American Standard Version - Public Domain

Vietnamese Cadman - Public Domain

Louis Segond 1910 - Public Domain (LSG-French)

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Matthew 1:1 ============

Matthew 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.(asv)

Matthew 1:1 Gia phổ Ðức Chúa Jêsus Christ, con cháu Ða-vít và con cháu Áp-ra-ham.(VN)

Matthieu 1:1 ¶ Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.(F)

Matthew 1:1 The book{G976} of the generation{G1078} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the son{G5207} of David{G1138}, the son{G5207} of Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. (kjv)

======= Matthew 1:2 ============

Matthew 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;(asv)

Matthew 1:2 Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.(VN)

Matthieu 1:2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;(F)

Matthew 1:2 Abraham{G11} begat{G1080}{(G5656)} Isaac{G2464}; and{G1161} Isaac{G2464} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; and{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Judas{G2455} and{G2532} his{G846} brethren{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; (kjv)

======= Matthew 1:3 ============

Matthew 1:3 and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram;(asv)

Matthew 1:3 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram;(VN)

Matthieu 1:3 Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; Esrom engendra Aram;(F)

Matthew 1:3 And{G1161} Judas{G2455} begat{G1080}{(G5656)} Phares{G5329} and{G2532} Zara{G2196} of{G1537} Thamar{G2283}; and{G1161} Phares{G5329} begat{G1080}{(G5656)} Esrom{G2074}; and{G1161} Esrom{G2074} begat{G1080}{(G5656)} Aram{G689}; (kjv-strongs#)

Mat 1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; (kjv)

======= Matthew 1:4 ============

Matthew 1:4 and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon;(asv)

Matthew 1:4 A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn.(VN)

Matthieu 1:4 Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naasson; Naasson engendra Salmon;(F)

Matthew 1:4 And{G1161} Aram{G689} begat{G1080}{(G5656)} Aminadab{G284}; and{G1161} Aminadab{G284} begat{G1080}{(G5656)} Naasson{G3476}; and{G1161} Naasson{G3476} begat{G1080}{(G5656)} Salmon{G4533}; (kjv-strongs#)

Mat 1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; (kjv)

======= Matthew 1:5 ============

Matthew 1:5 and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;(asv)

Matthew 1:5 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;(VN)

Matthieu 1:5 Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; Obed engendra Isaï;(F)

Matthew 1:5 And{G1161} Salmon{G4533} begat{G1080}{(G5656)} Booz{G1003} of{G1537} Rachab{G4477}; and{G1161} Booz{G1003} begat{G1080}{(G5656)} Obed{G5601} of{G1537} Ruth{G4503}; and{G1161} Obed{G5601} begat{G1080}{(G5656)} Jesse{G2421}; (kjv-strongs#)

Mat 1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; (kjv)

======= Matthew 1:6 ============

Matthew 1:6 and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her [that had been the wife] of Uriah;(asv)

Matthew 1:6 Gie-sê sanh vua Ða-vít. Ða-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.(VN)

Matthieu 1:6 Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie;(F)

Matthew 1:6 And{G1161} Jesse{G2421} begat{G1080}{(G5656)} David{G1138} the king{G935}; and{G1161} David{G1138} the king{G935} begat{G1080}{(G5656)} Solomon{G4672} of{G1537} her{G3588} that had been the wife of Urias{G3774}; (kjv-strongs#)

Mat 1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; (kjv)

======= Matthew 1:7 ============

Matthew 1:7 and Solomon begat Rehoboam; and Rehoboam begat Abijah; and Abijah begat Asa;(asv)

Matthew 1:7 Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;(VN)

Matthieu 1:7 Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa;(F)

Matthew 1:7 And{G1161} Solomon{G4672} begat{G1080}{(G5656)} Roboam{G4497}; and{G1161} Roboam{G4497} begat{G1080}{(G5656)} Abia{G7}; and{G1161} Abia{G7} begat{G1080}{(G5656)} Asa{G760}; (kjv-strongs#)

Mat 1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa; (kjv)

======= Matthew 1:8 ============

Matthew 1:8 and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah;(asv)

Matthew 1:8 A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.(VN)

Matthieu 1:8 Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias;(F)

Matthew 1:8 And{G1161} Asa{G760} begat{G1080}{(G5656)} Josaphat{G2498}; and{G1161} Josaphat{G2498} begat{G1080}{(G5656)} Joram{G2496}; and{G1161} Joram{G2496} begat{G1080}{(G5656)} Ozias{G3604}; (kjv-strongs#)

Mat 1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; (kjv)

======= Matthew 1:9 ============

Matthew 1:9 and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah;(asv)

Matthew 1:9 Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia.(VN)

Matthieu 1:9 Ozias engendra Joatham; Joatham engendra Achaz; Achaz engendra Ezéchias;(F)

Matthew 1:9 And{G1161} Ozias{G3604} begat{G1080}{(G5656)} Joatham{G2488}; and{G1161} Joatham{G2488} begat{G1080}{(G5656)} Achaz{G881}; and{G1161} Achaz{G881} begat{G1080}{(G5656)} Ezekias{G1478}; (kjv-strongs#)

Mat 1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; (kjv)

======= Matthew 1:10 ============

Matthew 1:10 and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah;(asv)

Matthew 1:10 Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a.(VN)

Matthieu 1:10 Ezéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon; Amon engendra Josias;(F)

Matthew 1:10 And{G1161} Ezekias{G1478} begat{G1080}{(G5656)} Manasses{G3128}; and{G1161} Manasses{G3128} begat{G1080}{(G5656)} Amon{G300}; and{G1161} Amon{G300} begat{G1080}{(G5656)} Josias{G2502}; (kjv-strongs#)

Mat 1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; (kjv)

======= Matthew 1:11 ============

Matthew 1:11 and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.(asv)

Matthew 1:11 Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.(VN)

Matthieu 1:11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone.(F)

Matthew 1:11 And{G1161} Josias{G2502} begat{G1080}{(G5656)} Jechonias{G2423} and{G2532} his{G846} brethren{G80}, about the time{G1909} they were carried away{G3350} to Babylon{G897}: (kjv-strongs#)

Mat 1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: (kjv)

======= Matthew 1:12 ============

Matthew 1:12 And after the carrying away to Babylon, Jechoniah begat Shealtiel; and Shealtiel begat Zerubbabel;(asv)

Matthew 1:12 Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;(VN)

Matthieu 1:12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel engendra Zorobabel;(F)

Matthew 1:12 And{G1161} after{G3326} they were brought{G3350} to Babylon{G897}, Jechonias{G2423} begat{G1080}{(G5656)} Salathiel{G4528}; and{G1161} Salathiel{G4528} begat{G1080}{(G5656)} Zorobabel{G2216}; (kjv-strongs#)

Mat 1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; (kjv)

======= Matthew 1:13 ============

Matthew 1:13 and Zerubbabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;(asv)

Matthew 1:13 Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô.(VN)

Matthieu 1:13 Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Eliakim; Eliakim engendra Azor;(F)

Matthew 1:13 And{G1161} Zorobabel{G2216} begat{G1080}{(G5656)} Abiud{G10}; and{G1161} Abiud{G10} begat{G1080}{(G5656)} Eliakim{G1662}; and{G1161} Eliakim{G1662} begat{G1080}{(G5656)} Azor{G107}; (kjv-strongs#)

Mat 1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; (kjv)

======= Matthew 1:14 ============

Matthew 1:14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;(asv)

Matthew 1:14 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;(VN)

Matthieu 1:14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Eliud;(F)

Matthew 1:14 And{G1161} Azor{G107} begat{G1080}{(G5656)} Sadoc{G4524}; and{G1161} Sadoc{G4524} begat{G1080}{(G5656)} Achim{G885}; and{G1161} Achim{G885} begat{G1080}{(G5656)} Eliud{G1664}; (kjv-strongs#)

Mat 1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; (kjv)

======= Matthew 1:15 ============

Matthew 1:15 and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;(asv)

Matthew 1:15 Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;(VN)

Matthieu 1:15 Eliud engendra Eléazar; Eléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob;(F)

Matthew 1:15 And{G1161} Eliud{G1664} begat{G1080}{(G5656)} Eleazar{G1648}; and{G1161} Eleazar{G1648} begat{G1080}{(G5656)} Matthan{G3157}; and{G1161} Matthan{G3157} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; (kjv-strongs#)

Mat 1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; (kjv)

======= Matthew 1:16 ============

Matthew 1:16 and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.(asv)

Matthew 1:16 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Ðức Chúa Jêsus, gọi là Christ.(VN)

Matthieu 1:16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.(F)

Matthew 1:16 And{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Joseph{G2501} the husband{G435} of Mary{G3137}, of{G1537} whom{G3739} was born{G1080}{(G5681)} Jesus{G2424}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. (kjv)

======= Matthew 1:17 ============

Matthew 1:17 So all the generations from Abraham unto David are fourteen generations; and from David unto the carrying away to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon unto the Christ fourteen generations.(asv)

Matthew 1:17 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Ða-vít, hết thảy cho mười bốn đời; từ Ða-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Ðấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.(VN)

Matthieu 1:17 Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ.(F)

Matthew 1:17 So{G3767} all{G3956} the generations{G1074} from{G575} Abraham{G11} to{G2193} David{G1138} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} David{G1138} until{G2193} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} unto{G2193} Christ{G5547} are fourteen{G1180} generations{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. (kjv)

======= Matthew 1:18 ============

Matthew 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.(asv)

Matthew 1:18 Vả, sự giáng sinh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.(VN)

Matthieu 1:18 ¶ Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.(F)

Matthew 1:18 Now{G1161} the birth{G1083} of Jesus{G2424} Christ{G5547} was{G2258}{(G5713)} on this wise{G3779}: When as{G1063} his{G846} mother{G3384} Mary{G3137} was espoused{G3423}{(G5685)} to Joseph{G2501}, before{G4250}{G2228} they{G846} came together{G4905}{(G5629)}, she was found{G2147}{(G5681)} with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5723)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:19 ============

Matthew 1:19 And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.(asv)

Matthew 1:19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.(VN)

Matthieu 1:19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.(F)

Matthew 1:19 Then{G1161} Joseph{G2501} her{G846} husband{G435}, being{G5607}{(G5752)} a just{G1342} man, and{G2532} not{G3361} willing{G2309}{(G5723)} to make{G3856} her{G846} a publick example{G3856}{(G5658)}, was minded{G1014}{(G5675)} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)} privily{G2977}. (kjv-strongs#)

Mat 1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. (kjv)

======= Matthew 1:20 ============

Matthew 1:20 But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.(asv)

Matthew 1:20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh.(VN)

Matthieu 1:20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit;(F)

Matthew 1:20 But{G1161} while he{G846} thought on{G1760}{(G5679)} these things{G5023}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeared{G5316}{(G5648)} unto him{G846} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Joseph{G2501}, thou son{G5207} of David{G1138}, fear{G5399}{(G5680)} not{G3361} to take{G3880}{(G5629)} unto thee{G4675} Mary{G3137} thy wife{G1135}: for{G1063} that which is conceived{G1080}{(G5685)} in{G1722} her{G846} is{G2076}{(G5748)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:21 ============

Matthew 1:21 And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.(asv)

Matthew 1:21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.(VN)

Matthieu 1:21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.(F)

Matthew 1:21 And{G1161} she shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} thou shalt call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}: for{G1063} he{G846} shall save{G4982}{(G5692)} his{G846} people{G2992} from{G575} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. (kjv)

======= Matthew 1:22 ============

Matthew 1:22 Now all this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,(asv)

Matthew 1:22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lṀi Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:(VN)

Matthieu 1:22 Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:(F)

Matthew 1:22 Now{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 1:23 ============

Matthew 1:23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us.(asv)

Matthew 1:23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.(VN)

Matthieu 1:23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.(F)

Matthew 1:23 Behold{G2400}{(G5628)}, a virgin{G3933} shall be with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5692)}, and{G2532} shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} they shall call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} Emmanuel{G1694}, which{G3739} being interpreted{G3177}{(G5746)} is{G2076}{(G5748)}, God{G2316} with{G3326} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. (kjv)

======= Matthew 1:24 ============

Matthew 1:24 And Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife;(asv)

Matthew 1:24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;(VN)

Matthieu 1:24 Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui.(F)

Matthew 1:24 Then{G1161} Joseph{G2501} being raised{G1326}{(G5685)} from{G575} sleep{G5258} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} the angel{G32} of the Lord{G2962} had bidden{G4367}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} took{G3880}{(G5627)} unto him{G846} his wife{G1135}: (kjv-strongs#)

Mat 1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: (kjv)

======= Matthew 1:25 ============

Matthew 1:25 and knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.(asv)

Matthew 1:25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.(VN)

Matthieu 1:25 Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.(F)

Matthew 1:25 And{G2532} knew{G1097}{(G5707)} her{G846} not{G3756} till{G2193}{G3739} she had brought forth{G5088}{(G5627)} her{G846} firstborn{G4416} son{G5207}: and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.(kjv)

======= Matthew 2:1 ============

Matthew 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise-men from the east came to Jerusalem, saying,(asv)

Matthew 2:1 Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem,(VN)

Matthieu 2:1 ¶ Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,(F)

Matthew 2:1 Now{G1161} when Jesus{G2424} was born{G1080}{(G5685)} in{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449} in{G1722} the days{G2250} of Herod{G2264} the king{G935}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G3854}{(G5633)} wise men{G3097} from{G575} the east{G395} to{G1519} Jerusalem{G2414}, (kjv-strongs#)

Mat 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, (kjv)

======= Matthew 2:2 ============

Matthew 2:2 Where is he that is born King of the Jews? for we saw his star in the east, and are come to worship him.(asv)

Matthew 2:2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.(VN)

Matthieu 2:2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.(F)

Matthew 2:2 Saying{G3004}{(G5723)}, Where{G4226} is{G2076}{(G5748)} he that is born{G5088}{(G5685)} King{G935} of the Jews{G2453}? for{G1063} we have seen{G1492}{(G5627)} his{G846} star{G792} in{G1722} the east{G395}, and{G2532} are come{G2064}{(G5627)} to worship{G4352}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him. (kjv)

======= Matthew 2:3 ============

Matthew 2:3 And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him.(asv)

Matthew 2:3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.(VN)

Matthieu 2:3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.(F)

Matthew 2:3 When{G1161} Herod{G2264} the king{G935} had heard{G191}{(G5660)} these things, he was troubled{G5015}{(G5681)}, and{G2532} all{G3956} Jerusalem{G2414} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. (kjv)

======= Matthew 2:4 ============

Matthew 2:4 And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born.(asv)

Matthew 2:4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu.(VN)

Matthieu 2:4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ.(F)

Matthew 2:4 And{G2532} when he had gathered{G4863} all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} of the people{G2992} together{G4863}{(G5631)}, he demanded{G4441}{(G5711)} of{G3844} them{G846} where{G4226} Christ{G5547} should be born{G1080}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. (kjv)

======= Matthew 2:5 ============

Matthew 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written through the prophet,(asv)

Matthew 2:5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:(VN)

Matthieu 2:5 Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète:(F)

Matthew 2:5 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, In{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449}: for{G1063} thus{G3779} it is written{G1125}{(G5769)} by{G1223} the prophet{G4396}, (kjv-strongs#)

Mat 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet, (kjv)

======= Matthew 2:6 ============

Matthew 2:6 And thou Bethlehem, land of Judah, art in no wise least among the princes of Judah: for out of thee shall come forth a governor, who shall be shepherd of my people Israel.(asv)

Matthew 2:6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.(VN)

Matthieu 2:6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple.(F)

Matthew 2:6 And{G2532} thou{G4771} Bethlehem{G965}, in the land{G1093} of Juda{G2448}, art{G1488}{(G5748)} not{G3760} the least{G1646} among{G1722} the princes{G2232} of Juda{G2448}: for{G1063} out of{G1537} thee{G4675} shall come{G1831}{(G5695)} a Governor{G2233}{(G5740)}, that{G3748} shall rule{G4165}{(G5692)} my{G3450} people{G2992} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. (kjv)

======= Matthew 2:7 ============

Matthew 2:7 Then Herod privily called the Wise-men, and learned of them exactly what time the star appeared.(asv)

Matthew 2:7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào.(VN)

Matthieu 2:7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.(F)

Matthew 2:7 Then{G5119} Herod{G2264}, when he had privily{G2977} called{G2564}{(G5660)} the wise men{G3097}, enquired{G198} of{G3844} them{G846} diligently{G198}{(G5656)} what time{G5550} the star{G792} appeared{G5316}{(G5730)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared. (kjv)

======= Matthew 2:8 ============

Matthew 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search out exactly concerning the young child; and when ye have found [him], bring me word, that I also may come and worship him.(asv)

Matthew 2:8 Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.(VN)

Matthieu 2:8 Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer.(F)

Matthew 2:8 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)} them{G846} to{G1519} Bethlehem{G965}, and said{G2036}{(G5627)}, Go{G4198}{(G5679)} and search{G1833}{(G5657)} diligently{G199} for{G4012} the young child{G3813}; and{G1161} when{G1875} ye have found{G2147}{(G5632)} him, bring{G518} me{G3427} word again{G518}{(G5657)}, that{G3704} I may come{G2064}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} him{G846} also{G2504}. (kjv-strongs#)

Mat 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. (kjv)

======= Matthew 2:9 ============

Matthew 2:9 And they, having heard the king, went their way; and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.(asv)

Matthew 2:9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại.(VN)

Matthieu 2:9 ¶ Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.(F)

Matthew 2:9 When{G1161} they had heard{G191}{(G5660)} the king{G935}, they departed{G4198}{(G5675)}; and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the star{G792}, which{G3739} they saw{G1492}{(G5627)} in{G1722} the east{G395}, went before{G4254}{(G5707)} them{G846}, till{G2193} it came{G2064}{(G5631)} and stood{G2476}{(G5627)} over{G1883} where{G3757} the young child{G3813} was{G2258}{(G5713)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. (kjv)

======= Matthew 2:10 ============

Matthew 2:10 And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.(asv)

Matthew 2:10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.(VN)

Matthieu 2:10 Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.(F)

Matthew 2:10 When{G1161} they saw{G1492}{(G5631)} the star{G792}, they rejoiced{G5463}{(G5644)} with exceeding{G4970} great{G3173} joy{G5479}. (kjv-strongs#)

Mat 2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. (kjv)

======= Matthew 2:11 ============

Matthew 2:11 And they came into the house and saw the young child with Mary his mother; and they fell down and worshipped him; and opening their treasures they offered unto him gifts, gold and frankincense and myrrh.(asv)

Matthew 2:11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.(VN)

Matthieu 2:11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.(F)

Matthew 2:11 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, they saw{G2147}{(G5627)}{(G5625)}{G1492}{(G5627)} the young child{G3813} with{G3326} Mary{G3137} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} when they had opened{G455}{(G5660)} their{G846} treasures{G2344}, they presented{G4374}{(G5656)} unto him{G846} gifts{G1435}; gold{G5557}, and{G2532} frankincense{G3030}, and{G2532} myrrh{G4666}. (kjv-strongs#)

Mat 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh. (kjv)

======= Matthew 2:12 ============

Matthew 2:12 And being warned [of God] in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.(asv)

Matthew 2:12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.(VN)

Matthieu 2:12 Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.(F)

Matthew 2:12 And{G2532} being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677} that they should{G344} not{G3361} return{G344}{(G5658)} to{G4314} Herod{G2264}, they departed{G402}{(G5656)} into{G1519} their own{G846} country{G5561} another{G1223}{G243} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. (kjv)

======= Matthew 2:13 ============

Matthew 2:13 Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I tell thee: for Herod will seek the young child to destroy him.(asv)

Matthew 2:13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.(VN)

Matthieu 2:13 ¶ Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.(F)

Matthew 2:13 And{G1161} when they{G846} were departed{G402}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} to Joseph{G2501} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} flee{G5343}{(G5720)} into{G1519} Egypt{G125}, and{G2532} be thou{G2468}{(G5749)} there{G1563} until{G2193} I{G302} bring{G2036} thee{G4671} word{G2036}{(G5632)}: for{G1063} Herod{G2264} will{G3195}{(G5719)} seek{G2212}{(G5721)} the young child{G3813} to destroy{G622}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. (kjv)

======= Matthew 2:14 ============

Matthew 2:14 And he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt;(asv)

Matthew 2:14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô.(VN)

Matthieu 2:14 Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Egypte.(F)

Matthew 2:14 When{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, he took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384} by night{G3571}, and{G2532} departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Egypt{G125}: (kjv-strongs#)

Mat 2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt: (kjv)

======= Matthew 2:15 ============

Matthew 2:15 and was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt did I call my son.(asv)

Matthew 2:15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.(VN)

Matthieu 2:15 Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Egypte.(F)

Matthew 2:15 And{G2532} was{G2258}{(G5713)} there{G1563} until{G2193} the death{G5054} of Herod{G2264}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Out of{G1537} Egypt{G125} have I called{G2564}{(G5656)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. (kjv)

======= Matthew 2:16 ============

Matthew 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the Wise-men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had exactly learned of the Wise-men.(asv)

Matthew 2:16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.(VN)

Matthieu 2:16 ¶ Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.(F)

Matthew 2:16 Then{G5119} Herod{G2264}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was mocked{G1702}{(G5681)} of{G5259} the wise men{G3097}, was exceeding{G3029} wroth{G2373}{(G5681)}, and{G2532} sent forth{G649}{(G5660)}, and slew{G337}{(G5627)} all{G3956} the children{G3816} that were in{G1722} Bethlehem{G965}, and{G2532} in{G1722} all{G3956} the coasts{G3725} thereof{G846}, from{G575} two years old{G1332} and{G2532} under{G2736}, according{G2596} to the time{G5550} which{G3739} he had diligently enquired{G198}{(G5656)} of{G3844} the wise men{G3097}. (kjv-strongs#)

Mat 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men. (kjv)

======= Matthew 2:17 ============

Matthew 2:17 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 2:17 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng:(VN)

Matthieu 2:17 Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète:(F)

Matthew 2:17 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 2:18 ============

Matthew 2:18 A voice was heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children; And she would not be comforted, because they are not.(asv)

Matthew 2:18 Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.(VN)

Matthieu 2:18 On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne sont plus.(F)

Matthew 2:18 In{G1722} Rama{G4471} was there{G191} a voice{G5456} heard{G191}{(G5681)}, lamentation{G2355}, and{G2532} weeping{G2805}, and{G2532} great{G4183} mourning{G3602}, Rachel{G4478} weeping{G2799}{(G5723)} for her{G846} children{G5043}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} not{G3756} be comforted{G3870}{(G5683)}, because{G3754} they are{G1526}{(G5748)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. (kjv)

======= Matthew 2:19 ============

Matthew 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, saying,(asv)

Matthew 2:19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:(VN)

Matthieu 2:19 ¶ Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Egypte,(F)

Matthew 2:19 But{G1161} when Herod{G2264} was dead{G5053}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, an angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} in{G2596} a dream{G3677} to Joseph{G2501} in{G1722} Egypt{G125}, (kjv-strongs#)

Mat 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, (kjv)

======= Matthew 2:20 ============

Matthew 2:20 Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead that sought the young child's life.(asv)

Matthew 2:20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.(VN)

Matthieu 2:20 et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts.(F)

Matthew 2:20 Saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} go{G4198}{(G5737)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}: for{G1063} they are dead{G2348}{(G5758)} which{G3588} sought{G2212}{(G5723)} the young child's{G3813} life{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life. (kjv)

======= Matthew 2:21 ============

Matthew 2:21 And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.(asv)

Matthew 2:21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthieu 2:21 Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël.(F)

Matthew 2:21 And{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, and took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. (kjv)

======= Matthew 2:22 ============

Matthew 2:22 But when he heard that Archelaus was reigning over Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither; and being warned [of God] in a dream, he withdrew into the parts of Galilee,(asv)

Matthew 2:22 Song khi nghe vua A-chê-la -u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Ðức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,(VN)

Matthieu 2:22 Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée,(F)

Matthew 2:22 But{G1161} when he heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Archelaus{G745} did reign{G936}{(G5719)} in{G1909} Judaea{G2449} in the room{G473} of his{G846} father{G3962} Herod{G2264}, he was afraid{G5399}{(G5675)} to go{G565}{(G5629)} thither{G1563}: notwithstanding{G1161}, being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677}, he turned aside{G402}{(G5656)} into{G1519} the parts{G3313} of Galilee{G1056}: (kjv-strongs#)

Mat 2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee: (kjv)

======= Matthew 2:23 ============

Matthew 2:23 and came and dwelt in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene.(asv)

Matthew 2:23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.(VN)

Matthieu 2:23 et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen.(F)

Matthew 2:23 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} a city{G4172} called{G3004}{(G5746)} Nazareth{G3478}: that{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophets{G4396},{G3754} He shall be called{G2564}{(G5701)} a Nazarene{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.(kjv)

======= Matthew 3:1 ============

Matthew 3:1 And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, saying,(asv)

Matthew 3:1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê,(VN)

Matthieu 3:1 ¶ En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.(F)

Matthew 3:1 {G1161} In{G1722} those{G1565} days{G2250} came{G3854}{(G5736)} John{G2491} the Baptist{G910}, preaching{G2784}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048} of Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mat 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, (kjv)

======= Matthew 3:2 ============

Matthew 3:2 Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 3:2 rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!(VN)

Matthieu 3:2 Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.(F)

Matthew 3:2 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Repent ye{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 3:3 ============

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of through Isaiah the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, make his paths straight.(asv)

Matthew 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài.(VN)

Matthieu 3:3 Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers.(F)

Matthew 3:3 For{G1063} this{G3778} is he{G2076}{(G5748)} that was spoken{G4483}{(G5685)} of by{G5259} the prophet{G4396} Esaias{G2268}, saying{G3004}{(G5723)}, The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mat 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Matthew 3:4 ============

Matthew 3:4 Now John himself had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his food was locusts and wild honey.(asv)

Matthew 3:4 Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng.(VN)

Matthieu 3:4 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.(F)

Matthew 3:4 And{G1161} the same{G846} John{G2491} had{G2192}{(G5707)} his{G846} raiment{G1742} of{G575} camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} a leathern{G1193} girdle{G2223} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G1161} his{G846} meat{G5160} was{G2258}{(G5713)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}. (kjv-strongs#)

Mat 3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey. (kjv)

======= Matthew 3:5 ============

Matthew 3:5 Then went out unto him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about the Jordan;(asv)

Matthew 3:5 Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người;(VN)

Matthieu 3:5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui;(F)

Matthew 3:5 Then{G5119} went out{G1607}{(G5711)} to{G4314} him{G846} Jerusalem{G2414}, and{G2532} all{G3956} Judaea{G2449}, and{G2532} all{G3956} the region round about{G4066} Jordan{G2446}, (kjv-strongs#)

Mat 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, (kjv)

======= Matthew 3:6 ============

Matthew 3:6 and they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Matthew 3:6 và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.(VN)

Matthieu 3:6 et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.(F)

Matthew 3:6 And{G2532} were baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Matthew 3:7 ============

Matthew 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said unto them, Ye offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?(asv)

Matthew 3:7 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau?(VN)

Matthieu 3:7 ¶ Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?(F)

Matthew 3:7 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} many{G4183} of the Pharisees{G5330} and{G2532} Sadducees{G4523} come{G2064}{(G5740)} to{G1909} his{G846} baptism{G908}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O generation{G1081} of vipers{G2191}, who{G5101} hath warned{G5263}{(G5656)} you{G5213} to flee{G5343}{(G5629)} from{G575} the wrath{G3709} to come{G3195}{(G5723)}? (kjv-strongs#)

Mat 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? (kjv)

======= Matthew 3:8 ============

Matthew 3:8 Bring forth therefore fruit worthy of repentance:(asv)

Matthew 3:8 Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn,(VN)

Matthieu 3:8 Produisez donc du fruit digne de la repentance,(F)

Matthew 3:8 Bring forth{G4160}{(G5657)} therefore{G3767} fruits{G2590} meet{G514} for repentance{G3341}: (kjv-strongs#)

Mat 3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance: (kjv)

======= Matthew 3:9 ============

Matthew 3:9 and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.(asv)

Matthew 3:9 và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Ðức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.(VN)

Matthieu 3:9 et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.(F)

Matthew 3:9 And{G2532} think{G1380}{(G5661)} not{G3361} to say{G3004}{(G5721)} within{G1722} yourselves{G1438}, We have{G2192}{(G5719)} Abraham{G11} to our father{G3962}: for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} God{G2316} is able{G1410}{(G5736)} of{G1537} these{G5130} stones{G3037} to raise up{G1453}{(G5658)} children{G5043} unto Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. (kjv)

======= Matthew 3:10 ============

Matthew 3:10 And even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Matthew 3:10 Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.(VN)

Matthieu 3:10 Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.(F)

Matthew 3:10 And{G1161} now{G2235} also{G2532} the axe{G513} is laid{G2749}{(G5736)} unto{G4314} the root{G4491} of the trees{G1186}: therefore{G3767} every{G3956} tree{G1186} which bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 3:11 ============

Matthew 3:11 I indeed baptize you in water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you in the Holy Spirit and [in] fire:(asv)

Matthew 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Ðấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Ðấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa.(VN)

Matthieu 3:11 Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.(F)

Matthew 3:11 I{G1473} indeed{G3303} baptize{G907}{(G5719)} you{G5209} with{G1722} water{G5204} unto{G1519} repentance{G3341}: but{G1161} he that cometh{G2064}{(G5740)} after{G3694} me{G3450} is{G2076}{(G5748)} mightier than{G2478} I{G3450}, whose{G3739} shoes{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to bear{G941}{(G5658)}: he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}, and{G2532} with fire{G4442}: (kjv-strongs#)

Mat 3:11 I indeed baptize you with water unto repentance. but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: (kjv)

======= Matthew 3:12 ============

Matthew 3:12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing-floor; and he will gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.(asv)

Matthew 3:12 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.(VN)

Matthieu 3:12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.(F)

Matthew 3:12 Whose{G3739} fan{G4425} is in{G1722} his{G846} hand{G5495}, and{G2532} he will throughly purge{G1245}{(G5692)} his{G846} floor{G257}, and{G2532} gather{G4863}{(G5692)} his{G846} wheat{G4621} into{G1519} the garner{G596}; but{G1161} he will burn up{G2618}{(G5692)} the chaff{G892} with unquenchable{G762} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire. (kjv)

======= Matthew 3:13 ============

Matthew 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.(asv)

Matthew 3:13 Khi ấy, Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem.(VN)

Matthieu 3:13 ¶ Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.(F)

Matthew 3:13 Then{G5119} cometh{G3854}{(G5736)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056} to{G1909} Jordan{G2446} unto{G4314} John{G2491}, to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. (kjv)

======= Matthew 3:14 ============

Matthew 3:14 But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?(asv)

Matthew 3:14 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng:(VN)

Matthieu 3:14 Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi!(F)

Matthew 3:14 But{G1161} John{G2491} forbad{G1254}{(G5707)} him, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} have{G2192}{(G5719)} need{G5532} to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} thee{G4675}, and{G2532} comest{G2064}{(G5736)} thou{G4771} to{G4314} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? (kjv)

======= Matthew 3:15 ============

Matthew 3:15 But Jesus answering said unto him, Suffer [it] now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffereth him.(asv)

Matthew 3:15 Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.(VN)

Matthieu 3:15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.(F)

Matthew 3:15 And{G1161} Jesus{G2424} answering{G611}{(G5679)} said{G2036}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}, Suffer{G863}{(G5628)} it to be so now{G737}: for{G1063} thus{G3779} it becometh{G4241}{(G5723)}{G2076}{(G5748)} us{G2254} to fulfil{G4137}{(G5658)} all{G3956} righteousness{G1343}. Then{G5119} he suffered{G863}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him. (kjv)

======= Matthew 3:16 ============

Matthew 3:16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him;(asv)

Matthew 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.(VN)

Matthieu 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.(F)

Matthew 3:16 And{G2532} Jesus{G2424}, when he was baptized{G907}{(G5685)}, went up{G305}{(G5627)} straightway{G2117} out of{G575} the water{G5204}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the heavens{G3772} were opened{G455}{(G5681)} unto him{G846}, and{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} the Spirit{G4151} of God{G2316} descending{G2597}{(G5723)} like{G5616} a dove{G4058}, and{G2532} lighting{G2064}{(G5740)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: (kjv)

======= Matthew 3:17 ============

Matthew 3:17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(asv)

Matthew 3:17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.(VN)

Matthieu 3:17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.(F)

Matthew 3:17 And{G2532} lo{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(kjv)

======= Matthew 4:1 ============

Matthew 4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.(asv)

Matthew 4:1 Bấy giờ, Ðức Thánh Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.(VN)

Matthieu 4:1 ¶ Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.(F)

Matthew 4:1 Then{G5119} was Jesus{G2424} led up{G321}{(G5681)} of{G5259} the Spirit{G4151} into{G1519} the wilderness{G2048} to be tempted{G3985}{(G5683)} of{G5259} the devil{G1228}. (kjv-strongs#)

Mat 4:1 Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. (kjv)

======= Matthew 4:2 ============

Matthew 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he afterward hungered.(asv)

Matthew 4:2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.(VN)

Matthieu 4:2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.(F)

Matthew 4:2 And{G2532} when he had fasted{G3522}{(G5660)} forty{G5062} days{G2250} and{G2532} forty{G5062} nights{G3571}, he was afterward{G5305} an hungred{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. (kjv)

======= Matthew 4:3 ============

Matthew 4:3 And the tempter came and said unto him, If thou art the Son of God, command that these stones become bread.(asv)

Matthew 4:3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.(VN)

Matthieu 4:3 Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.(F)

Matthew 4:3 And{G2532} when the tempter{G3985}{(G5723)} came{G4334}{(G5631)} to him{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, command{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} stones{G3037} be made{G1096}{(G5638)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. (kjv)

======= Matthew 4:4 ============

Matthew 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.(asv)

Matthew 4:4 Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthieu 4:4 Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.(F)

Matthew 4:4 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is written{G1125}{(G5769)}, Man{G444} shall{G2198} not{G3756} live{G2198}{(G5695)} by{G1909} bread{G740} alone{G3441}, but{G235} by{G1909} every{G3956} word{G4487} that proceedeth{G1607}{(G5740)} out of{G1223} the mouth{G4750} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. (kjv)

======= Matthew 4:5 ============

Matthew 4:5 Then the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,(asv)

Matthew 4:5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,(VN)

Matthieu 4:5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,(F)

Matthew 4:5 Then{G5119} the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} setteth{G2476}{(G5719)} him{G846} on{G1909} a pinnacle{G4419} of the temple{G2411}, (kjv-strongs#)

Mat 4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, (kjv)

======= Matthew 4:6 ============

Matthew 4:6 and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and, On their hands they shall bear thee up, lest haply thou dash thy foot against a stone.(asv)

Matthew 4:6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Ðấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.(VN)

Matthieu 4:6 et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.(F)

Matthew 4:6 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, cast{G906}{(G5628)} thyself{G4572} down{G2736}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)},{G3754} He shall give{G1781} his{G846} angels{G32} charge{G1781}{(G5699)} concerning{G4012} thee{G4675}: and{G2532} in{G1909} their hands{G5495} they shall bear{G142} thee{G4571} up{G142}{(G5692)}, lest at any time{G3379} thou dash{G4350}{(G5661)} thy{G4675} foot{G4228} against{G4314} a stone{G3037}. (kjv-strongs#)

Mat 4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. (kjv)

======= Matthew 4:7 ============

Matthew 4:7 Jesus said unto him, Again it is written, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.(asv)

Matthew 4:7 Ðức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.(VN)

Matthieu 4:7 Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.(F)

Matthew 4:7 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, It is written{G1125}{(G5769)} again{G3825}, Thou shalt{G1598} not{G3756} tempt{G1598}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. (kjv)

======= Matthew 4:8 ============

Matthew 4:8 Again, the devil taketh him unto an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;(asv)

Matthew 4:8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;(VN)

Matthieu 4:8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,(F)

Matthew 4:8 Again{G3825}, the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} an exceeding{G3029} high{G5308} mountain{G3735}, and{G2532} sheweth{G1166}{(G5719)} him{G846} all{G3956} the kingdoms{G932} of the world{G2889}, and{G2532} the glory{G1391} of them{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; (kjv)

======= Matthew 4:9 ============

Matthew 4:9 and he said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.(asv)

Matthew 4:9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.(VN)

Matthieu 4:9 et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores.(F)

Matthew 4:9 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} will I give{G1325}{(G5692)} thee{G4671}, if{G1437} thou wilt fall down{G4098}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. (kjv)

======= Matthew 4:10 ============

Matthew 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.(asv)

Matthew 4:10 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.(VN)

Matthieu 4:10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.(F)

Matthew 4:10 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Get thee hence{G5217}{(G5720)}, Satan{G4567}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, Thou shalt worship{G4352}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}, and{G2532} him{G846} only{G3441} shalt thou serve{G3000}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (kjv)

======= Matthew 4:11 ============

Matthew 4:11 Then the devil leaveth him; and behold, angels came and ministered unto him.(asv)

Matthew 4:11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.(VN)

Matthieu 4:11 Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.(F)

Matthew 4:11 Then{G5119} the devil{G1228} leaveth{G863}{(G5719)} him{G846}, and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, angels{G32} came{G4334}{(G5656)} and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him. (kjv)

======= Matthew 4:12 ============

Matthew 4:12 Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;(asv)

Matthew 4:12 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê.(VN)

Matthieu 4:12 ¶ Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.(F)

Matthew 4:12 Now{G1161} when Jesus{G2424} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} John{G2491} was cast into prison{G3860}{(G5681)}, he departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mat 4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee; (kjv)

======= Matthew 4:13 ============

Matthew 4:13 and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:(asv)

Matthew 4:13 Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li,(VN)

Matthieu 4:13 Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali,(F)

Matthew 4:13 And{G2532} leaving{G2641}{(G5631)} Nazareth{G3478}, he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} Capernaum{G2584}, which{G3588} is upon the sea coast{G3864}, in{G1722} the borders{G3725} of Zabulon{G2194} and{G2532} Nephthalim{G3508}: (kjv-strongs#)

Mat 4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: (kjv)

======= Matthew 4:14 ============

Matthew 4:14 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 4:14 để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:(VN)

Matthieu 4:14 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète:(F)

Matthew 4:14 That{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 4:15 ============

Matthew 4:15 The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,(asv)

Matthew 4:15 Ðất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại,(VN)

Matthieu 4:15 Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la mer, du pays au delà du Jourdain, Et de la Galilée des Gentils,(F)

Matthew 4:15 The land{G1093} of Zabulon{G2194}, and{G2532} the land{G1093} of Nephthalim{G3508}, by the way{G3598} of the sea{G2281}, beyond{G4008} Jordan{G2446}, Galilee{G1056} of the Gentiles{G1484}; (kjv-strongs#)

Mat 4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; (kjv)

======= Matthew 4:16 ============

Matthew 4:16 the people that sat in darkness saw a great light, and to them that sat in the region and shadow of death, to them did light spring up.(asv)

Matthew 4:16 Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.(VN)

Matthieu 4:16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande lumière; Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort La lumière s'est levée.(F)

Matthew 4:16 The people{G2992} which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} darkness{G4655} saw{G1492}{(G5627)} great{G3173} light{G5457}; and{G2532} to them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} the region{G5561} and{G2532} shadow{G4639} of death{G2288} light{G5457} is sprung up{G393}{(G5656)}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up. (kjv)

======= Matthew 4:17 ============

Matthew 4:17 From that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 4:17 Từ lúc đó, Ðức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.(VN)

Matthieu 4:17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.(F)

Matthew 4:17 From{G575} that time{G5119} Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to preach{G2784}{(G5721)}, and{G2532} to say{G3004}{(G5721)}, Repent{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 4:18 ============

Matthew 4:18 And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.(asv)

Matthew 4:18 Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá.(VN)

Matthieu 4:18 ¶ Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.(F)

Matthew 4:18 And{G1161} Jesus{G2424}, walking{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, saw{G1492}{(G5627)} two{G1417} brethren{G80}, Simon{G4613} called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}, casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1519} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mat 4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Matthew 4:19 ============

Matthew 4:19 And he saith unto them, Come ye after me, and I will make you fishers of men.(asv)

Matthew 4:19 Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.(VN)

Matthieu 4:19 Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.(F)

Matthew 4:19 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Follow{G1205}{(G5773)}{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. (kjv)

======= Matthew 4:20 ============

Matthew 4:20 And they straightway left the nets, and followed him.(asv)

Matthew 4:20 Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.(VN)

Matthieu 4:20 Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.(F)

Matthew 4:20 And{G1161} they straightway{G2112} left{G863}{(G5631)} their nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:20 And they straightway left their nets, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:21 ============

Matthew 4:21 And going on from thence he saw two other brethren, James the [son] of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.(asv)

Matthew 4:21 Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người.(VN)

Matthieu 4:21 De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela,(F)

Matthew 4:21 And{G2532} going on{G4260}{(G5631)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} other{G243} two{G1417} brethren{G80}, James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, in{G1722} a ship{G4143} with{G3326} Zebedee{G2199} their{G846} father{G3962}, mending{G2675}{(G5723)} their{G846} nets{G1350}; and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them. (kjv)

======= Matthew 4:22 ============

Matthew 4:22 And they straightway left the boat and their father, and followed him.(asv)

Matthew 4:22 Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.(VN)

Matthieu 4:22 et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent.(F)

Matthew 4:22 And{G1161} they immediately{G2112} left{G863}{(G5631)} the ship{G4143} and{G2532} their{G846} father{G3962}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:23 ============

Matthew 4:23 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.(asv)

Matthew 4:23 Ðức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.(VN)

Matthieu 4:23 ¶ Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.(F)

Matthew 4:23 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3650} Galilee{G1056}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} all{G3956} manner of sickness{G3554} and{G2532} all{G3956} manner of disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. (kjv)

======= Matthew 4:24 ============

Matthew 4:24 And the report of him went forth into all Syria: and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with demons, and epileptic, and palsied; and he healed them.(asv)

Matthew 4:24 Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.(VN)

Matthieu 4:24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il les guérissait.(F)

Matthew 4:24 And{G2532} his{G846} fame{G189} went{G565}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} Syria{G4947}: and{G2532} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} sick{G2560} people{G2192}{(G5723)} that were taken with{G4912}{(G5746)} divers{G4164} diseases{G3554} and{G2532} torments{G931}, and{G2532} those which were possessed with devils{G1139}{(G5740)}, and{G2532} those which were lunatick{G4583}{(G5740)}, and{G2532} those that had the palsy{G3885}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 4:25 ============

Matthew 4:25 And there followed him great multitudes from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and [from] beyond the Jordan.(asv)

Matthew 4:25 Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Ðê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.(VN)

Matthieu 4:25 Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au delà du Jourdain.(F)

Matthew 4:25 And{G2532} there followed{G190}{(G5656)} him{G846} great{G4183} multitudes of people{G3793} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} from Decapolis{G1179}, and{G2532} from Jerusalem{G2414}, and{G2532} from Judaea{G2449}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mat 4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.(kjv)

======= Matthew 5:1 ============

Matthew 5:1 And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him:(asv)

Matthew 5:1 Ðức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần.(VN)

Matthieu 5:1 ¶ Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui.(F)

Matthew 5:1 And{G1161} seeing{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735}: and{G2532} when he{G846} was set{G2523}{(G5660)}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: (kjv)

======= Matthew 5:2 ============

Matthew 5:2 and he opened his mouth and taught them, saying,(asv)

Matthew 5:2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:(VN)

Matthieu 5:2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit:(F)

Matthew 5:2 And{G2532} he opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, and taught{G1321}{(G5707)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying, (kjv)

======= Matthew 5:3 ============

Matthew 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(VN)

Matthieu 5:3 ¶ Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!(F)

Matthew 5:3 Blessed{G3107} are the poor{G4434} in spirit{G4151}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:4 ============

Matthew 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.(asv)

Matthew 5:4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!(VN)

Matthieu 5:4 Heureux les affligés, car ils seront consolés!(F)

Matthew 5:4 Blessed{G3107} are they that mourn{G3996}{(G5723)}: for{G3754} they{G846} shall be comforted{G3870}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. (kjv)

======= Matthew 5:5 ============

Matthew 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.(asv)

Matthew 5:5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!(VN)

Matthieu 5:5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!(F)

Matthew 5:5 Blessed{G3107} are the meek{G4239}: for{G3754} they{G846} shall inherit{G2816}{(G5692)} the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. (kjv)

======= Matthew 5:6 ============

Matthew 5:6 Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.(asv)

Matthew 5:6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!(VN)

Matthieu 5:6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!(F)

Matthew 5:6 Blessed{G3107} are they which{G3588} do hunger{G3983}{(G5723)} and{G2532} thirst{G1372}{(G5723)} after righteousness{G1343}: for{G3754} they{G846} shall be filled{G5526}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. (kjv)

======= Matthew 5:7 ============

Matthew 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.(asv)

Matthew 5:7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!(VN)

Matthieu 5:7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!(F)

Matthew 5:7 Blessed{G3107} are the merciful{G1655}: for{G3754} they{G846} shall obtain mercy{G1653}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. (kjv)

======= Matthew 5:8 ============

Matthew 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.(asv)

Matthew 5:8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!(VN)

Matthieu 5:8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!(F)

Matthew 5:8 Blessed{G3107} are the pure{G2513} in heart{G2588}: for{G3754} they{G846} shall see{G3700}{(G5695)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. (kjv)

======= Matthew 5:9 ============

Matthew 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.(asv)

Matthew 5:9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!(VN)

Matthieu 5:9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!(F)

Matthew 5:9 Blessed{G3107} are the peacemakers{G1518}: for{G3754} they{G846} shall be called{G2564}{(G5701)} the children{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. (kjv)

======= Matthew 5:10 ============

Matthew 5:10 Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(VN)

Matthieu 5:10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!(F)

Matthew 5:10 Blessed{G3107} are they which are persecuted{G1377}{(G5772)} for{G1752} righteousness' sake{G1343}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:11 ============

Matthew 5:11 Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.(asv)

Matthew 5:11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.(VN)

Matthieu 5:11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.(F)

Matthew 5:11 Blessed{G3107} are ye{G2075}{(G5748)}, when{G3752} men shall revile{G3679}{(G5661)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5661)} you, and{G2532} shall say{G2036}{(G5632)} all manner{G3956} of evil{G4190}{G4487} against{G2596} you{G5216} falsely{G5574}{(G5730)}, for my sake{G1752}{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. (kjv)

======= Matthew 5:12 ============

Matthew 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.(asv)

Matthew 5:12 Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.(VN)

Matthieu 5:12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.(F)

Matthew 5:12 Rejoice{G5463}{(G5720)}, and{G2532} be exceeding glad{G21}{(G5737)}: for{G3754} great{G4183} is your{G5216} reward{G3408} in{G1722} heaven{G3772}: for{G1063} so{G3779} persecuted they{G1377}{(G5656)} the prophets{G4396} which{G3588} were before{G4253} you{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. (kjv)

======= Matthew 5:13 ============

Matthew 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men.(asv)

Matthew 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn.(VN)

Matthieu 5:13 ¶ Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.(F)

Matthew 5:13 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the salt{G217} of the earth{G1093}: but{G1161} if{G1437} the salt{G217} have lost his savour{G3471}{(G5686)}, wherewith{G1722}{G5101} shall it be salted{G233}{(G5701)}? it is thenceforth{G2089} good{G2480}{(G5719)} for{G1519} nothing{G3762}, but{G1508} to be cast{G906}{(G5683)} out{G1854}, and{G2532} to be trodden under foot{G2662}{(G5745)} of{G5259} men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. (kjv)

======= Matthew 5:14 ============

Matthew 5:14 Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.(asv)

Matthew 5:14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được:(VN)

Matthieu 5:14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée;(F)

Matthew 5:14 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the light{G5457} of the world{G2889}. A city{G4172} that is set{G2749}{(G5740)} on{G1883} an hill{G3735} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} be hid{G2928}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. (kjv)

