American Standard Version - Public Domain

Vietnamese Cadman - Public Domain

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Matthew 1:1 ============

Matthew 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.(asv)

Matthew 1:1 Gia phổ Ðức Chúa Jêsus Christ, con cháu Ða-vít và con cháu Áp-ra-ham.(VN)

Matthew 1:1 The book{G976} of the generation{G1078} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the son{G5207} of David{G1138}, the son{G5207} of Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. (kjv)

======= Matthew 1:2 ============

Matthew 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;(asv)

Matthew 1:2 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.(VN)

Matthew 1:2 Abraham{G11} begat{G1080}{(G5656)} Isaac{G2464}; and{G1161} Isaac{G2464} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; and{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Judas{G2455} and{G2532} his{G846} brethren{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; (kjv)

======= Matthew 1:3 ============

Matthew 1:3 and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram;(asv)

Matthew 1:3 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram;(VN)

Matthew 1:3 And{G1161} Judas{G2455} begat{G1080}{(G5656)} Phares{G5329} and{G2532} Zara{G2196} of{G1537} Thamar{G2283}; and{G1161} Phares{G5329} begat{G1080}{(G5656)} Esrom{G2074}; and{G1161} Esrom{G2074} begat{G1080}{(G5656)} Aram{G689}; (kjv-strongs#)

Mat 1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; (kjv)

======= Matthew 1:4 ============

Matthew 1:4 and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon;(asv)

Matthew 1:4 A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn.(VN)

Matthew 1:4 And{G1161} Aram{G689} begat{G1080}{(G5656)} Aminadab{G284}; and{G1161} Aminadab{G284} begat{G1080}{(G5656)} Naasson{G3476}; and{G1161} Naasson{G3476} begat{G1080}{(G5656)} Salmon{G4533}; (kjv-strongs#)

Mat 1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; (kjv)

======= Matthew 1:5 ============

Matthew 1:5 and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;(asv)

Matthew 1:5 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;(VN)

Matthew 1:5 And{G1161} Salmon{G4533} begat{G1080}{(G5656)} Booz{G1003} of{G1537} Rachab{G4477}; and{G1161} Booz{G1003} begat{G1080}{(G5656)} Obed{G5601} of{G1537} Ruth{G4503}; and{G1161} Obed{G5601} begat{G1080}{(G5656)} Jesse{G2421}; (kjv-strongs#)

Mat 1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; (kjv)

======= Matthew 1:6 ============

Matthew 1:6 and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her [that had been the wife] of Uriah;(asv)

Matthew 1:6 Gie-sê sanh vua Ða-vít. Ða-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.(VN)

Matthew 1:6 And{G1161} Jesse{G2421} begat{G1080}{(G5656)} David{G1138} the king{G935}; and{G1161} David{G1138} the king{G935} begat{G1080}{(G5656)} Solomon{G4672} of{G1537} her{G3588} that had been the wife of Urias{G3774}; (kjv-strongs#)

Mat 1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; (kjv)

======= Matthew 1:7 ============

Matthew 1:7 and Solomon begat Rehoboam; and Rehoboam begat Abijah; and Abijah begat Asa;(asv)

Matthew 1:7 Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;(VN)

Matthew 1:7 And{G1161} Solomon{G4672} begat{G1080}{(G5656)} Roboam{G4497}; and{G1161} Roboam{G4497} begat{G1080}{(G5656)} Abia{G7}; and{G1161} Abia{G7} begat{G1080}{(G5656)} Asa{G760}; (kjv-strongs#)

Mat 1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa; (kjv)

======= Matthew 1:8 ============

Matthew 1:8 and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah;(asv)

Matthew 1:8 A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.(VN)

Matthew 1:8 And{G1161} Asa{G760} begat{G1080}{(G5656)} Josaphat{G2498}; and{G1161} Josaphat{G2498} begat{G1080}{(G5656)} Joram{G2496}; and{G1161} Joram{G2496} begat{G1080}{(G5656)} Ozias{G3604}; (kjv-strongs#)

Mat 1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; (kjv)

======= Matthew 1:9 ============

Matthew 1:9 and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah;(asv)

Matthew 1:9 Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia.(VN)

Matthew 1:9 And{G1161} Ozias{G3604} begat{G1080}{(G5656)} Joatham{G2488}; and{G1161} Joatham{G2488} begat{G1080}{(G5656)} Achaz{G881}; and{G1161} Achaz{G881} begat{G1080}{(G5656)} Ezekias{G1478}; (kjv-strongs#)

Mat 1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; (kjv)

======= Matthew 1:10 ============

Matthew 1:10 and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah;(asv)

Matthew 1:10 Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a.(VN)

Matthew 1:10 And{G1161} Ezekias{G1478} begat{G1080}{(G5656)} Manasses{G3128}; and{G1161} Manasses{G3128} begat{G1080}{(G5656)} Amon{G300}; and{G1161} Amon{G300} begat{G1080}{(G5656)} Josias{G2502}; (kjv-strongs#)

Mat 1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; (kjv)

======= Matthew 1:11 ============

Matthew 1:11 and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.(asv)

Matthew 1:11 Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.(VN)

Matthew 1:11 And{G1161} Josias{G2502} begat{G1080}{(G5656)} Jechonias{G2423} and{G2532} his{G846} brethren{G80}, about the time{G1909} they were carried away{G3350} to Babylon{G897}: (kjv-strongs#)

Mat 1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: (kjv)

======= Matthew 1:12 ============

Matthew 1:12 And after the carrying away to Babylon, Jechoniah begat Shealtiel; and Shealtiel begat Zerubbabel;(asv)

Matthew 1:12 Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;(VN)

Matthew 1:12 And{G1161} after{G3326} they were brought{G3350} to Babylon{G897}, Jechonias{G2423} begat{G1080}{(G5656)} Salathiel{G4528}; and{G1161} Salathiel{G4528} begat{G1080}{(G5656)} Zorobabel{G2216}; (kjv-strongs#)

Mat 1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; (kjv)

======= Matthew 1:13 ============

Matthew 1:13 and Zerubbabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;(asv)

Matthew 1:13 Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô.(VN)

Matthew 1:13 And{G1161} Zorobabel{G2216} begat{G1080}{(G5656)} Abiud{G10}; and{G1161} Abiud{G10} begat{G1080}{(G5656)} Eliakim{G1662}; and{G1161} Eliakim{G1662} begat{G1080}{(G5656)} Azor{G107}; (kjv-strongs#)

Mat 1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; (kjv)

======= Matthew 1:14 ============

Matthew 1:14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;(asv)

Matthew 1:14 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;(VN)

Matthew 1:14 And{G1161} Azor{G107} begat{G1080}{(G5656)} Sadoc{G4524}; and{G1161} Sadoc{G4524} begat{G1080}{(G5656)} Achim{G885}; and{G1161} Achim{G885} begat{G1080}{(G5656)} Eliud{G1664}; (kjv-strongs#)

Mat 1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; (kjv)

======= Matthew 1:15 ============

Matthew 1:15 and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;(asv)

Matthew 1:15 Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;(VN)

Matthew 1:15 And{G1161} Eliud{G1664} begat{G1080}{(G5656)} Eleazar{G1648}; and{G1161} Eleazar{G1648} begat{G1080}{(G5656)} Matthan{G3157}; and{G1161} Matthan{G3157} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; (kjv-strongs#)

Mat 1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; (kjv)

======= Matthew 1:16 ============

Matthew 1:16 and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.(asv)

Matthew 1:16 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Ðức Chúa Jêsus, gọi là Christ.(VN)

Matthew 1:16 And{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Joseph{G2501} the husband{G435} of Mary{G3137}, of{G1537} whom{G3739} was born{G1080}{(G5681)} Jesus{G2424}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. (kjv)

======= Matthew 1:17 ============

Matthew 1:17 So all the generations from Abraham unto David are fourteen generations; and from David unto the carrying away to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon unto the Christ fourteen generations.(asv)

Matthew 1:17 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Ða-vít, hết thảy cho mười bốn đời; từ Ða-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Ðấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.(VN)

Matthew 1:17 So{G3767} all{G3956} the generations{G1074} from{G575} Abraham{G11} to{G2193} David{G1138} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} David{G1138} until{G2193} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} unto{G2193} Christ{G5547} are fourteen{G1180} generations{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. (kjv)

======= Matthew 1:18 ============

Matthew 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.(asv)

Matthew 1:18 Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.(VN)

Matthew 1:18 Now{G1161} the birth{G1083} of Jesus{G2424} Christ{G5547} was{G2258}{(G5713)} on this wise{G3779}: When as{G1063} his{G846} mother{G3384} Mary{G3137} was espoused{G3423}{(G5685)} to Joseph{G2501}, before{G4250}{G2228} they{G846} came together{G4905}{(G5629)}, she was found{G2147}{(G5681)} with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5723)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:19 ============

Matthew 1:19 And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.(asv)

Matthew 1:19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.(VN)

Matthew 1:19 Then{G1161} Joseph{G2501} her{G846} husband{G435}, being{G5607}{(G5752)} a just{G1342} man, and{G2532} not{G3361} willing{G2309}{(G5723)} to make{G3856} her{G846} a publick example{G3856}{(G5658)}, was minded{G1014}{(G5675)} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)} privily{G2977}. (kjv-strongs#)

Mat 1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. (kjv)

======= Matthew 1:20 ============

Matthew 1:20 But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.(asv)

Matthew 1:20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh.(VN)

Matthew 1:20 But{G1161} while he{G846} thought on{G1760}{(G5679)} these things{G5023}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeared{G5316}{(G5648)} unto him{G846} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Joseph{G2501}, thou son{G5207} of David{G1138}, fear{G5399}{(G5680)} not{G3361} to take{G3880}{(G5629)} unto thee{G4675} Mary{G3137} thy wife{G1135}: for{G1063} that which is conceived{G1080}{(G5685)} in{G1722} her{G846} is{G2076}{(G5748)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:21 ============

Matthew 1:21 And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.(asv)

Matthew 1:21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.(VN)

Matthew 1:21 And{G1161} she shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} thou shalt call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}: for{G1063} he{G846} shall save{G4982}{(G5692)} his{G846} people{G2992} from{G575} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. (kjv)

======= Matthew 1:22 ============

Matthew 1:22 Now all this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,(asv)

Matthew 1:22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lṀi Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:(VN)

Matthew 1:22 Now{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 1:23 ============

Matthew 1:23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us.(asv)

Matthew 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.(VN)

Matthew 1:23 Behold{G2400}{(G5628)}, a virgin{G3933} shall be with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5692)}, and{G2532} shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} they shall call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} Emmanuel{G1694}, which{G3739} being interpreted{G3177}{(G5746)} is{G2076}{(G5748)}, God{G2316} with{G3326} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. (kjv)

======= Matthew 1:24 ============

Matthew 1:24 And Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife;(asv)

Matthew 1:24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;(VN)

Matthew 1:24 Then{G1161} Joseph{G2501} being raised{G1326}{(G5685)} from{G575} sleep{G5258} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} the angel{G32} of the Lord{G2962} had bidden{G4367}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} took{G3880}{(G5627)} unto him{G846} his wife{G1135}: (kjv-strongs#)

Mat 1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: (kjv)

======= Matthew 1:25 ============

Matthew 1:25 and knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.(asv)

Matthew 1:25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.(VN)

Matthew 1:25 And{G2532} knew{G1097}{(G5707)} her{G846} not{G3756} till{G2193}{G3739} she had brought forth{G5088}{(G5627)} her{G846} firstborn{G4416} son{G5207}: and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.(kjv)

======= Matthew 2:1 ============

Matthew 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise-men from the east came to Jerusalem, saying,(asv)

Matthew 2:1 Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem,(VN)

Matthew 2:1 Now{G1161} when Jesus{G2424} was born{G1080}{(G5685)} in{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449} in{G1722} the days{G2250} of Herod{G2264} the king{G935}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G3854}{(G5633)} wise men{G3097} from{G575} the east{G395} to{G1519} Jerusalem{G2414}, (kjv-strongs#)

Mat 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, (kjv)

======= Matthew 2:2 ============

Matthew 2:2 Where is he that is born King of the Jews? for we saw his star in the east, and are come to worship him.(asv)

Matthew 2:2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.(VN)

Matthew 2:2 Saying{G3004}{(G5723)}, Where{G4226} is{G2076}{(G5748)} he that is born{G5088}{(G5685)} King{G935} of the Jews{G2453}? for{G1063} we have seen{G1492}{(G5627)} his{G846} star{G792} in{G1722} the east{G395}, and{G2532} are come{G2064}{(G5627)} to worship{G4352}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him. (kjv)

======= Matthew 2:3 ============

Matthew 2:3 And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him.(asv)

Matthew 2:3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.(VN)

Matthew 2:3 When{G1161} Herod{G2264} the king{G935} had heard{G191}{(G5660)} these things, he was troubled{G5015}{(G5681)}, and{G2532} all{G3956} Jerusalem{G2414} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. (kjv)

======= Matthew 2:4 ============

Matthew 2:4 And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born.(asv)

Matthew 2:4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu.(VN)

Matthew 2:4 And{G2532} when he had gathered{G4863} all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} of the people{G2992} together{G4863}{(G5631)}, he demanded{G4441}{(G5711)} of{G3844} them{G846} where{G4226} Christ{G5547} should be born{G1080}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. (kjv)

======= Matthew 2:5 ============

Matthew 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written through the prophet,(asv)

Matthew 2:5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:(VN)

Matthew 2:5 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, In{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449}: for{G1063} thus{G3779} it is written{G1125}{(G5769)} by{G1223} the prophet{G4396}, (kjv-strongs#)

Mat 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet, (kjv)

======= Matthew 2:6 ============

Matthew 2:6 And thou Bethlehem, land of Judah, art in no wise least among the princes of Judah: for out of thee shall come forth a governor, who shall be shepherd of my people Israel.(asv)

Matthew 2:6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.(VN)

Matthew 2:6 And{G2532} thou{G4771} Bethlehem{G965}, in the land{G1093} of Juda{G2448}, art{G1488}{(G5748)} not{G3760} the least{G1646} among{G1722} the princes{G2232} of Juda{G2448}: for{G1063} out of{G1537} thee{G4675} shall come{G1831}{(G5695)} a Governor{G2233}{(G5740)}, that{G3748} shall rule{G4165}{(G5692)} my{G3450} people{G2992} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. (kjv)

======= Matthew 2:7 ============

Matthew 2:7 Then Herod privily called the Wise-men, and learned of them exactly what time the star appeared.(asv)

Matthew 2:7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào.(VN)

Matthew 2:7 Then{G5119} Herod{G2264}, when he had privily{G2977} called{G2564}{(G5660)} the wise men{G3097}, enquired{G198} of{G3844} them{G846} diligently{G198}{(G5656)} what time{G5550} the star{G792} appeared{G5316}{(G5730)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared. (kjv)

======= Matthew 2:8 ============

Matthew 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search out exactly concerning the young child; and when ye have found [him], bring me word, that I also may come and worship him.(asv)

Matthew 2:8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.(VN)

Matthew 2:8 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)} them{G846} to{G1519} Bethlehem{G965}, and said{G2036}{(G5627)}, Go{G4198}{(G5679)} and search{G1833}{(G5657)} diligently{G199} for{G4012} the young child{G3813}; and{G1161} when{G1875} ye have found{G2147}{(G5632)} him, bring{G518} me{G3427} word again{G518}{(G5657)}, that{G3704} I may come{G2064}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} him{G846} also{G2504}. (kjv-strongs#)

Mat 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. (kjv)

======= Matthew 2:9 ============

Matthew 2:9 And they, having heard the king, went their way; and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.(asv)

Matthew 2:9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại.(VN)

Matthew 2:9 When{G1161} they had heard{G191}{(G5660)} the king{G935}, they departed{G4198}{(G5675)}; and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the star{G792}, which{G3739} they saw{G1492}{(G5627)} in{G1722} the east{G395}, went before{G4254}{(G5707)} them{G846}, till{G2193} it came{G2064}{(G5631)} and stood{G2476}{(G5627)} over{G1883} where{G3757} the young child{G3813} was{G2258}{(G5713)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. (kjv)

======= Matthew 2:10 ============

Matthew 2:10 And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.(asv)

Matthew 2:10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.(VN)

Matthew 2:10 When{G1161} they saw{G1492}{(G5631)} the star{G792}, they rejoiced{G5463}{(G5644)} with exceeding{G4970} great{G3173} joy{G5479}. (kjv-strongs#)

Mat 2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. (kjv)

======= Matthew 2:11 ============

Matthew 2:11 And they came into the house and saw the young child with Mary his mother; and they fell down and worshipped him; and opening their treasures they offered unto him gifts, gold and frankincense and myrrh.(asv)

Matthew 2:11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.(VN)

Matthew 2:11 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, they saw{G2147}{(G5627)}{(G5625)}{G1492}{(G5627)} the young child{G3813} with{G3326} Mary{G3137} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} when they had opened{G455}{(G5660)} their{G846} treasures{G2344}, they presented{G4374}{(G5656)} unto him{G846} gifts{G1435}; gold{G5557}, and{G2532} frankincense{G3030}, and{G2532} myrrh{G4666}. (kjv-strongs#)

Mat 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh. (kjv)

======= Matthew 2:12 ============

Matthew 2:12 And being warned [of God] in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.(asv)

Matthew 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.(VN)

Matthew 2:12 And{G2532} being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677} that they should{G344} not{G3361} return{G344}{(G5658)} to{G4314} Herod{G2264}, they departed{G402}{(G5656)} into{G1519} their own{G846} country{G5561} another{G1223}{G243} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. (kjv)

======= Matthew 2:13 ============

Matthew 2:13 Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I tell thee: for Herod will seek the young child to destroy him.(asv)

Matthew 2:13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.(VN)

Matthew 2:13 And{G1161} when they{G846} were departed{G402}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} to Joseph{G2501} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} flee{G5343}{(G5720)} into{G1519} Egypt{G125}, and{G2532} be thou{G2468}{(G5749)} there{G1563} until{G2193} I{G302} bring{G2036} thee{G4671} word{G2036}{(G5632)}: for{G1063} Herod{G2264} will{G3195}{(G5719)} seek{G2212}{(G5721)} the young child{G3813} to destroy{G622}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. (kjv)

======= Matthew 2:14 ============

Matthew 2:14 And he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt;(asv)

Matthew 2:14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô.(VN)

Matthew 2:14 When{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, he took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384} by night{G3571}, and{G2532} departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Egypt{G125}: (kjv-strongs#)

Mat 2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt: (kjv)

======= Matthew 2:15 ============

Matthew 2:15 and was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt did I call my son.(asv)

Matthew 2:15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.(VN)

Matthew 2:15 And{G2532} was{G2258}{(G5713)} there{G1563} until{G2193} the death{G5054} of Herod{G2264}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Out of{G1537} Egypt{G125} have I called{G2564}{(G5656)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. (kjv)

======= Matthew 2:16 ============

Matthew 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the Wise-men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had exactly learned of the Wise-men.(asv)

Matthew 2:16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.(VN)

Matthew 2:16 Then{G5119} Herod{G2264}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was mocked{G1702}{(G5681)} of{G5259} the wise men{G3097}, was exceeding{G3029} wroth{G2373}{(G5681)}, and{G2532} sent forth{G649}{(G5660)}, and slew{G337}{(G5627)} all{G3956} the children{G3816} that were in{G1722} Bethlehem{G965}, and{G2532} in{G1722} all{G3956} the coasts{G3725} thereof{G846}, from{G575} two years old{G1332} and{G2532} under{G2736}, according{G2596} to the time{G5550} which{G3739} he had diligently enquired{G198}{(G5656)} of{G3844} the wise men{G3097}. (kjv-strongs#)

Mat 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men. (kjv)

======= Matthew 2:17 ============

Matthew 2:17 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 2:17 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng:(VN)

Matthew 2:17 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 2:18 ============

Matthew 2:18 A voice was heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children; And she would not be comforted, because they are not.(asv)

Matthew 2:18 Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.(VN)

Matthew 2:18 In{G1722} Rama{G4471} was there{G191} a voice{G5456} heard{G191}{(G5681)}, lamentation{G2355}, and{G2532} weeping{G2805}, and{G2532} great{G4183} mourning{G3602}, Rachel{G4478} weeping{G2799}{(G5723)} for her{G846} children{G5043}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} not{G3756} be comforted{G3870}{(G5683)}, because{G3754} they are{G1526}{(G5748)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. (kjv)

======= Matthew 2:19 ============

Matthew 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, saying,(asv)

Matthew 2:19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:(VN)

Matthew 2:19 But{G1161} when Herod{G2264} was dead{G5053}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, an angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} in{G2596} a dream{G3677} to Joseph{G2501} in{G1722} Egypt{G125}, (kjv-strongs#)

Mat 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, (kjv)

======= Matthew 2:20 ============

Matthew 2:20 Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead that sought the young child's life.(asv)

Matthew 2:20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.(VN)

Matthew 2:20 Saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} go{G4198}{(G5737)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}: for{G1063} they are dead{G2348}{(G5758)} which{G3588} sought{G2212}{(G5723)} the young child's{G3813} life{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life. (kjv)

======= Matthew 2:21 ============

Matthew 2:21 And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.(asv)

Matthew 2:21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthew 2:21 And{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, and took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. (kjv)

======= Matthew 2:22 ============

Matthew 2:22 But when he heard that Archelaus was reigning over Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither; and being warned [of God] in a dream, he withdrew into the parts of Galilee,(asv)

Matthew 2:22 Song khi nghe vua A-chê-la -u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Ðức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,(VN)

Matthew 2:22 But{G1161} when he heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Archelaus{G745} did reign{G936}{(G5719)} in{G1909} Judaea{G2449} in the room{G473} of his{G846} father{G3962} Herod{G2264}, he was afraid{G5399}{(G5675)} to go{G565}{(G5629)} thither{G1563}: notwithstanding{G1161}, being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677}, he turned aside{G402}{(G5656)} into{G1519} the parts{G3313} of Galilee{G1056}: (kjv-strongs#)

Mat 2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee: (kjv)

======= Matthew 2:23 ============

Matthew 2:23 and came and dwelt in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene.(asv)

Matthew 2:23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.(VN)

Matthew 2:23 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} a city{G4172} called{G3004}{(G5746)} Nazareth{G3478}: that{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophets{G4396},{G3754} He shall be called{G2564}{(G5701)} a Nazarene{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.(kjv)

======= Matthew 3:1 ============

Matthew 3:1 And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, saying,(asv)

Matthew 3:1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê,(VN)

Matthew 3:1 {G1161} In{G1722} those{G1565} days{G2250} came{G3854}{(G5736)} John{G2491} the Baptist{G910}, preaching{G2784}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048} of Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mat 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, (kjv)

======= Matthew 3:2 ============

Matthew 3:2 Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 3:2 rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!(VN)

Matthew 3:2 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Repent ye{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 3:3 ============

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of through Isaiah the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, make his paths straight.(asv)

Matthew 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài.(VN)

Matthew 3:3 For{G1063} this{G3778} is he{G2076}{(G5748)} that was spoken{G4483}{(G5685)} of by{G5259} the prophet{G4396} Esaias{G2268}, saying{G3004}{(G5723)}, The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mat 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Matthew 3:4 ============

Matthew 3:4 Now John himself had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his food was locusts and wild honey.(asv)

Matthew 3:4 Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng.(VN)

Matthew 3:4 And{G1161} the same{G846} John{G2491} had{G2192}{(G5707)} his{G846} raiment{G1742} of{G575} camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} a leathern{G1193} girdle{G2223} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G1161} his{G846} meat{G5160} was{G2258}{(G5713)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}. (kjv-strongs#)

Mat 3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey. (kjv)

======= Matthew 3:5 ============

Matthew 3:5 Then went out unto him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about the Jordan;(asv)

Matthew 3:5 Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người;(VN)

Matthew 3:5 Then{G5119} went out{G1607}{(G5711)} to{G4314} him{G846} Jerusalem{G2414}, and{G2532} all{G3956} Judaea{G2449}, and{G2532} all{G3956} the region round about{G4066} Jordan{G2446}, (kjv-strongs#)

Mat 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, (kjv)

======= Matthew 3:6 ============

Matthew 3:6 and they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Matthew 3:6 và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.(VN)

Matthew 3:6 And{G2532} were baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Matthew 3:7 ============

Matthew 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said unto them, Ye offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?(asv)

Matthew 3:7 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?(VN)

Matthew 3:7 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} many{G4183} of the Pharisees{G5330} and{G2532} Sadducees{G4523} come{G2064}{(G5740)} to{G1909} his{G846} baptism{G908}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O generation{G1081} of vipers{G2191}, who{G5101} hath warned{G5263}{(G5656)} you{G5213} to flee{G5343}{(G5629)} from{G575} the wrath{G3709} to come{G3195}{(G5723)}? (kjv-strongs#)

Mat 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? (kjv)

======= Matthew 3:8 ============

Matthew 3:8 Bring forth therefore fruit worthy of repentance:(asv)

Matthew 3:8 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,(VN)

Matthew 3:8 Bring forth{G4160}{(G5657)} therefore{G3767} fruits{G2590} meet{G514} for repentance{G3341}: (kjv-strongs#)

Mat 3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance: (kjv)

======= Matthew 3:9 ============

Matthew 3:9 and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.(asv)

Matthew 3:9 và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Ðức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.(VN)

Matthew 3:9 And{G2532} think{G1380}{(G5661)} not{G3361} to say{G3004}{(G5721)} within{G1722} yourselves{G1438}, We have{G2192}{(G5719)} Abraham{G11} to our father{G3962}: for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} God{G2316} is able{G1410}{(G5736)} of{G1537} these{G5130} stones{G3037} to raise up{G1453}{(G5658)} children{G5043} unto Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. (kjv)

======= Matthew 3:10 ============

Matthew 3:10 And even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Matthew 3:10 Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.(VN)

Matthew 3:10 And{G1161} now{G2235} also{G2532} the axe{G513} is laid{G2749}{(G5736)} unto{G4314} the root{G4491} of the trees{G1186}: therefore{G3767} every{G3956} tree{G1186} which bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 3:11 ============

Matthew 3:11 I indeed baptize you in water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you in the Holy Spirit and [in] fire:(asv)

Matthew 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Ðấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Ðấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa.(VN)

Matthew 3:11 I{G1473} indeed{G3303} baptize{G907}{(G5719)} you{G5209} with{G1722} water{G5204} unto{G1519} repentance{G3341}: but{G1161} he that cometh{G2064}{(G5740)} after{G3694} me{G3450} is{G2076}{(G5748)} mightier than{G2478} I{G3450}, whose{G3739} shoes{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to bear{G941}{(G5658)}: he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}, and{G2532} with fire{G4442}: (kjv-strongs#)

Mat 3:11 I indeed baptize you with water unto repentance. but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: (kjv)

======= Matthew 3:12 ============

Matthew 3:12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing-floor; and he will gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.(asv)

Matthew 3:12 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.(VN)

Matthew 3:12 Whose{G3739} fan{G4425} is in{G1722} his{G846} hand{G5495}, and{G2532} he will throughly purge{G1245}{(G5692)} his{G846} floor{G257}, and{G2532} gather{G4863}{(G5692)} his{G846} wheat{G4621} into{G1519} the garner{G596}; but{G1161} he will burn up{G2618}{(G5692)} the chaff{G892} with unquenchable{G762} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire. (kjv)

======= Matthew 3:13 ============

Matthew 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.(asv)

Matthew 3:13 Khi ấy, Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem.(VN)

Matthew 3:13 Then{G5119} cometh{G3854}{(G5736)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056} to{G1909} Jordan{G2446} unto{G4314} John{G2491}, to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. (kjv)

======= Matthew 3:14 ============

Matthew 3:14 But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?(asv)

Matthew 3:14 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng:(VN)

Matthew 3:14 But{G1161} John{G2491} forbad{G1254}{(G5707)} him, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} have{G2192}{(G5719)} need{G5532} to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} thee{G4675}, and{G2532} comest{G2064}{(G5736)} thou{G4771} to{G4314} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? (kjv)

======= Matthew 3:15 ============

Matthew 3:15 But Jesus answering said unto him, Suffer [it] now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffereth him.(asv)

Matthew 3:15 Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.(VN)

Matthew 3:15 And{G1161} Jesus{G2424} answering{G611}{(G5679)} said{G2036}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}, Suffer{G863}{(G5628)} it to be so now{G737}: for{G1063} thus{G3779} it becometh{G4241}{(G5723)}{G2076}{(G5748)} us{G2254} to fulfil{G4137}{(G5658)} all{G3956} righteousness{G1343}. Then{G5119} he suffered{G863}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him. (kjv)

======= Matthew 3:16 ============

Matthew 3:16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him;(asv)

Matthew 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.(VN)

Matthew 3:16 And{G2532} Jesus{G2424}, when he was baptized{G907}{(G5685)}, went up{G305}{(G5627)} straightway{G2117} out of{G575} the water{G5204}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the heavens{G3772} were opened{G455}{(G5681)} unto him{G846}, and{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} the Spirit{G4151} of God{G2316} descending{G2597}{(G5723)} like{G5616} a dove{G4058}, and{G2532} lighting{G2064}{(G5740)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: (kjv)

======= Matthew 3:17 ============

Matthew 3:17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(asv)

Matthew 3:17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.(VN)

Matthew 3:17 And{G2532} lo{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(kjv)

======= Matthew 4:1 ============

Matthew 4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.(asv)

Matthew 4:1 Bấy giờ, Ðức Thánh Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.(VN)

Matthew 4:1 Then{G5119} was Jesus{G2424} led up{G321}{(G5681)} of{G5259} the Spirit{G4151} into{G1519} the wilderness{G2048} to be tempted{G3985}{(G5683)} of{G5259} the devil{G1228}. (kjv-strongs#)

Mat 4:1 Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. (kjv)

======= Matthew 4:2 ============

Matthew 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he afterward hungered.(asv)

Matthew 4:2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.(VN)

Matthew 4:2 And{G2532} when he had fasted{G3522}{(G5660)} forty{G5062} days{G2250} and{G2532} forty{G5062} nights{G3571}, he was afterward{G5305} an hungred{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. (kjv)

======= Matthew 4:3 ============

Matthew 4:3 And the tempter came and said unto him, If thou art the Son of God, command that these stones become bread.(asv)

Matthew 4:3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.(VN)

Matthew 4:3 And{G2532} when the tempter{G3985}{(G5723)} came{G4334}{(G5631)} to him{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, command{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} stones{G3037} be made{G1096}{(G5638)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. (kjv)

======= Matthew 4:4 ============

Matthew 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.(asv)

Matthew 4:4 Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthew 4:4 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is written{G1125}{(G5769)}, Man{G444} shall{G2198} not{G3756} live{G2198}{(G5695)} by{G1909} bread{G740} alone{G3441}, but{G235} by{G1909} every{G3956} word{G4487} that proceedeth{G1607}{(G5740)} out of{G1223} the mouth{G4750} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. (kjv)

======= Matthew 4:5 ============

Matthew 4:5 Then the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,(asv)

Matthew 4:5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,(VN)

Matthew 4:5 Then{G5119} the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} setteth{G2476}{(G5719)} him{G846} on{G1909} a pinnacle{G4419} of the temple{G2411}, (kjv-strongs#)

Mat 4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, (kjv)

======= Matthew 4:6 ============

Matthew 4:6 and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and, On their hands they shall bear thee up, lest haply thou dash thy foot against a stone.(asv)

Matthew 4:6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Ðấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.(VN)

Matthew 4:6 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, cast{G906}{(G5628)} thyself{G4572} down{G2736}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)},{G3754} He shall give{G1781} his{G846} angels{G32} charge{G1781}{(G5699)} concerning{G4012} thee{G4675}: and{G2532} in{G1909} their hands{G5495} they shall bear{G142} thee{G4571} up{G142}{(G5692)}, lest at any time{G3379} thou dash{G4350}{(G5661)} thy{G4675} foot{G4228} against{G4314} a stone{G3037}. (kjv-strongs#)

Mat 4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. (kjv)

======= Matthew 4:7 ============

Matthew 4:7 Jesus said unto him, Again it is written, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.(asv)

Matthew 4:7 Ðức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.(VN)

Matthew 4:7 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, It is written{G1125}{(G5769)} again{G3825}, Thou shalt{G1598} not{G3756} tempt{G1598}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. (kjv)

======= Matthew 4:8 ============

Matthew 4:8 Again, the devil taketh him unto an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;(asv)

Matthew 4:8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;(VN)

Matthew 4:8 Again{G3825}, the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} an exceeding{G3029} high{G5308} mountain{G3735}, and{G2532} sheweth{G1166}{(G5719)} him{G846} all{G3956} the kingdoms{G932} of the world{G2889}, and{G2532} the glory{G1391} of them{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; (kjv)

======= Matthew 4:9 ============

Matthew 4:9 and he said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.(asv)

Matthew 4:9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.(VN)

Matthew 4:9 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} will I give{G1325}{(G5692)} thee{G4671}, if{G1437} thou wilt fall down{G4098}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. (kjv)

======= Matthew 4:10 ============

Matthew 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.(asv)

Matthew 4:10 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.(VN)

Matthew 4:10 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Get thee hence{G5217}{(G5720)}, Satan{G4567}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, Thou shalt worship{G4352}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}, and{G2532} him{G846} only{G3441} shalt thou serve{G3000}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (kjv)

======= Matthew 4:11 ============

Matthew 4:11 Then the devil leaveth him; and behold, angels came and ministered unto him.(asv)

Matthew 4:11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.(VN)

Matthew 4:11 Then{G5119} the devil{G1228} leaveth{G863}{(G5719)} him{G846}, and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, angels{G32} came{G4334}{(G5656)} and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him. (kjv)

======= Matthew 4:12 ============

Matthew 4:12 Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;(asv)

Matthew 4:12 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê.(VN)

Matthew 4:12 Now{G1161} when Jesus{G2424} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} John{G2491} was cast into prison{G3860}{(G5681)}, he departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mat 4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee; (kjv)

======= Matthew 4:13 ============

Matthew 4:13 and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:(asv)

Matthew 4:13 Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li,(VN)

Matthew 4:13 And{G2532} leaving{G2641}{(G5631)} Nazareth{G3478}, he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} Capernaum{G2584}, which{G3588} is upon the sea coast{G3864}, in{G1722} the borders{G3725} of Zabulon{G2194} and{G2532} Nephthalim{G3508}: (kjv-strongs#)

Mat 4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: (kjv)

======= Matthew 4:14 ============

Matthew 4:14 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 4:14 để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:(VN)

Matthew 4:14 That{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 4:15 ============

Matthew 4:15 The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,(asv)

Matthew 4:15 Ðất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại,(VN)

Matthew 4:15 The land{G1093} of Zabulon{G2194}, and{G2532} the land{G1093} of Nephthalim{G3508}, by the way{G3598} of the sea{G2281}, beyond{G4008} Jordan{G2446}, Galilee{G1056} of the Gentiles{G1484}; (kjv-strongs#)

Mat 4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; (kjv)

======= Matthew 4:16 ============

Matthew 4:16 the people that sat in darkness saw a great light, and to them that sat in the region and shadow of death, to them did light spring up.(asv)

Matthew 4:16 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.(VN)

Matthew 4:16 The people{G2992} which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} darkness{G4655} saw{G1492}{(G5627)} great{G3173} light{G5457}; and{G2532} to them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} the region{G5561} and{G2532} shadow{G4639} of death{G2288} light{G5457} is sprung up{G393}{(G5656)}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up. (kjv)

======= Matthew 4:17 ============

Matthew 4:17 From that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 4:17 Từ lúc đó, Ðức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.(VN)

Matthew 4:17 From{G575} that time{G5119} Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to preach{G2784}{(G5721)}, and{G2532} to say{G3004}{(G5721)}, Repent{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 4:18 ============

Matthew 4:18 And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.(asv)

Matthew 4:18 Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá.(VN)

Matthew 4:18 And{G1161} Jesus{G2424}, walking{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, saw{G1492}{(G5627)} two{G1417} brethren{G80}, Simon{G4613} called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}, casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1519} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mat 4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Matthew 4:19 ============

Matthew 4:19 And he saith unto them, Come ye after me, and I will make you fishers of men.(asv)

Matthew 4:19 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.(VN)

Matthew 4:19 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Follow{G1205}{(G5773)}{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. (kjv)

======= Matthew 4:20 ============

Matthew 4:20 And they straightway left the nets, and followed him.(asv)

Matthew 4:20 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.(VN)

Matthew 4:20 And{G1161} they straightway{G2112} left{G863}{(G5631)} their nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:20 And they straightway left their nets, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:21 ============

Matthew 4:21 And going on from thence he saw two other brethren, James the [son] of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.(asv)

Matthew 4:21 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người.(VN)

Matthew 4:21 And{G2532} going on{G4260}{(G5631)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} other{G243} two{G1417} brethren{G80}, James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, in{G1722} a ship{G4143} with{G3326} Zebedee{G2199} their{G846} father{G3962}, mending{G2675}{(G5723)} their{G846} nets{G1350}; and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them. (kjv)

======= Matthew 4:22 ============

Matthew 4:22 And they straightway left the boat and their father, and followed him.(asv)

Matthew 4:22 Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.(VN)

Matthew 4:22 And{G1161} they immediately{G2112} left{G863}{(G5631)} the ship{G4143} and{G2532} their{G846} father{G3962}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:23 ============

Matthew 4:23 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.(asv)

Matthew 4:23 Ðức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.(VN)

Matthew 4:23 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3650} Galilee{G1056}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} all{G3956} manner of sickness{G3554} and{G2532} all{G3956} manner of disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. (kjv)

======= Matthew 4:24 ============

Matthew 4:24 And the report of him went forth into all Syria: and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with demons, and epileptic, and palsied; and he healed them.(asv)

Matthew 4:24 Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.(VN)

Matthew 4:24 And{G2532} his{G846} fame{G189} went{G565}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} Syria{G4947}: and{G2532} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} sick{G2560} people{G2192}{(G5723)} that were taken with{G4912}{(G5746)} divers{G4164} diseases{G3554} and{G2532} torments{G931}, and{G2532} those which were possessed with devils{G1139}{(G5740)}, and{G2532} those which were lunatick{G4583}{(G5740)}, and{G2532} those that had the palsy{G3885}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 4:25 ============

Matthew 4:25 And there followed him great multitudes from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and [from] beyond the Jordan.(asv)

Matthew 4:25 Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Ðê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.(VN)

Matthew 4:25 And{G2532} there followed{G190}{(G5656)} him{G846} great{G4183} multitudes of people{G3793} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} from Decapolis{G1179}, and{G2532} from Jerusalem{G2414}, and{G2532} from Judaea{G2449}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mat 4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.(kjv)

======= Matthew 5:1 ============

Matthew 5:1 And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him:(asv)

Matthew 5:1 Ðức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.(VN)

Matthew 5:1 And{G1161} seeing{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735}: and{G2532} when he{G846} was set{G2523}{(G5660)}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: (kjv)

======= Matthew 5:2 ============

Matthew 5:2 and he opened his mouth and taught them, saying,(asv)

Matthew 5:2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:(VN)

Matthew 5:2 And{G2532} he opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, and taught{G1321}{(G5707)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying, (kjv)

======= Matthew 5:3 ============

Matthew 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(VN)

Matthew 5:3 Blessed{G3107} are the poor{G4434} in spirit{G4151}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:4 ============

Matthew 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.(asv)

Matthew 5:4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!(VN)

Matthew 5:4 Blessed{G3107} are they that mourn{G3996}{(G5723)}: for{G3754} they{G846} shall be comforted{G3870}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. (kjv)

======= Matthew 5:5 ============

Matthew 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.(asv)

Matthew 5:5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!(VN)

Matthew 5:5 Blessed{G3107} are the meek{G4239}: for{G3754} they{G846} shall inherit{G2816}{(G5692)} the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. (kjv)

======= Matthew 5:6 ============

Matthew 5:6 Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.(asv)

Matthew 5:6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!(VN)

Matthew 5:6 Blessed{G3107} are they which{G3588} do hunger{G3983}{(G5723)} and{G2532} thirst{G1372}{(G5723)} after righteousness{G1343}: for{G3754} they{G846} shall be filled{G5526}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. (kjv)

======= Matthew 5:7 ============

Matthew 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.(asv)

Matthew 5:7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!(VN)

Matthew 5:7 Blessed{G3107} are the merciful{G1655}: for{G3754} they{G846} shall obtain mercy{G1653}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. (kjv)

======= Matthew 5:8 ============

Matthew 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.(asv)

Matthew 5:8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!(VN)

Matthew 5:8 Blessed{G3107} are the pure{G2513} in heart{G2588}: for{G3754} they{G846} shall see{G3700}{(G5695)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. (kjv)

======= Matthew 5:9 ============

Matthew 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.(asv)

Matthew 5:9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!(VN)

Matthew 5:9 Blessed{G3107} are the peacemakers{G1518}: for{G3754} they{G846} shall be called{G2564}{(G5701)} the children{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. (kjv)

======= Matthew 5:10 ============

Matthew 5:10 Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(VN)

Matthew 5:10 Blessed{G3107} are they which are persecuted{G1377}{(G5772)} for{G1752} righteousness' sake{G1343}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:11 ============

Matthew 5:11 Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.(asv)

Matthew 5:11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.(VN)

Matthew 5:11 Blessed{G3107} are ye{G2075}{(G5748)}, when{G3752} men shall revile{G3679}{(G5661)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5661)} you, and{G2532} shall say{G2036}{(G5632)} all manner{G3956} of evil{G4190}{G4487} against{G2596} you{G5216} falsely{G5574}{(G5730)}, for my sake{G1752}{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. (kjv)

======= Matthew 5:12 ============

Matthew 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.(asv)

Matthew 5:12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.(VN)

Matthew 5:12 Rejoice{G5463}{(G5720)}, and{G2532} be exceeding glad{G21}{(G5737)}: for{G3754} great{G4183} is your{G5216} reward{G3408} in{G1722} heaven{G3772}: for{G1063} so{G3779} persecuted they{G1377}{(G5656)} the prophets{G4396} which{G3588} were before{G4253} you{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. (kjv)

======= Matthew 5:13 ============

Matthew 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men.(asv)

Matthew 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn.(VN)

Matthew 5:13 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the salt{G217} of the earth{G1093}: but{G1161} if{G1437} the salt{G217} have lost his savour{G3471}{(G5686)}, wherewith{G1722}{G5101} shall it be salted{G233}{(G5701)}? it is thenceforth{G2089} good{G2480}{(G5719)} for{G1519} nothing{G3762}, but{G1508} to be cast{G906}{(G5683)} out{G1854}, and{G2532} to be trodden under foot{G2662}{(G5745)} of{G5259} men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. (kjv)

======= Matthew 5:14 ============

Matthew 5:14 Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.(asv)

Matthew 5:14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được:(VN)

Matthew 5:14 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the light{G5457} of the world{G2889}. A city{G4172} that is set{G2749}{(G5740)} on{G1883} an hill{G3735} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} be hid{G2928}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. (kjv)

======= Matthew 5:15 ============

Matthew 5:15 Neither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.(asv)

Matthew 5:15 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.(VN)

Matthew 5:15 Neither{G3761} do men light{G2545}{(G5719)} a candle{G3088}, and{G2532} put{G5087}{(G5719)} it{G846} under{G5259} a bushel{G3426}, but{G235} on{G1909} a candlestick{G3087}; and{G2532} it giveth light{G2989}{(G5719)} unto all{G3956} that are in{G1722} the house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. (kjv)

======= Matthew 5:16 ============

Matthew 5:16 Even so let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.(asv)

Matthew 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.(VN)

Matthew 5:16 Let your{G5216} light{G5457} so{G3779} shine{G2989}{(G5657)} before{G1715} men{G444}, that{G3704} they may see{G1492}{(G5632)} your{G5216} good{G2570} works{G2041}, and{G2532} glorify{G1392}{(G5661)} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 5:17 ============

Matthew 5:17 Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.(asv)

Matthew 5:17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.(VN)

Matthew 5:17 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)} the law{G3551}, or{G2228} the prophets{G4396}: I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)}, but{G235} to fulfil{G4137}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. (kjv)

======= Matthew 5:18 ============

Matthew 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished.(asv)

Matthew 5:18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.(VN)

Matthew 5:18 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Till{G2193}{G302} heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} pass{G3928}{(G5632)}, one{G1520} jot{G2503} or{G2228} one{G3391} tittle{G2762} shall in no wise{G3364} pass{G3928}{(G5632)} from{G575} the law{G3551}, till{G2193}{G302} all{G3956} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 5:19 ============

Matthew 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.(VN)

Matthew 5:19 Whosoever{G3739}{G1437} therefore{G3767} shall break{G3089}{(G5661)} one{G3391} of these{G5130} least{G1646} commandments{G1785}, and{G2532} shall teach{G1321}{(G5661)} men{G444} so{G3779}, he shall be called{G2564}{(G5701)} the least{G1646} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} and{G2532} teach{G1321}{(G5661)} them, the same{G3778} shall be called{G2564}{(G5701)} great{G3173} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:20 ============

Matthew 5:20 For I say unto you, that except your righteousness shall exceed [the righteousness] of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.(VN)

Matthew 5:20 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} except{G3362} your{G5216} righteousness{G1343} shall exceed{G4052}{(G5661)}{G4119} the righteousness of the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, ye shall in no case{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:21 ============

Matthew 5:21 Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:(asv)

Matthew 5:21 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.(VN)

Matthew 5:21 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G5407} not{G3756} kill{G5407}{(G5692)}; and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall kill{G5407}{(G5661)} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: (kjv-strongs#)

Mat 5:21 Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: (kjv)

======= Matthew 5:22 ============

Matthew 5:22 but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.(asv)

Matthew 5:22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.(VN)

Matthew 5:22 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} is angry{G3710}{(G5746)} with his{G846} brother{G80} without a cause{G1500} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his{G846} brother{G80}, Raca{G4469}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the council{G4892}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)}, Thou fool{G3474}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (kjv)

======= Matthew 5:23 ============

Matthew 5:23 If therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,(asv)

Matthew 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình,(VN)

Matthew 5:23 Therefore{G3767} if{G1437} thou bring{G4374}{(G5725)} thy{G4675} gift{G1435} to{G1909} the altar{G2379}, and there{G2546} rememberest{G3415}{(G5686)} that{G3754} thy{G4675} brother{G80} hath{G2192}{(G5719)} ought{G5100} against{G2596} thee{G4675}; (kjv-strongs#)

Mat 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; (kjv)

======= Matthew 5:24 ============

Matthew 5:24 leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.(asv)

Matthew 5:24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.(VN)

Matthew 5:24 Leave{G863}{(G5628)} there{G1563} thy{G4675} gift{G1435} before{G1715} the altar{G2379}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}; first{G4412} be reconciled{G1259}{(G5649)} to thy{G4675} brother{G80}, and{G2532} then{G5119} come{G2064}{(G5631)} and offer{G4374}{(G5720)} thy{G4675} gift{G1435}. (kjv-strongs#)

Mat 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. (kjv)

======= Matthew 5:25 ============

Matthew 5:25 Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.(asv)

Matthew 5:25 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.(VN)

Matthew 5:25 Agree{G2468}{(G5749)}{G2132}{(G5723)} with thine{G4675} adversary{G476} quickly{G5035}, whiles{G2193}{G3755} thou art{G1488}{(G5748)} in{G1722} the way{G3598} with{G3326} him{G846}; lest at any time{G3379} the adversary{G476} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the judge{G2923}, and{G2532} the judge{G2923} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the officer{G5257}, and{G2532} thou be cast{G906}{(G5701)} into{G1519} prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. (kjv)

======= Matthew 5:26 ============

Matthew 5:26 Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou have paid the last farthing.(asv)

Matthew 5:26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.(VN)

Matthew 5:26 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Thou shalt{G1831} by no means{G3364} come{G1831}{(G5632)} out thence{G1564}, till{G2193}{G302} thou hast paid{G591}{(G5632)} the uttermost{G2078} farthing{G2835}. (kjv-strongs#)

Mat 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. (kjv)

======= Matthew 5:27 ============

Matthew 5:27 Ye have heard that it was said, Thou shalt not commit adultery:(asv)

Matthew 5:27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.(VN)

Matthew 5:27 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}: (kjv-strongs#)

Mat 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: (kjv)

======= Matthew 5:28 ============

Matthew 5:28 but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.(asv)

Matthew 5:28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.(VN)

Matthew 5:28 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} looketh{G991}{(G5723)} on a woman{G1135} to{G4314} lust after{G1937}{(G5658)} her{G846} hath committed adultery{G3431}{(G5656)} with her{G846} already{G2235} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. (kjv-strongs#)

Mat 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (kjv)

======= Matthew 5:29 ============

Matthew 5:29 And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell. [(asv)

Matthew 5:29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.(VN)

Matthew 5:29 And{G1161} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:30 ============

Matthew 5:30 And if thy right hand causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body go into hell.(asv)

Matthew 5:30 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.(VN)

Matthew 5:30 And{G2532} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} hand{G5495} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, cut{G1581} it{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:31 ============

Matthew 5:31 It was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:(asv)

Matthew 5:31 Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.(VN)

Matthew 5:31 {G1161} It hath been said{G4483}{(G5681)}{G3754}, Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, let him give{G1325}{(G5628)} her{G846} a writing of divorcement{G647}: (kjv-strongs#)

Mat 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: (kjv)

======= Matthew 5:32 ============

Matthew 5:32 but I say unto you, that every one that putteth away his wife, saving for the cause of fornication, maketh her an adulteress: and whosoever shall marry her when she is put away committeth adultery.(asv)

Matthew 5:32 Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đờn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.(VN)

Matthew 5:32 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, saving{G3924} for the cause{G3056} of fornication{G4202}, causeth{G4160}{(G5719)} her{G846} to commit adultery{G3429}{(G5738)}: and{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall marry{G1060}{(G5661)} her that is divorced{G630}{(G5772)} committeth adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. (kjv)

======= Matthew 5:33 ============

Matthew 5:33 Again, ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:(asv)

Matthew 5:33 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình.(VN)

Matthew 5:33 Again{G3825}, ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G1964} not{G3756} forswear thyself{G1964}{(G5692)}, but{G1161} shalt perform{G591}{(G5692)} unto the Lord{G2962} thine{G4675} oaths{G3727}: (kjv-strongs#)

Mat 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths: (kjv)

======= Matthew 5:34 ============

Matthew 5:34 but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;(asv)

Matthew 5:34 Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Ðức Chúa Trời;(VN)

Matthew 5:34 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Swear{G3660}{(G5658)} not{G3361} at all{G3654}; neither{G3383} by{G1722} heaven{G3772}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} God's{G2316} throne{G2362}: (kjv-strongs#)

Mat 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: (kjv)

======= Matthew 5:35 ============

Matthew 5:35 nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.(asv)

Matthew 5:35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Ðức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.(VN)

Matthew 5:35 Nor{G3383} by{G1722} the earth{G1093}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} his{G846} footstool{G4228}{G5286}: neither{G3383} by{G1519} Jerusalem{G2414}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} the city{G4172} of the great{G3173} King{G935}. (kjv-strongs#)

Mat 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. (kjv)

======= Matthew 5:36 ============

Matthew 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.(asv)

Matthew 5:36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được.(VN)

Matthew 5:36 Neither{G3383} shalt thou swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} thy{G4675} head{G2776}, because{G3754} thou canst{G1410}{(G5736)} not{G3756} make{G4160}{(G5658)} one{G3391} hair{G2359} white{G3022} or{G2228} black{G3189}. (kjv-strongs#)

Mat 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. (kjv)

======= Matthew 5:37 ============

Matthew 5:37 But let your speech be, Yea, yea; Nay, nay: and whatsoever is more than these is of the evil [one] .(asv)

Matthew 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.(VN)

Matthew 5:37 But{G1161} let{G2077} your{G5216} communication{G3056} be{G2077}{(G5749)}, Yea{G3483}, yea{G3483}; Nay{G3756}, nay{G3756}: for{G1161} whatsoever is more{G4053} than these{G5130} cometh{G2076}{(G5748)} of{G1537} evil{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (kjv)

======= Matthew 5:38 ============

Matthew 5:38 Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:(asv)

Matthew 5:38 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.(VN)

Matthew 5:38 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, An eye{G3788} for{G473} an eye{G3788}, and{G2532} a tooth{G3599} for{G473} a tooth{G3599}: (kjv-strongs#)

Mat 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: (kjv)

======= Matthew 5:39 ============

Matthew 5:39 but I say unto you, resist not him that is evil: but whosoever smiteth thee on thy right cheek, turn to him the other also.(asv)

Matthew 5:39 Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;(VN)

Matthew 5:39 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That ye resist{G436}{(G5629)} not{G3361} evil{G4190}: but{G235} whosoever{G3748} shall smite{G4474}{(G5692)} thee{G4571} on{G1909} thy{G4675} right{G1188} cheek{G4600}, turn{G4762}{(G5657)} to him{G846} the other{G243} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. (kjv)

======= Matthew 5:40 ============

Matthew 5:40 And if any man would go to law with thee, and take away thy coat, let him have thy cloak also.(asv)

Matthew 5:40 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa;(VN)

Matthew 5:40 And{G2532} if any man will{G2309}{(G5723)} sue{G2919} thee{G4671} at the law{G2919}{(G5683)}, and{G2532} take away{G2983}{(G5629)} thy{G4675} coat{G5509}, let{G863} him{G846} have{G863}{(G5628)} thy cloke{G2440} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. (kjv)

======= Matthew 5:41 ============

Matthew 5:41 And whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.(asv)

Matthew 5:41 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.(VN)

Matthew 5:41 And{G2532} whosoever{G3748} shall compel{G29} thee{G4571} to go{G29}{(G5692)} a{G1520} mile{G3400}, go{G5217}{(G5720)} with{G3326} him{G846} twain{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. (kjv)

======= Matthew 5:42 ============

Matthew 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.(asv)

Matthew 5:42 Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.(VN)

Matthew 5:42 Give{G1325}{(G5720)} to him that asketh{G154}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} from him that would{G2309}{(G5723)} borrow{G1155}{(G5670)} of{G575} thee{G4675} turn{G654} not{G3361} thou away{G654}{(G5652)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. (kjv)

======= Matthew 5:43 ============

Matthew 5:43 Ye have heard that it was said, Thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy:(asv)

Matthew 5:43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.(VN)

Matthew 5:43 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139}, and{G2532} hate{G3404}{(G5692)} thine{G4675} enemy{G2190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. (kjv)

======= Matthew 5:44 ============

Matthew 5:44 but I say unto you, love your enemies, and pray for them that persecute you;(asv)

Matthew 5:44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,(VN)

Matthew 5:44 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Love{G25}{(G5720)} your{G5216} enemies{G2190}, bless{G2127}{(G5720)} them that curse{G2672}{(G5740)} you{G5209}, do{G4160}{(G5720)} good{G2573} to them that hate{G3404}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} pray{G4336}{(G5737)} for{G5228} them which{G3588} despitefully use{G1908}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5723)} you{G5209}; (kjv-strongs#)

Mat 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; (kjv)

======= Matthew 5:45 ============

Matthew 5:45 that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.(asv)

Matthew 5:45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.(VN)

Matthew 5:45 That{G3704} ye may be{G1096}{(G5638)} the children{G5207} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}: for{G3754} he maketh{G393} his{G846} sun{G2246} to rise{G393}{(G5719)} on{G1909} the evil{G4190} and{G2532} on the good{G18}, and{G2532} sendeth rain{G1026}{(G5719)} on{G1909} the just{G1342} and{G2532} on the unjust{G94}. (kjv-strongs#)

Mat 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. (kjv)

======= Matthew 5:46 ============

Matthew 5:46 For if ye love them that love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?(asv)

Matthew 5:46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao?(VN)

Matthew 5:46 For{G1063} if{G1437} ye love{G25}{(G5661)} them which{G3588} love{G25}{(G5723)} you{G5209}, what{G5101} reward{G3408} have ye{G2192}{(G5719)}? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} the same{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same? (kjv)

======= Matthew 5:47 ============

Matthew 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more [than others]? do not even the Gentiles the same?(asv)

Matthew 5:47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?(VN)

Matthew 5:47 And{G2532} if{G1437} ye salute{G782}{(G5667)} your{G5216} brethren{G80} only{G3440}, what{G5101} do{G4160}{(G5719)} ye more{G4053} than others? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} so{G3779}? (kjv-strongs#)

Mat 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? (kjv)

======= Matthew 5:48 ============

Matthew 5:48 Ye therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.(asv)

Matthew 5:48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.(VN)

Matthew 5:48 Be{G2071}{(G5704)} ye{G5210} therefore{G3767} perfect{G5046}, even{G5618} as your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} perfect{G5046}. (kjv-strongs#)

Mat 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.(kjv)

======= Matthew 6:1 ============

Matthew 6:1 Take heed that ye do not your righteousness before men, to be seen of them: else ye have no reward with your Father who is in heaven.(asv)

Matthew 6:1 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.(VN)

Matthew 6:1 Take heed{G4337}{(G5720)} that ye do{G4160}{(G5721)} not{G3361} your{G5216} alms{G1654} before{G1715} men{G444}, to be seen{G4314}{G2300}{(G5683)} of them{G846}: otherwise{G1490} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} reward{G3408} of{G3844} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:2 ============

Matthew 6:2 When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:2 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.(VN)

Matthew 6:2 Therefore{G3767} when{G3752} thou doest{G4160}{(G5725)} thine alms{G1654}, do{G4537} not{G3361} sound a trumpet{G4537}{(G5661)} before{G1715} thee{G4675}, as{G5618} the hypocrites{G5273} do{G4160}{(G5719)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the streets{G4505}, that{G3704} they may have glory{G1392}{(G5686)} of{G5259} men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:3 ============

Matthew 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:(asv)

Matthew 6:3 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì,(VN)

Matthew 6:3 But{G1161} when thou{G4675} doest{G4160}{(G5723)} alms{G1654}, let{G1097} not{G3361} thy{G4675} left hand{G710} know{G1097}{(G5628)} what{G5101} thy{G4675} right hand{G1188} doeth{G4160}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: (kjv)

======= Matthew 6:4 ============

Matthew 6:4 that thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:4 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.(VN)

Matthew 6:4 That{G3704} thine{G4675} alms{G1654} may be{G5600}{(G5753)} in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} himself{G846} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:5 ============

Matthew 6:5 And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.(VN)

Matthew 6:5 And{G2532} when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, thou shalt{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} as{G5618} the hypocrites{G5273} are: for{G3754} they love{G5368}{(G5719)} to pray{G4336}{(G5738)} standing{G2476}{(G5761)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the corners{G1137} of the streets{G4113}, that{G3704} they may{G302} be seen{G5316}{(G5652)} of men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:6 ============

Matthew 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.(VN)

Matthew 6:6 But{G1161} thou{G4771}, when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, enter{G1525}{(G5628)} into{G1519} thy{G4675} closet{G5009}, and{G2532} when thou hast shut{G2808}{(G5660)} thy{G4675} door{G2374}, pray{G4336}{(G5663)} to thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}; and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:7 ============

Matthew 6:7 And in praying use not vain repetitions, as the Gentiles do: for they think that they shall be heard for their much speaking.(asv)

Matthew 6:7 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.(VN)

Matthew 6:7 But{G1161} when ye pray{G4336}{(G5740)}, use{G945} not{G3361} vain repetitions{G945}{(G5661)}, as{G5618} the heathen{G1482} do: for{G1063} they think{G1380}{(G5719)} that{G3754} they shall be heard{G1522}{(G5701)} for{G1722} their{G846} much speaking{G4180}. (kjv-strongs#)

Mat 6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. (kjv)

======= Matthew 6:8 ============

Matthew 6:8 Be not therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.(asv)

Matthew 6:8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.(VN)

Matthew 6:8 Be{G3666} not{G3361} ye{G3666} therefore{G3767} like{G3666}{(G5686)} unto them{G846}: for{G1063} your{G5216} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} what things{G3739} ye have{G2192}{(G5719)} need of{G5532}, before{G4253} ye{G5209} ask{G154}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. (kjv)

======= Matthew 6:9 ============

Matthew 6:9 After this manner therefore pray ye. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name.(asv)

Matthew 6:9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;(VN)

Matthew 6:9 After this manner{G3779} therefore{G3767} pray{G4336}{(G5737)} ye{G5210}: Our{G2257} Father{G3962} which{G3588} art in{G1722} heaven{G3772}, Hallowed be{G37}{(G5682)} thy{G4675} name{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. (kjv)

======= Matthew 6:10 ============

Matthew 6:10 Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.(asv)

Matthew 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!(VN)

Matthew 6:10 Thy{G4675} kingdom{G932} come{G2064}{(G5628)}. Thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)} in{G1909} earth{G1093}, as{G2532}{G5613} it is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:11 ============

Matthew 6:11 Give us this day our daily bread.(asv)

Matthew 6:11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;(VN)

Matthew 6:11 Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} this day{G4594} our{G2257} daily{G1967} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 6:11 Give us this day our daily bread. (kjv)

======= Matthew 6:12 ============

Matthew 6:12 And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.(asv)

Matthew 6:12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;(VN)

Matthew 6:12 And{G2532} forgive{G863}{(G5628)} us{G2254} our{G2257} debts{G3783}, as{G2532}{G5613} we{G2249} forgive{G863}{(G5719)} our{G2257} debtors{G3781}. (kjv-strongs#)

Mat 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. (kjv)

======= Matthew 6:13 ============

Matthew 6:13 And bring us not into temptation, but deliver us from the evil [one] .(asv)

Matthew 6:13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.(VN)

Matthew 6:13 And{G2532} lead{G1533}{(G5661)} us{G2248} not{G3361} into{G1519} temptation{G3986}, but{G235} deliver{G4506}{(G5663)} us{G2248} from{G575} evil{G4190}: For{G3754} thine{G4675} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932}, and{G2532} the power{G1411}, and{G2532} the glory{G1391}, for{G1519} ever{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. (kjv)

======= Matthew 6:14 ============

Matthew 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.(asv)

Matthew 6:14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.(VN)

Matthew 6:14 For{G1063} if{G1437} ye forgive{G863}{(G5632)} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} will also{G2532} forgive{G863}{(G5692)} you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: (kjv)

======= Matthew 6:15 ============

Matthew 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.(asv)

Matthew 6:15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.(VN)

Matthew 6:15 But{G1161} if{G3362} ye forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, neither{G3761} will your{G5216} Father{G3962} forgive{G863}{(G5692)} your{G5216} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (kjv)

======= Matthew 6:16 ============

Matthew 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:16 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.(VN)

Matthew 6:16 Moreover{G1161} when{G3752} ye fast{G3522}{(G5725)}, be{G1096}{(G5737)} not{G3361}, as{G5618} the hypocrites{G5273}, of a sad countenance{G4659}: for{G1063} they disfigure{G853}{(G5719)} their{G846} faces{G4383}, that{G3704} they may appear{G5316}{(G5652)} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:17 ============

Matthew 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thy head, and wash thy face;(asv)

Matthew 6:17 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,(VN)

Matthew 6:17 But{G1161} thou{G4771}, when thou fastest{G3522}{(G5723)}, anoint{G218}{(G5669)} thine{G4675} head{G2776}, and{G2532} wash{G3538}{(G5669)} thy{G4675} face{G4383}; (kjv-strongs#)

Mat 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; (kjv)

======= Matthew 6:18 ============

Matthew 6:18 that thou be not seen of men to fast, but of thy Father who is in secret: and thy Father, who seeth in secret, shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:18 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha người thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.(VN)

Matthew 6:18 That{G3704} thou appear{G5316}{(G5652)} not{G3361} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}, but{G235} unto thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962}, which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927}, shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:19 ============

Matthew 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal:(asv)

Matthew 6:19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;(VN)

Matthew 6:19 Lay{G2343} not{G3361} up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} upon{G1909} earth{G1093}, where{G3699} moth{G4597} and{G2532} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} break through{G1358}{(G5719)} and{G2532} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: (kjv)

======= Matthew 6:20 ============

Matthew 6:20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth consume, and where thieves do not break through nor steal:(asv)

Matthew 6:20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.(VN)

Matthew 6:20 But{G1161} lay up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} in{G1722} heaven{G3772}, where{G3699} neither{G3777} moth{G4597} nor{G3777} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} do{G1358} not{G3756} break through{G1358}{(G5719)} nor{G3761} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: (kjv)

======= Matthew 6:21 ============

Matthew 6:21 for where thy treasure is, there will thy heart be also.(asv)

Matthew 6:21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.(VN)

Matthew 6:21 For{G1063} where{G3699} your{G5216} treasure{G2344} is{G2076}{(G5748)}, there{G1563} will{G2071} your{G5216} heart{G2588} be{G2071}{(G5704)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 6:21 For where your treasure is, there will your heart be also. (kjv)

======= Matthew 6:22 ============

Matthew 6:22 The lamp of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.(asv)

Matthew 6:22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng;(VN)

Matthew 6:22 The light{G3088} of the body{G4983} is{G2076}{(G5748)} the eye{G3788}: if{G1437} therefore{G3767} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} single{G573}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of light{G5460}. (kjv-strongs#)

Mat 6:22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. (kjv)

======= Matthew 6:23 ============

Matthew 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness!(asv)

Matthew 6:23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!(VN)

Matthew 6:23 But{G1161} if{G1437} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} evil{G4190}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of darkness{G4652}. If{G1487} therefore{G3767} the light{G5457} that is{G2076}{(G5748)} in{G1722} thee{G4671} be darkness{G4655}, how great{G4214} is that darkness{G4655}! (kjv-strongs#)

Mat 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (kjv)

======= Matthew 6:24 ============

Matthew 6:24 No man can serve two masters; for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.(asv)

Matthew 6:24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.(VN)

Matthew 6:24 No man{G3762} can{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} two{G1417} masters{G2962}: for{G1063} either{G2228} he will hate{G3404}{(G5692)} the one{G1520}, and{G2532} love{G25}{(G5692)} the other{G2087}; or else{G2228} he will hold{G472}{(G5695)} to the one{G1520}, and{G2532} despise{G2706}{(G5692)} the other{G2087}. Ye cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} God{G2316} and{G2532} mammon{G3126}. (kjv-strongs#)

Mat 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. (kjv)

======= Matthew 6:25 ============

Matthew 6:25 Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the raiment?(asv)

Matthew 6:25 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?(VN)

Matthew 6:25 Therefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Take no{G3361} thought{G3309}{(G5720)} for your{G5216} life{G5590}, what{G5101} ye shall eat{G5315}{(G5632)}, or{G2532} what{G5101} ye shall drink{G4095}{(G5632)}; nor yet for{G3366} your{G5216} body{G4983}, what{G5101} ye shall put on{G1746}{(G5672)}. Is{G2076}{(G5748)} not{G3780} the life{G5590} more than{G4119} meat{G5160}, and{G2532} the body{G4983} than raiment{G1742}? (kjv-strongs#)

Mat 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? (kjv)

======= Matthew 6:26 ============

Matthew 6:26 Behold the birds of the heaven, that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; and your heavenly Father feedeth them. Are not ye of much more value then they?(asv)

Matthew 6:26 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?(VN)

Matthew 6:26 Behold{G1689}{(G5657)}{G1519} the fowls{G4071} of the air{G3772}: for{G3754} they sow{G4687}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they reap{G2325}{(G5719)}, nor{G3761} gather{G4863}{(G5719)} into{G1519} barns{G596}; yet{G2532} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} feedeth{G5142}{(G5719)} them{G846}. Are{G1308} ye{G5210} not{G3756} much{G3123} better than{G1308}{(G5719)} they{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? (kjv)

======= Matthew 6:27 ============

Matthew 6:27 And which of you by being anxious can add one cubit unto the measure of his life?(asv)

Matthew 6:27 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?(VN)

Matthew 6:27 {G1161} Which{G1537}{G5101} of you{G5216} by taking thought{G3309}{(G5723)} can{G1410}{(G5736)} add{G4369}{(G5629)} one{G1520} cubit{G4083} unto{G1909} his{G846} stature{G2244}? (kjv-strongs#)

Mat 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? (kjv)

======= Matthew 6:28 ============

Matthew 6:28 And why are ye anxious concerning raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:(asv)

Matthew 6:28 Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;(VN)

Matthew 6:28 And{G2532} why{G5101} take ye thought{G3309}{(G5720)} for{G4012} raiment{G1742}? Consider{G2648}{(G5628)} the lilies{G2918} of the field{G68}, how{G4459} they grow{G837}{(G5719)}; they toil{G2872}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they spin{G3514}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: (kjv)

======= Matthew 6:29 ============

Matthew 6:29 yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.(asv)

Matthew 6:29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.(VN)

Matthew 6:29 And yet{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} even{G3761} Solomon{G4672} in{G1722} all{G3956} his{G846} glory{G1391} was{G4016} not{G3761} arrayed{G4016}{(G5639)} like{G5613} one{G1520} of these{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (kjv)

======= Matthew 6:30 ============

Matthew 6:30 But if God doth so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, [shall he] not much more [clothe] you, O ye of little faith?(asv)

Matthew 6:30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!(VN)

Matthew 6:30 Wherefore{G1161}, if{G1487} God{G2316} so{G3779} clothe{G294}{(G5719)} the grass{G5528} of the field{G68}, which to day{G4594} is{G5607}{(G5752)}, and{G2532} to morrow{G839} is cast{G906}{(G5746)} into{G1519} the oven{G2823}, shall he not{G3756} much{G4183} more{G3123} clothe you{G5209}, O ye of little faith{G3640}? (kjv-strongs#)

Mat 6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? (kjv)

======= Matthew 6:31 ============

Matthew 6:31 Be not therefore anxious, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?(asv)

Matthew 6:31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?(VN)

Matthew 6:31 Therefore{G3767} take no{G3361} thought{G3309}{(G5661)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} shall we eat{G5315}{(G5632)}? or{G2228}, What{G5101} shall we drink{G4095}{(G5632)}? or{G2228}, Wherewithal{G5101} shall we be clothed{G4016}{(G5643)}? (kjv-strongs#)

Mat 6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? (kjv)

======= Matthew 6:32 ============

Matthew 6:32 For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.(asv)

Matthew 6:32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.(VN)

Matthew 6:32 (For{G1063} after{G1934} all{G3956} these things{G5023} do the Gentiles{G1484} seek{G1934}{(G5719)}:) for{G1063} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye have need{G5535}{(G5719)} of all{G537} these things{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. (kjv)

======= Matthew 6:33 ============

Matthew 6:33 But seek ye first his kingdom, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.(asv)

Matthew 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.(VN)

Matthew 6:33 But{G1161} seek ye{G2212}{(G5720)} first{G4412} the kingdom{G932} of God{G2316}, and{G2532} his{G846} righteousness{G1343}; and{G2532} all{G3956} these things{G5023} shall be added{G4369}{(G5701)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (kjv)

======= Matthew 6:34 ============

Matthew 6:34 Be not therefore anxious for the morrow: for the morrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(asv)

Matthew 6:34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.(VN)

Matthew 6:34 Take{G3309} therefore{G3767} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} for{G1519} the morrow{G839}: for{G1063} the morrow{G839} shall take thought{G3309}{(G5692)} for the things{G3588} of itself{G1438}. Sufficient{G713} unto the day{G2250} is the evil{G2549} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(kjv)

======= Matthew 7:1 ============

Matthew 7:1 Judge not, that ye be not judged.(asv)

Matthew 7:1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.(VN)

Matthew 7:1 Judge{G2919}{(G5720)} not{G3361}, that{G3363} ye be{G2919} not{G3363} judged{G2919}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:1 Judge not, that ye be not judged. (kjv)

======= Matthew 7:2 ============

Matthew 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.(asv)

Matthew 7:2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.(VN)

Matthew 7:2 For{G1722} with{G3739} what{G1063} judgment{G2917} ye judge{G2919}{(G5719)}, ye shall be judged{G2919}{(G5701)}: and{G2532} with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G488} to you{G5213} again{G488}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. (kjv)

======= Matthew 7:3 ============

Matthew 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?(asv)

Matthew 7:3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?(VN)

Matthew 7:3 And{G1161} why{G5101} beholdest{G991}{(G5719)} thou the mote{G2595} that is in{G1722} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}, but{G1161} considerest{G2657}{(G5719)} not{G3756} the beam{G1385} that is in{G1722} thine own{G4674} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:4 ============

