

Genesis 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die because of her.(asv)

Geneza 26:9 Şi Abimelec a chemat pe Isaac şi a spus: Iată, cu adevărat ea [este] soţia ta; şi cum de ai spus: Ea [este] sora mea? Şi Isaac i-a spus: Pentru că [mi]-am zis: Nu cumva să mor din cauza ei.(RO)

Genesis 26:9 And Abimelech{H40} called{H7121}{(H8799)} Isaac{H3327}, and said{H559}{(H8799)}, Behold, of a surety{H389} she is thy wife{H802}: and how saidst{H559}{(H8804)} thou, She is my sister{H269}? And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto him, Because I said{H559}{(H8804)}, Lest I die{H4191}{(H8799)} for her. (kjv-strongs#)

Gen 26:9 And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife; and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her. (kjv)

======= Genesis 26:10 ============

Genesis 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? One of the people might easily have lain with thy wife, and thou wouldest have brought guiltiness upon us.(asv)

Geneza 26:10 Şi Abimelec a spus: Ce [este] aceasta ce ne-ai făcut? Unul dintre oameni ar fi putut cu uşurinţă să se culce cu soţia ta şi ai fi adus vinovăţie asupra noastră.(RO)

Genesis 26:10 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)}, What is this thou hast done{H6213}{(H8804)} unto us? one{H259} of the people{H5971} might lightly{H4592} have lien{H7901}{(H8804)} with thy wife{H802}, and thou shouldest have brought{H935}{(H8689)} guiltiness{H817} upon us. (kjv-strongs#)

Gen 26:10 And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us. (kjv)

======= Genesis 26:11 ============

Genesis 26:11 And Abimelech charged all the people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.(asv)

Geneza 26:11 Şi Abimelec a poruncit întregului popor, spunând: Cel ce se atinge de acest bărbat sau de soţia lui cu adevărat va fi dat la moarte.(RO)

Genesis 26:11 And Abimelech{H40} charged{H6680}{(H8762)} all his people{H5971}, saying{H559}{(H8800)}, He that toucheth{H5060}{(H8802)} this man{H376} or his wife{H802} shall surely{H4191}{(H8800)} be put to death{H4191}{(H8714)}. (kjv-strongs#)

Gen 26:11 And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death. (kjv)

======= Genesis 26:12 ============

Genesis 26:12 And Isaac sowed in that land, and found in the same year a hundredfold: and Jehovah blessed him.(asv)

Geneza 26:12 ¶ Apoi Isaac a semănat în acel ţinut şi a primit în acelaşi an însutit şi DOMNUL l-a binecuvântat.(RO)

Genesis 26:12 Then Isaac{H3327} sowed{H2232}{(H8799)} in that land{H776}, and received{H4672}{(H8799)} in the same year{H8141} an hundredfold{H3967}{H8180}: and the LORD{H3068} blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 26:12 Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him. (kjv)

======= Genesis 26:13 ============

Genesis 26:13 And the man waxed great, and grew more and more until he became very great:(asv)

Geneza 26:13 Şi acest bărbat a ajuns mare şi a mers înainte şi a crescut până ce a devenit foarte mare.(RO)

Genesis 26:13 And the man{H376} waxed great{H1431}{(H8799)}, and went{H3212}{(H8799)} forward{H1980}{(H8800)}, and grew{H1432} until he became{H1431} very{H3966} great{H1431}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 26:13 And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great: (kjv)

======= Genesis 26:14 ============

Genesis 26:14 and he had possessions of flocks, and possessions of herds, and a great household: and the Philistines envied him.(asv)

Geneza 26:14 Fiindcă avea în posesiune turme şi în posesiune cirezi şi servitori în număr mare şi filistenii îl invidiau.(RO)

Genesis 26:14 For he had possession{H4735} of flocks{H6629}, and possession{H4735} of herds{H1241}, and great store{H7227} of servants{H5657}: and the Philistines{H6430} envied{H7065}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 26:14 For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him. (kjv)

======= Genesis 26:15 ============

Genesis 26:15 Now all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.(asv)

Geneza 26:15 Şi toate fântânile pe care servitorii tatălui său le-au săpat în zilele lui Avraam, tatăl său, filistenii le-au astupat şi le-au umplut cu pământ.(RO)

Genesis 26:15 For all the wells{H875} which his father's{H1} servants{H5650} had digged{H2658}{(H8804)} in the days{H3117} of Abraham{H85} his father{H1}, the Philistines{H6430} had stopped{H5640}{(H8765)} them, and filled{H4390}{(H8762)} them with earth{H6083}. (kjv-strongs#)

Gen 26:15 For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth. (kjv)

======= Genesis 26:16 ============

Genesis 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.(asv)

Geneza 26:16 Şi Abimelec i-a spus lui Isaac: Pleacă de la noi, pentru că eşti mult mai puternic decât noi.(RO)

Genesis 26:16 And Abimelech{H40} said{H559}{(H8799)} unto Isaac{H3327}, Go{H3212}{(H8798)} from us; for thou art much{H3966} mightier{H6105}{(H8804)} than we. (kjv-strongs#)

Gen 26:16 And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we. (kjv)

======= Genesis 26:17 ============

Genesis 26:17 And Isaac departed thence, and encamped in the valley of Gerar, and dwelt there.(asv)

Geneza 26:17 Şi Isaac a plecat de acolo şi a ridicat cortul său în valea Gherar şi a locuit acolo.(RO)

Genesis 26:17 And Isaac{H3327} departed{H3212}{(H8799)} thence, and pitched his tent{H2583}{(H8799)} in the valley{H5158} of Gerar{H1642}, and dwelt{H3427}{(H8799)} there{H8033}. (kjv-strongs#)

Gen 26:17 And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there. (kjv)

======= Genesis 26:18 ============

Genesis 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham; and he called their names after the names by which his father had called them.(asv)

Geneza 26:18 Şi Isaac a săpat din nou fântânile de apă, pe care ei le săpaseră în zilele lui Avraam, tatăl său, pentru că filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam; şi le-a pus numele după numele pe care tatăl său le-a pus.(RO)

Genesis 26:18 And Isaac{H3327} digged{H2658}{(H8799)} again{H7725}{(H8799)} the wells{H875} of water{H4325}, which they had digged{H2658}{(H8804)} in the days{H3117} of Abraham{H85} his father{H1}; for the Philistines{H6430} had stopped{H5640}{(H8762)} them after{H310} the death{H4194} of Abraham{H85}: and he called{H7121}{(H8799)} their names{H8034} after the names{H8034} by which{H834} his father{H1} had called{H7121}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 26:18 And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them. (kjv)

======= Genesis 26:19 ============

Genesis 26:19 And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.(asv)

Geneza 26:19 Şi servitorii lui Isaac au săpat în vale şi au găsit acolo o fântână de apă ţâşnitoare.(RO)

Genesis 26:19 And Isaac's{H3327} servants{H5650} digged{H2658}{(H8799)} in the valley{H5158}, and found{H4672}{(H8799)} there a well{H875} of springing{H2416} water{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 26:19 And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water. (kjv)

======= Genesis 26:20 ============

Genesis 26:20 And the herdsmen of Gerar strove with Isaac's herdsmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek, because they contended with him.(asv)

Geneza 26:20 Şi păstorii din Gherar s-au certat cu păstorii lui Isaac, spunând: Apa [este] a noastră; şi a pus fântânii numele Esec, pentru că s-au certat cu el.(RO)

Genesis 26:20 And the herdmen{H7462}{(H8802)} of Gerar{H1642} did strive{H7378}{(H8799)} with Isaac's{H3327} herdmen{H7462}{(H8802)}, saying{H559}{(H8800)}, The water{H4325} is ours: and he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the well{H875} Esek{H6230}; because they strove{H6229}{(H8694)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 26:20 And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him. (kjv)

======= Genesis 26:21 ============

Genesis 26:21 And they digged another well, and they strove for that also: and he called the name of it Sitnah.(asv)

Geneza 26:21 Şi au săpat o altă fântână şi s-au certat şi pentru aceasta şi a pus acesteia numele Sitna.(RO)

Genesis 26:21 And they digged{H2658}{(H8799)} another{H312} well{H875}, and strove{H7378}{(H8799)} for that also: and he called{H7121}{(H8799)} the name of it{H8034} Sitnah{H7856}. (kjv-strongs#)

Gen 26:21 And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah. (kjv)

======= Genesis 26:22 ============

Genesis 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now Jehovah hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.(asv)

Geneza 26:22 Şi s-a mutat de acolo şi a săpat o altă fântână; şi pentru aceea nu s-au certat şi acesteia i-a pus numele Rehobot; şi a spus: Căci de acum DOMNUL a făcut loc pentru noi şi vom fi roditori în ţară.(RO)

Genesis 26:22 And he removed{H6275}{(H8686)} from thence, and digged{H2658}{(H8799)} another{H312} well{H875}; and for that they strove{H7378}{(H8804)} not: and he called{H7121}{(H8799)} the name of it{H8034} Rehoboth{H7344}; and he said{H559}{(H8799)}, For now{H6258} the LORD{H3068} hath made room{H7337}{(H8689)} for us, and we shall be fruitful{H6509}{(H8804)} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 26:22 And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. (kjv)

======= Genesis 26:23 ============

Genesis 26:23 And he went up from thence to Beer-sheba.(asv)

Geneza 26:23 Şi a urcat de acolo la Beer-Şeba.(RO)

Genesis 26:23 And he went up{H5927}{(H8799)} from thence to Beersheba{H884}. (kjv-strongs#)

Gen 26:23 And he went up from thence to Beersheba. (kjv)

======= Genesis 26:24 ============

Genesis 26:24 And Jehovah appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake.(asv)

Geneza 26:24 Şi DOMNUL i s-a arătat în aceeaşi noapte şi a spus: Eu [sunt] Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, nu te teme, pentru că eu [sunt] cu tine şi te voi binecuvânta şi voi înmulţi sămânţa ta din cauza servitorului meu, Avraam.(RO)

Genesis 26:24 And the LORD{H3068} appeared{H7200}{(H8735)} unto him the same night{H3915}, and said{H559}{(H8799)}, I am the God{H430} of Abraham{H85} thy father{H1}: fear{H3372}{(H8799)} not, for I am with{H854} thee, and will bless{H1288}{(H8765)} thee, and multiply{H7235}{(H8689)} thy seed{H2233} for my servant{H5650} Abraham's{H85} sake. (kjv-strongs#)

Gen 26:24 And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. (kjv)

======= Genesis 26:25 ============

Genesis 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of Jehovah, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well.(asv)

Geneza 26:25 Şi a zidit un altar acolo şi a chemat numele DOMNULUI şi a ridicat cortul său acolo; şi acolo servitorii lui Isaac au săpat o fântână.(RO)

Genesis 26:25 And he builded{H1129}{(H8799)} an altar{H4196} there, and called{H7121}{(H8799)} upon the name{H8034} of the LORD{H3068}, and pitched{H5186}{(H8799)} his tent{H168} there: and there Isaac's{H3327} servants{H5650} digged{H3738}{(H8799)} a well{H875}. (kjv-strongs#)

Gen 26:25 And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well. (kjv)

======= Genesis 26:26 ============

Genesis 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of his host.(asv)

Geneza 26:26 ¶ Atunci Abimelec a mers la el, din Gherar, şi Ahuzat, unul din prietenii săi, şi Picol, căpetenia armatei sale.(RO)

Genesis 26:26 Then Abimelech{H40} went{H1980}{(H8804)} to him from Gerar{H1642}, and Ahuzzath{H276} one of his friends{H4828}, and Phichol{H6369} the chief captain{H8269} of his army{H6635}. (kjv-strongs#)

Gen 26:26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army. (kjv)

======= Genesis 26:27 ============

Genesis 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore are ye come unto me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?(asv)

Geneza 26:27 Şi Isaac le-a spus: Pentru ce aţi venit la mine, văzând că mă urâţi şi m-aţi trimis de la voi?(RO)

Genesis 26:27 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto them, Wherefore{H4069} come{H935}{(H8804)} ye to me, seeing ye hate{H8130}{(H8804)} me, and have sent me away{H7971}{(H8762)} from you? (kjv-strongs#)

Gen 26:27 And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you? (kjv)

======= Genesis 26:28 ============

Genesis 26:28 And they said, We saw plainly that Jehovah was with thee: and we said, Let there now be an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee,(asv)

Geneza 26:28 Iar ei au spus: Noi am văzut cu adevărat că DOMNUL a fost cu tine; şi noi [ne-]am spus: Să fie acum un jurământ între noi, între noi şi tine, şi să facem un legământ cu tine;(RO)

Genesis 26:28 And they said{H559}{(H8799)}, We saw{H7200}{(H8804)} certainly{H7200}{(H8800)} that the LORD{H3068} was with thee: and we said{H559}{(H8799)}, Let there be now an oath{H423} betwixt{H996} us, even betwixt{H996} us and thee, and let us make{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285} with thee; (kjv-strongs#)

Gen 26:28 And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee; (kjv)

======= Genesis 26:29 ============

Genesis 26:29 that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of Jehovah.(asv)

Geneza 26:29 Că nu ne vei face niciun rău, aşa cum [nici] noi nu ne-am atins de tine şi precum noi nu ţi[-]am făcut nimic decât bine şi te-am trimis în pace, tu[ eşti] acum binecuvântatul DOMNULUI.(RO)

Genesis 26:29 That thou wilt do{H6213}{(H8799)} us no hurt{H7451}, as we have not touched{H5060}{(H8804)} thee, and as we have done{H6213}{(H8804)} unto thee nothing but{H7535} good{H2896}, and have sent thee away{H7971}{(H8762)} in peace{H7965}: thou art now{H6258} the blessed{H1288}{(H8803)} of the LORD{H3068}. (kjv-strongs#)

Gen 26:29 That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD. (kjv)

======= Genesis 26:30 ============

Genesis 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink.(asv)

Geneza 26:30 Iar el le-a făcut un ospăţ şi au mâncat şi au băut.(RO)

Genesis 26:30 And he made{H6213}{(H8799)} them a feast{H4960}, and they did eat{H398}{(H8799)} and drink{H8354}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 26:30 And he made them a feast, and they did eat and drink. (kjv)

======= Genesis 26:31 ============

Genesis 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.(asv)

Geneza 26:31 Şi s-au sculat devreme dimineaţa şi au jurat unul altuia; şi Isaac i-a trimis şi au plecat de la el în pace.(RO)

Genesis 26:31 And they rose up betimes{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and sware{H7650}{(H8735)} one{H376} to another{H251}: and Isaac{H3327} sent them away{H7971}{(H8762)}, and they departed{H3212}{(H8799)} from him in peace{H7965}. (kjv-strongs#)

Gen 26:31 And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace. (kjv)

======= Genesis 26:32 ============

Genesis 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.(asv)

Geneza 26:32 Şi s-a întâmplat, în aceeaşi zi, că servitorii lui Isaac au venit şi i-au povestit referitor la fântâna pe care o săpaseră şi i-au spus: Am găsit apă.(RO)

Genesis 26:32 And it came to pass the same day{H3117}, that Isaac's{H3327} servants{H5650} came{H935}{(H8799)}, and told{H5046}{(H8686)} him concerning{H182} the well{H875} which they had digged{H2658}{(H8804)}, and said{H559}{(H8799)} unto him, We have found{H4672}{(H8804)} water{H4325}. (kjv-strongs#)

Gen 26:32 And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water. (kjv)

======= Genesis 26:33 ============

Genesis 26:33 And he called it Shibah: therefore the name of the city is Beer-sheba unto this day.(asv)

Geneza 26:33 Şi pe aceasta a numit-o Şeba, de aceea numele cetăţii [este] Beer-Şeba până în ziua de astăzi.(RO)

Genesis 26:33 And he called{H7121}{(H8799)} it Shebah{H7656}: therefore the name{H8034} of the city{H5892} is Beersheba{H884} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 26:33 And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beersheba unto this day. (kjv)

======= Genesis 26:34 ============

Genesis 26:34 And when Esau was forty years old he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite:(asv)

Geneza 26:34 ¶ Şi Esau era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de soţie pe Iudit, fiica lui Beeri hititul, şi pe Basmat, fiica lui Elon hititul,(RO)

Genesis 26:34 And Esau{H6215} was forty{H705} years{H8141} old{H1121} when he took{H3947}{(H8799)} to wife{H802} Judith{H3067} the daughter{H1323} of Beeri{H882} the Hittite{H2850}, and Bashemath{H1315} the daughter{H1323} of Elon{H356} the Hittite{H2850}: (kjv-strongs#)

Gen 26:34 And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite: (kjv)

======= Genesis 26:35 ============

Genesis 26:35 and they were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.(asv)

Geneza 26:35 Care au fost o mâhnire în duh pentru Isaac şi pentru Rebeca.(RO)

Genesis 26:35 Which were a grief{H4786} of mind{H7307} unto Isaac{H3327} and to Rebekah{H7259}. (kjv-strongs#)

Gen 26:35 Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.(kjv)

======= Genesis 27:1 ============

Genesis 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his elder son, and said unto him, My son: and he said unto him, Here am I.(asv)

Geneza 27:1 Şi s-a întâmplat, pe când Isaac era bătrân şi ochii săi erau [atât de] slabi încât nu [mai] putea să vadă, că a chemat pe Esau, fiul său cel mai în vârstă, şi i-a spus: Fiul meu; iar el i-a spus: Iată-mă.(RO)

Genesis 27:1 And it came to pass{H1961}{(H8799)}, that when Isaac{H3327} was old{H2204}{(H8804)}, and his eyes{H5869} were dim{H3543}{(H8799)}, so that he could not see{H7200}{(H8800)}, he called{H7121}{(H8799)} Esau{H6215} his eldest{H1419} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto him, My son{H1121}: and he said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, here am I. (kjv-strongs#)

Gen 27:1 And it came to pass, that when Isaac was old, and his eyes were dim, so that he could not see, he called Esau his eldest son, and said unto him, My son: and he said unto him, Behold, here am I. (kjv)

======= Genesis 27:2 ============

Genesis 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death.(asv)

Geneza 27:2 Şi a spus: Iată acum, sunt bătrân, nu ştiu ziua morţii mele;(RO)

Genesis 27:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold now, I am old{H2204}{(H8804)}, I know{H3045}{(H8804)} not the day{H3117} of my death{H4194}: (kjv-strongs#)

Gen 27:2 And he said, Behold now, I am old, I know not the day of my death: (kjv)

======= Genesis 27:3 ============

Genesis 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me venison;(asv)

Geneza 27:3 De aceea acum, ia, te rog, armele tale, tolba ta şi arcul tău şi du-te afară în câmp şi ia-mi [ceva] vânat;(RO)

Genesis 27:3 Now therefore take{H5375}{(H8798)}, I pray thee, thy weapons{H3627}, thy quiver{H8522} and thy bow{H7198}, and go out{H3318}{(H8798)} to the field{H7704}, and take{H6679}{(H8798)} me some venison{H6718}{(H8675)}{H6720}; (kjv-strongs#)

Gen 27:3 Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field, and take me some venison; (kjv)

======= Genesis 27:4 ============

Genesis 27:4 and make me savory food, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die.(asv)

Geneza 27:4 Şi fă-mi mâncare gustoasă, aşa cum îmi place, şi adu[-o] la mine ca să mănânc; ca sufletul meu să te binecuvânteze înainte să mor.(RO)

Genesis 27:4 And make{H6213}{(H8798)} me savoury meat{H4303}, such as{H834} I love{H157}{(H8804)}, and bring{H935}{(H8685)} it to me, that I may eat{H398}{(H8799)}; that my soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} thee before{H2962} I die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:4 And make me savoury meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat; that my soul may bless thee before I die. (kjv)

======= Genesis 27:5 ============

Genesis 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it.(asv)

Geneza 27:5 Şi Rebeca a auzit când Isaac a vorbit lui Esau, fiul său. Şi Esau a mers la câmp să vâneze vânat [şi] să [îl] aducă.(RO)

Genesis 27:5 And Rebekah{H7259} heard{H8085}{(H8802)} when Isaac{H3327} spake{H1696}{(H8763)} to Esau{H6215} his son{H1121}. And Esau{H6215} went{H3212}{(H8799)} to the field{H7704} to hunt{H6679}{(H8800)} for venison{H6718}, and to bring{H935}{(H8687)} it. (kjv-strongs#)

Gen 27:5 And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son. And Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it. (kjv)

======= Genesis 27:6 ============

Genesis 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,(asv)

Geneza 27:6 ¶ Şi Rebeca i-a vorbit lui Iacob, fiul ei, spunând: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbindu-i lui Esau, fratele tău, spunând:(RO)

Genesis 27:6 And Rebekah{H7259} spake{H559}{(H8804)} unto Jacob{H3290} her son{H1121}, saying{H559}{(H8800)}, Behold, I heard{H8085}{(H8804)} thy father{H1} speak{H1696}{(H8764)} unto Esau{H6215} thy brother{H251}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 27:6 And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, (kjv)

======= Genesis 27:7 ============

Genesis 27:7 Bring me venison, and make me savory food, that I may eat, and bless thee before Jehovah before my death.(asv)

Geneza 27:7 Adu-mi vânat şi fă-mi mâncare gustoasă ca să mănânc şi să te binecuvântez înaintea DOMNULUI înaintea morţii mele.(RO)

Genesis 27:7 Bring{H935}{(H8685)} me venison{H6718}, and make{H6213}{(H8798)} me savoury meat{H4303}, that I may eat{H398}{(H8799)}, and bless{H1288}{(H8762)} thee before{H6440} the LORD{H3068} before{H6440} my death{H4194}. (kjv-strongs#)

Gen 27:7 Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat, and bless thee before the LORD before my death. (kjv)

======= Genesis 27:8 ============

Genesis 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee.(asv)

Geneza 27:8 Acum, aşadar, fiul meu, ascultă de vocea mea, conform cu ceea ce îţi poruncesc.(RO)

Genesis 27:8 Now therefore, my son{H1121}, obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963} according to that which{H834} I command{H6680}{(H8764)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:8 Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. (kjv)

======= Genesis 27:9 ============

Genesis 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savory food for thy father, such as he loveth:(asv)

Geneza 27:9 Du-te acum la turmă şi ia şi adu-mi de acolo doi iezi buni de la capre; şi îi voi face mâncare gustoasă pentru tatăl tău, aşa cum îi place;(RO)

Genesis 27:9 Go{H3212}{(H8798)} now to the flock{H6629}, and fetch{H3947}{(H8798)} me from thence two{H8147} good{H2896} kids{H1423} of the goats{H5795}; and I will make{H6213}{(H8799)} them savoury meat{H4303} for thy father{H1}, such as he loveth{H157}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 27:9 Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats; and I will make them savoury meat for thy father, such as he loveth: (kjv)

======= Genesis 27:10 ============

Genesis 27:10 and thou shalt bring it to thy father, that he may eat, so that he may bless thee before his death.(asv)

Geneza 27:10 Şi [o ]vei duce la tatăl tău, ca să mănânce şi să te binecuvânteze înaintea morţii sale.(RO)

Genesis 27:10 And thou shalt bring{H935}{(H8689)} it to thy father{H1}, that he may eat{H398}{(H8804)}, and that{H834} he may bless{H1288}{(H8762)} thee before{H6440} his death{H4194}. (kjv-strongs#)

Gen 27:10 And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. (kjv)

======= Genesis 27:11 ============

Genesis 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man.(asv)

Geneza 27:11 Şi Iacob a spus Rebecăi, mama lui: Iată, Esau fratele meu [este] un bărbat păros, iar eu [sunt] un bărbat alunecos;(RO)

Genesis 27:11 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} to Rebekah{H7259} his mother{H517}, Behold, Esau{H6215} my brother{H251} is a hairy{H8163} man{H376}, and I am a smooth{H2509} man{H376}: (kjv-strongs#)

Gen 27:11 And Jacob said to Rebekah his mother, Behold, Esau my brother is a hairy man, and I am a smooth man: (kjv)

======= Genesis 27:12 ============

Genesis 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing.(asv)

Geneza 27:12 Tatăl meu poate mă va pipăi şi am să îi par ca un înşelător; şi voi aduce un blestem asupra mea şi nu o binecuvântare.(RO)

Genesis 27:12 My father{H1} peradventure will feel{H4959}{(H8799)} me, and I shall seem{H5869} to him as a deceiver{H8591}{(H8772)}; and I shall bring{H935}{(H8689)} a curse{H7045} upon me, and not a blessing{H1293}. (kjv-strongs#)

Gen 27:12 My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver; and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. (kjv)

======= Genesis 27:13 ============

Genesis 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son; only obey my voice, and go fetch me them.(asv)

Geneza 27:13 Şi mama lui i-a spus: Asupra mea [fie] blestemul tău, fiul meu; ascultă doar de vocea mea şi du-te, adu-mi [iezii].(RO)

Genesis 27:13 And his mother{H517} said{H559}{(H8799)} unto him, Upon me be thy curse{H7045}, my son{H1121}: only obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}, and go{H3212}{(H8798)} fetch{H3947}{(H8798)} me them. (kjv-strongs#)

Gen 27:13 And his mother said unto him, Upon me be thy curse, my son: only obey my voice, and go fetch me them. (kjv)

======= Genesis 27:14 ============

Genesis 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savory food, such as his father loved.(asv)

Geneza 27:14 Şi s-a dus şi [i]-a luat şi [i-]a adus la mama lui; şi mama lui a făcut mâncare gustoasă, aşa cum îi plăcea tatălui său.(RO)

Genesis 27:14 And he went{H3212}{(H8799)}, and fetched{H3947}{(H8799)}, and brought{H935}{(H8686)} them to his mother{H517}: and his mother{H517} made{H6213}{(H8799)} savoury meat{H4303}, such as his father{H1} loved{H157}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:14 And he went, and fetched, and brought them to his mother: and his mother made savoury meat, such as his father loved. (kjv)

======= Genesis 27:15 ============

Genesis 27:15 And Rebekah took the goodly garments of Esau her elder son, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son;(asv)

Geneza 27:15 Şi Rebeca a luat haine bune care [erau] cu ea în casă, de la fiul ei mai în vârstă, Esau, şi le-a pus peste Iacob, fiul ei mai tânăr;(RO)

Genesis 27:15 And Rebekah{H7259} took{H3947}{(H8799)} goodly{H2532} raiment{H899} of her eldest{H1419} son{H1121} Esau{H6215}, which were with her in the house{H1004}, and put them upon{H3847}{(H8686)} Jacob{H3290} her younger{H6996} son{H1121}: (kjv-strongs#)

Gen 27:15 And Rebekah took goodly raiment of her eldest son Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son: (kjv)

======= Genesis 27:16 ============

Genesis 27:16 and she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck:(asv)

Geneza 27:16 Şi ea a pus pieile iezilor de capre peste mâinile lui şi peste [partea] alunecoasă a gâtului său;(RO)

Genesis 27:16 And she put{H3847}{(H8689)} the skins{H5785} of the kids{H1423} of the goats{H5795} upon his hands{H3027}, and upon the smooth{H2513} of his neck{H6677}: (kjv-strongs#)

Gen 27:16 And she put the skins of the kids of the goats upon his hands, and upon the smooth of his neck: (kjv)

======= Genesis 27:17 ============

Genesis 27:17 and she gave the savory food and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob.(asv)

Geneza 27:17 Şi a dat mâncarea gustoasă şi pâinea, pe care le-a pregătit, în mâna fiului ei, Iacob.(RO)

Genesis 27:17 And she gave{H5414}{(H8799)} the savoury meat{H4303} and the bread{H3899}, which she had prepared{H6213}{(H8804)}, into the hand{H3027} of her son{H1121} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 27:17 And she gave the savoury meat and the bread, which she had prepared, into the hand of her son Jacob. (kjv)

======= Genesis 27:18 ============

Genesis 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son?(asv)

Geneza 27:18 ¶ Şi el a venit la tatăl său şi a spus: Tată; iar el a spus: Iată-mă, cine [eşti] tu, fiul meu?(RO)

Genesis 27:18 And he came{H935}{(H8799)} unto his father{H1}, and said{H559}{(H8799)}, My father{H1}: and he said{H559}{(H8799)}, Here am I; who art thou, my son{H1121}? (kjv-strongs#)

Gen 27:18 And he came unto his father, and said, My father: and he said, Here am I; who art thou, my son? (kjv)

======= Genesis 27:19 ============

Genesis 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first-born; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me.(asv)

Geneza 27:19 Şi Iacob i-a spus tatălui său: Eu [sunt] Esau, întâiul tău născut; am făcut după cum m-ai rugat; ridică-te, te rog, şezi şi mănâncă din vânatul meu, ca sufletul tău să mă binecuvânteze.(RO)

Genesis 27:19 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, I am Esau{H6215} thy firstborn{H1060}; I have done{H6213}{(H8804)} according as thou badest{H1696}{(H8765)} me: arise{H6965}{(H8798)}, I pray thee, sit{H3427}{(H8798)} and eat{H398}{(H8798)} of my venison{H6718}, that thy soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} me. (kjv-strongs#)

Gen 27:19 And Jacob said unto his father, I am Esau thy first born; I have done according as thou badest me: arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. (kjv)

======= Genesis 27:20 ============

Genesis 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because Jehovah thy God sent me good speed.(asv)

Geneza 27:20 Şi Isaac a spus fiului său: Cum [se face] că ai găsit [vânat] aşa repede, fiul meu? Iar el a spus: Pentru că DOMNUL Dumnezeul tău [l-]a adus la mine.(RO)

Genesis 27:20 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto his son{H1121}, How is it that thou hast found{H4672}{(H8800)} it so quickly{H4116}{(H8765)}, my son{H1121}? And he said{H559}{(H8799)}, Because the LORD{H3068} thy God{H430} brought{H7136}{(H8689)} it to me{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 27:20 And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, Because the LORD thy God brought it to me. (kjv)

======= Genesis 27:21 ============

Genesis 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not.(asv)

Geneza 27:21 Şi Isaac i-a spus lui Iacob: Vino aproape, te rog, să te pipăi, fiul meu, dacă [eşti] sau nu adevăratul meu fiu Esau.(RO)

Genesis 27:21 And Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Come near{H5066}{(H8798)}, I pray thee, that I may feel{H4184}{(H8799)} thee, my son{H1121}, whether thou be my very{H2088} son{H1121} Esau{H6215} or not. (kjv-strongs#)

Gen 27:21 And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. (kjv)

======= Genesis 27:22 ============

Genesis 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau.(asv)

Geneza 27:22 Şi Iacob s-a apropiat de Isaac, tatăl său; iar el l-a pipăit şi a spus: Vocea [este] vocea lui Iacob, dar mâinile [sunt] mâinile lui Esau.(RO)

Genesis 27:22 And Jacob{H3290} went near{H5066}{(H8799)} unto Isaac{H3327} his father{H1}; and he felt{H4959}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)}, The voice{H6963} is Jacob's{H3290} voice{H6963}, but the hands{H3027} are the hands{H3027} of Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 27:22 And Jacob went near unto Isaac his father; and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. (kjv)

======= Genesis 27:23 ============

Genesis 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him.(asv)

Geneza 27:23 Şi nu l-a recunoscut, din cauză că mâinile lui erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, aşa că l-a binecuvântat.(RO)

Genesis 27:23 And he discerned{H5234}{(H8689)} him not, because his hands{H3027} were hairy{H8163}, as his brother{H251} Esau's{H6215} hands{H3027}: so he blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 27:23 And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hands: so he blessed him. (kjv)

======= Genesis 27:24 ============

Genesis 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am.(asv)

Geneza 27:24 Şi a spus: [Eşti] tu adevăratul meu fiu Esau? Iar el a spus: Eu [sunt].(RO)

Genesis 27:24 And he said{H559}{(H8799)}, Art thou my very son{H1121} Esau{H6215}? And he said{H559}{(H8799)}, I am. (kjv-strongs#)

Gen 27:24 And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am. (kjv)

======= Genesis 27:25 ============

Genesis 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine, and he drank.(asv)

Geneza 27:25 Iar el a spus: Adu[-o] aproape de mine şi voi mânca din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvânteze. Şi a adus[-o] aproape de el şi a mâncat; şi i-a adus vin şi a băut.(RO)

Genesis 27:25 And he said{H559}{(H8799)}, Bring it near{H5066}{(H8685)} to me, and I will eat{H398}{(H8799)} of my son's{H1121} venison{H6718}, that my soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} thee. And he brought it near{H5066}{(H8686)} to him, and he did eat{H398}{(H8799)}: and he brought{H935}{(H8686)} him wine{H3196}, and he drank{H8354}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:25 And he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat: and he brought him wine and he drank. (kjv)

======= Genesis 27:26 ============

Genesis 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son.(asv)

Geneza 27:26 Şi tatăl său Isaac i-a spus: Vino aproape acum şi sărută-mă, fiul meu.(RO)

Genesis 27:26 And his father{H1} Isaac{H3327} said{H559}{(H8799)} unto him, Come near{H5066}{(H8798)} now, and kiss{H5401}{(H8798)} me, my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 27:26 And his father Isaac said unto him, Come near now, and kiss me, my son. (kjv)

======= Genesis 27:27 ============

Genesis 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son Is as the smell of a field which Jehovah hath blessed:(asv)

Geneza 27:27 Şi a venit aproape şi l-a sărutat; şi a mirosit mirosul hainelor lui şi l-a binecuvântat şi a spus: Vezi, mirosul fiului meu [este] ca mirosul unui câmp pe care DOMNUL l-a binecuvântat;(RO)

Genesis 27:27 And he came near{H5066}{(H8799)}, and kissed{H5401}{(H8799)} him: and he smelled{H7306}{(H8686)} the smell{H7381} of his raiment{H899}, and blessed{H1288}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)}, See{H7200}{(H8798)}, the smell{H7381} of my son{H1121} is as the smell{H7381} of a field{H7704} which the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8765)}: (kjv-strongs#)

Gen 27:27 And he came near, and kissed him: and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the LORD hath blessed: (kjv)

======= Genesis 27:28 ============

Genesis 27:28 And God give thee of the dew of heaven, And of the fatness of the earth, And plenty of grain and new wine:(asv)

Geneza 27:28 De aceea Dumnezeu să îţi dea din roua cerului şi din grăsimea pământului şi abundenţă de grâne şi vin;(RO)

Genesis 27:28 Therefore God{H430} give{H5414}{(H8799)} thee of the dew{H2919} of heaven{H8064}, and the fatness{H4924} of the earth{H776}, and plenty{H7230} of corn{H1715} and wine{H8492}: (kjv-strongs#)

Gen 27:28 Therefore God give thee of the dew of heaven, and the fatness of the earth, and plenty of corn and wine: (kjv)

======= Genesis 27:29 ============

Genesis 27:29 Let peoples serve thee, And nations bow down to thee: Be lord over thy brethren, And let thy mother's sons bow down to thee: Cursed be every one that curseth thee, And blessed be every one that blesseth thee.(asv)

Geneza 27:29 Să te servească poporul şi naţiuni să ţi se prosterneze, fii domn peste fraţii tăi şi fiii mamei tale să ţi se prosterneze; blestemat [fie] cel ce te blestemă şi binecuvântat [fie ]cel ce te binecuvântează.(RO)

Genesis 27:29 Let people{H5971} serve{H5647}{(H8799)} thee, and nations{H3816} bow down{H7812}{(H8691)} to thee: be{H1933}{(H8798)} lord{H1376} over thy brethren{H251}, and let thy mother's{H517} sons{H1121} bow down{H7812}{(H8691)} to thee: cursed{H779}{(H8803)} be every one that curseth{H779}{(H8802)} thee, and blessed{H1288}{(H8803)} be he that blesseth{H1288}{(H8764)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:29 Let people serve thee, and nations bow down to thee: be lord over thy brethren, and let thy mother's sons bow down to thee: cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. (kjv)

======= Genesis 27:30 ============

Genesis 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting.(asv)

Geneza 27:30 ¶ Şi s-a întâmplat, îndată ce Isaac a terminat de binecuvântat pe Iacob şi Iacob tocmai ce ieşise dinaintea lui Isaac, tatăl său, că Esau, fratele său, a venit de la vânătoarea sa.(RO)

Genesis 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac{H3327} had made an end{H3615}{(H8765)} of blessing{H1288}{(H8763)} Jacob{H3290}, and Jacob{H3290} was yet{H389} scarce{H3318}{(H8800)} gone out{H3318}{(H8804)} from the presence{H6440} of Isaac{H3327} his father{H1}, that Esau{H6215} his brother{H251} came in{H935}{(H8804)} from his hunting{H6718}. (kjv-strongs#)

Gen 27:30 And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. (kjv)

======= Genesis 27:31 ============

Genesis 27:31 And he also made savory food, and brought it unto his father; and he said unto his father, Let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me.(asv)

Geneza 27:31 Şi el de asemenea a făcut mâncare gustoasă şi a adus-o tatălui său şi a spus tatălui său: Să se ridice tatăl meu şi să mănânce din vânatul fiului său, ca sufletul tău să mă binecuvânteze.(RO)

Genesis 27:31 And he also had made{H6213}{(H8799)} savoury meat{H4303}, and brought it{H935}{(H8686)} unto his father{H1}, and said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Let my father{H1} arise{H6965}{(H8799)}, and eat{H398}{(H8799)} of his son's{H1121} venison{H6718}, that thy soul{H5315} may bless{H1288}{(H8762)} me. (kjv-strongs#)

Gen 27:31 And he also had made savoury meat, and brought it unto his father, and said unto his father, Let my father arise, and eat of his son's venison, that thy soul may bless me. (kjv)

======= Genesis 27:32 ============

Genesis 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy first-born, Esau.(asv)

Geneza 27:32 Şi Isaac tatăl său i-a spus: Cine [eşti] tu? Iar el a spus: Eu [sunt] fiul tău, întâiul tău născut Esau.(RO)

Genesis 27:32 And Isaac{H3327} his father{H1} said{H559}{(H8799)} unto him, Who art thou? And he said{H559}{(H8799)}, I am thy son{H1121}, thy firstborn{H1060} Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 27:32 And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn Esau. (kjv)

======= Genesis 27:33 ============

Genesis 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who then is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, [and] he shall be blessed.(asv)

Geneza 27:33 Şi Isaac s-a cutremurat peste măsură de mult şi a spus: Cine? Unde [este] cel ce a luat vânat şi [l-]a adus la mine şi am mâncat din tot înainte de a veni tu şi l-am binecuvântat? Da[ şi] va fi binecuvântat.(RO)

Genesis 27:33 And Isaac{H3327} trembled{H2729}{(H8799)} very{H1419} exceedingly{H3966}{H2731}, and said{H559}{(H8799)}, Who? where{H645} is he that hath taken{H6679}{(H8801)} venison{H6718}, and brought{H935}{(H8686)} it me, and I have eaten{H398}{(H8799)} of all before thou camest{H935}{(H8799)}, and have blessed{H1288}{(H8762)} him? yea, and he shall be blessed{H1288}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:33 And Isaac trembled very exceedingly, and said, Who? where is he that hath taken venison, and brought it me, and I have eaten of all before thou camest, and have blessed him? yea, and he shall be blessed. (kjv)

======= Genesis 27:34 ============

Genesis 27:34 When Esau heard the words of his father, he cried with an exceeding great and bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father.(asv)

Geneza 27:34 Şi când Esau a auzit cuvintele tatălui său, a strigat cu un strigăt mare şi grozav de amar şi a spus tatălui său: Binecuvântează-mă şi pe mine tată.(RO)

Genesis 27:34 And when Esau{H6215} heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of his father{H1}, he cried{H6817}{(H8799)} with a great{H1419} and exceeding{H3966} bitter{H4751} cry{H6818}, and said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Bless{H1288}{(H8761)} me, even me also, O my father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 27:34 And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, O my father. (kjv)

======= Genesis 27:35 ============

Genesis 27:35 And he said, Thy brother came with guile, and hath taken away thy blessing.(asv)

Geneza 27:35 Iar el a spus: Fratele tău a venit cu viclenie şi ţi-a luat binecuvântarea.(RO)

Genesis 27:35 And he said{H559}{(H8799)}, Thy brother{H251} came{H935}{(H8804)} with subtilty{H4820}, and hath taken away{H3947}{(H8799)} thy blessing{H1293}. (kjv-strongs#)

Gen 27:35 And he said, Thy brother came with subtilty, and hath taken away thy blessing. (kjv)

======= Genesis 27:36 ============

Genesis 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me?(asv)

Geneza 27:36 Iar el a spus: Nu pe drept este numit el Iacob? Pentru că m-a înlocuit în aceste două dăţi, a luat dreptul meu de întâi născut; şi acum, iată, a luat şi binecuvântarea mea. Şi a spus: Nu ai păstrat o binecuvântare pentru mine?(RO)

Genesis 27:36 And he said{H559}{(H8799)}, Is not he rightly{H3588} named{H7121}{(H8804)}{H8034} Jacob{H3290}? for he hath supplanted me{H6117}{(H8799)} these{H2088} two times{H6471}: he took away{H3947}{(H8804)} my birthright{H1062}; and, behold, now he hath taken away{H3947}{(H8804)} my blessing{H1293}. And he said{H559}{(H8799)}, Hast thou not reserved{H680}{(H8804)} a blessing{H1293} for me? (kjv-strongs#)

Gen 27:36 And he said, Is not he rightly named Jacob? for he hath supplanted me these two times: he took away my birthright; and, behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me? (kjv)

======= Genesis 27:37 ============

Genesis 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with grain and new wine have I sustained him: and what then shall I do for thee, my son?(asv)

Geneza 27:37 Şi Isaac a răspuns şi i-a zis lui Esau: Iată, l-am făcut domnul tău şi pe toţi fraţii lui i-am dat ca servitori; şi cu grâne şi vin l-am susţinut şi ce să îţi fac acum, fiul meu?(RO)

Genesis 27:37 And Isaac{H3327} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto Esau{H6215}, Behold, I have made{H7760}{(H8804)} him thy lord{H1376}, and all his brethren{H251} have I given{H5414}{(H8804)} to him for servants{H5650}; and with corn{H1715} and wine{H8492} have I sustained{H5564}{(H8804)} him: and what shall I do{H6213}{(H8799)} now{H645} unto thee, my son{H1121}? (kjv-strongs#)

Gen 27:37 And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy lord, and all his brethren have I given to him for servants; and with corn and wine have I sustained him: and what shall I do now unto thee, my son? (kjv)

======= Genesis 27:38 ============

Genesis 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept.(asv)

Geneza 27:38 Şi Esau a spus tatălui său: Ai doar o singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine tată. Şi Esau şi-a înălţat vocea şi a plâns.(RO)

Genesis 27:38 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, Hast thou but one{H259} blessing{H1293}, my father{H1}? bless{H1288}{(H8761)} me, even me also, O my father{H1}. And Esau{H6215} lifted up{H5375}{(H8799)} his voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 27:38 And Esau said unto his father, Hast thou but one blessing, my father? bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 27:39 ============

Genesis 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, of the fatness of the earth shall be thy dwelling, And of the dew of heaven from above;(asv)

Geneza 27:39 Şi Isaac, tatăl lui, a răspuns şi i-a zis: Iată, locuinţa ta va fi grăsimea pământului şi din roua cerului de sus.(RO)

Genesis 27:39 And Isaac{H3327} his father{H1} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, thy dwelling{H4186} shall be the fatness{H4924} of the earth{H776}, and of the dew{H2919} of heaven{H8064} from above{H5920}; (kjv-strongs#)

Gen 27:39 And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above; (kjv)

======= Genesis 27:40 ============

Genesis 27:40 And by thy sword shalt thou live, and thou shalt serve thy brother; And it shall come to pass, when thou shalt break loose, That thou shalt shake his yoke from off thy neck.(asv)

Geneza 27:40 Şi prin sabia ta vei trăi şi vei servi fratelui tău; şi se va întâmpla când vei avea stăpânirea, că vei desface jugul lui de pe gâtul tău.(RO)

Genesis 27:40 And by thy sword{H2719} shalt thou live{H2421}{(H8799)}, and shalt serve{H5647}{(H8799)} thy brother{H251}; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion{H7300}{(H8686)}, that thou shalt break{H6561}{(H8804)} his yoke{H5923} from off thy neck{H6677}. (kjv-strongs#)

Gen 27:40 And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother; and it shall come to pass when thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck. (kjv)

======= Genesis 27:41 ============

Genesis 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob.(asv)

Geneza 27:41 ¶ Şi Esau a urât pe Iacob din cauza binecuvântării cu care tatăl său l-a binecuvântat; şi Esau a spus în inima sa: Zilele de jelire pentru tatăl meu sunt aproape; atunci voi ucide pe fratele meu Iacob.(RO)

Genesis 27:41 And Esau{H6215} hated{H7852}{(H8799)} Jacob{H3290} because{H5921} of the blessing{H1293} wherewith{H834} his father{H1} blessed him{H1288}{(H8765)}: and Esau{H6215} said{H559}{(H8799)} in his heart{H3820}, The days{H3117} of mourning{H60} for my father{H1} are at hand{H7126}{(H8799)}; then will I slay{H2026}{(H8799)} my brother{H251} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 27:41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith his father blessed him: and Esau said in his heart, The days of mourning for my father are at hand; then will I slay my brother Jacob. (kjv)

======= Genesis 27:42 ============

Genesis 27:42 And the words of Esau her elder son were told to Rebekah; and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, [purposing] to kill thee.(asv)

Geneza 27:42 Şi aceste cuvinte ale lui Esau, fiul ei mai în vârstă, au fost spuse Rebecăi; şi ea a trimis şi a chemat pe Iacob, fiul ei mai tânăr, şi i-a spus: Iată, fratele tău, Esau, se mângâie referitor la tine, [hotărât] să te ucidă.(RO)

Genesis 27:42 And these words{H1697} of Esau{H6215} her elder{H1419} son{H1121} were told{H5046}{(H8714)} to Rebekah{H7259}: and she sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290} her younger{H6996} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Behold, thy brother{H251} Esau{H6215}, as touching thee, doth comfort{H5162}{(H8693)} himself, purposing to kill{H2026}{(H8800)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 27:42 And these words of Esau her elder son were told to Rebekah: and she sent and called Jacob her younger son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, doth comfort himself, purposing to kill thee. (kjv)

======= Genesis 27:43 ============

Genesis 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; and arise, flee thou to Laban my brother to Haran;(asv)

Geneza 27:43 De aceea acum, fiul meu, ascultă de vocea mea; şi ridică-te, fugi la Laban, fratele meu, la Haran.(RO)

Genesis 27:43 Now therefore, my son{H1121}, obey{H8085}{(H8798)} my voice{H6963}; and arise{H6965}{(H8798)}, flee{H1272}{(H8798)} thou to Laban{H3837} my brother{H251} to Haran{H2771}; (kjv-strongs#)

Gen 27:43 Now therefore, my son, obey my voice; arise, flee thou to Laban my brother to Haran; (kjv)

======= Genesis 27:44 ============

Genesis 27:44 and tarry with him a few days, until thy brother's fury turn away;(asv)

Geneza 27:44 Şi rămâi cu el câteva zile, până ce furia fratelui tău se întoarce;(RO)

Genesis 27:44 And tarry{H3427}{(H8804)} with him a few{H259} days{H3117}, until{H834} thy brother's{H251} fury{H2534} turn away{H7725}{(H8799)}; (kjv-strongs#)

Gen 27:44 And tarry with him a few days, until thy brother's fury turn away; (kjv)

======= Genesis 27:45 ============

Genesis 27:45 until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be bereaved of you both in one day?(asv)

Geneza 27:45 Până ce mânia fratelui tău se întoarce de la tine şi uită [ce] i-ai făcut; atunci voi trimite şi te voi aduce de acolo; şi de ce să fiu lipsită de voi doi într-o singură zi?(RO)

Genesis 27:45 Until thy brother's{H251} anger{H639} turn away{H7725}{(H8800)} from thee, and he forget{H7911}{(H8804)} that which thou hast done{H6213}{(H8804)} to him: then I will send{H7971}{(H8804)}, and fetch{H3947}{(H8804)} thee from thence: why{H4100} should I be deprived{H7921}{(H8799)} also of you both{H8147} in one{H259} day{H3117}? (kjv-strongs#)

Gen 27:45 Until thy brother's anger turn away from thee, and he forget that which thou hast done to him: then I will send, and fetch thee from thence: why should I be deprived also of you both in one day? (kjv)

======= Genesis 27:46 ============

Genesis 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these, of the daughters of the land, what good shall my life do me?(asv)

Geneza 27:46 Şi Rebeca i-a spus lui Isaac: M-am săturat de viaţa mea din cauza fiicelor lui Het; dacă Iacob ia o soţie dintre fiicele lui Het, ca[ ]acestea dintre fiicele ţării, la ce bun îmi va fi viaţa?(RO)

Genesis 27:46 And Rebekah{H7259} said{H559}{(H8799)} to Isaac{H3327}, I am weary{H6973}{(H8804)} of my life{H2416} because{H6440} of the daughters{H1323} of Heth{H2845}: if Jacob{H3290} take{H3947}{(H8802)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Heth{H2845}, such as these which are of the daughters{H1323} of the land{H776}, what good{H4100} shall my life{H2416} do me? (kjv-strongs#)

Gen 27:46 And Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth: if Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these which are of the daughters of the land, what good shall my life do me?(kjv)

======= Genesis 28:1 ============

Genesis 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.(asv)

Geneza 28:1 Şi Isaac a chemat pe Iacob şi l-a binecuvântat şi i-a poruncit şi i-a spus: Nu lua o soţie dintre fiicele lui Canaan.(RO)

Genesis 28:1 And Isaac{H3327} called{H7121}{(H8799)} Jacob{H3290}, and blessed{H1288}{(H8762)} him, and charged{H6680}{(H8762)} him, and said{H559}{(H8799)} unto him, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. (kjv)

======= Genesis 28:2 ============

Genesis 28:2 Arise, go to Paddan-aram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother's brother.(asv)

Geneza 28:2 Ridică-te, mergi la Padanaram, la casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi o soţie de acolo, dintre fiicele lui Laban, fratele mamei tale.(RO)

Genesis 28:2 Arise{H6965}{(H8798)}, go{H3212}{(H8798)} to Padanaram{H6307}, to the house{H1004} of Bethuel{H1328} thy mother's{H517} father{H1}; and take{H3947}{(H8798)} thee a wife{H802} from thence of the daughters{H1323} of Laban{H3837} thy mother's{H517} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 28:2 Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughers of Laban thy mother's brother. (kjv)

======= Genesis 28:3 ============

Genesis 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a company of peoples;(asv)

Geneza 28:3 Şi Dumnezeul Atotputernic să te binecuvânteze şi să te facă roditor şi să te înmulţească să fii o mulţime de popoare;(RO)

Genesis 28:3 And God{H410} Almighty{H7706} bless{H1288}{(H8762)} thee, and make thee fruitful{H6509}{(H8686)}, and multiply{H7235}{(H8686)} thee, that thou mayest be a multitude{H6951} of people{H5971}; (kjv-strongs#)

Gen 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people; (kjv)

======= Genesis 28:4 ============

Genesis 28:4 and give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land of thy sojournings, which God gave unto Abraham.(asv)

Geneza 28:4 Şi să îţi dea binecuvântarea lui Avraam, ţie şi seminţei tale cu tine, ca să moşteneşti ţara în care eşti străin, pe care Dumnezeu a dat-o lui Avraam.(RO)

Genesis 28:4 And give{H5414}{(H8799)} thee the blessing{H1293} of Abraham{H85}, to thee, and to thy seed{H2233} with thee; that thou mayest inherit{H3423}{(H8800)} the land{H776} wherein thou art a stranger{H4033}, which God{H430} gave{H5414}{(H8804)} unto Abraham{H85}. (kjv-strongs#)

Gen 28:4 And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. (kjv)

======= Genesis 28:5 ============

Genesis 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Paddan-aram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother.(asv)

Geneza 28:5 Şi Isaac l-a trimis pe Iacob; iar el s-a dus la Padanaram, la Laban, fiul lui Betuel sirianul, fratele Rebecăi, mama lui Iacob şi Esau.(RO)

Genesis 28:5 And Isaac{H3327} sent away{H7971}{(H8799)} Jacob{H3290}: and he went{H3212}{(H8799)} to Padanaram{H6307} unto Laban{H3837}, son{H1121} of Bethuel{H1328} the Syrian{H761}, the brother{H251} of Rebekah{H7259}, Jacob's{H3290} and Esau's{H6215} mother{H517}. (kjv-strongs#)

Gen 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. (kjv)

======= Genesis 28:6 ============

Genesis 28:6 Now Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Paddan-aram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;(asv)

Geneza 28:6 ¶ Când Esau a văzut că Isaac a binecuvântat pe Iacob şi l-a trimis la Padanaram să îşi ia o soţie de acolo şi, binecuvântându-l, i-a dat poruncă, spunând: Nu lua o soţie dintre fiicele lui Canaan;(RO)

Genesis 28:6 When Esau{H6215} saw{H7200}{(H8799)} that Isaac{H3327} had blessed{H1288}{(H8765)} Jacob{H3290}, and sent him away{H7971}{(H8765)} to Padanaram{H6307}, to take{H3947}{(H8800)} him a wife{H802} from thence; and that as he blessed{H1288}{(H8763)} him he gave him a charge{H6680}{(H8762)}, saying{H559}{(H8800)}, Thou shalt not take{H3947}{(H8799)} a wife{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}; (kjv-strongs#)

Gen 28:6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughers of Canaan; (kjv)

======= Genesis 28:7 ============

Genesis 28:7 and that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Paddan-aram:(asv)

Geneza 28:7 Şi că Iacob a ascultat de tatăl său şi mama sa şi a mers la Padanaram;(RO)

Genesis 28:7 And that Jacob{H3290} obeyed{H8085}{(H8799)} his father{H1} and his mother{H517}, and was gone{H3212}{(H8799)} to Padanaram{H6307}; (kjv-strongs#)

Gen 28:7 And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padanaram; (kjv)

======= Genesis 28:8 ============

Genesis 28:8 and Esau saw that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;(asv)

Geneza 28:8 Şi Esau, văzând că fiicele lui Canaan nu îi plăceau lui Isaac, tatăl său,(RO)

Genesis 28:8 And Esau{H6215} seeing{H7200}{(H8799)} that the daughters{H1323} of Canaan{H3667} pleased{H5869} not{H7451} Isaac{H3327} his father{H1}; (kjv-strongs#)

Gen 28:8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father; (kjv)

======= Genesis 28:9 ============

Genesis 28:9 and Esau went unto Ishmael, and took, besides the wives that he had, Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife.(asv)

Geneza 28:9 Esau a mers la Ismael şi a luat, pe lângă soţiile pe care le avea, pe Mahalat, fiica lui Ismael, fiul lui Avraam, sora lui Nebaiot, să fie soţia sa.(RO)

Genesis 28:9 Then went{H3212}{(H8799)} Esau{H6215} unto Ishmael{H3458}, and took{H3947}{(H8799)} unto the wives{H802} which he had Mahalath{H4258} the daughter{H1323} of Ishmael{H3458} Abraham's{H85} son{H1121}, the sister{H269} of Nebajoth{H5032}, to be his wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 28:9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife. (kjv)

======= Genesis 28:10 ============

Genesis 28:10 And Jacob went out from Beer-sheba, and went toward Haran.(asv)

Geneza 28:10 ¶ Şi Iacob a ieşit din Beer-Şeba şi a mers spre Haran.(RO)

Genesis 28:10 And Jacob{H3290} went out{H3318}{(H8799)} from Beersheba{H884}, and went{H3212}{(H8799)} toward Haran{H2771}. (kjv-strongs#)

Gen 28:10 And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran. (kjv)

======= Genesis 28:11 ============

Genesis 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took one of the stones of the place, and put it under his head, and lay down in that place to sleep.(asv)

Geneza 28:11 Şi s-a aşezat într-un anumit loc şi a rămas acolo toată noaptea, deoarece soarele apusese; şi a luat dintre pietrele din acel loc şi [le]-a pus drept perne ale sale şi s-a culcat în locul acela să doarmă.(RO)

Genesis 28:11 And he lighted{H6293}{(H8799)} upon a certain place{H4725}, and tarried there all night{H3885}{(H8799)}, because the sun{H8121} was set{H935}{(H8804)}; and he took{H3947}{(H8799)} of the stones{H68} of that place{H4725}, and put{H7760}{(H8799)} them for his pillows{H4763}, and lay down{H7901} in that place{H4725} to sleep{H7901}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. (kjv)

======= Genesis 28:12 ============

Genesis 28:12 And he dreamed; and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven; and, behold, the angels of God ascending and descending on it.(asv)

Geneza 28:12 Şi a visat şi, iată, o scară pusă pe pământ şi vârful ei ajungea la cer şi, iată, îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând pe ea.(RO)

Genesis 28:12 And he dreamed{H2492}{(H8799)}, and behold a ladder{H5551} set up{H5324}{(H8716)} on the earth{H776}, and the top of it{H7218} reached{H5060}{(H8688)} to heaven{H8064}: and behold the angels{H4397} of God{H430} ascending{H5927}{(H8802)} and descending{H3381}{(H8802)} on it. (kjv-strongs#)

Gen 28:12 And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it. (kjv)

======= Genesis 28:13 ============

Genesis 28:13 And, behold, Jehovah stood above it, and said, I am Jehovah, the God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;(asv)

Geneza 28:13 Şi, iată, DOMNUL a stat în picioare deasupra acesteia şi a spus: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac; pământul pe care eşti culcat, ţie ţi-l voi da şi seminţei tale;(RO)

Genesis 28:13 And, behold, the LORD{H3068} stood{H5324}{(H8737)} above it, and said{H559}{(H8799)}, I am the LORD{H3068} God{H430} of Abraham{H85} thy father{H1}, and the God{H430} of Isaac{H3327}: the land{H776} whereon thou liest{H7901}{(H8802)}, to thee will I give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233}; (kjv-strongs#)

Gen 28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I am the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed; (kjv)

======= Genesis 28:14 ============

Genesis 28:14 and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.(asv)