======= Matthew 5:15 ============

Matthew 5:15 Neither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.(asv)

Matthew 5:15 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.(VN)

Matthieu 5:15 et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.(F)

Matthew 5:15 Neither{G3761} do men light{G2545}{(G5719)} a candle{G3088}, and{G2532} put{G5087}{(G5719)} it{G846} under{G5259} a bushel{G3426}, but{G235} on{G1909} a candlestick{G3087}; and{G2532} it giveth light{G2989}{(G5719)} unto all{G3956} that are in{G1722} the house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. (kjv)

======= Matthew 5:16 ============

Matthew 5:16 Even so let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.(asv)

Matthew 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.(VN)

Matthieu 5:16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.(F)

Matthew 5:16 Let your{G5216} light{G5457} so{G3779} shine{G2989}{(G5657)} before{G1715} men{G444}, that{G3704} they may see{G1492}{(G5632)} your{G5216} good{G2570} works{G2041}, and{G2532} glorify{G1392}{(G5661)} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 5:17 ============

Matthew 5:17 Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.(asv)

Matthew 5:17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.(VN)

Matthieu 5:17 ¶ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.(F)

Matthew 5:17 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)} the law{G3551}, or{G2228} the prophets{G4396}: I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)}, but{G235} to fulfil{G4137}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. (kjv)

======= Matthew 5:18 ============

Matthew 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished.(asv)

Matthew 5:18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.(VN)

Matthieu 5:18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.(F)

Matthew 5:18 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Till{G2193}{G302} heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} pass{G3928}{(G5632)}, one{G1520} jot{G2503} or{G2228} one{G3391} tittle{G2762} shall in no wise{G3364} pass{G3928}{(G5632)} from{G575} the law{G3551}, till{G2193}{G302} all{G3956} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 5:19 ============

Matthew 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.(VN)

Matthieu 5:19 Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.(F)

Matthew 5:19 Whosoever{G3739}{G1437} therefore{G3767} shall break{G3089}{(G5661)} one{G3391} of these{G5130} least{G1646} commandments{G1785}, and{G2532} shall teach{G1321}{(G5661)} men{G444} so{G3779}, he shall be called{G2564}{(G5701)} the least{G1646} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} and{G2532} teach{G1321}{(G5661)} them, the same{G3778} shall be called{G2564}{(G5701)} great{G3173} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:20 ============

Matthew 5:20 For I say unto you, that except your righteousness shall exceed [the righteousness] of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.(VN)

Matthieu 5:20 Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.(F)

Matthew 5:20 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} except{G3362} your{G5216} righteousness{G1343} shall exceed{G4052}{(G5661)}{G4119} the righteousness of the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, ye shall in no case{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:21 ============

Matthew 5:21 Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:(asv)

Matthew 5:21 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.(VN)

Matthieu 5:21 ¶ Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d'être puni par les juges.(F)

Matthew 5:21 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G5407} not{G3756} kill{G5407}{(G5692)}; and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall kill{G5407}{(G5661)} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: (kjv-strongs#)

Mat 5:21 Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: (kjv)

======= Matthew 5:22 ============

Matthew 5:22 but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.(asv)

Matthew 5:22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.(VN)

Matthieu 5:22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne.(F)

Matthew 5:22 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} is angry{G3710}{(G5746)} with his{G846} brother{G80} without a cause{G1500} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his{G846} brother{G80}, Raca{G4469}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the council{G4892}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)}, Thou fool{G3474}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (kjv)

======= Matthew 5:23 ============

Matthew 5:23 If therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,(asv)

Matthew 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình,(VN)

Matthieu 5:23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,(F)

Matthew 5:23 Therefore{G3767} if{G1437} thou bring{G4374}{(G5725)} thy{G4675} gift{G1435} to{G1909} the altar{G2379}, and there{G2546} rememberest{G3415}{(G5686)} that{G3754} thy{G4675} brother{G80} hath{G2192}{(G5719)} ought{G5100} against{G2596} thee{G4675}; (kjv-strongs#)

Mat 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; (kjv)

======= Matthew 5:24 ============

Matthew 5:24 leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.(asv)

Matthew 5:24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.(VN)

Matthieu 5:24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande.(F)

Matthew 5:24 Leave{G863}{(G5628)} there{G1563} thy{G4675} gift{G1435} before{G1715} the altar{G2379}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}; first{G4412} be reconciled{G1259}{(G5649)} to thy{G4675} brother{G80}, and{G2532} then{G5119} come{G2064}{(G5631)} and offer{G4374}{(G5720)} thy{G4675} gift{G1435}. (kjv-strongs#)

Mat 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. (kjv)

======= Matthew 5:25 ============

Matthew 5:25 Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.(asv)

Matthew 5:25 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.(VN)

Matthieu 5:25 Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison.(F)

Matthew 5:25 Agree{G2468}{(G5749)}{G2132}{(G5723)} with thine{G4675} adversary{G476} quickly{G5035}, whiles{G2193}{G3755} thou art{G1488}{(G5748)} in{G1722} the way{G3598} with{G3326} him{G846}; lest at any time{G3379} the adversary{G476} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the judge{G2923}, and{G2532} the judge{G2923} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the officer{G5257}, and{G2532} thou be cast{G906}{(G5701)} into{G1519} prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. (kjv)

======= Matthew 5:26 ============

Matthew 5:26 Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou have paid the last farthing.(asv)

Matthew 5:26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.(VN)

Matthieu 5:26 Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant.(F)

Matthew 5:26 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Thou shalt{G1831} by no means{G3364} come{G1831}{(G5632)} out thence{G1564}, till{G2193}{G302} thou hast paid{G591}{(G5632)} the uttermost{G2078} farthing{G2835}. (kjv-strongs#)

Mat 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. (kjv)

======= Matthew 5:27 ============

Matthew 5:27 Ye have heard that it was said, Thou shalt not commit adultery:(asv)

Matthew 5:27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.(VN)

Matthieu 5:27 ¶ Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère.(F)

Matthew 5:27 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}: (kjv-strongs#)

Mat 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: (kjv)

======= Matthew 5:28 ============

Matthew 5:28 but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.(asv)

Matthew 5:28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.(VN)

Matthieu 5:28 Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur.(F)

Matthew 5:28 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} looketh{G991}{(G5723)} on a woman{G1135} to{G4314} lust after{G1937}{(G5658)} her{G846} hath committed adultery{G3431}{(G5656)} with her{G846} already{G2235} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. (kjv-strongs#)

Mat 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (kjv)

======= Matthew 5:29 ============

Matthew 5:29 And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell. [(asv)

Matthew 5:29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.(VN)

Matthieu 5:29 Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.(F)

Matthew 5:29 And{G1161} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:30 ============

Matthew 5:30 And if thy right hand causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body go into hell.(asv)

Matthew 5:30 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.(VN)

Matthieu 5:30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.(F)

Matthew 5:30 And{G2532} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} hand{G5495} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, cut{G1581} it{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:31 ============

Matthew 5:31 It was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:(asv)

Matthew 5:31 Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.(VN)

Matthieu 5:31 Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce.(F)

Matthew 5:31 {G1161} It hath been said{G4483}{(G5681)}{G3754}, Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, let him give{G1325}{(G5628)} her{G846} a writing of divorcement{G647}: (kjv-strongs#)

Mat 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: (kjv)

======= Matthew 5:32 ============

Matthew 5:32 but I say unto you, that every one that putteth away his wife, saving for the cause of fornication, maketh her an adulteress: and whosoever shall marry her when she is put away committeth adultery.(asv)

Matthew 5:32 Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đờn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.(VN)

Matthieu 5:32 Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.(F)

Matthew 5:32 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, saving{G3924} for the cause{G3056} of fornication{G4202}, causeth{G4160}{(G5719)} her{G846} to commit adultery{G3429}{(G5738)}: and{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall marry{G1060}{(G5661)} her that is divorced{G630}{(G5772)} committeth adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. (kjv)

======= Matthew 5:33 ============

Matthew 5:33 Again, ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:(asv)

Matthew 5:33 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình.(VN)

Matthieu 5:33 ¶ Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.(F)

Matthew 5:33 Again{G3825}, ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G1964} not{G3756} forswear thyself{G1964}{(G5692)}, but{G1161} shalt perform{G591}{(G5692)} unto the Lord{G2962} thine{G4675} oaths{G3727}: (kjv-strongs#)

Mat 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths: (kjv)

======= Matthew 5:34 ============

Matthew 5:34 but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;(asv)

Matthew 5:34 Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Ðức Chúa Trời;(VN)

Matthieu 5:34 Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu;(F)

Matthew 5:34 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Swear{G3660}{(G5658)} not{G3361} at all{G3654}; neither{G3383} by{G1722} heaven{G3772}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} God's{G2316} throne{G2362}: (kjv-strongs#)

Mat 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: (kjv)

======= Matthew 5:35 ============

Matthew 5:35 nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.(asv)

Matthew 5:35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Ðức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.(VN)

Matthieu 5:35 ni par la terre, parce que c'est son marchepied; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi.(F)

Matthew 5:35 Nor{G3383} by{G1722} the earth{G1093}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} his{G846} footstool{G4228}{G5286}: neither{G3383} by{G1519} Jerusalem{G2414}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} the city{G4172} of the great{G3173} King{G935}. (kjv-strongs#)

Mat 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. (kjv)

======= Matthew 5:36 ============

Matthew 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.(asv)

Matthew 5:36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được.(VN)

Matthieu 5:36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu.(F)

Matthew 5:36 Neither{G3383} shalt thou swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} thy{G4675} head{G2776}, because{G3754} thou canst{G1410}{(G5736)} not{G3756} make{G4160}{(G5658)} one{G3391} hair{G2359} white{G3022} or{G2228} black{G3189}. (kjv-strongs#)

Mat 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. (kjv)

======= Matthew 5:37 ============

Matthew 5:37 But let your speech be, Yea, yea; Nay, nay: and whatsoever is more than these is of the evil [one] .(asv)

Matthew 5:37 Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.(VN)

Matthieu 5:37 Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin.(F)

Matthew 5:37 But{G1161} let{G2077} your{G5216} communication{G3056} be{G2077}{(G5749)}, Yea{G3483}, yea{G3483}; Nay{G3756}, nay{G3756}: for{G1161} whatsoever is more{G4053} than these{G5130} cometh{G2076}{(G5748)} of{G1537} evil{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (kjv)

======= Matthew 5:38 ============

Matthew 5:38 Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:(asv)

Matthew 5:38 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.(VN)

Matthieu 5:38 ¶ Vous avez appris qu'il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent.(F)

Matthew 5:38 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, An eye{G3788} for{G473} an eye{G3788}, and{G2532} a tooth{G3599} for{G473} a tooth{G3599}: (kjv-strongs#)

Mat 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: (kjv)

======= Matthew 5:39 ============

Matthew 5:39 but I say unto you, resist not him that is evil: but whosoever smiteth thee on thy right cheek, turn to him the other also.(asv)

Matthew 5:39 Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn;(VN)

Matthieu 5:39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.(F)

Matthew 5:39 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That ye resist{G436}{(G5629)} not{G3361} evil{G4190}: but{G235} whosoever{G3748} shall smite{G4474}{(G5692)} thee{G4571} on{G1909} thy{G4675} right{G1188} cheek{G4600}, turn{G4762}{(G5657)} to him{G846} the other{G243} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. (kjv)

======= Matthew 5:40 ============

Matthew 5:40 And if any man would go to law with thee, and take away thy coat, let him have thy cloak also.(asv)

Matthew 5:40 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa;(VN)

Matthieu 5:40 Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.(F)

Matthew 5:40 And{G2532} if any man will{G2309}{(G5723)} sue{G2919} thee{G4671} at the law{G2919}{(G5683)}, and{G2532} take away{G2983}{(G5629)} thy{G4675} coat{G5509}, let{G863} him{G846} have{G863}{(G5628)} thy cloke{G2440} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. (kjv)

======= Matthew 5:41 ============

Matthew 5:41 And whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.(asv)

Matthew 5:41 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.(VN)

Matthieu 5:41 Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui.(F)

Matthew 5:41 And{G2532} whosoever{G3748} shall compel{G29} thee{G4571} to go{G29}{(G5692)} a{G1520} mile{G3400}, go{G5217}{(G5720)} with{G3326} him{G846} twain{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. (kjv)

======= Matthew 5:42 ============

Matthew 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.(asv)

Matthew 5:42 Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ.(VN)

Matthieu 5:42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.(F)

Matthew 5:42 Give{G1325}{(G5720)} to him that asketh{G154}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} from him that would{G2309}{(G5723)} borrow{G1155}{(G5670)} of{G575} thee{G4675} turn{G654} not{G3361} thou away{G654}{(G5652)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. (kjv)

======= Matthew 5:43 ============

Matthew 5:43 Ye have heard that it was said, Thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy:(asv)

Matthew 5:43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.(VN)

Matthieu 5:43 ¶ Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.(F)

Matthew 5:43 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139}, and{G2532} hate{G3404}{(G5692)} thine{G4675} enemy{G2190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. (kjv)

======= Matthew 5:44 ============

Matthew 5:44 but I say unto you, love your enemies, and pray for them that persecute you;(asv)

Matthew 5:44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,(VN)

Matthieu 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,(F)

Matthew 5:44 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Love{G25}{(G5720)} your{G5216} enemies{G2190}, bless{G2127}{(G5720)} them that curse{G2672}{(G5740)} you{G5209}, do{G4160}{(G5720)} good{G2573} to them that hate{G3404}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} pray{G4336}{(G5737)} for{G5228} them which{G3588} despitefully use{G1908}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5723)} you{G5209}; (kjv-strongs#)

Mat 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; (kjv)

======= Matthew 5:45 ============

Matthew 5:45 that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.(asv)

Matthew 5:45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.(VN)

Matthieu 5:45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.(F)

Matthew 5:45 That{G3704} ye may be{G1096}{(G5638)} the children{G5207} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}: for{G3754} he maketh{G393} his{G846} sun{G2246} to rise{G393}{(G5719)} on{G1909} the evil{G4190} and{G2532} on the good{G18}, and{G2532} sendeth rain{G1026}{(G5719)} on{G1909} the just{G1342} and{G2532} on the unjust{G94}. (kjv-strongs#)

Mat 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. (kjv)

======= Matthew 5:46 ============

Matthew 5:46 For if ye love them that love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?(asv)

Matthew 5:46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao?(VN)

Matthieu 5:46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même?(F)

Matthew 5:46 For{G1063} if{G1437} ye love{G25}{(G5661)} them which{G3588} love{G25}{(G5723)} you{G5209}, what{G5101} reward{G3408} have ye{G2192}{(G5719)}? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} the same{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same? (kjv)

======= Matthew 5:47 ============

Matthew 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more [than others]? do not even the Gentiles the same?(asv)

Matthew 5:47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?(VN)

Matthieu 5:47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?(F)

Matthew 5:47 And{G2532} if{G1437} ye salute{G782}{(G5667)} your{G5216} brethren{G80} only{G3440}, what{G5101} do{G4160}{(G5719)} ye more{G4053} than others? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} so{G3779}? (kjv-strongs#)

Mat 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? (kjv)

======= Matthew 5:48 ============

Matthew 5:48 Ye therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.(asv)

Matthew 5:48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.(VN)

Matthieu 5:48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.(F)

Matthew 5:48 Be{G2071}{(G5704)} ye{G5210} therefore{G3767} perfect{G5046}, even{G5618} as your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} perfect{G5046}. (kjv-strongs#)

Mat 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.(kjv)

======= Matthew 6:1 ============

Matthew 6:1 Take heed that ye do not your righteousness before men, to be seen of them: else ye have no reward with your Father who is in heaven.(asv)

Matthew 6:1 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.(VN)

Matthieu 6:1 ¶ Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus; autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.(F)

Matthew 6:1 Take heed{G4337}{(G5720)} that ye do{G4160}{(G5721)} not{G3361} your{G5216} alms{G1654} before{G1715} men{G444}, to be seen{G4314}{G2300}{(G5683)} of them{G846}: otherwise{G1490} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} reward{G3408} of{G3844} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:2 ============

Matthew 6:2 When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:2 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.(VN)

Matthieu 6:2 Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.(F)

Matthew 6:2 Therefore{G3767} when{G3752} thou doest{G4160}{(G5725)} thine alms{G1654}, do{G4537} not{G3361} sound a trumpet{G4537}{(G5661)} before{G1715} thee{G4675}, as{G5618} the hypocrites{G5273} do{G4160}{(G5719)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the streets{G4505}, that{G3704} they may have glory{G1392}{(G5686)} of{G5259} men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:3 ============

Matthew 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:(asv)

Matthew 6:3 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì,(VN)

Matthieu 6:3 Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,(F)

Matthew 6:3 But{G1161} when thou{G4675} doest{G4160}{(G5723)} alms{G1654}, let{G1097} not{G3361} thy{G4675} left hand{G710} know{G1097}{(G5628)} what{G5101} thy{G4675} right hand{G1188} doeth{G4160}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: (kjv)

======= Matthew 6:4 ============

Matthew 6:4 that thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:4 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.(VN)

Matthieu 6:4 afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.(F)

Matthew 6:4 That{G3704} thine{G4675} alms{G1654} may be{G5600}{(G5753)} in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} himself{G846} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:5 ============

Matthew 6:5 And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.(VN)

Matthieu 6:5 ¶ Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.(F)

Matthew 6:5 And{G2532} when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, thou shalt{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} as{G5618} the hypocrites{G5273} are: for{G3754} they love{G5368}{(G5719)} to pray{G4336}{(G5738)} standing{G2476}{(G5761)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the corners{G1137} of the streets{G4113}, that{G3704} they may{G302} be seen{G5316}{(G5652)} of men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:6 ============

Matthew 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.(VN)

Matthieu 6:6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.(F)

Matthew 6:6 But{G1161} thou{G4771}, when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, enter{G1525}{(G5628)} into{G1519} thy{G4675} closet{G5009}, and{G2532} when thou hast shut{G2808}{(G5660)} thy{G4675} door{G2374}, pray{G4336}{(G5663)} to thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}; and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:7 ============

Matthew 6:7 And in praying use not vain repetitions, as the Gentiles do: for they think that they shall be heard for their much speaking.(asv)

Matthew 6:7 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.(VN)

Matthieu 6:7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.(F)

Matthew 6:7 But{G1161} when ye pray{G4336}{(G5740)}, use{G945} not{G3361} vain repetitions{G945}{(G5661)}, as{G5618} the heathen{G1482} do: for{G1063} they think{G1380}{(G5719)} that{G3754} they shall be heard{G1522}{(G5701)} for{G1722} their{G846} much speaking{G4180}. (kjv-strongs#)

Mat 6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. (kjv)

======= Matthew 6:8 ============

Matthew 6:8 Be not therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.(asv)

Matthew 6:8 Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.(VN)

Matthieu 6:8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.(F)

Matthew 6:8 Be{G3666} not{G3361} ye{G3666} therefore{G3767} like{G3666}{(G5686)} unto them{G846}: for{G1063} your{G5216} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} what things{G3739} ye have{G2192}{(G5719)} need of{G5532}, before{G4253} ye{G5209} ask{G154}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. (kjv)

======= Matthew 6:9 ============

Matthew 6:9 After this manner therefore pray ye. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name.(asv)

Matthew 6:9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;(VN)

Matthieu 6:9 ¶ Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;(F)

Matthew 6:9 After this manner{G3779} therefore{G3767} pray{G4336}{(G5737)} ye{G5210}: Our{G2257} Father{G3962} which{G3588} art in{G1722} heaven{G3772}, Hallowed be{G37}{(G5682)} thy{G4675} name{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. (kjv)

======= Matthew 6:10 ============

Matthew 6:10 Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.(asv)

Matthew 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!(VN)

Matthieu 6:10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.(F)

Matthew 6:10 Thy{G4675} kingdom{G932} come{G2064}{(G5628)}. Thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)} in{G1909} earth{G1093}, as{G2532}{G5613} it is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:11 ============

Matthew 6:11 Give us this day our daily bread.(asv)

Matthew 6:11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;(VN)

Matthieu 6:11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;(F)

Matthew 6:11 Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} this day{G4594} our{G2257} daily{G1967} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 6:11 Give us this day our daily bread. (kjv)

======= Matthew 6:12 ============

Matthew 6:12 And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.(asv)

Matthew 6:12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;(VN)

Matthieu 6:12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;(F)

Matthew 6:12 And{G2532} forgive{G863}{(G5628)} us{G2254} our{G2257} debts{G3783}, as{G2532}{G5613} we{G2249} forgive{G863}{(G5719)} our{G2257} debtors{G3781}. (kjv-strongs#)

Mat 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. (kjv)

======= Matthew 6:13 ============

Matthew 6:13 And bring us not into temptation, but deliver us from the evil [one] .(asv)

Matthew 6:13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.(VN)

Matthieu 6:13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!(F)

Matthew 6:13 And{G2532} lead{G1533}{(G5661)} us{G2248} not{G3361} into{G1519} temptation{G3986}, but{G235} deliver{G4506}{(G5663)} us{G2248} from{G575} evil{G4190}: For{G3754} thine{G4675} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932}, and{G2532} the power{G1411}, and{G2532} the glory{G1391}, for{G1519} ever{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. (kjv)

======= Matthew 6:14 ============

Matthew 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.(asv)

Matthew 6:14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.(VN)

Matthieu 6:14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi;(F)

Matthew 6:14 For{G1063} if{G1437} ye forgive{G863}{(G5632)} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} will also{G2532} forgive{G863}{(G5692)} you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: (kjv)

======= Matthew 6:15 ============

Matthew 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.(asv)

Matthew 6:15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.(VN)

Matthieu 6:15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.(F)

Matthew 6:15 But{G1161} if{G3362} ye forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, neither{G3761} will your{G5216} Father{G3962} forgive{G863}{(G5692)} your{G5216} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (kjv)

======= Matthew 6:16 ============

Matthew 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:16 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.(VN)

Matthieu 6:16 ¶ Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.(F)

Matthew 6:16 Moreover{G1161} when{G3752} ye fast{G3522}{(G5725)}, be{G1096}{(G5737)} not{G3361}, as{G5618} the hypocrites{G5273}, of a sad countenance{G4659}: for{G1063} they disfigure{G853}{(G5719)} their{G846} faces{G4383}, that{G3704} they may appear{G5316}{(G5652)} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:17 ============

Matthew 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thy head, and wash thy face;(asv)

Matthew 6:17 Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,(VN)

Matthieu 6:17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,(F)

Matthew 6:17 But{G1161} thou{G4771}, when thou fastest{G3522}{(G5723)}, anoint{G218}{(G5669)} thine{G4675} head{G2776}, and{G2532} wash{G3538}{(G5669)} thy{G4675} face{G4383}; (kjv-strongs#)

Mat 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; (kjv)

======= Matthew 6:18 ============

Matthew 6:18 that thou be not seen of men to fast, but of thy Father who is in secret: and thy Father, who seeth in secret, shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:18 hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Ðấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha người thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.(VN)

Matthieu 6:18 afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.(F)

Matthew 6:18 That{G3704} thou appear{G5316}{(G5652)} not{G3361} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}, but{G235} unto thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962}, which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927}, shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:19 ============

Matthew 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal:(asv)

Matthew 6:19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;(VN)

Matthieu 6:19 ¶ Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;(F)

Matthew 6:19 Lay{G2343} not{G3361} up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} upon{G1909} earth{G1093}, where{G3699} moth{G4597} and{G2532} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} break through{G1358}{(G5719)} and{G2532} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: (kjv)

======= Matthew 6:20 ============

Matthew 6:20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth consume, and where thieves do not break through nor steal:(asv)

Matthew 6:20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.(VN)

Matthieu 6:20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.(F)

Matthew 6:20 But{G1161} lay up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} in{G1722} heaven{G3772}, where{G3699} neither{G3777} moth{G4597} nor{G3777} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} do{G1358} not{G3756} break through{G1358}{(G5719)} nor{G3761} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: (kjv)

======= Matthew 6:21 ============

Matthew 6:21 for where thy treasure is, there will thy heart be also.(asv)

Matthew 6:21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.(VN)

Matthieu 6:21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.(F)

Matthew 6:21 For{G1063} where{G3699} your{G5216} treasure{G2344} is{G2076}{(G5748)}, there{G1563} will{G2071} your{G5216} heart{G2588} be{G2071}{(G5704)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 6:21 For where your treasure is, there will your heart be also. (kjv)

======= Matthew 6:22 ============

Matthew 6:22 The lamp of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.(asv)

Matthew 6:22 Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng;(VN)

Matthieu 6:22 L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état, tout ton corps sera éclairé;(F)

Matthew 6:22 The light{G3088} of the body{G4983} is{G2076}{(G5748)} the eye{G3788}: if{G1437} therefore{G3767} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} single{G573}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of light{G5460}. (kjv-strongs#)

Mat 6:22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. (kjv)

======= Matthew 6:23 ============

Matthew 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness!(asv)

Matthew 6:23 nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!(VN)

Matthieu 6:23 mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres!(F)

Matthew 6:23 But{G1161} if{G1437} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} evil{G4190}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of darkness{G4652}. If{G1487} therefore{G3767} the light{G5457} that is{G2076}{(G5748)} in{G1722} thee{G4671} be darkness{G4655}, how great{G4214} is that darkness{G4655}! (kjv-strongs#)

Mat 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (kjv)

======= Matthew 6:24 ============

Matthew 6:24 No man can serve two masters; for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.(asv)

Matthew 6:24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.(VN)

Matthieu 6:24 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.(F)

Matthew 6:24 No man{G3762} can{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} two{G1417} masters{G2962}: for{G1063} either{G2228} he will hate{G3404}{(G5692)} the one{G1520}, and{G2532} love{G25}{(G5692)} the other{G2087}; or else{G2228} he will hold{G472}{(G5695)} to the one{G1520}, and{G2532} despise{G2706}{(G5692)} the other{G2087}. Ye cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} God{G2316} and{G2532} mammon{G3126}. (kjv-strongs#)

Mat 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. (kjv)

======= Matthew 6:25 ============

Matthew 6:25 Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the raiment?(asv)

Matthew 6:25 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?(VN)

Matthieu 6:25 ¶ C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement?(F)

Matthew 6:25 Therefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Take no{G3361} thought{G3309}{(G5720)} for your{G5216} life{G5590}, what{G5101} ye shall eat{G5315}{(G5632)}, or{G2532} what{G5101} ye shall drink{G4095}{(G5632)}; nor yet for{G3366} your{G5216} body{G4983}, what{G5101} ye shall put on{G1746}{(G5672)}. Is{G2076}{(G5748)} not{G3780} the life{G5590} more than{G4119} meat{G5160}, and{G2532} the body{G4983} than raiment{G1742}? (kjv-strongs#)

Mat 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? (kjv)

======= Matthew 6:26 ============

Matthew 6:26 Behold the birds of the heaven, that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; and your heavenly Father feedeth them. Are not ye of much more value then they?(asv)

Matthew 6:26 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?(VN)

Matthieu 6:26 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?(F)

Matthew 6:26 Behold{G1689}{(G5657)}{G1519} the fowls{G4071} of the air{G3772}: for{G3754} they sow{G4687}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they reap{G2325}{(G5719)}, nor{G3761} gather{G4863}{(G5719)} into{G1519} barns{G596}; yet{G2532} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} feedeth{G5142}{(G5719)} them{G846}. Are{G1308} ye{G5210} not{G3756} much{G3123} better than{G1308}{(G5719)} they{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? (kjv)

======= Matthew 6:27 ============

Matthew 6:27 And which of you by being anxious can add one cubit unto the measure of his life?(asv)

Matthew 6:27 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?(VN)

Matthieu 6:27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?(F)

Matthew 6:27 {G1161} Which{G1537}{G5101} of you{G5216} by taking thought{G3309}{(G5723)} can{G1410}{(G5736)} add{G4369}{(G5629)} one{G1520} cubit{G4083} unto{G1909} his{G846} stature{G2244}? (kjv-strongs#)

Mat 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? (kjv)

======= Matthew 6:28 ============

Matthew 6:28 And why are ye anxious concerning raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:(asv)

Matthew 6:28 Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;(VN)

Matthieu 6:28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent;(F)

Matthew 6:28 And{G2532} why{G5101} take ye thought{G3309}{(G5720)} for{G4012} raiment{G1742}? Consider{G2648}{(G5628)} the lilies{G2918} of the field{G68}, how{G4459} they grow{G837}{(G5719)}; they toil{G2872}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they spin{G3514}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: (kjv)

======= Matthew 6:29 ============

Matthew 6:29 yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.(asv)

Matthew 6:29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.(VN)

Matthieu 6:29 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.(F)

Matthew 6:29 And yet{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} even{G3761} Solomon{G4672} in{G1722} all{G3956} his{G846} glory{G1391} was{G4016} not{G3761} arrayed{G4016}{(G5639)} like{G5613} one{G1520} of these{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (kjv)

======= Matthew 6:30 ============

Matthew 6:30 But if God doth so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, [shall he] not much more [clothe] you, O ye of little faith?(asv)

Matthew 6:30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!(VN)

Matthieu 6:30 Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?(F)

Matthew 6:30 Wherefore{G1161}, if{G1487} God{G2316} so{G3779} clothe{G294}{(G5719)} the grass{G5528} of the field{G68}, which to day{G4594} is{G5607}{(G5752)}, and{G2532} to morrow{G839} is cast{G906}{(G5746)} into{G1519} the oven{G2823}, shall he not{G3756} much{G4183} more{G3123} clothe you{G5209}, O ye of little faith{G3640}? (kjv-strongs#)

Mat 6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? (kjv)

======= Matthew 6:31 ============

Matthew 6:31 Be not therefore anxious, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?(asv)

Matthew 6:31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?(VN)

Matthieu 6:31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus?(F)

Matthew 6:31 Therefore{G3767} take no{G3361} thought{G3309}{(G5661)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} shall we eat{G5315}{(G5632)}? or{G2228}, What{G5101} shall we drink{G4095}{(G5632)}? or{G2228}, Wherewithal{G5101} shall we be clothed{G4016}{(G5643)}? (kjv-strongs#)

Mat 6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? (kjv)

======= Matthew 6:32 ============

Matthew 6:32 For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.(asv)

Matthew 6:32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.(VN)

Matthieu 6:32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.(F)

Matthew 6:32 (For{G1063} after{G1934} all{G3956} these things{G5023} do the Gentiles{G1484} seek{G1934}{(G5719)}:) for{G1063} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye have need{G5535}{(G5719)} of all{G537} these things{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. (kjv)

======= Matthew 6:33 ============

Matthew 6:33 But seek ye first his kingdom, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.(asv)

Matthew 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.(VN)

Matthieu 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.(F)

Matthew 6:33 But{G1161} seek ye{G2212}{(G5720)} first{G4412} the kingdom{G932} of God{G2316}, and{G2532} his{G846} righteousness{G1343}; and{G2532} all{G3956} these things{G5023} shall be added{G4369}{(G5701)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (kjv)

======= Matthew 6:34 ============

Matthew 6:34 Be not therefore anxious for the morrow: for the morrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(asv)

Matthew 6:34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.(VN)

Matthieu 6:34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.(F)

Matthew 6:34 Take{G3309} therefore{G3767} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} for{G1519} the morrow{G839}: for{G1063} the morrow{G839} shall take thought{G3309}{(G5692)} for the things{G3588} of itself{G1438}. Sufficient{G713} unto the day{G2250} is the evil{G2549} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(kjv)

======= Matthew 7:1 ============

Matthew 7:1 Judge not, that ye be not judged.(asv)

Matthew 7:1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.(VN)

Matthieu 7:1 ¶ Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.(F)

Matthew 7:1 Judge{G2919}{(G5720)} not{G3361}, that{G3363} ye be{G2919} not{G3363} judged{G2919}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:1 Judge not, that ye be not judged. (kjv)

======= Matthew 7:2 ============

Matthew 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.(asv)

Matthew 7:2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.(VN)

Matthieu 7:2 Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.(F)

Matthew 7:2 For{G1722} with{G3739} what{G1063} judgment{G2917} ye judge{G2919}{(G5719)}, ye shall be judged{G2919}{(G5701)}: and{G2532} with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G488} to you{G5213} again{G488}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. (kjv)

======= Matthew 7:3 ============

Matthew 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?(asv)

Matthew 7:3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?(VN)

Matthieu 7:3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil?(F)

Matthew 7:3 And{G1161} why{G5101} beholdest{G991}{(G5719)} thou the mote{G2595} that is in{G1722} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}, but{G1161} considerest{G2657}{(G5719)} not{G3756} the beam{G1385} that is in{G1722} thine own{G4674} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:4 ============

Matthew 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye; and lo, the beam is in thine own eye?(asv)

Matthew 7:4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?(VN)

Matthieu 7:4 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien?(F)

Matthew 7:4 Or{G2228} how{G4459} wilt thou say{G2046}{(G5692)} to thy{G4675} brother{G80}, Let{G863}{(G5628)} me pull out{G1544}{(G5632)} the mote{G2595} out of{G575} thine{G4675} eye{G3788}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a beam{G1385} is in{G1722} thine own{G4675} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:5 ============

Matthew 7:5 Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.(asv)

Matthew 7:5 Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.(VN)

Matthieu 7:5 Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère.(F)

Matthew 7:5 Thou hypocrite{G5273}, first{G4412} cast out{G1544}{(G5628)} the beam{G1385} out of{G1537} thine own{G4675} eye{G3788}; and{G2532} then{G5119} shalt thou see clearly{G1227}{(G5692)} to cast out{G1544}{(G5629)} the mote{G2595} out of{G1537} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}. (kjv-strongs#)

Mat 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. (kjv)

======= Matthew 7:6 ============

Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before the swine, lest haply they trample them under their feet, and turn and rend you.(asv)

Matthew 7:6 Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi.(VN)

Matthieu 7:6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.(F)

Matthew 7:6 Give{G1325}{(G5632)} not{G3361} that which{G3588} is holy{G40} unto the dogs{G2965}, neither{G3366} cast{G906}{(G5632)} ye your{G5216} pearls{G3135} before{G1715} swine{G5519}, lest{G3379} they trample{G2662}{(G5661)} them{G846} under{G1722} their{G846} feet{G4228}, and{G2532} turn again{G4762}{(G5651)} and rend{G4486}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. (kjv)

======= Matthew 7:7 ============

Matthew 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:(asv)

Matthew 7:7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.(VN)

Matthieu 7:7 ¶ Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.(F)

Matthew 7:7 Ask{G154}{(G5720)}, and{G2532} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213}; seek{G2212}{(G5720)}, and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)}; knock{G2925}{(G5720)}, and{G2532} it shall be opened{G455}{(G5691)} unto you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: (kjv)

======= Matthew 7:8 ============

Matthew 7:8 for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.(asv)

Matthew 7:8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.(VN)

Matthieu 7:8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.(F)

Matthew 7:8 For{G1063} every one{G3956} that asketh{G154}{(G5723)} receiveth{G2983}{(G5719)}; and{G2532} he that seeketh{G2212}{(G5723)} findeth{G2147}{(G5719)}; and{G2532} to him that knocketh{G2925}{(G5723)} it shall be opened{G455}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (kjv)

======= Matthew 7:9 ============

Matthew 7:9 Or what man is there of you, who, if his son shall ask him for a loaf, will give him a stone;(asv)

Matthew 7:9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?(VN)

Matthieu 7:9 Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain?(F)

Matthew 7:9 Or{G2228} what{G5101} man{G444} is{G2076}{(G5748)} there of{G1537} you{G5216}, whom{G3739} if{G1437} his{G846} son{G5207} ask{G154}{(G5661)} bread{G740}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a stone{G3037}? (kjv-strongs#)

Mat 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? (kjv)

======= Matthew 7:10 ============

Matthew 7:10 or if he shall ask for a fish, will give him a serpent?(asv)

Matthew 7:10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?(VN)

Matthieu 7:10 Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?(F)

Matthew 7:10 Or{G2532} if{G1437} he ask{G154}{(G5661)} a fish{G2486}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a serpent{G3789}? (kjv-strongs#)

Mat 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? (kjv)

======= Matthew 7:11 ============

Matthew 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?(asv)

Matthew 7:11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?(VN)

Matthieu 7:11 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.(F)

Matthew 7:11 If{G1487} ye{G5210} then{G3767}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, know{G1492}{(G5758)} how to give{G1325}{(G5721)} good{G18} gifts{G1390} unto your{G5216} children{G5043}, how much{G4214} more{G3123} shall your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} give{G1325}{(G5692)} good things{G18} to them that ask{G154}{(G5723)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? (kjv)

======= Matthew 7:12 ============

Matthew 7:12 All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.(asv)

Matthew 7:12 Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.(VN)

Matthieu 7:12 ¶ Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.(F)

Matthew 7:12 Therefore{G3767} all things{G3956} whatsoever{G302}{G3745} ye would{G2309}{(G5725)} that{G2443} men{G444} should do{G4160}{(G5725)} to you{G5213}, do{G4160}{(G5720)} ye{G5210} even{G2532} so{G3779} to them{G846}: for{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 7:13 ============

Matthew 7:13 Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby.(asv)

Matthew 7:13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.(VN)

Matthieu 7:13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.(F)

Matthew 7:13 Enter ye in{G1525}{(G5628)} at{G1223} the strait{G4728} gate{G4439}: for{G3754} wide{G4116} is the gate{G4439}, and{G2532} broad{G2149} is the way{G3598}, that leadeth{G520}{(G5723)} to{G1519} destruction{G684}, and{G2532} many{G4183} there be{G1526}{(G5748)} which{G3588} go in{G1525}{(G5740)} thereat{G1223}{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: (kjv)

======= Matthew 7:14 ============

Matthew 7:14 For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth unto life, and few are they that find it.(asv)

Matthew 7:14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.(VN)

Matthieu 7:14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.(F)

Matthew 7:14 Because{G3754} strait{G4728} is the gate{G4439}, and{G2532} narrow{G2346}{(G5772)} is the way{G3598}, which{G3588} leadeth{G520}{(G5723)} unto{G1519} life{G2222}, and{G2532} few{G3641} there be{G1526}{(G5748)} that find{G2147}{(G5723)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. (kjv)

======= Matthew 7:15 ============

Matthew 7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.(asv)

Matthew 7:15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.(VN)

Matthieu 7:15 ¶ Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.(F)

Matthew 7:15 Beware{G1161}{G4337}{(G5720)} of{G575} false prophets{G5578}, which{G3748} come{G2064}{(G5736)} to{G4314} you{G5209} in{G1722} sheep's{G4263} clothing{G1742}, but{G1161} inwardly{G2081} they are{G1526}{(G5748)} ravening{G727} wolves{G3074}. (kjv-strongs#)

Mat 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. (kjv)

======= Matthew 7:16 ============

Matthew 7:16 By their fruits ye shall know them. Do [men] gather grapes of thorns, or figs of thistles?(asv)

Matthew 7:16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?(VN)

Matthieu 7:16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons?(F)

Matthew 7:16 Ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846} by{G575} their{G846} fruits{G2590}{G3385}. Do men gather{G4816}{(G5719)} grapes{G4718} of{G575} thorns{G173}, or{G2228} figs{G4810} of{G575} thistles{G5146}? (kjv-strongs#)

Mat 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? (kjv)

======= Matthew 7:17 ============

Matthew 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.(asv)

Matthew 7:17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.(VN)

Matthieu 7:17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.(F)

Matthew 7:17 Even so{G3779} every{G3956} good{G18} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} good{G2570} fruit{G2590}; but{G1161} a corrupt{G4550} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} evil{G4190} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. (kjv)

======= Matthew 7:18 ============

Matthew 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.(asv)

Matthew 7:18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.(VN)

Matthieu 7:18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.(F)

Matthew 7:18 A good{G18} tree{G1186} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} bring forth{G4160}{(G5721)} evil{G4190} fruit{G2590}, neither{G3761} can a corrupt{G4550} tree{G1186} bring forth{G4160}{(G5721)} good{G2570} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. (kjv)

======= Matthew 7:19 ============

Matthew 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Matthew 7:19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.(VN)

Matthieu 7:19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.(F)

Matthew 7:19 Every{G3956} tree{G1186} that bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 7:20 ============

Matthew 7:20 Therefore by their fruits ye shall know them.(asv)

Matthew 7:20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.(VN)

Matthieu 7:20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.(F)

Matthew 7:20 Wherefore{G686} by{G575} their{G846} fruits{G2590} ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them. (kjv)

======= Matthew 7:21 ============

Matthew 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 7:21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.(VN)

Matthieu 7:21 ¶ Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.(F)

Matthew 7:21 Not{G3756} every one{G3956} that saith{G3004}{(G5723)} unto me{G3427}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, shall enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}; but{G235} he that doeth{G4160}{(G5723)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 7:22 ============

Matthew 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works?(asv)

Matthew 7:22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?(VN)

Matthieu 7:22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?(F)

Matthew 7:22 Many{G4183} will say{G2046}{(G5692)} to me{G3427} in{G1722} that{G1565} day{G2250}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, have we{G4395} not{G3756} prophesied{G4395}{(G5656)} in thy{G4674} name{G3686}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} have cast out{G1544}{(G5627)} devils{G1140}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} done{G4160}{(G5656)} many{G4183} wonderful works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? (kjv)

======= Matthew 7:23 ============

Matthew 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.(asv)

Matthew 7:23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!(VN)

Matthieu 7:23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.(F)

Matthew 7:23 And{G2532} then{G5119} will I profess{G3670}{(G5692)} unto them{G846},{G3754} I never{G3763} knew{G1097}{(G5627)} you{G5209}: depart{G672}{(G5720)} from{G575} me{G1700}, ye that work{G2038}{(G5740)} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. (kjv)

======= Matthew 7:24 ============

Matthew 7:24 Every one therefore that heareth these words of mine, and doeth them, shall be likened unto a wise man, who built his house upon the rock:(asv)

Matthew 7:24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.(VN)

Matthieu 7:24 C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.(F)

Matthew 7:24 Therefore{G3767} whosoever{G3956}{G3748} heareth{G191}{(G5719)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5719)} them{G846}, I will liken{G3666}{(G5692)} him{G846} unto a wise{G5429} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} a rock{G4073}: (kjv-strongs#)

Mat 7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: (kjv)

======= Matthew 7:25 ============

Matthew 7:25 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and if fell not: for it was founded upon the rock.(asv)

Matthew 7:25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.(VN)

Matthieu 7:25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.(F)

Matthew 7:25 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4363}{(G5627)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)} not{G3756}: for{G1063} it was founded{G2311}{(G5718)} upon{G1909} a rock{G4073}. (kjv-strongs#)

Mat 7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock. (kjv)

======= Matthew 7:26 ============

Matthew 7:26 And every one that heareth these words of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, who built his house upon the sand:(asv)

Matthew 7:26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.(VN)

Matthieu 7:26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.(F)

Matthew 7:26 And{G2532} every one{G3956} that heareth{G191}{(G5723)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5723)} them{G846} not{G3361}, shall be likened{G3666}{(G5701)} unto a foolish{G3474} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} the sand{G285}: (kjv-strongs#)

Mat 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand: (kjv)

======= Matthew 7:27 ============

Matthew 7:27 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and smote upon that house; and it fell: and great was the fall thereof.(asv)

Matthew 7:27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.(VN)

Matthieu 7:27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.(F)

Matthew 7:27 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4350}{(G5656)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)}: and{G2532} great{G3173} was{G2258}{(G5713)} the fall{G4431} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it. (kjv)

======= Matthew 7:28 ============

Matthew 7:28 And it came to pass, when Jesus had finished these words, the multitudes were astonished at his teaching:(asv)

Matthew 7:28 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;(VN)

Matthieu 7:28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine;(F)

Matthew 7:28 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had ended{G4931}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, the people{G3793} were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: (kjv-strongs#)

Mat 7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine: (kjv)

======= Matthew 7:29 ============

Matthew 7:29 for he taught them as [one] having authority, and not as their scribes.(asv)

Matthew 7:29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.(VN)

Matthieu 7:29 car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.(F)

Matthew 7:29 For{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one having{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mat 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.(kjv)

======= Matthew 8:1 ============

Matthew 8:1 And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him.(asv)

Matthew 8:1 Khi Ðức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.(VN)

Matthieu 8:1 ¶ Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit.(F)

Matthew 8:1 When{G1161} he{G846} was come down{G2597}{(G5631)} from{G575} the mountain{G3735}, great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. (kjv)

======= Matthew 8:2 ============

Matthew 8:2 And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Matthew 8:2 Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.(VN)

Matthieu 8:2 Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.(F)

Matthew 8:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a leper{G3015} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, if{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Matthew 8:3 ============

Matthew 8:3 And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean. And straightway his leprosy was cleansed.(asv)

Matthew 8:3 Ðức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán cùng người rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.(VN)

Matthieu 8:3 Jésus étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre.(F)

Matthew 8:3 And{G2532} Jesus{G2424} put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. And{G2532} immediately{G2112} his{G846} leprosy{G3014} was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. (kjv)

======= Matthew 8:4 ============

Matthew 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Matthew 8:4 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.(VN)

Matthieu 8:4 Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage.(F)

Matthew 8:4 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}; but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} the gift{G1435} that{G3739} Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Matthew 8:5 ============

Matthew 8:5 And when he was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,(asv)

Matthew 8:5 Khi Ðức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài,(VN)

Matthieu 8:5 ¶ Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant(F)

Matthew 8:5 And{G1161} when{G1525} Jesus{G2424} was entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} Capernaum{G2584}, there came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a centurion{G1543}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, (kjv)

======= Matthew 8:6 ============

Matthew 8:6 and saying, Lord, my servant lieth in the house sick of the palsy, grievously tormented.(asv)

Matthew 8:6 mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm.(VN)

Matthieu 8:6 et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.(F)

Matthew 8:6 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, my{G3450} servant{G3816} lieth{G906}{(G5769)} at{G1722} home{G3614} sick of the palsy{G3885}, grievously{G1171} tormented{G928}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. (kjv)

======= Matthew 8:7 ============

Matthew 8:7 And he saith unto him, I will come and heal him.(asv)

Matthew 8:7 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.(VN)

Matthieu 8:7 Jésus lui dit: J'irai, et je le guérirai.(F)

Matthew 8:7 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I{G1473} will come{G2064}{(G5631)} and heal{G2323}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him. (kjv)

======= Matthew 8:8 ============

Matthew 8:8 And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof; but only say the word, and my servant shall be healed.(asv)

Matthew 8:8 Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.(VN)

Matthieu 8:8 Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri.(F)

Matthew 8:8 The centurion{G1543} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G5346}{(G5713)}, Lord{G2962}, I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} that{G2443} thou shouldest come{G1525}{(G5632)} under{G5259} my{G3450} roof{G4721}: but{G235} speak{G2036}{(G5628)} the word{G3056} only{G3440}, and{G2532} my{G3450} servant{G3816} shall be healed{G2390}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed. (kjv)

======= Matthew 8:9 ============

Matthew 8:9 For I also am a man under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.(asv)

Matthew 8:9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: hãy đi! thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.(VN)

Matthieu 8:9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l'un: Va! et il va; à l'autre: Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! et il le fait.(F)

Matthew 8:9 For{G1063}{G2532} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} a man{G444} under{G5259} authority{G1849}, having{G2192}{(G5723)} soldiers{G4757} under{G5259} me{G1683}: and{G2532} I say{G3004}{(G5719)} to this{G5129} man, Go{G4198}{(G5676)}, and{G2532} he goeth{G4198}{(G5736)}; and{G2532} to another{G243}, Come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)}; and{G2532} to my{G3450} servant{G1401}, Do{G4160}{(G5657)} this{G5124}, and{G2532} he doeth{G4160}{(G5719)} it. (kjv-strongs#)

Mat 8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it. (kjv)

======= Matthew 8:10 ============

Matthew 8:10 And when Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.(asv)

Matthew 8:10 Ðức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.(VN)

Matthieu 8:10 Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.(F)