Matthew 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye; and lo, the beam is in thine own eye?(asv)

Matthew 7:4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?(VN)

Matthew 7:4 Or{G2228} how{G4459} wilt thou say{G2046}{(G5692)} to thy{G4675} brother{G80}, Let{G863}{(G5628)} me pull out{G1544}{(G5632)} the mote{G2595} out of{G575} thine{G4675} eye{G3788}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a beam{G1385} is in{G1722} thine own{G4675} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:5 ============

Matthew 7:5 Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.(asv)

Matthew 7:5 Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.(VN)

Matthew 7:5 Thou hypocrite{G5273}, first{G4412} cast out{G1544}{(G5628)} the beam{G1385} out of{G1537} thine own{G4675} eye{G3788}; and{G2532} then{G5119} shalt thou see clearly{G1227}{(G5692)} to cast out{G1544}{(G5629)} the mote{G2595} out of{G1537} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}. (kjv-strongs#)

Mat 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. (kjv)

======= Matthew 7:6 ============

Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before the swine, lest haply they trample them under their feet, and turn and rend you.(asv)

Matthew 7:6 Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi.(VN)

Matthew 7:6 Give{G1325}{(G5632)} not{G3361} that which{G3588} is holy{G40} unto the dogs{G2965}, neither{G3366} cast{G906}{(G5632)} ye your{G5216} pearls{G3135} before{G1715} swine{G5519}, lest{G3379} they trample{G2662}{(G5661)} them{G846} under{G1722} their{G846} feet{G4228}, and{G2532} turn again{G4762}{(G5651)} and rend{G4486}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. (kjv)

======= Matthew 7:7 ============

Matthew 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:(asv)

Matthew 7:7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.(VN)

Matthew 7:7 Ask{G154}{(G5720)}, and{G2532} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213}; seek{G2212}{(G5720)}, and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)}; knock{G2925}{(G5720)}, and{G2532} it shall be opened{G455}{(G5691)} unto you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: (kjv)

======= Matthew 7:8 ============

Matthew 7:8 for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.(asv)

Matthew 7:8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.(VN)

Matthew 7:8 For{G1063} every one{G3956} that asketh{G154}{(G5723)} receiveth{G2983}{(G5719)}; and{G2532} he that seeketh{G2212}{(G5723)} findeth{G2147}{(G5719)}; and{G2532} to him that knocketh{G2925}{(G5723)} it shall be opened{G455}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (kjv)

======= Matthew 7:9 ============

Matthew 7:9 Or what man is there of you, who, if his son shall ask him for a loaf, will give him a stone;(asv)

Matthew 7:9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?(VN)

Matthew 7:9 Or{G2228} what{G5101} man{G444} is{G2076}{(G5748)} there of{G1537} you{G5216}, whom{G3739} if{G1437} his{G846} son{G5207} ask{G154}{(G5661)} bread{G740}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a stone{G3037}? (kjv-strongs#)

Mat 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? (kjv)

======= Matthew 7:10 ============

Matthew 7:10 or if he shall ask for a fish, will give him a serpent?(asv)

Matthew 7:10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?(VN)

Matthew 7:10 Or{G2532} if{G1437} he ask{G154}{(G5661)} a fish{G2486}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a serpent{G3789}? (kjv-strongs#)

Mat 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? (kjv)

======= Matthew 7:11 ============

Matthew 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?(asv)

Matthew 7:11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?(VN)

Matthew 7:11 If{G1487} ye{G5210} then{G3767}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, know{G1492}{(G5758)} how to give{G1325}{(G5721)} good{G18} gifts{G1390} unto your{G5216} children{G5043}, how much{G4214} more{G3123} shall your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} give{G1325}{(G5692)} good things{G18} to them that ask{G154}{(G5723)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? (kjv)

======= Matthew 7:12 ============

Matthew 7:12 All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.(asv)

Matthew 7:12 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.(VN)

Matthew 7:12 Therefore{G3767} all things{G3956} whatsoever{G302}{G3745} ye would{G2309}{(G5725)} that{G2443} men{G444} should do{G4160}{(G5725)} to you{G5213}, do{G4160}{(G5720)} ye{G5210} even{G2532} so{G3779} to them{G846}: for{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 7:13 ============

Matthew 7:13 Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby.(asv)

Matthew 7:13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.(VN)

Matthew 7:13 Enter ye in{G1525}{(G5628)} at{G1223} the strait{G4728} gate{G4439}: for{G3754} wide{G4116} is the gate{G4439}, and{G2532} broad{G2149} is the way{G3598}, that leadeth{G520}{(G5723)} to{G1519} destruction{G684}, and{G2532} many{G4183} there be{G1526}{(G5748)} which{G3588} go in{G1525}{(G5740)} thereat{G1223}{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: (kjv)

======= Matthew 7:14 ============

Matthew 7:14 For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth unto life, and few are they that find it.(asv)

Matthew 7:14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.(VN)

Matthew 7:14 Because{G3754} strait{G4728} is the gate{G4439}, and{G2532} narrow{G2346}{(G5772)} is the way{G3598}, which{G3588} leadeth{G520}{(G5723)} unto{G1519} life{G2222}, and{G2532} few{G3641} there be{G1526}{(G5748)} that find{G2147}{(G5723)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. (kjv)

======= Matthew 7:15 ============

Matthew 7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.(asv)

Matthew 7:15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.(VN)

Matthew 7:15 Beware{G1161}{G4337}{(G5720)} of{G575} false prophets{G5578}, which{G3748} come{G2064}{(G5736)} to{G4314} you{G5209} in{G1722} sheep's{G4263} clothing{G1742}, but{G1161} inwardly{G2081} they are{G1526}{(G5748)} ravening{G727} wolves{G3074}. (kjv-strongs#)

Mat 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. (kjv)

======= Matthew 7:16 ============

Matthew 7:16 By their fruits ye shall know them. Do [men] gather grapes of thorns, or figs of thistles?(asv)

Matthew 7:16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?(VN)

Matthew 7:16 Ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846} by{G575} their{G846} fruits{G2590}{G3385}. Do men gather{G4816}{(G5719)} grapes{G4718} of{G575} thorns{G173}, or{G2228} figs{G4810} of{G575} thistles{G5146}? (kjv-strongs#)

Mat 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? (kjv)

======= Matthew 7:17 ============

Matthew 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.(asv)

Matthew 7:17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.(VN)

Matthew 7:17 Even so{G3779} every{G3956} good{G18} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} good{G2570} fruit{G2590}; but{G1161} a corrupt{G4550} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} evil{G4190} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. (kjv)

======= Matthew 7:18 ============

Matthew 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.(asv)

Matthew 7:18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.(VN)

Matthew 7:18 A good{G18} tree{G1186} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} bring forth{G4160}{(G5721)} evil{G4190} fruit{G2590}, neither{G3761} can a corrupt{G4550} tree{G1186} bring forth{G4160}{(G5721)} good{G2570} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. (kjv)

======= Matthew 7:19 ============

Matthew 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Matthew 7:19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.(VN)

Matthew 7:19 Every{G3956} tree{G1186} that bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 7:20 ============

Matthew 7:20 Therefore by their fruits ye shall know them.(asv)

Matthew 7:20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.(VN)

Matthew 7:20 Wherefore{G686} by{G575} their{G846} fruits{G2590} ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them. (kjv)

======= Matthew 7:21 ============

Matthew 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.(VN)

Matthew 7:21 Not{G3756} every one{G3956} that saith{G3004}{(G5723)} unto me{G3427}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, shall enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}; but{G235} he that doeth{G4160}{(G5723)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 7:22 ============

Matthew 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works?(asv)

Matthew 7:22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?(VN)

Matthew 7:22 Many{G4183} will say{G2046}{(G5692)} to me{G3427} in{G1722} that{G1565} day{G2250}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, have we{G4395} not{G3756} prophesied{G4395}{(G5656)} in thy{G4674} name{G3686}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} have cast out{G1544}{(G5627)} devils{G1140}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} done{G4160}{(G5656)} many{G4183} wonderful works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? (kjv)

======= Matthew 7:23 ============

Matthew 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.(asv)

Matthew 7:23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!(VN)

Matthew 7:23 And{G2532} then{G5119} will I profess{G3670}{(G5692)} unto them{G846},{G3754} I never{G3763} knew{G1097}{(G5627)} you{G5209}: depart{G672}{(G5720)} from{G575} me{G1700}, ye that work{G2038}{(G5740)} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. (kjv)

======= Matthew 7:24 ============

Matthew 7:24 Every one therefore that heareth these words of mine, and doeth them, shall be likened unto a wise man, who built his house upon the rock:(asv)

Matthew 7:24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.(VN)

Matthew 7:24 Therefore{G3767} whosoever{G3956}{G3748} heareth{G191}{(G5719)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5719)} them{G846}, I will liken{G3666}{(G5692)} him{G846} unto a wise{G5429} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} a rock{G4073}: (kjv-strongs#)

Mat 7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: (kjv)

======= Matthew 7:25 ============

Matthew 7:25 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and if fell not: for it was founded upon the rock.(asv)

Matthew 7:25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.(VN)

Matthew 7:25 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4363}{(G5627)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)} not{G3756}: for{G1063} it was founded{G2311}{(G5718)} upon{G1909} a rock{G4073}. (kjv-strongs#)

Mat 7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock. (kjv)

======= Matthew 7:26 ============

Matthew 7:26 And every one that heareth these words of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, who built his house upon the sand:(asv)

Matthew 7:26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.(VN)

Matthew 7:26 And{G2532} every one{G3956} that heareth{G191}{(G5723)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5723)} them{G846} not{G3361}, shall be likened{G3666}{(G5701)} unto a foolish{G3474} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} the sand{G285}: (kjv-strongs#)

Mat 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand: (kjv)

======= Matthew 7:27 ============

Matthew 7:27 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and smote upon that house; and it fell: and great was the fall thereof.(asv)

Matthew 7:27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.(VN)

Matthew 7:27 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4350}{(G5656)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)}: and{G2532} great{G3173} was{G2258}{(G5713)} the fall{G4431} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it. (kjv)

======= Matthew 7:28 ============

Matthew 7:28 And it came to pass, when Jesus had finished these words, the multitudes were astonished at his teaching:(asv)

Matthew 7:28 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;(VN)

Matthew 7:28 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had ended{G4931}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, the people{G3793} were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: (kjv-strongs#)

Mat 7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine: (kjv)

======= Matthew 7:29 ============

Matthew 7:29 for he taught them as [one] having authority, and not as their scribes.(asv)

Matthew 7:29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.(VN)

Matthew 7:29 For{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one having{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mat 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.(kjv)

======= Matthew 8:1 ============

Matthew 8:1 And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him.(asv)

Matthew 8:1 Khi Ðức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.(VN)

Matthew 8:1 When{G1161} he{G846} was come down{G2597}{(G5631)} from{G575} the mountain{G3735}, great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. (kjv)

======= Matthew 8:2 ============

Matthew 8:2 And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Matthew 8:2 Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.(VN)

Matthew 8:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a leper{G3015} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, if{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Matthew 8:3 ============

Matthew 8:3 And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean. And straightway his leprosy was cleansed.(asv)

Matthew 8:3 Ðức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán cùng người rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.(VN)

Matthew 8:3 And{G2532} Jesus{G2424} put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. And{G2532} immediately{G2112} his{G846} leprosy{G3014} was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. (kjv)

======= Matthew 8:4 ============

Matthew 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Matthew 8:4 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.(VN)

Matthew 8:4 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}; but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} the gift{G1435} that{G3739} Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Matthew 8:5 ============

Matthew 8:5 And when he was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,(asv)

Matthew 8:5 Khi Ðức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài,(VN)

Matthew 8:5 And{G1161} when{G1525} Jesus{G2424} was entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} Capernaum{G2584}, there came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a centurion{G1543}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, (kjv)

======= Matthew 8:6 ============

Matthew 8:6 and saying, Lord, my servant lieth in the house sick of the palsy, grievously tormented.(asv)

Matthew 8:6 mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm.(VN)

Matthew 8:6 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, my{G3450} servant{G3816} lieth{G906}{(G5769)} at{G1722} home{G3614} sick of the palsy{G3885}, grievously{G1171} tormented{G928}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. (kjv)

======= Matthew 8:7 ============

Matthew 8:7 And he saith unto him, I will come and heal him.(asv)

Matthew 8:7 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.(VN)

Matthew 8:7 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I{G1473} will come{G2064}{(G5631)} and heal{G2323}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him. (kjv)

======= Matthew 8:8 ============

Matthew 8:8 And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof; but only say the word, and my servant shall be healed.(asv)

Matthew 8:8 Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.(VN)

Matthew 8:8 The centurion{G1543} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G5346}{(G5713)}, Lord{G2962}, I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} that{G2443} thou shouldest come{G1525}{(G5632)} under{G5259} my{G3450} roof{G4721}: but{G235} speak{G2036}{(G5628)} the word{G3056} only{G3440}, and{G2532} my{G3450} servant{G3816} shall be healed{G2390}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed. (kjv)

======= Matthew 8:9 ============

Matthew 8:9 For I also am a man under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.(asv)

Matthew 8:9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: hãy đi! thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.(VN)

Matthew 8:9 For{G1063}{G2532} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} a man{G444} under{G5259} authority{G1849}, having{G2192}{(G5723)} soldiers{G4757} under{G5259} me{G1683}: and{G2532} I say{G3004}{(G5719)} to this{G5129} man, Go{G4198}{(G5676)}, and{G2532} he goeth{G4198}{(G5736)}; and{G2532} to another{G243}, Come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)}; and{G2532} to my{G3450} servant{G1401}, Do{G4160}{(G5657)} this{G5124}, and{G2532} he doeth{G4160}{(G5719)} it. (kjv-strongs#)

Mat 8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it. (kjv)

======= Matthew 8:10 ============

Matthew 8:10 And when Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.(asv)

Matthew 8:10 Ðức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.(VN)

Matthew 8:10 When{G1161} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} to them that followed{G190}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I have{G2147} not{G3761} found{G2147}{(G5627)} so great{G5118} faith{G4102}, no, not{G3761} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. (kjv)

======= Matthew 8:11 ============

Matthew 8:11 And I say unto you, that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven:(asv)

Matthew 8:11 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.(VN)

Matthew 8:11 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} shall come{G2240}{(G5692)} from{G575} the east{G395} and{G2532} west{G1424}, and{G2532} shall sit down{G347}{(G5701)} with{G3326} Abraham{G11}, and{G2532} Isaac{G2464}, and{G2532} Jacob{G2384}, in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 8:12 ============

Matthew 8:12 but the sons of the kingdom shall be cast forth into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 8:12 Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthew 8:12 But{G1161} the children{G5207} of the kingdom{G932} shall be cast out{G1544}{(G5701)} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 8:13 ============

Matthew 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; as thou hast believed, [so] be it done unto thee. And the servant was healed in that hour.(asv)

Matthew 8:13 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.(VN)

Matthew 8:13 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto the centurion{G1543}, Go thy way{G5217}{(G5720)}; and{G2532} as{G5613} thou hast believed{G4100}{(G5656)}, so be it done{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671}. And{G2532} his{G846} servant{G3816} was healed{G2390}{(G5681)} in{G1722} the selfsame{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. (kjv)

======= Matthew 8:14 ============

Matthew 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick of a fever.(asv)

Matthew 8:14 Ðoạn, Ðức Chúa Jêsus vào nhà Phi -e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.(VN)

Matthew 8:14 And{G2532} when Jesus{G2424} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} Peter's{G4074} house{G3614}, he saw{G1492}{(G5627)} his{G846} wife's mother{G3994} laid{G906}{(G5772)}, and{G2532} sick of a fever{G4445}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever. (kjv)

======= Matthew 8:15 ============

Matthew 8:15 And he touched her hand, and the fever left her; and she arose, and ministered unto him.(asv)

Matthew 8:15 Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.(VN)

Matthew 8:15 And{G2532} he touched{G680}{(G5662)} her{G846} hand{G5495}, and{G2532} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}: and{G2532} she arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them. (kjv)

======= Matthew 8:16 ============

Matthew 8:16 And when even was come, they brought unto him many possessed with demons: and he cast out the spirits with a word, and healed all that were sick:(asv)

Matthew 8:16 Ðến chiều, người ta đem cho Ðức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh,(VN)

Matthew 8:16 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} many{G4183} that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}: and{G2532} he cast out{G1544}{(G5627)} the spirits{G4151} with his word{G3056}, and{G2532} healed{G2323}{(G5656)} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: (kjv-strongs#)

Mat 8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: (kjv)

======= Matthew 8:17 ============

Matthew 8:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying: Himself took our infirmities, and bare our diseases.(asv)

Matthew 8:17 vậy cho được ứng nghiệm lời của Ðấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.(VN)

Matthew 8:17 That it might{G3704} be fulfilled{G4137}{(G5686)} which was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Himself{G846} took{G2983}{(G5627)} our{G2257} infirmities{G769}, and{G2532} bare{G941}{(G5656)} our sicknesses{G3554}. (kjv-strongs#)

Mat 8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses. (kjv)

======= Matthew 8:18 ============

Matthew 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.(asv)

Matthew 8:18 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.(VN)

Matthew 8:18 Now{G1161} when Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} great{G4183} multitudes{G3793} about{G4012} him{G846}, he gave commandment{G2753}{(G5656)} to depart{G565}{(G5629)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mat 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. (kjv)

======= Matthew 8:19 ============

Matthew 8:19 And there came a scribe, and said unto him, Teacher, I will follow thee whithersoever thou goest.(asv)

Matthew 8:19 Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.(VN)

Matthew 8:19 And{G2532} a certain{G1520} scribe{G1122} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Master{G1320}, I will follow{G190}{(G5692)} thee{G4671} whithersoever{G1437}{G3699} thou goest{G565}{(G5741)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. (kjv)

======= Matthew 8:20 ============

Matthew 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven [have] nests; but the Son of man hath not where to lay his head.(asv)

Matthew 8:20 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.(VN)

Matthew 8:20 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The foxes{G258} have{G2192}{(G5719)} holes{G5454}, and{G2532} the birds{G4071} of the air{G3772} have nests{G2682}; but{G1161} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756} where{G4226} to lay{G2827}{(G5725)} his head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. (kjv)

======= Matthew 8:21 ============

Matthew 8:21 And another of the disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.(asv)

Matthew 8:21 Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.(VN)

Matthew 8:21 And{G1161} another{G2087} of his{G846} disciples{G3101} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Lord{G2962}, suffer{G2010}{(G5657)} me{G3427} first{G4412} to go{G565}{(G5629)} and{G2532} bury{G2290}{(G5658)} my{G3450} father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. (kjv)

======= Matthew 8:22 ============

Matthew 8:22 But Jesus saith unto him, Follow me; and leave the dead to bury their own dead.(asv)

Matthew 8:22 Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.(VN)

Matthew 8:22 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}; and{G2532} let{G863}{(G5628)} the dead{G3498} bury{G2290}{(G5658)} their{G1438} dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead. (kjv)

======= Matthew 8:23 ============

Matthew 8:23 And when he was entered into a boat, his disciples followed him.(asv)

Matthew 8:23 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.(VN)

Matthew 8:23 And{G2532} when he{G846} was entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, his{G846} disciples{G3101} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him. (kjv)

======= Matthew 8:24 ============

Matthew 8:24 And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the boat was covered with the waves: but he was asleep.(asv)

Matthew 8:24 Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ.(VN)

Matthew 8:24 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there arose{G1096}{(G5633)} a great{G3173} tempest{G4578} in{G1722} the sea{G2281}, insomuch that{G5620} the ship{G4143} was covered{G2572}{(G5745)} with{G5259} the waves{G2949}: but{G1161} he{G846} was asleep{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep. (kjv)

======= Matthew 8:25 ============

Matthew 8:25 And they came to him, and awoke him, saying, Save, Lord; we perish.(asv)

Matthew 8:25 Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!(VN)

Matthew 8:25 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} to him, and awoke{G1453}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} us{G2248}: we perish{G622}{(G5731)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish. (kjv)

======= Matthew 8:26 ============

Matthew 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.(asv)

Matthew 8:26 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.(VN)

Matthew 8:26 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} fearful{G1169}, O ye of little faith{G3640}? Then{G5119} he arose{G1453}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281}; and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mat 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm. (kjv)

======= Matthew 8:27 ============

Matthew 8:27 And the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him?(asv)

Matthew 8:27 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?(VN)

Matthew 8:27 But{G1161} the men{G444} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What manner of man{G4217} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}! (kjv-strongs#)

Mat 8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! (kjv)

======= Matthew 8:28 ============

Matthew 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gadarenes, there met him two possessed with demons, coming forth out of the tombs, exceeding fierce, so that no man could pass by that way.(asv)

Matthew 8:28 Ðức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó.(VN)

Matthew 8:28 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008} into{G1519} the country{G5561} of the Gergesenes{G1086}, there met{G5221}{(G5656)} him{G846} two{G1417} possessed with devils{G1139}{(G5740)}, coming{G1831}{(G5740)} out of{G1537} the tombs{G3419}, exceeding{G3029} fierce{G5467}, so that{G5620} no{G3361} man{G5100} might{G2480}{(G5721)} pass{G3928}{(G5629)} by{G1223} that{G1565} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. (kjv)

======= Matthew 8:29 ============

Matthew 8:29 And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?(asv)

Matthew 8:29 Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?(VN)

Matthew 8:29 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} have we{G2254} to do with{G2532} thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of God{G2316}? art thou come{G2064}{(G5627)} hither{G5602} to torment{G928}{(G5658)} us{G2248} before{G4253} the time{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? (kjv)

======= Matthew 8:30 ============

Matthew 8:30 Now there was afar off from them a herd of many swine feeding.(asv)

Matthew 8:30 Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn.(VN)

Matthew 8:30 And{G1161} there was{G2258}{(G5713)} a good way off{G3112} from{G575} them{G846} an herd{G34} of many{G4183} swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. (kjv)

======= Matthew 8:31 ============

Matthew 8:31 And the demons besought him, saying, If thou cast us out, send us away into the herd of swine.(asv)

Matthew 8:31 Các quỉ xin Ðức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.(VN)

Matthew 8:31 So{G1161} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1487} thou cast{G1544} us{G2248} out{G1544}{(G5719)}, suffer{G2010}{(G5657)} us{G2254} to go away{G565}{(G5629)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mat 8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. (kjv)

======= Matthew 8:32 ============

Matthew 8:32 And he said unto them, Go. And they came out, and went into the swine: and behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, and perished in the waters.(asv)

Matthew 8:32 Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.(VN)

Matthew 8:32 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)}. And{G1161} when they were come out{G1831}{(G5631)}, they went{G565}{(G5627)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}: and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} herd{G34} of swine{G5519} ran violently{G3729}{(G5656)} down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} perished{G599}{(G5627)} in{G1722} the waters{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. (kjv)

======= Matthew 8:33 ============

Matthew 8:33 And they that fed them fled, and went away into the city, and told everything, and what was befallen to them that were possessed with demons.(asv)

Matthew 8:33 Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa.(VN)

Matthew 8:33 And{G1161} they that kept{G1006}{(G5723)} them fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} went their ways{G565}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and told{G518}{(G5656)} every thing{G3956}, and{G2532} what was befallen to the possessed of the devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils. (kjv)

======= Matthew 8:34 ============

Matthew 8:34 And behold, all the city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought [him] that he would depart from their borders.(asv)

Matthew 8:34 Cả thành liền ra đón Ðức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi khỏi xứ mình.(VN)

Matthew 8:34 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} city{G4172} came out{G1831}{(G5627)} to{G1519} meet{G4877} Jesus{G2424}: and{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they besought{G3870}{(G5656)} him that{G3704} he would depart{G3327}{(G5632)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mat 8:34 And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.(kjv)

======= Matthew 9:1 ============

Matthew 9:1 And he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.(asv)

Matthew 9:1 Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.(VN)

Matthew 9:1 And{G2532} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and passed over{G1276}{(G5656)}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G2398} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. (kjv)

======= Matthew 9:2 ============

Matthew 9:2 And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer; thy sins are forgiven.(asv)

Matthew 9:2 Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin của các ngươi đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.(VN)

Matthew 9:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5707)} to him{G846} a man sick of the palsy{G3885}, lying{G906}{(G5772)} on{G1909} a bed{G2825}: and{G2532} Jesus{G2424} seeing{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102} said{G2036}{(G5627)} unto the sick of the palsy{G3885}; Son{G5043}, be of good cheer{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Matthew 9:3 ============

Matthew 9:3 And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.(asv)

Matthew 9:3 Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.(VN)

Matthew 9:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, certain{G5100} of the scribes{G1122} said{G2036}{(G5627)} within{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} man blasphemeth{G987}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. (kjv)

======= Matthew 9:4 ============

Matthew 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?(asv)

Matthew 9:4 Song Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhơn sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?(VN)

Matthew 9:4 And{G2532} Jesus{G2424} knowing{G1492}{(G5631)} their{G846} thoughts{G1761} said{G2036}{(G5627)}, Wherefore{G2444} think{G1760}{(G5736)} ye{G5210} evil{G4190} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mat 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts? (kjv)

======= Matthew 9:5 ============

Matthew 9:5 For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?(asv)

Matthew 9:5 Trong hai lời nầy: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn(VN)

Matthew 9:5 For{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} easier{G2123}, to say{G2036}{(G5629)}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mat 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk? (kjv)

======= Matthew 9:6 ============

Matthew 9:6 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (then saith he to the sick of the palsy), Arise, and take up thy bed, and go up unto thy house.(asv)

Matthew 9:6 Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.(VN)

Matthew 9:6 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) Arise{G1453}{(G5685)}, take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2825}, and{G2532} go{G5217}{(G5720)} unto{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house. (kjv)

======= Matthew 9:7 ============

Matthew 9:7 And he arose, and departed to his house.(asv)

Matthew 9:7 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình.(VN)

Matthew 9:7 And{G2532} he arose{G1453}{(G5685)}, and departed{G565}{(G5627)} to{G1519} his{G846} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:7 And he arose, and departed to his house. (kjv)

======= Matthew 9:8 ============

Matthew 9:8 But when the multitudes saw it, they were afraid, and glorified God, who had given such authority unto men.(asv)

Matthew 9:8 Ðoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Ðức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.(VN)

Matthew 9:8 But{G1161} when the multitudes{G3793} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5656)} God{G2316}, which{G3588} had given{G1325}{(G5631)} such{G5108} power{G1849} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 9:8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men. (kjv)

======= Matthew 9:9 ============

Matthew 9:9 And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.(asv)

Matthew 9:9 Ðức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi -ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.(VN)

Matthew 9:9 And as{G2532} Jesus{G2424} passed forth{G3855}{(G5723)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} a man{G444}, named{G3004}{(G5746)} Matthew{G3156}, sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}: and{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. (kjv)

======= Matthew 9:10 ============

Matthew 9:10 And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.(asv)

Matthew 9:10 Vả, đương khi Ðức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi -ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài.(VN)

Matthew 9:10 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as Jesus{G2424} sat at meat{G345}{(G5740)} in{G1722} the house{G3614},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} came{G2064}{(G5631)} and sat down{G4873}{(G5711)} with him{G846} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:11 ============

Matthew 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Teacher with the publicans and sinners?(asv)

Matthew 9:11 Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?(VN)

Matthew 9:11 And{G2532} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, Why{G1302} eateth{G2068}{(G5719)} your{G5216} Master{G1320} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mat 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners? (kjv)

======= Matthew 9:12 ============

Matthew 9:12 But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.(asv)

Matthew 9:12 Ðức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh.(VN)

Matthew 9:12 But{G1161} when Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} that, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They that be{G2192}{(G5719)} whole{G2480}{(G5723)} need{G5532} not{G3756} a physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}. (kjv-strongs#)

Mat 9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. (kjv)

======= Matthew 9:13 ============

Matthew 9:13 But go ye and learn what [this] meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Matthew 9:13 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.(VN)

Matthew 9:13 But{G1161} go ye{G4198}{(G5679)} and learn{G3129}{(G5628)} what{G5101} that meaneth{G2076}{(G5748)}, I will{G2309}{(G5719)} have mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}: for{G1063} I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mat 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Matthew 9:14 ============

Matthew 9:14 Then come to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?(asv)

Matthew 9:14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Ðức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?(VN)

Matthew 9:14 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to him{G846} the disciples{G3101} of John{G2491}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G1302} do we{G2249} and{G2532} the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)} oft{G4183}, but{G1161} thy{G4675} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Matthew 9:15 ============

Matthew 9:15 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast.(asv)

Matthew 9:15 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn.(VN)

Matthew 9:15 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Can{G3361}{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} mourn{G3996}{(G5721)}, as long as{G1909}{G3745} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? but{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. (kjv)

======= Matthew 9:16 ============

Matthew 9:16 And no man putteth a piece of undressed cloth upon an old garment; for that which should fill it up taketh from the garment, and a worse rent is made.(asv)

Matthew 9:16 Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn.(VN)

Matthew 9:16 {G1161} No man{G3762} putteth{G1911}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} unto{G1909} an old{G3820} garment{G2440}, for{G1063} that which is put in to fill it up{G4138} taketh{G142}{(G5719)}{G846} from{G575} the garment{G2440}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mat 9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. (kjv)

======= Matthew 9:17 ============

Matthew 9:17 Neither do [men] put new wine into old wine-skins: else the skins burst, and the wine is spilled, and the skins perish: but they put new wine into fresh wine-skins, and both are preserved.(asv)

Matthew 9:17 Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.(VN)

Matthew 9:17 Neither{G3761} do men put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the bottles{G779} break{G4486}{(G5743)}, and{G2532} the wine{G3631} runneth out{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} perish{G622}{(G5698)}: but{G235} they put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}, and{G2532} both{G297} are preserved{G4933}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved. (kjv)

======= Matthew 9:18 ============

Matthew 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.(asv)

Matthew 9:18 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống.(VN)

Matthew 9:18 While he{G846} spake{G2980}{(G5723)} these things{G5023} unto them{G846}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a certain{G1520} ruler{G758}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} daughter{G2364} is even now{G737} dead{G5053}{(G5656)}: but{G235} come{G2064}{(G5631)} and lay{G2007}{(G5628)} thy{G4675} hand{G5495} upon{G1909} her{G846}, and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live. (kjv)

======= Matthew 9:19 ============

Matthew 9:19 And Jesus arose, and followed him, and [so did] his disciples.(asv)

Matthew 9:19 Ðức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.(VN)

Matthew 9:19 And{G2532} Jesus{G2424} arose{G1453}{(G5685)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} so did his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:20 ============

Matthew 9:20 And behold, a woman, who had an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the border of his garment:(asv)

Matthew 9:20 Nầy, có một người đờn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ đến trôn áo Ngài.(VN)

Matthew 9:20 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135}, which was diseased with an issue of blood{G131}{(G5723)} twelve{G1427} years{G2094}, came{G4334}{(G5631)} behind{G3693} him, and touched{G680}{(G5662)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: (kjv-strongs#)

Mat 9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: (kjv)

======= Matthew 9:21 ============

Matthew 9:21 for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.(asv)

Matthew 9:21 Vì người đờn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.(VN)

Matthew 9:21 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)} within{G1722} herself{G1438}, If{G1437} I may{G680} but{G3440} touch{G680}{(G5672)} his{G846} garment{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. (kjv)

======= Matthew 9:22 ============

Matthew 9:22 But Jesus turning and seeing her said, Daughter, be of good cheer; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.(asv)

Matthew 9:22 Ðức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đờn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đờn bà lành bịnh.(VN)

Matthew 9:22 But{G1161} Jesus{G2424} turned him about{G1994}{(G5651)}, and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} her{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, Daughter{G2364}, be of good comfort{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}. And{G2532} the woman{G1135} was made whole{G4982}{(G5681)} from{G575} that{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. (kjv)

======= Matthew 9:23 ============

Matthew 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute-players, and the crowd making a tumult,(asv)

Matthew 9:23 Khi Ðức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm,(VN)

Matthew 9:23 And{G2532} when Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the ruler's{G758} house{G3614}, and{G2532} saw{G1492}{(G5631)} the minstrels{G834} and{G2532} the people{G3793} making a noise{G2350}{(G5746)}, (kjv-strongs#)

Mat 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, (kjv)

======= Matthew 9:24 ============

Matthew 9:24 he said, Give place: for the damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.(asv)

Matthew 9:24 thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài.(VN)

Matthew 9:24 He said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Give place{G402}{(G5720)}: for{G1063} the maid{G2877} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. (kjv)

======= Matthew 9:25 ============

Matthew 9:25 But when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand; and the damsel arose.(asv)

Matthew 9:25 Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.(VN)

Matthew 9:25 But{G1161} when{G3753} the people{G3793} were put forth{G1544}{(G5681)}, he went in{G1525}{(G5631)}, and took{G2902}{(G5656)} her{G846} by the hand{G5495}, and{G2532} the maid{G2877} arose{G1453}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose. (kjv)

======= Matthew 9:26 ============

Matthew 9:26 And the fame hereof went forth into all that land.(asv)

Matthew 9:26 Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.(VN)

Matthew 9:26 And{G2532} the fame{G5345} hereof{G3778} went abroad{G1831}{(G5627)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:26 And the fame hereof went abroad into all that land. (kjv)

======= Matthew 9:27 ============

Matthew 9:27 And as Jesus passed by from thence, two blind men followed him, crying out, and saying, Have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 9:27 Ðức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Ða-vít, xin thương chúng tôi cùng!(VN)

Matthew 9:27 And{G2532} when Jesus{G2424} departed{G3855}{(G5723)} thence{G1564}, two{G1417} blind men{G5185} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou Son{G5207} of David{G1138}, have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}. (kjv-strongs#)

Mat 9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us. (kjv)

======= Matthew 9:28 ============

Matthew 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They say unto him, Yea, Lord.(asv)

Matthew 9:28 Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được đều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được.(VN)

Matthew 9:28 And{G1161} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, the blind men{G5185} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}: and{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Believe ye{G4100}{(G5720)} that{G3754} I am able{G1410}{(G5736)} to do{G4160}{(G5658)} this{G5124}? They said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 9:29 ============

Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it done unto you.(asv)

Matthew 9:29 Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.(VN)

Matthew 9:29 Then{G5119} touched he{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}, saying{G3004}{(G5723)}, According{G2596} to your{G5216} faith{G4102} be it{G1096}{(G5676)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. (kjv)

======= Matthew 9:30 ============

Matthew 9:30 And their eyes were opened. And Jesus strictly charged them, saying, See that no man know it.(asv)

Matthew 9:30 Mắt hai người liền mở. Ðức Chúa Jêsus lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy.(VN)

Matthew 9:30 And{G2532} their{G846} eyes{G3788} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} Jesus{G2424} straitly charged{G1690}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, See{G3708}{(G5720)} that no man{G3367} know{G1097}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. (kjv)

======= Matthew 9:31 ============

Matthew 9:31 But they went forth, and spread abroad his fame in all that land.(asv)

Matthew 9:31 Song lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ.(VN)

Matthew 9:31 But{G1161} they, when they were departed{G1831}{(G5631)}, spread abroad{G1310} his{G846} fame{G1310}{(G5656)} in{G1722} all{G3650} that{G1565} country{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. (kjv)

======= Matthew 9:32 ============

Matthew 9:32 And as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.(asv)

Matthew 9:32 Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám.(VN)

Matthew 9:32 As{G1161} they{G846} went out{G1831}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5656)} to him{G846} a dumb{G2974} man{G444} possessed with a devil{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. (kjv)

======= Matthew 9:33 ============

Matthew 9:33 And when the demon was cast out, the dumb man spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.(asv)

Matthew 9:33 Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Ðoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthew 9:33 And{G2532} when the devil{G1140} was cast out{G1544}{(G5685)}, the dumb{G2974} spake{G2980}{(G5656)}: and{G2532} the multitudes{G3793} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} It was never{G3763} so{G3779} seen{G5316}{(G5648)} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel. (kjv)

======= Matthew 9:34 ============

Matthew 9:34 But the Pharisees said, By the prince of the demons casteth he out demons.(asv)

Matthew 9:34 Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.(VN)

Matthew 9:34 But{G1161} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)}, He casteth out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} through{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 9:35 ============

Matthew 9:35 And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Matthew 9:35 Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Ðức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.(VN)

Matthew 9:35 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3956} the cities{G4172} and{G2532} villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} every{G3956} sickness{G3554} and{G2532} every{G3956} disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. (kjv)

======= Matthew 9:36 ============

Matthew 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd.(asv)

Matthew 9:36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.(VN)

Matthew 9:36 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he was moved with compassion{G4697}{(G5675)} on{G4012} them{G846}, because{G3754} they fainted{G2258}{(G5713)}{G1590}{(G5772)}, and{G2532} were scattered abroad{G4496}{(G5772)}, as{G5616} sheep{G4263} having{G2192}{(G5723)} no{G3361} shepherd{G4166}. (kjv-strongs#)

Mat 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. (kjv)

======= Matthew 9:37 ============

Matthew 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few.(asv)

Matthew 9:37 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.(VN)

Matthew 9:37 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he unto his{G846} disciples{G3101}, The harvest{G2326} truly{G3303} is plenteous{G4183}, but{G1161} the labourers{G2040} are few{G3641}; (kjv-strongs#)

Mat 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; (kjv)

======= Matthew 9:38 ============

Matthew 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.(asv)

Matthew 9:38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.(VN)

Matthew 9:38 Pray ye{G1189}{(G5676)} therefore{G3767} the Lord{G2962} of the harvest{G2326}, that{G3704} he will send forth{G1544}{(G5632)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} harvest{G2326}. (kjv-strongs#)

Mat 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.(kjv)

======= Matthew 10:1 ============

Matthew 10:1 And he called unto him his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Matthew 10:1 Ðức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.(VN)

Matthew 10:1 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} unto him his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he gave{G1325}{(G5656)} them{G846} power{G1849} against unclean{G169} spirits{G4151}, to{G5620} cast{G1544} them{G846} out{G1544}{(G5721)}, and{G2532} to heal{G2323}{(G5721)} all manner{G3956} of sickness{G3554} and{G2532} all manner{G3956} of disease{G3119}. (kjv-strongs#)

Mat 10:1 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. (kjv)

======= Matthew 10:2 ============

Matthew 10:2 Now the names of the twelve apostles are these: The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the [son] of Zebedee, and John his brother;(asv)

Matthew 10:2 Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ;(VN)

Matthew 10:2 Now{G1161} the names{G3686} of the twelve{G1427} apostles{G652} are{G2076}{(G5748)} these{G5023}; The first{G4413}, Simon{G4613}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}; James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; (kjv)

======= Matthew 10:3 ============

Matthew 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus;(asv)

Matthew 10:3 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi -ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê;(VN)

Matthew 10:3 Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}; Thomas{G2381}, and{G2532} Matthew{G3156} the publican{G5057}; James{G2385} the son of{G3588} Alphaeus{G256}, and{G2532} Lebbaeus{G3002}, whose surname was{G1941}{(G5685)} Thaddaeus{G2280}; (kjv-strongs#)

Mat 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; (kjv)

======= Matthew 10:4 ============

Matthew 10:4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.(asv)

Matthew 10:4 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthew 10:4 Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, and{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, who{G3588} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5631)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. (kjv)

======= Matthew 10:5 ============

Matthew 10:5 These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into [any] way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans:(asv)

Matthew 10:5 Ấy đó là mười hai sứ đồ Ðức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;(VN)

Matthew 10:5 These{G5128} twelve{G1427} Jesus{G2424} sent forth{G649}{(G5656)}, and commanded{G3853}{(G5660)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Go{G565}{(G5632)} not{G3361} into{G1519} the way{G3598} of the Gentiles{G1484}, and{G2532} into{G1519} any city{G4172} of the Samaritans{G4541} enter ye{G1525}{(G5632)} not{G3361}: (kjv-strongs#)

Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: (kjv)

======= Matthew 10:6 ============

Matthew 10:6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Matthew 10:6 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthew 10:6 But{G1161} go{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to{G4314} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 10:7 ============

Matthew 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 10:7 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.(VN)

Matthew 10:7 And{G1161} as ye go{G4198}{(G5740)}, preach{G2784}{(G5720)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 10:8 ============

Matthew 10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons: freely ye received, freely give.(asv)

Matthew 10:8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.(VN)

Matthew 10:8 Heal{G2323}{(G5720)} the sick{G770}{(G5723)}, cleanse{G2511}{(G5720)} the lepers{G3015}, raise{G1453}{(G5720)} the dead{G3498}, cast out{G1544}{(G5720)} devils{G1140}: freely{G1432} ye have received{G2983}{(G5627)}, freely{G1432} give{G1325}{(G5628)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give. (kjv)

======= Matthew 10:9 ============

Matthew 10:9 Get you no gold, nor silver, nor brass in your purses;(asv)

Matthew 10:9 Ðừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi;(VN)

Matthew 10:9 Provide{G2932}{(G5667)} neither{G3361} gold{G5557}, nor{G3366} silver{G696}, nor{G3366} brass{G5475} in{G1519} your{G5216} purses{G2223}, (kjv-strongs#)

Mat 10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, (kjv)

======= Matthew 10:10 ============

Matthew 10:10 no wallet for [your] journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.(asv)

Matthew 10:10 cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn.(VN)

Matthew 10:10 Nor{G3361} scrip{G4082} for{G1519} your journey{G3598}, neither{G3366} two{G1417} coats{G5509}, neither{G3366} shoes{G5266}, nor{G3366} yet staves{G4464}: for{G1063} the workman{G2040} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514} of his{G846} meat{G5160}. (kjv-strongs#)

Mat 10:10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat. (kjv)

======= Matthew 10:11 ============

Matthew 10:11 And into whatsoever city or village ye shall enter, search out who in it is worthy; and there abide till ye go forth.(asv)

Matthew 10:11 Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi.(VN)

Matthew 10:11 And{G1161} into{G1519} whatsoever{G302}{G3739} city{G4172} or{G2228} town{G2968} ye shall enter{G1525}{(G5632)}, enquire{G1833}{(G5657)} who{G5101} in{G1722} it{G846} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514}; and there{G2546} abide{G3306}{(G5657)} till{G302}{G2193} ye go thence{G1831}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence. (kjv)

======= Matthew 10:12 ============

Matthew 10:12 And as ye enter into the house, salute it.(asv)

Matthew 10:12 Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy;(VN)

Matthew 10:12 And{G1161} when ye come{G1525}{(G5740)} into{G1519} an house{G3614}, salute{G782}{(G5663)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:12 And when ye come into an house, salute it. (kjv)

======= Matthew 10:13 ============

Matthew 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.(asv)

Matthew 10:13 nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi.(VN)

Matthew 10:13 And{G2532} if{G1437}{G3303} the house{G3614} be{G5600}{(G5753)} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} come{G2064}{(G5628)} upon{G1909} it{G846}: but{G1161} if{G3362} it be{G5600}{(G5753)} not{G3362} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} return{G1994}{(G5649)} to{G4314} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you. (kjv)

======= Matthew 10:14 ============

Matthew 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, as ye go forth out of that house or that city, shake off the dust of your feet.(asv)

Matthew 10:14 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chơn các ngươi.(VN)

Matthew 10:14 And{G2532} whosoever{G3739} shall{G1209} not{G3362} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} your{G5216} words{G3056}, when ye depart out{G1831}{(G5740)} of that{G1565} house{G3614} or{G2228} city{G4172}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G2868} of your{G5216} feet{G4228}. (kjv-strongs#)

Mat 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. (kjv)

======= Matthew 10:15 ============

Matthew 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.(asv)

Matthew 10:15 Quả thật, ta nói cùng các người, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.(VN)

Matthew 10:15 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} and{G2532} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Matthew 10:16 ============

Matthew 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.(asv)

Matthew 10:16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.(VN)

Matthew 10:16 Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649} you{G5209} forth{G649}{(G5719)} as{G5613} sheep{G4263} in{G1722} the midst{G3319} of wolves{G3074}: be ye{G1096}{(G5737)} therefore{G3767} wise{G5429} as{G5613} serpents{G3789}, and{G2532} harmless{G185} as{G5613} doves{G4058}. (kjv-strongs#)

Mat 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. (kjv)

======= Matthew 10:17 ============

Matthew 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;(asv)

Matthew 10:17 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội;(VN)

Matthew 10:17 But{G1161} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} men{G444}: for{G1063} they will deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} the councils{G4892}, and{G2532} they will scourge{G3146}{(G5692)} you{G5209} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}; (kjv-strongs#)

Mat 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues; (kjv)

======= Matthew 10:18 ============

Matthew 10:18 yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.(asv)

Matthew 10:18 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại.(VN)

Matthew 10:18 And{G2532} ye shall be brought{G71}{(G5701)} before{G1909} governors{G2232} and{G2532}{G1161} kings{G935} for my{G1752} sake{G1700}, for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846} and{G2532} the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 10:19 ============

Matthew 10:19 But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.(asv)

Matthew 10:19 Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.(VN)

Matthew 10:19 But{G1161} when{G3752} they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5725)}, take{G3309} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} how{G4459} or{G2228} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5661)}: for{G1063} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213} in{G1722} that same{G1565} hour{G5610} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. (kjv)

======= Matthew 10:20 ============

Matthew 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you.(asv)

Matthew 10:20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.(VN)

Matthew 10:20 For{G1063} it is{G2075}{(G5748)} not{G3756} ye{G5210} that speak{G2980}{(G5723)}, but{G235} the Spirit{G4151} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} speaketh{G2980}{(G5723)} in{G1722} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. (kjv)

======= Matthew 10:21 ============

Matthew 10:21 And brother shall deliver up brother to death, and the father his child: and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.(asv)

Matthew 10:21 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi.(VN)

Matthew 10:21 And{G1161} the brother{G80} shall deliver up{G3860}{(G5692)} the brother{G80} to{G1519} death{G2288}, and{G2532} the father{G3962} the child{G5043}: and{G2532} the children{G5043} shall rise up{G1881}{(G5695)} against{G1909} their parents{G1118}, and{G2532} cause{G2289} them{G846} to be put to death{G2289}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. (kjv)

======= Matthew 10:22 ============

Matthew 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Matthew 10:22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.(VN)

Matthew 10:22 And{G2532} ye shall{G2071}{(G5704)} be hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} men for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}: but{G1161} he that{G3778} endureth{G5278}{(G5660)} to{G1519} the end{G5056} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved. (kjv)

======= Matthew 10:23 ============

Matthew 10:23 But when they persecute you in this city, flee into the next: for verily I say unto you, Ye shall not have gone through the cities of Israel, till the Son of man be come.(asv)

Matthew 10:23 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.(VN)

Matthew 10:23 But{G1161} when{G3752} they persecute{G1377}{(G5725)} you{G5209} in{G1722} this{G5026} city{G4172}, flee ye{G5343}{(G5720)} into{G1519} another{G243}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G5055} not{G3364} have gone over{G5055}{(G5661)} the cities{G4172} of Israel{G2474}, till{G2193} the Son{G5207} of man{G444} be{G302} come{G2064}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come. (kjv)

======= Matthew 10:24 ============

Matthew 10:24 A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.(asv)

Matthew 10:24 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ.(VN)

Matthew 10:24 The disciple{G3101} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} above{G5228} his master{G1320}, nor{G3761} the servant{G1401} above{G5228} his{G846} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord. (kjv)

======= Matthew 10:25 ============

Matthew 10:25 It is enough for the disciple that he be as his teacher, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more them of his household!(asv)

Matthew 10:25 Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!(VN)

Matthew 10:25 It is enough{G713} for the disciple{G3101} that{G2443} he be{G1096}{(G5638)} as{G5613} his{G846} master{G1320}, and{G2532} the servant{G1401} as{G5613} his{G846} lord{G2962}. If{G1487} they have called{G2564}{(G5656)} the master of the house{G3617} Beelzebub{G954}, how much{G4214} more{G3123} shall they call them of his{G846} household{G3615}? (kjv-strongs#)

Mat 10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? (kjv)

======= Matthew 10:26 ============

Matthew 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.(asv)

Matthew 10:26 Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết.(VN)

Matthew 10:26 Fear{G5399}{(G5676)} them{G846} not{G3361} therefore{G3767}: for{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} covered{G2572}{(G5772)}, that{G3739} shall{G601} not{G3756} be revealed{G601}{(G5701)}; and{G2532} hid{G2927}, that{G3739} shall{G1097} not{G3756} be known{G1097}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known. (kjv)

======= Matthew 10:27 ============

Matthew 10:27 What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops.(asv)

Matthew 10:27 Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.(VN)

Matthew 10:27 What{G3739} I tell{G3004}{(G5719)} you{G5213} in{G1722} darkness{G4653}, that speak ye{G2036}{(G5628)} in{G1722} light{G5457}: and{G2532} what{G3739} ye hear{G191}{(G5719)} in{G1519} the ear{G3775}, that preach ye{G2784}{(G5657)} upon{G1909} the housetops{G1430}. (kjv-strongs#)

Mat 10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. (kjv)

======= Matthew 10:28 ============

Matthew 10:28 And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.(asv)

Matthew 10:28 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.(VN)

Matthew 10:28 And{G2532} fear{G5399}{(G5676)}{G575} not{G3361} them which{G3588} kill{G615}{(G5723)} the body{G4983}, but{G1161} are{G1410} not{G3361} able{G1410}{(G5740)} to kill{G615}{(G5658)} the soul{G5590}: but{G1161} rather{G3123} fear{G5399}{(G5676)} him which{G3588} is able{G1410}{(G5740)} to destroy{G622}{(G5658)} both{G2532} soul{G5590} and{G2532} body{G4983} in{G1722} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. (kjv)

======= Matthew 10:29 ============

Matthew 10:29 Are not two sparrows sold for a penny? and not one of them shall fall on the ground without your Father:(asv)

Matthew 10:29 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.(VN)

Matthew 10:29 Are{G4453} not{G3780} two{G1417} sparrows{G4765} sold{G4453}{(G5743)} for a farthing{G787}? and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} shall{G4098} not{G3756} fall{G4098}{(G5695)} on{G1909} the ground{G1093} without{G427} your{G5216} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father. (kjv)

======= Matthew 10:30 ============

Matthew 10:30 but the very hairs of your head are all numbered.(asv)

Matthew 10:30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.(VN)

Matthew 10:30 But{G1161} the very{G2532} hairs{G2359} of your{G5216} head{G2776} are{G1526}{(G5748)} all{G3956} numbered{G705}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:30 But the very hairs of your head are all numbered. (kjv)

======= Matthew 10:31 ============

Matthew 10:31 Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.(asv)

Matthew 10:31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.(VN)

Matthew 10:31 Fear ye{G5399}{(G5676)} not{G3361} therefore{G3767}, ye{G5210} are of more value{G1308}{(G5719)} than many{G4183} sparrows{G4765}. (kjv-strongs#)

Mat 10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. (kjv)

======= Matthew 10:32 ============

Matthew 10:32 Every one therefore who shall confess me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 10:32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;(VN)

Matthew 10:32 Whosoever{G3956}{G3748} therefore{G3767} shall confess{G3670}{(G5692)}{G1722} me{G1698} before{G1715} men{G444},{G1722} him{G846} will I confess{G3670}{(G5692)} also{G2504} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:33 ============

Matthew 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 10:33 còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.(VN)

Matthew 10:33 But{G1161} whosoever{G3748} shall{G302} deny{G720}{(G5667)} me{G3165} before{G1715} men{G444}, him{G846} will I also{G2504} deny{G720}{(G5695)} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:34 ============

Matthew 10:34 Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.(asv)

Matthew 10:34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.(VN)

Matthew 10:34 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515} on{G1909} earth{G1093}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515}, but{G235} a sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. (kjv)

======= Matthew 10:35 ============

Matthew 10:35 For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law:(asv)

Matthew 10:35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;(VN)

Matthew 10:35 For{G1063} I am come{G2064}{(G5627)} to set{G1369} a man{G444} at variance{G1369}{(G5658)} against{G2596} his{G846} father{G3962}, and{G2532} the daughter{G2364} against{G2596} her{G846} mother{G3384}, and{G2532} the daughter in law{G3565} against{G2596} her{G846} mother in law{G3994}. (kjv-strongs#)

Mat 10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. (kjv)

======= Matthew 10:36 ============

Matthew 10:36 and a man's foes [shall be] they of his own household.(asv)

Matthew 10:36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.(VN)

Matthew 10:36 And{G2532} a man's{G444} foes{G2190} shall be they of his own{G846} household{G3615}. (kjv-strongs#)

Mat 10:36 And a man's foes shall be they of his own household. (kjv)

======= Matthew 10:37 ============

Matthew 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.(asv)

Matthew 10:37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;(VN)

Matthew 10:37 He that loveth{G5368}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}: and{G2532} he that loveth{G5368}{(G5723)} son{G5207} or{G2228} daughter{G2364} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:38 ============

Matthew 10:38 And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.(asv)

Matthew 10:38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.(VN)

Matthew 10:38 And{G2532} he{G3739} that taketh{G2983}{(G5719)} not{G3756} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} followeth{G190}{(G5719)} after{G3694} me{G3450}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:39 ============

Matthew 10:39 He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.(asv)

Matthew 10:39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.(VN)

Matthew 10:39 He that findeth{G2147}{(G5631)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G2532} he that loseth{G622}{(G5660)} his{G846} life{G5590} for my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 10:40 ============

Matthew 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.(asv)

Matthew 10:40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.(VN)

Matthew 10:40 He that receiveth{G1209}{(G5740)} you{G5209} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}, and{G2532} he that receiveth{G1209}{(G5740)} me{G1691} receiveth{G1209}{(G5736)} him that sent{G649}{(G5660)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. (kjv)

======= Matthew 10:41 ============

Matthew 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward: and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.(asv)

Matthew 10:41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.(VN)

Matthew 10:41 He that receiveth{G1209}{(G5740)} a prophet{G4396} in{G1519} the name{G3686} of a prophet{G4396} shall receive{G2983}{(G5695)} a prophet's{G4396} reward{G3408}; and{G2532} he that receiveth{G2983}{(G5695)} a righteous man{G1342} in{G1519} the name{G3686} of a righteous man{G1342} shall receive{G1209}{(G5740)} a righteous man's{G1342} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (kjv)

======= Matthew 10:42 ============

Matthew 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily I say unto you he shall in no wise lose his reward.(asv)

Matthew 10:42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.(VN)

Matthew 10:42 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall give to drink{G4222}{(G5661)} unto one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} a cup{G4221} of cold{G5593} water only{G3440} in{G1519} the name{G3686} of a disciple{G3101}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, he shall in no wise{G3364} lose{G622}{(G5661)} his{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.(kjv)

======= Matthew 11:1 ============

Matthew 11:1 And it came to pass when Jesus had finished commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and preach in their cities.(asv)

Matthew 11:1 Vả, Ðức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó.(VN)

Matthew 11:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had made an end{G5055}{(G5656)} of commanding{G1299}{(G5723)} his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he departed{G3327}{(G5627)} thence{G1564} to teach{G1321}{(G5721)} and{G2532} to preach{G2784}{(G5721)} in{G1722} their{G846} cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. (kjv)

======= Matthew 11:2 ============

Matthew 11:2 Now when John heard in the prison the works of the Christ, he sent by his disciples(asv)

Matthew 11:2 Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng:(VN)

Matthew 11:2 Now{G1161} when John{G2491} had heard{G191}{(G5660)} in{G1722} the prison{G1201} the works{G2041} of Christ{G5547}, he sent{G3992}{(G5660)} two{G1417} of his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, (kjv)

======= Matthew 11:3 ============

Matthew 11:3 and said unto him, Art thou he that cometh, or look we for another?(asv)

Matthew 11:3 Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?(VN)

Matthew 11:3 And said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} he that should come{G2064}{(G5740)}, or{G2228} do we look{G4328}{(G5719)} for another{G2087}? (kjv-strongs#)

Mat 11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? (kjv)

======= Matthew 11:4 ============

Matthew 11:4 And Jesus answered and said unto them, Go and tell John the things which ye hear and see:(asv)

Matthew 11:4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy:(VN)

Matthew 11:4 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5679)} and shew{G518} John{G2491} again{G518}{(G5657)} those things which{G3739} ye do hear{G191}{(G5719)} and{G2532} see{G991}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 11:4 Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: (kjv)

======= Matthew 11:5 ============

Matthew 11:5 the blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good tidings preached to them.(asv)

Matthew 11:5 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.(VN)

Matthew 11:5 The blind{G5185} receive their sight{G308}{(G5719)}, and{G2532} the lame{G5560} walk{G4043}{(G5719)}, the lepers{G3015} are cleansed{G2511}{(G5743)}, and{G2532} the deaf{G2974} hear{G191}{(G5719)}, the dead{G3498} are raised up{G1453}{(G5743)}, and{G2532} the poor{G4434} have the gospel preached to them{G2097}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. (kjv)

======= Matthew 11:6 ============

Matthew 11:6 And blessed is he, whosoever shall find no occasion of stumbling in me.(asv)

Matthew 11:6 Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!(VN)

Matthew 11:6 And{G2532} blessed{G3107} is{G2076}{(G5748)} he, whosoever{G3739} shall{G4624} not{G3362} be offended{G4624}{(G5686)} in{G1722} me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. (kjv)

======= Matthew 11:7 ============

Matthew 11:7 And as these went their way, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to behold? a reed shaken with the wind?(asv)

Matthew 11:7 Khi họ ra về, Ðức Chúa Jêsus mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng?(VN)

Matthew 11:7 And{G1161} as{G5130} they departed{G4198}{(G5740)}, Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to say{G3004}{(G5721)} unto the multitudes{G3793} concerning{G4012} John{G2491}, What{G5101} went ye{G1831}{(G5627)} out into{G1519} the wilderness{G2048} to see{G2300}{(G5664)}? A reed{G2563} shaken{G4531}{(G5746)} with{G5259} the wind{G417}? (kjv-strongs#)

Mat 11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? (kjv)

======= Matthew 11:8 ============

Matthew 11:8 But what went ye out to see? a man clothed in soft [raiment] ? Behold, they that wear soft [raiment] are in kings' houses.(asv)

Matthew 11:8 Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua.(VN)

Matthew 11:8 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A man{G444} clothed{G294}{(G5772)} in{G1722} soft{G3120} raiment{G2440}? behold{G2400}{(G5628)}, they that wear{G5409}{(G5723)} soft{G3120} clothing are{G1526}{(G5748)} in{G1722} kings{G935}' houses{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. (kjv)

======= Matthew 11:9 ============

Matthew 11:9 But wherefore went ye out? to see a prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.(asv)

Matthew 11:9 Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa.(VN)

Matthew 11:9 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A prophet{G4396}? yea{G3483}, I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, and{G2532} more{G4055} than a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet. (kjv)

======= Matthew 11:10 ============

Matthew 11:10 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way before thee.(asv)

Matthew 11:10 Ấy vì người đó mà có chép rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, Ðặng dọn đường sẵn cho con đi.(VN)

Matthew 11:10 For{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} he, of{G4012} whom{G3739} it is written{G1125}{(G5769)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Matthew 11:11 ============

Matthew 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not arisen a greater than John the Baptist: yet he that is but little in the kingdom of heaven is greater than he.(asv)

Matthew 11:11 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.(VN)

Matthew 11:11 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Among{G1722} them that are born{G1084} of women{G1135} there hath{G1453} not{G3756} risen{G1453}{(G5769)} a greater than{G3187} John{G2491} the Baptist{G910}: notwithstanding{G1161} he that is least{G3398} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} he{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. (kjv)

======= Matthew 11:12 ============

Matthew 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and men of violence take it by force.(asv)

Matthew 11:12 Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.(VN)

Matthew 11:12 And{G1161} from{G575} the days{G2250} of John{G2491} the Baptist{G910} until{G2193} now{G737} the kingdom{G932} of heaven{G3772} suffereth violence{G971}{(G5743)}, and{G2532} the violent{G973} take{G726} it{G846} by force{G726}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. (kjv)

======= Matthew 11:13 ============

Matthew 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.(asv)

Matthew 11:13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng.(VN)

Matthew 11:13 For{G1063} all{G3956} the prophets{G4396} and{G2532} the law{G3551} prophesied{G4395}{(G5656)} until{G2193} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mat 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John. (kjv)

======= Matthew 11:14 ============

Matthew 11:14 And if ye are willing to receive [it], this is Elijah, that is to come.(asv)

Matthew 11:14 Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.(VN)

Matthew 11:14 And{G2532} if{G1487} ye will{G2309}{(G5719)} receive{G1209}{(G5664)} it, this{G846} is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}, which{G3588} was for{G3195}{(G5723)} to come{G2064}{(G5738)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. (kjv)

======= Matthew 11:15 ============

Matthew 11:15 He that hath ears to hear, let him hear.(asv)

Matthew 11:15 Ai có tai mà nghe, hãy nghe.(VN)

Matthew 11:15 He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:15 He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 11:16 ============

Matthew 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the marketplaces, who call unto their fellows(asv)

Matthew 11:16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình,(VN)

Matthew 11:16 But{G1161} whereunto{G5101} shall I liken{G3666}{(G5692)} this{G5026} generation{G1074}? It is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto children{G3808} sitting{G2521}{(G5740)} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} calling{G4377}{(G5723)} unto their{G846} fellows{G2083}, (kjv-strongs#)

Mat 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, (kjv)

======= Matthew 11:17 ============

Matthew 11:17 and say, We piped unto you, and ye did not dance; we wailed, and ye did not mourn.(asv)

Matthew 11:17 mà rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc.(VN)

Matthew 11:17 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, We have piped{G832}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G3738} not{G3756} danced{G3738}{(G5662)}; we have mourned{G2354}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G2875} not{G3756} lamented{G2875}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. (kjv)

======= Matthew 11:18 ============

Matthew 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon.(asv)

Matthew 11:18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám.(VN)

Matthew 11:18 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} neither{G3383} eating{G2068}{(G5723)} nor{G3383} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, He hath{G2192}{(G5719)} a devil{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. (kjv)

======= Matthew 11:19 ============

Matthew 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners! And wisdom is justified by her [ works.(asv)

Matthew 11:19 Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.(VN)

Matthew 11:19 The Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} eating{G2068}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, Behold{G2400}{(G5628)} a man{G444} gluttonous{G5314}, and{G2532} a winebibber{G3630}, a friend{G5384} of publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}. But{G2532} wisdom{G4678} is justified{G1344}{(G5681)} of{G575} her{G846} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. (kjv)

======= Matthew 11:20 ============

Matthew 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not.(asv)

Matthew 11:20 Vì dân các thành mà Ðức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng:(VN)

Matthew 11:20 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to upbraid{G3679}{(G5721)} the cities{G4172} wherein{G1722}{G3739} most{G4118} of his{G846} mighty works{G1411} were done{G1096}{(G5633)}, because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mat 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not: (kjv)

======= Matthew 11:21 ============

Matthew 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which were done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.(asv)

Matthew 11:21 Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi.(VN)

Matthew 11:21 Woe{G3759} unto thee{G4671}, Chorazin{G5523}! woe{G3759} unto thee{G4671}, Bethsaida{G966}! for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} were done{G1096}{(G5637)} in{G1722} you{G5213}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, they would have repented{G3340}{(G5656)} long ago{G302}{G3819} in{G1722} sackcloth{G4526} and{G2532} ashes{G4700}. (kjv-strongs#)

Mat 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. (kjv)

======= Matthew 11:22 ============

Matthew 11:22 But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you.(asv)

Matthew 11:22 Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay.(VN)

Matthew 11:22 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605} at{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. (kjv)

======= Matthew 11:23 ============

Matthew 11:23 And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt go down unto Hades: for if the mighty works had been done in Sodom which were done in thee, it would have remained until this day.(asv)

Matthew 11:23 Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay.(VN)

Matthew 11:23 And{G2532} thou{G4771}, Capernaum{G2584}, which{G3588} art exalted{G5312}{(G5685)} unto{G2193} heaven{G3772}, shalt be brought down{G2601}{(G5701)} to{G2193} hell{G86}: for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} have been done{G1096}{(G5637)} in{G1722} thee{G4671}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Sodom{G4670}, it would have remained{G302}{G3306}{(G5656)} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. (kjv)

======= Matthew 11:24 ============

Matthew 11:24 But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.(asv)

Matthew 11:24 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.(VN)

Matthew 11:24 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} it shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. (kjv)

======= Matthew 11:25 ============

Matthew 11:25 At that season Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes: [(asv)

Matthew 11:25 Lúc đó, Ðức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.(VN)

Matthew 11:25 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I thank{G1843}{(G5731)} thee{G4671}, O Father{G3962}, Lord{G2962} of heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093}, because{G3754} thou hast hid{G613}{(G5656)} these things{G5023} from{G575} the wise{G4680} and{G2532} prudent{G4908}, and{G2532} hast revealed{G601}{(G5656)} them{G846} unto babes{G3516}. (kjv-strongs#)

Mat 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. (kjv)

======= Matthew 11:26 ============

Matthew 11:26 yea, Father, for so it was well-pleasing in thy sight.(asv)

Matthew 11:26 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.(VN)

Matthew 11:26 Even so{G3483}, Father{G3962}: for{G3754} so{G3779} it seemed{G1096}{(G5633)} good{G2107} in thy{G4675} sight{G1715}. (kjv-strongs#)

Mat 11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight. (kjv)

======= Matthew 11:27 ============

Matthew 11:27 All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth the Son, save the Father; neither doth any know the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal [him] .(asv)

Matthew 11:27 Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.(VN)

Matthew 11:27 All things{G3956} are delivered{G3860}{(G5681)} unto me{G3427} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}: and{G2532} no man{G3762} knoweth{G1921}{(G5719)} the Son{G5207}, but{G1508} the Father{G3962}; neither{G3761} knoweth{G1921}{(G5719)} any man{G5100} the Father{G3962}, save{G1508} the Son{G5207}, and he{G2532} to{G3739} whomsoever{G1437} the Son{G5207} will{G1014}{(G5741)} reveal{G601}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. (kjv)

======= Matthew 11:28 ============

Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.(asv)

Matthew 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.(VN)

Matthew 11:28 Come{G1205}{(G5773)} unto{G4314} me{G3165}, all{G3956} ye that labour{G2872}{(G5723)} and{G2532} are heavy laden{G5412}{(G5772)}, and I{G2504} will give{G373} you{G5209} rest{G373}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (kjv)

======= Matthew 11:29 ============

Matthew 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.(asv)

Matthew 11:29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.(VN)

Matthew 11:29 Take{G142}{(G5657)} my{G3450} yoke{G2218} upon{G1909} you{G5209}, and{G2532} learn{G3129}{(G5628)} of{G575} me{G1700}; for{G3754} I am{G1510}{(G5748)} meek{G4235} and{G2532} lowly{G5011} in heart{G2588}: and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)} rest{G372} unto your{G5216} souls{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. (kjv)

======= Matthew 11:30 ============

Matthew 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(asv)

Matthew 11:30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.(VN)

Matthew 11:30 For{G1063} my{G3450} yoke{G2218} is easy{G5543}, and{G2532} my{G3450} burden{G5413} is{G2076}{(G5748)} light{G1645}. (kjv-strongs#)

Mat 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(kjv)

======= Matthew 12:1 ============

Matthew 12:1 At that season Jesus went on the sabbath day through the grainfields; and his disciples were hungry and began to pluck ears and to eat.(asv)

Matthew 12:1 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn.(VN)

Matthew 12:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} went{G4198}{(G5675)} on the sabbath day{G4521} through{G1223} the corn{G4702}; and{G1161} his{G846} disciples{G3101} were an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to pluck{G5089}{(G5721)} the ears of corn{G4719}, and{G2532} to eat{G2068}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn and to eat. (kjv)

======= Matthew 12:2 ============

Matthew 12:2 But the Pharisees, when they saw it, said unto him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do upon the sabbath.(asv)

Matthew 12:2 Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.(VN)

Matthew 12:2 But{G1161} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} disciples{G3101} do{G4160}{(G5719)} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} upon{G1722} the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:3 ============

Matthew 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;(asv)

Matthew 12:3 Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Ða-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao?(VN)

Matthew 12:3 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he{G846} was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} they{G3326} that were with him{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him; (kjv)

======= Matthew 12:4 ============

Matthew 12:4 how he entered into the house of God, and ate the showbread, which it was not lawful for him to eat, neither for them that were with him, but only for the priests?(asv)

Matthew 12:4 tức là vua vào đền Ðức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ.(VN)

Matthew 12:4 How{G4459} he entered into{G1525}{(G5627)}{G1519} the house{G3624} of God{G2316}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} was{G2258}{(G5713)} not{G3756} lawful{G1832}{(G5752)} for him{G846} to eat{G5315}{(G5629)}, neither for{G3761} them which{G3326} were with him{G846}, but{G1508} only{G3441} for the priests{G2409}? (kjv-strongs#)

Mat 12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests? (kjv)

======= Matthew 12:5 ============

Matthew 12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath day the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?(asv)

Matthew 12:5 Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao?(VN)

Matthew 12:5 Or{G2228} have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the law{G3551}, how that{G3754} on the sabbath days{G4521} the priests{G2409} in{G1722} the temple{G2411} profane{G953}{(G5719)} the sabbath{G4521}, and{G2532} are{G1526}{(G5748)} blameless{G338}? (kjv-strongs#)

Mat 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless? (kjv)

======= Matthew 12:6 ============

Matthew 12:6 But I say unto you, that one greater than the temple is here.(asv)

Matthew 12:6 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ.(VN)

Matthew 12:6 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in this place{G5602} is one{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple. (kjv)

======= Matthew 12:7 ============

Matthew 12:7 But if ye had known what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.(asv)

Matthew 12:7 Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội;(VN)

Matthew 12:7 But{G1161} if{G1487} ye had known{G1097}{(G5715)} what{G5101} this meaneth{G2076}{(G5748)}, I will have{G2309}{(G5719)} mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}, ye would{G302} not{G3756} have condemned{G2613}{(G5656)} the guiltless{G338}. (kjv-strongs#)

Mat 12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless. (kjv)

======= Matthew 12:8 ============

Matthew 12:8 For the Son of man is lord of the sabbath.(asv)

Matthew 12:8 vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.(VN)

Matthew 12:8 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} even{G2532} of the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:9 ============

Matthew 12:9 And he departed thence, and went into their synagogue:(asv)

Matthew 12:9 Ðức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội.(VN)

Matthew 12:9 And{G2532} when he was departed{G3327}{(G5631)} thence{G1564}, he went{G2064}{(G5627)} into{G1519} their{G846} synagogue{G4864}: (kjv-strongs#)

Mat 12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue: (kjv)

======= Matthew 12:10 ============

Matthew 12:10 and behold, a man having a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day? that they might accuse him.(asv)

Matthew 12:10 Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài.(VN)

Matthew 12:10 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} which had{G2192}{(G5723)} his hand{G5495} withered{G3584}. And{G2532} they asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} to heal{G2323}{(G5721)} on the sabbath days{G4521}? that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him. (kjv)

======= Matthew 12:11 ============

Matthew 12:11 And he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?(asv)

Matthew 12:11 Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao?(VN)

Matthew 12:11 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, What{G5101} man{G444} shall there be{G2071}{(G5704)} among{G1537} you{G5216}, that{G3739} shall have{G2192}{(G5692)} one{G1520} sheep{G4263}, and{G2532} if{G1437} it{G5124} fall{G1706}{(G5632)} into{G1519} a pit{G999} on the sabbath day{G4521}, will he{G2902} not{G3780} lay hold{G2902}{(G5692)} on it{G846}, and{G2532} lift it out{G1453}{(G5692)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out? (kjv)

======= Matthew 12:12 ============

Matthew 12:12 How much then is a man of more value than a sheep! Wherefore it is lawful to do good on the sabbath day.(asv)

Matthew 12:12 Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.(VN)

Matthew 12:12 How much{G4214} then{G3767} is a man{G444} better than{G1308}{(G5719)} a sheep{G4263}? Wherefore{G5620} it is lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} well{G2573} on the sabbath days{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days. (kjv)

======= Matthew 12:13 ============

Matthew 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, as the other.(asv)

Matthew 12:13 Ðoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia.(VN)

Matthew 12:13 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he to the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it forth{G1614}{(G5656)}; and{G2532} it was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199}, like as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other. (kjv)

======= Matthew 12:14 ============

Matthew 12:14 But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Matthew 12:14 Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài.(VN)

Matthew 12:14 Then{G1161} the Pharisees{G5330} went out{G1831}{(G5631)}, and held{G2983}{(G5627)} a council{G4824} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Matthew 12:15 ============