Geneza 28:14 Şi sămânţa ta va fi ca ţărâna pământului şi te vei răspândi departe spre vest şi spre est şi spre nord şi spre sud şi în tine şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului.(RO)

Genesis 28:14 And thy seed{H2233} shall be as the dust{H6083} of the earth{H776}, and thou shalt spread abroad{H6555}{(H8804)} to the west{H3220}, and to the east{H6924}, and to the north{H6828}, and to the south{H5045}: and in thee and in thy seed{H2233} shall all the families{H4940} of the earth{H127} be blessed{H1288}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 28:14 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. (kjv)

======= Genesis 28:15 ============

Genesis 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee whithersoever thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of.(asv)

Geneza 28:15 Şi, iată, eu [sunt] cu tine şi te voi păzi în toate [locurile] în care mergi şi te voi aduce înapoi în această ţară; fiindcă nu te voi părăsi, până ce nu voi fi făcut [lucrul] despre care ţi-am vorbit.(RO)

Genesis 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep{H8104}{(H8804)} thee in all places whither{H834} thou goest{H3212}{(H8799)}, and will bring thee again{H7725}{(H8689)} into this land{H127}; for I will not leave{H5800}{(H8799)} thee, until{H834} I have done{H6213}{(H8804)} that which I have spoken{H1696}{(H8765)} to thee of. (kjv-strongs#)

Gen 28:15 And, behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done that which I have spoken to thee of. (kjv)

======= Genesis 28:16 ============

Genesis 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely Jehovah is in this place; and I knew it not.(asv)

Geneza 28:16 ¶ Şi Iacob s-a trezit din somnul său şi a spus: Cu adevărat DOMNUL este în acest loc, iar eu nu am ştiut.(RO)

Genesis 28:16 And Jacob{H3290} awaked{H3364}{(H8799)} out of his sleep{H8142}, and he said{H559}{(H8799)}, Surely{H403} the LORD{H3068} is{H3426} in this place{H4725}; and I knew{H3045}{(H8804)} it not. (kjv-strongs#)

Gen 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew it not. (kjv)

======= Genesis 28:17 ============

Genesis 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other than the house of God, and this is the gate of heaven.(asv)

Geneza 28:17 Şi s-a temut şi a spus: Cât de înspăimântător [este] acest loc! Aceasta nu [este] altceva decât casa lui Dumnezeu şi aceasta [este] poarta cerului.(RO)

Genesis 28:17 And he was afraid{H3372}{(H8799)}, and said{H559}{(H8799)}, How dreadful{H3372}{(H8737)} is this place{H4725}! this is none other but the house{H1004} of God{H430}, and this is the gate{H8179} of heaven{H8064}. (kjv-strongs#)

Gen 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful is this place! this is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. (kjv)

======= Genesis 28:18 ============

Genesis 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put under his head, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.(asv)

Geneza 28:18 Şi Iacob s-a ridicat devreme dimineaţa şi a luat piatra pe care o pusese [drept] perne ale sale şi a pus-o[ ca] stâlp şi a turnat untdelemn pe vârful acesteia.(RO)

Genesis 28:18 And Jacob{H3290} rose up early{H7925}{(H8686)} in the morning{H1242}, and took{H3947}{(H8799)} the stone{H68} that he had put{H7760}{(H8804)} for his pillows{H4763}, and set it up{H7760}{(H8799)} for a pillar{H4676}, and poured{H3332}{(H8799)} oil{H8081} upon the top of it{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it. (kjv)

======= Genesis 28:19 ============

Genesis 28:19 And he called the name of that place Beth-el: but the name of the city was Luz at the first.(asv)

Geneza 28:19 Şi a pus acelui loc numele Betel, dar numele acelei cetăţi [era ]Luz mai înainte.(RO)

Genesis 28:19 And he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Bethel{H1008}: but{H199} the name{H8034} of that city{H5892} was called Luz{H3870} at the first{H7223}. (kjv-strongs#)

Gen 28:19 And he called the name of that place Bethel: but the name of that city was called Luz at the first. (kjv)

======= Genesis 28:20 ============

Genesis 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,(asv)

Geneza 28:20 Şi Iacob a făcut o promisiune, spunând: Dacă Dumnezeu va fi cu mine şi mă va ţine pe această cale pe care merg şi îmi va da pâine să mănânc şi haine să îmbrac,(RO)

Genesis 28:20 And Jacob{H3290} vowed{H5087}{(H8799)} a vow{H5088}, saying{H559}{(H8800)}, If God{H430} will be with me, and will keep me{H8104}{(H8804)} in this way{H1870} that I go{H1980}{(H8802)}, and will give{H5414}{(H8804)} me bread{H3899} to eat{H398}{(H8800)}, and raiment{H899} to put on{H3847}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, (kjv)

======= Genesis 28:21 ============

Genesis 28:21 so that I come again to my father's house in peace, and Jehovah will be my God,(asv)

Geneza 28:21 Aşa ca eu să mă întorc înapoi la casa tatălui meu în pace, atunci DOMNUL va fi Dumnezeul meu;(RO)

Genesis 28:21 So that I come again{H7725}{(H8804)} to my father's{H1} house{H1004} in peace{H7965}; then shall the LORD{H3068} be my God{H430}: (kjv-strongs#)

Gen 28:21 So that I come again to my father's house in peace; then shall the LORD be my God: (kjv)

======= Genesis 28:22 ============

Genesis 28:22 then this stone, which I have set up for a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.(asv)

Geneza 28:22 Şi această piatră, pe care am pus-o [ca] stâlp, va fi casa lui Dumnezeu; şi din tot ce îmi vei da, îţi voi da negreşit zeciuială.(RO)

Genesis 28:22 And this stone{H68}, which I have set{H7760}{(H8804)} for a pillar{H4676}, shall be God's{H430} house{H1004}: and of all that thou shalt give{H5414}{(H8799)} me I will surely{H6237}{(H8763)} give the tenth{H6237}{(H8762)} unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 28:22 And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.(kjv)

======= Genesis 29:1 ============

Genesis 29:1 Then Jacob went on his journey, and came to the land of the children of the east.(asv)

Geneza 29:1 Apoi Iacob a mers în călătoria sa şi a mers în ţara poporului din est.(RO)

Genesis 29:1 Then Jacob{H3290} went on{H5375}{(H8799)} his journey{H7272}, and came{H3212}{(H8799)} into the land{H776} of the people{H1121} of the east{H6924}. (kjv-strongs#)

Gen 29:1 Then Jacob went on his journey, and came into the land of the people of the east. (kjv)

======= Genesis 29:2 ============

Genesis 29:2 And he looked, and, behold, a well in the field, and, lo, three flocks of sheep lying there by it; for out of that well they watered the flocks: and the stone upon the well's mouth was great.(asv)

Geneza 29:2 Şi a privit şi, iată, o fântână în câmp şi, iată, acolo [erau] trei turme de oi culcate lângă ea; căci din acea fântână adăpau turmele; şi o piatră mare [era] peste gura fântânii.(RO)

Genesis 29:2 And he looked{H7200}{(H8799)}, and behold a well{H875} in the field{H7704}, and, lo, there were three{H7969} flocks{H5739} of sheep{H6629} lying{H7257}{(H8802)} by it; for out of that well{H875} they watered{H8248}{(H8686)} the flocks{H5739}: and a great{H1419} stone{H68} was upon the well's{H875} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 29:2 And he looked, and behold a well in the field, and, lo, there were three flocks of sheep lying by it; for out of that well they watered the flocks: and a great stone was upon the well's mouth. (kjv)

======= Genesis 29:3 ============

Genesis 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in its place.(asv)

Geneza 29:3 Şi acolo erau toate turmele adunate şi au rostogolit piatra de la gura fântânii şi au adăpat oile şi au pus piatra din nou peste gura fântânii la locul ei.(RO)

Genesis 29:3 And thither were all the flocks{H5739} gathered{H622}{(H8738)}: and they rolled{H1556}{(H8804)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}, and watered{H8248}{(H8689)} the sheep{H6629}, and put{H7725} the stone{H68} again{H7725}{(H8689)} upon the well's{H875} mouth{H6310} in his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 29:3 And thither were all the flocks gathered: and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. (kjv)

======= Genesis 29:4 ============

Genesis 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence are ye? And they said, Of Haran are we.(asv)

Geneza 29:4 Şi Iacob le-a spus: Fraţii mei, de unde [sunteţi] voi? Iar ei au spus: Noi [suntem] din Haran.(RO)

Genesis 29:4 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto them, My brethren{H251}, whence{H370} be ye? And they said{H559}{(H8799)}, Of Haran{H2771} are we. (kjv-strongs#)

Gen 29:4 And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we. (kjv)

======= Genesis 29:5 ============

Genesis 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him.(asv)

Geneza 29:5 Iar el le-a spus: Îl cunoaşteţi pe Laban, fiul lui Nahor? Iar ei au spus: [Îl] cunoaştem.(RO)

Genesis 29:5 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Know{H3045}{(H8804)} ye Laban{H3837} the son{H1121} of Nahor{H5152}? And they said{H559}{(H8799)}, We know{H3045}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 29:5 And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him. (kjv)

======= Genesis 29:6 ============

Genesis 29:6 And he said unto them, Is it well with him? And they said, It is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep.(asv)

Geneza 29:6 Iar el le-a spus: [Este] el bine? Iar ei au spus: [Este] bine şi, iată, Rahela, fiica lui, vine cu oile.(RO)

Genesis 29:6 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Is he well{H7965}? And they said{H559}{(H8799)}, He is well{H7965}: and, behold, Rachel{H7354} his daughter{H1323} cometh{H935}{(H8802)} with the sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 29:6 And he said unto them, Is he well? And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep. (kjv)

======= Genesis 29:7 ============

Genesis 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them.(asv)

Geneza 29:7 Iar el a spus: Iată, ziua [este] încă mare, nici nu [este] timpul ca vitele să fie adunate; adăpaţi oile şi mergeţi [şi] [le] paşteţi.(RO)

Genesis 29:7 And he said{H559}{(H8799)}, Lo{H2005}, it is yet high{H1419} day{H3117}, neither is it time{H6256} that the cattle{H4735} should be gathered together{H622}{(H8736)}: water{H8248}{(H8685)} ye the sheep{H6629}, and go{H3212}{(H8798)} and feed{H7462}{(H8798)} them. (kjv-strongs#)

Gen 29:7 And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together: water ye the sheep, and go and feed them. (kjv)

======= Genesis 29:8 ============

Genesis 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep.(asv)

Geneza 29:8 Iar ei au spus: Nu putem, până când toate turmele sunt adunate şi [când] ei rostogolesc piatra de la gura fântânii, atunci adăpăm oile.(RO)

Genesis 29:8 And they said{H559}{(H8799)}, We cannot{H3201}{(H8799)}, until all the flocks{H5739} be gathered together{H622}{(H8735)}, and till they roll{H1556}{(H8804)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}; then we water{H8248}{(H8689)} the sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 29:8 And they said, We cannot, until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep. (kjv)

======= Genesis 29:9 ============

Genesis 29:9 While he was yet speaking with them, Rachel came with her father's sheep; for she kept them.(asv)

Geneza 29:9 ¶ Şi în timp ce el încă vorbea cu ei, Rahela a venit cu oile tatălui ei, pentru că ea le păzea.(RO)

Genesis 29:9 And while he yet{H5750} spake{H1696}{(H8764)} with them, Rachel{H7354} came{H935}{(H8804)} with her father's{H1} sheep{H6629}: for she kept them{H7462}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:9 And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep; for she kept them. (kjv)

======= Genesis 29:10 ============

Genesis 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother.(asv)

Geneza 29:10 Şi s-a întâmplat, când Iacob a văzut-o pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, şi oile lui Laban, fratele mamei sale, că Iacob s-a apropiat şi a rostogolit piatra de la gura fântânii şi a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale.(RO)

Genesis 29:10 And it came to pass, when Jacob{H3290} saw{H7200}{(H8804)} Rachel{H7354} the daughter{H1323} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}, and the sheep{H6629} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}, that Jacob{H3290} went near{H5066}{(H8799)}, and rolled{H1556}{(H8686)} the stone{H68} from the well's{H875} mouth{H6310}, and watered{H8248}{(H8686)} the flock{H6629} of Laban{H3837} his mother's{H517} brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 29:10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother. (kjv)

======= Genesis 29:11 ============

Genesis 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.(asv)

Geneza 29:11 Şi Iacob a sărutat pe Rahela şi el şi-a ridicat vocea şi a plâns.(RO)

Genesis 29:11 And Jacob{H3290} kissed{H5401}{(H8799)} Rachel{H7354}, and lifted up{H5375}{(H8799)} his voice{H6963}, and wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:11 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept. (kjv)

======= Genesis 29:12 ============

Genesis 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son: and she ran and told her father.(asv)

Geneza 29:12 Şi Iacob a povestit Rahelei că el [era] fratele tatălui ei şi că el [era] fiul Rebecăi; şi ea a alergat şi a povestit tatălui ei.(RO)

Genesis 29:12 And Jacob{H3290} told{H5046}{(H8686)} Rachel{H7354} that he was her father's{H1} brother{H251}, and that he was Rebekah's{H7259} son{H1121}: and she ran{H7323}{(H8799)} and told{H5046}{(H8686)} her father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 29:12 And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son: and she ran and told her father. (kjv)

======= Genesis 29:13 ============

Genesis 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things.(asv)

Geneza 29:13 Şi s-a întâmplat, când Laban a auzit veştile despre Iacob, fiul surorii lui, că el a alergat să îl întâlnească şi l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi l-a adus în casa lui. Şi el a povestit lui Laban toate aceste lucruri.(RO)

Genesis 29:13 And it came to pass, when Laban{H3837} heard{H8085}{(H8800)} the tidings{H8088} of Jacob{H3290} his sister's{H269} son{H1121}, that he ran{H7323}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him, and embraced{H2263}{(H8762)} him, and kissed{H5401}{(H8762)} him, and brought{H935}{(H8686)} him to his house{H1004}. And he told{H5608}{(H8762)} Laban{H3837} all these things{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 29:13 And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things. (kjv)

======= Genesis 29:14 ============

Genesis 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month.(asv)

Geneza 29:14 Şi Laban i-a spus: Tu [eşti] cu adevărat osul meu şi carnea mea. Şi a rămas cu el o lună de zile.(RO)

Genesis 29:14 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to him, Surely{H389} thou art my bone{H6106} and my flesh{H1320}. And he abode{H3427}{(H8799)} with him the space{H3117} of a month{H2320}. (kjv-strongs#)

Gen 29:14 And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month. (kjv)

======= Genesis 29:15 ============

Genesis 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be?(asv)

Geneza 29:15 ¶ Şi Laban i-a spus lui Iacob: Pentru că tu [eşti] fratele meu ar trebui de aceea să îmi serveşti degeaba? Spune-mi, ce [va fi] plata ta.(RO)

Genesis 29:15 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Because thou art my brother{H251}, shouldest thou therefore serve{H5647}{(H8804)} me for nought{H2600}? tell{H5046}{(H8685)} me, what shall thy wages{H4909} be? (kjv-strongs#)

Gen 29:15 And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for nought? tell me, what shall thy wages be? (kjv)

======= Genesis 29:16 ============

Genesis 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.(asv)

Geneza 29:16 Şi Laban avea două fiice; numele celei mai în vârstă [era] Leea şi numele celei mai tinere [era] Rahela.(RO)

Genesis 29:16 And Laban{H3837} had two{H8147} daughters{H1323}: the name{H8034} of the elder{H1419} was Leah{H3812}, and the name{H8034} of the younger{H6996} was Rachel{H7354}. (kjv-strongs#)

Gen 29:16 And Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. (kjv)

======= Genesis 29:17 ============

Genesis 29:17 And Leah's eyes were tender; but Rachel was beautiful and well-favored.(asv)

Geneza 29:17 Leea [era] slabă de ochi; dar Rahela era frumoasă la statură şi plăcută la vedere.(RO)

Genesis 29:17 Leah{H3812} was tender{H7390} eyed{H5869}; but Rachel{H7354} was beautiful{H3303}{H8389} and well{H3303} favoured{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 29:17 Leah was tender eyed; but Rachel was beautiful and well favoured. (kjv)

======= Genesis 29:18 ============

Genesis 29:18 And Jacob loved Rachel; and he said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter.(asv)

Geneza 29:18 Şi Iacob a iubit-o pe Rahela; şi a spus: Te voi servi şapte ani pentru Rahela, fiica ta mai tânără.(RO)

Genesis 29:18 And Jacob{H3290} loved{H157}{(H8799)} Rachel{H7354}; and said{H559}{(H8799)}, I will serve{H5647}{(H8799)} thee seven{H7651} years{H8141} for Rachel{H7354} thy younger{H6996} daughter{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 29:18 And Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee seven years for Rachel thy younger daughter. (kjv)

======= Genesis 29:19 ============

Genesis 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me.(asv)

Geneza 29:19 Şi Laban a spus: [Este] mai bine să ţi-o dau ţie decât să o dau altui bărbat; rămâi la mine.(RO)

Genesis 29:19 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, It is better{H2896} that I give{H5414}{(H8800)} her to thee, than that I should give{H5414}{(H8800)} her to another{H312} man{H376}: abide{H3427}{(H8798)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 29:19 And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man: abide with me. (kjv)

======= Genesis 29:20 ============

Genesis 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her.(asv)

Geneza 29:20 Şi Iacob a servit şapte ani pentru Rahela; şi aceştia i-au părut [doar] câteva zile, din cauza dragostei pe care o avea pentru ea.(RO)

Genesis 29:20 And Jacob{H3290} served{H5647}{(H8799)} seven{H7651} years{H8141} for Rachel{H7354}; and they seemed{H5869} unto him but a few{H259} days{H3117}, for the love he had{H160} to her. (kjv-strongs#)

Gen 29:20 And Jacob served seven years for Rachel; and they seemed unto him but a few days, for the love he had to her. (kjv)

======= Genesis 29:21 ============

Genesis 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her.(asv)

Geneza 29:21 Şi Iacob i-a spus lui Laban: Dă[-mi] soţia mea, pentru că zilele mi s-au împlinit, ca să intru la ea.(RO)

Genesis 29:21 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto Laban{H3837}, Give{H3051}{(H8798)} me my wife{H802}, for my days{H3117} are fulfilled{H4390}{(H8804)}, that I may go in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 29:21 And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. (kjv)

======= Genesis 29:22 ============

Genesis 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.(asv)

Geneza 29:22 Şi Laban a strâns împreună toţi bărbaţii locului şi a făcut un ospăţ.(RO)

Genesis 29:22 And Laban{H3837} gathered together{H622}{(H8799)} all the men{H582} of the place{H4725}, and made{H6213}{(H8799)} a feast{H4960}. (kjv-strongs#)

Gen 29:22 And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast. (kjv)

======= Genesis 29:23 ============

Genesis 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her.(asv)

Geneza 29:23 Şi s-a întâmplat, în timpul serii, că el a luat pe Leea fiica sa, şi i-a adus-o; iar el a intrat la ea.(RO)

Genesis 29:23 And it came to pass in the evening{H6153}, that he took{H3947}{(H8799)} Leah{H3812} his daughter{H1323}, and brought{H935}{(H8686)} her to him; and he went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 29:23 And it came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in unto her. (kjv)

======= Genesis 29:24 ============

Genesis 29:24 And Laban gave Zilpah his handmaid unto his daughter Leah for a handmaid.(asv)

Geneza 29:24 Şi Laban a dat fiicei sale, Leea, pe Zilpa, roaba lui, [ca] servitoare.(RO)

Genesis 29:24 And Laban{H3837} gave{H5414}{(H8799)} unto his daughter{H1323} Leah{H3812} Zilpah{H2153} his maid{H8198} for an handmaid{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 29:24 And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid. (kjv)

======= Genesis 29:25 ============

Genesis 29:25 And it came to pass in the morning that, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me?(asv)

Geneza 29:25 Şi s-a întâmplat, că dimineaţa, iată, [era] Leea; şi i-a spus lui Laban: Ce [este] aceasta ce mi-ai făcut? Nu ţi-am servit pentru Rahela? Şi de ce m-ai înşelat?(RO)

Genesis 29:25 And it came to pass, that in the morning{H1242}, behold, it was Leah{H3812}: and he said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, What is this thou hast done{H6213}{(H8804)} unto me? did not I serve{H5647}{(H8804)} with thee for Rachel{H7354}? wherefore then hast thou beguiled{H7411}{(H8765)} me? (kjv-strongs#)

Gen 29:25 And it came to pass, that in the morning, behold, it was Leah: and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? did not I serve with thee for Rachel? wherefore then hast thou beguiled me? (kjv)

======= Genesis 29:26 ============

Genesis 29:26 And Laban said, It is not so done in our place, to give the younger before the first-born.(asv)

Geneza 29:26 Şi Laban a spus: Nu trebuie să fie făcut astfel în ţara noastră, a da pe cea mai tânără înaintea celei întâi născute.(RO)

Genesis 29:26 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, It must not be so done{H6213}{(H8735)} in our country{H4725}, to give{H5414}{(H8800)} the younger{H6810} before{H6440} the firstborn{H1067}. (kjv-strongs#)

Gen 29:26 And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn. (kjv)

======= Genesis 29:27 ============

Genesis 29:27 Fulfil the week of this one, and we will give thee the other also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years.(asv)

Geneza 29:27 Împlineşte săptămâna ei şi ţi-o vom da şi pe aceasta pentru serviciul pe care mi-l vei face încă alţi şapte ani.(RO)

Genesis 29:27 Fulfil{H4390}{(H8761)} her{H2063} week{H7620}, and we will give{H5414}{(H8799)} thee this also for the service{H5656} which thou shalt serve{H5647}{(H8799)} with me yet seven{H7651} other{H312} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 29:27 Fulfil her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet seven other years. (kjv)

======= Genesis 29:28 ============

Genesis 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife.(asv)

Geneza 29:28 Şi Iacob a făcut astfel şi a împlinit săptămâna ei; iar el i-a dat şi pe Rahela, fiica sa, de soţie.(RO)

Genesis 29:28 And Jacob{H3290} did{H6213}{(H8799)} so, and fulfilled{H4390}{(H8762)} her week{H7620}: and he gave{H5414}{(H8799)} him Rachel{H7354} his daughter{H1323} to wife{H802} also. (kjv-strongs#)

Gen 29:28 And Jacob did so, and fulfilled her week: and he gave him Rachel his daughter to wife also. (kjv)

======= Genesis 29:29 ============

Genesis 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her handmaid.(asv)

Geneza 29:29 Şi Laban a dat Rahelei, fiica sa, pe Bilha, roaba lui, să fie roaba ei.(RO)

Genesis 29:29 And Laban{H3837} gave{H5414}{(H8799)} to Rachel{H7354} his daughter{H1323} Bilhah{H1090} his handmaid{H8198} to be her maid{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 29:29 And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid. (kjv)

======= Genesis 29:30 ============

Genesis 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.(asv)

Geneza 29:30 Iar el a intrat şi la Rahela şi a iubit pe Rahela şi mai mult decât pe Leea şi i-a servit încă alţi şapte ani.(RO)

Genesis 29:30 And he went in{H935}{(H8799)} also unto Rachel{H7354}, and he loved{H157}{(H8799)} also Rachel{H7354} more than Leah{H3812}, and served{H5647}{(H8799)} with him yet seven{H7651} other{H312} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 29:30 And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years. (kjv)

======= Genesis 29:31 ============

Genesis 29:31 And Jehovah saw that Leah was hated, and he opened her womb: but Rachel was barren.(asv)

Geneza 29:31 ¶ Şi când DOMNUL a văzut că Leea [era] urâtă [de el], a deschis pântecele ei; dar Rahela [era] stearpă.(RO)

Genesis 29:31 And when the LORD{H3068} saw{H7200}{(H8799)} that Leah{H3812} was hated{H8130}{(H8803)}, he opened{H6605}{(H8799)} her womb{H7358}: but Rachel{H7354} was barren{H6135}. (kjv-strongs#)

Gen 29:31 And when the LORD saw that Leah was hated, he opened her womb: but Rachel was barren. (kjv)

======= Genesis 29:32 ============

Genesis 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Because Jehovah hath looked upon my affliction; for now my husband will love me.(asv)

Geneza 29:32 Şi Leea a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi i-a pus numele Ruben, căci ea a spus: Cu adevărat DOMNUL a privit la necazul meu; de aceea acum soţul meu mă va iubi.(RO)

Genesis 29:32 And Leah{H3812} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}, and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Reuben{H7205}: for{H3588} she said{H559}{(H8804)}, Surely{H3588} the LORD{H3068} hath looked{H7200}{(H8804)} upon my affliction{H6040}; now therefore{H3588} my husband{H376} will love{H157}{(H8799)} me. (kjv-strongs#)

Gen 29:32 And Leah conceived, and bare a son, and she called his name Reuben: for she said, Surely the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me. (kjv)

======= Genesis 29:33 ============

Genesis 29:33 And she conceived again, and bare a son: and said, Because Jehovah hath heard that I am hated, he hath therefore given me this [son] also: and she called his name Simeon.(asv)

Geneza 29:33 Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu şi a spus: Pentru că DOMNUL a auzit că eu [eram] urâtă [de soţul meu], mi-a dat de aceea şi acest [fiu]; şi i-a pus numele Simeon.(RO)

Genesis 29:33 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, Because the LORD{H3068} hath heard{H8085}{(H8804)} that I was hated{H8130}{(H8803)}, he hath therefore given{H5414}{(H8799)} me this son also: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Simeon{H8095}. (kjv-strongs#)

Gen 29:33 And she conceived again, and bare a son; and said, Because the LORD hath heard I was hated, he hath therefore given me this son also: and she called his name Simeon. (kjv)

======= Genesis 29:34 ============

Genesis 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him three sons: therefore was his name called Levi.(asv)

Geneza 29:34 Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu şi a spus: Acum, de această dată, soţul meu va fi lipit de mine, pentru că i-am născut lui trei fii; de aceea numele lui a fost chemat Levi.(RO)

Genesis 29:34 And she conceived again{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, Now this time{H6471} will my husband{H376} be joined{H3867}{(H8735)} unto me, because I have born{H3205}{(H8804)} him three{H7969} sons{H1121}: therefore was his name{H8034} called{H7121}{(H8804)} Levi{H3878}. (kjv-strongs#)

Gen 29:34 And she conceived again, and bare a son; and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have born him three sons: therefore was his name called Levi. (kjv)

======= Genesis 29:35 ============

Genesis 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, This time will I praise Jehovah: therefore she called his name Judah; and she left off bearing.(asv)

Geneza 29:35 Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu; şi a spus: Acum voi lăuda pe DOMNUL; de aceea i-a pus numele Iuda; şi a încetat să nască.(RO)

Genesis 29:35 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}: and she said{H559}{(H8799)}, Now{H6471} will I praise{H3034}{(H8686)} the LORD{H3068}: therefore she called{H7121}{(H8804)} his name{H8034} Judah{H3063}; and left{H5975}{(H8799)} bearing{H3205}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 29:35 And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing.(kjv)

======= Genesis 30:1 ============

Genesis 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and she said unto Jacob, Give me children, or else I die.(asv)

Geneza 30:1 Şi când Rahela a văzut că ea nu îi naşte lui Iacob copii, Rahela a invidiat pe sora ei; şi i-a spus lui Iacob: Dă-mi copii sau altfel mor.(RO)

Genesis 30:1 And when Rachel{H7354} saw{H7200}{(H8799)} that she bare{H3205}{(H8804)} Jacob{H3290} no children, Rachel{H7354} envied{H7065}{(H8762)} her sister{H269}; and said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Give{H3051}{(H8798)} me children{H1121}, or else{H369} I die{H4191}{(H8801)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:1 And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die. (kjv)

======= Genesis 30:2 ============

Genesis 30:2 And Jacob's anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb?(asv)

Geneza 30:2 Şi mânia lui Iacob s-a aprins împotriva Rahelei şi a spus: [Sunt] eu în locul lui Dumnezeu care a oprit de la tine rodul pântecelui?(RO)

Genesis 30:2 And Jacob's{H3290} anger{H639} was kindled{H2734}{(H8799)} against Rachel{H7354}: and he said{H559}{(H8799)}, Am I in God's{H430} stead, who hath withheld{H4513}{(H8804)} from thee the fruit{H6529} of the womb{H990}? (kjv-strongs#)

Gen 30:2 And Jacob's anger was kindled against Rachel: and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? (kjv)

======= Genesis 30:3 ============

Genesis 30:3 And she said, Behold, my maid Bilhah, go in unto her; that she may bear upon my knees, and I also may obtain children by her.(asv)

Geneza 30:3 Iar ea a spus: Iată, pe servitoarea mea, Bilha, intră la ea; şi va naşte pe genunchii mei, ca eu de asemenea să am copii prin ea.(RO)

Genesis 30:3 And she said{H559}{(H8799)}, Behold my maid{H519} Bilhah{H1090}, go in{H935}{(H8798)} unto her; and she shall bear{H3205}{(H8799)} upon my knees{H1290}, that I may also have children{H1129}{(H8735)} by her. (kjv-strongs#)

Gen 30:3 And she said, Behold my maid Bilhah, go in unto her; and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. (kjv)

======= Genesis 30:4 ============

Genesis 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.(asv)

Geneza 30:4 Şi i-a dat-o pe Bilha, roaba ei, de soţie; şi Iacob a intrat la ea.(RO)

Genesis 30:4 And she gave{H5414}{(H8799)} him Bilhah{H1090} her handmaid{H8198} to wife{H802}: and Jacob{H3290} went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 30:4 And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her. (kjv)

======= Genesis 30:5 ============

Genesis 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son.(asv)

Geneza 30:5 Şi Bilha a rămas însărcinată şi i-a născut lui Iacob un fiu.(RO)

Genesis 30:5 And Bilhah{H1090} conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:5 And Bilhah conceived, and bare Jacob a son. (kjv)

======= Genesis 30:6 ============

Genesis 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan.(asv)

Geneza 30:6 Şi Rahela a spus: Dumnezeu m-a judecat şi a auzit de asemenea vocea mea şi mi-a dat un fiu; de aceea i-a pus numele Dan.(RO)

Genesis 30:6 And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath judged{H1777}{(H8804)} me, and hath also heard{H8085}{(H8804)} my voice{H6963}, and hath given{H5414}{(H8799)} me a son{H1121}: therefore called{H7121}{(H8804)} she his name{H8034} Dan{H1835}. (kjv-strongs#)

Gen 30:6 And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son: therefore called she his name Dan. (kjv)

======= Genesis 30:7 ============

Genesis 30:7 And Bilhah Rachel's handmaid conceived again, and bare Jacob a second son.(asv)

Geneza 30:7 Şi Bilha, servitoarea Rahelei, a rămas însărcinată din nou şi i-a născut lui Iacob un al doilea fiu.(RO)

Genesis 30:7 And Bilhah{H1090} Rachel's{H7354} maid{H8198} conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a second{H8145} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:7 And Bilhah Rachel's maid conceived again, and bare Jacob a second son. (kjv)

======= Genesis 30:8 ============

Genesis 30:8 And Rachel said, With mighty wrestlings have I wrestled with my sister, and have prevailed: and she called his name Naphtali.(asv)

Geneza 30:8 Şi Rahela a spus: Cu mari lupte am luptat cu sora mea şi am învins; şi i-a pus numele Neftali.(RO)

Genesis 30:8 And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, With great{H430} wrestlings{H5319} have I wrestled{H6617}{(H8738)} with my sister{H269}, and I have prevailed{H3201}{(H8804)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Naphtali{H5321}. (kjv-strongs#)

Gen 30:8 And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed: and she called his name Naphtali. (kjv)

======= Genesis 30:9 ============

Genesis 30:9 When Leah saw that she had left off bearing, she took Zilpah her handmaid, and gave her to Jacob to wife.(asv)

Geneza 30:9 Când Leea a văzut că ea a încetat să nască, a luat pe Zilpa, servitoarea ei, şi i-a dat-o lui Iacob de soţie.(RO)

Genesis 30:9 When Leah{H3812} saw{H7200}{(H8799)} that she had left{H5975}{(H8804)} bearing{H3205}{(H8800)}, she took{H3947}{(H8799)} Zilpah{H2153} her maid{H8198}, and gave{H5414}{(H8799)} her Jacob{H3290} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 30:9 When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife. (kjv)

======= Genesis 30:10 ============

Genesis 30:10 And Zilpah Leah's handmaid bare Jacob a son.(asv)

Geneza 30:10 Şi Zilpa, servitoarea Leei, i-a născut lui Iacob un fiu.(RO)

Genesis 30:10 And Zilpah{H2153} Leah's{H3812} maid{H8198} bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:10 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a son. (kjv)

======= Genesis 30:11 ============

Genesis 30:11 And Leah said, Fortunate! and she called his name Gad.(asv)

Geneza 30:11 Şi Leea a spus: O trupă înarmată vine; şi i-a pus numele Gad.(RO)

Genesis 30:11 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, A troop{H1409} cometh{H935}{(H8804)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Gad{H1410}. (kjv-strongs#)

Gen 30:11 And Leah said, A troop cometh: and she called his name Gad. (kjv)

======= Genesis 30:12 ============

Genesis 30:12 And Zilpah Leah's handmaid bare Jacob a second son.(asv)

Geneza 30:12 Şi Zilpa, servitoarea Leei, i-a născut lui Iacob un al doilea fiu.(RO)

Genesis 30:12 And Zilpah{H2153} Leah's{H3812} maid{H8198} bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} a second{H8145} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:12 And Zilpah Leah's maid bare Jacob a second son. (kjv)

======= Genesis 30:13 ============

Genesis 30:13 And Leah said, Happy am I! for the daughters will call me happy: and she called his name Asher.(asv)

Geneza 30:13 Şi Leea a spus: Fericită sunt, căci fiicele mă vor numi binecuvântată; şi i-a pus numele Aşer.(RO)

Genesis 30:13 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, Happy am I{H837}, for the daughters{H1323} will call me blessed{H833}{(H8765)}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Asher{H836}. (kjv-strongs#)

Gen 30:13 And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher. (kjv)

======= Genesis 30:14 ============

Genesis 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. [(asv)

Geneza 30:14 ¶ Şi Ruben a mers în zilele secerişului grâului şi a găsit mandragore în câmp şi le-a adus la mama lui, Leea. Atunci Rahela i-a spus Leei: Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.(RO)

Genesis 30:14 And Reuben{H7205} went in{H3212}{(H8799)} the days{H3117} of wheat{H2406} harvest{H7105}, and found{H4672}{(H8799)} mandrakes{H1736} in the field{H7704}, and brought{H935}{(H8686)} them unto his mother{H517} Leah{H3812}. Then Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)} to Leah{H3812}, Give me{H5414}{(H8798)}, I pray thee, of thy son's{H1121} mandrakes{H1736}. (kjv-strongs#)

Gen 30:14 And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. (kjv)

======= Genesis 30:15 ============

Genesis 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken away my husband? and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to-night for thy son's mandrakes.(asv)

Geneza 30:15 Iar [Leea] i-a spus: [Este] puţin lucru că ai luat pe soţul meu? Şi voieşti să iei şi mandragorele fiului meu? Şi Rahela a spus: De aceea el să se culce cu tine la noapte pentru mandragorele fiului tău.(RO)

Genesis 30:15 And she said{H559}{(H8799)} unto her, Is it a small matter{H4592} that thou hast taken{H3947}{(H8800)} my husband{H376}? and wouldest thou take away{H3947}{(H8800)} my son's{H1121} mandrakes{H1736} also? And Rachel{H7354} said{H559}{(H8799)}, Therefore he shall lie{H7901}{(H8799)} with thee to night{H3915} for{H8478} thy son's{H1121} mandrakes{H1736}. (kjv-strongs#)

Gen 30:15 And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband? and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee to night for thy son's mandrakes. (kjv)

======= Genesis 30:16 ============

Genesis 30:16 And Jacob came from the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for I have surely hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night.(asv)

Geneza 30:16 Şi Iacob a venit de la câmp pe înserat şi Leea a ieşit să îl întâlnească şi a spus: Trebuie să intri la mine; căci cu adevărat te-am angajat cu mandragorele fiului meu. Şi el s-a culcat cu ea în acea noapte.(RO)

Genesis 30:16 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} out of the field{H7704} in the evening{H6153}, and Leah{H3812} went out{H3318}{(H8799)} to meet{H7125}{(H8800)} him, and said{H559}{(H8799)}, Thou must come in{H935}{(H8799)} unto me; for surely{H7936}{(H8800)} I have hired{H7936}{(H8804)} thee with my son's{H1121} mandrakes{H1736}. And he lay{H7901}{(H8799)} with her that night{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 30:16 And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night. (kjv)

======= Genesis 30:17 ============

Genesis 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob a fifth son.(asv)

Geneza 30:17 Şi Dumnezeu a dat ascultare Leei şi ea a rămas însărcinată şi i-a născut lui Iacob al cincilea fiu.(RO)

Genesis 30:17 And God{H430} hearkened{H8085}{(H8799)} unto Leah{H3812}, and she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} the fifth{H2549} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:17 And God hearkened unto Leah, and she conceived, and bare Jacob the fifth son. (kjv)

======= Genesis 30:18 ============

Genesis 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I gave my handmaid to my husband: and she called his name Issachar.(asv)

Geneza 30:18 Şi Leea a spus: Dumnezeu mi-a dat plata mea, pentru că am dat pe servitoarea mea soţului meu; şi i-a pus numele Isahar.(RO)

Genesis 30:18 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath given{H5414}{(H8804)} me my hire{H7939}, because{H834} I have given{H5414}{(H8804)} my maiden{H8198} to my husband{H376}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Issachar{H3485}. (kjv-strongs#)

Gen 30:18 And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband: and she called his name Issachar. (kjv)

======= Genesis 30:19 ============

Genesis 30:19 And Leah conceived again, and bare a sixth son to Jacob.(asv)

Geneza 30:19 Şi Leea a rămas însărcinată din nou şi i-a născut lui Iacob al şaselea fiu.(RO)

Genesis 30:19 And Leah{H3812} conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} Jacob{H3290} the sixth{H8345} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:19 And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son. (kjv)

======= Genesis 30:20 ============

Genesis 30:20 And Leah said, God hath endowed me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have borne him six sons: and she called his name Zebulun.(asv)

Geneza 30:20 Şi Leea a spus: Dumnezeu m-a înzestrat [cu] o zestre bună; acum soţul meu va locui cu mine, deoarece i-am născut şase fii; şi i-a pus numele Zabulon.(RO)

Genesis 30:20 And Leah{H3812} said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath endued{H2064}{(H8804)} me with a good{H2896} dowry{H2065}; now{H6471} will my husband{H376} dwell{H2082}{(H8799)} with me, because I have born{H3205}{(H8804)} him six{H8337} sons{H1121}: and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Zebulun{H2074}. (kjv-strongs#)

Gen 30:20 And Leah said, God hath endued me with a good dowry; now will my husband dwell with me, because I have born him six sons: and she called his name Zebulun. (kjv)

======= Genesis 30:21 ============

Genesis 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah.(asv)

Geneza 30:21 Şi mai apoi ea a născut o fiică şi i-a pus numele Dina.(RO)

Genesis 30:21 And afterwards{H310} she bare{H3205}{(H8804)} a daughter{H1323}, and called{H7121}{(H8799)} her name{H8034} Dinah{H1783}. (kjv-strongs#)

Gen 30:21 And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah. (kjv)

======= Genesis 30:22 ============

Genesis 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb.(asv)

Geneza 30:22 Şi Dumnezeu şi-a amintit de Rahela şi Dumnezeu i-a dat ascultare şi i-a deschis pântecele.(RO)

Genesis 30:22 And God{H430} remembered{H2142}{(H8799)} Rachel{H7354}, and God{H430} hearkened{H8085}{(H8799)} to her, and opened{H6605}{(H8799)} her womb{H7358}. (kjv-strongs#)

Gen 30:22 And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb. (kjv)

======= Genesis 30:23 ============

Genesis 30:23 And she conceived, and bare a son: and said, God hath taken away my reproach:(asv)

Geneza 30:23 Şi ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi a spus: Dumnezeu mi-a luat ocara;(RO)

Genesis 30:23 And she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and said{H559}{(H8799)}, God{H430} hath taken away{H622}{(H8804)} my reproach{H2781}: (kjv-strongs#)

Gen 30:23 And she conceived, and bare a son; and said, God hath taken away my reproach: (kjv)

======= Genesis 30:24 ============

Genesis 30:24 and she called his name Joseph, saying, Jehovah add to me another son.(asv)

Geneza 30:24 Şi i-a pus numele Iosif şi a spus: DOMNUL îmi va adăuga un alt fiu.(RO)

Genesis 30:24 And she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Joseph{H3130}; and said{H559}{(H8800)}, The LORD{H3068} shall add{H3254}{(H8686)} to me another{H312} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:24 And she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son. (kjv)

======= Genesis 30:25 ============

Genesis 30:25 And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country.(asv)

Geneza 30:25 ¶ Şi s-a întâmplat, când Rahela a născut pe Iosif, că Iacob i-a spus lui Laban: Trimite-mă, ca să merg la locul meu şi în ţara mea.(RO)

Genesis 30:25 And it came to pass, when Rachel{H7354} had born{H3205}{(H8804)} Joseph{H3130}, that Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto Laban{H3837}, Send me away{H7971}{(H8761)}, that I may go{H3212}{(H8799)} unto mine own place{H4725}, and to my country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 30:25 And it came to pass, when Rachel had born Joseph, that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country. (kjv)

======= Genesis 30:26 ============

Genesis 30:26 Give me my wives and my children for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service wherewith I have served thee.(asv)

Geneza 30:26 Dă-[mi] soţiile mele şi copiii mei, pentru care ţi-am servit şi lasă-mă să plec, pentru că ştii serviciul meu pe care ţi l-am făcut.(RO)

Genesis 30:26 Give{H5414}{(H8798)} me my wives{H802} and my children{H3206}, for{H2004} whom I have served{H5647}{(H8804)} thee, and let me go{H3212}{(H8799)}: for thou knowest{H3045}{(H8804)} my service{H5656} which I have done{H5647}{(H8804)} thee. (kjv-strongs#)

Gen 30:26 Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go: for thou knowest my service which I have done thee. (kjv)

======= Genesis 30:27 ============

Genesis 30:27 And Laban said unto him, If now I have found favor in thine eyes, [tarry] : [for] I have divined that Jehovah hath blessed me for thy sake.(asv)

Geneza 30:27 Şi Laban i-a spus: Te rog, dacă am găsit favoare în ochii tăi, [rămâi, căci] am învăţat prin experienţă că DOMNUL m-a binecuvântat din cauza ta.(RO)

Genesis 30:27 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} unto him, I pray thee, if I have found{H4672}{(H8804)} favour{H2580} in thine eyes{H5869}, tarry: for I have learned by experience{H5172}{(H8765)} that the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8762)} me for thy sake{H1558}. (kjv-strongs#)

Gen 30:27 And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favour in thine eyes, tarry: for I have learned by experience that the LORD hath blessed me for thy sake. (kjv)

======= Genesis 30:28 ============

Genesis 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it.(asv)

Geneza 30:28 Iar el a spus: Rânduieşte-mi plăţile tale şi [ţi] [le] voi da.(RO)

Genesis 30:28 And he said{H559}{(H8799)}, Appoint{H5344}{(H8798)} me thy wages{H7939}, and I will give{H5414}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 30:28 And he said, Appoint me thy wages, and I will give it. (kjv)

======= Genesis 30:29 ============

Genesis 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle have fared with me.(asv)

Geneza 30:29 Iar el i-a spus: Ştii cum ţi-am servit şi că turma ta era cu mine.(RO)

Genesis 30:29 And he said{H559}{(H8799)} unto him, Thou knowest{H3045}{(H8804)} how{H834} I have served{H5647}{(H8804)} thee, and how{H834} thy cattle{H4735} was with me. (kjv-strongs#)

Gen 30:29 And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me. (kjv)

======= Genesis 30:30 ============

Genesis 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it hath increased unto a multitude; and Jehovah hath blessed thee whithersoever I turned: and now when shall I provide for mine own house also?(asv)

Geneza 30:30 Căci [era] puţin ce ai avut înainte [ca] eu [să vin] şi [acum] a sporit într-o mulţime; şi DOMNUL te-a binecuvântat de la venirea mea şi acum, când voi îngriji şi de casa mea?(RO)

Genesis 30:30 For it was little{H4592} which thou hadst before I{H6440} came, and it is now increased{H6555}{(H8799)} unto a multitude{H7230}; and the LORD{H3068} hath blessed{H1288}{(H8762)} thee since my coming{H7272}: and now when{H4970} shall I provide{H6213}{(H8799)} for mine own house{H1004} also? (kjv-strongs#)

Gen 30:30 For it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude; and the LORD hath blessed thee since my coming: and now when shall I provide for mine own house also? (kjv)

======= Genesis 30:31 ============

Genesis 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me aught: if thou wilt do this thing for me, I will again feed thy flock and keep it.(asv)

Geneza 30:31 Iar el a spus: Ce să îţi dau? Şi Iacob a spus: Nu îmi da nimic, dacă vei face acest lucru pentru mine, voi paşte [şi] voi ţine din nou turma ta;(RO)

Genesis 30:31 And he said{H559}{(H8799)}, What shall I give thee{H5414}{(H8799)}? And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Thou shalt not give{H5414}{(H8799)} me any thing{H3972}: if thou wilt do{H6213}{(H8799)} this thing{H1697} for me, I will again{H7725}{(H8799)} feed{H7462}{(H8799)} and keep{H8104}{(H8799)} thy flock{H6629}: (kjv-strongs#)

Gen 30:31 And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me any thing: if thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. (kjv)

======= Genesis 30:32 ============

Genesis 30:32 I will pass through all thy flock to-day, removing from thence every speckled and spotted one, and every black one among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and [of such] shall be my hire.(asv)

Geneza 30:32 Voi trece prin toată turma ta astăzi, mutând de acolo toate cele pestriţe şi pătate şi toate cele cenuşii dintre oi şi pe cele pestriţe şi pătate dintre capre şi [din aceasta] va fi plata mea.(RO)

Genesis 30:32 I will pass{H5674}{(H8799)} through all thy flock{H6629} to day{H3117}, removing{H5493}{(H8687)} from thence all the speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)} cattle{H7716}, and all the brown{H2345} cattle{H7716} among the sheep{H3775}, and the spotted{H2921}{(H8803)} and speckled{H5348} among the goats{H5795}: and of such shall be my hire{H7939}. (kjv-strongs#)

Gen 30:32 I will pass through all thy flock to day, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats: and of such shall be my hire. (kjv)

======= Genesis 30:33 ============

Genesis 30:33 So shall my righteousness answer for me hereafter, when thou shalt come concerning my hire that is before thee: every one that is not speckled and spotted among the goats, and black among the sheep, that, [if found] with me, shall be counted stolen.(asv)

Geneza 30:33 Aşa va răspunde dreptatea mea pentru mine în timpul ce vine, când vine [timpul] pentru plata mea înaintea feţei tale; fiecare [vită] care nu [este] pestriţă sau pătată dintre capre şi cenuşie dintre oi, aceea va fi socotită de mine [ca] furată.(RO)

Genesis 30:33 So shall my righteousness{H6666} answer{H6030}{(H8804)} for me in time{H3117} to come{H4279}, when it shall come{H935}{(H8799)} for my hire{H7939} before thy face{H6440}: every one{H3605} that is not speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)} among the goats{H5795}, and brown{H2345} among the sheep{H3775}, that shall be counted stolen{H1589}{(H8803)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 30:33 So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face: every one that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. (kjv)

======= Genesis 30:34 ============

Genesis 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word.(asv)

Geneza 30:34 Şi Laban a spus: Iată, aş voi să fie conform cuvântului tău.(RO)

Genesis 30:34 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, Behold, I would it might be{H3863} according to thy word{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 30:34 And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word. (kjv)

======= Genesis 30:35 ============

Genesis 30:35 And he removed that day the he-goats that were ringstreaked and spotted, and all the she-goats that were speckled and spotted, every one that had white in it, and all the black ones among the sheep, and gave them into the hand of his sons;(asv)

Geneza 30:35 Şi a scos în acea zi ţapii care erau vărgaţi şi pătaţi şi toate caprele care erau pestriţe şi pătate [şi] pe fiecare ce avea [ceva] alb pe ea şi tot ce era cenuşiu între oi şi [le]-a dat în mâna fiilor săi.(RO)

Genesis 30:35 And he removed{H5493}{(H8686)} that day{H3117} the he goats{H8495} that were ringstraked{H6124} and spotted{H2921}{(H8803)}, and all the she goats{H5795} that were speckled{H5348} and spotted{H2921}{(H8803)}, and every one that had some white{H3836} in it, and all the brown{H2345} among the sheep{H3775}, and gave{H5414}{(H8799)} them into the hand{H3027} of his sons{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 30:35 And he removed that day the he goats that were ringstraked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons. (kjv)

======= Genesis 30:36 ============

Genesis 30:36 and he set three days' journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban's flocks.(asv)

Geneza 30:36 Şi a pus trei zile de călătorie între el şi Iacob; şi Iacob a păscut restul turmelor lui Laban.(RO)

Genesis 30:36 And he set{H7760}{(H8799)} three{H7969} days{H3117}' journey{H1870} betwixt himself and Jacob{H3290}: and Jacob{H3290} fed{H7462}{(H8802)} the rest{H3498}{(H8737)} of Laban's{H3837} flocks{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 30:36 And he set three days' journey betwixt himself and Jacob: and Jacob fed the rest of Laban's flocks. (kjv)

======= Genesis 30:37 ============

Genesis 30:37 And Jacob took him rods of fresh poplar, and of the almond and of the plane-tree; and peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods.(asv)

Geneza 30:37 ¶ Şi Iacob a luat toiege verzi de plop şi de alun şi de castan dulce; şi a descojit dungi albe pe ele şi a făcut să apară albul care [era] în toiege.(RO)

Genesis 30:37 And Jacob{H3290} took{H3947}{(H8799)} him rods{H4731} of green{H3892} poplar{H3839}, and of the hazel{H3869} and chesnut tree{H6196}; and pilled{H6478}{(H8762)} white{H3836} strakes{H6479} in them, and made the white{H3836} appear{H4286} which was in the rods{H4731}. (kjv-strongs#)

Gen 30:37 And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chesnut tree; and pilled white strakes in them, and made the white appear which was in the rods. (kjv)

======= Genesis 30:38 ============

Genesis 30:38 And he set the rods which he had peeled over against the flocks in the gutters in the watering-troughs where the flocks came to drink; and they conceived when they came to drink.(asv)

Geneza 30:38 Şi a pus toiegele pe care le descojise înaintea turmelor în jgheaburi, în adăpătoarele cu apă, când turmele veneau să bea, ca ele, când veneau să bea, să zămislească.(RO)

Genesis 30:38 And he set{H3322}{(H8686)} the rods{H4731} which he had pilled{H6478}{(H8765)} before{H5227} the flocks{H6629} in the gutters{H7298} in the watering{H4325} troughs{H8268} when the flocks{H6629} came{H935}{(H8799)} to drink{H8354}{(H8800)}, that they should conceive{H3179}{(H8799)} when they came{H935}{(H8800)} to drink{H8354}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:38 And he set the rods which he had pilled before the flocks in the gutters in the watering troughs when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink. (kjv)

======= Genesis 30:39 ============

Genesis 30:39 And the flocks conceived before the rods, and the flocks brought forth ringstreaked, speckled, and spotted.(asv)

Geneza 30:39 Şi turmele zămisleau înaintea toiegelor şi năşteau miei vărgaţi, pestriţi şi pătaţi.(RO)

Genesis 30:39 And the flocks{H6629} conceived{H3179}{(H8799)} before the rods{H4731}, and brought forth{H3205}{(H8799)} cattle{H6629} ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and spotted{H2921}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 30:39 And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted. (kjv)

======= Genesis 30:40 ============

Genesis 30:40 And Jacob separated the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstreaked and all the black in the flock of Laban: and he put his own droves apart, and put them not unto Laban's flock.(asv)

Geneza 30:40 Şi Iacob a separat mieii şi întorcea feţele turmelor spre cele vărgate şi toate cele cenuşii în turma lui Laban; şi a pus propriile sale turme deoparte şi nu le-a pus cu turmele lui Laban.(RO)

Genesis 30:40 And Jacob{H3290} did separate{H6504}{(H8689)} the lambs{H3775}, and set{H5414}{(H8799)} the faces{H6440} of the flocks{H6629} toward{H413} the ringstraked{H6124}, and all the brown{H2345} in the flock{H6629} of Laban{H3837}; and he put{H7896}{(H8799)} his own flocks{H5739} by themselves, and put{H7896}{(H8804)} them not unto Laban's{H3837} cattle{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 30:40 And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle. (kjv)

======= Genesis 30:41 ============

Genesis 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger of the flock did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the flock in the gutters, that they might conceive among the rods;(asv)

Geneza 30:41 Şi s-a întâmplat, de câte ori oile mai puternice zămisleau, că Iacob aşeza toiegele înaintea ochilor oilor în jgheaburile [de apă], ca ele să zămislească printre toiege.(RO)

Genesis 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger{H7194}{(H8794)} cattle{H6629} did conceive{H3179}{(H8763)}, that Jacob{H3290} laid{H7760}{(H8804)} the rods{H4731} before the eyes{H5869} of the cattle{H6629} in the gutters{H7298}, that they might conceive{H3179}{(H8763)} among the rods{H4731}. (kjv-strongs#)

Gen 30:41 And it came to pass, whensoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods. (kjv)

======= Genesis 30:42 ============

Genesis 30:42 but when the flock were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's.(asv)

Geneza 30:42 Dar când oile erau slabe, nu [le] punea înăuntru, aşa că cele mai slabe erau ale lui Laban şi cele mai puternice ale lui Iacob.(RO)

Genesis 30:42 But when the cattle{H6629} were feeble{H5848}{(H8687)}, he put them not in{H7760}{(H8799)}: so the feebler{H5848}{(H8803)} were Laban's{H3837}, and the stronger{H7194}{(H8803)} Jacob's{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 30:42 But when the cattle were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. (kjv)

======= Genesis 30:43 ============

Genesis 30:43 And the man increased exceedingly, and had large flocks, and maid-servants and men-servants, and camels and asses.(asv)

Geneza 30:43 Şi acest bărbat a sporit peste măsură şi avea multe oi şi servitoare şi servitori şi cămile şi măgari.(RO)

Genesis 30:43 And the man{H376} increased{H6555}{(H8799)} exceedingly{H3966}{H3966}, and had much{H7227} cattle{H6629}, and maidservants{H8198}, and menservants{H5650}, and camels{H1581}, and asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 30:43 And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses.(kjv)

======= Genesis 31:1 ============

Genesis 31:1 And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory.(asv)

Geneza 31:1 Şi a auzit cuvintele fiilor lui Laban, spunând: Iacob a luat tot ce [era] al tatălui nostru; şi din [ceea] ce [era] al tatălui nostru el a dobândit toată această glorie.(RO)

Genesis 31:1 And he heard{H8085}{(H8799)} the words{H1697} of Laban's{H3837} sons{H1121}, saying{H559}{(H8800)}, Jacob{H3290} hath taken away{H3947}{(H8804)} all that was our father's{H1}; and of that which was our father's{H1} hath he gotten{H6213}{(H8804)} all this glory{H3519}. (kjv-strongs#)

Gen 31:1 And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory. (kjv)

======= Genesis 31:2 ============

Genesis 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as beforetime.(asv)

Geneza 31:2 Şi Iacob a privit înfăţişarea lui Laban şi, iată, aceasta nu mai [era] faţă de el ca înainte.(RO)

Genesis 31:2 And Jacob{H3290} beheld{H7200}{(H8799)} the countenance{H6440} of Laban{H3837}, and, behold, it was not toward him as{H8543} before{H8032}. (kjv-strongs#)

Gen 31:2 And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before. (kjv)

======= Genesis 31:3 ============

Genesis 31:3 And Jehovah said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.(asv)

Geneza 31:3 Şi DOMNUL i-a spus lui Iacob: Întoarce-te în ţara părinţilor tăi şi la rudele tale; şi eu voi fi cu tine.(RO)

Genesis 31:3 And the LORD{H3068} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Return{H7725}{(H8798)} unto the land{H776} of thy fathers{H1}, and to thy kindred{H4138}; and I will be with thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:3 And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee. (kjv)

======= Genesis 31:4 ============

Genesis 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,(asv)

Geneza 31:4 Şi Iacob a trimis şi a chemat pe Rahela şi Leea la câmp, la turma sa,(RO)

Genesis 31:4 And Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Rachel{H7354} and Leah{H3812} to the field{H7704} unto his flock{H6629}, (kjv-strongs#)

Gen 31:4 And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock, (kjv)

======= Genesis 31:5 ============

Genesis 31:5 and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as beforetime; but the God of my father hath been with me.(asv)

Geneza 31:5 Şi le-a spus: Văd înfăţişarea tatălui vostru, că aceasta nu mai [este] faţă de mine ca înainte; dar Dumnezeul părinţilor mei a fost cu mine.(RO)

Genesis 31:5 And said{H559}{(H8799)} unto them, I see{H7200}{(H8802)} your father's{H1} countenance{H6440}, that it is not toward me as{H8543} before{H8032}; but the God{H430} of my father{H1} hath been{H1961}{(H8804)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 31:5 And said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before; but the God of my father hath been with me. (kjv)

======= Genesis 31:6 ============

Genesis 31:6 And ye know that with all my power I have served your father.(asv)

Geneza 31:6 Şi voi ştiţi că eu, cu toată puterea mea, am servit pe tatăl vostru.(RO)

Genesis 31:6 And ye{H859} know{H3045}{(H8804)} that with all my power{H3581} I have served{H5647}{(H8804)} your father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 31:6 And ye know that with all my power I have served your father. (kjv)

======= Genesis 31:7 ============

Genesis 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.(asv)