Matthew 8:10 When{G1161} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} to them that followed{G190}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I have{G2147} not{G3761} found{G2147}{(G5627)} so great{G5118} faith{G4102}, no, not{G3761} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. (kjv)

======= Matthew 8:11 ============

Matthew 8:11 And I say unto you, that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven:(asv)

Matthew 8:11 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.(VN)

Matthieu 8:11 Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux.(F)

Matthew 8:11 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} shall come{G2240}{(G5692)} from{G575} the east{G395} and{G2532} west{G1424}, and{G2532} shall sit down{G347}{(G5701)} with{G3326} Abraham{G11}, and{G2532} Isaac{G2464}, and{G2532} Jacob{G2384}, in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 8:12 ============

Matthew 8:12 but the sons of the kingdom shall be cast forth into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 8:12 Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthieu 8:12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.(F)

Matthew 8:12 But{G1161} the children{G5207} of the kingdom{G932} shall be cast out{G1544}{(G5701)} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 8:13 ============

Matthew 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; as thou hast believed, [so] be it done unto thee. And the servant was healed in that hour.(asv)

Matthew 8:13 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.(VN)

Matthieu 8:13 Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri.(F)

Matthew 8:13 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto the centurion{G1543}, Go thy way{G5217}{(G5720)}; and{G2532} as{G5613} thou hast believed{G4100}{(G5656)}, so be it done{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671}. And{G2532} his{G846} servant{G3816} was healed{G2390}{(G5681)} in{G1722} the selfsame{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. (kjv)

======= Matthew 8:14 ============

Matthew 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick of a fever.(asv)

Matthew 8:14 Ðoạn, Ðức Chúa Jêsus vào nhà Phi -e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.(VN)

Matthieu 8:14 ¶ Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre.(F)

Matthew 8:14 And{G2532} when Jesus{G2424} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} Peter's{G4074} house{G3614}, he saw{G1492}{(G5627)} his{G846} wife's mother{G3994} laid{G906}{(G5772)}, and{G2532} sick of a fever{G4445}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever. (kjv)

======= Matthew 8:15 ============

Matthew 8:15 And he touched her hand, and the fever left her; and she arose, and ministered unto him.(asv)

Matthew 8:15 Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.(VN)

Matthieu 8:15 Il toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis elle se leva, et le servit.(F)

Matthew 8:15 And{G2532} he touched{G680}{(G5662)} her{G846} hand{G5495}, and{G2532} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}: and{G2532} she arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them. (kjv)

======= Matthew 8:16 ============

Matthew 8:16 And when even was come, they brought unto him many possessed with demons: and he cast out the spirits with a word, and healed all that were sick:(asv)

Matthew 8:16 Ðến chiều, người ta đem cho Ðức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh,(VN)

Matthieu 8:16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades,(F)

Matthew 8:16 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} many{G4183} that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}: and{G2532} he cast out{G1544}{(G5627)} the spirits{G4151} with his word{G3056}, and{G2532} healed{G2323}{(G5656)} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: (kjv-strongs#)

Mat 8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: (kjv)

======= Matthew 8:17 ============

Matthew 8:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying: Himself took our infirmities, and bare our diseases.(asv)

Matthew 8:17 vậy cho được ứng nghiệm lời của Ðấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.(VN)

Matthieu 8:17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.(F)

Matthew 8:17 That it might{G3704} be fulfilled{G4137}{(G5686)} which was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Himself{G846} took{G2983}{(G5627)} our{G2257} infirmities{G769}, and{G2532} bare{G941}{(G5656)} our sicknesses{G3554}. (kjv-strongs#)

Mat 8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses. (kjv)

======= Matthew 8:18 ============

Matthew 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.(asv)

Matthew 8:18 Vả, khi Ðức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.(VN)

Matthieu 8:18 ¶ Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord.(F)

Matthew 8:18 Now{G1161} when Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} great{G4183} multitudes{G3793} about{G4012} him{G846}, he gave commandment{G2753}{(G5656)} to depart{G565}{(G5629)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mat 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. (kjv)

======= Matthew 8:19 ============

Matthew 8:19 And there came a scribe, and said unto him, Teacher, I will follow thee whithersoever thou goest.(asv)

Matthew 8:19 Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.(VN)

Matthieu 8:19 Un scribe s'approcha, et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras.(F)

Matthew 8:19 And{G2532} a certain{G1520} scribe{G1122} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Master{G1320}, I will follow{G190}{(G5692)} thee{G4671} whithersoever{G1437}{G3699} thou goest{G565}{(G5741)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. (kjv)

======= Matthew 8:20 ============

Matthew 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven [have] nests; but the Son of man hath not where to lay his head.(asv)

Matthew 8:20 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.(VN)

Matthieu 8:20 Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.(F)

Matthew 8:20 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The foxes{G258} have{G2192}{(G5719)} holes{G5454}, and{G2532} the birds{G4071} of the air{G3772} have nests{G2682}; but{G1161} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756} where{G4226} to lay{G2827}{(G5725)} his head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. (kjv)

======= Matthew 8:21 ============

Matthew 8:21 And another of the disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.(asv)

Matthew 8:21 Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.(VN)

Matthieu 8:21 Un autre, d'entre les disciples, lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.(F)

Matthew 8:21 And{G1161} another{G2087} of his{G846} disciples{G3101} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Lord{G2962}, suffer{G2010}{(G5657)} me{G3427} first{G4412} to go{G565}{(G5629)} and{G2532} bury{G2290}{(G5658)} my{G3450} father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. (kjv)

======= Matthew 8:22 ============

Matthew 8:22 But Jesus saith unto him, Follow me; and leave the dead to bury their own dead.(asv)

Matthew 8:22 Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.(VN)

Matthieu 8:22 Mais Jésus lui répondit: Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts.(F)

Matthew 8:22 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}; and{G2532} let{G863}{(G5628)} the dead{G3498} bury{G2290}{(G5658)} their{G1438} dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead. (kjv)

======= Matthew 8:23 ============

Matthew 8:23 And when he was entered into a boat, his disciples followed him.(asv)

Matthew 8:23 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài.(VN)

Matthieu 8:23 ¶ Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent.(F)

Matthew 8:23 And{G2532} when he{G846} was entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, his{G846} disciples{G3101} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him. (kjv)

======= Matthew 8:24 ============

Matthew 8:24 And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the boat was covered with the waves: but he was asleep.(asv)

Matthew 8:24 Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ.(VN)

Matthieu 8:24 Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait.(F)

Matthew 8:24 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there arose{G1096}{(G5633)} a great{G3173} tempest{G4578} in{G1722} the sea{G2281}, insomuch that{G5620} the ship{G4143} was covered{G2572}{(G5745)} with{G5259} the waves{G2949}: but{G1161} he{G846} was asleep{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep. (kjv)

======= Matthew 8:25 ============

Matthew 8:25 And they came to him, and awoke him, saying, Save, Lord; we perish.(asv)

Matthew 8:25 Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!(VN)

Matthieu 8:25 Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons!(F)

Matthew 8:25 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} to him, and awoke{G1453}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} us{G2248}: we perish{G622}{(G5731)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish. (kjv)

======= Matthew 8:26 ============

Matthew 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.(asv)

Matthew 8:26 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.(VN)

Matthieu 8:26 Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme.(F)

Matthew 8:26 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} fearful{G1169}, O ye of little faith{G3640}? Then{G5119} he arose{G1453}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281}; and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mat 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm. (kjv)

======= Matthew 8:27 ============

Matthew 8:27 And the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him?(asv)

Matthew 8:27 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?(VN)

Matthieu 8:27 Ces hommes furent saisis d'étonnement: Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer?(F)

Matthew 8:27 But{G1161} the men{G444} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What manner of man{G4217} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}! (kjv-strongs#)

Mat 8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! (kjv)

======= Matthew 8:28 ============

Matthew 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gadarenes, there met him two possessed with demons, coming forth out of the tombs, exceeding fierce, so that no man could pass by that way.(asv)

Matthew 8:28 Ðức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó.(VN)

Matthieu 8:28 ¶ Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là.(F)

Matthew 8:28 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008} into{G1519} the country{G5561} of the Gergesenes{G1086}, there met{G5221}{(G5656)} him{G846} two{G1417} possessed with devils{G1139}{(G5740)}, coming{G1831}{(G5740)} out of{G1537} the tombs{G3419}, exceeding{G3029} fierce{G5467}, so that{G5620} no{G3361} man{G5100} might{G2480}{(G5721)} pass{G3928}{(G5629)} by{G1223} that{G1565} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. (kjv)

======= Matthew 8:29 ============

Matthew 8:29 And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?(asv)

Matthew 8:29 Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?(VN)

Matthieu 8:29 Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps?(F)

Matthew 8:29 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} have we{G2254} to do with{G2532} thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of God{G2316}? art thou come{G2064}{(G5627)} hither{G5602} to torment{G928}{(G5658)} us{G2248} before{G4253} the time{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? (kjv)

======= Matthew 8:30 ============

Matthew 8:30 Now there was afar off from them a herd of many swine feeding.(asv)

Matthew 8:30 Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn.(VN)

Matthieu 8:30 Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient.(F)

Matthew 8:30 And{G1161} there was{G2258}{(G5713)} a good way off{G3112} from{G575} them{G846} an herd{G34} of many{G4183} swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. (kjv)

======= Matthew 8:31 ============

Matthew 8:31 And the demons besought him, saying, If thou cast us out, send us away into the herd of swine.(asv)

Matthew 8:31 Các quỉ xin Ðức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.(VN)

Matthieu 8:31 Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux.(F)

Matthew 8:31 So{G1161} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1487} thou cast{G1544} us{G2248} out{G1544}{(G5719)}, suffer{G2010}{(G5657)} us{G2254} to go away{G565}{(G5629)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mat 8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. (kjv)

======= Matthew 8:32 ============

Matthew 8:32 And he said unto them, Go. And they came out, and went into the swine: and behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, and perished in the waters.(asv)

Matthew 8:32 Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.(VN)

Matthieu 8:32 Il leur dit: Allez! Ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux.(F)

Matthew 8:32 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)}. And{G1161} when they were come out{G1831}{(G5631)}, they went{G565}{(G5627)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}: and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} herd{G34} of swine{G5519} ran violently{G3729}{(G5656)} down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} perished{G599}{(G5627)} in{G1722} the waters{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. (kjv)

======= Matthew 8:33 ============

Matthew 8:33 And they that fed them fled, and went away into the city, and told everything, and what was befallen to them that were possessed with demons.(asv)

Matthew 8:33 Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa.(VN)

Matthieu 8:33 Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques.(F)

Matthew 8:33 And{G1161} they that kept{G1006}{(G5723)} them fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} went their ways{G565}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and told{G518}{(G5656)} every thing{G3956}, and{G2532} what was befallen to the possessed of the devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils. (kjv)

======= Matthew 8:34 ============

Matthew 8:34 And behold, all the city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought [him] that he would depart from their borders.(asv)

Matthew 8:34 Cả thành liền ra đón Ðức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi khỏi xứ mình.(VN)

Matthieu 8:34 Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus; et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire.(F)

Matthew 8:34 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} city{G4172} came out{G1831}{(G5627)} to{G1519} meet{G4877} Jesus{G2424}: and{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they besought{G3870}{(G5656)} him that{G3704} he would depart{G3327}{(G5632)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mat 8:34 And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.(kjv)

======= Matthew 9:1 ============

Matthew 9:1 And he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.(asv)

Matthew 9:1 Ðức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.(VN)

Matthieu 9:1 ¶ Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville.(F)

Matthew 9:1 And{G2532} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and passed over{G1276}{(G5656)}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G2398} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. (kjv)

======= Matthew 9:2 ============

Matthew 9:2 And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer; thy sins are forgiven.(asv)

Matthew 9:2 Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin của các ngươi đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.(VN)

Matthieu 9:2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.(F)

Matthew 9:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5707)} to him{G846} a man sick of the palsy{G3885}, lying{G906}{(G5772)} on{G1909} a bed{G2825}: and{G2532} Jesus{G2424} seeing{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102} said{G2036}{(G5627)} unto the sick of the palsy{G3885}; Son{G5043}, be of good cheer{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Matthew 9:3 ============

Matthew 9:3 And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.(asv)

Matthew 9:3 Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.(VN)

Matthieu 9:3 Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans d'eux: Cet homme blasphème.(F)

Matthew 9:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, certain{G5100} of the scribes{G1122} said{G2036}{(G5627)} within{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} man blasphemeth{G987}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. (kjv)

======= Matthew 9:4 ============

Matthew 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?(asv)

Matthew 9:4 Song Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhơn sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?(VN)

Matthieu 9:4 Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos coeurs?(F)

Matthew 9:4 And{G2532} Jesus{G2424} knowing{G1492}{(G5631)} their{G846} thoughts{G1761} said{G2036}{(G5627)}, Wherefore{G2444} think{G1760}{(G5736)} ye{G5210} evil{G4190} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mat 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts? (kjv)

======= Matthew 9:5 ============

Matthew 9:5 For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?(asv)

Matthew 9:5 Trong hai lời nầy: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn(VN)

Matthieu 9:5 Car, lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, et marche?(F)

Matthew 9:5 For{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} easier{G2123}, to say{G2036}{(G5629)}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mat 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk? (kjv)

======= Matthew 9:6 ============

Matthew 9:6 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (then saith he to the sick of the palsy), Arise, and take up thy bed, and go up unto thy house.(asv)

Matthew 9:6 Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.(VN)

Matthieu 9:6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.(F)

Matthew 9:6 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) Arise{G1453}{(G5685)}, take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2825}, and{G2532} go{G5217}{(G5720)} unto{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house. (kjv)

======= Matthew 9:7 ============

Matthew 9:7 And he arose, and departed to his house.(asv)

Matthew 9:7 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình.(VN)

Matthieu 9:7 Et il se leva, et s'en alla dans sa maison.(F)

Matthew 9:7 And{G2532} he arose{G1453}{(G5685)}, and departed{G565}{(G5627)} to{G1519} his{G846} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:7 And he arose, and departed to his house. (kjv)

======= Matthew 9:8 ============

Matthew 9:8 But when the multitudes saw it, they were afraid, and glorified God, who had given such authority unto men.(asv)

Matthew 9:8 Ðoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Ðức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.(VN)

Matthieu 9:8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir.(F)

Matthew 9:8 But{G1161} when the multitudes{G3793} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5656)} God{G2316}, which{G3588} had given{G1325}{(G5631)} such{G5108} power{G1849} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 9:8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men. (kjv)

======= Matthew 9:9 ============

Matthew 9:9 And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.(asv)

Matthew 9:9 Ðức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi -ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.(VN)

Matthieu 9:9 ¶ De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit.(F)

Matthew 9:9 And as{G2532} Jesus{G2424} passed forth{G3855}{(G5723)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} a man{G444}, named{G3004}{(G5746)} Matthew{G3156}, sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}: and{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. (kjv)

======= Matthew 9:10 ============

Matthew 9:10 And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.(asv)

Matthew 9:10 Vả, đương khi Ðức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi -ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài.(VN)

Matthieu 9:10 Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples.(F)

Matthew 9:10 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as Jesus{G2424} sat at meat{G345}{(G5740)} in{G1722} the house{G3614},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} came{G2064}{(G5631)} and sat down{G4873}{(G5711)} with him{G846} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:11 ============

Matthew 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Teacher with the publicans and sinners?(asv)

Matthew 9:11 Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?(VN)

Matthieu 9:11 Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie?(F)

Matthew 9:11 And{G2532} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, Why{G1302} eateth{G2068}{(G5719)} your{G5216} Master{G1320} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mat 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners? (kjv)

======= Matthew 9:12 ============

Matthew 9:12 But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.(asv)

Matthew 9:12 Ðức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh.(VN)

Matthieu 9:12 Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.(F)

Matthew 9:12 But{G1161} when Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} that, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They that be{G2192}{(G5719)} whole{G2480}{(G5723)} need{G5532} not{G3756} a physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}. (kjv-strongs#)

Mat 9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. (kjv)

======= Matthew 9:13 ============

Matthew 9:13 But go ye and learn what [this] meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Matthew 9:13 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.(VN)

Matthieu 9:13 Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.(F)

Matthew 9:13 But{G1161} go ye{G4198}{(G5679)} and learn{G3129}{(G5628)} what{G5101} that meaneth{G2076}{(G5748)}, I will{G2309}{(G5719)} have mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}: for{G1063} I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mat 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Matthew 9:14 ============

Matthew 9:14 Then come to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?(asv)

Matthew 9:14 Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Ðức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?(VN)

Matthieu 9:14 ¶ Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point?(F)

Matthew 9:14 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to him{G846} the disciples{G3101} of John{G2491}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G1302} do we{G2249} and{G2532} the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)} oft{G4183}, but{G1161} thy{G4675} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Matthew 9:15 ============

Matthew 9:15 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast.(asv)

Matthew 9:15 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn.(VN)

Matthieu 9:15 Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront.(F)

Matthew 9:15 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Can{G3361}{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} mourn{G3996}{(G5721)}, as long as{G1909}{G3745} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? but{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. (kjv)

======= Matthew 9:16 ============

Matthew 9:16 And no man putteth a piece of undressed cloth upon an old garment; for that which should fill it up taketh from the garment, and a worse rent is made.(asv)

Matthew 9:16 Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chẳng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn.(VN)

Matthieu 9:16 Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit; car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire.(F)

Matthew 9:16 {G1161} No man{G3762} putteth{G1911}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} unto{G1909} an old{G3820} garment{G2440}, for{G1063} that which is put in to fill it up{G4138} taketh{G142}{(G5719)}{G846} from{G575} the garment{G2440}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mat 9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. (kjv)

======= Matthew 9:17 ============

Matthew 9:17 Neither do [men] put new wine into old wine-skins: else the skins burst, and the wine is spilled, and the skins perish: but they put new wine into fresh wine-skins, and both are preserved.(asv)

Matthew 9:17 Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.(VN)

Matthieu 9:17 On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent.(F)

Matthew 9:17 Neither{G3761} do men put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the bottles{G779} break{G4486}{(G5743)}, and{G2532} the wine{G3631} runneth out{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} perish{G622}{(G5698)}: but{G235} they put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}, and{G2532} both{G297} are preserved{G4933}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved. (kjv)

======= Matthew 9:18 ============

Matthew 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.(asv)

Matthew 9:18 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống.(VN)

Matthieu 9:18 ¶ Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit: Ma fille est morte il y a un instant; mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra.(F)

Matthew 9:18 While he{G846} spake{G2980}{(G5723)} these things{G5023} unto them{G846}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a certain{G1520} ruler{G758}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} daughter{G2364} is even now{G737} dead{G5053}{(G5656)}: but{G235} come{G2064}{(G5631)} and lay{G2007}{(G5628)} thy{G4675} hand{G5495} upon{G1909} her{G846}, and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live. (kjv)

======= Matthew 9:19 ============

Matthew 9:19 And Jesus arose, and followed him, and [so did] his disciples.(asv)

Matthew 9:19 Ðức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.(VN)

Matthieu 9:19 Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples.(F)

Matthew 9:19 And{G2532} Jesus{G2424} arose{G1453}{(G5685)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} so did his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:20 ============

Matthew 9:20 And behold, a woman, who had an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the border of his garment:(asv)

Matthew 9:20 Nầy, có một người đờn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ đến trôn áo Ngài.(VN)

Matthieu 9:20 Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement.(F)

Matthew 9:20 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135}, which was diseased with an issue of blood{G131}{(G5723)} twelve{G1427} years{G2094}, came{G4334}{(G5631)} behind{G3693} him, and touched{G680}{(G5662)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: (kjv-strongs#)

Mat 9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: (kjv)

======= Matthew 9:21 ============

Matthew 9:21 for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.(asv)

Matthew 9:21 Vì người đờn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.(VN)

Matthieu 9:21 Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie.(F)

Matthew 9:21 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)} within{G1722} herself{G1438}, If{G1437} I may{G680} but{G3440} touch{G680}{(G5672)} his{G846} garment{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. (kjv)

======= Matthew 9:22 ============

Matthew 9:22 But Jesus turning and seeing her said, Daughter, be of good cheer; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.(asv)

Matthew 9:22 Ðức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đờn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đờn bà lành bịnh.(VN)

Matthieu 9:22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même.(F)

Matthew 9:22 But{G1161} Jesus{G2424} turned him about{G1994}{(G5651)}, and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} her{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, Daughter{G2364}, be of good comfort{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}. And{G2532} the woman{G1135} was made whole{G4982}{(G5681)} from{G575} that{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. (kjv)

======= Matthew 9:23 ============

Matthew 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute-players, and the crowd making a tumult,(asv)

Matthew 9:23 Khi Ðức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm,(VN)

Matthieu 9:23 Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante,(F)

Matthew 9:23 And{G2532} when Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the ruler's{G758} house{G3614}, and{G2532} saw{G1492}{(G5631)} the minstrels{G834} and{G2532} the people{G3793} making a noise{G2350}{(G5746)}, (kjv-strongs#)

Mat 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, (kjv)

======= Matthew 9:24 ============

Matthew 9:24 he said, Give place: for the damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.(asv)

Matthew 9:24 thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài.(VN)

Matthieu 9:24 il leur dit: Retirez-vous; car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui.(F)

Matthew 9:24 He said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Give place{G402}{(G5720)}: for{G1063} the maid{G2877} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. (kjv)

======= Matthew 9:25 ============

Matthew 9:25 But when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand; and the damsel arose.(asv)

Matthew 9:25 Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.(VN)

Matthieu 9:25 Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva.(F)

Matthew 9:25 But{G1161} when{G3753} the people{G3793} were put forth{G1544}{(G5681)}, he went in{G1525}{(G5631)}, and took{G2902}{(G5656)} her{G846} by the hand{G5495}, and{G2532} the maid{G2877} arose{G1453}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose. (kjv)

======= Matthew 9:26 ============

Matthew 9:26 And the fame hereof went forth into all that land.(asv)

Matthew 9:26 Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.(VN)

Matthieu 9:26 Le bruit s'en répandit dans toute la contrée.(F)

Matthew 9:26 And{G2532} the fame{G5345} hereof{G3778} went abroad{G1831}{(G5627)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:26 And the fame hereof went abroad into all that land. (kjv)

======= Matthew 9:27 ============

Matthew 9:27 And as Jesus passed by from thence, two blind men followed him, crying out, and saying, Have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 9:27 Ðức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Ða-vít, xin thương chúng tôi cùng!(VN)

Matthieu 9:27 ¶ Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient: Aie pitié de nous, Fils de David!(F)

Matthew 9:27 And{G2532} when Jesus{G2424} departed{G3855}{(G5723)} thence{G1564}, two{G1417} blind men{G5185} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou Son{G5207} of David{G1138}, have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}. (kjv-strongs#)

Mat 9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us. (kjv)

======= Matthew 9:28 ============

Matthew 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They say unto him, Yea, Lord.(asv)

Matthew 9:28 Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được đều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được.(VN)

Matthieu 9:28 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils.(F)

Matthew 9:28 And{G1161} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, the blind men{G5185} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}: and{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Believe ye{G4100}{(G5720)} that{G3754} I am able{G1410}{(G5736)} to do{G4160}{(G5658)} this{G5124}? They said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 9:29 ============

Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it done unto you.(asv)

Matthew 9:29 Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.(VN)

Matthieu 9:29 Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi.(F)

Matthew 9:29 Then{G5119} touched he{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}, saying{G3004}{(G5723)}, According{G2596} to your{G5216} faith{G4102} be it{G1096}{(G5676)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. (kjv)

======= Matthew 9:30 ============

Matthew 9:30 And their eyes were opened. And Jesus strictly charged them, saying, See that no man know it.(asv)

Matthew 9:30 Mắt hai người liền mở. Ðức Chúa Jêsus lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy.(VN)

Matthieu 9:30 Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: Prenez garde que personne ne le sache.(F)

Matthew 9:30 And{G2532} their{G846} eyes{G3788} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} Jesus{G2424} straitly charged{G1690}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, See{G3708}{(G5720)} that no man{G3367} know{G1097}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. (kjv)

======= Matthew 9:31 ============

Matthew 9:31 But they went forth, and spread abroad his fame in all that land.(asv)

Matthew 9:31 Song lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ.(VN)

Matthieu 9:31 Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays.(F)

Matthew 9:31 But{G1161} they, when they were departed{G1831}{(G5631)}, spread abroad{G1310} his{G846} fame{G1310}{(G5656)} in{G1722} all{G3650} that{G1565} country{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. (kjv)

======= Matthew 9:32 ============

Matthew 9:32 And as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.(asv)

Matthew 9:32 Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám.(VN)

Matthieu 9:32 Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet.(F)

Matthew 9:32 As{G1161} they{G846} went out{G1831}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5656)} to him{G846} a dumb{G2974} man{G444} possessed with a devil{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. (kjv)

======= Matthew 9:33 ============

Matthew 9:33 And when the demon was cast out, the dumb man spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.(asv)

Matthew 9:33 Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Ðoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthieu 9:33 Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait: Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël.(F)

Matthew 9:33 And{G2532} when the devil{G1140} was cast out{G1544}{(G5685)}, the dumb{G2974} spake{G2980}{(G5656)}: and{G2532} the multitudes{G3793} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} It was never{G3763} so{G3779} seen{G5316}{(G5648)} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel. (kjv)

======= Matthew 9:34 ============

Matthew 9:34 But the Pharisees said, By the prince of the demons casteth he out demons.(asv)

Matthew 9:34 Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.(VN)

Matthieu 9:34 Mais les pharisiens dirent: C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons.(F)

Matthew 9:34 But{G1161} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)}, He casteth out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} through{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 9:35 ============

Matthew 9:35 And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Matthew 9:35 Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Ðức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh.(VN)

Matthieu 9:35 ¶ Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité.(F)

Matthew 9:35 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3956} the cities{G4172} and{G2532} villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} every{G3956} sickness{G3554} and{G2532} every{G3956} disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. (kjv)

======= Matthew 9:36 ============

Matthew 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd.(asv)

Matthew 9:36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.(VN)

Matthieu 9:36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.(F)

Matthew 9:36 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he was moved with compassion{G4697}{(G5675)} on{G4012} them{G846}, because{G3754} they fainted{G2258}{(G5713)}{G1590}{(G5772)}, and{G2532} were scattered abroad{G4496}{(G5772)}, as{G5616} sheep{G4263} having{G2192}{(G5723)} no{G3361} shepherd{G4166}. (kjv-strongs#)

Mat 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. (kjv)

======= Matthew 9:37 ============

Matthew 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few.(asv)

Matthew 9:37 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.(VN)

Matthieu 9:37 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.(F)

Matthew 9:37 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he unto his{G846} disciples{G3101}, The harvest{G2326} truly{G3303} is plenteous{G4183}, but{G1161} the labourers{G2040} are few{G3641}; (kjv-strongs#)

Mat 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; (kjv)

======= Matthew 9:38 ============

Matthew 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.(asv)

Matthew 9:38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.(VN)

Matthieu 9:38 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.(F)

Matthew 9:38 Pray ye{G1189}{(G5676)} therefore{G3767} the Lord{G2962} of the harvest{G2326}, that{G3704} he will send forth{G1544}{(G5632)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} harvest{G2326}. (kjv-strongs#)

Mat 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.(kjv)

======= Matthew 10:1 ============

Matthew 10:1 And he called unto him his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Matthew 10:1 Ðức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.(VN)

Matthieu 10:1 ¶ Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité.(F)

Matthew 10:1 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} unto him his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he gave{G1325}{(G5656)} them{G846} power{G1849} against unclean{G169} spirits{G4151}, to{G5620} cast{G1544} them{G846} out{G1544}{(G5721)}, and{G2532} to heal{G2323}{(G5721)} all manner{G3956} of sickness{G3554} and{G2532} all manner{G3956} of disease{G3119}. (kjv-strongs#)

Mat 10:1 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. (kjv)

======= Matthew 10:2 ============

Matthew 10:2 Now the names of the twelve apostles are these: The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the [son] of Zebedee, and John his brother;(asv)

Matthew 10:2 Tên mười hai sứ đồ như sau nầy: Sứ đồ thứ nhứt là Si-môn, cũng gọi là Phi -e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ;(VN)

Matthieu 10:2 Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère;(F)

Matthew 10:2 Now{G1161} the names{G3686} of the twelve{G1427} apostles{G652} are{G2076}{(G5748)} these{G5023}; The first{G4413}, Simon{G4613}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}; James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; (kjv)

======= Matthew 10:3 ============

Matthew 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus;(asv)

Matthew 10:3 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi -ơ là người thâu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Tha-đê;(VN)

Matthieu 10:3 Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée;(F)

Matthew 10:3 Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}; Thomas{G2381}, and{G2532} Matthew{G3156} the publican{G5057}; James{G2385} the son of{G3588} Alphaeus{G256}, and{G2532} Lebbaeus{G3002}, whose surname was{G1941}{(G5685)} Thaddaeus{G2280}; (kjv-strongs#)

Mat 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; (kjv)

======= Matthew 10:4 ============

Matthew 10:4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.(asv)

Matthew 10:4 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthieu 10:4 Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus.(F)

Matthew 10:4 Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, and{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, who{G3588} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5631)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. (kjv)

======= Matthew 10:5 ============

Matthew 10:5 These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into [any] way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans:(asv)

Matthew 10:5 Ấy đó là mười hai sứ đồ Ðức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Ðừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;(VN)

Matthieu 10:5 ¶ Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains;(F)

Matthew 10:5 These{G5128} twelve{G1427} Jesus{G2424} sent forth{G649}{(G5656)}, and commanded{G3853}{(G5660)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Go{G565}{(G5632)} not{G3361} into{G1519} the way{G3598} of the Gentiles{G1484}, and{G2532} into{G1519} any city{G4172} of the Samaritans{G4541} enter ye{G1525}{(G5632)} not{G3361}: (kjv-strongs#)

Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: (kjv)

======= Matthew 10:6 ============

Matthew 10:6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Matthew 10:6 song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthieu 10:6 allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.(F)

Matthew 10:6 But{G1161} go{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to{G4314} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 10:7 ============

Matthew 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 10:7 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.(VN)

Matthieu 10:7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.(F)

Matthew 10:7 And{G1161} as ye go{G4198}{(G5740)}, preach{G2784}{(G5720)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 10:8 ============

Matthew 10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons: freely ye received, freely give.(asv)

Matthew 10:8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.(VN)

Matthieu 10:8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.(F)

Matthew 10:8 Heal{G2323}{(G5720)} the sick{G770}{(G5723)}, cleanse{G2511}{(G5720)} the lepers{G3015}, raise{G1453}{(G5720)} the dead{G3498}, cast out{G1544}{(G5720)} devils{G1140}: freely{G1432} ye have received{G2983}{(G5627)}, freely{G1432} give{G1325}{(G5628)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give. (kjv)

======= Matthew 10:9 ============

Matthew 10:9 Get you no gold, nor silver, nor brass in your purses;(asv)

Matthew 10:9 Ðừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi;(VN)

Matthieu 10:9 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures;(F)

Matthew 10:9 Provide{G2932}{(G5667)} neither{G3361} gold{G5557}, nor{G3366} silver{G696}, nor{G3366} brass{G5475} in{G1519} your{G5216} purses{G2223}, (kjv-strongs#)

Mat 10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, (kjv)

======= Matthew 10:10 ============

Matthew 10:10 no wallet for [your] journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.(asv)

Matthew 10:10 cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn.(VN)

Matthieu 10:10 ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car l'ouvrier mérite sa nourriture.(F)

Matthew 10:10 Nor{G3361} scrip{G4082} for{G1519} your journey{G3598}, neither{G3366} two{G1417} coats{G5509}, neither{G3366} shoes{G5266}, nor{G3366} yet staves{G4464}: for{G1063} the workman{G2040} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514} of his{G846} meat{G5160}. (kjv-strongs#)

Mat 10:10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat. (kjv)

======= Matthew 10:11 ============

Matthew 10:11 And into whatsoever city or village ye shall enter, search out who in it is worthy; and there abide till ye go forth.(asv)

Matthew 10:11 Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi.(VN)

Matthieu 10:11 Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir; et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez.(F)

Matthew 10:11 And{G1161} into{G1519} whatsoever{G302}{G3739} city{G4172} or{G2228} town{G2968} ye shall enter{G1525}{(G5632)}, enquire{G1833}{(G5657)} who{G5101} in{G1722} it{G846} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514}; and there{G2546} abide{G3306}{(G5657)} till{G302}{G2193} ye go thence{G1831}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence. (kjv)

======= Matthew 10:12 ============

Matthew 10:12 And as ye enter into the house, salute it.(asv)

Matthew 10:12 Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy;(VN)

Matthieu 10:12 En entrant dans la maison, saluez-la;(F)

Matthew 10:12 And{G1161} when ye come{G1525}{(G5740)} into{G1519} an house{G3614}, salute{G782}{(G5663)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:12 And when ye come into an house, salute it. (kjv)

======= Matthew 10:13 ============

Matthew 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.(asv)

Matthew 10:13 nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi.(VN)

Matthieu 10:13 et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle; mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous.(F)

Matthew 10:13 And{G2532} if{G1437}{G3303} the house{G3614} be{G5600}{(G5753)} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} come{G2064}{(G5628)} upon{G1909} it{G846}: but{G1161} if{G3362} it be{G5600}{(G5753)} not{G3362} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} return{G1994}{(G5649)} to{G4314} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you. (kjv)

======= Matthew 10:14 ============

Matthew 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, as ye go forth out of that house or that city, shake off the dust of your feet.(asv)

Matthew 10:14 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chơn các ngươi.(VN)

Matthieu 10:14 Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds.(F)

Matthew 10:14 And{G2532} whosoever{G3739} shall{G1209} not{G3362} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} your{G5216} words{G3056}, when ye depart out{G1831}{(G5740)} of that{G1565} house{G3614} or{G2228} city{G4172}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G2868} of your{G5216} feet{G4228}. (kjv-strongs#)

Mat 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. (kjv)

======= Matthew 10:15 ============

Matthew 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.(asv)

Matthew 10:15 Quả thật, ta nói cùng các người, đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.(VN)

Matthieu 10:15 Je vous le dis en vérité: au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.(F)

Matthew 10:15 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} and{G2532} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Matthew 10:16 ============

Matthew 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.(asv)

Matthew 10:16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.(VN)

Matthieu 10:16 ¶ Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.(F)

Matthew 10:16 Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649} you{G5209} forth{G649}{(G5719)} as{G5613} sheep{G4263} in{G1722} the midst{G3319} of wolves{G3074}: be ye{G1096}{(G5737)} therefore{G3767} wise{G5429} as{G5613} serpents{G3789}, and{G2532} harmless{G185} as{G5613} doves{G4058}. (kjv-strongs#)

Mat 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. (kjv)

======= Matthew 10:17 ============

Matthew 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;(asv)

Matthew 10:17 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội;(VN)

Matthieu 10:17 Mettez-vous en garde contre les hommes; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues;(F)

Matthew 10:17 But{G1161} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} men{G444}: for{G1063} they will deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} the councils{G4892}, and{G2532} they will scourge{G3146}{(G5692)} you{G5209} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}; (kjv-strongs#)

Mat 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues; (kjv)

======= Matthew 10:18 ============

Matthew 10:18 yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.(asv)

Matthew 10:18 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại.(VN)

Matthieu 10:18 vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens.(F)

Matthew 10:18 And{G2532} ye shall be brought{G71}{(G5701)} before{G1909} governors{G2232} and{G2532}{G1161} kings{G935} for my{G1752} sake{G1700}, for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846} and{G2532} the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 10:19 ============

Matthew 10:19 But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.(asv)

Matthew 10:19 Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó.(VN)

Matthieu 10:19 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même;(F)

Matthew 10:19 But{G1161} when{G3752} they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5725)}, take{G3309} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} how{G4459} or{G2228} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5661)}: for{G1063} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213} in{G1722} that same{G1565} hour{G5610} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. (kjv)

======= Matthew 10:20 ============

Matthew 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you.(asv)

Matthew 10:20 Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.(VN)

Matthieu 10:20 car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.(F)

Matthew 10:20 For{G1063} it is{G2075}{(G5748)} not{G3756} ye{G5210} that speak{G2980}{(G5723)}, but{G235} the Spirit{G4151} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} speaketh{G2980}{(G5723)} in{G1722} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. (kjv)

======= Matthew 10:21 ============

Matthew 10:21 And brother shall deliver up brother to death, and the father his child: and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.(asv)

Matthew 10:21 Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi.(VN)

Matthieu 10:21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir.(F)

Matthew 10:21 And{G1161} the brother{G80} shall deliver up{G3860}{(G5692)} the brother{G80} to{G1519} death{G2288}, and{G2532} the father{G3962} the child{G5043}: and{G2532} the children{G5043} shall rise up{G1881}{(G5695)} against{G1909} their parents{G1118}, and{G2532} cause{G2289} them{G846} to be put to death{G2289}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. (kjv)

======= Matthew 10:22 ============

Matthew 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Matthew 10:22 Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.(VN)

Matthieu 10:22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.(F)

Matthew 10:22 And{G2532} ye shall{G2071}{(G5704)} be hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} men for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}: but{G1161} he that{G3778} endureth{G5278}{(G5660)} to{G1519} the end{G5056} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved. (kjv)

======= Matthew 10:23 ============

Matthew 10:23 But when they persecute you in this city, flee into the next: for verily I say unto you, Ye shall not have gone through the cities of Israel, till the Son of man be come.(asv)

Matthew 10:23 Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.(VN)

Matthieu 10:23 Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu.(F)

Matthew 10:23 But{G1161} when{G3752} they persecute{G1377}{(G5725)} you{G5209} in{G1722} this{G5026} city{G4172}, flee ye{G5343}{(G5720)} into{G1519} another{G243}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G5055} not{G3364} have gone over{G5055}{(G5661)} the cities{G4172} of Israel{G2474}, till{G2193} the Son{G5207} of man{G444} be{G302} come{G2064}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come. (kjv)

======= Matthew 10:24 ============

Matthew 10:24 A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.(asv)

Matthew 10:24 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ.(VN)

Matthieu 10:24 Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur.(F)

Matthew 10:24 The disciple{G3101} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} above{G5228} his master{G1320}, nor{G3761} the servant{G1401} above{G5228} his{G846} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord. (kjv)

======= Matthew 10:25 ============

Matthew 10:25 It is enough for the disciple that he be as his teacher, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more them of his household!(asv)

Matthew 10:25 Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!(VN)

Matthieu 10:25 Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison!(F)

Matthew 10:25 It is enough{G713} for the disciple{G3101} that{G2443} he be{G1096}{(G5638)} as{G5613} his{G846} master{G1320}, and{G2532} the servant{G1401} as{G5613} his{G846} lord{G2962}. If{G1487} they have called{G2564}{(G5656)} the master of the house{G3617} Beelzebub{G954}, how much{G4214} more{G3123} shall they call them of his{G846} household{G3615}? (kjv-strongs#)

Mat 10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? (kjv)

======= Matthew 10:26 ============

Matthew 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.(asv)

Matthew 10:26 Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết.(VN)

Matthieu 10:26 Ne les craignez donc point; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu.(F)

Matthew 10:26 Fear{G5399}{(G5676)} them{G846} not{G3361} therefore{G3767}: for{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} covered{G2572}{(G5772)}, that{G3739} shall{G601} not{G3756} be revealed{G601}{(G5701)}; and{G2532} hid{G2927}, that{G3739} shall{G1097} not{G3756} be known{G1097}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known. (kjv)

======= Matthew 10:27 ============

Matthew 10:27 What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops.(asv)

Matthew 10:27 Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra nơi sáng láng; và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà.(VN)

Matthieu 10:27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.(F)

Matthew 10:27 What{G3739} I tell{G3004}{(G5719)} you{G5213} in{G1722} darkness{G4653}, that speak ye{G2036}{(G5628)} in{G1722} light{G5457}: and{G2532} what{G3739} ye hear{G191}{(G5719)} in{G1519} the ear{G3775}, that preach ye{G2784}{(G5657)} upon{G1909} the housetops{G1430}. (kjv-strongs#)

Mat 10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. (kjv)

======= Matthew 10:28 ============

Matthew 10:28 And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.(asv)

Matthew 10:28 Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.(VN)

Matthieu 10:28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.(F)

Matthew 10:28 And{G2532} fear{G5399}{(G5676)}{G575} not{G3361} them which{G3588} kill{G615}{(G5723)} the body{G4983}, but{G1161} are{G1410} not{G3361} able{G1410}{(G5740)} to kill{G615}{(G5658)} the soul{G5590}: but{G1161} rather{G3123} fear{G5399}{(G5676)} him which{G3588} is able{G1410}{(G5740)} to destroy{G622}{(G5658)} both{G2532} soul{G5590} and{G2532} body{G4983} in{G1722} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. (kjv)

======= Matthew 10:29 ============

Matthew 10:29 Are not two sparrows sold for a penny? and not one of them shall fall on the ground without your Father:(asv)

Matthew 10:29 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.(VN)

Matthieu 10:29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père.(F)

Matthew 10:29 Are{G4453} not{G3780} two{G1417} sparrows{G4765} sold{G4453}{(G5743)} for a farthing{G787}? and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} shall{G4098} not{G3756} fall{G4098}{(G5695)} on{G1909} the ground{G1093} without{G427} your{G5216} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father. (kjv)

======= Matthew 10:30 ============

Matthew 10:30 but the very hairs of your head are all numbered.(asv)

Matthew 10:30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.(VN)

Matthieu 10:30 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.(F)

Matthew 10:30 But{G1161} the very{G2532} hairs{G2359} of your{G5216} head{G2776} are{G1526}{(G5748)} all{G3956} numbered{G705}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:30 But the very hairs of your head are all numbered. (kjv)

======= Matthew 10:31 ============

Matthew 10:31 Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.(asv)

Matthew 10:31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.(VN)

Matthieu 10:31 Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de passereaux.(F)

Matthew 10:31 Fear ye{G5399}{(G5676)} not{G3361} therefore{G3767}, ye{G5210} are of more value{G1308}{(G5719)} than many{G4183} sparrows{G4765}. (kjv-strongs#)

Mat 10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. (kjv)

======= Matthew 10:32 ============

Matthew 10:32 Every one therefore who shall confess me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 10:32 Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời;(VN)

Matthieu 10:32 C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux;(F)

Matthew 10:32 Whosoever{G3956}{G3748} therefore{G3767} shall confess{G3670}{(G5692)}{G1722} me{G1698} before{G1715} men{G444},{G1722} him{G846} will I confess{G3670}{(G5692)} also{G2504} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:33 ============

Matthew 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 10:33 còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.(VN)

Matthieu 10:33 mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.(F)

Matthew 10:33 But{G1161} whosoever{G3748} shall{G302} deny{G720}{(G5667)} me{G3165} before{G1715} men{G444}, him{G846} will I also{G2504} deny{G720}{(G5695)} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:34 ============

Matthew 10:34 Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.(asv)

Matthew 10:34 Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.(VN)

Matthieu 10:34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.(F)

Matthew 10:34 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515} on{G1909} earth{G1093}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515}, but{G235} a sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. (kjv)

======= Matthew 10:35 ============

Matthew 10:35 For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law:(asv)

Matthew 10:35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;(VN)

Matthieu 10:35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère;(F)

Matthew 10:35 For{G1063} I am come{G2064}{(G5627)} to set{G1369} a man{G444} at variance{G1369}{(G5658)} against{G2596} his{G846} father{G3962}, and{G2532} the daughter{G2364} against{G2596} her{G846} mother{G3384}, and{G2532} the daughter in law{G3565} against{G2596} her{G846} mother in law{G3994}. (kjv-strongs#)

Mat 10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. (kjv)

======= Matthew 10:36 ============

Matthew 10:36 and a man's foes [shall be] they of his own household.(asv)

Matthew 10:36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.(VN)

Matthieu 10:36 et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison.(F)

Matthew 10:36 And{G2532} a man's{G444} foes{G2190} shall be they of his own{G846} household{G3615}. (kjv-strongs#)

Mat 10:36 And a man's foes shall be they of his own household. (kjv)

======= Matthew 10:37 ============

Matthew 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.(asv)

Matthew 10:37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;(VN)

Matthieu 10:37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi;(F)

Matthew 10:37 He that loveth{G5368}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}: and{G2532} he that loveth{G5368}{(G5723)} son{G5207} or{G2228} daughter{G2364} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:38 ============

Matthew 10:38 And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.(asv)

Matthew 10:38 ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.(VN)

Matthieu 10:38 celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi.(F)

Matthew 10:38 And{G2532} he{G3739} that taketh{G2983}{(G5719)} not{G3756} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} followeth{G190}{(G5719)} after{G3694} me{G3450}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:39 ============

Matthew 10:39 He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.(asv)

Matthew 10:39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.(VN)

Matthieu 10:39 Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.(F)

Matthew 10:39 He that findeth{G2147}{(G5631)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G2532} he that loseth{G622}{(G5660)} his{G846} life{G5590} for my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 10:40 ============

Matthew 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.(asv)

Matthew 10:40 Ai rước các ngươi, tức là rước ta; ai rước ta, tức là rước Ðấng đã sai ta.(VN)

Matthieu 10:40 Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.(F)

Matthew 10:40 He that receiveth{G1209}{(G5740)} you{G5209} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}, and{G2532} he that receiveth{G1209}{(G5740)} me{G1691} receiveth{G1209}{(G5736)} him that sent{G649}{(G5660)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. (kjv)

======= Matthew 10:41 ============

Matthew 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward: and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.(asv)

Matthew 10:41 Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri; ai rước một người công chính vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.(VN)

Matthieu 10:41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.(F)

Matthew 10:41 He that receiveth{G1209}{(G5740)} a prophet{G4396} in{G1519} the name{G3686} of a prophet{G4396} shall receive{G2983}{(G5695)} a prophet's{G4396} reward{G3408}; and{G2532} he that receiveth{G2983}{(G5695)} a righteous man{G1342} in{G1519} the name{G3686} of a righteous man{G1342} shall receive{G1209}{(G5740)} a righteous man's{G1342} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (kjv)

======= Matthew 10:42 ============

Matthew 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily I say unto you he shall in no wise lose his reward.(asv)

Matthew 10:42 Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.(VN)

Matthieu 10:42 Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.(F)

Matthew 10:42 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall give to drink{G4222}{(G5661)} unto one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} a cup{G4221} of cold{G5593} water only{G3440} in{G1519} the name{G3686} of a disciple{G3101}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, he shall in no wise{G3364} lose{G622}{(G5661)} his{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.(kjv)

======= Matthew 11:1 ============

Matthew 11:1 And it came to pass when Jesus had finished commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and preach in their cities.(asv)

Matthew 11:1 Vả, Ðức Chúa Jêsus đã dạy các điều đó cho mười hai môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ nầy đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó.(VN)

Matthieu 11:1 ¶ Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays.(F)

Matthew 11:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had made an end{G5055}{(G5656)} of commanding{G1299}{(G5723)} his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he departed{G3327}{(G5627)} thence{G1564} to teach{G1321}{(G5721)} and{G2532} to preach{G2784}{(G5721)} in{G1722} their{G846} cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. (kjv)

======= Matthew 11:2 ============

Matthew 11:2 Now when John heard in the prison the works of the Christ, he sent by his disciples(asv)

Matthew 11:2 Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng:(VN)

Matthieu 11:2 Jean, ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples:(F)

Matthew 11:2 Now{G1161} when John{G2491} had heard{G191}{(G5660)} in{G1722} the prison{G1201} the works{G2041} of Christ{G5547}, he sent{G3992}{(G5660)} two{G1417} of his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, (kjv)

======= Matthew 11:3 ============

Matthew 11:3 and said unto him, Art thou he that cometh, or look we for another?(asv)

Matthew 11:3 Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?(VN)

Matthieu 11:3 Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?(F)

Matthew 11:3 And said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} he that should come{G2064}{(G5740)}, or{G2228} do we look{G4328}{(G5719)} for another{G2087}? (kjv-strongs#)