Matthew 12:15 And Jesus perceiving [it] withdrew from thence: and many followed him; and he healed them all,(asv)

Matthew 12:15 Song Ðức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả.(VN)

Matthew 12:15 But{G1161} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he withdrew himself{G402}{(G5656)} from thence{G1564}: and{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} all{G3956}; (kjv-strongs#)

Mat 12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all; (kjv)

======= Matthew 12:16 ============

Matthew 12:16 and charged them that they should not make him known:(asv)

Matthew 12:16 Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài;(VN)

Matthew 12:16 And{G2532} charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}: (kjv-strongs#)

Mat 12:16 And charged them that they should not make him known: (kjv)

======= Matthew 12:17 ============

Matthew 12:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 12:17 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:(VN)

Matthew 12:17 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 12:18 ============

Matthew 12:18 Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit upon him, And he shall declare judgment to the Gentiles.(asv)

Matthew 12:18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.(VN)

Matthew 12:18 Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} servant{G3816}, whom{G3739} I have chosen{G140}{(G5656)}; my{G3450} beloved{G27}, in{G1519} whom{G3739} my{G3450} soul{G5590} is well pleased{G2106}{(G5656)}: I will put{G5087}{(G5692)} my{G3450} spirit{G4151} upon{G1909} him{G846}, and{G2532} he shall shew{G518}{(G5692)} judgment{G2920} to the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 12:19 ============

Matthew 12:19 He shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.(asv)

Matthew 12:19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái.(VN)

Matthew 12:19 He shall{G2051} not{G3756} strive{G2051}{(G5692)}, nor{G3761} cry{G2905}{(G5692)}; neither{G3761} shall any man{G5100} hear{G191}{(G5692)} his{G846} voice{G5456} in{G1722} the streets{G4113}. (kjv-strongs#)

Mat 12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets. (kjv)

======= Matthew 12:20 ============

Matthew 12:20 A bruised reed shall he not break, And smoking flax shall he not quench, Till he send forth judgment unto victory.(asv)

Matthew 12:20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.(VN)

Matthew 12:20 A bruised{G4937}{(G5772)} reed{G2563} shall he{G2608} not{G3756} break{G2608}{(G5656)}, and{G2532} smoking{G5188}{(G5746)} flax{G3043} shall he{G4570} not{G3756} quench{G4570}{(G5692)}, till{G2193}{G302} he send forth{G1544}{(G5632)} judgment{G2920} unto{G1519} victory{G3534}. (kjv-strongs#)

Mat 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. (kjv)

======= Matthew 12:21 ============

Matthew 12:21 And in his name shall the Gentiles hope.(asv)

Matthew 12:21 Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.(VN)

Matthew 12:21 And{G2532} in{G1722} his{G846} name{G3686} shall{G1679} the Gentiles{G1484} trust{G1679}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:21 And in his name shall the Gentiles trust. (kjv)

======= Matthew 12:22 ============

Matthew 12:22 Then was brought unto him one possessed with a demon, blind and dumb: and he healed him, insomuch that the dumb man spake and saw.(asv)

Matthew 12:22 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Ðức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được.(VN)

Matthew 12:22 Then{G5119} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} one possessed with a devil{G1139}{(G5740)}, blind{G5185}, and{G2532} dumb{G2974}: and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} him{G846}, insomuch that{G5620} the blind{G5185} and{G2532} dumb{G2974} both{G2532} spake{G2980}{(G5721)} and{G2532} saw{G991}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. (kjv)

======= Matthew 12:23 ============

Matthew 12:23 And all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?(asv)

Matthew 12:23 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Ða-vít chăng?(VN)

Matthew 12:23 And{G2532} all{G3956} the people{G3793} were amazed{G1839}{(G5710)}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)}, Is{G2076}{(G5748)} not{G3385} this{G3778} the son{G5207} of David{G1138}? (kjv-strongs#)

Mat 12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David? (kjv)

======= Matthew 12:24 ============

Matthew 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.(asv)

Matthew 12:24 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.(VN)

Matthew 12:24 But{G1161} when the Pharisees{G5330} heard{G191}{(G5660)} it, they said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow doth{G1544} not{G3756} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, but{G1508} by{G1722} Beelzebub{G954} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 12:25 ============

Matthew 12:25 And knowing their thoughts he said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:(asv)

Matthew 12:25 Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.(VN)

Matthew 12:25 And{G1161} Jesus{G2424} knew{G1492}{(G5761)} their{G846} thoughts{G1761}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Every{G3956} kingdom{G932} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} is brought to desolation{G2049}{(G5743)}; and{G2532} every{G3956} city{G4172} or{G2228} house{G3614} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} shall{G2476} not{G3756} stand{G2476}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand: (kjv)

======= Matthew 12:26 ============

Matthew 12:26 and if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?(asv)

Matthew 12:26 Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư?(VN)

Matthew 12:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5719)} Satan{G4567}, he is divided{G3307}{(G5681)} against{G1909} himself{G1438}; how{G4459} shall{G2476} then{G3767} his{G846} kingdom{G932} stand{G2476}{(G5701)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand? (kjv)

======= Matthew 12:27 ============

Matthew 12:27 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.(asv)

Matthew 12:27 Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy.(VN)

Matthew 12:27 And{G2532} if{G1487} I{G1473} by{G1722} Beelzebub{G954} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, by{G1722} whom{G5101} do your{G5216} children{G5207} cast them out{G1544}{(G5719)}? therefore{G5124}{G1223} they{G846} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} judges{G2923}. (kjv-strongs#)

Mat 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges. (kjv)

======= Matthew 12:28 ============

Matthew 12:28 But if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.(asv)

Matthew 12:28 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Ðức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.(VN)

Matthew 12:28 But{G1161} if{G1487} I{G1473} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} by{G1722} the Spirit{G4151} of God{G2316}, then{G686} the kingdom{G932} of God{G2316} is come{G5348}{(G5656)} unto{G1909} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. (kjv)

======= Matthew 12:29 ============

Matthew 12:29 Or how can one enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ? and then he will spoil his house.(asv)

Matthew 12:29 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.(VN)

Matthew 12:29 Or{G2228} else how{G4459} can{G1410}{(G5736)} one{G5100} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and{G2532} spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}? and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house. (kjv)

======= Matthew 12:30 ============

Matthew 12:30 He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth.(asv)

Matthew 12:30 Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra.(VN)

Matthew 12:30 He that is{G5607}{(G5752)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} is{G2076}{(G5748)} against{G2596} me{G1700}; and{G2532} he that gathereth{G4863}{(G5723)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} scattereth abroad{G4650}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad. (kjv)

======= Matthew 12:31 ============

Matthew 12:31 Therefore I say unto you, Every sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.(asv)

Matthew 12:31 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Ðức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.(VN)

Matthew 12:31 Wherefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All manner of{G3956} sin{G266} and{G2532} blasphemy{G988} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}: but{G1161} the blasphemy{G988} against the Holy Ghost{G4151} shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. (kjv)

======= Matthew 12:32 ============

Matthew 12:32 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.(asv)

Matthew 12:32 Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.(VN)

Matthew 12:32 And{G2532} whosoever{G3739}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} a word{G3056} against{G2596} the Son{G5207} of man{G444}, it shall be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}: but{G3739} whosoever{G1161}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} against{G2596} the Holy{G40} Ghost{G4151}, it shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}, neither{G3777} in{G1722} this{G5129} world{G165}, neither{G3777} in{G1722} the world to come{G3195}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. (kjv)

======= Matthew 12:33 ============

Matthew 12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.(asv)

Matthew 12:33 Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây.(VN)

Matthew 12:33 Either{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} good{G2570}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} good{G2570}; or else{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} corrupt{G4550}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} corrupt{G4550}: for{G1063} the tree{G1186} is known{G1097}{(G5743)} by{G1537} his fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. (kjv)

======= Matthew 12:34 ============

Matthew 12:34 Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.(asv)

Matthew 12:34 Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.(VN)

Matthew 12:34 O generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G1410}{(G5736)}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, speak{G2980}{(G5721)} good things{G18}? for{G1063} out of{G1537} the abundance{G4051} of the heart{G2588} the mouth{G4750} speaketh{G2980}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. (kjv)

======= Matthew 12:35 ============

Matthew 12:35 The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.(asv)

Matthew 12:35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác.(VN)

Matthew 12:35 A good{G18} man{G444} out of{G1537} the good{G18} treasure{G2344} of the heart{G2588} bringeth forth{G1544}{(G5719)} good things{G18}: and{G2532} an evil{G4190} man{G444} out of{G1537} the evil{G4190} treasure{G2344} bringeth forth{G1544}{(G5719)} evil things{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. (kjv)

======= Matthew 12:36 ============

Matthew 12:36 And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.(asv)

Matthew 12:36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;(VN)

Matthew 12:36 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} every{G3956} idle{G692} word{G4487} that{G3739}{G1437} men{G444} shall speak{G2980}{(G5661)}, they shall give{G591}{(G5692)} account{G3056} thereof{G4012}{G846} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}. (kjv-strongs#)

Mat 12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. (kjv)

======= Matthew 12:37 ============

Matthew 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.(asv)

Matthew 12:37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.(VN)

Matthew 12:37 For{G1063} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be justified{G1344}{(G5701)}, and{G2532} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be condemned{G2613}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. (kjv)

======= Matthew 12:38 ============

Matthew 12:38 Then certain of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we would see a sign from thee.(asv)

Matthew 12:38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.(VN)

Matthew 12:38 Then{G5119} certain{G5100} of the scribes{G1122} and{G2532} of the Pharisees{G5330} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we would{G2309}{(G5719)} see{G1492}{(G5629)} a sign{G4592} from{G575} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. (kjv)

======= Matthew 12:39 ============

Matthew 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet:(asv)

Matthew 12:39 Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na.(VN)

Matthew 12:39 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, An evil{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} to it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}: (kjv-strongs#)

Mat 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas: (kjv)

======= Matthew 12:40 ============

Matthew 12:40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.(asv)

Matthew 12:40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.(VN)

Matthew 12:40 For{G1063} as{G5618} Jonas{G2495} was{G2258}{(G5713)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the whale's{G2785} belly{G2836}; so{G3779} shall the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the heart{G2588} of the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. (kjv)

======= Matthew 12:41 ============

Matthew 12:41 The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.(asv)

Matthew 12:41 Ðến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na!(VN)

Matthew 12:41 The men{G435} of Nineveh{G3536} shall rise{G450}{(G5698)} in{G1722} judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} at{G1519} the preaching{G2782} of Jonas{G2495}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Jonas{G2495} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here. (kjv)

======= Matthew 12:42 ============

Matthew 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.(asv)

Matthew 12:42 Ðến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!(VN)

Matthew 12:42 The queen{G938} of the south{G3558} shall rise up{G1453}{(G5701)} in{G1722} the judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: for{G3754} she came{G2064}{(G5627)} from{G1537} the uttermost parts{G4009} of the earth{G1093} to hear{G191}{(G5658)} the wisdom{G4678} of Solomon{G4672}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Solomon{G4672} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here. (kjv)

======= Matthew 12:43 ============

Matthew 12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not.(asv)

Matthew 12:43 Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được;(VN)

Matthew 12:43 {G1161} When{G3752} the unclean{G169} spirit{G4151} is gone{G1831}{(G5632)} out of{G575} a man{G444}, he walketh{G1330}{(G5736)} through{G1223} dry{G504} places{G5117}, seeking{G2212}{(G5723)} rest{G372}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} none{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. (kjv)

======= Matthew 12:44 ============

Matthew 12:44 Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.(asv)

Matthew 12:44 rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế.(VN)

Matthew 12:44 Then{G5119} he saith{G3004}{(G5719)}, I will return{G1994}{(G5692)} into{G1519} my{G3450} house{G3624} from whence{G3606} I came out{G1831}{(G5627)}; and{G2532} when he is come{G2064}{(G5631)}, he findeth{G2147}{(G5719)} it empty{G4980}{(G5723)}, swept{G4563}{(G5772)}, and{G2532} garnished{G2885}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. (kjv)

======= Matthew 12:45 ============

Matthew 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation.(asv)

Matthew 12:45 Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.(VN)

Matthew 12:45 Then{G5119} goeth he{G4198}{(G5736)}, and{G2532} taketh{G3880}{(G5719)} with{G3326} himself{G1438} seven{G2033} other{G2087} spirits{G4151} more wicked{G4191} than himself{G1438}, and{G2532} they enter in{G1525}{(G5631)} and dwell{G2730}{(G5719)} there{G1563}: and{G2532} the last{G2078} state of that{G1565} man{G444} is{G1096}{(G5736)} worse than{G5501} the first{G4413}. Even so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} also{G2532} unto this{G5026} wicked{G4190} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. (kjv)

======= Matthew 12:46 ============

Matthew 12:46 While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.(asv)

Matthew 12:46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.(VN)

Matthew 12:46 While{G2089} he{G846} yet{G1161} talked{G2980}{(G5723)} to the people{G3793}, behold{G2400}{(G5628)}, his mother{G3384} and{G2532} his{G846} brethren{G80} stood{G2476}{(G5715)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. (kjv)

======= Matthew 12:47 ============

Matthew 12:47 And one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, seeking to speak to thee.(asv)

Matthew 12:47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.(VN)

Matthew 12:47 Then{G1161} one{G5100} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} stand{G2476}{(G5758)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. (kjv)

======= Matthew 12:48 ============

Matthew 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?(asv)

Matthew 12:48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?(VN)

Matthew 12:48 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him that told{G2036}{(G5631)} him{G846}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}? and{G2532} who{G5101} are{G1526}{(G5748)} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mat 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren? (kjv)

======= Matthew 12:49 ============

Matthew 12:49 And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Matthew 12:49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!(VN)

Matthew 12:49 And{G2532} he stretched forth{G1614}{(G5660)} his{G846} hand{G5495} toward{G1909} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)}, Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mat 12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Matthew 12:50 ============

Matthew 12:50 For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.(asv)

Matthew 12:50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.(VN)

Matthew 12:50 For{G1063} whosoever{G3748}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, the same{G846} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.(kjv)

======= Matthew 13:1 ============

Matthew 13:1 On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.(asv)

Matthew 13:1 Cũng ngày ấy, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển.(VN)

Matthew 13:1 {G1161} The same{G1722}{G1565} day{G2250} went{G1831}{(G5631)} Jesus{G2424} out of{G575} the house{G3614}, and sat{G2521}{(G5711)} by{G3844} the sea side{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side. (kjv)

======= Matthew 13:2 ============

Matthew 13:2 And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.(asv)

Matthew 13:2 Ðoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ.(VN)

Matthew 13:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} were gathered together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846}, so that{G5620} he{G846} went{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} stood{G2476}{(G5715)} on{G1909} the shore{G123}. (kjv-strongs#)

Mat 13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore. (kjv)

======= Matthew 13:3 ============

Matthew 13:3 And he spake to them many things in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow;(asv)

Matthew 13:3 Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo.(VN)

Matthew 13:3 And{G2532} he spake{G2980}{(G5656)} many things{G4183} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, saying{G3004}{(G5723)}, Behold{G2400}{(G5628)}, a sower{G4687}{(G5723)} went forth{G1831}{(G5627)} to sow{G4687}{(G5721)}; (kjv-strongs#)

Mat 13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow; (kjv)

======= Matthew 13:4 ============

Matthew 13:4 and as he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the birds came and devoured them:(asv)

Matthew 13:4 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn.(VN)

Matthew 13:4 And{G2532} when{G1722} he{G846} sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} seeds fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} them{G846} up{G2719}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up: (kjv)

======= Matthew 13:5 ============

Matthew 13:5 and others fell upon the rocky places, where they had not much earth: and straightway they sprang up, because they had no deepness of earth:(asv)

Matthew 13:5 Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên;(VN)

Matthew 13:5 Some{G1161}{G243} fell{G4098}{(G5627)} upon{G1909} stony places{G4075}, where{G3699} they had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}: and{G2532} forthwith{G2112} they sprung up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} deepness{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mat 13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth: (kjv)

======= Matthew 13:6 ============

Matthew 13:6 and when the sun was risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away.(asv)

Matthew 13:6 song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.(VN)

Matthew 13:6 And{G1161} when the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, they were scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, they withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away. (kjv)

======= Matthew 13:7 ============

Matthew 13:7 And others fell upon the thorns; and the thorns grew up and choked them:(asv)

Matthew 13:7 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.(VN)

Matthew 13:7 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1909} thorns{G173}; and{G2532} the thorns{G173} sprung up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G638}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them: (kjv)

======= Matthew 13:8 ============

Matthew 13:8 and others fell upon the good ground, and yielded fruit, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Matthew 13:8 Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.(VN)

Matthew 13:8 But{G1161} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} into{G1909} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} brought forth{G1325}{(G5707)} fruit{G2590}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixtyfold{G1835},{G1161} some{G3739} thirtyfold{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold. (kjv)

======= Matthew 13:9 ============

Matthew 13:9 He that hath ears, let him hear.(asv)

Matthew 13:9 Ai có tai, hãy nghe!(VN)

Matthew 13:9 Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:9 Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:10 ============

Matthew 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?(asv)

Matthew 13:10 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?(VN)

Matthew 13:10 And{G2532} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G1302} speakest thou{G2980}{(G5719)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mat 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? (kjv)

======= Matthew 13:11 ============

Matthew 13:11 And he answered and said unto them, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.(asv)

Matthew 13:11 Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết.(VN)

Matthew 13:11 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G3754} it is given{G1325}{(G5769)} unto you{G5213} to know{G1097}{(G5629)} the mysteries{G3466} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}, but{G1161} to them{G1565} it is{G1325} not{G3756} given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. (kjv)

======= Matthew 13:12 ============

Matthew 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Matthew 13:12 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.(VN)

Matthew 13:12 For{G1063} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have more abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken away{G142}{(G5701)} even{G2532} that{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. (kjv)

======= Matthew 13:13 ============

Matthew 13:13 Therefore speak I to them in parables; because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand.(asv)

Matthew 13:13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.(VN)

Matthew 13:13 Therefore{G1223}{G5124} speak I{G2980}{(G5719)} to them{G846} in{G1722} parables{G3850}: because{G3754} they seeing{G991}{(G5723)} see{G991}{(G5719)} not{G3756}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they hear{G191}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they understand{G4920}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand. (kjv)

======= Matthew 13:14 ============

Matthew 13:14 And unto them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall in no wise understand; And seeing ye shall see, and shall in no wise perceive:(asv)

Matthew 13:14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi.(VN)

Matthew 13:14 And{G2532} in{G1909} them{G846} is fulfilled{G378}{(G5743)} the prophecy{G4394} of Esaias{G2268}, which{G3588} saith{G3004}{(G5723)}, By hearing{G189} ye shall hear{G191}{(G5692)}, and{G2532} shall{G4920} not{G3364} understand{G4920}{(G5655)}; and{G2532} seeing{G991}{(G5723)} ye shall see{G991}{(G5692)}, and{G2532} shall{G1492} not{G3364} perceive{G1492}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive: (kjv)

======= Matthew 13:15 ============

Matthew 13:15 For this people's heart is waxed gross, And their ears are dull of hearing, And their eyes they have closed; Lest haply they should perceive with their eyes, And hear with their ears, And understand with their heart, And should turn again, And I should heal them.(asv)

Matthew 13:15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Ðã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng.(VN)

Matthew 13:15 For{G1063} this{G5127} people's{G2992} heart{G2588} is waxed gross{G3975}{(G5681)}, and{G2532} their ears{G3775} are dull{G917} of hearing{G191}{(G5656)}, and{G2532} their{G846} eyes{G3788} they have closed{G2576}{(G5656)}; lest at any time{G3379} they should see{G1492}{(G5632)} with their eyes{G3788}, and{G2532} hear{G191}{(G5661)} with their ears{G3775}, and{G2532} should understand{G4920}{(G5632)} with their heart{G2588}, and{G2532} should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} I should heal{G2390}{(G5667)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. (kjv)

======= Matthew 13:16 ============

Matthew 13:16 But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.(asv)

Matthew 13:16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!(VN)

Matthew 13:16 But{G1161} blessed{G3107} are your{G5216} eyes{G3788}, for{G3754} they see{G991}{(G5719)}: and{G2532} your{G5216} ears{G3775}, for{G3754} they hear{G191}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear. (kjv)

======= Matthew 13:17 ============

Matthew 13:17 For verily I say unto you, that many prophets and righteous men desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.(asv)

Matthew 13:17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.(VN)

Matthew 13:17 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} prophets{G4396} and{G2532} righteous{G1342} men have desired{G1937}{(G5656)} to see{G1492}{(G5629)} those things which{G3739} ye see{G991}{(G5719)}, and{G2532} have{G1492} not{G3756} seen{G1492}{(G5627)} them; and{G2532} to hear{G191}{(G5658)} those things which{G3739} ye hear{G191}{(G5719)}, and{G2532} have{G191} not{G3756} heard{G191}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them. (kjv)

======= Matthew 13:18 ============

Matthew 13:18 Hear then ye the parable of the sower.(asv)

Matthew 13:18 Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì.(VN)

Matthew 13:18 Hear{G191}{(G5657)} ye{G5210} therefore{G3767} the parable{G3850} of the sower{G4687}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:18 Hear ye therefore the parable of the sower. (kjv)

======= Matthew 13:19 ============

Matthew 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, [then] cometh the evil [one], and snatcheth away that which hath been sown in his heart. This is he that was sown by the way side.(asv)

Matthew 13:19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.(VN)

Matthew 13:19 When any{G3956} one heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056} of the kingdom{G932}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it not{G3361}, then cometh{G2064}{(G5736)} the wicked{G4190} one, and{G2532} catcheth away{G726}{(G5719)} that which{G3588} was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. This{G3778} is{G2076}{(G5748)} he which received seed{G4687}{(G5651)} by{G3844} the way side{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side. (kjv)

======= Matthew 13:20 ============

Matthew 13:20 And he that was sown upon the rocky places, this is he that heareth the word, and straightway with joy receiveth it;(asv)

Matthew 13:20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;(VN)

Matthew 13:20 But{G1161} he that received the seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} stony places{G4075}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} he that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} anon{G2117} with{G3326} joy{G5479} receiveth{G2983}{(G5723)} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it; (kjv)

======= Matthew 13:21 ============

Matthew 13:21 yet hath he not root in himself, but endureth for a while; and when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway he stumbleth.(asv)

Matthew 13:21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.(VN)

Matthew 13:21 Yet{G1161} hath he{G2192}{(G5719)} not{G3756} root{G4491} in{G1722} himself{G1438}, but{G235} dureth{G2076}{(G5748)} for a while{G4340}: for{G1161} when tribulation{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} because{G1223} of the word{G3056}, by and by{G2117} he is offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. (kjv)

======= Matthew 13:22 ============

Matthew 13:22 And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.(asv)

Matthew 13:22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm và của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.(VN)

Matthew 13:22 He also{G1161} that received seed{G4687}{(G5651)} among{G1519} the thorns{G173} is{G2076}{(G5748)} he that{G3778} heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}; and{G2532} the care{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} he becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. (kjv)

======= Matthew 13:23 ============

Matthew 13:23 And he that was sown upon the good ground, this is he that heareth the word, and understandeth it; who verily beareth fruit, and bringeth forth, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Matthew 13:23 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.(VN)

Matthew 13:23 But{G1161} he that received seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} the good{G2570} ground{G1093} is{G2076}{(G5748)} he{G3778} that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it; which{G3739} also{G1211} beareth fruit{G2592}{(G5719)}, and{G2532} bringeth forth{G4160}{(G5719)}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixty{G1835},{G1161} some{G3739} thirty{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty. (kjv)

======= Matthew 13:24 ============

Matthew 13:24 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field:(asv)

Matthew 13:24 Ðức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.(VN)

Matthew 13:24 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is likened{G3666}{(G5681)} unto a man{G444} which sowed{G4687}{(G5723)}{(G5625)}{G4687}{(G5660)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:25 ============

Matthew 13:25 but while men slept, his enemy came and sowed tares also among the wheat, and went away.(asv)

Matthew 13:25 Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ th@¹ chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.(VN)

Matthew 13:25 But{G1161} while{G1722} men{G444} slept{G2518}{(G5721)}, his{G846} enemy{G2190} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} sowed{G4687}{(G5656)} tares{G2215} among{G303}{G3319} the wheat{G4621}, and{G2532} went his way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. (kjv)

======= Matthew 13:26 ============

Matthew 13:26 But when the blade sprang up and brought forth fruit, then appeared the tares also.(asv)

Matthew 13:26 Ðến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra.(VN)

Matthew 13:26 But{G1161} when{G3753} the blade{G5528} was sprung up{G985}{(G5656)}, and{G2532} brought forth{G4160}{(G5656)} fruit{G2590}, then{G5119} appeared{G5316}{(G5648)} the tares{G2215} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. (kjv)

======= Matthew 13:27 ============

Matthew 13:27 And the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? whence then hath it tares?(asv)

Matthew 13:27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?(VN)

Matthew 13:27 So{G1161} the servants{G1401} of the householder{G3617} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Sir{G2962}, didst{G4687} not{G3780} thou sow{G4687}{(G5656)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} thy{G4674} field{G68}? from whence{G4159} then{G3767} hath it{G2192}{(G5719)} tares{G2215}? (kjv-strongs#)

Mat 13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? (kjv)

======= Matthew 13:28 ============

Matthew 13:28 And he said unto them, An enemy hath done this. And the servants say unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?(asv)

Matthew 13:28 Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?(VN)

Matthew 13:28 {G1161} He said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, An enemy{G2190}{G444} hath done{G4160}{(G5656)} this{G5124}.{G1161} The servants{G1401} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Wilt thou{G2309}{(G5719)} then{G3767} that we go{G565}{(G5631)} and gather{G4816} them{G846} up{G4816}{(G5661)}? (kjv-strongs#)

Mat 13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? (kjv)

======= Matthew 13:29 ============

Matthew 13:29 But he saith, Nay; lest haply while ye gather up the tares, ye root up the wheat with them.(asv)

Matthew 13:29 Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng.(VN)

Matthew 13:29 But{G1161} he said{G5346}{(G5713)}, Nay{G3756}; lest{G3379} while ye gather up{G4816}{(G5723)} the tares{G2215}, ye root up{G1610}{(G5661)} also the wheat{G4621} with{G260} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. (kjv)

======= Matthew 13:30 ============

Matthew 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of the harvest I will say to the reapers, Gather up first the tares, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn.(asv)

Matthew 13:30 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trử lúa mì vào kho ta.(VN)

Matthew 13:30 Let{G863}{(G5628)} both{G297} grow together{G4885}{(G5745)} until{G3360} the harvest{G2326}: and{G2532} in{G1722} the time{G2540} of harvest{G2326} I will say{G2046}{(G5692)} to the reapers{G2327}, Gather ye together{G4816}{(G5657)} first{G4412} the tares{G2215}, and{G2532} bind{G1210}{(G5657)} them{G846} in{G1519} bundles{G1197} to{G4314} burn{G2618}{(G5658)} them{G846}: but{G1161} gather{G4863}{(G5628)} the wheat{G4621} into{G1519} my{G3450} barn{G596}. (kjv-strongs#)

Mat 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn. (kjv)

======= Matthew 13:31 ============

Matthew 13:31 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:(asv)

Matthew 13:31 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình;(VN)

Matthew 13:31 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} to a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739} a man{G444} took{G2983}{(G5631)}, and sowed{G4687}{(G5656)} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:32 ============

Matthew 13:32 which indeed is less than all seeds; but when it is grown, it is greater than the herbs, and becometh a tree, so that the birds of the heaven come and lodge in the branches thereof.(asv)

Matthew 13:32 hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.(VN)

Matthew 13:32 Which{G3739} indeed{G3303} is{G2076}{(G5748)} the least{G3398} of all{G3956} seeds{G4690}: but{G1161} when{G3752} it is grown{G837}{(G5686)}, it is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} among herbs{G3001}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} a tree{G1186}, so that{G5620} the birds{G4071} of the air{G3772} come{G2064}{(G5629)} and{G2532} lodge{G2681}{(G5721)} in{G1722} the branches{G2798} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. (kjv)

======= Matthew 13:33 ============

Matthew 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till it was all leavened.(asv)

Matthew 13:33 Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đờn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.(VN)

Matthew 13:33 Another{G243} parable{G3850} spake he{G2980}{(G5656)} unto them{G846}; The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto leaven{G2219}, which{G3739} a woman{G1135} took{G2983}{(G5631)}, and hid{G1470}{(G5656)} in{G1519} three{G5140} measures{G4568} of meal{G224}, till{G2193} the whole{G3650} was{G3739} leavened{G2220}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened. (kjv)

======= Matthew 13:34 ============

Matthew 13:34 All these things spake Jesus in parables unto the multitudes; and without a parable spake he nothing unto them:(asv)

Matthew 13:34 Ðức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ,(VN)

Matthew 13:34 All{G3956} these things{G5023} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} unto the multitude{G3793} in{G1722} parables{G3850}; and{G2532} without{G5565} a parable{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} not{G3756} unto them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them: (kjv)

======= Matthew 13:35 ============

Matthew 13:35 that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things hidden from the foundation of the world. [(asv)

Matthew 13:35 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.(VN)

Matthew 13:35 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, I will open{G455}{(G5692)} my{G3450} mouth{G4750} in{G1722} parables{G3850}; I will utter{G2044}{(G5695)} things which have been kept secret{G2928}{(G5772)} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}. (kjv-strongs#)

Mat 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. (kjv)

======= Matthew 13:36 ============

Matthew 13:36 Then he left the multitudes, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Explain unto us the parable of the tares of the field.(asv)

Matthew 13:36 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.(VN)

Matthew 13:36 Then{G5119} Jesus{G2424} sent{G863} the multitude{G3793} away{G863}{(G5631)}, and went{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} the parable{G3850} of the tares{G2215} of the field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. (kjv)

======= Matthew 13:37 ============

Matthew 13:37 And he answered and said, He that soweth the good seed is the Son of man;(asv)

Matthew 13:37 Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người;(VN)

Matthew 13:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, He that soweth{G4687}{(G5723)} the good{G2570} seed{G4690} is{G2076}{(G5748)} the Son{G5207} of man{G444}; (kjv-strongs#)

Mat 13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man; (kjv)

======= Matthew 13:38 ============

Matthew 13:38 and the field is the world; and the good seed, these are the sons of the kingdom; and the tares are the sons of the evil [one] ;(asv)

Matthew 13:38 ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ;(VN)

Matthew 13:38 {G1161} The field{G68} is{G2076}{(G5748)} the world{G2889};{G1161} the good{G2570} seed{G4690} are{G3778}{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the kingdom{G932}; but{G1161} the tares{G2215} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the wicked{G4190} one; (kjv-strongs#)

Mat 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one; (kjv)

======= Matthew 13:39 ============

Matthew 13:39 and the enemy that sowed them is the devil: and the harvest is the end of the world; and the reapers are angels.(asv)

Matthew 13:39 kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ.(VN)

Matthew 13:39 {G1161} The enemy{G2190} that sowed{G4687}{(G5660)} them{G846} is{G2076}{(G5748)} the devil{G1228};{G1161} the harvest{G2326} is{G2076}{(G5748)} the end{G4930} of the world{G165}; and{G1161} the reapers{G2327} are{G1526}{(G5748)} the angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mat 13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels. (kjv)

======= Matthew 13:40 ============

Matthew 13:40 As therefore the tares are gathered up and burned with fire; so shall it be in the end of the world.(asv)

Matthew 13:40 Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy;(VN)

Matthew 13:40 As{G5618} therefore{G3767} the tares{G2215} are gathered{G4816}{(G5743)} and{G2532} burned{G2618}{(G5743)} in the fire{G4442}; so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the end{G4930} of this{G5127} world{G165}. (kjv-strongs#)

Mat 13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world. (kjv)

======= Matthew 13:41 ============

Matthew 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and them that do iniquity,(asv)

Matthew 13:41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài,(VN)

Matthew 13:41 The Son{G5207} of man{G444} shall send forth{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32}, and{G2532} they shall gather{G4816}{(G5692)} out of{G1537} his{G846} kingdom{G932} all things{G3956} that offend{G4625}, and{G2532} them which do{G4160}{(G5723)} iniquity{G458}; (kjv-strongs#)

Mat 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; (kjv)

======= Matthew 13:42 ============

Matthew 13:42 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 13:42 và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthew 13:42 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} a furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:43 ============

Matthew 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that hath ears, let him hear.(asv)

Matthew 13:43 Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!(VN)

Matthew 13:43 Then{G5119} shall the righteous{G1342} shine forth{G1584}{(G5692)} as{G5613} the sun{G2246} in{G1722} the kingdom{G932} of their{G846} Father{G3962}. Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:44 ============

Matthew 13:44 The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in the field; which a man found, and hid; and in his joy he goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.(asv)

Matthew 13:44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.(VN)

Matthew 13:44 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto treasure{G2344} hid{G2928}{(G5772)} in{G1722} a field{G68}; the which{G3739} when a man{G444} hath found{G2147}{(G5631)}, he hideth{G2928}{(G5656)}, and{G2532} for{G575} joy{G5479} thereof{G846} goeth{G5217}{(G5719)} and{G2532} selleth{G4453}{(G5719)} all{G3956} that{G3745} he hath{G2192}{(G5719)}, and{G2532} buyeth{G59}{(G5719)} that{G1565} field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. (kjv)

======= Matthew 13:45 ============

Matthew 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a man that is a merchant seeking goodly pearls:(asv)

Matthew 13:45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt,(VN)

Matthew 13:45 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a merchant{G1713} man{G444}, seeking{G2212}{(G5723)} goodly{G2570} pearls{G3135}: (kjv-strongs#)

Mat 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls: (kjv)

======= Matthew 13:46 ============

Matthew 13:46 and having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it.(asv)

Matthew 13:46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.(VN)

Matthew 13:46 Who{G3739}, when he had found{G2147}{(G5631)} one{G1520} pearl{G3135} of great price{G4186}, went{G565}{(G5631)} and sold{G4097}{(G5758)} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} bought{G59}{(G5656)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. (kjv)

======= Matthew 13:47 ============

Matthew 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:(asv)

Matthew 13:47 Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá.(VN)

Matthew 13:47 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a net{G4522}, that was cast{G906}{(G5685)} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} gathered{G4863}{(G5631)} of{G1537} every{G3956} kind{G1085}: (kjv-strongs#)

Mat 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind: (kjv)

======= Matthew 13:48 ============

Matthew 13:48 which, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.(asv)

Matthew 13:48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi.(VN)

Matthew 13:48 Which{G3739}, when{G3753} it was full{G4137}{(G5681)}, they drew{G307}{(G5660)} to{G1909} shore{G123}, and{G2532} sat down{G2523}{(G5660)}, and gathered{G4816}{(G5656)} the good{G2570} into{G1519} vessels{G30}, but{G1161} cast{G906}{(G5627)} the bad{G4550} away{G1854}. (kjv-strongs#)

Mat 13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. (kjv)

======= Matthew 13:49 ============

Matthew 13:49 So shall it be in the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the righteous,(asv)

Matthew 13:49 Ðến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra,(VN)

Matthew 13:49 So{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} at{G1722} the end{G4930} of the world{G165}: the angels{G32} shall come forth{G1831}{(G5695)}, and{G2532} sever{G873}{(G5692)} the wicked{G4190} from{G1537} among{G3319} the just{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just, (kjv)

======= Matthew 13:50 ============

Matthew 13:50 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 13:50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthew 13:50 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} the furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:51 ============

Matthew 13:51 Have ye understood all these things? They say unto him, Yea.(asv)

Matthew 13:51 Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng! Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu.(VN)

Matthew 13:51 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Have ye understood{G4920}{(G5656)} all{G3956} these{G5023} things{G3956}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 13:52 ============

Matthew 13:52 And he said unto them, Therefore every scribe who hath been made a disciple to the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure things new and old.(asv)

Matthew 13:52 Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.(VN)

Matthew 13:52 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} he unto them{G846}, Therefore{G1223}{G5124} every{G3956} scribe{G1122} which is instructed{G3100}{(G5685)} unto{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} bringeth forth{G1544}{(G5719)} out of{G1537} his{G846} treasure{G2344} things new{G2537} and{G2532} old{G3820}. (kjv-strongs#)

Mat 13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. (kjv)

======= Matthew 13:53 ============

Matthew 13:53 And it came to pass, when Jesus had finished these parables, he departed thence.(asv)

Matthew 13:53 Ðức Chúa Trời phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó.(VN)

Matthew 13:53 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5025} parables{G3850}, he departed{G3332}{(G5656)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence. (kjv)

======= Matthew 13:54 ============

Matthew 13:54 And coming into his own country he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?(asv)

Matthew 13:54 Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy?(VN)

Matthew 13:54 And{G2532} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}, he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864}, insomuch that{G5620} they{G846} were astonished{G1605}{(G5745)}, and{G2532} said{G3004}{(G5721)}, Whence{G4159} hath this man{G5129} this{G3778} wisdom{G4678}, and{G2532} these mighty works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works? (kjv)

======= Matthew 13:55 ============

Matthew 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joseph, and Simon, and Judas?(asv)

Matthew 13:55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng?(VN)

Matthew 13:55 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter's{G5045} son{G5207}? is{G3004} not{G3780} his{G846} mother{G3384} called{G3004}{(G5743)} Mary{G3137}? and{G2532} his{G846} brethren{G80}, James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} Simon{G4613}, and{G2532} Judas{G2455}? (kjv-strongs#)

Mat 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? (kjv)

======= Matthew 13:56 ============

Matthew 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?(asv)

Matthew 13:56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?(VN)

Matthew 13:56 And{G2532} his{G846} sisters{G79}, are they{G1526}{(G5748)} not{G3780} all{G3956} with{G4314} us{G2248}? Whence{G4159} then{G3767} hath this man{G5129} all{G3956} these things{G5023}? (kjv-strongs#)

Mat 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? (kjv)

======= Matthew 13:57 ============

Matthew 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and in his own house.(asv)

Matthew 13:57 Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi.(VN)

Matthew 13:57 And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} in{G1722} him{G846}. But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, save{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house. (kjv)

======= Matthew 13:58 ============

Matthew 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(asv)

Matthew 13:58 Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.(VN)

Matthew 13:58 And{G2532} he did{G4160}{(G5656)} not{G3756} many{G4183} mighty works{G1411} there{G1563} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. (kjv-strongs#)

Mat 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(kjv)

======= Matthew 14:1 ============

Matthew 14:1 At that season Herod the tetrarch heard the report concerning Jesus,(asv)

Matthew 14:1 Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Ðức Chúa Jêsus,(VN)

Matthew 14:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Herod{G2264} the tetrarch{G5076} heard{G191}{(G5656)} of the fame{G189} of Jesus{G2424}, (kjv-strongs#)

Mat 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus, (kjv)

======= Matthew 14:2 ============

Matthew 14:2 and said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore do these powers work in him.(asv)

Matthew 14:2 thì phán cùng bầy tôi rằng: Ðây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhơn đó mới làm được mấy phép lạ như vậy.(VN)

Matthew 14:2 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} servants{G3816}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491} the Baptist{G910}; he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Matthew 14:3 ============

Matthew 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife.(asv)

Matthew 14:3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù.(VN)

Matthew 14:3 For{G1063} Herod{G2264} had laid hold{G2902}{(G5660)} on John{G2491}, and bound{G1210}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} put{G5087}{(G5639)} him in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias'{G2266} sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mat 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. (kjv)

======= Matthew 14:4 ============

Matthew 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.(asv)

Matthew 14:4 Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.(VN)

Matthew 14:4 For{G1063} John{G2491} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. (kjv)

======= Matthew 14:5 ============

Matthew 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.(asv)

Matthew 14:5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.(VN)

Matthew 14:5 And{G2532} when he would{G2309}{(G5723)} have put{G615} him{G846} to death{G615}{(G5658)}, he feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G3754} they counted{G2192}{(G5707)} him{G846} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. (kjv)

======= Matthew 14:6 ============

Matthew 14:6 But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced in the midst, and pleased Herod.(asv)

Matthew 14:6 Vừa đến ngày ăn mừng sanh nhựt vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm,(VN)

Matthew 14:6 But{G1161} when Herod's{G2264} birthday{G1077} was kept{G71}{(G5746)}, the daughter{G2364} of Herodias{G2266} danced{G3738}{(G5662)} before them{G1722}{G3319}, and{G2532} pleased{G700}{(G5656)} Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mat 14:6 But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod. (kjv)

======= Matthew 14:7 ============

Matthew 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she should ask.(asv)

Matthew 14:7 đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin.(VN)

Matthew 14:7 Whereupon{G3606} he promised{G3670}{(G5656)} with{G3326} an oath{G3727} to give{G1325}{(G5629)} her{G846} whatsoever{G3739}{G1437} she would ask{G154}{(G5672)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. (kjv)

======= Matthew 14:8 ============

Matthew 14:8 And she, being put forward by her mother, saith, Give me here on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Matthew 14:8 Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.(VN)

Matthew 14:8 And{G1161} she, being before instructed{G4264}{(G5685)} of{G5259} her{G846} mother{G3384}, said{G5346}{(G5748)}, Give{G1325}{(G5628)} me{G3427} here{G5602} John{G2491} Baptist's{G910} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}. (kjv-strongs#)

Mat 14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger. (kjv)

======= Matthew 14:9 ============

Matthew 14:9 And the king was grieved; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat with him, he commanded it to be given;(asv)

Matthew 14:9 Vua lấy làm buồn rầu; song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời.(VN)

Matthew 14:9 And{G2532} the king{G935} was sorry{G3076}{(G5681)}: nevertheless for{G1161}{G1223} the oath's sake{G3727}, and{G2532} them which sat with him at meat{G4873}{(G5740)}, he commanded{G2753}{(G5656)} it to be given{G1325}{(G5683)} her. (kjv-strongs#)

Mat 14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. (kjv)

======= Matthew 14:10 ============

Matthew 14:10 and he sent and beheaded John in the prison.(asv)

Matthew 14:10 Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục,(VN)

Matthew 14:10 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)}, and beheaded{G607}{(G5656)} John{G2491} in{G1722} the prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 14:10 And he sent, and beheaded John in the prison. (kjv)

======= Matthew 14:11 ============

Matthew 14:11 And his head was brought on a platter, and given to the damsel: and she brought it to her mother.(asv)

Matthew 14:11 rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình.(VN)

Matthew 14:11 And{G2532} his{G846} head{G2776} was brought{G5342}{(G5681)} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} given{G1325}{(G5681)} to the damsel{G2877}: and{G2532} she brought{G5342}{(G5656)} it to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother. (kjv)

======= Matthew 14:12 ============

Matthew 14:12 And his disciples came, and took up the corpse, and buried him; and they went and told Jesus.(asv)

Matthew 14:12 Ðoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthew 14:12 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and took up{G142}{(G5656)} the body{G4983}, and{G2532} buried{G2290}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} went{G2064}{(G5631)} and told{G518}{(G5656)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:13 ============

Matthew 14:13 Now when Jesus heard [it], he withdrew from thence in a boat, to a desert place apart: and when the multitudes heard [thereof], they followed him on foot from the cities.(asv)

Matthew 14:13 Ðức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài.(VN)

Matthew 14:13 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} of it, he departed{G402}{(G5656)} thence{G1564} by{G1722} ship{G4143} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} apart{G2596}{G2398}: and{G2532} when the people{G3793} had heard{G191}{(G5660)} thereof, they followed{G190}{(G5656)} him{G846} on foot{G3979} out of{G575} the cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 14:13 When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. (kjv)

======= Matthew 14:14 ============

Matthew 14:14 And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.(asv)

Matthew 14:14 Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.(VN)

Matthew 14:14 And{G2532} Jesus{G2424} went forth{G1831}{(G5631)}, and saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} their{G846} sick{G732}. (kjv-strongs#)

Mat 14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. (kjv)

======= Matthew 14:15 ============

Matthew 14:15 And when even was come, the disciples came to him, saying, The place is desert, and the time is already past; send the multitudes away, that they may go into the villages, and buy themselves food.(asv)

Matthew 14:15 Ðến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn.(VN)

Matthew 14:15 And{G1161} when it was{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} the time{G5610} is now{G2235} past{G3928}{(G5627)}; send{G630} the multitude{G3793} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} victuals{G1033}. (kjv-strongs#)

Mat 14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. (kjv)

======= Matthew 14:16 ============

Matthew 14:16 But Jesus said unto them, They have no need to go away; give ye them to eat.(asv)

Matthew 14:16 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn.(VN)

Matthew 14:16 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They need{G5532} not{G3756} depart{G565}{(G5629)}{G2192}{(G5719)}; give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat. (kjv)

======= Matthew 14:17 ============

Matthew 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.(asv)

Matthew 14:17 Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi.(VN)

Matthew 14:17 And{G1161} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We have{G2192}{(G5719)} here{G5602} but{G3756}{G1508} five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mat 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes. (kjv)

======= Matthew 14:18 ============

Matthew 14:18 And he said, Bring them hither to me.(asv)

Matthew 14:18 Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta.(VN)

Matthew 14:18 {G1161} He said{G2036}{(G5627)}, Bring{G5342}{(G5720)} them{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 14:18 He said, Bring them hither to me. (kjv)

======= Matthew 14:19 ============

Matthew 14:19 And he commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Matthew 14:19 Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.(VN)

Matthew 14:19 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5660)} the multitude{G3793} to sit down{G347}{(G5683)} on{G1909} the grass{G5528}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, and looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2806}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} the loaves{G740} to his disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 14:20 ============

Matthew 14:20 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, twelve baskets full.(asv)

Matthew 14:20 Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ.(VN)

Matthew 14:20 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the fragments{G2801} that remained{G4052}{(G5723)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full. (kjv)

======= Matthew 14:21 ============

Matthew 14:21 And they that did eat were about five thousand men, besides women and children.(asv)

Matthew 14:21 Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít.(VN)

Matthew 14:21 And{G1161} they that had eaten{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 14:22 ============

Matthew 14:22 And straightway he constrained the disciples to enter into the boat, and to go before him unto the other side, till he should send the multitudes away.(asv)

Matthew 14:22 Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.(VN)

Matthew 14:22 And{G2532} straightway{G2112} Jesus{G2424} constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} a ship{G4143}, and{G2532} to go before{G4254}{(G5721)} him{G846} unto{G1519} the other side{G4008}, while{G2193}{G3739} he sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. (kjv)

======= Matthew 14:23 ============

Matthew 14:23 And after he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray: and when even was come, he was there alone.(asv)

Matthew 14:23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.(VN)

Matthew 14:23 And{G2532} when he had sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5660)}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} to pray{G4336}{(G5664)}: and{G1161} when the evening{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} alone{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone. (kjv)

======= Matthew 14:24 ============

Matthew 14:24 But the boat was now in the midst of the sea, distressed by the waves; for the wind was contrary.(asv)

Matthew 14:24 Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ.(VN)

Matthew 14:24 But{G1161} the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} now{G2235} in the midst{G3319} of the sea{G2281}, tossed{G928}{(G5746)} with{G5259} waves{G2949}: for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727}. (kjv-strongs#)

Mat 14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary. (kjv)

======= Matthew 14:25 ============

Matthew 14:25 And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.(asv)

Matthew 14:25 Song đến canh tư đêm ấy, Ðức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ.(VN)

Matthew 14:25 And{G1161} in the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} Jesus{G2424} went{G565}{(G5627)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. (kjv)

======= Matthew 14:26 ============

Matthew 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a ghost; and they cried out for fear.(asv)

Matthew 14:26 Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.(VN)

Matthew 14:26 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}, they were troubled{G5015}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}{G3754}, It is{G2076}{(G5748)} a spirit{G5326}; and{G2532} they cried out{G2896}{(G5656)} for{G575} fear{G5401}. (kjv-strongs#)

Mat 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear. (kjv)

======= Matthew 14:27 ============

Matthew 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying Be of good cheer; it is I; be not afraid.(asv)

Matthew 14:27 Nhưng Ðức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!(VN)

Matthew 14:27 But{G1161} straightway{G2112} Jesus{G2424} spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}; it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid. (kjv)

======= Matthew 14:28 ============

Matthew 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee upon the waters.(asv)

Matthew 14:28 Phi -e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.(VN)

Matthew 14:28 And{G1161} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} him{G846} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, if{G1487} it be{G1488}{(G5748)} thou{G4771}, bid{G2753}{(G5657)} me{G3165} come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} thee{G4571} on{G1909} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. (kjv)

======= Matthew 14:29 ============

Matthew 14:29 And he said, Come. And Peter went down from the boat, and walked upon the waters to come to Jesus.(asv)

Matthew 14:29 Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi -e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthew 14:29 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Come{G2064}{(G5628)}. And{G2532} when Peter{G4074} was come down{G2597}{(G5631)} out of{G575} the ship{G4143}, he walked{G4043}{(G5656)} on{G1909} the water{G5204}, to go{G2064}{(G5629)} to{G4314} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:30 ============

Matthew 14:30 But when he saw the wind, he was afraid; and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me.(asv)

Matthew 14:30 Song khi thấy gió thổi, thì Phi -e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơn, xin cứu lấy tôi!(VN)

Matthew 14:30 But{G1161} when he saw{G991}{(G5723)} the wind{G417} boisterous{G2478}, he was afraid{G5399}{(G5675)}; and{G2532} beginning{G756}{(G5671)} to sink{G2670}{(G5745)}, he cried{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. (kjv)

======= Matthew 14:31 ============

Matthew 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and took hold of him, and saith unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?(asv)

Matthew 14:31 Tức thì Ðức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?(VN)

Matthew 14:31 And{G1161} immediately{G2112} Jesus{G2424} stretched forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and caught{G1949}{(G5633)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou of little faith{G3640}, wherefore{G1519}{G5101} didst thou doubt{G1365}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? (kjv)

======= Matthew 14:32 ============

Matthew 14:32 And when they were gone up into the boat, the wind ceased.(asv)

Matthew 14:32 Ngài cùng Phi -e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng.(VN)

Matthew 14:32 And{G2532} when they{G846} were come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased. (kjv)

======= Matthew 14:33 ============

Matthew 14:33 And they that were in the boat worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.(asv)

Matthew 14:33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Ðức Chúa Trời!(VN)

Matthew 14:33 Then{G1161} they that were in{G1722} the ship{G4143} came{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Of a truth{G230} thou art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. (kjv)

======= Matthew 14:34 ============

Matthew 14:34 And when they had crossed over, they came to the land, unto Gennesaret.(asv)

Matthew 14:34 Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết.(VN)

Matthew 14:34 And{G2532} when they were gone over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}. (kjv-strongs#)

Mat 14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. (kjv)

======= Matthew 14:35 ============

Matthew 14:35 And when the men of that place knew him, they sent into all that region round about, and brought unto him all that were sick,(asv)

Matthew 14:35 Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Ngài,(VN)

Matthew 14:35 And{G2532} when the men{G435} of that{G1565} place{G5117} had knowledge{G1921}{(G5631)} of him{G846}, they sent out{G649}{(G5656)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} country round about{G4066}, and{G2532} brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}; (kjv-strongs#)

Mat 14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased; (kjv)

======= Matthew 14:36 ============

Matthew 14:36 and they besought him that they might only touch the border of his garment: and as many as touched were made whole.(asv)

Matthew 14:36 xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả.(VN)

Matthew 14:36 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might{G680} only{G3440} touch{G680}{(G5672)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many as{G3745} touched{G680}{(G5662)} were made perfectly whole{G1295}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.(kjv)

======= Matthew 15:1 ============

Matthew 15:1 Then there come to Jesus from Jerusalem Pharisees and scribes, saying,(asv)

Matthew 15:1 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Ðức Chúa Jêsus, mà thưa rằng:(VN)

Matthew 15:1 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to Jesus{G2424} scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, which were of{G575} Jerusalem{G2414}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, (kjv)

======= Matthew 15:2 ============

Matthew 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.(asv)

Matthew 15:2 Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.(VN)

Matthew 15:2 Why{G1302} do thy{G4675} disciples{G3101} transgress{G3845}{(G5719)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}? for{G1063} they wash{G3538}{(G5731)} not{G3756} their{G846} hands{G5495} when{G3752} they eat{G2068}{(G5725)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread. (kjv)

======= Matthew 15:3 ============

Matthew 15:3 And he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God because of your tradition?(asv)

Matthew 15:3 Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Ðức Chúa Trời?(VN)

Matthew 15:3 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G1302} do ye{G5210} also{G2532} transgress{G3845}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}? (kjv-strongs#)

Mat 15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? (kjv)

======= Matthew 15:4 ============

Matthew 15:4 For God said, Honor thy father and thy mother: and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death.(asv)

Matthew 15:4 Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.(VN)

Matthew 15:4 For{G1063} God{G2316} commanded{G1781}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}: and{G2532}, He that curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death. (kjv)

======= Matthew 15:5 ============

Matthew 15:5 But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is given [to God] ;(asv)

Matthew 15:5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.(VN)

Matthew 15:5 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, Whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} his mother{G3384}, It is a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited{G5623}{(G5686)} by me{G1700}; (kjv-strongs#)

Mat 15:5 But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; (kjv)

======= Matthew 15:6 ============

Matthew 15:6 he shall not honor his father. And ye have made void the word of God because of your tradition.(asv)

Matthew 15:6 Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthew 15:6 And{G2532} honour{G5091}{(G5661)} not{G3364} his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}, he shall be free. Thus{G2532} have ye made{G208} the commandment{G1785} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5656)} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mat 15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. (kjv)

======= Matthew 15:7 ============

Matthew 15:7 Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying,(asv)

Matthew 15:7 Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng:(VN)

Matthew 15:7 Ye hypocrites{G5273}, well{G2573} did{G4395} Esaias{G2268} prophesy{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, (kjv)

======= Matthew 15:8 ============

Matthew 15:8 This people honoreth me with their lips; But their heart is far from me.(asv)

Matthew 15:8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.(VN)

Matthew 15:8 This{G3778} people{G2992} draweth nigh{G1448}{(G5719)} unto me{G3427} with their{G846} mouth{G4750}, and{G2532} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}; but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. (kjv)

======= Matthew 15:9 ============

Matthew 15:9 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Matthew 15:9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.(VN)

Matthew 15:9 But{G1161} in vain{G3155} they do worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Matthew 15:10 ============

Matthew 15:10 And he called to him the multitude, and said unto them, Hear, and understand:(asv)

Matthew 15:10 Ðoạn, Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu.(VN)

Matthew 15:10 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} the multitude{G3793}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Hear{G191}{(G5720)}, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mat 15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand: (kjv)

======= Matthew 15:11 ============

Matthew 15:11 Not that which entereth into the mouth defileth the man; but that which proceedeth out of the mouth, this defileth the man.(asv)

Matthew 15:11 Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy!(VN)

Matthew 15:11 Not{G3756} that which goeth{G1525}{(G5740)} into{G1519} the mouth{G4750} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}; but{G235} that which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750}, this{G5124} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. (kjv)

======= Matthew 15:12 ============

Matthew 15:12 Then came the disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, when they heard this saying?(asv)

Matthew 15:12 Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?(VN)

Matthew 15:12 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Knowest thou{G1492}{(G5758)} that{G3754} the Pharisees{G5330} were offended{G4624}{(G5681)}, after they heard{G191}{(G5660)} this saying{G3056}? (kjv-strongs#)

Mat 15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying? (kjv)

======= Matthew 15:13 ============

Matthew 15:13 But he answered and said, Every plant which my heavenly Father planted not, shall be rooted up.(asv)

Matthew 15:13 Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.(VN)

Matthew 15:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Every{G3956} plant{G5451}, which{G3739} my{G3450} heavenly{G3770} Father{G3962} hath{G5452} not{G3756} planted{G5452}{(G5656)}, shall be rooted up{G1610}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up. (kjv)

======= Matthew 15:14 ============

Matthew 15:14 Let them alone: they are blind guides. And if the blind guide the blind, both shall fall into a pit.(asv)

Matthew 15:14 Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.(VN)

Matthew 15:14 Let{G863} them{G846} alone{G863}{(G5628)}: they be{G1526}{(G5748)} blind{G5185} leaders{G3595} of the blind{G5185}. And{G1161} if{G1437} the blind{G5185} lead{G3594}{(G5725)} the blind{G5185}, both{G297} shall fall{G4098}{(G5699)} into{G1519} the ditch{G999}. (kjv-strongs#)

Mat 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. (kjv)

======= Matthew 15:15 ============

Matthew 15:15 And Peter answered and said unto him, Declare unto us the parable.(asv)

Matthew 15:15 Phi -e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi.(VN)

Matthew 15:15 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} this{G5026} parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mat 15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable. (kjv)

======= Matthew 15:16 ============

Matthew 15:16 And he said, Are ye also even yet without understanding?(asv)

Matthew 15:16 Ðức Chúa Jêsus hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao?(VN)

Matthew 15:16 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} also{G2532} yet{G188} without understanding{G801}? (kjv-strongs#)

Mat 15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding? (kjv)

======= Matthew 15:17 ============

Matthew 15:17 Perceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out into the draught?(asv)

Matthew 15:17 Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao?(VN)

Matthew 15:17 Do{G3539} not{G3768} ye{G3539} yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever{G3956} entereth in{G1531}{(G5740)} at{G1519} the mouth{G4750} goeth{G5562}{(G5719)} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} is cast out{G1544}{(G5743)} into{G1519} the draught{G856}? (kjv-strongs#)

Mat 15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? (kjv)

======= Matthew 15:18 ============

Matthew 15:18 But the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart; and they defile the man.(asv)

Matthew 15:18 Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người.(VN)

Matthew 15:18 But{G1161} those things which{G3588} proceed{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750} come forth{G1831}{(G5736)} from{G1537} the heart{G2588}; and they{G2548} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man. (kjv)

======= Matthew 15:19 ============

Matthew 15:19 For out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, railings:(asv)

Matthew 15:19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.(VN)

Matthew 15:19 For{G1063} out of{G1537} the heart{G2588} proceed{G1831}{(G5736)} evil{G4190} thoughts{G1261}, murders{G5408}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, thefts{G2829}, false witness{G5577}, blasphemies{G988}: (kjv-strongs#)

Mat 15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies: (kjv)

======= Matthew 15:20 ============

Matthew 15:20 these are the things which defile the man; but to eat with unwashen hands defileth not the man.(asv)

Matthew 15:20 Ấy đó là những điều làm dơ dáy người; song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.(VN)

Matthew 15:20 These{G5023} are{G2076}{(G5748)} the things which{G3588} defile{G2840}{(G5723)} a man{G444}: but{G1161} to eat{G5315}{(G5629)} with unwashen{G449} hands{G5495} defileth{G2840}{(G5719)} not{G3756} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:20 These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man. (kjv)

======= Matthew 15:21 ============

Matthew 15:21 And Jesus went out thence, and withdrew into the parts of Tyre and Sidon.(asv)

Matthew 15:21 Ðức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn.(VN)

Matthew 15:21 Then{G2532} Jesus{G2424} went{G1831}{(G5631)} thence{G1564}, and departed{G402}{(G5656)} into{G1519} the coasts{G3313} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}. (kjv-strongs#)

Mat 15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon. (kjv)

======= Matthew 15:22 ============

Matthew 15:22 And behold, a Canaanitish woman came out from those borders, and cried, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a demon.(asv)

Matthew 15:22 Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.(VN)

Matthew 15:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135} of Canaan{G5478} came{G1831}{(G5631)} out of{G575} the same{G1565} coasts{G3725}, and cried{G2905}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on me{G3165}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}; my{G3450} daughter{G2364} is grievously{G2560} vexed with a devil{G1139}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. (kjv)

======= Matthew 15:23 ============

Matthew 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.(asv)

Matthew 15:23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.(VN)

Matthew 15:23 But{G1161} he answered{G611}{(G5662)} her{G846} not{G3756} a word{G3056}. And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} and besought{G2065}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G630} her{G846} away{G630}{(G5657)}; for{G3754} she crieth{G2896}{(G5719)} after{G3693} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. (kjv)

======= Matthew 15:24 ============

Matthew 15:24 But he answered and said, I was not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Matthew 15:24 Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.(VN)

Matthew 15:24 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I am{G649} not{G3756} sent{G649}{(G5648)} but{G1508} unto{G1519} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:25 ============

Matthew 15:25 But she came and worshipped him, saying, Lord, help me.(asv)

Matthew 15:25 Song người đờn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!(VN)

Matthew 15:25 Then{G1161} came she{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, help{G997}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. (kjv)

======= Matthew 15:26 ============

Matthew 15:26 And he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Matthew 15:26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.(VN)

Matthew 15:26 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it to dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mat 15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs. (kjv)

======= Matthew 15:27 ============

Matthew 15:27 But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.(asv)

Matthew 15:27 Người đờn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.(VN)

Matthew 15:27 And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, Truth{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the crumbs{G5589} which{G3588} fall{G4098}{(G5723)} from{G575} their{G846} masters{G2962}' table{G5132}. (kjv-strongs#)

Mat 15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table. (kjv)

======= Matthew 15:28 ============

Matthew 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it done unto thee even as thou wilt. And her daughter was healed from that hour.(asv)

Matthew 15:28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.(VN)

Matthew 15:28 Then{G5119} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, O{G5599} woman{G1135}, great{G3173} is thy{G4675} faith{G4102}: be it{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671} even as{G5613} thou wilt{G2309}{(G5719)}. And{G2532} her{G846} daughter{G2364} was made whole{G2390}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. (kjv)

======= Matthew 15:29 ============

Matthew 15:29 And Jesus departed thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and he went up into the mountain, and sat there.(asv)

Matthew 15:29 Ðức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi lên trên núi mà ngồi.(VN)

Matthew 15:29 And{G2532} Jesus{G2424} departed{G3327}{(G5631)} from thence{G1564}, and came{G2064}{(G5627)} nigh unto{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}; and{G2532} went up{G305}{(G5631)} into{G1519} a mountain{G3735}, and sat down{G2521}{(G5711)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there. (kjv)

======= Matthew 15:30 ============

Matthew 15:30 And there came unto him great multitudes, having with them the lame, blind, dumb, maimed, and many others, and they cast them down at this feet; and he healed them:(asv)

Matthew 15:30 Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chơn Ðức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành.(VN)

Matthew 15:30 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, having{G2192}{(G5723)} with{G3326} them those that were{G1438} lame{G5560}, blind{G5185}, dumb{G2974}, maimed{G2948}, and{G2532} many{G4183} others{G2087}, and{G2532} cast{G4496} them{G846} down{G4496}{(G5656)} at{G3844} Jesus{G2424}' feet{G4228}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 15:30 And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them: (kjv)

======= Matthew 15:31 ============

Matthew 15:31 insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb speaking, the maimed whole, and lame walking, and the blind seeing: and they glorified the God of Israel.(asv)

Matthew 15:31 Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Ðức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthew 15:31 Insomuch that{G5620} the multitude{G3793} wondered{G2296}{(G5658)}, when they saw{G991}{(G5723)} the dumb{G2974} to speak{G2980}{(G5723)}, the maimed{G2948} to be whole{G5199}, the lame{G5560} to walk{G4043}{(G5723)}, and{G2532} the blind{G5185} to see{G991}{(G5723)}: and{G2532} they glorified{G1392}{(G5656)} the God{G2316} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:32 ============

Matthew 15:32 And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint on the way.(asv)

Matthew 15:32 Khi đó, Ðức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.(VN)

Matthew 15:32 Then{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they continue{G4357}{(G5719)} with me{G3427} now{G2235} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: and{G2532} I will{G2309}{(G5719)} not{G3756} send{G630} them{G846} away{G630}{(G5658)} fasting{G3523}, lest{G3379} they faint{G1590}{(G5686)} in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 15:32 Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. (kjv)

======= Matthew 15:33 ============

Matthew 15:33 And the disciples say unto him, Whence should we have so many loaves in a desert place as to fill so great a multitude?(asv)

Matthew 15:33 Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?(VN)

Matthew 15:33 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Whence{G4159} should we{G2254} have so much{G5118} bread{G740} in{G1722} the wilderness{G2047}, as{G5620} to fill{G5526}{(G5658)} so great{G5118} a multitude{G3793}? (kjv-strongs#)

Mat 15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? (kjv)

======= Matthew 15:34 ============

Matthew 15:34 And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few small fishes.(asv)

Matthew 15:34 Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá.(VN)

Matthew 15:34 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}, and{G2532} a few{G3641} little fishes{G2485}. (kjv-strongs#)

Mat 15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes. (kjv)

======= Matthew 15:35 ============

Matthew 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground;(asv)

Matthew 15:35 Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất.(VN)

Matthew 15:35 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5656)} the multitude{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground. (kjv)

======= Matthew 15:36 ============

Matthew 15:36 and he took the seven loaves and the fishes; and he gave thanks and brake, and gave to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Matthew 15:36 Ðoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng.(VN)

Matthew 15:36 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740} and{G2532} the fishes{G2486}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)} them, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} to his{G846} disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 15:37 ============

Matthew 15:37 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, seven baskets full.(asv)

Matthew 15:37 Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy.(VN)

Matthew 15:37 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4052}{(G5723)} seven{G2033} baskets{G4711} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full. (kjv)

======= Matthew 15:38 ============

Matthew 15:38 And they that did eat were four thousand men, besides women and children.(asv)

Matthew 15:38 Số người ăn là bốn ngàn, không kể đờn bà con trẻ.(VN)

Matthew 15:38 And{G1161} they that did eat{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} four thousand{G5070} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 15:39 ============

Matthew 15:39 And he sent away the multitudes, and entered into the boat, and came into the borders of Magadan.(asv)

Matthew 15:39 Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.(VN)

Matthew 15:39 And{G2532} he sent away{G630}{(G5660)} the multitude{G3793}, and took{G1684}{(G5627)} ship{G1519}{G4143}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Magdala{G3093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:39 And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.(kjv)

======= Matthew 16:1 ============

Matthew 16:1 And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.(asv)

Matthew 16:1 Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến cùng Ðức Chúa Jêsus, có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống.(VN)

Matthew 16:1 The Pharisees{G5330} also{G2532} with the Sadducees{G4523} came{G4334}{(G5631)}, and{G2532} tempting{G3985}{(G5723)} desired{G1905}{(G5656)} him{G846} that he would shew{G1925}{(G5658)} them{G846} a sign{G4592} from{G1537} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. (kjv)

======= Matthew 16:2 ============

Matthew 16:2 But he answered and said unto them, When it is evening, ye say, [It will be] fair weather: for the heaven is red.(asv)

Matthew 16:2 Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ.(VN)

Matthew 16:2 {G1161} He answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, When it is{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, ye say{G3004}{(G5719)}, It will be fair weather{G2105}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. (kjv)

======= Matthew 16:3 ============

Matthew 16:3 And in the morning, [It will be] foul weather to-day: for the heaven is red and lowering. Ye know how to discern the face of the heaven; but ye cannot [discern] the signs of the times.(asv)

Matthew 16:3 Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi người biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!(VN)

Matthew 16:3 And{G2532} in the morning{G4404}, It will be foul weather{G5494} to day{G4594}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)} and lowring{G4768}{(G5723)}. O ye hypocrites{G5273}, ye can{G1097}{(G5719)} discern{G1252}{(G5721)}{G3303} the face{G4383} of the sky{G3772}; but{G1161} can ye{G1410}{(G5736)} not{G3756} discern the signs{G4592} of the times{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times? (kjv)

======= Matthew 16:4 ============

Matthew 16:4 An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.(asv)

Matthew 16:4 Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.(VN)

Matthew 16:4 A wicked{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}. And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed. (kjv)

======= Matthew 16:5 ============

Matthew 16:5 And the disciples came to the other side and forgot to take bread.(asv)

Matthew 16:5 Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo.(VN)

Matthew 16:5 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008}, they had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. (kjv)

======= Matthew 16:6 ============

Matthew 16:6 And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:6 Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.(VN)

Matthew 16:6 Then{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G3708}{(G5720)} and{G2532} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:7 ============

Matthew 16:7 And they reasoned among themselves, saying, We took no bread.(asv)

Matthew 16:7 Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: Ðây là vì chúng ta không đem bánh theo.(VN)

Matthew 16:7 And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G1722} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have taken{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. (kjv)

======= Matthew 16:8 ============

Matthew 16:8 And Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?(asv)

Matthew 16:8 Ðức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh?(VN)

Matthew 16:8 Which when{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O ye of little faith{G3640}, why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} among{G1722} yourselves{G1438}, because{G3754} ye have brought{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}? (kjv-strongs#)

Mat 16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? (kjv)

======= Matthew 16:9 ============

Matthew 16:9 Do ye not yet perceive, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Matthew 16:9 Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao?(VN)

Matthew 16:9 Do ye{G3539} not yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, neither{G3761} remember{G3421}{(G5719)} the five{G4002} loaves{G740} of the five thousand{G4000}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G2894} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:10 ============

Matthew 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Matthew 16:10 Lại há không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các người lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao?(VN)

Matthew 16:10 Neither{G3761} the seven{G2033} loaves{G740} of the four thousand{G5070}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G4711} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:11 ============

Matthew 16:11 How is it that ye do not perceive that I spake not to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:11 Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.(VN)

Matthew 16:11 How{G4459} is it that{G3754} ye do{G3539} not{G3756} understand{G3539}{(G5719)} that I spake{G2036}{(G5627)} it not{G3756} to you{G5213} concerning{G4012} bread{G740}, that ye should beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}? (kjv-strongs#)

Mat 16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? (kjv)

======= Matthew 16:12 ============

Matthew 16:12 Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:12 Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.(VN)

Matthew 16:12 Then{G5119} understood they{G4920}{(G5656)} how that{G3754} he bade{G2036}{(G5627)} them not{G3756} beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of bread{G740}, but{G235} of{G575} the doctrine{G1322} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:13 ============

Matthew 16:13 Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of man is?(asv)

Matthew 16:13 Khi Ðức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai?(VN)

Matthew 16:13 When{G1161} Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the coasts{G3313} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}, he asked{G2065}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)}, Whom{G5101} do men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} the Son{G5207} of man{G444} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am? (kjv)

======= Matthew 16:14 ============

Matthew 16:14 And they said, Some [say] John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.(asv)

Matthew 16:14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.(VN)

Matthew 16:14 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Some say that thou art{G3303} John{G2491} the Baptist{G910}:{G1161} some{G243}, Elias{G2243}; and{G1161} others{G2087}, Jeremias{G2408}, or{G2228} one{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets. (kjv)

======= Matthew 16:15 ============

Matthew 16:15 He saith unto them, But who say ye that I am?(asv)

Matthew 16:15 Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai?(VN)

Matthew 16:15 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am? (kjv)

======= Matthew 16:16 ============

Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.(asv)

Matthew 16:16 Si-môn Phi -e-rơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống.(VN)

Matthew 16:16 And{G1161} Simon{G4613} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. (kjv)

======= Matthew 16:17 ============

Matthew 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 16:17 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.(VN)

Matthew 16:17 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Blessed{G3107} art thou{G1488}{(G5748)}, Simon{G4613} Barjona{G920}: for{G3754} flesh{G4561} and{G2532} blood{G129} hath{G601} not{G3756} revealed{G601}{(G5656)} it unto thee{G4671}, but{G235} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:18 ============

Matthew 16:18 And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.(asv)

Matthew 16:18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.(VN)

Matthew 16:18 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} also{G2504} unto thee{G4671}, That{G3754} thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} Peter{G4074}, and{G2532} upon{G1909} this{G5026} rock{G4073} I will build{G3618}{(G5692)} my{G3450} church{G1577}; and{G2532} the gates{G4439} of hell{G86} shall{G2729} not{G3756} prevail against{G2729}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (kjv)

======= Matthew 16:19 ============

Matthew 16:19 I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Matthew 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.(VN)

Matthew 16:19 And{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} unto thee{G4671} the keys{G2807} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:20 ============

Matthew 16:20 Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.(asv)

Matthew 16:20 Ðoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Ðức Chúa Jêsus, là Ðấng Christ.(VN)

Matthew 16:20 Then{G5119} charged he{G1291}{(G5668)} his{G846} disciples{G3101} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367} that{G3754} he{G846} was{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. (kjv)

======= Matthew 16:21 ============

Matthew 16:21 From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.(asv)

Matthew 16:21 Từ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.(VN)