Geneza 31:7 Şi tatăl vostru m-a înşelat şi a schimbat plăţile mele de zece ori; dar Dumnezeu nu i-a permis să mă vatăme.(RO)

Genesis 31:7 And your father{H1} hath deceived{H2048}{(H8765)} me, and changed{H2498}{(H8689)} my wages{H4909} ten{H6235} times{H4489}; but God{H430} suffered him{H5414}{(H8804)} not to hurt{H7489}{(H8687)} me{H5978}. (kjv-strongs#)

Gen 31:7 And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me. (kjv)

======= Genesis 31:8 ============

Genesis 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the flock bare speckled: and if he said thus, The ringstreaked shall be thy wages; then bare all the flock ringstreaked.(asv)

Geneza 31:8 Dacă el a spus astfel: Cele pestriţe vor fi plăţile tale; atunci toate vitele au născut pestriţe; şi dacă el a spus astfel: Cele vărgate vor fi plata ta; atunci toate vitele au născut vărgate.(RO)

Genesis 31:8 If he said{H559}{(H8799)} thus, The speckled{H5348} shall be thy wages{H7939}; then all the cattle{H6629} bare{H3205}{(H8804)} speckled{H5348}: and if he said{H559}{(H8799)} thus, The ringstraked{H6124} shall be thy hire{H7939}; then bare{H3205}{(H8804)} all the cattle{H6629} ringstraked{H6124}. (kjv-strongs#)

Gen 31:8 If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked. (kjv)

======= Genesis 31:9 ============

Genesis 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.(asv)

Geneza 31:9 Astfel Dumnezeu a luat vitele tatălui vostru şi mi [le]-a dat mie.(RO)

Genesis 31:9 Thus God{H430} hath taken away{H5337}{(H8686)} the cattle{H4735} of your father{H1}, and given{H5414}{(H8799)} them to me. (kjv-strongs#)

Gen 31:9 Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me. (kjv)

======= Genesis 31:10 ============

Genesis 31:10 And it came to pass at the time that the flock conceive, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the he-goats which leaped upon the flock were ringstreaked, speckled, and grizzled.(asv)

Geneza 31:10 Şi s-a întâmplat în acel timp, când vitele zămisleau, că mi-am ridicat ochii şi am văzut într-un vis şi, iată, berbecii care săreau pe oi [erau] vărgaţi, pestriţi şi bălţaţi.(RO)

Genesis 31:10 And it came to pass at the time{H6256} that the cattle{H6629} conceived{H3179}{(H8763)}, that I lifted up{H5375}{(H8799)} mine eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} in a dream{H2472}, and, behold, the rams{H6260} which leaped{H5927}{(H8802)} upon the cattle{H6629} were ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and grisled{H1261}. (kjv-strongs#)

Gen 31:10 And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstraked, speckled, and grisled. (kjv)

======= Genesis 31:11 ============

Genesis 31:11 And the angel of God said unto me in the dream, Jacob: and I said, Here am I.(asv)

Geneza 31:11 Şi îngerul lui Dumnezeu mi-a vorbit într-un vis, [spunând]: Iacob; iar eu am spus: Iată-mă.(RO)

Genesis 31:11 And the angel{H4397} of God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto me in a dream{H2472}, saying, Jacob{H3290}: And I said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 31:11 And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob: And I said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 31:12 ============

Genesis 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see: all the he-goats which leap upon the flock are ringstreaked, speckled, and grizzled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.(asv)

Geneza 31:12 Şi a spus: Ridică-ţi acum ochii şi vezi, toţi berbecii care sar pe vite [sunt] vărgaţi, pestriţi şi bălţaţi, pentru că am văzut tot ceea ce Laban îţi face.(RO)

Genesis 31:12 And he said{H559}{(H8799)}, Lift up{H5375}{(H8798)} now thine eyes{H5869}, and see{H7200}{(H8798)}, all the rams{H6260} which leap{H5927}{(H8802)} upon the cattle{H6629} are ringstraked{H6124}, speckled{H5348}, and grisled{H1261}: for I have seen{H7200}{(H8804)} all that Laban{H3837} doeth{H6213}{(H8802)} unto thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:12 And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee. (kjv)

======= Genesis 31:13 ============

Genesis 31:13 I am the God of Beth-el, where thou anointedst a pillar, where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy nativity.(asv)

Geneza 31:13 Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns stâlpul [şi] unde mi-ai făcut o promisiune; acum ridică-te, ieşi din această ţară şi întoarce-te în ţara rudelor tale.(RO)

Genesis 31:13 I am the God{H410} of Bethel{H1008}, where thou anointedst{H4886}{(H8804)} the pillar{H4676}, and where thou vowedst{H5087}{(H8804)} a vow{H5088} unto me: now arise{H6965}{(H8798)}, get thee out{H3318}{(H8798)} from this land{H776}, and return{H7725}{(H8798)} unto the land{H776} of thy kindred{H4138}. (kjv-strongs#)

Gen 31:13 I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred. (kjv)

======= Genesis 31:14 ============

Genesis 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?(asv)

Geneza 31:14 Şi Rahela şi Leea au răspuns şi i-au zis: [Este] totuşi vreo parte sau moştenire pentru noi în casa tatălui nostru?(RO)

Genesis 31:14 And Rachel{H7354} and Leah{H3812} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto him, Is there yet any portion{H2506} or inheritance{H5159} for us in our father's{H1} house{H1004}? (kjv-strongs#)

Gen 31:14 And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house? (kjv)

======= Genesis 31:15 ============

Genesis 31:15 Are we not accounted by him as foreigners? for he hath sold us, and hath also quite devoured our money.(asv)

Geneza 31:15 Nu suntem socotite de el ca străine? Căci ne-a vândut şi ne-a mâncat în întregime şi banii.(RO)

Genesis 31:15 Are we not counted{H2803}{(H8738)} of him strangers{H5237}? for he hath sold{H4376}{(H8804)} us, and hath quite{H398}{(H8800)} devoured{H398}{(H8799)} also our money{H3701}. (kjv-strongs#)

Gen 31:15 Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money. (kjv)

======= Genesis 31:16 ============

Genesis 31:16 For all the riches which God hath taken away from our father, that is ours and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.(asv)

Geneza 31:16 Pentru că toată bogăţia pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru [este] a noastră şi a copiilor noştri, acum aşadar, fă orice ţi-a spus Dumnezeu.(RO)

Genesis 31:16 For all the riches{H6239} which God{H430} hath taken{H5337}{(H8689)} from our father{H1}, that is ours, and our children's{H1121}: now then, whatsoever God{H430} hath said{H559}{(H8804)} unto thee, do{H6213}{(H8798)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:16 For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do. (kjv)

======= Genesis 31:17 ============

Genesis 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon the camels;(asv)

Geneza 31:17 ¶ Atunci Iacob s-a ridicat şi a aşezat pe fiii săi şi pe soţiile sale pe cămile;(RO)

Genesis 31:17 Then Jacob{H3290} rose up{H6965}{(H8799)}, and set{H5375}{(H8799)} his sons{H1121} and his wives{H802} upon camels{H1581}; (kjv-strongs#)

Gen 31:17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels; (kjv)

======= Genesis 31:18 ============

Genesis 31:18 and he carried away all his cattle, and all his substance which he had gathered, the cattle of his getting, which he had gathered in Paddan-aram, to go to Isaac his father unto the land of Canaan.(asv)

Geneza 31:18 Şi a dus toate vitele sale şi toate bunurile sale pe care le dobândise, vitele agoniselii sale, pe care le dobândise în Padanaram, pentru a merge la Isaac, tatăl său, în ţara lui Canaan.(RO)

Genesis 31:18 And he carried away{H5090}{(H8799)} all his cattle{H4735}, and all his goods{H7399} which he had gotten{H7408}{(H8804)}, the cattle{H4735} of his getting{H7075}, which he had gotten{H7408}{(H8804)} in Padanaram{H6307}, for to go{H935}{(H8800)} to Isaac{H3327} his father{H1} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 31:18 And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 31:19 ============

Genesis 31:19 Now Laban was gone to shear his sheep: and Rachel stole the teraphim that were her father's.(asv)

Geneza 31:19 Şi Laban s-a dus să-şi tundă oile şi Rahela furase idolii care [erau] ai tatălui ei.(RO)

Genesis 31:19 And Laban{H3837} went{H1980}{(H8804)} to shear{H1494}{(H8800)} his sheep{H6629}: and Rachel{H7354} had stolen{H1589}{(H8799)} the images{H8655} that were her father's{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 31:19 And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father's. (kjv)

======= Genesis 31:20 ============

Genesis 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.(asv)

Geneza 31:20 Şi Iacob s-a furişat pe neştiute de la Laban sirianul, în aceea că nu i-a spus că a fugit.(RO)

Genesis 31:20 And Jacob{H3290} stole away{H1589}{(H8799)} unawares{H3820} to Laban{H3837} the Syrian{H761}, in that{H5921} he told{H5046}{(H8689)} him not{H1097} that he fled{H1272}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:20 And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled. (kjv)

======= Genesis 31:21 ============

Genesis 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the River, and set his face toward the mountain of Gilead.(asv)

Geneza 31:21 Aşa că a fugit cu tot ce a avut; şi s-a ridicat şi a trecut dincolo de râu şi el şi-a îndreptat faţa [spre] muntele Galaad.(RO)

Genesis 31:21 So he fled{H1272}{(H8799)} with all that he had; and he rose up{H6965}{(H8799)}, and passed over{H5674}{(H8799)} the river{H5104}, and set{H7760}{(H8799)} his face{H6440} toward the mount{H2022} Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:22 ============

Genesis 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.(asv)

Geneza 31:22 Şi în a treia zi i s-a spus lui Laban că Iacob fugise.(RO)

Genesis 31:22 And it was told{H5046}{(H8714)} Laban{H3837} on the third{H7992} day{H3117} that Jacob{H3290} was fled{H1272}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:22 And it was told Laban on the third day that Jacob was fled. (kjv)

======= Genesis 31:23 ============

Genesis 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and he overtook him in the mountain of Gilead.(asv)

Geneza 31:23 Şi a luat pe fraţii săi cu el şi l-a urmărit şapte zile de călătorie; şi l-au ajuns în muntele Galaad.(RO)

Genesis 31:23 And he took{H3947}{(H8799)} his brethren{H251} with him, and pursued{H7291}{(H8799)} after him{H310} seven{H7651} days{H3117}' journey{H1870}; and they overtook{H1692}{(H8686)} him in the mount{H2022} Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:23 And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and they overtook him in the mount Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:24 ============

Genesis 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream of the night, and said unto him, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.(asv)

Geneza 31:24 Şi Dumnezeu a venit la Laban sirianul într-un vis, noaptea, şi i-a spus: Ia seamă să nu vorbeşti lui Iacob nici bine nici rău.(RO)

Genesis 31:24 And God{H430} came{H935}{(H8799)} to Laban{H3837} the Syrian{H761} in a dream{H2472} by night{H3915}, and said{H559}{(H8799)} unto him, Take heed{H8104}{(H8734)} that thou speak{H1696}{(H8762)} not to{H5973} Jacob{H3290} either good{H2896} or{H5704} bad{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:24 And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. (kjv)

======= Genesis 31:25 ============

Genesis 31:25 And Laban came up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain: and Laban with his brethren encamped in the mountain of Gilead.(asv)

Geneza 31:25 ¶ Atunci Laban a ajuns pe Iacob. Şi Iacob şi-a ridicat cortul în munte şi Laban, cu fraţii săi, şi [l]-au ridicat în muntele Galaad.(RO)

Genesis 31:25 Then Laban{H3837} overtook{H5381}{(H8686)} Jacob{H3290}. Now Jacob{H3290} had pitched{H8628}{(H8804)} his tent{H168} in the mount{H2022}: and Laban{H3837} with his brethren{H251} pitched{H8628}{(H8804)} in the mount{H2022} of Gilead{H1568}. (kjv-strongs#)

Gen 31:25 Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. (kjv)

======= Genesis 31:26 ============

Genesis 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters as captives of the sword?(asv)

Geneza 31:26 Şi Laban i-a spus lui Iacob: Ce ai făcut, că te-ai furişat pe neştiute de la mine şi ai dus pe fiicele mele ca pe captivi [luaţi] cu sabia?(RO)

Genesis 31:26 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, What hast thou done{H6213}{(H8804)}, that thou hast stolen away{H1589}{(H8799)} unawares{H3824} to me, and carried away{H5090}{(H8762)} my daughters{H1323}, as captives{H7617}{(H8803)} taken with the sword{H2719}? (kjv-strongs#)

Gen 31:26 And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives taken with the sword? (kjv)

======= Genesis 31:27 ============

Genesis 31:27 Wherefore didst thou flee secretly, and steal away from me, and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth and with songs, with tabret and with harp;(asv)

Geneza 31:27 Pentru ce ai fugit în secret şi te-ai furişat de la mine; şi nu mi-ai spus, ca să te fi trimis cu bucurie şi cu cântece, cu tamburină şi cu harpă?(RO)

Genesis 31:27 Wherefore didst thou flee away{H1272}{(H8800)} secretly{H2244}{(H8738)}, and steal away{H1589}{(H8799)} from me; and didst not tell{H5046}{(H8689)} me, that I might have sent thee away{H7971}{(H8762)} with mirth{H8057}, and with songs{H7892}, with tabret{H8596}, and with harp{H3658}? (kjv-strongs#)

Gen 31:27 Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp? (kjv)

======= Genesis 31:28 ============

Genesis 31:28 and didst not suffer me to kiss my sons and my daughters? now hast thou done foolishly.(asv)

Geneza 31:28 Şi nu m-ai lăsat să sărut pe fiii mei şi pe fiicele mele? Acum ai lucrat prosteşte făcând [astfel].(RO)

Genesis 31:28 And hast not suffered{H5203}{(H8804)} me to kiss{H5401}{(H8763)} my sons{H1121} and my daughters{H1323}? thou hast now done foolishly{H5528}{(H8689)} in so doing{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:28 And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in so doing. (kjv)

======= Genesis 31:29 ============

Genesis 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.(asv)

Geneza 31:29 Este în puterea mâinii mele să îţi fac rău, dar Dumnezeul tatălui tău mi-a vorbit azi-noapte, spunând: Ia seamă să nu vorbeşti lui Iacob nici bine nici rău.(RO)

Genesis 31:29 It is{H3426} in the power{H410} of my hand{H3027} to do{H6213}{(H8800)} you hurt{H7451}: but the God{H430} of your father{H1} spake{H559}{(H8804)} unto me yesternight{H570}, saying{H559}{(H8800)}, Take thou heed{H8104}{(H8734)} that thou speak not{H1696}{(H8763)} to Jacob{H3290} either good{H2896} or bad{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:29 It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad. (kjv)

======= Genesis 31:30 ============

Genesis 31:30 And now, [though] thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, [yet] wherefore hast thou stolen my gods?(asv)

Geneza 31:30 Şi acum, [deşi] ai dori să fii plecat, pentru că tânjeşti aprins după casa tatălui tău, [totuşi] pentru ce ai furat dumnezeii mei?(RO)

Genesis 31:30 And now, though thou wouldest needs{H1980}{(H8800)} be gone{H1980}{(H8804)}, because thou sore{H3700}{(H8736)} longedst{H3700}{(H8738)} after thy father's{H1} house{H1004}, yet wherefore hast thou stolen{H1589}{(H8804)} my gods{H430}? (kjv-strongs#)

Gen 31:30 And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? (kjv)

======= Genesis 31:31 ============

Genesis 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Lest thou shouldest take thy daughters from me by force.(asv)

Geneza 31:31 Şi Iacob a răspuns şi a spus lui Laban: Pentru că m-am temut, căci spuneam: S-ar putea să iei cu forţa pe fiicele tale de la mine.(RO)

Genesis 31:31 And Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, Because I was afraid{H3372}{(H8804)}: for I said{H559}{(H8804)}, Peradventure{H6435} thou wouldest take by force{H1497}{(H8799)} thy daughters{H1323} from me. (kjv-strongs#)

Gen 31:31 And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me. (kjv)

======= Genesis 31:32 ============

Genesis 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, he shall not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.(asv)

Geneza 31:32 La oricine găseşti dumnezeii tăi, nu îl lăsa să trăiască, înaintea fraţilor noştri să recunoşti ce [este] al tău la mine şi ia [aceasta] la tine. Pentru că Iacob nu ştia că Rahela i-a furat.(RO)

Genesis 31:32 With whomsoever{H834} thou findest{H4672}{(H8799)} thy gods{H430}, let him not live{H2421}{(H8799)}: before{H5048} our brethren{H251} discern{H5234}{(H8685)} thou what is thine with me, and take{H3947}{(H8798)} it to thee. For Jacob{H3290} knew{H3045}{(H8804)} not that Rachel{H7354} had stolen{H1589}{(H8804)} them. (kjv-strongs#)

Gen 31:32 With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them. (kjv)

======= Genesis 31:33 ============

Genesis 31:33 And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the tent of the two maid-servants; but he found them not. And he went out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.(asv)

Geneza 31:33 Şi Laban a intrat în cortul lui Iacob şi în cortul Leei şi în corturile celor două servitoare, dar nu [i-]a găsit. Atunci a ieşit din cortul Leei şi a intrat în cortul Rahelei.(RO)

Genesis 31:33 And Laban{H3837} went{H935}{(H8799)} into Jacob's{H3290} tent{H168}, and into Leah's{H3812} tent{H168}, and into the two{H8147} maidservants{H519}' tents{H168}; but he found{H4672}{(H8804)} them not. Then went he out{H3318}{(H8799)} of Leah's{H3812} tent{H168}, and entered{H935}{(H8799)} into Rachel's{H7354} tent{H168}. (kjv-strongs#)

Gen 31:33 And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tents; but he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent. (kjv)

======= Genesis 31:34 ============

Genesis 31:34 Now Rachel had taken the teraphim, and put them in the camel's saddle, and sat upon them. And Laban felt about all the tent, but found them not.(asv)

Geneza 31:34 Acum Rahela luase idolii şi îi pusese în şeaua cămilei şi stătea peste ei. Şi Laban a căutat în tot cortul, dar nu [i-]a găsit.(RO)

Genesis 31:34 Now Rachel{H7354} had taken{H3947}{(H8804)} the images{H8655}, and put{H7760}{(H8799)} them in the camel's{H1581} furniture{H3733}, and sat{H3427}{(H8799)} upon them. And Laban{H3837} searched{H4959}{(H8762)} all the tent{H168}, but found{H4672}{(H8804)} them not. (kjv-strongs#)

Gen 31:34 Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not. (kjv)

======= Genesis 31:35 ============

Genesis 31:35 And she said to her father, Let not my lord be angry that I cannot rise up before thee; for the manner of women is upon me. And he searched, but found not the teraphim.(asv)

Geneza 31:35 Şi ea a spus tatălui ei: Să nu fie cu supărare domnului meu că nu pot să mă ridic înaintea ta; căci rânduiala femeilor [este] asupra mea. Iar el a căutat, dar nu a găsit idolii.(RO)

Genesis 31:35 And she said{H559}{(H8799)} to her father{H1}, Let it not displease{H2734}{(H8799)}{H5869} my lord{H113} that I cannot{H3201}{(H8799)} rise up{H6965}{(H8800)} before thee{H6440}; for the custom{H1870} of women{H802} is upon me. And he searched{H2664}{(H8762)}, but found{H4672}{(H8804)} not the images{H8655}. (kjv-strongs#)

Gen 31:35 And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women is upon me. And he searched but found not the images. (kjv)

======= Genesis 31:36 ============

Genesis 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast hotly pursued after me?(asv)

Geneza 31:36 ¶ Şi Iacob s-a înfuriat şi s-a certat cu Laban; şi Iacob a răspuns şi i-a zis lui Laban: Care îmi [este] fărădelegea? Care îmi [este] păcatul, că aşa aprins m-ai urmărit?(RO)

Genesis 31:36 And Jacob{H3290} was wroth{H2734}{(H8799)}, and chode{H7378}{(H8799)} with Laban{H3837}: and Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} to Laban{H3837}, What is my trespass{H6588}? what is my sin{H2403}, that thou hast so hotly pursued{H1814}{(H8804)} after me{H310}? (kjv-strongs#)

Gen 31:36 And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast so hotly pursued after me? (kjv)

======= Genesis 31:37 ============

Genesis 31:37 Whereas thou hast felt about all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? Set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us two.(asv)

Geneza 31:37 Cu toate că ai căutat în toate lucrurile mele, ce ai găsit din toate lucrurile casei tale? Pune-[le] aici înaintea fraţilor mei şi a fraţilor tăi, ca ei să judece între noi doi.(RO)

Genesis 31:37 Whereas{H3588} thou hast searched{H4959}{(H8765)} all my stuff{H3627}, what hast thou found{H4672}{(H8804)} of all thy household{H1004} stuff{H3627}? set{H7760}{(H8798)} it here{H3541} before my brethren{H251} and thy brethren{H251}, that they may judge{H3198}{(H8686)} betwixt{H996} us both{H8147}. (kjv-strongs#)

Gen 31:37 Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both. (kjv)

======= Genesis 31:38 ============

Genesis 31:38 These twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flocks have I not eaten.(asv)

Geneza 31:38 Aceşti douăzeci de ani [am] [fost] cu tine; oile tale şi caprele tale nu au lepădat puii lor şi berbecii turmei tale nu i-am mâncat.(RO)

Genesis 31:38 This twenty{H6242} years{H8141} have I been with thee; thy ewes{H7353} and thy she goats{H5795} have not cast their young{H7921}{(H8765)}, and the rams{H352} of thy flock{H6629} have I not eaten{H398}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 31:38 This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten. (kjv)

======= Genesis 31:39 ============

Genesis 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day or stolen by night.(asv)

Geneza 31:39 Ce a fost sfâşiat de [fiare] nu am adus la tine; eu am purtat pierderea aceea; din mâna mea ai cerut-o, [fie] [că a fost] furată ziua sau furată noaptea.(RO)

Genesis 31:39 That which was torn{H2966} of beasts I brought{H935}{(H8689)} not unto thee; I bare the loss{H2398}{(H8762)} of it; of my hand{H3027} didst thou require{H1245}{(H8762)} it, whether stolen{H1589}{(H8803)} by day{H3117}, or stolen{H1589}{(H8803)} by night{H3915}. (kjv-strongs#)

Gen 31:39 That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day, or stolen by night. (kjv)

======= Genesis 31:40 ============

Genesis 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from mine eyes.(asv)

Geneza 31:40 [Astfel] am fost; în timpul zilei seceta mă mistuia şi bruma în timpul nopţii; şi somnul mi s-a depărtat de la ochii mei.(RO)

Genesis 31:40 Thus I was; in the day{H3117} the drought{H2721} consumed{H398}{(H8804)} me, and the frost{H7140} by night{H3915}; and my sleep{H8142} departed{H5074}{(H8799)} from mine eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 31:40 Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes. (kjv)

======= Genesis 31:41 ============

Genesis 31:41 These twenty years have I been in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy flock: and thou hast changed my wages ten times.(asv)

Geneza 31:41 Astfel am fost eu douăzeci de ani în casa ta; ţi-am servit paisprezece ani pentru cele două fiice ale tale şi şase ani pentru vitele tale; şi ai schimbat plăţile mele de zece ori.(RO)

Genesis 31:41 Thus have I been twenty{H6242} years{H8141} in thy house{H1004}; I served thee{H5647}{(H8804)} fourteen{H702}{H6240} years{H8141} for thy two{H8147} daughters{H1323}, and six{H8337} years{H8141} for thy cattle{H6629}: and thou hast changed{H2498}{(H8686)} my wages{H4909} ten{H6235} times{H4489}. (kjv-strongs#)

Gen 31:41 Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times. (kjv)

======= Genesis 31:42 ============

Genesis 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the Fear of Isaac, had been with me, surely now hadst thou sent me away empty. God hath seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked thee yesternight.(asv)

Geneza 31:42 Dacă Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam şi teama lui Isaac, nu ar fi fost cu mine, cu adevărat m-ai fi trimis acum gol. Dumnezeu a văzut necazul meu şi munca mâinilor mele şi [te]-a mustrat aseară.(RO)

Genesis 31:42 Except{H3884} the God{H430} of my father{H1}, the God{H430} of Abraham{H85}, and the fear{H6343} of Isaac{H3327}, had been with me, surely thou hadst sent me away{H7971}{(H8765)} now empty{H7387}. God{H430} hath seen{H7200}{(H8804)} mine affliction{H6040} and the labour{H3018} of my hands{H3709}, and rebuked{H3198}{(H8686)} thee yesternight{H570}. (kjv-strongs#)

Gen 31:42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight. (kjv)

======= Genesis 31:43 ============

Genesis 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, The daughters are my daughters, and the children are my children, and the flocks are my flocks, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children whom they have borne?(asv)

Geneza 31:43 ¶ Şi Laban a răspuns şi i-a zis lui Iacob: [Aceste] fiice [sunt] fiicele mele şi [aceşti] copii [sunt] copiii mei şi [aceste] vite [sunt] vitele mele şi tot ceea ce vezi [este] al meu şi ce pot face în această zi acestor fiice ale mele, sau copiilor lor pe care i-au născut?(RO)

Genesis 31:43 And Laban{H3837} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, These daughters{H1323} are my daughters{H1323}, and these children{H1121} are my children{H1121}, and these cattle{H6629} are my cattle{H6629}, and all that thou seest{H7200}{(H8802)} is mine: and what can I do{H6213}{(H8799)} this day{H3117} unto these my daughters{H1323}, or{H176} unto their children{H1121} which they have born{H3205}{(H8804)}? (kjv-strongs#)

Gen 31:43 And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born? (kjv)

======= Genesis 31:44 ============

Genesis 31:44 And now come, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.(asv)

Geneza 31:44 De aceea vino acum, să facem un legământ, eu şi tu; şi să fie acesta pentru o mărturie între mine şi tine.(RO)

Genesis 31:44 Now therefore come thou{H3212}{(H8798)}, let us make{H3772}{(H8799)} a covenant{H1285}, I and thou; and let it be for a witness{H5707} between me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:44 Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee. (kjv)

======= Genesis 31:45 ============

Genesis 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.(asv)

Geneza 31:45 Şi Iacob a luat o piatră şi a aşezat-o [drept] stâlp.(RO)

Genesis 31:45 And Jacob{H3290} took{H3947}{(H8799)} a stone{H68}, and set it up{H7311}{(H8686)} for a pillar{H4676}. (kjv-strongs#)

Gen 31:45 And Jacob took a stone, and set it up for a pillar. (kjv)

======= Genesis 31:46 ============

Genesis 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made a heap: and they did eat there by the heap.(asv)

Geneza 31:46 Şi Iacob le-a spus fraţilor săi: Adunaţi pietre; şi au luat pietre şi au făcut o movilă şi au mâncat acolo pe movilă.(RO)

Genesis 31:46 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, Gather{H3950}{(H8798)} stones{H68}; and they took{H3947}{(H8799)} stones{H68}, and made{H6213}{(H8799)} an heap{H1530}: and they did eat{H398}{(H8799)} there upon the heap{H1530}. (kjv-strongs#)

Gen 31:46 And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap. (kjv)

======= Genesis 31:47 ============

Genesis 31:47 And Laban called it Jegar-saha-dutha: but Jacob called it Galeed.(asv)

Geneza 31:47 Şi Laban a numit-o Iegarsahaduta, dar Iacob a numit-o Galed.(RO)

Genesis 31:47 And Laban{H3837} called{H7121}{(H8799)} it Jegarsahadutha{H3026}: but Jacob{H3290} called{H7121}{(H8804)} it Galeed{H1567}. (kjv-strongs#)

Gen 31:47 And Laban called it Jegarsahadutha: but Jacob called it Galeed. (kjv)

======= Genesis 31:48 ============

Genesis 31:48 And Laban said, This heap is witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed:(asv)

Geneza 31:48 Şi Laban a spus: Această movilă[ este] o mărturie între mine şi tine în această zi. De aceea a fost pus numele acesteia, Galed;(RO)

Genesis 31:48 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)}, This heap{H1530} is a witness{H5707} between me and thee this day{H3117}. Therefore was the name{H8034} of it called{H7121}{(H8804)} Galeed{H1567}; (kjv-strongs#)

Gen 31:48 And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed; (kjv)

======= Genesis 31:49 ============

Genesis 31:49 and Mizpah, for he said, Jehovah watch between me and thee, when we are absent one from another.(asv)

Geneza 31:49 Şi Miţpa, căci el a spus: DOMNUL să vegheze între mine şi tine, în timp ce suntem absenţi unul [faţă de] celalalt.(RO)

Genesis 31:49 And Mizpah{H4709}; for{H834} he said{H559}{(H8804)}, The LORD{H3068} watch{H6822}{(H8799)} between me and thee, when we are absent{H5641}{(H8735)} one{H376} from another{H7453}. (kjv-strongs#)

Gen 31:49 And Mizpah; for he said, The LORD watch between me and thee, when we are absent one from another. (kjv)

======= Genesis 31:50 ============

Genesis 31:50 If thou shalt afflict my daughters, and if thou shalt take wives besides my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.(asv)

Geneza 31:50 Dacă vei chinui pe fiicele mele, sau dacă vei lua [alte] soţii pe lângă fiicele mele, niciun bărbat nu [este] cu noi; vezi, Dumnezeu [este] martor între mine şi tine.(RO)

Genesis 31:50 If thou shalt afflict{H6031}{(H8762)} my daughters{H1323}, or if thou shalt take{H3947}{(H8799)} other wives{H802} beside{H5921} my daughters{H1323}, no man{H376} is with us; see{H7200}{(H8798)}, God{H430} is witness{H5707} betwixt me and thee. (kjv-strongs#)

Gen 31:50 If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee. (kjv)

======= Genesis 31:51 ============

Genesis 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold the pillar, which I have set betwixt me and thee.(asv)

Geneza 31:51 Şi Laban i-a spus lui Iacob: Iată, această movilă şi, iată, [acest] stâlp, pe care l-am aruncat între mine şi tine;(RO)

Genesis 31:51 And Laban{H3837} said{H559}{(H8799)} to Jacob{H3290}, Behold this heap{H1530}, and behold this pillar{H4676}, which I have cast{H3384}{(H8804)} betwixt me and thee; (kjv-strongs#)

Gen 31:51 And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee: (kjv)

======= Genesis 31:52 ============

Genesis 31:52 This heap be witness, and the pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.(asv)

Geneza 31:52 Această movilă[ fie] mărturie şi [acest] stâlp[ fie] mărturie, că nu voi trece peste această movilă la tine şi că nu vei trece peste această movilă şi peste [acest] stâlp la mine, pentru a face rău.(RO)

Genesis 31:52 This heap{H1530} be witness{H5707}, and this pillar{H4676} be witness{H5713}, that I will not pass over{H5674}{(H8799)} this heap{H1530} to thee, and that thou shalt not pass over{H5674}{(H8799)} this heap{H1530} and this pillar{H4676} unto me, for harm{H7451}. (kjv-strongs#)

Gen 31:52 This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm. (kjv)

======= Genesis 31:53 ============

Genesis 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the Fear of his father Isaac.(asv)

Geneza 31:53 Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Nahor, Dumnezeul Tatălui lor, să judece între noi. Şi Iacob a jurat pe teama tatălui său Isaac.(RO)

Genesis 31:53 The God{H430} of Abraham{H85}, and the God{H430} of Nahor{H5152}, the God{H430} of their father{H1}, judge{H8199}{(H8799)} betwixt us. And Jacob{H3290} sware{H7650}{(H8735)} by the fear{H6343} of his father{H1} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 31:53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac. (kjv)

======= Genesis 31:54 ============

Genesis 31:54 And Jacob offered a sacrifice in the mountain, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mountain.(asv)

Geneza 31:54 Atunci Iacob a oferit sacrificii pe munte şi a chemat pe fraţii săi să mănânce pâine şi au mâncat pâine şi au rămas toată noaptea pe munte.(RO)

Genesis 31:54 Then Jacob{H3290} offered{H2076}{(H8799)} sacrifice{H2077} upon the mount{H2022}, and called{H7121}{(H8799)} his brethren{H251} to eat{H398}{(H8800)} bread{H3899}: and they did eat{H398}{(H8799)} bread{H3899}, and tarried all night{H3885}{(H8799)} in the mount{H2022}. (kjv-strongs#)

Gen 31:54 Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount. (kjv)

======= Genesis 31:55 ============

Genesis 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.(asv)

Geneza 31:55 Şi devreme dimineaţa Laban s-a ridicat şi a sărutat pe fiii săi şi pe fiicele sale şi i-a binecuvântat; şi Laban a plecat şi s-a întors la locul său.(RO)

Genesis 31:55 And early{H7925} in the morning{H1242} Laban{H3837} rose up{H7925}{(H8686)}, and kissed{H5401}{(H8762)} his sons{H1121} and his daughters{H1323}, and blessed{H1288}{(H8762)} them: and Laban{H3837} departed{H3212}{(H8799)}, and returned{H7725}{(H8799)} unto his place{H4725}. (kjv-strongs#)

Gen 31:55 And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.(kjv)

======= Genesis 32:1 ============

Genesis 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him.(asv)

Geneza 32:1 Şi Iacob a plecat pe calea sa şi l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu.(RO)

Genesis 32:1 And Jacob{H3290} went{H1980}{(H8804)} on his way{H1870}, and the angels{H4397} of God{H430} met{H6293}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 32:1 And Jacob went on his way, and the angels of God met him. (kjv)

======= Genesis 32:2 ============

Genesis 32:2 And Jacob said when he saw them, This is God's host: and he called the name of that place Mahanaim.(asv)

Geneza 32:2 Şi când Iacob i-a văzut, a spus: Aceasta [este] oştirea lui Dumnezeu; şi a pus numele acelui loc, Mahanaim.(RO)

Genesis 32:2 And when Jacob{H3290} saw them{H7200}{(H8804)}, he said{H559}{(H8799)}, This is God's{H430} host{H4264}: and he called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of that place{H4725} Mahanaim{H4266}. (kjv-strongs#)

Gen 32:2 And when Jacob saw them, he said, This is God's host: and he called the name of that place Mahanaim. (kjv)

======= Genesis 32:3 ============

Genesis 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the field of Edom.(asv)

Geneza 32:3 ¶ Şi Iacob a trimis mesageri înaintea lui la Esau, fratele său, până în ţara lui Seir, ţinutul lui Edom.(RO)

Genesis 32:3 And Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8799)} messengers{H4397} before him{H6440} to Esau{H6215} his brother{H251} unto the land{H776} of Seir{H8165}, the country{H7704} of Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 32:3 And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom. (kjv)

======= Genesis 32:4 ============

Genesis 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye say unto my lord Esau: Thus saith thy servant Jacob, I have sojourned with Laban, and stayed until now:(asv)

Geneza 32:4 Şi le-a poruncit, spunând: Astfel să vorbiţi domnului meu Esau: Servitorul tău, Iacob, spune astfel: Eu am locuit temporar cu Laban şi am rămas acolo până acum;(RO)

Genesis 32:4 And he commanded{H6680}{(H8762)} them, saying{H559}{(H8800)}, Thus shall ye speak{H559}{(H8799)} unto my lord{H113} Esau{H6215}; Thy servant{H5650} Jacob{H3290} saith{H559}{(H8804)} thus, I have sojourned{H1481}{(H8804)} with Laban{H3837}, and stayed there{H309}{(H8799)} until now: (kjv-strongs#)

Gen 32:4 And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau; Thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now: (kjv)

======= Genesis 32:5 ============

Genesis 32:5 and I have oxen, and asses, [and] flocks, and men-servants, and maid-servants: and I have sent to tell my lord, that I may find favor in thy sight.(asv)

Geneza 32:5 Şi am boi şi măgari, turme şi servitori şi servitoare; şi am trimis pentru a spune domnului meu, ca să găsesc har înaintea ochilor tăi.(RO)

Genesis 32:5 And I have oxen{H7794}, and asses{H2543}, flocks{H6629}, and menservants{H5650}, and womenservants{H8198}: and I have sent{H7971}{(H8799)} to tell{H5046}{(H8687)} my lord{H113}, that I may find{H4672}{(H8800)} grace{H2580} in thy sight{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 32:5 And I have oxen, and asses, flocks, and menservants, and womenservants: and I have sent to tell my lord, that I may find grace in thy sight. (kjv)

======= Genesis 32:6 ============

Genesis 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and moreover he cometh to meet thee, and four hundred men with him.(asv)

Geneza 32:6 Şi mesagerii s-au întors la Iacob, spunând: Am mers la fratele tău, Esau; şi de asemenea el vine să te întâlnească şi patru sute de bărbaţi cu el.(RO)

Genesis 32:6 And the messengers{H4397} returned{H7725}{(H8799)} to Jacob{H3290}, saying{H559}{(H8800)}, We came{H935}{(H8804)} to thy brother{H251} Esau{H6215}, and also he cometh{H1980}{(H8802)} to meet thee{H7125}{(H8800)}, and four hundred{H3967} men{H376} with him. (kjv-strongs#)

Gen 32:6 And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and four hundred men with him. (kjv)

======= Genesis 32:7 ============

Genesis 32:7 Then Jacob was greatly afraid and was distressed: and he divided the people that were with him, and the flocks, and the herds, and the camels, into two companies;(asv)

Geneza 32:7 Atunci Iacob a fost grozav de înspăimântat şi tulburat şi a împărţit oamenii care [erau] cu el şi turmele şi cirezile şi cămilele, în două cete;(RO)

Genesis 32:7 Then Jacob{H3290} was greatly{H3966} afraid{H3372}{(H8799)} and distressed{H3334}{(H8799)}: and he divided{H2673}{(H8799)} the people{H5971} that was with him, and the flocks{H6629}, and herds{H1241}, and the camels{H1581}, into two{H8147} bands{H4264}; (kjv-strongs#)

Gen 32:7 Then Jacob was greatly afraid and distressed: and he divided the people that was with him, and the flocks, and herds, and the camels, into two bands; (kjv)

======= Genesis 32:8 ============

Genesis 32:8 and he said, If Esau come to the one company, and smite it, then the company which is left shall escape.(asv)

Geneza 32:8 Şi a spus: Dacă Esau vine la una din cete şi o loveşte, atunci cealaltă ceată care rămâne va scăpa.(RO)

Genesis 32:8 And said{H559}{(H8799)}, If Esau{H6215} come{H935}{(H8799)} to the one{H259} company{H4264}, and smite it{H5221}{(H8689)}, then the other company{H4264} which is left{H7604}{(H8737)} shall escape{H6413}. (kjv-strongs#)

Gen 32:8 And said, If Esau come to the one company, and smite it, then the other company which is left shall escape. (kjv)

======= Genesis 32:9 ============

Genesis 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, O Jehovah, who saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will do thee good:(asv)

Geneza 32:9 ¶ Şi Iacob a spus: Dumnezeul tatălui meu Avraam şi Dumnezeul tatălui meu Isaac, DOMNUL care mi-a spus: Întoarce-te în ţara ta şi la rudele tale şi mă voi purta bine cu tine;(RO)

Genesis 32:9 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, O God{H430} of my father{H1} Abraham{H85}, and God{H430} of my father{H1} Isaac{H3327}, the LORD{H3068} which saidst{H559}{(H8802)} unto me, Return{H7725}{(H8798)} unto thy country{H776}, and to thy kindred{H4138}, and I will deal well{H3190}{(H8686)} with thee: (kjv-strongs#)

Gen 32:9 And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the LORD which saidst unto me, Return unto thy country, and to thy kindred, and I will deal well with thee: (kjv)

======= Genesis 32:10 ============

Genesis 32:10 I am not worthy of the least of all the lovingkindnesses, and of all the truth, which thou hast showed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two companies.(asv)

Geneza 32:10 Eu nu sunt demn nici de cea mai mică din toate îndurările şi de tot adevărul pe care l-ai arătat servitorului tău; căci cu toiagul meu am trecut acest Iordan; şi acum eu am devenit două cete.(RO)

Genesis 32:10 I am not worthy of the least{H6994}{(H8804)} of all the mercies{H2617}, and of all the truth{H571}, which thou hast shewed{H6213}{(H8804)} unto thy servant{H5650}; for with my staff{H4731} I passed over{H5674}{(H8804)} this Jordan{H3383}; and now I am become two{H8147} bands{H4264}. (kjv-strongs#)

Gen 32:10 I am not worthy of the least of all the mercies, and of all the truth, which thou hast shewed unto thy servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two bands. (kjv)

======= Genesis 32:11 ============

Genesis 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he come and smite me, the mother with the children.(asv)

Geneza 32:11 Scapă-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, pentru că mă tem de el, ca nu cumva să vină şi să mă lovească pe mine [şi] pe mamă cu copiii.(RO)

Genesis 32:11 Deliver me{H5337}{(H8685)}, I pray thee, from the hand{H3027} of my brother{H251}, from the hand{H3027} of Esau{H6215}: for I fear{H3373} him, lest he will come{H935}{(H8799)} and smite me{H5221}{(H8689)}, and the mother{H517} with{H5921} the children{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 32:11 Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau: for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. (kjv)

======= Genesis 32:12 ============

Genesis 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.(asv)

Geneza 32:12 Şi ai spus: Cu adevărat îţi voi face bine şi voi face sămânţa ta precum nisipul mării, care nu poate fi numărat din cauza mulţimii [lui].(RO)

Genesis 32:12 And thou saidst{H559}{(H8804)}, I will surely{H3190}{(H8687)} do thee good{H3190}{(H8686)}, and make{H7760}{(H8804)} thy seed{H2233} as the sand{H2344} of the sea{H3220}, which cannot be numbered{H5608}{(H8735)} for multitude{H7230}. (kjv-strongs#)

Gen 32:12 And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. (kjv)

======= Genesis 32:13 ============

Genesis 32:13 And he lodged there that night, and took of that which he had with him a present for Esau his brother:(asv)

Geneza 32:13 ¶ Şi a rămas acolo în acea noapte; şi a luat din ceea ce îi cădea la mână un dar pentru fratele său, Esau;(RO)

Genesis 32:13 And he lodged{H3885}{(H8799)} there that same night{H3915}; and took{H3947}{(H8799)} of that which came{H935}{(H8802)} to his hand{H3027} a present{H4503} for Esau{H6215} his brother{H251}; (kjv-strongs#)

Gen 32:13 And he lodged there that same night; and took of that which came to his hand a present for Esau his brother; (kjv)

======= Genesis 32:14 ============

Genesis 32:14 two hundred she-goats and twenty he-goats, two hundred ewes and twenty rams,(asv)

Geneza 32:14 Două sute de capre şi douăzeci de ţapi, două sute de oi şi douăzeci de berbeci,(RO)

Genesis 32:14 Two hundred{H3967} she goats{H5795}, and twenty{H6242} he goats{H8495}, two hundred{H3967} ewes{H7353}, and twenty{H6242} rams{H352}, (kjv-strongs#)

Gen 32:14 Two hundred she goats, and twenty he goats, two hundred ewes, and twenty rams, (kjv)

======= Genesis 32:15 ============

Genesis 32:15 thirty milch camels and their colts, forty cows and ten bulls, twenty she-asses and ten foals.(asv)

Geneza 32:15 Treizeci de cămile de lapte cu mânjii lor, patruzeci de viţele şi zece tauri, douăzeci de măgăriţe şi zece măgăruşi.(RO)

Genesis 32:15 Thirty{H7970} milch{H3243}{(H8688)} camels{H1581} with their colts{H1121}, forty{H705} kine{H6510}, and ten{H6235} bulls{H6499}, twenty{H6242} she asses{H860}, and ten{H6235} foals{H5895}. (kjv-strongs#)

Gen 32:15 Thirty milch camels with their colts, forty kine, and ten bulls, twenty she asses, and ten foals. (kjv)

======= Genesis 32:16 ============

Genesis 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by itself, and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove.(asv)

Geneza 32:16 Şi [le]-a dat în mâna servitorilor săi, fiecare turmă în parte; şi a spus servitorilor săi: Treceţi înaintea mea şi lăsaţi o distanţă între turmă şi turmă.(RO)

Genesis 32:16 And he delivered{H5414}{(H8799)} them into the hand{H3027} of his servants{H5650}, every drove{H5739} by themselves; and said{H559}{(H8799)} unto his servants{H5650}, Pass over{H5674}{(H8798)} before me{H6440}, and put{H7760}{(H8799)} a space{H7305} betwixt{H996} drove{H5739} and{H996} drove{H5739}. (kjv-strongs#)

Gen 32:16 And he delivered them into the hand of his servants, every drove by themselves; and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove. (kjv)

======= Genesis 32:17 ============

Genesis 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee?(asv)

Geneza 32:17 Şi a poruncit celui din frunte, spunând: Când Esau, fratele meu, te întâlneşte şi te întreabă, spunând: Al cui [eşti] tu? Şi încotro mergi? Şi ale cui [sunt] acestea care merg înaintea ta?(RO)

Genesis 32:17 And he commanded{H6680}{(H8762)} the foremost{H7223}, saying{H559}{(H8800)}, When Esau{H6215} my brother{H251} meeteth thee{H6298}{(H8799)}, and asketh thee{H7592}{(H8804)}, saying{H559}{(H8800)}, Whose art thou? and whither goest{H3212}{(H8799)} thou? and whose are these before{H6440} thee? (kjv-strongs#)

Gen 32:17 And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee? (kjv)

======= Genesis 32:18 ============

Genesis 32:18 then thou shalt say, [They are] thy servant Jacob's; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, he also is behind us.(asv)

Geneza 32:18 Atunci spune: [Acestea] [sunt] ale servitorului tău Iacob; acesta [este] un dar trimis domnului meu, Esau; şi, iată, el de asemenea [este] în spatele nostru.(RO)

Genesis 32:18 Then thou shalt say{H559}{(H8804)}, They be thy servant{H5650} Jacob's{H3290}; it is a present{H4503} sent{H7971}{(H8803)} unto my lord{H113} Esau{H6215}: and, behold, also he is behind us{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 32:18 Then thou shalt say, They be thy servant Jacob's; it is a present sent unto my lord Esau: and, behold, also he is behind us. (kjv)

======= Genesis 32:19 ============

Genesis 32:19 And he commanded also the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him;(asv)

Geneza 32:19 Şi aşa a poruncit celui de al doilea şi celui de al treilea şi tuturor celor ce urmau turmelor, spunând: În acest fel vorbiţi-i lui Esau, când îl găsiţi.(RO)

Genesis 32:19 And so{H1571} commanded he{H6680}{(H8762)} the second{H8145}, and the third{H7992}, and all that followed{H1980}{(H8802)}{H310} the droves{H5739}, saying{H559}{(H8800)}, On this manner{H1697} shall ye speak{H1696}{(H8762)} unto Esau{H6215}, when ye find{H4672}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 32:19 And so commanded he the second, and the third, and all that followed the droves, saying, On this manner shall ye speak unto Esau, when ye find him. (kjv)

======= Genesis 32:20 ============

Genesis 32:20 and ye shall say, Moreover, behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept me.(asv)

Geneza 32:20 Şi spuneţi mai departe: Iată, servitorul tău, Iacob, [este] în spatele nostru. Căci a spus: Îl voi linişti cu darul care merge înaintea mea şi după aceea îi voi vedea faţa; poate că [îl] va accepta de la mine.(RO)

Genesis 32:20 And say ye{H559}{(H8804)} moreover{H1571}, Behold, thy servant{H5650} Jacob{H3290} is behind us{H310}. For he said{H559}{(H8804)}, I will appease{H3722}{(H8762)} him{H6440} with the present{H4503} that goeth{H1980}{(H8802)} before me{H6440}, and afterward{H310} I will see{H7200}{(H8799)} his face{H6440}; peradventure he will accept{H5375}{(H8799)} of me{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 32:20 And say ye moreover, Behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept of me. (kjv)

======= Genesis 32:21 ============

Genesis 32:21 So the present passed over before him: and he himself lodged that night in the company.(asv)

Geneza 32:21 Astfel darul a mers, trecând înaintea lui; şi el însuşi a rămas în acea noapte cu ceata.(RO)

Genesis 32:21 So went{H5674} the present{H4503} over{H5674}{(H8799)} before him{H6440}: and himself lodged{H3885}{(H8804)} that night{H3915} in the company{H4264}. (kjv-strongs#)

Gen 32:21 So went the present over before him: and himself lodged that night in the company. (kjv)

======= Genesis 32:22 ============

Genesis 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two handmaids, and his eleven children, and passed over the ford of the Jabbok.(asv)

Geneza 32:22 Şi s-a ridicat în acea noapte şi a luat pe cele două soţii ale lui şi pe cele două servitoare ale lui şi pe cei unsprezece fii ai săi şi a trecut peste vadul [pârâului] Iaboc.(RO)

Genesis 32:22 And he rose up{H6965}{(H8799)} that night{H3915}, and took{H3947}{(H8799)} his two{H8147} wives{H802}, and his two{H8147} womenservants{H8198}, and his eleven{H6240}{H259} sons{H3206}, and passed over{H5674}{(H8799)} the ford{H4569} Jabbok{H2999}. (kjv-strongs#)

Gen 32:22 And he rose up that night, and took his two wives, and his two womenservants, and his eleven sons, and passed over the ford Jabbok. (kjv)

======= Genesis 32:23 ============

Genesis 32:23 And he took them, and sent them over the stream, and sent over that which he had.(asv)

Geneza 32:23 Şi i-a luat şi i-a trimis peste pârâu şi a trimis dincolo [tot] ce avea.(RO)

Genesis 32:23 And he took them{H3947}{(H8799)}, and sent them over{H5674}{(H8686)} the brook{H5158}, and sent over{H5674}{(H8686)} that he had. (kjv-strongs#)

Gen 32:23 And he took them, and sent them over the brook, and sent over that he had. (kjv)

======= Genesis 32:24 ============

Genesis 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.(asv)

Geneza 32:24 ¶ Şi Iacob a fost lăsat singur; şi acolo s-a luptat un bărbat cu el până la răsăritul zilei.(RO)

Genesis 32:24 And Jacob{H3290} was left{H3498}{(H8735)} alone; and there wrestled{H79}{(H8735)} a man{H376} with him until the breaking{H5927}{(H8800)} of the day{H7837}. (kjv-strongs#)

Gen 32:24 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day. (kjv)

======= Genesis 32:25 ============

Genesis 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was strained, as he wrestled with him.(asv)

Geneza 32:25 Iar când a văzut că nu îl învinge, a atins adâncitura coapsei lui; şi adâncitura coapsei lui Iacob a fost scrântită din încheietură, pe când se lupta cu el.(RO)

Genesis 32:25 And when he saw{H7200}{(H8799)} that he prevailed{H3201}{(H8804)} not against him, he touched{H5060}{(H8799)} the hollow of his thigh{H3409}; and the hollow{H3709} of Jacob's{H3290} thigh{H3409} was out of joint{H3363}{(H8799)}, as he wrestled{H79}{(H8736)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 32:25 And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. (kjv)

======= Genesis 32:26 ============

Genesis 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me.(asv)

Geneza 32:26 Şi a spus: Lasă-mă să plec, pentru că ziua răsare. Iar el a spus: Nu te voi lăsa să pleci, decât dacă mă binecuvântezi.(RO)

Genesis 32:26 And he said{H559}{(H8799)}, Let me go{H7971}{(H8761)}, for the day{H7837} breaketh{H5927}{(H8804)}. And he said{H559}{(H8799)}, I will not let thee go{H7971}{(H8762)}, except{H518} thou bless{H1288}{(H8765)} me. (kjv-strongs#)

Gen 32:26 And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. (kjv)

======= Genesis 32:27 ============

Genesis 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob.(asv)

Geneza 32:27 Iar el i-a spus: Care [este] numele tău? Şi a spus: Iacob.(RO)

Genesis 32:27 And he said{H559}{(H8799)} unto him, What is thy name{H8034}? And he said{H559}{(H8799)}, Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 32:27 And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. (kjv)

======= Genesis 32:28 ============

Genesis 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for thou hast striven with God and with men, and hast prevailed.(asv)

Geneza 32:28 Iar el a spus: Numele tău nu se va mai numi Iacob, ci Israel: căci ca un prinţ ai putere cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai învins.(RO)

Genesis 32:28 And he said{H559}{(H8799)}, Thy name{H8034} shall be called{H559}{(H8735)} no more Jacob{H3290}, but Israel{H3478}: for as a prince hast thou power{H8280}{(H8804)} with God{H430} and with men{H582}, and hast prevailed{H3201}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. (kjv)

======= Genesis 32:29 ============

Genesis 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there.(asv)

Geneza 32:29 Şi Iacob [l-]a întrebat şi a spus: Spune[-mi], te rog, numele tău. Iar el a spus: Pentru ce [este] aceasta [că] tu cercetezi după numele meu? Şi l-a binecuvântat acolo.(RO)

Genesis 32:29 And Jacob{H3290} asked{H7592}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)}, Tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee, thy name{H8034}. And he said{H559}{(H8799)}, Wherefore is it{H2088} that thou dost ask{H7592}{(H8799)} after my name{H8034}? And he blessed{H1288}{(H8762)} him there. (kjv-strongs#)

Gen 32:29 And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. (kjv)

======= Genesis 32:30 ============

Genesis 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for, [said he], I have seen God face to face, and my life is preserved.(asv)

Geneza 32:30 Şi Iacob a chemat numele locului, Peniel, pentru că: Am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi viaţa mea este păstrată.(RO)

Genesis 32:30 And Jacob{H3290} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the place{H4725} Peniel{H6439}: for I have seen{H7200}{(H8804)} God{H430} face{H6440} to face{H6440}, and my life{H5315} is preserved{H5337}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 32:30 And Jacob called the name of the place Peniel: for I have seen God face to face, and my life is preserved. (kjv)

======= Genesis 32:31 ============

Genesis 32:31 And the sun rose upon him as he passed over Penuel, and he limped upon his thigh.(asv)

Geneza 32:31 Şi în timp ce trecea de Peniel, soarele a răsărit peste [Iacob], iar el şchiopăta din coapsa lui.(RO)

Genesis 32:31 And as he passed over{H5674}{(H8804)} Penuel{H6439} the sun{H8121} rose{H2224}{(H8799)} upon him, and he halted{H6760}{(H8802)} upon his thigh{H3409}. (kjv-strongs#)

Gen 32:31 And as he passed over Penuel the sun rose upon him, and he halted upon his thigh. (kjv)

======= Genesis 32:32 ============

Genesis 32:32 Therefore the children of Israel eat not the sinew of the hip which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew of the hip.(asv)

Geneza 32:32 De aceea copiii lui Israel nu mănâncă [din] tendonul care s-a scurtat, care [este] peste adâncitura coapsei, până în această zi, pentru că el a atins adâncitura coapsei lui Iacob în tendonul care s-a scurtat.(RO)

Genesis 32:32 Therefore the children{H1121} of Israel{H3478} eat{H398}{(H8799)} not of the sinew{H1517} which shrank{H5384}, which is upon the hollow{H3709} of the thigh{H3409}, unto this day{H3117}: because he touched{H5060}{(H8804)} the hollow{H3709} of Jacob's{H3290} thigh{H3409} in the sinew{H1517} that shrank{H5384}. (kjv-strongs#)

Gen 32:32 Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew that shrank.(kjv)

======= Genesis 33:1 ============

Genesis 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau was coming, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids.(asv)

Geneza 33:1 Şi Iacob şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, Esau venea şi cu el [veneau] patru sute de bărbaţi. Şi a împărţit copiii Leei şi Rahelei şi celor două roabe.(RO)

Genesis 33:1 And Jacob{H3290} lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, Esau{H6215} came{H935}{(H8802)}, and with him four{H702} hundred{H3967} men{H376}. And he divided{H2673}{(H8799)} the children{H3206} unto Leah{H3812}, and unto Rachel{H7354}, and unto the two{H8147} handmaids{H8198}. (kjv-strongs#)

Gen 33:1 And Jacob lifted up his eyes, and looked, and, behold, Esau came, and with him four hundred men. And he divided the children unto Leah, and unto Rachel, and unto the two handmaids. (kjv)

======= Genesis 33:2 ============

Genesis 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost.(asv)

Geneza 33:2 Şi a pus roabele şi copiii lor în frunte şi pe Leea şi copiii ei după şi pe Rahela şi Iosif ultimii.(RO)

Genesis 33:2 And he put{H7760}{(H8799)} the handmaids{H8198} and their children{H3206} foremost{H7223}, and Leah{H3812} and her children{H3206} after{H314}, and Rachel{H7354} and Joseph{H3130} hindermost{H314}. (kjv-strongs#)

Gen 33:2 And he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost. (kjv)

======= Genesis 33:3 ============

Genesis 33:3 And he himself passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother.(asv)

Geneza 33:3 Şi a trecut înaintea lor şi s-a aplecat până la pământ de şapte ori, până când a ajuns aproape de fratele său.(RO)

Genesis 33:3 And he passed over{H5674}{(H8804)} before them{H6440}, and bowed himself{H7812}{(H8691)} to the ground{H776} seven{H7651} times{H6471}, until he came near{H5066}{(H8800)} to his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 33:3 And he passed over before them, and bowed himself to the ground seven times, until he came near to his brother. (kjv)

======= Genesis 33:4 ============

Genesis 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept.(asv)

Geneza 33:4 Şi Esau a alergat să îl întâlnească şi l-a îmbrăţişat şi a căzut la gâtul lui şi l-a sărutat şi au plâns.(RO)

Genesis 33:4 And Esau{H6215} ran{H7323}{(H8799)} to meet him{H7125}{(H8800)}, and embraced{H2263}{(H8762)} him, and fell{H5307}{(H8799)} on his neck{H6677}, and kissed him{H5401}{(H8799)}: and they wept{H1058}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:4 And Esau ran to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him: and they wept. (kjv)

======= Genesis 33:5 ============

Genesis 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are these with thee? And he said, The children whom God hath graciously given thy servant.(asv)

Geneza 33:5 ¶ Şi el şi-a ridicat ochii şi a văzut femeile şi copiii şi a spus: Cine [sunt] aceştia împreună cu tine? Iar el a spus: Copiii pe care Dumnezeu i-a dat cu har servitorului tău.(RO)