Mat 11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? (kjv)

======= Matthew 11:4 ============

Matthew 11:4 And Jesus answered and said unto them, Go and tell John the things which ye hear and see:(asv)

Matthew 11:4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy:(VN)

Matthieu 11:4 Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez:(F)

Matthew 11:4 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5679)} and shew{G518} John{G2491} again{G518}{(G5657)} those things which{G3739} ye do hear{G191}{(G5719)} and{G2532} see{G991}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 11:4 Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: (kjv)

======= Matthew 11:5 ============

Matthew 11:5 the blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good tidings preached to them.(asv)

Matthew 11:5 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.(VN)

Matthieu 11:5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.(F)

Matthew 11:5 The blind{G5185} receive their sight{G308}{(G5719)}, and{G2532} the lame{G5560} walk{G4043}{(G5719)}, the lepers{G3015} are cleansed{G2511}{(G5743)}, and{G2532} the deaf{G2974} hear{G191}{(G5719)}, the dead{G3498} are raised up{G1453}{(G5743)}, and{G2532} the poor{G4434} have the gospel preached to them{G2097}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. (kjv)

======= Matthew 11:6 ============

Matthew 11:6 And blessed is he, whosoever shall find no occasion of stumbling in me.(asv)

Matthew 11:6 Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!(VN)

Matthieu 11:6 Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute!(F)

Matthew 11:6 And{G2532} blessed{G3107} is{G2076}{(G5748)} he, whosoever{G3739} shall{G4624} not{G3362} be offended{G4624}{(G5686)} in{G1722} me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. (kjv)

======= Matthew 11:7 ============

Matthew 11:7 And as these went their way, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to behold? a reed shaken with the wind?(asv)

Matthew 11:7 Khi họ ra về, Ðức Chúa Jêsus mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng?(VN)

Matthieu 11:7 ¶ Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? un roseau agité par le vent?(F)

Matthew 11:7 And{G1161} as{G5130} they departed{G4198}{(G5740)}, Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to say{G3004}{(G5721)} unto the multitudes{G3793} concerning{G4012} John{G2491}, What{G5101} went ye{G1831}{(G5627)} out into{G1519} the wilderness{G2048} to see{G2300}{(G5664)}? A reed{G2563} shaken{G4531}{(G5746)} with{G5259} the wind{G417}? (kjv-strongs#)

Mat 11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? (kjv)

======= Matthew 11:8 ============

Matthew 11:8 But what went ye out to see? a man clothed in soft [raiment] ? Behold, they that wear soft [raiment] are in kings' houses.(asv)

Matthew 11:8 Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua.(VN)

Matthieu 11:8 Mais, qu'êtes-vous allés voir? un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois.(F)

Matthew 11:8 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A man{G444} clothed{G294}{(G5772)} in{G1722} soft{G3120} raiment{G2440}? behold{G2400}{(G5628)}, they that wear{G5409}{(G5723)} soft{G3120} clothing are{G1526}{(G5748)} in{G1722} kings{G935}' houses{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. (kjv)

======= Matthew 11:9 ============

Matthew 11:9 But wherefore went ye out? to see a prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.(asv)

Matthew 11:9 Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa.(VN)

Matthieu 11:9 Qu'êtes-vous donc allés voir? un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète.(F)

Matthew 11:9 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A prophet{G4396}? yea{G3483}, I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, and{G2532} more{G4055} than a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet. (kjv)

======= Matthew 11:10 ============

Matthew 11:10 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way before thee.(asv)

Matthew 11:10 Ấy vì người đó mà có chép rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, Ðặng dọn đường sẵn cho con đi.(VN)

Matthieu 11:10 Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi.(F)

Matthew 11:10 For{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} he, of{G4012} whom{G3739} it is written{G1125}{(G5769)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Matthew 11:11 ============

Matthew 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not arisen a greater than John the Baptist: yet he that is but little in the kingdom of heaven is greater than he.(asv)

Matthew 11:11 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.(VN)

Matthieu 11:11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.(F)

Matthew 11:11 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Among{G1722} them that are born{G1084} of women{G1135} there hath{G1453} not{G3756} risen{G1453}{(G5769)} a greater than{G3187} John{G2491} the Baptist{G910}: notwithstanding{G1161} he that is least{G3398} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} he{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. (kjv)

======= Matthew 11:12 ============

Matthew 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and men of violence take it by force.(asv)

Matthew 11:12 Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.(VN)

Matthieu 11:12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent.(F)

Matthew 11:12 And{G1161} from{G575} the days{G2250} of John{G2491} the Baptist{G910} until{G2193} now{G737} the kingdom{G932} of heaven{G3772} suffereth violence{G971}{(G5743)}, and{G2532} the violent{G973} take{G726} it{G846} by force{G726}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. (kjv)

======= Matthew 11:13 ============

Matthew 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.(asv)

Matthew 11:13 Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng.(VN)

Matthieu 11:13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean;(F)

Matthew 11:13 For{G1063} all{G3956} the prophets{G4396} and{G2532} the law{G3551} prophesied{G4395}{(G5656)} until{G2193} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mat 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John. (kjv)

======= Matthew 11:14 ============

Matthew 11:14 And if ye are willing to receive [it], this is Elijah, that is to come.(asv)

Matthew 11:14 Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.(VN)

Matthieu 11:14 et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Elie qui devait venir.(F)

Matthew 11:14 And{G2532} if{G1487} ye will{G2309}{(G5719)} receive{G1209}{(G5664)} it, this{G846} is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}, which{G3588} was for{G3195}{(G5723)} to come{G2064}{(G5738)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. (kjv)

======= Matthew 11:15 ============

Matthew 11:15 He that hath ears to hear, let him hear.(asv)

Matthew 11:15 Ai có tai mà nghe, hãy nghe.(VN)

Matthieu 11:15 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.(F)

Matthew 11:15 He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:15 He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 11:16 ============

Matthew 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the marketplaces, who call unto their fellows(asv)

Matthew 11:16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình,(VN)

Matthieu 11:16 ¶ A qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants,(F)

Matthew 11:16 But{G1161} whereunto{G5101} shall I liken{G3666}{(G5692)} this{G5026} generation{G1074}? It is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto children{G3808} sitting{G2521}{(G5740)} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} calling{G4377}{(G5723)} unto their{G846} fellows{G2083}, (kjv-strongs#)

Mat 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, (kjv)

======= Matthew 11:17 ============

Matthew 11:17 and say, We piped unto you, and ye did not dance; we wailed, and ye did not mourn.(asv)

Matthew 11:17 mà rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc.(VN)

Matthieu 11:17 disent: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé; nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés.(F)

Matthew 11:17 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, We have piped{G832}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G3738} not{G3756} danced{G3738}{(G5662)}; we have mourned{G2354}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G2875} not{G3756} lamented{G2875}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. (kjv)

======= Matthew 11:18 ============

Matthew 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon.(asv)

Matthew 11:18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám.(VN)

Matthieu 11:18 Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un démon.(F)

Matthew 11:18 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} neither{G3383} eating{G2068}{(G5723)} nor{G3383} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, He hath{G2192}{(G5719)} a devil{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. (kjv)

======= Matthew 11:19 ============

Matthew 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners! And wisdom is justified by her [ works.(asv)

Matthew 11:19 Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.(VN)

Matthieu 11:19 Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses oeuvres.(F)

Matthew 11:19 The Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} eating{G2068}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, Behold{G2400}{(G5628)} a man{G444} gluttonous{G5314}, and{G2532} a winebibber{G3630}, a friend{G5384} of publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}. But{G2532} wisdom{G4678} is justified{G1344}{(G5681)} of{G575} her{G846} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. (kjv)

======= Matthew 11:20 ============

Matthew 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not.(asv)

Matthew 11:20 Vì dân các thành mà Ðức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng:(VN)

Matthieu 11:20 Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties.(F)

Matthew 11:20 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to upbraid{G3679}{(G5721)} the cities{G4172} wherein{G1722}{G3739} most{G4118} of his{G846} mighty works{G1411} were done{G1096}{(G5633)}, because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mat 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not: (kjv)

======= Matthew 11:21 ============

Matthew 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which were done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.(asv)

Matthew 11:21 Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi.(VN)

Matthieu 11:21 Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre.(F)

Matthew 11:21 Woe{G3759} unto thee{G4671}, Chorazin{G5523}! woe{G3759} unto thee{G4671}, Bethsaida{G966}! for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} were done{G1096}{(G5637)} in{G1722} you{G5213}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, they would have repented{G3340}{(G5656)} long ago{G302}{G3819} in{G1722} sackcloth{G4526} and{G2532} ashes{G4700}. (kjv-strongs#)

Mat 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. (kjv)

======= Matthew 11:22 ============

Matthew 11:22 But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you.(asv)

Matthew 11:22 Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay.(VN)

Matthieu 11:22 C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous.(F)

Matthew 11:22 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605} at{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. (kjv)

======= Matthew 11:23 ============

Matthew 11:23 And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt go down unto Hades: for if the mighty works had been done in Sodom which were done in thee, it would have remained until this day.(asv)

Matthew 11:23 Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay.(VN)

Matthieu 11:23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui.(F)

Matthew 11:23 And{G2532} thou{G4771}, Capernaum{G2584}, which{G3588} art exalted{G5312}{(G5685)} unto{G2193} heaven{G3772}, shalt be brought down{G2601}{(G5701)} to{G2193} hell{G86}: for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} have been done{G1096}{(G5637)} in{G1722} thee{G4671}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Sodom{G4670}, it would have remained{G302}{G3306}{(G5656)} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. (kjv)

======= Matthew 11:24 ============

Matthew 11:24 But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.(asv)

Matthew 11:24 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.(VN)

Matthieu 11:24 C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.(F)

Matthew 11:24 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} it shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. (kjv)

======= Matthew 11:25 ============

Matthew 11:25 At that season Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes: [(asv)

Matthew 11:25 Lúc đó, Ðức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.(VN)

Matthieu 11:25 ¶ En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.(F)

Matthew 11:25 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I thank{G1843}{(G5731)} thee{G4671}, O Father{G3962}, Lord{G2962} of heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093}, because{G3754} thou hast hid{G613}{(G5656)} these things{G5023} from{G575} the wise{G4680} and{G2532} prudent{G4908}, and{G2532} hast revealed{G601}{(G5656)} them{G846} unto babes{G3516}. (kjv-strongs#)

Mat 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. (kjv)

======= Matthew 11:26 ============

Matthew 11:26 yea, Father, for so it was well-pleasing in thy sight.(asv)

Matthew 11:26 Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.(VN)

Matthieu 11:26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.(F)

Matthew 11:26 Even so{G3483}, Father{G3962}: for{G3754} so{G3779} it seemed{G1096}{(G5633)} good{G2107} in thy{G4675} sight{G1715}. (kjv-strongs#)

Mat 11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight. (kjv)

======= Matthew 11:27 ============

Matthew 11:27 All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth the Son, save the Father; neither doth any know the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal [him] .(asv)

Matthew 11:27 Mọi việc Cha ta đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha.(VN)

Matthieu 11:27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.(F)

Matthew 11:27 All things{G3956} are delivered{G3860}{(G5681)} unto me{G3427} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}: and{G2532} no man{G3762} knoweth{G1921}{(G5719)} the Son{G5207}, but{G1508} the Father{G3962}; neither{G3761} knoweth{G1921}{(G5719)} any man{G5100} the Father{G3962}, save{G1508} the Son{G5207}, and he{G2532} to{G3739} whomsoever{G1437} the Son{G5207} will{G1014}{(G5741)} reveal{G601}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. (kjv)

======= Matthew 11:28 ============

Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.(asv)

Matthew 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.(VN)

Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.(F)

Matthew 11:28 Come{G1205}{(G5773)} unto{G4314} me{G3165}, all{G3956} ye that labour{G2872}{(G5723)} and{G2532} are heavy laden{G5412}{(G5772)}, and I{G2504} will give{G373} you{G5209} rest{G373}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (kjv)

======= Matthew 11:29 ============

Matthew 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.(asv)

Matthew 11:29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.(VN)

Matthieu 11:29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes.(F)

Matthew 11:29 Take{G142}{(G5657)} my{G3450} yoke{G2218} upon{G1909} you{G5209}, and{G2532} learn{G3129}{(G5628)} of{G575} me{G1700}; for{G3754} I am{G1510}{(G5748)} meek{G4235} and{G2532} lowly{G5011} in heart{G2588}: and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)} rest{G372} unto your{G5216} souls{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. (kjv)

======= Matthew 11:30 ============

Matthew 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(asv)

Matthew 11:30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.(VN)

Matthieu 11:30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.(F)

Matthew 11:30 For{G1063} my{G3450} yoke{G2218} is easy{G5543}, and{G2532} my{G3450} burden{G5413} is{G2076}{(G5748)} light{G1645}. (kjv-strongs#)

Mat 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(kjv)

======= Matthew 12:1 ============

Matthew 12:1 At that season Jesus went on the sabbath day through the grainfields; and his disciples were hungry and began to pluck ears and to eat.(asv)

Matthew 12:1 Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn.(VN)

Matthieu 12:1 ¶ En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger.(F)

Matthew 12:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} went{G4198}{(G5675)} on the sabbath day{G4521} through{G1223} the corn{G4702}; and{G1161} his{G846} disciples{G3101} were an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to pluck{G5089}{(G5721)} the ears of corn{G4719}, and{G2532} to eat{G2068}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn and to eat. (kjv)

======= Matthew 12:2 ============

Matthew 12:2 But the Pharisees, when they saw it, said unto him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do upon the sabbath.(asv)

Matthew 12:2 Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát.(VN)

Matthieu 12:2 Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat.(F)

Matthew 12:2 But{G1161} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} disciples{G3101} do{G4160}{(G5719)} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} upon{G1722} the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:3 ============

Matthew 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;(asv)

Matthew 12:3 Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Ða-vít đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao?(VN)

Matthieu 12:3 Mais Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui;(F)

Matthew 12:3 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he{G846} was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} they{G3326} that were with him{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him; (kjv)

======= Matthew 12:4 ============

Matthew 12:4 how he entered into the house of God, and ate the showbread, which it was not lawful for him to eat, neither for them that were with him, but only for the priests?(asv)

Matthew 12:4 tức là vua vào đền Ðức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ.(VN)

Matthieu 12:4 comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls?(F)

Matthew 12:4 How{G4459} he entered into{G1525}{(G5627)}{G1519} the house{G3624} of God{G2316}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} was{G2258}{(G5713)} not{G3756} lawful{G1832}{(G5752)} for him{G846} to eat{G5315}{(G5629)}, neither for{G3761} them which{G3326} were with him{G846}, but{G1508} only{G3441} for the priests{G2409}? (kjv-strongs#)

Mat 12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests? (kjv)

======= Matthew 12:5 ============

Matthew 12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath day the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?(asv)

Matthew 12:5 Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao?(VN)

Matthieu 12:5 Ou, n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables?(F)

Matthew 12:5 Or{G2228} have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the law{G3551}, how that{G3754} on the sabbath days{G4521} the priests{G2409} in{G1722} the temple{G2411} profane{G953}{(G5719)} the sabbath{G4521}, and{G2532} are{G1526}{(G5748)} blameless{G338}? (kjv-strongs#)

Mat 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless? (kjv)

======= Matthew 12:6 ============

Matthew 12:6 But I say unto you, that one greater than the temple is here.(asv)

Matthew 12:6 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ.(VN)

Matthieu 12:6 Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple.(F)

Matthew 12:6 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in this place{G5602} is one{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple. (kjv)

======= Matthew 12:7 ============

Matthew 12:7 But if ye had known what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.(asv)

Matthew 12:7 Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội;(VN)

Matthieu 12:7 Si vous saviez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents.(F)

Matthew 12:7 But{G1161} if{G1487} ye had known{G1097}{(G5715)} what{G5101} this meaneth{G2076}{(G5748)}, I will have{G2309}{(G5719)} mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}, ye would{G302} not{G3756} have condemned{G2613}{(G5656)} the guiltless{G338}. (kjv-strongs#)

Mat 12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless. (kjv)

======= Matthew 12:8 ============

Matthew 12:8 For the Son of man is lord of the sabbath.(asv)

Matthew 12:8 vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.(VN)

Matthieu 12:8 Car le Fils de l'homme est maître du sabbat.(F)

Matthew 12:8 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} even{G2532} of the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:9 ============

Matthew 12:9 And he departed thence, and went into their synagogue:(asv)

Matthew 12:9 Ðức Chúa Jêsus đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội.(VN)

Matthieu 12:9 Etant parti de là, Jésus entra dans la synagogue.(F)

Matthew 12:9 And{G2532} when he was departed{G3327}{(G5631)} thence{G1564}, he went{G2064}{(G5627)} into{G1519} their{G846} synagogue{G4864}: (kjv-strongs#)

Mat 12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue: (kjv)

======= Matthew 12:10 ============

Matthew 12:10 and behold, a man having a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day? that they might accuse him.(asv)

Matthew 12:10 Ở đó, có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng: Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bịnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài.(VN)

Matthieu 12:10 Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser.(F)

Matthew 12:10 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} which had{G2192}{(G5723)} his hand{G5495} withered{G3584}. And{G2532} they asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} to heal{G2323}{(G5721)} on the sabbath days{G4521}? that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him. (kjv)

======= Matthew 12:11 ============

Matthew 12:11 And he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?(asv)

Matthew 12:11 Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao?(VN)

Matthieu 12:11 Il leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer?(F)

Matthew 12:11 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, What{G5101} man{G444} shall there be{G2071}{(G5704)} among{G1537} you{G5216}, that{G3739} shall have{G2192}{(G5692)} one{G1520} sheep{G4263}, and{G2532} if{G1437} it{G5124} fall{G1706}{(G5632)} into{G1519} a pit{G999} on the sabbath day{G4521}, will he{G2902} not{G3780} lay hold{G2902}{(G5692)} on it{G846}, and{G2532} lift it out{G1453}{(G5692)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out? (kjv)

======= Matthew 12:12 ============

Matthew 12:12 How much then is a man of more value than a sheep! Wherefore it is lawful to do good on the sabbath day.(asv)

Matthew 12:12 Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.(VN)

Matthieu 12:12 Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat.(F)

Matthew 12:12 How much{G4214} then{G3767} is a man{G444} better than{G1308}{(G5719)} a sheep{G4263}? Wherefore{G5620} it is lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} well{G2573} on the sabbath days{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days. (kjv)

======= Matthew 12:13 ============

Matthew 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, as the other.(asv)

Matthew 12:13 Ðoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia.(VN)

Matthieu 12:13 Alors il dit à l'homme: Etends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre.(F)

Matthew 12:13 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he to the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it forth{G1614}{(G5656)}; and{G2532} it was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199}, like as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other. (kjv)

======= Matthew 12:14 ============

Matthew 12:14 But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Matthew 12:14 Những người Pha-ri-si đi ra ngoài rồi, bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài.(VN)

Matthieu 12:14 ¶ Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr.(F)

Matthew 12:14 Then{G1161} the Pharisees{G5330} went out{G1831}{(G5631)}, and held{G2983}{(G5627)} a council{G4824} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Matthew 12:15 ============

Matthew 12:15 And Jesus perceiving [it] withdrew from thence: and many followed him; and he healed them all,(asv)

Matthew 12:15 Song Ðức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả.(VN)

Matthieu 12:15 Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades,(F)

Matthew 12:15 But{G1161} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he withdrew himself{G402}{(G5656)} from thence{G1564}: and{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} all{G3956}; (kjv-strongs#)

Mat 12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all; (kjv)

======= Matthew 12:16 ============

Matthew 12:16 and charged them that they should not make him known:(asv)

Matthew 12:16 Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài;(VN)

Matthieu 12:16 et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître,(F)

Matthew 12:16 And{G2532} charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}: (kjv-strongs#)

Mat 12:16 And charged them that they should not make him known: (kjv)

======= Matthew 12:17 ============

Matthew 12:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 12:17 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng:(VN)

Matthieu 12:17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète:(F)

Matthew 12:17 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 12:18 ============

Matthew 12:18 Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit upon him, And he shall declare judgment to the Gentiles.(asv)

Matthew 12:18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.(VN)

Matthieu 12:18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations.(F)

Matthew 12:18 Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} servant{G3816}, whom{G3739} I have chosen{G140}{(G5656)}; my{G3450} beloved{G27}, in{G1519} whom{G3739} my{G3450} soul{G5590} is well pleased{G2106}{(G5656)}: I will put{G5087}{(G5692)} my{G3450} spirit{G4151} upon{G1909} him{G846}, and{G2532} he shall shew{G518}{(G5692)} judgment{G2920} to the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 12:19 ============

Matthew 12:19 He shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.(asv)

Matthew 12:19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái.(VN)

Matthieu 12:19 Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne n'entendra sa voix dans les rues.(F)

Matthew 12:19 He shall{G2051} not{G3756} strive{G2051}{(G5692)}, nor{G3761} cry{G2905}{(G5692)}; neither{G3761} shall any man{G5100} hear{G191}{(G5692)} his{G846} voice{G5456} in{G1722} the streets{G4113}. (kjv-strongs#)

Mat 12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets. (kjv)

======= Matthew 12:20 ============

Matthew 12:20 A bruised reed shall he not break, And smoking flax shall he not quench, Till he send forth judgment unto victory.(asv)

Matthew 12:20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.(VN)

Matthieu 12:20 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point le lumignon qui fume, Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice.(F)

Matthew 12:20 A bruised{G4937}{(G5772)} reed{G2563} shall he{G2608} not{G3756} break{G2608}{(G5656)}, and{G2532} smoking{G5188}{(G5746)} flax{G3043} shall he{G4570} not{G3756} quench{G4570}{(G5692)}, till{G2193}{G302} he send forth{G1544}{(G5632)} judgment{G2920} unto{G1519} victory{G3534}. (kjv-strongs#)

Mat 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. (kjv)

======= Matthew 12:21 ============

Matthew 12:21 And in his name shall the Gentiles hope.(asv)

Matthew 12:21 Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.(VN)

Matthieu 12:21 Et les nations espéreront en son nom.(F)

Matthew 12:21 And{G2532} in{G1722} his{G846} name{G3686} shall{G1679} the Gentiles{G1484} trust{G1679}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:21 And in his name shall the Gentiles trust. (kjv)

======= Matthew 12:22 ============

Matthew 12:22 Then was brought unto him one possessed with a demon, blind and dumb: and he healed him, insomuch that the dumb man spake and saw.(asv)

Matthew 12:22 Bấy giờ có kẻ đem đến cho Ðức Chúa Jêsus một người mắc quỉ ám, đui và câm; Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được.(VN)

Matthieu 12:22 ¶ Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait.(F)

Matthew 12:22 Then{G5119} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} one possessed with a devil{G1139}{(G5740)}, blind{G5185}, and{G2532} dumb{G2974}: and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} him{G846}, insomuch that{G5620} the blind{G5185} and{G2532} dumb{G2974} both{G2532} spake{G2980}{(G5721)} and{G2532} saw{G991}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. (kjv)

======= Matthew 12:23 ============

Matthew 12:23 And all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?(asv)

Matthew 12:23 Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Ða-vít chăng?(VN)

Matthieu 12:23 Toute la foule étonnée disait: N'est-ce point là le Fils de David?(F)

Matthew 12:23 And{G2532} all{G3956} the people{G3793} were amazed{G1839}{(G5710)}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)}, Is{G2076}{(G5748)} not{G3385} this{G3778} the son{G5207} of David{G1138}? (kjv-strongs#)

Mat 12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David? (kjv)

======= Matthew 12:24 ============

Matthew 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.(asv)

Matthew 12:24 Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.(VN)

Matthieu 12:24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons.(F)

Matthew 12:24 But{G1161} when the Pharisees{G5330} heard{G191}{(G5660)} it, they said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow doth{G1544} not{G3756} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, but{G1508} by{G1722} Beelzebub{G954} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 12:25 ============

Matthew 12:25 And knowing their thoughts he said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:(asv)

Matthew 12:25 Ðức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.(VN)

Matthieu 12:25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.(F)

Matthew 12:25 And{G1161} Jesus{G2424} knew{G1492}{(G5761)} their{G846} thoughts{G1761}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Every{G3956} kingdom{G932} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} is brought to desolation{G2049}{(G5743)}; and{G2532} every{G3956} city{G4172} or{G2228} house{G3614} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} shall{G2476} not{G3756} stand{G2476}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand: (kjv)

======= Matthew 12:26 ============

Matthew 12:26 and if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?(asv)

Matthew 12:26 Nếu quỉ Sa-tan trừ quỉ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau; thì nước nó làm sao còn được ư?(VN)

Matthieu 12:26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-t-il?(F)

Matthew 12:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5719)} Satan{G4567}, he is divided{G3307}{(G5681)} against{G1909} himself{G1438}; how{G4459} shall{G2476} then{G3767} his{G846} kingdom{G932} stand{G2476}{(G5701)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand? (kjv)

======= Matthew 12:27 ============

Matthew 12:27 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.(asv)

Matthew 12:27 Và nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy.(VN)

Matthieu 12:27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.(F)

Matthew 12:27 And{G2532} if{G1487} I{G1473} by{G1722} Beelzebub{G954} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, by{G1722} whom{G5101} do your{G5216} children{G5207} cast them out{G1544}{(G5719)}? therefore{G5124}{G1223} they{G846} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} judges{G2923}. (kjv-strongs#)

Mat 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges. (kjv)

======= Matthew 12:28 ============

Matthew 12:28 But if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.(asv)

Matthew 12:28 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Ðức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.(VN)

Matthieu 12:28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.(F)

Matthew 12:28 But{G1161} if{G1487} I{G1473} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} by{G1722} the Spirit{G4151} of God{G2316}, then{G686} the kingdom{G932} of God{G2316} is come{G5348}{(G5656)} unto{G1909} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. (kjv)

======= Matthew 12:29 ============

Matthew 12:29 Or how can one enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ? and then he will spoil his house.(asv)

Matthew 12:29 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.(VN)

Matthieu 12:29 Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.(F)

Matthew 12:29 Or{G2228} else how{G4459} can{G1410}{(G5736)} one{G5100} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and{G2532} spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}? and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house. (kjv)

======= Matthew 12:30 ============

Matthew 12:30 He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth.(asv)

Matthew 12:30 Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra.(VN)

Matthieu 12:30 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.(F)

Matthew 12:30 He that is{G5607}{(G5752)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} is{G2076}{(G5748)} against{G2596} me{G1700}; and{G2532} he that gathereth{G4863}{(G5723)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} scattereth abroad{G4650}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad. (kjv)

======= Matthew 12:31 ============

Matthew 12:31 Therefore I say unto you, Every sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.(asv)

Matthew 12:31 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Ðức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.(VN)

Matthieu 12:31 C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné.(F)

Matthew 12:31 Wherefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All manner of{G3956} sin{G266} and{G2532} blasphemy{G988} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}: but{G1161} the blasphemy{G988} against the Holy Ghost{G4151} shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. (kjv)

======= Matthew 12:32 ============

Matthew 12:32 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.(asv)

Matthew 12:32 Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.(VN)

Matthieu 12:32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.(F)

Matthew 12:32 And{G2532} whosoever{G3739}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} a word{G3056} against{G2596} the Son{G5207} of man{G444}, it shall be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}: but{G3739} whosoever{G1161}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} against{G2596} the Holy{G40} Ghost{G4151}, it shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}, neither{G3777} in{G1722} this{G5129} world{G165}, neither{G3777} in{G1722} the world to come{G3195}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. (kjv)

======= Matthew 12:33 ============

Matthew 12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.(asv)

Matthew 12:33 Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây.(VN)

Matthieu 12:33 Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit.(F)

Matthew 12:33 Either{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} good{G2570}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} good{G2570}; or else{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} corrupt{G4550}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} corrupt{G4550}: for{G1063} the tree{G1186} is known{G1097}{(G5743)} by{G1537} his fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. (kjv)

======= Matthew 12:34 ============

Matthew 12:34 Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.(asv)

Matthew 12:34 Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.(VN)

Matthieu 12:34 Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle.(F)

Matthew 12:34 O generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G1410}{(G5736)}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, speak{G2980}{(G5721)} good things{G18}? for{G1063} out of{G1537} the abundance{G4051} of the heart{G2588} the mouth{G4750} speaketh{G2980}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. (kjv)

======= Matthew 12:35 ============

Matthew 12:35 The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.(asv)

Matthew 12:35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác.(VN)

Matthieu 12:35 L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.(F)

Matthew 12:35 A good{G18} man{G444} out of{G1537} the good{G18} treasure{G2344} of the heart{G2588} bringeth forth{G1544}{(G5719)} good things{G18}: and{G2532} an evil{G4190} man{G444} out of{G1537} the evil{G4190} treasure{G2344} bringeth forth{G1544}{(G5719)} evil things{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. (kjv)

======= Matthew 12:36 ============

Matthew 12:36 And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.(asv)

Matthew 12:36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;(VN)

Matthieu 12:36 Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.(F)

Matthew 12:36 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} every{G3956} idle{G692} word{G4487} that{G3739}{G1437} men{G444} shall speak{G2980}{(G5661)}, they shall give{G591}{(G5692)} account{G3056} thereof{G4012}{G846} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}. (kjv-strongs#)

Mat 12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. (kjv)

======= Matthew 12:37 ============

Matthew 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.(asv)

Matthew 12:37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.(VN)

Matthieu 12:37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.(F)

Matthew 12:37 For{G1063} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be justified{G1344}{(G5701)}, and{G2532} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be condemned{G2613}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. (kjv)

======= Matthew 12:38 ============

Matthew 12:38 Then certain of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we would see a sign from thee.(asv)

Matthew 12:38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.(VN)

Matthieu 12:38 ¶ Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle.(F)

Matthew 12:38 Then{G5119} certain{G5100} of the scribes{G1122} and{G2532} of the Pharisees{G5330} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we would{G2309}{(G5719)} see{G1492}{(G5629)} a sign{G4592} from{G575} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. (kjv)

======= Matthew 12:39 ============

Matthew 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet:(asv)

Matthew 12:39 Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na.(VN)

Matthieu 12:39 Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas.(F)

Matthew 12:39 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, An evil{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} to it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}: (kjv-strongs#)

Mat 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas: (kjv)

======= Matthew 12:40 ============

Matthew 12:40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.(asv)

Matthew 12:40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.(VN)

Matthieu 12:40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre.(F)

Matthew 12:40 For{G1063} as{G5618} Jonas{G2495} was{G2258}{(G5713)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the whale's{G2785} belly{G2836}; so{G3779} shall the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the heart{G2588} of the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. (kjv)

======= Matthew 12:41 ============

Matthew 12:41 The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.(asv)

Matthew 12:41 Ðến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na!(VN)

Matthieu 12:41 Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas.(F)

Matthew 12:41 The men{G435} of Nineveh{G3536} shall rise{G450}{(G5698)} in{G1722} judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} at{G1519} the preaching{G2782} of Jonas{G2495}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Jonas{G2495} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here. (kjv)

======= Matthew 12:42 ============

Matthew 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.(asv)

Matthew 12:42 Ðến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!(VN)

Matthieu 12:42 La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon.(F)

Matthew 12:42 The queen{G938} of the south{G3558} shall rise up{G1453}{(G5701)} in{G1722} the judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: for{G3754} she came{G2064}{(G5627)} from{G1537} the uttermost parts{G4009} of the earth{G1093} to hear{G191}{(G5658)} the wisdom{G4678} of Solomon{G4672}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Solomon{G4672} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here. (kjv)

======= Matthew 12:43 ============

Matthew 12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not.(asv)

Matthew 12:43 Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được;(VN)

Matthieu 12:43 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point.(F)

Matthew 12:43 {G1161} When{G3752} the unclean{G169} spirit{G4151} is gone{G1831}{(G5632)} out of{G575} a man{G444}, he walketh{G1330}{(G5736)} through{G1223} dry{G504} places{G5117}, seeking{G2212}{(G5723)} rest{G372}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} none{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. (kjv)

======= Matthew 12:44 ============

Matthew 12:44 Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.(asv)

Matthew 12:44 rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế.(VN)

Matthieu 12:44 Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.(F)

Matthew 12:44 Then{G5119} he saith{G3004}{(G5719)}, I will return{G1994}{(G5692)} into{G1519} my{G3450} house{G3624} from whence{G3606} I came out{G1831}{(G5627)}; and{G2532} when he is come{G2064}{(G5631)}, he findeth{G2147}{(G5719)} it empty{G4980}{(G5723)}, swept{G4563}{(G5772)}, and{G2532} garnished{G2885}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. (kjv)

======= Matthew 12:45 ============

Matthew 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation.(asv)

Matthew 12:45 Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.(VN)

Matthieu 12:45 Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante.(F)

Matthew 12:45 Then{G5119} goeth he{G4198}{(G5736)}, and{G2532} taketh{G3880}{(G5719)} with{G3326} himself{G1438} seven{G2033} other{G2087} spirits{G4151} more wicked{G4191} than himself{G1438}, and{G2532} they enter in{G1525}{(G5631)} and dwell{G2730}{(G5719)} there{G1563}: and{G2532} the last{G2078} state of that{G1565} man{G444} is{G1096}{(G5736)} worse than{G5501} the first{G4413}. Even so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} also{G2532} unto this{G5026} wicked{G4190} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. (kjv)

======= Matthew 12:46 ============

Matthew 12:46 While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.(asv)

Matthew 12:46 Khi Ðức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài.(VN)

Matthieu 12:46 ¶ Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler.(F)

Matthew 12:46 While{G2089} he{G846} yet{G1161} talked{G2980}{(G5723)} to the people{G3793}, behold{G2400}{(G5628)}, his mother{G3384} and{G2532} his{G846} brethren{G80} stood{G2476}{(G5715)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. (kjv)

======= Matthew 12:47 ============

Matthew 12:47 And one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, seeking to speak to thee.(asv)

Matthew 12:47 Có người thưa cùng Ngài rằng: Ðây nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài, muốn nói cùng thầy.(VN)

Matthieu 12:47 Quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler.(F)

Matthew 12:47 Then{G1161} one{G5100} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} stand{G2476}{(G5758)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. (kjv)

======= Matthew 12:48 ============

Matthew 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?(asv)

Matthew 12:48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?(VN)

Matthieu 12:48 Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères?(F)

Matthew 12:48 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him that told{G2036}{(G5631)} him{G846}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}? and{G2532} who{G5101} are{G1526}{(G5748)} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mat 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren? (kjv)

======= Matthew 12:49 ============

Matthew 12:49 And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Matthew 12:49 Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng anh em ta!(VN)

Matthieu 12:49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères.(F)

Matthew 12:49 And{G2532} he stretched forth{G1614}{(G5660)} his{G846} hand{G5495} toward{G1909} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)}, Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mat 12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Matthew 12:50 ============

Matthew 12:50 For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.(asv)

Matthew 12:50 Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.(VN)

Matthieu 12:50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère.(F)

Matthew 12:50 For{G1063} whosoever{G3748}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, the same{G846} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.(kjv)

======= Matthew 13:1 ============

Matthew 13:1 On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.(asv)

Matthew 13:1 Cũng ngày ấy, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển.(VN)

Matthieu 13:1 ¶ Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer.(F)

Matthew 13:1 {G1161} The same{G1722}{G1565} day{G2250} went{G1831}{(G5631)} Jesus{G2424} out of{G575} the house{G3614}, and sat{G2521}{(G5711)} by{G3844} the sea side{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side. (kjv)

======= Matthew 13:2 ============

Matthew 13:2 And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.(asv)

Matthew 13:2 Ðoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ.(VN)

Matthieu 13:2 Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.(F)

Matthew 13:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} were gathered together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846}, so that{G5620} he{G846} went{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} stood{G2476}{(G5715)} on{G1909} the shore{G123}. (kjv-strongs#)

Mat 13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore. (kjv)

======= Matthew 13:3 ============

Matthew 13:3 And he spake to them many things in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow;(asv)

Matthew 13:3 Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo.(VN)

Matthieu 13:3 Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit pour semer.(F)

Matthew 13:3 And{G2532} he spake{G2980}{(G5656)} many things{G4183} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, saying{G3004}{(G5723)}, Behold{G2400}{(G5628)}, a sower{G4687}{(G5723)} went forth{G1831}{(G5627)} to sow{G4687}{(G5721)}; (kjv-strongs#)

Mat 13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow; (kjv)

======= Matthew 13:4 ============

Matthew 13:4 and as he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the birds came and devoured them:(asv)

Matthew 13:4 Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn.(VN)

Matthieu 13:4 Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent.(F)

Matthew 13:4 And{G2532} when{G1722} he{G846} sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} seeds fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} them{G846} up{G2719}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up: (kjv)

======= Matthew 13:5 ============

Matthew 13:5 and others fell upon the rocky places, where they had not much earth: and straightway they sprang up, because they had no deepness of earth:(asv)

Matthew 13:5 Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên;(VN)

Matthieu 13:5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond;(F)

Matthew 13:5 Some{G1161}{G243} fell{G4098}{(G5627)} upon{G1909} stony places{G4075}, where{G3699} they had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}: and{G2532} forthwith{G2112} they sprung up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} deepness{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mat 13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth: (kjv)

======= Matthew 13:6 ============

Matthew 13:6 and when the sun was risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away.(asv)

Matthew 13:6 song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.(VN)

Matthieu 13:6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.(F)

Matthew 13:6 And{G1161} when the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, they were scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, they withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away. (kjv)

======= Matthew 13:7 ============

Matthew 13:7 And others fell upon the thorns; and the thorns grew up and choked them:(asv)

Matthew 13:7 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.(VN)

Matthieu 13:7 Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l'étouffèrent.(F)

Matthew 13:7 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1909} thorns{G173}; and{G2532} the thorns{G173} sprung up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G638}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them: (kjv)

======= Matthew 13:8 ============

Matthew 13:8 and others fell upon the good ground, and yielded fruit, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Matthew 13:8 Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.(VN)

Matthieu 13:8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente.(F)

Matthew 13:8 But{G1161} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} into{G1909} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} brought forth{G1325}{(G5707)} fruit{G2590}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixtyfold{G1835},{G1161} some{G3739} thirtyfold{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold. (kjv)

======= Matthew 13:9 ============

Matthew 13:9 He that hath ears, let him hear.(asv)

Matthew 13:9 Ai có tai, hãy nghe!(VN)

Matthieu 13:9 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.(F)

Matthew 13:9 Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:9 Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:10 ============

Matthew 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?(asv)

Matthew 13:10 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?(VN)

Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles?(F)

Matthew 13:10 And{G2532} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G1302} speakest thou{G2980}{(G5719)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mat 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? (kjv)

======= Matthew 13:11 ============

Matthew 13:11 And he answered and said unto them, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.(asv)

Matthew 13:11 Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết.(VN)

Matthieu 13:11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.(F)

Matthew 13:11 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G3754} it is given{G1325}{(G5769)} unto you{G5213} to know{G1097}{(G5629)} the mysteries{G3466} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}, but{G1161} to them{G1565} it is{G1325} not{G3756} given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. (kjv)

======= Matthew 13:12 ============

Matthew 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Matthew 13:12 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.(VN)

Matthieu 13:12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.(F)

Matthew 13:12 For{G1063} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have more abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken away{G142}{(G5701)} even{G2532} that{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. (kjv)

======= Matthew 13:13 ============

Matthew 13:13 Therefore speak I to them in parables; because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand.(asv)

Matthew 13:13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.(VN)

Matthieu 13:13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent.(F)

Matthew 13:13 Therefore{G1223}{G5124} speak I{G2980}{(G5719)} to them{G846} in{G1722} parables{G3850}: because{G3754} they seeing{G991}{(G5723)} see{G991}{(G5719)} not{G3756}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they hear{G191}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they understand{G4920}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand. (kjv)

======= Matthew 13:14 ============

Matthew 13:14 And unto them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall in no wise understand; And seeing ye shall see, and shall in no wise perceive:(asv)

Matthew 13:14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi.(VN)

Matthieu 13:14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.(F)

Matthew 13:14 And{G2532} in{G1909} them{G846} is fulfilled{G378}{(G5743)} the prophecy{G4394} of Esaias{G2268}, which{G3588} saith{G3004}{(G5723)}, By hearing{G189} ye shall hear{G191}{(G5692)}, and{G2532} shall{G4920} not{G3364} understand{G4920}{(G5655)}; and{G2532} seeing{G991}{(G5723)} ye shall see{G991}{(G5692)}, and{G2532} shall{G1492} not{G3364} perceive{G1492}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive: (kjv)

======= Matthew 13:15 ============

Matthew 13:15 For this people's heart is waxed gross, And their ears are dull of hearing, And their eyes they have closed; Lest haply they should perceive with their eyes, And hear with their ears, And understand with their heart, And should turn again, And I should heal them.(asv)

Matthew 13:15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Ðã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng.(VN)

Matthieu 13:15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.(F)

Matthew 13:15 For{G1063} this{G5127} people's{G2992} heart{G2588} is waxed gross{G3975}{(G5681)}, and{G2532} their ears{G3775} are dull{G917} of hearing{G191}{(G5656)}, and{G2532} their{G846} eyes{G3788} they have closed{G2576}{(G5656)}; lest at any time{G3379} they should see{G1492}{(G5632)} with their eyes{G3788}, and{G2532} hear{G191}{(G5661)} with their ears{G3775}, and{G2532} should understand{G4920}{(G5632)} with their heart{G2588}, and{G2532} should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} I should heal{G2390}{(G5667)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. (kjv)

======= Matthew 13:16 ============

Matthew 13:16 But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.(asv)

Matthew 13:16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!(VN)

Matthieu 13:16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent!(F)

Matthew 13:16 But{G1161} blessed{G3107} are your{G5216} eyes{G3788}, for{G3754} they see{G991}{(G5719)}: and{G2532} your{G5216} ears{G3775}, for{G3754} they hear{G191}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear. (kjv)

======= Matthew 13:17 ============

Matthew 13:17 For verily I say unto you, that many prophets and righteous men desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.(asv)

Matthew 13:17 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.(VN)

Matthieu 13:17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.(F)

Matthew 13:17 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} prophets{G4396} and{G2532} righteous{G1342} men have desired{G1937}{(G5656)} to see{G1492}{(G5629)} those things which{G3739} ye see{G991}{(G5719)}, and{G2532} have{G1492} not{G3756} seen{G1492}{(G5627)} them; and{G2532} to hear{G191}{(G5658)} those things which{G3739} ye hear{G191}{(G5719)}, and{G2532} have{G191} not{G3756} heard{G191}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them. (kjv)

======= Matthew 13:18 ============

Matthew 13:18 Hear then ye the parable of the sower.(asv)

Matthew 13:18 Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì.(VN)

Matthieu 13:18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.(F)

Matthew 13:18 Hear{G191}{(G5657)} ye{G5210} therefore{G3767} the parable{G3850} of the sower{G4687}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:18 Hear ye therefore the parable of the sower. (kjv)

======= Matthew 13:19 ============

Matthew 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, [then] cometh the evil [one], and snatcheth away that which hath been sown in his heart. This is he that was sown by the way side.(asv)

Matthew 13:19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.(VN)

Matthieu 13:19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.(F)

Matthew 13:19 When any{G3956} one heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056} of the kingdom{G932}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it not{G3361}, then cometh{G2064}{(G5736)} the wicked{G4190} one, and{G2532} catcheth away{G726}{(G5719)} that which{G3588} was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. This{G3778} is{G2076}{(G5748)} he which received seed{G4687}{(G5651)} by{G3844} the way side{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side. (kjv)

======= Matthew 13:20 ============

Matthew 13:20 And he that was sown upon the rocky places, this is he that heareth the word, and straightway with joy receiveth it;(asv)

Matthew 13:20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;(VN)

Matthieu 13:20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie;(F)

Matthew 13:20 But{G1161} he that received the seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} stony places{G4075}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} he that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} anon{G2117} with{G3326} joy{G5479} receiveth{G2983}{(G5723)} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it; (kjv)

======= Matthew 13:21 ============

Matthew 13:21 yet hath he not root in himself, but endureth for a while; and when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway he stumbleth.(asv)

Matthew 13:21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.(VN)

Matthieu 13:21 mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.(F)

Matthew 13:21 Yet{G1161} hath he{G2192}{(G5719)} not{G3756} root{G4491} in{G1722} himself{G1438}, but{G235} dureth{G2076}{(G5748)} for a while{G4340}: for{G1161} when tribulation{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} because{G1223} of the word{G3056}, by and by{G2117} he is offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. (kjv)

======= Matthew 13:22 ============

Matthew 13:22 And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.(asv)

Matthew 13:22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm và của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.(VN)

Matthieu 13:22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.(F)

Matthew 13:22 He also{G1161} that received seed{G4687}{(G5651)} among{G1519} the thorns{G173} is{G2076}{(G5748)} he that{G3778} heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}; and{G2532} the care{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} he becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. (kjv)

======= Matthew 13:23 ============

Matthew 13:23 And he that was sown upon the good ground, this is he that heareth the word, and understandeth it; who verily beareth fruit, and bringeth forth, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Matthew 13:23 Song, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục.(VN)

Matthieu 13:23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente.(F)

Matthew 13:23 But{G1161} he that received seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} the good{G2570} ground{G1093} is{G2076}{(G5748)} he{G3778} that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it; which{G3739} also{G1211} beareth fruit{G2592}{(G5719)}, and{G2532} bringeth forth{G4160}{(G5719)}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixty{G1835},{G1161} some{G3739} thirty{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty. (kjv)

======= Matthew 13:24 ============

Matthew 13:24 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field:(asv)

Matthew 13:24 Ðức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.(VN)

Matthieu 13:24 ¶ Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.(F)

Matthew 13:24 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is likened{G3666}{(G5681)} unto a man{G444} which sowed{G4687}{(G5723)}{(G5625)}{G4687}{(G5660)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:25 ============

Matthew 13:25 but while men slept, his enemy came and sowed tares also among the wheat, and went away.(asv)

Matthew 13:25 Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ th@¹ chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.(VN)

Matthieu 13:25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla.(F)

Matthew 13:25 But{G1161} while{G1722} men{G444} slept{G2518}{(G5721)}, his{G846} enemy{G2190} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} sowed{G4687}{(G5656)} tares{G2215} among{G303}{G3319} the wheat{G4621}, and{G2532} went his way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. (kjv)

======= Matthew 13:26 ============

Matthew 13:26 But when the blade sprang up and brought forth fruit, then appeared the tares also.(asv)

Matthew 13:26 Ðến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra.(VN)

Matthieu 13:26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi.(F)

Matthew 13:26 But{G1161} when{G3753} the blade{G5528} was sprung up{G985}{(G5656)}, and{G2532} brought forth{G4160}{(G5656)} fruit{G2590}, then{G5119} appeared{G5316}{(G5648)} the tares{G2215} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. (kjv)

======= Matthew 13:27 ============

Matthew 13:27 And the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? whence then hath it tares?(asv)

Matthew 13:27 Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?(VN)

Matthieu 13:27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie?(F)

Matthew 13:27 So{G1161} the servants{G1401} of the householder{G3617} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Sir{G2962}, didst{G4687} not{G3780} thou sow{G4687}{(G5656)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} thy{G4674} field{G68}? from whence{G4159} then{G3767} hath it{G2192}{(G5719)} tares{G2215}? (kjv-strongs#)

Mat 13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? (kjv)

======= Matthew 13:28 ============

Matthew 13:28 And he said unto them, An enemy hath done this. And the servants say unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?(asv)

Matthew 13:28 Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?(VN)

Matthieu 13:28 Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher?(F)

Matthew 13:28 {G1161} He said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, An enemy{G2190}{G444} hath done{G4160}{(G5656)} this{G5124}.{G1161} The servants{G1401} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Wilt thou{G2309}{(G5719)} then{G3767} that we go{G565}{(G5631)} and gather{G4816} them{G846} up{G4816}{(G5661)}? (kjv-strongs#)