Matthew 16:21 From{G575} that time forth{G5119} began{G756}{(G5662)} Jesus{G2424} to shew{G1166}{(G5721)} unto his{G846} disciples{G3101}, how that{G3754} he{G846} must{G1163}{(G5748)} go{G565}{(G5629)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183} of{G575} the elders{G4245} and{G2532} chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} be raised again{G1453}{(G5683)} the third{G5154} day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. (kjv)

======= Matthew 16:22 ============

Matthew 16:22 And Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall never be unto thee.(asv)

Matthew 16:22 Phi -e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Ðức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!(VN)

Matthew 16:22 Then{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be it far{G2436} from thee{G4671}, Lord{G2962}: this{G5124} shall{G2071} not{G3364} be{G2071}{(G5704)} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee. (kjv)

======= Matthew 16:23 ============

Matthew 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Matthew 16:23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi -e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.(VN)

Matthew 16:23 But{G1161} he turned{G4762}{(G5651)}, and said{G2036}{(G5627)} unto Peter{G4074}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: thou{G1488}{(G5748)} art{G3754} an offence{G4625} unto me{G3450}: for thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things{G3588} that be of God{G2316}, but{G235} those that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. (kjv)

======= Matthew 16:24 ============

Matthew 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Matthew 16:24 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.(VN)

Matthew 16:24 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, If any{G1536} man will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Matthew 16:25 ============

Matthew 16:25 For whosoever would save his life shall lose it: and whosoever shall lose his life for my sake shall find it.(asv)

Matthew 16:25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.(VN)

Matthew 16:25 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} will lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 16:26 ============

Matthew 16:26 For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?(asv)

Matthew 16:26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(VN)

Matthew 16:26 For{G1063} what{G5101} is a man{G444} profited{G5623}{(G5743)}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G1161} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? or{G2228} what{G5101} shall a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mat 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Matthew 16:27 ============

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.(asv)

Matthew 16:27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.(VN)

Matthew 16:27 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} shall{G3195}{(G5719)} come{G2064}{(G5738)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} his{G846} angels{G32}; and{G2532} then{G5119} he shall reward{G591}{(G5692)} every man{G1538} according{G2596} to his{G846} works{G4234}. (kjv-strongs#)

Mat 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works. (kjv)

======= Matthew 16:28 ============

Matthew 16:28 Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(asv)

Matthew 16:28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.(VN)

Matthew 16:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There be{G1526}{(G5748)} some{G5100} standing{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G302}{G2193} they see{G1492}{(G5632)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1722} his{G846} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(kjv)

======= Matthew 17:1 ============

Matthew 17:1 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:(asv)

Matthew 17:1 Khỏi sáu ngày, Ðức Chúa Jêsus đem Phi -e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao.(VN)

Matthew 17:1 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} Peter{G4074}{G2532}, James{G2385}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, and{G2532} bringeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398}, (kjv-strongs#)

Mat 17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, (kjv)

======= Matthew 17:2 ============

Matthew 17:2 and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.(asv)

Matthew 17:2 Ngài biến hóa trước mặt các ngươi ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.(VN)

Matthew 17:2 And{G2532} was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}: and{G2532} his{G846} face{G4383} did shine{G2989}{(G5656)} as{G5613} the sun{G2246}, and{G1161} his{G846} raiment{G2440} was{G1096}{(G5633)} white{G3022} as{G5613} the light{G5457}. (kjv-strongs#)

Mat 17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. (kjv)

======= Matthew 17:3 ============

Matthew 17:3 And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him.(asv)

Matthew 17:3 Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.(VN)

Matthew 17:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Moses{G3475} and{G2532} Elias{G2243} talking{G4814}{(G5723)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. (kjv)

======= Matthew 17:4 ============

Matthew 17:4 And Peter answered, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, I will make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Matthew 17:4 Phi -e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.(VN)

Matthew 17:4 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074}, and said{G2036}{(G5627)} unto Jesus{G2424}, Lord{G2962}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)}, let us make{G4160}{(G5661)} here{G5602} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Matthew 17:5 ============

Matthew 17:5 While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.(asv)

Matthew 17:5 Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!(VN)

Matthew 17:5 While he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, behold{G2400}{(G5628)}, a bright{G5460} cloud{G3507} overshadowed{G1982}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} behold{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} out of{G1537} the cloud{G3507}, which said{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}; hear ye{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him. (kjv)

======= Matthew 17:6 ============

Matthew 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.(asv)

Matthew 17:6 Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm.(VN)

Matthew 17:6 And{G2532} when the disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} their{G846} face{G4383}, and{G2532} were sore{G4970} afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid. (kjv)

======= Matthew 17:7 ============

Matthew 17:7 And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.(asv)

Matthew 17:7 Song Ðức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ!(VN)

Matthew 17:7 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and touched{G680}{(G5662)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Arise{G1453}{(G5682)}, and{G2532} be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid. (kjv)

======= Matthew 17:8 ============

Matthew 17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, save Jesus only.(asv)

Matthew 17:8 Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Ðức Chúa Jêsus mà thôi.(VN)

Matthew 17:8 And{G1161} when they had lifted up{G1869}{(G5660)} their{G846} eyes{G3788}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762}, save{G1508} Jesus{G2424} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only. (kjv)

======= Matthew 17:9 ============

Matthew 17:9 And as they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen from the dead.(asv)

Matthew 17:9 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại.(VN)

Matthew 17:9 And{G2532} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, Jesus{G2424} charged{G1781}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5632)} the vision{G3705} to no man{G3367}, until{G2193}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} be risen again{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead. (kjv)

======= Matthew 17:10 ============

Matthew 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?(asv)

Matthew 17:10 Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?(VN)

Matthew 17:10 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G5101} then{G3767} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Matthew 17:11 ============

Matthew 17:11 And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:(asv)

Matthew 17:11 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc.(VN)

Matthew 17:11 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Elias{G2243} truly{G3303} shall first{G4412} come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} restore{G600}{(G5692)} all things{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. (kjv)

======= Matthew 17:12 ============

Matthew 17:12 but I say into you, that Elijah is come already, and they knew him not, but did unto him whatsoever they would. Even so shall the Son of man also suffer of them.(asv)

Matthew 17:12 Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.(VN)

Matthew 17:12 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is come{G2064}{(G5627)} already{G2235}, and{G2532} they knew{G1921}{(G5627)} him{G846} not{G3756}, but{G235} have done{G4160}{(G5656)} unto{G1722} him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}. Likewise{G3779} shall{G3195}{(G5719)} also{G2532} the Son{G5207} of man{G444} suffer{G3958}{(G5721)} of{G5259} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. (kjv)

======= Matthew 17:13 ============

Matthew 17:13 Then understood the disciples that he spake unto them of John the Baptist.(asv)

Matthew 17:13 Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít.(VN)

Matthew 17:13 Then{G5119} the disciples{G3101} understood{G4920}{(G5656)} that{G3754} he spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} of{G4012} John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mat 17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. (kjv)

======= Matthew 17:14 ============

Matthew 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,(asv)

Matthew 17:14 Khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài,(VN)

Matthew 17:14 And{G2532} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G4314} the multitude{G3793}, there came{G4334}{(G5627)} to him{G846} a certain man{G444}, kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, (kjv)

======= Matthew 17:15 ============

Matthew 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is epileptic, and suffereth grievously; for oft-times he falleth into the fire, and oft-times into the water.(asv)

Matthew 17:15 mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước.(VN)

Matthew 17:15 Lord{G2962}, have mercy{G1653}{(G5657)} on my{G3450} son{G5207}: for{G3754} he is lunatick{G4583}{(G5736)}, and{G2532} sore{G2560} vexed{G3958}{(G5719)}: for{G1063} ofttimes{G4178} he falleth{G4098}{(G5719)} into{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} oft{G4178} into{G1519} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water. (kjv)

======= Matthew 17:16 ============

Matthew 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.(asv)

Matthew 17:16 Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được.(VN)

Matthew 17:16 And{G2532} I brought{G4374}{(G5656)} him{G846} to thy{G4675} disciples{G3101}, and{G2532} they could{G1410}{(G5675)} not{G3756} cure{G2323}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. (kjv)

======= Matthew 17:17 ============

Matthew 17:17 And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.(asv)

Matthew 17:17 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta.(VN)

Matthew 17:17 Then{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, O{G5599} faithless{G571} and{G2532} perverse{G1294}{(G5772)} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G3326} you{G5216}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me. (kjv)

======= Matthew 17:18 ============

Matthew 17:18 And Jesus rebuked him; and the demon went out of him: and the boy was cured from that hour.(asv)

Matthew 17:18 Rồi Ðức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.(VN)

Matthew 17:18 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} the devil{G1140}; and{G2532} he{G846} departed{G1831}{(G5627)} out of{G575} him{G846}: and{G2532} the child{G3816} was cured{G2323}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour. (kjv)

======= Matthew 17:19 ============

Matthew 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?(asv)

Matthew 17:19 Môn đồ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được?(VN)

Matthew 17:19 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} the disciples{G3101} to Jesus{G2424} apart{G2596}{G2398}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G1302} could{G1410}{(G5675)} not{G3756} we{G2249} cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? (kjv)

======= Matthew 17:20 ============

Matthew 17:20 And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.(asv)

Matthew 17:20 Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.(VN)

Matthew 17:20 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G1223} of your{G5216} unbelief{G570}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102} as{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, ye shall say{G2046}{(G5692)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Remove{G3327}{(G5628)} hence{G1782} to yonder place{G1563}; and{G2532} it shall remove{G3327}{(G5695)}; and{G2532} nothing{G3762} shall be impossible{G101}{(G5692)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. (kjv)

======= Matthew 17:21 ============

Matthew 17:21 (asv)

Matthew 17:21 Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.(VN)

Matthew 17:21 Howbeit{G1161} this{G5124} kind{G1085} goeth{G1607} not{G3756} out{G1607}{(G5736)} but{G1508} by{G1722} prayer{G4335} and{G2532} fasting{G3521}. (kjv-strongs#)

Mat 17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. (kjv)

======= Matthew 17:22 ============

Matthew 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;(asv)

Matthew 17:22 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta.(VN)

Matthew 17:22 And{G1161} while they{G846} abode{G390}{(G5746)} in{G1722} Galilee{G1056}, Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, The Son{G5207} of man{G444} shall be{G3195}{(G5719)} betrayed{G3860}{(G5745)} into{G1519} the hands{G5495} of men{G444}: (kjv-strongs#)

Mat 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men: (kjv)

======= Matthew 17:23 ============

Matthew 17:23 and they shall kill him, and the third day he shall be raised up. And they were exceeding sorry.(asv)

Matthew 17:23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.(VN)

Matthew 17:23 And{G2532} they shall kill{G615}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall be raised again{G1453}{(G5701)}. And{G2532} they were exceeding{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. (kjv)

======= Matthew 17:24 ============

Matthew 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received the half-shekel came to Peter, and said, Doth not your teacher pay the half-shekel?(asv)

Matthew 17:24 Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi -e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?(VN)

Matthew 17:24 And{G1161} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} Capernaum{G2584}, they that received{G2983}{(G5723)} tribute{G1323} money came{G4334}{(G5656)} to Peter{G4074}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Doth{G5055} not{G3756} your{G5216} master{G1320} pay{G5055}{(G5719)} tribute{G1323}? (kjv-strongs#)

Mat 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? (kjv)

======= Matthew 17:25 ============

Matthew 17:25 He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?(asv)

Matthew 17:25 Phi -e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi -e-rơ vào nhà, thì Ðức Chúa Jêsus hỏi trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?(VN)

Matthew 17:25 He saith{G3004}{(G5719)}, Yes{G3483}. And{G2532} when{G3753} he was come{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}, Jesus{G2424} prevented{G4399}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}, Simon{G4613}? of{G575} whom{G5101} do{G2983} the kings{G935} of the earth{G1093} take{G2983}{(G5719)} custom{G5056} or{G2228} tribute{G2778}? of{G575} their own{G846} children{G5207}, or{G2228} of{G575} strangers{G245}? (kjv-strongs#)

Mat 17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers? (kjv)

======= Matthew 17:26 ============

Matthew 17:26 And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.(asv)

Matthew 17:26 Phi -e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!(VN)

Matthew 17:26 Peter{G4074} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Of{G575} strangers{G245}. Jesus{G2424} saith{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Then{G686} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} free{G1658}. (kjv-strongs#)

Mat 17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free. (kjv)

======= Matthew 17:27 ============

Matthew 17:27 But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.(asv)

Matthew 17:27 Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.(VN)

Matthew 17:27 Notwithstanding{G1161}, lest{G3363} we should offend{G4624}{(G5661)} them{G846}, go thou{G4198}{(G5679)} to{G1519} the sea{G2281}, and cast{G906}{(G5628)} an hook{G44}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} the fish{G2486} that first{G4412} cometh up{G305}{(G5631)}; and{G2532} when thou hast opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, thou shalt find{G2147}{(G5692)} a piece of money{G4715}: that{G1565} take{G2983}{(G5631)}, and give{G1325}{(G5628)} unto them{G846} for{G473} me{G1700} and{G2532} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.(kjv)

======= Matthew 18:1 ============

Matthew 18:1 In that hour came the disciples unto Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven?(asv)

Matthew 18:1 Trong lúc đó, môn đồ lại gần Ðức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?(VN)

Matthew 18:1 At{G1722} the same{G1565} time{G5610} came{G4334}{(G5656)} the disciples{G3101} unto Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101}{G686} is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}? (kjv-strongs#)

Mat 18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? (kjv)

======= Matthew 18:2 ============

Matthew 18:2 And he called to him a little child, and set him in the midst of them,(asv)

Matthew 18:2 Ðức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ,(VN)

Matthew 18:2 And{G2532} Jesus{G2424} called{G4341} a little child{G3813} unto him{G4341}{(G5666)}, and set{G2476}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, (kjv)

======= Matthew 18:3 ============

Matthew 18:3 and said, Verily I say unto you, Except ye turn, and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 18:3 mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.(VN)

Matthew 18:3 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Except{G3362} ye be converted{G4762}{(G5652)}, and{G2532} become{G1096}{(G5638)} as{G5613} little children{G3813}, ye shall{G1525} not{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:4 ============

Matthew 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 18:4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.(VN)

Matthew 18:4 Whosoever{G3748} therefore{G3767} shall humble{G5013}{(G5661)} himself{G1438} as{G5613} this{G5124} little child{G3813}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:5 ============

Matthew 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me:(asv)

Matthew 18:5 Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.(VN)

Matthew 18:5 And{G2532} whoso{G3739}{G1437} shall receive{G1209}{(G5667)} one{G1520} such{G5108} little child{G3813} in{G1909} my{G3450} name{G3686} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. (kjv)

======= Matthew 18:6 ============

Matthew 18:6 But whoso shall cause one of these little ones that believe on me to stumble, it is profitable for him that a great millstone should be hanged about his neck, and [that] he should be sunk in the depth of the sea.(asv)

Matthew 18:6 Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.(VN)

Matthew 18:6 But{G1161} whoso{G3739}{G302} shall offend{G4624}{(G5661)} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} which{G3588} believe{G4100}{(G5723)} in{G1519} me{G1691}, it were better{G4851}{(G5719)} for him{G846} that{G2443} a millstone{G3458}{G3684} were hanged{G2910}{(G5686)} about{G1909} his{G846} neck{G5137}, and{G2532} that he were drowned{G2670}{(G5686)} in{G1722} the depth{G3989} of the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. (kjv)

======= Matthew 18:7 ============

Matthew 18:7 Woe unto the world because of occasions of stumbling! for it must needs be that the occasions come; but woe to that man through whom the occasion cometh!(asv)

Matthew 18:7 Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!(VN)

Matthew 18:7 Woe{G3759} unto the world{G2889} because of{G575} offences{G4625}! for{G1063} it must needs{G318} be{G2076}{(G5748)} that offences{G4625} come{G2064}{(G5629)}; but{G4133} woe{G3759} to that man{G444} by{G1565} whom{G1223}{G3739} the offence{G4625} cometh{G2064}{(G5736)}! (kjv-strongs#)

Mat 18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! (kjv)

======= Matthew 18:8 ============

Matthew 18:8 And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.(asv)

Matthew 18:8 Nếu tay hay là chơn ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chơn hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chơn mà bị quăng vào lửa đời đời.(VN)

Matthew 18:8 Wherefore{G1161} if{G1487} thy{G4675} hand{G5495} or{G2228} thy{G4675} foot{G4228} offend thee{G4624}{(G5719)}, cut{G1581} them{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} them from{G575} thee{G4571}{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter into{G1525}{(G5629)}{G1519} life{G2222} halt{G5560} or{G2228} maimed{G2948}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} hands{G5495} or{G2228} two{G1417} feet{G4228} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. (kjv)

======= Matthew 18:9 ============

Matthew 18:9 And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. [(asv)

Matthew 18:9 Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.(VN)

Matthew 18:9 And{G2532} if{G1487} thine{G4675} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222} with one eye{G3442}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} eyes{G3788} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. (kjv)

======= Matthew 18:10 ============

Matthew 18:10 See that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 18:10 Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Ðấng ở trên trời.(VN)

Matthew 18:10 Take heed{G3708}{(G5720)} that ye despise{G2706}{(G5661)} not{G3361} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398}; for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in{G1722} heaven{G3772} their{G846} angels{G32} do always{G1223}{G3956} behold{G991}{(G5719)} the face{G4383} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:11 ============

Matthew 18:11 (Ommitted)(asv)

Matthew 18:11 Vì Con người đã đến cứu sự đã mất.(VN)

Matthew 18:11 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is come{G2064}{(G5627)} to save{G4982}{(G5658)} that which{G3588} was lost{G622}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost. (kjv)

======= Matthew 18:12 ============

Matthew 18:12 How think ye? if any man have a hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and go unto the mountains, and seek that which goeth astray?(asv)

Matthew 18:12 Các ngươi tưởng thế nào? nếu người nào có một trăm con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để chín mươi chín con lại trên núi, mà đi kiếm con đã lạc mất sao?(VN)

Matthew 18:12 How{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? if{G1437}{G5100} a man{G444} have{G1096}{(G5638)} an hundred{G1540} sheep{G4263}, and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} be gone astray{G4105}{(G5686)}, doth he{G863} not{G3780} leave{G863}{(G5631)} the ninety and nine{G1768}, and goeth{G4198}{(G5679)} into{G1909} the mountains{G3735}, and seeketh{G2212}{(G5719)} that which{G3588} is gone astray{G4105}{(G5746)}? (kjv-strongs#)

Mat 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? (kjv)

======= Matthew 18:13 ============

Matthew 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth over it more than over the ninety and nine which have not gone astray.(asv)

Matthew 18:13 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được, thì lấy làm vui mừng về con đó hơn chín mươi chín con không lạc.(VN)

Matthew 18:13 And{G2532} if so{G1437} be{G1096}{(G5638)} that he find{G2147}{(G5629)} it{G846}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}{G3754}, he rejoiceth{G5463}{(G5719)} more{G3123} of{G1909} that{G846} sheep, than{G2228} of{G1909} the ninety and nine{G1768} which{G3588} went{G4105} not{G3361} astray{G4105}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray. (kjv)

======= Matthew 18:14 ============

Matthew 18:14 Even so it is not the will of your Father who is in heaven, that one of these little ones should perish.(asv)

Matthew 18:14 Cũng một thể ấy, Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ nầy phải hư mất.(VN)

Matthew 18:14 Even so{G3779} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the will{G2307} of{G1715} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, that{G2443} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} should perish{G622}{(G5643)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. (kjv)

======= Matthew 18:15 ============

Matthew 18:15 And if thy brother sin against thee, go, show him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.(asv)

Matthew 18:15 Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.(VN)

Matthew 18:15 Moreover{G1161} if{G1437} thy{G4675} brother{G80} shall trespass{G264}{(G5661)} against{G1519} thee{G4571}, go{G5217}{(G5720)} and{G2532} tell{G1651} him{G846} his fault{G1651}{(G5657)} between{G3342} thee{G4675} and{G2532} him{G846} alone{G3441}: if{G1437} he shall hear{G191}{(G5661)} thee{G4675}, thou hast gained{G2770}{(G5656)} thy{G4675} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (kjv)

======= Matthew 18:16 ============

Matthew 18:16 But if he hear [thee] not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.(asv)

Matthew 18:16 Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.(VN)

Matthew 18:16 But{G1161} if{G3362} he will{G191} not{G3362} hear{G191}{(G5661)} thee, then take{G3880}{(G5628)} with{G3326} thee{G4675} one{G1520} or{G2228} two{G1417} more{G2089}, that{G2443} in{G1909} the mouth{G4750} of two{G1417} or{G2228} three{G5140} witnesses{G3144} every{G3956} word{G4487} may be established{G2476}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. (kjv)

======= Matthew 18:17 ============

Matthew 18:17 And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.(asv)

Matthew 18:17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.(VN)

Matthew 18:17 And{G1161} if{G1437} he shall neglect to hear{G3878}{(G5661)} them{G846}, tell{G2036}{(G5628)} it unto the church{G1577}: but{G1161}{G2532} if{G1437} he neglect to hear{G3878}{(G5661)} the church{G1577}, let him be{G2077}{(G5749)} unto thee{G4671} as{G5618} an heathen man{G1482} and{G2532} a publican{G5057}. (kjv-strongs#)

Mat 18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. (kjv)

======= Matthew 18:18 ============

Matthew 18:18 Verily I say unto you, what things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Matthew 18:18 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.(VN)

Matthew 18:18 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Whatsoever{G3745}{G1437} ye shall bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3745}{G1437} ye shall loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:19 ============

Matthew 18:19 Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 18:19 Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.(VN)

Matthew 18:19 Again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} if{G1437} two{G1417} of you{G5216} shall agree{G4856}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} as touching{G4012} any{G3956} thing{G4229} that{G3739}{G1437} they shall ask{G154}{(G5672)}, it shall be done{G1096}{(G5695)} for them{G846} of{G3844} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:20 ============

Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.(asv)

Matthew 18:20 Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.(VN)

Matthew 18:20 For{G1063} where{G3757} two{G1417} or{G2228} three{G5140} are{G1526}{(G5748)} gathered together{G4863}{(G5772)} in{G1519} my{G1699} name{G3686}, there{G1563} am I{G1510}{(G5748)} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. (kjv)

======= Matthew 18:21 ============

Matthew 18:21 Then came Peter and said to him, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? until seven times?(asv)

Matthew 18:21 Phi -e-rơ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?(VN)

Matthew 18:21 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} Peter{G4074} to him{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, how oft{G4212} shall my{G3450} brother{G80} sin{G264}{(G5692)} against{G1519} me{G1691}, and{G2532} I forgive{G863}{(G5692)} him{G846}? till{G2193} seven times{G2034}? (kjv-strongs#)

Mat 18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times? (kjv)

======= Matthew 18:22 ============

Matthew 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.(asv)

Matthew 18:22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.(VN)

Matthew 18:22 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I say{G3004}{(G5719)} not{G3756} unto thee{G4671}, Until{G2193} seven times{G2034}: but{G235}, Until{G2193} seventy times{G1441} seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven. (kjv)

======= Matthew 18:23 ============

Matthew 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, who would make a reckoning with his servants.(asv)

Matthew 18:23 Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.(VN)

Matthew 18:23 Therefore{G1223}{G5124} is the kingdom{G932} of heaven{G3772} likened{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3739} would{G2309}{(G5656)} take{G4868}{(G5658)} account{G3056} of{G3326} his{G846} servants{G1401}. (kjv-strongs#)

Mat 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. (kjv)

======= Matthew 18:24 ============

Matthew 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, that owed him ten thousand talents.(asv)

Matthew 18:24 Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng.(VN)

Matthew 18:24 And{G1161} when he{G846} had begun{G756}{(G5671)} to reckon{G4868}{(G5721)}, one{G1520} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846}, which owed{G3781} him{G846} ten thousand{G3463} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents. (kjv)

======= Matthew 18:25 ============

Matthew 18:25 But forasmuch as he had not [wherewith] to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.(asv)

Matthew 18:25 Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ.(VN)

Matthew 18:25 But forasmuch as{G1161} he{G846} had{G2192}{(G5723)} not{G3361} to pay{G591}{(G5629)}, his{G846} lord{G2962} commanded{G2753}{(G5656)} him{G846} to be sold{G4097}{(G5683)}, and{G2532} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} children{G5043}, and{G2532} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} payment to be made{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. (kjv)

======= Matthew 18:26 ============

Matthew 18:26 The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.(asv)

Matthew 18:26 Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chơn chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!(VN)

Matthew 18:26 The servant{G1401} therefore{G3767} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:27 ============

Matthew 18:27 And the lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt.(asv)

Matthew 18:27 Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.(VN)

Matthew 18:27 Then{G1161} the lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} was moved with compassion{G4697}{(G5679)}, and loosed{G630}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} forgave{G863}{(G5656)} him{G846} the debt{G1156}. (kjv-strongs#)

Mat 18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. (kjv)

======= Matthew 18:28 ============

Matthew 18:28 But that servant went out, and found one of his fellow-servants, who owed him a hundred shillings: and he laid hold on him, and took [him] by the throat, saying, Pay what thou owest.(asv)

Matthew 18:28 Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta!(VN)

Matthew 18:28 But{G1161} the same{G1565} servant{G1401} went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} one{G1520} of his{G846} fellowservants{G4889}, which{G3739} owed{G3784}{(G5707)} him{G846} an hundred{G1540} pence{G1220}: and{G2532} he laid hands{G2902}{(G5660)} on him{G846}, and took him by the throat{G4155}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Pay{G591}{(G5628)} me{G3427} that{G3748} thou owest{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. (kjv)

======= Matthew 18:29 ============

Matthew 18:29 So his fellow-servant fell down and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee.(asv)

Matthew 18:29 Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.(VN)

Matthew 18:29 And{G3767} his{G846} fellowservant{G4889} fell down{G4098}{(G5631)} at{G1519} his{G846} feet{G4228}, and besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:30 ============

Matthew 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.(asv)

Matthew 18:30 Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.(VN)

Matthew 18:30 And{G1161} he would{G2309}{(G5707)} not{G3756}: but{G235} went{G565}{(G5631)} and cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G1519} prison{G5438}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} the debt{G3784}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt. (kjv)

======= Matthew 18:31 ============

Matthew 18:31 So when his fellow-servants saw what was done, they were exceeding sorry, and came and told unto their lord all that was done.(asv)

Matthew 18:31 Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.(VN)

Matthew 18:31 So{G1161} when his{G846} fellowservants{G4889} saw{G1492}{(G5631)} what was done{G1096}{(G5637)}, they were very{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}, and{G2532} came{G2064}{(G5631)} and told{G1285}{(G5656)} unto their{G846} lord{G2962} all{G3956} that was done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. (kjv)

======= Matthew 18:32 ============

Matthew 18:32 Then his lord called him unto him, and saith to him, Thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou besoughtest me:(asv)

Matthew 18:32 Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta;(VN)

Matthew 18:32 Then{G5119} his{G846} lord{G2962}, after that he had called{G4341}{(G5666)} him{G846}, said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou wicked{G4190} servant{G1401}, I forgave{G863}{(G5656)} thee{G4671} all{G3956} that{G1565} debt{G3782}, because{G1893} thou desiredst{G3870}{(G5656)} me{G3165}: (kjv-strongs#)

Mat 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: (kjv)

======= Matthew 18:33 ============

Matthew 18:33 shouldest not thou also have had mercy on thy fellow-servant, even as I had mercy on thee?(asv)

Matthew 18:33 ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?(VN)

Matthew 18:33 Shouldest{G1163}{(G5713)} not{G3756} thou{G4571} also{G2532} have had compassion{G1653}{(G5658)} on thy{G4675} fellowservant{G4889}, even{G2532} as{G5613} I{G1473} had pity{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? (kjv)

======= Matthew 18:34 ============

Matthew 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due.(asv)

Matthew 18:34 Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.(VN)

Matthew 18:34 And{G2532} his{G846} lord{G2962} was wroth{G3710}{(G5685)}, and delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to the tormentors{G930}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} all{G3956} that was due{G3784}{(G5746)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. (kjv)

======= Matthew 18:35 ============

Matthew 18:35 So shall also my heavenly Father do unto you, if ye forgive not every one his brother from your hearts.(asv)

Matthew 18:35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.(VN)

Matthew 18:35 So{G3779} likewise shall my{G3450} heavenly{G2032} Father{G3962} do{G4160}{(G5692)} also{G2532} unto you{G5213}, if{G3362} ye from{G575} your{G5216} hearts{G2588} forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} every one{G1538} his{G846} brother{G80} their{G846} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.(kjv)

======= Matthew 19:1 ============

Matthew 19:1 And it came to pass when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judaea beyond the Jordan;(asv)

Matthew 19:1 Ðức Chúa Jêsus phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-danh.(VN)

Matthew 19:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, he departed{G3332}{(G5656)} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Judaea{G2449} beyond{G4008} Jordan{G2446}; (kjv-strongs#)

Mat 19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan; (kjv)

======= Matthew 19:2 ============

Matthew 19:2 and great multitudes followed him; and he healed them there.(asv)

Matthew 19:2 Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó.(VN)

Matthew 19:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there. (kjv)

======= Matthew 19:3 ============

Matthew 19:3 And there came unto him Pharisees, trying him, and saying, Is it lawful [for a man] to put away his wife for every cause?(asv)

Matthew 19:3 Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng?(VN)

Matthew 19:3 The Pharisees{G5330} also{G2532} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} for a man{G444} to put away{G630}{(G5658)} his{G846} wife{G1135} for{G2596} every{G3956} cause{G156}? (kjv-strongs#)

Mat 19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? (kjv)

======= Matthew 19:4 ============

Matthew 19:4 And he answered and said, Have ye not read, that he who made [them] from the beginning made them male and female,(asv)

Matthew 19:4 Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Ðấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ,(VN)

Matthew 19:4 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)}, that{G3754} he which{G3588} made{G4160}{(G5660)} them at{G575} the beginning{G746} made{G4160}{(G5656)} them{G846} male{G730} and{G2532} female{G2338}, (kjv-strongs#)

Mat 19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, (kjv)

======= Matthew 19:5 ============

Matthew 19:5 and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?(asv)

Matthew 19:5 và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?(VN)

Matthew 19:5 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, For this{G5127} cause{G1752} shall a man{G444} leave{G2641}{(G5692)} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}, and{G2532} shall cleave{G4347}{(G5701)} to his{G846} wife{G1135}: and{G2532} they twain{G1417} shall be{G2071}{(G5704)}{G1519} one{G3391} flesh{G4561}? (kjv-strongs#)

Mat 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? (kjv)

======= Matthew 19:6 ============

Matthew 19:6 So that they are no more two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.(asv)

Matthew 19:6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp!(VN)

Matthew 19:6 Wherefore{G5620} they are{G1526}{(G5748)} no more{G3765} twain{G1417}, but{G235} one{G3391} flesh{G4561}. What{G3739} therefore{G3767} God{G2316} hath joined together{G4801}{(G5656)}, let{G5563} not{G3361} man{G444} put asunder{G5563}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. (kjv)

======= Matthew 19:7 ============

Matthew 19:7 They say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put [her] away?(asv)

Matthew 19:7 Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi?(VN)

Matthew 19:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why{G5101} did Moses{G3475} then{G3767} command{G1781}{(G5662)} to give{G1325}{(G5629)} a writing{G975} of divorcement{G647}, and{G2532} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? (kjv)

======= Matthew 19:8 ============

Matthew 19:8 He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.(asv)

Matthew 19:8 Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.(VN)

Matthew 19:8 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846},{G3754} Moses{G3475} because of{G4314} the hardness{G4641} of your{G5216} hearts{G4641} suffered{G2010}{(G5656)} you{G5213} to put away{G630}{(G5658)} your{G5216} wives{G1135}: but{G1161} from{G575} the beginning{G746} it was{G1096}{(G5754)} not{G3756} so{G3779}. (kjv-strongs#)

Mat 19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. (kjv)

======= Matthew 19:9 ============

Matthew 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that marrieth her when she is put away committeth adultery.(asv)

Matthew 19:9 Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.(VN)

Matthew 19:9 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, except{G1508} it be for{G1909} fornication{G4202}, and{G2532} shall marry{G1060}{(G5661)} another{G243}, committeth adultery{G3429}{(G5736)}: and{G2532} whoso marrieth{G1060}{(G5660)} her which{G3588} is put away{G630}{(G5772)} doth commit adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. (kjv)

======= Matthew 19:10 ============

Matthew 19:10 The disciples say unto him, If the case of the man is so with his wife, it is not expedient to marry.(asv)

Matthew 19:10 Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn.(VN)

Matthew 19:10 His{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} the case{G156} of the man{G444} be{G2076}{(G5748)} so{G3779} with{G3326} his wife{G1135}, it is{G4851} not{G3756} good{G4851}{(G5719)} to marry{G1060}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. (kjv)

======= Matthew 19:11 ============

Matthew 19:11 But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.(asv)

Matthew 19:11 Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi.(VN)

Matthew 19:11 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, All{G3956} men cannot{G3756} receive{G5562}{(G5719)} this{G5126} saying{G3056}, save{G235} they to whom{G3739} it is given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. (kjv)

======= Matthew 19:12 ============

Matthew 19:12 For there are eunuchs, that were so born from their mother's womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.(asv)

Matthew 19:12 Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.(VN)

Matthew 19:12 For{G1063} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were so{G3779} born{G1080}{(G5681)} from{G1537} their mother's{G3384} womb{G2836}: and{G2532} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were made eunuchs{G2134}{(G5656)} of{G5259} men{G444}: and{G2532} there be{G1526}{(G5748)} eunuchs{G2135}, which{G3748} have made{G2134} themselves{G1438} eunuchs{G2134}{(G5656)} for{G1223} the kingdom{G932} of heaven's sake{G3772}. He that is able{G1410}{(G5740)} to receive{G5562}{(G5721)} it, let him receive{G5562}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. (kjv)

======= Matthew 19:13 ============

Matthew 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should lay his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.(asv)

Matthew 19:13 Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến.(VN)

Matthew 19:13 Then{G5119} were there brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} little children{G3813}, that{G2443} he should put{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5632)} them{G846}, and{G2532} pray{G4336}{(G5667)}: and{G1161} the disciples{G3101} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them. (kjv)

======= Matthew 19:14 ============

Matthew 19:14 But Jesus said, Suffer the little children, and forbid them not, to come unto me: for to such belongeth the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 19:14 Song Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.(VN)

Matthew 19:14 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Suffer{G863}{(G5628)} little children{G3813}, and{G2532} forbid{G2967}{(G5720)} them{G846} not{G3361}, to come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} me{G3165}: for{G1063} of such{G5108} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:15 ============

Matthew 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.(asv)

Matthew 19:15 Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi.(VN)

Matthew 19:15 And{G2532} he laid{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5631)} them{G846}, and departed{G4198}{(G5675)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence. (kjv)

======= Matthew 19:16 ============

Matthew 19:16 And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?(asv)

Matthew 19:16 Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?(VN)

Matthew 19:16 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Good{G18} Master{G1320}, what{G5101} good thing{G18} shall I do{G4160}{(G5661)}, that{G2443} I may have{G2192}{(G5725)} eternal{G166} life{G2222}? (kjv-strongs#)

Mat 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? (kjv)

======= Matthew 19:17 ============

Matthew 19:17 And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.(asv)

Matthew 19:17 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.(VN)

Matthew 19:17 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G5101} callest thou{G3004}{(G5719)} me{G3165} good{G18}? there is none{G3762} good{G18} but{G1508} one{G1520}, that is, God{G2316}: but{G1161} if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222}, keep{G5083}{(G5657)} the commandments{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. (kjv)

======= Matthew 19:18 ============

Matthew 19:18 He saith unto him, Which? And Jesus said, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,(asv)

Matthew 19:18 Người hỏi: Những điều răn gì? Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Ðừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối;(VN)

Matthew 19:18 He saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Which{G4169}?{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Thou shalt do{G5407} no{G3756} murder{G5407}{(G5692)}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}, Thou shalt{G2813} not{G3756} steal{G2813}{(G5692)}, Thou shalt{G5576} not{G3756} bear false witness{G5576}{(G5692)}, (kjv-strongs#)

Mat 19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, (kjv)

======= Matthew 19:19 ============

Matthew 19:19 Honor thy father and mother; and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Matthew 19:19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.(VN)

Matthew 19:19 Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy mother{G3384}: and{G2532}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 19:20 ============

Matthew 19:20 The young man saith unto him, All these things have I observed: what lack I yet?(asv)

Matthew 19:20 Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?(VN)

Matthew 19:20 The young man{G3495} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} have I kept{G5442}{(G5668)} from{G1537} my{G3450} youth up{G3503}: what{G5101} lack{G5302}{(G5719)} I yet{G2089}? (kjv-strongs#)

Mat 19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? (kjv)

======= Matthew 19:21 ============

Matthew 19:21 Jesus said unto him, If thou wouldest be perfect, go, sell that which thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.(asv)

Matthew 19:21 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.(VN)

Matthew 19:21 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, If{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} be{G1511}{(G5750)} perfect{G5046}, go{G5217}{(G5720)} and sell{G4453}{(G5657)} that thou{G4675} hast{G5224}{(G5723)}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} to the poor{G4434}, and{G2532} thou shalt have{G2192}{(G5692)} treasure{G2344} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} come{G1204}{(G5773)} and follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me. (kjv)

======= Matthew 19:22 ============

Matthew 19:22 But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.(asv)

Matthew 19:22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.(VN)

Matthew 19:22 But{G1161} when the young man{G3495} heard{G191}{(G5660)} that saying{G3056}, he went away{G565}{(G5627)} sorrowful{G3076}{(G5746)}: for{G1063} he had{G2192}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} great{G4183} possessions{G2933}. (kjv-strongs#)

Mat 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions. (kjv)

======= Matthew 19:23 ============

Matthew 19:23 And Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, It is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 19:23 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm.(VN)

Matthew 19:23 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} a rich man{G4145} shall hardly{G1423} enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:24 ============

Matthew 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.(asv)

Matthew 19:24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthew 19:24 And{G1161} again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It is{G2076}{(G5748)} easier{G2123} for a camel{G2574} to go{G1330}{(G5629)} through{G1223} the eye{G5169} of a needle{G4476}, than{G2228} for a rich man{G4145} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. (kjv)

======= Matthew 19:25 ============

Matthew 19:25 And when the disciples heard it, they were astonished exceedingly, saying, Who then can be saved?(asv)

Matthew 19:25 Môn đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi?(VN)

Matthew 19:25 When{G1161} his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they were exceedingly{G4970} amazed{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} then{G686} can{G1410}{(G5736)} be saved{G4982}{(G5683)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? (kjv)

======= Matthew 19:26 ============

Matthew 19:26 And Jesus looking upon [them] said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.(asv)

Matthew 19:26 Ðức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Ðiều đó loài người không thể làm được, song Ðức Chúa Trời làm mọi việc đều được.(VN)

Matthew 19:26 But{G1161} Jesus{G2424} beheld{G1689}{(G5660)} them, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, With{G3844} men{G444} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} impossible{G102}; but{G1161} with{G3844} God{G2316} all things{G3956} are{G2076}{(G5748)} possible{G1415}. (kjv-strongs#)

Mat 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. (kjv)

======= Matthew 19:27 ============

Matthew 19:27 Then answered Peter and said unto him, Lo, we have left all, and followed thee; what then shall we have?(asv)

Matthew 19:27 Phi -e-rơ bèn thưa rằng: Nầy chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi?(VN)

Matthew 19:27 Then{G5119} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, we{G2249} have forsaken{G863}{(G5656)} all{G3956}, and{G2532} followed{G190}{(G5656)} thee{G4671}; what{G5101} shall we{G2254} have{G2071}{(G5704)} therefore{G686}? (kjv-strongs#)

Mat 19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore? (kjv)

======= Matthew 19:28 ============

Matthew 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.(asv)

Matthew 19:28 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthew 19:28 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} ye{G5210} which{G3588} have followed{G190}{(G5660)} me{G3427}, in{G1722} the regeneration{G3824} when{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall sit{G2523}{(G5661)} in{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}, ye{G5210} also{G2532} shall sit{G2523}{(G5695)} upon{G1909} twelve{G1427} thrones{G2362}, judging{G2919}{(G5723)} the twelve{G1427} tribes{G5443} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (kjv)

======= Matthew 19:29 ============

Matthew 19:29 And every one that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit eternal life.(asv)

Matthew 19:29 Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.(VN)

Matthew 19:29 And{G2532} every{G3956} one{G3739} that hath forsaken{G863}{(G5656)} houses{G3614}, or{G2228} brethren{G80}, or{G2228} sisters{G79}, or{G2228} father{G3962}, or{G2228} mother{G3384}, or{G2228} wife{G1135}, or{G2228} children{G5043}, or{G2228} lands{G68}, for my{G3450} name's{G3686} sake{G1752}, shall receive{G2983}{(G5695)} an hundredfold{G1542}, and{G2532} shall inherit{G2816}{(G5692)} everlasting{G166} life{G2222}. (kjv-strongs#)

Mat 19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. (kjv)

======= Matthew 19:30 ============

Matthew 19:30 But many shall be last [that are] first; and first [that are] last.(asv)

Matthew 19:30 Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.(VN)

Matthew 19:30 But{G1161} many{G4183} that are first{G4413} shall be{G2071}{(G5704)} last{G2078}; and{G2532} the last{G2078} shall be first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.(kjv)

======= Matthew 20:1 ============

Matthew 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder, who went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.(asv)

Matthew 20:1 Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình.(VN)

Matthew 20:1 For{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} went out{G1831}{(G5627)} early in the morning{G260}{G4404} to hire{G3409}{(G5670)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:2 ============

Matthew 20:2 And when he had agreed with the laborers for a shilling a day, he sent them into his vineyard.(asv)

Matthew 20:2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình.(VN)

Matthew 20:2 And{G1161} when he had agreed{G4856}{(G5660)} with{G3326} the labourers{G2040} for{G1537} a penny{G1220} a day{G2250}, he sent{G649}{(G5656)} them{G846} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:3 ============

Matthew 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;(asv)

Matthew 20:3 Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ,(VN)

Matthew 20:3 And{G2532} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the third{G5154} hour{G5610}, and saw{G1492}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692} in{G1722} the marketplace{G58}, (kjv-strongs#)

Mat 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, (kjv)

======= Matthew 20:4 ============

Matthew 20:4 and to them he said, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.(asv)

Matthew 20:4 thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho.(VN)

Matthew 20:4 And said{G2036}{(G5627)} unto them{G2548}; Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}, and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342} I will give{G1325}{(G5692)} you{G5213}. And{G1161} they went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. (kjv)

======= Matthew 20:5 ============

Matthew 20:5 Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.(asv)

Matthew 20:5 Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy.(VN)

Matthew 20:5 Again{G3825} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the sixth{G1623} and{G2532} ninth{G1766} hour{G5610}, and did{G4160}{(G5656)} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. (kjv)

======= Matthew 20:6 ============

Matthew 20:6 And about the eleventh [hour] he went out, and found others standing; and he saith unto them, Why stand ye here all the day idle?(asv)

Matthew 20:6 Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?(VN)

Matthew 20:6 And{G1161} about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610} he went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} stand ye{G2476}{(G5758)} here{G5602} all{G3650} the day{G2250} idle{G692}? (kjv-strongs#)

Mat 20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? (kjv)

======= Matthew 20:7 ============

Matthew 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard.(asv)

Matthew 20:7 Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta.(VN)

Matthew 20:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Because{G3754} no man{G3762} hath hired{G3409}{(G5668)} us{G2248}. He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}; and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342}, that shall ye receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive. (kjv)

======= Matthew 20:8 ============

Matthew 20:8 And when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and pay them their hire, beginning from the last unto the first.(asv)

Matthew 20:8 Ðến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu.(VN)

Matthew 20:8 So{G1161} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the lord{G2962} of the vineyard{G290} saith{G3004}{(G5719)} unto his{G846} steward{G2012}, Call{G2564}{(G5657)} the labourers{G2040}, and{G2532} give{G591}{(G5628)} them{G846} their hire{G3408}, beginning{G756}{(G5671)} from{G575} the last{G2078} unto{G2193} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. (kjv)

======= Matthew 20:9 ============

Matthew 20:9 And when they came that [were hired] about the eleventh hour, they received every man a shilling.(asv)

Matthew 20:9 Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê.(VN)

Matthew 20:9 And{G2532} when they came{G2064}{(G5631)} that were hired about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610}, they received{G2983}{(G5627)} every man{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:10 ============

Matthew 20:10 And when the first came, they supposed that they would receive more; and they likewise received every man a shilling.(asv)

Matthew 20:10 Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê.(VN)

Matthew 20:10 But{G1161} when the first{G4413} came{G2064}{(G5631)}, they supposed{G3543}{(G5656)} that{G3754} they should have received{G2983}{(G5695)} more{G4119}; and{G2532} they likewise{G2532} received{G2983}{(G5627)} every man{G846}{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:11 ============

Matthew 20:11 And when they received it, they murmured against the householder,(asv)

Matthew 20:11 Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà,(VN)

Matthew 20:11 And{G1161} when they had received{G2983}{(G5631)} it, they murmured{G1111}{(G5707)} against{G2596} the goodman of the house{G3617}, (kjv-strongs#)

Mat 20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house, (kjv)

======= Matthew 20:12 ============

Matthew 20:12 saying, These last have spent [but] one hour, and thou hast made them equal unto us, who have borne the burden of the day and the scorching heat.(asv)

Matthew 20:12 mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng.(VN)

Matthew 20:12 {G3754} Saying{G3004}{(G5723)}, These{G3778} last{G2078} have wrought{G4160}{(G5656)} but one{G3391} hour{G5610}, and{G2532} thou hast made{G4160}{(G5656)} them{G846} equal{G2470} unto us{G2254}, which{G3588} have borne{G941}{(G5660)} the burden{G922} and{G2532} heat{G2742} of the day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. (kjv)

======= Matthew 20:13 ============

Matthew 20:13 But he answered and said to one of them, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a shilling?(asv)

Matthew 20:13 Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao?(VN)

Matthew 20:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} one{G1520} of them{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Friend{G2083}, I do{G91} thee{G4571} no{G3756} wrong{G91}{(G5719)}: didst{G4856} not{G3780} thou agree{G4856}{(G5656)} with me{G3427} for a penny{G1220}? (kjv-strongs#)

Mat 20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny? (kjv)

======= Matthew 20:14 ============

Matthew 20:14 Take up that which is thine, and go thy way; it is my will to give unto this last, even as unto thee.(asv)

Matthew 20:14 Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy.(VN)

Matthew 20:14 Take{G142}{(G5657)} that thine{G4674} is, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}:{G1161} I will{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} unto this{G5129} last{G2078}, even{G2532} as{G5613} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee. (kjv)

======= Matthew 20:15 ============

Matthew 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? or is thine eye evil, because I am good?(asv)

Matthew 20:15 Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?(VN)

Matthew 20:15 {G2228} Is it not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for me{G3427} to do{G4160}{(G5658)} what{G3739} I will{G2309}{(G5719)} with{G1722} mine own{G1699}?{G1487} Is{G2076}{(G5748)} thine{G4675} eye{G3788} evil{G4190}, because{G3754} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} good{G18}? (kjv-strongs#)

Mat 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? (kjv)

======= Matthew 20:16 ============

Matthew 20:16 So the last shall be first, and the first last.(asv)

Matthew 20:16 Ðó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.(VN)

Matthew 20:16 So{G3779} the last{G2078} shall be{G2071}{(G5704)} first{G4413}, and{G2532} the first{G4413} last{G2078}: for{G1063} many{G4183} be{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen. (kjv)

======= Matthew 20:17 ============

Matthew 20:17 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples apart, and on the way he said unto them,(asv)

Matthew 20:17 Trong khi Ðức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng:(VN)

Matthew 20:17 And{G2532} Jesus{G2424} going up{G305}{(G5723)} to{G1519} Jerusalem{G2414} took{G3880}{(G5627)} the twelve{G1427} disciples{G3101} apart{G2596}{G2398} in{G1722} the way{G3598}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them, (kjv)

======= Matthew 20:18 ============

Matthew 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,(asv)

Matthew 20:18 Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài.(VN)

Matthew 20:18 Behold{G2400}{(G5628)}, we go up{G305}{(G5719)} to{G1519} Jerusalem{G2414}; and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} shall be betrayed{G3860}{(G5701)} unto the chief priests{G749} and{G2532} unto the scribes{G1122}, and{G2532} they shall condemn{G2632}{(G5692)} him{G846} to death{G2288}, (kjv-strongs#)

Mat 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, (kjv)

======= Matthew 20:19 ============

Matthew 20:19 and shall deliver him unto the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify: and the third day he shall be raised up.(asv)

Matthew 20:19 Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.(VN)

Matthew 20:19 And{G2532} shall deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} to the Gentiles{G1484} to{G1519} mock{G1702}{(G5658)}, and{G2532} to scourge{G3146}{(G5658)}, and{G2532} to crucify{G4717}{(G5658)} him: and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall rise again{G450}{(G5698)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again. (kjv)

======= Matthew 20:20 ============

Matthew 20:20 Then came to him the mother of the sons of Zebedee with her sons, worshipping [him], and asking a certain thing of him.(asv)

Matthew 20:20 Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Ðức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện.(VN)

Matthew 20:20 Then{G5119} came{G4334}{(G5627)} to him{G846} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207} with{G3326} her{G846} sons{G5207}, worshipping{G4352}{(G5723)} him, and{G2532} desiring{G154}{(G5723)} a certain{G5100} thing{G3844} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:20 Then came to him the mother of Zebedees children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him. (kjv)

======= Matthew 20:21 ============

Matthew 20:21 And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.(asv)

Matthew 20:21 Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài.(VN)

Matthew 20:21 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, What{G5101} wilt thou{G2309}{(G5719)}? She saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Grant{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} my{G3450} two{G1417} sons{G5207} may sit{G2523}{(G5661)}, the one{G1520} on{G1537} thy{G4675} right hand{G1188}, and{G2532} the other{G1520} on{G1537} the left{G2176}, in{G1722} thy{G4675} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. (kjv)

======= Matthew 20:22 ============

Matthew 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.(asv)

Matthew 20:22 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được.(VN)

Matthew 20:22 But{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} ye ask{G154}{(G5731)}. Are ye able{G1410}{(G5736)} to drink{G4095}{(G5629)} of the cup{G4221} that{G3739} I{G1473} shall{G3195}{(G5719)} drink of{G4095}{(G5721)}, and{G2532} to be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5683)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We are able{G1410}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. (kjv)

======= Matthew 20:23 ============

Matthew 20:23 He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on [my] left hand, is not mine to give; but [it is for them] for whom it hath been prepared of my Father.(asv)

Matthew 20:23 Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.(VN)

Matthew 20:23 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Ye shall drink{G4095}{(G5695)} indeed{G3303} of my{G3450} cup{G4221}, and{G2532} be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5701)}: but{G1161} to sit{G2523}{(G5658)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, and{G2532} on{G1537} my{G3450} left{G2176}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} mine{G1699} to give{G1325}{(G5629)}, but{G235} it shall be given to them for whom{G3739} it is prepared{G2090}{(G5769)} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. (kjv)

======= Matthew 20:24 ============

Matthew 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.(asv)

Matthew 20:24 Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em.(VN)

Matthew 20:24 And{G2532} when the ten{G1176} heard{G191}{(G5660)} it, they were moved with indignation{G23}{(G5656)} against{G4012} the two{G1417} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren. (kjv)

======= Matthew 20:25 ============

Matthew 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.(asv)

Matthew 20:25 Nhưng Ðức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân.(VN)

Matthew 20:25 But{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} the princes{G758} of the Gentiles{G1484} exercise dominion over{G2634}{(G5719)} them{G846}, and{G2532} they that are great{G3173} exercise authority upon{G2715}{(G5719)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. (kjv)

======= Matthew 20:26 ============

Matthew 20:26 Not so shall it be among you: but whosoever would become great among you shall be your minister;(asv)

Matthew 20:26 Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi;(VN)

Matthew 20:26 But{G1161} it shall{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} so{G3779} among{G1722} you{G5213}: but{G235} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1096}{(G5635)} great{G3173} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} minister{G1249}; (kjv-strongs#)

Mat 20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister; (kjv)

======= Matthew 20:27 ============

Matthew 20:27 and whosoever would be first among you shall be your servant:(asv)

Matthew 20:27 còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.(VN)

Matthew 20:27 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1511}{(G5750)} chief{G4413} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} servant{G1401}: (kjv-strongs#)

Mat 20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant: (kjv)

======= Matthew 20:28 ============

Matthew 20:28 even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.(asv)

Matthew 20:28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.(VN)

Matthew 20:28 Even as{G5618} the Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to be ministered unto{G1247}{(G5683)}, but{G235} to minister{G1247}{(G5658)}, and{G2532} to give{G1325}{(G5629)} his{G846} life{G5590} a ransom{G3083} for{G473} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. (kjv)

======= Matthew 20:29 ============

Matthew 20:29 And as they went out from Jericho, a great multitude followed him.(asv)

Matthew 20:29 Ðương khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài.(VN)

Matthew 20:29 And{G2532} as they{G846} departed{G1607}{(G5740)} from{G575} Jericho{G2410}, a great{G4183} multitude{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. (kjv)

======= Matthew 20:30 ============

Matthew 20:30 And behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 20:30 Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Ðức Chúa Jêsus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi!(VN)

Matthew 20:30 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, two{G1417} blind men{G5185} sitting{G2521}{(G5740)} by the way{G3598} side{G3844}, when they heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Jesus{G2424} passed by{G3855}{(G5719)}, cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:31 ============

Matthew 20:31 And the multitude rebuked them, that they should hold their peace: but they cried out the more, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 20:31 Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi!(VN)

Matthew 20:31 And{G1161} the multitude{G3793} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}, because{G2443} they should hold their peace{G4623}{(G5661)}: but{G1161} they cried{G2896}{(G5707)} the more{G3185}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:32 ============

Matthew 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I should do unto you?(asv)

Matthew 20:32 Ðức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho?(VN)

Matthew 20:32 And{G2532} Jesus{G2424} stood still{G2476}{(G5631)}, and called{G5455}{(G5656)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I shall do{G4160}{(G5661)} unto you{G5213}? (kjv-strongs#)

Mat 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you? (kjv)

======= Matthew 20:33 ============

Matthew 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.(asv)

Matthew 20:33 Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra.(VN)

Matthew 20:33 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Lord{G2962}, that{G2443} our{G2257} eyes{G3788} may be opened{G455}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. (kjv)

======= Matthew 20:34 ============

Matthew 20:34 And Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and straightway they received their sight, and followed him.(asv)

Matthew 20:34 Ðức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.(VN)

Matthew 20:34 So{G1161} Jesus{G2424} had compassion{G4697}{(G5679)} on them, and touched{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}: and{G2532} immediately{G2112} their{G846} eyes{G3788} received sight{G308}{(G5656)}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:34 So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.(kjv)

======= Matthew 21:1 ============

Matthew 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and came unto Bethphage, unto the mount of Olives, then Jesus sent two disciples,(asv)

Matthew 21:1 Vừa khi Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ,(VN)

Matthew 21:1 And{G2532} when{G3753} they drew nigh{G1448}{(G5656)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} were come{G2064}{(G5627)} to{G1519} Bethphage{G967}, unto{G4314} the mount{G3735} of Olives{G1636}, then{G5119} sent{G649}{(G5656)} Jesus{G2424} two{G1417} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, (kjv)

======= Matthew 21:2 ============

Matthew 21:2 saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose [them], and bring [them] unto me.(asv)

Matthew 21:2 mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta.(VN)

Matthew 21:2 Saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5680)} into{G1519} the village{G2968} over against{G561} you{G5216}, and{G2532} straightway{G2112} ye shall find{G2147}{(G5692)} an ass{G3688} tied{G1210}{(G5772)}, and{G2532} a colt{G4454} with{G3326} her{G846}: loose{G3089}{(G5660)} them, and bring{G71}{(G5628)} them unto me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. (kjv)

======= Matthew 21:3 ============

Matthew 21:3 And if any one say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.(asv)

Matthew 21:3 Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó; tức thì họ sẽ gởi lừa đi.(VN)

Matthew 21:3 And{G2532} if{G1437} any man{G5100} say{G2036}{(G5632)} ought{G5100} unto you{G5213}, ye shall say{G2046}{(G5692)},{G3754} The Lord{G2962} hath{G2192}{(G5719)} need{G5532} of them{G846}; and{G1161} straightway{G2112} he will send{G649}{(G5692)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them. (kjv)

======= Matthew 21:4 ============

Matthew 21:4 Now this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,(asv)

Matthew 21:4 Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng:(VN)

Matthew 21:4 All{G1161}{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 21:5 ============

Matthew 21:5 Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.(asv)

Matthew 21:5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.(VN)

Matthew 21:5 Tell ye{G2036}{(G5628)} the daughter{G2364} of Sion{G4622}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} King{G935} cometh{G2064}{(G5736)} unto thee{G4671}, meek{G4239}, and{G2532} sitting{G1910}{(G5761)} upon{G1909} an ass{G3688}, and{G2532} a colt{G4454} the foal{G5207} of an ass{G5268}. (kjv-strongs#)

Mat 21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. (kjv)

======= Matthew 21:6 ============

Matthew 21:6 And the disciples went, and did even as Jesus appointed them,(asv)

Matthew 21:6 Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy.(VN)

Matthew 21:6 And{G1161} the disciples{G3101} went{G4198}{(G5679)}, and{G2532} did{G4160}{(G5660)} as{G2531} Jesus{G2424} commanded{G4367}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them, (kjv)

======= Matthew 21:7 ============

Matthew 21:7 and brought the ass, and the colt, and put on them their garments; and he sat thereon.(asv)

Matthew 21:7 Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên.(VN)

Matthew 21:7 And brought{G71}{(G5627)} the ass{G3688}, and{G2532} the colt{G4454}, and{G2532} put{G2007}{(G5656)} on{G1883} them{G846} their{G846} clothes{G2440}, and{G2532} they set{G1940}{(G5656)}{(G5625)}{G1940}{(G5656)} him thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. (kjv)

======= Matthew 21:8 ============

Matthew 21:8 And the most part of the multitude spread their garments in the way; and others cut branches from the trees, and spread them in the way.(asv)

Matthew 21:8 Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường.(VN)

Matthew 21:8 And{G1161} a very great{G4118} multitude{G3793} spread{G4766}{(G5656)} their{G1438} garments{G2440} in{G1722} the way{G3598}; others{G1161}{G243} cut down{G2875}{(G5707)} branches{G2798} from{G575} the trees{G1186}, and{G2532} strawed{G4766}{(G5707)} them in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. (kjv)

======= Matthew 21:9 ============

Matthew 21:9 And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.(asv)

Matthew 21:9 Ðoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Ða-vít! Ðáng khen ngợi cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!(VN)

Matthew 21:9 And{G1161} the multitudes{G3793} that went before{G4254}{(G5723)}, and{G2532} that followed{G190}{(G5723)}, cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}: Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}; Hosanna{G5614} in{G1722} the highest{G5310}. (kjv-strongs#)

Mat 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. (kjv)

======= Matthew 21:10 ============

Matthew 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was stirred, saying, Who is this?(asv)

Matthew 21:10 Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai?(VN)

Matthew 21:10 And{G2532} when he{G846} was come{G1525}{(G5631)} into{G1519} Jerusalem{G2414}, all{G3956} the city{G4172} was moved{G4579}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? (kjv-strongs#)

Mat 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? (kjv)

======= Matthew 21:11 ============

Matthew 21:11 And the multitudes said, This is the prophet, Jesus, from Nazareth of Galilee.(asv)

Matthew 21:11 Chúng trả lời rằng: Ấy là Ðấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.(VN)

Matthew 21:11 And{G1161} the multitude{G3793} said{G3004}{(G5707)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the prophet{G4396} of{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. (kjv)

======= Matthew 21:12 ============

Matthew 21:12 And Jesus entered into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold the doves; [(asv)

Matthew 21:12 Ðức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu.(VN)

Matthew 21:12 And{G2532} Jesus{G2424} went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the temple{G2411} of God{G2316}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} all them{G3956} that sold{G4453}{(G5723)} and{G2532} bought{G59}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} overthrew{G2690}{(G5656)} the tables{G5132} of the moneychangers{G2855}, and{G2532} the seats{G2515} of them that sold{G4453}{(G5723)} doves{G4058}, (kjv-strongs#)

Mat 21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves, (kjv)

======= Matthew 21:13 ============

Matthew 21:13 and he saith unto them, It is written, My house shall be called a house of prayer: but ye make it a den of robbers.(asv)

Matthew 21:13 Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.(VN)

Matthew 21:13 And{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, It is written{G1125}{(G5769)}, My{G3450} house{G3624} shall be called{G2564}{(G5701)} the house{G3624} of prayer{G4335}; but{G1161} ye{G5210} have made{G4160}{(G5656)} it{G846} a den{G4693} of thieves{G3027}. (kjv-strongs#)

Mat 21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves. (kjv)

======= Matthew 21:14 ============

Matthew 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.(asv)

Matthew 21:14 Bấy giờ, những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành.(VN)

Matthew 21:14 And{G2532} the blind{G5185} and{G2532} the lame{G5560} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} in{G1722} the temple{G2411}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 21:15 ============

Matthew 21:15 But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children that were crying in the temple and saying, Hosanna to the son of David; they were moved with indignation,(asv)

Matthew 21:15 Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Ða-vít! thì họ tức giận,(VN)

Matthew 21:15 And{G1161} when the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} saw{G1492}{(G5631)} the wonderful things{G2297} that{G3739} he did{G4160}{(G5656)}, and{G2532} the children{G3816} crying{G2896}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}; they were sore displeased{G23}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased, (kjv)

======= Matthew 21:16 ============

Matthew 21:16 and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou has perfected praise?(asv)

Matthew 21:16 và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ nầy nói không? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?(VN)

Matthew 21:16 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} what{G5101} these{G3778} say{G3004}{(G5719)}? And{G1161} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Yea{G3483}; have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)},{G3754} Out of{G1537} the mouth{G4750} of babes{G3516} and{G2532} sucklings{G2337}{(G5723)} thou hast perfected{G2675}{(G5668)} praise{G136}? (kjv-strongs#)

Mat 21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? (kjv)

======= Matthew 21:17 ============

Matthew 21:17 And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.(asv)

Matthew 21:17 Ðoạn, Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.(VN)

Matthew 21:17 And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and went{G1831}{(G5627)} out of{G1854} the city{G4172} into{G1519} Bethany{G963}; and{G2532} he lodged{G835}{(G5675)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there. (kjv)

======= Matthew 21:18 ============

Matthew 21:18 Now in the morning as he returned to the city, he hungered.(asv)

Matthew 21:18 Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói.(VN)

Matthew 21:18 Now{G1161} in the morning{G4405} as he returned{G1877}{(G5723)} into{G1519} the city{G4172}, he hungered{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered. (kjv)

======= Matthew 21:19 ============

Matthew 21:19 And seeing a fig tree by the way side, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only; and he saith unto it, Let there be no fruit from thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.(asv)

Matthew 21:19 Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi.(VN)

Matthew 21:19 And{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} a{G3391} fig tree{G4808} in{G1909} the way{G3598}, he came{G2064}{(G5627)} to{G1909} it{G846}, and{G2532} found{G2147}{(G5627)} nothing{G3762} thereon{G1722}{G846}, but{G1508} leaves{G5444} only{G3440}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto it{G846}, Let no{G1096} fruit{G2590} grow{G1096}{(G5638)} on{G1537} thee{G4675} henceforward{G3371} for{G1519} ever{G165}. And{G2532} presently{G3916} the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away. (kjv)

======= Matthew 21:20 ============

Matthew 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How did the fig tree immediately wither away?(asv)

Matthew 21:20 Môn đồ thấy điều đó, lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy?(VN)

Matthew 21:20 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, How{G4459} soon{G3916} is the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}! (kjv-strongs#)

Mat 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away! (kjv)

======= Matthew 21:21 ============

Matthew 21:21 And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.(asv)

Matthew 21:21 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được.(VN)

Matthew 21:21 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102}, and{G2532} doubt{G1252}{(G5686)} not{G3361}, ye shall{G4160} not{G3756} only{G3440} do{G4160}{(G5692)} this{G3440} which is done to the fig tree{G4808}, but{G235} also if{G2579} ye shall say{G2036}{(G5632)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Be thou removed{G142}{(G5682)}, and{G2532} be thou cast{G906}{(G5682)} into{G1519} the sea{G2281}; it shall be done{G1096}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. (kjv)

======= Matthew 21:22 ============

Matthew 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.(asv)

Matthew 21:22 Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.(VN)

Matthew 21:22 And{G2532} all things{G3956}, whatsoever{G302}{G3745} ye shall ask{G154}{(G5661)} in{G1722} prayer{G4335}, believing{G4100}{(G5723)}, ye shall receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. (kjv)

======= Matthew 21:23 ============

Matthew 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?(asv)

Matthew 21:23 Ðức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy?(VN)

Matthew 21:23 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the temple{G2411}, the chief priests{G749} and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} as he was teaching{G1321}{(G5723)}, and said{G3004}{(G5723)}, By{G1722} what{G4169} authority{G1849} doest thou{G4160}{(G5719)} these things{G5023}? and{G2532} who{G5101} gave{G1325}{(G5656)} thee{G4671} this{G5026} authority{G1849}? (kjv-strongs#)

Mat 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority? (kjv)

======= Matthew 21:24 ============

Matthew 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one question, which if ye tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things.(asv)

Matthew 21:24 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều; nếu trả lời được, thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó.(VN)

Matthew 21:24 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, I also{G2504} will ask{G2065}{(G5692)} you{G5209} one{G1520} thing{G3056}, which{G3739} if{G1437} ye tell{G2036}{(G5632)} me{G3427}, I in like wise{G2504} will tell{G2046}{(G5692)} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:25 ============

Matthew 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven or from men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why then did ye not believe him?(asv)

Matthew 21:25 Phép báp-tem của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy?(VN)

Matthew 21:25 The baptism{G908} of John{G2491}, whence{G4159} was it{G2258}{(G5713)}? from{G1537} heaven{G3772}, or{G2228} of{G1537} men{G444}? And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} with{G3844} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, From{G1537} heaven{G3772}; he will say{G2046}{(G5692)} unto us{G2254}, Why{G1302} did ye{G4100} not{G3756} then{G3767} believe{G4100}{(G5656)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him? (kjv)

======= Matthew 21:26 ============

Matthew 21:26 But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.(asv)

Matthew 21:26 Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri.(VN)

Matthew 21:26 But{G1161} if{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, Of{G1537} men{G444}; we fear{G5399}{(G5736)} the people{G3793}; for{G1063} all{G3956} hold{G2192}{(G5719)} John{G2491} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet. (kjv)

======= Matthew 21:27 ============

Matthew 21:27 And they answered Jesus, and said, We know not. He also said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.(asv)

Matthew 21:27 Vậy, họ trả lời Ðức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều nầy.(VN)

Matthew 21:27 And{G2532} they answered{G611}{(G5679)} Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, We cannot{G3756} tell{G1492}{(G5758)}. And{G2532} he{G846} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Neither{G3761} tell{G3004}{(G5719)} I{G1473} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:28 ============

Matthew 21:28 But what think ye? A man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to-day in the vineyard.(asv)

Matthew 21:28 Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho.(VN)

Matthew 21:28 But{G1161} what{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? A certain man{G444} had{G2192}{(G5707)} two{G1417} sons{G5043}; and{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the first{G4413}, and said{G2036}{(G5627)}, Son{G5043}, go{G5217}{(G5720)} work{G2038}{(G5737)} to day{G4594} in{G1722} my{G3450} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard. (kjv)

======= Matthew 21:29 ============

Matthew 21:29 And he answered and said, I will not: but afterward he repented himself, and went.(asv)

Matthew 21:29 Ðứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi.(VN)

Matthew 21:29 He answered{G1161}{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I will{G2309}{(G5719)} not{G3756}: but{G1161} afterward{G5305} he repented{G3338}{(G5679)}, and went{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went. (kjv)

======= Matthew 21:30 ============

Matthew 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I [go], sir: and went not.(asv)

Matthew 21:30 Ðoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Ðứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi.(VN)

Matthew 21:30 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the second{G1208}, and said{G2036}{(G5627)} likewise{G5615}. And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I{G1473} go, sir{G2962}: and{G2532} went{G565}{(G5627)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not. (kjv)

======= Matthew 21:31 ============

Matthew 21:31 Which of the two did the will of his father? They say, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.(asv)

Matthew 21:31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Ðứa thứ hai. Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các người, những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm sẽ được vào nước Ðức Chúa Trời trước các ngươi.(VN)

Matthew 21:31 Whether{G5101} of{G1537} them twain{G1417} did{G4160}{(G5656)} the will{G2307} of his father{G3962}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The first{G4413}. Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} go{G4254} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316} before{G4254}{(G5719)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. (kjv)

======= Matthew 21:32 ============

Matthew 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye saw it, did not even repent yourselves afterward, that ye might believe him.(asv)

Matthew 21:32 Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.(VN)

Matthew 21:32 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} you{G5209} in{G1722} the way{G3598} of righteousness{G1343}, and{G2532} ye believed{G4100}{(G5656)} him{G846} not{G3756}: but{G1161} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} believed{G4100}{(G5656)} him{G846}: and{G1161} ye{G5210}, when ye had seen{G1492}{(G5631)} it, repented{G3338}{(G5675)} not{G3756} afterward{G5305}, that ye might believe{G4100}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. (kjv)

======= Matthew 21:33 ============

Matthew 21:33 Hear another parable: There was a man that was a householder, who planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into another country.(asv)

Matthew 21:33 Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác.(VN)

Matthew 21:33 Hear{G191}{(G5657)} another{G243} parable{G3850}: There was{G2258}{(G5713)} a certain{G444}{G5100} householder{G3617}, which{G3748} planted{G5452}{(G5656)} a vineyard{G290}, and{G2532} hedged{G5418} it{G846} round about{G4060}{(G5656)}, and{G2532} digged{G3736}{(G5656)} a winepress{G3025} in{G1722} it{G846}, and{G2532} built{G3618}{(G5656)} a tower{G4444}, and{G2532} let{G1554} it{G846} out{G1554}{(G5639)} to husbandmen{G1092}, and{G2532} went into a far country{G589}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country: (kjv)

======= Matthew 21:34 ============

Matthew 21:34 And when the season of the fruits drew near, he sent his servants to the husbandmen, to receive his fruits.(asv)

Matthew 21:34 Ðến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi.(VN)

Matthew 21:34 And{G1161} when{G3753} the time{G2540} of the fruit{G2590} drew near{G1448}{(G5656)}, he sent{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to{G4314} the husbandmen{G1092}, that they might receive{G2983}{(G5629)} the fruits{G2590} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. (kjv)

======= Matthew 21:35 ============

Matthew 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.(asv)

Matthew 21:35 Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ.(VN)

Matthew 21:35 And{G2532} the husbandmen{G1092} took{G2983}{(G5631)} his{G846} servants{G1401}, and beat{G1194}{(G5656)} one{G3739},{G3303} and{G1161} killed{G615}{(G5656)} another{G3739}, and{G1161} stoned{G3036}{(G5681)} another{G3739}. (kjv-strongs#)

Mat 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. (kjv)

======= Matthew 21:36 ============

Matthew 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them in like manner.(asv)

Matthew 21:36 Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách.(VN)

Matthew 21:36 Again{G3825}, he sent{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401} more{G4119} than the first{G4413}: and{G2532} they did{G4160}{(G5656)} unto them{G846} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise. (kjv)

======= Matthew 21:37 ============

Matthew 21:37 But afterward he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.(asv)

Matthew 21:37 Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta.(VN)

Matthew 21:37 But{G1161} last of all{G5305} he sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} them{G846} his{G846} son{G5207}, saying{G3004}{(G5723)}, They will reverence{G1788}{(G5691)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. (kjv)

======= Matthew 21:38 ============

Matthew 21:38 But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and take his inheritance.(asv)

Matthew 21:38 Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! hãy giết nó đi, và chiếm lấy phần gia tài nó.(VN)

Matthew 21:38 But{G1161} when the husbandmen{G1092} saw{G1492}{(G5631)} the son{G5207}, they said{G2036}{(G5627)} among{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the heir{G2818}; come{G1205}{(G5773)}, let us kill{G615}{(G5725)} him{G846}, and{G2532} let us seize{G2722}{(G5632)} on his{G846} inheritance{G2817}. (kjv-strongs#)