Genesis 33:5 And he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} the women{H802} and the children{H3206}; and said{H559}{(H8799)}, Who are those{H428} with thee? And he said{H559}{(H8799)}, The children{H3206} which God{H430} hath graciously given{H2603}{(H8804)} thy servant{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said, Who are those with thee? And he said, The children which God hath graciously given thy servant. (kjv)

======= Genesis 33:6 ============

Genesis 33:6 Then the handmaids came near, they and their children, and they bowed themselves.(asv)

Geneza 33:6 Atunci roabele s-au apropiat, ele şi copiii lor, şi s-au prosternat;(RO)

Genesis 33:6 Then the handmaidens{H8198} came near{H5066}{(H8799)}, they and their children{H3206}, and they bowed themselves{H7812}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:6 Then the handmaidens came near, they and their children, and they bowed themselves. (kjv)

======= Genesis 33:7 ============

Genesis 33:7 And Leah also and her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves.(asv)

Geneza 33:7 Şi Leea de asemenea cu copiii ei s-a apropiat şi s-au prosternat; şi după aceea s-a apropiat Iosif şi Rahela şi s-au prosternat.(RO)

Genesis 33:7 And Leah{H3812} also with her children{H3206} came near{H5066}{(H8799)}, and bowed themselves{H7812}{(H8691)}: and after{H310} came{H5066} Joseph{H3130} near{H5066}{(H8738)} and Rachel{H7354}, and they bowed{H7812}{(H8691)} themselves. (kjv-strongs#)

Gen 33:7 And Leah also with her children came near, and bowed themselves: and after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves. (kjv)

======= Genesis 33:8 ============

Genesis 33:8 And he said, What meanest thou by all this company which I met? And he said, To find favor in the sight of my lord.(asv)

Geneza 33:8 Iar el a spus: Ce [doreşti să spui] tu cu toată această mulţime pe care am întâlnit-o? Iar el a spus: [Acestea] sunt pentru a găsi har înaintea ochilor domnului meu.(RO)

Genesis 33:8 And he said{H559}{(H8799)}, What meanest thou by all this drove{H4264} which I met{H6298}{(H8804)}? And he said{H559}{(H8799)}, These are to find{H4672}{(H8800)} grace{H2580} in the sight{H5869} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 33:8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord. (kjv)

======= Genesis 33:9 ============

Genesis 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; let that which thou hast be thine.(asv)

Geneza 33:9 Şi Esau a spus: Eu am destul, fratele meu; ţine ceea ce ai pentru tine.(RO)

Genesis 33:9 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, I have{H3426} enough{H7227}, my brother{H251}; keep that thou hast unto thyself. (kjv-strongs#)

Gen 33:9 And Esau said, I have enough, my brother; keep that thou hast unto thyself. (kjv)

======= Genesis 33:10 ============

Genesis 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found favor in thy sight, then receive my present at my hand; forasmuch as I have seen thy face, as one seeth the face of God, and thou wast pleased with me.(asv)

Geneza 33:10 Şi Iacob a spus: Nu, te rog, dacă am găsit acum har înaintea ochilor tăi, atunci primeşte darul meu din mâna mea, căci de aceea am văzut faţa ta, ca şi cum aş fi văzut faţa lui Dumnezeu şi ai fost mulţumit de mine.(RO)

Genesis 33:10 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)}, Nay, I pray thee, if now I have found{H4672}{(H8804)} grace{H2580} in thy sight{H5869}, then receive{H3947}{(H8804)} my present{H4503} at my hand{H3027}: for therefore I have seen{H7200}{(H8804)} thy face{H6440}, as though I had seen{H7200}{(H8800)} the face{H6440} of God{H430}, and thou wast pleased with me{H7521}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:10 And Jacob said, Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand: for therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me. (kjv)

======= Genesis 33:11 ============

Genesis 33:11 Take, I pray thee, my gift that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it.(asv)

Geneza 33:11 Ia, te rog, binecuvântarea mea care îţi este adusă, pentru că Dumnezeu m-a tratat cu har şi pentru că am destul. Şi l-a constrâns, iar el [l]-a luat.(RO)

Genesis 33:11 Take{H3947}{(H8798)}, I pray thee, my blessing{H1293} that is brought{H935}{(H8717)} to thee; because God{H430} hath dealt graciously with me{H2603}{(H8804)}, and because{H3605} I have{H3426} enough{H3605}. And he urged{H6484}{(H8799)} him, and he took{H3947}{(H8799)} it. (kjv-strongs#)

Gen 33:11 Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee; because God hath dealt graciously with me, and because I have enough. And he urged him, and he took it. (kjv)

======= Genesis 33:12 ============

Genesis 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee.(asv)

Geneza 33:12 Şi a spus: Să continuăm călătoria noastră şi să mergem; şi voi merge înaintea ta.(RO)

Genesis 33:12 And he said{H559}{(H8799)}, Let us take our journey{H5265}{(H8799)}, and let us go{H3212}{(H8799)}, and I will go{H3212}{(H8799)} before thee. (kjv-strongs#)

Gen 33:12 And he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee. (kjv)

======= Genesis 33:13 ============

Genesis 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and that the flocks and herds with me have their young: and if they overdrive them one day, all the flocks will die.(asv)

Geneza 33:13 Iar el i-a spus: Domnul meu ştie că pruncii [sunt] plăpânzi şi turmele şi cirezile cu pui [sunt] cu mine; şi dacă oamenii le vor forţa să meargă repede, toată turma va muri într-o zi.(RO)

Genesis 33:13 And he said{H559}{(H8799)} unto him, My lord{H113} knoweth{H3045}{(H8802)} that the children{H3206} are tender{H7390}, and the flocks{H6629} and herds{H1241} with young{H5763}{(H8802)} are with me: and if men should overdrive{H1849}{(H8804)} them one{H259} day{H3117}, all the flock{H6629} will die{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 33:13 And he said unto him, My lord knoweth that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me: and if men should overdrive them one day, all the flock will die. (kjv)

======= Genesis 33:14 ============

Genesis 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on gently, according to the pace of the cattle that are before me and according to the pace of the children, until I come unto my lord unto Seir.(asv)

Geneza 33:14 Domnul meu să treacă, te rog, înaintea servitorului său şi voi conduce cu blândeţe, după cum vitele care merg înaintea mea şi copiii sunt în stare să îndure, până ce ajung la domnul meu în Seir.(RO)

Genesis 33:14 Let my lord{H113}, I pray thee, pass over{H5674}{(H8799)} before{H6440} his servant{H5650}: and I will lead on{H5095}{(H8691)} softly{H328}, according as{H7272} the cattle{H4399} that goeth before me{H6440} and the children{H3206} be able to endure{H7272}, until I come{H935}{(H8799)} unto my lord{H113} unto Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir. (kjv)

======= Genesis 33:15 ============

Genesis 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find favor in the sight of my lord.(asv)

Geneza 33:15 Şi Esau a spus: Să las acum cu tine pe [unii] dintre oamenii care [sunt] cu mine. Iar el a spus: Ce nevoie [este] de aceasta? Lasă-mă să găsesc har înaintea ochilor domnului meu.(RO)

Genesis 33:15 And Esau{H6215} said{H559}{(H8799)}, Let me now leave{H3322}{(H8686)} with thee some of the folk{H5971} that are with me. And he said{H559}{(H8799)}, What{H4100} needeth it? let me find{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in the sight{H5869} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 33:15 And Esau said, Let me now leave with thee some of the folk that are with me. And he said, What needeth it? let me find grace in the sight of my lord. (kjv)

======= Genesis 33:16 ============

Genesis 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir.(asv)

Geneza 33:16 ¶ Astfel Esau s-a întors în acea zi pe calea sa în Seir.(RO)

Genesis 33:16 So Esau{H6215} returned{H7725}{(H8799)} that day{H3117} on his way{H1870} unto Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 33:16 So Esau returned that day on his way unto Seir. (kjv)

======= Genesis 33:17 ============

Genesis 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him a house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth.(asv)

Geneza 33:17 Şi Iacob a călătorit până la Sucot şi şi-a zidit o casă şi a făcut colibe pentru vitele sale, de aceea numele locului este chemat Sucot.(RO)

Genesis 33:17 And Jacob{H3290} journeyed{H5265}{(H8804)} to Succoth{H5523}, and built{H1129}{(H8799)} him an house{H1004}, and made{H6213}{(H8804)} booths{H5521} for his cattle{H4735}: therefore the name{H8034} of the place{H4725} is called{H7121}{(H8804)} Succoth{H5523}. (kjv-strongs#)

Gen 33:17 And Jacob journeyed to Succoth, and built him an house, and made booths for his cattle: therefore the name of the place is called Succoth. (kjv)

======= Genesis 33:18 ============

Genesis 33:18 And Jacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and encamped before the city.(asv)

Geneza 33:18 Şi Iacob a venit la Salem, o cetate din Sihem, care [este] în ţara lui Canaan, când a venit de la Padanaram; şi a întins cortul său în faţa cetăţii.(RO)

Genesis 33:18 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} to Shalem{H8004}, a city{H5892} of Shechem{H7927}, which is in the land{H776} of Canaan{H3667}, when he came{H935}{(H8800)} from Padanaram{H6307}; and pitched his tent{H2583}{(H8799)} before{H6440} the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 33:18 And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padanaram; and pitched his tent before the city. (kjv)

======= Genesis 33:19 ============

Genesis 33:19 And he bought the parcel of ground, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for a hundred pieces of money.(asv)

Geneza 33:19 Şi a cumpărat o parcelă dintr-un câmp, unde şi-a întins cortul, la îndemâna copiilor lui Hamor, tatăl lui Sihem, pentru o sută de monede.(RO)

Genesis 33:19 And he bought{H7069}{(H8799)} a parcel{H2513} of a field{H7704}, where he had spread{H5186}{(H8804)} his tent{H168}, at the hand{H3027} of the children{H1121} of Hamor{H2544}, Shechem's{H7927} father{H1}, for an hundred{H3967} pieces of money{H7192}. (kjv-strongs#)

Gen 33:19 And he bought a parcel of a field, where he had spread his tent, at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for an hundred pieces of money. (kjv)

======= Genesis 33:20 ============

Genesis 33:20 And he erected there an altar, and called it El-Elohe-Israel.(asv)

Geneza 33:20 Şi a înălţat acolo un altar şi l-a numit Elelohe-Israel.(RO)

Genesis 33:20 And he erected{H5324}{(H8686)} there an altar{H4196}, and called it{H7121}{(H8799)} Elelohe-Israel{H415}. (kjv-strongs#)

Gen 33:20 And he erected there an altar, and called it EleloheIsrael.(kjv)

======= Genesis 34:1 ============

Genesis 34:1 And Dinah the daughter of Leah, whom she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.(asv)

Geneza 34:1 Şi Dina, fiica Leei, pe care i-a născut-o lui Iacob, a ieşit să vadă fiicele ţării.(RO)

Genesis 34:1 And Dinah{H1783} the daughter{H1323} of Leah{H3812}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Jacob{H3290}, went out{H3318}{(H8799)} to see{H7200}{(H8800)} the daughters{H1323} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land. (kjv)

======= Genesis 34:2 ============

Genesis 34:2 And Shechem the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her; and he took her, and lay with her, and humbled her.(asv)

Geneza 34:2 Şi când Sihem, fiul lui Hamor, hivitul, prinţ al ţinutului, a văzut-o, a luat-o şi s-a culcat cu ea şi a pângărit-o.(RO)

Genesis 34:2 And when Shechem{H7927} the son{H1121} of Hamor{H2544} the Hivite{H2340}, prince{H5387} of the country{H776}, saw{H7200}{(H8799)} her, he took{H3947}{(H8799)} her, and lay{H7901}{(H8799)} with her, and defiled her{H6031}{(H8762)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:2 And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her. (kjv)

======= Genesis 34:3 ============

Genesis 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.(asv)

Geneza 34:3 Şi sufletul lui s-a lipit de Dina, fiica lui Iacob, şi a iubit fata şi a vorbit frumos fetei.(RO)

Genesis 34:3 And his soul{H5315} clave{H1692}{(H8799)} unto Dinah{H1783} the daughter{H1323} of Jacob{H3290}, and he loved{H157}{(H8799)} the damsel{H5291}, and spake{H1696}{(H8762)} kindly{H3820} unto the damsel{H5291}. (kjv-strongs#)

Gen 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel. (kjv)

======= Genesis 34:4 ============

Genesis 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.(asv)

Geneza 34:4 Şi Sihem i-a vorbit tatălui său, Hamor, spunând: Ia-mi această fată de soţie.(RO)

Genesis 34:4 And Shechem{H7927} spake{H559}{(H8799)} unto his father{H1} Hamor{H2544}, saying{H559}{(H8800)}, Get{H3947}{(H8798)} me this damsel{H3207} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife. (kjv)

======= Genesis 34:5 ============

Genesis 34:5 Now Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter; and his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they came.(asv)

Geneza 34:5 Şi Iacob a auzit că el a pângărit pe Dina, fiica sa; acum fiii lui erau cu vitele lui în câmp; şi Iacob a tăcut până ce au venit.(RO)

Genesis 34:5 And Jacob{H3290} heard{H8085}{(H8804)} that he had defiled{H2930}{(H8765)} Dinah{H1783} his daughter{H1323}: now his sons{H1121} were with his cattle{H4735} in the field{H7704}: and Jacob{H3290} held his peace{H2790}{(H8689)} until they were come{H935}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:5 And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come. (kjv)

======= Genesis 34:6 ============

Genesis 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.(asv)

Geneza 34:6 ¶ Şi Hamor, tatăl lui Sihem, a ieşit la Iacob să vorbească îndeaproape cu el.(RO)

Genesis 34:6 And Hamor{H2544} the father{H1} of Shechem{H7927} went out{H3318}{(H8799)} unto Jacob{H3290} to commune{H1696}{(H8763)} with{H854} him. (kjv-strongs#)

Gen 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him. (kjv)

======= Genesis 34:7 ============

Genesis 34:7 And the sons of Jacob came in from the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.(asv)

Geneza 34:7 Şi fiii lui Iacob au venit din câmp după ce au auzit [aceasta] şi bărbaţii erau îndureraţi şi s-au înfuriat, deoarece el lucrase prosteşte în Israel, culcându-se cu fiica lui Iacob, lucru care nu trebuia făcut.(RO)

Genesis 34:7 And the sons{H1121} of Jacob{H3290} came{H935}{(H8804)} out of the field{H7704} when they heard{H8085}{(H8800)} it: and the men{H582} were grieved{H6087}{(H8691)}, and they were very{H3966} wroth{H2734}{(H8799)}, because he had wrought{H6213}{(H8804)} folly{H5039} in Israel{H3478} in lying{H7901}{(H8800)} with Jacob's{H3290} daughter{H1323}; which thing ought not to be done{H6213}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter: which thing ought not to be done. (kjv)

======= Genesis 34:8 ============

Genesis 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you, give her unto him to wife.(asv)

Geneza 34:8 Şi Hamor a vorbit îndeaproape cu ei, spunând: Sufletul fiului meu Sihem tânjeşte după fiica voastră. Vă rog daţi-o lui de soţie.(RO)

Genesis 34:8 And Hamor{H2544} communed{H1696}{(H8762)} with them, saying{H559}{(H8800)}, The soul{H5315} of my son{H1121} Shechem{H7927} longeth{H2836}{(H8804)} for your daughter{H1323}: I pray you give{H5414}{(H8798)} her him to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife. (kjv)

======= Genesis 34:9 ============

Genesis 34:9 And make ye marriages with us; give your daughters unto us, and take our daughters unto you.(asv)

Geneza 34:9 Şi încuscriţi-vă cu noi [şi] daţi-ne fiicele voastre şi luaţi pe fiicele noastre pentru voi.(RO)

Genesis 34:9 And make ye marriages{H2859}{(H8690)} with us, and give{H5414}{(H8799)} your daughters{H1323} unto us, and take{H3947}{(H8799)} our daughters{H1323} unto you. (kjv-strongs#)

Gen 34:9 And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. (kjv)

======= Genesis 34:10 ============

Genesis 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.(asv)

Geneza 34:10 Şi veţi locui cu noi şi ţara va fi înaintea voastră; locuiţi şi faceţi comerţ în ea şi dobândiţi-vă stăpâniri în ea.(RO)

Genesis 34:10 And ye shall dwell{H3427}{(H8799)} with us: and the land{H776} shall be{H1961}{(H8799)} before you{H6440}; dwell{H3427}{(H8798)} and trade{H5503}{(H8804)} ye therein, and get you possessions{H270}{(H8734)} therein. (kjv-strongs#)

Gen 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein. (kjv)

======= Genesis 34:11 ============

Genesis 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find favor in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.(asv)

Geneza 34:11 Şi Sihem a spus tatălui ei şi fraţilor ei: Să găsesc har în ochii voştri şi ce îmi veţi spune [vă] voi da.(RO)

Genesis 34:11 And Shechem{H7927} said{H559}{(H8799)} unto her father{H1} and unto her brethren{H251}, Let me find{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in your eyes{H5869}, and what ye shall say{H559}{(H8799)} unto me I will give{H5414}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give. (kjv)

======= Genesis 34:12 ============

Genesis 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.(asv)

Geneza 34:12 Cereţi de la mine zestre mare şi dar şi voi da conform cu ceea ce îmi veţi spune, dar daţi-mi fata de soţie.(RO)

Genesis 34:12 Ask{H7235}{(H8685)} me never so much{H3966} dowry{H4119} and gift{H4976}, and I will give{H5414}{(H8799)} according as ye shall say{H559}{(H8799)} unto me: but give{H5414}{(H8798)} me the damsel{H5291} to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife. (kjv)

======= Genesis 34:13 ============

Genesis 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with guile, and spake, because he had defiled Dinah their sister,(asv)

Geneza 34:13 Şi fiii lui Iacob au răspuns lui Sihem şi Hamor, tatăl lui, în mod înşelător şi au spus, deoarece el o pângărise pe Dina sora lor,(RO)

Genesis 34:13 And the sons{H1121} of Jacob{H3290} answered{H6030}{(H8799)} Shechem{H7927} and Hamor{H2544} his father{H1} deceitfully{H4820}, and said{H1696}{(H8762)}, because he had defiled{H2930}{(H8765)} Dinah{H1783} their sister{H269}: (kjv-strongs#)

Gen 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister: (kjv)

======= Genesis 34:14 ============

Genesis 34:14 and said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us.(asv)

Geneza 34:14 Şi le-au spus: Nu putem face acest lucru, să dăm pe sora noastră unui necircumcis; căci aceasta [ar fi] ocară pentru noi;(RO)

Genesis 34:14 And they said{H559}{(H8799)} unto them, We cannot{H3808}{H3201}{(H8799)} do{H6213}{(H8800)} this thing{H1697}, to give{H5414}{(H8800)} our sister{H269} to one{H376} that is uncircumcised{H6190}; for that were a reproach{H2781} unto us: (kjv-strongs#)

Gen 34:14 And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us: (kjv)

======= Genesis 34:15 ============

Genesis 34:15 Only on this condition will we consent unto you: if ye will be as we are, that every male of you be circumcised;(asv)

Geneza 34:15 Dar în aceasta vă vom da acordul: dacă voi veţi fi precum [suntem] noi, ca fiecare parte bărbătească dintre voi să fie circumcis;(RO)

Genesis 34:15 But in this{H2063} will we consent{H225}{(H8735)} unto you: If ye will be as we be, that every male{H2145} of you be circumcised{H4135}{(H8736)}; (kjv-strongs#)

Gen 34:15 But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised; (kjv)

======= Genesis 34:16 ============

Genesis 34:16 then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.(asv)

Geneza 34:16 Atunci vi le vom da pe fiicele noastre şi le vom lua pe fiicele voastre pentru noi şi vom locui cu voi şi vom deveni un singur popor.(RO)

Genesis 34:16 Then will we give{H5414}{(H8804)} our daughters{H1323} unto you, and we will take{H3947}{(H8799)} your daughters{H1323} to us, and we will dwell{H3427}{(H8804)} with you, and we will become one{H259} people{H5971}. (kjv-strongs#)

Gen 34:16 Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. (kjv)

======= Genesis 34:17 ============

Genesis 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.(asv)

Geneza 34:17 Dar dacă nu ne veţi da ascultare, pentru a fi circumcişi, atunci o vom lua pe fiica noastră şi vom pleca.(RO)

Genesis 34:17 But if ye will not hearken{H8085}{(H8799)} unto us, to be circumcised{H4135}{(H8736)}; then will we take{H3947}{(H8804)} our daughter{H1323}, and we will be gone{H1980}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone. (kjv)

======= Genesis 34:18 ============

Genesis 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.(asv)

Geneza 34:18 ¶ Şi cuvintele lor au plăcut lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui Hamor.(RO)

Genesis 34:18 And their words{H1697} pleased{H3190}{(H8799)}{H5869} Hamor{H2544}, and Shechem{H7927} Hamor's{H2544} son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son. (kjv)

======= Genesis 34:19 ============

Genesis 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was honored above all the house of his father.(asv)

Geneza 34:19 Şi tânărul nu a întârziat să facă aceasta, deoarece a avut desfătare în fiica lui Iacob şi el [era] demn de mai multă cinste decât toată casa tatălui său.(RO)

Genesis 34:19 And the young man{H5288} deferred{H309}{(H8765)} not to do{H6213}{(H8800)} the thing{H1697}, because he had delight{H2654}{(H8804)} in Jacob's{H3290} daughter{H1323}: and he was more honourable{H3513}{(H8737)} than all the house{H1004} of his father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was more honourable than all the house of his father. (kjv)

======= Genesis 34:20 ============

Genesis 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,(asv)

Geneza 34:20 Şi Hamor şi Sihem, fiul lui, au venit la poarta cetăţii lor şi au vorbit îndeaproape cu oamenii cetăţii lor, spunând:(RO)

Genesis 34:20 And Hamor{H2544} and Shechem{H7927} his son{H1121} came{H935}{(H8799)} unto the gate{H8179} of their city{H5892}, and communed{H1696}{(H8762)} with the men{H582} of their city{H5892}, saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying, (kjv)

======= Genesis 34:21 ============

Genesis 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for, behold, the land is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.(asv)

Geneza 34:21 Aceşti oameni [sunt] paşnici cu noi; de aceea lăsaţi-i să locuiască în ţară şi să facă comerţ în ea, pentru că ţara, iată, [este] destul de mare [şi ]pentru ei; să luăm pe fiicele lor de soţii pentru noi şi să le dăm pe fiicele noastre.(RO)

Genesis 34:21 These men{H582} are peaceable{H8003} with{H854} us; therefore let them dwell{H3427}{(H8799)} in the land{H776}, and trade{H5503}{(H8799)} therein; for the land{H776}, behold, it is large{H7342} enough{H3027} for them{H6440}; let us take{H3947}{(H8799)} their daughters{H1323} to us for wives{H802}, and let us give{H5414}{(H8799)} them our daughters{H1323}. (kjv-strongs#)

Gen 34:21 These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters. (kjv)

======= Genesis 34:22 ============

Genesis 34:22 Only on this condition will the men consent unto us to dwell with us, to become one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.(asv)

Geneza 34:22 Doar prin aceasta ne vor da acordul bărbaţii pentru a locui cu noi, pentru a fi un singur popor, dacă fiecare parte bărbătească între noi ar fi circumcisă, precum [sunt] ei circumcişi.(RO)

Genesis 34:22 Only herein{H2063} will the men{H582} consent{H225}{(H8735)} unto us for to dwell{H3427}{(H8800)} with us, to be one{H259} people{H5971}, if every male{H2145} among us be circumcised{H4135}{(H8736)}, as they are circumcised{H4135}{(H8737)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:22 Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised. (kjv)

======= Genesis 34:23 ============

Genesis 34:23 Shall not their cattle and their substance and all their beasts be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.(asv)

Geneza 34:23 Nu [vor fi] turmele lor şi averea lor şi fiecare vită a lor, ale noastre? Doar să le dăm acordul şi vor locui cu noi.(RO)

Genesis 34:23 Shall not their cattle{H4735} and their substance{H7075} and every beast{H929} of theirs be ours? only let us consent{H225}{(H8735)} unto them, and they will dwell{H3427}{(H8799)} with us. (kjv-strongs#)

Gen 34:23 Shall not their cattle and their substance and every beast of their's be our's? only let us consent unto them, and they will dwell with us. (kjv)

======= Genesis 34:24 ============

Genesis 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.(asv)

Geneza 34:24 Şi lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui, au dat ascultare toţi cei care ieşeau pe poarta cetăţii sale; şi fiecare parte bărbătească a fost circumcisă, toţi cei care au ieşit pe poarta cetăţii sale.(RO)

Genesis 34:24 And unto Hamor{H2544} and unto Shechem{H7927} his son{H1121} hearkened{H8085}{(H8799)} all that went out{H3318}{(H8802)} of the gate{H8179} of his city{H5892}; and every male{H2145} was circumcised{H4135}{(H8735)}, all that went out{H3318}{(H8802)} of the gate{H8179} of his city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city. (kjv)

======= Genesis 34:25 ============

Genesis 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city unawares, and slew all the males.(asv)

Geneza 34:25 ¶ Şi s-a întâmplat în a treia zi, când erau în dureri, că doi dintre fiii lui Iacob, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-a luat fiecare bărbat sabia şi au venit peste cetate în mod cutezător şi au ucis toată partea bărbătească.(RO)

Genesis 34:25 And it came to pass on the third{H7992} day{H3117}, when they were sore{H3510}{(H8802)}, that two{H8147} of the sons{H1121} of Jacob{H3290}, Simeon{H8095} and Levi{H3878}, Dinah's{H1783} brethren{H251}, took{H3947}{(H8799)} each man{H376} his sword{H2719}, and came{H935}{(H8799)} upon the city{H5892} boldly{H983}, and slew{H2026}{(H8799)} all the males{H2145}. (kjv-strongs#)

Gen 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males. (kjv)

======= Genesis 34:26 ============

Genesis 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went forth.(asv)

Geneza 34:26 Şi au ucis pe Hamor şi pe Sihem, fiul lui, cu tăişul sabiei şi au luat pe Dina din casa lui Sihem şi au ieşit.(RO)

Genesis 34:26 And they slew{H2026}{(H8804)} Hamor{H2544} and Shechem{H7927} his son{H1121} with the edge{H6310} of the sword{H2719}, and took{H3947} Dinah{H1783} out{H3947}{(H8799)} of Shechem's{H7927} house{H1004}, and went out{H3318}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went out. (kjv)

======= Genesis 34:27 ============

Genesis 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister.(asv)

Geneza 34:27 Fiii lui Iacob au venit peste cei ucişi şi au prădat cetatea, din cauză că au pângărit pe sora lor.(RO)

Genesis 34:27 The sons{H1121} of Jacob{H3290} came{H935}{(H8804)} upon the slain{H2491}, and spoiled{H962}{(H8799)} the city{H5892}, because they had defiled{H2930}{(H8765)} their sister{H269}. (kjv-strongs#)

Gen 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister. (kjv)

======= Genesis 34:28 ============

Genesis 34:28 They took their flocks and their herds and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field;(asv)

Geneza 34:28 Ei le-au luat oile şi boii lor şi măgarii lor şi ceea ce [era] în cetate şi ceea ce [era] în câmp.(RO)

Genesis 34:28 They took{H3947}{(H8804)} their sheep{H6629}, and their oxen{H1241}, and their asses{H2543}, and that which was in the city{H5892}, and that which was in the field{H7704}, (kjv-strongs#)

Gen 34:28 They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field, (kjv)

======= Genesis 34:29 ============

Genesis 34:29 and all their wealth, and all their little ones and their wives, took they captive and made a prey, even all that was in the house.(asv)

Geneza 34:29 Şi toată averea lor şi pe toţi micuţii lor şi pe soţiile lor i-au luat captivi şi au prădat de asemenea tot ce [era] în casă.(RO)

Genesis 34:29 And all their wealth{H2428}, and all their little ones{H2945}, and their wives{H802} took they captive{H7617}{(H8804)}, and spoiled{H962}{(H8799)} even all that was in the house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 34:29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house. (kjv)

======= Genesis 34:30 ============

Genesis 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and, I being few in number, they will gather themselves together against me and smite me; and I shall be destroyed, I and my house.(asv)

Geneza 34:30 Şi Iacob le-a spus lui Simeon şi lui Levi: Voi m-aţi tulburat să mă faceţi să put printre locuitorii ţării, printre canaaniţi şi periziţi; şi eu, [fiind] mic la număr, se vor aduna împreună împotriva mea şi mă vor ucide; şi voi fi nimicit, eu şi casa mea.(RO)

Genesis 34:30 And Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} to Simeon{H8095} and Levi{H3878}, Ye have troubled{H5916}{(H8804)} me to make me to stink{H887}{(H8687)} among the inhabitants{H3427}{(H8802)} of the land{H776}, among the Canaanites{H3669} and the Perizzites{H6522}: and I being few{H4962} in number{H4557}, they shall gather themselves together{H622}{(H8738)} against me, and slay me{H5221}{(H8689)}; and I shall be destroyed{H8045}{(H8738)}, I and my house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house. (kjv)

======= Genesis 34:31 ============

Genesis 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with a harlot?(asv)

Geneza 34:31 Iar ei au spus: Trebuia să se poarte el cu sora noastră precum cu o curvă?(RO)

Genesis 34:31 And they said{H559}{(H8799)}, Should he deal{H6213}{(H8799)} with our sister{H269} as with an harlot{H2181}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?(kjv)

======= Genesis 35:1 ============

Genesis 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Beth-el, and dwell there: and make there an altar unto God, who appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother.(asv)

Geneza 35:1 Şi Dumnezeu i-a spus lui Iacob: Ridică-te, urcă la Betel şi locuieşte acolo şi fă acolo un altar lui Dumnezeu, care ţi s-a arătat când fugeai din faţa lui Esau, fratele tău.(RO)

Genesis 35:1 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto Jacob{H3290}, Arise{H6965}{(H8798)}, go up{H5927}{(H8798)} to Bethel{H1008}, and dwell{H3427}{(H8798)} there: and make{H6213}{(H8798)} there an altar{H4196} unto God{H410}, that appeared{H7200}{(H8737)} unto thee when thou fleddest{H1272}{(H8800)} from the face{H6440} of Esau{H6215} thy brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 35:1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. (kjv)

======= Genesis 35:2 ============

Genesis 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the foreign gods that are among you, and purify yourselves, and change your garments:(asv)

Geneza 35:2 Atunci Iacob a spus casei lui şi tuturor celor care [erau ]cu el: Puneţi deoparte dumnezeii străini care [sunt ]printre voi şi curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele;(RO)

Genesis 35:2 Then Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his household{H1004}, and to all that were with him, Put away{H5493}{(H8685)} the strange{H5236} gods{H430} that are among you{H8432}, and be clean{H2891}{(H8690)}, and change{H2498}{(H8685)} your garments{H8071}: (kjv-strongs#)

Gen 35:2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments: (kjv)

======= Genesis 35:3 ============

Genesis 35:3 and let us arise, and go up to Beth-el; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went.(asv)

Geneza 35:3 Şi să ne ridicăm şi să urcăm la Betel; şi voi face acolo un altar lui Dumnezeu, care mi-a răspuns în ziua strâmtorării mele şi a fost cu mine în calea pe care am mers.(RO)

Genesis 35:3 And let us arise{H6965}{(H8799)}, and go up{H5927}{(H8799)} to Bethel{H1008}; and I will make{H6213}{(H8799)} there an altar{H4196} unto God{H410}, who answered{H6030}{(H8802)} me in the day{H3117} of my distress{H6869}, and was with me in the way{H1870} which I went{H1980}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:3 And let us arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. (kjv)

======= Genesis 35:4 ============

Genesis 35:4 And they gave unto Jacob all the foreign gods which were in their hand, and the rings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem.(asv)

Geneza 35:4 Şi i-au dat lui Iacob toţi dumnezeii străini care [erau ]în mâna lor şi [toţi ]cerceii care [erau ]în urechile lor; şi Iacob le-a ascuns sub stejarul care [era ]lângă Sihem.(RO)

Genesis 35:4 And they gave{H5414}{(H8799)} unto Jacob{H3290} all the strange{H5236} gods{H430} which were in their hand{H3027}, and all their earrings{H5141} which were in their ears{H241}; and Jacob{H3290} hid{H2934}{(H8799)} them under the oak{H424} which was by Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 35:4 And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. (kjv)

======= Genesis 35:5 ============

Genesis 35:5 And they journeyed: and a terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.(asv)

Geneza 35:5 Şi au călătorit şi teroarea lui Dumnezeu era asupra cetăţilor care [erau ]împrejurul lor şi nu i-au urmărit pe fiii lui Iacob.(RO)

Genesis 35:5 And they journeyed{H5265}{(H8799)}: and the terror{H2847} of God{H430} was upon the cities{H5892} that were round about{H5439} them, and they did not pursue{H7291}{(H8804)} after{H310} the sons{H1121} of Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 35:5 And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. (kjv)

======= Genesis 35:6 ============

Genesis 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan (the same is Beth-el), he and all the people that were with him.(asv)

Geneza 35:6 ¶ Astfel Iacob a venit la Luz, adică Betel, care [este ]în ţara lui Canaan, el şi toţi oamenii care [erau ]cu el.(RO)

Genesis 35:6 So Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} to Luz{H3870}, which is in the land{H776} of Canaan{H3667}, that is, Bethel{H1008}, he and all the people{H5971} that were with him. (kjv-strongs#)

Gen 35:6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Bethel, he and all the people that were with him. (kjv)

======= Genesis 35:7 ============

Genesis 35:7 And he built there an altar, and called the place El-beth-el; because there God was revealed unto him, when he fled from the face of his brother.(asv)

Geneza 35:7 Şi a zidit acolo un altar şi a pus numele acelui loc El-betel, deoarece acolo Dumnezeu i s-a arătat când fugea din faţa fratelui său.(RO)

Genesis 35:7 And he built{H1129}{(H8799)} there an altar{H4196}, and called{H7121}{(H8799)} the place{H4725} Elbethel{H416}: because there God{H430} appeared{H1540}{(H8738)} unto him, when he fled{H1272}{(H8800)} from the face{H6440} of his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 35:7 And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother. (kjv)

======= Genesis 35:8 ============

Genesis 35:8 And Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried below Beth-el under the oak: and the name of it was called Allon-bacuth.(asv)

Geneza 35:8 Dar Debora, dădaca Rebecăi, a murit şi a fost îngropată la poalele Betelului, sub un stejar; şi acestuia i s-a pus numele Alon-Bacut.(RO)

Genesis 35:8 But Deborah{H1683} Rebekah's{H7259} nurse{H3243}{(H8688)} died{H4191}{(H8799)}, and she was buried{H6912}{(H8735)} beneath Bethel{H1008} under an oak{H437}: and the name{H8034} of it was called{H7121}{(H8799)} Allonbachuth{H439}. (kjv-strongs#)

Gen 35:8 But Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak: and the name of it was called Allonbachuth. (kjv)

======= Genesis 35:9 ============

Genesis 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came from Paddan-aram, and blessed him.(asv)

Geneza 35:9 Şi Dumnezeu i s-a arătat lui Iacob din nou, când a ieşit din Padanaram, şi l-a binecuvântat.(RO)

Genesis 35:9 And God{H430} appeared{H7200}{(H8735)} unto Jacob{H3290} again, when he came{H935}{(H8800)} out of Padanaram{H6307}, and blessed{H1288}{(H8762)} him. (kjv-strongs#)

Gen 35:9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him. (kjv)

======= Genesis 35:10 ============

Genesis 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.(asv)

Geneza 35:10 Şi Dumnezeu i-a spus: Numele tău [este ]Iacob, numele tău nu va mai fi chemat Iacob, ci Israel va fi numele tău; şi i-a pus numele Israel.(RO)

Genesis 35:10 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him, Thy name{H8034} is Jacob{H3290}: thy name{H8034} shall not be called{H7121}{(H8735)} any more Jacob{H3290}, but Israel{H3478} shall be thy name{H8034}: and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Israel{H3478}. (kjv-strongs#)

Gen 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel. (kjv)

======= Genesis 35:11 ============

Genesis 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins;(asv)

Geneza 35:11 Şi Dumnezeu i-a spus: Eu [sunt ]Dumnezeul cel Atotputernic, fii roditor şi înmulţeşte-te; o naţiune şi o mulţime de naţiuni vor fi din tine şi împăraţi vor ieşi din coapsele tale;(RO)

Genesis 35:11 And God{H430} said{H559}{(H8799)} unto him, I am God{H410} Almighty{H7706}: be fruitful{H6509}{(H8798)} and multiply{H7235}{(H8798)}; a nation{H1471} and a company{H6951} of nations{H1471} shall be of thee, and kings{H4428} shall come{H3318}{(H8799)} out of thy loins{H2504}; (kjv-strongs#)

Gen 35:11 And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins; (kjv)

======= Genesis 35:12 ============

Genesis 35:12 and the land which I gave unto Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land.(asv)

Geneza 35:12 Şi pământul pe care l-am dat lui Avraam şi Isaac, ţie ţi-l voi da şi seminţei tale după tine îi voi da pământul.(RO)

Genesis 35:12 And the land{H776} which I gave{H5414}{(H8804)} Abraham{H85} and Isaac{H3327}, to thee I will give it{H5414}{(H8799)}, and to thy seed{H2233} after thee{H310} will I give{H5414}{(H8799)} the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 35:12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land. (kjv)

======= Genesis 35:13 ============

Genesis 35:13 And God went up from him in the place where he spake with him.(asv)

Geneza 35:13 Şi Dumnezeu s-a înălţat de la el în locul în care a vorbit cu el.(RO)

Genesis 35:13 And God{H430} went up{H5927}{(H8799)} from him in the place{H4725} where he talked{H1696}{(H8765)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 35:13 And God went up from him in the place where he talked with him. (kjv)

======= Genesis 35:14 ============

Genesis 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he spake with him, a pillar of stone: and he poured out a drink-offering thereon, and poured oil thereon.(asv)

Geneza 35:14 Şi Iacob a pus un stâlp în locul în care a vorbit cu el, un stâlp de piatră, şi a turnat un dar de băutură pe acesta şi a turnat untdelemn pe acesta.(RO)

Genesis 35:14 And Jacob{H3290} set up{H5324}{(H8686)} a pillar{H4676} in the place{H4725} where he talked{H1696}{(H8765)} with him, even a pillar{H4678} of stone{H68}: and he poured{H5258}{(H8686)} a drink offering{H5262} thereon, and he poured{H3332}{(H8799)} oil{H8081} thereon. (kjv-strongs#)

Gen 35:14 And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon. (kjv)

======= Genesis 35:15 ============

Genesis 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Beth-el.(asv)

Geneza 35:15 Şi Iacob a pus numele locului unde Dumnezeu a vorbit cu el, Betel.(RO)

Genesis 35:15 And Jacob{H3290} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the place{H4725} where God{H430} spake{H1696}{(H8765)} with him, Bethel{H1008}. (kjv-strongs#)

Gen 35:15 And Jacob called the name of the place where God spake with him, Bethel. (kjv)

======= Genesis 35:16 ============

Genesis 35:16 And they journeyed from Beth-el; and there was still some distance to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labor.(asv)

Geneza 35:16 ¶ Şi au plecat de la Betel; şi mai era doar puţin drum [până ]să ajungă la Efrata; şi Rahela a intrat în durerile naşterii şi avea travaliu greu.(RO)

Genesis 35:16 And they journeyed{H5265}{(H8799)} from Bethel{H1008}; and there was but{H5750} a little{H3530} way{H776} to come{H935}{(H8800)} to Ephrath{H672}: and Rachel{H7354} travailed{H3205}{(H8799)}, and she had hard{H7185}{(H8762)} labour{H3205}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:16 And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour. (kjv)

======= Genesis 35:17 ============

Genesis 35:17 And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, Fear not; for now thou shalt have another son.(asv)

Geneza 35:17 Şi s-a întâmplat, când era în travaliu greu, că moaşa i-a spus: Nu te teme; vei avea şi acest fiu.(RO)

Genesis 35:17 And it came to pass, when she was in hard{H7185}{(H8687)} labour{H3205}{(H8800)}, that the midwife{H3205}{(H8764)} said{H559}{(H8799)} unto her, Fear{H3372}{(H8799)} not; thou shalt have this son{H1121} also. (kjv-strongs#)

Gen 35:17 And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; thou shalt have this son also. (kjv)

======= Genesis 35:18 ============

Genesis 35:18 And it came to pass, as her soul was departing (for she died), that she called his name Ben-oni: but his father called him Benjamin.(asv)

Geneza 35:18 Şi s-a întâmplat, pe când sufletul ei se îndepărta, (pentru că a murit) că i-a pus numele Benoni; dar tatăl lui i-a pus numele, Beniamin.(RO)

Genesis 35:18 And it came to pass, as her soul{H5315} was in departing{H3318}{(H8800)},(for she died{H4191}{(H8804)}) that she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Benoni{H1126}: but his father{H1} called{H7121}{(H8804)} him Benjamin{H1144}. (kjv-strongs#)

Gen 35:18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin. (kjv)

======= Genesis 35:19 ============

Genesis 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath (the same is Beth-lehem).(asv)

Geneza 35:19 Şi Rahela a murit şi a fost îngropată pe calea spre Efrata, adică[ ]Betleem.(RO)

Genesis 35:19 And Rachel{H7354} died{H4191}{(H8799)}, and was buried{H6912}{(H8735)} in the way{H1870} to Ephrath{H672}, which is Bethlehem{H1035}. (kjv-strongs#)

Gen 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. (kjv)

======= Genesis 35:20 ============

Genesis 35:20 And Jacob set up a pillar upon her grave: the same is the Pillar of Rachel's grave unto this day.(asv)

Geneza 35:20 Şi Iacob a aşezat un stâlp peste mormântul ei, care [este ]stâlpul mormântului Rahelei până în această zi.(RO)

Genesis 35:20 And Jacob{H3290} set{H5324}{(H8686)} a pillar{H4676} upon her grave{H6900}: that is the pillar{H4678} of Rachel's{H7354} grave{H6900} unto this day{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 35:20 And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel's grave unto this day. (kjv)

======= Genesis 35:21 ============

Genesis 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Eder.(asv)

Geneza 35:21 ¶ Şi Israel a plecat şi şi-a întins cortul dincolo de turnul din Edar.(RO)

Genesis 35:21 And Israel{H3478} journeyed{H5265}{(H8799)}, and spread{H5186}{(H8799)} his tent{H168} beyond{H1973} the tower{H4026} of Edar{H4029}. (kjv-strongs#)

Gen 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar. (kjv)

======= Genesis 35:22 ============

Genesis 35:22 And it came to pass, while Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve:(asv)

Geneza 35:22 Şi s-a întâmplat, pe când Israel locuia în acea ţară, că Ruben a mers şi s-a culcat cu Bilha, concubina tatălui său; şi Israel a auzit [aceasta.] Acum fiii lui Iacob erau doisprezece;(RO)

Genesis 35:22 And it came to pass, when Israel{H3478} dwelt{H7931}{(H8800)} in that land{H776}, that Reuben{H7205} went{H3212}{(H8799)} and lay{H7901}{(H8799)} with Bilhah{H1090} his father's{H1} concubine{H6370}: and Israel{H3478} heard{H8085}{(H8799)} it. Now the sons{H1121} of Jacob{H3290} were twelve{H8147}{H6240}: (kjv-strongs#)

Gen 35:22 And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve: (kjv)

======= Genesis 35:23 ============

Genesis 35:23 the sons of Leah: Reuben, Jacob's first-born, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun;(asv)

Geneza 35:23 Fiii Leei: Ruben, întâiul născut al lui Iacob şi Simeon şi Levi şi Iuda şi Isahar şi Zabulon;(RO)

Genesis 35:23 The sons{H1121} of Leah{H3812}; Reuben{H7205}, Jacob's{H3290} firstborn{H1060}, and Simeon{H8095}, and Levi{H3878}, and Judah{H3063}, and Issachar{H3485}, and Zebulun{H2074}: (kjv-strongs#)

Gen 35:23 The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun: (kjv)

======= Genesis 35:24 ============

Genesis 35:24 the sons of Rachel: Joseph and Benjamin;(asv)

Geneza 35:24 Fiii Rahelei: Iosif şi Beniamin;(RO)

Genesis 35:24 The sons{H1121} of Rachel{H7354}; Joseph{H3130}, and Benjamin{H1144}: (kjv-strongs#)

Gen 35:24 The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin: (kjv)

======= Genesis 35:25 ============

Genesis 35:25 and the sons of Bilhah, Rachel's handmaid: Dan and Naphtali;(asv)

Geneza 35:25 Şi fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan şi Neftali;(RO)

Genesis 35:25 And the sons{H1121} of Bilhah{H1090}, Rachel's{H7354} handmaid{H8198}; Dan{H1835}, and Naphtali{H5321}: (kjv-strongs#)

Gen 35:25 And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid; Dan, and Naphtali: (kjv)

======= Genesis 35:26 ============

Genesis 35:26 and the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad and Asher: these are the sons of Jacob, that were born to him in Paddan-aram.(asv)

Geneza 35:26 Şi fiii Zilpei, roaba Leei: Gad şi Aşer; aceştia [sunt ]fiii lui Iacob, care i s-au născut în Padanaram.(RO)

Genesis 35:26 And the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, Leah's{H3812} handmaid{H8198}; Gad{H1410}, and Asher{H836}: these are the sons{H1121} of Jacob{H3290}, which were born{H3205}{(H8795)} to him in Padanaram{H6307}. (kjv-strongs#)

Gen 35:26 And the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram. (kjv)

======= Genesis 35:27 ============

Genesis 35:27 And Jacob came unto Isaac his father to Mamre, to Kiriath-arba (the same is Hebron), where Abraham and Isaac sojourned.(asv)

Geneza 35:27 Şi Iacob a venit la Isaac, tatăl său, la Mamre, în cetatea Arba, adică[ ]Hebron, unde Avraam şi Isaac au locuit temporar.(RO)

Genesis 35:27 And Jacob{H3290} came{H935}{(H8799)} unto Isaac{H3327} his father{H1} unto Mamre{H4471}, unto the city of Arbah{H7153}, which is Hebron{H2275}, where Abraham{H85} and Isaac{H3327} sojourned{H1481}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 35:27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. (kjv)

======= Genesis 35:28 ============

Genesis 35:28 And the days of Isaac were a hundred and fourscore years.(asv)

Geneza 35:28 Şi zilele lui Isaac erau o sută optzeci de ani.(RO)

Genesis 35:28 And the days{H3117} of Isaac{H3327} were an hundred{H3967}{H8141} and fourscore{H8084} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 35:28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years. (kjv)

======= Genesis 35:29 ============

Genesis 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, old and full of days: and Esau and Jacob his sons buried him.(asv)

Geneza 35:29 Şi Isaac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost adunat la poporul său, [fiind ]bătrân şi plin de zile; şi fiii săi, Esau şi Iacob, l-au îngropat.(RO)

Genesis 35:29 And Isaac{H3327} gave up the ghost{H1478}{(H8799)}, and died{H4191}{(H8799)}, and was gathered{H622}{(H8735)} unto his people{H5971}, being old{H2205} and full{H7649} of days{H3117}: and his sons{H1121} Esau{H6215} and Jacob{H3290} buried{H6912}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 35:29 And Isaac gave up the ghost, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.(kjv)

======= Genesis 36:1 ============

Genesis 36:1 Now these are the generations of Esau (the same is Edom).(asv)

Geneza 36:1 Acum acestea [sunt] generaţiile lui Esau, care [este ]Edom.(RO)

Genesis 36:1 Now these are the generations{H8435} of Esau{H6215}, who is Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:1 Now these are the generations of Esau, who is Edom. (kjv)

======= Genesis 36:2 ============

Genesis 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan: Adah the daughter of Elon the Hittite, and Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon the Hivite,(asv)

Geneza 36:2 Esau şi-a luat soţiile lui dintre fiicele lui Canaan: Ada, fiica lui Elon hititul, şi Oholibama, fiica Anei, fiica lui Ţibeon hivitul.(RO)

Genesis 36:2 Esau{H6215} took{H3947}{(H8804)} his wives{H802} of the daughters{H1323} of Canaan{H3667}; Adah{H5711} the daughter{H1323} of Elon{H356} the Hittite{H2850}, and Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034} the daughter{H1323} of Zibeon{H6649} the Hivite{H2340}; (kjv-strongs#)

Gen 36:2 Esau took his wives of the daughters of Canaan; Adah the daughter of Elon the Hittite, and Aholibamah the daughter of Anah the daughter of Zibeon the Hivite; (kjv)

======= Genesis 36:3 ============

Genesis 36:3 and Basemath Ishmael's daughter, sister of Nebaioth.(asv)

Geneza 36:3 Şi Basmat, fiica lui Ismael, sora lui Nebaiot.(RO)

Genesis 36:3 And Bashemath{H1315} Ishmael's{H3458} daughter{H1323}, sister{H269} of Nebajoth{H5032}. (kjv-strongs#)

Gen 36:3 And Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth. (kjv)

======= Genesis 36:4 ============

Genesis 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Basemath bare Reuel;(asv)

Geneza 36:4 Şi Ada i-a născut lui Esau pe[ ]Elifaz; şi Basmat a născut pe Reuel;(RO)

Genesis 36:4 And Adah{H5711} bare{H3205}{(H8799)} to Esau{H6215} Eliphaz{H464}; and Bashemath{H1315} bare{H3205}{(H8804)} Reuel{H7467}; (kjv-strongs#)

Gen 36:4 And Adah bare to Esau Eliphaz; and Bashemath bare Reuel; (kjv)

======= Genesis 36:5 ============

Genesis 36:5 and Oholibamah bare Jeush, and Jalam, and Korah: these are the sons of Esau, that were born unto him in the land of Canaan.(asv)

Geneza 36:5 Şi Oholibama a născut pe Ieuş şi Iaalam şi Core; aceştia [sunt ]fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara lui Canaan.(RO)

Genesis 36:5 And Aholibamah{H173} bare{H3205}{(H8804)} Jeush{H3274}, and Jaalam{H3281}, and Korah{H7141}: these are the sons{H1121} of Esau{H6215}, which were born{H3205}{(H8795)} unto him in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 36:5 And Aholibamah bare Jeush, and Jaalam, and Korah: these are the sons of Esau, which were born unto him in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 36:6 ============

Genesis 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the souls of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his possessions, which he had gathered in the land of Canaan; and went into a land away from his brother Jacob.(asv)

Geneza 36:6 ¶ Şi Esau şi-a luat soţiile şi fiii lui şi fiicele lui şi toate persoanele din casa lui şi vitele lui şi toate animalele lui şi toată averea lui pe care a dobândit-o în ţara lui Canaan; şi a plecat într-un [alt] ţinut din faţa fratelui său, Iacob.(RO)

Genesis 36:6 And Esau{H6215} took{H3947}{(H8799)} his wives{H802}, and his sons{H1121}, and his daughters{H1323}, and all the persons{H5315} of his house{H1004}, and his cattle{H4735}, and all his beasts{H929}, and all his substance{H7075}, which he had got{H7408}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}; and went{H3212}{(H8799)} into the country{H776} from the face{H6440} of his brother{H251} Jacob{H3290}. (kjv-strongs#)

Gen 36:6 And Esau took his wives, and his sons, and his daughters, and all the persons of his house, and his cattle, and all his beasts, and all his substance, which he had got in the land of Canaan; and went into the country from the face of his brother Jacob. (kjv)

======= Genesis 36:7 ============

Genesis 36:7 For their substance was too great for them to dwell together; and the land of their sojournings could not bear them because of their cattle.(asv)

Geneza 36:7 Fiindcă bogăţiile lor erau prea mari ca ei să poată locui împreună; şi ţara în care ei erau străini nu putea să îi ţină din cauza vitelor lor.(RO)

Genesis 36:7 For their riches{H7399} were more{H7227} than that they might dwell{H3427}{(H8800)} together{H3162}; and the land{H776} wherein they were strangers{H4033} could{H3201}{(H8804)} not bear{H5375}{(H8800)} them because{H6440} of their cattle{H4735}. (kjv-strongs#)

Gen 36:7 For their riches were more than that they might dwell together; and the land wherein they were strangers could not bear them because of their cattle. (kjv)

======= Genesis 36:8 ============

Genesis 36:8 And Esau dwelt in mount Seir: Esau is Edom.(asv)

Geneza 36:8 Astfel a locuit Esau în muntele Seir; Esau [este ]Edom.(RO)

Genesis 36:8 Thus dwelt{H3427}{(H8799)} Esau{H6215} in mount{H2022} Seir{H8165}: Esau{H6215} is Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:8 Thus dwelt Esau in mount Seir: Esau is Edom. (kjv)

======= Genesis 36:9 ============

Genesis 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir:(asv)

Geneza 36:9 ¶ Şi acestea [sunt] generaţiile lui Esau, tatăl Edomiţilor, în muntele Seir,(RO)

Genesis 36:9 And these are the generations{H8435} of Esau{H6215} the father{H1} of the Edomites{H123} in mount{H2022} Seir{H8165}: (kjv-strongs#)

Gen 36:9 And these are the generations of Esau the father of the Edomites in mount Seir: (kjv)

======= Genesis 36:10 ============

Genesis 36:10 these are the names of Esau's sons: Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Basemath the wife of Esau.(asv)

Geneza 36:10 Şi acestea [sunt] numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, soţia lui Esau; Reuel, fiul lui Basmat, soţia lui Esau.(RO)

Genesis 36:10 These are the names{H8034} of Esau's{H6215} sons{H1121}; Eliphaz{H464} the son{H1121} of Adah{H5711} the wife{H802} of Esau{H6215}, Reuel{H7467} the son{H1121} of Bashemath{H1315} the wife{H802} of Esau{H6215}. (kjv-strongs#)

Gen 36:10 These are the names of Esau's sons; Eliphaz the son of Adah the wife of Esau, Reuel the son of Bashemath the wife of Esau. (kjv)

======= Genesis 36:11 ============

Genesis 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.(asv)

Geneza 36:11 Şi fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo şi Gatam şi Chenaz.(RO)

Genesis 36:11 And the sons{H1121} of Eliphaz{H464} were Teman{H8487}, Omar{H201}, Zepho{H6825}, and Gatam{H1609}, and Kenaz{H7073}. (kjv-strongs#)

Gen 36:11 And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz. (kjv)

======= Genesis 36:12 ============

Genesis 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these are the sons of Adah, Esau's wife.(asv)

Geneza 36:12 Şi Timna era concubina lui Elifaz, fiul lui Esau; şi i-a născut lui Elifaz pe Amalec; aceştia [au fost ]fiii Adei, soţia lui Esau.(RO)

Genesis 36:12 And Timna{H8555} was concubine{H6370} to Eliphaz{H464} Esau's{H6215} son{H1121}; and she bare{H3205}{(H8799)} to Eliphaz{H464} Amalek{H6002}: these were the sons{H1121} of Adah{H5711} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:12 And Timna was concubine to Eliphaz Esau's son; and she bare to Eliphaz Amalek: these were the sons of Adah Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:13 ============

Genesis 36:13 And these are the sons of Reuel: Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Basemath, Esau's wife.(asv)

Geneza 36:13 Şi aceştia [sunt ]fiii lui Reuel: Nahat şi Zerah, Şama şi Miza; aceştia au fost fiii lui Basmat, soţia lui Esau.(RO)

Genesis 36:13 And these are the sons{H1121} of Reuel{H7467}; Nahath{H5184}, and Zerah{H2226}, Shammah{H8048}, and Mizzah{H4199}: these were the sons{H1121} of Bashemath{H1315} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:13 And these are the sons of Reuel; Nahath, and Zerah, Shammah, and Mizzah: these were the sons of Bashemath Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:14 ============

Genesis 36:14 And these were the sons of Oholibamah the daughter of Anah, the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jalam, and Korah.(asv)

Geneza 36:14 Şi aceştia au fost fiii Oholibamei, fiica Anei, fiica lui Ţibeon, soţia lui Esau; şi i-a născut lui Esau, pe Ieuş şi Iaalam şi Core.(RO)

Genesis 36:14 And these were the sons{H1121} of Aholibamah{H173}, the daughter{H1323} of Anah{H6034} the daughter{H1323} of Zibeon{H6649}, Esau's{H6215} wife{H802}: and she bare{H3205}{(H8799)} to Esau{H6215} Jeush{H3274}, and Jaalam{H3281}, and Korah{H7141}. (kjv-strongs#)

Gen 36:14 And these were the sons of Aholibamah, the daughter of Anah the daughter of Zibeon, Esau's wife: and she bare to Esau Jeush, and Jaalam, and Korah. (kjv)

======= Genesis 36:15 ============

Genesis 36:15 These are the chiefs of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the first-born of Esau: chief Teman, chief Omar, chief Zepho, chief Kenaz,(asv)

Geneza 36:15 Aceştia [au fost ]conducătorii fiilor lui Esau: fiii lui Elifaz, întâiul născut [fiu ]al lui Esau, conducătorul Teman, conducătorul Omar, conducătorul Ţefo, conducătorul Chenaz,(RO)

Genesis 36:15 These were dukes{H441} of the sons{H1121} of Esau{H6215}: the sons{H1121} of Eliphaz{H464} the firstborn{H1060} son of Esau{H6215}; duke{H441} Teman{H8487}, duke{H441} Omar{H201}, duke{H441} Zepho{H6825}, duke{H441} Kenaz{H7073}, (kjv-strongs#)

Gen 36:15 These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz, (kjv)

======= Genesis 36:16 ============

Genesis 36:16 chief Korah, chief Gatam, chief Amalek: these are the chiefs that came of Eliphaz in the land of Edom; these are the sons of Adah.(asv)

Geneza 36:16 Conducătorul Core, conducătorul Gatam [şi ]conducătorul Amalec; aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din Elifaz în ţara lui Edom; aceştia [au fost ]fiii Adei.(RO)