Mat 13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? (kjv)

======= Matthew 13:29 ============

Matthew 13:29 But he saith, Nay; lest haply while ye gather up the tares, ye root up the wheat with them.(asv)

Matthew 13:29 Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng.(VN)

Matthieu 13:29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.(F)

Matthew 13:29 But{G1161} he said{G5346}{(G5713)}, Nay{G3756}; lest{G3379} while ye gather up{G4816}{(G5723)} the tares{G2215}, ye root up{G1610}{(G5661)} also the wheat{G4621} with{G260} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. (kjv)

======= Matthew 13:30 ============

Matthew 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of the harvest I will say to the reapers, Gather up first the tares, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn.(asv)

Matthew 13:30 Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trử lúa mì vào kho ta.(VN)

Matthieu 13:30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.(F)

Matthew 13:30 Let{G863}{(G5628)} both{G297} grow together{G4885}{(G5745)} until{G3360} the harvest{G2326}: and{G2532} in{G1722} the time{G2540} of harvest{G2326} I will say{G2046}{(G5692)} to the reapers{G2327}, Gather ye together{G4816}{(G5657)} first{G4412} the tares{G2215}, and{G2532} bind{G1210}{(G5657)} them{G846} in{G1519} bundles{G1197} to{G4314} burn{G2618}{(G5658)} them{G846}: but{G1161} gather{G4863}{(G5628)} the wheat{G4621} into{G1519} my{G3450} barn{G596}. (kjv-strongs#)

Mat 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn. (kjv)

======= Matthew 13:31 ============

Matthew 13:31 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:(asv)

Matthew 13:31 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình;(VN)

Matthieu 13:31 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ.(F)

Matthew 13:31 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} to a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739} a man{G444} took{G2983}{(G5631)}, and sowed{G4687}{(G5656)} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:32 ============

Matthew 13:32 which indeed is less than all seeds; but when it is grown, it is greater than the herbs, and becometh a tree, so that the birds of the heaven come and lodge in the branches thereof.(asv)

Matthew 13:32 hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.(VN)

Matthieu 13:32 C'est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.(F)

Matthew 13:32 Which{G3739} indeed{G3303} is{G2076}{(G5748)} the least{G3398} of all{G3956} seeds{G4690}: but{G1161} when{G3752} it is grown{G837}{(G5686)}, it is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} among herbs{G3001}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} a tree{G1186}, so that{G5620} the birds{G4071} of the air{G3772} come{G2064}{(G5629)} and{G2532} lodge{G2681}{(G5721)} in{G1722} the branches{G2798} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. (kjv)

======= Matthew 13:33 ============

Matthew 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till it was all leavened.(asv)

Matthew 13:33 Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đờn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.(VN)

Matthieu 13:33 Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.(F)

Matthew 13:33 Another{G243} parable{G3850} spake he{G2980}{(G5656)} unto them{G846}; The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto leaven{G2219}, which{G3739} a woman{G1135} took{G2983}{(G5631)}, and hid{G1470}{(G5656)} in{G1519} three{G5140} measures{G4568} of meal{G224}, till{G2193} the whole{G3650} was{G3739} leavened{G2220}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened. (kjv)

======= Matthew 13:34 ============

Matthew 13:34 All these things spake Jesus in parables unto the multitudes; and without a parable spake he nothing unto them:(asv)

Matthew 13:34 Ðức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ,(VN)

Matthieu 13:34 Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole,(F)

Matthew 13:34 All{G3956} these things{G5023} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} unto the multitude{G3793} in{G1722} parables{G3850}; and{G2532} without{G5565} a parable{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} not{G3756} unto them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them: (kjv)

======= Matthew 13:35 ============

Matthew 13:35 that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things hidden from the foundation of the world. [(asv)

Matthew 13:35 để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.(VN)

Matthieu 13:35 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la création du monde.(F)

Matthew 13:35 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, I will open{G455}{(G5692)} my{G3450} mouth{G4750} in{G1722} parables{G3850}; I will utter{G2044}{(G5695)} things which have been kept secret{G2928}{(G5772)} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}. (kjv-strongs#)

Mat 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. (kjv)

======= Matthew 13:36 ============

Matthew 13:36 Then he left the multitudes, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Explain unto us the parable of the tares of the field.(asv)

Matthew 13:36 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.(VN)

Matthieu 13:36 Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ.(F)

Matthew 13:36 Then{G5119} Jesus{G2424} sent{G863} the multitude{G3793} away{G863}{(G5631)}, and went{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} the parable{G3850} of the tares{G2215} of the field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. (kjv)

======= Matthew 13:37 ============

Matthew 13:37 And he answered and said, He that soweth the good seed is the Son of man;(asv)

Matthew 13:37 Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người;(VN)

Matthieu 13:37 Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme;(F)

Matthew 13:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, He that soweth{G4687}{(G5723)} the good{G2570} seed{G4690} is{G2076}{(G5748)} the Son{G5207} of man{G444}; (kjv-strongs#)

Mat 13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man; (kjv)

======= Matthew 13:38 ============

Matthew 13:38 and the field is the world; and the good seed, these are the sons of the kingdom; and the tares are the sons of the evil [one] ;(asv)

Matthew 13:38 ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ;(VN)

Matthieu 13:38 le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin;(F)

Matthew 13:38 {G1161} The field{G68} is{G2076}{(G5748)} the world{G2889};{G1161} the good{G2570} seed{G4690} are{G3778}{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the kingdom{G932}; but{G1161} the tares{G2215} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the wicked{G4190} one; (kjv-strongs#)

Mat 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one; (kjv)

======= Matthew 13:39 ============

Matthew 13:39 and the enemy that sowed them is the devil: and the harvest is the end of the world; and the reapers are angels.(asv)

Matthew 13:39 kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ.(VN)

Matthieu 13:39 l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable; la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges.(F)

Matthew 13:39 {G1161} The enemy{G2190} that sowed{G4687}{(G5660)} them{G846} is{G2076}{(G5748)} the devil{G1228};{G1161} the harvest{G2326} is{G2076}{(G5748)} the end{G4930} of the world{G165}; and{G1161} the reapers{G2327} are{G1526}{(G5748)} the angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mat 13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels. (kjv)

======= Matthew 13:40 ============

Matthew 13:40 As therefore the tares are gathered up and burned with fire; so shall it be in the end of the world.(asv)

Matthew 13:40 Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy;(VN)

Matthieu 13:40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.(F)

Matthew 13:40 As{G5618} therefore{G3767} the tares{G2215} are gathered{G4816}{(G5743)} and{G2532} burned{G2618}{(G5743)} in the fire{G4442}; so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the end{G4930} of this{G5127} world{G165}. (kjv-strongs#)

Mat 13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world. (kjv)

======= Matthew 13:41 ============

Matthew 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and them that do iniquity,(asv)

Matthew 13:41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài,(VN)

Matthieu 13:41 Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité:(F)

Matthew 13:41 The Son{G5207} of man{G444} shall send forth{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32}, and{G2532} they shall gather{G4816}{(G5692)} out of{G1537} his{G846} kingdom{G932} all things{G3956} that offend{G4625}, and{G2532} them which do{G4160}{(G5723)} iniquity{G458}; (kjv-strongs#)

Mat 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; (kjv)

======= Matthew 13:42 ============

Matthew 13:42 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 13:42 và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthieu 13:42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.(F)

Matthew 13:42 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} a furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:43 ============

Matthew 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that hath ears, let him hear.(asv)

Matthew 13:43 Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!(VN)

Matthieu 13:43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.(F)

Matthew 13:43 Then{G5119} shall the righteous{G1342} shine forth{G1584}{(G5692)} as{G5613} the sun{G2246} in{G1722} the kingdom{G932} of their{G846} Father{G3962}. Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:44 ============

Matthew 13:44 The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in the field; which a man found, and hid; and in his joy he goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.(asv)

Matthew 13:44 Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.(VN)

Matthieu 13:44 ¶ Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ.(F)

Matthew 13:44 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto treasure{G2344} hid{G2928}{(G5772)} in{G1722} a field{G68}; the which{G3739} when a man{G444} hath found{G2147}{(G5631)}, he hideth{G2928}{(G5656)}, and{G2532} for{G575} joy{G5479} thereof{G846} goeth{G5217}{(G5719)} and{G2532} selleth{G4453}{(G5719)} all{G3956} that{G3745} he hath{G2192}{(G5719)}, and{G2532} buyeth{G59}{(G5719)} that{G1565} field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. (kjv)

======= Matthew 13:45 ============

Matthew 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a man that is a merchant seeking goodly pearls:(asv)

Matthew 13:45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt,(VN)

Matthieu 13:45 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.(F)

Matthew 13:45 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a merchant{G1713} man{G444}, seeking{G2212}{(G5723)} goodly{G2570} pearls{G3135}: (kjv-strongs#)

Mat 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls: (kjv)

======= Matthew 13:46 ============

Matthew 13:46 and having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it.(asv)

Matthew 13:46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.(VN)

Matthieu 13:46 Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.(F)

Matthew 13:46 Who{G3739}, when he had found{G2147}{(G5631)} one{G1520} pearl{G3135} of great price{G4186}, went{G565}{(G5631)} and sold{G4097}{(G5758)} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} bought{G59}{(G5656)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. (kjv)

======= Matthew 13:47 ============

Matthew 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:(asv)

Matthew 13:47 Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá.(VN)

Matthieu 13:47 Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce.(F)

Matthew 13:47 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a net{G4522}, that was cast{G906}{(G5685)} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} gathered{G4863}{(G5631)} of{G1537} every{G3956} kind{G1085}: (kjv-strongs#)

Mat 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind: (kjv)

======= Matthew 13:48 ============

Matthew 13:48 which, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.(asv)

Matthew 13:48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi.(VN)

Matthieu 13:48 Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais.(F)

Matthew 13:48 Which{G3739}, when{G3753} it was full{G4137}{(G5681)}, they drew{G307}{(G5660)} to{G1909} shore{G123}, and{G2532} sat down{G2523}{(G5660)}, and gathered{G4816}{(G5656)} the good{G2570} into{G1519} vessels{G30}, but{G1161} cast{G906}{(G5627)} the bad{G4550} away{G1854}. (kjv-strongs#)

Mat 13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. (kjv)

======= Matthew 13:49 ============

Matthew 13:49 So shall it be in the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the righteous,(asv)

Matthew 13:49 Ðến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra,(VN)

Matthieu 13:49 Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes,(F)

Matthew 13:49 So{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} at{G1722} the end{G4930} of the world{G165}: the angels{G32} shall come forth{G1831}{(G5695)}, and{G2532} sever{G873}{(G5692)} the wicked{G4190} from{G1537} among{G3319} the just{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just, (kjv)

======= Matthew 13:50 ============

Matthew 13:50 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 13:50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthieu 13:50 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.(F)

Matthew 13:50 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} the furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:51 ============

Matthew 13:51 Have ye understood all these things? They say unto him, Yea.(asv)

Matthew 13:51 Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng! Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu.(VN)

Matthieu 13:51 Avez-vous compris toutes ces choses? -Oui, répondirent-ils.(F)

Matthew 13:51 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Have ye understood{G4920}{(G5656)} all{G3956} these{G5023} things{G3956}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 13:52 ============

Matthew 13:52 And he said unto them, Therefore every scribe who hath been made a disciple to the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure things new and old.(asv)

Matthew 13:52 Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra.(VN)

Matthieu 13:52 Et il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.(F)

Matthew 13:52 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} he unto them{G846}, Therefore{G1223}{G5124} every{G3956} scribe{G1122} which is instructed{G3100}{(G5685)} unto{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} bringeth forth{G1544}{(G5719)} out of{G1537} his{G846} treasure{G2344} things new{G2537} and{G2532} old{G3820}. (kjv-strongs#)

Mat 13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. (kjv)

======= Matthew 13:53 ============

Matthew 13:53 And it came to pass, when Jesus had finished these parables, he departed thence.(asv)

Matthew 13:53 Ðức Chúa Trời phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó.(VN)

Matthieu 13:53 ¶ Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là.(F)

Matthew 13:53 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5025} parables{G3850}, he departed{G3332}{(G5656)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence. (kjv)

======= Matthew 13:54 ============

Matthew 13:54 And coming into his own country he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?(asv)

Matthew 13:54 Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy?(VN)

Matthieu 13:54 S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles?(F)

Matthew 13:54 And{G2532} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}, he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864}, insomuch that{G5620} they{G846} were astonished{G1605}{(G5745)}, and{G2532} said{G3004}{(G5721)}, Whence{G4159} hath this man{G5129} this{G3778} wisdom{G4678}, and{G2532} these mighty works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works? (kjv)

======= Matthew 13:55 ============

Matthew 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joseph, and Simon, and Judas?(asv)

Matthew 13:55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng?(VN)

Matthieu 13:55 N'est-ce pas le fils du charpentier? n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères?(F)

Matthew 13:55 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter's{G5045} son{G5207}? is{G3004} not{G3780} his{G846} mother{G3384} called{G3004}{(G5743)} Mary{G3137}? and{G2532} his{G846} brethren{G80}, James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} Simon{G4613}, and{G2532} Judas{G2455}? (kjv-strongs#)

Mat 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? (kjv)

======= Matthew 13:56 ============

Matthew 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?(asv)

Matthew 13:56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?(VN)

Matthieu 13:56 et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses?(F)

Matthew 13:56 And{G2532} his{G846} sisters{G79}, are they{G1526}{(G5748)} not{G3780} all{G3956} with{G4314} us{G2248}? Whence{G4159} then{G3767} hath this man{G5129} all{G3956} these things{G5023}? (kjv-strongs#)

Mat 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? (kjv)

======= Matthew 13:57 ============

Matthew 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and in his own house.(asv)

Matthew 13:57 Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi.(VN)

Matthieu 13:57 Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.(F)

Matthew 13:57 And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} in{G1722} him{G846}. But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, save{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house. (kjv)

======= Matthew 13:58 ============

Matthew 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(asv)

Matthew 13:58 Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.(VN)

Matthieu 13:58 Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.(F)

Matthew 13:58 And{G2532} he did{G4160}{(G5656)} not{G3756} many{G4183} mighty works{G1411} there{G1563} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. (kjv-strongs#)

Mat 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(kjv)

======= Matthew 14:1 ============

Matthew 14:1 At that season Herod the tetrarch heard the report concerning Jesus,(asv)

Matthew 14:1 Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Ðức Chúa Jêsus,(VN)

Matthieu 14:1 ¶ En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus,(F)

Matthew 14:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Herod{G2264} the tetrarch{G5076} heard{G191}{(G5656)} of the fame{G189} of Jesus{G2424}, (kjv-strongs#)

Mat 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus, (kjv)

======= Matthew 14:2 ============

Matthew 14:2 and said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore do these powers work in him.(asv)

Matthew 14:2 thì phán cùng bầy tôi rằng: Ðây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhơn đó mới làm được mấy phép lạ như vậy.(VN)

Matthieu 14:2 dit à ses serviteurs: C'est Jean-Baptiste! Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles.(F)

Matthew 14:2 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} servants{G3816}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491} the Baptist{G910}; he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Matthew 14:3 ============

Matthew 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife.(asv)

Matthew 14:3 Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù.(VN)

Matthieu 14:3 Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère,(F)

Matthew 14:3 For{G1063} Herod{G2264} had laid hold{G2902}{(G5660)} on John{G2491}, and bound{G1210}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} put{G5087}{(G5639)} him in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias'{G2266} sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mat 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. (kjv)

======= Matthew 14:4 ============

Matthew 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.(asv)

Matthew 14:4 Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.(VN)

Matthieu 14:4 parce que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme.(F)

Matthew 14:4 For{G1063} John{G2491} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. (kjv)

======= Matthew 14:5 ============

Matthew 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.(asv)

Matthew 14:5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.(VN)

Matthieu 14:5 Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète.(F)

Matthew 14:5 And{G2532} when he would{G2309}{(G5723)} have put{G615} him{G846} to death{G615}{(G5658)}, he feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G3754} they counted{G2192}{(G5707)} him{G846} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. (kjv)

======= Matthew 14:6 ============

Matthew 14:6 But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced in the midst, and pleased Herod.(asv)

Matthew 14:6 Vừa đến ngày ăn mừng sanh nhựt vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm,(VN)

Matthieu 14:6 Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode,(F)

Matthew 14:6 But{G1161} when Herod's{G2264} birthday{G1077} was kept{G71}{(G5746)}, the daughter{G2364} of Herodias{G2266} danced{G3738}{(G5662)} before them{G1722}{G3319}, and{G2532} pleased{G700}{(G5656)} Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mat 14:6 But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod. (kjv)

======= Matthew 14:7 ============

Matthew 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she should ask.(asv)

Matthew 14:7 đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin.(VN)

Matthieu 14:7 de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait.(F)

Matthew 14:7 Whereupon{G3606} he promised{G3670}{(G5656)} with{G3326} an oath{G3727} to give{G1325}{(G5629)} her{G846} whatsoever{G3739}{G1437} she would ask{G154}{(G5672)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. (kjv)

======= Matthew 14:8 ============

Matthew 14:8 And she, being put forward by her mother, saith, Give me here on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Matthew 14:8 Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.(VN)

Matthieu 14:8 A l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.(F)

Matthew 14:8 And{G1161} she, being before instructed{G4264}{(G5685)} of{G5259} her{G846} mother{G3384}, said{G5346}{(G5748)}, Give{G1325}{(G5628)} me{G3427} here{G5602} John{G2491} Baptist's{G910} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}. (kjv-strongs#)

Mat 14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger. (kjv)

======= Matthew 14:9 ============

Matthew 14:9 And the king was grieved; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat with him, he commanded it to be given;(asv)

Matthew 14:9 Vua lấy làm buồn rầu; song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời.(VN)

Matthieu 14:9 Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne,(F)

Matthew 14:9 And{G2532} the king{G935} was sorry{G3076}{(G5681)}: nevertheless for{G1161}{G1223} the oath's sake{G3727}, and{G2532} them which sat with him at meat{G4873}{(G5740)}, he commanded{G2753}{(G5656)} it to be given{G1325}{(G5683)} her. (kjv-strongs#)

Mat 14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. (kjv)

======= Matthew 14:10 ============

Matthew 14:10 and he sent and beheaded John in the prison.(asv)

Matthew 14:10 Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục,(VN)

Matthieu 14:10 et il envoya décapiter Jean dans la prison.(F)

Matthew 14:10 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)}, and beheaded{G607}{(G5656)} John{G2491} in{G1722} the prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 14:10 And he sent, and beheaded John in the prison. (kjv)

======= Matthew 14:11 ============

Matthew 14:11 And his head was brought on a platter, and given to the damsel: and she brought it to her mother.(asv)

Matthew 14:11 rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình.(VN)

Matthieu 14:11 Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère.(F)

Matthew 14:11 And{G2532} his{G846} head{G2776} was brought{G5342}{(G5681)} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} given{G1325}{(G5681)} to the damsel{G2877}: and{G2532} she brought{G5342}{(G5656)} it to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother. (kjv)

======= Matthew 14:12 ============

Matthew 14:12 And his disciples came, and took up the corpse, and buried him; and they went and told Jesus.(asv)

Matthew 14:12 Ðoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthieu 14:12 Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus.(F)

Matthew 14:12 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and took up{G142}{(G5656)} the body{G4983}, and{G2532} buried{G2290}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} went{G2064}{(G5631)} and told{G518}{(G5656)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:13 ============

Matthew 14:13 Now when Jesus heard [it], he withdrew from thence in a boat, to a desert place apart: and when the multitudes heard [thereof], they followed him on foot from the cities.(asv)

Matthew 14:13 Ðức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài.(VN)

Matthieu 14:13 ¶ A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert; et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied.(F)

Matthew 14:13 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} of it, he departed{G402}{(G5656)} thence{G1564} by{G1722} ship{G4143} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} apart{G2596}{G2398}: and{G2532} when the people{G3793} had heard{G191}{(G5660)} thereof, they followed{G190}{(G5656)} him{G846} on foot{G3979} out of{G575} the cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 14:13 When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. (kjv)

======= Matthew 14:14 ============

Matthew 14:14 And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.(asv)

Matthew 14:14 Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.(VN)

Matthieu 14:14 Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades.(F)

Matthew 14:14 And{G2532} Jesus{G2424} went forth{G1831}{(G5631)}, and saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} their{G846} sick{G732}. (kjv-strongs#)

Mat 14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. (kjv)

======= Matthew 14:15 ============

Matthew 14:15 And when even was come, the disciples came to him, saying, The place is desert, and the time is already past; send the multitudes away, that they may go into the villages, and buy themselves food.(asv)

Matthew 14:15 Ðến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn.(VN)

Matthieu 14:15 Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres.(F)

Matthew 14:15 And{G1161} when it was{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} the time{G5610} is now{G2235} past{G3928}{(G5627)}; send{G630} the multitude{G3793} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} victuals{G1033}. (kjv-strongs#)

Mat 14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. (kjv)

======= Matthew 14:16 ============

Matthew 14:16 But Jesus said unto them, They have no need to go away; give ye them to eat.(asv)

Matthew 14:16 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn.(VN)

Matthieu 14:16 Jésus leur répondit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger.(F)

Matthew 14:16 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They need{G5532} not{G3756} depart{G565}{(G5629)}{G2192}{(G5719)}; give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat. (kjv)

======= Matthew 14:17 ============

Matthew 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.(asv)

Matthew 14:17 Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi.(VN)

Matthieu 14:17 Mais ils lui dirent: Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons.(F)

Matthew 14:17 And{G1161} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We have{G2192}{(G5719)} here{G5602} but{G3756}{G1508} five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mat 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes. (kjv)

======= Matthew 14:18 ============

Matthew 14:18 And he said, Bring them hither to me.(asv)

Matthew 14:18 Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta.(VN)

Matthieu 14:18 Et il dit: Apportez-les-moi.(F)

Matthew 14:18 {G1161} He said{G2036}{(G5627)}, Bring{G5342}{(G5720)} them{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 14:18 He said, Bring them hither to me. (kjv)

======= Matthew 14:19 ============

Matthew 14:19 And he commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Matthew 14:19 Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.(VN)

Matthieu 14:19 Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule.(F)

Matthew 14:19 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5660)} the multitude{G3793} to sit down{G347}{(G5683)} on{G1909} the grass{G5528}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, and looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2806}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} the loaves{G740} to his disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 14:20 ============

Matthew 14:20 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, twelve baskets full.(asv)

Matthew 14:20 Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ.(VN)

Matthieu 14:20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient.(F)

Matthew 14:20 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the fragments{G2801} that remained{G4052}{(G5723)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full. (kjv)

======= Matthew 14:21 ============

Matthew 14:21 And they that did eat were about five thousand men, besides women and children.(asv)

Matthew 14:21 Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít.(VN)

Matthieu 14:21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants.(F)

Matthew 14:21 And{G1161} they that had eaten{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 14:22 ============

Matthew 14:22 And straightway he constrained the disciples to enter into the boat, and to go before him unto the other side, till he should send the multitudes away.(asv)

Matthew 14:22 Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.(VN)

Matthieu 14:22 ¶ Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule.(F)

Matthew 14:22 And{G2532} straightway{G2112} Jesus{G2424} constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} a ship{G4143}, and{G2532} to go before{G4254}{(G5721)} him{G846} unto{G1519} the other side{G4008}, while{G2193}{G3739} he sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. (kjv)

======= Matthew 14:23 ============

Matthew 14:23 And after he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray: and when even was come, he was there alone.(asv)

Matthew 14:23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình.(VN)

Matthieu 14:23 Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul.(F)

Matthew 14:23 And{G2532} when he had sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5660)}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} to pray{G4336}{(G5664)}: and{G1161} when the evening{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} alone{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone. (kjv)

======= Matthew 14:24 ============

Matthew 14:24 But the boat was now in the midst of the sea, distressed by the waves; for the wind was contrary.(asv)

Matthew 14:24 Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ.(VN)

Matthieu 14:24 La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent était contraire.(F)

Matthew 14:24 But{G1161} the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} now{G2235} in the midst{G3319} of the sea{G2281}, tossed{G928}{(G5746)} with{G5259} waves{G2949}: for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727}. (kjv-strongs#)

Mat 14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary. (kjv)

======= Matthew 14:25 ============

Matthew 14:25 And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.(asv)

Matthew 14:25 Song đến canh tư đêm ấy, Ðức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ.(VN)

Matthieu 14:25 A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.(F)

Matthew 14:25 And{G1161} in the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} Jesus{G2424} went{G565}{(G5627)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. (kjv)

======= Matthew 14:26 ============

Matthew 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a ghost; and they cried out for fear.(asv)

Matthew 14:26 Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.(VN)

Matthieu 14:26 Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: C'est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.(F)

Matthew 14:26 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}, they were troubled{G5015}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}{G3754}, It is{G2076}{(G5748)} a spirit{G5326}; and{G2532} they cried out{G2896}{(G5656)} for{G575} fear{G5401}. (kjv-strongs#)

Mat 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear. (kjv)

======= Matthew 14:27 ============

Matthew 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying Be of good cheer; it is I; be not afraid.(asv)

Matthew 14:27 Nhưng Ðức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!(VN)

Matthieu 14:27 Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur!(F)

Matthew 14:27 But{G1161} straightway{G2112} Jesus{G2424} spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}; it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid. (kjv)

======= Matthew 14:28 ============

Matthew 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee upon the waters.(asv)

Matthew 14:28 Phi -e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.(VN)

Matthieu 14:28 Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.(F)

Matthew 14:28 And{G1161} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} him{G846} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, if{G1487} it be{G1488}{(G5748)} thou{G4771}, bid{G2753}{(G5657)} me{G3165} come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} thee{G4571} on{G1909} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. (kjv)

======= Matthew 14:29 ============

Matthew 14:29 And he said, Come. And Peter went down from the boat, and walked upon the waters to come to Jesus.(asv)

Matthew 14:29 Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi -e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthieu 14:29 Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus.(F)

Matthew 14:29 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Come{G2064}{(G5628)}. And{G2532} when Peter{G4074} was come down{G2597}{(G5631)} out of{G575} the ship{G4143}, he walked{G4043}{(G5656)} on{G1909} the water{G5204}, to go{G2064}{(G5629)} to{G4314} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:30 ============

Matthew 14:30 But when he saw the wind, he was afraid; and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me.(asv)

Matthew 14:30 Song khi thấy gió thổi, thì Phi -e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơn, xin cứu lấy tôi!(VN)

Matthieu 14:30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi!(F)

Matthew 14:30 But{G1161} when he saw{G991}{(G5723)} the wind{G417} boisterous{G2478}, he was afraid{G5399}{(G5675)}; and{G2532} beginning{G756}{(G5671)} to sink{G2670}{(G5745)}, he cried{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. (kjv)

======= Matthew 14:31 ============

Matthew 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and took hold of him, and saith unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?(asv)

Matthew 14:31 Tức thì Ðức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?(VN)

Matthieu 14:31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?(F)

Matthew 14:31 And{G1161} immediately{G2112} Jesus{G2424} stretched forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and caught{G1949}{(G5633)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou of little faith{G3640}, wherefore{G1519}{G5101} didst thou doubt{G1365}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? (kjv)

======= Matthew 14:32 ============

Matthew 14:32 And when they were gone up into the boat, the wind ceased.(asv)

Matthew 14:32 Ngài cùng Phi -e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng.(VN)

Matthieu 14:32 Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa.(F)

Matthew 14:32 And{G2532} when they{G846} were come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased. (kjv)

======= Matthew 14:33 ============

Matthew 14:33 And they that were in the boat worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.(asv)

Matthew 14:33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Ðức Chúa Trời!(VN)

Matthieu 14:33 Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu.(F)

Matthew 14:33 Then{G1161} they that were in{G1722} the ship{G4143} came{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Of a truth{G230} thou art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. (kjv)

======= Matthew 14:34 ============

Matthew 14:34 And when they had crossed over, they came to the land, unto Gennesaret.(asv)

Matthew 14:34 Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết.(VN)

Matthieu 14:34 ¶ Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth.(F)

Matthew 14:34 And{G2532} when they were gone over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}. (kjv-strongs#)

Mat 14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. (kjv)

======= Matthew 14:35 ============

Matthew 14:35 And when the men of that place knew him, they sent into all that region round about, and brought unto him all that were sick,(asv)

Matthew 14:35 Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Ngài,(VN)

Matthieu 14:35 Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades.(F)

Matthew 14:35 And{G2532} when the men{G435} of that{G1565} place{G5117} had knowledge{G1921}{(G5631)} of him{G846}, they sent out{G649}{(G5656)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} country round about{G4066}, and{G2532} brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}; (kjv-strongs#)

Mat 14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased; (kjv)

======= Matthew 14:36 ============

Matthew 14:36 and they besought him that they might only touch the border of his garment: and as many as touched were made whole.(asv)

Matthew 14:36 xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả.(VN)

Matthieu 14:36 Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.(F)

Matthew 14:36 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might{G680} only{G3440} touch{G680}{(G5672)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many as{G3745} touched{G680}{(G5662)} were made perfectly whole{G1295}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.(kjv)

======= Matthew 15:1 ============

Matthew 15:1 Then there come to Jesus from Jerusalem Pharisees and scribes, saying,(asv)

Matthew 15:1 Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Ðức Chúa Jêsus, mà thưa rằng:(VN)

Matthieu 15:1 ¶ Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent:(F)

Matthew 15:1 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to Jesus{G2424} scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, which were of{G575} Jerusalem{G2414}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, (kjv)

======= Matthew 15:2 ============

Matthew 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.(asv)

Matthew 15:2 Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn.(VN)

Matthieu 15:2 Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas.(F)

Matthew 15:2 Why{G1302} do thy{G4675} disciples{G3101} transgress{G3845}{(G5719)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}? for{G1063} they wash{G3538}{(G5731)} not{G3756} their{G846} hands{G5495} when{G3752} they eat{G2068}{(G5725)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread. (kjv)

======= Matthew 15:3 ============

Matthew 15:3 And he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God because of your tradition?(asv)

Matthew 15:3 Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Ðức Chúa Trời?(VN)

Matthieu 15:3 Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition?(F)

Matthew 15:3 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G1302} do ye{G5210} also{G2532} transgress{G3845}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}? (kjv-strongs#)

Mat 15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? (kjv)

======= Matthew 15:4 ============

Matthew 15:4 For God said, Honor thy father and thy mother: and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death.(asv)

Matthew 15:4 Vì Ðức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.(VN)

Matthieu 15:4 Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.(F)

Matthew 15:4 For{G1063} God{G2316} commanded{G1781}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}: and{G2532}, He that curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death. (kjv)

======= Matthew 15:5 ============

Matthew 15:5 But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is given [to God] ;(asv)

Matthew 15:5 Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Ðức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ.(VN)

Matthieu 15:5 Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu,(F)

Matthew 15:5 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, Whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} his mother{G3384}, It is a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited{G5623}{(G5686)} by me{G1700}; (kjv-strongs#)

Mat 15:5 But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; (kjv)

======= Matthew 15:6 ============

Matthew 15:6 he shall not honor his father. And ye have made void the word of God because of your tradition.(asv)

Matthew 15:6 Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthieu 15:6 n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.(F)

Matthew 15:6 And{G2532} honour{G5091}{(G5661)} not{G3364} his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}, he shall be free. Thus{G2532} have ye made{G208} the commandment{G1785} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5656)} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mat 15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. (kjv)

======= Matthew 15:7 ============

Matthew 15:7 Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying,(asv)

Matthew 15:7 Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng:(VN)

Matthieu 15:7 Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit:(F)

Matthew 15:7 Ye hypocrites{G5273}, well{G2573} did{G4395} Esaias{G2268} prophesy{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, (kjv)

======= Matthew 15:8 ============

Matthew 15:8 This people honoreth me with their lips; But their heart is far from me.(asv)

Matthew 15:8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.(VN)

Matthieu 15:8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi.(F)

Matthew 15:8 This{G3778} people{G2992} draweth nigh{G1448}{(G5719)} unto me{G3427} with their{G846} mouth{G4750}, and{G2532} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}; but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. (kjv)

======= Matthew 15:9 ============

Matthew 15:9 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Matthew 15:9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.(VN)

Matthieu 15:9 C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.(F)

Matthew 15:9 But{G1161} in vain{G3155} they do worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Matthew 15:10 ============

Matthew 15:10 And he called to him the multitude, and said unto them, Hear, and understand:(asv)

Matthew 15:10 Ðoạn, Ngài gọi đoàn dân đến, mà phán rằng: Hãy nghe, và hiểu.(VN)

Matthieu 15:10 ¶ Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Ecoutez, et comprenez.(F)

Matthew 15:10 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} the multitude{G3793}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Hear{G191}{(G5720)}, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mat 15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand: (kjv)

======= Matthew 15:11 ============

Matthew 15:11 Not that which entereth into the mouth defileth the man; but that which proceedeth out of the mouth, this defileth the man.(asv)

Matthew 15:11 Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy!(VN)

Matthieu 15:11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.(F)

Matthew 15:11 Not{G3756} that which goeth{G1525}{(G5740)} into{G1519} the mouth{G4750} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}; but{G235} that which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750}, this{G5124} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. (kjv)

======= Matthew 15:12 ============

Matthew 15:12 Then came the disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, when they heard this saying?(asv)

Matthew 15:12 Môn đồ bèn lại gần, mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng?(VN)

Matthieu 15:12 Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues?(F)

Matthew 15:12 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Knowest thou{G1492}{(G5758)} that{G3754} the Pharisees{G5330} were offended{G4624}{(G5681)}, after they heard{G191}{(G5660)} this saying{G3056}? (kjv-strongs#)

Mat 15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying? (kjv)

======= Matthew 15:13 ============

Matthew 15:13 But he answered and said, Every plant which my heavenly Father planted not, shall be rooted up.(asv)

Matthew 15:13 Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.(VN)

Matthieu 15:13 Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée.(F)

Matthew 15:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Every{G3956} plant{G5451}, which{G3739} my{G3450} heavenly{G3770} Father{G3962} hath{G5452} not{G3756} planted{G5452}{(G5656)}, shall be rooted up{G1610}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up. (kjv)

======= Matthew 15:14 ============

Matthew 15:14 Let them alone: they are blind guides. And if the blind guide the blind, both shall fall into a pit.(asv)

Matthew 15:14 Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.(VN)

Matthieu 15:14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.(F)

Matthew 15:14 Let{G863} them{G846} alone{G863}{(G5628)}: they be{G1526}{(G5748)} blind{G5185} leaders{G3595} of the blind{G5185}. And{G1161} if{G1437} the blind{G5185} lead{G3594}{(G5725)} the blind{G5185}, both{G297} shall fall{G4098}{(G5699)} into{G1519} the ditch{G999}. (kjv-strongs#)

Mat 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. (kjv)

======= Matthew 15:15 ============

Matthew 15:15 And Peter answered and said unto him, Declare unto us the parable.(asv)

Matthew 15:15 Phi -e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi.(VN)

Matthieu 15:15 Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole.(F)

Matthew 15:15 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} this{G5026} parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mat 15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable. (kjv)

======= Matthew 15:16 ============

Matthew 15:16 And he said, Are ye also even yet without understanding?(asv)

Matthew 15:16 Ðức Chúa Jêsus hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao?(VN)

Matthieu 15:16 Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence?(F)

Matthew 15:16 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} also{G2532} yet{G188} without understanding{G801}? (kjv-strongs#)

Mat 15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding? (kjv)

======= Matthew 15:17 ============

Matthew 15:17 Perceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out into the draught?(asv)

Matthew 15:17 Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao?(VN)

Matthieu 15:17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets?(F)

Matthew 15:17 Do{G3539} not{G3768} ye{G3539} yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever{G3956} entereth in{G1531}{(G5740)} at{G1519} the mouth{G4750} goeth{G5562}{(G5719)} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} is cast out{G1544}{(G5743)} into{G1519} the draught{G856}? (kjv-strongs#)

Mat 15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? (kjv)

======= Matthew 15:18 ============

Matthew 15:18 But the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart; and they defile the man.(asv)

Matthew 15:18 Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người.(VN)

Matthieu 15:18 Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui souille l'homme.(F)

Matthew 15:18 But{G1161} those things which{G3588} proceed{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750} come forth{G1831}{(G5736)} from{G1537} the heart{G2588}; and they{G2548} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man. (kjv)

======= Matthew 15:19 ============

Matthew 15:19 For out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, railings:(asv)

Matthew 15:19 Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.(VN)

Matthieu 15:19 Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.(F)

Matthew 15:19 For{G1063} out of{G1537} the heart{G2588} proceed{G1831}{(G5736)} evil{G4190} thoughts{G1261}, murders{G5408}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, thefts{G2829}, false witness{G5577}, blasphemies{G988}: (kjv-strongs#)

Mat 15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies: (kjv)

======= Matthew 15:20 ============

Matthew 15:20 these are the things which defile the man; but to eat with unwashen hands defileth not the man.(asv)

Matthew 15:20 Ấy đó là những điều làm dơ dáy người; song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu.(VN)

Matthieu 15:20 Voilà les choses qui souillent l'homme; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme.(F)

Matthew 15:20 These{G5023} are{G2076}{(G5748)} the things which{G3588} defile{G2840}{(G5723)} a man{G444}: but{G1161} to eat{G5315}{(G5629)} with unwashen{G449} hands{G5495} defileth{G2840}{(G5719)} not{G3756} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:20 These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man. (kjv)

======= Matthew 15:21 ============

Matthew 15:21 And Jesus went out thence, and withdrew into the parts of Tyre and Sidon.(asv)

Matthew 15:21 Ðức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn.(VN)

Matthieu 15:21 ¶ Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.(F)

Matthew 15:21 Then{G2532} Jesus{G2424} went{G1831}{(G5631)} thence{G1564}, and departed{G402}{(G5656)} into{G1519} the coasts{G3313} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}. (kjv-strongs#)

Mat 15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon. (kjv)

======= Matthew 15:22 ============

Matthew 15:22 And behold, a Canaanitish woman came out from those borders, and cried, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a demon.(asv)

Matthew 15:22 Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.(VN)

Matthieu 15:22 Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.(F)

Matthew 15:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135} of Canaan{G5478} came{G1831}{(G5631)} out of{G575} the same{G1565} coasts{G3725}, and cried{G2905}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on me{G3165}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}; my{G3450} daughter{G2364} is grievously{G2560} vexed with a devil{G1139}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. (kjv)

======= Matthew 15:23 ============

Matthew 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.(asv)

Matthew 15:23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.(VN)

Matthieu 15:23 Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous.(F)

Matthew 15:23 But{G1161} he answered{G611}{(G5662)} her{G846} not{G3756} a word{G3056}. And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} and besought{G2065}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G630} her{G846} away{G630}{(G5657)}; for{G3754} she crieth{G2896}{(G5719)} after{G3693} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. (kjv)

======= Matthew 15:24 ============

Matthew 15:24 But he answered and said, I was not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Matthew 15:24 Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.(VN)

Matthieu 15:24 Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.(F)

Matthew 15:24 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I am{G649} not{G3756} sent{G649}{(G5648)} but{G1508} unto{G1519} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:25 ============

Matthew 15:25 But she came and worshipped him, saying, Lord, help me.(asv)

Matthew 15:25 Song người đờn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!(VN)

Matthieu 15:25 Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi!(F)

Matthew 15:25 Then{G1161} came she{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, help{G997}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. (kjv)

======= Matthew 15:26 ============

Matthew 15:26 And he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Matthew 15:26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.(VN)

Matthieu 15:26 Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.(F)

Matthew 15:26 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it to dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mat 15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs. (kjv)

======= Matthew 15:27 ============

Matthew 15:27 But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.(asv)

Matthew 15:27 Người đờn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.(VN)

Matthieu 15:27 Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.(F)

Matthew 15:27 And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, Truth{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the crumbs{G5589} which{G3588} fall{G4098}{(G5723)} from{G575} their{G846} masters{G2962}' table{G5132}. (kjv-strongs#)

Mat 15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table. (kjv)

======= Matthew 15:28 ============

Matthew 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it done unto thee even as thou wilt. And her daughter was healed from that hour.(asv)

Matthew 15:28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.(VN)

Matthieu 15:28 Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.(F)

Matthew 15:28 Then{G5119} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, O{G5599} woman{G1135}, great{G3173} is thy{G4675} faith{G4102}: be it{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671} even as{G5613} thou wilt{G2309}{(G5719)}. And{G2532} her{G846} daughter{G2364} was made whole{G2390}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. (kjv)

======= Matthew 15:29 ============

Matthew 15:29 And Jesus departed thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and he went up into the mountain, and sat there.(asv)

Matthew 15:29 Ðức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi lên trên núi mà ngồi.(VN)

Matthieu 15:29 ¶ Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Etant monté sur la montagne, il s'y assit.(F)

Matthew 15:29 And{G2532} Jesus{G2424} departed{G3327}{(G5631)} from thence{G1564}, and came{G2064}{(G5627)} nigh unto{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}; and{G2532} went up{G305}{(G5631)} into{G1519} a mountain{G3735}, and sat down{G2521}{(G5711)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there. (kjv)

======= Matthew 15:30 ============

Matthew 15:30 And there came unto him great multitudes, having with them the lame, blind, dumb, maimed, and many others, and they cast them down at this feet; and he healed them:(asv)

Matthew 15:30 Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chơn Ðức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành.(VN)

Matthieu 15:30 Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit;(F)

Matthew 15:30 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, having{G2192}{(G5723)} with{G3326} them those that were{G1438} lame{G5560}, blind{G5185}, dumb{G2974}, maimed{G2948}, and{G2532} many{G4183} others{G2087}, and{G2532} cast{G4496} them{G846} down{G4496}{(G5656)} at{G3844} Jesus{G2424}' feet{G4228}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 15:30 And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them: (kjv)

======= Matthew 15:31 ============

Matthew 15:31 insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb speaking, the maimed whole, and lame walking, and the blind seeing: and they glorified the God of Israel.(asv)

Matthew 15:31 Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Ðức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthieu 15:31 en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient; et elle glorifiait le Dieu d'Israël.(F)

Matthew 15:31 Insomuch that{G5620} the multitude{G3793} wondered{G2296}{(G5658)}, when they saw{G991}{(G5723)} the dumb{G2974} to speak{G2980}{(G5723)}, the maimed{G2948} to be whole{G5199}, the lame{G5560} to walk{G4043}{(G5723)}, and{G2532} the blind{G5185} to see{G991}{(G5723)}: and{G2532} they glorified{G1392}{(G5656)} the God{G2316} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:32 ============

Matthew 15:32 And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint on the way.(asv)

Matthew 15:32 Khi đó, Ðức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.(VN)

Matthieu 15:32 Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin.(F)

Matthew 15:32 Then{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they continue{G4357}{(G5719)} with me{G3427} now{G2235} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: and{G2532} I will{G2309}{(G5719)} not{G3756} send{G630} them{G846} away{G630}{(G5658)} fasting{G3523}, lest{G3379} they faint{G1590}{(G5686)} in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 15:32 Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. (kjv)

======= Matthew 15:33 ============

Matthew 15:33 And the disciples say unto him, Whence should we have so many loaves in a desert place as to fill so great a multitude?(asv)

Matthew 15:33 Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?(VN)

Matthieu 15:33 Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pains pour rassasier une si grande foule?(F)

Matthew 15:33 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Whence{G4159} should we{G2254} have so much{G5118} bread{G740} in{G1722} the wilderness{G2047}, as{G5620} to fill{G5526}{(G5658)} so great{G5118} a multitude{G3793}? (kjv-strongs#)

Mat 15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? (kjv)

======= Matthew 15:34 ============

Matthew 15:34 And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few small fishes.(asv)

Matthew 15:34 Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá.(VN)

Matthieu 15:34 Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pains? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons.(F)

Matthew 15:34 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}, and{G2532} a few{G3641} little fishes{G2485}. (kjv-strongs#)

Mat 15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes. (kjv)

======= Matthew 15:35 ============

Matthew 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground;(asv)

Matthew 15:35 Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất.(VN)

Matthieu 15:35 Alors il fit asseoir la foule par terre,(F)

Matthew 15:35 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5656)} the multitude{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground. (kjv)

======= Matthew 15:36 ============

Matthew 15:36 and he took the seven loaves and the fishes; and he gave thanks and brake, and gave to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Matthew 15:36 Ðoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng.(VN)

Matthieu 15:36 prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule.(F)

Matthew 15:36 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740} and{G2532} the fishes{G2486}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)} them, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} to his{G846} disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 15:37 ============

Matthew 15:37 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, seven baskets full.(asv)

Matthew 15:37 Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy.(VN)

Matthieu 15:37 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient.(F)

Matthew 15:37 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4052}{(G5723)} seven{G2033} baskets{G4711} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full. (kjv)

======= Matthew 15:38 ============

Matthew 15:38 And they that did eat were four thousand men, besides women and children.(asv)

Matthew 15:38 Số người ăn là bốn ngàn, không kể đờn bà con trẻ.(VN)

Matthieu 15:38 Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants.(F)

Matthew 15:38 And{G1161} they that did eat{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} four thousand{G5070} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 15:39 ============

Matthew 15:39 And he sent away the multitudes, and entered into the boat, and came into the borders of Magadan.(asv)

Matthew 15:39 Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.(VN)

Matthieu 15:39 Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan.(F)

Matthew 15:39 And{G2532} he sent away{G630}{(G5660)} the multitude{G3793}, and took{G1684}{(G5627)} ship{G1519}{G4143}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Magdala{G3093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:39 And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.(kjv)

======= Matthew 16:1 ============

Matthew 16:1 And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.(asv)

Matthew 16:1 Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến cùng Ðức Chúa Jêsus, có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống.(VN)

Matthieu 16:1 ¶ Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel.(F)

Matthew 16:1 The Pharisees{G5330} also{G2532} with the Sadducees{G4523} came{G4334}{(G5631)}, and{G2532} tempting{G3985}{(G5723)} desired{G1905}{(G5656)} him{G846} that he would shew{G1925}{(G5658)} them{G846} a sign{G4592} from{G1537} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. (kjv)

======= Matthew 16:2 ============

Matthew 16:2 But he answered and said unto them, When it is evening, ye say, [It will be] fair weather: for the heaven is red.(asv)

Matthew 16:2 Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ.(VN)

Matthieu 16:2 Jésus leur répondit: Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge;(F)

Matthew 16:2 {G1161} He answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, When it is{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, ye say{G3004}{(G5719)}, It will be fair weather{G2105}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. (kjv)

======= Matthew 16:3 ============

Matthew 16:3 And in the morning, [It will be] foul weather to-day: for the heaven is red and lowering. Ye know how to discern the face of the heaven; but ye cannot [discern] the signs of the times.(asv)

Matthew 16:3 Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi người biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!(VN)

Matthieu 16:3 et le matin: Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps.(F)

Matthew 16:3 And{G2532} in the morning{G4404}, It will be foul weather{G5494} to day{G4594}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)} and lowring{G4768}{(G5723)}. O ye hypocrites{G5273}, ye can{G1097}{(G5719)} discern{G1252}{(G5721)}{G3303} the face{G4383} of the sky{G3772}; but{G1161} can ye{G1410}{(G5736)} not{G3756} discern the signs{G4592} of the times{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times? (kjv)

======= Matthew 16:4 ============

Matthew 16:4 An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.(asv)

Matthew 16:4 Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.(VN)

Matthieu 16:4 Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla.(F)

Matthew 16:4 A wicked{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}. And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed. (kjv)

======= Matthew 16:5 ============

Matthew 16:5 And the disciples came to the other side and forgot to take bread.(asv)

Matthew 16:5 Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo.(VN)

Matthieu 16:5 ¶ Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains.(F)

Matthew 16:5 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008}, they had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. (kjv)

======= Matthew 16:6 ============

Matthew 16:6 And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:6 Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.(VN)

Matthieu 16:6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.(F)

Matthew 16:6 Then{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G3708}{(G5720)} and{G2532} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:7 ============

Matthew 16:7 And they reasoned among themselves, saying, We took no bread.(asv)