Mat 21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. (kjv)

======= Matthew 21:39 ============

Matthew 21:39 And they took him, and cast him forth out of the vineyard, and killed him.(asv)

Matthew 21:39 Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi.(VN)

Matthew 21:39 And{G2532} they caught{G2983}{(G5631)} him{G846}, and cast{G1544}{(G5627)} him out of{G1854} the vineyard{G290}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} him. (kjv-strongs#)

Mat 21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him. (kjv)

======= Matthew 21:40 ============

Matthew 21:40 When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do unto those husbandmen?(asv)

Matthew 21:40 Vậy, khi người chủ vườn đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào?(VN)

Matthew 21:40 When{G3752} the lord{G2962} therefore{G3767} of the vineyard{G290} cometh{G2064}{(G5632)}, what{G5101} will he do{G4160}{(G5692)} unto those{G1565} husbandmen{G1092}? (kjv-strongs#)

Mat 21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? (kjv)

======= Matthew 21:41 ============

Matthew 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.(asv)

Matthew 21:41 Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa.(VN)

Matthew 21:41 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, He will miserably{G2560} destroy{G622}{(G5692)} those{G846} wicked men{G2556}, and{G2532} will let out{G1554}{(G5695)} his vineyard{G290} unto other{G243} husbandmen{G1092}, which{G3748} shall render{G591}{(G5692)} him{G846} the fruits{G2590} in{G1722} their{G846} seasons{G2540}. (kjv-strongs#)

Mat 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. (kjv)

======= Matthew 21:42 ============

Matthew 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner; This was from the Lord, And it is marvelous in our eyes?(asv)

Matthew 21:42 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao?(VN)

Matthew 21:42 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Did ye{G314} never{G3763} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the scriptures{G1124}, The stone{G3037} which{G3739} the builders{G3618}{(G5723)} rejected{G593}{(G5656)}, the same{G3778} is become{G1096}{(G5675)}{G1519} the head{G2776} of the corner{G1137}: this{G3778} is{G3844} the Lord's{G2962} doing{G1096}{(G5633)}, and{G2532} it is{G2076}{(G5748)} marvellous{G2298} in{G1722} our{G2257} eyes{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes? (kjv)

======= Matthew 21:43 ============

Matthew 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken away from you, and shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof.(asv)

Matthew 21:43 Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Ðức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.(VN)

Matthew 21:43 Therefore{G1223}{G5124} say I{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} The kingdom{G932} of God{G2316} shall be taken{G142}{(G5701)} from{G575} you{G5216}, and{G2532} given{G1325}{(G5701)} to a nation{G1484} bringing forth{G4160}{(G5723)} the fruits{G2590} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. (kjv)

======= Matthew 21:44 ============

Matthew 21:44 And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.(asv)

Matthew 21:44 Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.(VN)

Matthew 21:44 And{G2532} whosoever shall fall{G4098}{(G5631)} on{G1909} this{G5126} stone{G3037} shall be broken{G4917}{(G5701)}: but{G1161} on{G1909} whomsoever{G3739}{G302} it shall fall{G4098}{(G5632)}, it will grind{G3039} him{G846} to powder{G3039}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. (kjv)

======= Matthew 21:45 ============

Matthew 21:45 And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spake of them.(asv)

Matthew 21:45 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình.(VN)

Matthew 21:45 And{G2532} when the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} his{G846} parables{G3850}, they perceived{G1097}{(G5627)} that{G3754} he spake{G3004}{(G5719)} of{G4012} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. (kjv)

======= Matthew 21:46 ============

Matthew 21:46 And when they sought to lay hold on him, they feared the multitudes, because they took him for a prophet.(asv)

Matthew 21:46 Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.(VN)

Matthew 21:46 But{G2532} when they sought{G2212}{(G5723)} to lay hands{G2902}{(G5658)} on him{G846}, they feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G1894} they took{G2192}{(G5707)} him{G846} for{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.(kjv)

======= Matthew 22:1 ============

Matthew 22:1 And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,(asv)

Matthew 22:1 Ðức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng:(VN)

Matthew 22:1 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} again{G3825} by{G1722} parables{G3850}, and said{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, (kjv)

======= Matthew 22:2 ============

Matthew 22:2 The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,(asv)

Matthew 22:2 Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình.(VN)

Matthew 22:2 The kingdom{G932} of heaven{G3772} is like{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3748} made{G4160}{(G5656)} a marriage{G1062} for his{G846} son{G5207}, (kjv-strongs#)

Mat 22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, (kjv)

======= Matthew 22:3 ============

Matthew 22:3 and sent forth his servants to call them that were bidden to the marriage feast: and they would not come.(asv)

Matthew 22:3 vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến.(VN)

Matthew 22:3 And{G2532} sent forth{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to call{G2564}{(G5658)} them that were bidden{G2564}{(G5772)} to{G1519} the wedding{G1062}: and{G2532} they would{G2309}{(G5707)} not{G3756} come{G2064}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. (kjv)

======= Matthew 22:4 ============

Matthew 22:4 Again he sent forth other servants, saying, Tell them that are bidden, Behold, I have made ready my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage feast.(asv)

Matthew 22:4 Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy, ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới.(VN)

Matthew 22:4 Again{G3825}, he sent forth{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} them which are bidden{G2564}{(G5772)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I have prepared{G2090}{(G5656)} my{G3450} dinner{G712}: my{G3450} oxen{G5022} and{G2532} my fatlings{G4619} are killed{G2380}{(G5772)}, and{G2532} all things{G3956} are ready{G2092}: come{G1205}{(G5773)} unto{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:5 ============

Matthew 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;(asv)

Matthew 22:5 Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia buôn bán;(VN)

Matthew 22:5 But{G1161} they made light of{G272}{(G5660)} it, and went their ways{G565}{(G5627)}, one{G3303} to{G1519} his{G2398} farm{G68}, another{G1161} to{G1519} his{G846} merchandise{G1711}: (kjv-strongs#)

Mat 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise: (kjv)

======= Matthew 22:6 ============

Matthew 22:6 and the rest laid hold on his servants, and treated them shamefully, and killed them.(asv)

Matthew 22:6 còn nhưng kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chưởi và giết đi.(VN)

Matthew 22:6 And{G1161} the remnant{G3062} took{G2902}{(G5660)} his{G846} servants{G1401}, and entreated them spitefully{G5195}{(G5656)}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. (kjv)

======= Matthew 22:7 ============

Matthew 22:7 But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.(asv)

Matthew 22:7 Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ.(VN)

Matthew 22:7 But{G1161} when the king{G935} heard{G191}{(G5660)} thereof, he was wroth{G3710}{(G5681)}: and{G2532} he sent forth{G3992}{(G5660)} his{G846} armies{G4753}, and destroyed{G622}{(G5656)} those{G1565} murderers{G5406}, and{G2532} burned up{G1714}{(G5656)} their{G846} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. (kjv)

======= Matthew 22:8 ============

Matthew 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.(asv)

Matthew 22:8 Ðoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó.(VN)

Matthew 22:8 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to his{G846} servants{G1401},{G3303} The wedding{G1062} is{G2076}{(G5748)} ready{G2092}, but{G1161} they which were bidden{G2564}{(G5772)} were{G2258}{(G5713)} not{G3756} worthy{G514}. (kjv-strongs#)

Mat 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. (kjv)

======= Matthew 22:9 ============

Matthew 22:9 Go ye therefore unto the partings of the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage feast.(asv)

Matthew 22:9 Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc.(VN)

Matthew 22:9 Go ye{G4198}{(G5737)} therefore{G3767} into{G1909} the highways{G1327}{G3598}, and{G2532} as many as{G3745}{G302} ye shall find{G2147}{(G5632)}, bid{G2564}{(G5657)} to{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:10 ============

Matthew 22:10 And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.(asv)

Matthew 22:10 Ðầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.(VN)

Matthew 22:10 So{G2532} those{G1565} servants{G1401} went out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the highways{G3598}, and gathered together{G4863}{(G5627)} all{G3956} as many as{G3745} they found{G2147}{(G5627)}, both{G5037} bad{G4190} and{G2532} good{G18}: and{G2532} the wedding{G1062} was furnished{G4130}{(G5681)} with guests{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests. (kjv)

======= Matthew 22:11 ============

Matthew 22:11 But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:(asv)

Matthew 22:11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ,(VN)

Matthew 22:11 And{G1161} when{G1525} the king{G935} came in{G1525}{(G5631)} to see{G2300}{(G5664)} the guests{G345}{(G5740)}, he saw{G1492}{(G5627)} there{G1563} a man{G444} which had{G1746} not{G3756} on{G1746}{(G5765)} a wedding{G1062} garment{G1742}: (kjv-strongs#)

Mat 22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment: (kjv)

======= Matthew 22:12 ============

Matthew 22:12 and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding-garment? And he was speechless.(asv)

Matthew 22:12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.(VN)

Matthew 22:12 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Friend{G2083}, how{G4459} camest thou{G1525}{(G5627)} in hither{G5602} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a wedding{G1062} garment{G1742}? And{G1161} he was speechless{G5392}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. (kjv)

======= Matthew 22:13 ============

Matthew 22:13 Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and cast him out into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 22:13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chơn nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthew 22:13 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} the king{G935} to the servants{G1249}, Bind{G1210}{(G5660)} him{G846} hand{G5495} and{G2532} foot{G4228}, and take{G142} him{G846} away{G142}{(G5657)}, and{G2532} cast{G1544}{(G5628)} him into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}; there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 22:14 ============

Matthew 22:14 For many are called, but few chosen.(asv)

Matthew 22:14 Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.(VN)

Matthew 22:14 For{G1063} many{G4183} are{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} are chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 22:14 For many are called, but few are chosen. (kjv)

======= Matthew 22:15 ============

Matthew 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might ensnare him in [his] talk.(asv)

Matthew 22:15 Bấy giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau, để kiếm cách bắt lỗi Ðức Chúa Jêsus về lời nói.(VN)

Matthew 22:15 Then{G5119} went{G4198}{(G5679)} the Pharisees{G5330}, and took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} how{G3704} they might entangle{G3802}{(G5661)} him{G846} in{G1722} his talk{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. (kjv)

======= Matthew 22:16 ============

Matthew 22:16 And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.(asv)

Matthew 22:16 Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Ðức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta.(VN)

Matthew 22:16 And{G2532} they sent out{G649}{(G5719)} unto him{G846} their{G846} disciples{G3101} with{G3326} the Herodians{G2265}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we know{G1492}{(G5758)} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} true{G227}, and{G2532} teachest{G1321}{(G5719)} the way{G3598} of God{G2316} in{G1722} truth{G225},{G2532} neither{G3756} carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} for{G4012} any{G3762} man: for{G1063} thou regardest{G991}{(G5719)} not{G1519}{G3756} the person{G4383} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men. (kjv)

======= Matthew 22:17 ============

Matthew 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?(asv)

Matthew 22:17 Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?(VN)

Matthew 22:17 Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254} therefore{G3767}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}? Is it lawful{G1832}{(G5748)} to give{G1325}{(G5629)} tribute{G2778} unto Caesar{G2541}, or{G2228} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not? (kjv)

======= Matthew 22:18 ============

Matthew 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?(asv)

Matthew 22:18 Ðức Chúa Jêsus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta?(VN)

Matthew 22:18 But{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)} their{G846} wickedness{G4189}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G5101} tempt ye{G3985}{(G5719)} me{G3165}, ye hypocrites{G5273}? (kjv-strongs#)

Mat 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? (kjv)

======= Matthew 22:19 ============

Matthew 22:19 Show me the tribute money. And they brought unto him a denarius.(asv)

Matthew 22:19 Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.(VN)

Matthew 22:19 Shew{G1925}{(G5657)} me{G3427} the tribute{G2778} money{G3546}. And{G1161} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny. (kjv)

======= Matthew 22:20 ============

Matthew 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?(asv)

Matthew 22:20 Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai?(VN)

Matthew 22:20 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Whose{G5101} is this{G3778} image{G1504} and{G2532} superscription{G1923}? (kjv-strongs#)

Mat 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription? (kjv)

======= Matthew 22:21 ============

Matthew 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.(asv)

Matthew 22:21 Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Ðức Chúa Trời vật gì của Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthew 22:21 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Caesar's{G2541}. Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Render{G591}{(G5628)} therefore{G3767} unto Caesar{G2541} the things which are{G3588} Caesar's{G2541}; and{G2532} unto God{G2316} the things that are{G3588} God's{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's. (kjv)

======= Matthew 22:22 ============

Matthew 22:22 And when they heard it, they marvelled, and left him, and went away.(asv)

Matthew 22:22 Họ nghe lời ấy, đều bợ ngợ, liền bỏ Ngài mà đi.(VN)

Matthew 22:22 When{G2532} they had heard{G191}{(G5660)} these words, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} left{G863}{(G5631)} him{G846}, and went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way. (kjv)

======= Matthew 22:23 ============

Matthew 22:23 On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,(asv)

Matthew 22:23 Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng:(VN)

Matthew 22:23 The same{G1722}{G1565} day{G2250} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} the Sadducees{G4523}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)} that there is{G1511}{(G5750)} no{G3361} resurrection{G386}, and{G2532} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, (kjv)

======= Matthew 22:24 ============

Matthew 22:24 saying, Teacher, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.(asv)

Matthew 22:24 Thưa thầy, Môi-se có nói: Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ góa anh để nối dòng cho anh.(VN)

Matthew 22:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, If{G1437} a man{G5100} die{G599}{(G5632)}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} children{G5043}, his{G846} brother{G80} shall marry{G1918}{(G5692)} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} raise up{G450}{(G5692)} seed{G4690} unto his{G846} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. (kjv)

======= Matthew 22:25 ============

Matthew 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;(asv)

Matthew 22:25 Vả, trong chúng tôi có bảy anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em.(VN)

Matthew 22:25 Now{G1161} there were{G2258}{(G5713)} with{G3844} us{G2254} seven{G2033} brethren{G80}: and{G2532} the first{G4413}, when he had married a wife{G1060}{(G5660)}, deceased{G5053}{(G5656)}, and{G2532}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} issue{G4690}, left{G863}{(G5656)} his{G846} wife{G1135} unto his{G846} brother{G80}: (kjv-strongs#)

Mat 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother: (kjv)

======= Matthew 22:26 ============

Matthew 22:26 in like manner the second also, and the third, unto the seventh.(asv)

Matthew 22:26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy.(VN)

Matthew 22:26 Likewise{G3668} the second{G1208} also{G2532}, and{G2532} the third{G5154}, unto{G2193} the seventh{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh. (kjv)

======= Matthew 22:27 ============

Matthew 22:27 And after them all, the woman died.(asv)

Matthew 22:27 Rốt lại, người đờn bà cũng chết.(VN)

Matthew 22:27 And{G1161} last{G5305} of all{G3956} the woman{G1135} died{G599}{(G5627)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 22:27 And last of all the woman died also. (kjv)

======= Matthew 22:28 ============

Matthew 22:28 In the resurrection therefore whose wife shall she be of the seven? for they all had her.(asv)

Matthew 22:28 Vậy, lúc sống lại, đờn bà đó sẽ làm vợ ai trong bảy người? vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ.(VN)

Matthew 22:28 Therefore{G3767} in{G1722} the resurrection{G386} whose{G5101} wife{G1135} shall she be{G2071}{(G5704)} of the seven{G2033}? for{G1063} they all{G3956} had{G2192}{(G5627)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her. (kjv)

======= Matthew 22:29 ============

Matthew 22:29 But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.(asv)

Matthew 22:29 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Ðức Chúa Trời thể nào.(VN)

Matthew 22:29 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Ye do err{G4105}{(G5744)}, not{G3361} knowing{G1492}{(G5761)} the scriptures{G1124}, nor{G3366} the power{G1411} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. (kjv)

======= Matthew 22:30 ============

Matthew 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.(asv)

Matthew 22:30 Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.(VN)

Matthew 22:30 For{G1063} in{G1722} the resurrection{G386} they neither{G3777} marry{G1060}{(G5719)}, nor{G3777} are given in marriage{G1547}{(G5743)}, but{G235} are{G1526}{(G5748)} as{G5613} the angels{G32} of God{G2316} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. (kjv)

======= Matthew 22:31 ============

Matthew 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,(asv)

Matthew 22:31 Các ngươi há không đọc lời Ðức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng:(VN)

Matthew 22:31 But{G1161} as touching{G4012} the resurrection{G386} of the dead{G3498}, have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} unto you{G5213} by{G5259} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, (kjv)

======= Matthew 22:32 ============

Matthew 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.(asv)

Matthew 22:32 Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Ðức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.(VN)

Matthew 22:32 I{G1473} am{G1510}{(G5748)} the God{G2316} of Abraham{G11}, and{G2532} the God{G2316} of Isaac{G2464}, and{G2532} the God{G2316} of Jacob{G2384}? God{G2316} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the God{G2316} of the dead{G3498}, but{G235} of the living{G2198}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. (kjv)

======= Matthew 22:33 ============

Matthew 22:33 And when the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.(asv)

Matthew 22:33 Chúng nghe lời ấy, thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài.(VN)

Matthew 22:33 And{G2532} when the multitude{G3793} heard{G191}{(G5660)} this, they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}. (kjv-strongs#)

Mat 22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. (kjv)

======= Matthew 22:34 ============

Matthew 22:34 But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.(asv)

Matthew 22:34 Người Pha-ri-si nghe nói Ðức Chúa Jêsus đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại.(VN)

Matthew 22:34 But{G1161} when the Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} he had put{G5392} the Sadducees{G4523} to silence{G5392}{(G5656)}, they were gathered together{G4863}{(G5681)}{G1909}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. (kjv)

======= Matthew 22:35 ============

Matthew 22:35 And one of them, a lawyer, asked him a question, trying him:(asv)

Matthew 22:35 Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài:(VN)

Matthew 22:35 Then{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846}, which was a lawyer{G3544}, asked{G1905}{(G5656)} him a question, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, (kjv)

======= Matthew 22:36 ============

Matthew 22:36 Teacher, which is the great commandment in the law?(asv)

Matthew 22:36 Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?(VN)

Matthew 22:36 Master{G1320}, which{G4169} is the great{G3173} commandment{G1785} in{G1722} the law{G3551}? (kjv-strongs#)

Mat 22:36 Master, which is the great commandment in the law? (kjv)

======= Matthew 22:37 ============

Matthew 22:37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.(asv)

Matthew 22:37 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi.(VN)

Matthew 22:37 {G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} heart{G2588}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} soul{G5590}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} mind{G1271}. (kjv-strongs#)

Mat 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (kjv)

======= Matthew 22:38 ============

Matthew 22:38 This is the great and first commandment.(asv)

Matthew 22:38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.(VN)

Matthew 22:38 This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the first{G4413} and{G2532} great{G3173} commandment{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 22:38 This is the first and great commandment. (kjv)

======= Matthew 22:39 ============

Matthew 22:39 And a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Matthew 22:39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.(VN)

Matthew 22:39 And{G1161} the second{G1208} is like{G3664} unto it{G846}{(G5625)}{G3778}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 22:40 ============

Matthew 22:40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.(asv)

Matthew 22:40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.(VN)

Matthew 22:40 On{G1722} these{G5025} two{G1417} commandments{G1785} hang{G2910}{(G5743)} all{G3650} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 22:41 ============

Matthew 22:41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,(asv)

Matthew 22:41 Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Ðức Chúa Jêsus hỏi họ rằng:(VN)

Matthew 22:41 While{G1161} the Pharisees{G5330} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Jesus{G2424} asked{G1905}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, (kjv)

======= Matthew 22:42 ============

Matthew 22:42 saying, What think ye of the Christ? whose son is he? They say unto him, [The son] of David.(asv)

Matthew 22:42 Về Ðấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Ða-vít.(VN)

Matthew 22:42 Saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213} of{G4012} Christ{G5547}? whose{G5101} son{G5207} is he{G2076}{(G5748)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The Son of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David. (kjv)

======= Matthew 22:43 ============

Matthew 22:43 He saith unto them, How then doth David in the Spirit call him Lord, saying,(asv)

Matthew 22:43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Ða-vít được Ðức Thánh Linh cảm động, gọi Ðấng Christ là Chúa, mà rằng:(VN)

Matthew 22:43 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How{G4459} then{G3767} doth David{G1138} in{G1722} spirit{G4151} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, (kjv)

======= Matthew 22:44 ============

Matthew 22:44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet?(asv)

Matthew 22:44 Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chơn ngươi?(VN)

Matthew 22:44 The LORD{G2962} said{G2036}{(G5627)} unto my{G3450} Lord{G2962}, Sit thou{G2521}{(G5737)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, till{G2193}{G302} I make{G5087}{(G5632)} thine{G4675} enemies{G2190} thy{G4675} footstool{G5286}{G4228}? (kjv-strongs#)

Mat 22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool? (kjv)

======= Matthew 22:45 ============

Matthew 22:45 If David then calleth him Lord, how is he his son?(asv)

Matthew 22:45 Vậy, nếu vua Ða-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào?(VN)

Matthew 22:45 If{G1487} David{G1138} then{G3767} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, how{G4459} is he{G2076}{(G5748)} his{G846} son{G5207}? (kjv-strongs#)

Mat 22:45 If David then call him Lord, how is he his son? (kjv)

======= Matthew 22:46 ============

Matthew 22:46 And no one was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(asv)

Matthew 22:46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.(VN)

Matthew 22:46 And{G2532} no man{G3762} was able{G1410}{(G5711)} to answer{G611}{(G5677)} him{G846} a word{G3056}, neither{G3761} durst{G5111}{(G5656)} any{G5100} man from{G575} that{G1565} day{G2250} forth ask{G1905}{(G5658)} him{G846} any more{G3765} questions. (kjv-strongs#)

Mat 22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(kjv)

======= Matthew 23:1 ============

Matthew 23:1 Then spake Jesus to the multitudes and to his disciples,(asv)

Matthew 23:1 Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng:(VN)

Matthew 23:1 Then{G5119} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} to the multitude{G3793}, and{G2532} to his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples, (kjv)

======= Matthew 23:2 ============

Matthew 23:2 saying, The scribes and the Pharisees sit on Moses seat:(asv)

Matthew 23:2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se.(VN)

Matthew 23:2 Saying{G3004}{(G5723)}, The scribes{G1122} and{G2532} the Pharisees{G5330} sit{G2523}{(G5656)} in{G1909} Moses{G3475}' seat{G2515}: (kjv-strongs#)

Mat 23:2 Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat: (kjv)

======= Matthew 23:3 ============

Matthew 23:3 all things therefore whatsoever they bid you, [these] do and observe: but do not ye after their works; for they say, and do not.(asv)

Matthew 23:3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.(VN)

Matthew 23:3 All{G3956} therefore{G3767} whatsoever{G302}{G3745} they bid{G2036}{(G5632)} you{G5213} observe{G5083}{(G5721)}, that observe{G5083}{(G5720)} and{G2532} do{G4160}{(G5720)}; but{G1161} do{G4160}{(G5720)} not{G3361} ye after{G2596} their{G846} works{G2041}: for{G1063} they say{G3004}{(G5719)}, and{G2532} do{G4160}{(G5719)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not. (kjv)

======= Matthew 23:4 ============

Matthew 23:4 Yea, they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with their finger.(asv)

Matthew 23:4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.(VN)

Matthew 23:4 For{G1063} they bind{G1195}{(G5719)} heavy{G926} burdens{G5413} and{G2532} grievous to be borne{G1419}, and{G2532} lay{G2007}{(G5719)} them on{G1909} men's{G444} shoulders{G5606}; but{G1161} they themselves will{G2309}{(G5719)} not{G3756} move{G2795}{(G5658)} them{G846} with one of their{G846} fingers{G1147}. (kjv-strongs#)

Mat 23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. (kjv)

======= Matthew 23:5 ============

Matthew 23:5 But all their works they do to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders [of their garments] ,(asv)

Matthew 23:5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;(VN)

Matthew 23:5 But{G1161} all{G3956} their{G846} works{G2041} they do{G4160}{(G5719)} for{G4314} to be seen{G2300}{(G5683)} of men{G444}:{G1161} they make broad{G4115}{(G5719)} their{G846} phylacteries{G5440}, and{G2532} enlarge{G3170}{(G5719)} the borders{G2899} of their{G846} garments{G2440}, (kjv-strongs#)

Mat 23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, (kjv)

======= Matthew 23:6 ============

Matthew 23:6 and love the chief place at feasts, and the chief seats in the synagogues,(asv)

Matthew 23:6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội;(VN)

Matthew 23:6 And{G5037} love{G5368}{(G5719)} the uppermost rooms{G4411} at{G1722} feasts{G1173}, and{G2532} the chief seats{G4410} in{G1722} the synagogues{G4864}, (kjv-strongs#)

Mat 23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, (kjv)

======= Matthew 23:7 ============

Matthew 23:7 and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.(asv)

Matthew 23:7 muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!(VN)

Matthew 23:7 And{G2532} greetings{G783} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} to be called{G2564}{(G5745)} of{G5259} men{G444}, Rabbi{G4461}, Rabbi{G4461}. (kjv-strongs#)

Mat 23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. (kjv)

======= Matthew 23:8 ============

Matthew 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.(asv)

Matthew 23:8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.(VN)

Matthew 23:8 But{G1161} be{G2564} not{G3361} ye{G5210} called{G2564}{(G5686)} Rabbi{G4461}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}; and{G1161} all{G3956} ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren. (kjv)

======= Matthew 23:9 ============

Matthew 23:9 And call no man your father on the earth: for one is your Father, [even] he who is in heaven.(asv)

Matthew 23:9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Ðấng ở trên trời.(VN)

Matthew 23:9 And{G2532} call{G2564}{(G5661)} no{G3361} man your{G5216} father{G3962} upon{G1909} the earth{G1093}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Father{G3962}, which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 23:10 ============

Matthew 23:10 Neither be ye called masters: for one is your master, [even] the Christ.(asv)

Matthew 23:10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng Christ.(VN)

Matthew 23:10 Neither{G3366} be ye called{G2564}{(G5686)} masters{G2519}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ. (kjv)

======= Matthew 23:11 ============

Matthew 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.(asv)

Matthew 23:11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.(VN)

Matthew 23:11 But{G1161} he that is greatest{G3187} among you{G5216} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} servant{G1249}. (kjv-strongs#)

Mat 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant. (kjv)

======= Matthew 23:12 ============

Matthew 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.(asv)

Matthew 23:12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.(VN)

Matthew 23:12 And{G1161} whosoever{G3748} shall exalt{G5312}{(G5692)} himself{G1438} shall be abased{G5013}{(G5701)}; and{G2532} he{G3748} that shall humble{G5013}{(G5692)} himself{G1438} shall be exalted{G5312}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted. (kjv)

======= Matthew 23:13 ============

Matthew 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter. [(asv)

Matthew 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.(VN)

Matthew 23:13 But{G1161} woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye shut up{G2808}{(G5719)} the kingdom{G932} of heaven{G3772} against{G1715} men{G444}: for{G1063} ye{G5210} neither{G3761} go in{G1525}{(G5736)} yourselves, neither{G3756} suffer ye{G863}{(G5719)} them that are entering{G1525}{(G5740)} to go in{G1525}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. (kjv)

======= Matthew 23:14 ============

Matthew 23:14 (Ommitted)(asv)

Matthew 23:14 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.(VN)

Matthew 23:14 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye devour{G2719}{(G5719)} widows{G5503}' houses{G3614}, and{G2532} for a pretence{G4392} make{G4336} long{G3117} prayer{G4336}{(G5740)}: therefore{G1223}{G5124} ye shall receive{G2983}{(G5695)} the greater{G4055} damnation{G2917}. (kjv-strongs#)

Mat 23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. (kjv)

======= Matthew 23:15 ============

Matthew 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.(asv)

Matthew 23:15 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.(VN)

Matthew 23:15 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye compass{G4013}{(G5719)} sea{G2281} and{G2532} land{G3584} to make{G4160}{(G5658)} one{G1520} proselyte{G4339}, and{G2532} when{G3752} he is made{G1096}{(G5638)}, ye make{G4160}{(G5719)} him{G846} twofold more{G1362} the child{G5207} of hell{G1067} than yourselves{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. (kjv)

======= Matthew 23:16 ============

Matthew 23:16 Woe unto you, ye blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.(asv)

Matthew 23:16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.(VN)

Matthew 23:16 Woe{G3759} unto you{G5213}, ye blind{G5185} guides{G3595}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)}, Whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the temple{G3485}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gold{G5557} of the temple{G3485}, he is a debtor{G3784}{(G5719)}! (kjv-strongs#)

Mat 23:16 Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor! (kjv)

======= Matthew 23:17 ============

Matthew 23:17 Ye fools and blind: for which is greater, the gold, or the temple that hath sanctified the gold?(asv)

Matthew 23:17 Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn?(VN)

Matthew 23:17 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} greater{G3187}, the gold{G5557}, or{G2228} the temple{G3485} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gold{G5557}? (kjv-strongs#)

Mat 23:17 Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold? (kjv)

======= Matthew 23:18 ============

Matthew 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.(asv)

Matthew 23:18 Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.(VN)

Matthew 23:18 And{G2532}, Whosoever{G3739}{G1437} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the altar{G2379}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} sweareth{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gift{G1435} that is upon{G1883} it{G846}, he is guilty{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. (kjv)

======= Matthew 23:19 ============

Matthew 23:19 Ye blind: for which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?(asv)

Matthew 23:19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn?(VN)

Matthew 23:19 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is greater{G3187}, the gift{G1435}, or{G2228} the altar{G2379} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gift{G1435}? (kjv-strongs#)

Mat 23:19 Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift? (kjv)

======= Matthew 23:20 ============

Matthew 23:20 He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.(asv)

Matthew 23:20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề;(VN)

Matthew 23:20 Whoso therefore{G3767} shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the altar{G2379}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} all things{G3956} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon. (kjv)

======= Matthew 23:21 ============

Matthew 23:21 And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.(asv)

Matthew 23:21 người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Ðấng ngự nơi đền thờ mà thề(VN)

Matthew 23:21 And{G2532} whoso shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the temple{G3485}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} him that dwelleth{G2730}{(G5723)} therein{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein. (kjv)

======= Matthew 23:22 ============

Matthew 23:22 And he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.(asv)

Matthew 23:22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Ðức Chúa Trời và Ðấng ngự trên ngôi mà thề vậy.(VN)

Matthew 23:22 And{G2532} he that shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} heaven{G3772}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} the throne{G2362} of God{G2316}, and{G2532} by{G1722} him that sitteth{G2521}{(G5740)} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. (kjv)

======= Matthew 23:23 ============

Matthew 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.(asv)

Matthew 23:23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.(VN)

Matthew 23:23 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye pay tithe{G586}{(G5719)} of mint{G2238} and{G2532} anise{G432} and{G2532} cummin{G2951}, and{G2532} have omitted{G863}{(G5656)} the weightier{G926} matters of the law{G3551}, judgment{G2920},{G2532} mercy{G1656}, and{G2532} faith{G4102}: these{G5023} ought ye{G1163}{(G5713)} to have done{G4160}{(G5658)}, and not{G3361} to leave{G863} the other{G2548} undone{G863}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone. (kjv)

======= Matthew 23:24 ============

Matthew 23:24 Ye blind guides, that strain out the gnat, and swallow the camel!(asv)

Matthew 23:24 Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!(VN)

Matthew 23:24 Ye blind{G5185} guides{G3595}, which strain at{G1368}{(G5723)} a gnat{G2971}, and{G1161} swallow{G2666}{(G5723)} a camel{G2574}. (kjv-strongs#)

Mat 23:24 Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel. (kjv)

======= Matthew 23:25 ============

Matthew 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye cleanse the outside of the cup and of the platter, but within they are full from extortion and excess.(asv)

Matthew 23:25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ.(VN)

Matthew 23:25 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye make clean{G2511}{(G5719)} the outside{G1855} of the cup{G4221} and{G2532} of the platter{G3953}, but{G1161} within{G2081} they are full{G1073}{(G5719)} of{G1537} extortion{G724} and{G2532} excess{G192}. (kjv-strongs#)

Mat 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. (kjv)

======= Matthew 23:26 ============

Matthew 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside thereof may become clean also.(asv)

Matthew 23:26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ.(VN)

Matthew 23:26 Thou blind{G5185} Pharisee{G5330}, cleanse{G2511}{(G5657)} first{G4412} that which is within{G1787} the cup{G4221} and{G2532} platter{G3953}, that{G2443} the outside{G1622} of them{G846} may be{G1096}{(G5638)} clean{G2513} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. (kjv)

======= Matthew 23:27 ============

Matthew 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.(asv)

Matthew 23:27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.(VN)

Matthew 23:27 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye are like{G3945}{(G5719)} unto whited{G2867}{(G5772)} sepulchres{G5028}, which{G3748} indeed{G3303} appear{G5316}{(G5727)} beautiful{G5611} outward{G1855}, but{G1161} are within{G2081} full{G1073}{(G5719)} of dead{G3498} men's bones{G3747}, and{G2532} of all{G3956} uncleanness{G167}. (kjv-strongs#)

Mat 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. (kjv)

======= Matthew 23:28 ============

Matthew 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.(asv)

Matthew 23:28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.(VN)

Matthew 23:28 Even so{G3779} ye{G5210} also{G2532}{G3303} outwardly{G1855} appear{G5316}{(G5743)} righteous{G1342} unto men{G444}, but{G1161} within{G2081} ye are{G2075}{(G5748)} full{G3324} of hypocrisy{G5272} and{G2532} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. (kjv)

======= Matthew 23:29 ============

Matthew 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye build the sepulchres of the prophets, and garnish the tombs of the righteous,(asv)

Matthew 23:29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình,(VN)

Matthew 23:29 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! because{G3754} ye build{G3618}{(G5719)} the tombs{G5028} of the prophets{G4396}, and{G2532} garnish{G2885}{(G5719)} the sepulchres{G3419} of the righteous{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, (kjv)

======= Matthew 23:30 ============

Matthew 23:30 and say, If we had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets.(asv)

Matthew 23:30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy.(VN)

Matthew 23:30 And{G2532} say{G3004}{(G5719)}, If{G1487} we had been{G2258}{(G5713)} in{G1722} the days{G2250} of our{G2257} fathers{G3962}, we would{G302} not{G3756} have been{G2258}{(G5713)} partakers{G2844} with them{G846} in{G1722} the blood{G129} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:31 ============

Matthew 23:31 Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.(asv)

Matthew 23:31 Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri.(VN)

Matthew 23:31 Wherefore{G5620} ye be witnesses{G3140}{(G5719)} unto yourselves{G1438}, that{G3754} ye are{G2075}{(G5748)} the children{G5207} of them which killed{G5407}{(G5660)} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:32 ============

Matthew 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.(asv)

Matthew 23:32 Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi!(VN)

Matthew 23:32 Fill{G4137} ye{G5210} up{G4137}{(G5657)} then{G2532} the measure{G3358} of your{G5216} fathers{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers. (kjv)

======= Matthew 23:33 ============

Matthew 23:33 Ye serpents, ye offspring of vipers, how shall ye escape the judgment of hell?(asv)

Matthew 23:33 Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?(VN)

Matthew 23:33 Ye serpents{G3789}, ye generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G5343}{(G5632)} escape{G575} the damnation{G2920} of hell{G1067}? (kjv-strongs#)

Mat 23:33 Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? (kjv)

======= Matthew 23:34 ============

Matthew 23:34 Therefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: some of them shall ye kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute from city to city:(asv)

Matthew 23:34 Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia,(VN)

Matthew 23:34 Wherefore{G1223}{G5124}, behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} unto{G4314} you{G5209} prophets{G4396}, and{G2532} wise men{G4680}, and{G2532} scribes{G1122}: and{G2532} some of{G1537} them{G846} ye shall kill{G615}{(G5692)} and{G2532} crucify{G4717}{(G5692)}; and{G2532} some of{G1537} them{G846} shall ye scourge{G3146}{(G5692)} in{G1722} your{G5216} synagogues{G4864}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5692)} them from{G575} city{G4172} to{G1519} city{G4172}: (kjv-strongs#)

Mat 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city: (kjv)

======= Matthew 23:35 ============

Matthew 23:35 that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.(asv)

Matthew 23:35 hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ.(VN)

Matthew 23:35 That{G3704} upon{G1909} you{G5209} may come{G2064}{(G5632)} all{G3956} the righteous{G1342} blood{G129} shed{G1632}{(G5746)} upon{G1909} the earth{G1093}, from{G575} the blood{G129} of righteous{G1342} Abel{G6} unto{G2193} the blood{G129} of Zacharias{G2197} son{G5207} of Barachias{G914}, whom{G3739} ye slew{G5407}{(G5656)} between{G3342} the temple{G3485} and{G2532} the altar{G2379}. (kjv-strongs#)

Mat 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. (kjv)

======= Matthew 23:36 ============

Matthew 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.(asv)

Matthew 23:36 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi nầy.(VN)

Matthew 23:36 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All{G3956} these things{G5023} shall come{G2240}{(G5692)} upon{G1909} this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation. (kjv)

======= Matthew 23:37 ============

Matthew 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!(asv)

Matthew 23:37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!(VN)

Matthew 23:37 O Jerusalem{G2419}, Jerusalem{G2419}, thou that killest{G615}{(G5723)} the prophets{G4396}, and{G2532} stonest{G3036}{(G5723)} them which are sent{G649}{(G5772)} unto{G4314} thee{G846}, how often{G4212} would I{G2309}{(G5656)} have gathered{G1996} thy{G4675}{G3739} children{G5043} together{G1996}{(G5629)}, even as{G5158} a hen{G3733} gathereth{G1996}{(G5719)} her{G1438} chickens{G3556} under{G5259} her wings{G4420}, and{G2532} ye would{G2309}{(G5656)} not{G3756}! (kjv-strongs#)

Mat 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! (kjv)

======= Matthew 23:38 ============

Matthew 23:38 Behold, your house is left unto you desolate.(asv)

Matthew 23:38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!(VN)

Matthew 23:38 Behold{G2400}{(G5628)}, your{G5216} house{G3624} is left{G863}{(G5743)} unto you{G5213} desolate{G2048}. (kjv-strongs#)

Mat 23:38 Behold, your house is left unto you desolate. (kjv)

======= Matthew 23:39 ============

Matthew 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord.(asv)

Matthew 23:39 Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến!(VN)

Matthew 23:39 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G1492} not{G3364} see{G1492}{(G5632)} me{G3165} henceforth{G575}{G737}, till{G2193}{G302} ye shall say{G2036}{(G5632)}, Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.(kjv)

======= Matthew 24:1 ============

Matthew 24:1 And Jesus went out from the temple, and was going on his way; and his disciples came to him to show him the buildings of the temple.(asv)

Matthew 24:1 Khi Ðức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ.(VN)

Matthew 24:1 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5631)}, and departed{G4198}{(G5711)} from{G575} the temple{G2411}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him for to shew{G1925}{(G5658)} him{G846} the buildings{G3619} of the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. (kjv)

======= Matthew 24:2 ============

Matthew 24:2 But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.(asv)

Matthew 24:2 Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.(VN)

Matthew 24:2 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, See ye{G991}{(G5719)} not{G3756} all{G3956} these things{G5023}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall{G863} not{G3364} be left{G863}{(G5686)} here{G5602} one stone{G3037} upon{G1909} another{G3037}, that{G3739} shall{G2647} not{G3364} be thrown down{G2647}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. (kjv)

======= Matthew 24:3 ============

Matthew 24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what [shall be] the sign of thy coming, and of the end of the world?(asv)

Matthew 24:3 Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.(VN)

Matthew 24:3 And{G1161} as he{G846} sat{G2521}{(G5740)} upon{G1909} the mount{G3735} of Olives{G1636}, the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} privately{G2596}{G2398}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254}, when{G4219} shall{G2071} these things{G5023} be{G2071}{(G5704)}? and{G2532} what{G5101} shall be the sign{G4592} of thy{G4674} coming{G3952}, and{G2532} of the end{G4930} of the world{G165}? (kjv-strongs#)

Mat 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? (kjv)

======= Matthew 24:4 ============

Matthew 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.(asv)

Matthew 24:4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.(VN)

Matthew 24:4 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} that no{G3361} man{G5100} deceive{G4105}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. (kjv)

======= Matthew 24:5 ============

Matthew 24:5 For many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray.(asv)

Matthew 24:5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta €‘ến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.(VN)

Matthew 24:5 For{G1063} many{G4183} shall come{G2064}{(G5695)} in{G1909} my{G3450} name{G3686}, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} Christ{G5547}; and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:6 ============

Matthew 24:6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for [these things] must needs come to pass; but the end is not yet.(asv)

Matthew 24:6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.(VN)

Matthew 24:6 And{G1161} ye shall{G3195}{(G5692)} hear{G191}{(G5721)} of wars{G4171} and{G2532} rumours{G189} of wars{G4171}: see{G3708}{(G5720)} that ye be{G2360} not{G3361} troubled{G2360}{(G5744)}: for{G1063} all{G3956} these things must{G1163}{(G5748)} come to pass{G1096}{(G5635)}, but{G235} the end{G5056} is{G2076}{(G5748)} not yet{G3768}. (kjv-strongs#)

Mat 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. (kjv)

======= Matthew 24:7 ============

Matthew 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.(asv)

Matthew 24:7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.(VN)

Matthew 24:7 For{G1063} nation{G1484} shall rise{G1453}{(G5701)} against{G1909} nation{G1484}, and{G2532} kingdom{G932} against{G1909} kingdom{G932}: and{G2532} there shall be{G2071}{(G5704)} famines{G3042}, and{G2532} pestilences{G3061}, and{G2532} earthquakes{G4578}, in divers{G2596} places{G5117}. (kjv-strongs#)

Mat 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. (kjv)

======= Matthew 24:8 ============

Matthew 24:8 But all these things are the beginning of travail.(asv)

Matthew 24:8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.(VN)

Matthew 24:8 All{G1161}{G3956} these{G5023} are the beginning{G746} of sorrows{G5604}. (kjv-strongs#)

Mat 24:8 All these are the beginning of sorrows. (kjv)

======= Matthew 24:9 ============

Matthew 24:9 Then shall they deliver you up unto tribulation, and shall kill you: and ye shall be hated of all the nations for my name's sake.(asv)

Matthew 24:9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.(VN)

Matthew 24:9 Then{G5119} shall they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} be afflicted{G2347}, and{G2532} shall kill{G615}{(G5692)} you{G5209}: and{G2532} ye shall be{G2071}{(G5704)} hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} nations{G1484} for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. (kjv)

======= Matthew 24:10 ============

Matthew 24:10 And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.(asv)

Matthew 24:10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.(VN)

Matthew 24:10 And{G2532} then{G5119} shall many{G4183} be offended{G4624}{(G5701)}, and{G2532} shall betray{G3860}{(G5692)} one another{G240}, and{G2532} shall hate{G3404}{(G5692)} one another{G240}. (kjv-strongs#)

Mat 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. (kjv)

======= Matthew 24:11 ============

Matthew 24:11 And many false prophets shall arise, and shall lead many astray.(asv)

Matthew 24:11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.(VN)

Matthew 24:11 And{G2532} many{G4183} false prophets{G5578} shall rise{G1453}{(G5701)}, and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:12 ============

Matthew 24:12 And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.(asv)

Matthew 24:12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.(VN)

Matthew 24:12 And{G2532} because{G1223} iniquity{G458} shall abound{G4129}{(G5683)}, the love{G26} of many{G4183} shall wax cold{G5594}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. (kjv)

======= Matthew 24:13 ============

Matthew 24:13 But he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Matthew 24:13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.(VN)

Matthew 24:13 But{G1161} he that shall endure{G5278}{(G5660)} unto{G1519} the end{G5056}, the same{G3778} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. (kjv)

======= Matthew 24:14 ============

Matthew 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come.(asv)

Matthew 24:14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.(VN)

Matthew 24:14 And{G2532} this{G5124} gospel{G2098} of the kingdom{G932} shall be preached{G2784}{(G5701)} in{G1722} all{G3650} the world{G3625} for{G1519} a witness{G3142} unto all{G3956} nations{G1484}; and{G2532} then{G5119} shall the end{G5056} come{G2240}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come. (kjv)

======= Matthew 24:15 ============

Matthew 24:15 When therefore ye see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let him that readeth understand),(asv)

Matthew 24:15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Ða-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),(VN)

Matthew 24:15 When{G3752} ye therefore{G3767} shall see{G1492}{(G5632)} the abomination{G946} of desolation{G2050}, spoken of{G4483}{(G5685)} by{G1223} Daniel{G1158} the prophet{G4396}, stand{G2476}{(G5756)}{(G5625)}{G2476}{(G5761)} in{G1722} the holy{G40} place{G5117},(whoso readeth{G314}{(G5723)}, let him understand{G3539}{(G5720)}:) (kjv-strongs#)

Mat 24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) (kjv)

======= Matthew 24:16 ============

Matthew 24:16 then let them that are in Judaea flee unto the mountains:(asv)

Matthew 24:16 thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi;(VN)

Matthew 24:16 Then{G5119} let them which be in{G1722} Judaea{G2449} flee{G5343}{(G5720)} into{G1909} the mountains{G3735}: (kjv-strongs#)

Mat 24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: (kjv)

======= Matthew 24:17 ============

Matthew 24:17 let him that is on the housetop not go down to take out things that are in his house:(asv)

Matthew 24:17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà;(VN)

Matthew 24:17 Let him which is on{G1909} the housetop{G1430} not{G3361} come down{G2597}{(G5720)} to take{G142}{(G5658)} any thing{G5100} out of{G1537} his{G846} house{G3614}: (kjv-strongs#)

Mat 24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: (kjv)

======= Matthew 24:18 ============

Matthew 24:18 and let him that is in the field not return back to take his cloak.(asv)

Matthew 24:18 và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình.(VN)

Matthew 24:18 {G2532} Neither{G3361} let him which is in{G1722} the field{G68} return{G1994}{(G5657)} back{G3694} to take{G142}{(G5658)} his{G846} clothes{G2440}. (kjv-strongs#)

Mat 24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. (kjv)

======= Matthew 24:19 ============

Matthew 24:19 But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!(asv)

Matthew 24:19 Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú!(VN)

Matthew 24:19 And{G1161} woe{G3759} unto them that are{G2192}{(G5723)} with{G1722} child{G1064}, and{G2532} to them that give suck{G2337}{(G5723)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}! (kjv-strongs#)

Mat 24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! (kjv)

======= Matthew 24:20 ============

Matthew 24:20 And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:(asv)

Matthew 24:20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;(VN)

Matthew 24:20 But{G1161} pray ye{G4336}{(G5737)} that{G3363} your{G5216} flight{G5437} be{G1096}{(G5638)} not{G3363} in the winter{G5494}, neither{G3366} on{G1722} the sabbath day{G4521}: (kjv-strongs#)

Mat 24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: (kjv)

======= Matthew 24:21 ============

Matthew 24:21 for then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be.(asv)

Matthew 24:21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.(VN)

Matthew 24:21 For{G1063} then{G5119} shall be{G2071}{(G5704)} great{G3173} tribulation{G2347}, such as{G3634} was{G1096}{(G5754)} not{G3756} since{G575} the beginning{G746} of the world{G2889} to this{G2193} time{G3568}, no{G3761}, nor ever{G3364} shall be{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. (kjv)

======= Matthew 24:22 ============

Matthew 24:22 And except those days had been shortened, no flesh would have been saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.(asv)

Matthew 24:22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.(VN)

Matthew 24:22 And{G2532} except{G1508} those{G1565} days{G2250} should be shortened{G2856}{(G5681)}, there{G3756} should{G302} no{G3956} flesh{G4561} be saved{G4982}{(G5681)}: but{G1161} for{G1223} the elect's sake{G1588} those{G1565} days{G2250} shall be shortened{G2856}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. (kjv)

======= Matthew 24:23 ============

Matthew 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ, or, Here; believe [it] not.(asv)

Matthew 24:23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin.(VN)

Matthew 24:23 Then{G5119} if{G1437} any man{G5100} shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Lo{G2400}{(G5628)}, here{G5602} is Christ{G5547}, or{G2228} there{G5602}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:24 ============

Matthew 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.(asv)

Matthew 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.(VN)

Matthew 24:24 For{G1063} there shall arise{G1453}{(G5701)} false Christs{G5580}, and{G2532} false prophets{G5578}, and{G2532} shall shew{G1325}{(G5692)} great{G3173} signs{G4592} and{G2532} wonders{G5059}; insomuch that{G5620}, if{G1487} it were possible{G1415}, they shall deceive{G4105}{(G5658)} the very{G2532} elect{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. (kjv)

======= Matthew 24:25 ============

Matthew 24:25 Behold, I have told you beforehand.(asv)

Matthew 24:25 Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.(VN)

Matthew 24:25 Behold{G2400}{(G5628)}, I have told{G4280} you{G5213} before{G4280}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:25 Behold, I have told you before. (kjv)

======= Matthew 24:26 ============

Matthew 24:26 If therefore they shall say unto you, Behold, he is in the wilderness; go not forth: Behold, he is in the inner chambers; believe [it] not.(asv)

Matthew 24:26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.(VN)

Matthew 24:26 Wherefore{G3767} if{G1437} they shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Behold{G2400}{(G5628)}, he is{G2076}{(G5748)} in{G1722} the desert{G2048}; go{G1831} not{G3361} forth{G1831}{(G5632)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is in{G1722} the secret chambers{G5009}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:27 ============

Matthew 24:27 For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.(VN)

Matthew 24:27 For{G1063} as{G5618} the lightning{G796} cometh{G1831}{(G5736)} out of{G575} the east{G395}, and{G2532} shineth{G5316}{(G5727)} even unto{G2193} the west{G1424}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:28 ============

Matthew 24:28 Wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.(asv)

Matthew 24:28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.(VN)

Matthew 24:28 For{G1063} wheresoever{G1437}{G3699} the carcase{G4430} is{G5600}{(G5753)}, there{G1563} will{G4863} the eagles{G105} be gathered together{G4863}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. (kjv)

======= Matthew 24:29 ============

Matthew 24:29 But immediately after the tribulation of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:(asv)

Matthew 24:29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.(VN)

Matthew 24:29 Immediately{G1161}{G2112} after{G3326} the tribulation{G2347} of those{G1565} days{G2250} shall the sun{G2246} be darkened{G4654}{(G5701)}, and{G2532} the moon{G4582} shall{G1325} not{G3756} give{G1325}{(G5692)} her{G846} light{G5338}, and{G2532} the stars{G792} shall fall{G4098}{(G5699)} from{G575} heaven{G3772}, and{G2532} the powers{G1411} of the heavens{G3772} shall be shaken{G4531}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: (kjv)

======= Matthew 24:30 ============

Matthew 24:30 and then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.(asv)

Matthew 24:30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.(VN)

Matthew 24:30 And{G2532} then{G5119} shall appear{G5316}{(G5691)} the sign{G4592} of the Son{G5207} of man{G444} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} then{G5119} shall{G2875} all{G3956} the tribes{G5443} of the earth{G1093} mourn{G2875}{(G5695)}, and{G2532} they shall see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772} with{G3326} power{G1411} and{G2532} great{G4183} glory{G1391}. (kjv-strongs#)

Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. (kjv)

======= Matthew 24:31 ============

Matthew 24:31 And he shall send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. [(asv)

Matthew 24:31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.(VN)

Matthew 24:31 And{G2532} he shall send{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32} with{G3326} a great{G3173} sound{G5456} of a trumpet{G4536}, and{G2532} they shall gather together{G1996}{(G5692)} his{G846} elect{G1588} from{G1537} the four{G5064} winds{G417}, from{G575} one end{G206} of heaven{G3772} to{G2193} the other{G206}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. (kjv)

======= Matthew 24:32 ============

Matthew 24:32 Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;(asv)

Matthew 24:32 Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.(VN)

Matthew 24:32 Now{G1161} learn{G3129}{(G5628)} a parable{G3850} of{G575} the fig tree{G4808}; When{G3752} his{G846} branch{G2798} is{G1096}{(G5638)} yet{G2235} tender{G527}, and{G2532} putteth forth{G1631}{(G5725)} leaves{G5444}, ye know{G1097}{(G5719)} that{G3754} summer{G2330} is nigh{G1451}: (kjv-strongs#)

Mat 24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: (kjv)

======= Matthew 24:33 ============

Matthew 24:33 even so ye also, when ye see all these things, know ye that he is nigh, [even] at the doors.(asv)

Matthew 24:33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.(VN)

Matthew 24:33 So{G3779} likewise{G2532} ye{G5210}, when{G3752} ye shall see{G1492}{(G5632)} all{G3956} these things{G5023}, know{G1097}{(G5719)} that{G3754} it is{G2076}{(G5748)} near{G1451}, even at{G1909} the doors{G2374}. (kjv-strongs#)

Mat 24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. (kjv)

======= Matthew 24:34 ============

Matthew 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all these things be accomplished.(asv)

Matthew 24:34 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến.(VN)

Matthew 24:34 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, This{G3778} generation{G1074} shall not{G3364} pass{G3928}{(G5632)}, till{G302}{G2193} all{G3956} these things{G5023} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 24:35 ============

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.(asv)

Matthew 24:35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.(VN)

Matthew 24:35 Heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} shall pass away{G3928}{(G5695)}, but{G1161} my{G3450} words{G3056} shall{G3928} not{G3364} pass away{G3928}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. (kjv)

======= Matthew 24:36 ============

Matthew 24:36 But of that day and hour knoweth no one, not even the angels of heaven, neither the Son, but the Father only.(asv)

Matthew 24:36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.(VN)

Matthew 24:36 But{G1161} of{G4012} that{G1565} day{G2250} and{G2532} hour{G5610} knoweth{G1492}{(G5758)} no{G3762} man, no, not{G3761} the angels{G32} of heaven{G3772}, but{G1508} my{G3450} Father{G3962} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. (kjv)

======= Matthew 24:37 ============

Matthew 24:37 And as [were] the days of Noah, so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.(VN)

Matthew 24:37 But{G1161} as{G5618} the days{G2250} of Noe{G3575} were, so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:38 ============

Matthew 24:38 For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,(asv)

Matthew 24:38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu,(VN)

Matthew 24:38 For{G1063} as{G5618} in{G1722} the days{G2250} that were{G2258}{(G5713)} before{G4253} the flood{G2627} they were eating{G5176}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, marrying{G1060}{(G5723)} and{G2532} giving in marriage{G1547}{(G5723)}, until{G891} the day{G2250} that{G3739} Noe{G3575} entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the ark{G2787}, (kjv-strongs#)

Mat 24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, (kjv)

======= Matthew 24:39 ============

Matthew 24:39 and they knew not until the flood came, and took them all away; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.(VN)

Matthew 24:39 And{G2532} knew{G1097}{(G5627)} not{G3756} until{G2193} the flood{G2627} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} took{G142} them all{G537} away{G142}{(G5656)}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:40 ============

Matthew 24:40 Then shall two men be in the field; one is taken, and one is left:(asv)

Matthew 24:40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;(VN)

Matthew 24:40 Then{G5119} shall{G2071} two{G1417} be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the field{G68}; the one{G1520} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G1520} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:41 ============

Matthew 24:41 two women [shall be] grinding at the mill; one is taken, and one is left.(asv)

Matthew 24:41 và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại.(VN)

Matthew 24:41 Two{G1417} women shall be grinding{G229}{(G5723)} at{G1722} the mill{G3459}; the one{G3391} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G3391} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:42 ============

Matthew 24:42 Watch therefore: for ye know not on what day your Lord cometh.(asv)

Matthew 24:42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.(VN)

Matthew 24:42 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}: for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G4169} hour{G5610} your{G5216} Lord{G2962} doth come{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. (kjv)

======= Matthew 24:43 ============

Matthew 24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken through.(asv)

Matthew 24:43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.(VN)

Matthew 24:43 But{G1161} know{G1097}{(G5719)} this{G1565}, that{G3754} if{G1487} the goodman of the house{G3617} had known{G1492}{(G5715)} in what{G4169} watch{G5438} the thief{G2812} would come{G2064}{(G5736)}, he would{G302} have watched{G1127}{(G5656)}, and{G2532} would{G302} not{G3756} have suffered{G1439}{(G5656)} his{G846} house{G3614} to be broken up{G1358}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. (kjv)

======= Matthew 24:44 ============

Matthew 24:44 Therefore be ye also ready; for in an hour that ye think not the Son of man cometh.(asv)

Matthew 24:44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.(VN)

Matthew 24:44 Therefore{G1223}{G5124} be{G1096}{(G5737)} ye{G5210} also{G2532} ready{G2092}: for{G3754} in such{G3739} an hour{G5610} as ye think{G1380}{(G5719)} not{G3756} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 24:45 ============

Matthew 24:45 Who then is the faithful and wise servant, whom his lord hath set over his household, to give them their food in due season?(asv)

Matthew 24:45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ?(VN)

Matthew 24:45 Who{G5101} then{G686} is{G2076}{(G5748)} a faithful{G4103} and{G2532} wise{G5429} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} hath made ruler{G2525}{(G5656)} over{G1909} his{G846} household{G2322}, to give{G1325}{(G5721)} them{G846} meat{G5160} in{G1722} due season{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? (kjv)

======= Matthew 24:46 ============

Matthew 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.(asv)

Matthew 24:46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!(VN)

Matthew 24:46 Blessed{G3107} is that{G1565} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} when he cometh{G2064}{(G5631)} shall find{G2147}{(G5692)} so{G3779} doing{G4160}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. (kjv)

======= Matthew 24:47 ============

Matthew 24:47 Verily I say unto you, that he will set him over all that he hath.(asv)

Matthew 24:47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.(VN)

Matthew 24:47 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} he shall make{G2525} him{G846} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} all{G3956} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. (kjv)

======= Matthew 24:48 ============

Matthew 24:48 But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;(asv)

Matthew 24:48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,(VN)

Matthew 24:48 But and{G1161} if{G1437} that{G1565} evil{G2556} servant{G1401} shall say{G2036}{(G5632)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}, My{G3450} lord{G2962} delayeth{G5549}{(G5719)} his coming{G2064}{(G5629)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; (kjv)

======= Matthew 24:49 ============

Matthew 24:49 and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;(asv)

Matthew 24:49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,(VN)

Matthew 24:49 And{G2532} shall begin{G756}{(G5672)} to smite{G5180}{(G5721)} his fellowservants{G4889}, and{G1161} to eat{G2068}{(G5721)} and{G2532} drink{G4095}{(G5721)} with{G3326} the drunken{G3184}{(G5723)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; (kjv)

======= Matthew 24:50 ============

Matthew 24:50 the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not,(asv)

Matthew 24:50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.(VN)

Matthew 24:50 The lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} shall come{G2240}{(G5692)} in{G1722} a day{G2250} when{G3739} he looketh{G4328}{(G5719)} not{G3756} for him, and{G2532} in{G1722} an hour{G5610} that{G3739} he is{G1097} not{G3756} aware of{G1097}{(G5719)}, (kjv-strongs#)

Mat 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, (kjv)

======= Matthew 24:51 ============

Matthew 24:51 and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 24:51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthew 24:51 And{G2532} shall cut{G1371} him{G846} asunder{G1371}{(G5692)}, and{G2532} appoint{G5087}{(G5692)} him his{G846} portion{G3313} with{G3326} the hypocrites{G5273}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.(kjv)

======= Matthew 25:1 ============

Matthew 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.(asv)

Matthew 25:1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.(VN)

Matthew 25:1 Then{G5119} shall the kingdom{G932} of heaven{G3772} be likened{G3666}{(G5701)} unto ten{G1176} virgins{G3933}, which{G3748} took{G2983}{(G5631)} their{G846} lamps{G2985}, and went forth{G1831}{(G5627)} to meet{G529}{G1519} the bridegroom{G3566}. (kjv-strongs#)

Mat 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. (kjv)

======= Matthew 25:2 ============

Matthew 25:2 And five of them were foolish, and five were wise.(asv)

Matthew 25:2 Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.(VN)

Matthew 25:2 And{G1161} five{G4002} of{G1537} them{G846} were{G2258}{(G5713)} wise{G5429}, and{G2532} five{G4002} were foolish{G3474}. (kjv-strongs#)

Mat 25:2 And five of them were wise, and five were foolish. (kjv)

======= Matthew 25:3 ============

Matthew 25:3 For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:(asv)

Matthew 25:3 Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.(VN)

Matthew 25:3 They{G3748} that were foolish{G3474} took{G2983}{(G5631)} their{G846}{G1438} lamps{G2985}, and took{G2983}{(G5627)} no{G3756} oil{G1637} with{G3326} them{G1438}: (kjv-strongs#)

Mat 25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: (kjv)

======= Matthew 25:4 ============

Matthew 25:4 but the wise took oil in their vessels with their lamps.(asv)

Matthew 25:4 Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.(VN)

Matthew 25:4 But{G1161} the wise{G5429} took{G2983}{(G5627)} oil{G1637} in{G1722} their{G846} vessels{G30} with{G3326} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:5 ============

Matthew 25:5 Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.(asv)

Matthew 25:5 Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.(VN)

Matthew 25:5 While{G1161} the bridegroom{G3566} tarried{G5549}{(G5723)}, they all{G3956} slumbered{G3573}{(G5656)} and{G2532} slept{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. (kjv)

======= Matthew 25:6 ============

Matthew 25:6 But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom! Come ye forth to meet him.(asv)

Matthew 25:6 Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(VN)

Matthew 25:6 And{G1161} at midnight{G3319}{G3571} there was a cry{G2906} made{G1096}{(G5754)}, Behold{G2400}{(G5628)}, the bridegroom{G3566} cometh{G2064}{(G5736)}; go ye out{G1831}{(G5737)} to{G1519} meet{G529} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. (kjv)

======= Matthew 25:7 ============

Matthew 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.(asv)

Matthew 25:7 Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.(VN)

Matthew 25:7 Then{G5119} all{G3956} those{G1565} virgins{G3933} arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} trimmed{G2885}{(G5656)} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:8 ============

Matthew 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.(asv)

Matthew 25:8 Các ngươi dại nói với các ngươi khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.(VN)

Matthew 25:8 And{G1161} the foolish{G3474} said{G2036}{(G5627)} unto the wise{G5429}, Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} of{G1537} your{G5216} oil{G1637}; for{G3754} our{G2257} lamps{G2985} are gone out{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. (kjv)

======= Matthew 25:9 ============

Matthew 25:9 But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you: go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.(asv)

Matthew 25:9 Nhưng các ngươi khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.(VN)

Matthew 25:9 But{G1161} the wise{G5429} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Not so; lest{G3379} there be{G714} not{G3756} enough{G714}{(G5661)} for us{G2254} and{G2532} you{G5213}: but{G1161} go ye{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to them{G4314} that sell{G4453}{(G5723)}, and{G2532} buy{G59}{(G5657)} for yourselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mat 25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. (kjv)

======= Matthew 25:10 ============

Matthew 25:10 And while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.(asv)

Matthew 25:10 Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.(VN)

Matthew 25:10 And{G1161} while they{G846} went{G565}{(G5740)} to buy{G59}{(G5658)}, the bridegroom{G3566} came{G2064}{(G5627)}; and{G2532} they that were ready{G2092} went in{G1525}{(G5627)} with{G3326} him{G846} to{G1519} the marriage{G1062}: and{G2532} the door{G2374} was shut{G2808}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. (kjv)

======= Matthew 25:11 ============

Matthew 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.(asv)

Matthew 25:11 Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!(VN)

Matthew 25:11 Afterward{G1161}{G5305} came{G2064}{(G5736)} also{G2532} the other{G3062} virgins{G3933}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, open{G455}{(G5657)} to us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mat 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. (kjv)

======= Matthew 25:12 ============

Matthew 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.(asv)

Matthew 25:12 Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.(VN)

Matthew 25:12 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I know{G1492}{(G5758)} you{G5209} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. (kjv)

======= Matthew 25:13 ============

Matthew 25:13 Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.(asv)

Matthew 25:13 Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.(VN)

Matthew 25:13 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}, for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} neither{G3756} the day{G2250} nor{G3761} the hour{G5610} wherein{G1722}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 25:14 ============

Matthew 25:14 For [it is] as [when] a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.(asv)

Matthew 25:14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.(VN)

Matthew 25:14 For{G1063} the kingdom of heaven is as{G5618} a man{G444} travelling into a far country{G589}{(G5723)}, who called{G2564}{(G5656)} his own{G2398} servants{G1401}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} unto them{G846} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. (kjv)

======= Matthew 25:15 ============

Matthew 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his several ability; and he went on his journey.(asv)

Matthew 25:15 Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường.(VN)

Matthew 25:15 And{G2532} unto one{G3739}{G3303} he gave{G1325}{(G5656)} five{G4002} talents{G5007},{G1161} to another{G3739} two{G1417}, and{G1161} to another{G3739} one{G1520}; to every man{G1538} according{G2596} to his several{G2398} ability{G1411}; and{G2532} straightway{G2112} took his journey{G589}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey. (kjv)

======= Matthew 25:16 ============

Matthew 25:16 Straightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.(asv)

Matthew 25:16 Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.(VN)

Matthew 25:16 Then{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} the five{G4002} talents{G5007} went{G4198}{(G5679)} and traded{G2038}{(G5662)} with{G1722} the same{G846}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} them other{G243} five{G4002} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents. (kjv)

======= Matthew 25:17 ============

Matthew 25:17 In like manner he also that [received] the two gained other two.(asv)

Matthew 25:17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.(VN)

Matthew 25:17 And{G2532} likewise{G5615} he that had received{G3588} two{G1417}, he{G846} also{G2532} gained{G2770}{(G5656)} other{G243} two{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two. (kjv)

======= Matthew 25:18 ============

Matthew 25:18 But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord's money.(asv)

Matthew 25:18 Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.(VN)

Matthew 25:18 But{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} one{G1520} went{G565}{(G5631)} and digged{G3736}{(G5656)} in{G1722} the earth{G1093}, and{G2532} hid{G613}{(G5656)} his{G846} lord's{G2962} money{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money. (kjv)

======= Matthew 25:19 ============

Matthew 25:19 Now after a long time the lord of those servants cometh, and maketh a reckoning with them.(asv)

Matthew 25:19 Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.(VN)

Matthew 25:19 After{G1161}{G3326} a long{G4183} time{G5550} the lord{G2962} of those{G1565} servants{G1401} cometh{G2064}{(G5736)}, and{G2532} reckoneth{G4868}{(G5719)}{G3056} with{G3326} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them. (kjv)

======= Matthew 25:20 ============

Matthew 25:20 And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.(asv)

Matthew 25:20 Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa.(VN)

Matthew 25:20 And so{G2532} he that had received{G2983}{(G5631)} five{G4002} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and brought{G4374}{(G5656)} other{G243} five{G4002} talents{G5007}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} five{G4002} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} beside{G1909} them{G846} five{G4002} talents{G5007} more{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more. (kjv)

======= Matthew 25:21 ============

Matthew 25:21 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Matthew 25:21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.(VN)

Matthew 25:21 {G1161} His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, thou good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}: thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:22 ============

Matthew 25:22 And he also that [received] the two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: lo, I have gained other two talents.(asv)

Matthew 25:22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.(VN)

Matthew 25:22 {G1161} He also{G2532} that had received{G2983}{(G5631)} two{G1417} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} two{G1417} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} two{G1417} other{G243} talents{G5007} beside{G1909} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them. (kjv)

======= Matthew 25:23 ============

Matthew 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Matthew 25:23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.(VN)

Matthew 25:23 His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}; thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:24 ============

Matthew 25:24 And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;(asv)

Matthew 25:24 Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra,(VN)

Matthew 25:24 Then{G1161}{G2532} he which had received{G2983}{(G5761)} the one{G1520} talent{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, I knew{G1097}{(G5627)} thee{G4571} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} an hard{G4642} man{G444}, reaping{G2325}{(G5723)} where{G3699} thou hast{G4687} not{G3756} sown{G4687}{(G5656)}, and{G2532} gathering{G4863}{(G5723)} where{G3606} thou hast{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:25 ============

Matthew 25:25 and I was afraid, and went away and hid thy talent in the earth: lo, thou hast thine own.(asv)

Matthew 25:25 nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.(VN)

Matthew 25:25 And{G2532} I was afraid{G5399}{(G5679)}, and went{G565}{(G5631)} and hid{G2928}{(G5656)} thy{G4675} talent{G5007} in{G1722} the earth{G1093}: lo{G2396}, there thou hast{G2192}{(G5719)} that is thine{G4674}. (kjv-strongs#)

Mat 25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine. (kjv)

======= Matthew 25:26 ============

Matthew 25:26 But his lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter;(asv)

Matthew 25:26 Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra;(VN)

Matthew 25:26 {G1161} His{G846} lord{G2962} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou wicked{G4190} and{G2532} slothful{G3636} servant{G1401}, thou knewest{G1492}{(G5715)} that{G3754} I reap{G2325}{(G5719)} where{G3699} I sowed{G4687}{(G5656)} not{G3756}, and{G2532} gather{G4863}{(G5719)} where{G3606} I have{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:27 ============

Matthew 25:27 thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest.(asv)

Matthew 25:27 vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.(VN)

Matthew 25:27 Thou{G4571} oughtest{G1163}{(G5713)} therefore{G3767} to have put{G906}{(G5629)} my{G3450} money{G694} to the exchangers{G5133}, and{G2532} then at my coming{G2064}{(G5631)} I{G1473} should{G302} have received{G2865}{(G5668)} mine own{G1699} with{G4862} usury{G5110}. (kjv-strongs#)

Mat 25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. (kjv)

======= Matthew 25:28 ============

Matthew 25:28 Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.(asv)

Matthew 25:28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.(VN)

Matthew 25:28 Take{G142}{(G5657)} therefore{G3767} the talent{G5007} from{G575} him{G846}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} it unto him which hath{G2192}{(G5723)} ten{G1176} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents. (kjv)

======= Matthew 25:29 ============

Matthew 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.(asv)

Matthew 25:29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.(VN)

Matthew 25:29 For{G1063} unto every one{G3956} that hath{G2192}{(G5723)} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} from{G575} him{G846} that hath{G2192}{(G5723)} not{G3361} shall be taken away{G142}{(G5701)}{G575} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. (kjv)

======= Matthew 25:30 ============

Matthew 25:30 And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 25:30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthew 25:30 And{G2532} cast ye{G1544}{(G5720)} the unprofitable{G888} servant{G1401} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 25:31 ============

Matthew 25:31 But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:(asv)

Matthew 25:31 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.(VN)

Matthew 25:31 When{G1161}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall come{G2064}{(G5632)} in{G1722} his{G846} glory{G1391}, and{G2532} all{G3956} the holy{G40} angels{G32} with{G3326} him{G846}, then{G5119} shall he sit{G2523}{(G5692)} upon{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}: (kjv-strongs#)

Mat 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: (kjv)

======= Matthew 25:32 ============

Matthew 25:32 and before him shall be gathered all the nations: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats;(asv)

Matthew 25:32 Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra;(VN)

Matthew 25:32 And{G2532} before{G1715} him{G846} shall be gathered{G4863}{(G5701)} all{G3956} nations{G1484}: and{G2532} he shall separate{G873}{(G5692)} them{G846} one{G240} from{G575} another{G240}, as{G5618} a shepherd{G4166} divideth{G873}{(G5719)} his sheep{G4263} from{G575} the goats{G2056}: (kjv-strongs#)

Mat 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: (kjv)

======= Matthew 25:33 ============

Matthew 25:33 and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.(asv)

Matthew 25:33 để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả.(VN)

Matthew 25:33 And{G2532} he shall set{G2476}{(G5692)}{G3303} the sheep{G4263} on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, but{G1161} the goats{G2055} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. (kjv)

======= Matthew 25:34 ============

Matthew 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:(asv)

Matthew 25:34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.(VN)

Matthew 25:34 Then{G5119} shall the King{G935} say{G2046}{(G5692)} unto them on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, Come{G1205}{(G5773)}, ye blessed{G2127}{(G5772)} of my{G3450} Father{G3962}, inherit{G2816}{(G5657)} the kingdom{G932} prepared{G2090}{(G5772)} for you{G5213} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}: (kjv-strongs#)

Mat 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: (kjv)

======= Matthew 25:35 ============

Matthew 25:35 for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;(asv)