Genesis 36:16 Duke{H441} Korah{H7141}, duke{H441} Gatam{H1609}, and duke{H441} Amalek{H6002}: these are the dukes{H441} that came of Eliphaz{H464} in the land{H776} of Edom{H123}; these were the sons{H1121} of Adah{H5711}. (kjv-strongs#)

Gen 36:16 Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah. (kjv)

======= Genesis 36:17 ============

Genesis 36:17 And these are the sons of Reuel, Esau's son: chief Nahath, chief Zerah, chief Shammah, chief Mizzah: these are the chiefs that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Basemath, Esau's wife.(asv)

Geneza 36:17 Şi aceştia [sunt ]fiii lui Reuel, fiul lui Esau; conducătorul Nahat, conducătorul Zerah, conducătorul Şama, conducătorul Miza; aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din Reuel în ţara lui Edom; aceştia [sunt ]fiii lui Basmat, soţia lui Esau.(RO)

Genesis 36:17 And these are the sons{H1121} of Reuel{H7467} Esau's{H6215} son{H1121}; duke{H441} Nahath{H5184}, duke{H441} Zerah{H2226}, duke{H441} Shammah{H8048}, duke{H441} Mizzah{H4199}: these are the dukes{H441} that came of Reuel{H7467} in the land{H776} of Edom{H123}; these are the sons{H1121} of Bashemath{H1315} Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:17 And these are the sons of Reuel Esau's son; duke Nahath, duke Zerah, duke Shammah, duke Mizzah: these are the dukes that came of Reuel in the land of Edom; these are the sons of Bashemath Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:18 ============

Genesis 36:18 And these are the sons of Oholibamah, Esau's wife: chief Jeush, chief Jalam, chief Korah: these are the chiefs that came of Oholibamah the daughter of Anah, Esau's wife.(asv)

Geneza 36:18 Şi aceştia [sunt ]fiii Oholibamei, soţia lui Esau, conducătorul Ieuş, conducătorul Iaalam, conducătorul Core; aceştia [au fost ]conducătorii [care au ieşit ]din Oholibama, fiica Anei, soţia lui Esau.(RO)

Genesis 36:18 And these are the sons{H1121} of Aholibamah{H173} Esau's{H6215} wife{H802}; duke{H441} Jeush{H3266}, duke{H441} Jaalam{H3281}, duke{H441} Korah{H7141}: these were the dukes{H441} that came of Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034}, Esau's{H6215} wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 36:18 And these are the sons of Aholibamah Esau's wife; duke Jeush, duke Jaalam, duke Korah: these were the dukes that came of Aholibamah the daughter of Anah, Esau's wife. (kjv)

======= Genesis 36:19 ============

Genesis 36:19 These are the sons of Esau, and these are their chiefs: the same is Edom.(asv)

Geneza 36:19 Aceştia [sunt ]fiii lui Esau, care [este ]Edom, şi aceştia [sunt ]conducătorii lor.(RO)

Genesis 36:19 These are the sons{H1121} of Esau{H6215}, who is Edom{H123}, and these are their dukes{H441}. (kjv-strongs#)

Gen 36:19 These are the sons of Esau, who is Edom, and these are their dukes. (kjv)

======= Genesis 36:20 ============

Genesis 36:20 These are the sons of Seir the Horite, the inhabitants of the land: Lotan and Shobal and Zibeon and Anah,(asv)

Geneza 36:20 ¶ Aceştia [sunt] fiii lui Seir horitul, care au locuit ţara: Lotan şi Şobal şi Ţibeon şi Ana,(RO)

Genesis 36:20 These are the sons{H1121} of Seir{H8165} the Horite{H2752}, who inhabited{H3427}{(H8802)} the land{H776}; Lotan{H3877}, and Shobal{H7732}, and Zibeon{H6649}, and Anah{H6034}, (kjv-strongs#)

Gen 36:20 These are the sons of Seir the Horite, who inhabited the land; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, (kjv)

======= Genesis 36:21 ============

Genesis 36:21 and Dishon and Ezer and Dishan: these are the chiefs that came of the Horites, the children of Seir in the land of Edom.(asv)

Geneza 36:21 Şi Dişon şi Eţer şi Dişan; aceştia [sunt ]conducătorii horiţilor, copiii lui Seir în ţara lui Edom.(RO)

Genesis 36:21 And Dishon{H1787}, and Ezer{H687}, and Dishan{H1789}: these are the dukes{H441} of the Horites{H2752}, the children{H1121} of Seir{H8165} in the land{H776} of Edom{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:21 And Dishon, and Ezer, and Dishan: these are the dukes of the Horites, the children of Seir in the land of Edom. (kjv)

======= Genesis 36:22 ============

Genesis 36:22 And the children of Lotan were Hori and Heman; and Lotan's sister was Timna.(asv)

Geneza 36:22 Şi copiii lui Lotan au fost Hori şi Hemam; şi sora lui Lotan [a fost ]Timna.(RO)

Genesis 36:22 And the children{H1121} of Lotan{H3877} were Hori{H2753} and Hemam{H1967}; and Lotan's{H3877} sister{H269} was Timna{H8555}. (kjv-strongs#)

Gen 36:22 And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna. (kjv)

======= Genesis 36:23 ============

Genesis 36:23 And these are the children of Shobal: Alvan and Manahath and Ebal, Shepho and Onam.(asv)

Geneza 36:23 Şi copiii lui Şobal [au fost ]aceştia: Alvan şi Manahat şi Ebal, Şefo şi Onam.(RO)

Genesis 36:23 And the children{H1121} of Shobal{H7732} were these; Alvan{H5935}, and Manahath{H4506}, and Ebal{H5858}, Shepho{H8195}, and Onam{H208}. (kjv-strongs#)

Gen 36:23 And the children of Shobal were these; Alvan, and Manahath, and Ebal, Shepho, and Onam. (kjv)

======= Genesis 36:24 ============

Genesis 36:24 And these are the children of Zibeon: Aiah and Anah; this is Anah who found the hot springs in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.(asv)

Geneza 36:24 Şi aceştia [sunt ]copiii lui Ţibeon: deopotrivă Aia şi Ana; acesta [a fost] [acel ]Ana care a găsit catârii în pustie, pe când hrănea măgarii lui Ţibeon, tatăl său.(RO)

Genesis 36:24 And these are the children{H1121} of Zibeon{H6649}; both Ajah{H345}, and Anah{H6034}: this was that Anah{H6034} that found{H4672}{(H8804)} the mules{H3222} in the wilderness{H4057}, as he fed{H7462}{(H8800)} the asses{H2543} of Zibeon{H6649} his father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 36:24 And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father. (kjv)

======= Genesis 36:25 ============

Genesis 36:25 And these are the children of Anah: Dishon and Oholibamah the daughter of Anah.(asv)

Geneza 36:25 Şi copiii lui Ana [au fost ]aceştia: Dişon şi Oholibama, fiica Anei.(RO)

Genesis 36:25 And the children{H1121} of Anah{H6034} were these; Dishon{H1787}, and Aholibamah{H173} the daughter{H1323} of Anah{H6034}. (kjv-strongs#)

Gen 36:25 And the children of Anah were these; Dishon, and Aholibamah the daughter of Anah. (kjv)

======= Genesis 36:26 ============

Genesis 36:26 And these are the children of Dishon: Hemdan and Eshban and Ithran and Cheran.(asv)

Geneza 36:26 Şi aceştia [sunt ]copiii lui Dişon: Hemdan şi Eşban şi Itran şi Cheran.(RO)

Genesis 36:26 And these are the children{H1121} of Dishon{H1787}; Hemdan{H2533}, and Eshban{H790}, and Ithran{H3506}, and Cheran{H3763}. (kjv-strongs#)

Gen 36:26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran. (kjv)

======= Genesis 36:27 ============

Genesis 36:27 These are the children of Ezer: Bilhan and Zaavan and Akan.(asv)

Geneza 36:27 Copiii lui Eţer [sunt ]aceştia: Bilhan şi Zaavan şi Acan.(RO)

Genesis 36:27 The children{H1121} of Ezer{H687} are these; Bilhan{H1092}, and Zaavan{H2190}, and Akan{H6130}. (kjv-strongs#)

Gen 36:27 The children of Ezer are these; Bilhan, and Zaavan, and Akan. (kjv)

======= Genesis 36:28 ============

Genesis 36:28 These are the children of Dishan: Uz and Aran.(asv)

Geneza 36:28 Copiii lui Dişan [sunt ]aceştia: Uz şi Aran.(RO)

Genesis 36:28 The children{H1121} of Dishan{H1789} are these; Uz{H5780}, and Aran{H765}. (kjv-strongs#)

Gen 36:28 The children of Dishan are these; Uz, and Aran. (kjv)

======= Genesis 36:29 ============

Genesis 36:29 These are the chiefs that came of the Horites: chief Lotan, chief Shobal, chief Zibeon, chief Anah,(asv)

Geneza 36:29 Aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din horiţi: conducătorul Lotan, conducătorul Şobal, conducătorul Ţibeon, conducătorul Ana,(RO)

Genesis 36:29 These are the dukes{H441} that came of the Horites{H2752}; duke{H441} Lotan{H3877}, duke{H441} Shobal{H7732}, duke{H441} Zibeon{H6649}, duke{H441} Anah{H6034}, (kjv-strongs#)

Gen 36:29 These are the dukes that came of the Horites; duke Lotan, duke Shobal, duke Zibeon, duke Anah, (kjv)

======= Genesis 36:30 ============

Genesis 36:30 chief Dishon, chief Ezer, chief Dishan: these are the chiefs that came of the Horites, according to their chiefs in the land of Seir.(asv)

Geneza 36:30 Conducătorul Dişon, conducătorul Eţer, conducătorul Dişan; aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din Hori, printre conducătorii lor în ţara lui Seir.(RO)

Genesis 36:30 Duke{H441} Dishon{H1787}, duke{H441} Ezer{H687}, duke{H441} Dishan{H1789}: these are the dukes{H441} that came of Hori{H2753}, among their dukes{H441} in the land{H776} of Seir{H8165}. (kjv-strongs#)

Gen 36:30 Duke Dishon, duke Ezer, duke Dishan: these are the dukes that came of Hori, among their dukes in the land of Seir. (kjv)

======= Genesis 36:31 ============

Genesis 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel.(asv)

Geneza 36:31 ¶ Şi aceştia [sunt ]împăraţii care au domnit în ţara lui Edom, înainte să domnească vreun împărat peste copiii lui Israel.(RO)

Genesis 36:31 And these are the kings{H4428} that reigned{H4427}{(H8804)} in the land{H776} of Edom{H123}, before{H6440} there reigned{H4427}{(H8800)} any king{H4428} over the children{H1121} of Israel{H3478}. (kjv-strongs#)

Gen 36:31 And these are the kings that reigned in the land of Edom, before there reigned any king over the children of Israel. (kjv)

======= Genesis 36:32 ============

Genesis 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom; and the name of his city was Dinhabah.(asv)

Geneza 36:32 Şi Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; şi numele cetăţii lui [a fost ]Dinhaba.(RO)

Genesis 36:32 And Bela{H1106} the son{H1121} of Beor{H1160} reigned{H4427}{(H8799)} in Edom{H123}: and the name{H8034} of his city{H5892} was Dinhabah{H1838}. (kjv-strongs#)

Gen 36:32 And Bela the son of Beor reigned in Edom: and the name of his city was Dinhabah. (kjv)

======= Genesis 36:33 ============

Genesis 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.(asv)

Geneza 36:33 Şi Bela a murit; şi Iobab, fiul lui Zerah al lui Boţra, a domnit în locul lui.(RO)

Genesis 36:33 And Bela{H1106} died{H4191}{(H8799)}, and Jobab{H3103} the son{H1121} of Zerah{H2226} of Bozrah{H1224} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:33 And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:34 ============

Genesis 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.(asv)

Geneza 36:34 Şi Iobab a murit; şi Huşam, din ţara lui Temani, a domnit în locul lui.(RO)

Genesis 36:34 And Jobab{H3103} died{H4191}{(H8799)}, and Husham{H2367} of the land{H776} of Temani{H8489} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:34 And Jobab died, and Husham of the land of Temani reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:35 ============

Genesis 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.(asv)

Geneza 36:35 Şi Huşam a murit; şi Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madian în câmpul lui Moab, a domnit în locul lui; şi numele cetăţii lui [a fost ]Avit.(RO)

Genesis 36:35 And Husham{H2367} died{H4191}{(H8799)}, and Hadad{H1908} the son{H1121} of Bedad{H911}, who smote{H5221}{(H8688)} Midian{H4080} in the field{H7704} of Moab{H4124}, reigned{H4427}{(H8799)} in his stead: and the name{H8034} of his city{H5892} was Avith{H5762}. (kjv-strongs#)

Gen 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. (kjv)

======= Genesis 36:36 ============

Genesis 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.(asv)

Geneza 36:36 Şi Hadad a murit; şi Samla, din Masreca, a domnit în locul lui.(RO)

Genesis 36:36 And Hadad{H1908} died{H4191}{(H8799)}, and Samlah{H8072} of Masrekah{H4957} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:36 And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:37 ============

Genesis 36:37 And Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his stead.(asv)

Geneza 36:37 Şi Samla a murit; şi Saul, din Rehobot, [de lângă ]râu, a domnit în locul lui.(RO)

Genesis 36:37 And Samlah{H8072} died{H4191}{(H8799)}, and Saul{H7586} of Rehoboth{H7344} by the river{H5104} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:37 And Samlah died, and Saul of Rehoboth by the river reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:38 ============

Genesis 36:38 And Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.(asv)

Geneza 36:38 Şi Saul a murit; şi Baal-Hanan, fiul lui Ahbor, a domnit în locul lui.(RO)

Genesis 36:38 And Saul{H7586} died{H4191}{(H8799)}, and Baalhanan{H1177} the son{H1121} of Achbor{H5907} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead. (kjv-strongs#)

Gen 36:38 And Saul died, and Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead. (kjv)

======= Genesis 36:39 ============

Genesis 36:39 And Baal-hanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.(asv)

Geneza 36:39 Şi Baal-Hanan, fiul lui Ahbor, a murit; şi Hadar a domnit în locul lui şi numele cetăţii lui [a fost ]Pau; şi numele soţiei lui [a fost ]Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.(RO)

Genesis 36:39 And Baalhanan{H1177} the son{H1121} of Achbor{H5907} died{H4191}{(H8799)}, and Hadar{H1924} reigned{H4427}{(H8799)} in his stead: and the name{H8034} of his city{H5892} was Pau{H6464}; and his wife's{H802} name{H8034} was Mehetabel{H4105}, the daughter{H1323} of Matred{H4308}, the daughter{H1323} of Mezahab{H4314}. (kjv-strongs#)

Gen 36:39 And Baalhanan the son of Achbor died, and Hadar reigned in his stead: and the name of his city was Pau; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. (kjv)

======= Genesis 36:40 ============

Genesis 36:40 And these are the names of the chiefs that came of Esau, according to their families, after their places, by their names: chief Timna, chief Alvah, chief Jetheth,(asv)

Geneza 36:40 Şi acestea [sunt] numele conducătorilor [care au ieşit ]din Esau, conform cu familiile lor, după locurile lor, pe numele lor: conducătorul Timna, conducătorul Alva, conducătorul Iete,(RO)

Genesis 36:40 And these are the names{H8034} of the dukes{H441} that came of Esau{H6215}, according to their families{H4940}, after their places{H4725}, by their names{H8034}; duke{H441} Timnah{H8555}, duke{H441} Alvah{H5933}, duke{H441} Jetheth{H3509}, (kjv-strongs#)

Gen 36:40 And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth, (kjv)

======= Genesis 36:41 ============

Genesis 36:41 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,(asv)

Geneza 36:41 Conducătorul Oholibama, conducătorul Ela, conducătorul Pinon,(RO)

Genesis 36:41 Duke{H441} Aholibamah{H173}, duke{H441} Elah{H425}, duke{H441} Pinon{H6373}, (kjv-strongs#)

Gen 36:41 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon, (kjv)

======= Genesis 36:42 ============

Genesis 36:42 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,(asv)

Geneza 36:42 Conducătorul Chenaz, conducătorul Teman, conducătorul Mibţar,(RO)

Genesis 36:42 Duke{H441} Kenaz{H7073}, duke{H441} Teman{H8487}, duke{H441} Mibzar{H4014}, (kjv-strongs#)

Gen 36:42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar, (kjv)

======= Genesis 36:43 ============

Genesis 36:43 chief Magdiel, chief Iram: these are the chiefs of Edom, according to their habitations in the land of their possession. This is Esau, the father of the Edomites.(asv)

Geneza 36:43 Conducătorul Magdiel, conducătorul Iram; aceştia [sunt ]conducătorii lui Edom, conform cu locuinţele lor în ţara stăpânirii lor; el [este ]Esau, tatăl edomiţilor.(RO)

Genesis 36:43 Duke{H441} Magdiel{H4025}, duke{H441} Iram{H5902}: these be the dukes{H441} of Edom{H123}, according to their habitations{H4186} in the land{H776} of their possession{H272}: he is Esau{H6215} the father{H1} of the Edomites{H123}. (kjv-strongs#)

Gen 36:43 Duke Magdiel, duke Iram: these be the dukes of Edom, according to their habitations in the land of their possession: he is Esau the father of the Edomites.(kjv)

======= Genesis 37:1 ============

Genesis 37:1 And Jacob dwelt in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan.(asv)

Geneza 37:1 Şi Iacob a locuit în ţara în care tatăl său a fost străin, în ţara lui Canaan.(RO)

Genesis 37:1 And Jacob{H3290} dwelt{H3427}{(H8799)} in the land{H776} wherein his father{H1} was a stranger{H4033}, in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 37:1 And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 37:2 ============

Genesis 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and he was a lad with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives: and Joseph brought the evil report of them unto their father.(asv)

Geneza 37:2 Acestea [sunt ]generaţiile lui Iacob. Iosif, [fiind ]în vârstă de şaptesprezece ani, păştea turma cu fraţii săi; şi băiatul [era ]cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, soţiile tatălui său; şi Iosif a adus tatălui său vorbirea lor rea.(RO)

Genesis 37:2 These are the generations{H8435} of Jacob{H3290}. Joseph{H3130}, being seventeen{H6240}{H7651} years{H8141} old{H1121}, was feeding{H7462}{(H8802)} the flock{H6629} with his brethren{H251}; and the lad{H5288} was with the sons{H1121} of Bilhah{H1090}, and with the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, his father's{H1} wives{H802}: and Joseph{H3130} brought{H935}{(H8686)} unto his father{H1} their evil{H7451} report{H1681}. (kjv-strongs#)

Gen 37:2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren; and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives: and Joseph brought unto his father their evil report. (kjv)

======= Genesis 37:3 ============

Genesis 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colors.(asv)

Geneza 37:3 Acum Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi copiii lui, deoarece el [era ]fiul bătrâneţii sale; şi i-a făcut o haină pestriţă.(RO)

Genesis 37:3 Now Israel{H3478} loved{H157}{(H8804)} Joseph{H3130} more than all his children{H1121}, because he was the son{H1121} of his old age{H2208}: and he made{H6213}{(H8804)} him a coat{H3801} of many colours{H6446}. (kjv-strongs#)

Gen 37:3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age: and he made him a coat of many colours. (kjv)

======= Genesis 37:4 ============

Genesis 37:4 And his brethren saw that their father loved him more than all his brethren; and they hated him, and could not speak peaceably unto him.(asv)

Geneza 37:4 Şi când fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii săi, l-au urât şi nu puteau să îi vorbească paşnic.(RO)

Genesis 37:4 And when his brethren{H251} saw{H7200}{(H8799)} that their father{H1} loved{H157}{(H8804)} him more than all his brethren{H251}, they hated{H8130}{(H8799)} him, and could{H3201}{(H8804)} not speak{H1696}{(H8763)} peaceably{H7965} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 37:4 And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. (kjv)

======= Genesis 37:5 ============

Genesis 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren: and they hated him yet the more.(asv)

Geneza 37:5 ¶ Şi Iosif a visat un vis şi [l-]a spus fraţilor săi şi ei l-au urât încă şi mai mult.(RO)

Genesis 37:5 And Joseph{H3130} dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472}, and he told{H5046}{(H8686)} it his brethren{H251}: and they hated{H8130}{(H8800)} him yet the more{H3254}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:5 And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren: and they hated him yet the more. (kjv)

======= Genesis 37:6 ============

Genesis 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:(asv)

Geneza 37:6 Şi le-a spus: Ascultaţi, vă rog, acest vis pe care l-am visat:(RO)

Genesis 37:6 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Hear{H8085}{(H8798)}, I pray you, this dream{H2472} which I have dreamed{H2492}{(H8804)}: (kjv-strongs#)

Gen 37:6 And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed: (kjv)

======= Genesis 37:7 ============

Genesis 37:7 for, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves came round about, and made obeisance to my sheaf.(asv)

Geneza 37:7 Şi, iată, noi legam snopi în câmp şi, iată, snopul meu s-a ridicat şi a stat chiar drept în picioare; şi, iată, snopii voştri au stat de jur împrejur şi se prosternau snopului meu.(RO)

Genesis 37:7 For, behold, we were binding{H481}{(H8764)}{H8432} sheaves{H485} in the field{H7704}, and, lo, my sheaf{H485} arose{H6965}{(H8804)}, and also stood upright{H5324}{(H8738)}; and, behold, your sheaves{H485} stood round about{H5437}{(H8799)}, and made obeisance{H7812}{(H8691)} to my sheaf{H485}. (kjv-strongs#)

Gen 37:7 For, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. (kjv)

======= Genesis 37:8 ============

Genesis 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words.(asv)

Geneza 37:8 Şi fraţii lui i-au spus: Vei domni într-adevăr peste noi? Sau vei avea într-adevăr stăpânire peste noi? Şi l-au urât încă şi mai mult pentru visele lui şi pentru cuvintele lui.(RO)

Genesis 37:8 And his brethren{H251} said{H559}{(H8799)} to him, Shalt thou indeed{H4427}{(H8800)} reign{H4427}{(H8799)} over us? or shalt thou indeed{H4910}{(H8800)} have dominion{H4910}{(H8799)} over us? And they hated{H8130}{(H8800)} him yet the more{H3254}{(H8686)} for his dreams{H2472}, and for his words{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 37:8 And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words. (kjv)

======= Genesis 37:9 ============

Genesis 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said, Behold, I have dreamed yet a dream: and, behold, the sun and the moon and eleven stars made obeisance to me.(asv)

Geneza 37:9 Şi a visat încă un vis şi l-a spus fraţilor săi şi a zis: Iată, am visat încă un vis; şi, iată, soarele şi luna şi unsprezece stele mi s-au prosternat.(RO)

Genesis 37:9 And he dreamed{H2492}{(H8799)} yet another{H312} dream{H2472}, and told{H5608}{(H8762)} it his brethren{H251}, and said{H559}{(H8799)}, Behold, I have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472} more; and, behold, the sun{H8121} and the moon{H3394} and the eleven{H6240}{H259} stars{H3556} made obeisance{H7812}{(H8693)} to me. (kjv-strongs#)

Gen 37:9 And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more; and, behold, the sun and the moon and the eleven stars made obeisance to me. (kjv)

======= Genesis 37:10 ============

Genesis 37:10 And he told it to his father, and to his brethren; and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth?(asv)

Geneza 37:10 Şi [l-]a spus tatălui său şi fraţilor săi şi tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: Ce [este ]acest vis pe care l-ai visat? Vom veni eu şi mama ta şi fraţii tăi, într-adevăr, să ne prosternăm ţie până la pământ?(RO)

Genesis 37:10 And he told{H5608}{(H8762)} it to his father{H1}, and to his brethren{H251}: and his father{H1} rebuked{H1605}{(H8799)} him, and said{H559}{(H8799)} unto him, What is this dream{H2472} that thou hast dreamed{H2492}{(H8804)}? Shall I and thy mother{H517} and thy brethren{H251} indeed{H935}{(H8800)} come{H935}{(H8799)} to bow down{H7812}{(H8692)} ourselves to thee to the earth{H776}? (kjv-strongs#)

Gen 37:10 And he told it to his father, and to his brethren: and his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? (kjv)

======= Genesis 37:11 ============

Genesis 37:11 And his brethren envied him; but his father kept the saying in mind.(asv)

Geneza 37:11 Şi fraţii lui l-au invidiat, dar tatăl său a dat atenţie acestei spuse.(RO)

Genesis 37:11 And his brethren{H251} envied{H7065}{(H8762)} him; but his father{H1} observed{H8104}{(H8804)} the saying{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 37:11 And his brethren envied him; but his father observed the saying. (kjv)

======= Genesis 37:12 ============

Genesis 37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem.(asv)

Geneza 37:12 ¶ Şi fraţii lui au mers să pască turma tatălui lor în Sihem.(RO)

Genesis 37:12 And his brethren{H251} went{H3212}{(H8799)} to feed{H7462}{(H8800)} their father's{H1} flock{H6629} in Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 37:12 And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. (kjv)

======= Genesis 37:13 ============

Genesis 37:13 And Israel said unto Joseph, Are not thy brethren feeding the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I.(asv)

Geneza 37:13 Şi Israel i-a spus lui Iosif: Nu pasc fraţii tăi [turma ]în Sihem? Vino şi te voi trimite la ei. Iar el i-a spus: Iată-mă[.](RO)

Genesis 37:13 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Do not thy brethren{H251} feed{H7462}{(H8802)} the flock in Shechem{H7927}? come{H3212}{(H8798)}, and I will send thee{H7971}{(H8799)} unto them. And he said{H559}{(H8799)} to him, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 37:13 And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I. (kjv)

======= Genesis 37:14 ============

Genesis 37:14 And he said to him, Go now, see whether it is well with thy brethren, and well with the flock; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.(asv)

Geneza 37:14 Iar el i-a spus: Du-te, te rog, să vezi dacă este bine cu fraţii tăi şi bine cu turmele; şi adu-mi cuvânt înapoi. Astfel l-a trimis din valea Hebronului şi a venit la Sihem.(RO)

Genesis 37:14 And he said{H559}{(H8799)} to him, Go{H3212}{(H8798)}, I pray thee, see{H7200}{(H8798)} whether it be well{H7965} with thy brethren{H251}, and well{H7965} with the flocks{H6629}; and bring{H7725} me word{H1697} again{H7725}{(H8685)}. So he sent{H7971}{(H8799)} him out of the vale{H6010} of Hebron{H2275}, and he came{H935}{(H8799)} to Shechem{H7927}. (kjv-strongs#)

Gen 37:14 And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks; and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. (kjv)

======= Genesis 37:15 ============

Genesis 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou?(asv)

Geneza 37:15 Şi un anumit bărbat l-a găsit şi, iată, [el ]rătăcea în câmp; şi bărbatul l-a întrebat, spunând: Ce cauţi?(RO)

Genesis 37:15 And a certain man{H376} found him{H4672}{(H8799)}, and, behold, he was wandering{H8582}{(H8802)} in the field{H7704}: and the man{H376} asked him{H7592}{(H8799)}, saying{H559}{(H8800)}, What seekest{H1245}{(H8762)} thou? (kjv-strongs#)

Gen 37:15 And a certain man found him, and, behold, he was wandering in the field: and the man asked him, saying, What seekest thou? (kjv)

======= Genesis 37:16 ============

Genesis 37:16 And he said, I am seeking my brethren: tell me, I pray thee, where they are feeding [the flock] .(asv)

Geneza 37:16 Iar el a spus: Caut pe fraţii mei; spune-mi te rog, unde [îşi] pasc ei [turmele.](RO)

Genesis 37:16 And he said{H559}{(H8799)}, I seek{H1245}{(H8764)} my brethren{H251}: tell{H5046}{(H8685)} me, I pray thee, where{H375} they feed{H7462}{(H8802)} their flocks. (kjv-strongs#)

Gen 37:16 And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks. (kjv)

======= Genesis 37:17 ============

Genesis 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.(asv)

Geneza 37:17 Şi bărbatul a spus: Au plecat [deja] de aici; fiindcă i-am auzit spunând: Să mergem la Dotan. Şi Iosif a mers după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.(RO)

Genesis 37:17 And the man{H376} said{H559}{(H8799)}, They are departed{H5265}{(H8804)} hence{H2088}; for I heard{H8085}{(H8804)} them say{H559}{(H8802)}, Let us go{H3212}{(H8799)} to Dothan{H1886}. And Joseph{H3130} went{H3212}{(H8799)} after{H310} his brethren{H251}, and found{H4672}{(H8799)} them in Dothan{H1886}. (kjv-strongs#)

Gen 37:17 And the man said, They are departed hence; for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan. (kjv)

======= Genesis 37:18 ============

Genesis 37:18 And they saw him afar off, and before he came near unto them, they conspired against him to slay him.(asv)

Geneza 37:18 Şi când l-au văzut de departe, chiar înainte ca el să se apropie de ei, au uneltit împotriva lui să îl ucidă.(RO)

Genesis 37:18 And when they saw{H7200}{(H8799)} him afar off{H7350}, even before he came near{H7126}{(H8799)} unto them, they conspired{H5230}{(H8691)} against him to slay{H4191}{(H8687)} him. (kjv-strongs#)

Gen 37:18 And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. (kjv)

======= Genesis 37:19 ============

Genesis 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh.(asv)

Geneza 37:19 Şi au spus unul altuia: Iată, vine acest visător.(RO)

Genesis 37:19 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H251}, Behold, this{H1976} dreamer{H1167}{H2472} cometh{H935}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:19 And they said one to another, Behold, this dreamer cometh. (kjv)

======= Genesis 37:20 ============

Genesis 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into one of the pits, and we will say, An evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams.(asv)

Geneza 37:20 Şi acum, aşadar, veniţi să îl ucidem şi să îl aruncăm în vreo groapă şi vom spune: Ceva fiară rea l-a mâncat; şi vom vedea ce vor deveni visele lui.(RO)

Genesis 37:20 Come{H3212}{(H8798)} now therefore, and let us slay{H2026}{(H8799)} him, and cast{H7993}{(H8686)} him into some{H259} pit{H953}, and we will say{H559}{(H8804)}, Some evil{H7451} beast{H2416} hath devoured{H398}{(H8804)} him: and we shall see{H7200}{(H8799)} what will become of his dreams{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 37:20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit, and we will say, Some evil beast hath devoured him: and we shall see what will become of his dreams. (kjv)

======= Genesis 37:21 ============

Genesis 37:21 And Reuben heard it, and delivered him out of their hand, and said, Let us not take his life.(asv)

Geneza 37:21 Şi Ruben a auzit [aceasta şi] l-a scăpat din mâinile lor; şi a spus: Să nu îl ucidem.(RO)

Genesis 37:21 And Reuben{H7205} heard{H8085}{(H8799)} it, and he delivered{H5337}{(H8686)} him out of their hands{H3027}; and said{H559}{(H8799)}, Let us not kill{H5221}{(H8686)}{H5315} him. (kjv-strongs#)

Gen 37:21 And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands; and said, Let us not kill him. (kjv)

======= Genesis 37:22 ============

Genesis 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood; cast him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand upon him: that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father.(asv)

Geneza 37:22 Şi Ruben le-a spus: Nu vărsaţi sânge, [ci ]aruncaţi-l în această groapă care [este ]în pustie şi nu puneţi mâna pe el; ca să îl scape din mâinile lor, să îl predea tatălui său din nou.(RO)

Genesis 37:22 And Reuben{H7205} said{H559}{(H8799)} unto them, Shed{H8210}{(H8799)} no blood{H1818}, but cast{H7993}{(H8685)} him into this pit{H953} that is in the wilderness{H4057}, and lay{H7971}{(H8799)} no hand{H3027} upon him; that he might rid{H5337}{(H8687)} him out of their hands{H3027}, to deliver{H7725} him to his father{H1} again{H7725}{(H8687)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:22 And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into this pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him; that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again. (kjv)

======= Genesis 37:23 ============

Genesis 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colors that was on him;(asv)

Geneza 37:23 ¶ Şi s-a întâmplat, când Iosif a ajuns la fraţii săi, că l-au dezbrăcat pe Iosif de haina lui, haina pestriţă care [era ]pe el;(RO)

Genesis 37:23 And it came to pass, when Joseph{H3130} was come{H935}{(H8804)} unto his brethren{H251}, that they stript{H6584}{(H8686)}{H853} Joseph{H3130} out of{H854} his coat{H3801}, his coat{H3801} of many colours{H6446} that was on him; (kjv-strongs#)

Gen 37:23 And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stript Joseph out of his coat, his coat of many colours that was on him; (kjv)

======= Genesis 37:24 ============

Genesis 37:24 and they took him, and cast him into the pit: and the pit was empty, there was no water in it.(asv)

Geneza 37:24 Şi l-au luat şi l-au aruncat într-o groapă; şi groapa [era ]goală, [nu era ]apă în ea.(RO)

Genesis 37:24 And they took{H3947}{(H8799)} him, and cast{H7993}{(H8686)} him into a pit{H953}: and the pit{H953} was empty{H7386}, there was no water{H4325} in it. (kjv-strongs#)

Gen 37:24 And they took him, and cast him into a pit: and the pit was empty, there was no water in it. (kjv)

======= Genesis 37:25 ============

Genesis 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a caravan of Ishmaelites was coming from Gilead, with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.(asv)

Geneza 37:25 Şi au şezut să mănânce pâine şi şi-au ridicat ochii şi au privit şi, iată, o ceată de ismaeliţi a venit din Galaad cu cămilele lor, purtând mirodenii şi balsam şi smirnă, mergând să [le] coboare în Egipt.(RO)

Genesis 37:25 And they sat down{H3427}{(H8799)} to eat{H398}{(H8800)} bread{H3899}: and they lifted up{H5375}{(H8799)} their eyes{H5869} and looked{H7200}{(H8799)}, and, behold, a company{H736} of Ishmeelites{H3459} came{H935}{(H8802)} from Gilead{H1568} with their camels{H1581} bearing{H5375}{(H8802)} spicery{H5219} and balm{H6875} and myrrh{H3910}, going{H1980}{(H8802)} to carry it down{H3381}{(H8687)} to Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 37:25 And they sat down to eat bread: and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a company of Ishmeelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt. (kjv)

======= Genesis 37:26 ============

Genesis 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother and conceal his blood?(asv)

Geneza 37:26 Şi Iuda a spus fraţilor săi: Ce folos [este ]dacă ucidem pe fratele nostru şi ascundem sângele lui?(RO)

Genesis 37:26 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, What profit{H1215} is it if we slay{H2026}{(H8799)} our brother{H251}, and conceal{H3680}{(H8765)} his blood{H1818}? (kjv-strongs#)

Gen 37:26 And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood? (kjv)

======= Genesis 37:27 ============

Genesis 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother, our flesh. And his brethren hearkened unto him.(asv)

Geneza 37:27 Veniţi şi să îl vindem ismaeliţilor şi să nu lăsăm mâna noastră să fie asupra lui, pentru că el [este ]fratele nostru [şi ]carnea noastră. Şi fraţii lui au fost mulţumiţi.(RO)

Genesis 37:27 Come{H3212}{(H8798)}, and let us sell{H4376}{(H8799)} him to the Ishmeelites{H3459}, and let not our hand{H3027} be upon him; for he is our brother{H251} and our flesh{H1320}. And his brethren{H251} were content{H8085}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:27 Come, and let us sell him to the Ishmeelites, and let not our hand be upon him; for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. (kjv)

======= Genesis 37:28 ============

Genesis 37:28 And there passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt.(asv)

Geneza 37:28 Atunci au trecut pe acolo negustori madianiţi; şi au tras şi au scos pe Iosif din groapă şi au vândut pe Iosif ismaeliţilor pentru douăzeci de arginţi; iar ei au dus pe Iosif în Egipt.(RO)

Genesis 37:28 Then there passed{H5674}{(H8799)} by Midianites{H4084} merchantmen{H582}{H5503}{(H8802)}; and they drew{H4900}{(H8799)} and lifted up{H5927}{(H8686)} Joseph{H3130} out of the pit{H953}, and sold{H4376}{(H8799)} Joseph{H3130} to the Ishmeelites{H3459} for twenty{H6242} pieces of silver{H3701}: and they brought{H935}{(H8686)} Joseph{H3130} into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 37:28 Then there passed by Midianites merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver: and they brought Joseph into Egypt. (kjv)

======= Genesis 37:29 ============

Genesis 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.(asv)

Geneza 37:29 Şi Ruben s-a întors la groapă; şi, iată, Iosif nu [era ]în groapă; şi el şi-a rupt hainele.(RO)

Genesis 37:29 And Reuben{H7205} returned{H7725}{(H8799)} unto the pit{H953}; and, behold, Joseph{H3130} was not in the pit{H953}; and he rent{H7167}{(H8799)} his clothes{H899}. (kjv-strongs#)

Gen 37:29 And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes. (kjv)

======= Genesis 37:30 ============

Genesis 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go?(asv)

Geneza 37:30 Şi s-a întors la fraţii săi şi a spus: Copilul nu [mai este; ]iar eu, încotro voi merge?(RO)

Genesis 37:30 And he returned{H7725}{(H8799)} unto his brethren{H251}, and said{H559}{(H8799)}, The child{H3206} is not; and I, whither{H575} shall I go{H935}{(H8802)}? (kjv-strongs#)

Gen 37:30 And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go? (kjv)

======= Genesis 37:31 ============

Genesis 37:31 And they took Joseph's coat, and killed a he-goat, and dipped the coat in the blood;(asv)

Geneza 37:31 ¶ Şi au luat haina lui Iosif şi au înjunghiat un ied dintre capre şi au înmuiat haina în sânge;(RO)

Genesis 37:31 And they took{H3947}{(H8799)} Joseph's{H3130} coat{H3801}, and killed{H7819}{(H8799)} a kid{H8163} of the goats{H5795}, and dipped{H2881}{(H8799)} the coat{H3801} in the blood{H1818}; (kjv-strongs#)

Gen 37:31 And they took Joseph's coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood; (kjv)

======= Genesis 37:32 ============

Genesis 37:32 and they sent the coat of many colors, and they brought it to their father, and said, This have we found: know now whether it is thy son's coat or not.(asv)

Geneza 37:32 Şi au trimis haina pestriţă şi au adus-[o ]la tatăl lor; şi au spus: Noi am găsit aceasta, cercetează acum dacă [este ]haina fiului tău sau nu.(RO)

Genesis 37:32 And they sent{H7971}{(H8762)} the coat{H3801} of many colours{H6446}, and they brought{H935}{(H8686)} it to their father{H1}; and said{H559}{(H8799)}, This have we found{H4672}{(H8804)}: know{H5234}{(H8685)} now whether it be thy son's{H1121} coat{H3801} or no. (kjv-strongs#)

Gen 37:32 And they sent the coat of many colours, and they brought it to their father; and said, This have we found: know now whether it be thy son's coat or no. (kjv)

======= Genesis 37:33 ============

Genesis 37:33 And he knew it, and said, It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt torn in pieces.(asv)

Geneza 37:33 Şi a cercetat-o şi a spus: [Aceasta este ]haina fiului meu; o fiară rea l-a mâncat; Iosif este fără îndoială rupt în bucăţi.(RO)

Genesis 37:33 And he knew it{H5234}{(H8686)}, and said{H559}{(H8799)}, It is my son's{H1121} coat{H3801}; an evil{H7451} beast{H2416} hath devoured{H398}{(H8804)} him; Joseph{H3130} is without doubt{H2963}{(H8800)} rent in pieces{H2963}{(H8776)}. (kjv-strongs#)

Gen 37:33 And he knew it, and said, It is my son's coat; an evil beast hath devoured him; Joseph is without doubt rent in pieces. (kjv)

======= Genesis 37:34 ============

Genesis 37:34 And Jacob rent his garments, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days.(asv)

Geneza 37:34 Şi Iacob şi-a rupt hainele şi a pus pânză de sac peste coapsele lui şi a jelit pentru fiul său multe zile.(RO)

Genesis 37:34 And Jacob{H3290} rent{H7167}{(H8799)} his clothes{H8071}, and put{H7760}{(H8799)} sackcloth{H8242} upon his loins{H4975}, and mourned{H56}{(H8691)} for his son{H1121} many{H7227} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 37:34 And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days. (kjv)

======= Genesis 37:35 ============

Genesis 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down to Sheol to my son mourning. And his father wept for him.(asv)

Geneza 37:35 Şi toţi fiii lui şi toate fiicele lui s-au ridicat să îl mângâie; dar el a refuzat să fie mângâiat; şi a spus: Jelind voi coborî în mormânt la fiul meu. Astfel a plâns tatăl său pentru el.(RO)

Genesis 37:35 And all his sons{H1121} and all his daughters{H1323} rose up{H6965}{(H8799)} to comfort{H5162}{(H8763)} him; but he refused{H3985}{(H8762)} to be comforted{H5162}{(H8692)}; and he said{H559}{(H8799)}, For I will go down{H3381}{(H8799)} into the grave{H7585} unto my son{H1121} mourning{H57}. Thus his father{H1} wept{H1058}{(H8799)} for him. (kjv-strongs#)

Gen 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. (kjv)

======= Genesis 37:36 ============

Genesis 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard.(asv)

Geneza 37:36 ¶ Şi madianiţii l-au vândut în Egipt lui Potifar, un ofiţer al lui Faraon [şi ]căpetenia gărzii.(RO)

Genesis 37:36 And the Midianites{H4092} sold{H4376}{(H8804)} him into Egypt{H4714} unto Potiphar{H6318}, an officer{H5631} of Pharaoh's{H6547}, and captain{H8269} of the guard{H2876}. (kjv-strongs#)

Gen 37:36 And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of the guard.(kjv)

======= Genesis 38:1 ============

Genesis 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah.(asv)

Geneza 38:1 Şi s-a întâmplat în acel timp, că Iuda a coborât de la fraţii săi şi s-a abătut pe la un anumit adulamit, al cărui nume [era ]Hira.(RO)

Genesis 38:1 And it came to pass at that time{H6256}, that Judah{H3063} went down{H3381}{(H8799)} from his brethren{H251}, and turned{H5186}{(H8799)} in to a certain{H376} Adullamite{H5726}, whose name{H8034} was Hirah{H2437}. (kjv-strongs#)

Gen 38:1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah. (kjv)

======= Genesis 38:2 ============

Genesis 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua; and he took her, and went in unto her.(asv)

Geneza 38:2 Şi Iuda a văzut acolo o fiică a unui anumit canaanit, al cărui nume [era ]Şua; şi a luat-o şi a intrat la ea.(RO)

Genesis 38:2 And Judah{H3063} saw{H7200}{(H8799)} there a daughter{H1323} of a certain{H376} Canaanite{H3669}, whose name{H8034} was Shuah{H7770}; and he took her{H3947}{(H8799)}, and went in{H935}{(H8799)} unto her. (kjv-strongs#)

Gen 38:2 And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. (kjv)

======= Genesis 38:3 ============

Genesis 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er.(asv)

Geneza 38:3 Şi ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu; şi el i-a pus numele Er.(RO)

Genesis 38:3 And she conceived{H2029}{(H8799)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and he called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Er{H6147}. (kjv-strongs#)

Gen 38:3 And she conceived, and bare a son; and he called his name Er. (kjv)

======= Genesis 38:4 ============

Genesis 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan.(asv)

Geneza 38:4 Şi ea a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu; şi ea i-a pus numele Onan.(RO)

Genesis 38:4 And she conceived{H2029}{(H8799)} again, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and she called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Onan{H209}. (kjv-strongs#)

Gen 38:4 And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan. (kjv)

======= Genesis 38:5 ============

Genesis 38:5 And she yet again bare a son, and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him.(asv)

Geneza 38:5 Şi ea a rămas însărcinată încă odată şi a născut un fiu; şi i-a pus numele Şela; şi el era la Chezib când ea l-a născut.(RO)

Genesis 38:5 And she yet again conceived{H3254}{(H8686)}, and bare{H3205}{(H8799)} a son{H1121}; and called{H7121}{(H8799)} his name{H8034} Shelah{H7956}: and he was at Chezib{H3580}, when she bare{H3205}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 38:5 And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him. (kjv)

======= Genesis 38:6 ============

Genesis 38:6 And Judah took a wife for Er his first-born, and her name was Tamar.(asv)

Geneza 38:6 Şi Iuda a luat o soţie pentru Er, întâiul lui născut, al cărei nume [era ]Tamar.(RO)

Genesis 38:6 And Judah{H3063} took{H3947}{(H8799)} a wife{H802} for Er{H6147} his firstborn{H1060}, whose name{H8034} was Tamar{H8559}. (kjv-strongs#)

Gen 38:6 And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar. (kjv)

======= Genesis 38:7 ============

Genesis 38:7 And Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of Jehovah; and Jehovah slew him.(asv)

Geneza 38:7 Şi Er, întâiul născut al lui Iuda, era stricat înaintea ochilor Domnului; şi Domnul l-a ucis.(RO)

Genesis 38:7 And Er{H6147}, Judah's{H3063} firstborn{H1060}, was wicked{H7451} in the sight{H5869} of the LORD{H3068}; and the LORD{H3068} slew{H4191}{(H8686)} him. (kjv-strongs#)

Gen 38:7 And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him. (kjv)

======= Genesis 38:8 ============

Genesis 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and perform the duty of a husband's brother unto her, and raise up seed to thy brother.(asv)

Geneza 38:8 Şi Iuda i-a spus lui Onan: Intră la soţia fratelui tău şi căsătoreşte-te cu ea şi ridică sămânţă fratelui tău.(RO)

Genesis 38:8 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto Onan{H209}, Go in{H935}{(H8798)} unto thy brother's{H251} wife{H802}, and marry{H2992}{(H8761)} her, and raise up{H6965}{(H8685)} seed{H2233} to thy brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 38:8 And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. (kjv)

======= Genesis 38:9 ============

Genesis 38:9 And Onan knew that the seed would not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest he should give seed to his brother.(asv)

Geneza 38:9 Şi Onan a ştiut că sămânţa nu va fi a lui; şi s-a întâmplat, când intra la soţia fratelui său, că vărsa [sămânţa] pe pământ ca nu cumva să dea sămânţă fratelui său.(RO)

Genesis 38:9 And Onan{H209} knew{H3045}{(H8799)} that the seed{H2233} should not be his; and it came to pass, when{H518} he went in{H935}{(H8802)} unto his brother's{H251} wife{H802}, that he spilled{H7843}{(H8765)} it on the ground{H776}, lest{H1115} that he should give{H5414}{(H8800)} seed{H2233} to his brother{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 38:9 And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. (kjv)

======= Genesis 38:10 ============

Genesis 38:10 And the thing which he did was evil in the sight of Jehovah: and he slew him also.(asv)

Geneza 38:10 Şi lucrul pe care l-a făcut nu a plăcut Domnului. De aceea l-a ucis şi pe el.(RO)

Genesis 38:10 And the thing which{H834} he did{H6213}{(H8804)} displeased{H3415}{(H8799)}{H5869} the LORD{H3068}: wherefore he slew{H4191}{(H8686)} him also. (kjv-strongs#)

Gen 38:10 And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also. (kjv)

======= Genesis 38:11 ============

Genesis 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow in thy father's house, till Shelah my son be grown up; for he said, Lest he also die, like his brethren. And Tamar went and dwelt in her father's house.(asv)

Geneza 38:11 Atunci Iuda a spus lui Tamar, nora lui: Rămâi văduvă la casa tatălui tău, până Şela, fiul meu, va creşte; fiindcă zicea: Nu cumva să moară şi el ca fraţii săi. Şi Tamar a mers şi a locuit în casa tatălui ei.(RO)

Genesis 38:11 Then said{H559}{(H8799)} Judah{H3063} to Tamar{H8559} his daughter in law{H3618}, Remain{H3427}{(H8798)} a widow{H490} at thy father's{H1} house{H1004}, till Shelah{H7956} my son{H1121} be grown{H1431}{(H8799)}: for he said{H559}{(H8804)}, Lest peradventure he die{H4191}{(H8799)} also, as his brethren{H251} did. And Tamar{H8559} went{H3212}{(H8799)} and dwelt{H3427}{(H8799)} in her father's{H1} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 38:11 Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. (kjv)

======= Genesis 38:12 ============

Genesis 38:12 And in process of time Shua's daughter, the wife of Judah, died; and Judah was comforted, and went up unto his sheep-shearers to Timnah, he and his friend Hirah the Adullamite.(asv)

Geneza 38:12 ¶ Şi după un timp, fiica lui Şua, soţia lui Iuda a murit; şi Iuda a fost mângâiat şi a urcat la Timnat la tunzătorii lui de oi, el, şi prietenul său, Hira adulamitul.(RO)

Genesis 38:12 And in process{H7235}{(H8799)} of time{H3117} the daughter{H1323} of Shuah{H7770} Judah's{H3063} wife{H802} died{H4191}{(H8799)}; and Judah{H3063} was comforted{H5162}{(H8735)}, and went up{H5927}{(H8799)} unto his sheepshearers{H1494}{(H8802)}{H6629} to Timnath{H8553}, he and his friend{H7453} Hirah{H2437} the Adullamite{H5726}. (kjv-strongs#)

Gen 38:12 And in process of time the daughter of Shuah Judah's wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite. (kjv)

======= Genesis 38:13 ============

Genesis 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnah to shear his sheep.(asv)

Geneza 38:13 Şi i s-a spus lui Tamar, zicând: Iată, socrul tău urcă la Timnat să îşi tundă oile.(RO)

Genesis 38:13 And it was told{H5046}{(H8714)} Tamar{H8559}, saying{H559}{(H8800)}, Behold thy father in law{H2524} goeth up{H5927}{(H8802)} to Timnath{H8553} to shear{H1494}{(H8800)} his sheep{H6629}. (kjv-strongs#)

Gen 38:13 And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep. (kjv)

======= Genesis 38:14 ============

Genesis 38:14 And she put off from her the garments of her widowhood, and covered herself with her veil, and wrapped herself, and sat in the gate of Enaim, which is by the way to Timnah; for she saw that Shelah was grown up, and she was not given unto him to wife.(asv)

Geneza 38:14 Şi ea şi-a dat jos hainele de văduvă de pe ea şi s-a acoperit cu un văl şi s-a înfăşurat şi a stat jos într-un loc deschis, care [este ]pe lângă calea spre Timnat, pentru că ea a văzut că Şela crescuse, iar ea nu i-a fost dată de soţie.(RO)

Genesis 38:14 And she put{H5493} her widow's{H491} garments{H899} off{H5493}{(H8686)} from her, and covered her{H3680}{(H8762)} with a vail{H6809}, and wrapped herself{H5968}{(H8691)}, and sat in{H3427}{(H8799)} an open{H5869} place{H6607}, which is by the way{H1870} to Timnath{H8553}; for she saw{H7200}{(H8804)} that Shelah{H7956} was grown{H1431}{(H8804)}, and she was not given{H5414}{(H8738)} unto him to wife{H802}. (kjv-strongs#)

Gen 38:14 And she put her widow's garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. (kjv)

======= Genesis 38:15 ============

Genesis 38:15 When Judah saw her, he thought her to be a harlot; for she had covered her face.(asv)

Geneza 38:15 Când Iuda a văzut-o, a crezut că ea[ era ]o curvă, pentru că îşi acoperise faţa.(RO)

Genesis 38:15 When Judah{H3063} saw her{H7200}{(H8799)}, he thought{H2803}{(H8799)} her to be an harlot{H2181}{(H8802)}; because she had covered{H3680}{(H8765)} her face{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 38:15 When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face. (kjv)

======= Genesis 38:16 ============

Genesis 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Come, I pray thee, let me come in unto thee: for he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me?(asv)

Geneza 38:16 Şi el s-a abătut la ea de pe cale şi a spus: Lasă-mă, te rog, să intru la tine; (pentru că nu a ştiut că ea [era ]nora lui.) Iar ea a spus: Ce îmi vei da, ca să intri la mine?(RO)

Genesis 38:16 And he turned{H5186}{(H8799)} unto her by the way{H1870}, and said{H559}{(H8799)}, Go to{H3051}{(H8798)}, I pray thee, let me come in{H935}{(H8799)} unto thee;(for he knew{H3045}{(H8804)} not that she was his daughter in law{H3618}.) And she said{H559}{(H8799)}, What wilt thou give{H5414}{(H8799)} me, that thou mayest come in{H935}{(H8799)} unto me? (kjv-strongs#)

Gen 38:16 And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? (kjv)

======= Genesis 38:17 ============

Genesis 38:17 And he said, I will send thee a kid of the goats from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it?(asv)

Geneza 38:17 Iar el a spus: [Îţi] voi trimite un ied din turmă. Iar ea a spus: [Îmi] vei da o garanţie, până [îl ]trimiţi?(RO)

Genesis 38:17 And he said{H559}{(H8799)}, I will send{H7971}{(H8762)} thee a kid{H5795}{H1423} from the flock{H6629}. And she said{H559}{(H8799)}, Wilt thou give{H5414}{(H8799)} me a pledge{H6162}, till thou send{H7971}{(H8800)} it? (kjv-strongs#)

Gen 38:17 And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it? (kjv)

======= Genesis 38:18 ============

Genesis 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet and thy cord, and thy staff that is in thy hand. And he gave them to her, and came in unto her, and she conceived by him.(asv)

Geneza 38:18 Iar el a spus: Ce garanţie să îţi dau? Iar ea a spus: Sigiliul tău şi brăţările tale şi toiagul tău din mâna ta. Şi el [i le-]a dat şi a intrat la ea şi ea a rămas însărcinată de la el.(RO)

Genesis 38:18 And he said{H559}{(H8799)}, What{H834} pledge{H6162} shall I give{H5414}{(H8799)} thee? And she said{H559}{(H8799)}, Thy signet{H2368}, and thy bracelets{H6616}, and thy staff{H4294} that is in thine hand{H3027}. And he gave{H5414}{(H8799)} it her, and came in{H935}{(H8799)} unto her, and she conceived{H2029}{(H8799)} by him. (kjv-strongs#)

Gen 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. (kjv)

======= Genesis 38:19 ============

Genesis 38:19 And she arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.(asv)

Geneza 38:19 Şi ea s-a ridicat şi a plecat şi a pus deoparte vălul de pe ea şi a îmbrăcat hainele văduviei ei.(RO)

Genesis 38:19 And she arose{H6965}{(H8799)}, and went away{H3212}{(H8799)}, and laid by{H5493}{(H8686)} her vail{H6809} from her, and put on{H3847}{(H8799)} the garments{H899} of her widowhood{H491}. (kjv-strongs#)

Gen 38:19 And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood. (kjv)

======= Genesis 38:20 ============

Genesis 38:20 And Judah sent the kid of the goats by the hand of his friend the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand: but he found her not.(asv)

Geneza 38:20 Şi Iuda a trimis iedul prin mâna prietenului său, adulamitul, ca să primească garanţia [lui] din mâna femeii; dar nu a găsit-o.(RO)

Genesis 38:20 And Judah{H3063} sent{H7971}{(H8799)} the kid{H1423}{H5795} by the hand{H3027} of his friend{H7453} the Adullamite{H5726}, to receive{H3947}{(H8800)} his pledge{H6162} from the woman's{H802} hand{H3027}: but he found her{H4672}{(H8804)} not. (kjv-strongs#)

Gen 38:20 And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand: but he found her not. (kjv)

======= Genesis 38:21 ============

Genesis 38:21 Then he asked the men of her place, saying, Where is the prostitute, that was at Enaim by the wayside? And they said, There hath been no prostitute here.(asv)

Geneza 38:21 Atunci el a întrebat bărbaţii acelui loc, spunând: Unde [este ]curva, care [era ]la vedere pe marginea drumului? Iar ei au spus: Nu a fost nicio curvă în acest [loc.](RO)

Genesis 38:21 Then he asked{H7592}{(H8799)} the men{H582} of that place{H4725}, saying{H559}{(H8800)}, Where is the harlot{H6948}, that was openly{H5869} by the way side{H1870}? And they said{H559}{(H8799)}, There was no harlot{H6948} in this{H2088} place. (kjv-strongs#)

Gen 38:21 Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place. (kjv)

======= Genesis 38:22 ============

Genesis 38:22 And he returned to Judah, and said, I have not found her; and also the men of the place said, There hath been no prostitute here.(asv)

Geneza 38:22 Şi el s-a întors la Iuda şi a spus: Nu o pot găsi; şi de asemenea oamenii locului au spus [că ]nu era nicio curvă în acel [loc.](RO)

Genesis 38:22 And he returned{H7725}{(H8799)} to Judah{H3063}, and said{H559}{(H8799)}, I cannot{H3808} find{H4672}{(H8804)} her; and also the men{H582} of the place{H4725} said{H559}{(H8804)}, that there was no harlot{H6948} in this place. (kjv-strongs#)

Gen 38:22 And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place. (kjv)

======= Genesis 38:23 ============

Genesis 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be put to shame: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.(asv)

Geneza 38:23 Şi Iuda a spus: Să [o] ţină, ca nu cumva să fim ruşinaţi; iată, eu am trimis acest ied şi nu ai găsit-o.(RO)

Genesis 38:23 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, Let her take{H3947}{(H8799)} it to her, lest we be shamed{H937}: behold, I sent{H7971}{(H8804)} this kid{H1423}, and thou hast not found{H4672}{(H8804)} her. (kjv-strongs#)

Gen 38:23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her. (kjv)

======= Genesis 38:24 ============

Genesis 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter-in-law hath played the harlot; and moreover, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt.(asv)

Geneza 38:24 ¶ Şi s-a întâmplat cam după trei luni, că i s-a spus lui Iuda, zicând: Tamar, nora ta, a făcut pe curva; şi de asemenea, iată, ea [este ]însărcinată prin curvie. Şi Iuda a spus: Aduceţi-o [aici] şi să fie arsă.(RO)

Genesis 38:24 And it came to pass about three{H7969} months{H2320} after, that it was told{H5046}{(H8714)} Judah{H3063}, saying{H559}{(H8800)}, Tamar{H8559} thy daughter in law{H3618} hath played the harlot{H2181}{(H8804)}; and also, behold, she is with child{H2030} by whoredom{H2183}. And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, Bring her forth{H3318}{(H8685)}, and let her be burnt{H8313}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 38:24 And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. (kjv)