Matthew 16:7 Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: Ðây là vì chúng ta không đem bánh theo.(VN)

Matthieu 16:7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pains.(F)

Matthew 16:7 And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G1722} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have taken{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. (kjv)

======= Matthew 16:8 ============

Matthew 16:8 And Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?(asv)

Matthew 16:8 Ðức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh?(VN)

Matthieu 16:8 Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains?(F)

Matthew 16:8 Which when{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O ye of little faith{G3640}, why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} among{G1722} yourselves{G1438}, because{G3754} ye have brought{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}? (kjv-strongs#)

Mat 16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? (kjv)

======= Matthew 16:9 ============

Matthew 16:9 Do ye not yet perceive, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Matthew 16:9 Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao?(VN)

Matthieu 16:9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés,(F)

Matthew 16:9 Do ye{G3539} not yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, neither{G3761} remember{G3421}{(G5719)} the five{G4002} loaves{G740} of the five thousand{G4000}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G2894} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:10 ============

Matthew 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Matthew 16:10 Lại há không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các người lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao?(VN)

Matthieu 16:10 ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées?(F)

Matthew 16:10 Neither{G3761} the seven{G2033} loaves{G740} of the four thousand{G5070}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G4711} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:11 ============

Matthew 16:11 How is it that ye do not perceive that I spake not to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:11 Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.(VN)

Matthieu 16:11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens.(F)

Matthew 16:11 How{G4459} is it that{G3754} ye do{G3539} not{G3756} understand{G3539}{(G5719)} that I spake{G2036}{(G5627)} it not{G3756} to you{G5213} concerning{G4012} bread{G740}, that ye should beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}? (kjv-strongs#)

Mat 16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? (kjv)

======= Matthew 16:12 ============

Matthew 16:12 Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:12 Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.(VN)

Matthieu 16:12 Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.(F)

Matthew 16:12 Then{G5119} understood they{G4920}{(G5656)} how that{G3754} he bade{G2036}{(G5627)} them not{G3756} beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of bread{G740}, but{G235} of{G575} the doctrine{G1322} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:13 ============

Matthew 16:13 Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of man is?(asv)

Matthew 16:13 Khi Ðức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai?(VN)

Matthieu 16:13 ¶ Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?(F)

Matthew 16:13 When{G1161} Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the coasts{G3313} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}, he asked{G2065}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)}, Whom{G5101} do men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} the Son{G5207} of man{G444} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am? (kjv)

======= Matthew 16:14 ============

Matthew 16:14 And they said, Some [say] John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.(asv)

Matthew 16:14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.(VN)

Matthieu 16:14 Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.(F)

Matthew 16:14 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Some say that thou art{G3303} John{G2491} the Baptist{G910}:{G1161} some{G243}, Elias{G2243}; and{G1161} others{G2087}, Jeremias{G2408}, or{G2228} one{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets. (kjv)

======= Matthew 16:15 ============

Matthew 16:15 He saith unto them, But who say ye that I am?(asv)

Matthew 16:15 Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai?(VN)

Matthieu 16:15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?(F)

Matthew 16:15 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am? (kjv)

======= Matthew 16:16 ============

Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.(asv)

Matthew 16:16 Si-môn Phi -e-rơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống.(VN)

Matthieu 16:16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.(F)

Matthew 16:16 And{G1161} Simon{G4613} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. (kjv)

======= Matthew 16:17 ============

Matthew 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 16:17 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.(VN)

Matthieu 16:17 Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.(F)

Matthew 16:17 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Blessed{G3107} art thou{G1488}{(G5748)}, Simon{G4613} Barjona{G920}: for{G3754} flesh{G4561} and{G2532} blood{G129} hath{G601} not{G3756} revealed{G601}{(G5656)} it unto thee{G4671}, but{G235} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:18 ============

Matthew 16:18 And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.(asv)

Matthew 16:18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.(VN)

Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.(F)

Matthew 16:18 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} also{G2504} unto thee{G4671}, That{G3754} thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} Peter{G4074}, and{G2532} upon{G1909} this{G5026} rock{G4073} I will build{G3618}{(G5692)} my{G3450} church{G1577}; and{G2532} the gates{G4439} of hell{G86} shall{G2729} not{G3756} prevail against{G2729}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (kjv)

======= Matthew 16:19 ============

Matthew 16:19 I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Matthew 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.(VN)

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.(F)

Matthew 16:19 And{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} unto thee{G4671} the keys{G2807} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:20 ============

Matthew 16:20 Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.(asv)

Matthew 16:20 Ðoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Ðức Chúa Jêsus, là Ðấng Christ.(VN)

Matthieu 16:20 Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.(F)

Matthew 16:20 Then{G5119} charged he{G1291}{(G5668)} his{G846} disciples{G3101} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367} that{G3754} he{G846} was{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. (kjv)

======= Matthew 16:21 ============

Matthew 16:21 From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.(asv)

Matthew 16:21 Từ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.(VN)

Matthieu 16:21 ¶ Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.(F)

Matthew 16:21 From{G575} that time forth{G5119} began{G756}{(G5662)} Jesus{G2424} to shew{G1166}{(G5721)} unto his{G846} disciples{G3101}, how that{G3754} he{G846} must{G1163}{(G5748)} go{G565}{(G5629)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183} of{G575} the elders{G4245} and{G2532} chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} be raised again{G1453}{(G5683)} the third{G5154} day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. (kjv)

======= Matthew 16:22 ============

Matthew 16:22 And Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall never be unto thee.(asv)

Matthew 16:22 Phi -e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Ðức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!(VN)

Matthieu 16:22 Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas.(F)

Matthew 16:22 Then{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be it far{G2436} from thee{G4671}, Lord{G2962}: this{G5124} shall{G2071} not{G3364} be{G2071}{(G5704)} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee. (kjv)

======= Matthew 16:23 ============

Matthew 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Matthew 16:23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi -e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Ðức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.(VN)

Matthieu 16:23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.(F)

Matthew 16:23 But{G1161} he turned{G4762}{(G5651)}, and said{G2036}{(G5627)} unto Peter{G4074}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: thou{G1488}{(G5748)} art{G3754} an offence{G4625} unto me{G3450}: for thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things{G3588} that be of God{G2316}, but{G235} those that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. (kjv)

======= Matthew 16:24 ============

Matthew 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Matthew 16:24 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.(VN)

Matthieu 16:24 ¶ Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.(F)

Matthew 16:24 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, If any{G1536} man will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Matthew 16:25 ============

Matthew 16:25 For whosoever would save his life shall lose it: and whosoever shall lose his life for my sake shall find it.(asv)

Matthew 16:25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.(VN)

Matthieu 16:25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.(F)

Matthew 16:25 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} will lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 16:26 ============

Matthew 16:26 For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?(asv)

Matthew 16:26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(VN)

Matthieu 16:26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme?(F)

Matthew 16:26 For{G1063} what{G5101} is a man{G444} profited{G5623}{(G5743)}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G1161} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? or{G2228} what{G5101} shall a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mat 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Matthew 16:27 ============

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.(asv)

Matthew 16:27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.(VN)

Matthieu 16:27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.(F)

Matthew 16:27 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} shall{G3195}{(G5719)} come{G2064}{(G5738)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} his{G846} angels{G32}; and{G2532} then{G5119} he shall reward{G591}{(G5692)} every man{G1538} according{G2596} to his{G846} works{G4234}. (kjv-strongs#)

Mat 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works. (kjv)

======= Matthew 16:28 ============

Matthew 16:28 Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(asv)

Matthew 16:28 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.(VN)

Matthieu 16:28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.(F)

Matthew 16:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There be{G1526}{(G5748)} some{G5100} standing{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G302}{G2193} they see{G1492}{(G5632)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1722} his{G846} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(kjv)

======= Matthew 17:1 ============

Matthew 17:1 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:(asv)

Matthew 17:1 Khỏi sáu ngày, Ðức Chúa Jêsus đem Phi -e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao.(VN)

Matthieu 17:1 ¶ Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.(F)

Matthew 17:1 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} Peter{G4074}{G2532}, James{G2385}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, and{G2532} bringeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398}, (kjv-strongs#)

Mat 17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, (kjv)

======= Matthew 17:2 ============

Matthew 17:2 and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.(asv)

Matthew 17:2 Ngài biến hóa trước mặt các ngươi ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.(VN)

Matthieu 17:2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.(F)

Matthew 17:2 And{G2532} was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}: and{G2532} his{G846} face{G4383} did shine{G2989}{(G5656)} as{G5613} the sun{G2246}, and{G1161} his{G846} raiment{G2440} was{G1096}{(G5633)} white{G3022} as{G5613} the light{G5457}. (kjv-strongs#)

Mat 17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. (kjv)

======= Matthew 17:3 ============

Matthew 17:3 And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him.(asv)

Matthew 17:3 Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.(VN)

Matthieu 17:3 Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui.(F)

Matthew 17:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Moses{G3475} and{G2532} Elias{G2243} talking{G4814}{(G5723)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. (kjv)

======= Matthew 17:4 ============

Matthew 17:4 And Peter answered, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, I will make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Matthew 17:4 Phi -e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.(VN)

Matthieu 17:4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie.(F)

Matthew 17:4 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074}, and said{G2036}{(G5627)} unto Jesus{G2424}, Lord{G2962}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)}, let us make{G4160}{(G5661)} here{G5602} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Matthew 17:5 ============

Matthew 17:5 While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.(asv)

Matthew 17:5 Ðang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!(VN)

Matthieu 17:5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le!(F)

Matthew 17:5 While he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, behold{G2400}{(G5628)}, a bright{G5460} cloud{G3507} overshadowed{G1982}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} behold{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} out of{G1537} the cloud{G3507}, which said{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}; hear ye{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him. (kjv)

======= Matthew 17:6 ============

Matthew 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.(asv)

Matthew 17:6 Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm.(VN)

Matthieu 17:6 Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur.(F)

Matthew 17:6 And{G2532} when the disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} their{G846} face{G4383}, and{G2532} were sore{G4970} afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid. (kjv)

======= Matthew 17:7 ============

Matthew 17:7 And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.(asv)

Matthew 17:7 Song Ðức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ!(VN)

Matthieu 17:7 Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur!(F)

Matthew 17:7 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and touched{G680}{(G5662)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Arise{G1453}{(G5682)}, and{G2532} be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid. (kjv)

======= Matthew 17:8 ============

Matthew 17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, save Jesus only.(asv)

Matthew 17:8 Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Ðức Chúa Jêsus mà thôi.(VN)

Matthieu 17:8 Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul.(F)

Matthew 17:8 And{G1161} when they had lifted up{G1869}{(G5660)} their{G846} eyes{G3788}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762}, save{G1508} Jesus{G2424} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only. (kjv)

======= Matthew 17:9 ============

Matthew 17:9 And as they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen from the dead.(asv)

Matthew 17:9 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại.(VN)

Matthieu 17:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts.(F)

Matthew 17:9 And{G2532} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, Jesus{G2424} charged{G1781}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5632)} the vision{G3705} to no man{G3367}, until{G2193}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} be risen again{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead. (kjv)

======= Matthew 17:10 ============

Matthew 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?(asv)

Matthew 17:10 Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?(VN)

Matthieu 17:10 Les disciples lui firent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement?(F)

Matthew 17:10 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G5101} then{G3767} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Matthew 17:11 ============

Matthew 17:11 And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:(asv)

Matthew 17:11 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc.(VN)

Matthieu 17:11 Il répondit: Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toutes choses.(F)

Matthew 17:11 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Elias{G2243} truly{G3303} shall first{G4412} come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} restore{G600}{(G5692)} all things{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. (kjv)

======= Matthew 17:12 ============

Matthew 17:12 but I say into you, that Elijah is come already, and they knew him not, but did unto him whatsoever they would. Even so shall the Son of man also suffer of them.(asv)

Matthew 17:12 Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.(VN)

Matthieu 17:12 Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part.(F)

Matthew 17:12 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is come{G2064}{(G5627)} already{G2235}, and{G2532} they knew{G1921}{(G5627)} him{G846} not{G3756}, but{G235} have done{G4160}{(G5656)} unto{G1722} him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}. Likewise{G3779} shall{G3195}{(G5719)} also{G2532} the Son{G5207} of man{G444} suffer{G3958}{(G5721)} of{G5259} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. (kjv)

======= Matthew 17:13 ============

Matthew 17:13 Then understood the disciples that he spake unto them of John the Baptist.(asv)

Matthew 17:13 Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít.(VN)

Matthieu 17:13 Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste.(F)

Matthew 17:13 Then{G5119} the disciples{G3101} understood{G4920}{(G5656)} that{G3754} he spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} of{G4012} John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mat 17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. (kjv)

======= Matthew 17:14 ============

Matthew 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,(asv)

Matthew 17:14 Khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài,(VN)

Matthieu 17:14 ¶ Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit:(F)

Matthew 17:14 And{G2532} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G4314} the multitude{G3793}, there came{G4334}{(G5627)} to him{G846} a certain man{G444}, kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, (kjv)

======= Matthew 17:15 ============

Matthew 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is epileptic, and suffereth grievously; for oft-times he falleth into the fire, and oft-times into the water.(asv)

Matthew 17:15 mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước.(VN)

Matthieu 17:15 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau.(F)

Matthew 17:15 Lord{G2962}, have mercy{G1653}{(G5657)} on my{G3450} son{G5207}: for{G3754} he is lunatick{G4583}{(G5736)}, and{G2532} sore{G2560} vexed{G3958}{(G5719)}: for{G1063} ofttimes{G4178} he falleth{G4098}{(G5719)} into{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} oft{G4178} into{G1519} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water. (kjv)

======= Matthew 17:16 ============

Matthew 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.(asv)

Matthew 17:16 Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được.(VN)

Matthieu 17:16 Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir.(F)

Matthew 17:16 And{G2532} I brought{G4374}{(G5656)} him{G846} to thy{G4675} disciples{G3101}, and{G2532} they could{G1410}{(G5675)} not{G3756} cure{G2323}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. (kjv)

======= Matthew 17:17 ============

Matthew 17:17 And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.(asv)

Matthew 17:17 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta.(VN)

Matthieu 17:17 Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous? jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici.(F)

Matthew 17:17 Then{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, O{G5599} faithless{G571} and{G2532} perverse{G1294}{(G5772)} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G3326} you{G5216}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me. (kjv)

======= Matthew 17:18 ============

Matthew 17:18 And Jesus rebuked him; and the demon went out of him: and the boy was cured from that hour.(asv)

Matthew 17:18 Rồi Ðức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.(VN)

Matthieu 17:18 Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même.(F)

Matthew 17:18 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} the devil{G1140}; and{G2532} he{G846} departed{G1831}{(G5627)} out of{G575} him{G846}: and{G2532} the child{G3816} was cured{G2323}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour. (kjv)

======= Matthew 17:19 ============

Matthew 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?(asv)

Matthew 17:19 Môn đồ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được?(VN)

Matthieu 17:19 Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?(F)

Matthew 17:19 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} the disciples{G3101} to Jesus{G2424} apart{G2596}{G2398}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G1302} could{G1410}{(G5675)} not{G3756} we{G2249} cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? (kjv)

======= Matthew 17:20 ============

Matthew 17:20 And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.(asv)

Matthew 17:20 Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.(VN)

Matthieu 17:20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible.(F)

Matthew 17:20 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G1223} of your{G5216} unbelief{G570}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102} as{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, ye shall say{G2046}{(G5692)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Remove{G3327}{(G5628)} hence{G1782} to yonder place{G1563}; and{G2532} it shall remove{G3327}{(G5695)}; and{G2532} nothing{G3762} shall be impossible{G101}{(G5692)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. (kjv)

======= Matthew 17:21 ============

Matthew 17:21 (asv)

Matthew 17:21 Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.(VN)

Matthieu 17:21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.(F)

Matthew 17:21 Howbeit{G1161} this{G5124} kind{G1085} goeth{G1607} not{G3756} out{G1607}{(G5736)} but{G1508} by{G1722} prayer{G4335} and{G2532} fasting{G3521}. (kjv-strongs#)

Mat 17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. (kjv)

======= Matthew 17:22 ============

Matthew 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;(asv)

Matthew 17:22 Ðang khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta.(VN)

Matthieu 17:22 ¶ Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes;(F)

Matthew 17:22 And{G1161} while they{G846} abode{G390}{(G5746)} in{G1722} Galilee{G1056}, Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, The Son{G5207} of man{G444} shall be{G3195}{(G5719)} betrayed{G3860}{(G5745)} into{G1519} the hands{G5495} of men{G444}: (kjv-strongs#)

Mat 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men: (kjv)

======= Matthew 17:23 ============

Matthew 17:23 and they shall kill him, and the third day he shall be raised up. And they were exceeding sorry.(asv)

Matthew 17:23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.(VN)

Matthieu 17:23 ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés.(F)

Matthew 17:23 And{G2532} they shall kill{G615}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall be raised again{G1453}{(G5701)}. And{G2532} they were exceeding{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. (kjv)

======= Matthew 17:24 ============

Matthew 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received the half-shekel came to Peter, and said, Doth not your teacher pay the half-shekel?(asv)

Matthew 17:24 Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi -e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?(VN)

Matthieu 17:24 ¶ Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre, et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes?(F)

Matthew 17:24 And{G1161} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} Capernaum{G2584}, they that received{G2983}{(G5723)} tribute{G1323} money came{G4334}{(G5656)} to Peter{G4074}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Doth{G5055} not{G3756} your{G5216} master{G1320} pay{G5055}{(G5719)} tribute{G1323}? (kjv-strongs#)

Mat 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? (kjv)

======= Matthew 17:25 ============

Matthew 17:25 He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?(asv)

Matthew 17:25 Phi -e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi -e-rơ vào nhà, thì Ðức Chúa Jêsus hỏi trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?(VN)

Matthieu 17:25 Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit: Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? de leurs fils, ou des étrangers?(F)

Matthew 17:25 He saith{G3004}{(G5719)}, Yes{G3483}. And{G2532} when{G3753} he was come{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}, Jesus{G2424} prevented{G4399}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}, Simon{G4613}? of{G575} whom{G5101} do{G2983} the kings{G935} of the earth{G1093} take{G2983}{(G5719)} custom{G5056} or{G2228} tribute{G2778}? of{G575} their own{G846} children{G5207}, or{G2228} of{G575} strangers{G245}? (kjv-strongs#)

Mat 17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers? (kjv)

======= Matthew 17:26 ============

Matthew 17:26 And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.(asv)

Matthew 17:26 Phi -e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!(VN)

Matthieu 17:26 Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exempts.(F)

Matthew 17:26 Peter{G4074} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Of{G575} strangers{G245}. Jesus{G2424} saith{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Then{G686} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} free{G1658}. (kjv-strongs#)

Mat 17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free. (kjv)

======= Matthew 17:27 ============

Matthew 17:27 But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.(asv)

Matthew 17:27 Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.(VN)

Matthieu 17:27 Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi.(F)

Matthew 17:27 Notwithstanding{G1161}, lest{G3363} we should offend{G4624}{(G5661)} them{G846}, go thou{G4198}{(G5679)} to{G1519} the sea{G2281}, and cast{G906}{(G5628)} an hook{G44}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} the fish{G2486} that first{G4412} cometh up{G305}{(G5631)}; and{G2532} when thou hast opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, thou shalt find{G2147}{(G5692)} a piece of money{G4715}: that{G1565} take{G2983}{(G5631)}, and give{G1325}{(G5628)} unto them{G846} for{G473} me{G1700} and{G2532} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.(kjv)

======= Matthew 18:1 ============

Matthew 18:1 In that hour came the disciples unto Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven?(asv)

Matthew 18:1 Trong lúc đó, môn đồ lại gần Ðức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?(VN)

Matthieu 18:1 ¶ En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux?(F)

Matthew 18:1 At{G1722} the same{G1565} time{G5610} came{G4334}{(G5656)} the disciples{G3101} unto Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101}{G686} is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}? (kjv-strongs#)

Mat 18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? (kjv)

======= Matthew 18:2 ============

Matthew 18:2 And he called to him a little child, and set him in the midst of them,(asv)

Matthew 18:2 Ðức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ,(VN)

Matthieu 18:2 Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux,(F)

Matthew 18:2 And{G2532} Jesus{G2424} called{G4341} a little child{G3813} unto him{G4341}{(G5666)}, and set{G2476}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, (kjv)

======= Matthew 18:3 ============

Matthew 18:3 and said, Verily I say unto you, Except ye turn, and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 18:3 mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.(VN)

Matthieu 18:3 et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.(F)

Matthew 18:3 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Except{G3362} ye be converted{G4762}{(G5652)}, and{G2532} become{G1096}{(G5638)} as{G5613} little children{G3813}, ye shall{G1525} not{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:4 ============

Matthew 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 18:4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.(VN)

Matthieu 18:4 C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.(F)

Matthew 18:4 Whosoever{G3748} therefore{G3767} shall humble{G5013}{(G5661)} himself{G1438} as{G5613} this{G5124} little child{G3813}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:5 ============

Matthew 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me:(asv)

Matthew 18:5 Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.(VN)

Matthieu 18:5 Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.(F)

Matthew 18:5 And{G2532} whoso{G3739}{G1437} shall receive{G1209}{(G5667)} one{G1520} such{G5108} little child{G3813} in{G1909} my{G3450} name{G3686} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. (kjv)

======= Matthew 18:6 ============

Matthew 18:6 But whoso shall cause one of these little ones that believe on me to stumble, it is profitable for him that a great millstone should be hanged about his neck, and [that] he should be sunk in the depth of the sea.(asv)

Matthew 18:6 Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.(VN)

Matthieu 18:6 Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.(F)

Matthew 18:6 But{G1161} whoso{G3739}{G302} shall offend{G4624}{(G5661)} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} which{G3588} believe{G4100}{(G5723)} in{G1519} me{G1691}, it were better{G4851}{(G5719)} for him{G846} that{G2443} a millstone{G3458}{G3684} were hanged{G2910}{(G5686)} about{G1909} his{G846} neck{G5137}, and{G2532} that he were drowned{G2670}{(G5686)} in{G1722} the depth{G3989} of the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. (kjv)

======= Matthew 18:7 ============

Matthew 18:7 Woe unto the world because of occasions of stumbling! for it must needs be that the occasions come; but woe to that man through whom the occasion cometh!(asv)

Matthew 18:7 Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội!(VN)

Matthieu 18:7 ¶ Malheur au monde à cause des scandales! Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive!(F)

Matthew 18:7 Woe{G3759} unto the world{G2889} because of{G575} offences{G4625}! for{G1063} it must needs{G318} be{G2076}{(G5748)} that offences{G4625} come{G2064}{(G5629)}; but{G4133} woe{G3759} to that man{G444} by{G1565} whom{G1223}{G3739} the offence{G4625} cometh{G2064}{(G5736)}! (kjv-strongs#)

Mat 18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! (kjv)

======= Matthew 18:8 ============

Matthew 18:8 And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.(asv)

Matthew 18:8 Nếu tay hay là chơn ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chơn hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chơn mà bị quăng vào lửa đời đời.(VN)

Matthieu 18:8 Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel.(F)

Matthew 18:8 Wherefore{G1161} if{G1487} thy{G4675} hand{G5495} or{G2228} thy{G4675} foot{G4228} offend thee{G4624}{(G5719)}, cut{G1581} them{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} them from{G575} thee{G4571}{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter into{G1525}{(G5629)}{G1519} life{G2222} halt{G5560} or{G2228} maimed{G2948}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} hands{G5495} or{G2228} two{G1417} feet{G4228} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. (kjv)

======= Matthew 18:9 ============

Matthew 18:9 And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. [(asv)

Matthew 18:9 Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.(VN)

Matthieu 18:9 Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne.(F)

Matthew 18:9 And{G2532} if{G1487} thine{G4675} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222} with one eye{G3442}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} eyes{G3788} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. (kjv)

======= Matthew 18:10 ============

Matthew 18:10 See that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 18:10 Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Ðấng ở trên trời.(VN)

Matthieu 18:10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits; car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.(F)

Matthew 18:10 Take heed{G3708}{(G5720)} that ye despise{G2706}{(G5661)} not{G3361} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398}; for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in{G1722} heaven{G3772} their{G846} angels{G32} do always{G1223}{G3956} behold{G991}{(G5719)} the face{G4383} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:11 ============

Matthew 18:11 (Ommitted)(asv)

Matthew 18:11 Vì Con người đã đến cứu sự đã mất.(VN)

Matthieu 18:11 Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.(F)

Matthew 18:11 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is come{G2064}{(G5627)} to save{G4982}{(G5658)} that which{G3588} was lost{G622}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost. (kjv)

======= Matthew 18:12 ============

Matthew 18:12 How think ye? if any man have a hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and go unto the mountains, and seek that which goeth astray?(asv)

Matthew 18:12 Các ngươi tưởng thế nào? nếu người nào có một trăm con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để chín mươi chín con lại trên núi, mà đi kiếm con đã lạc mất sao?(VN)

Matthieu 18:12 Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée?(F)

Matthew 18:12 How{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? if{G1437}{G5100} a man{G444} have{G1096}{(G5638)} an hundred{G1540} sheep{G4263}, and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} be gone astray{G4105}{(G5686)}, doth he{G863} not{G3780} leave{G863}{(G5631)} the ninety and nine{G1768}, and goeth{G4198}{(G5679)} into{G1909} the mountains{G3735}, and seeketh{G2212}{(G5719)} that which{G3588} is gone astray{G4105}{(G5746)}? (kjv-strongs#)

Mat 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? (kjv)

======= Matthew 18:13 ============

Matthew 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth over it more than over the ninety and nine which have not gone astray.(asv)

Matthew 18:13 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được, thì lấy làm vui mừng về con đó hơn chín mươi chín con không lạc.(VN)

Matthieu 18:13 Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées.(F)

Matthew 18:13 And{G2532} if so{G1437} be{G1096}{(G5638)} that he find{G2147}{(G5629)} it{G846}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}{G3754}, he rejoiceth{G5463}{(G5719)} more{G3123} of{G1909} that{G846} sheep, than{G2228} of{G1909} the ninety and nine{G1768} which{G3588} went{G4105} not{G3361} astray{G4105}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray. (kjv)

======= Matthew 18:14 ============

Matthew 18:14 Even so it is not the will of your Father who is in heaven, that one of these little ones should perish.(asv)

Matthew 18:14 Cũng một thể ấy, Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ nầy phải hư mất.(VN)

Matthieu 18:14 De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits.(F)

Matthew 18:14 Even so{G3779} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the will{G2307} of{G1715} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, that{G2443} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} should perish{G622}{(G5643)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. (kjv)

======= Matthew 18:15 ============

Matthew 18:15 And if thy brother sin against thee, go, show him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.(asv)

Matthew 18:15 Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.(VN)

Matthieu 18:15 ¶ Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.(F)

Matthew 18:15 Moreover{G1161} if{G1437} thy{G4675} brother{G80} shall trespass{G264}{(G5661)} against{G1519} thee{G4571}, go{G5217}{(G5720)} and{G2532} tell{G1651} him{G846} his fault{G1651}{(G5657)} between{G3342} thee{G4675} and{G2532} him{G846} alone{G3441}: if{G1437} he shall hear{G191}{(G5661)} thee{G4675}, thou hast gained{G2770}{(G5656)} thy{G4675} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (kjv)

======= Matthew 18:16 ============

Matthew 18:16 But if he hear [thee] not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.(asv)

Matthew 18:16 Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.(VN)

Matthieu 18:16 Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.(F)

Matthew 18:16 But{G1161} if{G3362} he will{G191} not{G3362} hear{G191}{(G5661)} thee, then take{G3880}{(G5628)} with{G3326} thee{G4675} one{G1520} or{G2228} two{G1417} more{G2089}, that{G2443} in{G1909} the mouth{G4750} of two{G1417} or{G2228} three{G5140} witnesses{G3144} every{G3956} word{G4487} may be established{G2476}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. (kjv)

======= Matthew 18:17 ============

Matthew 18:17 And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.(asv)

Matthew 18:17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.(VN)

Matthieu 18:17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi d'écouter l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.(F)

Matthew 18:17 And{G1161} if{G1437} he shall neglect to hear{G3878}{(G5661)} them{G846}, tell{G2036}{(G5628)} it unto the church{G1577}: but{G1161}{G2532} if{G1437} he neglect to hear{G3878}{(G5661)} the church{G1577}, let him be{G2077}{(G5749)} unto thee{G4671} as{G5618} an heathen man{G1482} and{G2532} a publican{G5057}. (kjv-strongs#)

Mat 18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. (kjv)

======= Matthew 18:18 ============

Matthew 18:18 Verily I say unto you, what things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Matthew 18:18 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.(VN)

Matthieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.(F)

Matthew 18:18 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Whatsoever{G3745}{G1437} ye shall bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3745}{G1437} ye shall loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:19 ============

Matthew 18:19 Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 18:19 Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.(VN)

Matthieu 18:19 Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.(F)

Matthew 18:19 Again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} if{G1437} two{G1417} of you{G5216} shall agree{G4856}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} as touching{G4012} any{G3956} thing{G4229} that{G3739}{G1437} they shall ask{G154}{(G5672)}, it shall be done{G1096}{(G5695)} for them{G846} of{G3844} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:20 ============

Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.(asv)

Matthew 18:20 Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.(VN)

Matthieu 18:20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.(F)

Matthew 18:20 For{G1063} where{G3757} two{G1417} or{G2228} three{G5140} are{G1526}{(G5748)} gathered together{G4863}{(G5772)} in{G1519} my{G1699} name{G3686}, there{G1563} am I{G1510}{(G5748)} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. (kjv)

======= Matthew 18:21 ============

Matthew 18:21 Then came Peter and said to him, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? until seven times?(asv)

Matthew 18:21 Phi -e-rơ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?(VN)

Matthieu 18:21 ¶ Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois?(F)

Matthew 18:21 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} Peter{G4074} to him{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, how oft{G4212} shall my{G3450} brother{G80} sin{G264}{(G5692)} against{G1519} me{G1691}, and{G2532} I forgive{G863}{(G5692)} him{G846}? till{G2193} seven times{G2034}? (kjv-strongs#)

Mat 18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times? (kjv)

======= Matthew 18:22 ============

Matthew 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.(asv)

Matthew 18:22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.(VN)

Matthieu 18:22 Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois.(F)

Matthew 18:22 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I say{G3004}{(G5719)} not{G3756} unto thee{G4671}, Until{G2193} seven times{G2034}: but{G235}, Until{G2193} seventy times{G1441} seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven. (kjv)

======= Matthew 18:23 ============

Matthew 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, who would make a reckoning with his servants.(asv)

Matthew 18:23 Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.(VN)

Matthieu 18:23 C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.(F)

Matthew 18:23 Therefore{G1223}{G5124} is the kingdom{G932} of heaven{G3772} likened{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3739} would{G2309}{(G5656)} take{G4868}{(G5658)} account{G3056} of{G3326} his{G846} servants{G1401}. (kjv-strongs#)

Mat 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. (kjv)

======= Matthew 18:24 ============

Matthew 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, that owed him ten thousand talents.(asv)

Matthew 18:24 Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng.(VN)

Matthieu 18:24 Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents.(F)

Matthew 18:24 And{G1161} when he{G846} had begun{G756}{(G5671)} to reckon{G4868}{(G5721)}, one{G1520} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846}, which owed{G3781} him{G846} ten thousand{G3463} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents. (kjv)

======= Matthew 18:25 ============

Matthew 18:25 But forasmuch as he had not [wherewith] to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.(asv)

Matthew 18:25 Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ.(VN)

Matthieu 18:25 Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée.(F)

Matthew 18:25 But forasmuch as{G1161} he{G846} had{G2192}{(G5723)} not{G3361} to pay{G591}{(G5629)}, his{G846} lord{G2962} commanded{G2753}{(G5656)} him{G846} to be sold{G4097}{(G5683)}, and{G2532} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} children{G5043}, and{G2532} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} payment to be made{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. (kjv)

======= Matthew 18:26 ============

Matthew 18:26 The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.(asv)

Matthew 18:26 Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chơn chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!(VN)

Matthieu 18:26 Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout.(F)

Matthew 18:26 The servant{G1401} therefore{G3767} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:27 ============

Matthew 18:27 And the lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt.(asv)

Matthew 18:27 Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.(VN)

Matthieu 18:27 Emu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette.(F)

Matthew 18:27 Then{G1161} the lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} was moved with compassion{G4697}{(G5679)}, and loosed{G630}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} forgave{G863}{(G5656)} him{G846} the debt{G1156}. (kjv-strongs#)

Mat 18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. (kjv)

======= Matthew 18:28 ============

Matthew 18:28 But that servant went out, and found one of his fellow-servants, who owed him a hundred shillings: and he laid hold on him, and took [him] by the throat, saying, Pay what thou owest.(asv)

Matthew 18:28 Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta!(VN)

Matthieu 18:28 Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant: Paie ce que tu me dois.(F)

Matthew 18:28 But{G1161} the same{G1565} servant{G1401} went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} one{G1520} of his{G846} fellowservants{G4889}, which{G3739} owed{G3784}{(G5707)} him{G846} an hundred{G1540} pence{G1220}: and{G2532} he laid hands{G2902}{(G5660)} on him{G846}, and took him by the throat{G4155}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Pay{G591}{(G5628)} me{G3427} that{G3748} thou owest{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. (kjv)

======= Matthew 18:29 ============

Matthew 18:29 So his fellow-servant fell down and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee.(asv)

Matthew 18:29 Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.(VN)

Matthieu 18:29 Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je te paierai.(F)

Matthew 18:29 And{G3767} his{G846} fellowservant{G4889} fell down{G4098}{(G5631)} at{G1519} his{G846} feet{G4228}, and besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:30 ============

Matthew 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.(asv)

Matthew 18:30 Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.(VN)

Matthieu 18:30 Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.(F)

Matthew 18:30 And{G1161} he would{G2309}{(G5707)} not{G3756}: but{G235} went{G565}{(G5631)} and cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G1519} prison{G5438}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} the debt{G3784}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt. (kjv)

======= Matthew 18:31 ============

Matthew 18:31 So when his fellow-servants saw what was done, they were exceeding sorry, and came and told unto their lord all that was done.(asv)

Matthew 18:31 Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.(VN)

Matthieu 18:31 Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé.(F)

Matthew 18:31 So{G1161} when his{G846} fellowservants{G4889} saw{G1492}{(G5631)} what was done{G1096}{(G5637)}, they were very{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}, and{G2532} came{G2064}{(G5631)} and told{G1285}{(G5656)} unto their{G846} lord{G2962} all{G3956} that was done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. (kjv)

======= Matthew 18:32 ============

Matthew 18:32 Then his lord called him unto him, and saith to him, Thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou besoughtest me:(asv)

Matthew 18:32 Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta;(VN)

Matthieu 18:32 Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié;(F)

Matthew 18:32 Then{G5119} his{G846} lord{G2962}, after that he had called{G4341}{(G5666)} him{G846}, said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou wicked{G4190} servant{G1401}, I forgave{G863}{(G5656)} thee{G4671} all{G3956} that{G1565} debt{G3782}, because{G1893} thou desiredst{G3870}{(G5656)} me{G3165}: (kjv-strongs#)

Mat 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: (kjv)

======= Matthew 18:33 ============

Matthew 18:33 shouldest not thou also have had mercy on thy fellow-servant, even as I had mercy on thee?(asv)

Matthew 18:33 ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?(VN)

Matthieu 18:33 ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi?(F)

Matthew 18:33 Shouldest{G1163}{(G5713)} not{G3756} thou{G4571} also{G2532} have had compassion{G1653}{(G5658)} on thy{G4675} fellowservant{G4889}, even{G2532} as{G5613} I{G1473} had pity{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? (kjv)

======= Matthew 18:34 ============

Matthew 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due.(asv)

Matthew 18:34 Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.(VN)

Matthieu 18:34 Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait.(F)

Matthew 18:34 And{G2532} his{G846} lord{G2962} was wroth{G3710}{(G5685)}, and delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to the tormentors{G930}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} all{G3956} that was due{G3784}{(G5746)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. (kjv)

======= Matthew 18:35 ============

Matthew 18:35 So shall also my heavenly Father do unto you, if ye forgive not every one his brother from your hearts.(asv)

Matthew 18:35 Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.(VN)

Matthieu 18:35 C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son coeur.(F)

Matthew 18:35 So{G3779} likewise shall my{G3450} heavenly{G2032} Father{G3962} do{G4160}{(G5692)} also{G2532} unto you{G5213}, if{G3362} ye from{G575} your{G5216} hearts{G2588} forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} every one{G1538} his{G846} brother{G80} their{G846} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.(kjv)

======= Matthew 19:1 ============

Matthew 19:1 And it came to pass when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judaea beyond the Jordan;(asv)

Matthew 19:1 Ðức Chúa Jêsus phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-danh.(VN)

Matthieu 19:1 ¶ Lorsque Jésus eut achevé ces discours, il quitta la Galilée, et alla dans le territoire de la Judée, au delà du Jourdain.(F)

Matthew 19:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, he departed{G3332}{(G5656)} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Judaea{G2449} beyond{G4008} Jordan{G2446}; (kjv-strongs#)

Mat 19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan; (kjv)

======= Matthew 19:2 ============

Matthew 19:2 and great multitudes followed him; and he healed them there.(asv)

Matthew 19:2 Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó.(VN)

Matthieu 19:2 Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades.(F)

Matthew 19:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there. (kjv)

======= Matthew 19:3 ============

Matthew 19:3 And there came unto him Pharisees, trying him, and saying, Is it lawful [for a man] to put away his wife for every cause?(asv)

Matthew 19:3 Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng?(VN)

Matthieu 19:3 ¶ Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?(F)

Matthew 19:3 The Pharisees{G5330} also{G2532} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} for a man{G444} to put away{G630}{(G5658)} his{G846} wife{G1135} for{G2596} every{G3956} cause{G156}? (kjv-strongs#)

Mat 19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? (kjv)

======= Matthew 19:4 ============

Matthew 19:4 And he answered and said, Have ye not read, that he who made [them] from the beginning made them male and female,(asv)

Matthew 19:4 Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Ðấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ,(VN)

Matthieu 19:4 Il répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme(F)

Matthew 19:4 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)}, that{G3754} he which{G3588} made{G4160}{(G5660)} them at{G575} the beginning{G746} made{G4160}{(G5656)} them{G846} male{G730} and{G2532} female{G2338}, (kjv-strongs#)

Mat 19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, (kjv)

======= Matthew 19:5 ============

Matthew 19:5 and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?(asv)

Matthew 19:5 và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?(VN)

Matthieu 19:5 et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair?(F)

Matthew 19:5 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, For this{G5127} cause{G1752} shall a man{G444} leave{G2641}{(G5692)} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}, and{G2532} shall cleave{G4347}{(G5701)} to his{G846} wife{G1135}: and{G2532} they twain{G1417} shall be{G2071}{(G5704)}{G1519} one{G3391} flesh{G4561}? (kjv-strongs#)

Mat 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? (kjv)

======= Matthew 19:6 ============

Matthew 19:6 So that they are no more two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.(asv)

Matthew 19:6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp!(VN)

Matthieu 19:6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.(F)

Matthew 19:6 Wherefore{G5620} they are{G1526}{(G5748)} no more{G3765} twain{G1417}, but{G235} one{G3391} flesh{G4561}. What{G3739} therefore{G3767} God{G2316} hath joined together{G4801}{(G5656)}, let{G5563} not{G3361} man{G444} put asunder{G5563}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. (kjv)

======= Matthew 19:7 ============

Matthew 19:7 They say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put [her] away?(asv)

Matthew 19:7 Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi?(VN)

Matthieu 19:7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier?(F)

Matthew 19:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why{G5101} did Moses{G3475} then{G3767} command{G1781}{(G5662)} to give{G1325}{(G5629)} a writing{G975} of divorcement{G647}, and{G2532} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? (kjv)

======= Matthew 19:8 ============

Matthew 19:8 He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.(asv)

Matthew 19:8 Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.(VN)

Matthieu 19:8 Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes; au commencement, il n'en était pas ainsi.(F)

Matthew 19:8 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846},{G3754} Moses{G3475} because of{G4314} the hardness{G4641} of your{G5216} hearts{G4641} suffered{G2010}{(G5656)} you{G5213} to put away{G630}{(G5658)} your{G5216} wives{G1135}: but{G1161} from{G575} the beginning{G746} it was{G1096}{(G5754)} not{G3756} so{G3779}. (kjv-strongs#)

Mat 19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. (kjv)

======= Matthew 19:9 ============

Matthew 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that marrieth her when she is put away committeth adultery.(asv)

Matthew 19:9 Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.(VN)

Matthieu 19:9 Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.(F)

Matthew 19:9 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, except{G1508} it be for{G1909} fornication{G4202}, and{G2532} shall marry{G1060}{(G5661)} another{G243}, committeth adultery{G3429}{(G5736)}: and{G2532} whoso marrieth{G1060}{(G5660)} her which{G3588} is put away{G630}{(G5772)} doth commit adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. (kjv)

======= Matthew 19:10 ============

Matthew 19:10 The disciples say unto him, If the case of the man is so with his wife, it is not expedient to marry.(asv)

Matthew 19:10 Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn.(VN)

Matthieu 19:10 Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier.(F)

Matthew 19:10 His{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} the case{G156} of the man{G444} be{G2076}{(G5748)} so{G3779} with{G3326} his wife{G1135}, it is{G4851} not{G3756} good{G4851}{(G5719)} to marry{G1060}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. (kjv)

======= Matthew 19:11 ============

Matthew 19:11 But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.(asv)

Matthew 19:11 Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi.(VN)

Matthieu 19:11 Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné.(F)

Matthew 19:11 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, All{G3956} men cannot{G3756} receive{G5562}{(G5719)} this{G5126} saying{G3056}, save{G235} they to whom{G3739} it is given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. (kjv)

======= Matthew 19:12 ============

Matthew 19:12 For there are eunuchs, that were so born from their mother's womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.(asv)

Matthew 19:12 Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.(VN)

Matthieu 19:12 Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère; il y en a qui le sont devenus par les hommes; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne.(F)

Matthew 19:12 For{G1063} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were so{G3779} born{G1080}{(G5681)} from{G1537} their mother's{G3384} womb{G2836}: and{G2532} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were made eunuchs{G2134}{(G5656)} of{G5259} men{G444}: and{G2532} there be{G1526}{(G5748)} eunuchs{G2135}, which{G3748} have made{G2134} themselves{G1438} eunuchs{G2134}{(G5656)} for{G1223} the kingdom{G932} of heaven's sake{G3772}. He that is able{G1410}{(G5740)} to receive{G5562}{(G5721)} it, let him receive{G5562}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. (kjv)

======= Matthew 19:13 ============

Matthew 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should lay his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.(asv)

Matthew 19:13 Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến.(VN)

Matthieu 19:13 ¶ Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent.(F)

Matthew 19:13 Then{G5119} were there brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} little children{G3813}, that{G2443} he should put{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5632)} them{G846}, and{G2532} pray{G4336}{(G5667)}: and{G1161} the disciples{G3101} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them. (kjv)

======= Matthew 19:14 ============

Matthew 19:14 But Jesus said, Suffer the little children, and forbid them not, to come unto me: for to such belongeth the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 19:14 Song Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.(VN)

Matthieu 19:14 Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.(F)

Matthew 19:14 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Suffer{G863}{(G5628)} little children{G3813}, and{G2532} forbid{G2967}{(G5720)} them{G846} not{G3361}, to come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} me{G3165}: for{G1063} of such{G5108} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:15 ============

Matthew 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.(asv)

Matthew 19:15 Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi.(VN)

Matthieu 19:15 Il leur imposa les mains, et il partit de là.(F)

Matthew 19:15 And{G2532} he laid{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5631)} them{G846}, and departed{G4198}{(G5675)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence. (kjv)

======= Matthew 19:16 ============

Matthew 19:16 And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?(asv)

Matthew 19:16 Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Theo thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?(VN)

Matthieu 19:16 ¶ Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?(F)

Matthew 19:16 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Good{G18} Master{G1320}, what{G5101} good thing{G18} shall I do{G4160}{(G5661)}, that{G2443} I may have{G2192}{(G5725)} eternal{G166} life{G2222}? (kjv-strongs#)

Mat 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? (kjv)

======= Matthew 19:17 ============

Matthew 19:17 And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.(asv)

Matthew 19:17 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.(VN)

Matthieu 19:17 Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.(F)

Matthew 19:17 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G5101} callest thou{G3004}{(G5719)} me{G3165} good{G18}? there is none{G3762} good{G18} but{G1508} one{G1520}, that is, God{G2316}: but{G1161} if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222}, keep{G5083}{(G5657)} the commandments{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. (kjv)

======= Matthew 19:18 ============

Matthew 19:18 He saith unto him, Which? And Jesus said, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,(asv)

Matthew 19:18 Người hỏi: Những điều răn gì? Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Ðừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối;(VN)

Matthieu 19:18 Lesquels? lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage;(F)

Matthew 19:18 He saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Which{G4169}?{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Thou shalt do{G5407} no{G3756} murder{G5407}{(G5692)}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}, Thou shalt{G2813} not{G3756} steal{G2813}{(G5692)}, Thou shalt{G5576} not{G3756} bear false witness{G5576}{(G5692)}, (kjv-strongs#)

Mat 19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, (kjv)

======= Matthew 19:19 ============

Matthew 19:19 Honor thy father and mother; and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Matthew 19:19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.(VN)

Matthieu 19:19 honore ton père et ta mère; et: tu aimeras ton prochain comme toi-même.(F)

Matthew 19:19 Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy mother{G3384}: and{G2532}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 19:20 ============

Matthew 19:20 The young man saith unto him, All these things have I observed: what lack I yet?(asv)

Matthew 19:20 Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?(VN)

Matthieu 19:20 Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il encore?(F)

Matthew 19:20 The young man{G3495} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} have I kept{G5442}{(G5668)} from{G1537} my{G3450} youth up{G3503}: what{G5101} lack{G5302}{(G5719)} I yet{G2089}? (kjv-strongs#)

Mat 19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? (kjv)

======= Matthew 19:21 ============

Matthew 19:21 Jesus said unto him, If thou wouldest be perfect, go, sell that which thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.(asv)

Matthew 19:21 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.(VN)

Matthieu 19:21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.(F)

Matthew 19:21 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, If{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} be{G1511}{(G5750)} perfect{G5046}, go{G5217}{(G5720)} and sell{G4453}{(G5657)} that thou{G4675} hast{G5224}{(G5723)}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} to the poor{G4434}, and{G2532} thou shalt have{G2192}{(G5692)} treasure{G2344} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} come{G1204}{(G5773)} and follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me. (kjv)

======= Matthew 19:22 ============

Matthew 19:22 But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.(asv)

Matthew 19:22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.(VN)

Matthieu 19:22 Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; car il avait de grands biens.(F)

Matthew 19:22 But{G1161} when the young man{G3495} heard{G191}{(G5660)} that saying{G3056}, he went away{G565}{(G5627)} sorrowful{G3076}{(G5746)}: for{G1063} he had{G2192}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} great{G4183} possessions{G2933}. (kjv-strongs#)

Mat 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions. (kjv)

======= Matthew 19:23 ============

Matthew 19:23 And Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, It is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 19:23 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm.(VN)

Matthieu 19:23 ¶ Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux.(F)

Matthew 19:23 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} a rich man{G4145} shall hardly{G1423} enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:24 ============

Matthew 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.(asv)

Matthew 19:24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthieu 19:24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.(F)

Matthew 19:24 And{G1161} again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It is{G2076}{(G5748)} easier{G2123} for a camel{G2574} to go{G1330}{(G5629)} through{G1223} the eye{G5169} of a needle{G4476}, than{G2228} for a rich man{G4145} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. (kjv)

======= Matthew 19:25 ============

Matthew 19:25 And when the disciples heard it, they were astonished exceedingly, saying, Who then can be saved?(asv)

Matthew 19:25 Môn đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi?(VN)

Matthieu 19:25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé?(F)