Matthew 25:35 Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta;(VN)

Matthew 25:35 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} drink{G4222}{(G5656)}: I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} in{G4863}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: (kjv)

======= Matthew 25:36 ============

Matthew 25:36 naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.(asv)

Matthew 25:36 ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.(VN)

Matthew 25:36 Naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165}: I was sick{G770}{(G5656)}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165}: I was{G2252}{(G5713)} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. (kjv)

======= Matthew 25:37 ============

Matthew 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee? or athirst, and gave thee drink?(asv)

Matthew 25:37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?(VN)

Matthew 25:37 Then{G5119} shall the righteous{G1342} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, and{G2532} fed{G5142}{(G5656)} thee? or{G2228} thirsty{G1372}{(G5723)}, and{G2532} gave thee drink{G4222}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? (kjv)

======= Matthew 25:38 ============

Matthew 25:38 And when saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?(asv)

Matthew 25:38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho?(VN)

Matthew 25:38 {G1161} When{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} a stranger{G3581}, and{G2532} took thee in{G4863}{(G5627)}? or{G2228} naked{G1131}, and{G2532} clothed{G4016}{(G5627)} thee? (kjv-strongs#)

Mat 25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? (kjv)

======= Matthew 25:39 ============

Matthew 25:39 And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?(asv)

Matthew 25:39 Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa?(VN)

Matthew 25:39 {G1161} Or when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:40 ============

Matthew 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, [even] these least, ye did it unto me.(asv)

Matthew 25:40 Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.(VN)

Matthew 25:40 And{G2532} the King{G935} shall answer{G611}{(G5679)} and say{G2046}{(G5692)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye have done{G4160}{(G5656)} it unto one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130} my{G3450} brethren{G80}, ye have done{G4160}{(G5656)} it unto me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. (kjv)

======= Matthew 25:41 ============

Matthew 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:(asv)

Matthew 25:41 Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.(VN)

Matthew 25:41 Then{G5119} shall he say{G2046}{(G5692)} also{G2532} unto them on{G1537} the left hand{G2176}, Depart{G4198}{(G5737)} from{G575} me{G1700}, ye cursed{G2672}{(G5772)}, into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}, prepared{G2090}{(G5772)} for the devil{G1228} and{G2532} his{G846} angels{G32}: (kjv-strongs#)

Mat 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: (kjv)

======= Matthew 25:42 ============

Matthew 25:42 for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;(asv)

Matthew 25:42 Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống;(VN)

Matthew 25:42 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} no{G3756} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} no{G3756} drink{G4222}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: (kjv)

======= Matthew 25:43 ============

Matthew 25:43 I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.(asv)

Matthew 25:43 ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng.(VN)

Matthew 25:43 I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} not{G3756} in{G4863}{(G5627)}: naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165} not{G3756}: sick{G772}, and{G2532} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. (kjv)

======= Matthew 25:44 ============

Matthew 25:44 Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?(asv)

Matthew 25:44 Ðến phiên các ngươi nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư?(VN)

Matthew 25:44 Then{G5119} shall they{G846} also{G2532} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, or{G2228} athirst{G1372}{(G5723)}, or{G2228} a stranger{G3581}, or{G2228} naked{G1131}, or{G2228} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} did{G1247} not{G3756} minister{G1247}{(G5656)} unto thee{G4671}? (kjv-strongs#)

Mat 25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:45 ============

Matthew 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.(asv)

Matthew 25:45 Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa.(VN)

Matthew 25:45 Then{G5119} shall he answer{G611}{(G5700)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3756} to one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130}, ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3761} to me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. (kjv)

======= Matthew 25:46 ============

Matthew 25:46 And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.(asv)

Matthew 25:46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.(VN)

Matthew 25:46 And{G2532} these{G3778} shall go away{G565}{(G5695)} into{G1519} everlasting{G166} punishment{G2851}: but{G1161} the righteous{G1342} into{G1519} life{G2222} eternal{G166}. (kjv-strongs#)

Mat 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.(kjv)

======= Matthew 26:1 ============

Matthew 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these words, he said unto his disciples,(asv)

Matthew 26:1 Vả, Ðức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng:(VN)

Matthew 26:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} all{G3956} these{G5128} sayings{G3056}, he said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, (kjv)

======= Matthew 26:2 ============

Matthew 26:2 Ye know that after two days the passover cometh, and the Son of man is delivered up to be crucified.(asv)

Matthew 26:2 Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự.(VN)

Matthew 26:2 Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} after{G3326} two{G1417} days{G2250} is{G1096}{(G5736)} the feast of the passover{G3957}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} to{G1519} be crucified{G4717}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:2 Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified. (kjv)

======= Matthew 26:3 ============

Matthew 26:3 Then were gathered together the chief priests, and the elders of the people, unto the court of the high priest, who was called Caiaphas;(asv)

Matthew 26:3 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe;(VN)

Matthew 26:3 Then{G5119} assembled together{G4863}{(G5681)} the chief priests{G749}, and{G2532} the scribes{G1122}, and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992}, unto{G1519} the palace{G833} of the high priest{G749}, who{G3588} was called{G3004}{(G5746)} Caiaphas{G2533}, (kjv-strongs#)

Mat 26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, (kjv)

======= Matthew 26:4 ============

Matthew 26:4 and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.(asv)

Matthew 26:4 và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Ðức Chúa Jêsus mà giết.(VN)

Matthew 26:4 And{G2532} consulted{G4823}{(G5668)} that{G2443} they might take{G2902}{(G5661)} Jesus{G2424} by subtilty{G1388}, and{G2532} kill{G615}{(G5725)} him. (kjv-strongs#)

Mat 26:4 And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him. (kjv)

======= Matthew 26:5 ============

Matthew 26:5 But they said, Not during the feast, lest a tumult arise among people.(asv)

Matthew 26:5 Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng.(VN)

Matthew 26:5 But{G1161} they said{G3004}{(G5707)}, Not{G3361} on{G1722} the feast{G1859} day, lest{G3363} there be{G1096}{(G5638)} an uproar{G2351} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people. (kjv)

======= Matthew 26:6 ============

Matthew 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,(asv)

Matthew 26:6 Khi Ðức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung,(VN)

Matthew 26:6 Now{G1161} when Jesus{G2424} was{G1096}{(G5637)} in{G1722} Bethany{G963}, in{G1722} the house{G3614} of Simon{G4613} the leper{G3015}, (kjv-strongs#)

Mat 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, (kjv)

======= Matthew 26:7 ============

Matthew 26:7 there came unto him a woman having an alabaster cruse of exceeding precious ointment, and she poured it upon his head, as he sat at meat.(asv)

Matthew 26:7 có một người đờn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn.(VN)

Matthew 26:7 There came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a woman{G1135} having{G2192}{(G5723)} an alabaster box{G211} of very precious{G927} ointment{G3464}, and{G2532} poured it{G2708}{(G5656)} on{G1909} his{G846} head{G2776}, as he sat{G345}{(G5740)} at meat. (kjv-strongs#)

Mat 26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat. (kjv)

======= Matthew 26:8 ============

Matthew 26:8 But when the disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?(asv)

Matthew 26:8 Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy?(VN)

Matthew 26:8 But{G1161} when his{G846} disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they had indignation{G23}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, To{G1519} what purpose{G5101} is this{G3778} waste{G684}? (kjv-strongs#)

Mat 26:8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? (kjv)

======= Matthew 26:9 ============

Matthew 26:9 For this [ointment] might have been sold for much, and given to the poor.(asv)

Matthew 26:9 Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn.(VN)

Matthew 26:9 For{G1063} this{G5124} ointment{G3464} might{G1410}{(G5711)} have been sold{G4097}{(G5683)} for much{G4183}, and{G2532} given{G1325}{(G5683)} to the poor{G4434}. (kjv-strongs#)

Mat 26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. (kjv)

======= Matthew 26:10 ============

Matthew 26:10 But Jesus perceiving it said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.(asv)

Matthew 26:10 Ðức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đờn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta;(VN)

Matthew 26:10 When{G1161} Jesus{G2424} understood{G1097}{(G5631)} it, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} trouble ye{G2873}{G3930}{(G5719)} the woman{G1135}? for{G1063} she hath wrought{G2038}{(G5662)} a good{G2570} work{G2041} upon{G1519} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 26:10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me. (kjv)

======= Matthew 26:11 ============

Matthew 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.(asv)

Matthew 26:11 vì các ngươi thương có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn.(VN)

Matthew 26:11 For{G1063} ye have{G2192}{(G5719)} the poor{G4434} always{G3842} with{G3326} you{G1438}; but{G1161} me{G1691} ye have{G2192}{(G5719)} not{G3756} always{G3842}. (kjv-strongs#)

Mat 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always. (kjv)

======= Matthew 26:12 ============

Matthew 26:12 For in that she poured this ointment upon my body, she did it to prepare me for burial.(asv)

Matthew 26:12 Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó.(VN)

Matthew 26:12 For in that{G1063} she{G3778}{(G5625)}{G846} hath poured{G906}{(G5631)} this{G5124} ointment{G3464} on{G1909} my{G3450} body{G4983}, she did{G4160}{(G5656)} it for{G4314} my{G3165} burial{G1779}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. (kjv)

======= Matthew 26:13 ============

Matthew 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her.(asv)

Matthew 26:13 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.(VN)

Matthew 26:13 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Wheresoever{G3699}{G1437} this{G5124} gospel{G2098} shall be preached{G2784}{(G5686)} in{G1722} the whole{G3650} world{G2889}, there shall also{G2532} this, that{G3739} this woman{G3778}{(G5625)}{G846} hath done{G4160}{(G5656)}, be told{G2980}{(G5701)} for{G1519} a memorial{G3422} of her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. (kjv)

======= Matthew 26:14 ============

Matthew 26:14 Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went unto the chief priests,(asv)

Matthew 26:14 Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả,(VN)

Matthew 26:14 Then{G5119} one{G1520} of the twelve{G1427}, called{G3004}{(G5746)} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, went{G4198}{(G5679)} unto{G4314} the chief priests{G749}, (kjv-strongs#)

Mat 26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests, (kjv)

======= Matthew 26:15 ============

Matthew 26:15 and said, What are ye willing to give me, and I will deliver him unto you? And they weighed unto him thirty pieces of silver.(asv)

Matthew 26:15 mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc.(VN)

Matthew 26:15 And said{G2036}{(G5627)} unto them, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} me{G3427}, and{G2504} I will deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} unto you{G5213}? And{G1161} they covenanted{G2476}{(G5627)} with him{G846} for thirty{G5144} pieces of silver{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 26:15 And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver. (kjv)

======= Matthew 26:16 ============

Matthew 26:16 And from that time he sought opportunity to deliver him [unto them] .(asv)

Matthew 26:16 Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthew 26:16 And{G2532} from{G575} that time{G5119} he sought{G2212}{(G5707)} opportunity{G2120} to{G2443} betray{G3860}{(G5632)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:16 And from that time he sought opportunity to betray him. (kjv)

======= Matthew 26:17 ============

Matthew 26:17 Now on the first [day] of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying, Where wilt thou that we make ready for thee to eat the passover?(asv)

Matthew 26:17 Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Ðức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu?(VN)

Matthew 26:17 Now{G1161} the first{G4413} day of the feast of unleavened bread{G106} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Where{G4226} wilt thou{G2309}{(G5719)} that we prepare{G2090}{(G5661)} for thee{G4671} to eat{G5315}{(G5629)} the passover{G3957}? (kjv-strongs#)

Mat 26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover? (kjv)

======= Matthew 26:18 ============

Matthew 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Teacher saith, My time is at hand; I keep the passover at thy house with my disciples.(asv)

Matthew 26:18 Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi.(VN)

Matthew 26:18 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Go{G5217}{(G5720)} into{G1519} the city{G4172} to{G4314} such a man{G1170}, and{G2532} say{G2036}{(G5628)} unto him{G846}, The Master{G1320} saith{G3004}{(G5719)}, My{G3450} time{G2540} is{G2076}{(G5748)} at hand{G1451}; I will keep{G4160}{(G5719)} the passover{G3957} at{G4314} thy house{G4571} with{G3326} my{G3450} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples. (kjv)

======= Matthew 26:19 ============

Matthew 26:19 And the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.(asv)

Matthew 26:19 Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.(VN)

Matthew 26:19 And{G2532} the disciples{G3101} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} Jesus{G2424} had appointed{G4929}{(G5656)} them{G846}; and{G2532} they made ready{G2090}{(G5656)} the passover{G3957}. (kjv-strongs#)

Mat 26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover. (kjv)

======= Matthew 26:20 ============

Matthew 26:20 Now when even was come, he was sitting at meat with the twelve disciples;(asv)

Matthew 26:20 Ðến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ.(VN)

Matthew 26:20 Now{G1161} when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he sat down{G345}{(G5711)} with{G3326} the twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mat 26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve. (kjv)

======= Matthew 26:21 ============

Matthew 26:21 and as they were eating, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.(asv)

Matthew 26:21 Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta.(VN)

Matthew 26:21 And{G2532} as they{G846} did eat{G2068}{(G5723)}, he said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} one{G1520} of{G1537} you{G5216} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:22 ============

Matthew 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began to say unto him every one, Is it I, Lord?(asv)

Matthew 26:22 Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng:(VN)

Matthew 26:22 And{G2532} they were exceeding{G4970} sorrowful{G3076}{(G5746)}, and began{G756}{(G5662)} every one{G1538} of them{G846} to say{G3004}{(G5721)} unto him{G846}, Lord{G2962}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? (kjv-strongs#)

Mat 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? (kjv)

======= Matthew 26:23 ============

Matthew 26:23 And he answered and said, He that dipped his hand with me in the dish, the same shall betray me.(asv)

Matthew 26:23 Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta.(VN)

Matthew 26:23 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, He that dippeth{G1686}{(G5660)} his hand{G5495} with{G3326} me{G1700} in{G1722} the dish{G5165}, the same{G3778} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:23 And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:24 ============

Matthew 26:24 The Son of man goeth, even as it is written of him: but woe unto that man through whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had not been born. [(asv)

Matthew 26:24 Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!(VN)

Matthew 26:24 {G3303} The Son{G5207} of man{G444} goeth{G5217}{(G5719)} as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G4012} him{G846}: but{G1161} woe{G3759} unto that{G1565} man{G444} by{G1223} whom{G3739} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)}! it had been{G2258}{(G5713)} good{G2570} for that{G1565} man{G846} if{G1487} he{G444} had{G1080} not{G3756} been born{G1080}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born. (kjv)

======= Matthew 26:25 ============

Matthew 26:25 And Judas, who betrayed him, answered and said, Is it I, Rabbi? He saith unto him, Thou hast said.(asv)

Matthew 26:25 Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói.(VN)

Matthew 26:25 Then{G1161} Judas{G2455}, which{G3588} betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G4461}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? He said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. (kjv)

======= Matthew 26:26 ============

Matthew 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.(asv)

Matthew 26:26 Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.(VN)

Matthew 26:26 And{G1161} as they{G846} were eating{G2068}{(G5723)}, Jesus{G2424} took{G2983}{(G5631)} bread{G740}, and{G2532} blessed{G2127}{(G5660)} it, and brake{G2806}{(G5656)} it, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} it to the disciples{G3101}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Take{G2983}{(G5628)}, eat{G5315}{(G5628)}; this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} body{G4983}. (kjv-strongs#)

Mat 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. (kjv)

======= Matthew 26:27 ============

Matthew 26:27 And he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;(asv)

Matthew 26:27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi;(VN)

Matthew 26:27 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the cup{G4221}, and{G2532} gave thanks{G2168}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} it to them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Drink ye{G4095}{(G5628)} all{G3956} of{G1537} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; (kjv)

======= Matthew 26:28 ============

Matthew 26:28 for this is my blood of the covenant, which is poured out for many unto remission of sins.(asv)

Matthew 26:28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.(VN)

Matthew 26:28 For{G1063} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} blood{G129} of the new{G2537} testament{G1242}, which{G3588} is shed{G1632}{(G5746)} for{G4012} many{G4183} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. (kjv)

======= Matthew 26:29 ============

Matthew 26:29 But I say unto you, I shall not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.(asv)

Matthew 26:29 Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.(VN)

Matthew 26:29 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I will{G4095} not{G3754}{G3364} drink{G4095}{(G5632)} henceforth{G575}{G737} of{G1537} this{G5127} fruit{G1081} of the vine{G288}, until{G2193} that{G1565} day{G2250} when{G3752} I drink{G4095}{(G5725)} it{G846} new{G2537} with{G3326} you{G5216} in{G1722} my{G3450} Father's{G3962} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. (kjv)

======= Matthew 26:30 ============

Matthew 26:30 And when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.(asv)

Matthew 26:30 Khi đã hát thơ thánh rồi, Ðức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve.(VN)

Matthew 26:30 And{G2532} when they had sung an hymn{G5214}{(G5660)}, they went out{G1831}{(G5627)} into{G1519} the mount{G3735} of Olives{G1636}. (kjv-strongs#)

Mat 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives. (kjv)

======= Matthew 26:31 ============

Matthew 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended in me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.(asv)

Matthew 26:31 Ngài bèn phán rằng: Ðêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.(VN)

Matthew 26:31 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, All{G3956} ye{G5210} shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of me{G1722}{G1698} this{G5026} night{G3571}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, I will smite{G3960}{(G5692)} the shepherd{G4166}, and{G2532} the sheep{G4263} of the flock{G4167} shall be scattered abroad{G1287}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. (kjv)

======= Matthew 26:32 ============

Matthew 26:32 But after I am raised up, I will go before you into Galilee.(asv)

Matthew 26:32 Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.(VN)

Matthew 26:32 But{G1161} after{G3326} I{G3165} am risen again{G1453}{(G5683)}, I will go before{G4254}{(G5692)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:33 ============

Matthew 26:33 But Peter answered and said unto him, If all shall be offended in thee, I will never be offended.(asv)

Matthew 26:33 Phi -e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy.(VN)

Matthew 26:33 Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Though{G1499} all{G3956} men shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of thee{G4671}, yet will I{G1473} never{G3763} be offended{G4624}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. (kjv)

======= Matthew 26:34 ============

Matthew 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.(asv)

Matthew 26:34 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần.(VN)

Matthew 26:34 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, That{G3754} this{G1722}{G5026} night{G3571}, before{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. (kjv-strongs#)

Mat 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. (kjv)

======= Matthew 26:35 ============

Matthew 26:35 Peter saith unto him, Even if I must die with thee, [yet] will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.(asv)

Matthew 26:35 Phi -e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.(VN)

Matthew 26:35 Peter{G4074} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Though{G2579} I{G3165} should{G1163}{(G5753)} die{G599}{(G5629)} with{G4862} thee{G4671}, yet{G3364} will I{G533} not{G3364} deny{G533}{(G5695)} thee{G4571}. Likewise{G3668} also{G2532} said{G2036}{(G5627)} all{G3956} the disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. (kjv)

======= Matthew 26:36 ============

Matthew 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.(asv)

Matthew 26:36 Rồi Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia.(VN)

Matthew 26:36 Then{G5119} cometh{G2064}{(G5736)} Jesus{G2424} with{G3326} them{G846} unto{G1519} a place{G5564} called{G3004}{(G5746)} Gethsemane{G1068}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto the disciples{G3101}, Sit ye{G2523}{(G5657)} here{G847}, while{G2193}{G3739} I go{G565}{(G5631)} and pray{G4336}{(G5667)} yonder{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. (kjv)

======= Matthew 26:37 ============

Matthew 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.(asv)

Matthew 26:37 Ðoạn, Ngài bèn đem Phi -e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm.(VN)

Matthew 26:37 And{G2532} he took with him{G3880}{(G5631)} Peter{G4074} and{G2532} the two{G1417} sons{G5207} of Zebedee{G2199}, and began{G756}{(G5662)} to be sorrowful{G3076}{(G5745)} and{G2532} very heavy{G85}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. (kjv)

======= Matthew 26:38 ============

Matthew 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.(asv)

Matthew 26:38 Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.(VN)

Matthew 26:38 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, My{G3450} soul{G5590} is{G2076}{(G5748)} exceeding sorrowful{G4036}, even unto{G2193} death{G2288}: tarry ye{G3306}{(G5657)} here{G5602}, and{G2532} watch{G1127}{(G5720)} with{G3326} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me. (kjv)

======= Matthew 26:39 ============

Matthew 26:39 And he went forward a little, and fell on his face, and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass away from me: nevertheless, not as I will, but as thou wilt.(asv)

Matthew 26:39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.(VN)

Matthew 26:39 And{G2532} he went{G4281} a little{G3397} further{G4281}{(G5631)}, and fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} his{G846} face{G4383}, and{G2532} prayed{G4336}{(G5740)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} it be{G2076}{(G5748)} possible{G1415}, let{G3928} this{G5124} cup{G4221} pass{G3928}{(G5628)} from{G575} me{G1700}: nevertheless{G4133} not{G3756} as{G5613} I{G1473} will{G2309}{(G5719)}, but{G235} as{G5613} thou{G4771} wilt. (kjv-strongs#)

Mat 26:39 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt. (kjv)

======= Matthew 26:40 ============

Matthew 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?(asv)

Matthew 26:40 Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi -e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được!(VN)

Matthew 26:40 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} the disciples{G3101}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto Peter{G4074}, What{G3779}, could ye{G2480}{(G5656)} not{G3756} watch{G1127}{(G5658)} with{G3326} me{G1700} one{G3391} hour{G5610}? (kjv-strongs#)

Mat 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour? (kjv)

======= Matthew 26:41 ============

Matthew 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.(asv)

Matthew 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.(VN)

Matthew 26:41 Watch{G1127}{(G5720)} and{G2532} pray{G4336}{(G5737)}, that{G3363} ye enter{G1525}{(G5632)} not{G3363} into{G1519} temptation{G3986}: the spirit{G4151} indeed{G3303} is willing{G4289}, but{G1161} the flesh{G4561} is weak{G772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (kjv)

======= Matthew 26:42 ============

Matthew 26:42 Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.(asv)

Matthew 26:42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.(VN)

Matthew 26:42 He went away{G565}{(G5631)} again{G3825} the{G1537} second time{G1208}, and prayed{G4336}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} this{G5124} cup{G4221} may{G1410}{(G5736)} not{G3756} pass away{G3928}{(G5629)} from{G575} me{G1700}, except{G3362} I drink{G4095}{(G5632)} it{G846}, thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. (kjv)

======= Matthew 26:43 ============

Matthew 26:43 And he came again and found them sleeping, for their eyes were heavy.(asv)

Matthew 26:43 Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi.(VN)

Matthew 26:43 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and found{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)} again{G3825}: for{G1063} their{G846} eyes{G3788} were{G2258}{(G5713)} heavy{G916}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy. (kjv)

======= Matthew 26:44 ============

Matthew 26:44 And he left them again, and went away, and prayed a third time, saying again the same words.(asv)

Matthew 26:44 Ðoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước.(VN)

Matthew 26:44 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and went away{G565}{(G5631)} again{G3825}, and prayed{G4336}{(G5662)}{G1537} the third time{G5154}, saying{G2036}{(G5631)} the same{G846} words{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. (kjv)

======= Matthew 26:45 ============

Matthew 26:45 Then cometh he to the disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.(asv)

Matthew 26:45 Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội.(VN)

Matthew 26:45 Then{G5119} cometh he{G2064}{(G5736)} to{G4314} his{G846} disciples{G3101}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Sleep on{G2518}{(G5719)} now{G3063}, and{G2532} take your rest{G373}{(G5731)}{(G5732)}: behold{G2400}{(G5628)}, the hour{G5610} is at hand{G1448}{(G5758)}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} into{G1519} the hands{G5495} of sinners{G268}. (kjv-strongs#)

Mat 26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners. (kjv)

======= Matthew 26:46 ============

Matthew 26:46 Arise, let us be going: behold, he is at hand that betrayeth me.(asv)

Matthew 26:46 Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia.(VN)

Matthew 26:46 Rise{G1453}{(G5728)}, let us be going{G71}{(G5725)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is at hand{G1448}{(G5758)} that doth betray{G3860}{(G5723)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me. (kjv)

======= Matthew 26:47 ============

Matthew 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priest and elders of the people.(asv)

Matthew 26:47 Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân đã sai đến.(VN)

Matthew 26:47 And{G2532} while{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, lo{G2400}{(G5628)}, Judas{G2455}, one{G1520} of the twelve{G1427}, came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} with{G3326} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586}, from{G575} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. (kjv)

======= Matthew 26:48 ============

Matthew 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he: take him.(asv)

Matthew 26:48 Ðứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy.(VN)

Matthew 26:48 Now{G1161} he that betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} a sign{G4592}, saying{G3004}{(G5723)}, Whomsoever{G3739}{G302} I shall kiss{G5368}{(G5661)}, that same{G846} is{G2076}{(G5748)} he{G846}: hold{G2902} him{G846} fast{G2902}{(G5657)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast. (kjv)

======= Matthew 26:49 ============

Matthew 26:49 And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.(asv)

Matthew 26:49 Tức thì Giu-đa đến gần Ðức Chúa Jêsus mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài.(VN)

Matthew 26:49 And{G2532} forthwith{G2112} he came{G4334}{(G5631)} to Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, Hail{G5463}{(G5720)}, master{G4461}; and{G2532} kissed{G2705}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him. (kjv)

======= Matthew 26:50 ============

Matthew 26:50 And Jesus said unto him, Friend, [do] that for which thou art come. Then they came and laid hands on Jesus, and took him.(asv)

Matthew 26:50 Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthew 26:50 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Friend{G2083}, wherefore{G1909}{G3739} art thou come{G3918}{(G5748)}? Then{G5119} came they{G4334}{(G5631)}, and laid{G1911}{(G5627)} hands{G5495} on{G1909} Jesus{G2424}, and{G2532} took{G2902}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus and took him. (kjv)

======= Matthew 26:51 ============

Matthew 26:51 And behold, one of them that were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and smote the servant of the high priest, and struck off his ear.(asv)

Matthew 26:51 Và nầy, có một người trong những người ở với Ðức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người.(VN)

Matthew 26:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} of them which were with{G3326} Jesus{G2424} stretched out{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and drew{G645}{(G5656)} his{G846} sword{G3162}, and{G2532} struck{G3960}{(G5660)} a servant{G1401} of the high priest's{G749}, and smote off{G851}{(G5627)} his{G846} ear{G5621}. (kjv-strongs#)

Mat 26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear. (kjv)

======= Matthew 26:52 ============

Matthew 26:52 Then saith Jesus unto him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.(asv)

Matthew 26:52 Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm.(VN)

Matthew 26:52 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Put up again{G654}{(G5657)} thy{G4675} sword{G3162} into{G1519} his{G846} place{G5117}: for{G1063} all they{G3956} that take{G2983}{(G5631)} the sword{G3162} shall perish{G622}{(G5698)} with{G1722} the sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. (kjv)

======= Matthew 26:53 ============

Matthew 26:53 Or thinkest thou that I cannot beseech my Father, and he shall even now send me more than twelve legions of angels?(asv)

Matthew 26:53 Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?(VN)

Matthew 26:53 {G2228} Thinkest thou{G1380}{(G5719)} that{G3754} I cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} now{G737} pray{G3870}{(G5658)} to my{G3450} Father{G3962}, and{G2532} he shall presently give{G3936}{(G5692)} me{G3427} more{G4119} than{G2228} twelve{G1427} legions{G3003} of angels{G32}? (kjv-strongs#)

Mat 26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? (kjv)

======= Matthew 26:54 ============

Matthew 26:54 How then should the scriptures be fulfilled that thus it must be?(asv)

Matthew 26:54 Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?(VN)

Matthew 26:54 But how{G4459} then{G3767} shall the scriptures{G1124} be fulfilled{G4137}{(G5686)}, that{G3754} thus{G3779} it must{G1163}{(G5748)} be{G1096}{(G5635)}? (kjv-strongs#)

Mat 26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? (kjv)

======= Matthew 26:55 ============

Matthew 26:55 In that hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a robber with swords and staves to seize me? I sat daily in the temple teaching, and ye took me not.(asv)

Matthew 26:55 Lúc bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta.(VN)

Matthew 26:55 In{G1722} that same{G1565} hour{G5610} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} to the multitudes{G3793}, Are ye come out{G1831}{(G5627)} as{G5613} against{G1909} a thief{G3027} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586} for to take{G4815}{(G5629)} me{G3165}? I sat{G2516}{(G5711)} daily{G2250}{G2596} with{G4314} you{G5209} teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} ye laid{G2902} no{G3756} hold{G2902}{(G5656)} on me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. (kjv)

======= Matthew 26:56 ============

Matthew 26:56 But all this is come to pass, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him, and fled.(asv)

Matthew 26:56 Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi.(VN)

Matthew 26:56 But{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} the scriptures{G1124} of the prophets{G4396} might be fulfilled{G4137}{(G5686)}. Then{G5119} all{G3956} the disciples{G3101} forsook{G863}{(G5631)} him{G846}, and fled{G5343}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled. (kjv)

======= Matthew 26:57 ============

Matthew 26:57 And they that had taken Jesus led him away to [the house of] Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.(asv)

Matthew 26:57 Những kẻ đã bắt Ðức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại.(VN)

Matthew 26:57 And{G1161} they that had laid hold{G2902}{(G5660)} on Jesus{G2424} led him away{G520}{(G5627)} to{G4314} Caiaphas{G2533} the high priest{G749}, where{G3699} the scribes{G1122} and{G2532} the elders{G4245} were assembled{G4863}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. (kjv)

======= Matthew 26:58 ============

Matthew 26:58 But Peter followed him afar off, unto the court of the high priest, and entered in, and sat with the officers, to see the end.(asv)

Matthew 26:58 Phi -e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.(VN)

Matthew 26:58 But{G1161} Peter{G4074} followed{G190}{(G5707)} him{G846} afar off{G575}{G3113} unto{G2193} the high priest's{G749} palace{G833}, and{G2532} went{G1525}{(G5631)} in{G2080}, and sat{G2521}{(G5711)} with{G3326} the servants{G5257}, to see{G1492}{(G5629)} the end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end. (kjv)

======= Matthew 26:59 ============

Matthew 26:59 Now the chief priests and the whole council sought false witness against Jesus, that they might put him to death;(asv)

Matthew 26:59 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài.(VN)

Matthew 26:59 Now{G1161} the chief priests{G749}, and{G2532} elders{G4245}, and{G2532} all{G3650} the council{G4892}, sought{G2212}{(G5707)} false witness{G5577} against{G2596} Jesus{G2424}, to{G3704} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5661)}; (kjv-strongs#)

Mat 26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death; (kjv)

======= Matthew 26:60 ============

Matthew 26:60 and they found it not, though many false witnesses came. But afterward came two,(asv)

Matthew 26:60 Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến,(VN)

Matthew 26:60 But{G2532} found{G2147}{(G5627)} none{G3756}: yea{G2532}, though many{G4183} false witnesses{G5575} came{G4334}{(G5631)}, yet found they{G2147}{(G5627)} none{G3756}.{G1161} At the last{G5305} came{G4334}{(G5631)} two{G1417} false witnesses{G5575}, (kjv-strongs#)

Mat 26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses, (kjv)

======= Matthew 26:61 ============

Matthew 26:61 and said, This man said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.(asv)

Matthew 26:61 nói như vầy: Người nầy đã nói Ta có thể phá đền thờ của Ðức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.(VN)

Matthew 26:61 And said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow said{G5346}{(G5713)}, I am able{G1410}{(G5736)} to destroy{G2647}{(G5658)} the temple{G3485} of God{G2316}, and{G2532} to build{G3618}{(G5658)} it{G846} in{G1223} three{G5140} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 26:61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days. (kjv)

======= Matthew 26:62 ============

Matthew 26:62 And the high priest stood up, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?(asv)

Matthew 26:62 Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao?(VN)

Matthew 26:62 And{G2532} the high priest{G749} arose{G450}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Answerest thou{G611}{(G5736)} nothing{G3762}? what{G5101} is it which these{G3778} witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee? (kjv)

======= Matthew 26:63 ============

Matthew 26:63 But Jesus held his peace. And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou art the Christ, the Son of God.(asv)

Matthew 26:63 Nhưng Ðức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Ðức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời chăng?(VN)

Matthew 26:63 But{G1161} Jesus{G2424} held his peace{G4623}{(G5707)}. And{G2532} the high priest{G749} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, I adjure{G1844}{(G5719)} thee{G4571} by{G2596} the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}, that{G2443} thou tell{G2036}{(G5632)} us{G2254} whether{G1487} thou{G4771} be{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 26:63 But Jesus held his peace, And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. (kjv)

======= Matthew 26:64 ============

Matthew 26:64 Jesus said unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Henceforth ye shall see the Son of man sitting at the right hand of Power, and coming on the clouds of heaven.(asv)

Matthew 26:64 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Ðức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.(VN)

Matthew 26:64 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}: nevertheless{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Hereafter{G737}{G575} shall ye see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} sitting{G2521}{(G5740)} on{G1537} the right hand{G1188} of power{G1411}, and{G2532} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. (kjv)

======= Matthew 26:65 ============

Matthew 26:65 Then the high priest rent his garments, saying, He hath spoken blasphemy: what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard the blasphemy:(asv)

Matthew 26:65 Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao?(VN)

Matthew 26:65 Then{G5119} the high priest{G749} rent{G1284}{(G5656)} his{G846} clothes{G2440}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} He hath spoken blasphemy{G987}{(G5656)}; what{G5101} further{G2089} need{G5532} have we{G2192}{(G5719)} of witnesses{G3144}? behold{G2396}, now{G3568} ye have heard{G191}{(G5656)} his{G846} blasphemy{G988}. (kjv-strongs#)

Mat 26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy. (kjv)

======= Matthew 26:66 ============

Matthew 26:66 what think ye? They answered and said, He is worthy of death.(asv)

Matthew 26:66 Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết!(VN)

Matthew 26:66 What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? They answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)}, He is{G2076}{(G5748)} guilty{G1777} of death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death. (kjv)

======= Matthew 26:67 ============

Matthew 26:67 Then did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands,(asv)

Matthew 26:67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài,(VN)

Matthew 26:67 Then{G5119} did they spit{G1716}{(G5656)} in{G1519} his{G846} face{G4383}, and{G2532} buffeted{G2852}{(G5656)} him{G846}; and{G1161} others smote him with the palms of their hands{G4474}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands, (kjv)

======= Matthew 26:68 ============

Matthew 26:68 saying, Prophesy unto us, thou Christ: who is he that struck thee?(asv)

Matthew 26:68 mà nói rằng: Hỡi Ðấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.(VN)

Matthew 26:68 Saying{G3004}{(G5723)}, Prophesy{G4395}{(G5657)} unto us{G2254}, thou Christ{G5547}, Who{G5101} is he{G2076}{(G5748)} that smote{G3817}{(G5660)} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee? (kjv)

======= Matthew 26:69 ============

Matthew 26:69 Now Peter was sitting without in the court: and a maid came unto him, saying, Thou also wast with Jesus the Galilaean.(asv)

Matthew 26:69 Bấy giờ Phi -e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần, mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê.(VN)

Matthew 26:69 Now{G1161} Peter{G4074} sat{G2521}{(G5711)} without{G1854} in{G1722} the palace{G833}: and{G2532} a{G3391} damsel{G3814} came{G4334}{(G5627)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Thou{G4771} also{G2532} wast{G2258}{(G5713)} with{G3326} Jesus{G2424} of Galilee{G1057}. (kjv-strongs#)

Mat 26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:70 ============

Matthew 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.(asv)

Matthew 26:70 Song Phi -e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi.(VN)

Matthew 26:70 But{G1161} he denied{G720}{(G5662)} before{G1715} them all{G3956}, saying{G3004}{(G5723)}, I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} thou sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. (kjv)

======= Matthew 26:71 ============

Matthew 26:71 And when he was gone out into the porch, another [maid] saw him, and saith unto them that were there, This man also was with Jesus of Nazareth.(asv)

Matthew 26:71 Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét.(VN)

Matthew 26:71 And{G1161} when he{G846} was gone out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the porch{G4440}, another{G243} maid saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them that were there{G1563}, This{G3778} fellow was{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} Jesus{G2424} of Nazareth{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 26:71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. (kjv)

======= Matthew 26:72 ============

Matthew 26:72 And again he denied with an oath, I know not the man.(asv)

Matthew 26:72 Song Phi -e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy.(VN)

Matthew 26:72 And{G2532} again{G3825} he denied{G720}{(G5662)} with{G3326} an oath{G3727},{G3754} I do{G1492} not{G3756} know{G1492}{(G5758)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man. (kjv)

======= Matthew 26:73 ============

Matthew 26:73 And after a little while they that stood by came and said to Peter, Of a truth thou also art [one] of them; for thy speech maketh thee known.(asv)

Matthew 26:73 Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi -e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra.(VN)

Matthew 26:73 And{G1161} after{G3326} a while{G3397} came unto him they{G4334}{(G5631)} that stood by{G2476}{(G5761)}, and said{G2036}{(G5627)} to Peter{G4074}, Surely{G230} thou{G4771} also{G2532} art{G1488}{(G5748)} one of{G1537} them{G846}; for{G1063}{G2532} thy{G4675} speech{G2981} bewrayeth{G1212} thee{G4571}{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee. (kjv)

======= Matthew 26:74 ============

Matthew 26:74 Then began he to curse and to swear, I know not the man. And straightway the cock crew.(asv)

Matthew 26:74 Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy.(VN)

Matthew 26:74 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to curse{G2653}{(G5721)} and{G2532} to swear{G3660}{(G5721)}, saying,{G3754} I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} the man{G444}. And{G2532} immediately{G2112} the cock{G220} crew{G5455}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. (kjv)

======= Matthew 26:75 ============

Matthew 26:75 And Peter remembered the word which Jesus had said, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(asv)

Matthew 26:75 Phi -e-rơ nhớ lại lời Ðức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Ðoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.(VN)

Matthew 26:75 And{G2532} Peter{G4074} remembered{G3415}{(G5681)} the word{G4487} of Jesus{G2424}, which{G3588} said{G2046}{(G5761)} unto him{G846}, Before{G3754}{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. And{G2532} he went out{G1854}, and{G1831}{(G5631)} wept{G2799}{(G5656)} bitterly{G4090}. (kjv-strongs#)

Mat 26:75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(kjv)

======= Matthew 27:1 ============

Matthew 27:1 Now when morning was come, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:(asv)

Matthew 27:1 Ðến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Ðức Chúa Jêsus để giết Ngài.(VN)

Matthew 27:1 When{G1161} the morning{G4405} was come{G1096}{(G5637)}, all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992} took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} against{G2596} Jesus{G2424} to{G5620} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death: (kjv)

======= Matthew 27:2 ============

Matthew 27:2 and they bound him, and led him away, and delivered him up to Pilate the governor.(asv)

Matthew 27:2 Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc.(VN)

Matthew 27:2 And{G2532} when they had bound{G1210}{(G5660)} him{G846}, they led him away{G520}{(G5627)}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to Pontius{G4194} Pilate{G4091} the governor{G2232}. (kjv-strongs#)

Mat 27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor. (kjv)

======= Matthew 27:3 ============

Matthew 27:3 Then Judas, who betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,(asv)

Matthew 27:3 Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão,(VN)

Matthew 27:3 Then{G5119} Judas{G2455}, which{G3588} had betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was condemned{G2632}{(G5681)}, repented himself{G3338}{(G5679)}, and brought again{G654}{(G5656)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694} to the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, (kjv-strongs#)

Mat 27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, (kjv)

======= Matthew 27:4 ============

Matthew 27:4 saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. But they said, What is that to us? see thou [to it] .(asv)

Matthew 27:4 mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.(VN)

Matthew 27:4 Saying{G3004}{(G5723)}, I have sinned{G264}{(G5627)} in that I have betrayed{G3860}{(G5631)} the innocent{G121} blood{G129}. And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} is that to{G4314} us{G2248}? see{G3700}{(G5695)} thou{G4771} to that. (kjv-strongs#)

Mat 27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that. (kjv)

======= Matthew 27:5 ============

Matthew 27:5 And he cast down the pieces of silver into the sanctuary, and departed; and he went away and hanged himself.(asv)

Matthew 27:5 Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.(VN)

Matthew 27:5 And{G2532} he cast down{G4496}{(G5660)} the pieces of silver{G694} in{G1722} the temple{G3485}, and departed{G402}{(G5656)}, and{G2532} went{G565}{(G5631)} and hanged himself{G519}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. (kjv)

======= Matthew 27:6 ============

Matthew 27:6 And the chief priests took the pieces of silver, and said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood.(asv)

Matthew 27:6 Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết.(VN)

Matthew 27:6 And{G1161} the chief priests{G749} took{G2983}{(G5631)} the silver pieces{G694}, and said{G2036}{(G5627)}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for to put{G906}{(G5629)} them{G846} into{G1519} the treasury{G2878}, because{G1893} it is{G2076}{(G5748)} the price{G5092} of blood{G129}. (kjv-strongs#)

Mat 27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. (kjv)

======= Matthew 27:7 ============

Matthew 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.(asv)

Matthew 27:7 Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ.(VN)

Matthew 27:7 And{G1161} they took{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, and bought{G59}{(G5656)} with{G1537} them{G846} the potter's{G2763} field{G68}, to{G1519} bury{G5027} strangers{G3581} in{G5027}. (kjv-strongs#)

Mat 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in. (kjv)

======= Matthew 27:8 ============

Matthew 27:8 Wherefore that field was called, the field of blood, unto this day.(asv)

Matthew 27:8 Nhơn đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là "ruộng huyết."(VN)

Matthew 27:8 Wherefore{G1352} that{G1565} field{G68} was called{G2564}{(G5681)}, The field{G68} of blood{G129}, unto{G2193} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day. (kjv)

======= Matthew 27:9 ============

Matthew 27:9 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was priced, whom [certain] of the children of Israel did price;(asv)

Matthew 27:9 Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Ðấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên,(VN)

Matthew 27:9 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, And{G2532} they took{G2983}{(G5627)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694}, the price{G5092} of him that was valued{G5091}{(G5772)}, whom{G3739} they of{G575} the children{G5207} of Israel{G2474} did value{G5091}{(G5668)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value; (kjv)

======= Matthew 27:10 ============

Matthew 27:10 and they gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.(asv)

Matthew 27:10 và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.(VN)

Matthew 27:10 And{G2532} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} for{G1519} the potter's{G2763} field{G68}, as{G2505} the Lord{G2962} appointed{G4929}{(G5656)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 27:10 And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. (kjv)

======= Matthew 27:11 ============

Matthew 27:11 Now Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.(asv)

Matthew 27:11 Ðức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa không? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời.(VN)

Matthew 27:11 And{G1161} Jesus{G2424} stood{G2476}{(G5627)} before{G1715} the governor{G2232}: and{G2532} the governor{G2232} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} the King{G935} of the Jews{G2453}? And{G1161} Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Thou{G4771} sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. (kjv)

======= Matthew 27:12 ============

Matthew 27:12 And when he was accused by the chief priests and elders, he answered nothing.(asv)

Matthew 27:12 Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết.(VN)

Matthew 27:12 And{G2532} when{G1722} he{G846} was accused{G2723}{(G5745)} of{G5259} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, he answered{G611}{(G5662)} nothing{G3762}. (kjv-strongs#)

Mat 27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. (kjv)

======= Matthew 27:13 ============

Matthew 27:13 Then saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?(asv)

Matthew 27:13 Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao?(VN)

Matthew 27:13 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Pilate{G4091} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} not{G3756} how many things{G4214} they witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? (kjv)

======= Matthew 27:14 ============

Matthew 27:14 And he gave him no answer, not even to one word: insomuch that the governor marvelled greatly.(asv)

Matthew 27:14 Song Ðức Chúa Jêsus không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm.(VN)

Matthew 27:14 And{G2532} he answered{G3756}{G611}{(G5662)} him{G846} to{G4314} never{G3761} a{G1520} word{G4487}; insomuch{G5620} that the governor{G2232} marvelled{G2296}{(G5721)} greatly{G3029}. (kjv-strongs#)

Mat 27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly. (kjv)

======= Matthew 27:15 ============

Matthew 27:15 Now at the feast the governor was wont to release unto the multitude one prisoner, whom they would.(asv)

Matthew 27:15 Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn.(VN)

Matthew 27:15 Now{G1161} at{G2596} that feast{G1859} the governor{G2232} was wont{G1486}{(G5715)} to release{G630}{(G5721)} unto the people{G3793} a{G1520} prisoner{G1198}, whom{G3739} they would{G2309}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:15 Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. (kjv)

======= Matthew 27:16 ============

Matthew 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.(asv)

Matthew 27:16 Ðang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba.(VN)

Matthew 27:16 And{G1161} they had{G2192}{(G5707)} then{G5119} a notable{G1978} prisoner{G1198}, called{G3004}{(G5746)} Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:17 ============

Matthew 27:17 When therefore they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?(asv)

Matthew 27:17 Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ?(VN)

Matthew 27:17 Therefore{G3767} when they{G846} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Pilate{G4091} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whom{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}? Barabbas{G912}, or{G2228} Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? (kjv-strongs#)

Mat 27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ? (kjv)

======= Matthew 27:18 ============

Matthew 27:18 For he knew that for envy they had delivered him up.(asv)

Matthew 27:18 Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài.(VN)

Matthew 27:18 For{G1063} he knew{G1492}{(G5715)} that{G3754} for{G1223} envy{G5355} they had delivered{G3860}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:18 For he knew that for envy they had delivered him. (kjv)

======= Matthew 27:19 ============

Matthew 27:19 And while he was sitting on the judgment-seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that righteous man; for I have suffered many things this day in a dream because of him.(asv)

Matthew 27:19 Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Ðừng làm gì đến người công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao.(VN)

Matthew 27:19 When{G1161} he{G846} was set down{G2521}{(G5740)} on{G1909} the judgment seat{G968}, his{G846} wife{G1135} sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G2532} Have thou{G4671} nothing{G3367} to do with that{G1565} just man{G1342}: for{G1063} I have suffered{G3958}{(G5627)} many things{G4183} this day{G4594} in{G2596} a dream{G3677} because{G1223} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him. (kjv)

======= Matthew 27:20 ============

Matthew 27:20 Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.(asv)

Matthew 27:20 Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Ðức Chúa Jêsus(VN)

Matthew 27:20 But{G1161} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} persuaded{G3982}{(G5656)} the multitude{G3793} that{G2443} they should ask{G154}{(G5672)} Barabbas{G912}, and{G1161} destroy{G622}{(G5661)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus. (kjv)

======= Matthew 27:21 ============

Matthew 27:21 But the governor answered and said unto them, Which of the two will ye that I release unto you? And they said, Barabbas.(asv)

Matthew 27:21 Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba.(VN)

Matthew 27:21 The governor{G2232} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whether{G5101} of{G575} the twain{G1417} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}?{G1161} They said{G2036}{(G5627)}, Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:22 ============

Matthew 27:22 Pilate saith unto them, What then shall I do unto Jesus who is called Christ? They all say, Let him be crucified.(asv)

Matthew 27:22 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Ðóng đinh nó trên cây thập tự!(VN)

Matthew 27:22 Pilate{G4091} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, What{G5101} shall I do{G4160}{(G5692)} then{G3767} with Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? They all{G3956} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:23 ============

Matthew 27:23 And he said, Why, what evil hath he done? But they cried out exceedingly, saying, Let him be crucified.(asv)

Matthew 27:23 Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Ðóng đinh nó trên cây thập tự!(VN)

Matthew 27:23 And{G1161} the governor{G2232} said{G5346}{(G5713)}, Why{G1063}, what{G5101} evil{G2556} hath he done{G4160}{(G5656)}? But{G1161} they cried out{G2896}{(G5707)} the more{G4057}, saying{G3004}{(G5723)}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:24 ============

Matthew 27:24 So when Pilate saw that he prevailed nothing, but rather that a tumult was arising, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this righteous man; see ye [to it] .(asv)

Matthew 27:24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi.(VN)

Matthew 27:24 When{G1161} Pilate{G4091} saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he could prevail{G5623}{(G5719)} nothing{G3762}, but{G235} that rather{G3123} a tumult{G2351} was made{G1096}{(G5736)}, he took{G2983}{(G5631)} water{G5204}, and washed{G633}{(G5668)} his hands{G5495} before{G561} the multitude{G3793}, saying{G3004}{(G5723)}, I am{G1510}{(G5748)} innocent{G121} of{G575} the blood{G129} of this{G5127} just person{G1342}: see{G3700}{(G5695)} ye{G5210} to it. (kjv-strongs#)

Mat 27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. (kjv)

======= Matthew 27:25 ============

Matthew 27:25 And all the people answered and said, His blood [be] on us, and on our children.(asv)

Matthew 27:25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!(VN)

Matthew 27:25 Then{G2532} answered{G611}{(G5679)} all{G3956} the people{G2992}, and said{G2036}{(G5627)}, His{G846} blood{G129} be on{G1909} us{G2248}, and{G2532} on{G1909} our{G2257} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children. (kjv)

======= Matthew 27:26 ============

Matthew 27:26 Then released he unto them Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be crucified.(asv)

Matthew 27:26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Ðức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.(VN)

Matthew 27:26 Then{G5119} released he{G630}{(G5656)} Barabbas{G912} unto them{G846}: and{G1161} when he had scourged{G5417}{(G5660)} Jesus{G2424}, he delivered{G3860}{(G5656)} him to{G2443} be crucified{G4717}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:27 ============

Matthew 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium, and gathered unto him the whole band.(asv)

Matthew 27:27 Lính của quan tổng đốc bèn đem Ðức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài.(VN)

Matthew 27:27 Then{G5119} the soldiers{G4757} of the governor{G2232} took{G3880}{(G5631)} Jesus{G2424} into{G1519} the common hall{G4232}, and gathered{G4863}{(G5627)} unto{G1909} him{G846} the whole{G3650} band{G4686} of soldiers. (kjv-strongs#)

Mat 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. (kjv)

======= Matthew 27:28 ============

Matthew 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.(asv)

Matthew 27:28 Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài.(VN)

Matthew 27:28 And{G2532} they stripped{G1562}{(G5660)} him{G846}, and put on{G4060}{(G5656)} him{G846} a scarlet{G2847} robe{G5511}. (kjv-strongs#)

Mat 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe. (kjv)

======= Matthew 27:29 ============

Matthew 27:29 And they platted a crown of thorns and put it upon his head, and a reed in his right hand; and they kneeled down before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!(asv)

Matthew 27:29 Ðoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa.(VN)

Matthew 27:29 And{G2532} when they had platted{G4120}{(G5660)} a crown{G4735} of{G1537} thorns{G173}, they put{G2007}{(G5656)} it upon{G1909} his{G846} head{G2776}, and{G2532} a reed{G2563} in{G1909} his{G846} right hand{G1188}: and{G2532} they bowed the knee{G1120}{(G5660)} before{G1715} him{G846}, and mocked{G1702}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hail{G5463}{(G5720)}, King{G935} of the Jews{G2453}! (kjv-strongs#)

Mat 27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! (kjv)

======= Matthew 27:30 ============

Matthew 27:30 And they spat upon him, and took the reed and smote him on the head.(asv)

Matthew 27:30 Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài.(VN)

Matthew 27:30 And{G2532} they spit{G1716}{(G5660)} upon{G1519} him{G846}, and took{G2983}{(G5627)} the reed{G2563}, and{G2532} smote{G5180}{(G5707)} him{G846} on{G1519} the head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. (kjv)

======= Matthew 27:31 ============

Matthew 27:31 And when they had mocked him, they took off from him the robe, and put on him his garments, and led him away to crucify him.(asv)

Matthew 27:31 Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.(VN)

Matthew 27:31 And{G2532} after{G3753} that they had mocked{G1702}{(G5656)} him{G846}, they took{G1562} the robe{G5511} off{G1562}{(G5656)} from him{G846}, and{G2532} put{G1746} his own{G846} raiment{G2440} on{G1746}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} led{G520} him{G846} away{G520}{(G5627)} to{G1519} crucify{G4717}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. (kjv)

======= Matthew 27:32 ============

Matthew 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to go [with them], that he might bear his cross.(asv)

Matthew 27:32 Khi họ đi ra, gặp một người ở trành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthew 27:32 And{G1161} as they came out{G1831}{(G5740)}, they found{G2147}{(G5627)} a man{G444} of Cyrene{G2956}, Simon{G4613} by name{G3686}: him{G5126} they compelled{G29}{(G5656)} to{G2443} bear{G142}{(G5661)} his{G846} cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross. (kjv)

======= Matthew 27:33 ============

Matthew 27:33 And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,(asv)

Matthew 27:33 Ðã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ,(VN)

Matthew 27:33 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} unto{G1519} a place{G5117} called{G3004}{(G5746)} Golgotha{G1115}, that{G3739} is{G2076}{(G5748)} to say{G3004}{(G5746)}, a place{G5117} of a skull{G2898}, (kjv-strongs#)

Mat 27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, (kjv)

======= Matthew 27:34 ============

Matthew 27:34 they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.(asv)

Matthew 27:34 họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài nếm, thì không chịu uống.(VN)

Matthew 27:34 They gave{G1325}{(G5656)} him{G846} vinegar{G3690} to drink{G4095}{(G5629)} mingled{G3396}{(G5772)} with{G3326} gall{G5521}: and{G2532} when he had tasted{G1089}{(G5666)} thereof, he would{G2309}{(G5707)} not{G3756} drink{G4095}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink. (kjv)

======= Matthew 27:35 ============

Matthew 27:35 And when they had crucified him, they parted his garments among them, casting lots;(asv)

Matthew 27:35 Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài.(VN)

Matthew 27:35 And{G1161} they crucified{G4717}{(G5660)} him{G846}, and parted{G1266}{(G5668)} his{G846} garments{G2440}, casting{G906}{(G5723)} lots{G2819}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} the prophet{G4396}, They parted{G1266}{(G5668)} my{G3450} garments{G2440} among them{G1438}, and{G2532} upon{G1909} my{G3450} vesture{G2441} did they cast{G906}{(G5627)} lots{G2819}. (kjv-strongs#)

Mat 27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. (kjv)

======= Matthew 27:36 ============

Matthew 27:36 and they sat and watched him there.(asv)

Matthew 27:36 Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài.(VN)

Matthew 27:36 And{G2532} sitting down{G2521}{(G5740)} they watched{G5083}{(G5707)} him{G846} there{G1563}; (kjv-strongs#)

Mat 27:36 And sitting down they watched him there; (kjv)

======= Matthew 27:37 ============

Matthew 27:37 And they set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.(asv)

Matthew 27:37 Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: Người Nầy Là Jêsus, Vua Dân Giu-đa.(VN)

Matthew 27:37 And{G2532} set up{G2007}{(G5656)} over{G1883} his{G846} head{G2776} his{G846} accusation{G156} written{G1125}{(G5772)}, THIS{G3778} IS{G2076}{(G5748)} JESUS{G2424} THE KING{G935} OF THE JEWS{G2453}. (kjv-strongs#)

Mat 27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS. (kjv)

======= Matthew 27:38 ============

Matthew 27:38 Then are there crucified with him two robbers, one on the right hand and one on the left.(asv)

Matthew 27:38 Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả.(VN)

Matthew 27:38 Then{G5119} were there two{G1417} thieves{G3027} crucified{G4717}{(G5743)} with{G4862} him{G846}, one{G1520} on{G1537} the right hand{G1188}, and{G2532} another{G1520} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left. (kjv)

======= Matthew 27:39 ============

Matthew 27:39 And they that passed by railed on him, wagging their heads,(asv)

Matthew 27:39 Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu,(VN)

Matthew 27:39 And{G1161} they that passed by{G3899}{(G5740)} reviled{G987}{(G5707)} him{G846}, wagging{G2795}{(G5723)} their{G846} heads{G2776}, (kjv-strongs#)

Mat 27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads, (kjv)

======= Matthew 27:40 ============

Matthew 27:40 and saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself: if thou art the Son of God, come down from the cross.(asv)

Matthew 27:40 mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!(VN)

Matthew 27:40 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou that destroyest{G2647}{(G5723)} the temple{G3485}, and{G2532} buildest{G3618}{(G5723)} it in{G1722} three{G5140} days{G2250}, save{G4982}{(G5657)} thyself{G4572}. If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. (kjv)

======= Matthew 27:41 ============

Matthew 27:41 In like manner also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,(asv)

Matthew 27:41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng:(VN)

Matthew 27:41 {G1161} Likewise{G3668} also{G2532} the chief priests{G749} mocking{G1702}{(G5723)} him, with{G3326} the scribes{G1122} and{G2532} elders{G4245}, said{G3004}{(G5707)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, (kjv)

======= Matthew 27:42 ============

Matthew 27:42 He saved others; himself he cannot save. He is the King of Israel; let him now come down from the cross, and we will believe on him.(asv)

Matthew 27:42 Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.(VN)

Matthew 27:42 He saved{G4982}{(G5656)} others{G243}; himself{G1438} he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} save{G4982}{(G5658)}. If{G1487} he be{G2076}{(G5748)} the King{G935} of Israel{G2474}, let him{G2597} now{G3568} come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}, and{G2532} we will believe{G4100}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. (kjv)

======= Matthew 27:43 ============

Matthew 27:43 He trusteth on God; let him deliver him now, if he desireth him: for he said, I am the Son of God.(asv)

Matthew 27:43 Nó nhờ cậy Ðức Chúa Trời; nếu Ðức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthew 27:43 He trusted{G3982}{(G5754)} in{G1909} God{G2316}; let him deliver{G4506}{(G5663)} him{G846} now{G3568}, if{G1487} he will have{G2309}{(G5719)} him{G846}: for{G1063} he said{G2036}{(G5627)},{G3754} I am{G1510}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:44 ============

Matthew 27:44 And the robbers also that were crucified with him cast upon him the same reproach.(asv)

Matthew 27:44 Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.(VN)

Matthew 27:44 {G1161} The thieves{G3027} also{G2532}, which{G3588} were crucified{G4957}{(G5685)} with him{G846}, cast{G3679} the same{G846} in his{G846} teeth{G3679}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. (kjv)

======= Matthew 27:45 ============

Matthew 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.(asv)

Matthew 27:45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt.(VN)

Matthew 27:45 Now{G1161} from{G575} the sixth{G1623} hour{G5610} there was{G1096}{(G5633)} darkness{G4655} over{G1909} all{G3956} the land{G1093} unto{G2193} the ninth{G1766} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. (kjv)

======= Matthew 27:46 ============

Matthew 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?(asv)

Matthew 27:46 Ước chừng giờ thứ chín, Ðức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Ðức Chúa Trời tôi ơi! Ðức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?(VN)

Matthew 27:46 And{G1161} about{G4012} the ninth{G1766} hour{G5610} Jesus{G2424} cried{G310}{(G5656)} with a loud{G3173} voice{G5456}, saying{G3004}{(G5723)}, Eli{G2241}, Eli{G2241}, lama{G2982} sabachthani{G4518}? that{G5123}{(G5748)} is to say, My{G3450} God{G2316}, my{G3450} God{G2316}, why{G2444} hast thou forsaken{G1459}{(G5627)} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? (kjv)

======= Matthew 27:47 ============

Matthew 27:47 And some of them stood there, when they heard it, said, This man calleth Elijah.(asv)

Matthew 27:47 Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li.(VN)

Matthew 27:47 {G1161} Some of them{G5100} that stood{G2476}{(G5761)} there{G1563}, when they heard{G191}{(G5660)} that, said{G3004}{(G5707)}{G3754}, This{G3778} man calleth for{G5455}{(G5719)} Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. (kjv)

======= Matthew 27:48 ============

Matthew 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.(asv)

Matthew 27:48 Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống.(VN)

Matthew 27:48 And{G2532} straightway{G2112} one{G1520} of{G1537} them{G846} ran{G5143}{(G5631)}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} a spunge{G4699}, and{G5037} filled{G4130}{(G5660)} it with vinegar{G3690}, and{G2532} put it on{G4060}{(G5631)} a reed{G2563}, and gave{G4222} him{G846} to drink{G4222}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:48 And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. (kjv)

======= Matthew 27:49 ============

Matthew 27:49 And the rest said, Let be; let us see whether Elijah cometh to save him.(asv)

Matthew 27:49 Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng.(VN)

Matthew 27:49 The{G1161} rest{G3062} said{G3004}{(G5707)}, Let be{G863}{(G5628)}, let us see{G1492}{(G5632)} whether{G1487} Elias{G2243} will come{G2064}{(G5736)} to save{G4982}{(G5694)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him. (kjv)

======= Matthew 27:50 ============

Matthew 27:50 And Jesus cried again with a loud voice, and yielded up his spirit.(asv)

Matthew 27:50 Ðức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.(VN)

Matthew 27:50 {G1161} Jesus{G2424}, when he had cried{G2896}{(G5660)} again{G3825} with a loud{G3173} voice{G5456}, yielded up{G863}{(G5656)} the ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. (kjv)

======= Matthew 27:51 ============

Matthew 27:51 And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom; and the earth did quake; and the rocks were rent;(asv)

Matthew 27:51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,(VN)

Matthew 27:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the veil{G2665} of the temple{G3485} was rent{G4977}{(G5681)} in{G1519} twain{G1417} from{G575} the top{G509} to{G2193} the bottom{G2736}; and{G2532} the earth{G1093} did quake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} the rocks{G4073} rent{G4977}{(G5681)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent; (kjv)

======= Matthew 27:52 ============

Matthew 27:52 and the tombs were opened; and many bodies of the saints that had fallen asleep were raised;(asv)

Matthew 27:52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.(VN)

Matthew 27:52 And{G2532} the graves{G3419} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} many{G4183} bodies{G4983} of the saints{G40} which{G3588} slept{G2837}{(G5772)} arose{G1453}{(G5681)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose, (kjv)

======= Matthew 27:53 ============

Matthew 27:53 and coming forth out of the tombs after his resurrection they entered into the holy city and appeared unto many.(asv)

Matthew 27:53 Sau khi Ðức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.(VN)

Matthew 27:53 And{G2532} came{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the graves{G3419} after{G3326} his{G846} resurrection{G1454}, and went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} appeared{G1718}{(G5681)} unto many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. (kjv)

======= Matthew 27:54 ============

Matthew 27:54 Now the centurion, and they that were with him watching Jesus, when they saw the earthquake, and the things that were done, feared exceedingly, saying, Truly this was the Son of God.(asv)

Matthew 27:54 Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Ðức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthew 27:54 Now{G1161} when the centurion{G1543}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}, watching{G5083}{(G5723)} Jesus{G2424}, saw{G1492}{(G5631)} the earthquake{G4578}, and{G2532} those things that were done{G1096}{(G5637)}, they feared{G5399}{(G5675)} greatly{G4970}, saying{G3004}{(G5723)}, Truly{G230} this{G3778} was{G2258}{(G5713)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:55 ============

Matthew 27:55 And many women were there beholding from afar, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto him:(asv)

Matthew 27:55 Vả, có nhiều người đờn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài.(VN)

Matthew 27:55 And{G1161} many{G4183} women{G1135} were{G2258}{(G5713)} there{G1563} beholding{G2334}{(G5723)} afar off{G575}{G3113}, which{G3748} followed{G190}{(G5656)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056}, ministering{G1247}{(G5723)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him: (kjv)

======= Matthew 27:56 ============

Matthew 27:56 among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of the sons of Zebedee.(asv)

Matthew 27:56 Trong những đờn bà đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ hai con trai của Xê-bê-đê.(VN)

Matthew 27:56 Among{G1722} which{G3739} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} Mary{G3137} the mother{G3384} of James{G2385} and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedees children. (kjv)

======= Matthew 27:57 ============

Matthew 27:57 And when even was come, there came a rich man from Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:(asv)

Matthew 27:57 Ðến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Ðức Chúa Jêsus,(VN)

Matthew 27:57 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, there came{G2064}{(G5627)} a rich{G4145} man{G444} of{G575} Arimathaea{G707}, named{G5122} Joseph{G2501}, who{G3739} also{G2532} himself{G846} was{G3100} Jesus{G2424}' disciple{G3100}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple: (kjv)

======= Matthew 27:58 ============

Matthew 27:58 this man went to Pilate, and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded it to be given up.(asv)

Matthew 27:58 đến nơi Phi-lát mà xin xác Ðức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho.(VN)

Matthew 27:58 He{G3778} went{G4334}{(G5631)} to Pilate{G4091}, and begged{G154}{(G5668)} the body{G4983} of Jesus{G2424}. Then{G5119} Pilate{G4091} commanded{G2753}{(G5656)} the body{G4983} to be delivered{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. (kjv)

======= Matthew 27:59 ============

Matthew 27:59 And Joseph took the body, and wrapped it in a clean linen cloth,(asv)

Matthew 27:59 Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng,(VN)

Matthew 27:59 And{G2532} when Joseph{G2501} had taken{G2983}{(G5631)} the body{G4983}, he wrapped{G1794}{(G5656)} it{G846} in a clean{G2513} linen cloth{G4616}, (kjv-strongs#)

Mat 27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, (kjv)

======= Matthew 27:60 ============

Matthew 27:60 and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.(asv)

Matthew 27:60 và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi.(VN)

Matthew 27:60 And{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} his own{G846} new{G2537} tomb{G3419}, which{G3739} he had hewn out{G2998}{(G5656)} in{G1722} the rock{G4073}: and{G2532} he rolled{G4351}{(G5660)} a great{G3173} stone{G3037} to the door{G2374} of the sepulchre{G3419}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. (kjv)

======= Matthew 27:61 ============

Matthew 27:61 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.(asv)

Matthew 27:61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.(VN)

Matthew 27:61 And{G1161} there{G1563} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} the other{G243} Mary{G3137}, sitting{G2521}{(G5740)} over against{G561} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 27:62 ============

Matthew 27:62 Now on the morrow, which is [the day] after the Preparation, the chief priests and the Pharisees were gathered together unto Pilate,(asv)

Matthew 27:62 Ðến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát(VN)

Matthew 27:62 Now{G1161} the next day{G1887}, that{G3748} followed{G2076}{(G5748)}{G3326} the day of the preparation{G3904}, the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} came together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} Pilate{G4091}, (kjv-strongs#)

Mat 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, (kjv)

======= Matthew 27:63 ============

Matthew 27:63 saying, Sir, we remember that that deceiver said while he was yet alive, After three days I rise again.(asv)

Matthew 27:63 mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại.(VN)

Matthew 27:63 Saying{G3004}{(G5723)}, Sir{G2962}, we remember{G3415}{(G5681)} that{G3754} that{G1565} deceiver{G4108} said{G2036}{(G5627)}, while he was yet{G2089} alive{G2198}{(G5723)}, After{G3326} three{G5140} days{G2250} I will rise again{G1453}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again. (kjv)

======= Matthew 27:64 ============

Matthew 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest haply his disciples come and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: and the last error will be worse than the first.(asv)

Matthew 27:64 Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước.(VN)

Matthew 27:64 Command{G2753}{(G5657)} therefore{G3767} that the sepulchre{G5028} be made sure{G805}{(G5683)} until{G2193} the third{G5154} day{G2250}, lest{G3379} his{G846} disciples{G3101} come{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and steal{G2813} him{G846} away{G2813}{(G5661)}, and{G2532} say{G2036}{(G5632)} unto the people{G2992}, He is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}: so{G2532} the last{G2078} error{G4106} shall be{G2071}{(G5704)} worse than{G5501} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first. (kjv)

======= Matthew 27:65 ============

Matthew 27:65 Pilate said unto them, Ye have a guard: go, make it [as] sure as ye can.(asv)

Matthew 27:65 Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi.(VN)

Matthew 27:65 {G1161} Pilate{G4091} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Ye have{G2192}{(G5719)} a watch{G2892}: go your way{G5217}{(G5720)}, make it as sure{G805}{(G5663)} as{G5613} ye can{G1492}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can. (kjv)

======= Matthew 27:66 ============

Matthew 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, the guard being with them.(asv)

Matthew 27:66 Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.(VN)

Matthew 27:66 So{G1161} they went{G4198}{(G5679)}, and made{G805} the sepulchre{G5028} sure{G805}{(G5662)}, sealing{G4972}{(G5660)} the stone{G3037}, and setting{G3326} a watch{G2892}. (kjv-strongs#)

Mat 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.(kjv)

======= Matthew 28:1 ============

Matthew 28:1 Now late on the sabbath day, as it began to dawn toward the first [day] of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.(asv)

Matthew 28:1 sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.(VN)

Matthew 28:1 In the end{G1161}{G3796} of the sabbath{G4521}, as it began to dawn{G2020}{(G5723)} toward{G1519} the first{G3391} day of the week{G4521}, came{G2064}{(G5627)} Mary{G3137} Magdalene{G3094} and{G2532} the other{G243} Mary{G3137} to see{G2334}{(G5658)} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 28:2 ============

Matthew 28:2 And behold, there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled away the stone, and sat upon it.(asv)

Matthew 28:2 Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên.(VN)

Matthew 28:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} earthquake{G4578}: for{G1063} the angel{G32} of the Lord{G2962} descended{G2597}{(G5631)} from{G1537} heaven{G3772}, and came{G4334}{(G5631)} and rolled back{G617}{(G5656)} the stone{G3037} from{G575} the door{G2374}, and{G2532} sat{G2521}{(G5711)} upon{G1883} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. (kjv)

======= Matthew 28:3 ============

Matthew 28:3 His appearance was as lightning, and his raiment white as snow:(asv)

Matthew 28:3 Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết.(VN)

Matthew 28:3 {G1161} His{G846} countenance{G2397} was{G2258}{(G5713)} like{G5613} lightning{G796}, and{G2532} his{G846} raiment{G1742} white{G3022} as{G5616} snow{G5510}: (kjv-strongs#)

Mat 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow: (kjv)

======= Matthew 28:4 ============

Matthew 28:4 and for fear of him the watchers did quake, and became as dead men.(asv)

Matthew 28:4 Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết.(VN)

Matthew 28:4 And{G1161} for{G575} fear{G5401} of him{G846} the keepers{G5083}{(G5723)} did shake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} became{G1096}{(G5633)} as{G5616} dead{G3498} men. (kjv-strongs#)

Mat 28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. (kjv)

======= Matthew 28:5 ============

Matthew 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye; for I know that ye seek Jesus, who hath been crucified.(asv)

Matthew 28:5 Song thiên sứ nói cùng các ngươi đờn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Ðức Chúa Jêsus, là Ðấng bị đóng đinh trên thập tự giá.(VN)

Matthew 28:5 And{G1161} the angel{G32} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto the women{G1135}, Fear{G5399}{(G5737)} not{G3361} ye{G5210}: for{G1063} I know{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye seek{G2212}{(G5719)} Jesus{G2424}, which{G3588} was crucified{G4717}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified. (kjv)

======= Matthew 28:6 ============

Matthew 28:6 He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Lord lay.(asv)

Matthew 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;(VN)

Matthew 28:6 He is{G2076}{(G5748)} not{G3756} here{G5602}: for{G1063} he is risen{G1453}{(G5681)}, as{G2531} he said{G2036}{(G5627)}. Come{G1205}{(G5773)}, see{G1492}{(G5628)} the place{G5117} where{G3699} the Lord{G2962} lay{G2749}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. (kjv)

======= Matthew 28:7 ============

Matthew 28:7 And go quickly, and tell his disciples, He is risen from the dead; and lo, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.(asv)

Matthew 28:7 và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ðây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi.(VN)

Matthew 28:7 And{G2532} go{G4198}{(G5679)} quickly{G5035}, and tell{G2036}{(G5628)} his{G846} disciples{G3101} that{G3754} he is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, he goeth before{G4254}{(G5719)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}; there{G1563} shall ye see{G3700}{(G5695)} him{G846}: lo{G2400}{(G5628)}, I have told{G2036}{(G5627)} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you. (kjv)

======= Matthew 28:8 ============

Matthew 28:8 And they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word.(asv)

Matthew 28:8 Hai người đờn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.(VN)

Matthew 28:8 And{G2532} they departed{G1831}{(G5631)} quickly{G5035} from{G575} the sepulchre{G3419} with{G3326} fear{G5401} and{G2532} great{G3173} joy{G5479}; and did run{G5143}{(G5627)} to bring{G518} his{G846} disciples{G3101} word{G518}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word. (kjv)