======= Genesis 38:25 ============

Genesis 38:25 When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and the cords, and the staff.(asv)

Geneza 38:25 Când ea [a fost] adusă, ea a trimis la socrul ei, spunând: Prin bărbatul, ale căruia [sunt] acestea[, sunt ]însărcinată; şi a spus: Cercetează, te rog, ale cui [sunt] acestea: sigiliul şi brăţările şi toiagul.(RO)

Genesis 38:25 When she was brought forth{H3318}{(H8716)}, she sent{H7971}{(H8804)} to her father in law{H2524}, saying{H559}{(H8800)}, By the man{H376}, whose these are, am I with child{H2030}: and she said{H559}{(H8799)}, Discern{H5234}{(H8685)}, I pray thee, whose are these, the signet{H2858}, and bracelets{H6616}, and staff{H4294}. (kjv-strongs#)

Gen 38:25 When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff. (kjv)

======= Genesis 38:26 ============

Genesis 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She is more righteous than I, forasmuch as I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.(asv)

Geneza 38:26 Şi Iuda [le]-a recunoscut şi a spus: Ea a fost mai dreaptă decât mine; deoarece nu i l-am dat pe Şela, fiul meu. Şi el nu a mai cunoscut-o vreodată.(RO)

Genesis 38:26 And Judah{H3063} acknowledged{H5234}{(H8686)} them, and said{H559}{(H8799)}, She hath been more righteous{H6663}{(H8804)} than I; because that I gave{H5414}{(H8804)} her not to Shelah{H7956} my son{H1121}. And he knew her{H3045}{(H8800)} again{H3254}{(H8804)} no more. (kjv-strongs#)

Gen 38:26 And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. (kjv)

======= Genesis 38:27 ============

Genesis 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.(asv)

Geneza 38:27 Şi s-a întâmplat în timpul travaliului ei, că, iată, gemeni [erau ]în pântecele ei.(RO)

Genesis 38:27 And it came to pass in the time{H6256} of her travail{H3205}{(H8800)}, that, behold, twins{H8380} were in her womb{H990}. (kjv-strongs#)

Gen 38:27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb. (kjv)

======= Genesis 38:28 ============

Genesis 38:28 And it came to pass, when she travailed, that one put out a hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.(asv)

Geneza 38:28 Şi s-a întâmplat, când era în travaliu, că [unul şi]-a scos mâna;[ ]şi moaşa a luat şi i-a legat de mână o aţă stacojie, spunând: Acesta a ieşit afară primul.(RO)

Genesis 38:28 And it came to pass, when she travailed{H3205}{(H8800)}, that the one put out{H5414}{(H8799)} his hand{H3027}: and the midwife{H3205}{(H8764)} took{H3947}{(H8799)} and bound{H7194}{(H8799)} upon his hand{H3027} a scarlet thread{H8144}, saying{H559}{(H8800)}, This came out{H3318}{(H8804)} first{H7223}. (kjv-strongs#)

Gen 38:28 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. (kjv)

======= Genesis 38:29 ============

Genesis 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, Wherefore hast thou made a breach for thyself? therefore his name was called Perez.(asv)

Geneza 38:29 Şi s-a întâmplat, în timp ce şi-a tras înapoi mâna, că, iată, fratele lui a ieşit afară; şi ea a spus: Cum ai ieşit afară? [Această ]spărtură [să fie ]asupra ta; de aceea i-au pus numele Pereţ.(RO)

Genesis 38:29 And it came to pass, as he drew back{H7725}{(H8688)} his hand{H3027}, that, behold, his brother{H251} came out{H3318}{(H8804)}: and she said{H559}{(H8799)}, How hast thou broken forth{H6555}{(H8804)}? this breach{H6556} be upon thee: therefore his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Pharez{H6557}. (kjv-strongs#)

Gen 38:29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez. (kjv)

======= Genesis 38:30 ============

Genesis 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zerah.(asv)

Geneza 38:30 Şi după aceasta a ieşit afară fratele lui, care avea aţa stacojie la mâna lui; şi i-au pus numele Zerah.(RO)

Genesis 38:30 And afterward{H310} came out{H3318}{(H8804)} his brother{H251}, that had the scarlet thread{H8144} upon his hand{H3027}: and his name{H8034} was called{H7121}{(H8799)} Zarah{H2226}. (kjv-strongs#)

Gen 38:30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.(kjv)

======= Genesis 39:1 ============

Genesis 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hand of the Ishmaelites, that had brought him down thither.(asv)

Geneza 39:1 Şi Iosif a fost coborât în Egipt; şi Potifar, un ofiţer al lui Faraon, căpetenia gărzii, un egiptean, l-a cumpărat din mâinile ismaeliţilor, care îl coborâseră acolo.(RO)

Genesis 39:1 And Joseph{H3130} was brought down{H3381}{(H8717)} to Egypt{H4714}; and Potiphar{H6318}, an officer{H5631} of Pharaoh{H6547}, captain{H8269} of the guard{H2876}, an Egyptian{H376}{H4713}, bought{H7069}{(H8799)} him of the hands{H3027} of the Ishmeelites{H3459}, which had brought him down{H3381}{(H8689)} thither. (kjv-strongs#)

Gen 39:1 And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmeelites, which had brought him down thither. (kjv)

======= Genesis 39:2 ============

Genesis 39:2 And Jehovah was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian.(asv)

Geneza 39:2 Şi DOMNUL era cu Iosif şi el era un bărbat prosper; şi era în casa stăpânului său, egipteanul.(RO)

Genesis 39:2 And the LORD{H3068} was with Joseph{H3130}, and he was a prosperous{H6743}{(H8688)} man{H376}; and he was in the house{H1004} of his master{H113} the Egyptian{H4713}. (kjv-strongs#)

Gen 39:2 And the LORD was with Joseph, and he was a prosperous man; and he was in the house of his master the Egyptian. (kjv)

======= Genesis 39:3 ============

Genesis 39:3 And his master saw that Jehovah was with him, and that Jehovah made all that he did to prosper in his hand.(asv)

Geneza 39:3 Şi stăpânul său a văzut că DOMNUL [era ]cu el şi că DOMNUL făcea să prospere în mâna lui tot ceea ce făcea.(RO)

Genesis 39:3 And his master{H113} saw{H7200}{(H8799)} that the LORD{H3068} was with him, and that the LORD{H3068} made all that he did{H6213}{(H8802)} to prosper{H6743}{(H8688)} in his hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 39:3 And his master saw that the LORD was with him, and that the LORD made all that he did to prosper in his hand. (kjv)

======= Genesis 39:4 ============

Genesis 39:4 And Joseph found favor in his sight, and he ministered unto him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.(asv)

Geneza 39:4 Şi Iosif a găsit har înaintea ochilor lui şi l-a servit; iar el l-a făcut supraveghetor peste casa lui şi tot ce avea a pus în mâna lui.(RO)

Genesis 39:4 And Joseph{H3130} found{H4672}{(H8799)} grace{H2580} in his sight{H5869}, and he served{H8334}{(H8762)} him: and he made him overseer{H6485}{(H8686)} over his house{H1004}, and all that he had{H3426} he put{H5414}{(H8804)} into his hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 39:4 And Joseph found grace in his sight, and he served him: and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. (kjv)

======= Genesis 39:5 ============

Genesis 39:5 And it came to pass from the time that he made him overseer in his house, and over all that he had, that Jehovah blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of Jehovah was upon all that he had, in the house and in the field.(asv)

Geneza 39:5 Şi s-a întâmplat, din momentul [în care ]l-a făcut supraveghetor în casa lui şi peste tot ce avea, că DOMNUL a binecuvântat casa egipteanului din cauza lui Iosif; şi binecuvântarea DOMNULUI era peste tot ce avea în casă şi în câmp.(RO)

Genesis 39:5 And it came to pass from the time{H227} that he had made him overseer{H6485}{(H8689)} in his house{H1004}, and over all that he had{H3426}, that the LORD{H3068} blessed{H1288}{(H8762)} the Egyptian's{H4713} house{H1004} for Joseph's{H3130} sake{H1558}; and the blessing{H1293} of the LORD{H3068} was upon all that he had{H3426} in the house{H1004}, and in the field{H7704}. (kjv-strongs#)

Gen 39:5 And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the LORD blessed the Egyptian's house for Joseph's sake; and the blessing of the LORD was upon all that he had in the house, and in the field. (kjv)

======= Genesis 39:6 ============

Genesis 39:6 And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not aught [that was] with him, save the bread which he did eat. And Joseph was comely, and well-favored.(asv)

Geneza 39:6 Şi a lăsat tot ce avea în mâna lui Iosif; şi nu ştia ce avea, în afară de pâinea pe care o mânca. Iar Iosif era frumos la statură şi plăcut la vedere.(RO)

Genesis 39:6 And he left{H5800}{(H8799)} all that he had in Joseph's{H3130} hand{H3027}; and he knew{H3045}{(H8804)} not ought{H3972} he had, save{H518} the bread{H3899} which he did eat{H398}{(H8802)}. And Joseph{H3130} was a goodly{H8389} person, and well{H3303} favoured{H4758}. (kjv-strongs#)

Gen 39:6 And he left all that he had in Joseph's hand; and he knew not ought he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person, and well favoured. (kjv)

======= Genesis 39:7 ============

Genesis 39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.(asv)

Geneza 39:7 Şi s-a întâmplat, după aceste lucruri că soţia stăpânului său şi-a aruncat ochii pe Iosif; şi ea a spus: Culcă-te cu mine.(RO)

Genesis 39:7 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that his master's{H113} wife{H802} cast{H5375}{(H8799)} her eyes{H5869} upon Joseph{H3130}; and she said{H559}{(H8799)}, Lie{H7901}{(H8798)} with me. (kjv-strongs#)

Gen 39:7 And it came to pass after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me. (kjv)

======= Genesis 39:8 ============

Genesis 39:8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master knoweth not what is with me in the house, and he hath put all that he hath into my hand:(asv)

Geneza 39:8 Dar el a refuzat şi a spus soţiei stăpânului său: Iată, pe stăpânul meu nu îl interesează ce [este ]cu mine în casă şi a încredinţat în mâna mea tot ce are;(RO)

Genesis 39:8 But he refused{H3985}{(H8762)}, and said{H559}{(H8799)} unto his master's{H113} wife{H802}, Behold, my master{H113} wotteth{H3045}{(H8804)} not what is with me in the house{H1004}, and he hath committed{H5414}{(H8804)} all that he hath{H3426} to my hand{H3027}; (kjv-strongs#)

Gen 39:8 But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand; (kjv)

======= Genesis 39:9 ============

Genesis 39:9 he is not greater in this house than I; neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?(asv)

Geneza 39:9 [ Nu este ]nimeni mai mare în această casă decât mine; nici nu mi-a oprit nimic decât pe tine, deoarece tu [eşti ]soţia lui; cum atunci să pot eu face această mare răutate şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?(RO)

Genesis 39:9 There is none greater{H1419} in this house{H1004} than I; neither{H3808} hath he kept back{H2820}{(H8804)} any thing{H3972} from me but thee, because{H834} thou{H859} art his wife{H802}: how then can I do{H6213}{(H8799)} this great{H1419} wickedness{H7451}, and sin{H2398}{(H8804)} against God{H430}? (kjv-strongs#)

Gen 39:9 There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God? (kjv)

======= Genesis 39:10 ============

Genesis 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, [or] to be with her.(asv)

Geneza 39:10 Şi s-a întâmplat, cum vorbea cu Iosif zi de zi, că el nu i-a dat ascultare să se culce lângă ea, [sau ]să fie cu ea.(RO)

Genesis 39:10 And it came to pass, as she spake{H1696}{(H8763)} to Joseph{H3130} day{H3117} by day{H3117}, that he hearkened{H8085}{(H8804)} not unto her, to lie{H7901}{(H8800)} by her{H681}, or to be with her. (kjv-strongs#)

Gen 39:10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. (kjv)

======= Genesis 39:11 ============

Genesis 39:11 And it came to pass about this time, that he went into the house to do his work; and there was none of the men of the house there within.(asv)

Geneza 39:11 Şi s-a întâmplat, cam în acest timp, că [Iosif ]a intrat în casă să îşi facă lucrul; [şi ]niciunul dintre bărbaţii casei [nu era ]acolo în casă.(RO)

Genesis 39:11 And it came to pass about this time{H3117}, that Joseph went{H935}{(H8799)} into the house{H1004} to do{H6213}{(H8800)} his business{H4399}; and there was none of the men{H376}{H582} of the house{H1004} there within. (kjv-strongs#)

Gen 39:11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business; and there was none of the men of the house there within. (kjv)

======= Genesis 39:12 ============

Genesis 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.(asv)

Geneza 39:12 Iar ea l-a prins de haină, spunând: Culcă-te cu mine; iar el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit şi a ieşit afară.(RO)

Genesis 39:12 And she caught{H8610}{(H8799)} him by his garment{H899}, saying{H559}{(H8800)}, Lie{H7901}{(H8798)} with me: and he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} in her hand{H3027}, and fled{H5127}{(H8799)}, and got{H3318}{(H8799)} him out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out. (kjv)

======= Genesis 39:13 ============

Genesis 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,(asv)

Geneza 39:13 Şi s-a întâmplat, când a văzut ea că el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară,(RO)

Genesis 39:13 And it came to pass, when she saw{H7200}{(H8800)} that he had left{H5800}{(H8804)} his garment{H899} in her hand{H3027}, and was fled{H5127}{(H8799)} forth{H2351}, (kjv-strongs#)

Gen 39:13 And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth, (kjv)

======= Genesis 39:14 ============

Genesis 39:14 that she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in a Hebrew unto us to mock us: he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice:(asv)

Geneza 39:14 Că a chemat bărbaţii din casa ei şi le-a vorbit, spunând: Vedeţi, el a adus un evreu la noi ca să ne batjocorească; el a intrat la mine să se culce cu mine şi eu am strigat cu voce tare.(RO)

Genesis 39:14 That she called{H7121}{(H8799)} unto the men{H582} of her house{H1004}, and spake{H559}{(H8799)} unto them, saying{H559}{(H8800)}, See{H7200}{(H8798)}, he hath brought in{H935}{(H8689)} an Hebrew{H376}{H5680} unto us to mock{H6711}{(H8763)} us; he came in{H935}{(H8804)} unto me to lie{H7901}{(H8800)} with me, and I cried{H7121}{(H8799)} with a loud{H1419} voice{H6963}: (kjv-strongs#)

Gen 39:14 That she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us; he came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice: (kjv)

======= Genesis 39:15 ============

Genesis 39:15 and it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment by me, and fled, and got him out.(asv)

Geneza 39:15 Şi s-a întâmplat, când el a auzit că am ridicat vocea şi am strigat, că şi-a lăsat haina cu mine şi a fugit şi a ieşit afară.(RO)

Genesis 39:15 And it came to pass, when he heard{H8085}{(H8800)} that I lifted up{H7311}{(H8689)} my voice{H6963} and cried{H7121}{(H8799)}, that he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} with me{H681}, and fled{H5127}{(H8799)}, and got him{H3318}{(H8799)} out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:15 And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out. (kjv)

======= Genesis 39:16 ============

Genesis 39:16 And she laid up his garment by her, until his master came home.(asv)

Geneza 39:16 Şi a aşezat haina lui lângă ea, până când domnul lui a venit acasă.(RO)

Genesis 39:16 And she laid up{H3240}{(H8686)} his garment{H899} by her{H681}, until his lord{H113} came{H935}{(H8800)} home{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 39:16 And she laid up his garment by her, until his lord came home. (kjv)

======= Genesis 39:17 ============

Genesis 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, whom thou hast brought unto us, came in unto me to mock me:(asv)

Geneza 39:17 Şi a vorbit cu el conform acestor cuvinte, spunând: Servitorul evreu, pe care l-ai adus la noi, a intrat la mine să mă batjocorească.(RO)

Genesis 39:17 And she spake{H1696}{(H8762)} unto him according to these words{H1697}, saying{H559}{(H8800)}, The Hebrew{H5680} servant{H5650}, which thou hast brought{H935}{(H8689)} unto us, came in{H935}{(H8804)} unto me to mock{H6711}{(H8763)} me: (kjv-strongs#)

Gen 39:17 And she spake unto him according to these words, saying, The Hebrew servant, which thou hast brought unto us, came in unto me to mock me: (kjv)

======= Genesis 39:18 ============

Genesis 39:18 and it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment by me, and fled out.(asv)

Geneza 39:18 Şi s-a întâmplat, pe când mi-am ridicat vocea şi am strigat, că şi-a lăsat haina cu mine şi a fugit afară.(RO)

Genesis 39:18 And it came to pass, as I lifted up{H7311}{(H8687)} my voice{H6963} and cried{H7121}{(H8799)}, that he left{H5800}{(H8799)} his garment{H899} with me{H681}, and fled{H5127}{(H8799)} out{H2351}. (kjv-strongs#)

Gen 39:18 And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled out. (kjv)

======= Genesis 39:19 ============

Genesis 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled.(asv)

Geneza 39:19 Şi s-a întâmplat, când stăpânul lui a auzit cuvintele soţiei sale, pe care ea i le-a vorbit, spunând: Astfel mi-a făcut servitorul tău; că furia lui s-a aprins.(RO)

Genesis 39:19 And it came to pass, when his master{H113} heard{H8085}{(H8800)} the words{H1697} of his wife{H802}, which she spake{H1696}{(H8765)} unto him, saying{H559}{(H8800)}, After this manner{H1697} did{H6213}{(H8804)} thy servant{H5650} to me; that his wrath{H639} was kindled{H2734}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 39:19 And it came to pass, when his master heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me; that his wrath was kindled. (kjv)

======= Genesis 39:20 ============

Genesis 39:20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, the place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison.(asv)

Geneza 39:20 Şi stăpânul lui Iosif l-a luat şi l-a pus în închisoare, un loc unde prizonierii împăratului [erau] legaţi; iar el era acolo în închisoare.(RO)

Genesis 39:20 And Joseph's{H3130} master{H113} took{H3947}{(H8799)} him, and put him{H5414}{(H8799)} into the prison{H1004}{H5470}, a place{H4725} where the king's{H4428} prisoners{H615} were bound{H631}{(H8803)}: and he was there in the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 39:20 And Joseph's master took him, and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound: and he was there in the prison. (kjv)

======= Genesis 39:21 ============

Genesis 39:21 But Jehovah was with Joseph, and showed kindness unto him, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison.(asv)

Geneza 39:21 Dar DOMNUL era cu Iosif şi i-a arătat milă şi i-a dat favoare înaintea ochilor administratorului închisorii.(RO)

Genesis 39:21 But the LORD{H3068} was with Joseph{H3130}, and shewed{H5186}{(H8799)} him mercy{H2617}, and gave{H5414}{(H8799)} him favour{H2580} in the sight{H5869} of the keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 39:21 But the LORD was with Joseph, and shewed him mercy, and gave him favour in the sight of the keeper of the prison. (kjv)

======= Genesis 39:22 ============

Genesis 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it.(asv)

Geneza 39:22 Şi administratorul închisorii a încredinţat în mâna lui Iosif pe toţi prizonierii care [erau ]în închisoare; şi tot ce făceau ei acolo, el era cel ce le făcea.(RO)

Genesis 39:22 And the keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470} committed{H5414}{(H8799)} to Joseph's{H3130} hand{H3027} all the prisoners{H615} that were in the prison{H1004}{H5470}; and whatsoever they did{H6213}{(H8802)} there, he was the doer{H6213}{(H8802)} of it. (kjv-strongs#)

Gen 39:22 And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison; and whatsoever they did there, he was the doer of it. (kjv)

======= Genesis 39:23 ============

Genesis 39:23 The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because Jehovah was with him; and that which he did, Jehovah made it to prosper.(asv)

Geneza 39:23 Administratorul închisorii nu se uita la nimic [din ce era ]sub mâna lui, pentru că DOMNUL era cu el şi [ceea ]ce el făcea, DOMNUL făcea să prospere.(RO)

Genesis 39:23 The keeper{H8269} of the prison{H1004}{H5470} looked{H7200}{(H8802)} not to any thing{H3972} that was under his hand{H3027}; because the LORD{H3068} was with him, and that which he did{H6213}{(H8802)}, the LORD{H3068} made it to prosper{H6743}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 39:23 The keeper of the prison looked not to any thing that was under his hand; because the LORD was with him, and that which he did, the LORD made it to prosper.(kjv)

======= Genesis 40:1 ============

Genesis 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord the king of Egypt.(asv)

Geneza 40:1 Şi s-a întâmplat după aceste lucruri, [că] paharnicul împăratului Egiptului şi brutarul [său] au ofensat pe domnul lor, împăratul Egiptului.(RO)

Genesis 40:1 And it came to pass after{H310} these things{H1697}, that the butler{H8248}{(H8688)} of the king{H4428} of Egypt{H4714} and his baker{H644}{(H8802)} had offended{H2398}{(H8804)} their lord{H113} the king{H4428} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 40:1 And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt. (kjv)

======= Genesis 40:2 ============

Genesis 40:2 And Pharaoh was wroth against his two officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers.(asv)

Geneza 40:2 Şi Faraon s-a înfuriat împotriva a doi [dintre] ofiţerii săi, împotriva mai marelui paharnicilor şi împotriva mai marelui brutarilor.(RO)

Genesis 40:2 And Pharaoh{H6547} was wroth{H7107}{(H8799)} against{H5921} two{H8147} of his officers{H5631}, against the chief{H8269} of the butlers{H8248}{(H8688)}, and against the chief{H8269} of the bakers{H644}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:2 And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers. (kjv)

======= Genesis 40:3 ============

Genesis 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.(asv)

Geneza 40:3 Şi i-a pus sub pază în casa căpeteniei gărzii, în închisoare, în locul unde Iosif [era] legat.(RO)

Genesis 40:3 And he put{H5414}{(H8799)} them in ward{H4929} in the house{H1004} of the captain{H8269} of the guard{H2876}, into the prison{H1004}{H5470}, the place{H4725} where Joseph{H3130} was bound{H631}{(H8803)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:3 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. (kjv)

======= Genesis 40:4 ============

Genesis 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he ministered unto them: and they continued a season in ward.(asv)

Geneza 40:4 Şi căpetenia gărzii a însărcinat pe Iosif cu ei şi el i-a servit; şi au rămas un timp sub pază.(RO)

Genesis 40:4 And the captain{H8269} of the guard{H2876} charged{H6485}{(H8799)} Joseph{H3130} with them, and he served{H8334}{(H8762)} them: and they continued a season{H3117} in ward{H4929}. (kjv-strongs#)

Gen 40:4 And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward. (kjv)

======= Genesis 40:5 ============

Genesis 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.(asv)

Geneza 40:5 ¶ Şi au visat câte un vis amândoi, fiecare visul lui într-o noapte, fiecare conform interpretării visului său, paharnicul şi brutarul împăratului Egiptului, care [erau] legaţi în închisoare.(RO)

Genesis 40:5 And they dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472} both of them{H8147}, each man{H376} his dream{H2472} in one{H259} night{H3915}, each man{H376} according to the interpretation{H6623} of his dream{H2472}, the butler{H8248}{(H8688)} and the baker{H644}{(H8802)} of the king{H4428} of Egypt{H4714}, which were bound{H631}{(H8803)} in the prison{H1004}{H5470}. (kjv-strongs#)

Gen 40:5 And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. (kjv)

======= Genesis 40:6 ============

Genesis 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and saw them, and, behold, they were sad.(asv)

Geneza 40:6 Şi Iosif a intrat la ei dimineaţa şi i-a privit şi, iată, ei [erau] trişti.(RO)

Genesis 40:6 And Joseph{H3130} came in{H935}{(H8799)} unto them in the morning{H1242}, and looked{H7200}{(H8799)} upon them, and, behold, they were sad{H2196}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:6 And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad. (kjv)

======= Genesis 40:7 ============

Genesis 40:7 And he asked Pharaoh's officers that were with him in ward in his master's house, saying, Wherefore look ye so sad to-day?(asv)

Geneza 40:7 Şi a întrebat pe ofiţerii lui Faraon care [erau] cu el sub paza casei domnului său, spunând: Pentru ce arătaţi [aşa] întristaţi astăzi?(RO)

Genesis 40:7 And he asked{H7592}{(H8799)} Pharaoh's{H6547} officers{H5631} that were with him in the ward{H4929} of his lord's{H113} house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Wherefore look{H6440} ye so sadly{H7451} to day{H3117}? (kjv-strongs#)

Gen 40:7 And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly to day? (kjv)

======= Genesis 40:8 ============

Genesis 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell it me, I pray you.(asv)

Geneza 40:8 Iar ei i-au spus: Noi am visat un vis şi nu [este] un interpret al acestuia. Şi Iosif le-a spus: Nu lui Dumnezeu [aparţin] interpretările? Spuneţi-mi [visele], vă rog.(RO)

Genesis 40:8 And they said{H559}{(H8799)} unto him, We have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472}, and there is no interpreter{H6622}{(H8802)} of it. And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, Do not interpretations{H6623} belong to God{H430}? tell me{H5608}{(H8761)} them, I pray you. (kjv-strongs#)

Gen 40:8 And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you. (kjv)

======= Genesis 40:9 ============

Genesis 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me;(asv)

Geneza 40:9 Şi mai marele paharnicilor a povestit visul său lui Iosif şi i-a spus: În visul meu, iată, o viţă [era] înaintea mea;(RO)

Genesis 40:9 And the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} told{H5608}{(H8762)} his dream{H2472} to Joseph{H3130}, and said{H559}{(H8799)} to him, In my dream{H2472}, behold, a vine{H1612} was before me{H6440}; (kjv-strongs#)

Gen 40:9 And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me; (kjv)

======= Genesis 40:10 ============

Genesis 40:10 and in the vine were three branches: and it was as though it budded, [and] its blossoms shot forth; [and] the clusters thereof brought forth ripe grapes:(asv)

Geneza 40:10 Şi în viţă [erau] trei ramuri şi era ca şi cum aceasta înmugurea [şi] florile ei creşteau repede; şi ciorchinii acesteia au adus repede struguri copţi;(RO)

Genesis 40:10 And in the vine{H1612} were three{H7969} branches{H8299}: and it was as though it budded{H6524}{(H8802)}, and her blossoms{H5322} shot forth{H5927}{(H8804)}; and the clusters{H811} thereof brought forth ripe{H1310}{(H8689)} grapes{H6025}: (kjv-strongs#)

Gen 40:10 And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes: (kjv)

======= Genesis 40:11 ============

Genesis 40:11 and Pharaoh's cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.(asv)

Geneza 40:11 Şi paharul lui Faraon [era] în mâna mea; şi am luat strugurii şi i-am stors în paharul lui Faraon şi am dat paharul în mâna lui Faraon.(RO)

Genesis 40:11 And Pharaoh's{H6547} cup{H3563} was in my hand{H3027}: and I took{H3947}{(H8799)} the grapes{H6025}, and pressed{H7818}{(H8799)} them into Pharaoh's{H6547} cup{H3563}, and I gave{H5414}{(H8799)} the cup{H3563} into Pharaoh's{H6547} hand{H3709}. (kjv-strongs#)

Gen 40:11 And Pharaoh's cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. (kjv)

======= Genesis 40:12 ============

Genesis 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: the three branches are three days;(asv)

Geneza 40:12 Şi Iosif i-a spus: Aceasta [este] interpretarea lui: Cele trei ramuri [sunt] trei zile,(RO)

Genesis 40:12 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto him, This is the interpretation{H6623} of it: The three{H7969} branches{H8299} are three{H7969} days{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 40:12 And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days: (kjv)

======= Genesis 40:13 ============

Genesis 40:13 within yet three days shall Pharaoh lift up thy head, and restore thee unto thine office: and thou shalt give Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.(asv)

Geneza 40:13 Totuşi până în trei zile Faraon va înălţa capul tău şi te va restaura la locul tău; şi vei da paharul lui Faraon în mâna sa, după rânduiala dinainte, când ai fost paharnicul lui.(RO)

Genesis 40:13 Yet{H5750} within three{H7969} days{H3117} shall Pharaoh{H6547} lift up{H5375}{(H8799)} thine head{H7218}, and restore{H7725}{(H8689)} thee unto thy place{H3653}: and thou shalt deliver{H5414}{(H8804)} Pharaoh's{H6547} cup{H3563} into his hand{H3027}, after the former{H7223} manner{H4941} when thou wast his butler{H8248}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 40:13 Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler. (kjv)

======= Genesis 40:14 ============

Genesis 40:14 But have me in thy remembrance when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:(asv)

Geneza 40:14 Dar gândeşte-te la mine când îţi va fi bine şi arată-mi bunătate, te rog, şi aminteşte-i lui Faraon despre mine şi scoate-mă afară din această casă;(RO)

Genesis 40:14 But think{H2142}{(H8804)} on me when it shall be well{H3190}{(H8799)} with thee, and shew{H6213}{(H8804)} kindness{H2617}, I pray thee, unto me, and make mention{H2142}{(H8689)} of me unto Pharaoh{H6547}, and bring me{H3318}{(H8689)} out of this house{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 40:14 But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house: (kjv)

======= Genesis 40:15 ============

Genesis 40:15 for indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.(asv)

Geneza 40:15 Căci într-adevăr am fost furat în ascuns din ţara evreilor; şi nici aici nu am făcut nimic ca ei să mă pună în groapă.(RO)

Genesis 40:15 For indeed I was stolen away{H1589}{(H8795)} out of the land{H776} of the Hebrews{H5680}: and here also have I done{H6213}{(H8804)} nothing{H3972} that they should put{H7760}{(H8804)} me into the dungeon{H953}. (kjv-strongs#)

Gen 40:15 For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. (kjv)

======= Genesis 40:16 ============

Genesis 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, three baskets of white bread were on my head:(asv)

Geneza 40:16 Când mai marele brutarilor a văzut că interpretarea era bună, i-a spus lui Iosif: Eu de asemenea [am] [fost] în visul meu şi, iată, [aveam] trei coşuri albe pe capul meu;(RO)

Genesis 40:16 When the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)} saw{H7200}{(H8799)} that the interpretation{H6622}{(H8804)} was good{H2896}, he said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I also{H637} was in my dream{H2472}, and, behold, I had three{H7969} white{H2751} baskets{H5536} on my head{H7218}: (kjv-strongs#)

Gen 40:16 When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head: (kjv)

======= Genesis 40:17 ============

Genesis 40:17 and in the uppermost basket there was of all manner of baked food for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.(asv)

Geneza 40:17 Şi în coşul de deasupra [erau] tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon; şi păsările le mâncau din coşul de pe capul meu.(RO)

Genesis 40:17 And in the uppermost{H5945} basket{H5536} there was of all manner{H3978} of bakemeats{H4639}{H644}{(H8802)} for Pharaoh{H6547}; and the birds{H5775} did eat{H398}{(H8802)} them out of the basket{H5536} upon{H5921} my head{H7218}. (kjv-strongs#)

Gen 40:17 And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head. (kjv)

======= Genesis 40:18 ============

Genesis 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: the three baskets are three days;(asv)

Geneza 40:18 Şi Iosif a răspuns şi a zis: Aceasta [este] interpretarea lui: Cele trei coşuri [sunt] trei zile;(RO)

Genesis 40:18 And Joseph{H3130} answered{H6030}{(H8799)} and said{H559}{(H8799)}, This is the interpretation{H6623} thereof: The three{H7969} baskets{H5536} are three{H7969} days{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 40:18 And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days: (kjv)

======= Genesis 40:19 ============

Genesis 40:19 within yet three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.(asv)

Geneza 40:19 Totuşi până în trei zile Faraon va ridica al tău cap de la tine şi te va atârna pe un lemn; şi îţi vor mânca păsările carnea de pe tine.(RO)

Genesis 40:19 Yet within three{H7969} days{H3117} shall Pharaoh{H6547} lift up{H5375}{(H8799)} thy head{H7218} from off thee, and shall hang{H8518}{(H8804)} thee on a tree{H6086}; and the birds{H5775} shall eat{H398}{(H8804)} thy flesh{H1320} from off thee. (kjv-strongs#)

Gen 40:19 Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee. (kjv)

======= Genesis 40:20 ============

Genesis 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and the head of the chief baker among his servants.(asv)

Geneza 40:20 ¶ Şi s-a întâmplat, în a treia zi, [care] [era] ziua de naştere a lui Faraon, că el a făcut un ospăţ tuturor servitorilor săi: şi a înălţat capul mai marelui paharnicilor şi al mai marelui brutarilor între servitorii săi.(RO)

Genesis 40:20 And it came to pass the third{H7992} day{H3117}, which was Pharaoh's{H6547} birthday{H3117}{H3205}{(H8715)}, that he made{H6213}{(H8799)} a feast{H4960} unto all his servants{H5650}: and he lifted up{H5375}{(H8799)} the head{H7218} of the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} and of the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)} among{H8432} his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 40:20 And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. (kjv)

======= Genesis 40:21 ============

Genesis 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand:(asv)

Geneza 40:21 Şi a restaurat pe mai marele paharnicilor în conducerea paharnicilor din nou; şi [paharnicul] a dat paharul în mâna lui Faraon;(RO)

Genesis 40:21 And he restored{H7725} the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} unto his butlership{H4945} again{H7725}{(H8686)}; and he gave{H5414}{(H8799)} the cup{H3563} into Pharaoh's{H6547} hand{H3709}: (kjv-strongs#)

Gen 40:21 And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh's hand: (kjv)

======= Genesis 40:22 ============

Genesis 40:22 but he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them.(asv)

Geneza 40:22 Dar l-a atârnat pe mai marele brutarilor, aşa cum le interpretase Iosif.(RO)

Genesis 40:22 But he hanged{H8518}{(H8804)} the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)}: as Joseph{H3130} had interpreted{H6622}{(H8804)} to them. (kjv-strongs#)

Gen 40:22 But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them. (kjv)

======= Genesis 40:23 ============

Genesis 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.(asv)

Geneza 40:23 Totuşi mai marele paharnicilor nu şi-a adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.(RO)

Genesis 40:23 Yet did not the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} remember{H2142}{(H8804)} Joseph{H3130}, but forgat{H7911}{(H8799)} him. (kjv-strongs#)

Gen 40:23 Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.(kjv)

======= Genesis 41:1 ============

Genesis 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.(asv)

Geneza 41:1 Şi s-a întâmplat, la sfârşitul a doi ani întregi, că Faraon a visat: şi, iată, el stătea în picioare lângă râu.(RO)

Genesis 41:1 And it came to pass at the end{H7093} of two full{H3117} years{H8141}, that Pharaoh{H6547} dreamed{H2492}{(H8802)}: and, behold, he stood{H5975}{(H8802)} by the river{H2975}. (kjv-strongs#)

Gen 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river. (kjv)

======= Genesis 41:2 ============

Genesis 41:2 And, behold, there came up out of the river seven kine, well-favored and fat-fleshed; and they fed in the reed-grass.(asv)

Geneza 41:2 Şi, iată, au urcat din râu şapte vaci plăcute la vedere şi grase; şi ele păşteau într-o pajişte.(RO)

Genesis 41:2 And, behold, there came up{H5927}{(H8802)} out of the river{H2975} seven{H7651} well{H3303} favoured{H4758} kine{H6510} and fatfleshed{H1277}{H1320}; and they fed{H7462}{(H8799)} in a meadow{H260}. (kjv-strongs#)

Gen 41:2 And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed; and they fed in a meadow. (kjv)

======= Genesis 41:3 ============

Genesis 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill-favored and lean-fleshed, and stood by the other kine upon the brink of the river.(asv)

Geneza 41:3 Şi, iată, alte şapte vaci au urcat după ele din râu, urâte la vedere şi slabe; şi au stat lângă [celelalte] vaci pe malul râului.(RO)

Genesis 41:3 And, behold, seven{H7651} other{H312} kine{H6510} came up{H5927}{(H8802)} after them{H310} out of the river{H2975}, ill{H7451} favoured{H4758} and leanfleshed{H1851}{H1320}; and stood{H5975}{(H8799)} by{H681} the other kine{H6510} upon the brink{H8193} of the river{H2975}. (kjv-strongs#)

Gen 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill favoured and leanfleshed; and stood by the other kine upon the brink of the river. (kjv)

======= Genesis 41:4 ============

Genesis 41:4 And the ill-favored and lean-fleshed kine did eat up the seven well-favored and fat kine. So Pharaoh awoke.(asv)

Geneza 41:4 Şi vacile urâte la vedere şi slabe au mâncat vacile plăcute la vedere şi grase. Aşa că Faraon s-a trezit.(RO)

Genesis 41:4 And the ill{H7451} favoured{H4758} and leanfleshed{H1851}{H1320} kine{H6510} did eat up{H398}{(H8799)} the seven{H7651} well{H3303} favoured{H4758} and fat{H1277} kine{H6510}. So Pharaoh{H6547} awoke{H3364}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:4 And the ill favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine. So Pharaoh awoke. (kjv)

======= Genesis 41:5 ============

Genesis 41:5 And he slept and dreamed a second time: and, behold, seven ears of grain came up upon one stalk, rank and good.(asv)

Geneza 41:5 Şi a adormit şi a visat a doua oară: şi, iată, şapte spice de grâu s-au ridicat pe un pai, grase şi bune.(RO)

Genesis 41:5 And he slept{H3462}{(H8799)} and dreamed{H2492}{(H8799)} the second time{H8145}: and, behold, seven{H7651} ears of corn{H7641} came up{H5927}{(H8802)} upon one{H259} stalk{H7070}, rank{H1277} and good{H2896}. (kjv-strongs#)

Gen 41:5 And he slept and dreamed the second time: and, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good. (kjv)

======= Genesis 41:6 ============

Genesis 41:6 And, behold, seven ears, thin and blasted with the east wind, sprung up after them.(asv)

Geneza 41:6 Şi, iată, şapte spice subţiri şi prăjite de vântul de est au răsărit după ele.(RO)

Genesis 41:6 And, behold, seven{H7651} thin{H1851} ears{H7641} and blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921} sprung up{H6779}{(H8802)} after them{H310}. (kjv-strongs#)

Gen 41:6 And, behold, seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them. (kjv)

======= Genesis 41:7 ============

Genesis 41:7 And the thin ears swallowed up the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream.(asv)

Geneza 41:7 Şi cele şapte spice subţiri au mâncat cele şapte spice grase şi pline. Şi Faraon s-a trezit şi, iată, [a fost] un vis.(RO)

Genesis 41:7 And the seven thin{H1851} ears{H7641} devoured{H1104}{(H8799)} the seven{H7651} rank{H1277} and full{H4392} ears{H7641}. And Pharaoh{H6547} awoke{H3364}{(H8799)}, and, behold, it was a dream{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 41:7 And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, it was a dream. (kjv)

======= Genesis 41:8 ============

Genesis 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh.(asv)

Geneza 41:8 Şi s-a întâmplat dimineaţa că duhul său era tulburat; şi a trimis şi a chemat pe toţi magicienii Egiptului şi pe toţi înţelepţii acestuia; şi Faraon le-a spus visul său; dar nu [era] niciunul care să le poată interpreta lui Faraon.(RO)

Genesis 41:8 And it came to pass in the morning{H1242} that his spirit{H7307} was troubled{H6470}{(H8735)}; and he sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} for all the magicians{H2748} of Egypt{H4714}, and all the wise men{H2450} thereof: and Pharaoh{H6547} told{H5608}{(H8762)} them his dream{H2472}; but there was none that could interpret{H6622}{(H8802)} them unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but there was none that could interpret them unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:9 ============

Genesis 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day:(asv)

Geneza 41:9 ¶ Atunci a vorbit mai marele paharnicilor lui Faraon, spunând: Îmi amintesc greşelile mele în această zi;(RO)

Genesis 41:9 Then spake{H1696}{(H8762)} the chief{H8269} butler{H8248}{(H8688)} unto Pharaoh{H6547}, saying{H559}{(H8800)}, I do remember{H2142}{(H8688)} my faults{H2399} this day{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day: (kjv)

======= Genesis 41:10 ============

Genesis 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the house of the captain of the guard, me and the chief baker:(asv)

Geneza 41:10 Faraon s-a înfuriat pe servitorii săi şi m-a pus sub pază în casa căpeteniei gărzii, pe mine şi pe mai marele brutarilor.(RO)

Genesis 41:10 Pharaoh{H6547} was wroth{H7107}{(H8804)} with his servants{H5650}, and put{H5414}{(H8799)} me in ward{H4929} in the captain{H8269} of the guard's{H2876} house{H1004}, both me and the chief{H8269} baker{H644}{(H8802)}: (kjv-strongs#)

Gen 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the captain of the guard's house, both me and the chief baker: (kjv)

======= Genesis 41:11 ============

Genesis 41:11 and we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream.(asv)

Geneza 41:11 Şi noi am visat un vis într-o noapte, eu şi el; noi am visat, fiecare conform interpretării visului său.(RO)

Genesis 41:11 And we dreamed{H2492}{(H8799)} a dream{H2472} in one{H259} night{H3915}, I and he; we dreamed{H2492}{(H8804)} each man{H376} according to the interpretation{H6623} of his dream{H2472}. (kjv-strongs#)

Gen 41:11 And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream. (kjv)

======= Genesis 41:12 ============

Genesis 41:12 And there was with us there a young man, a Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret.(asv)

Geneza 41:12 Şi [era] acolo cu noi un tânăr, un evreu, servitor [al] căpeteniei gărzii; şi noi i-am povestit şi el ne-a interpretat visele; fiecăruia conform visului său el [ne-]a interpretat.(RO)

Genesis 41:12 And there was there with us a young man{H5288}, an Hebrew{H5680}, servant{H5650} to the captain{H8269} of the guard{H2876}; and we told{H5608}{(H8762)} him, and he interpreted{H6622}{(H8799)} to us our dreams{H2472}; to each man{H376} according to his dream{H2472} he did interpret{H6622}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:12 And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret. (kjv)

======= Genesis 41:13 ============

Genesis 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged.(asv)

Geneza 41:13 Şi s-a întâmplat, [că] aşa cum ne-a interpretat, aşa a fost; pe mine el m-a restaurat în serviciul meu şi pe el l-a atârnat.(RO)

Genesis 41:13 And it came to pass, as he interpreted{H6622}{(H8804)} to us, so it was; me he restored{H7725}{(H8689)} unto mine office{H3653}, and him he hanged{H8518}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged. (kjv)

======= Genesis 41:14 ============

Genesis 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.(asv)

Geneza 41:14 Atunci Faraon a trimis şi a chemat pe Iosif şi ei l-au adus repede din groapă; şi el s[-]a bărbierit şi şi-a schimbat hainele şi a intrat la Faraon.(RO)

Genesis 41:14 Then Pharaoh{H6547} sent{H7971}{(H8799)} and called{H7121}{(H8799)} Joseph{H3130}, and they brought him hastily{H7323}{(H8686)} out of the dungeon{H953}: and he shaved{H1548}{(H8762)} himself, and changed{H2498}{(H8762)} his raiment{H8071}, and came in{H935}{(H8804)} unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved himself, and changed his raiment, and came in unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:15 ============

Genesis 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that when thou hearest a dream thou canst interpret it.(asv)

Geneza 41:15 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Am visat un vis şi nu [este] niciunul care să îl poată interpreta; şi am auzit vorbindu-se despre tine, [că] poţi înţelege un vis pentru a-l interpreta.(RO)

Genesis 41:15 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I have dreamed{H2492}{(H8804)} a dream{H2472}, and there is none that can interpret{H6622}{(H8802)} it: and I have heard{H8085}{(H8804)} say{H559}{(H8800)} of thee, that thou canst understand{H8085}{(H8799)} a dream{H2472} to interpret{H6622}{(H8800)} it. (kjv-strongs#)

Gen 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it. (kjv)

======= Genesis 41:16 ============

Genesis 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God will give Pharaoh an answer of peace.(asv)

Geneza 41:16 Şi Iosif i-a răspuns lui Faraon, spunând: [Aceasta] nu [este] în mine; Dumnezeu va da lui Faraon un răspuns al păcii.(RO)

Genesis 41:16 And Joseph{H3130} answered{H6030}{(H8799)} Pharaoh{H6547}, saying{H559}{(H8800)}, It is not in me{H1107}: God{H430} shall give{H6030} Pharaoh{H6547} an answer{H6030}{(H8799)} of peace{H7965}. (kjv-strongs#)

Gen 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace. (kjv)

======= Genesis 41:17 ============

Genesis 41:17 And Pharaoh spake unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the brink of the river:(asv)

Geneza 41:17 ¶ Şi Faraon i-a spus lui Iosif: În visul meu, iată, stăteam în picioare pe malul râului;(RO)

Genesis 41:17 And Pharaoh{H6547} said{H1696}{(H8762)} unto Joseph{H3130}, In my dream{H2472}, behold, I stood{H5975}{(H8802)} upon the bank{H8193} of the river{H2975}: (kjv-strongs#)

Gen 41:17 And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river: (kjv)

======= Genesis 41:18 ============

Genesis 41:18 and, behold, there came up out of the river seven kine, fat-fleshed and well-favored: and they fed in the reed-grass:(asv)

Geneza 41:18 Şi, iată, au urcat din râu şapte vaci grase şi plăcute la vedere; şi ele păşteau pe o pajişte;(RO)

Genesis 41:18 And, behold, there came up{H5927}{(H8802)} out of the river{H2975} seven{H7651} kine{H6510}, fatfleshed{H1277}{H1320} and well{H3303} favoured{H8389}; and they fed{H7462}{(H8799)} in a meadow{H260}: (kjv-strongs#)

Gen 41:18 And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured; and they fed in a meadow: (kjv)

======= Genesis 41:19 ============

Genesis 41:19 and, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill-favored and lean-fleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness:(asv)

Geneza 41:19 Şi, iată, alte şapte vaci au urcat după ele, jigărite şi foarte urâte la vedere şi slabe, aşa de rele nu am văzut niciodată în toată ţara Egiptului;(RO)

Genesis 41:19 And, behold, seven{H7651} other{H312} kine{H6510} came up{H5927}{(H8802)} after them{H310}, poor{H1803} and very{H3966} ill{H7451} favoured{H8389} and leanfleshed{H7534}{H1320}, such{H2007} as I never{H3808} saw{H7200}{(H8804)} in all the land{H776} of Egypt{H4714} for badness{H7455}: (kjv-strongs#)

Gen 41:19 And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness: (kjv)

======= Genesis 41:20 ============

Genesis 41:20 and the lean and ill-favored kine did eat up the first seven fat kine:(asv)

Geneza 41:20 Şi vacile slabe şi urâte la vedere au mâncat primele şapte vaci grase;(RO)

Genesis 41:20 And the lean{H7534} and the ill favoured{H7451} kine{H6510} did eat up{H398}{(H8799)} the first{H7223} seven{H7651} fat{H1277} kine{H6510}: (kjv-strongs#)

Gen 41:20 And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine: (kjv)

======= Genesis 41:21 ============

Genesis 41:21 and when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill-favored, as at the beginning. So I awoke.(asv)

Geneza 41:21 Şi după ce le-au mâncat, nu se putea cunoaşte că ele le-au mâncat pe acelea; ci ele [erau] încă urâte la vedere, precum la început. Aşa că m-am trezit.(RO)

Genesis 41:21 And when they had eaten them up{H935}{(H8799)}{H7130}, it could not be known{H3045}{(H8738)} that they had eaten them{H935}{(H8804)}{H7130}; but they were still{H4758} ill favoured{H7451}, as at the beginning{H8462}. So I awoke{H3364}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:21 And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they were still ill favoured, as at the beginning. So I awoke. (kjv)

======= Genesis 41:22 ============

Genesis 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up upon one stalk, full and good:(asv)

Geneza 41:22 Şi am văzut în visul meu şi, iată, şapte spice s-au ridicat pe un pai, pline şi bune;(RO)

Genesis 41:22 And I saw{H7200}{(H8799)} in my dream{H2472}, and, behold, seven{H7651} ears{H7641} came up{H5927}{(H8802)} in one{H259} stalk{H7070}, full{H4392} and good{H2896}: (kjv-strongs#)

Gen 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up in one stalk, full and good: (kjv)

======= Genesis 41:23 ============

Genesis 41:23 and, behold, seven ears, withered, thin, [and] blasted with the east wind, sprung up after them:(asv)

Geneza 41:23 Şi, iată, şapte spice, uscate, subţiri [şi] prăjite de vântul de est, au răsărit după ele;(RO)

Genesis 41:23 And, behold, seven{H7651} ears{H7641}, withered{H6798}{(H8803)}, thin{H1851}, and blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921}, sprung up{H6779}{(H8802)} after them{H310}: (kjv-strongs#)

Gen 41:23 And, behold, seven ears, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them: (kjv)

======= Genesis 41:24 ============

Genesis 41:24 and the thin ears swallowed up the seven good ears: and I told it unto the magicians; but there was none that could declare it to me.(asv)

Geneza 41:24 Şi spicele subţiri au mâncat cele şapte spice bune; şi eu am spus [aceasta] magicienilor; dar nu [a] [fost] niciunul să îmi poată explica [aceasta].(RO)

Genesis 41:24 And the thin{H1851} ears{H7641} devoured{H1104}{(H8799)} the seven{H7651} good{H2896} ears{H7641}: and I told{H559}{(H8799)} this unto the magicians{H2748}; but there was none that could declare{H5046}{(H8688)} it to me. (kjv-strongs#)

Gen 41:24 And the thin ears devoured the seven good ears: and I told this unto the magicians; but there was none that could declare it to me. (kjv)

======= Genesis 41:25 ============

Genesis 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: what God is about to do he hath declared unto Pharaoh.(asv)

Geneza 41:25 Şi Iosif i-a spus lui Faraon: Visul lui Faraon [este] unul [singur]: Dumnezeu i-a arătat lui Faraon ce [este] el gata să facă.(RO)

Genesis 41:25 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto Pharaoh{H6547}, The dream{H2472} of Pharaoh{H6547} is one{H259}: God{H430} hath shewed{H5046}{(H8689)} Pharaoh{H6547} what he is about to do{H6213}{(H8802)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh is one: God hath shewed Pharaoh what he is about to do. (kjv)

======= Genesis 41:26 ============

Genesis 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one.(asv)

Geneza 41:26 Cele şapte vaci bune [sunt] şapte ani; şi cele şapte spice bune [sunt] şapte ani; visul [este] unul [singur].(RO)

Genesis 41:26 The seven{H7651} good{H2896} kine{H6510} are seven{H7651} years{H8141}; and the seven{H7651} good{H2896} ears{H7641} are seven{H7651} years{H8141}: the dream{H2472} is one{H259}. (kjv-strongs#)

Gen 41:26 The seven good kine are seven years; and the seven good ears are seven years: the dream is one. (kjv)

======= Genesis 41:27 ============

Genesis 41:27 And the seven lean and ill-favored kine that came up after them are seven years, and also the seven empty ears blasted with the east wind; they shall be seven years of famine.(asv)

Geneza 41:27 Şi cele şapte vaci slabe şi urâte la vedere care au urcat după ele [sunt] şapte ani; şi cele şapte spice goale prăjite de vântul de est vor fi şapte ani de foamete.(RO)

Genesis 41:27 And the seven{H7651} thin{H7534} and ill favoured{H7451} kine{H6510} that came up{H5927}{(H8802)} after them{H310} are seven{H7651} years{H8141}; and the seven{H7651} empty{H7386} ears{H7641} blasted{H7710}{(H8803)} with the east wind{H6921} shall be seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}. (kjv-strongs#)

Gen 41:27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them are seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine. (kjv)

======= Genesis 41:28 ============

Genesis 41:28 That is the thing which I spake unto Pharaoh: what God is about to do he hath showed unto Pharaoh.(asv)

Geneza 41:28 Acesta [este] lucrul pe care l-am vorbit lui Faraon: Ceea ce Dumnezeu [este] gata să facă îi arată lui Faraon.(RO)

Genesis 41:28 This is the thing{H1697} which I have spoken{H1696}{(H8765)} unto Pharaoh{H6547}: What God{H430} is about to do{H6213}{(H8802)} he sheweth{H7200}{(H8689)} unto Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 41:28 This is the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God is about to do he sheweth unto Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 41:29 ============

Genesis 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:(asv)

Geneza 41:29 Iată, vin şapte ani de mare abundenţă prin toată ţara Egiptului;(RO)

Genesis 41:29 Behold, there come{H935}{(H8802)} seven{H7651} years{H8141} of great{H1419} plenty{H7647} throughout all the land{H776} of Egypt{H4714}: (kjv-strongs#)

Gen 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt: (kjv)

======= Genesis 41:30 ============

Genesis 41:30 and there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;(asv)

Geneza 41:30 Şi se vor ridica după ei şapte ani de foamete; şi toată abundenţa va fi uitată în ţara Egiptului; şi foametea va mistui ţara;(RO)

Genesis 41:30 And there shall arise{H6965}{(H8804)} after them{H310} seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}; and all the plenty{H7647} shall be forgotten{H7911}{(H8738)} in the land{H776} of Egypt{H4714}; and the famine{H7458} shall consume{H3615}{(H8765)} the land{H776}; (kjv-strongs#)

Gen 41:30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land; (kjv)

======= Genesis 41:31 ============

Genesis 41:31 and the plenty shall not be known in the land by reason of that famine which followeth; for it shall be very grievous.(asv)

Geneza 41:31 Şi abundenţa nu va fi cunoscută în ţară din cauza acelei foamete care urmează; căci aceasta [va fi] foarte apăsătoare.(RO)

Genesis 41:31 And the plenty{H7647} shall not be known{H3045}{(H8735)} in the land{H776} by reason{H6440} of that famine{H7458} following{H310}{H3651}; for it shall be very{H3966} grievous{H3515}. (kjv-strongs#)

Gen 41:31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it shall be very grievous. (kjv)

======= Genesis 41:32 ============

Genesis 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh, it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass.(asv)

Geneza 41:32 Şi de aceea visul a fost repetat lui Faraon de două ori; [aceasta este] din cauză că lucrul [este] stabilit de Dumnezeu şi Dumnezeu îl va face să se întâmple curând.(RO)

Genesis 41:32 And for that the dream{H2472} was doubled{H8138}{(H8736)} unto Pharaoh{H6547} twice{H6471}; it is because the thing{H1697} is established{H3559}{(H8737)} by{H5973} God{H430}, and God{H430} will shortly{H4116}{(H8764)} bring it to pass{H6213}{(H8800)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; it is because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. (kjv)

======= Genesis 41:33 ============

Genesis 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.(asv)

Geneza 41:33 ¶ Acum de aceea Faraon să caute un bărbat chibzuit şi înţelept şi să îl pună peste ţara Egiptului.(RO)

Genesis 41:33 Now therefore let Pharaoh{H6547} look out{H7200}{(H8799)} a man{H376} discreet{H995}{(H8737)} and wise{H2450}, and set{H7896}{(H8799)} him over the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:34 ============

Genesis 41:34 Let Pharaoh do [this], and let him appoint overseers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.(asv)

Geneza 41:34 Să facă Faraon [aceasta] şi să rânduiască supraveghetori peste ţară şi să ia a cincea parte din ţara Egiptului în cei şapte ani de abundenţă.(RO)

Genesis 41:34 Let Pharaoh{H6547} do{H6213}{(H8799)} this, and let him appoint{H6485}{(H8686)} officers{H6496} over the land{H776}, and take up the fifth part{H2567}{(H8765)} of the land{H776} of Egypt{H4714} in the seven{H7651} plenteous{H7647} years{H8141}. (kjv-strongs#)

Gen 41:34 Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years. (kjv)

======= Genesis 41:35 ============

Genesis 41:35 And let them gather all the food of these good years that come, and lay up grain under the hand of Pharaoh for food in the cities, and let them keep it.(asv)

Geneza 41:35 Şi ei să adune toată hrana acelor ani buni ce vin şi să depoziteze grâne sub mâna lui Faraon şi ei să ţină hrana în cetăţi.(RO)

Genesis 41:35 And let them gather{H6908}{(H8799)} all the food{H400} of those good{H2896} years{H8141} that come{H935}{(H8802)}, and lay up{H6651}{(H8799)} corn{H1250} under the hand{H3027} of Pharaoh{H6547}, and let them keep{H8104}{(H8804)} food{H400} in the cities{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 41:35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities. (kjv)

======= Genesis 41:36 ============

Genesis 41:36 And the food shall be for a store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.(asv)

Geneza 41:36 Şi acea hrană va fi ca rezervă ţării pentru cei şapte ani de foamete, care va fi în ţara Egiptului; ca ţara să nu piară prin foamete.(RO)

Genesis 41:36 And that food{H400} shall be for store{H6487} to the land{H776} against the seven{H7651} years{H8141} of famine{H7458}, which shall be in the land{H776} of Egypt{H4714}; that the land{H776} perish{H3772}{(H8735)} not through the famine{H7458}. (kjv-strongs#)

Gen 41:36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine. (kjv)

======= Genesis 41:37 ============

Genesis 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.(asv)

Geneza 41:37 Şi lucrul a fost bun în ochii lui Faraon şi în ochii tuturor servitorilor săi.(RO)

Genesis 41:37 And the thing{H1697} was good{H3190}{(H8799)} in the eyes{H5869} of Pharaoh{H6547}, and in the eyes{H5869} of all his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants. (kjv)

======= Genesis 41:38 ============

Genesis 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this, a man in whom the spirit of God is?(asv)

Geneza 41:38 Şi Faraon a spus servitorilor săi: Putem noi găsi [un astfel de om] cum [este] acesta, un bărbat în care [este] Duhul lui Dumnezeu?(RO)

Genesis 41:38 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto his servants{H5650}, Can we find{H4672}{(H8799)} such a one as this{H2088} is, a man{H376} in whom{H834} the Spirit{H7307} of God{H430} is? (kjv-strongs#)

Gen 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? (kjv)

======= Genesis 41:39 ============

Genesis 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath showed thee all of this, there is none so discreet and wise as thou:(asv)