Matthew 19:25 When{G1161} his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they were exceedingly{G4970} amazed{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} then{G686} can{G1410}{(G5736)} be saved{G4982}{(G5683)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? (kjv)

======= Matthew 19:26 ============

Matthew 19:26 And Jesus looking upon [them] said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.(asv)

Matthew 19:26 Ðức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Ðiều đó loài người không thể làm được, song Ðức Chúa Trời làm mọi việc đều được.(VN)

Matthieu 19:26 Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.(F)

Matthew 19:26 But{G1161} Jesus{G2424} beheld{G1689}{(G5660)} them, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, With{G3844} men{G444} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} impossible{G102}; but{G1161} with{G3844} God{G2316} all things{G3956} are{G2076}{(G5748)} possible{G1415}. (kjv-strongs#)

Mat 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. (kjv)

======= Matthew 19:27 ============

Matthew 19:27 Then answered Peter and said unto him, Lo, we have left all, and followed thee; what then shall we have?(asv)

Matthew 19:27 Phi -e-rơ bèn thưa rằng: Nầy chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi?(VN)

Matthieu 19:27 Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous?(F)

Matthew 19:27 Then{G5119} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, we{G2249} have forsaken{G863}{(G5656)} all{G3956}, and{G2532} followed{G190}{(G5656)} thee{G4671}; what{G5101} shall we{G2254} have{G2071}{(G5704)} therefore{G686}? (kjv-strongs#)

Mat 19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore? (kjv)

======= Matthew 19:28 ============

Matthew 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.(asv)

Matthew 19:28 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.(VN)

Matthieu 19:28 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.(F)

Matthew 19:28 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} ye{G5210} which{G3588} have followed{G190}{(G5660)} me{G3427}, in{G1722} the regeneration{G3824} when{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall sit{G2523}{(G5661)} in{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}, ye{G5210} also{G2532} shall sit{G2523}{(G5695)} upon{G1909} twelve{G1427} thrones{G2362}, judging{G2919}{(G5723)} the twelve{G1427} tribes{G5443} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (kjv)

======= Matthew 19:29 ============

Matthew 19:29 And every one that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit eternal life.(asv)

Matthew 19:29 Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời.(VN)

Matthieu 19:29 Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.(F)

Matthew 19:29 And{G2532} every{G3956} one{G3739} that hath forsaken{G863}{(G5656)} houses{G3614}, or{G2228} brethren{G80}, or{G2228} sisters{G79}, or{G2228} father{G3962}, or{G2228} mother{G3384}, or{G2228} wife{G1135}, or{G2228} children{G5043}, or{G2228} lands{G68}, for my{G3450} name's{G3686} sake{G1752}, shall receive{G2983}{(G5695)} an hundredfold{G1542}, and{G2532} shall inherit{G2816}{(G5692)} everlasting{G166} life{G2222}. (kjv-strongs#)

Mat 19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. (kjv)

======= Matthew 19:30 ============

Matthew 19:30 But many shall be last [that are] first; and first [that are] last.(asv)

Matthew 19:30 Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.(VN)

Matthieu 19:30 Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.(F)

Matthew 19:30 But{G1161} many{G4183} that are first{G4413} shall be{G2071}{(G5704)} last{G2078}; and{G2532} the last{G2078} shall be first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.(kjv)

======= Matthew 20:1 ============

Matthew 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder, who went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.(asv)

Matthew 20:1 Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình.(VN)

Matthieu 20:1 ¶ Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne.(F)

Matthew 20:1 For{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} went out{G1831}{(G5627)} early in the morning{G260}{G4404} to hire{G3409}{(G5670)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:2 ============

Matthew 20:2 And when he had agreed with the laborers for a shilling a day, he sent them into his vineyard.(asv)

Matthew 20:2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình.(VN)

Matthieu 20:2 Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne.(F)

Matthew 20:2 And{G1161} when he had agreed{G4856}{(G5660)} with{G3326} the labourers{G2040} for{G1537} a penny{G1220} a day{G2250}, he sent{G649}{(G5656)} them{G846} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:3 ============

Matthew 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;(asv)

Matthew 20:3 Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ,(VN)

Matthieu 20:3 Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire.(F)

Matthew 20:3 And{G2532} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the third{G5154} hour{G5610}, and saw{G1492}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692} in{G1722} the marketplace{G58}, (kjv-strongs#)

Mat 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, (kjv)

======= Matthew 20:4 ============

Matthew 20:4 and to them he said, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.(asv)

Matthew 20:4 thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho.(VN)

Matthieu 20:4 Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent.(F)

Matthew 20:4 And said{G2036}{(G5627)} unto them{G2548}; Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}, and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342} I will give{G1325}{(G5692)} you{G5213}. And{G1161} they went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. (kjv)

======= Matthew 20:5 ============

Matthew 20:5 Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.(asv)

Matthew 20:5 Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy.(VN)

Matthieu 20:5 Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même.(F)

Matthew 20:5 Again{G3825} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the sixth{G1623} and{G2532} ninth{G1766} hour{G5610}, and did{G4160}{(G5656)} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. (kjv)

======= Matthew 20:6 ============

Matthew 20:6 And about the eleventh [hour] he went out, and found others standing; and he saith unto them, Why stand ye here all the day idle?(asv)

Matthew 20:6 Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?(VN)

Matthieu 20:6 Etant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire?(F)

Matthew 20:6 And{G1161} about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610} he went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} stand ye{G2476}{(G5758)} here{G5602} all{G3650} the day{G2250} idle{G692}? (kjv-strongs#)

Mat 20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? (kjv)

======= Matthew 20:7 ============

Matthew 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard.(asv)

Matthew 20:7 Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta.(VN)

Matthieu 20:7 Ils lui répondirent: C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il.(F)

Matthew 20:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Because{G3754} no man{G3762} hath hired{G3409}{(G5668)} us{G2248}. He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}; and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342}, that shall ye receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive. (kjv)

======= Matthew 20:8 ============

Matthew 20:8 And when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and pay them their hire, beginning from the last unto the first.(asv)

Matthew 20:8 Ðến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu.(VN)

Matthieu 20:8 Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers.(F)

Matthew 20:8 So{G1161} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the lord{G2962} of the vineyard{G290} saith{G3004}{(G5719)} unto his{G846} steward{G2012}, Call{G2564}{(G5657)} the labourers{G2040}, and{G2532} give{G591}{(G5628)} them{G846} their hire{G3408}, beginning{G756}{(G5671)} from{G575} the last{G2078} unto{G2193} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. (kjv)

======= Matthew 20:9 ============

Matthew 20:9 And when they came that [were hired] about the eleventh hour, they received every man a shilling.(asv)

Matthew 20:9 Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê.(VN)

Matthieu 20:9 Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier.(F)

Matthew 20:9 And{G2532} when they came{G2064}{(G5631)} that were hired about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610}, they received{G2983}{(G5627)} every man{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:10 ============

Matthew 20:10 And when the first came, they supposed that they would receive more; and they likewise received every man a shilling.(asv)

Matthew 20:10 Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê.(VN)

Matthieu 20:10 Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; mais ils reçurent aussi chacun un denier.(F)

Matthew 20:10 But{G1161} when the first{G4413} came{G2064}{(G5631)}, they supposed{G3543}{(G5656)} that{G3754} they should have received{G2983}{(G5695)} more{G4119}; and{G2532} they likewise{G2532} received{G2983}{(G5627)} every man{G846}{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:11 ============

Matthew 20:11 And when they received it, they murmured against the householder,(asv)

Matthew 20:11 Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà,(VN)

Matthieu 20:11 En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison,(F)

Matthew 20:11 And{G1161} when they had received{G2983}{(G5631)} it, they murmured{G1111}{(G5707)} against{G2596} the goodman of the house{G3617}, (kjv-strongs#)

Mat 20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house, (kjv)

======= Matthew 20:12 ============

Matthew 20:12 saying, These last have spent [but] one hour, and thou hast made them equal unto us, who have borne the burden of the day and the scorching heat.(asv)

Matthew 20:12 mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng.(VN)

Matthieu 20:12 et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur.(F)

Matthew 20:12 {G3754} Saying{G3004}{(G5723)}, These{G3778} last{G2078} have wrought{G4160}{(G5656)} but one{G3391} hour{G5610}, and{G2532} thou hast made{G4160}{(G5656)} them{G846} equal{G2470} unto us{G2254}, which{G3588} have borne{G941}{(G5660)} the burden{G922} and{G2532} heat{G2742} of the day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. (kjv)

======= Matthew 20:13 ============

Matthew 20:13 But he answered and said to one of them, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a shilling?(asv)

Matthew 20:13 Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao?(VN)

Matthieu 20:13 Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier?(F)

Matthew 20:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} one{G1520} of them{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Friend{G2083}, I do{G91} thee{G4571} no{G3756} wrong{G91}{(G5719)}: didst{G4856} not{G3780} thou agree{G4856}{(G5656)} with me{G3427} for a penny{G1220}? (kjv-strongs#)

Mat 20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny? (kjv)

======= Matthew 20:14 ============

Matthew 20:14 Take up that which is thine, and go thy way; it is my will to give unto this last, even as unto thee.(asv)

Matthew 20:14 Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy.(VN)

Matthieu 20:14 Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.(F)

Matthew 20:14 Take{G142}{(G5657)} that thine{G4674} is, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}:{G1161} I will{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} unto this{G5129} last{G2078}, even{G2532} as{G5613} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee. (kjv)

======= Matthew 20:15 ============

Matthew 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? or is thine eye evil, because I am good?(asv)

Matthew 20:15 Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?(VN)

Matthieu 20:15 Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon? -(F)

Matthew 20:15 {G2228} Is it not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for me{G3427} to do{G4160}{(G5658)} what{G3739} I will{G2309}{(G5719)} with{G1722} mine own{G1699}?{G1487} Is{G2076}{(G5748)} thine{G4675} eye{G3788} evil{G4190}, because{G3754} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} good{G18}? (kjv-strongs#)

Mat 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? (kjv)

======= Matthew 20:16 ============

Matthew 20:16 So the last shall be first, and the first last.(asv)

Matthew 20:16 Ðó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.(VN)

Matthieu 20:16 Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.(F)

Matthew 20:16 So{G3779} the last{G2078} shall be{G2071}{(G5704)} first{G4413}, and{G2532} the first{G4413} last{G2078}: for{G1063} many{G4183} be{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen. (kjv)

======= Matthew 20:17 ============

Matthew 20:17 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples apart, and on the way he said unto them,(asv)

Matthew 20:17 Trong khi Ðức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng:(VN)

Matthieu 20:17 ¶ Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il leur dit en chemin:(F)

Matthew 20:17 And{G2532} Jesus{G2424} going up{G305}{(G5723)} to{G1519} Jerusalem{G2414} took{G3880}{(G5627)} the twelve{G1427} disciples{G3101} apart{G2596}{G2398} in{G1722} the way{G3598}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them, (kjv)

======= Matthew 20:18 ============

Matthew 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,(asv)

Matthew 20:18 Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài.(VN)

Matthieu 20:18 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort,(F)

Matthew 20:18 Behold{G2400}{(G5628)}, we go up{G305}{(G5719)} to{G1519} Jerusalem{G2414}; and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} shall be betrayed{G3860}{(G5701)} unto the chief priests{G749} and{G2532} unto the scribes{G1122}, and{G2532} they shall condemn{G2632}{(G5692)} him{G846} to death{G2288}, (kjv-strongs#)

Mat 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, (kjv)

======= Matthew 20:19 ============

Matthew 20:19 and shall deliver him unto the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify: and the third day he shall be raised up.(asv)

Matthew 20:19 Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.(VN)

Matthieu 20:19 et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient; et le troisième jour il ressuscitera.(F)

Matthew 20:19 And{G2532} shall deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} to the Gentiles{G1484} to{G1519} mock{G1702}{(G5658)}, and{G2532} to scourge{G3146}{(G5658)}, and{G2532} to crucify{G4717}{(G5658)} him: and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall rise again{G450}{(G5698)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again. (kjv)

======= Matthew 20:20 ============

Matthew 20:20 Then came to him the mother of the sons of Zebedee with her sons, worshipping [him], and asking a certain thing of him.(asv)

Matthew 20:20 Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Ðức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện.(VN)

Matthieu 20:20 ¶ Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna, pour lui faire une demande.(F)

Matthew 20:20 Then{G5119} came{G4334}{(G5627)} to him{G846} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207} with{G3326} her{G846} sons{G5207}, worshipping{G4352}{(G5723)} him, and{G2532} desiring{G154}{(G5723)} a certain{G5100} thing{G3844} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:20 Then came to him the mother of Zebedees children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him. (kjv)

======= Matthew 20:21 ============

Matthew 20:21 And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.(asv)

Matthew 20:21 Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài.(VN)

Matthieu 20:21 Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis, dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche.(F)

Matthew 20:21 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, What{G5101} wilt thou{G2309}{(G5719)}? She saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Grant{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} my{G3450} two{G1417} sons{G5207} may sit{G2523}{(G5661)}, the one{G1520} on{G1537} thy{G4675} right hand{G1188}, and{G2532} the other{G1520} on{G1537} the left{G2176}, in{G1722} thy{G4675} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. (kjv)

======= Matthew 20:22 ============

Matthew 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.(asv)

Matthew 20:22 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được.(VN)

Matthieu 20:22 Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils.(F)

Matthew 20:22 But{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} ye ask{G154}{(G5731)}. Are ye able{G1410}{(G5736)} to drink{G4095}{(G5629)} of the cup{G4221} that{G3739} I{G1473} shall{G3195}{(G5719)} drink of{G4095}{(G5721)}, and{G2532} to be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5683)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We are able{G1410}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. (kjv)

======= Matthew 20:23 ============

Matthew 20:23 He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on [my] left hand, is not mine to give; but [it is for them] for whom it hath been prepared of my Father.(asv)

Matthew 20:23 Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.(VN)

Matthieu 20:23 Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé.(F)

Matthew 20:23 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Ye shall drink{G4095}{(G5695)} indeed{G3303} of my{G3450} cup{G4221}, and{G2532} be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5701)}: but{G1161} to sit{G2523}{(G5658)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, and{G2532} on{G1537} my{G3450} left{G2176}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} mine{G1699} to give{G1325}{(G5629)}, but{G235} it shall be given to them for whom{G3739} it is prepared{G2090}{(G5769)} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. (kjv)

======= Matthew 20:24 ============

Matthew 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.(asv)

Matthew 20:24 Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em.(VN)

Matthieu 20:24 Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères.(F)

Matthew 20:24 And{G2532} when the ten{G1176} heard{G191}{(G5660)} it, they were moved with indignation{G23}{(G5656)} against{G4012} the two{G1417} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren. (kjv)

======= Matthew 20:25 ============

Matthew 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.(asv)

Matthew 20:25 Nhưng Ðức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân.(VN)

Matthieu 20:25 Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent.(F)

Matthew 20:25 But{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} the princes{G758} of the Gentiles{G1484} exercise dominion over{G2634}{(G5719)} them{G846}, and{G2532} they that are great{G3173} exercise authority upon{G2715}{(G5719)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. (kjv)

======= Matthew 20:26 ============

Matthew 20:26 Not so shall it be among you: but whosoever would become great among you shall be your minister;(asv)

Matthew 20:26 Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi;(VN)

Matthieu 20:26 Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;(F)

Matthew 20:26 But{G1161} it shall{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} so{G3779} among{G1722} you{G5213}: but{G235} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1096}{(G5635)} great{G3173} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} minister{G1249}; (kjv-strongs#)

Mat 20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister; (kjv)

======= Matthew 20:27 ============

Matthew 20:27 and whosoever would be first among you shall be your servant:(asv)

Matthew 20:27 còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.(VN)

Matthieu 20:27 et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.(F)

Matthew 20:27 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1511}{(G5750)} chief{G4413} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} servant{G1401}: (kjv-strongs#)

Mat 20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant: (kjv)

======= Matthew 20:28 ============

Matthew 20:28 even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.(asv)

Matthew 20:28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.(VN)

Matthieu 20:28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.(F)

Matthew 20:28 Even as{G5618} the Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to be ministered unto{G1247}{(G5683)}, but{G235} to minister{G1247}{(G5658)}, and{G2532} to give{G1325}{(G5629)} his{G846} life{G5590} a ransom{G3083} for{G473} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. (kjv)

======= Matthew 20:29 ============

Matthew 20:29 And as they went out from Jericho, a great multitude followed him.(asv)

Matthew 20:29 Ðương khi Ðức Chúa Jêsus và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài.(VN)

Matthieu 20:29 ¶ Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus.(F)

Matthew 20:29 And{G2532} as they{G846} departed{G1607}{(G5740)} from{G575} Jericho{G2410}, a great{G4183} multitude{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. (kjv)

======= Matthew 20:30 ============

Matthew 20:30 And behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 20:30 Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Ðức Chúa Jêsus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi!(VN)

Matthieu 20:30 Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David!(F)

Matthew 20:30 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, two{G1417} blind men{G5185} sitting{G2521}{(G5740)} by the way{G3598} side{G3844}, when they heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Jesus{G2424} passed by{G3855}{(G5719)}, cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:31 ============

Matthew 20:31 And the multitude rebuked them, that they should hold their peace: but they cried out the more, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 20:31 Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi!(VN)

Matthieu 20:31 La foule les reprenait, pour les faire taire; mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David!(F)

Matthew 20:31 And{G1161} the multitude{G3793} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}, because{G2443} they should hold their peace{G4623}{(G5661)}: but{G1161} they cried{G2896}{(G5707)} the more{G3185}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:32 ============

Matthew 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I should do unto you?(asv)

Matthew 20:32 Ðức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho?(VN)

Matthieu 20:32 Jésus s'arrêta, les appela, et dit: Que voulez-vous que je vous fasse?(F)

Matthew 20:32 And{G2532} Jesus{G2424} stood still{G2476}{(G5631)}, and called{G5455}{(G5656)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I shall do{G4160}{(G5661)} unto you{G5213}? (kjv-strongs#)

Mat 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you? (kjv)

======= Matthew 20:33 ============

Matthew 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.(asv)

Matthew 20:33 Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra.(VN)

Matthieu 20:33 Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent.(F)

Matthew 20:33 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Lord{G2962}, that{G2443} our{G2257} eyes{G3788} may be opened{G455}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. (kjv)

======= Matthew 20:34 ============

Matthew 20:34 And Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and straightway they received their sight, and followed him.(asv)

Matthew 20:34 Ðức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.(VN)

Matthieu 20:34 Emu de compassion, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent.(F)

Matthew 20:34 So{G1161} Jesus{G2424} had compassion{G4697}{(G5679)} on them, and touched{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}: and{G2532} immediately{G2112} their{G846} eyes{G3788} received sight{G308}{(G5656)}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:34 So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.(kjv)

======= Matthew 21:1 ============

Matthew 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and came unto Bethphage, unto the mount of Olives, then Jesus sent two disciples,(asv)

Matthew 21:1 Vừa khi Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ,(VN)

Matthieu 21:1 ¶ Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux disciples,(F)

Matthew 21:1 And{G2532} when{G3753} they drew nigh{G1448}{(G5656)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} were come{G2064}{(G5627)} to{G1519} Bethphage{G967}, unto{G4314} the mount{G3735} of Olives{G1636}, then{G5119} sent{G649}{(G5656)} Jesus{G2424} two{G1417} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, (kjv)

======= Matthew 21:2 ============

Matthew 21:2 saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose [them], and bring [them] unto me.(asv)

Matthew 21:2 mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta.(VN)

Matthieu 21:2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.(F)

Matthew 21:2 Saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5680)} into{G1519} the village{G2968} over against{G561} you{G5216}, and{G2532} straightway{G2112} ye shall find{G2147}{(G5692)} an ass{G3688} tied{G1210}{(G5772)}, and{G2532} a colt{G4454} with{G3326} her{G846}: loose{G3089}{(G5660)} them, and bring{G71}{(G5628)} them unto me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. (kjv)

======= Matthew 21:3 ============

Matthew 21:3 And if any one say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.(asv)

Matthew 21:3 Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó; tức thì họ sẽ gởi lừa đi.(VN)

Matthieu 21:3 Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant il les laissera aller.(F)

Matthew 21:3 And{G2532} if{G1437} any man{G5100} say{G2036}{(G5632)} ought{G5100} unto you{G5213}, ye shall say{G2046}{(G5692)},{G3754} The Lord{G2962} hath{G2192}{(G5719)} need{G5532} of them{G846}; and{G1161} straightway{G2112} he will send{G649}{(G5692)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them. (kjv)

======= Matthew 21:4 ============

Matthew 21:4 Now this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,(asv)

Matthew 21:4 Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng:(VN)

Matthieu 21:4 Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète:(F)

Matthew 21:4 All{G1161}{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 21:5 ============

Matthew 21:5 Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.(asv)

Matthew 21:5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.(VN)

Matthieu 21:5 Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d'une ânesse.(F)

Matthew 21:5 Tell ye{G2036}{(G5628)} the daughter{G2364} of Sion{G4622}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} King{G935} cometh{G2064}{(G5736)} unto thee{G4671}, meek{G4239}, and{G2532} sitting{G1910}{(G5761)} upon{G1909} an ass{G3688}, and{G2532} a colt{G4454} the foal{G5207} of an ass{G5268}. (kjv-strongs#)

Mat 21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. (kjv)

======= Matthew 21:6 ============

Matthew 21:6 And the disciples went, and did even as Jesus appointed them,(asv)

Matthew 21:6 Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy.(VN)

Matthieu 21:6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.(F)

Matthew 21:6 And{G1161} the disciples{G3101} went{G4198}{(G5679)}, and{G2532} did{G4160}{(G5660)} as{G2531} Jesus{G2424} commanded{G4367}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them, (kjv)

======= Matthew 21:7 ============

Matthew 21:7 and brought the ass, and the colt, and put on them their garments; and he sat thereon.(asv)

Matthew 21:7 Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên.(VN)

Matthieu 21:7 Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.(F)

Matthew 21:7 And brought{G71}{(G5627)} the ass{G3688}, and{G2532} the colt{G4454}, and{G2532} put{G2007}{(G5656)} on{G1883} them{G846} their{G846} clothes{G2440}, and{G2532} they set{G1940}{(G5656)}{(G5625)}{G1940}{(G5656)} him thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. (kjv)

======= Matthew 21:8 ============

Matthew 21:8 And the most part of the multitude spread their garments in the way; and others cut branches from the trees, and spread them in the way.(asv)

Matthew 21:8 Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường.(VN)

Matthieu 21:8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d'autres coupèrent des branches d'arbres, et en jonchèrent la route.(F)

Matthew 21:8 And{G1161} a very great{G4118} multitude{G3793} spread{G4766}{(G5656)} their{G1438} garments{G2440} in{G1722} the way{G3598}; others{G1161}{G243} cut down{G2875}{(G5707)} branches{G2798} from{G575} the trees{G1186}, and{G2532} strawed{G4766}{(G5707)} them in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. (kjv)

======= Matthew 21:9 ============

Matthew 21:9 And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.(asv)

Matthew 21:9 Ðoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Ða-vít! Ðáng khen ngợi cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!(VN)

Matthieu 21:9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!(F)

Matthew 21:9 And{G1161} the multitudes{G3793} that went before{G4254}{(G5723)}, and{G2532} that followed{G190}{(G5723)}, cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}: Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}; Hosanna{G5614} in{G1722} the highest{G5310}. (kjv-strongs#)

Mat 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. (kjv)

======= Matthew 21:10 ============

Matthew 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was stirred, saying, Who is this?(asv)

Matthew 21:10 Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai?(VN)

Matthieu 21:10 Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-ci?(F)

Matthew 21:10 And{G2532} when he{G846} was come{G1525}{(G5631)} into{G1519} Jerusalem{G2414}, all{G3956} the city{G4172} was moved{G4579}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? (kjv-strongs#)

Mat 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? (kjv)

======= Matthew 21:11 ============

Matthew 21:11 And the multitudes said, This is the prophet, Jesus, from Nazareth of Galilee.(asv)

Matthew 21:11 Chúng trả lời rằng: Ấy là Ðấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.(VN)

Matthieu 21:11 La foule répondait: C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.(F)

Matthew 21:11 And{G1161} the multitude{G3793} said{G3004}{(G5707)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the prophet{G4396} of{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. (kjv)

======= Matthew 21:12 ============

Matthew 21:12 And Jesus entered into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold the doves; [(asv)

Matthew 21:12 Ðức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu.(VN)

Matthieu 21:12 ¶ Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.(F)

Matthew 21:12 And{G2532} Jesus{G2424} went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the temple{G2411} of God{G2316}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} all them{G3956} that sold{G4453}{(G5723)} and{G2532} bought{G59}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} overthrew{G2690}{(G5656)} the tables{G5132} of the moneychangers{G2855}, and{G2532} the seats{G2515} of them that sold{G4453}{(G5723)} doves{G4058}, (kjv-strongs#)

Mat 21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves, (kjv)

======= Matthew 21:13 ============

Matthew 21:13 and he saith unto them, It is written, My house shall be called a house of prayer: but ye make it a den of robbers.(asv)

Matthew 21:13 Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.(VN)

Matthieu 21:13 Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.(F)

Matthew 21:13 And{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, It is written{G1125}{(G5769)}, My{G3450} house{G3624} shall be called{G2564}{(G5701)} the house{G3624} of prayer{G4335}; but{G1161} ye{G5210} have made{G4160}{(G5656)} it{G846} a den{G4693} of thieves{G3027}. (kjv-strongs#)

Mat 21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves. (kjv)

======= Matthew 21:14 ============

Matthew 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.(asv)

Matthew 21:14 Bấy giờ, những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành.(VN)

Matthieu 21:14 Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit.(F)

Matthew 21:14 And{G2532} the blind{G5185} and{G2532} the lame{G5560} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} in{G1722} the temple{G2411}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 21:15 ============

Matthew 21:15 But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children that were crying in the temple and saying, Hosanna to the son of David; they were moved with indignation,(asv)

Matthew 21:15 Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Ða-vít! thì họ tức giận,(VN)

Matthieu 21:15 Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au Fils de David!(F)

Matthew 21:15 And{G1161} when the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} saw{G1492}{(G5631)} the wonderful things{G2297} that{G3739} he did{G4160}{(G5656)}, and{G2532} the children{G3816} crying{G2896}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}; they were sore displeased{G23}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased, (kjv)

======= Matthew 21:16 ============

Matthew 21:16 and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou has perfected praise?(asv)

Matthew 21:16 và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ nầy nói không? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?(VN)

Matthieu 21:16 Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle?(F)

Matthew 21:16 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} what{G5101} these{G3778} say{G3004}{(G5719)}? And{G1161} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Yea{G3483}; have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)},{G3754} Out of{G1537} the mouth{G4750} of babes{G3516} and{G2532} sucklings{G2337}{(G5723)} thou hast perfected{G2675}{(G5668)} praise{G136}? (kjv-strongs#)

Mat 21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? (kjv)

======= Matthew 21:17 ============

Matthew 21:17 And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.(asv)

Matthew 21:17 Ðoạn, Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.(VN)

Matthieu 21:17 Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit.(F)

Matthew 21:17 And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and went{G1831}{(G5627)} out of{G1854} the city{G4172} into{G1519} Bethany{G963}; and{G2532} he lodged{G835}{(G5675)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there. (kjv)

======= Matthew 21:18 ============

Matthew 21:18 Now in the morning as he returned to the city, he hungered.(asv)

Matthew 21:18 Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói.(VN)

Matthieu 21:18 ¶ Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.(F)

Matthew 21:18 Now{G1161} in the morning{G4405} as he returned{G1877}{(G5723)} into{G1519} the city{G4172}, he hungered{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered. (kjv)

======= Matthew 21:19 ============

Matthew 21:19 And seeing a fig tree by the way side, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only; and he saith unto it, Let there be no fruit from thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.(asv)

Matthew 21:19 Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi.(VN)

Matthieu 21:19 Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha; mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l'instant le figuier sécha.(F)

Matthew 21:19 And{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} a{G3391} fig tree{G4808} in{G1909} the way{G3598}, he came{G2064}{(G5627)} to{G1909} it{G846}, and{G2532} found{G2147}{(G5627)} nothing{G3762} thereon{G1722}{G846}, but{G1508} leaves{G5444} only{G3440}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto it{G846}, Let no{G1096} fruit{G2590} grow{G1096}{(G5638)} on{G1537} thee{G4675} henceforward{G3371} for{G1519} ever{G165}. And{G2532} presently{G3916} the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away. (kjv)

======= Matthew 21:20 ============

Matthew 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How did the fig tree immediately wither away?(asv)

Matthew 21:20 Môn đồ thấy điều đó, lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy?(VN)

Matthieu 21:20 Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant?(F)

Matthew 21:20 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, How{G4459} soon{G3916} is the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}! (kjv-strongs#)

Mat 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away! (kjv)

======= Matthew 21:21 ============

Matthew 21:21 And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.(asv)

Matthew 21:21 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được.(VN)

Matthieu 21:21 Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.(F)

Matthew 21:21 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102}, and{G2532} doubt{G1252}{(G5686)} not{G3361}, ye shall{G4160} not{G3756} only{G3440} do{G4160}{(G5692)} this{G3440} which is done to the fig tree{G4808}, but{G235} also if{G2579} ye shall say{G2036}{(G5632)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Be thou removed{G142}{(G5682)}, and{G2532} be thou cast{G906}{(G5682)} into{G1519} the sea{G2281}; it shall be done{G1096}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. (kjv)

======= Matthew 21:22 ============

Matthew 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.(asv)

Matthew 21:22 Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.(VN)

Matthieu 21:22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.(F)

Matthew 21:22 And{G2532} all things{G3956}, whatsoever{G302}{G3745} ye shall ask{G154}{(G5661)} in{G1722} prayer{G4335}, believing{G4100}{(G5723)}, ye shall receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. (kjv)

======= Matthew 21:23 ============

Matthew 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?(asv)

Matthew 21:23 Ðức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy?(VN)

Matthieu 21:23 ¶ Jésus se rendit dans le temple, et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité?(F)

Matthew 21:23 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the temple{G2411}, the chief priests{G749} and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} as he was teaching{G1321}{(G5723)}, and said{G3004}{(G5723)}, By{G1722} what{G4169} authority{G1849} doest thou{G4160}{(G5719)} these things{G5023}? and{G2532} who{G5101} gave{G1325}{(G5656)} thee{G4671} this{G5026} authority{G1849}? (kjv-strongs#)

Mat 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority? (kjv)

======= Matthew 21:24 ============

Matthew 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one question, which if ye tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things.(asv)

Matthew 21:24 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều; nếu trả lời được, thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó.(VN)

Matthieu 21:24 Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question; et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses.(F)

Matthew 21:24 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, I also{G2504} will ask{G2065}{(G5692)} you{G5209} one{G1520} thing{G3056}, which{G3739} if{G1437} ye tell{G2036}{(G5632)} me{G3427}, I in like wise{G2504} will tell{G2046}{(G5692)} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:25 ============

Matthew 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven or from men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why then did ye not believe him?(asv)

Matthew 21:25 Phép báp-tem của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta? Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy?(VN)

Matthieu 21:25 Le baptême de Jean, d'où venait-il? du ciel, ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux; Si nous répondons: Du ciel, il nous dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui?(F)

Matthew 21:25 The baptism{G908} of John{G2491}, whence{G4159} was it{G2258}{(G5713)}? from{G1537} heaven{G3772}, or{G2228} of{G1537} men{G444}? And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} with{G3844} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, From{G1537} heaven{G3772}; he will say{G2046}{(G5692)} unto us{G2254}, Why{G1302} did ye{G4100} not{G3756} then{G3767} believe{G4100}{(G5656)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him? (kjv)

======= Matthew 21:26 ============

Matthew 21:26 But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.(asv)

Matthew 21:26 Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri.(VN)

Matthieu 21:26 Et si nous répondons: Des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète.(F)

Matthew 21:26 But{G1161} if{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, Of{G1537} men{G444}; we fear{G5399}{(G5736)} the people{G3793}; for{G1063} all{G3956} hold{G2192}{(G5719)} John{G2491} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet. (kjv)

======= Matthew 21:27 ============

Matthew 21:27 And they answered Jesus, and said, We know not. He also said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.(asv)

Matthew 21:27 Vậy, họ trả lời Ðức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều nầy.(VN)

Matthieu 21:27 Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons. Et il leur dit à son tour: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses.(F)

Matthew 21:27 And{G2532} they answered{G611}{(G5679)} Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, We cannot{G3756} tell{G1492}{(G5758)}. And{G2532} he{G846} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Neither{G3761} tell{G3004}{(G5719)} I{G1473} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:28 ============

Matthew 21:28 But what think ye? A man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to-day in the vineyard.(asv)

Matthew 21:28 Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho.(VN)

Matthieu 21:28 ¶ Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, s'adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne.(F)

Matthew 21:28 But{G1161} what{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? A certain man{G444} had{G2192}{(G5707)} two{G1417} sons{G5043}; and{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the first{G4413}, and said{G2036}{(G5627)}, Son{G5043}, go{G5217}{(G5720)} work{G2038}{(G5737)} to day{G4594} in{G1722} my{G3450} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard. (kjv)

======= Matthew 21:29 ============

Matthew 21:29 And he answered and said, I will not: but afterward he repented himself, and went.(asv)

Matthew 21:29 Ðứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi.(VN)

Matthieu 21:29 Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla.(F)

Matthew 21:29 He answered{G1161}{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I will{G2309}{(G5719)} not{G3756}: but{G1161} afterward{G5305} he repented{G3338}{(G5679)}, and went{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went. (kjv)

======= Matthew 21:30 ============

Matthew 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I [go], sir: and went not.(asv)

Matthew 21:30 Ðoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Ðứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi.(VN)

Matthieu 21:30 S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il n'alla pas.(F)

Matthew 21:30 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the second{G1208}, and said{G2036}{(G5627)} likewise{G5615}. And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I{G1473} go, sir{G2962}: and{G2532} went{G565}{(G5627)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not. (kjv)

======= Matthew 21:31 ============

Matthew 21:31 Which of the two did the will of his father? They say, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.(asv)

Matthew 21:31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Ðứa thứ hai. Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các người, những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm sẽ được vào nước Ðức Chúa Trời trước các ngươi.(VN)

Matthieu 21:31 Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu.(F)

Matthew 21:31 Whether{G5101} of{G1537} them twain{G1417} did{G4160}{(G5656)} the will{G2307} of his father{G3962}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The first{G4413}. Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} go{G4254} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316} before{G4254}{(G5719)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. (kjv)

======= Matthew 21:32 ============

Matthew 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye saw it, did not even repent yourselves afterward, that ye might believe him.(asv)

Matthew 21:32 Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.(VN)

Matthieu 21:32 Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui; et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.(F)

Matthew 21:32 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} you{G5209} in{G1722} the way{G3598} of righteousness{G1343}, and{G2532} ye believed{G4100}{(G5656)} him{G846} not{G3756}: but{G1161} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} believed{G4100}{(G5656)} him{G846}: and{G1161} ye{G5210}, when ye had seen{G1492}{(G5631)} it, repented{G3338}{(G5675)} not{G3756} afterward{G5305}, that ye might believe{G4100}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. (kjv)

======= Matthew 21:33 ============

Matthew 21:33 Hear another parable: There was a man that was a householder, who planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into another country.(asv)

Matthew 21:33 Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác.(VN)

Matthieu 21:33 ¶ Ecoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le pays.(F)

Matthew 21:33 Hear{G191}{(G5657)} another{G243} parable{G3850}: There was{G2258}{(G5713)} a certain{G444}{G5100} householder{G3617}, which{G3748} planted{G5452}{(G5656)} a vineyard{G290}, and{G2532} hedged{G5418} it{G846} round about{G4060}{(G5656)}, and{G2532} digged{G3736}{(G5656)} a winepress{G3025} in{G1722} it{G846}, and{G2532} built{G3618}{(G5656)} a tower{G4444}, and{G2532} let{G1554} it{G846} out{G1554}{(G5639)} to husbandmen{G1092}, and{G2532} went into a far country{G589}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country: (kjv)

======= Matthew 21:34 ============

Matthew 21:34 And when the season of the fruits drew near, he sent his servants to the husbandmen, to receive his fruits.(asv)

Matthew 21:34 Ðến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi.(VN)

Matthieu 21:34 Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa vigne.(F)

Matthew 21:34 And{G1161} when{G3753} the time{G2540} of the fruit{G2590} drew near{G1448}{(G5656)}, he sent{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to{G4314} the husbandmen{G1092}, that they might receive{G2983}{(G5629)} the fruits{G2590} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. (kjv)

======= Matthew 21:35 ============

Matthew 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.(asv)

Matthew 21:35 Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ.(VN)

Matthieu 21:35 Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième.(F)

Matthew 21:35 And{G2532} the husbandmen{G1092} took{G2983}{(G5631)} his{G846} servants{G1401}, and beat{G1194}{(G5656)} one{G3739},{G3303} and{G1161} killed{G615}{(G5656)} another{G3739}, and{G1161} stoned{G3036}{(G5681)} another{G3739}. (kjv-strongs#)

Mat 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. (kjv)

======= Matthew 21:36 ============

Matthew 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them in like manner.(asv)

Matthew 21:36 Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách.(VN)

Matthieu 21:36 Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers; et les vignerons les traitèrent de la même manière.(F)

Matthew 21:36 Again{G3825}, he sent{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401} more{G4119} than the first{G4413}: and{G2532} they did{G4160}{(G5656)} unto them{G846} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise. (kjv)

======= Matthew 21:37 ============

Matthew 21:37 But afterward he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.(asv)

Matthew 21:37 Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta.(VN)

Matthieu 21:37 Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du respect pour mon fils.(F)

Matthew 21:37 But{G1161} last of all{G5305} he sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} them{G846} his{G846} son{G5207}, saying{G3004}{(G5723)}, They will reverence{G1788}{(G5691)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. (kjv)

======= Matthew 21:38 ============

Matthew 21:38 But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and take his inheritance.(asv)

Matthew 21:38 Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! hãy giết nó đi, và chiếm lấy phần gia tài nó.(VN)

Matthieu 21:38 Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage.(F)

Matthew 21:38 But{G1161} when the husbandmen{G1092} saw{G1492}{(G5631)} the son{G5207}, they said{G2036}{(G5627)} among{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the heir{G2818}; come{G1205}{(G5773)}, let us kill{G615}{(G5725)} him{G846}, and{G2532} let us seize{G2722}{(G5632)} on his{G846} inheritance{G2817}. (kjv-strongs#)

Mat 21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. (kjv)

======= Matthew 21:39 ============

Matthew 21:39 And they took him, and cast him forth out of the vineyard, and killed him.(asv)

Matthew 21:39 Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi.(VN)

Matthieu 21:39 Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent.(F)

Matthew 21:39 And{G2532} they caught{G2983}{(G5631)} him{G846}, and cast{G1544}{(G5627)} him out of{G1854} the vineyard{G290}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} him. (kjv-strongs#)

Mat 21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him. (kjv)

======= Matthew 21:40 ============

Matthew 21:40 When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do unto those husbandmen?(asv)

Matthew 21:40 Vậy, khi người chủ vườn đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào?(VN)

Matthieu 21:40 Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons?(F)

Matthew 21:40 When{G3752} the lord{G2962} therefore{G3767} of the vineyard{G290} cometh{G2064}{(G5632)}, what{G5101} will he do{G4160}{(G5692)} unto those{G1565} husbandmen{G1092}? (kjv-strongs#)

Mat 21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? (kjv)

======= Matthew 21:41 ============

Matthew 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.(asv)

Matthew 21:41 Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa.(VN)

Matthieu 21:41 Ils lui répondirent: Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte.(F)

Matthew 21:41 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, He will miserably{G2560} destroy{G622}{(G5692)} those{G846} wicked men{G2556}, and{G2532} will let out{G1554}{(G5695)} his vineyard{G290} unto other{G243} husbandmen{G1092}, which{G3748} shall render{G591}{(G5692)} him{G846} the fruits{G2590} in{G1722} their{G846} seasons{G2540}. (kjv-strongs#)

Mat 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. (kjv)

======= Matthew 21:42 ============

Matthew 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner; This was from the Lord, And it is marvelous in our eyes?(asv)

Matthew 21:42 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao?(VN)

Matthieu 21:42 Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux?(F)

Matthew 21:42 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Did ye{G314} never{G3763} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the scriptures{G1124}, The stone{G3037} which{G3739} the builders{G3618}{(G5723)} rejected{G593}{(G5656)}, the same{G3778} is become{G1096}{(G5675)}{G1519} the head{G2776} of the corner{G1137}: this{G3778} is{G3844} the Lord's{G2962} doing{G1096}{(G5633)}, and{G2532} it is{G2076}{(G5748)} marvellous{G2298} in{G1722} our{G2257} eyes{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes? (kjv)

======= Matthew 21:43 ============

Matthew 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken away from you, and shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof.(asv)

Matthew 21:43 Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Ðức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.(VN)

Matthieu 21:43 C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.(F)

Matthew 21:43 Therefore{G1223}{G5124} say I{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} The kingdom{G932} of God{G2316} shall be taken{G142}{(G5701)} from{G575} you{G5216}, and{G2532} given{G1325}{(G5701)} to a nation{G1484} bringing forth{G4160}{(G5723)} the fruits{G2590} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. (kjv)

======= Matthew 21:44 ============

Matthew 21:44 And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.(asv)

Matthew 21:44 Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.(VN)

Matthieu 21:44 Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.(F)

Matthew 21:44 And{G2532} whosoever shall fall{G4098}{(G5631)} on{G1909} this{G5126} stone{G3037} shall be broken{G4917}{(G5701)}: but{G1161} on{G1909} whomsoever{G3739}{G302} it shall fall{G4098}{(G5632)}, it will grind{G3039} him{G846} to powder{G3039}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. (kjv)

======= Matthew 21:45 ============

Matthew 21:45 And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spake of them.(asv)

Matthew 21:45 Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình.(VN)

Matthieu 21:45 Après avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait,(F)

Matthew 21:45 And{G2532} when the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} his{G846} parables{G3850}, they perceived{G1097}{(G5627)} that{G3754} he spake{G3004}{(G5719)} of{G4012} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. (kjv)

======= Matthew 21:46 ============

Matthew 21:46 And when they sought to lay hold on him, they feared the multitudes, because they took him for a prophet.(asv)

Matthew 21:46 Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.(VN)

Matthieu 21:46 et ils cherchaient à se saisir de lui; mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète.(F)

Matthew 21:46 But{G2532} when they sought{G2212}{(G5723)} to lay hands{G2902}{(G5658)} on him{G846}, they feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G1894} they took{G2192}{(G5707)} him{G846} for{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.(kjv)

======= Matthew 22:1 ============

Matthew 22:1 And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,(asv)

Matthew 22:1 Ðức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng:(VN)

Matthieu 22:1 ¶ Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il dit:(F)

Matthew 22:1 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} again{G3825} by{G1722} parables{G3850}, and said{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, (kjv)

======= Matthew 22:2 ============

Matthew 22:2 The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,(asv)

Matthew 22:2 Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình.(VN)

Matthieu 22:2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.(F)

Matthew 22:2 The kingdom{G932} of heaven{G3772} is like{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3748} made{G4160}{(G5656)} a marriage{G1062} for his{G846} son{G5207}, (kjv-strongs#)

Mat 22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, (kjv)

======= Matthew 22:3 ============

Matthew 22:3 and sent forth his servants to call them that were bidden to the marriage feast: and they would not come.(asv)

Matthew 22:3 vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến.(VN)

Matthieu 22:3 Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir.(F)

Matthew 22:3 And{G2532} sent forth{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to call{G2564}{(G5658)} them that were bidden{G2564}{(G5772)} to{G1519} the wedding{G1062}: and{G2532} they would{G2309}{(G5707)} not{G3756} come{G2064}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. (kjv)

======= Matthew 22:4 ============

Matthew 22:4 Again he sent forth other servants, saying, Tell them that are bidden, Behold, I have made ready my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage feast.(asv)

Matthew 22:4 Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy, ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới.(VN)

Matthieu 22:4 Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces.(F)

Matthew 22:4 Again{G3825}, he sent forth{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} them which are bidden{G2564}{(G5772)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I have prepared{G2090}{(G5656)} my{G3450} dinner{G712}: my{G3450} oxen{G5022} and{G2532} my fatlings{G4619} are killed{G2380}{(G5772)}, and{G2532} all things{G3956} are ready{G2092}: come{G1205}{(G5773)} unto{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:5 ============

Matthew 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;(asv)

Matthew 22:5 Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia buôn bán;(VN)

Matthieu 22:5 Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic;(F)

Matthew 22:5 But{G1161} they made light of{G272}{(G5660)} it, and went their ways{G565}{(G5627)}, one{G3303} to{G1519} his{G2398} farm{G68}, another{G1161} to{G1519} his{G846} merchandise{G1711}: (kjv-strongs#)

Mat 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise: (kjv)

======= Matthew 22:6 ============

Matthew 22:6 and the rest laid hold on his servants, and treated them shamefully, and killed them.(asv)

Matthew 22:6 còn nhưng kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chưởi và giết đi.(VN)

Matthieu 22:6 et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.(F)

Matthew 22:6 And{G1161} the remnant{G3062} took{G2902}{(G5660)} his{G846} servants{G1401}, and entreated them spitefully{G5195}{(G5656)}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. (kjv)

======= Matthew 22:7 ============

Matthew 22:7 But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.(asv)

Matthew 22:7 Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ.(VN)

Matthieu 22:7 Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville.(F)

Matthew 22:7 But{G1161} when the king{G935} heard{G191}{(G5660)} thereof, he was wroth{G3710}{(G5681)}: and{G2532} he sent forth{G3992}{(G5660)} his{G846} armies{G4753}, and destroyed{G622}{(G5656)} those{G1565} murderers{G5406}, and{G2532} burned up{G1714}{(G5656)} their{G846} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. (kjv)

======= Matthew 22:8 ============

Matthew 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.(asv)

Matthew 22:8 Ðoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó.(VN)

Matthieu 22:8 Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés n'en étaient pas dignes.(F)

Matthew 22:8 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to his{G846} servants{G1401},{G3303} The wedding{G1062} is{G2076}{(G5748)} ready{G2092}, but{G1161} they which were bidden{G2564}{(G5772)} were{G2258}{(G5713)} not{G3756} worthy{G514}. (kjv-strongs#)

Mat 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. (kjv)

======= Matthew 22:9 ============

Matthew 22:9 Go ye therefore unto the partings of the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage feast.(asv)

Matthew 22:9 Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc.(VN)

Matthieu 22:9 Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez.(F)

Matthew 22:9 Go ye{G4198}{(G5737)} therefore{G3767} into{G1909} the highways{G1327}{G3598}, and{G2532} as many as{G3745}{G302} ye shall find{G2147}{(G5632)}, bid{G2564}{(G5657)} to{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:10 ============

Matthew 22:10 And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.(asv)

Matthew 22:10 Ðầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.(VN)

Matthieu 22:10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.(F)

Matthew 22:10 So{G2532} those{G1565} servants{G1401} went out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the highways{G3598}, and gathered together{G4863}{(G5627)} all{G3956} as many as{G3745} they found{G2147}{(G5627)}, both{G5037} bad{G4190} and{G2532} good{G18}: and{G2532} the wedding{G1062} was furnished{G4130}{(G5681)} with guests{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests. (kjv)

======= Matthew 22:11 ============

Matthew 22:11 But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:(asv)

Matthew 22:11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ,(VN)

Matthieu 22:11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces.(F)

Matthew 22:11 And{G1161} when{G1525} the king{G935} came in{G1525}{(G5631)} to see{G2300}{(G5664)} the guests{G345}{(G5740)}, he saw{G1492}{(G5627)} there{G1563} a man{G444} which had{G1746} not{G3756} on{G1746}{(G5765)} a wedding{G1062} garment{G1742}: (kjv-strongs#)

Mat 22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment: (kjv)