======= Matthew 28:9 ============

Matthew 28:9 And behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and took hold of his feet, and worshipped him.(asv)

Matthew 28:9 Nầy, Ðức Chúa Jêsus gặp hai người đờn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chơn Ngài, và thờ lạy Ngài.(VN)

Matthew 28:9 And{G1161} as{G5613} they went{G4198}{(G5711)} to tell{G518}{(G5658)} his{G846} disciples{G3101},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, Jesus{G2424} met{G528}{(G5656)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All hail{G5463}{(G5720)}. And{G1161} they came{G4334}{(G5631)} and held{G2902}{(G5656)} him{G846} by the feet{G4228}, and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him. (kjv)

======= Matthew 28:10 ============

Matthew 28:10 Then saith Jesus unto them, Fear not: go tell my brethren that they depart into Galilee, and there shall they see me.(asv)

Matthew 28:10 Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ðừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.(VN)

Matthew 28:10 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}: go{G565}{(G5632)} tell{G518}{(G5657)} my{G3450} brethren{G80} that{G2443} they go{G5217}{(G5720)} into{G1519} Galilee{G1056}, and there{G2546} shall they see{G3700}{(G5695)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. (kjv)

======= Matthew 28:11 ============

Matthew 28:11 Now while they were going, behold, some of the guard came into the city, and told unto the chief priests all the things that were come to pass.(asv)

Matthew 28:11 Trong khi hai người đờn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến.(VN)

Matthew 28:11 Now{G1161} when they{G846} were going{G4198}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, some{G5100} of the watch{G2892} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and shewed{G518}{(G5656)} unto the chief priests{G749} all the things{G537} that were done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. (kjv)

======= Matthew 28:12 ============

Matthew 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave much money unto the soldiers,(asv)

Matthew 28:12 Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc,(VN)

Matthew 28:12 And{G2532} when they were assembled{G4863}{(G5685)} with{G3326} the elders{G4245}, and{G5037} had taken{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, they gave{G1325}{(G5656)} large{G2425} money{G694} unto the soldiers{G4757}, (kjv-strongs#)

Mat 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, (kjv)

======= Matthew 28:13 ============

Matthew 28:13 saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.(asv)

Matthew 28:13 mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi.(VN)

Matthew 28:13 Saying{G3004}{(G5723)}, Say ye{G2036}{(G5628)},{G3754} His{G846} disciples{G3101} came{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and stole{G2813}{(G5656)} him{G846} away while we{G2257} slept{G2837}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept. (kjv)

======= Matthew 28:14 ============

Matthew 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and rid you of care.(asv)

Matthew 28:14 Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ.(VN)

Matthew 28:14 And{G2532} if{G1437} this{G5124} come{G191} to{G1909} the governor's{G2232} ears{G191}{(G5686)}, we{G2249} will persuade{G3982}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} secure{G275}{G4160}{(G5692)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you. (kjv)

======= Matthew 28:15 ============

Matthew 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying was spread abroad among the Jews, [and continueth] until this day.(asv)

Matthew 28:15 Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.(VN)

Matthew 28:15 So{G1161} they took{G2983}{(G5631)} the money{G694}, and did{G4160}{(G5656)} as{G5613} they were taught{G1321}{(G5681)}: and{G2532} this{G3778} saying{G3056} is commonly reported{G1310}{(G5681)} among{G3844} the Jews{G2453} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day. (kjv)

======= Matthew 28:16 ============

Matthew 28:16 But the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.(asv)

Matthew 28:16 Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Ðức Chúa Jêsus đã chỉ cho.(VN)

Matthew 28:16 Then{G1161} the eleven{G1733} disciples{G3101} went away{G4198}{(G5675)} into{G1519} Galilee{G1056}, into{G1519} a mountain{G3735} where{G3757} Jesus{G2424} had appointed{G5021}{(G5668)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. (kjv)

======= Matthew 28:17 ============

Matthew 28:17 And when they saw him, they worshipped [him] ; but some doubted.(asv)

Matthew 28:17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.(VN)

Matthew 28:17 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: but{G1161} some doubted{G1365}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted. (kjv)

======= Matthew 28:18 ============

Matthew 28:18 And Jesus came to them and spake unto them, saying, All authority hath been given unto me in heaven and on earth.(asv)

Matthew 28:18 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.(VN)

Matthew 28:18 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All{G3956} power{G1849} is given{G1325}{(G5681)} unto me{G3427} in{G1722} heaven{G3772} and{G2532} in{G1909} earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (kjv)

======= Matthew 28:19 ============

Matthew 28:19 Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit:(asv)

Matthew 28:19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,(VN)

Matthew 28:19 Go ye{G4198}{(G5679)} therefore{G3767}, and teach{G3100}{(G5657)} all{G3956} nations{G1484}, baptizing{G907}{(G5723)} them{G846} in{G1519} the name{G3686} of the Father{G3962}, and{G2532} of the Son{G5207}, and{G2532} of the Holy{G40} Ghost{G4151}: (kjv-strongs#)

Mat 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (kjv)

======= Matthew 28:20 ============

Matthew 28:20 teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.(asv)

Matthew 28:20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.(VN)

Matthew 28:20 Teaching{G1321}{(G5723)} them{G846} to observe{G5083}{(G5721)} all things{G3956} whatsoever{G3745} I have commanded{G1781}{(G5662)} you{G5213}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} with{G3326} you{G5216} alway{G3956}{G2250}, even unto{G2193} the end{G4930} of the world{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.(kjv)

======= Mark 1:1 ============

Mark 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.(asv)

Mark 1:1 Ðầu Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ, là Con Ðức Chúa Trời.(VN)

Mark 1:1 The beginning{G746} of the gospel{G2098} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}; (kjv-strongs#)

Mar 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God; (kjv)

======= Mark 1:2 ============

Mark 1:2 Even as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way.(asv)

Mark 1:2 Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi.(VN)

Mark 1:2 As{G5613} it is written{G1125}{(G5769)} in{G1722} the prophets{G4396}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mar 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Mark 1:3 ============

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;(asv)

Mark 1:3 Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài;(VN)

Mark 1:3 The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mar 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Mark 1:4 ============

Mark 1:4 John came, who baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance unto remission of sins.(asv)

Mark 1:4 Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội.(VN)

Mark 1:4 John{G2491} did{G1096}{(G5633)} baptize{G907}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, and{G2532} preach{G2784}{(G5723)} the baptism{G908} of repentance{G3341} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. (kjv)

======= Mark 1:5 ============

Mark 1:5 And there went out unto him all the country of Judaea, and all they of Jerusalem; And they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Mark 1:5 Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.(VN)

Mark 1:5 And{G2532} there went out{G1607}{(G5711)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} the land{G5561} of Judaea{G2449}, and{G2532} they of Jerusalem{G2415}, and{G2532} were{G907} all{G3956} baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} the river{G4215} of Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Mark 1:6 ============

Mark 1:6 And John was clothed with camel's hair, and [had] a leathern girdle about his loins, and did eat locusts and wild honey.(asv)

Mark 1:6 Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng.(VN)

Mark 1:6 And{G1161} John{G2491} was{G2258}{(G5713)} clothed{G1746}{(G5765)} with camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} with a girdle{G2223} of a skin{G1193} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G2532} he did eat{G2068}{(G5723)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}; (kjv-strongs#)

Mar 1:6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey; (kjv)

======= Mark 1:7 ============

Mark 1:7 And he preached, saying, There cometh after me he that is mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.(asv)

Mark 1:7 Người giảng dạy rằng: Có Ðấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài.(VN)

Mark 1:7 And{G2532} preached{G2784}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, There cometh{G2064}{(G5736)} one mightier than{G2478} I{G3450} after{G3694} me{G3450}, the latchet{G2438} of whose{G3739} shoes{G846}{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to stoop down{G2955}{(G5660)} and unloose{G3089}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. (kjv)

======= Mark 1:8 ============

Mark 1:8 I baptized you in water; But he shall baptize you in the Holy Spirit.(asv)

Mark 1:8 Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh-Linh.(VN)

Mark 1:8 I{G1473} indeed{G3303} have baptized{G907}{(G5656)} you{G5209} with{G1722} water{G5204}: but{G1161} he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost. (kjv)

======= Mark 1:9 ============

Mark 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in the Jordan.(asv)

Mark 1:9 Vả, trong những ngày đó, Ðức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.(VN)

Mark 1:9 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}, that Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} from{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}, and{G2532} was baptized{G907}{(G5681)} of{G5259} John{G2491} in{G1519} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mar 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. (kjv)

======= Mark 1:10 ============

Mark 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:(asv)

Mark 1:10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.(VN)

Mark 1:10 And{G2532} straightway{G2112} coming up{G305}{(G5723)} out of{G575} the water{G5204}, he saw{G1492}{(G5627)} the heavens{G3772} opened{G4977}{(G5746)}, and{G2532} the Spirit{G4151} like{G5616} a dove{G4058} descending{G2597}{(G5723)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mar 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him: (kjv)

======= Mark 1:11 ============

Mark 1:11 And a voice came out of the heavens, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased.(asv)

Mark 1:11 Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.(VN)

Mark 1:11 And{G2532} there came{G1096}{(G5633)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. (kjv)

======= Mark 1:12 ============

Mark 1:12 And straightway the Spirit driveth him forth into the wilderness.(asv)

Mark 1:12 Tức thì Ðức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng(VN)

Mark 1:12 And{G2532} immediately{G2117} the Spirit{G4151} driveth{G1544}{(G5719)} him{G846} into{G1519} the wilderness{G2048}. (kjv-strongs#)

Mar 1:12 And immediately the spirit driveth him into the wilderness. (kjv)

======= Mark 1:13 ============

Mark 1:13 And he was in the wilderness forty days tempted of Satan; And he was with the wild beasts; And the angels ministered unto him.(asv)

Mark 1:13 Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ đến hầu việc Ngài.(VN)

Mark 1:13 And{G2532} he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} in{G1722} the wilderness{G2048} forty{G5062} days{G2250}, tempted{G3985}{(G5746)} of{G5259} Satan{G4567}; and{G2532} was{G2258}{(G5713)} with{G3326} the wild beasts{G2342}; and{G2532} the angels{G32} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him. (kjv)

======= Mark 1:14 ============

Mark 1:14 Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,(asv)

Mark 1:14 Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời,(VN)

Mark 1:14 Now{G1161} after{G3326} that John{G2491} was put in prison{G3860}{(G5683)}, Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} Galilee{G1056}, preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932} of God{G2316}, (kjv-strongs#)

Mar 1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, (kjv)

======= Mark 1:15 ============

Mark 1:15 and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe in the gospel.(asv)

Mark 1:15 mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.(VN)

Mark 1:15 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The time{G2540} is fulfilled{G4137}{(G5769)}, and{G2532} the kingdom{G932} of God{G2316} is at hand{G1448}{(G5758)}: repent ye{G3340}{(G5720)}, and{G2532} believe{G4100}{(G5720)}{G1722} the gospel{G2098}. (kjv-strongs#)

Mar 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. (kjv)

======= Mark 1:16 ============

Mark 1:16 And passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishers.(asv)

Mark 1:16 Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đương thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài.(VN)

Mark 1:16 Now{G1161} as he walked{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, he saw{G1492}{(G5627)} Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80} casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1722} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mar 1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Mark 1:17 ============

Mark 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.(asv)

Mark 1:17 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.(VN)

Mark 1:17 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come ye{G1205}{(G5773)} after{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} to become{G1096}{(G5635)} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. (kjv)

======= Mark 1:18 ============

Mark 1:18 And straightway they left the nets, and followed him.(asv)

Mark 1:18 Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài.(VN)

Mark 1:18 And{G2532} straightway{G2112} they forsook{G863}{(G5631)} their{G846} nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him. (kjv)

======= Mark 1:19 ============

Mark 1:19 And going on a little further, he saw James the [son] of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending the nets.(asv)

Mark 1:19 Ði một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền.(VN)

Mark 1:19 And{G2532} when he had gone{G4260} a little{G3641} further{G4260}{(G5631)} thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, who{G846} also{G2532} were in{G1722} the ship{G4143} mending{G2675}{(G5723)} their nets{G1350}. (kjv-strongs#)

Mar 1:19 And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. (kjv)

======= Mark 1:20 ============

Mark 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.(asv)

Mark 1:20 Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cho mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.(VN)

Mark 1:20 And{G2532} straightway{G2112} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} they left{G863}{(G5631)} their{G846} father{G3962} Zebedee{G2199} in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} the hired servants{G3411}, and went{G565}{(G5627)} after{G3694} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him. (kjv)

======= Mark 1:21 ============

Mark 1:21 And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.(asv)

Mark 1:21 Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Ðức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó.(VN)

Mark 1:21 And{G2532} they went{G1531}{(G5736)} into{G1519} Capernaum{G2584}; and{G2532} straightway{G2112} on the sabbath day{G4521} he entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} the synagogue{G4864}, and taught{G1321}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught. (kjv)

======= Mark 1:22 ============

Mark 1:22 And they were astonished at his teaching: For he taught them as having authority, and not as the scribes.(asv)

Mark 1:22 Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.(VN)

Mark 1:22 And{G2532} they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: for{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one that had{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mar 1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. (kjv)

======= Mark 1:23 ============

Mark 1:23 And straightway there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,(asv)

Mark 1:23 Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám,(VN)

Mark 1:23 And{G2532} there was{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}; and{G2532} he cried out{G349}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mar 1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out, (kjv)

======= Mark 1:24 ============

Mark 1:24 saying, What have we to do with thee, Jesus thou Nazarene? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.(asv)

Mark 1:24 kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.(VN)

Mark 1:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Let us alone{G1436}; what{G5101} have we{G2254} to do{G2532} with thee{G4671}, thou Jesus{G2424} of Nazareth{G3479}? art thou come{G2064}{(G5627)} to destroy{G622}{(G5658)} us{G2248}? I know{G1492}{(G5758)} thee{G4571} who{G5101} thou art{G1488}{(G5748)}, the Holy One{G40} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. (kjv)

======= Mark 1:25 ============

Mark 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.(asv)

Mark 1:25 Nhưng Ðức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người.(VN)

Mark 1:25 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hold thy peace{G5392}{(G5682)}, and{G2532} come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. (kjv)

======= Mark 1:26 ============

Mark 1:26 And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.(asv)

Mark 1:26 Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người.(VN)

Mark 1:26 And{G2532} when the unclean{G169} spirit{G4151} had torn{G4682}{(G5660)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, he came{G1831}{(G5627)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. (kjv)

======= Mark 1:27 ============

Mark 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What is this? a new teaching! with authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.(asv)

Mark 1:27 Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nói cũng phải vâng lời!(VN)

Mark 1:27 And{G2532} they were{G2284} all{G3956} amazed{G2284}{(G5681)}, insomuch that{G5620} they questioned{G4802}{(G5721)} among{G4314} themselves{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What thing{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? what{G5101} new{G2537} doctrine{G1322} is this{G5124}? for{G3754} with{G2596} authority{G1849} commandeth{G2004}{(G5719)} he even{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151}, and{G2532} they do obey{G5219}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. (kjv)

======= Mark 1:28 ============

Mark 1:28 And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.(asv)

Mark 1:28 Danh tiếng Ðức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.(VN)

Mark 1:28 And{G1161} immediately{G2117} his{G846} fame{G189} spread abroad{G1831}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} the region round about{G4066} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mar 1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. (kjv)

======= Mark 1:29 ============

Mark 1:29 And straightway, when they were come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.(asv)

Mark 1:29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ và Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê.(VN)

Mark 1:29 And{G2532} forthwith{G2112}, when they were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the synagogue{G4864}, they entered{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614} of Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406}, with{G3326} James{G2385} and{G2532} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mar 1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John. (kjv)

======= Mark 1:30 ============

Mark 1:30 Now Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:(asv)

Mark 1:30 Và, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người.(VN)

Mark 1:30 But{G1161} Simon's{G4613} wife's mother{G3994} lay{G2621}{(G5711)} sick of a fever{G4445}{(G5723)}, and{G2532} anon{G2112} they tell{G3004}{(G5719)} him{G846} of{G4012} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. (kjv)

======= Mark 1:31 ============

Mark 1:31 and he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.(asv)

Mark 1:31 Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.(VN)

Mark 1:31 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} and took{G2902}{(G5660)} her{G846} by the hand{G5495}, and lifted{G1453} her{G846} up{G1453}{(G5656)}; and{G2532} immediately{G2112} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}, and{G2532} she ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them. (kjv)

======= Mark 1:32 ============

Mark 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were sick, and them that were possessed with demons.(asv)

Mark 1:32 Ðến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài.(VN)

Mark 1:32 And{G1161} at{G1096}{(G5637)} even{G3798}, when{G3753} the sun{G2246} did set{G1416}{(G5627)}, they brought{G5342}{(G5707)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}, and{G2532} them that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils. (kjv)

======= Mark 1:33 ============

Mark 1:33 And all the city was gathered together at the door.(asv)

Mark 1:33 Cả thành nhóm lại trước cửa.(VN)

Mark 1:33 And{G2532} all{G3650} the city{G4172} was{G2258}{(G5713)} gathered together{G1996}{(G5772)} at{G4314} the door{G2374}. (kjv-strongs#)

Mar 1:33 And all the city was gathered together at the door. (kjv)

======= Mark 1:34 ============

Mark 1:34 And he healed many that were sick with divers diseases, and cast out many demons; and he suffered not the demons to speak, because they knew him .(asv)

Mark 1:34 Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.(VN)

Mark 1:34 And{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} many{G4183} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560} of divers{G4164} diseases{G3554}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} many{G4183} devils{G1140}; and{G2532} suffered{G863}{(G5707)} not{G3756} the devils{G1140} to speak{G2980}{(G5721)}, because{G3754} they knew{G1492}{(G5715)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him. (kjv)

======= Mark 1:35 ============

Mark 1:35 And in the morning, a great while before day, he rose up and went out, and departed into a desert place, and there prayed.(asv)

Mark 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.(VN)

Mark 1:35 And{G2532} in the morning{G4404}, rising up{G450}{(G5631)} a great while{G3029} before day{G1773}, he went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a solitary{G2048} place{G5117}, and there{G2546} prayed{G4336}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed. (kjv)

======= Mark 1:36 ============

Mark 1:36 And Simon and they that were with him followed after him;(asv)

Mark 1:36 Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài.(VN)

Mark 1:36 And{G2532} Simon{G4613} and{G2532} they that were with{G3326} him{G846} followed after{G2614}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:36 And Simon and they that were with him followed after him. (kjv)

======= Mark 1:37 ============

Mark 1:37 and they found him, and say unto him, All are seeking thee.(asv)

Mark 1:37 Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy.(VN)

Mark 1:37 And{G2532} when they had found{G2147}{(G5631)} him{G846}, they said{G3004}{(G5719)} unto him{G846},{G3754} All{G3956} men seek{G2212}{(G5719)} for thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 1:37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. (kjv)

======= Mark 1:38 ============

Mark 1:38 And he saith unto them, Let us go elsewhere into the next towns, that I may preach there also; for to this end came I forth.(asv)

Mark 1:38 Ngài phán: Chúng ta đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.(VN)

Mark 1:38 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us go{G71}{(G5725)} into{G1519} the next{G2192}{(G5746)} towns{G2969}, that{G2443} I may preach{G2784}{(G5661)} there also{G2546}: for{G1063} therefore{G1519}{G5124} came I forth{G1831}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth. (kjv)

======= Mark 1:39 ============

Mark 1:39 And he went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons.(asv)

Mark 1:39 Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ.(VN)

Mark 1:39 And{G2532} he preached{G2784}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864} throughout{G1519} all{G3650} Galilee{G1056}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5723)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. (kjv)

======= Mark 1:40 ============

Mark 1:40 And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Mark 1:40 Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.(VN)

Mark 1:40 And{G2532} there came{G2064}{(G5736)} a leper{G3015} to{G4314} him{G846}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846},{G3754} If{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Mark 1:41 ============

Mark 1:41 And being moved with compassion, he stretched forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.(asv)

Mark 1:41 Ðức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.(VN)

Mark 1:41 And{G1161} Jesus{G2424}, moved with compassion{G4697}{(G5679)}, put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean. (kjv)

======= Mark 1:42 ============

Mark 1:42 And straightway the leprosy departed from him, and he was made clean.(asv)

Mark 1:42 Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.(VN)

Mark 1:42 And{G2532} as soon as he{G846} had spoken{G2036}{(G5631)}, immediately{G2112} the leprosy{G3014} departed{G565}{(G5627)} from{G575} him{G846}, and{G2532} he was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. (kjv)

======= Mark 1:43 ============

Mark 1:43 And he strictly charged him, and straightway sent him out,(asv)

Mark 1:43 tức thì Ðức Chúa Jêsus cho người ấy ra, lấy giọng nghiêm phán rằng:(VN)

Mark 1:43 And{G2532} he straitly charged{G1690}{(G5666)} him{G846}, and forthwith{G2112} sent{G1544} him{G846} away{G1544}{(G5627)}; (kjv-strongs#)

Mar 1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away; (kjv)

======= Mark 1:44 ============

Mark 1:44 and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go show thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Mark 1:44 Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì người được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ.(VN)

Mark 1:44 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou say{G2036}{(G5632)} nothing{G3367} to any man{G3367}: but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} for{G4012} thy{G4675} cleansing{G2512} those things{G3739} which Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Mark 1:45 ============

Mark 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to spread abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into a city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(asv)

Mark 1:45 Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Jêsus không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài.(VN)

Mark 1:45 But{G1161} he went out{G1831}{(G5631)}, and began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} it much{G4183}, and{G2532} to blaze abroad{G1310}{(G5721)} the matter{G3056}, insomuch that{G5620} Jesus{G846} could{G1410}{(G5738)} no more{G3371} openly{G5320} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the city{G4172}, but{G235} was{G2258}{(G5713)} without{G1854} in{G1722} desert{G2048} places{G5117}: and{G2532} they came{G2064}{(G5711)} to{G4314} him{G846} from every quarter{G3836}. (kjv-strongs#)

Mar 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(kjv)

======= Mark 2:1 ============

Mark 2:1 And when he entered again into Capernaum after some days, it was noised that he was in the house.(asv)

Mark 2:1 Khỏi một vài ngày, Ðức Chúa Jêsus trở lại thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà.(VN)

Mark 2:1 And{G2532} again{G3825} he entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} Capernaum{G2584} after{G1223} some days{G2250}; and{G2532} it was noised{G191}{(G5681)} that{G3754} he was{G2076}{(G5748)} in{G1519} the house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house. (kjv)

======= Mark 2:2 ============

Mark 2:2 And many were gathered together, so that there was no longer room [for them], no, not even about the door: and he spake the word unto them.(asv)

Mark 2:2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe.(VN)

Mark 2:2 And{G2532} straightway{G2112} many{G4183} were gathered together{G4863}{(G5681)}, insomuch that{G5620} there was{G5562} no{G3371} room to receive{G5562}{(G5721)} them, no, not so much{G3366} as about{G4314} the door{G2374}: and{G2532} he preached{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them. (kjv)

======= Mark 2:3 ============

Mark 2:3 And they come, bringing unto him a man sick of the palsy, borne of four.(asv)

Mark 2:3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng.(VN)

Mark 2:3 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} unto{G4314} him{G846}, bringing{G5342}{(G5723)} one sick of the palsy{G3885}, which was borne{G142}{(G5746)} of{G5259} four{G5064}. (kjv-strongs#)

Mar 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four. (kjv)

======= Mark 2:4 ============

Mark 2:4 And when they could not come nigh unto him for the crowd, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed whereon the sick of the palsy lay.(asv)

Mark 2:4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại xuống.(VN)

Mark 2:4 And{G2532} when they could{G1410}{(G5740)} not{G3361} come nigh{G4331}{(G5658)} unto him{G846} for{G1223} the press{G3793}, they uncovered{G648}{(G5656)} the roof{G4721} where{G3699} he was{G2258}{(G5713)}: and{G2532} when they had broken it up{G1846}{(G5660)}, they let down{G5465}{(G5719)} the bed{G2895} wherein{G1909}{G3739} the sick of the palsy{G3885} lay{G2621}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. (kjv)

======= Mark 2:5 ============

Mark 2:5 And Jesus seeing their faith saith unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven.(asv)

Mark 2:5 Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán với kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.(VN)

Mark 2:5 When{G1161} Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102}, he said{G3004}{(G5719)} unto the sick of the palsy{G3885}, Son{G5043}, thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Mark 2:6 ============

Mark 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,(asv)

Mark 2:6 Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng:(VN)

Mark 2:6 But{G1161} there were{G2258}{(G5713)} certain{G5100} of the scribes{G1122} sitting{G2521}{(G5740)} there{G1563}, and{G2532} reasoning{G1260}{(G5740)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}, (kjv-strongs#)

Mar 2:6 But there was certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, (kjv)

======= Mark 2:7 ============

Mark 2:7 Why doth this man thus speak? he blasphemeth: who can forgive sins but one, [even] God?(asv)

Mark 2:7 Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài mình Ðức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?(VN)

Mark 2:7 Why{G5101} doth{G2980} this{G3778} man thus{G3779} speak{G2980}{(G5719)} blasphemies{G988}? who{G5101} can{G1410}{(G5736)} forgive{G863}{(G5721)} sins{G266} but{G1508} God{G2316} only{G1520}? (kjv-strongs#)

Mar 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only? (kjv)

======= Mark 2:8 ============

Mark 2:8 And straightway Jesus, perceiving in his spirit that they so reasoned within themselves, saith unto them, Why reason ye these things in your hearts?(asv)

Mark 2:8 Ðức Chúa Jêsus trong trí đã tự hiểu họ nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy?(VN)

Mark 2:8 And{G2532} immediately{G2112} when Jesus{G2424} perceived{G1921}{(G5631)} in his{G846} spirit{G4151} that{G3754} they so{G3779} reasoned{G1260}{(G5736)} within{G1722} themselves{G1438}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} these things{G5023} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mar 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? (kjv)

======= Mark 2:9 ============

Mark 2:9 Which is easier, to say to the sick of the palsy, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?(asv)

Mark 2:9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn?(VN)

Mark 2:9 Whether{G5101} is it{G2076}{(G5748)} easier{G2123} to say{G2036}{(G5629)} to the sick of the palsy{G3885}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? (kjv)

======= Mark 2:10 ============

Mark 2:10 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (he saith to the sick of the palsy),(asv)

Mark 2:10 Vả, để cho các ngươi biết rằng Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng:(VN)

Mark 2:10 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(he saith{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) (kjv-strongs#)

Mar 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) (kjv)

======= Mark 2:11 ============

Mark 2:11 I say unto thee, Arise, take up thy bed, and go unto thy house.(asv)

Mark 2:11 Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.(VN)

Mark 2:11 I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)} into{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. (kjv)

======= Mark 2:12 ============

Mark 2:12 And he arose, and straightway took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.(asv)

Mark 2:12 Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy làm lạ, ngợi khen Ðức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.(VN)

Mark 2:12 And{G2532} immediately{G2112} he arose{G1453}{(G5681)}, took up{G142}{(G5660)} the bed{G2895}, and{G2532} went forth{G1831}{(G5627)} before{G1726} them all{G3956}; insomuch that{G5620} they were{G1839} all{G3956} amazed{G1839}{(G5733)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5721)} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} We{G1492} never{G3763} saw{G1492}{(G5627)} it on this fashion{G3779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. (kjv)

======= Mark 2:13 ============

Mark 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.(asv)

Mark 2:13 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus trở lại về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ.(VN)

Mark 2:13 And{G2532} he went forth{G1831}{(G5627)} again{G3825} by{G3844} the sea side{G2281}; and{G2532} all{G3956} the multitude{G3793} resorted{G2064}{(G5711)} unto{G4314} him{G846}, and{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them. (kjv)

======= Mark 2:14 ============

Mark 2:14 And as he passed by, he saw Levi the [son] of Alphaeus sitting at the place of toll, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him.(asv)

Mark 2:14 Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đương ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài.(VN)

Mark 2:14 And{G2532} as he passed by{G3855}{(G5723)}, he saw{G1492}{(G5627)} Levi{G3018} the son of Alphaeus{G256} sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)} and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. (kjv)

======= Mark 2:15 ============

Mark 2:15 And it came to pass, that he was sitting at meat in his house, and many publicans and sinners sat down with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.(asv)

Mark 2:15 Ðức Chúa Jêsus đương ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều kẻ thâu thuế và người có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi.(VN)

Mark 2:15 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that{G1722}, as Jesus{G846} sat at meat{G2621}{(G5738)} in{G1722} his{G846} house{G3614}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} sat{G4873} also{G2532} together with{G4873}{(G5711)} Jesus{G2424} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him. (kjv)

======= Mark 2:16 ============

Mark 2:16 And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and publicans, said unto his disciples, [How is it] that he eateth and drinketh with publicans and sinners?(asv)

Mark 2:16 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với người thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và người có tội sao!(VN)

Mark 2:16 And{G2532} when the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} eat{G2068}{(G5723)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}, they said{G3004}{(G5707)} unto his{G846} disciples{G3101}, How{G5101} is it that{G3754} he eateth{G2068}{(G5719)} and{G2532} drinketh{G4095}{(G5719)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mar 2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? (kjv)

======= Mark 2:17 ============

Mark 2:17 And when Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Mark 2:17 Ðức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.(VN)

Mark 2:17 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, They that are whole{G2480}{(G5723)} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} need{G5532} of the physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mar 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Mark 2:18 ============

Mark 2:18 And John's disciples and the Pharisees were fasting: and they come and say unto him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?(asv)

Mark 2:18 Vả, môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn?(VN)

Mark 2:18 And{G2532} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} used{G2258}{(G5713)} to fast{G3522}{(G5723)}: and{G2532} they come{G2064}{(G5736)} and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why do{G1302}{G3522} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)}, but{G1161} thy{G4674} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mar 2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Mark 2:19 ============

Mark 2:19 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.(asv)

Mark 2:19 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy.(VN)

Mark 2:19 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3361} Can{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} fast{G3522}{(G5721)}, while{G1722}{G3739} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? as long as{G3745}{G5550} they have{G2192}{(G5719)} the bridegroom{G3566} with{G3326} them{G1438}, they cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} fast{G3522}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. (kjv)

======= Mark 2:20 ============

Mark 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast in that day.(asv)

Mark 2:20 Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn.(VN)

Mark 2:20 But{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken away{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mar 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. (kjv)

======= Mark 2:21 ============

Mark 2:21 No man seweth a piece of undressed cloth on an old garment: else that which should fill it up taketh from it, the new from the old, and a worse rent is made.(asv)

Mark 2:21 Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách càng xấu thêm.(VN)

Mark 2:21 No man{G3762} also{G2532} seweth{G1976}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} on{G1909} an old{G3820} garment{G2440}: else{G1490} the new piece{G2537} that filled it up{G4138} taketh away{G142}{(G5719)} from{G846} the old{G3820}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mar 2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. (kjv)

======= Mark 2:22 ============

Mark 2:22 And no man putteth new wine into old wine-skins; else the wine will burst the skins, and the wine perisheth, and the skins: but [they put] new wine into fresh wine-skins.(asv)

Mark 2:22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn.(VN)

Mark 2:22 And{G2532} no man{G3762} putteth{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the new{G3501} wine{G3631} doth burst{G4486}{(G5719)} the bottles{G779}, and{G2532} the wine{G3631} is spilled{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} will be marred{G622}{(G5698)}: but{G235} new{G3501} wine{G3631} must be put{G992} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles. (kjv)

======= Mark 2:23 ============

Mark 2:23 And it came to pass, that he was going on the sabbath day through the grainfields; and his disciples began, as they went, to pluck the ears.(asv)

Mark 2:23 Nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Jêsus đi qua đồng lúa mì; đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì.(VN)

Mark 2:23 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that he{G846} went{G3899}{(G5738)} through{G1223} the corn fields{G4702} on{G1722} the sabbath day{G4521}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} began{G756}{(G5662)}, as they went{G3598}{G4160}{(G5721)}, to pluck{G5089}{(G5723)} the ears of corn{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn. (kjv)

======= Mark 2:24 ============

Mark 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?(asv)

Mark 2:24 Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?(VN)

Mark 2:24 And{G2532} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Behold{G2396}, why{G5101} do they{G4160}{(G5719)} on{G1722} the sabbath day{G4521} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful? (kjv)

======= Mark 2:25 ============

Mark 2:25 And he said unto them, Did ye never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they that were with him?(asv)

Mark 2:25 Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua Ða-vít làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao?(VN)

Mark 2:25 And{G2532} he{G846} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he had{G2192}{(G5627)} need{G5532}, and{G2532} was an hungred{G3983}{(G5656)}, he{G846}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him? (kjv)

======= Mark 2:26 ============

Mark 2:26 How he entered into the house of God when Abiathar was high priest, and ate the showbread, which it is not lawful to eat save for the priests, and gave also to them that were with him?(asv)

Mark 2:26 Thể nào trong đời A-bi-tha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đến Ðức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi?(VN)

Mark 2:26 How{G4459} he went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} of God{G2316} in the days{G1909} of Abiathar{G8} the high priest{G749}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to eat{G5315}{(G5629)} but for{G1508} the priests{G2409}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} also{G2532} to them which were{G5607}{(G5752)} with{G4862} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him? (kjv)

======= Mark 2:27 ============

Mark 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:(asv)

Mark 2:27 Ðoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.(VN)

Mark 2:27 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, The sabbath{G4521} was made{G1096}{(G5633)} for{G1223} man{G444}, and not{G3756} man{G444} for{G1223} the sabbath{G4521}: (kjv-strongs#)

Mar 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath: (kjv)

======= Mark 2:28 ============

Mark 2:28 so that the Son of man is lord even of the sabbath.(asv)

Mark 2:28 Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.(VN)

Mark 2:28 Therefore{G5620} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} also{G2532} of the sabbath{G4521}. (kjv-strongs#)

Mar 2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.(kjv)

======= Mark 3:1 ============

Mark 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there who had his hand withered.(asv)

Mark 3:1 Lần khác, Ðức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay.(VN)

Mark 3:1 And{G2532} he entered{G1525}{(G5627)} again{G3825} into{G1519} the synagogue{G4864}; and{G2532} there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} there{G1563} which had{G2192}{(G5723)} a withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}. (kjv-strongs#)

Mar 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. (kjv)

======= Mark 3:2 ============

Mark 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.(asv)

Mark 3:2 Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài.(VN)

Mark 3:2 And{G2532} they watched{G3906}{(G5707)} him{G846}, whether{G1487} he would heal{G2323}{(G5692)} him{G846} on the sabbath day{G4521}; that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him. (kjv)

======= Mark 3:3 ============

Mark 3:3 And he saith unto the man that had his hand withered, Stand forth.(asv)

Mark 3:3 Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy, đứng chính giữa đây.(VN)

Mark 3:3 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444} which had{G2192}{(G5723)} the withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}, Stand{G1453}{(G5669)} forth{G1519}{G3319}. (kjv-strongs#)

Mar 3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. (kjv)

======= Mark 3:4 ============

Mark 3:4 And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm? to save a life, or to kill? But they held their peace.(asv)

Mark 3:4 rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng.(VN)

Mark 3:4 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Is it lawful{G1832}{(G5748)} to do good{G15}{(G5658)} on the sabbath days{G4521}, or{G2228} to do evil{G2554}{(G5658)}? to save{G4982}{(G5658)} life{G5590}, or{G2228} to kill{G615}{(G5658)}? But{G1161} they held their peace{G4623}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace. (kjv)

======= Mark 3:5 ============

Mark 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved at the hardening of their heart, he saith unto the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and his hand was restored.(asv)

Mark 3:5 Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành.(VN)

Mark 3:5 And{G2532} when he had looked round about{G4017}{(G5671)} on them{G846} with{G3326} anger{G3709}, being grieved{G4818}{(G5740)} for{G1909} the hardness{G4457} of their{G846} hearts{G2588}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it out{G1614}{(G5656)}: and{G2532} his{G846} hand{G5495} was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199} as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mar 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other. (kjv)

======= Mark 3:6 ============

Mark 3:6 And the Pharisees went out, and straightway with the Herodians took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Mark 3:6 Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi.(VN)

Mark 3:6 And{G2532} the Pharisees{G5330} went forth{G1831}{(G5631)}, and straightway{G2112} took{G4160}{(G5707)} counsel{G4824} with{G3326} the Herodians{G2265} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Mark 3:7 ============

Mark 3:7 And Jesus with his disciples withdrew to the sea: and a great multitude from Galilee followed; and from Judaea,(asv)

Mark 3:7 Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển, có đoàn dân đông lắm từ xứ Ga-li-lê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê,(VN)

Mark 3:7 But{G2532} Jesus{G2424} withdrew himself{G402}{(G5656)} with{G3326} his{G846} disciples{G3101} to{G4314} the sea{G2281}: and{G2532} a great{G4183} multitude{G4128} from{G575} Galilee{G1056} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} from{G575} Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mar 3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea, (kjv)

======= Mark 3:8 ============

Mark 3:8 and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond the Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.(asv)

Mark 3:8 thành Giê-ru-sa-lem, xứ Y-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Ty-rơ và thành Si-đôn cũng vậy, dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm, thì đều đến cùng Ngài.(VN)

Mark 3:8 And{G2532} from{G575} Jerusalem{G2414}, and{G2532} from{G575} Idumaea{G2401}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}; and{G2532} they about{G4012} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, a great{G4183} multitude{G4128}, when they had heard{G191}{(G5660)} what great things{G3745} he did{G4160}{(G5707)}, came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him. (kjv)

======= Mark 3:9 ============

Mark 3:9 And he spake to his disciples, that a little boat should wait on him because of the crowd, lest they should throng him:(asv)

Mark 3:9 Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá.(VN)

Mark 3:9 And{G2532} he spake{G2036}{(G5627)} to his{G846} disciples{G3101}, that{G2443} a small ship{G4142} should wait on{G4342}{(G5725)} him{G846} because{G1223} of the multitude{G3793}, lest{G3363} they should throng{G2346}{(G5725)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. (kjv)

======= Mark 3:10 ============

Mark 3:10 for he had healed many; insomuch that as many as had plagues pressed upon him that they might touch him.(asv)

Mark 3:10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bịnh, nên nỗi ai nấy có bịnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài.(VN)

Mark 3:10 For{G1063} he had healed{G2323}{(G5656)} many{G4183}; insomuch that{G5620} they pressed upon{G1968}{(G5721)} him{G846} for to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}, as many as{G3745} had{G2192}{(G5707)} plagues{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues. (kjv)

======= Mark 3:11 ============

Mark 3:11 And the unclean spirits, whensoever they beheld him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.(asv)

Mark 3:11 Khi tà ma thấy Ngài, bèn sấp mình xuống nơi chơn Ngài mà kêu lên rằng: Thầy là Con Ðức Chúa Trời!(VN)

Mark 3:11 And{G2532} unclean{G169} spirits{G4151}, when{G3752} they saw{G2334}{(G5707)} him{G846}, fell down before{G4363}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God. (kjv)

======= Mark 3:12 ============

Mark 3:12 And he charged them much that they should not make him known.(asv)

Mark 3:12 Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình.(VN)

Mark 3:12 And{G2532} he straitly{G4183} charged{G2008}{(G5707)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 3:12 And he straitly charged them that they should not make him known. (kjv)

======= Mark 3:13 ============

Mark 3:13 And he goeth up into the mountain, and calleth unto him whom he himself would; and they went unto him.(asv)

Mark 3:13 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài.(VN)

Mark 3:13 And{G2532} he goeth up{G305}{(G5719)} into{G1519} a mountain{G3735}, and{G2532} calleth{G4341}{(G5736)} unto him whom{G3739} he{G846} would{G2309}{(G5707)}: and{G2532} they came{G565}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him. (kjv)

======= Mark 3:14 ============

Mark 3:14 And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,(asv)

Mark 3:14 Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo,(VN)

Mark 3:14 And{G2532} he ordained{G4160}{(G5656)} twelve{G1427}, that{G2443} they should be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}, and{G2532} that{G2443} he might send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5725)} to preach{G2784}{(G5721)}, (kjv-strongs#)

Mar 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach, (kjv)

======= Mark 3:15 ============

Mark 3:15 and to have authority to cast out demons:(asv)

Mark 3:15 lại ban cho quyền phép đuổi quỉ.(VN)

Mark 3:15 And{G2532} to have{G2192}{(G5721)} power{G1849} to heal{G2323}{(G5721)} sicknesses{G3554}, and{G2532} to cast out{G1544}{(G5721)} devils{G1140}: (kjv-strongs#)

Mar 3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils: (kjv)

======= Mark 3:16 ============

Mark 3:16 and Simon he surnamed Peter;(asv)

Mark 3:16 Nầy là mười hai sứ đồ Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi -e-rơ;(VN)

Mark 3:16 And{G2532} Simon{G4613} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} Peter{G4074}; (kjv-strongs#)

Mar 3:16 And Simon he surnamed Peter; (kjv)

======= Mark 3:17 ============

Mark 3:17 and James the [son] of Zebedee, and John the brother of James; and them he surnamed Boanerges, which is, Sons of thunder:(asv)

Mark 3:17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét;(VN)

Mark 3:17 And{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}; and{G2532} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} them{G846} Boanerges{G993}, which is{G3603}, The sons{G5207} of thunder{G1027}: (kjv-strongs#)

Mar 3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder: (kjv)

======= Mark 3:18 ============

Mark 3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Cananaean,(asv)

Mark 3:18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi -ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn là người Ca-na-an,(VN)

Mark 3:18 And{G2532} Andrew{G406}, and{G2532} Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}, and{G2532} Matthew{G3156}, and{G2532} Thomas{G2381}, and{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Alphaeus{G256}, and{G2532} Thaddaeus{G2280}, and{G2532} Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, (kjv-strongs#)

Mar 3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite, (kjv)

======= Mark 3:19 ============

Mark 3:19 and Judas Iscariot, who also betrayed him. And he cometh into a house.(asv)

Mark 3:19 và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, chính tên nầy đã phản Ngài.(VN)

Mark 3:19 And{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, which{G3739} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} they went{G2064}{(G5736)} into{G1519} an house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house. (kjv)

======= Mark 3:20 ============

Mark 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.(asv)

Mark 3:20 Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ vào trong một cái nhà; đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được.(VN)

Mark 3:20 And{G2532} the multitude{G3793} cometh together{G4905}{(G5736)} again{G3825}, so that{G5620} they{G846} could{G1410}{(G5738)} not{G3361} so much as{G3383} eat{G5315}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. (kjv)

======= Mark 3:21 ============

Mark 3:21 And when his friends heard it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.(asv)

Mark 3:21 Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn.(VN)

Mark 3:21 And{G2532} when his{G846} friends{G3844} heard{G191}{(G5660)} of it, they went out{G1831}{(G5627)} to lay hold{G2902}{(G5658)} on him{G846}: for{G1063} they said{G3004}{(G5707)},{G3754} He is beside himself{G1839}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself. (kjv)

======= Mark 3:22 ============

Mark 3:22 And the scribes that came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and, By the prince of the demons casteth he out the demons.(asv)

Mark 3:22 Có các thầy thông giáo ở thành Giê-ru-sa-lem xuống, nói rằng: Người bị quỉ Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ phép chúa quỉ mà trừ quỉ.(VN)

Mark 3:22 And{G2532} the scribes{G1122} which{G3588} came down{G2597}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414} said{G3004}{(G5707)},{G3754} He hath{G2192}{(G5719)} Beelzebub{G954},{G3754} and{G2532} by{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140} casteth he out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. (kjv)

======= Mark 3:23 ============

Mark 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?(asv)

Mark 3:23 Song Ðức Chúa Jêsus kêu họ đến, dùng lời thí dụ mà phán rằng: Sao quỉ Sa-tan đuổi được quỉ Sa-tan?(VN)

Mark 3:23 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, How{G4459} can{G1410}{(G5736)} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5721)} Satan{G4567}? (kjv-strongs#)

Mar 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? (kjv)

======= Mark 3:24 ============

Mark 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.(asv)

Mark 3:24 Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được;(VN)

Mark 3:24 And{G2532} if{G1437} a kingdom{G932} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} kingdom{G932} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:25 ============

Mark 3:25 And if a house be divided against itself, that house will not be able to stand.(asv)

Mark 3:25 lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được.(VN)

Mark 3:25 And{G2532} if{G1437} a house{G3614} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} house{G3614} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:26 ============

Mark 3:26 And if Satan hath risen up against himself, and is divided, he cannot stand, but hath an end.(asv)

Mark 3:26 Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự dấy lên nghịch cùng mình, tất nó bị chia xẻ ra, không thể còn được; song nó đã gần đến cùng rồi.(VN)

Mark 3:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} rise up{G450}{(G5627)} against{G1909} himself{G1438}, and{G2532} be divided{G3307}{(G5769)}, he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}, but{G235} hath{G2192}{(G5719)} an end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mar 3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end. (kjv)

======= Mark 3:27 ============

Mark 3:27 But no one can enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ; and then he will spoil his house.(asv)

Mark 3:27 Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại; phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được.(VN)

Mark 3:27 No man{G3762} can{G3756}{G1410}{(G5736)} enter{G1525}{(G5631)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he will{G1210} first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}; and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 3:27 No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house. (kjv)

======= Mark 3:28 ============

Mark 3:28 Verily I say unto you, All their sins shall be forgiven unto the sons of men, and their blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:(asv)

Mark 3:28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy;(VN)

Mark 3:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} All{G3956} sins{G265} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto the sons{G5207} of men{G444}, and{G2532} blasphemies{G988} wherewith{G3745} soever{G302} they shall blaspheme{G987}{(G5661)}: (kjv-strongs#)

Mar 3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme: (kjv)

======= Mark 3:29 ============

Mark 3:29 but whosoever shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness, but is guilty of an eternal sin:(asv)

Mark 3:29 nhưng ai sẽ nói phạm đến Ðức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.(VN)

Mark 3:29 But{G1161} he{G3739} that{G302} shall blaspheme{G987}{(G5661)} against{G1519} the Holy{G40} Ghost{G4151} hath{G2192}{(G5719)} never{G3756}{G1519}{G165} forgiveness{G859}, but{G235} is{G2076}{(G5748)} in danger{G1777} of eternal{G166} damnation{G2920}: (kjv-strongs#)

Mar 3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. (kjv)

======= Mark 3:30 ============

Mark 3:30 because they said, He hath an unclean spirit.(asv)

Mark 3:30 Ngài phán như vậy, vì họ nói rằng: Người bị tà ma ám.(VN)

Mark 3:30 Because{G3754} they said{G3004}{(G5707)}, He hath{G2192}{(G5719)} an unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 3:30 Because they said, He hath an unclean spirit. (kjv)

======= Mark 3:31 ============

Mark 3:31 And there come his mother and his brethren; and, standing without, they sent unto him, calling him.(asv)

Mark 3:31 Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sai kêu Ngài. Ðoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài.(VN)

Mark 3:31 There came{G2064}{(G5736)} then{G3767} his{G846} brethren{G80} and{G2532} his mother{G3384}, and{G2532}, standing{G2476}{(G5761)} without{G1854}, sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, calling{G5455}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him. (kjv)

======= Mark 3:32 ============

Mark 3:32 And a multitude was sitting about him; and they say unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.(asv)

Mark 3:32 Có kẻ thưa rằng: Nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy.(VN)

Mark 3:32 And{G2532} the multitude{G3793} sat{G2521}{(G5711)} about{G4012} him{G846}, and{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} without{G1854} seek for{G2212}{(G5719)} thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. (kjv)

======= Mark 3:33 ============

Mark 3:33 And he answereth them, and saith, Who is my mother and my brethren?(asv)

Mark 3:33 Song Ngài phán cùng họ rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?(VN)

Mark 3:33 And{G2532} he answered{G611}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}, or{G2228} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mar 3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren? (kjv)

======= Mark 3:34 ============

Mark 3:34 And looking round on them that sat round about him, he saith, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Mark 3:34 Ngài đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: Kìa là mẹ ta và anh em ta!(VN)

Mark 3:34 And{G2532} he looked{G4017}{(G5671)} round about{G2945} on them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} about{G4012} him{G846}, and said{G3004}{(G5719)}, Behold{G2396} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mar 3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Mark 3:35 ============

Mark 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.(asv)

Mark 3:35 Ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy.(VN)

Mark 3:35 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of God{G2316}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} my{G3450} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.(kjv)

======= Mark 4:1 ============

Mark 4:1 And again he began to teach by the sea side. And there is gathered unto him a very great multitude, so that he entered into a boat, and sat in the sea; and all the multitude were by the sea on the land.(asv)

Mark 4:1 Ðức Chúa Jêsus lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển; có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển.(VN)

Mark 4:1 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} again{G3825} to teach{G1321}{(G5721)} by{G3844} the sea side{G2281}: and{G2532} there was gathered{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793}, so that{G5620} he{G846} entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)} in{G1722} the sea{G2281}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} was{G2258}{(G5713)} by{G4314} the sea{G2281} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land. (kjv)

======= Mark 4:2 ============

Mark 4:2 And he taught them many things in parables, and said unto them in his teaching,(asv)

Mark 4:2 Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng:(VN)

Mark 4:2 And{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} many things{G4183} by{G1722} parables{G3850}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} his{G846} doctrine{G1322}, (kjv-strongs#)

Mar 4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, (kjv)

======= Mark 4:3 ============

Mark 4:3 Hearken: Behold, the sower went forth to sow:(asv)

Mark 4:3 Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo.(VN)

Mark 4:3 Hearken{G191}{(G5720)}; Behold{G2400}{(G5628)}, there went out{G1831}{(G5627)} a sower{G4687}{(G5723)} to sow{G4687}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mar 4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow: (kjv)

======= Mark 4:4 ============

Mark 4:4 and it came to pass, as he sowed, some [seed] fell by the way side, and the birds came and devoured it.(asv)

Mark 4:4 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết.(VN)

Mark 4:4 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as{G1722} he sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} of the air{G3772} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} it{G846} up{G2719}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up. (kjv)

======= Mark 4:5 ============

Mark 4:5 And other fell on the rocky [ground], where it had not much earth; and straightway it sprang up, because it had no deepness of earth:(asv)

Mark 4:5 Một phần khác rơi nhằm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu;(VN)

Mark 4:5 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} stony ground{G4075}, where{G3699} it had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}; and{G2532} immediately{G2112} it sprang up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} depth{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth: (kjv)

======= Mark 4:6 ============

Mark 4:6 and when the sun was risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away.(asv)

Mark 4:6 nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo.(VN)

Mark 4:6 But{G1161} when{G393} the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, it was scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, it withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away. (kjv)

======= Mark 4:7 ============

Mark 4:7 And other fell among the thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.(asv)

Mark 4:7 Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả.(VN)

Mark 4:7 And{G2532} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1519} thorns{G173}, and{G2532} the thorns{G173} grew up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G4846}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} it yielded{G1325}{(G5656)} no{G3756} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mar 4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit. (kjv)

======= Mark 4:8 ============

Mark 4:8 And others fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing; and brought forth, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Mark 4:8 Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt, thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.(VN)

Mark 4:8 And{G2532} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1519} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} did yield{G1325}{(G5707)} fruit{G2590} that sprang up{G305}{(G5723)} and{G2532} increased{G837}{(G5723)}; and{G2532} brought forth{G5342}{(G5707)}, some{G1520} thirty{G5144}, and{G2532} some{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:9 ============

Mark 4:9 And he said, Who hath ears to hear, let him hear.(asv)

Mark 4:9 Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe.(VN)

Mark 4:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:10 ============

Mark 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parables.(asv)

Mark 4:10 Khi Ðức Chúa Jêsus ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ.(VN)

Mark 4:10 And{G1161} when{G3753} he was{G1096}{(G5633)} alone{G2651}, they that were about{G4012} him{G846} with{G4862} the twelve{G1427} asked{G2065}{(G5656)} of him{G846} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable. (kjv)

======= Mark 4:11 ============

Mark 4:11 And he said unto them, Unto you is given the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all things are done in parables:(asv)

Mark 4:11 Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Ðức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng thí dụ để dạy mọi sự,(VN)

Mark 4:11 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Unto you{G5213} it is given{G1325}{(G5769)} to know{G1097}{(G5629)} the mystery{G3466} of the kingdom{G932} of God{G2316}: but{G1161} unto them{G1565} that are without{G1854}, all these things{G3956} are done{G1096}{(G5736)} in{G1722} parables{G3850}: (kjv-strongs#)

Mar 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables: (kjv)

======= Mark 4:12 ============

Mark 4:12 that seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest haply they should turn again, and it should be forgiven them.(asv)

Mark 4:12 hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; e họ hối cải mà được tha tội chăng.(VN)

Mark 4:12 That{G2443} seeing{G991}{(G5723)} they may see{G991}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} perceive{G1492}{(G5632)}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they may hear{G191}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} understand{G4920}{(G5725)}; lest at any time{G3379} they should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} their sins{G265} should be forgiven{G863}{(G5686)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. (kjv)

======= Mark 4:13 ============

Mark 4:13 And he saith unto them, Know ye not this parable? and how shall ye know all the parables?(asv)

Mark 4:13 Ðoạn, Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được?(VN)

Mark 4:13 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Know ye{G1492}{(G5758)} not{G3756} this{G5026} parable{G3850}? and{G2532} how then{G4459} will ye know{G1097}{(G5695)} all{G3956} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mar 4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables? (kjv)

======= Mark 4:14 ============

Mark 4:14 The sower soweth the word.(asv)

Mark 4:14 Người gieo giống ấy là gieo đạo.(VN)

Mark 4:14 The sower{G4687}{(G5723)} soweth{G4687}{(G5719)} the word{G3056}. (kjv-strongs#)

Mar 4:14 The sower soweth the word. (kjv)

======= Mark 4:15 ============

Mark 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; and when they have heard, straightway cometh Satan, and taketh away the word which hath been sown in them.(asv)

Mark 4:15 Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi.(VN)

Mark 4:15 And{G1161} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} by{G3844} the way side{G3598}, where{G3699} the word{G3056} is sown{G4687}{(G5743)}; but{G2532} when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)}, Satan{G4567} cometh{G2064}{(G5736)} immediately{G2112}, and{G2532} taketh away{G142}{(G5719)} the word{G3056} that was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}. (kjv-strongs#)

Mar 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. (kjv)

======= Mark 4:16 ============

Mark 4:16 And these in like manner are they that are sown upon the rocky [places], who, when they have heard the word, straightway receive it with joy;(asv)

Mark 4:16 Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;(VN)

Mark 4:16 And{G2532} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} likewise{G3668} which are sown{G4687}{(G5746)} on{G1909} stony ground{G4075}; who{G3739}, when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)} the word{G3056}, immediately{G2112} receive{G2983}{(G5719)} it{G846} with{G3326} gladness{G5479}; (kjv-strongs#)

Mar 4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness; (kjv)

======= Mark 4:17 ============

Mark 4:17 and they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway they stumble.(asv)

Mark 4:17 song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.(VN)

Mark 4:17 And{G2532} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} root{G4491} in{G1722} themselves{G1438}, and{G235} so endure{G1526}{(G5748)} but for a time{G4340}: afterward{G1534}, when affliction{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} for{G1223} the word's sake{G3056}, immediately{G2112} they are offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. (kjv)

======= Mark 4:18 ============

Mark 4:18 And others are they that are sown among the thorns; these are they that have heard the word,(asv)

Mark 4:18 Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo;(VN)

Mark 4:18 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are{G1526}{(G5748)} sown{G4687}{(G5746)} among{G1519} thorns{G173}; such as{G3778} hear{G191}{(G5723)} the word{G3056}, (kjv-strongs#)

Mar 4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word, (kjv)

======= Mark 4:19 ============

Mark 4:19 and the cares of the world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.(asv)

Mark 4:19 song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái.(VN)

Mark 4:19 And{G2532} the cares{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, and{G2532} the lusts{G1939} of{G4012} other things{G3062} entering in{G1531}{(G5740)}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} it becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mar 4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. (kjv)

======= Mark 4:20 ============

Mark 4:20 And those are they that were sown upon the good ground; such as hear the word, and accept it, and bear fruit, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Mark 4:20 Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.(VN)

Mark 4:20 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are sown{G4687}{(G5651)} on{G1909} good{G2570} ground{G1093}; such as{G3748} hear{G191}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} receive{G3858}{(G5736)} it, and{G2532} bring forth fruit{G2592}{(G5719)}, some{G1520} thirtyfold{G5144}, some{G2532}{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:21 ============

Mark 4:21 And he said unto them, Is the lamp brought to be put under the bushel, or under the bed, [and] not to be put on the stand?(asv)

Mark 4:21 Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chơn đèn sao?(VN)

Mark 4:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Is{G3385} a candle{G3088} brought{G2064}{(G5736)} to{G2443} be put{G5087}{(G5686)} under{G5259} a bushel{G3426}, or{G2228} under{G5259} a bed{G2825}? and not{G3756} to{G2443} be set{G2007}{(G5686)} on{G1909} a candlestick{G3087}? (kjv-strongs#)

Mar 4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick? (kjv)

======= Mark 4:22 ============

Mark 4:22 For there is nothing hid, save that it should be manifested; neither was [anything] made secret, but that it should come to light.(asv)

Mark 4:22 Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng.(VN)

Mark 4:22 For{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3756} hid{G2927}{G5100}, which{G3739} shall{G5319} not{G3362} be manifested{G5319}{(G5686)}; neither{G3761} was any thing kept{G1096}{(G5633)} secret{G614}, but{G235} that{G2443} it should come{G2064}{(G5632)} abroad{G1519}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad. (kjv)

======= Mark 4:23 ============

Mark 4:23 If any man hath ears to hear, let him hear.(asv)

Mark 4:23 Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe!(VN)

Mark 4:23 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:23 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:24 ============

Mark 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete it shall be measured unto you; and more shall be given unto you.(asv)

Mark 4:24 Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa.(VN)

Mark 4:24 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} what{G5101} ye hear{G191}{(G5719)}: with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G3354}{(G5701)} to you{G5213}: and{G2532} unto you{G5213} that hear{G191}{(G5723)} shall more be given{G4369}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given. (kjv)

======= Mark 4:25 ============

Mark 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Mark 4:25 Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có.(VN)

Mark 4:25 For{G1063}{G302} he that{G3739} hath{G2192}{(G5725)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}: and{G2532} he that{G3739} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken{G142}{(G5701)} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath. (kjv)

======= Mark 4:26 ============

Mark 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;(asv)

Mark 4:26 Ngài lại phán rằng: Nước Ðức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất;(VN)

Mark 4:26 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, So{G3779} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of God{G2316}, as{G5613} if{G1437} a man{G444} should cast{G906}{(G5632)} seed{G4703} into{G1909} the ground{G1093}; (kjv-strongs#)

Mar 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; (kjv)

======= Mark 4:27 ============

Mark 4:27 and should sleep and rise night and day, and the seed should spring up and grow, he knoweth not how.(asv)

Mark 4:27 người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào.(VN)

Mark 4:27 And{G2532} should sleep{G2518}{(G5725)}, and{G2532} rise{G1453}{(G5747)} night{G3571} and{G2532} day{G2250}, and{G2532} the seed{G4703} should spring{G985}{(G5725)} and{G2532} grow up{G3373}{(G5747)}, he{G846} knoweth{G1492}{(G5758)} not{G3756} how{G5613}. (kjv-strongs#)

Mar 4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. (kjv)

======= Mark 4:28 ============

Mark 4:28 The earth beareth fruit of herself; first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.(asv)

Mark 4:28 Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.(VN)

Mark 4:28 For{G1063} the earth{G1093} bringeth forth fruit{G2592}{(G5719)} of herself{G844}; first{G4412} the blade{G5528}, then{G1534} the ear{G4719}, after that{G1534} the full{G4134} corn{G4621} in{G1722} the ear{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. (kjv)

======= Mark 4:29 ============

Mark 4:29 But when the fruit is ripe, straightway he putteth forth the sickle, because the harvest is come.(asv)

Mark 4:29 Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.(VN)

Mark 4:29 But{G1161} when{G3752} the fruit{G2590} is brought forth{G3860}{(G5632)}, immediately{G2112} he putteth in{G649}{(G5719)} the sickle{G1407}, because{G3754} the harvest{G2326} is come{G3936}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. (kjv)

======= Mark 4:30 ============

Mark 4:30 And he said, How shall we liken the kingdom of God? or in what parable shall we set it forth?(asv)

Mark 4:30 Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Ðức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra?(VN)

Mark 4:30 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, Whereunto{G5101} shall we liken{G3666}{(G5661)} the kingdom{G932} of God{G2316}? or{G2228} with{G1722} what{G4169} comparison{G3850} shall we compare{G3846}{(G5632)} it{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it? (kjv)

======= Mark 4:31 ============

Mark 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown upon the earth, though it be less than all the seeds that are upon the earth,(asv)

Mark 4:31 Nước ấy giống như một hột cải: khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất;(VN)

Mark 4:31 It is like{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739}, when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)} in{G1909} the earth{G1093}, is less{G3398} than all{G3956} the seeds{G4690} that be{G2076}{(G5748)} in{G1909} the earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth: (kjv)

======= Mark 4:32 ============

Mark 4:32 yet when it is sown, groweth up, and becometh greater than all the herbs, and putteth out great branches; so that the birds of the heaven can lodge under the shadow thereof.(asv)

Mark 4:32 song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được.(VN)

Mark 4:32 But{G2532} when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)}, it groweth up{G305}{(G5719)}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} greater than{G3187} all{G3956} herbs{G3001}, and{G2532} shooteth out{G4160}{(G5719)} great{G3173} branches{G2798}; so that{G5620} the fowls{G4071} of the air{G3772} may{G1410}{(G5738)} lodge{G2681}{(G5721)} under{G5259} the shadow{G4639} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. (kjv)

======= Mark 4:33 ============

Mark 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it;(asv)

Mark 4:33 Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được.(VN)

Mark 4:33 And{G2532} with many{G4183} such{G5108} parables{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}, as{G2531} they were able{G1410}{(G5711)} to hear{G191}{(G5721)} it. (kjv-strongs#)

Mar 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it. (kjv)

======= Mark 4:34 ============

Mark 4:34 and without a parable spake he not unto them: but privately to his own disciples he expounded all things.(asv)

Mark 4:34 Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ; nhưng, khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình.(VN)

Mark 4:34 But{G1161} without{G5565} a parable{G3850} spake{G2980}{(G5707)} he not{G3756} unto them{G846}: and{G1161} when they were alone{G2398}{G2596}, he expounded{G1956}{(G5707)} all things{G3956} to his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mar 4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples. (kjv)

======= Mark 4:35 ============

Mark 4:35 And on that day, when even was come, he saith unto them, Let us go over unto the other side.(asv)

Mark 4:35 Ðến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia.(VN)

Mark 4:35 And{G2532} the{G1722} same{G1565} day{G2250}, when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us pass over{G1330}{(G5632)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. (kjv)

======= Mark 4:36 ============

Mark 4:36 And leaving the multitude, they take him with them, even as he was, in the boat. And other boats were with him.(asv)

Mark 4:36 Khi cho dân chúng tan về rồi, Ðức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa.(VN)

Mark 4:36 And{G2532} when they had sent away{G863}{(G5631)} the multitude{G3793}, they took{G3880}{(G5719)} him{G846} even as{G5613} he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the ship{G4143}. And{G1161} there were{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} him{G846} other{G243} little ships{G4142}. (kjv-strongs#)

Mar 4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. (kjv)

======= Mark 4:37 ============

Mark 4:37 And there ariseth a great storm of wind, and the waves beat into the boat, insomuch that the boat was now filling.(asv)

Mark 4:37 Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước;(VN)

Mark 4:37 And{G2532} there arose{G1096}{(G5736)} a great{G3173} storm{G2978} of wind{G417}, and{G1161} the waves{G2949} beat{G1911}{(G5707)} into{G1519} the ship{G4143}, so that{G5620} it{G846} was{G1072} now{G2235} full{G1072}{(G5745)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. (kjv)

======= Mark 4:38 ============

Mark 4:38 And he himself was in the stern, asleep on the cushion: and they awake him, and say unto him, Teacher, carest thou not that we perish?(asv)

Mark 4:38 nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?(VN)

Mark 4:38 And{G2532} he{G846} was{G2258}{(G5713)} in{G1909} the hinder part of the ship{G4403}, asleep{G2518}{(G5723)} on{G1909} a pillow{G4344}: and{G2532} they awake{G1326}{(G5719)} him{G846}, and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Master{G1320}, carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} not{G3756} that{G3754} we perish{G622}{(G5731)}? (kjv-strongs#)

Mar 4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? (kjv)

======= Mark 4:39 ============

Mark 4:39 And he awoke, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.(asv)

Mark 4:39 Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.(VN)

Mark 4:39 And{G2532} he arose{G1326}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the wind{G417}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto the sea{G2281}, Peace{G4623}{(G5720)}, be still{G5392}{(G5770)}. And{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}, and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mar 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. (kjv)

======= Mark 4:40 ============

Mark 4:40 And he said unto them, Why are ye fearful? have ye not yet faith?(asv)

Mark 4:40 Ðoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?(VN)

Mark 4:40 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} so{G3779} fearful{G1169}? how is it{G4459} that ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} faith{G4102}? (kjv-strongs#)

Mar 4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith? (kjv)

======= Mark 4:41 ============

Mark 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him?(asv)

Mark 4:41 Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?(VN)

Mark 4:41 And{G2532} they feared{G5399}{(G5675)} exceedingly{G5401}{G3173}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} one{G240} to{G4314} another{G240}, What{G5101} manner of man{G686} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the wind{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?(kjv)

======= Mark 5:1 ============

Mark 5:1 And they came to the other side of the sea, into the country of the Gerasenes.(asv)

Mark 5:1 Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê.(VN)

Mark 5:1 And{G2532} they came over{G2064}{(G5627)} unto{G1519} the other side{G4008} of the sea{G2281}, into{G1519} the country{G5561} of the Gadarenes{G1046}. (kjv-strongs#)

Mar 5:1 And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. (kjv)

======= Mark 5:2 ============

Mark 5:2 And when he was come out of the boat, straightway there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,(asv)

Mark 5:2 Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài.(VN)

Mark 5:2 And{G2532} when he{G846} was come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, immediately{G2112} there met{G528}{(G5656)} him{G846} out of{G1537} the tombs{G3419} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}, (kjv-strongs#)

Mar 5:2 And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, (kjv)

======= Mark 5:3 ============

Mark 5:3 who had his dwelling in the tombs: and no man could any more bind him, no, not with a chain;(asv)

Mark 5:3 Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa;(VN)

Mark 5:3 Who{G3739} had{G2192}{(G5707)} his dwelling{G2731} among{G1722} the tombs{G3419}; and{G2532} no man{G3762} could{G1410}{(G5711)} bind{G1210}{(G5658)} him{G846}, no, not{G3777} with chains{G254}: (kjv-strongs#)

Mar 5:3 Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains: (kjv)

======= Mark 5:4 ============

Mark 5:4 because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.(asv)

Mark 5:4 vì nhiều lần người bị cùm chơn hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được.(VN)

Mark 5:4 Because{G1223} that he{G846} had been often{G4178} bound{G1210}{(G5771)} with fetters{G3976} and{G2532} chains{G254}, and{G2532} the chains{G254} had been plucked asunder{G1288}{(G5771)} by{G5259} him{G846}, and{G2532} the fetters{G3976} broken in pieces{G4937}{(G5771)}: neither{G2532} could{G2480}{(G5707)} any man tame{G1150}{(G5658)} him{G846}{G3762}. (kjv-strongs#)

Mar 5:4 Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him. (kjv)

======= Mark 5:5 ============

Mark 5:5 And always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones.(asv)

Mark 5:5 Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình.(VN)

Mark 5:5 And{G2532} always{G1275}, night{G3571} and{G2532} day{G2250}, he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the mountains{G3735}, and{G2532} in{G1722} the tombs{G3418}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} cutting{G2629}{(G5723)} himself{G1438} with stones{G3037}. (kjv-strongs#)

Mar 5:5 And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones. (kjv)

======= Mark 5:6 ============

Mark 5:6 And when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him;(asv)

Mark 5:6 Người thấy Ðức Chúa Jêsus ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài,(VN)

Mark 5:6 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} Jesus{G2424} afar off{G575}{G3113}, he ran{G5143}{(G5627)} and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 5:6 But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, (kjv)

======= Mark 5:7 ============

Mark 5:7 and crying out with a loud voice, he saith, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God, torment me not.(asv)

Mark 5:7 mà kêu lớn rằng: Hỡi Ðức Chúa Jêsus, Con Ðức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhơn danh Ðức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi.(VN)

Mark 5:7 And{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, and said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} have I{G1698} to do{G2532} with thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of the most high{G5310} God{G2316}? I adjure{G3726}{(G5719)} thee{G4571} by God{G2316}, that thou torment{G928}{(G5661)} me{G3165} not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mar 5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not. (kjv)

======= Mark 5:8 ============

Mark 5:8 For he said unto him, Come forth, thou unclean spirit, out of the man.(asv)

Mark 5:8 Vì Ðức Chúa Jêsus vừa phán cùng nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người nầy.(VN)

Mark 5:8 For{G1063} he said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} the man{G444}, thou unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 5:8 For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. (kjv)

======= Mark 5:9 ============

Mark 5:9 And he asked him, What is thy name? And he saith unto him, My name is Legion; for we are many.(asv)

Mark 5:9 Ngài lại hỏi rằng: Mầy tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là Quân đội; vì chúng tôi đông.(VN)

Mark 5:9 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} him{G846}, What{G5101} is thy{G4671} name{G3686}? And{G2532} he answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, My{G3427} name{G3686} is Legion{G3003}: for{G3754} we are{G2070}{(G5748)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:9 And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many. (kjv)

======= Mark 5:10 ============

Mark 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country.(asv)

Mark 5:10 Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó.(VN)

Mark 5:10 And{G2532} he besought{G3870}{(G5707)} him{G846} much{G4183} that{G3363} he would{G649} not{G3363} send{G649} them{G846} away{G649}{(G5661)} out of{G1854} the country{G5561}. (kjv-strongs#)

Mar 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country. (kjv)

======= Mark 5:11 ============

Mark 5:11 Now there was there on the mountain side a great herd of swine feeding.(asv)

Mark 5:11 Vả, chỗ đó, tại trên núi, có một bầy heo đông đương ăn.(VN)

Mark 5:11 Now{G1161} there was{G2258}{(G5713)} there{G1563} nigh{G4314} unto the mountains{G3735} a great{G3173} herd{G34} of swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:11 Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. (kjv)

======= Mark 5:12 ============

Mark 5:12 And they besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.(asv)

Mark 5:12 Các quỉ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy, để chúng tôi nhập vào chúng nó. Ðức Chúa Jêsus cho phép.(VN)

Mark 5:12 And{G2532} all{G3956} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G3992}{(G5657)} us{G2248} into{G1519} the swine{G5519}, that{G2443} we may enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:12 And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. (kjv)

======= Mark 5:13 ============

Mark 5:13 And he gave them leave. And the unclean spirits came out, and entered into the swine: and the herd rushed down the steep into the sea, [in number] about two thousand; and they were drowned in the sea.(asv)

Mark 5:13 Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ hai ngàn con heo chết chìm cả dưới biển.(VN)

Mark 5:13 And{G2532} forthwith{G2112} Jesus{G2424} gave{G2010} them{G846} leave{G2010}{(G5656)}. And{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151} went out{G1831}{(G5631)}, and entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the swine{G5519}: and{G2532} the herd{G34} ran{G3729}{(G5656)} violently down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281},{G1161}(they were{G2258}{(G5713)} about{G5613} two thousand{G1367};) and{G2532} were choked{G4155}{(G5712)} in{G1722} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:13 And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea. (kjv)

======= Mark 5:14 ============

Mark 5:14 And they that fed them fled, and told it in the city, and in the country. And they came to see what it was that had come to pass.(asv)

Mark 5:14 Nhưng kẻ chăn heo trốn, đồn tin nầy ra khắp trong thành và trong nhà quê;(VN)

Mark 5:14 And{G1161} they that fed{G1006}{(G5723)} the swine{G5519} fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} told{G312}{(G5656)} it in{G1519} the city{G4172}, and{G2532} in{G1519} the country{G68}. And{G2532} they went out{G1831}{(G5627)} to see{G1492}{(G5629)} what{G5101} it was{G2076}{(G5748)} that was done{G1096}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:14 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done. (kjv)