Geneza 41:39 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Întrucât Dumnezeu ţi-a arătat toată aceasta, [nu există] niciunul aşa de chibzuit şi înţelept precum [eşti] tu;(RO)

Genesis 41:39 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Forasmuch{H310} as God{H430} hath shewed{H3045}{(H8687)} thee all this, there is none so discreet{H995}{(H8737)} and wise{H2450} as thou art: (kjv-strongs#)

Gen 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art: (kjv)

======= Genesis 41:40 ============

Genesis 41:40 thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.(asv)

Geneza 41:40 Tu vei fi peste casa mea şi conform cuvântului tău va fi guvernat tot poporul meu; numai pe tron voi fi mai mare ca tine.(RO)

Genesis 41:40 Thou shalt be{H1961}{(H8799)} over my house{H1004}, and according unto thy word{H6310} shall all my people{H5971} be ruled{H5401}{(H8799)}: only in the throne{H3678} will I be greater{H1431}{(H8799)} than thou. (kjv-strongs#)

Gen 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou. (kjv)

======= Genesis 41:41 ============

Genesis 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.(asv)

Geneza 41:41 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Vezi, te-am pus peste toată ţara Egiptului.(RO)

Genesis 41:41 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, See{H7200}{(H8798)}, I have set{H5414}{(H8804)} thee over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:42 ============

Genesis 41:42 And Pharaoh took off his signet ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck;(asv)

Geneza 41:42 Şi Faraon şi-a scos inelul de pe mâna sa şi l-a pus pe mâna lui Iosif şi l-a înveşmântat în veştminte de in subţire şi a pus un lanţ de aur în jurul gâtului său.(RO)

Genesis 41:42 And Pharaoh{H6547} took off{H5493}{(H8686)} his ring{H2885} from his hand{H3027}, and put{H5414}{(H8799)} it upon Joseph's{H3130} hand{H3027}, and arrayed{H3847}{(H8686)} him in vestures{H899} of fine linen{H8336}, and put{H7760}{(H8799)} a gold{H2091} chain{H7242} about his neck{H6677}; (kjv-strongs#)

Gen 41:42 And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck; (kjv)

======= Genesis 41:43 ============

Genesis 41:43 and he made him to ride in the second chariot which he had: and they cried before him, Bow the knee: and he set him over all the land of Egypt.(asv)

Geneza 41:43 Şi l-a făcut să meargă în al doilea car pe care îl avea; şi strigau înaintea lui: Aplecaţi genunchiul! Şi l-a făcut [conducător] peste toată ţara Egiptului.(RO)

Genesis 41:43 And he made him to ride{H7392}{(H8686)} in the second{H4932} chariot{H4818} which he had; and they cried{H7121}{(H8799)} before him{H6440}, Bow the knee{H86}: and he made{H5414}{(H8800)} him ruler over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:43 And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:44 ============

Genesis 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or his foot in all the land of Egypt.(asv)

Geneza 41:44 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Eu [sunt] Faraon şi fără tine niciun om nu îşi va ridica mâna sau piciorul în toată ţara Egiptului.(RO)

Genesis 41:44 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, I am Pharaoh{H6547}, and without{H1107} thee shall no man{H376} lift up{H7311}{(H8686)} his hand{H3027} or foot{H7272} in all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:45 ============

Genesis 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphenath-paneah; and he gave him to wife Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On. And Joseph went out over the land of Egypt.(asv)

Geneza 41:45 Şi Faraon i-a pus lui Iosif numele Ţafnat-Paneah; şi i-a dat de soţie pe Asenat, fiica lui Potifera, preot din On. Şi Iosif a ieşit prin [toată] ţara Egiptului.(RO)

Genesis 41:45 And Pharaoh{H6547} called{H7121}{(H8799)} Joseph's{H3130} name{H8034} Zaphnathpaaneah{H6847}; and he gave{H5414}{(H8799)} him to wife{H802} Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204}. And Joseph{H3130} went out{H3318}{(H8799)} over all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:46 ============

Genesis 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.(asv)

Geneza 41:46 ¶ Şi Iosif [era ]în vârstă de treizeci de ani când a stat în picioare înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Şi Iosif a ieşit dinaintea lui Faraon şi a mers prin toată ţara Egiptului.(RO)

Genesis 41:46 And Joseph{H3130} was thirty{H7970} years{H8141} old{H1121} when he stood{H5975}{(H8800)} before{H6440} Pharaoh{H6547} king{H4428} of Egypt{H4714}. And Joseph{H3130} went out{H3318}{(H8799)} from the presence{H6440} of Pharaoh{H6547}, and went throughout{H5674}{(H8799)} all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:46 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:47 ============

Genesis 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.(asv)

Geneza 41:47 Şi în cei şapte ani abundenţi pământul a adus cu mâini pline.(RO)

Genesis 41:47 And in the seven{H7651} plenteous{H7647} years{H8141} the earth{H776} brought forth{H6213}{(H8799)} by handfuls{H7062}. (kjv-strongs#)

Gen 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls. (kjv)

======= Genesis 41:48 ============

Genesis 41:48 And he gathered up all the food of the seven years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same.(asv)

Geneza 41:48 Şi el a adunat toată hrana celor şapte ani, care era în ţara Egiptului, şi a depozitat hrana în cetăţi; hrana din câmp, care [era] în jurul fiecărei cetăţi, a depozitat-o în aceeaşi [cetate].(RO)

Genesis 41:48 And he gathered up{H6908}{(H8799)} all the food{H400} of the seven{H7651} years{H8141}, which were in the land{H776} of Egypt{H4714}, and laid up{H5414}{(H8799)} the food{H400} in the cities{H5892}: the food{H400} of the field{H7704}, which was round about{H5439} every city{H5892}, laid he up{H5414}{(H8804)} in the same{H8432}. (kjv-strongs#)

Gen 41:48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which was round about every city, laid he up in the same. (kjv)

======= Genesis 41:49 ============

Genesis 41:49 And Joseph laid up grain as the sand of the sea, very much, until he left off numbering; for it was without number.(asv)

Geneza 41:49 Şi Iosif a adunat grâne ca nisipul mării, foarte multe, până ce s-a oprit din numărat, pentru că [erau] fără număr.(RO)

Genesis 41:49 And Joseph{H3130} gathered{H6651}{(H8799)} corn{H1250} as the sand{H2344} of the sea{H3220}, very{H3966} much{H7235}{(H8687)}, until he left{H2308}{(H8804)} numbering{H5608}{(H8800)}; for it was without{H369} number{H4557}. (kjv-strongs#)

Gen 41:49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for it was without number. (kjv)

======= Genesis 41:50 ============

Genesis 41:50 And unto Joseph were born two sons before the year of famine came, whom Asenath, the daughter of Poti-phera priest of On, bare unto him.(asv)

Geneza 41:50 Şi lui Iosif i s-au născut, înainte de a veni anii foametei, doi fii pe care Asenat, fiica lui Potifera, preot din On, i-a născut lui.(RO)

Genesis 41:50 And unto Joseph{H3130} were born{H3205}{(H8795)} two{H8147} sons{H1121} before the years{H8141} of famine{H7458} came{H935}{(H8799)}, which Asenath{H621} the daughter{H1323} of Potipherah{H6319} priest{H3548} of On{H204} bare{H3205}{(H8804)} unto him. (kjv-strongs#)

Gen 41:50 And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him. (kjv)

======= Genesis 41:51 ============

Genesis 41:51 And Joseph called the name of the first-born Manasseh: For, [said he], God hath made me forget all my toil, and all my father's house.(asv)

Geneza 41:51 Şi Iosif l-a numit pe întâiul născut, Manase: Pentru că Dumnezeu, [a spus el], m-a făcut să uit toată osteneala mea şi toată casa tatălui meu.(RO)

Genesis 41:51 And Joseph{H3130} called{H7121}{(H8799)} the name{H8034} of the firstborn{H1060} Manasseh{H4519}: For God{H430}, said he, hath made me forget{H5382}{(H8765)} all my toil{H5999}, and all my father's{H1} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 41:51 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, said he, hath made me forget all my toil, and all my father's house. (kjv)

======= Genesis 41:52 ============

Genesis 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath made me fruitful in the land of my affliction.(asv)

Geneza 41:52 Şi celui de al doilea, i-a pus numele, Efraim: Pentru că Dumnezeu m-a făcut să fiu roditor în ţara necazului meu.(RO)

Genesis 41:52 And the name{H8034} of the second{H8145} called{H7121}{(H8804)} he Ephraim{H669}: For God{H430} hath caused me to be fruitful{H6509}{(H8689)} in the land{H776} of my affliction{H6040}. (kjv-strongs#)

Gen 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. (kjv)

======= Genesis 41:53 ============

Genesis 41:53 And the seven years of plenty, that was in the land of Egypt, came to an end.(asv)

Geneza 41:53 Şi cei şapte ani ai abundenţei, care au fost în ţara Egiptului, s-au terminat.(RO)

Genesis 41:53 And the seven{H7651} years{H8141} of plenteousness{H7647}, that was in the land{H776} of Egypt{H4714}, were ended{H3615}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:53 And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended. (kjv)

======= Genesis 41:54 ============

Genesis 41:54 And the seven years of famine began to come, according as Joseph had said: and there was famine in all lands; but in all the land of Egypt there was bread.(asv)

Geneza 41:54 Şi cei şapte ani ai sărăciei au început a veni, conform cu ceea ce Iosif spusese; şi sărăcia era în toate ţările; dar în toată ţara Egiptului era pâine.(RO)

Genesis 41:54 And the seven{H7651} years{H8141} of dearth{H7458} began{H2490}{(H8686)} to come{H935}{(H8800)}, according as Joseph{H3130} had said{H559}{(H8804)}: and the dearth{H7458} was in all lands{H776}; but in all the land{H776} of Egypt{H4714} there was bread{H3899}. (kjv-strongs#)

Gen 41:54 And the seven years of dearth began to come, according as Joseph had said: and the dearth was in all lands; but in all the land of Egypt there was bread. (kjv)

======= Genesis 41:55 ============

Genesis 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do.(asv)

Geneza 41:55 Şi când toată ţara Egiptului a fost înfometată, poporul a strigat la Faraon pentru pâine; şi Faraon a spus tuturor egiptenilor: Mergeţi la Iosif; ce vă spune el, faceţi.(RO)

Genesis 41:55 And when all the land{H776} of Egypt{H4714} was famished{H7456}{(H8799)}, the people{H5971} cried{H6817}{(H8799)} to Pharaoh{H6547} for bread{H3899}: and Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto all the Egyptians{H4714}, Go{H3212}{(H8798)} unto Joseph{H3130}; what he saith{H559}{(H8799)} to you, do{H6213}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 41:55 And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread: and Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph; what he saith to you, do. (kjv)

======= Genesis 41:56 ============

Genesis 41:56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the store-houses, and sold unto the Egyptians; and the famine was sore in the land of Egypt.(asv)

Geneza 41:56 Şi foametea era peste toată faţa pământului. Şi Iosif a deschis toate depozitele şi a vândut egiptenilor; şi foametea se înăsprea în ţara Egiptului.(RO)

Genesis 41:56 And the famine{H7458} was over all the face{H6440} of the earth{H776}: And Joseph{H3130} opened{H6605}{(H8799)} all the storehouses, and sold{H7666}{(H8799)} unto the Egyptians{H4714}; and the famine{H7458} waxed sore{H2388}{(H8799)} in the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 41:56 And the famine was over all the face of the earth: and Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians; and the famine waxed sore in the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 41:57 ============

Genesis 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph to buy grain, because the famine was sore in all the earth.(asv)

Geneza 41:57 Şi toate ţările au venit în Egipt, la Iosif, pentru a cumpăra [grâne], pentru că foametea [era] aşa de aspră în toate ţările.(RO)

Genesis 41:57 And all countries{H776} came{H935}{(H8804)} into Egypt{H4714} to Joseph{H3130} for to buy{H7666}{(H8800)} corn; because that the famine{H7458} was so sore{H2388}{(H8804)} in all lands{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 41:57 And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn; because that the famine was so sore in all lands.(kjv)

======= Genesis 42:1 ============

Genesis 42:1 Now Jacob saw that there was grain in Egypt, and Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another?(asv)

Geneza 42:1 Şi când Iacob a văzut că erau grâne în Egipt, Iacob a spus fiilor săi: De ce vă uitaţi unul la altul?(RO)

Genesis 42:1 Now when Jacob{H3290} saw{H7200}{(H8799)} that there was{H3426} corn{H7668} in Egypt{H4714}, Jacob{H3290} said{H559}{(H8799)} unto his sons{H1121}, Why do ye look{H7200}{(H8691)} one upon another? (kjv-strongs#)

Gen 42:1 Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another? (kjv)

======= Genesis 42:2 ============

Genesis 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is grain in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die.(asv)

Geneza 42:2 Şi a spus: Iată, eu am auzit că sunt grâne în Egipt; coborâţi acolo şi cumpăraţi pentru noi de acolo; ca să trăim şi să nu murim.(RO)

Genesis 42:2 And he said{H559}{(H8799)}, Behold, I have heard{H8085}{(H8804)} that there is{H3426} corn{H7668} in Egypt{H4714}: get you down{H3381}{(H8798)} thither, and buy{H7666}{(H8798)} for us from thence; that we may live{H2421}{(H8799)}, and not die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:2 And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt: get you down thither, and buy for us from thence; that we may live, and not die. (kjv)

======= Genesis 42:3 ============

Genesis 42:3 And Joseph's ten brethren went down to buy grain from Egypt.(asv)

Geneza 42:3 Şi cei zece fraţi ai lui Iosif au coborât pentru a cumpăra grâne în Egipt.(RO)

Genesis 42:3 And Joseph's{H3130} ten{H6235} brethren{H251} went down{H3381}{(H8799)} to buy{H7666}{(H8800)} corn{H1250} in Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 42:3 And Joseph's ten brethren went down to buy corn in Egypt. (kjv)

======= Genesis 42:4 ============

Genesis 42:4 But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure harm befall him.(asv)

Geneza 42:4 Dar pe Beniamin, fratele lui Iosif, Iacob nu l-a trimis cu fraţii săi; căci spunea el: Nu cumva să i se întâmple [vreo] nenorocire.(RO)

Genesis 42:4 But Benjamin{H1144}, Joseph's{H3130} brother{H251}, Jacob{H3290} sent{H7971}{(H8804)} not with his brethren{H251}; for he said{H559}{(H8804)}, Lest peradventure{H6435} mischief{H611} befall him{H7122}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:4 But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren; for he said, Lest peradventure mischief befall him. (kjv)

======= Genesis 42:5 ============

Genesis 42:5 And the sons of Israel came to buy among those that came: for the famine was in the land of Canaan.(asv)

Geneza 42:5 Şi fiii lui Israel au venit să cumpere [grâne] printre aceia ce veneau, pentru că era foamete în ţara lui Canaan.(RO)

Genesis 42:5 And the sons{H1121} of Israel{H3478} came{H935}{(H8799)} to buy{H7666}{(H8800)} corn among{H8432} those that came{H935}{(H8802)}: for the famine{H7458} was in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 42:5 And the sons of Israel came to buy corn among those that came: for the famine was in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 42:6 ============

Genesis 42:6 And Joseph was the governor over the land; he it was that sold to all the people of the land. And Joseph's brethren came, and bowed down themselves to him with their faces to the earth.(asv)

Geneza 42:6 Şi Iosif [era] guvernatorul peste ţară [şi] el [era cel] ce vindea la toţi oamenii din ţară; şi fraţii lui Iosif au venit şi s-au prosternat înaintea lui [cu] feţele lor la pământ.(RO)

Genesis 42:6 And Joseph{H3130} was the governor{H7989} over the land{H776}, and he it was that sold{H7666}{(H8688)} to all the people{H5971} of the land{H776}: and Joseph's{H3130} brethren{H251} came{H935}{(H8799)}, and bowed down{H7812}{(H8691)} themselves before him with their faces{H639} to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:6 And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land: and Joseph's brethren came, and bowed down themselves before him with their faces to the earth. (kjv)

======= Genesis 42:7 ============

Genesis 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly with them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food.(asv)

Geneza 42:7 ¶ Şi Iosif a văzut pe fraţii săi şi i-a recunoscut, dar s-a prefăcut străin faţă de ei şi le-a vorbit aspru; şi le-a spus: De unde veniţi voi? Iar ei au spus: Din ţara lui Canaan, pentru a cumpăra mâncare.(RO)

Genesis 42:7 And Joseph{H3130} saw{H7200}{(H8799)} his brethren{H251}, and he knew{H5234}{(H8686)} them, but made himself strange{H5234}{(H8691)} unto them, and spake{H1696}{(H8762)} roughly{H7186} unto them; and he said{H559}{(H8799)} unto them, Whence{H370} come{H935}{(H8804)} ye? And they said{H559}{(H8799)}, From the land{H776} of Canaan{H3667} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 42:7 And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly unto them; and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. (kjv)

======= Genesis 42:8 ============

Genesis 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him.(asv)

Geneza 42:8 Şi Iosif a recunoscut pe fraţii săi, dar ei nu l-au recunoscut.(RO)

Genesis 42:8 And Joseph{H3130} knew{H5234}{(H8686)} his brethren{H251}, but they knew{H5234}{(H8689)} not him. (kjv-strongs#)

Gen 42:8 And Joseph knew his brethren, but they knew not him. (kjv)

======= Genesis 42:9 ============

Genesis 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come.(asv)

Geneza 42:9 Şi Iosif şi-a amintit visele pe care le-a visat despre ei şi le-a spus: Voi [sunteţi] spioni; pentru a vedea goliciunea ţării aţi venit voi.(RO)

Genesis 42:9 And Joseph{H3130} remembered{H2142}{(H8799)} the dreams{H2472} which he dreamed{H2492}{(H8804)} of them, and said{H559}{(H8799)} unto them, Ye are spies{H7270}{(H8764)}; to see{H7200}{(H8800)} the nakedness{H6172} of the land{H776} ye are come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:9 And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land ye are come. (kjv)

======= Genesis 42:10 ============

Genesis 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come.(asv)

Geneza 42:10 Iar ei i-au spus: Nu, domnul meu, ci doar pentru a cumpăra hrană au venit servitorii tăi.(RO)

Genesis 42:10 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Nay, my lord{H113}, but to buy{H7666}{(H8800)} food{H400} are thy servants{H5650} come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:10 And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come. (kjv)

======= Genesis 42:11 ============

Genesis 42:11 We are all one man's sons; we are true men, thy servants are no spies.(asv)

Geneza 42:11 Noi [suntem] toţi fii ai unui singur bărbat; noi [suntem] [bărbaţi] drepţi, servitorii tăi nu sunt spioni.(RO)

Genesis 42:11 We{H5168} are all one{H259} man's{H376} sons{H1121}; we are true{H3651} men, thy servants{H5650} are no spies{H7270}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:11 We are all one man's sons; we are true men, thy servants are no spies. (kjv)

======= Genesis 42:12 ============

Genesis 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come.(asv)

Geneza 42:12 Şi el le-a spus: Nu, ci pentru a vedea goliciunea ţării aţi venit voi.(RO)

Genesis 42:12 And he said{H559}{(H8799)} unto them, Nay, but to see{H7200}{(H8800)} the nakedness{H6172} of the land{H776} ye are come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:12 And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come. (kjv)

======= Genesis 42:13 ============

Genesis 42:13 And they said, We thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not.(asv)

Geneza 42:13 Iar ei au spus: Servitorii tăi [sunt] doisprezece fraţi, fii ai unui singur bărbat în ţara lui Canaan; şi, iată, cel mai tânăr [este] astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu [este].(RO)

Genesis 42:13 And they said{H559}{(H8799)}, Thy servants{H5650} are twelve{H8147}{H6240} brethren{H251}, the sons{H1121} of one{H259} man{H376} in the land{H776} of Canaan{H3667}; and, behold, the youngest{H6996} is this day{H3117} with our father{H1}, and one{H259} is not. (kjv-strongs#)

Gen 42:13 And they said, Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Canaan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not. (kjv)

======= Genesis 42:14 ============

Genesis 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies:(asv)

Geneza 42:14 Şi Iosif le-a spus: Aceasta [este] ceea ce v-am vorbit, zicând, [Sunteţi] spioni;(RO)

Genesis 42:14 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, That is it that I spake{H1696}{(H8765)} unto you, saying{H559}{(H8800)}, Ye are spies{H7270}{(H8764)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:14 And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies: (kjv)

======= Genesis 42:15 ============

Genesis 42:15 hereby ye shall be proved: by the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither.(asv)

Geneza 42:15 Prin aceasta veţi fi încercaţi: Pe viaţa lui Faraon, nu veţi pleca de aici, decât dacă cel mai tânăr frate al vostru vine aici.(RO)

Genesis 42:15 Hereby{H2063} ye shall be proved{H974}{(H8735)}: By the life{H2416} of Pharaoh{H6547} ye shall not go forth{H3318}{(H8799)} hence, except your youngest{H6996} brother{H251} come{H935}{(H8800)} hither. (kjv-strongs#)

Gen 42:15 Hereby ye shall be proved: By the life of Pharaoh ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither. (kjv)

======= Genesis 42:16 ============

Genesis 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be bound, that your words may be proved, whether there be truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies.(asv)

Geneza 42:16 Trimiteţi pe unul dintre voi şi el să aducă pe fratele vostru şi voi veţi fi ţinuţi în închisoare, ca ale voastre cuvinte să fie încercate dacă [este ]adevăr în voi, sau altfel pe viaţa lui Faraon, cu adevărat voi [sunteţi] spioni.(RO)

Genesis 42:16 Send{H7971}{(H8798)} one{H259} of you, and let him fetch{H3947}{(H8799)} your brother{H251}, and ye shall be kept in prison{H631}{(H8734)}, that your words{H1697} may be proved{H974}{(H8735)}, whether there be any truth{H571} in{H854} you: or else{H3808} by the life{H2416} of Pharaoh{H6547} surely ye are spies{H7270}{(H8764)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:16 Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you: or else by the life of Pharaoh surely ye are spies. (kjv)

======= Genesis 42:17 ============

Genesis 42:17 And he put them all together into ward three days.(asv)

Geneza 42:17 Şi i-a pus împreună sub pază trei zile.(RO)

Genesis 42:17 And he put them all together{H622}{(H8799)} into ward{H4929} three{H7969} days{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 42:17 And he put them all together into ward three days. (kjv)

======= Genesis 42:18 ============

Genesis 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God:(asv)

Geneza 42:18 Şi Iosif le-a spus [în] a treia zi: Faceţi aceasta şi trăiţi; [fiindcă] eu mă tem de Dumnezeu;(RO)

Genesis 42:18 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them the third{H7992} day{H3117}, This do{H6213}{(H8798)}, and live{H2421}{(H8798)}; for I fear{H3373} God{H430}: (kjv-strongs#)

Gen 42:18 And Joseph said unto them the third day, This do, and live; for I fear God: (kjv)

======= Genesis 42:19 ============

Genesis 42:19 if ye be true men, let one of your brethren be bound in your prison-house; but go ye, carry grain for the famine of your houses:(asv)

Geneza 42:19 Dacă voi [sunteţi] drepţi, lăsaţi pe unul dintre fraţii voştri să fie legat în casa închisorii voastre; mergeţi, căraţi grâne pentru foametea caselor voastre;(RO)

Genesis 42:19 If ye be true{H3651} men, let one{H259} of your brethren{H251} be bound{H631}{(H8735)} in the house{H1004} of your prison{H4929}: go{H3212}{(H8798)} ye, carry{H935}{(H8685)} corn{H7668} for the famine{H7459} of your houses{H1004}: (kjv-strongs#)

Gen 42:19 If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison: go ye, carry corn for the famine of your houses: (kjv)

======= Genesis 42:20 ============

Genesis 42:20 and bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so.(asv)

Geneza 42:20 Dar aduceţi pe cel mai tânăr frate al vostru la mine; astfel cuvintele voastre vor fi verificate şi nu veţi muri. Şi au făcut astfel.(RO)

Genesis 42:20 But bring{H935}{(H8686)} your youngest{H6996} brother{H251} unto me; so shall your words{H1697} be verified{H539}{(H8735)}, and ye shall not die{H4191}{(H8799)}. And they did{H6213}{(H8799)} so. (kjv-strongs#)

Gen 42:20 But bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so. (kjv)

======= Genesis 42:21 ============

Genesis 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the distress of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us.(asv)

Geneza 42:21 ¶ Iar ei au spus unul altuia: Noi [suntem] într-adevăr vinovaţi referitor la fratele nostru, în aceea că noi am văzut chinul sufletului său, când ne-a implorat şi am refuzat să [îl] ascultăm; pentru aceasta a venit această strâmtorare peste noi.(RO)

Genesis 42:21 And they said{H559}{(H8799)} one{H376} to another{H251}, We are verily{H61} guilty{H818} concerning our brother{H251}, in that{H834} we saw{H7200}{(H8804)} the anguish{H6869} of his soul{H5315}, when he besought{H2603}{(H8692)} us, and we would not hear{H8085}{(H8804)}; therefore is this distress{H6869} come{H935}{(H8804)} upon us. (kjv-strongs#)

Gen 42:21 And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul, when he besought us, and we would not hear; therefore is this distress come upon us. (kjv)

======= Genesis 42:22 ============

Genesis 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore also, behold, his blood is required.(asv)

Geneza 42:22 Şi Ruben le-a răspuns, zicând: Nu v-am spus eu, zicând: Nu păcătuiţi împotriva copilului; dar aţi refuzat să ascultaţi? Şi acum, iată, şi sângele lui [ne] este cerut.(RO)

Genesis 42:22 And Reuben{H7205} answered{H6030}{(H8799)} them, saying{H559}{(H8800)}, Spake I{H559}{(H8804)} not unto you, saying{H559}{(H8800)}, Do not sin{H2398}{(H8799)} against the child{H3206}; and ye would not hear{H8085}{(H8804)}? therefore, behold, also his blood{H1818} is required{H1875}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:22 And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child; and ye would not hear? therefore, behold, also his blood is required. (kjv)

======= Genesis 42:23 ============

Genesis 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for there was an interpreter between them.(asv)

Geneza 42:23 Şi nu au ştiut că Iosif [îi ]înţelegea, pentru că le vorbea printr-un traducător.(RO)

Genesis 42:23 And they knew{H3045}{(H8804)} not that Joseph{H3130} understood{H8085}{(H8802)} them; for he spake unto them by an interpreter{H3887}{(H8688)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:23 And they knew not that Joseph understood them; for he spake unto them by an interpreter. (kjv)

======= Genesis 42:24 ============

Genesis 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and he returned to them, and spake to them, and took Simeon from among them, and bound him before their eyes.(asv)

Geneza 42:24 Şi s-a întors [cu spatele] la ei şi a plâns; şi s-a întors la ei din nou şi a vorbit îndeaproape cu ei şi a luat pe Simeon de la ei şi l-a legat înaintea ochilor lor.(RO)

Genesis 42:24 And he turned himself about{H5437}{(H8735)} from them, and wept{H1058}{(H8799)}; and returned to them again{H7725}{(H8799)}, and communed{H1696}{(H8762)} with them, and took{H3947}{(H8799)} from them Simeon{H8095}, and bound{H631}{(H8799)} him before their eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 42:24 And he turned himself about from them, and wept; and returned to them again, and communed with them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes. (kjv)

======= Genesis 42:25 ============

Genesis 42:25 Then Joseph commanded to fill their vessels with grain, and to restore every man's money into his sack, and to give them provisions for the way: and thus was it done unto them.(asv)

Geneza 42:25 Atunci Iosif a poruncit să le umple sacii cu grâne şi să pună înapoi banii fiecărui bărbat în sacul lui şi să le dea provizii pentru drum: şi astfel le-a făcut.(RO)

Genesis 42:25 Then Joseph{H3130} commanded{H6680}{(H8762)} to fill{H4390}{(H8762)} their sacks{H3627} with corn{H1250}, and to restore{H7725}{(H8687)} every man's{H376} money{H3701} into his sack{H8242}, and to give{H5414}{(H8800)} them provision{H6720} for the way{H1870}: and thus{H3651} did he{H6213}{(H8799)} unto them. (kjv-strongs#)

Gen 42:25 Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man's money into his sack, and to give them provision for the way: and thus did he unto them. (kjv)

======= Genesis 42:26 ============

Genesis 42:26 And they laded their asses with their grain, and departed thence.(asv)

Geneza 42:26 Şi au încărcat grâne pe măgarii lor şi au plecat de acolo.(RO)

Genesis 42:26 And they laded{H5375}{(H8799)} their asses{H2543} with the corn{H7668}, and departed{H3212}{(H8799)} thence. (kjv-strongs#)

Gen 42:26 And they laded their asses with the corn, and departed thence. (kjv)

======= Genesis 42:27 ============

Genesis 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the lodging-place, he espied his money; and, behold, it was in the mouth of his sack.(asv)

Geneza 42:27 Şi pe când unul dintre ei şi-a deschis sacul ca să dea măgarului său nutreţ la han, a văzut banii săi, pentru că, iată, aceştia [erau] la gura sacului său.(RO)

Genesis 42:27 And as one{H259} of them opened{H6605}{(H8799)} his sack{H8242} to give{H5414}{(H8800)} his ass{H2543} provender{H4554} in the inn{H4411}, he espied{H7200}{(H8799)} his money{H3701}; for, behold, it was in his sack's{H572} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 42:27 And as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he espied his money; for, behold, it was in his sack's mouth. (kjv)

======= Genesis 42:28 ============

Genesis 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they turned trembling one to another, saying, What is this that God hath done unto us?(asv)

Geneza 42:28 Şi a spus fraţilor săi: Banii mei [îmi] sunt înapoiaţi; şi, iată, [sunt] chiar în sacul meu; şi i-a lăsat inima şi s-au înspăimântat şi şi-au spus unul altuia: Ce [este] aceasta [ce] Dumnezeu ne-a făcut?(RO)

Genesis 42:28 And he said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, My money{H3701} is restored{H7725}{(H8717)}; and, lo{H2009}, it is even in my sack{H572}: and their heart{H3820} failed{H3318}{(H8799)} them, and they were afraid{H2729}{(H8799)}, saying{H559}{(H8800)} one{H376} to another{H251}, What is this that God{H430} hath done{H6213}{(H8804)} unto us? (kjv-strongs#)

Gen 42:28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us? (kjv)

======= Genesis 42:29 ============

Genesis 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that had befallen them, saying,(asv)

Geneza 42:29 ¶ Şi au venit la Iacob, tatăl lor, până în ţara lui Canaan şi i-au spus tot ceea ce li s-a întâmplat, spunând:(RO)

Genesis 42:29 And they came{H935}{(H8799)} unto Jacob{H3290} their father{H1} unto the land{H776} of Canaan{H3667}, and told{H5046}{(H8686)} him all that befell{H7136}{(H8802)} unto them; saying{H559}{(H8800)}, (kjv-strongs#)

Gen 42:29 And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them; saying, (kjv)

======= Genesis 42:30 ============

Genesis 42:30 The man, the lord of the land, spake roughly with us, and took us for spies of the country.(asv)

Geneza 42:30 Bărbatul, [care este] domnul ţării, ne-a vorbit aspru şi ne-a luat de spioni ai ţării.(RO)

Genesis 42:30 The man{H376}, who is the lord{H113} of the land{H776}, spake{H1696}{(H8765)} roughly{H7186} to us, and took{H5414}{(H8799)} us for spies{H7270}{(H8764)} of the country{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:30 The man, who is the lord of the land, spake roughly to us, and took us for spies of the country. (kjv)

======= Genesis 42:31 ============

Genesis 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies:(asv)

Geneza 42:31 Şi noi i-am spus: Noi [suntem ]drepţi, nu suntem spioni,(RO)

Genesis 42:31 And we said{H559}{(H8799)} unto him, We are true{H3651} men; we are no spies{H7270}{(H8764)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:31 And we said unto him, We are true men; we are no spies: (kjv)

======= Genesis 42:32 ============

Genesis 42:32 we are twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.(asv)

Geneza 42:32 Noi [suntem] doisprezece fraţi, fii ai tatălui nostru; unul nu [este] şi cel mai tânăr [este] în această zi cu tatăl nostru în ţara lui Canaan.(RO)

Genesis 42:32 We be twelve{H6240}{H8147} brethren{H251}, sons{H1121} of our father{H1}; one{H259} is not, and the youngest{H6996} is this day{H3117} with our father{H1} in the land{H776} of Canaan{H3667}. (kjv-strongs#)

Gen 42:32 We be twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan. (kjv)

======= Genesis 42:33 ============

Genesis 42:33 And the man, the lord of the land, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men: leave one of your brethren with me, and take [grain for] the famine of your houses, and go your way;(asv)

Geneza 42:33 Şi bărbatul, domnul ţării, ne-a spus: Prin aceasta voi şti că voi [sunteţi ]drepţi: lăsaţi pe unul dintre fraţii voştri [aici] cu mine şi luaţi [hrana] [pentru] foametea caselor voastre şi plecaţi,(RO)

Genesis 42:33 And the man{H376}, the lord{H113} of the country{H776}, said{H559}{(H8799)} unto us, Hereby shall I know{H3045}{(H8799)} that ye are true{H3651} men; leave{H3240}{(H8685)} one{H259} of your brethren{H251} here with me, and take{H3947}{(H8798)} food for the famine{H7459} of your households{H1004}, and be gone{H3212}{(H8798)}: (kjv-strongs#)

Gen 42:33 And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men; leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and be gone: (kjv)

======= Genesis 42:34 ============

Genesis 42:34 and bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffic in the land.(asv)

Geneza 42:34 Şi aduceţi pe cel mai tânăr frate al vostru la mine; atunci voi şti că voi nu [sunteţi] spioni, ci [sunteţi ]cinstiţi; [astfel] vă voi elibera pe fratele vostru, iar voi veţi face comerţ în ţară.(RO)

Genesis 42:34 And bring{H935}{(H8685)} your youngest{H6996} brother{H251} unto me: then shall I know{H3045}{(H8799)} that ye are no spies{H7270}{(H8764)}, but that ye are true{H3651} men: so will I deliver{H5414}{(H8799)} you your brother{H251}, and ye shall traffick{H5503}{(H8799)} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 42:34 And bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffick in the land. (kjv)

======= Genesis 42:35 ============

Genesis 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack: and when they and their father saw their bundles of money, they were afraid.(asv)

Geneza 42:35 Şi s-a întâmplat, pe când îşi goleau sacii că, iată, legătura de bani a fiecărui bărbat [era] în sacul lui; şi când ei şi tatăl lor au văzut legăturile de bani, au fost înspăimântaţi.(RO)

Genesis 42:35 And it came to pass as they emptied{H7324}{(H8688)} their sacks{H8242}, that, behold, every man's{H376} bundle{H6872} of money{H3701} was in his sack{H8242}: and when both they and their father{H1} saw{H7200}{(H8799)} the bundles{H6872} of money{H3701}, they were afraid{H3372}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:35 And it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack: and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid. (kjv)

======= Genesis 42:36 ============

Genesis 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me.(asv)

Geneza 42:36 Şi Iacob, tatăl lor, le-a spus: Voi m-aţi văduvit [de copii]; Iosif nu [este] şi Simeon nu [este] şi voi veţi duce [departe] pe Beniamin; toate aceste lucruri sunt împotriva mea.(RO)

Genesis 42:36 And Jacob{H3290} their father{H1} said{H559}{(H8799)} unto them, Me have ye bereaved{H7921}{(H8765)} of my children: Joseph{H3130} is not, and Simeon{H8095} is not, and ye will take{H3947}{(H8799)} Benjamin{H1144} away: all these things are against me. (kjv-strongs#)

Gen 42:36 And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children: Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away: all these things are against me. (kjv)

======= Genesis 42:37 ============

Genesis 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again.(asv)

Geneza 42:37 Şi Ruben i-a vorbit tatălui său, spunând: Ucide pe cei doi fii ai mei dacă nu îl aduc [înapoi] la tine; predă-l în mâna mea şi îl voi aduce din nou la tine.(RO)

Genesis 42:37 And Reuben{H7205} spake{H559}{(H8799)} unto his father{H1}, saying{H559}{(H8800)}, Slay{H4191}{(H8686)} my two{H8147} sons{H1121}, if I bring{H935}{(H8686)} him not to thee: deliver{H5414}{(H8798)} him into my hand{H3027}, and I will bring him to thee again{H7725}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 42:37 And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee: deliver him into my hand, and I will bring him to thee again. (kjv)

======= Genesis 42:38 ============

Genesis 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he only is left: if harm befall him by the way in which ye go, then will ye bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.(asv)

Geneza 42:38 Iar el a spus: Fiul meu nu va coborî cu voi, pentru că fratele lui este mort şi a rămas singur; dacă i se întâmplă nenorocire pe calea pe care mergeţi, atunci veţi coborî perii mei cărunţi cu întristare în mormânt.(RO)

Genesis 42:38 And he said{H559}{(H8799)}, My son{H1121} shall not go down{H3381}{(H8799)} with you; for his brother{H251} is dead{H4191}{(H8804)}, and he is left{H7604}{(H8738)} alone: if mischief{H611} befall{H7122}{(H8804)} him by the way{H1870} in the which ye go{H3212}{(H8799)}, then shall ye bring down{H3381}{(H8689)} my gray hairs{H7872} with sorrow{H3015} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 42:38 And he said, My son shall not go down with you; for his brother is dead, and he is left alone: if mischief befall him by the way in the which ye go, then shall ye bring down my gray hairs with sorrow to the grave.(kjv)

======= Genesis 43:1 ============

Genesis 43:1 And the famine was sore in the land.(asv)

Geneza 43:1 Şi foametea [era] aspră în ţară.(RO)

Genesis 43:1 And the famine{H7458} was sore{H3515} in the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 43:1 And the famine was sore in the land. (kjv)

======= Genesis 43:2 ============

Genesis 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the grain which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food.(asv)

Geneza 43:2 Şi s-a întâmplat, după ce au terminat de mâncat grânele pe care le-au adus din Egipt, că tatăl lor le-a spus: Mergeţi din nou, cumpăraţi-ne puţină hrană.(RO)

Genesis 43:2 And it came to pass, when they had eaten up{H3615}{(H8765)}{H398}{(H8800)} the corn{H7668} which they had brought out{H935}{(H8689)} of Egypt{H4714}, their father{H1} said{H559}{(H8799)} unto them, Go again{H7725}{(H8798)}, buy{H7666}{(H8798)} us a little{H4592} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 43:2 And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food. (kjv)

======= Genesis 43:3 ============

Genesis 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you.(asv)

Geneza 43:3 Şi Iuda i-a vorbit, spunând: Bărbatul ne-a avertizat hotărât, spunând: Nu îmi veţi vedea faţa decât dacă fratele vostru [va fi] cu voi.(RO)

Genesis 43:3 And Judah{H3063} spake{H559}{(H8799)} unto him, saying{H559}{(H8800)}, The man{H376} did solemnly{H5749}{(H8687)} protest{H5749}{(H8689)} unto us, saying{H559}{(H8800)}, Ye shall not see{H7200}{(H8799)} my face{H6440}, except{H1115} your brother{H251} be with you. (kjv-strongs#)

Gen 43:3 And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. (kjv)

======= Genesis 43:4 ============

Genesis 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food:(asv)

Geneza 43:4 Dacă voieşti să-l trimiţi pe fratele nostru cu noi, vom coborî şi vom cumpăra pentru tine hrană;(RO)

Genesis 43:4 If thou wilt{H3426} send{H7971}{(H8764)} our brother{H251} with us, we will go down{H3381}{(H8799)} and buy{H7666}{(H8799)} thee food{H400}: (kjv-strongs#)

Gen 43:4 If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food: (kjv)

======= Genesis 43:5 ============

Genesis 43:5 but if thou wilt not send him, we will not go down; for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you.(asv)

Geneza 43:5 Dar dacă nu voieşti să [îl] trimiţi, nu vom coborî, pentru că acel bărbat ne-a spus: Nu veţi vedea faţa mea, decât dacă fratele vostru [va fi] cu voi.(RO)

Genesis 43:5 But if thou wilt not send{H7971}{(H8764)} him, we will not go down{H3381}{(H8799)}: for the man{H376} said{H559}{(H8804)} unto us, Ye shall not see{H7200}{(H8799)} my face{H6440}, except your brother{H251} be with you. (kjv-strongs#)

Gen 43:5 But if thou wilt not send him, we will not go down: for the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you. (kjv)

======= Genesis 43:6 ============

Genesis 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother?(asv)

Geneza 43:6 Şi Israel a spus: Pentru ce aţi lucrat [aşa] [de] rău cu mine, [încât] să spuneţi acelui bărbat că mai aveţi un frate?(RO)

Genesis 43:6 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)}, Wherefore dealt ye so ill{H7489}{(H8689)} with me, as to tell{H5046}{(H8687)} the man{H376} whether ye had yet a brother{H251}? (kjv-strongs#)

Gen 43:6 And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother? (kjv)

======= Genesis 43:7 ============

Genesis 43:7 And they said, The man asked straitly concerning ourselves, and concerning our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye [another] brother? and we told him according to the tenor of these words: could we in any wise know that he would say, Bring your brother down?(asv)

Geneza 43:7 Iar ei au spus: Acel bărbat ne-a întrebat cu de-amănuntul despre starea noastră şi despre rudenia noastră, spunând: [Este] tatăl vostru încă în viaţă? [Mai] aveţi [vreun ][alt] frate? Şi noi i-am spus conform cu tonul acestor cuvinte, puteam noi să ştim cu adevărat că el va spune: Coborâţi pe fratele vostru [aici]?(RO)

Genesis 43:7 And they said{H559}{(H8799)}, The man{H376} asked{H7592}{(H8804)} us straitly{H7592}{(H8800)} of our state, and of our kindred{H4138}, saying{H559}{(H8800)}, Is your father{H1} yet alive{H2416}? have ye{H3426} another brother{H251}? and we told{H5046}{(H8686)} him according{H5921} to the tenor{H6310} of these words{H1697}: could we certainly{H3045}{(H8800)} know{H3045}{(H8799)} that he would say{H559}{(H8799)}, Bring{H3381} your brother{H251} down{H3381}{(H8685)}? (kjv-strongs#)

Gen 43:7 And they said, The man asked us straitly of our state, and of our kindred, saying, Is your father yet alive? have ye another brother? and we told him according to the tenor of these words: could we certainly know that he would say, Bring your brother down? (kjv)

======= Genesis 43:8 ============

Genesis 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones.(asv)

Geneza 43:8 Şi Iuda i-a spus lui Israel, tatăl său: Trimite băiatul cu mine şi ne vom ridica şi vom merge; ca să trăim şi să nu murim deopotrivă noi şi tu şi micuţii noştri.(RO)

Genesis 43:8 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)} unto Israel{H3478} his father{H1}, Send{H7971}{(H8798)} the lad{H5288} with me, and we will arise{H6965}{(H8799)} and go{H3212}{(H8799)}; that we may live{H2421}{(H8799)}, and not die{H4191}{(H8799)}, both we, and thou, and also our little ones{H2945}. (kjv-strongs#)

Gen 43:8 And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go; that we may live, and not die, both we, and thou, and also our little ones. (kjv)

======= Genesis 43:9 ============

Genesis 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever:(asv)

Geneza 43:9 Eu voi fi garanţie pentru el; din mâna mea îl vei cere; dacă nu ţi-l aduc şi nu îl pun înaintea ta, atunci să suport eu vina pentru totdeauna;(RO)

Genesis 43:9 I will be surety{H6148}{(H8799)} for him; of my hand{H3027} shalt thou require{H1245}{(H8762)} him: if{H518} I bring{H935}{(H8689)} him not{H518} unto thee, and set{H3322}{(H8689)} him before thee{H6440}, then let me bear the blame{H2398}{(H8804)} for ever{H3117}: (kjv-strongs#)

Gen 43:9 I will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever: (kjv)

======= Genesis 43:10 ============

Genesis 43:10 for except we had lingered, surely we had now returned a second time.(asv)

Geneza 43:10 Căci dacă nu am fi întârziat, cu adevărat acum am fi întorşi [şi] de această a doua oară.(RO)

Genesis 43:10 For except{H3884} we had lingered{H4102}{(H8701)}, surely now we had returned{H7725}{(H8804)} this second time{H6471}. (kjv-strongs#)

Gen 43:10 For except we had lingered, surely now we had returned this second time. (kjv)

======= Genesis 43:11 ============

Genesis 43:11 And their father Israel said unto them, If it be so now, do this: take of the choice fruits of the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spicery and myrrh, nuts, and almonds;(asv)

Geneza 43:11 ¶ Şi tatăl lor, Israel, le-a spus: Dacă aşa [trebuie să fie] acum, faceţi aceasta; luaţi din cele mai bune roade din ţară în vasele voastre şi duceţi-i înapoi un dar acelui bărbat, puţin balsam şi puţină miere, mirodenii şi smirnă, nuci şi migdale;(RO)

Genesis 43:11 And their father{H1} Israel{H3478} said{H559}{(H8799)} unto them, If it must be so now{H645}, do{H6213}{(H8798)} this; take{H3947}{(H8798)} of the best fruits{H2173} in the land{H776} in your vessels{H3627}, and carry down{H3381}{(H8685)} the man{H376} a present{H4503}, a little{H4592} balm{H6875}, and a little{H4592} honey{H1706}, spices{H5219}, and myrrh{H3910}, nuts{H992}, and almonds{H8247}: (kjv-strongs#)

Gen 43:11 And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this; take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds: (kjv)

======= Genesis 43:12 ============

Genesis 43:12 and take double money in your hand; and the money that was returned in the mouth of your sacks carry again in your hand; peradventure it was an oversight:(asv)

Geneza 43:12 Şi luaţi dublul banilor în mâna voastră; şi banii care au fost aduşi înapoi la gura sacilor voştri, duceţi-[i] înapoi în mâna voastră; poate aceasta [a fost] o neatenţie.(RO)

Genesis 43:12 And take{H3947}{(H8798)} double{H4932} money{H3701} in your hand{H3027}; and the money{H3701} that was brought again{H7725}{(H8716)} in the mouth{H6310} of your sacks{H572}, carry it again{H7725}{(H8686)} in your hand{H3027}; peradventure it was an oversight{H4870}: (kjv-strongs#)

Gen 43:12 And take double money in your hand; and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand; peradventure it was an oversight: (kjv)

======= Genesis 43:13 ============

Genesis 43:13 take also your brother, and arise, go again unto the man:(asv)

Geneza 43:13 Luaţi de asemenea pe fratele vostru şi ridicaţi-vă, mergeţi din nou la acel bărbat;(RO)

Genesis 43:13 Take{H3947}{(H8798)} also your brother{H251}, and arise{H6965}{(H8798)}, go again{H7725}{(H8798)} unto the man{H376}: (kjv-strongs#)

Gen 43:13 Take also your brother, and arise, go again unto the man: (kjv)

======= Genesis 43:14 ============

Genesis 43:14 and God Almighty give you mercy before the man, that he may release unto you your other brother and Benjamin. And if I be bereaved of my children, I am bereaved.(asv)

Geneza 43:14 Şi Dumnezeu cel Atotputernic să vă dea milă înaintea acelui bărbat, ca el să trimită pe celălalt frate al vostru şi pe Beniamin. Dacă este să fiu văduvit [de copiii mei], eu sunt văduvit.(RO)

Genesis 43:14 And God{H410} Almighty{H7706} give{H5414}{(H8799)} you mercy{H7356} before{H6440} the man{H376}, that he may send away{H7971}{(H8765)} your other{H312} brother{H251}, and Benjamin{H1144}. If{H834} I be bereaved{H7921}{(H8804)} of my children, I am bereaved{H7921}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 43:14 And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother, and Benjamin. If I be bereaved of my children, I am bereaved. (kjv)

======= Genesis 43:15 ============

Genesis 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph.(asv)

Geneza 43:15 ¶ Şi bărbaţii au luat acel dar şi au luat dublul banilor în mâna lor şi pe Beniamin; şi s-au ridicat şi au coborât în Egipt şi au stat înaintea lui Iosif.(RO)

Genesis 43:15 And the men{H582} took{H3947}{(H8799)} that{H2063} present{H4503}, and they took{H3947}{(H8804)} double{H4932} money{H3701} in their hand{H3027}, and Benjamin{H1144}; and rose up{H6965}{(H8799)}, and went down{H3381}{(H8799)} to Egypt{H4714}, and stood{H5975}{(H8799)} before{H6440} Joseph{H3130}. (kjv-strongs#)

Gen 43:15 And the men took that present, and they took double money in their hand and Benjamin; and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph. (kjv)

======= Genesis 43:16 ============

Genesis 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, Bring the men into the house, and slay, and make ready; for the men shall dine with me at noon.(asv)

Geneza 43:16 Şi când Iosif a văzut pe Beniamin cu ei, a spus administratorului casei sale: Adu [aceşti] bărbaţi în casă şi înjunghie animale şi pregăteşte, pentru că [aceşti] bărbaţi vor mânca cu mine la amiază.(RO)

Genesis 43:16 And when Joseph{H3130} saw{H7200}{(H8799)} Benjamin{H1144} with{H854} them, he said{H559}{(H8799)} to the ruler of his house{H1004}, Bring{H935}{(H8685)} these men{H582} home{H1004}, and slay{H2873}{(H8800)}{H2874}, and make ready{H3559}{(H8685)}; for these men{H582} shall dine{H398}{(H8799)} with me at noon{H6672}. (kjv-strongs#)

Gen 43:16 And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay, and make ready; for these men shall dine with me at noon. (kjv)

======= Genesis 43:17 ============

Genesis 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men to Joseph's house.(asv)

Geneza 43:17 Şi bărbatul a făcut cum Iosif a cerut; şi bărbatul a adus bărbaţii în casa lui Iosif.(RO)

Genesis 43:17 And the man{H376} did{H6213}{(H8799)} as Joseph{H3130} bade{H559}{(H8804)}; and the man{H376} brought{H935}{(H8686)} the men{H582} into Joseph's{H3130} house{H1004}. (kjv-strongs#)

Gen 43:17 And the man did as Joseph bade; and the man brought the men into Joseph's house. (kjv)

======= Genesis 43:18 ============

Genesis 43:18 And the men were afraid, because they were brought to Joseph's house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses.(asv)

Geneza 43:18 Şi bărbaţii s-au temut, deoarece au fost aduşi în casa lui Iosif; şi au spus: Din cauza banilor care au fost întorşi înapoi în sacii noştri de prima dată suntem aduşi înăuntru; ca el să caute motiv împotriva noastră şi să cadă asupra noastră şi să ne ia ca robi şi măgarii noştri.(RO)

Genesis 43:18 And the men{H582} were afraid{H3372}{(H8799)}, because they were brought{H935}{(H8717)} into Joseph's{H3130} house{H1004}; and they said{H559}{(H8799)}, Because{H1697} of the money{H3701} that was returned{H7725}{(H8802)} in our sacks{H572} at the first time{H8462} are we brought in{H935}{(H8716)}; that he may seek occasion{H1556}{(H8705)} against us, and fall{H5307}{(H8692)} upon us, and take{H3947}{(H8800)} us for bondmen{H5650}, and our asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 43:18 And the men were afraid, because they were brought into Joseph's house; and they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in; that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen, and our asses. (kjv)

======= Genesis 43:19 ============

Genesis 43:19 And they came near to the steward of Joseph's house, and they spake unto him at the door of the house,(asv)

Geneza 43:19 Şi s-au apropiat de administratorul casei lui Iosif şi au vorbit îndeaproape cu el la uşa casei,(RO)

Genesis 43:19 And they came near{H5066}{(H8799)} to the steward{H376} of Joseph's{H3130} house{H1004}, and they communed{H1696}{(H8762)} with him at the door{H6607} of the house{H1004}, (kjv-strongs#)

Gen 43:19 And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house, (kjv)

======= Genesis 43:20 ============

Genesis 43:20 and said, Oh, my lord, we came indeed down at the first time to buy food:(asv)

Geneza 43:20 Şi au spus: Vai, domnule, noi, într-adevăr, am coborât de prima dată pentru a cumpăra hrană.(RO)

Genesis 43:20 And said{H559}{(H8799)}, O{H994} sir{H113}, we came indeed{H3381}{(H8800)} down{H3381}{(H8804)} at the first time{H8462} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}: (kjv-strongs#)

Gen 43:20 And said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food: (kjv)

======= Genesis 43:21 ============

Genesis 43:21 and it came to pass, when we came to the lodging-place, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand.(asv)

Geneza 43:21 Şi s-a întâmplat când am venit la han, că am deschis sacii noştri şi, iată, banii [fiecărui] bărbat [erau] la gura sacului său, banii noştri în greutate deplină; şi noi am adus aceşti [bani] înapoi în mâna noastră.(RO)

Genesis 43:21 And it came to pass, when we came{H935}{(H8804)} to the inn{H4411}, that we opened{H6605}{(H8799)} our sacks{H572}, and, behold, every man's{H376} money{H3701} was in the mouth{H6310} of his sack{H572}, our money{H3701} in full weight{H4948}: and we have brought it again{H7725}{(H8686)} in our hand{H3027}. (kjv-strongs#)

Gen 43:21 And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and, behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight: and we have brought it again in our hand. (kjv)

======= Genesis 43:22 ============

Genesis 43:22 And other money have we brought down in our hand to buy food: we know not who put our money in our sacks.(asv)

Geneza 43:22 Şi alţi bani am adus [aici] în mâna noastră pentru a cumpăra hrană; nu putem spune cine a pus banii noştri în sacii noştri.(RO)

Genesis 43:22 And other{H312} money{H3701} have we brought down{H3381}{(H8689)} in our hands{H3027} to buy{H7666}{(H8800)} food{H400}: we cannot tell{H3045}{(H8804)} who put{H7760}{(H8804)} our money{H3701} in our sacks{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 43:22 And other money have we brought down in our hands to buy food: we cannot tell who put our money in our sacks. (kjv)

======= Genesis 43:23 ============

Genesis 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them.(asv)

Geneza 43:23 Iar el a spus: Pace vouă, nu vă temeţi; Dumnezeul vostru şi Dumnezeul tatălui vostru v-a dat comoară în sacii voştri; eu am avut banii voştri. Şi l-a adus pe Simeon la ei.(RO)

Genesis 43:23 And he said{H559}{(H8799)}, Peace{H7965} be to you, fear{H3372}{(H8799)} not: your God{H430}, and the God{H430} of your father{H1}, hath given{H5414}{(H8804)} you treasure{H4301} in your sacks{H572}: I had{H935}{(H8804)} your money{H3701}. And he brought{H3318}{(H8686)} Simeon{H8095} out unto them. (kjv-strongs#)

Gen 43:23 And he said, Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks: I had your money. And he brought Simeon out unto them. (kjv)

======= Genesis 43:24 ============

Genesis 43:24 And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender.(asv)

Geneza 43:24 Şi bărbatul a adus bărbaţii în casa lui Iosif şi [le-]a dat apă şi ei şi-au spălat picioarele; iar el a dat măgarilor lor nutreţ.(RO)

Genesis 43:24 And the man{H376} brought{H935}{(H8686)} the men{H582} into Joseph's{H3130} house{H1004}, and gave{H5414}{(H8799)} them water{H4325}, and they washed{H7364}{(H8799)} their feet{H7272}; and he gave{H5414}{(H8799)} their asses{H2543} provender{H4554}. (kjv-strongs#)

Gen 43:24 And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet; and he gave their asses provender. (kjv)

======= Genesis 43:25 ============

Genesis 43:25 And they made ready the present against Joseph's coming at noon: for they heard that they should eat bread there.(asv)

Geneza 43:25 Şi au pregătit darul înainte să vină Iosif la amiază, pentru că au auzit că vor mânca pâine acolo.(RO)

Genesis 43:25 And they made ready{H3559}{(H8686)} the present{H4503} against{H5704} Joseph{H3130} came{H935}{(H8800)} at noon{H6672}: for they heard{H8085}{(H8804)} that they should eat{H398}{(H8799)} bread{H3899} there. (kjv-strongs#)

Gen 43:25 And they made ready the present against Joseph came at noon: for they heard that they should eat bread there. (kjv)

======= Genesis 43:26 ============

Genesis 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed down themselves to him to the earth.(asv)

Geneza 43:26 ¶ Şi după ce Iosif a venit acasă, i-au adus darul, care [era] în mâna lor, în casă şi i s-au prosternat până la pământ.(RO)

Genesis 43:26 And when Joseph{H3130} came{H935}{(H8799)} home{H1004}, they brought{H935}{(H8686)} him the present{H4503} which was in their hand{H3027} into the house{H1004}, and bowed{H7812}{(H8691)} themselves to him to the earth{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 43:26 And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth. (kjv)

======= Genesis 43:27 ============

Genesis 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive?(asv)

Geneza 43:27 Iar el i-a întrebat despre bunăstarea [lor] şi a spus: [Este] bine tatăl vostru, bătrânul despre care voi aţi vorbit? Mai trăieşte?(RO)

Genesis 43:27 And he asked{H7592}{(H8799)} them of their welfare{H7965}, and said{H559}{(H8799)}, Is your father{H1} well{H7965}, the old man{H2205} of whom ye spake{H559}{(H8804)}? Is he yet alive{H2416}? (kjv-strongs#)

Gen 43:27 And he asked them of their welfare, and said, Is your father well, the old man of whom ye spake? Is he yet alive? (kjv)

======= Genesis 43:28 ============

Genesis 43:28 And they said, Thy servant our father is well, he is yet alive. And they bowed the head, and made obeisance.(asv)

Geneza 43:28 Iar ei au răspuns: Servitorul tău, tatăl nostru, [este] sănătos, încă trăieşte. Şi ei şi-au aplecat capetele şi s-au prosternat.(RO)

Genesis 43:28 And they answered{H559}{(H8799)}, Thy servant{H5650} our father{H1} is in good health{H7965}, he is yet alive{H2416}. And they bowed down their heads{H6915}{(H8799)}, and made obeisance{H7812}{(H8691)}. (kjv-strongs#)

Gen 43:28 And they answered, Thy servant our father is in good health, he is yet alive. And they bowed down their heads, and made obeisance. (kjv)

======= Genesis 43:29 ============

Genesis 43:29 And he lifted up his eyes, and saw Benjamin his brother, his mother's son, and said, Is this your youngest brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son.(asv)

Geneza 43:29 Iar el şi-a ridicat ochii şi a văzut pe fratele său Beniamin, fiul mamei sale, şi a spus: [Este] acesta fratele vostru mai tânăr, despre care mi-aţi vorbit? Şi a spus: Dumnezeu să aibă har fața de tine, fiule.(RO)

Genesis 43:29 And he lifted up{H5375}{(H8799)} his eyes{H5869}, and saw{H7200}{(H8799)} his brother{H251} Benjamin{H1144}, his mother's{H517} son{H1121}, and said{H559}{(H8799)}, Is this your younger{H6996} brother{H251}, of whom ye spake{H559}{(H8804)} unto me? And he said{H559}{(H8799)}, God{H430} be gracious{H2603}{(H8799)} unto thee, my son{H1121}. (kjv-strongs#)

Gen 43:29 And he lifted up his eyes, and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. (kjv)

======= Genesis 43:30 ============

Genesis 43:30 And Joseph made haste; for his heart yearned over his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there.(asv)

Geneza 43:30 Şi Iosif s-a grăbit, pentru că adâncurile lui fremătau pentru fratele său; şi a căutat [un loc] [unde] să plângă; şi a intrat în camera [sa] şi a plâns acolo.(RO)

Genesis 43:30 And Joseph{H3130} made haste{H4116}{(H8762)}; for his bowels{H7356} did yearn{H3648}{(H8738)} upon his brother{H251}: and he sought{H1245}{(H8762)} where to weep{H1058}{(H8800)}; and he entered{H935}{(H8799)} into his chamber{H2315}, and wept{H1058}{(H8799)} there. (kjv-strongs#)

Gen 43:30 And Joseph made haste; for his bowels did yearn upon his brother: and he sought where to weep; and he entered into his chamber, and wept there. (kjv)

======= Genesis 43:31 ============

Genesis 43:31 And he washed his face, and came out; and he refrained himself, and said, Set on bread.(asv)

Geneza 43:31 Şi el şi-a spălat faţa şi a ieşit şi s-a stăpânit şi a spus: Puneţi pâine.(RO)

Genesis 43:31 And he washed{H7364}{(H8799)} his face{H6440}, and went out{H3318}{(H8799)}, and refrained{H662}{(H8691)} himself, and said{H559}{(H8799)}, Set on{H7760}{(H8798)} bread{H3899}. (kjv-strongs#)

Gen 43:31 And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread. (kjv)

======= Genesis 43:32 ============

Genesis 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, that did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians.(asv)

Geneza 43:32 Şi au pus pentru el deoparte şi pentru ei deoparte şi pentru egiptenii care mâncau cu el deoparte, pentru că egiptenii nu pot mânca pâine cu evreii, pentru că aceasta [este] o urâciune pentru egipteni.(RO)

Genesis 43:32 And they set on{H7760}{(H8799)} for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians{H4713}, which did eat{H398}{(H8802)} with him, by themselves: because the Egyptians{H4713} might{H3201}{(H8799)} not eat{H398}{(H8800)} bread{H3899} with the Hebrews{H5680}; for that is an abomination{H8441} unto the Egyptians{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 43:32 And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians, which did eat with him, by themselves: because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians. (kjv)

======= Genesis 43:33 ============

Genesis 43:33 And they sat before him, the first-born according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one with another.(asv)

Geneza 43:33 Şi au şezut înaintea lui, întâiul născut conform cu dreptul său de întâi născut şi cel mai tânăr conform tinereţii sale; şi bărbaţii se minunau unul către altul.(RO)

Genesis 43:33 And they sat{H3427}{(H8799)} before him{H6440}, the firstborn{H1060} according to his birthright{H1062}, and the youngest{H6810} according to his youth{H6812}: and the men{H582} marvelled{H8539}{(H8799)} one{H376} at another{H7453}. (kjv-strongs#)

Gen 43:33 And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth: and the men marvelled one at another. (kjv)

======= Genesis 43:34 ============

Genesis 43:34 And he took [and sent] messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times so much as any of theirs. And they drank, and were merry with him. [(asv)

Geneza 43:34 Şi a luat [şi] le-a [trimis] daruri de mâncare din [cele] dinaintea lui; iar darul de mâncare al lui Beniamin era de cinci ori mai mult decât al oricăruia dintre ei. Şi au băut şi s-au bucurat împreună cu el.(RO)

Genesis 43:34 And he took{H5375}{(H8799)} and sent messes{H4864} unto them from before him{H6440}: but Benjamin's{H1144} mess{H4864} was five{H2568} times{H3027} so much as{H7235}{(H8799)} any of theirs. And they drank{H8354}{(H8799)}, and were merry{H7937}{(H8799)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 43:34 And he took and sent messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times so much as any of their's. And they drank, and were merry with him.(kjv)

======= Genesis 44:1 ============

Genesis 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth.(asv)

Geneza 44:1 Şi a poruncit administratorului casei sale, spunând: Umple sacii bărbaţilor [cu] hrană, atât cât pot căra; şi pune banii fiecărui bărbat la gura sacului său.(RO)

Genesis 44:1 And he commanded{H6680}{(H8762)} the steward of his house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Fill{H4390}{(H8761)} the men's{H582} sacks{H572} with food{H400}, as much as{H834} they can{H3201}{(H8799)} carry{H5375}{(H8800)}, and put{H7760}{(H8798)} every man's{H376} money{H3701} in his sack's{H572} mouth{H6310}. (kjv-strongs#)

Gen 44:1 And he commanded the steward of his house, saying, Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. (kjv)

======= Genesis 44:2 ============

Genesis 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his grain money. And he did according to the word that Joseph had spoken.(asv)

Geneza 44:2 Şi pune paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr şi banii lui pentru grâne. Iar el a făcut conform cuvântului pe care Iosif l-a spus.(RO)

Genesis 44:2 And put{H7760}{(H8799)} my cup{H1375}, the silver{H3701} cup{H1375}, in the sack's{H572} mouth{H6310} of the youngest{H6996}, and his corn{H7668} money{H3701}. And he did{H6213}{(H8799)} according to the word{H1697} that Joseph{H3130} had spoken{H1696}{(H8765)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:2 And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken. (kjv)

======= Genesis 44:3 ============

Genesis 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses.(asv)

Geneza 44:3 Imediat ce s-a luminat de dimineaţă, bărbaţii au fost trimişi, ei şi măgarii lor.(RO)

Genesis 44:3 As soon as the morning{H1242} was light{H215}{(H8804)}, the men{H582} were sent away{H7971}{(H8795)}, they and their asses{H2543}. (kjv-strongs#)

Gen 44:3 As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses. (kjv)

======= Genesis 44:4 ============

Genesis 44:4 [ And] when they were gone out of the city, and were not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good?(asv)

Geneza 44:4 [Şi] după ce au ieşit din cetate [şi] nu [erau încă] departe, Iosif a spus administratorului său: Ridică-te, urmăreşte bărbaţii aceia; şi după ce îi ajungi, spune-le: Pentru ce aţi răsplătit rău pentru bine?(RO)

Genesis 44:4 And when they were gone out{H3318}{(H8804)} of the city{H5892}, and not yet far off{H7368}{(H8689)}, Joseph{H3130} said{H559}{(H8804)} unto his steward{H1004}, Up{H6965}{(H8798)}, follow{H7291}{(H8798)} after{H310} the men{H582}; and when thou dost overtake{H5381}{(H8689)} them, say{H559}{(H8804)} unto them, Wherefore have ye rewarded{H7999}{(H8765)} evil{H7451} for good{H2896}? (kjv-strongs#)

Gen 44:4 And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good? (kjv)

======= Genesis 44:5 ============

Genesis 44:5 Is not this that in which my lord drinketh, and whereby he indeed divineth? ye have done evil in so doing.(asv)

Geneza 44:5 Nu [este] acesta, [paharul] din care domnul meu bea, şi prin care într-adevăr el ghiceşte? Aţi făcut rău făcând astfel.(RO)

Genesis 44:5 Is not this it in which my lord{H113} drinketh{H8354}{(H8799)}, and whereby indeed{H5172}{(H8763)} he divineth{H5172}{(H8762)}? ye have done evil{H7489}{(H8689)} in so doing{H6213}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:5 Is not this it in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? ye have done evil in so doing. (kjv)

======= Genesis 44:6 ============

Genesis 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these words.(asv)

Geneza 44:6 Şi i-a ajuns şi le-a vorbit aceste cuvinte.(RO)

Genesis 44:6 And he overtook{H5381}{(H8686)} them, and he spake{H1696}{(H8762)} unto them these same{H428} words{H1697}. (kjv-strongs#)

Gen 44:6 And he overtook them, and he spake unto them these same words. (kjv)

======= Genesis 44:7 ============

Genesis 44:7 And they said unto him, Wherefore speaketh my lord such words as these? Far be it from thy servants that they should do such a thing.(asv)

Geneza 44:7 Iar ei i-au spus: Pentru ce spune domnul meu aceste cuvinte? Nicidecum nu vor face servitorii tăi conform acestui lucru.(RO)

Genesis 44:7 And they said{H559}{(H8799)} unto him, Wherefore saith{H1696}{(H8762)} my lord{H113} these words{H1697}? God forbid{H2486} that thy servants{H5650} should do{H6213}{(H8800)} according to this thing{H1697}: (kjv-strongs#)

Gen 44:7 And they said unto him, Wherefore saith my lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing: (kjv)

======= Genesis 44:8 ============

Genesis 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold?(asv)

Geneza 44:8 Iată, banii pe care noi i-am găsit la gura sacilor noştri, i-am adus din nou la tine din ţara lui Canaan; cum atunci am fura noi argint sau aur din casa domnului tău?(RO)

Genesis 44:8 Behold, the money{H3701}, which we found{H4672}{(H8804)} in our sacks{H572}' mouths{H6310}, we brought again{H7725}{(H8689)} unto thee out of the land{H776} of Canaan{H3667}: how then should we steal{H1589}{(H8799)} out of thy lord's{H113} house{H1004} silver{H3701} or gold{H2091}? (kjv-strongs#)

Gen 44:8 Behold, the money, which we found in our sacks' mouths, we brought again unto thee out of the land of Canaan: how then should we steal out of thy lord's house silver or gold? (kjv)

======= Genesis 44:9 ============

Genesis 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, let him die, and we also will be my lord's bondmen.(asv)

Geneza 44:9 La oricare din servitorii tăi ar fi găsită, deopotrivă el să moară, iar noi de asemenea vom fi robii domnului meu.(RO)

Genesis 44:9 With whomsoever of thy servants{H5650} it be found{H4672}{(H8735)}, both let him die{H4191}{(H8804)}, and we also will be my lord's{H113} bondmen{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 44:9 With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my lord's bondmen. (kjv)

======= Genesis 44:10 ============

Genesis 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my bondman; and ye shall be blameless.(asv)

Geneza 44:10 Iar el a spus: Acum de asemenea aceasta [să fie] conform cuvintelor voastre, cel la care [paharul] este găsit va fi robul meu, iar voi veţi fi fără vină.(RO)

Genesis 44:10 And he said{H559}{(H8799)}, Now also let it be according unto your words{H1697}:{H3651} he with whom it is found{H4672}{(H8735)} shall be my servant{H5650}; and ye shall be blameless{H5355}. (kjv-strongs#)

Gen 44:10 And he said, Now also let it be according unto your words: he with whom it is found shall be my servant; and ye shall be blameless. (kjv)

======= Genesis 44:11 ============

Genesis 44:11 Then they hasted, and took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack.(asv)

Geneza 44:11 Atunci ei îndată şi-au coborât la pământ fiecare sacul său şi fiecare şi-a deschis sacul.(RO)

Genesis 44:11 Then they speedily{H4116}{(H8762)} took down{H3381}{(H8686)} every man{H376} his sack{H572} to the ground{H776}, and opened{H6605}{(H8799)} every man{H376} his sack{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 44:11 Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack. (kjv)

======= Genesis 44:12 ============

Genesis 44:12 And he searched, [and] began at the eldest, and left off at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack.(asv)

Geneza 44:12 Şi a căutat începând [de] la cel mai în vârstă şi a terminat la cel mai tânăr, şi paharul s-a găsit în sacul lui Beniamin.(RO)

Genesis 44:12 And he searched{H2664}{(H8762)}, and began{H2490}{(H8689)} at the eldest{H1419}, and left{H3615}{(H8765)} at the youngest{H6996}: and the cup{H1375} was found{H4672}{(H8735)} in Benjamin's{H1144} sack{H572}. (kjv-strongs#)

Gen 44:12 And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack. (kjv)

======= Genesis 44:13 ============

Genesis 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.(asv)

Geneza 44:13 Atunci ei şi-au rupt hainele şi fiecare bărbat şi-a încărcat măgarul şi s-au întors în cetate.(RO)

Genesis 44:13 Then they rent{H7167}{(H8799)} their clothes{H8071}, and laded{H6006}{(H8799)} every man{H376} his ass{H2543}, and returned{H7725}{(H8799)} to the city{H5892}. (kjv-strongs#)

Gen 44:13 Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city. (kjv)

======= Genesis 44:14 ============

Genesis 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph's house; and he was yet there: and they fell before him on the ground.(asv)

Geneza 44:14 Şi Iuda şi fraţii săi au venit la casa lui Iosif, căci el [era] încă acolo; şi au căzut înaintea lui la pământ.(RO)

Genesis 44:14 And Judah{H3063} and his brethren{H251} came{H935}{(H8799)} to Joseph's{H3130} house{H1004}; for he was yet there: and they fell{H5307}{(H8799)} before him{H6440} on the ground{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 44:14 And Judah and his brethren came to Joseph's house; for he was yet there: and they fell before him on the ground. (kjv)

======= Genesis 44:15 ============

Genesis 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? know ye not that such a man as I can indeed divine?(asv)

Geneza 44:15 Şi Iosif le-a spus: Ce faptă [este] aceasta pe care aţi făcut-o? Sau nu ştiţi că un astfel de om ca mine poate cu adevărat ghici?(RO)

Genesis 44:15 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto them, What deed{H4639} is this that ye have done{H6213}{(H8804)}? wot ye{H3045}{(H8804)} not that such a man{H376} as I can certainly{H5172}{(H8763)} divine{H5172}{(H8762)}? (kjv-strongs#)

Gen 44:15 And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? wot ye not that such a man as I can certainly divine? (kjv)

======= Genesis 44:16 ============

Genesis 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's bondmen, both we, and he also in whose hand the cup is found.(asv)

Geneza 44:16 Şi Iuda a spus: Ce să spunem domnului meu? Ce să vorbim? Sau cum să ne dezvinovăţim? Dumnezeu a descoperit nelegiuirea servitorilor tăi; iată, noi [suntem] servitorii domnului meu, deopotrivă noi şi de asemenea [cel] cu care paharul a fost găsit.(RO)

Genesis 44:16 And Judah{H3063} said{H559}{(H8799)}, What shall we say{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}? what shall we speak{H1696}{(H8762)}? or how shall we clear ourselves{H6663}{(H8691)}? God{H430} hath found out{H4672}{(H8804)} the iniquity{H5771} of thy servants{H5650}: behold, we are my lord's{H113} servants{H5650}, both we, and he also{H1571} with whom{H834}{H3027} the cup{H1375} is found{H4672}{(H8738)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:16 And Judah said, What shall we say unto my lord? what shall we speak? or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's servants, both we, and he also with whom the cup is found. (kjv)

======= Genesis 44:17 ============

Genesis 44:17 And he said, Far be it from me that I should do so: the man in whose hand the cup is found, he shall be my bondman; but as for you, get you up in peace unto your father.(asv)

Geneza 44:17 Iar el a spus: Nicidecum nu voi face astfel; [ci] bărbatul în a cărui mână a fost găsit paharul, acela va fi servitorul meu; şi cât despre voi, urcaţi-vă în pace la tatăl vostru.(RO)

Genesis 44:17 And he said{H559}{(H8799)}, God forbid{H2486} that I should do{H6213}{(H8800)} so{H2063}: but the man{H376} in whose hand{H3027} the cup{H1375} is found{H4672}{(H8738)}, he shall be my servant{H5650}; and as for you, get you up{H5927}{(H8798)} in peace{H7965} unto your father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 44:17 And he said, God forbid that I should do so: but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant; and as for you, get you up in peace unto your father. (kjv)

======= Genesis 44:18 ============

Genesis 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh, my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant; for thou art even as Pharaoh.(asv)

Geneza 44:18 ¶ Atunci Iuda s-a apropiat de el şi a spus: Vai domnul meu, lasă pe servitorul tău, te rog, să vorbească un cuvânt în urechile domnului meu şi nu lăsa mânia ta să se aprindă împotriva servitorului tău, căci tu [eşti] întocmai ca Faraon.(RO)

Genesis 44:18 Then Judah{H3063} came near{H5066}{(H8799)} unto him, and said{H559}{(H8799)}, Oh{H994} my lord{H113}, let thy servant{H5650}, I pray thee, speak{H1696}{(H8762)} a word{H1697} in my lord's{H113} ears{H241}, and let not thine anger{H639} burn{H2734}{(H8799)} against thy servant{H5650}: for thou art even as Pharaoh{H6547}. (kjv-strongs#)

Gen 44:18 Then Judah came near unto him, and said, Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant: for thou art even as Pharaoh. (kjv)

======= Genesis 44:19 ============

Genesis 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother?(asv)

Geneza 44:19 Domnul meu a întrebat pe servitorii săi, spunând: Aveţi voi un tată, sau un frate?(RO)

Genesis 44:19 My lord{H113} asked{H7592}{(H8804)} his servants{H5650}, saying{H559}{(H8800)}, Have{H3426} ye a father{H1}, or a brother{H251}? (kjv-strongs#)

Gen 44:19 My lord asked his servants, saying, Have ye a father, or a brother? (kjv)

======= Genesis 44:20 ============

Genesis 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother; and his father loveth him.(asv)

Geneza 44:20 Şi noi am spus domnului meu: Avem un tată, un om bătrân, şi un copil al bătrâneţii lui, unul mic; şi fratele lui este mort şi numai el a rămas de la mama sa; şi tatăl său îl iubeşte.(RO)

Genesis 44:20 And we said{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}, We have{H3426} a father{H1}, an old man{H2205}, and a child{H3206} of his old age{H2208}, a little one{H6996}; and his brother{H251} is dead{H4191}{(H8804)}, and he alone is left{H3498}{(H8735)} of his mother{H517}, and his father{H1} loveth{H157}{(H8804)} him. (kjv-strongs#)

Gen 44:20 And we said unto my lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one; and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him. (kjv)

======= Genesis 44:21 ============

Genesis 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him.(asv)

Geneza 44:21 Şi tu ai spus servitorilor tăi: Aduceţi-l jos la mine, ca să îmi pun ochii mei peste el.(RO)

Genesis 44:21 And thou saidst{H559}{(H8799)} unto thy servants{H5650}, Bring him down{H3381}{(H8685)} unto me, that I may set{H7760}{(H8799)} mine eyes{H5869} upon him. (kjv-strongs#)

Gen 44:21 And thou saidst unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him. (kjv)

======= Genesis 44:22 ============

Genesis 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.(asv)

Geneza 44:22 Şi noi am spus domnului meu: Tânărul nu poate părăsi pe tatăl său, căci [dacă] el va părăsi pe tatăl său, [tatăl său] va muri.(RO)

Genesis 44:22 And we said{H559}{(H8799)} unto my lord{H113}, The lad{H5288} cannot{H3201}{(H8799)} leave{H5800}{(H8800)} his father{H1}: for if he should leave{H5800}{(H8804)} his father{H1}, his father would die{H4191}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:22 And we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die. (kjv)

======= Genesis 44:23 ============

Genesis 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more.(asv)

Geneza 44:23 Şi tu ai spus servitorilor tăi: Dacă fratele vostru cel mai tânăr nu coboară cu voi, nu îmi veţi mai vedea faţa.(RO)

Genesis 44:23 And thou saidst{H559}{(H8799)} unto thy servants{H5650}, Except{H3808} your youngest{H6996} brother{H251} come down{H3381}{(H8799)} with you, ye shall see{H7200}{H3254} my face{H6440} no more{H7200}{(H8800)}{H3254}{(H8686)}. (kjv-strongs#)

Gen 44:23 And thou saidst unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more. (kjv)

======= Genesis 44:24 ============

Genesis 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord.(asv)

Geneza 44:24 Şi s-a întâmplat când noi am urcat la servitorul tău, tatăl meu, că i-am spus cuvintele domnului meu.(RO)

Genesis 44:24 And it came to pass when we came up{H5927}{(H8804)} unto thy servant{H5650} my father{H1}, we told{H5046}{(H8686)} him the words{H1697} of my lord{H113}. (kjv-strongs#)

Gen 44:24 And it came to pass when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my lord. (kjv)

======= Genesis 44:25 ============

Genesis 44:25 And our father said, Go again, buy us a little food.(asv)

Geneza 44:25 Şi tatăl nostru a spus: Mergeţi din nou [şi] cumpăraţi-ne puţină hrană.(RO)

Genesis 44:25 And our father{H1} said{H559}{(H8799)}, Go again{H7725}{(H8798)}, and buy{H7666}{(H8798)} us a little{H4592} food{H400}. (kjv-strongs#)

Gen 44:25 And our father said, Go again, and buy us a little food. (kjv)

======= Genesis 44:26 ============

Genesis 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down; for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us.(asv)

Geneza 44:26 Iar noi am spus: Nu putem coborî decât dacă fratele nostru cel mai tânăr este cu noi, atunci vom coborî; căci nu putem vedea faţa bărbatului, decât dacă fratele nostru cel mai tânăr [este] cu noi.(RO)

Genesis 44:26 And we said{H559}{(H8799)}, We cannot{H3201}{(H8799)} go down{H3381}{(H8800)}: if our youngest{H6996} brother{H251} be{H3426} with us, then will we go down{H3381}{(H8804)}: for we may{H3201}{(H8799)} not see{H7200}{(H8800)} the man's{H376} face{H6440}, except{H369} our youngest{H6996} brother{H251} be with us. (kjv-strongs#)

Gen 44:26 And we said, We cannot go down: if our youngest brother be with us, then will we go down: for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us. (kjv)

======= Genesis 44:27 ============

Genesis 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons:(asv)

Geneza 44:27 Şi servitorul tău, tatăl meu, ne-a spus: Ştiţi că soţia mea mi-a născut doi [fii];(RO)

Genesis 44:27 And thy servant{H5650} my father{H1} said{H559}{(H8799)} unto us, Ye know{H3045}{(H8804)} that my wife{H802} bare{H3205}{(H8804)} me two{H8147} sons: (kjv-strongs#)

Gen 44:27 And thy servant my father said unto us, Ye know that my wife bare me two sons: (kjv)

======= Genesis 44:28 ============

Genesis 44:28 and the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I have not seen him since:(asv)

Geneza 44:28 Şi unul a plecat de la mine şi am spus: Cu adevărat este sfâşiat în bucăţi; şi nu l-am văzut de atunci.(RO)

Genesis 44:28 And the one{H259} went out{H3318}{(H8799)} from me, and I said{H559}{(H8799)}, Surely{H2963}{(H8800)} he is torn in pieces{H2963}{(H8776)}; and I saw him{H7200}{(H8804)} not since{H2008}: (kjv-strongs#)

Gen 44:28 And the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces; and I saw him not since: (kjv)

======= Genesis 44:29 ============

Genesis 44:29 and if ye take this one also from me, and harm befall him, ye will bring down my gray hairs with sorrow to Sheol.(asv)

Geneza 44:29 Şi dacă îl luaţi şi pe acesta de la mine şi i se întâmplă nenorocire veţi coborî perii mei cărunţi cu întristare în mormânt.(RO)

Genesis 44:29 And if ye take{H3947}{(H8804)} this also from{H5973} me{H6440}, and mischief{H611} befall him{H7136}{(H8804)}, ye shall bring down{H3381}{(H8689)} my gray hairs{H7872} with sorrow{H7451} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 44:29 And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave. (kjv)

======= Genesis 44:30 ============

Genesis 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad is not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life;(asv)

Geneza 44:30 Acum de aceea când eu ajung la servitorul tău, tatăl meu, şi tânărul nu [este] cu noi, văzând că viaţa lui este legată de viaţa tânărului,(RO)

Genesis 44:30 Now therefore when I come{H935}{(H8800)} to thy servant{H5650} my father{H1}, and the lad{H5288} be not with us; seeing that his life{H5315} is bound up{H7194}{(H8803)} in the lad's life{H5315}; (kjv-strongs#)

Gen 44:30 Now therefore when I come to thy servant my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad's life; (kjv)

======= Genesis 44:31 ============

Genesis 44:31 it will come to pass, when he seeth that the lad is not [with us], that he will die: and thy servants will bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to Sheol.(asv)

Geneza 44:31 Se va întâmpla, când el vede că tânărul nu [este] [cu noi], că va muri; şi servitorii tăi vor coborî perii cărunţi ai servitorului tău, tatăl nostru, cu întristare în mormânt.(RO)

Genesis 44:31 It shall come to pass, when he seeth{H7200}{(H8800)} that the lad{H5288} is not with us, that he will die{H4191}{(H8804)}: and thy servants{H5650} shall bring down{H3381}{(H8689)} the gray hairs{H7872} of thy servant{H5650} our father{H1} with sorrow{H3015} to the grave{H7585}. (kjv-strongs#)

Gen 44:31 It shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave. (kjv)

======= Genesis 44:32 ============

Genesis 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then shall I bear the blame to my father for ever.(asv)

Geneza 44:32 Căci servitorul tău a devenit garanţie pentru tânăr pentru tatăl meu, spunând: Dacă nu îl aduc la tine, atunci voi suporta vina faţă de tatăl meu pentru totdeauna.(RO)

Genesis 44:32 For thy servant{H5650} became surety{H6148}{(H8804)} for the lad{H5288} unto{H5973} my father{H1}, saying{H559}{(H8800)}, If I bring{H935}{(H8686)} him not unto thee, then I shall bear the blame{H2398}{(H8804)} to my father{H1} for ever{H3117}. (kjv-strongs#)

Gen 44:32 For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever. (kjv)

======= Genesis 44:33 ============

Genesis 44:33 Now therefore, let thy servant, I pray thee, abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren.(asv)

Geneza 44:33 Acum de aceea, te rog, lasă pe servitorul tău să rămână în locul tânărului [ca] rob domnului meu; şi lasă tânărul să urce cu fraţii săi.(RO)

Genesis 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant{H5650} abide{H3427}{(H8799)} instead of the lad{H5288} a bondman{H5650} to my lord{H113}; and let the lad{H5288} go up{H5927}{(H8799)} with his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 44:33 Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord; and let the lad go up with his brethren. (kjv)

======= Genesis 44:34 ============

Genesis 44:34 For how shall I go up to my father, if the lad be not with me? lest I see the evil that shall come on my father.(asv)

Geneza 44:34 Căci cum voi urca la tatăl meu şi băiatul [să] nu [fie] cu mine? Ca nu cumva să văd răul ce va veni peste tatăl meu!(RO)

Genesis 44:34 For how{H349} shall I go up{H5927}{(H8799)} to my father{H1}, and the lad{H5288} be not with me? lest peradventure I see{H7200}{(H8799)} the evil{H7451} that shall come on{H4672}{(H8799)} my father{H1}. (kjv-strongs#)

Gen 44:34 For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.(kjv)

======= Genesis 45:1 ============

Genesis 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren.(asv)

Geneza 45:1 Atunci Iosif nu s-a putut stăpâni înaintea tuturor celor ce stăteau lângă el şi a strigat: Scoateţi afară pe fiecare bărbat de la mine. Şi nu a stat niciun bărbat cu el în timp ce Iosif s-a făcut cunoscut fraţilor săi.(RO)

Genesis 45:1 Then Joseph{H3130} could{H3201}{(H8804)} not refrain{H662}{(H8692)} himself before all them that stood{H5324}{(H8737)} by him; and he cried{H7121}{(H8799)}, Cause{H3318} every man{H376} to go out{H3318}{(H8685)} from me. And there stood{H5975}{(H8804)} no man{H376} with him, while Joseph{H3130} made himself known{H3045}{(H8692)} unto his brethren{H251}. (kjv-strongs#)

Gen 45:1 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him; and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. (kjv)

======= Genesis 45:2 ============

Genesis 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard.(asv)

Geneza 45:2 Şi a plâns, ridicând vocea; şi egiptenii şi casa lui Faraon au auzit.(RO)

Genesis 45:2 And he wept{H6963}{H1065} aloud{H5414}{(H8799)}: and the Egyptians{H4714} and the house{H1004} of Pharaoh{H6547} heard{H8085}{(H8799)}{H8085}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:2 And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. (kjv)

======= Genesis 45:3 ============

Genesis 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.(asv)

Geneza 45:3 Şi Iosif a spus fraţilor săi: Eu [sunt] Iosif, mai trăieşte tatăl meu? Şi fraţii lui nu au putut să îi răspundă pentru că au fost tulburaţi de prezenţa lui.(RO)

Genesis 45:3 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, I am Joseph{H3130}; doth my father{H1} yet live{H2416}? And his brethren{H251} could{H3201}{(H8804)} not answer{H6030}{(H8800)} him; for they were troubled{H926}{(H8738)} at his presence{H6440}. (kjv-strongs#)

Gen 45:3 And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; doth my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence. (kjv)

======= Genesis 45:4 ============

Genesis 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt.(asv)

Geneza 45:4 Şi Iosif a spus fraţilor săi: Apropiaţi-vă de mine, vă rog. Şi s-au apropiat. Iar el a spus: Eu [sunt] Iosif, fratele vostru, pe care l-aţi vândut în Egipt.(RO)

Genesis 45:4 And Joseph{H3130} said{H559}{(H8799)} unto his brethren{H251}, Come near{H5066}{(H8798)} to me, I pray you. And they came near{H5066}{(H8799)}. And he said{H559}{(H8799)}, I am Joseph{H3130} your brother{H251}, whom ye sold{H4376}{(H8804)} into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 45:4 And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. (kjv)

======= Genesis 45:5 ============

Genesis 45:5 And now be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life.(asv)

Geneza 45:5 Acum pentru aceasta nu fiţi îndureraţi, nici mânioşi pe voi înşivă, că m-aţi vândut aici; căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a păstra viaţa.(RO)

Genesis 45:5 Now therefore be not grieved{H6087}{(H8735)}, nor angry{H2734}{(H8799)} with yourselves{H5869}, that ye sold{H4376}{(H8804)} me hither: for God{H430} did send{H7971}{(H8804)} me before you{H6440} to preserve life{H4241}. (kjv-strongs#)

Gen 45:5 Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither: for God did send me before you to preserve life. (kjv)

======= Genesis 45:6 ============

Genesis 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and there are yet five years, in which there shall be neither plowing nor harvest.(asv)

Geneza 45:6 Pentru că în aceşti doi ani [a fost] foametea în ţară; şi mai [sunt] cinci ani, în care nu [va fi] nici arat nici secerat.(RO)

Genesis 45:6 For these two years{H8141} hath the famine{H7458} been in{H7130} the land{H776}: and yet there are five{H2568} years{H8141}, in the which there shall neither{H369} be earing{H2758} nor harvest{H7105}. (kjv-strongs#)

Gen 45:6 For these two years hath the famine been in the land: and yet there are five years, in the which there shall neither be earing nor harvest. (kjv)

======= Genesis 45:7 ============

Genesis 45:7 And God sent me before you to preserve you a remnant in the earth, and to save you alive by a great deliverance.(asv)

Geneza 45:7 Şi Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra o posteritate pe pământ şi pentru a vă salva vieţile printr-o mare eliberare.(RO)

Genesis 45:7 And God{H430} sent{H7971}{(H8799)} me before you{H6440} to preserve{H7760}{(H8800)} you a posterity{H7611} in the earth{H776}, and to save your lives{H2421}{(H8687)} by a great{H1419} deliverance{H6413}. (kjv-strongs#)

Gen 45:7 And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. (kjv)

======= Genesis 45:8 ============

Genesis 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt.(asv)

Geneza 45:8 Aşa că acum nu voi [sunteţi cei ce] m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu; şi m-a făcut un tată lui Faraon şi domn a toată casa lui şi un stăpân peste toată ţara Egiptului.(RO)

Genesis 45:8 So now it was not you that sent{H7971}{(H8804)} me hither, but God{H430}: and he hath made{H7760}{(H8799)} me a father{H1} to Pharaoh{H6547}, and lord{H113} of all his house{H1004}, and a ruler{H4910}{(H8802)} throughout all the land{H776} of Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 45:8 So now it was not you that sent me hither, but God: and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. (kjv)

======= Genesis 45:9 ============

Genesis 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not;(asv)

Geneza 45:9 Grăbiţi-vă şi urcaţi la tatăl meu şi spuneţi-i: Astfel spune fiul tău, Iosif: Dumnezeu m-a făcut domn a tot Egiptul; coboară la mine, nu întârzia;(RO)

Genesis 45:9 Haste{H4116}{(H8761)} ye, and go up{H5927}{(H8798)} to my father{H1}, and say{H559}{(H8804)} unto him, Thus saith{H559}{(H8804)} thy son{H1121} Joseph{H3130}, God{H430} hath made{H7760}{(H8804)} me lord{H113} of all Egypt{H4714}: come down{H3381}{(H8798)} unto me, tarry{H5975}{(H8799)} not: (kjv-strongs#)

Gen 45:9 Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt: come down unto me, tarry not: (kjv)

======= Genesis 45:10 ============

Genesis 45:10 and thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast:(asv)

Geneza 45:10 Şi vei locui în ţinutul Gosen şi vei fi aproape de mine, tu şi copiii tăi şi copiii copiilor tăi şi turmele tale şi cirezile tale şi tot ce ai;(RO)

Genesis 45:10 And thou shalt dwell{H3427}{(H8804)} in the land{H776} of Goshen{H1657}, and thou shalt be near{H7138} unto me, thou, and thy children{H1121}, and thy children's{H1121} children{H1121}, and thy flocks{H6629}, and thy herds{H1241}, and all that thou hast: (kjv-strongs#)

Gen 45:10 And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast: (kjv)

======= Genesis 45:11 ============

Genesis 45:11 and there will I nourish thee; for there are yet five years of famine; lest thou come to poverty, thou, and thy household, and all that thou hast.(asv)

Geneza 45:11 Şi acolo te voi hrăni, pentru că [sunt] încă cinci ani de foamete; ca nu cumva tu şi casa ta şi tot ce ai, să ajungă la sărăcie.(RO)

Genesis 45:11 And there will I nourish{H3557}{(H8773)} thee; for yet there are five{H2568} years{H8141} of famine{H7458}; lest thou, and thy household{H1004}, and all that thou hast, come to poverty{H3423}{(H8735)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:11 And there will I nourish thee; for yet there are five years of famine; lest thou, and thy household, and all that thou hast, come to poverty. (kjv)

======= Genesis 45:12 ============

Genesis 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.(asv)

Geneza 45:12 Şi, iată, ochii voştri şi ochii lui Beniamin, fratele meu, văd că [aceasta este] gura mea care vă vorbeşte.(RO)

Genesis 45:12 And, behold, your eyes{H5869} see{H7200}{(H8802)}, and the eyes{H5869} of my brother{H251} Benjamin{H1144}, that it is my mouth{H6310} that speaketh{H1696}{(H8764)} unto you. (kjv-strongs#)

Gen 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you. (kjv)

======= Genesis 45:13 ============

Genesis 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen: and ye shall haste and bring down my father hither.(asv)

Geneza 45:13 Şi să spuneţi tatălui meu despre toată gloria mea în Egipt şi despre tot ce aţi văzut; şi grăbiţi-vă şi coborâţi pe tatăl meu aici.(RO)

Genesis 45:13 And ye shall tell{H5046}{(H8689)} my father{H1} of all my glory{H3519} in Egypt{H4714}, and of all that ye have seen{H7200}{(H8804)}; and ye shall haste{H4116}{(H8765)} and bring down{H3381}{(H8689)} my father{H1} hither. (kjv-strongs#)

Gen 45:13 And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen; and ye shall haste and bring down my father hither. (kjv)

======= Genesis 45:14 ============

Genesis 45:14 And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck.(asv)

Geneza 45:14 Şi a căzut pe gâtul fratelui său Beniamin şi a plâns; şi Beniamin a plâns pe gâtul său.(RO)

Genesis 45:14 And he fell{H5307}{(H8799)} upon his brother{H251} Benjamin's{H1144} neck{H6677}, and wept{H1058}{(H8799)}; and Benjamin{H1144} wept{H1058}{(H8804)} upon his neck{H6677}. (kjv-strongs#)

Gen 45:14 And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept; and Benjamin wept upon his neck. (kjv)

======= Genesis 45:15 ============

Genesis 45:15 And he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him.(asv)

Geneza 45:15 Mai mult, a sărutat pe toţi fraţii săi şi a plâns asupra lor; şi după aceea fraţii săi au vorbit cu el.(RO)

Genesis 45:15 Moreover he kissed{H5401}{(H8762)} all his brethren{H251}, and wept{H1058}{(H8799)} upon them: and after{H310} that his brethren{H251} talked{H1696}{(H8765)} with him. (kjv-strongs#)

Gen 45:15 Moreover he kissed all his brethren, and wept upon them: and after that his brethren talked with him. (kjv)

======= Genesis 45:16 ============

Genesis 45:16 And the report thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants.(asv)

Geneza 45:16 ¶ Şi vestea despre aceasta s-a auzit în casa lui Faraon, spunând: Fraţii lui Iosif au venit; şi aceasta i-a plăcut mult lui Faraon şi servitorilor săi.(RO)

Genesis 45:16 And the fame{H6963} thereof was heard{H8085}{(H8738)} in Pharaoh's{H6547} house{H1004}, saying{H559}{(H8800)}, Joseph's{H3130} brethren{H251} are come{H935}{(H8804)}: and it pleased{H3190}{H5869} Pharaoh{H6547} well{H3190}{(H8799)}{H5869}, and{H5869} his servants{H5650}. (kjv-strongs#)

Gen 45:16 And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come: and it pleased Pharaoh well, and his servants. (kjv)

======= Genesis 45:17 ============

Genesis 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye: lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan;(asv)

Geneza 45:17 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Spune fraţilor tăi: Aceasta să faceţi voi: încărcaţi-vă vitele şi mergeţi, duceţi-vă în ţara lui Canaan;(RO)

Genesis 45:17 And Pharaoh{H6547} said{H559}{(H8799)} unto Joseph{H3130}, Say{H559}{(H8798)} unto thy brethren{H251}, This do{H6213}{(H8798)} ye; lade{H2943}{(H8798)} your beasts{H1165}, and go{H3212}{(H8798)}, get{H935}{(H8798)} you unto the land{H776} of Canaan{H3667}; (kjv-strongs#)

Gen 45:17 And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye; lade your beasts, and go, get you unto the land of Canaan; (kjv)

======= Genesis 45:18 ============

Genesis 45:18 and take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land.(asv)

Geneza 45:18 Şi luaţi pe tatăl vostru şi casele voastre şi veniţi la mine; şi vă voi da bunătatea ţării Egiptului şi veţi mânca grăsimea ţării.(RO)

Genesis 45:18 And take{H3947}{(H8798)} your father{H1} and your households{H1004}, and come{H935}{(H8798)} unto me: and I will give{H5414}{(H8799)} you the good{H2898} of the land{H776} of Egypt{H4714}, and ye shall eat{H398}{(H8798)} the fat{H2459} of the land{H776}. (kjv-strongs#)

Gen 45:18 And take your father and your households, and come unto me: and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. (kjv)

======= Genesis 45:19 ============

Genesis 45:19 Now thou art commanded, this do ye: take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come.(asv)

Geneza 45:19 Acum ţie îţi este poruncit, aceasta să faceţi: luaţi care din ţara Egiptului pentru micuţii voştri şi pentru soţiile voastre şi aduceţi pe tatăl vostru şi veniţi.(RO)

Genesis 45:19 Now thou art commanded{H6680}{(H8795)}, this do{H6213}{(H8798)} ye; take{H3947}{(H8798)} you wagons{H5699} out of the land{H776} of Egypt{H4714} for your little ones{H2945}, and for your wives{H802}, and bring{H5375}{(H8804)} your father{H1}, and come{H935}{(H8804)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:19 Now thou art commanded, this do ye; take you wagons out of the land of Egypt for your little ones, and for your wives, and bring your father, and come. (kjv)

======= Genesis 45:20 ============

Genesis 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is yours.(asv)

Geneza 45:20 De asemenea nu luaţi aminte la lucrurile voastre; căci bunătatea a toată ţara Egiptului [este] a voastră.(RO)

Genesis 45:20 Also{H5869} regard{H2347}{(H8799)} not your stuff{H3627}; for the good{H2898} of all the land{H776} of Egypt{H4714} is yours. (kjv-strongs#)

Gen 45:20 Also regard not your stuff; for the good of all the land of Egypt is your's. (kjv)

======= Genesis 45:21 ============

Genesis 45:21 And the sons of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way.(asv)

Geneza 45:21 Şi copiii lui Israel au făcut astfel; şi Iosif le-a dat care, conform poruncii lui Faraon, şi le-a dat provizii pentru drum.(RO)

Genesis 45:21 And the children{H1121} of Israel{H3478} did{H6213}{(H8799)} so: and Joseph{H3130} gave{H5414}{(H8799)} them wagons{H5699}, according to the commandment{H6310} of Pharaoh{H6547}, and gave{H5414}{(H8799)} them provision{H6720} for the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:21 And the children of Israel did so: and Joseph gave them wagons, according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way. (kjv)

======= Genesis 45:22 ============

Genesis 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment.(asv)

Geneza 45:22 Tuturor el le-a dat, fiecărui bărbat, schimburi de haine; dar lui Beniamin i-a dat trei sute de arginţi şi cinci schimburi de haine.(RO)

Genesis 45:22 To all of them he gave{H5414}{(H8804)} each man{H376} changes{H2487} of raiment{H8071}; but to Benjamin{H1144} he gave{H5414}{(H8804)} three{H7969} hundred{H3967} pieces of silver{H3701}, and five{H2568} changes{H2487} of raiment{H8071}. (kjv-strongs#)

Gen 45:22 To all of them he gave each man changes of raiment; but to Benjamin he gave three hundred pieces of silver, and five changes of raiment. (kjv)

======= Genesis 45:23 ============

Genesis 45:23 And to his father he sent after this manner: ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she-asses laden with grain and bread and provision for his father by the way.(asv)

Geneza 45:23 Şi tatălui său i-a trimis [în felul] acesta: zece măgari încărcaţi cu lucrurile bune ale Egiptului şi zece măgăriţe încărcate cu grâne şi pâine şi mâncare pentru tatăl său pentru drum.(RO)

Genesis 45:23 And to his father{H1} he sent{H7971}{(H8804)} after this{H2063} manner; ten{H6235} asses{H860} laden{H5375}{(H8802)} with the good things{H2898} of Egypt{H4714}, and ten{H6235} she asses{H2543} laden{H5375}{(H8802)} with corn{H1250} and bread{H3899} and meat{H4202} for his father{H1} by the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:23 And to his father he sent after this manner; ten asses laden with the good things of Egypt, and ten she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. (kjv)

======= Genesis 45:24 ============

Genesis 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way.(asv)

Geneza 45:24 Aşa că el a trimis pe fraţii săi, iar ei au plecat; şi le-a spus: Vedeţi să nu vă certaţi pe drum.(RO)

Genesis 45:24 So he sent{H7971} his brethren{H251} away{H7971}{(H8762)}, and they departed{H3212}{(H8799)}: and he said{H559}{(H8799)} unto them, See that ye fall not out{H7264}{(H8799)} by the way{H1870}. (kjv-strongs#)

Gen 45:24 So he sent his brethren away, and they departed: and he said unto them, See that ye fall not out by the way. (kjv)

======= Genesis 45:25 ============

Genesis 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father.(asv)

Geneza 45:25 ¶ Şi au urcat din Egipt şi au venit în ţara lui Canaan la Iacob, tatăl lor,(RO)

Genesis 45:25 And they went up{H5927}{(H8799)} out of Egypt{H4714}, and came{H935}{(H8799)} into the land{H776} of Canaan{H3667} unto Jacob{H3290} their father{H1}, (kjv-strongs#)

Gen 45:25 And they went up out of Egypt, and came into the land of Canaan unto Jacob their father, (kjv)

======= Genesis 45:26 ============

Genesis 45:26 And they told him, saying, Joseph is yet alive, and he is ruler over all the land of Egypt. And his heart fainted, for he believed them not.(asv)

Geneza 45:26 Şi i-au istorisit, spunând: Iosif [este] încă în viaţă şi [este] guvernator peste toată ţara Egiptului. Şi inima lui Iacob s-a oprit, pentru că nu i-a crezut.(RO)

Genesis 45:26 And told{H5046}{(H8686)} him, saying{H559}{(H8800)}, Joseph{H3130} is yet alive{H2416}, and he is governor{H4910}{(H8802)} over all the land{H776} of Egypt{H4714}. And Jacob's heart{H3820} fainted{H6313}{(H8799)}, for he believed{H539}{(H8689)} them not. (kjv-strongs#)

Gen 45:26 And told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. (kjv)

======= Genesis 45:27 ============

Genesis 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived:(asv)

Geneza 45:27 Iar ei i-au spus toate cuvintele lui Iosif, pe care le spusese către ei; şi când a văzut carele pe care Iosif le-a trimis să îl ducă, duhul lui Iacob, tatăl lor, a reînviat;(RO)

Genesis 45:27 And they told{H1696}{(H8762)} him all the words{H1697} of Joseph{H3130}, which he had said{H1696}{(H8765)} unto them: and when he saw{H7200}{(H8799)} the wagons{H5699} which Joseph{H3130} had sent{H7971}{(H8804)} to carry{H5375}{(H8800)} him, the spirit{H7307} of Jacob{H3290} their father{H1} revived{H2421}{(H8799)}: (kjv-strongs#)

Gen 45:27 And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived: (kjv)

======= Genesis 45:28 ============

Genesis 45:28 and Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.(asv)

Geneza 45:28 Şi Israel a spus: [Este] de ajuns; Iosif, fiul meu, [este] încă în viaţă; voi merge şi îl voi vedea înainte să mor.(RO)

Genesis 45:28 And Israel{H3478} said{H559}{(H8799)}, It is enough{H7227}; Joseph{H3130} my son{H1121} is yet alive{H2416}: I will go{H3212}{(H8799)} and see him{H7200}{(H8799)} before I die{H4191}{(H8799)}. (kjv-strongs#)

Gen 45:28 And Israel said, It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.(kjv)

======= Genesis 46:1 ============

Genesis 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac.(asv)

Geneza 46:1 Şi Israel a plecat în călătoria sa cu tot ce avea şi a venit la Beer-Şeba şi a oferit sacrificii Dumnezeului tatălui său Isaac.(RO)

Genesis 46:1 And Israel{H3478} took his journey{H5265}{(H8799)} with all that he had, and came{H935}{(H8799)} to Beersheba{H884}, and offered{H2076}{(H8799)} sacrifices{H2077} unto the God{H430} of his father{H1} Isaac{H3327}. (kjv-strongs#)

Gen 46:1 And Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. (kjv)

======= Genesis 46:2 ============

Genesis 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I.(asv)

Geneza 46:2 Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Israel în viziunile nopţii şi a spus: Iacob, Iacob. Iar el a spus: Iată-mă.(RO)

Genesis 46:2 And God{H430} spake{H559}{(H8799)} unto Israel{H3478} in the visions{H4759} of the night{H3915}, and said{H559}{(H8799)}, Jacob{H3290}, Jacob{H3290}. And he said{H559}{(H8799)}, Here am I. (kjv-strongs#)

Gen 46:2 And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I. (kjv)

======= Genesis 46:3 ============

Genesis 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation:(asv)

Geneza 46:3 Şi a spus: Eu [sunt] Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să cobori în Egipt, fiindcă acolo voi face din tine o mare naţiune;(RO)

Genesis 46:3 And he said{H559}{(H8799)}, I am God{H410}, the God{H430} of thy father{H1}: fear{H3372}{(H8799)} not to go down{H3381}{(H8800)} into Egypt{H4714}; for I will there make{H7760}{(H8799)} of thee a great{H1419} nation{H1471}: (kjv-strongs#)

Gen 46:3 And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation: (kjv)

======= Genesis 46:4 ============

Genesis 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.(asv)

Geneza 46:4 Voi coborî cu tine în Egipt; şi de asemenea cu adevărat te voi urca [înapoi], şi Iosif îşi va pune mâna peste ochii tăi.(RO)

Genesis 46:4 I will go down{H3381}{(H8799)} with thee into Egypt{H4714}; and I will also surely{H5927}{(H8800)} bring thee up{H5927}{(H8686)} again: and Joseph{H3130} shall put{H7896}{(H8799)} his hand{H3027} upon thine eyes{H5869}. (kjv-strongs#)

Gen 46:4 I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes. (kjv)

======= Genesis 46:5 ============

Genesis 46:5 And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.(asv)

Geneza 46:5 ¶ Şi Iacob s-a ridicat din Beer-Şeba; şi fiii lui Israel l-au dus pe Iacob, tatăl lor, şi pe micuţii lor şi pe soţiile lor în carele pe care Faraon le-a trimis să îl ducă.(RO)

Genesis 46:5 And Jacob{H3290} rose up{H6965}{(H8799)} from Beersheba{H884}: and the sons{H1121} of Israel{H3478} carried{H5375}{(H8799)} Jacob{H3290} their father{H1}, and their little ones{H2945}, and their wives{H802}, in the wagons{H5699} which Pharaoh{H6547} had sent{H7971}{(H8804)} to carry{H5375}{(H8800)} him. (kjv-strongs#)

Gen 46:5 And Jacob rose up from Beersheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him. (kjv)

======= Genesis 46:6 ============

Genesis 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him:(asv)

Geneza 46:6 Şi au luat vitele lor şi bunurile lor, pe care le dobândiseră în ţara lui Canaan, şi au venit în Egipt, [deopotrivă ]Iacob şi toată sămânţa lui cu el;(RO)

Genesis 46:6 And they took{H3947}{(H8799)} their cattle{H4735}, and their goods{H7399}, which they had gotten{H7408}{(H8804)} in the land{H776} of Canaan{H3667}, and came{H935}{(H8799)} into Egypt{H4714}, Jacob{H3290}, and all his seed{H2233} with him: (kjv-strongs#)

Gen 46:6 And they took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him: (kjv)

======= Genesis 46:7 ============

Genesis 46:7 his sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.(asv)

Geneza 46:7 Fiii săi şi fiii fiilor săi cu el, fiicele sale şi fiicele fiilor săi şi toată sămânţa sa el a adus-o cu el în Egipt.(RO)

Genesis 46:7 His sons{H1121}, and his sons{H1121}' sons{H1121} with him, his daughters{H1323}, and his sons{H1121}' daughters{H1323}, and all his seed{H2233} brought he{H935}{(H8689)} with him into Egypt{H4714}. (kjv-strongs#)

Gen 46:7 His sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt. (kjv)

======= Genesis 46:8 ============

Genesis 46:8 And these are the names of the children of Israel, who came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's first-born.(asv)

Geneza 46:8 Şi acestea [sunt] numele copiilor lui Israel, care au venit în Egipt, Iacob şi fiii săi: Ruben, întâiul născut al lui Iacob.(RO)

Genesis 46:8 And these are the names{H8034} of the children{H1121} of Israel{H3478}, which came{H935}{(H8802)} into Egypt{H4714}, Jacob{H3290} and his sons{H1121}: Reuben{H7205}, Jacob's{H3290} firstborn{H1060}. (kjv-strongs#)

Gen 46:8 And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's firstborn. (kjv)

======= Genesis 46:9 ============

Genesis 46:9 And the sons of Reuben: Hanoch, and Pallu, and Hezron, and Carmi.(asv)

Geneza 46:9 Şi fiii lui Ruben: Hanoc şi Falu şi Heţron şi Carmi.(RO)

Genesis 46:9 And the sons{H1121} of Reuben{H7205}; Hanoch{H2585}, and Phallu{H6396}, and Hezron{H2696}, and Carmi{H3756}. (kjv-strongs#)

Gen 46:9 And the sons of Reuben; Hanoch, and Phallu, and Hezron, and Carmi. (kjv)

======= Genesis 46:10 ============

Genesis 46:10 And the sons of Simeon: Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.(asv)

Geneza 46:10 Şi fiii lui Simeon: Iemuel şi Iamin şi Ohad şi Iachin şi Ţohar şi Şaul, fiul unei femei canaanite.(RO)

Genesis 46:10 And the sons{H1121} of Simeon{H8095}; Jemuel{H3223}, and Jamin{H3226}, and Ohad{H161}, and Jachin{H3199}, and Zohar{H6714}, and Shaul{H7586} the son{H1121} of a Canaanitish{H3669} woman. (kjv-strongs#)

Gen 46:10 And the sons of Simeon; Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman. (kjv)

======= Genesis 46:11 ============

Genesis 46:11 And the sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.(asv)

Geneza 46:11 Şi fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.(RO)

Genesis 46:11 And the sons{H1121} of Levi{H3878}; Gershon{H1648}, Kohath{H6955}, and Merari{H4847}. (kjv-strongs#)

Gen 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari. (kjv)

======= Genesis 46:12 ============

Genesis 46:12 And the sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, and Perez, and Zerah; but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Perez were Hezron and Hamul.(asv)

Geneza 46:12 Şi fiii lui Iuda: Er şi Onan şi Şela şi Pereţ şi Zerah; dar Er şi Onan au murit în ţara lui Canaan. Şi fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.(RO)

Genesis 46:12 And the sons{H1121} of Judah{H3063}; Er{H6147}, and Onan{H209}, and Shelah{H7956}, and Pharez{H6557}, and Zerah{H2226}: but Er{H6147} and Onan{H209} died{H4191}{(H8799)} in the land{H776} of Canaan{H3667}. And the sons{H1121} of Pharez{H6557} were Hezron{H2696} and Hamul{H2538}. (kjv-strongs#)

Gen 46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and Zarah: but Er and Onan died in the land of Canaan. And the sons of Pharez were Hezron and Hamul. (kjv)

======= Genesis 46:13 ============

Genesis 46:13 And the sons of Issachar: Tola, and Puvah, and Iob, and Shimron.(asv)

Geneza 46:13 Şi fiii lui Isahar: Tola şi Pua şi Iov şi Şimron.(RO)

Genesis 46:13 And the sons{H1121} of Issachar{H3485}; Tola{H8439}, and Phuvah{H6312}, and Job{H3102}, and Shimron{H8110}. (kjv-strongs#)

Gen 46:13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron. (kjv)

======= Genesis 46:14 ============

Genesis 46:14 And the sons of Zebulun: Sered, and Elon, and Jahleel.(asv)

Geneza 46:14 Şi fiii lui Zabulon: Sered şi Elon şi Iahleel.(RO)

Genesis 46:14 And the sons{H1121} of Zebulun{H2074}; Sered{H5624}, and Elon{H356}, and Jahleel{H3177}. (kjv-strongs#)

Gen 46:14 And the sons of Zebulun; Sered, and Elon, and Jahleel. (kjv)

======= Genesis 46:15 ============

Genesis 46:15 These are the sons of Leah, whom she bare unto Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.(asv)

Geneza 46:15 Aceştia [sunt] fiii Leei, cu fiica sa Dina, pe care ea i-a născut lui Iacob în Padanaram; toate sufletele fiilor săi şi a fiicelor sale [au fost] treizeci şi trei.(RO)

Genesis 46:15 These be the sons{H1121} of Leah{H3812}, which she bare{H3205}{(H8804)} unto Jacob{H3290} in Padanaram{H6307}, with his daughter{H1323} Dinah{H1783}: all the souls{H5315} of his sons{H1121} and his daughters{H1323} were thirty{H7970} and three{H7969}. (kjv-strongs#)

Gen 46:15 These be the sons of Leah, which she bare unto Jacob in Padanaram, with his daughter Dinah: all the souls of his sons and his daughters were thirty and three. (kjv)

======= Genesis 46:16 ============

Genesis 46:16 And the sons of Gad: Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.(asv)

Geneza 46:16 Şi fiii lui Gad: Ţifion şi Hagi, Şuni şi Eţbon, Eri şi Arodi şi Areli.(RO)

Genesis 46:16 And the sons{H1121} of Gad{H1410}; Ziphion{H6837}, and Haggi{H2291}, Shuni{H7764}, and Ezbon{H675}, Eri{H6179}, and Arodi{H722}, and Areli{H692}. (kjv-strongs#)

Gen 46:16 And the sons of Gad; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli. (kjv)

======= Genesis 46:17 ============

Genesis 46:17 And the sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister; and the sons of Beriah: Heber, and Malchiel.(asv)

Geneza 46:17 Şi fiii lui Aşer: Imna şi Işva şi Işvi şi Beria şi Serah, sora lor; şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.(RO)

Genesis 46:17 And the sons{H1121} of Asher{H836}; Jimnah{H3232}, and Ishuah{H3438}, and Isui{H3440}, and Beriah{H1283}, and Serah{H8294} their sister{H269}: and the sons{H1121} of Beriah{H1283}; Heber{H2268}, and Malchiel{H4439}. (kjv-strongs#)

Gen 46:17 And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel. (kjv)

======= Genesis 46:18 ============

Genesis 46:18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.(asv)

Geneza 46:18 Aceştia [sunt] fiii Zilpei, pe care Laban a dat-o Leei, fiica sa, şi pe aceştia i-a născut ea lui Iacob, şaisprezece suflete.(RO)

Genesis 46:18 These are the sons{H1121} of Zilpah{H2153}, whom Laban{H3837} gave{H5414}{(H8804)} to Leah{H3812} his daughter{H1323}, and these she bare{H3205}{(H8799)} unto Jac