======= Mark 5:15 ============

Mark 5:15 And they come to Jesus, and behold him that was possessed with demons sitting, clothed and in his right mind, [even] him that had the legion: and they were afraid.(asv)

Mark 5:15 dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy, chúng đến cùng Ðức Chúa Jêsus, thấy người đã bị nhiều quỉ ám, đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm.(VN)

Mark 5:15 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} to{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} see{G2334}{(G5719)} him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and had{G2192}{(G5761)} the legion{G3003}, sitting{G2521}{(G5740)}, and{G2532} clothed{G2439}{(G5772)}, and{G2532} in his right mind{G4993}{(G5723)}: and{G2532} they were afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:15 And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid. (kjv)

======= Mark 5:16 ============

Mark 5:16 And they that saw it declared unto them how it befell him that was possessed with demons, and concerning the swine.(asv)

Mark 5:16 Những người đã thấy việc đó, thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỉ ám và bầy heo.(VN)

Mark 5:16 And{G2532} they that saw{G1492}{(G5631)} it told{G1334}{(G5662)} them{G846} how{G4459} it befell{G1096}{(G5633)} to him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and{G2532} also concerning{G4012} the swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mar 5:16 And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. (kjv)

======= Mark 5:17 ============

Mark 5:17 And they began to beseech him to depart from their borders.(asv)

Mark 5:17 Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình.(VN)

Mark 5:17 And{G2532} they began{G756}{(G5662)} to pray{G3870}{(G5721)} him{G846} to depart{G565}{(G5629)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mar 5:17 And they began to pray him to depart out of their coasts. (kjv)

======= Mark 5:18 ============

Mark 5:18 And as he was entering into the boat, he that had been possessed with demons besought him that he might be with him.(asv)

Mark 5:18 Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỉ ám xin ở lại với Ngài.(VN)

Mark 5:18 And{G2532} when he{G846} was come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, he that had been possessed with the devil{G1139}{(G5679)} prayed{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he might be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:18 And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. (kjv)

======= Mark 5:19 ============

Mark 5:19 And he suffered him not, but saith unto him, Go to thy house unto thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and [how] he had mercy on thee.(asv)

Mark 5:19 Nhưng Ðức Chúa Jêsus không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào.(VN)

Mark 5:19 Howbeit{G1161} Jesus{G2424} suffered{G863}{(G5656)} him{G846} not{G3756}, but{G235} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Go{G5217}{(G5720)} home{G1519}{G3624}{G4675} to{G4314} thy friends{G4674}, and{G2532} tell{G312}{(G5657)} them{G846} how great things{G3745} the Lord{G2962} hath done{G4160}{(G5656)} for thee{G4671}, and{G2532} hath had compassion{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 5:19 Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. (kjv)

======= Mark 5:20 ============

Mark 5:20 And he went his way, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men marvelled.(asv)

Mark 5:20 Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Ðê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Ðức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.(VN)

Mark 5:20 And{G2532} he departed{G565}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} in{G1722} Decapolis{G1179} how great things{G3745} Jesus{G2424} had done{G4160}{(G5656)} for him{G846}: and{G2532} all{G3956} men did marvel{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:20 And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel. (kjv)

======= Mark 5:21 ============

Mark 5:21 And when Jesus had crossed over again in the boat unto the other side, a great multitude was gathered unto him; and he was by the sea.(asv)

Mark 5:21 Khi Ðức Chúa Jêsus lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển.(VN)

Mark 5:21 And{G2532} when Jesus{G2424} was passed over{G1276}{(G5660)} again{G3825} by{G1722} ship{G4143} unto{G1519} the other side{G4008}, much{G4183} people{G3793} gathered{G4863}{(G5681)} unto{G1909} him{G846}: and{G2532} he was{G2258}{(G5713)} nigh{G3844} unto the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:21 And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea. (kjv)

======= Mark 5:22 ============

Mark 5:22 And there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and seeing him, he falleth at his feet,(asv)

Mark 5:22 Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội, tên là Giai ru, đến, thấy Ðức Chúa Jêsus, bèn gieo mình nơi chơn Ngài;(VN)

Mark 5:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there cometh{G2064}{(G5736)} one{G1520} of the rulers of the synagogue{G752}, Jairus{G2383} by name{G3686}; and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, he fell{G4098}{(G5719)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}, (kjv-strongs#)

Mar 5:22 And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet, (kjv)

======= Mark 5:23 ============

Mark 5:23 and beseecheth him much, saying, My little daughter is at the point of death: [I pray thee], that thou come and lay thy hands on her, that she may be made whole, and live.(asv)

Mark 5:23 nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống.(VN)

Mark 5:23 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} greatly{G4183}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} little daughter{G2365} lieth{G2079} at the point of death{G2192}{(G5719)}: I pray thee, come{G2064}{(G5631)} and{G2443} lay{G2007}{(G5632)} thy hands{G5495} on her{G846}, that{G3704} she may be healed{G4982}{(G5686)}; and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:23 And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live. (kjv)

======= Mark 5:24 ============

Mark 5:24 And he went with him; and a great multitude followed him, and they thronged him.(asv)

Mark 5:24 Ðức Chúa Jêsus đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài.(VN)

Mark 5:24 And{G2532} Jesus went{G565}{(G5627)} with{G3326} him{G846}; and{G2532} much{G4183} people{G3793} followed{G190}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} thronged{G4918}{(G5707)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:24 And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him. (kjv)

======= Mark 5:25 ============

Mark 5:25 And a woman, who had an issue of blood twelve years,(asv)

Mark 5:25 vả, tại đó có một người đờn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm,(VN)

Mark 5:25 And{G2532} a certain{G5100} woman{G1135}, which had an{G1722} issue{G4511} of blood{G129}{G5607}{(G5752)} twelve{G1427} years{G2094}, (kjv-strongs#)

Mar 5:25 And a certain woman, which had an issue of blood twelve years, (kjv)

======= Mark 5:26 ============

Mark 5:26 and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,(asv)

Mark 5:26 bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm.(VN)

Mark 5:26 And{G2532} had suffered{G3958}{(G5631)} many things{G4183} of{G5259} many{G4183} physicians{G2395}, and{G2532} had spent{G1159}{(G5660)} all{G3956} that she{G1438} had{G3844}, and{G2532} was{G5623} nothing{G3367} bettered{G5623}{(G5685)}, but{G235} rather{G3123} grew{G2064}{(G5631)} worse{G1519}{G5501}, (kjv-strongs#)

Mar 5:26 And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, (kjv)

======= Mark 5:27 ============

Mark 5:27 having heard the things concerning Jesus, came in the crowd behind, and touched his garment.(asv)

Mark 5:27 Người đã nghe tin về Ðức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài.(VN)

Mark 5:27 When she had heard{G191}{(G5660)} of{G4012} Jesus{G2424}, came{G2064}{(G5631)} in{G1722} the press{G3793} behind{G3693}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} garment{G2440}. (kjv-strongs#)

Mar 5:27 When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. (kjv)

======= Mark 5:28 ============

Mark 5:28 For she said, If I touch but his garments, I shall be made whole.(asv)

Mark 5:28 Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành.(VN)

Mark 5:28 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)}, If{G3754}{G2579} I may touch{G680}{(G5672)} but{G2579} his{G846} clothes{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:28 For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. (kjv)

======= Mark 5:29 ============

Mark 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of her plague.(asv)

Mark 5:29 Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh.(VN)

Mark 5:29 And{G2532} straightway{G2112} the fountain{G4077} of her{G846} blood{G129} was dried up{G3583}{(G5681)}; and{G2532} she felt{G1097}{(G5627)} in her body{G4983} that{G3754} she was healed{G2390}{(G5769)} of{G575} that plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague. (kjv)

======= Mark 5:30 ============

Mark 5:30 And straightway Jesus, perceiving in himself that the power [proceeding] from him had gone forth, turned him about in the crowd, and said, Who touched my garments?(asv)

Mark 5:30 Tức thì Ðức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta?(VN)

Mark 5:30 And{G2532} Jesus{G2424}, immediately{G2112} knowing{G1921}{(G5631)} in{G1722} himself{G1438} that virtue{G1411} had gone{G1831}{(G5631)} out of{G1537} him{G846}, turned him about{G1994}{(G5651)} in{G1722} the press{G3793}, and said{G3004}{(G5707)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} my{G3450} clothes{G2440}? (kjv-strongs#)

Mar 5:30 And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? (kjv)

======= Mark 5:31 ============

Mark 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?(asv)

Mark 5:31 Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thº§y còn hỏi rằng: Ai rṀ đến ta?(VN)

Mark 5:31 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Thou seest{G991}{(G5719)} the multitude{G3793} thronging{G4918}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} sayest thou{G3004}{(G5719)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} me{G3450}? (kjv-strongs#)

Mar 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? (kjv)

======= Mark 5:32 ============

Mark 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing.(asv)

Mark 5:32 Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó.(VN)

Mark 5:32 And{G2532} he looked round about{G4017}{(G5710)} to see{G1492}{(G5629)} her that had done{G4160}{(G5660)} this thing{G5124}. (kjv-strongs#)

Mar 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing. (kjv)

======= Mark 5:33 ============

Mark 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth.(asv)

Mark 5:33 Người đờn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chơn Ngài, tỏ hết tình thật.(VN)

Mark 5:33 But{G1161} the woman{G1135} fearing{G5399}{(G5679)} and{G2532} trembling{G5141}{(G5723)}, knowing{G1492}{(G5761)} what{G3739} was done{G1096}{(G5754)} in{G1909} her{G846}, came{G2064}{(G5627)} and{G2532} fell down before{G4363}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} told{G2036}{(G5627)} him{G846} all{G3956} the truth{G225}. (kjv-strongs#)

Mar 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. (kjv)

======= Mark 5:34 ============

Mark 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.(asv)

Mark 5:34 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.(VN)

Mark 5:34 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Daughter{G2364}, thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}; go{G5217}{(G5720)} in{G1519} peace{G1515}, and{G2532} be{G2468}{(G5749)} whole{G5199} of{G575} thy{G4675} plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague. (kjv)

======= Mark 5:35 ============

Mark 5:35 While he yet spake, they come from the ruler of the synagogue's [house] saying, Thy daughter is dead: why troublest thou the Teacher any further?(asv)

Mark 5:35 Ðương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi?(VN)

Mark 5:35 While{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, there came{G2064}{(G5736)} from{G575} the ruler of the synagogue's{G752} house certain which said{G3004}{(G5723)},{G3754} Thy{G4675} daughter{G2364} is dead{G599}{(G5627)}: why{G5101} troublest thou{G4660}{(G5719)} the Master{G1320} any further{G2089}? (kjv-strongs#)

Mar 5:35 While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further? (kjv)

======= Mark 5:36 ============

Mark 5:36 But Jesus, not heeding the word spoken, saith unto the ruler of the synagogue, Fear not, only believe.(asv)

Mark 5:36 Nhưng Ðức Chúa Jêsus chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Ðừng sợ, chỉ tin mà thôi.(VN)

Mark 5:36 As soon as{G1161}{G2112} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} the word{G3056} that was spoken{G2980}{(G5746)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the ruler of the synagogue{G752}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}, only{G3440} believe{G4100}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:36 As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. (kjv)

======= Mark 5:37 ============

Mark 5:37 And he suffered no man to follow with him, save Peter, and James, and John the brother of James.(asv)

Mark 5:37 Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi -e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em là Gia-cơ.(VN)

Mark 5:37 And{G2532} he suffered{G863}{(G5656)}{G3756} no man{G3762} to follow{G4870}{(G5658)} him{G846}, save{G1508} Peter{G4074}, and{G2532} James{G2385}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}. (kjv-strongs#)

Mar 5:37 And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James. (kjv)

======= Mark 5:38 ============

Mark 5:38 And they come to the house of the ruler of the synagogue; and he beholdeth a tumult, and [many] weeping and wailing greatly.(asv)

Mark 5:38 Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng.(VN)

Mark 5:38 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} the house{G3624} of the ruler of the synagogue{G752}, and{G2532} seeth{G2334}{(G5719)} the tumult{G2351}, and them that wept{G2799}{(G5723)} and{G2532} wailed{G214}{(G5723)} greatly{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:38 And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. (kjv)

======= Mark 5:39 ============

Mark 5:39 And when he was entered in, he saith unto them, Why make ye a tumult, and weep? the child is not dead, but sleepeth.(asv)

Mark 5:39 Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Ðứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ.(VN)

Mark 5:39 And{G2532} when he was come in{G1525}{(G5631)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} make ye this ado{G2350}{(G5743)}, and{G2532} weep{G2799}{(G5719)}? the damsel{G3813} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:39 And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth. (kjv)

======= Mark 5:40 ============

Mark 5:40 And they laughed him to scorn. But he, having put them all forth, taketh the father of the child and her mother and them that were with him, and goeth in where the child was.(asv)

Mark 5:40 Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm.(VN)

Mark 5:40 And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. But{G1161} when he had put{G1544} them all{G537} out{G1544}{(G5631)}, he taketh{G3880}{(G5719)} the father{G3962} and{G2532} the mother{G3384} of the damsel{G3813}, and{G2532} them that were with{G3326} him{G846}, and{G2532} entereth in{G1531}{(G5736)} where{G3699} the damsel{G3813} was{G2258}{(G5713)} lying{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:40 And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. (kjv)

======= Mark 5:41 ============

Mark 5:41 And taking the child by the hand, he saith unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, Arise.(asv)

Mark 5:41 Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy.(VN)

Mark 5:41 And{G2532} he took{G2902}{(G5660)} the damsel{G3813} by the hand{G5495}, and said{G3004}{(G5719)} unto her{G846}, Talitha{G5008} cumi{G2891}; which{G3739} is{G2076}{(G5748)}, being interpreted{G3177}{(G5746)}, Damsel{G2877}, I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, arise{G1453}{(G5669)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:41 And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. (kjv)

======= Mark 5:42 ============

Mark 5:42 And straightway the damsel rose up, and walked; for she was twelve years old. And they were amazed straightway with a great amazement.(asv)

Mark 5:42 Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi. Chúng rất lấy làm lạ.(VN)

Mark 5:42 And{G2532} straightway{G2112} the damsel{G2877} arose{G450}{(G5627)}, and{G2532} walked{G4043}{(G5707)}; for{G1063} she was{G2258}{(G5713)} of the age of twelve{G1427} years{G2094}. And{G2532} they were astonished{G1839}{(G5627)} with a great{G3173} astonishment{G1611}. (kjv-strongs#)

Mar 5:42 And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment. (kjv)

======= Mark 5:43 ============

Mark 5:43 And he charged them much that no man should know this: and he commanded that [something] should be given her to eat.(asv)

Mark 5:43 Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn.(VN)

Mark 5:43 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} straitly{G4183} that{G2443} no man{G3367} should know{G1097}{(G5632)} it{G5124}; and{G2532} commanded{G2036}{(G5627)} that something should be given{G1325}{(G5683)} her{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:43 And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat.(kjv)

======= Mark 6:1 ============

Mark 6:1 And he went out from thence; and he cometh into his own country; and his disciples follow him.(asv)

Mark 6:1 Ðức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo.(VN)

Mark 6:1 And{G2532} he went out{G1831}{(G5627)} from thence{G1564}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} follow{G190}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:1 And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him. (kjv)

======= Mark 6:2 ============

Mark 6:2 And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, Whence hath this man these things? and, What is the wisdom that is given unto this man, and [what mean] such mighty works wrought by his hands?(asv)

Mark 6:2 Ðến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội; thiên hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?(VN)

Mark 6:2 And{G2532} when the sabbath day{G4521} was come{G1096}{(G5637)}, he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} in{G1722} the synagogue{G4864}: and{G2532} many{G4183} hearing{G191}{(G5723)} him were astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, From whence{G4159} hath this{G5129} man these things{G5023}? and{G2532} what{G5101} wisdom{G4678} is this which is given{G1325}{(G5685)} unto him{G846}, that{G3754} even{G2532} such{G5108} mighty works{G1411} are wrought{G1096}{(G5736)} by{G1223} his{G846} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 6:2 And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? (kjv)

======= Mark 6:3 ============

Mark 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him. [(asv)

Mark 6:3 Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài.(VN)

Mark 6:3 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter{G5045}, the son{G5207} of Mary{G3137},{G1161} the brother{G80} of James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} of Juda{G2455}, and{G2532} Simon{G4613}? and{G2532} are{G1526}{(G5748)} not{G3756} his{G846} sisters{G79} here{G5602} with{G4314} us{G2248}? And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} at{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. (kjv)

======= Mark 6:4 ============

Mark 6:4 And Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and among his own kin, and in his own house.(asv)

Mark 6:4 Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dể mà thôi.(VN)

Mark 6:4 But{G1161} Jesus{G2424} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}{G3754}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, but{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} among{G1722} his own kin{G4773}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 6:4 But Jesus, said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. (kjv)

======= Mark 6:5 ============

Mark 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.(asv)

Mark 6:5 Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm;(VN)

Mark 6:5 And{G2532} he could{G3756}{G1410}{(G5711)} there{G1563} do{G4160}{(G5658)} no{G3762} mighty work{G1411}, save{G1508} that he laid{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon a few{G3641} sick folk{G732}, and healed{G2323}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:6 ============

Mark 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching.(asv)

Mark 6:6 và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy.(VN)

Mark 6:6 And{G2532} he marvelled{G2296}{(G5707)} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. And{G2532} he went{G4013}{(G5707)} round about{G2945} the villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching. (kjv)

======= Mark 6:7 ============

Mark 6:7 And he calleth unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and he gave them authority over the unclean spirits;(asv)

Mark 6:7 Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma.(VN)

Mark 6:7 And{G2532} he called{G4341}{(G5736)} unto him the twelve{G1427}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5721)} by two{G1417} and two{G1417}; and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them{G846} power over{G1849} unclean{G169} spirits{G4151}; (kjv-strongs#)

Mar 6:7 And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits; (kjv)

======= Mark 6:8 ============

Mark 6:8 and he charged them that they should take nothing for [their] journey, save a staff only; no bread, no wallet, no money in their purse;(asv)

Mark 6:8 Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi;(VN)

Mark 6:8 And{G2532} commanded{G3853}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should take{G142}{(G5725)} nothing{G3367} for{G1519} their journey{G3598}, save{G1508} a staff{G4464} only{G3440}; no{G3361} scrip{G4082}, no{G3361} bread{G740}, no{G3361} money{G5475} in{G1519} their purse{G2223}: (kjv-strongs#)

Mar 6:8 And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse: (kjv)

======= Mark 6:9 ============

Mark 6:9 but [to go] shod with sandals: and, [said he], put not on two coats.(asv)

Mark 6:9 chỉ mang dép, đừng mặc hai áo.(VN)

Mark 6:9 But{G235} be shod{G5265}{(G5772)} with sandals{G4547}; and{G2532} not{G3361} put on{G1746}{(G5672)}{(G5625)}{G1746}{(G5670)} two{G1417} coats{G5509}. (kjv-strongs#)

Mar 6:9 But be shod with sandals; and not put on two coats. (kjv)

======= Mark 6:10 ============

Mark 6:10 And he said unto them, Wheresoever ye enter into a house, there abide till ye depart thence.(asv)

Mark 6:10 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi.(VN)

Mark 6:10 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, In what place soever{G3699}{G1437} ye enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} an house{G3614}, there{G1563} abide{G3306}{(G5720)} till{G2193}{G302} ye depart{G1831}{(G5632)} from that place{G1564}. (kjv-strongs#)

Mar 6:10 And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. (kjv)

======= Mark 6:11 ============

Mark 6:11 And whatsoever place shall not receive you, and they hear you not, as ye go forth thence, shake off the dust that is under your feet for a testimony unto them.(asv)

Mark 6:11 Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ.(VN)

Mark 6:11 And{G2532} whosoever{G3745}{G302} shall{G1209} not{G3361} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} you{G5216}, when ye depart{G1607}{(G5740)} thence{G1564}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G5522} under{G5270} your{G5216} feet{G4228} for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Sodom{G4670} and{G2228} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mar 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Mark 6:12 ============

Mark 6:12 And they went out, and preached that [men] should repent.(asv)

Mark 6:12 Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn;(VN)

Mark 6:12 And{G2532} they went out{G1831}{(G5631)}, and preached{G2784}{(G5707)} that{G2443} men should repent{G3340}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:12 And they went out, and preached that men should repent. (kjv)

======= Mark 6:13 ============

Mark 6:13 And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed them.(asv)

Mark 6:13 đuổi ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho được lành.(VN)

Mark 6:13 And{G2532} they cast out{G1544}{(G5707)} many{G4183} devils{G1140}, and{G2532} anointed{G218}{(G5707)} with oil{G1637} many{G4183} that were sick{G732}, and{G2532} healed{G2323}{(G5707)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:13 And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:14 ============

Mark 6:14 And king Herod heard [thereof] ; for his name had become known: and he said, John the Baptizer is risen from the dead, and therefore do these powers work in him.(asv)

Mark 6:14 Vả, vua Hê-rốt nghe nói về Ðức Chúa Jêsus (vì danh tiếng Ngài đã trở nên lừng lẫy), thì nói rằng: Giăng, là người làm phép báp-tem, đã từ kẻ chết sống lại; cho nên tự người làm ra các phép lạ.(VN)

Mark 6:14 And{G2532} king{G935} Herod{G2264} heard{G191}{(G5656)} of him;(for{G1063} his{G846} name{G3686} was{G1096}{(G5633)} spread abroad{G5318}:) and{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} John{G2491} the Baptist{G907}{(G5723)} was risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}, and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Mark 6:15 ============

Mark 6:15 But others said, It is Elijah. And others said, [It is] a prophet, [even] as one of the prophets.(asv)

Mark 6:15 Người thì nói: Ấy là Ê-li; kẻ thì nói: Ấy là đấng tiên tri, như một trong các đấng tiên tri đời xưa.(VN)

Mark 6:15 Others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}. And{G1161} others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} a prophet{G4396}, or{G2228} as{G5613} one of{G1520} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets. (kjv)

======= Mark 6:16 ============

Mark 6:16 But Herod, when he heard [thereof], said, John, whom I beheaded, he is risen.(asv)

Mark 6:16 Nhưng Hê-rốt nghe vậy, thì nói rằng: Ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại.(VN)

Mark 6:16 But{G1161} when Herod{G2264} heard{G191}{(G5660)} thereof, he said{G2036}{(G5627)}, It{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491}, whom{G3754}{G3739} I{G1473} beheaded{G607}{(G5656)}: he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mar 6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead. (kjv)

======= Mark 6:17 ============

Mark 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife; for he had married her.(asv)

Mark 6:17 Số là, Hê-rốt đã sai người bắt Giăng, và truyền xiềng lại cầm trong ngục, bởi cớ Hê-đô-đia, vợ Phi-líp em vua, vì vua đã cưới nàng,(VN)

Mark 6:17 For{G1063} Herod{G2264} himself{G846} had sent forth{G649}{(G5660)} and laid hold{G2902}{(G5656)} upon John{G2491}, and{G2532} bound{G1210}{(G5656)} him{G846} in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias{G2266}' sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}: for{G3754} he had married{G1060}{(G5656)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her. (kjv)

======= Mark 6:18 ============

Mark 6:18 For John said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife.(asv)

Mark 6:18 và Giăng có can vua rằng: Vua không nên lấy vợ em mình.(VN)

Mark 6:18 For{G1063} John{G2491} had said{G3004}{(G5707)} unto Herod{G2264},{G3754} It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} thy{G4675} brother's{G80} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mar 6:18 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. (kjv)

======= Mark 6:19 ============

Mark 6:19 And Herodias set herself against him, and desired to kill him; and she could not;(asv)

Mark 6:19 Nhơn đó, Hê-rô-đia căm Giăng, muốn giết đi.(VN)

Mark 6:19 Therefore{G1161} Herodias{G2266} had a quarrel{G1758}{(G5707)} against him{G846}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have killed{G615}{(G5658)} him{G846}; but{G2532} she could{G1410}{(G5711)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mar 6:19 Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not: (kjv)

======= Mark 6:20 ============

Mark 6:20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. And when he heard him, he was much perplexed; and he heard him gladly.(asv)

Mark 6:20 Nhưng không thể giết, vì Hê-rốt sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe.(VN)

Mark 6:20 For{G1063} Herod{G2264} feared{G5399}{(G5711)} John{G2491}, knowing{G1492}{(G5761)} that he{G846} was a just{G1342} man{G435} and{G2532} an holy{G40}, and{G2532} observed{G4933}{(G5707)} him{G846}; and{G2532} when he heard{G191}{(G5660)} him{G846}, he did{G4160}{(G5707)} many things{G4183}, and{G2532} heard{G191}{(G5707)} him{G846} gladly{G2234}. (kjv-strongs#)

Mar 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly. (kjv)

======= Mark 6:21 ============

Mark 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, and the high captains, and the chief men of Galilee;(asv)

Mark 6:21 Nhưng, vừa gặp dịp tiện, là ngày sanh nhựt Hê-rốt, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ, cùng các ngươi tôn trưởng trong xứ Ga-li-lê.(VN)

Mark 6:21 And{G2532} when a convenient{G2121} day{G2250} was come{G1096}{(G5637)}, that{G3753} Herod{G2264} on his{G846} birthday{G1077} made{G4160}{(G5707)} a supper{G1173} to his{G846} lords{G3175},{G2532} high captains{G5506}, and{G2532} chief{G4413} estates of Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mar 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee; (kjv)

======= Mark 6:22 ============

Mark 6:22 and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and them that sat at meat with him; and the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.(asv)

Mark 6:22 Chính con gái Hê-rô-đia vào, nhảy múa, đẹp lòng Hê-rốt và các ngươi dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho.(VN)

Mark 6:22 And{G2532} when the daughter{G2364} of the said{G846} Herodias{G2266} came in{G1525}{(G5631)}, and{G2532} danced{G3738}{(G5666)}, and{G2532} pleased{G700}{(G5660)} Herod{G2264} and{G2532} them that sat with him{G4873}{(G5740)}, the king{G935} said{G2036}{(G5627)} unto the damsel{G2877}, Ask{G154}{(G5657)} of me{G3165} whatsoever{G3739}{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, and{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 6:22 And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. (kjv)

======= Mark 6:23 ============

Mark 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom.(asv)

Mark 6:23 Vua lại thề cùng nàng rằng: Bất kỳ ngươi xin điều chi, ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy.(VN)

Mark 6:23 And{G2532} he sware{G3660}{(G5656)} unto her{G846}, Whatsoever{G3754}{G3739}{G1437} thou shalt ask{G154}{(G5661)} of me{G3165}, I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}, unto{G2193} the half{G2255} of my{G3450} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mar 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. (kjv)

======= Mark 6:24 ============

Mark 6:24 And she went out, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptizer.(asv)

Mark 6:24 Nàng ra khỏi đó, nói với mẹ rằng: Tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: Cái đầu của Giăng Báp-tít.(VN)

Mark 6:24 And{G1161} she went forth{G1831}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846} mother{G3384}, What{G5101} shall I ask{G154}{(G5698)}? And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, The head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:24 And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:25 ============

Mark 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou forthwith give me on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Mark 6:25 Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm.(VN)

Mark 6:25 And{G2532} she came in{G1525}{(G5631)} straightway{G2112} with{G3326} haste{G4710} unto{G4314} the king{G935}, and asked{G154}{(G5668)}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)} that{G2443} thou give{G1325}{(G5632)} me{G3427} by and by{G1824} in{G1909} a charger{G4094} the head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:26 ============

Mark 6:26 And the king was exceeding sorry; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat, he would not reject her.(asv)

Mark 6:26 Vua lấy làm buồn rầu lắm; nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến, thì không muốn từ chối nàng.(VN)

Mark 6:26 And{G2532} the king{G935} was{G1096}{(G5637)} exceeding sorry{G4036}; yet for{G1223} his oath's sake{G3727}, and{G2532} for their sakes which{G3588} sat with him{G4873}{(G5740)}, he would{G2309}{(G5656)} not{G3756} reject{G114}{(G5658)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:26 And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. (kjv)

======= Mark 6:27 ============

Mark 6:27 And straightway the king sent forth a soldier of his guard, and commanded to bring his head: and he went and beheaded him in the prison,(asv)

Mark 6:27 Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến.(VN)

Mark 6:27 And{G2532} immediately{G2112} the king{G935} sent{G649}{(G5660)} an executioner{G4688}, and commanded{G2004}{(G5656)} his{G846} head{G2776} to be brought{G5342}{(G5683)}: and{G1161} he went{G565}{(G5631)} and beheaded{G607}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the prison{G5438}, (kjv-strongs#)

Mar 6:27 And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison, (kjv)

======= Mark 6:28 ============

Mark 6:28 and brought his head on a platter, and gave it to the damsel; and the damsel gave it to her mother.(asv)

Mark 6:28 Người ấy đi chém Giăng trong ngục; rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình.(VN)

Mark 6:28 And{G2532} brought{G5342}{(G5656)} his{G846} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to the damsel{G2877}: and{G2532} the damsel{G2877} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 6:28 And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother. (kjv)

======= Mark 6:29 ============

Mark 6:29 And when his disciples heard [thereof], they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.(asv)

Mark 6:29 Môn đồ Giăng nghe tin, đến lấy xác người chôn trong mả.(VN)

Mark 6:29 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} of it, they came{G2064}{(G5627)} and{G2532} took up{G142}{(G5656)} his{G846} corpse{G4430}, and{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} a tomb{G3419}. (kjv-strongs#)

Mar 6:29 And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. (kjv)

======= Mark 6:30 ============

Mark 6:30 And the apostles gather themselves together unto Jesus; and they told him all things, whatsoever they had done, and whatsoever they had taught.(asv)

Mark 6:30 Các sứ đồ nhóm lại cùng Ðức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy.(VN)

Mark 6:30 And{G2532} the apostles{G652} gathered themselves together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} told{G518}{(G5656)} him{G846} all things{G3956}, both{G2532} what{G3745} they had done{G4160}{(G5656)}, and{G2532} what{G3745} they had taught{G1321}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:30 And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught. (kjv)

======= Mark 6:31 ============

Mark 6:31 And he saith unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.(asv)

Mark 6:31 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn.(VN)

Mark 6:31 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come{G1205}{(G5773)} ye{G5210} yourselves{G846} apart{G2596}{G2398} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} rest{G373}{(G5732)} a while{G3641}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183} coming{G2064}{(G5740)} and{G2532} going{G5217}{(G5723)}, and{G2532} they had no{G3761} leisure{G2119}{(G5707)} so much as{G3761} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:31 And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. (kjv)

======= Mark 6:32 ============

Mark 6:32 And they went away in the boat to a desert place apart.(asv)

Mark 6:32 Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ.(VN)

Mark 6:32 And{G2532} they departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} by ship{G4143} privately{G2596}{G2398}. (kjv-strongs#)

Mar 6:32 And they departed into a desert place by ship privately. (kjv)

======= Mark 6:33 ============

Mark 6:33 And [the people] saw them going, and many knew [them], and they ran together there on foot from all the cities, and outwent them.(asv)

Mark 6:33 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhận biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước.(VN)

Mark 6:33 And{G2532} the people{G3793} saw{G1492}{(G5627)} them{G846} departing{G5217}{(G5723)}, and{G2532} many{G4183} knew{G1921}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} ran{G4936}{(G5627)} afoot{G3979} thither{G1563} out of{G575} all{G3956} cities{G4172}, and{G2532} outwent{G4281}{(G5627)} them{G846}, and{G2532} came together{G4905}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. (kjv)

======= Mark 6:34 ============

Mark 6:34 And he came forth and saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.(asv)

Mark 6:34 Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.(VN)

Mark 6:34 And{G2532} Jesus{G2424}, when he came out{G1831}{(G5631)}, saw{G1492}{(G5627)} much{G4183} people{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, because{G3754} they were{G2258}{(G5713)} as{G5613} sheep{G4263} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a shepherd{G4166}: and{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846} many things{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things. (kjv)

======= Mark 6:35 ============

Mark 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, The place is desert, and the day is now far spent;(asv)

Mark 6:35 Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ nầy là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi;(VN)

Mark 6:35 And{G2532} when the day{G5610} was{G1096}{(G5637)} now{G2235} far spent{G4183}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} unto him{G846}, and said{G3004}{(G5719)},{G3754} This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} now{G2235} the time{G5610} is far passed{G4183}: (kjv-strongs#)

Mar 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed: (kjv)

======= Mark 6:36 ============

Mark 6:36 send them away, that they may go into the country and villages round about, and buy themselves somewhat to eat.(asv)

Mark 6:36 xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn.(VN)

Mark 6:36 Send{G630} them{G846} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the country{G68} round about{G2945}, and{G2532} into the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} bread{G740}: for{G1063} they have{G2192}{(G5719)} nothing{G5101}{G3756} to eat{G5315}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:36 Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat. (kjv)

======= Mark 6:37 ============

Mark 6:37 But he answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred shillings' worth of bread, and give them to eat?(asv)

Mark 6:37 Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao?(VN)

Mark 6:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. And{G2532} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Shall we go{G565}{(G5631)} and buy{G59}{(G5661)} two hundred{G1250} pennyworth{G1220} of bread{G740}, and{G2532} give{G1325}{(G5632)} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 6:37 He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat? (kjv)

======= Mark 6:38 ============

Mark 6:38 And he saith unto them, How many loaves have ye? go [and] see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.(asv)

Mark 6:38 Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá.(VN)

Mark 6:38 {G1161} He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? go{G5217}{(G5720)} and{G2532} see{G1492}{(G5628)}. And{G2532} when they knew{G1097}{(G5631)}, they say{G3004}{(G5719)}, Five{G4002}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:38 He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes. (kjv)

======= Mark 6:39 ============

Mark 6:39 And he commanded them that all should sit down by companies upon the green grass.(asv)

Mark 6:39 Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh.(VN)

Mark 6:39 And{G2532} he commanded{G2004}{(G5656)} them{G846} to make{G347} all{G3956} sit down{G347}{(G5658)} by companies{G4849}{G4849} upon{G1909} the green{G5515} grass{G5528}. (kjv-strongs#)

Mar 6:39 And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. (kjv)

======= Mark 6:40 ============

Mark 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.(asv)

Mark 6:40 Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục.(VN)

Mark 6:40 And{G2532} they sat down{G377}{(G5627)} in ranks{G4237}{G4237}, by{G303} hundreds{G1540}, and{G2532} by{G303} fifties{G4004}. (kjv-strongs#)

Mar 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties. (kjv)

======= Mark 6:41 ============

Mark 6:41 And he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake the loaves; and he gave to the disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.(asv)

Mark 6:41 Ðức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.(VN)

Mark 6:41 And{G2532} when he had taken{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740} and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, he looked up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, and blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2622}{(G5656)} the loaves{G740}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them{G846}; and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486} divided he{G3307}{(G5656)} among them all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mar 6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all. (kjv)

======= Mark 6:42 ============

Mark 6:42 And they all ate, and were filled.(asv)

Mark 6:42 Ai nấy ăn no nê rồi;(VN)

Mark 6:42 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:42 And they did all eat, and were filled. (kjv)

======= Mark 6:43 ============

Mark 6:43 And they took up broken pieces, twelve basketfuls, and also of the fishes.(asv)

Mark 6:43 người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại.(VN)

Mark 6:43 And{G2532} they took up{G142}{(G5656)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134} of the fragments{G2801}, and{G2532} of{G575} the fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:43 And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes. (kjv)

======= Mark 6:44 ============

Mark 6:44 And they that ate the loaves were five thousand men.(asv)

Mark 6:44 Vả, số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người.(VN)

Mark 6:44 And{G2532} they that did eat{G5315}{(G5631)} of the loaves{G740} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}. (kjv-strongs#)

Mar 6:44 And they that did eat of the loaves were about five thousand men. (kjv)

======= Mark 6:45 ============

Mark 6:45 And straightway he constrained his disciples to enter into the boat, and to go before [him] unto the other side to Bethsaida, while he himself sendeth the multitude away.(asv)

Mark 6:45 Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về.(VN)

Mark 6:45 And{G2532} straightway{G2112} he constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} the ship{G4143}, and{G2532} to go{G4254} to{G1519} the other side{G4008} before{G4254}{(G5721)} unto{G4314} Bethsaida{G966}, while{G2193} he{G846} sent away{G630}{(G5661)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. (kjv)

======= Mark 6:46 ============

Mark 6:46 And after he had taken leave of them, he departed into the mountain to pray.(asv)

Mark 6:46 Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện.(VN)

Mark 6:46 And{G2532} when he had sent{G657} them{G846} away{G657}{(G5671)}, he departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} to pray{G4336}{(G5664)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:46 And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. (kjv)

======= Mark 6:47 ============

Mark 6:47 And when even was come, the boat was in the midst of the sea, and he alone on the land.(asv)

Mark 6:47 Ðến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất.(VN)

Mark 6:47 And{G2532} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the midst{G3319} of the sea{G2281}, and{G2532} he{G846} alone{G3441} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 6:47 And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. (kjv)

======= Mark 6:48 ============

Mark 6:48 And seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary unto them, about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking on the sea; and he would have passed by them:(asv)

Mark 6:48 Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước.(VN)

Mark 6:48 And{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} them{G846} toiling{G928}{(G5746)} in{G1722} rowing{G1643}{(G5721)}; for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727} unto them{G846}: and{G2532} about{G4012} the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have passed by{G3928}{(G5629)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:48 And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. (kjv)

======= Mark 6:49 ============

Mark 6:49 but they, when they saw him walking on the sea, supposed that it was a ghost, and cried out;(asv)

Mark 6:49 Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên;(VN)

Mark 6:49 But{G1161} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, they supposed{G1380}{(G5656)} it had been{G1511}{(G5750)} a spirit{G5326}, and{G2532} cried out{G349}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mar 6:49 But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out: (kjv)

======= Mark 6:50 ============

Mark 6:50 for they all saw him, and were troubled. But he straightway spake with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid.(asv)

Mark 6:50 vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.(VN)

Mark 6:50 For{G1063} they all{G3956} saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} were troubled{G5015}{(G5681)}. And{G2532} immediately{G2112} he talked{G2980}{(G5656)} with{G3326} them{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}: it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:50 For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid. (kjv)

======= Mark 6:51 ============

Mark 6:51 And he went up unto them into the boat; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves;(asv)

Mark 6:51 Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa;(VN)

Mark 6:51 And{G2532} he went up{G305}{(G5627)} unto{G4314} them{G846} into{G1519} the ship{G4143}; and{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}: and{G2532} they were sore{G3029} amazed{G1839}{(G5710)} in{G1722} themselves{G1438} beyond{G1537} measure{G4053}, and{G2532} wondered{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:51 And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. (kjv)

======= Mark 6:52 ============

Mark 6:52 for they understood not concerning the loaves, but their heart was hardened.(asv)

Mark 6:52 vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi.(VN)

Mark 6:52 For{G1063} they considered{G4920}{(G5656)} not{G3756} the miracle of{G1909} the loaves{G740}: for{G1063} their{G846} heart{G2588} was{G2258}{(G5713)} hardened{G4456}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:52 For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened. (kjv)

======= Mark 6:53 ============

Mark 6:53 And when they had crossed over, they came to the land unto Gennesaret, and moored to the shore.(asv)

Mark 6:53 Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Ghê-nê-xa-rết, thì ghé thuyền vào bờ.(VN)

Mark 6:53 And{G2532} when they had passed over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1909} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}, and{G2532} drew to the shore{G4358}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:53 And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore. (kjv)

======= Mark 6:54 ============

Mark 6:54 And when they were come out of the boat, straightway [the people] knew him,(asv)

Mark 6:54 Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài,(VN)

Mark 6:54 And{G2532} when they{G846} were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, straightway{G2112} they knew{G1921}{(G5631)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 6:54 And when they were come out of the ship, straightway they knew him, (kjv)

======= Mark 6:55 ============

Mark 6:55 and ran round about that whole region, and began to carry about on their beds those that were sick, where they heard he was.(asv)

Mark 6:55 chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó.(VN)

Mark 6:55 And ran through{G4063}{(G5631)} that{G1565} whole{G3650} region round about{G4066}, and began{G756}{(G5662)} to carry about{G4064}{(G5721)} in{G1909} beds{G2895} those that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}, where{G3699} they heard{G191}{(G5707)} he was{G3754}{G1563}{G2076}{(G5748)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was. (kjv)

======= Mark 6:56 ============

Mark 6:56 And wheresoever he entered, into villages, or into cities, or into the country, they laid the sick in the marketplaces, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(asv)

Mark 6:56 Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả.(VN)

Mark 6:56 And{G2532} whithersoever{G3699}{G302} he entered{G1531}{(G5711)}, into{G1519} villages{G2968}, or{G2228} cities{G4172}, or{G2228} country{G68}, they laid{G5087}{(G5707)} the sick{G770}{(G5723)} in{G1722} the streets{G58}, and{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might touch{G680}{(G5672)} if{G2579} it were but{G2579} the border{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many{G3745} as{G302} touched{G680}{(G5711)} him{G846} were made whole{G4982}{(G5712)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:56 And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(kjv)

======= Mark 7:1 ============

Mark 7:1 And there are gathered together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, who had come from Jerusalem,(asv)

Mark 7:1 Bấy giờ các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến, nhóm lại cùng Ðức Chúa Jêsus,(VN)

Mark 7:1 Then{G2532} came together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} him{G846} the Pharisees{G5330}, and{G2532} certain{G5100} of the scribes{G1122}, which came{G2064}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414}. (kjv-strongs#)

Mar 7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. (kjv)

======= Mark 7:2 ============

Mark 7:2 and had seen that some of his disciples ate their bread with defiled, that is, unwashen, hands.(asv)

Mark 7:2 thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay.(VN)

Mark 7:2 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} some{G5100} of his{G846} disciples{G3101} eat{G2068}{(G5723)} bread{G740} with defiled{G2839}, that is to say{G5123}{(G5748)}, with unwashen{G449}, hands{G5495}, they found fault{G3201}{(G5662)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault. (kjv)

======= Mark 7:3 ============

Mark 7:3 (For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands diligently, eat not, holding the tradition of the elders;(asv)

Mark 7:3 Vả, người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn;(VN)

Mark 7:3 For{G1063} the Pharisees{G5330}, and{G2532} all{G3956} the Jews{G2453}, except{G3362} they wash{G3538}{(G5672)} their hands{G5495} oft{G4435}, eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}, holding{G2902}{(G5723)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}. (kjv-strongs#)

Mar 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders. (kjv)

======= Mark 7:4 ============

Mark 7:4 and [when they come] from the marketplace, except they bathe themselves, they eat not; and many other things there are, which they have received to hold, washings of cups, and pots, and brasen vessels .)(asv)

Mark 7:4 khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng.(VN)

Mark 7:4 And{G2532} when they come from{G575} the market{G58}, except{G3362} they wash{G907}{(G5672)}, they eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}. And{G2532} many{G4183} other things{G243} there be{G2076}{(G5748)}, which{G3739} they have received{G3880}{(G5627)} to hold{G2902}{(G5721)}, as the washing{G909} of cups{G4221}, and{G2532} pots{G3582},{G2532} brasen vessels{G5473}, and{G2532} of tables{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables. (kjv)

======= Mark 7:5 ============

Mark 7:5 And the Pharisees and the scribes ask him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat their bread with defiled hands?(asv)

Mark 7:5 Vậy, các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng: Sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy?(VN)

Mark 7:5 Then{G1899} the Pharisees{G5330} and{G2532} scribes{G1122} asked{G1905}{(G5719)} him{G846}, Why{G1302} walk{G4043}{(G5719)} not{G3756} thy{G4675} disciples{G3101} according{G2596} to the tradition{G3862} of the elders{G4245}, but{G235} eat{G2068}{(G5719)} bread{G740} with unwashen{G449} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? (kjv)

======= Mark 7:6 ============

Mark 7:6 And he said unto them, Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, This people honoreth me with their lips, But their heart is far from me.(asv)

Mark 7:6 Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.(VN)

Mark 7:6 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3754} Well{G2573} hath Esaias{G2268} prophesied{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216} hypocrites{G5273}, as{G5613} it is written{G1125}{(G5769)}, This{G3778} people{G2992} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}, but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mar 7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. (kjv)

======= Mark 7:7 ============

Mark 7:7 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Mark 7:7 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.(VN)

Mark 7:7 Howbeit{G1161} in vain{G3155} do they worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Mark 7:8 ============

Mark 7:8 Ye leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.(asv)

Mark 7:8 Các ngươi bỏ điều răn của Ðức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người!(VN)

Mark 7:8 For{G1063} laying aside{G863}{(G5631)} the commandment{G1785} of God{G2316}, ye hold{G2902}{(G5719)} the tradition{G3862} of men{G444}, as the washing{G909} of pots{G3582} and{G2532} cups{G4221}: and{G2532} many{G4183} other{G243} such{G5108} like things{G3946} ye do{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. (kjv)

======= Mark 7:9 ============

Mark 7:9 And he said unto them, Full well do ye reject the commandment of God, that ye may keep your tradition.(asv)

Mark 7:9 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Ðức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình.(VN)

Mark 7:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Full well{G2573} ye reject{G114}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316}, that{G2443} ye may keep{G5083}{(G5661)} your own{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mar 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. (kjv)

======= Mark 7:10 ============

Mark 7:10 For Moses said, Honor thy father and thy mother; and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death:(asv)

Mark 7:10 Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi; lại nói: Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết.(VN)

Mark 7:10 For{G1063} Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy{G4675} mother{G3384}; and{G2532}, Whoso curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}: (kjv-strongs#)

Mar 7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death: (kjv)

======= Mark 7:11 ============

Mark 7:11 but ye say, If a man shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is Corban, that is to say, Given [to God] ;(asv)

Mark 7:11 Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co-ban (nghĩa là sự dâng cho Ðức Chúa Trời),(VN)

Mark 7:11 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, If{G1437} a man{G444} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, It is Corban{G2878}, that is to say{G3603}, a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited by{G5623}{(G5686)} me{G1700}; he shall be free. (kjv-strongs#)

Mar 7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free. (kjv)

======= Mark 7:12 ============

Mark 7:12 ye no longer suffer him to do aught for his father or his mother;(asv)

Mark 7:12 vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa;(VN)

Mark 7:12 And{G2532} ye suffer{G863}{(G5719)} him{G846} no more{G3765} to do{G4160}{(G5658)} ought{G3762} for his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}; (kjv-strongs#)

Mar 7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother; (kjv)

======= Mark 7:13 ============

Mark 7:13 making void the word of God by your tradition, which ye have delivered: and many such like things ye do.(asv)

Mark 7:13 dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Ðức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy.(VN)

Mark 7:13 Making{G208} the word{G3056} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5723)} through your{G5216} tradition{G3862}, which{G3739} ye have delivered{G3860}{(G5656)}: and{G2532} many{G4183} such{G5108} like things{G3946} do ye{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye. (kjv)

======= Mark 7:14 ============

Mark 7:14 And he called to him the multitude again, and said unto them, Hear me all of you, and understand:(asv)

Mark 7:14 Bấy giờ, Ngài lại kêu đoàn dân mà phán rằng: Các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu:(VN)

Mark 7:14 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} all{G3956} the people{G3793} unto him, he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Hearken{G191}{(G5720)} unto me{G3450} every one{G3956} of you, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mar 7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand: (kjv)

======= Mark 7:15 ============

Mark 7:15 there is nothing from without the man, that going into him can defile him; but the things which proceed out of the man are those that defile the man.(asv)

Mark 7:15 Chẳng sự gì từ ngoài vào trong cơ thể làm dơ dáy người được; nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người.(VN)

Mark 7:15 There is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} from without{G1855} a man{G444}, that{G3739} entering{G1531}{(G5740)} into{G1519} him{G846} can{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}: but{G235} the things which come{G1607}{(G5740)} out of{G575} him{G846}, those{G1565} are they{G2076}{(G5748)} that defile{G2840}{(G5723)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man. (kjv)

======= Mark 7:16 ============

Mark 7:16 (Ommitted)(asv)

Mark 7:16 Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe.(VN)

Mark 7:16 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:16 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 7:17 ============

Mark 7:17 And when he was entered into the house from the multitude, his disciples asked of him the parable.(asv)

Mark 7:17 Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy.(VN)

Mark 7:17 And{G2532} when{G3753} he was entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} from{G575} the people{G3793}, his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5707)} him{G846} concerning{G4012} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. (kjv)

======= Mark 7:18 ============

Mark 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Perceive ye not, that whatsoever from without goeth into the man, [it] cannot defile him;(asv)

Mark 7:18 Ngài phán rằng: Vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao?(VN)

Mark 7:18 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} so{G3779} without understanding{G801} also{G2532}? Do ye{G3539} not{G3756} perceive{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever thing{G3956} from without{G1855} entereth{G1531}{(G5740)} into{G1519} the man{G444}, it cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}; (kjv-strongs#)

Mar 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him; (kjv)

======= Mark 7:19 ============

Mark 7:19 because it goeth not into his heart, but into his belly, and goeth out into the draught? [This he said], making all meats clean.(asv)

Mark 7:19 Vả, sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo, như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch.(VN)

Mark 7:19 Because{G3754} it entereth{G1531}{(G5736)} not{G3756} into{G1519} his{G846} heart{G2588}, but{G235} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} goeth out{G1607}{(G5736)} into{G1519} the draught{G856}, purging{G2511}{(G5723)} all{G3956} meats{G1033}? (kjv-strongs#)

Mar 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats? (kjv)

======= Mark 7:20 ============

Mark 7:20 And he said, That which proceedeth out of the man, that defileth the man.(asv)

Mark 7:20 Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người!(VN)

Mark 7:20 And{G1161} he said{G3004}{(G5707)},{G3754} That which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the man{G444}, that{G1565} defileth{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. (kjv)

======= Mark 7:21 ============

Mark 7:21 For from within, out of the heart of men, evil thoughts proceed, fornications, thefts, murders, adulteries,(asv)

Mark 7:21 Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người,(VN)

Mark 7:21 For{G1063} from within{G2081}, out of{G1537} the heart{G2588} of men{G444}, proceed{G1607}{(G5736)} evil{G2556} thoughts{G1261}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, murders{G5408}, (kjv-strongs#)

Mar 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, (kjv)

======= Mark 7:22 ============

Mark 7:22 covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:(asv)

Mark 7:22 tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.(VN)

Mark 7:22 Thefts{G2829}, covetousness{G4124}, wickedness{G4189}, deceit{G1388}, lasciviousness{G766}, an evil{G4190} eye{G3788}, blasphemy{G988}, pride{G5243}, foolishness{G877}: (kjv-strongs#)

Mar 7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: (kjv)

======= Mark 7:23 ============

Mark 7:23 all these evil things proceed from within, and defile the man.(asv)

Mark 7:23 Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.(VN)

Mark 7:23 All{G3956} these{G5023} evil things{G4190} come{G1607}{(G5736)} from within{G2081}, and{G2532} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:23 All these evil things come from within, and defile the man. (kjv)

======= Mark 7:24 ============

Mark 7:24 And from thence he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. And he entered into a house, and would have no man know it; and he could not be hid.(asv)

Mark 7:24 Ðoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được.(VN)

Mark 7:24 And{G2532} from thence{G1564} he arose{G450}{(G5631)}, and went{G565}{(G5627)} into{G1519} the borders{G3181} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, and{G2532} entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} an house{G3614}, and would have{G2309}{(G5707)} no man{G3762} know{G1097}{(G5629)} it: but{G2532} he could{G1410}{(G5675)} not{G3756} be hid{G2990}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid. (kjv)

======= Mark 7:25 ============

Mark 7:25 But straightway a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet.(asv)

Mark 7:25 Vì có một người đờn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chơn Ngài.(VN)

Mark 7:25 For{G1063} a certain woman{G1135}, whose{G3739}{G846} young daughter{G2365} had{G2192}{(G5707)} an unclean{G169} spirit{G4151}, heard{G191}{(G5660)} of{G4012} him{G846}, and came{G2064}{(G5631)} and fell{G4363}{(G5627)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}: (kjv-strongs#)

Mar 7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet: (kjv)

======= Mark 7:26 ============

Mark 7:26 Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. And she besought him that he would cast forth the demon out of her daughter.(asv)

Mark 7:26 Ðờn bà ấy là người Gờ-réc, dân Sy-rô-phê-ni-xi. Người xin Ngài đuổi quỉ ra khỏi con gái mình.(VN)

Mark 7:26 {G1161} The woman{G1135} was{G2258}{(G5713)} a Greek{G1674}, a Syrophenician{G4949} by nation{G1085}; and{G2532} she besought{G2065}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he would cast forth{G1544}{(G5725)} the devil{G1140} out of{G1537} her{G846} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. (kjv)

======= Mark 7:27 ============

Mark 7:27 And he said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Mark 7:27 Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã; vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó.(VN)

Mark 7:27 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Let{G863}{(G5628)} the children{G5043} first{G4412} be filled{G5526}{(G5683)}: for{G1063} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it unto the dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mar 7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs. (kjv)

======= Mark 7:28 ============

Mark 7:28 But she answered and saith unto him, Yea, Lord; even the dogs under the table eat of the children's crumbs.(asv)

Mark 7:28 Song người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi; nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái.(VN)

Mark 7:28 And{G1161} she answered{G611}{(G5662)} and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yes{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} under{G5270} the table{G5132} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the children's{G3813} crumbs{G5589}. (kjv-strongs#)

Mar 7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. (kjv)

======= Mark 7:29 ============

Mark 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the demon is gone out of thy daughter.(asv)

Mark 7:29 Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy, quỉ đã ra khỏi con gái ngươi rồi.(VN)

Mark 7:29 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, For{G1223} this{G5126} saying{G3056} go thy way{G5217}{(G5720)}; the devil{G1140} is gone{G1831}{(G5758)} out of{G1537} thy{G4675} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter. (kjv)

======= Mark 7:30 ============

Mark 7:30 And she went away unto her house, and found the child laid upon the bed, and the demon gone out.(asv)

Mark 7:30 Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỉ đã bị đuổi khỏi.(VN)

Mark 7:30 And{G2532} when she was come{G565}{(G5631)} to{G1519} her{G846} house{G3624}, she found{G2147}{(G5627)} the devil{G1140} gone out{G1831}{(G5761)}, and{G2532} her daughter{G2364} laid{G906}{(G5772)} upon{G1909} the bed{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. (kjv)

======= Mark 7:31 ============

Mark 7:31 And again he went out from the borders of Tyre, and came through Sidon unto the sea of Galilee, through the midst of the borders of Decapolis.(asv)

Mark 7:31 Ðức Chúa Jêsus lìa bờ cõi thành Ty-rơ, qua thành Si-đôn và trải địa phận Ðê-ca-bô-lơ, đến biển Ga-li-lê.(VN)

Mark 7:31 And{G2532} again{G3825}, departing{G1831}{(G5631)} from{G1537} the coasts{G3725} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, he came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, through{G303} the midst{G3319} of the coasts{G3725} of Decapolis{G1179}. (kjv-strongs#)

Mar 7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. (kjv)

======= Mark 7:32 ============

Mark 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to lay his hand upon him.(asv)

Mark 7:32 Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người.(VN)

Mark 7:32 And{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} unto him{G846} one that was deaf{G2974}, and had an impediment in his speech{G3424}; and{G2532} they beseech{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} put{G2007}{(G5632)} his hand{G5495} upon him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him. (kjv)

======= Mark 7:33 ============

Mark 7:33 And he took him aside from the multitude privately, and put his fingers into his ears, and he spat, and touched his tongue;(asv)

Mark 7:33 Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người, và thấm nước miếng xức lưỡi người.(VN)

Mark 7:33 And{G2532} he took{G618}{(G5642)} him{G846} aside{G2596}{G2398} from{G575} the multitude{G3793}, and put{G906}{(G5627)} his{G846} fingers{G1147} into{G1519} his{G846} ears{G3775}, and{G2532} he spit{G4429}{(G5660)}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} tongue{G1100}; (kjv-strongs#)

Mar 7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue; (kjv)

======= Mark 7:34 ============

Mark 7:34 and looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.(asv)

Mark 7:34 Ðoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ép-pha-ta! nghĩa là: Hãy mở ra!(VN)

Mark 7:34 And{G2532} looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he sighed{G4727}{(G5656)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Ephphatha{G2188}, that is{G3603}, Be opened{G1272}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened. (kjv)

======= Mark 7:35 ============

Mark 7:35 And his ears were opened, and the bond of his tongue was loosed, and he spake plain.(asv)

Mark 7:35 Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thong thả, người nói rõ ràng.(VN)

Mark 7:35 And{G2532} straightway{G2112} his{G846} ears{G189} were opened{G1272}{(G5681)}, and{G2532} the string{G1199} of his{G846} tongue{G1100} was loosed{G3089}{(G5681)}, and{G2532} he spake{G2980}{(G5707)} plain{G3723}. (kjv-strongs#)

Mar 7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. (kjv)

======= Mark 7:36 ============

Mark 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it.(asv)

Mark 7:36 Ðức Chúa Jêsus cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai; song Ngài càng cấm người ta lại càng nói đến nữa.(VN)

Mark 7:36 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}: but{G1161} the more{G3745} he{G846} charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, so much the more{G3123} a great deal{G4054} they published{G2784}{(G5707)} it; (kjv-strongs#)

Mar 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it; (kjv)

======= Mark 7:37 ============

Mark 7:37 And they were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well; he maketh even the deaf to hear, and the dumb to speak.(asv)

Mark 7:37 Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành: khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy!(VN)

Mark 7:37 And{G2532} were beyond measure{G5249} astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, He hath done{G4160}{(G5758)} all things{G3956} well{G2573}: he maketh{G4160}{(G5719)} both{G2532} the deaf{G2974} to hear{G191}{(G5721)}, and{G2532} the dumb{G216} to speak{G2980}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.(kjv)

======= Mark 8:1 ============

Mark 8:1 In those days, when there was again a great multitude, and they had nothing to eat, he called unto him his disciples, and saith unto them,(asv)

Mark 8:1 Những ngày đó, lại có một đoàn dân đông theo Ðức Chúa Jêsus. Vì chúng không có chi ăn, nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng:(VN)

Mark 8:1 In{G1722} those{G1565} days{G2250} the multitude{G3793} being{G5607}{(G5752)} very great{G3827}, and{G2532} having{G2192}{(G5723)} nothing{G3361}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}, Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 8:1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, (kjv)

======= Mark 8:2 ============

Mark 8:2 I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat:(asv)

Mark 8:2 Ta thương xót đoàn dân nầy: vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có chi ăn.(VN)

Mark 8:2 I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they have{G4357} now{G2235} been{G4357}{(G5719)} with me{G3427} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mar 8:2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat: (kjv)

======= Mark 8:3 ============

Mark 8:3 and if I send them away fasting to their home, they will faint on the way; and some of them are come from far.(asv)

Mark 8:3 Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đàng chắc sẽ kém sức, vì có mấy người đã đến từ nơi xa.(VN)

Mark 8:3 And{G2532} if{G1437} I send{G630} them{G846} away{G630}{(G5661)} fasting{G3523} to{G1519} their own{G846} houses{G3624}, they will faint{G1590}{(G5701)} by{G1722} the way{G3598}: for{G1063} divers{G5100} of them{G846} came{G2240}{(G5758)} from far{G3113}. (kjv-strongs#)

Mar 8:3 And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far. (kjv)

======= Mark 8:4 ============

Mark 8:4 And his disciples answered him, Whence shall one be able to fill these men with bread here in a desert place?(asv)

Mark 8:4 Môn đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng nầy cho chúng ăn no ư?(VN)

Mark 8:4 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} answered{G611}{(G5662)} him{G846}, From whence{G4159} can{G1410}{(G5695)} a man{G5100} satisfy{G5526}{(G5658)} these{G5128} men with bread{G740} here{G5602} in{G1909} the wilderness{G2047}? (kjv-strongs#)

Mar 8:4 And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? (kjv)

======= Mark 8:5 ============

Mark 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.(asv)

Mark 8:5 Ngài nói: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có bảy cái.(VN)

Mark 8:5 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:6 ============

Mark 8:6 And he commandeth the multitude to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and having given thanks, he brake, and gave to his disciples, to set before them; and they set them before the multitude.(asv)

Mark 8:6 Ngài bèn biểu đoàn dân ngồi xuống đất; đoạn lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát cho đoàn dân.(VN)

Mark 8:6 And{G2532} he commanded{G3853}{(G5656)} the people{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}: and{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them; and{G2532} they did set them before{G3908}{(G5656)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 8:6 And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people. (kjv)

======= Mark 8:7 ============

Mark 8:7 And they had a few small fishes: and having blessed them, he commanded to set these also before them.(asv)

Mark 8:7 Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Ðức Chúa Jêsus tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy.(VN)

Mark 8:7 And{G2532} they had{G2192}{(G5707)} a few{G3641} small fishes{G2485}: and{G2532} he blessed{G2127}{(G5660)}, and commanded{G2036}{(G5627)} to set{G3908} them{G846} also{G2532} before{G3908}{(G5629)} them. (kjv-strongs#)

Mar 8:7 And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them. (kjv)

======= Mark 8:8 ============

Mark 8:8 And they ate, and were filled: and they took up, of broken pieces that remained over, seven baskets.(asv)

Mark 8:8 Ai nấy ăn no nê; rồi người ta thâu được bảy giỏ những miếng thừa.(VN)

Mark 8:8 So{G1161} they did eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4051} seven{G2033} baskets{G4711}. (kjv-strongs#)

Mar 8:8 So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets. (kjv)

======= Mark 8:9 ============

Mark 8:9 And they were about four thousand: and he sent them away.(asv)

Mark 8:9 Và, những người ăn đó ước chừng bốn ngàn người. Ðức Chúa Jêsus cho chúng về;(VN)

Mark 8:9 And{G1161} they that had eaten{G5315}{(G5631)} were{G2258}{(G5713)} about{G5613} four thousand{G5070}: and{G2532} he sent{G630} them{G846} away{G630}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:9 And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away. (kjv)

======= Mark 8:10 ============

Mark 8:10 And straightway he entered into the boat with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.(asv)

Mark 8:10 rồi liền vào thuyền với môn đồ, sang xứ Ða-ma-nu-tha.(VN)

Mark 8:10 And{G2532} straightway{G2112} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143} with{G3326} his{G846} disciples{G3101}, and came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the parts{G3313} of Dalmanutha{G1148}. (kjv-strongs#)

Mar 8:10 And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha. (kjv)

======= Mark 8:11 ============

Mark 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, trying him.(asv)

Mark 8:11 Có mấy người Pha-ri-si đến đó, cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài, thì xin một dấu lạ từ trên trời.(VN)

Mark 8:11 And{G2532} the Pharisees{G5330} came forth{G1831}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to question{G4802}{(G5721)} with him{G846}, seeking{G2212}{(G5723)} of{G3844} him{G846} a sign{G4592} from{G575} heaven{G3772}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him. (kjv)

======= Mark 8:12 ============

Mark 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.(asv)

Mark 8:12 Ðức Chúa Jêsus than thở trong lòng mà rằng: Làm sao dòng dõi nầy xin dấu lạ? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào.(VN)

Mark 8:12 And{G2532} he sighed deeply{G389}{(G5660)} in his{G846} spirit{G4151}, and saith{G3004}{(G5719)}, Why{G5101} doth{G1934} this{G3778} generation{G1074} seek after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall no{G1487} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mar 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation. (kjv)

======= Mark 8:13 ============

Mark 8:13 And he left them, and again entering into [the boat] departed to the other side.(asv)

Mark 8:13 Ngài bèn bỏ họ, trở vào thuyền mà qua bờ bên kia.(VN)

Mark 8:13 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and entering{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143} again{G3825} departed{G565}{(G5627)} to{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 8:13 And he left them, and entering into the ship again departed to the other side. (kjv)

======= Mark 8:14 ============

Mark 8:14 And they forgot to take bread; and they had not in the boat with them more than one loaf.(asv)

Mark 8:14 Vả, môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi.(VN)

Mark 8:14 Now{G2532} the disciples had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}, neither{G2532}{G3756} had{G2192}{(G5707)} they in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} them{G1438} more than{G1508} one{G1520} loaf{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:14 Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf. (kjv)

======= Mark 8:15 ============

Mark 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.(asv)

Mark 8:15 Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt.(VN)

Mark 8:15 And{G2532} he charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Take heed{G3708}{(G5720)}, beware{G991}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330}, and{G2532} of the leaven{G2219} of Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mar 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod. (kjv)

======= Mark 8:16 ============

Mark 8:16 And they reasoned one with another, saying, We have no bread.(asv)

Mark 8:16 Môn-đồ nói cùng nhau rằng: Ấy là vì chúng ta không có bánh.(VN)

Mark 8:16 And{G2532} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G4314} themselves{G240}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:16 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread. (kjv)

======= Mark 8:17 ============

Mark 8:17 And Jesus perceiving it saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? do ye not yet perceive, neither understand? have ye your heart hardened?(asv)

Mark 8:17 Nhưng Ðức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư?(VN)

Mark 8:17 And{G2532} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)}, because{G3754} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}? perceive ye{G3539}{(G5719)} not yet{G3768}, neither{G3761} understand{G4920}{(G5719)}? have ye{G2192}{(G5719)} your{G5216} heart{G2588} yet{G2089} hardened{G4456}{(G5772)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:17 And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened? (kjv)

======= Mark 8:18 ============

Mark 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?(asv)

Mark 8:18 Các ngươi lại không nhớ hay sao? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao?(VN)

Mark 8:18 Having{G2192}{(G5723)} eyes{G3788}, see ye{G991}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} having{G2192}{(G5723)} ears{G3775}, hear ye{G191}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} do ye{G3421} not{G3756} remember{G3421}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember? (kjv)

======= Mark 8:19 ============

Mark 8:19 When I brake the five loaves among the five thousand, how many baskets full of broken pieces took ye up? They say unto him, Twelve.(asv)

Mark 8:19 Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Mười hai giỏ.(VN)

Mark 8:19 When{G3753} I brake{G2806}{(G5656)} the five{G4002} loaves{G740} among{G1519} five thousand{G4000}, how many{G4214} baskets{G2894} full{G4134} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mar 8:19 When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve. (kjv)

======= Mark 8:20 ============

Mark 8:20 And when the seven among the four thousand, how many basketfuls of broken pieces took ye up? And they say unto him, Seven.(asv)

Mark 8:20 Còn khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được bấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Bảy giỏ.(VN)

Mark 8:20 And{G1161} when{G3753} the seven{G2033} among{G1519} four thousand{G5070}, how many{G4214} baskets{G4711} full{G4138} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:20 And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:21 ============

Mark 8:21 And he said unto them, Do ye not yet understand?(asv)

Mark 8:21 Ngài phán: Các ngươi còn chưa hiểu sao?(VN)

Mark 8:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, How{G4459} is it that ye do{G4920} not{G3756} understand{G4920}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:21 And he said unto them, How is it that ye do not understand? (kjv)

======= Mark 8:22 ============

Mark 8:22 And they come unto Bethsaida. And they bring to him a blind man, and beseech him to touch him.(asv)

Mark 8:22 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người.(VN)

Mark 8:22 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} Bethsaida{G966}; and{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} a blind man{G5185} unto him{G846}, and{G2532} besought{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:22 And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. (kjv)

======= Mark 8:23 ============

Mark 8:23 And he took hold of the blind man by the hand, and brought him out of the village; and when he had spit on his eyes, and laid his hands upon him, he asked him, Seest thou aught?(asv)

Mark 8:23 Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi, có thấy chi không?(VN)

Mark 8:23 And{G2532} he took{G1949}{(G5637)} the blind man{G5185} by the hand{G5495}, and led{G1806}{(G5627)} him{G846} out of{G1854} the town{G2968}; and{G2532} when he had spit{G4429}{(G5660)} on{G1519} his{G846} eyes{G3659}, and put{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon him{G846}, he asked{G1905}{(G5707)} him{G846} if{G1536} he saw{G991}{(G5719)} ought{G1536}. (kjv-strongs#)

Mar 8:23 And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought. (kjv)

======= Mark 8:24 ============

Mark 8:24 And he looked up, and said, I see men; for I behold [them] as trees, walking.(asv)

Mark 8:24 Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta, và nhìn họ giống như cây.(VN)

Mark 8:24 And{G2532} he looked up{G308}{(G5660)}, and said{G3004}{(G5707)},{G3754} I see{G991}{(G5719)} men{G444} as{G5613}{G3708}{(G5719)} trees{G1186}, walking{G4043}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:24 And he looked up, and said, I see men as trees, walking. (kjv)

======= Mark 8:25 ============

Mark 8:25 Then again he laid his hands upon his eyes; and he looked stedfastly, and was restored, and saw all things clearly.(asv)

Mark 8:25 Rồi Ðức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt thấy rõ ràng cả thảy.(VN)

Mark 8:25 After{G1534} that he put{G2007}{(G5656)} his hands{G5495} again{G3825} upon{G1909} his{G846} eyes{G3788}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} him{G846} look up{G308}{(G5658)}: and{G2532} he was restored{G600}{(G5681)}, and{G2532} saw{G1689}{(G5656)} every man{G537} clearly{G5081}. (kjv-strongs#)

Mar 8:25 After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly. (kjv)

======= Mark 8:26 ============

Mark 8:26 And he sent him away to his home, saying, Do not even enter into the village.(asv)

Mark 8:26 Ðức Chúa Jêsus khiến người về nhà, và truyền rằng: Ðừng trở vào trong làng.(VN)

Mark 8:26 And{G2532} he sent{G649} him{G846} away{G649}{(G5656)} to{G1519} his{G846} house{G3624}, saying{G3004}{(G5723)}, Neither{G3366} go{G1525}{(G5632)} into{G1519} the town{G2968}, nor{G3366} tell{G2036}{(G5632)} it to any{G5100} in{G1722} the town{G2968}. (kjv-strongs#)

Mar 8:26 And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town. (kjv)

======= Mark 8:27 ============

Mark 8:27 And Jesus went forth, and his disciples, into the villages of Caesarea Philippi: and on the way he asked his disciples, saying unto them, Who do men say that I am?(asv)

Mark 8:27 Ðức Chúa Jêsus đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Sê-sa-rê phi-líp. Dọc đàng, Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai?(VN)

Mark 8:27 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} his{G846} disciples{G3101}, into{G1519} the towns{G2968} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}: and{G2532} by{G1722} the way{G3598} he asked{G1905}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Whom{G5101} do{G3004} men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:27 And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? (kjv)

======= Mark 8:28 ============

Mark 8:28 And they told him, saying, John the Baptist; and others, Elijah; but others, One of the prophets.(asv)

Mark 8:28 Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; kẻ thì nói một trong các đấng tiên tri.(VN)

Mark 8:28 And{G1161} they answered{G611}{(G5662)}, John{G2491} the Baptist{G910}: but{G1161} some{G243} say, Elias{G2243}; and{G2532} others{G243}, One{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 8:28 And they answered, John the Baptist; but some say, Elias; and others, One of the prophets. (kjv)

======= Mark 8:29 ============

Mark 8:29 And he asked them, But who say ye that I am? Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.(asv)

Mark 8:29 Ngài hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi -e-rơ thưa rằng: Thầy là Ðấng Christ.(VN)

Mark 8:29 And{G2532} he{G846} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? And{G1161} Peter{G4074} answereth{G611}{(G5679)} and saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mar 8:29 And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ. (kjv)

======= Mark 8:30 ============

Mark 8:30 And he charged them that they should tell no man of him.(asv)

Mark 8:30 Ðức Chúa Jêsus bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết.(VN)

Mark 8:30 And{G2532} he charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should tell{G3004}{(G5725)} no man{G3367} of{G4012} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:30 And he charged them that they should tell no man of him. (kjv)

======= Mark 8:31 ============

Mark 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders, and the chief priests, and the scribes, and be killed, and after three days rise again.(asv)

Mark 8:31 Bấy giờ, nước khởi sự dạy môn đồ rằng Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại.(VN)

Mark 8:31 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846}, that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} must{G1163}{(G5748)} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183}, and{G2532} be rejected{G593}{(G5683)} of{G575} the elders{G4245}, and{G2532} of the chief priests{G749}, and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} after{G3326} three{G5140} days{G2250} rise again{G450}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again. (kjv)

=