======= Matthew 22:12 ============

Matthew 22:12 and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding-garment? And he was speechless.(asv)

Matthew 22:12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.(VN)

Matthieu 22:12 Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée.(F)

Matthew 22:12 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Friend{G2083}, how{G4459} camest thou{G1525}{(G5627)} in hither{G5602} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a wedding{G1062} garment{G1742}? And{G1161} he was speechless{G5392}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. (kjv)

======= Matthew 22:13 ============

Matthew 22:13 Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and cast him out into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 22:13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chơn nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthieu 22:13 Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.(F)

Matthew 22:13 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} the king{G935} to the servants{G1249}, Bind{G1210}{(G5660)} him{G846} hand{G5495} and{G2532} foot{G4228}, and take{G142} him{G846} away{G142}{(G5657)}, and{G2532} cast{G1544}{(G5628)} him into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}; there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 22:14 ============

Matthew 22:14 For many are called, but few chosen.(asv)

Matthew 22:14 Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.(VN)

Matthieu 22:14 Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.(F)

Matthew 22:14 For{G1063} many{G4183} are{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} are chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 22:14 For many are called, but few are chosen. (kjv)

======= Matthew 22:15 ============

Matthew 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might ensnare him in [his] talk.(asv)

Matthew 22:15 Bấy giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau, để kiếm cách bắt lỗi Ðức Chúa Jêsus về lời nói.(VN)

Matthieu 22:15 ¶ Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles.(F)

Matthew 22:15 Then{G5119} went{G4198}{(G5679)} the Pharisees{G5330}, and took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} how{G3704} they might entangle{G3802}{(G5661)} him{G846} in{G1722} his talk{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. (kjv)

======= Matthew 22:16 ============

Matthew 22:16 And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.(asv)

Matthew 22:16 Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Ðức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta.(VN)

Matthieu 22:16 Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes.(F)

Matthew 22:16 And{G2532} they sent out{G649}{(G5719)} unto him{G846} their{G846} disciples{G3101} with{G3326} the Herodians{G2265}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we know{G1492}{(G5758)} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} true{G227}, and{G2532} teachest{G1321}{(G5719)} the way{G3598} of God{G2316} in{G1722} truth{G225},{G2532} neither{G3756} carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} for{G4012} any{G3762} man: for{G1063} thou regardest{G991}{(G5719)} not{G1519}{G3756} the person{G4383} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men. (kjv)

======= Matthew 22:17 ============

Matthew 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?(asv)

Matthew 22:17 Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?(VN)

Matthieu 22:17 Dis-nous donc ce qu'il t'en semble: est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?(F)

Matthew 22:17 Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254} therefore{G3767}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}? Is it lawful{G1832}{(G5748)} to give{G1325}{(G5629)} tribute{G2778} unto Caesar{G2541}, or{G2228} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not? (kjv)

======= Matthew 22:18 ============

Matthew 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?(asv)

Matthew 22:18 Ðức Chúa Jêsus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta?(VN)

Matthieu 22:18 Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrites?(F)

Matthew 22:18 But{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)} their{G846} wickedness{G4189}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G5101} tempt ye{G3985}{(G5719)} me{G3165}, ye hypocrites{G5273}? (kjv-strongs#)

Mat 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? (kjv)

======= Matthew 22:19 ============

Matthew 22:19 Show me the tribute money. And they brought unto him a denarius.(asv)

Matthew 22:19 Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.(VN)

Matthieu 22:19 Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier.(F)

Matthew 22:19 Shew{G1925}{(G5657)} me{G3427} the tribute{G2778} money{G3546}. And{G1161} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny. (kjv)

======= Matthew 22:20 ============

Matthew 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?(asv)

Matthew 22:20 Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai?(VN)

Matthieu 22:20 Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription?(F)

Matthew 22:20 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Whose{G5101} is this{G3778} image{G1504} and{G2532} superscription{G1923}? (kjv-strongs#)

Mat 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription? (kjv)

======= Matthew 22:21 ============

Matthew 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.(asv)

Matthew 22:21 Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Ðức Chúa Trời vật gì của Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthieu 22:21 De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.(F)

Matthew 22:21 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Caesar's{G2541}. Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Render{G591}{(G5628)} therefore{G3767} unto Caesar{G2541} the things which are{G3588} Caesar's{G2541}; and{G2532} unto God{G2316} the things that are{G3588} God's{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's. (kjv)

======= Matthew 22:22 ============

Matthew 22:22 And when they heard it, they marvelled, and left him, and went away.(asv)

Matthew 22:22 Họ nghe lời ấy, đều bợ ngợ, liền bỏ Ngài mà đi.(VN)

Matthieu 22:22 Etonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et s'en allèrent.(F)

Matthew 22:22 When{G2532} they had heard{G191}{(G5660)} these words, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} left{G863}{(G5631)} him{G846}, and went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way. (kjv)

======= Matthew 22:23 ============

Matthew 22:23 On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,(asv)

Matthew 22:23 Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng:(VN)

Matthieu 22:23 ¶ Le même jour, les sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question:(F)

Matthew 22:23 The same{G1722}{G1565} day{G2250} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} the Sadducees{G4523}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)} that there is{G1511}{(G5750)} no{G3361} resurrection{G386}, and{G2532} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, (kjv)

======= Matthew 22:24 ============

Matthew 22:24 saying, Teacher, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.(asv)

Matthew 22:24 Thưa thầy, Môi-se có nói: Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ góa anh để nối dòng cho anh.(VN)

Matthieu 22:24 Maître, Moïse a dit: Si quelqu'un meurt sans enfants, son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère.(F)

Matthew 22:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, If{G1437} a man{G5100} die{G599}{(G5632)}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} children{G5043}, his{G846} brother{G80} shall marry{G1918}{(G5692)} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} raise up{G450}{(G5692)} seed{G4690} unto his{G846} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. (kjv)

======= Matthew 22:25 ============

Matthew 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;(asv)

Matthew 22:25 Vả, trong chúng tôi có bảy anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em.(VN)

Matthieu 22:25 Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria, et mourut; et, comme il n'avait pas d'enfants, il laissa sa femme à son frère.(F)

Matthew 22:25 Now{G1161} there were{G2258}{(G5713)} with{G3844} us{G2254} seven{G2033} brethren{G80}: and{G2532} the first{G4413}, when he had married a wife{G1060}{(G5660)}, deceased{G5053}{(G5656)}, and{G2532}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} issue{G4690}, left{G863}{(G5656)} his{G846} wife{G1135} unto his{G846} brother{G80}: (kjv-strongs#)

Mat 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother: (kjv)

======= Matthew 22:26 ============

Matthew 22:26 in like manner the second also, and the third, unto the seventh.(asv)

Matthew 22:26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy.(VN)

Matthieu 22:26 Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième.(F)

Matthew 22:26 Likewise{G3668} the second{G1208} also{G2532}, and{G2532} the third{G5154}, unto{G2193} the seventh{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh. (kjv)

======= Matthew 22:27 ============

Matthew 22:27 And after them all, the woman died.(asv)

Matthew 22:27 Rốt lại, người đờn bà cũng chết.(VN)

Matthieu 22:27 Après eux tous, la femme mourut aussi.(F)

Matthew 22:27 And{G1161} last{G5305} of all{G3956} the woman{G1135} died{G599}{(G5627)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 22:27 And last of all the woman died also. (kjv)

======= Matthew 22:28 ============

Matthew 22:28 In the resurrection therefore whose wife shall she be of the seven? for they all had her.(asv)

Matthew 22:28 Vậy, lúc sống lại, đờn bà đó sẽ làm vợ ai trong bảy người? vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ.(VN)

Matthieu 22:28 A la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue.(F)

Matthew 22:28 Therefore{G3767} in{G1722} the resurrection{G386} whose{G5101} wife{G1135} shall she be{G2071}{(G5704)} of the seven{G2033}? for{G1063} they all{G3956} had{G2192}{(G5627)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her. (kjv)

======= Matthew 22:29 ============

Matthew 22:29 But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.(asv)

Matthew 22:29 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Ðức Chúa Trời thể nào.(VN)

Matthieu 22:29 Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu.(F)

Matthew 22:29 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Ye do err{G4105}{(G5744)}, not{G3361} knowing{G1492}{(G5761)} the scriptures{G1124}, nor{G3366} the power{G1411} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. (kjv)

======= Matthew 22:30 ============

Matthew 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.(asv)

Matthew 22:30 Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.(VN)

Matthieu 22:30 Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.(F)

Matthew 22:30 For{G1063} in{G1722} the resurrection{G386} they neither{G3777} marry{G1060}{(G5719)}, nor{G3777} are given in marriage{G1547}{(G5743)}, but{G235} are{G1526}{(G5748)} as{G5613} the angels{G32} of God{G2316} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. (kjv)

======= Matthew 22:31 ============

Matthew 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,(asv)

Matthew 22:31 Các ngươi há không đọc lời Ðức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng:(VN)

Matthieu 22:31 Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit:(F)

Matthew 22:31 But{G1161} as touching{G4012} the resurrection{G386} of the dead{G3498}, have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} unto you{G5213} by{G5259} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, (kjv)

======= Matthew 22:32 ============

Matthew 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.(asv)

Matthew 22:32 Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Ðức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.(VN)

Matthieu 22:32 Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.(F)

Matthew 22:32 I{G1473} am{G1510}{(G5748)} the God{G2316} of Abraham{G11}, and{G2532} the God{G2316} of Isaac{G2464}, and{G2532} the God{G2316} of Jacob{G2384}? God{G2316} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the God{G2316} of the dead{G3498}, but{G235} of the living{G2198}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. (kjv)

======= Matthew 22:33 ============

Matthew 22:33 And when the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.(asv)

Matthew 22:33 Chúng nghe lời ấy, thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài.(VN)

Matthieu 22:33 La foule, qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus.(F)

Matthew 22:33 And{G2532} when the multitude{G3793} heard{G191}{(G5660)} this, they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}. (kjv-strongs#)

Mat 22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. (kjv)

======= Matthew 22:34 ============

Matthew 22:34 But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.(asv)

Matthew 22:34 Người Pha-ri-si nghe nói Ðức Chúa Jêsus đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại.(VN)

Matthieu 22:34 ¶ Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent,(F)

Matthew 22:34 But{G1161} when the Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} he had put{G5392} the Sadducees{G4523} to silence{G5392}{(G5656)}, they were gathered together{G4863}{(G5681)}{G1909}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. (kjv)

======= Matthew 22:35 ============

Matthew 22:35 And one of them, a lawyer, asked him a question, trying him:(asv)

Matthew 22:35 Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài:(VN)

Matthieu 22:35 et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver:(F)

Matthew 22:35 Then{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846}, which was a lawyer{G3544}, asked{G1905}{(G5656)} him a question, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, (kjv)

======= Matthew 22:36 ============

Matthew 22:36 Teacher, which is the great commandment in the law?(asv)

Matthew 22:36 Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?(VN)

Matthieu 22:36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?(F)

Matthew 22:36 Master{G1320}, which{G4169} is the great{G3173} commandment{G1785} in{G1722} the law{G3551}? (kjv-strongs#)

Mat 22:36 Master, which is the great commandment in the law? (kjv)

======= Matthew 22:37 ============

Matthew 22:37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.(asv)

Matthew 22:37 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi.(VN)

Matthieu 22:37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.(F)

Matthew 22:37 {G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} heart{G2588}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} soul{G5590}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} mind{G1271}. (kjv-strongs#)

Mat 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (kjv)

======= Matthew 22:38 ============

Matthew 22:38 This is the great and first commandment.(asv)

Matthew 22:38 Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.(VN)

Matthieu 22:38 C'est le premier et le plus grand commandement.(F)

Matthew 22:38 This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the first{G4413} and{G2532} great{G3173} commandment{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 22:38 This is the first and great commandment. (kjv)

======= Matthew 22:39 ============

Matthew 22:39 And a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Matthew 22:39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.(VN)

Matthieu 22:39 Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.(F)

Matthew 22:39 And{G1161} the second{G1208} is like{G3664} unto it{G846}{(G5625)}{G3778}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 22:40 ============

Matthew 22:40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.(asv)

Matthew 22:40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.(VN)

Matthieu 22:40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.(F)

Matthew 22:40 On{G1722} these{G5025} two{G1417} commandments{G1785} hang{G2910}{(G5743)} all{G3650} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 22:41 ============

Matthew 22:41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,(asv)

Matthew 22:41 Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Ðức Chúa Jêsus hỏi họ rằng:(VN)

Matthieu 22:41 ¶ Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea,(F)

Matthew 22:41 While{G1161} the Pharisees{G5330} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Jesus{G2424} asked{G1905}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, (kjv)

======= Matthew 22:42 ============

Matthew 22:42 saying, What think ye of the Christ? whose son is he? They say unto him, [The son] of David.(asv)

Matthew 22:42 Về Ðấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Ða-vít.(VN)

Matthieu 22:42 en disant: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: De David.(F)

Matthew 22:42 Saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213} of{G4012} Christ{G5547}? whose{G5101} son{G5207} is he{G2076}{(G5748)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The Son of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David. (kjv)

======= Matthew 22:43 ============

Matthew 22:43 He saith unto them, How then doth David in the Spirit call him Lord, saying,(asv)

Matthew 22:43 Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Ða-vít được Ðức Thánh Linh cảm động, gọi Ðấng Christ là Chúa, mà rằng:(VN)

Matthieu 22:43 Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit:(F)

Matthew 22:43 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How{G4459} then{G3767} doth David{G1138} in{G1722} spirit{G4151} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, (kjv)

======= Matthew 22:44 ============

Matthew 22:44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet?(asv)

Matthew 22:44 Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chơn ngươi?(VN)

Matthieu 22:44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied?(F)

Matthew 22:44 The LORD{G2962} said{G2036}{(G5627)} unto my{G3450} Lord{G2962}, Sit thou{G2521}{(G5737)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, till{G2193}{G302} I make{G5087}{(G5632)} thine{G4675} enemies{G2190} thy{G4675} footstool{G5286}{G4228}? (kjv-strongs#)

Mat 22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool? (kjv)

======= Matthew 22:45 ============

Matthew 22:45 If David then calleth him Lord, how is he his son?(asv)

Matthew 22:45 Vậy, nếu vua Ða-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào?(VN)

Matthieu 22:45 Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils?(F)

Matthew 22:45 If{G1487} David{G1138} then{G3767} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, how{G4459} is he{G2076}{(G5748)} his{G846} son{G5207}? (kjv-strongs#)

Mat 22:45 If David then call him Lord, how is he his son? (kjv)

======= Matthew 22:46 ============

Matthew 22:46 And no one was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(asv)

Matthew 22:46 Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.(VN)

Matthieu 22:46 Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.(F)

Matthew 22:46 And{G2532} no man{G3762} was able{G1410}{(G5711)} to answer{G611}{(G5677)} him{G846} a word{G3056}, neither{G3761} durst{G5111}{(G5656)} any{G5100} man from{G575} that{G1565} day{G2250} forth ask{G1905}{(G5658)} him{G846} any more{G3765} questions. (kjv-strongs#)

Mat 22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(kjv)

======= Matthew 23:1 ============

Matthew 23:1 Then spake Jesus to the multitudes and to his disciples,(asv)

Matthew 23:1 Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng:(VN)

Matthieu 23:1 ¶ Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples,(F)

Matthew 23:1 Then{G5119} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} to the multitude{G3793}, and{G2532} to his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples, (kjv)

======= Matthew 23:2 ============

Matthew 23:2 saying, The scribes and the Pharisees sit on Moses seat:(asv)

Matthew 23:2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se.(VN)

Matthieu 23:2 dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse.(F)

Matthew 23:2 Saying{G3004}{(G5723)}, The scribes{G1122} and{G2532} the Pharisees{G5330} sit{G2523}{(G5656)} in{G1909} Moses{G3475}' seat{G2515}: (kjv-strongs#)

Mat 23:2 Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat: (kjv)

======= Matthew 23:3 ============

Matthew 23:3 all things therefore whatsoever they bid you, [these] do and observe: but do not ye after their works; for they say, and do not.(asv)

Matthew 23:3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.(VN)

Matthieu 23:3 Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent; mais n'agissez pas selon leurs oeuvres. Car ils disent, et ne font pas.(F)

Matthew 23:3 All{G3956} therefore{G3767} whatsoever{G302}{G3745} they bid{G2036}{(G5632)} you{G5213} observe{G5083}{(G5721)}, that observe{G5083}{(G5720)} and{G2532} do{G4160}{(G5720)}; but{G1161} do{G4160}{(G5720)} not{G3361} ye after{G2596} their{G846} works{G2041}: for{G1063} they say{G3004}{(G5719)}, and{G2532} do{G4160}{(G5719)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not. (kjv)

======= Matthew 23:4 ============

Matthew 23:4 Yea, they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with their finger.(asv)

Matthew 23:4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.(VN)

Matthieu 23:4 Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.(F)

Matthew 23:4 For{G1063} they bind{G1195}{(G5719)} heavy{G926} burdens{G5413} and{G2532} grievous to be borne{G1419}, and{G2532} lay{G2007}{(G5719)} them on{G1909} men's{G444} shoulders{G5606}; but{G1161} they themselves will{G2309}{(G5719)} not{G3756} move{G2795}{(G5658)} them{G846} with one of their{G846} fingers{G1147}. (kjv-strongs#)

Mat 23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. (kjv)

======= Matthew 23:5 ============

Matthew 23:5 But all their works they do to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders [of their garments] ,(asv)

Matthew 23:5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;(VN)

Matthieu 23:5 Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements;(F)

Matthew 23:5 But{G1161} all{G3956} their{G846} works{G2041} they do{G4160}{(G5719)} for{G4314} to be seen{G2300}{(G5683)} of men{G444}:{G1161} they make broad{G4115}{(G5719)} their{G846} phylacteries{G5440}, and{G2532} enlarge{G3170}{(G5719)} the borders{G2899} of their{G846} garments{G2440}, (kjv-strongs#)

Mat 23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, (kjv)

======= Matthew 23:6 ============

Matthew 23:6 and love the chief place at feasts, and the chief seats in the synagogues,(asv)

Matthew 23:6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội;(VN)

Matthieu 23:6 ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues;(F)

Matthew 23:6 And{G5037} love{G5368}{(G5719)} the uppermost rooms{G4411} at{G1722} feasts{G1173}, and{G2532} the chief seats{G4410} in{G1722} the synagogues{G4864}, (kjv-strongs#)

Mat 23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, (kjv)

======= Matthew 23:7 ============

Matthew 23:7 and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.(asv)

Matthew 23:7 muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!(VN)

Matthieu 23:7 ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi.(F)

Matthew 23:7 And{G2532} greetings{G783} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} to be called{G2564}{(G5745)} of{G5259} men{G444}, Rabbi{G4461}, Rabbi{G4461}. (kjv-strongs#)

Mat 23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. (kjv)

======= Matthew 23:8 ============

Matthew 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.(asv)

Matthew 23:8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.(VN)

Matthieu 23:8 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères.(F)

Matthew 23:8 But{G1161} be{G2564} not{G3361} ye{G5210} called{G2564}{(G5686)} Rabbi{G4461}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}; and{G1161} all{G3956} ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren. (kjv)

======= Matthew 23:9 ============

Matthew 23:9 And call no man your father on the earth: for one is your Father, [even] he who is in heaven.(asv)

Matthew 23:9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Ðấng ở trên trời.(VN)

Matthieu 23:9 Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.(F)

Matthew 23:9 And{G2532} call{G2564}{(G5661)} no{G3361} man your{G5216} father{G3962} upon{G1909} the earth{G1093}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Father{G3962}, which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 23:10 ============

Matthew 23:10 Neither be ye called masters: for one is your master, [even] the Christ.(asv)

Matthew 23:10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng Christ.(VN)

Matthieu 23:10 Ne vous faites pas appeler directeurs; car un seul est votre Directeur, le Christ.(F)

Matthew 23:10 Neither{G3366} be ye called{G2564}{(G5686)} masters{G2519}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ. (kjv)

======= Matthew 23:11 ============

Matthew 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.(asv)

Matthew 23:11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.(VN)

Matthieu 23:11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.(F)

Matthew 23:11 But{G1161} he that is greatest{G3187} among you{G5216} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} servant{G1249}. (kjv-strongs#)

Mat 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant. (kjv)

======= Matthew 23:12 ============

Matthew 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.(asv)

Matthew 23:12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.(VN)

Matthieu 23:12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.(F)

Matthew 23:12 And{G1161} whosoever{G3748} shall exalt{G5312}{(G5692)} himself{G1438} shall be abased{G5013}{(G5701)}; and{G2532} he{G3748} that shall humble{G5013}{(G5692)} himself{G1438} shall be exalted{G5312}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted. (kjv)

======= Matthew 23:13 ============

Matthew 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter. [(asv)

Matthew 23:13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.(VN)

Matthieu 23:13 ¶ Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.(F)

Matthew 23:13 But{G1161} woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye shut up{G2808}{(G5719)} the kingdom{G932} of heaven{G3772} against{G1715} men{G444}: for{G1063} ye{G5210} neither{G3761} go in{G1525}{(G5736)} yourselves, neither{G3756} suffer ye{G863}{(G5719)} them that are entering{G1525}{(G5740)} to go in{G1525}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. (kjv)

======= Matthew 23:14 ============

Matthew 23:14 (Ommitted)(asv)

Matthew 23:14 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.(VN)

Matthieu 23:14 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières; à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement.(F)

Matthew 23:14 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye devour{G2719}{(G5719)} widows{G5503}' houses{G3614}, and{G2532} for a pretence{G4392} make{G4336} long{G3117} prayer{G4336}{(G5740)}: therefore{G1223}{G5124} ye shall receive{G2983}{(G5695)} the greater{G4055} damnation{G2917}. (kjv-strongs#)

Mat 23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. (kjv)

======= Matthew 23:15 ============

Matthew 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.(asv)

Matthew 23:15 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.(VN)

Matthieu 23:15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous.(F)

Matthew 23:15 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye compass{G4013}{(G5719)} sea{G2281} and{G2532} land{G3584} to make{G4160}{(G5658)} one{G1520} proselyte{G4339}, and{G2532} when{G3752} he is made{G1096}{(G5638)}, ye make{G4160}{(G5719)} him{G846} twofold more{G1362} the child{G5207} of hell{G1067} than yourselves{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. (kjv)

======= Matthew 23:16 ============

Matthew 23:16 Woe unto you, ye blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.(asv)

Matthew 23:16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.(VN)

Matthieu 23:16 Malheur à vous, conducteurs aveugles! qui dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien; mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé.(F)

Matthew 23:16 Woe{G3759} unto you{G5213}, ye blind{G5185} guides{G3595}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)}, Whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the temple{G3485}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gold{G5557} of the temple{G3485}, he is a debtor{G3784}{(G5719)}! (kjv-strongs#)

Mat 23:16 Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor! (kjv)

======= Matthew 23:17 ============

Matthew 23:17 Ye fools and blind: for which is greater, the gold, or the temple that hath sanctified the gold?(asv)

Matthew 23:17 Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn?(VN)

Matthieu 23:17 Insensés et aveugles! lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or?(F)

Matthew 23:17 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} greater{G3187}, the gold{G5557}, or{G2228} the temple{G3485} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gold{G5557}? (kjv-strongs#)

Mat 23:17 Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold? (kjv)

======= Matthew 23:18 ============

Matthew 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.(asv)

Matthew 23:18 Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.(VN)

Matthieu 23:18 Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien; mais, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé.(F)

Matthew 23:18 And{G2532}, Whosoever{G3739}{G1437} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the altar{G2379}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} sweareth{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gift{G1435} that is upon{G1883} it{G846}, he is guilty{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. (kjv)

======= Matthew 23:19 ============

Matthew 23:19 Ye blind: for which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?(asv)

Matthew 23:19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn?(VN)

Matthieu 23:19 Aveugles! lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande?(F)

Matthew 23:19 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is greater{G3187}, the gift{G1435}, or{G2228} the altar{G2379} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gift{G1435}? (kjv-strongs#)

Mat 23:19 Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift? (kjv)

======= Matthew 23:20 ============

Matthew 23:20 He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.(asv)

Matthew 23:20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề;(VN)

Matthieu 23:20 Celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus;(F)

Matthew 23:20 Whoso therefore{G3767} shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the altar{G2379}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} all things{G3956} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon. (kjv)

======= Matthew 23:21 ============

Matthew 23:21 And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.(asv)

Matthew 23:21 người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Ðấng ngự nơi đền thờ mà thề(VN)

Matthieu 23:21 celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l'habite;(F)

Matthew 23:21 And{G2532} whoso shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the temple{G3485}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} him that dwelleth{G2730}{(G5723)} therein{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein. (kjv)

======= Matthew 23:22 ============

Matthew 23:22 And he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.(asv)

Matthew 23:22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Ðức Chúa Trời và Ðấng ngự trên ngôi mà thề vậy.(VN)

Matthieu 23:22 et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis.(F)

Matthew 23:22 And{G2532} he that shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} heaven{G3772}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} the throne{G2362} of God{G2316}, and{G2532} by{G1722} him that sitteth{G2521}{(G5740)} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. (kjv)

======= Matthew 23:23 ============

Matthew 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.(asv)

Matthew 23:23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.(VN)

Matthieu 23:23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses.(F)

Matthew 23:23 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye pay tithe{G586}{(G5719)} of mint{G2238} and{G2532} anise{G432} and{G2532} cummin{G2951}, and{G2532} have omitted{G863}{(G5656)} the weightier{G926} matters of the law{G3551}, judgment{G2920},{G2532} mercy{G1656}, and{G2532} faith{G4102}: these{G5023} ought ye{G1163}{(G5713)} to have done{G4160}{(G5658)}, and not{G3361} to leave{G863} the other{G2548} undone{G863}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone. (kjv)

======= Matthew 23:24 ============

Matthew 23:24 Ye blind guides, that strain out the gnat, and swallow the camel!(asv)

Matthew 23:24 Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!(VN)

Matthieu 23:24 Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez le chameau.(F)

Matthew 23:24 Ye blind{G5185} guides{G3595}, which strain at{G1368}{(G5723)} a gnat{G2971}, and{G1161} swallow{G2666}{(G5723)} a camel{G2574}. (kjv-strongs#)

Mat 23:24 Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel. (kjv)

======= Matthew 23:25 ============

Matthew 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye cleanse the outside of the cup and of the platter, but within they are full from extortion and excess.(asv)

Matthew 23:25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ.(VN)

Matthieu 23:25 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance.(F)

Matthew 23:25 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye make clean{G2511}{(G5719)} the outside{G1855} of the cup{G4221} and{G2532} of the platter{G3953}, but{G1161} within{G2081} they are full{G1073}{(G5719)} of{G1537} extortion{G724} and{G2532} excess{G192}. (kjv-strongs#)

Mat 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. (kjv)

======= Matthew 23:26 ============

Matthew 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside thereof may become clean also.(asv)

Matthew 23:26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ.(VN)

Matthieu 23:26 Pharisien aveugle! nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net.(F)

Matthew 23:26 Thou blind{G5185} Pharisee{G5330}, cleanse{G2511}{(G5657)} first{G4412} that which is within{G1787} the cup{G4221} and{G2532} platter{G3953}, that{G2443} the outside{G1622} of them{G846} may be{G1096}{(G5638)} clean{G2513} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. (kjv)

======= Matthew 23:27 ============

Matthew 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.(asv)

Matthew 23:27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.(VN)

Matthieu 23:27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés.(F)

Matthew 23:27 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye are like{G3945}{(G5719)} unto whited{G2867}{(G5772)} sepulchres{G5028}, which{G3748} indeed{G3303} appear{G5316}{(G5727)} beautiful{G5611} outward{G1855}, but{G1161} are within{G2081} full{G1073}{(G5719)} of dead{G3498} men's bones{G3747}, and{G2532} of all{G3956} uncleanness{G167}. (kjv-strongs#)

Mat 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. (kjv)

======= Matthew 23:28 ============

Matthew 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.(asv)

Matthew 23:28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.(VN)

Matthieu 23:28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.(F)

Matthew 23:28 Even so{G3779} ye{G5210} also{G2532}{G3303} outwardly{G1855} appear{G5316}{(G5743)} righteous{G1342} unto men{G444}, but{G1161} within{G2081} ye are{G2075}{(G5748)} full{G3324} of hypocrisy{G5272} and{G2532} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. (kjv)

======= Matthew 23:29 ============

Matthew 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye build the sepulchres of the prophets, and garnish the tombs of the righteous,(asv)

Matthew 23:29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình,(VN)

Matthieu 23:29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes,(F)

Matthew 23:29 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! because{G3754} ye build{G3618}{(G5719)} the tombs{G5028} of the prophets{G4396}, and{G2532} garnish{G2885}{(G5719)} the sepulchres{G3419} of the righteous{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, (kjv)

======= Matthew 23:30 ============

Matthew 23:30 and say, If we had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets.(asv)

Matthew 23:30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy.(VN)

Matthieu 23:30 et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes.(F)

Matthew 23:30 And{G2532} say{G3004}{(G5719)}, If{G1487} we had been{G2258}{(G5713)} in{G1722} the days{G2250} of our{G2257} fathers{G3962}, we would{G302} not{G3756} have been{G2258}{(G5713)} partakers{G2844} with them{G846} in{G1722} the blood{G129} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:31 ============

Matthew 23:31 Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.(asv)

Matthew 23:31 Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri.(VN)

Matthieu 23:31 Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes.(F)

Matthew 23:31 Wherefore{G5620} ye be witnesses{G3140}{(G5719)} unto yourselves{G1438}, that{G3754} ye are{G2075}{(G5748)} the children{G5207} of them which killed{G5407}{(G5660)} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:32 ============

Matthew 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.(asv)

Matthew 23:32 Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi!(VN)

Matthieu 23:32 Comblez donc la mesure de vos pères.(F)

Matthew 23:32 Fill{G4137} ye{G5210} up{G4137}{(G5657)} then{G2532} the measure{G3358} of your{G5216} fathers{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers. (kjv)

======= Matthew 23:33 ============

Matthew 23:33 Ye serpents, ye offspring of vipers, how shall ye escape the judgment of hell?(asv)

Matthew 23:33 Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?(VN)

Matthieu 23:33 Serpents, race de vipères! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?(F)

Matthew 23:33 Ye serpents{G3789}, ye generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G5343}{(G5632)} escape{G575} the damnation{G2920} of hell{G1067}? (kjv-strongs#)

Mat 23:33 Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? (kjv)

======= Matthew 23:34 ============

Matthew 23:34 Therefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: some of them shall ye kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute from city to city:(asv)

Matthew 23:34 Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia,(VN)

Matthieu 23:34 ¶ C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville,(F)

Matthew 23:34 Wherefore{G1223}{G5124}, behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} unto{G4314} you{G5209} prophets{G4396}, and{G2532} wise men{G4680}, and{G2532} scribes{G1122}: and{G2532} some of{G1537} them{G846} ye shall kill{G615}{(G5692)} and{G2532} crucify{G4717}{(G5692)}; and{G2532} some of{G1537} them{G846} shall ye scourge{G3146}{(G5692)} in{G1722} your{G5216} synagogues{G4864}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5692)} them from{G575} city{G4172} to{G1519} city{G4172}: (kjv-strongs#)

Mat 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city: (kjv)

======= Matthew 23:35 ============

Matthew 23:35 that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.(asv)

Matthew 23:35 hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ.(VN)

Matthieu 23:35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel.(F)

Matthew 23:35 That{G3704} upon{G1909} you{G5209} may come{G2064}{(G5632)} all{G3956} the righteous{G1342} blood{G129} shed{G1632}{(G5746)} upon{G1909} the earth{G1093}, from{G575} the blood{G129} of righteous{G1342} Abel{G6} unto{G2193} the blood{G129} of Zacharias{G2197} son{G5207} of Barachias{G914}, whom{G3739} ye slew{G5407}{(G5656)} between{G3342} the temple{G3485} and{G2532} the altar{G2379}. (kjv-strongs#)

Mat 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. (kjv)

======= Matthew 23:36 ============

Matthew 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.(asv)

Matthew 23:36 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi nầy.(VN)

Matthieu 23:36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération.(F)

Matthew 23:36 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All{G3956} these things{G5023} shall come{G2240}{(G5692)} upon{G1909} this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation. (kjv)

======= Matthew 23:37 ============

Matthew 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!(asv)

Matthew 23:37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!(VN)

Matthieu 23:37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu!(F)

Matthew 23:37 O Jerusalem{G2419}, Jerusalem{G2419}, thou that killest{G615}{(G5723)} the prophets{G4396}, and{G2532} stonest{G3036}{(G5723)} them which are sent{G649}{(G5772)} unto{G4314} thee{G846}, how often{G4212} would I{G2309}{(G5656)} have gathered{G1996} thy{G4675}{G3739} children{G5043} together{G1996}{(G5629)}, even as{G5158} a hen{G3733} gathereth{G1996}{(G5719)} her{G1438} chickens{G3556} under{G5259} her wings{G4420}, and{G2532} ye would{G2309}{(G5656)} not{G3756}! (kjv-strongs#)

Mat 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! (kjv)

======= Matthew 23:38 ============

Matthew 23:38 Behold, your house is left unto you desolate.(asv)

Matthew 23:38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!(VN)

Matthieu 23:38 Voici, votre maison vous sera laissée déserte;(F)

Matthew 23:38 Behold{G2400}{(G5628)}, your{G5216} house{G3624} is left{G863}{(G5743)} unto you{G5213} desolate{G2048}. (kjv-strongs#)

Mat 23:38 Behold, your house is left unto you desolate. (kjv)

======= Matthew 23:39 ============

Matthew 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord.(asv)

Matthew 23:39 Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến!(VN)

Matthieu 23:39 car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!(F)

Matthew 23:39 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G1492} not{G3364} see{G1492}{(G5632)} me{G3165} henceforth{G575}{G737}, till{G2193}{G302} ye shall say{G2036}{(G5632)}, Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.(kjv)

======= Matthew 24:1 ============

Matthew 24:1 And Jesus went out from the temple, and was going on his way; and his disciples came to him to show him the buildings of the temple.(asv)

Matthew 24:1 Khi Ðức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ.(VN)

Matthieu 24:1 ¶ Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions.(F)

Matthew 24:1 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5631)}, and departed{G4198}{(G5711)} from{G575} the temple{G2411}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him for to shew{G1925}{(G5658)} him{G846} the buildings{G3619} of the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. (kjv)

======= Matthew 24:2 ============

Matthew 24:2 But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.(asv)

Matthew 24:2 Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.(VN)

Matthieu 24:2 Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.(F)

Matthew 24:2 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, See ye{G991}{(G5719)} not{G3756} all{G3956} these things{G5023}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall{G863} not{G3364} be left{G863}{(G5686)} here{G5602} one stone{G3037} upon{G1909} another{G3037}, that{G3739} shall{G2647} not{G3364} be thrown down{G2647}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. (kjv)

======= Matthew 24:3 ============

Matthew 24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what [shall be] the sign of thy coming, and of the end of the world?(asv)

Matthew 24:3 Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế.(VN)

Matthieu 24:3 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?(F)

Matthew 24:3 And{G1161} as he{G846} sat{G2521}{(G5740)} upon{G1909} the mount{G3735} of Olives{G1636}, the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} privately{G2596}{G2398}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254}, when{G4219} shall{G2071} these things{G5023} be{G2071}{(G5704)}? and{G2532} what{G5101} shall be the sign{G4592} of thy{G4674} coming{G3952}, and{G2532} of the end{G4930} of the world{G165}? (kjv-strongs#)

Mat 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? (kjv)

======= Matthew 24:4 ============

Matthew 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.(asv)

Matthew 24:4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.(VN)

Matthieu 24:4 ¶ Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise.(F)

Matthew 24:4 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} that no{G3361} man{G5100} deceive{G4105}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. (kjv)

======= Matthew 24:5 ============

Matthew 24:5 For many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray.(asv)

Matthew 24:5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta €‘ến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.(VN)

Matthieu 24:5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.(F)

Matthew 24:5 For{G1063} many{G4183} shall come{G2064}{(G5695)} in{G1909} my{G3450} name{G3686}, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} Christ{G5547}; and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:6 ============

Matthew 24:6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for [these things] must needs come to pass; but the end is not yet.(asv)

Matthew 24:6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.(VN)

Matthieu 24:6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.(F)

Matthew 24:6 And{G1161} ye shall{G3195}{(G5692)} hear{G191}{(G5721)} of wars{G4171} and{G2532} rumours{G189} of wars{G4171}: see{G3708}{(G5720)} that ye be{G2360} not{G3361} troubled{G2360}{(G5744)}: for{G1063} all{G3956} these things must{G1163}{(G5748)} come to pass{G1096}{(G5635)}, but{G235} the end{G5056} is{G2076}{(G5748)} not yet{G3768}. (kjv-strongs#)

Mat 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. (kjv)

======= Matthew 24:7 ============

Matthew 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.(asv)

Matthew 24:7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.(VN)

Matthieu 24:7 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.(F)

Matthew 24:7 For{G1063} nation{G1484} shall rise{G1453}{(G5701)} against{G1909} nation{G1484}, and{G2532} kingdom{G932} against{G1909} kingdom{G932}: and{G2532} there shall be{G2071}{(G5704)} famines{G3042}, and{G2532} pestilences{G3061}, and{G2532} earthquakes{G4578}, in divers{G2596} places{G5117}. (kjv-strongs#)

Mat 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. (kjv)

======= Matthew 24:8 ============

Matthew 24:8 But all these things are the beginning of travail.(asv)

Matthew 24:8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.(VN)

Matthieu 24:8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.(F)

Matthew 24:8 All{G1161}{G3956} these{G5023} are the beginning{G746} of sorrows{G5604}. (kjv-strongs#)

Mat 24:8 All these are the beginning of sorrows. (kjv)

======= Matthew 24:9 ============

Matthew 24:9 Then shall they deliver you up unto tribulation, and shall kill you: and ye shall be hated of all the nations for my name's sake.(asv)

Matthew 24:9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.(VN)

Matthieu 24:9 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.(F)

Matthew 24:9 Then{G5119} shall they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} be afflicted{G2347}, and{G2532} shall kill{G615}{(G5692)} you{G5209}: and{G2532} ye shall be{G2071}{(G5704)} hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} nations{G1484} for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. (kjv)

======= Matthew 24:10 ============

Matthew 24:10 And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.(asv)

Matthew 24:10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.(VN)

Matthieu 24:10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.(F)

Matthew 24:10 And{G2532} then{G5119} shall many{G4183} be offended{G4624}{(G5701)}, and{G2532} shall betray{G3860}{(G5692)} one another{G240}, and{G2532} shall hate{G3404}{(G5692)} one another{G240}. (kjv-strongs#)

Mat 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. (kjv)

======= Matthew 24:11 ============

Matthew 24:11 And many false prophets shall arise, and shall lead many astray.(asv)

Matthew 24:11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.(VN)

Matthieu 24:11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.(F)

Matthew 24:11 And{G2532} many{G4183} false prophets{G5578} shall rise{G1453}{(G5701)}, and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:12 ============

Matthew 24:12 And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.(asv)

Matthew 24:12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.(VN)

Matthieu 24:12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.(F)

Matthew 24:12 And{G2532} because{G1223} iniquity{G458} shall abound{G4129}{(G5683)}, the love{G26} of many{G4183} shall wax cold{G5594}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. (kjv)

======= Matthew 24:13 ============

Matthew 24:13 But he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Matthew 24:13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.(VN)

Matthieu 24:13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.(F)

Matthew 24:13 But{G1161} he that shall endure{G5278}{(G5660)} unto{G1519} the end{G5056}, the same{G3778} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. (kjv)

======= Matthew 24:14 ============

Matthew 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come.(asv)

Matthew 24:14 Tin Lành nầy về nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.(VN)

Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.(F)

Matthew 24:14 And{G2532} this{G5124} gospel{G2098} of the kingdom{G932} shall be preached{G2784}{(G5701)} in{G1722} all{G3650} the world{G3625} for{G1519} a witness{G3142} unto all{G3956} nations{G1484}; and{G2532} then{G5119} shall the end{G5056} come{G2240}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come. (kjv)

======= Matthew 24:15 ============

Matthew 24:15 When therefore ye see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let him that readeth understand),(asv)

Matthew 24:15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Ða-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),(VN)

Matthieu 24:15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! -(F)

Matthew 24:15 When{G3752} ye therefore{G3767} shall see{G1492}{(G5632)} the abomination{G946} of desolation{G2050}, spoken of{G4483}{(G5685)} by{G1223} Daniel{G1158} the prophet{G4396}, stand{G2476}{(G5756)}{(G5625)}{G2476}{(G5761)} in{G1722} the holy{G40} place{G5117},(whoso readeth{G314}{(G5723)}, let him understand{G3539}{(G5720)}:) (kjv-strongs#)

Mat 24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) (kjv)

======= Matthew 24:16 ============

Matthew 24:16 then let them that are in Judaea flee unto the mountains:(asv)

Matthew 24:16 thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi;(VN)

Matthieu 24:16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;(F)

Matthew 24:16 Then{G5119} let them which be in{G1722} Judaea{G2449} flee{G5343}{(G5720)} into{G1909} the mountains{G3735}: (kjv-strongs#)

Mat 24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: (kjv)

======= Matthew 24:17 ============

Matthew 24:17 let him that is on the housetop not go down to take out things that are in his house:(asv)

Matthew 24:17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà;(VN)

Matthieu 24:17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison;(F)

Matthew 24:17 Let him which is on{G1909} the housetop{G1430} not{G3361} come down{G2597}{(G5720)} to take{G142}{(G5658)} any thing{G5100} out of{G1537} his{G846} house{G3614}: (kjv-strongs#)

Mat 24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: (kjv)

======= Matthew 24:18 ============

Matthew 24:18 and let him that is in the field not return back to take his cloak.(asv)

Matthew 24:18 và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình.(VN)

Matthieu 24:18 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.(F)

Matthew 24:18 {G2532} Neither{G3361} let him which is in{G1722} the field{G68} return{G1994}{(G5657)} back{G3694} to take{G142}{(G5658)} his{G846} clothes{G2440}. (kjv-strongs#)

Mat 24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. (kjv)

======= Matthew 24:19 ============

Matthew 24:19 But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!(asv)

Matthew 24:19 Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú!(VN)

Matthieu 24:19 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!(F)

Matthew 24:19 And{G1161} woe{G3759} unto them that are{G2192}{(G5723)} with{G1722} child{G1064}, and{G2532} to them that give suck{G2337}{(G5723)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}! (kjv-strongs#)

Mat 24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! (kjv)

======= Matthew 24:20 ============

Matthew 24:20 And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:(asv)

Matthew 24:20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;(VN)

Matthieu 24:20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.(F)

Matthew 24:20 But{G1161} pray ye{G4336}{(G5737)} that{G3363} your{G5216} flight{G5437} be{G1096}{(G5638)} not{G3363} in the winter{G5494}, neither{G3366} on{G1722} the sabbath day{G4521}: (kjv-strongs#)

Mat 24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: (kjv)

======= Matthew 24:21 ============

Matthew 24:21 for then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be.(asv)

Matthew 24:21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.(VN)

Matthieu 24:21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.(F)

Matthew 24:21 For{G1063} then{G5119} shall be{G2071}{(G5704)} great{G3173} tribulation{G2347}, such as{G3634} was{G1096}{(G5754)} not{G3756} since{G575} the beginning{G746} of the world{G2889} to this{G2193} time{G3568}, no{G3761}, nor ever{G3364} shall be{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. (kjv)

======= Matthew 24:22 ============

Matthew 24:22 And except those days had been shortened, no flesh would have been saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.(asv)

Matthew 24:22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.(VN)

Matthieu 24:22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.(F)

Matthew 24:22 And{G2532} except{G1508} those{G1565} days{G2250} should be shortened{G2856}{(G5681)}, there{G3756} should{G302} no{G3956} flesh{G4561} be saved{G4982}{(G5681)}: but{G1161} for{G1223} the elect's sake{G1588} those{G1565} days{G2250} shall be shortened{G2856}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. (kjv)

======= Matthew 24:23 ============

Matthew 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ, or, Here; believe [it] not.(asv)

Matthew 24:23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin.(VN)

Matthieu 24:23 Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.(F)

Matthew 24:23 Then{G5119} if{G1437} any man{G5100} shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Lo{G2400}{(G5628)}, here{G5602} is Christ{G5547}, or{G2228} there{G5602}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:24 ============

Matthew 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.(asv)

Matthew 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.(VN)

Matthieu 24:24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.(F)

Matthew 24:24 For{G1063} there shall arise{G1453}{(G5701)} false Christs{G5580}, and{G2532} false prophets{G5578}, and{G2532} shall shew{G1325}{(G5692)} great{G3173} signs{G4592} and{G2532} wonders{G5059}; insomuch that{G5620}, if{G1487} it were possible{G1415}, they shall deceive{G4105}{(G5658)} the very{G2532} elect{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. (kjv)

======= Matthew 24:25 ============

Matthew 24:25 Behold, I have told you beforehand.(asv)

Matthew 24:25 Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.(VN)

Matthieu 24:25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.(F)

Matthew 24:25 Behold{G2400}{(G5628)}, I have told{G4280} you{G5213} before{G4280}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:25 Behold, I have told you before. (kjv)

======= Matthew 24:26 ============

Matthew 24:26 If therefore they shall say unto you, Behold, he is in the wilderness; go not forth: Behold, he is in the inner chambers; believe [it] not.(asv)

Matthew 24:26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.(VN)

Matthieu 24:26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.(F)

Matthew 24:26 Wherefore{G3767} if{G1437} they shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Behold{G2400}{(G5628)}, he is{G2076}{(G5748)} in{G1722} the desert{G2048}; go{G1831} not{G3361} forth{G1831}{(G5632)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is in{G1722} the secret chambers{G5009}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:27 ============

Matthew 24:27 For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy.(VN)

Matthieu 24:27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.(F)

Matthew 24:27 For{G1063} as{G5618} the lightning{G796} cometh{G1831}{(G5736)} out of{G575} the east{G395}, and{G2532} shineth{G5316}{(G5727)} even unto{G2193} the west{G1424}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:28 ============

Matthew 24:28 Wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.(asv)

Matthew 24:28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.(VN)

Matthieu 24:28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.(F)

Matthew 24:28 For{G1063} wheresoever{G1437}{G3699} the carcase{G4430} is{G5600}{(G5753)}, there{G1563} will{G4863} the eagles{G105} be gathered together{G4863}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. (kjv)

======= Matthew 24:29 ============

Matthew 24:29 But immediately after the tribulation of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:(asv)

Matthew 24:29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.(VN)

Matthieu 24:29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.(F)

Matthew 24:29 Immediately{G1161}{G2112} after{G3326} the tribulation{G2347} of those{G1565} days{G2250} shall the sun{G2246} be darkened{G4654}{(G5701)}, and{G2532} the moon{G4582} shall{G1325} not{G3756} give{G1325}{(G5692)} her{G846} light{G5338}, and{G2532} the stars{G792} shall fall{G4098}{(G5699)} from{G575} heaven{G3772}, and{G2532} the powers{G1411} of the heavens{G3772} shall be shaken{G4531}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: (kjv)

======= Matthew 24:30 ============

Matthew 24:30 and then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.(asv)

Matthew 24:30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.(VN)

Matthieu 24:30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.(F)

Matthew 24:30 And{G2532} then{G5119} shall appear{G5316}{(G5691)} the sign{G4592} of the Son{G5207} of man{G444} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} then{G5119} shall{G2875} all{G3956} the tribes{G5443} of the earth{G1093} mourn{G2875}{(G5695)}, and{G2532} they shall see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772} with{G3326} power{G1411} and{G2532} great{G4183} glory{G1391}. (kjv-strongs#)

Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. (kjv)

======= Matthew 24:31 ============

Matthew 24:31 And he shall send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. [(asv)

Matthew 24:31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.(VN)

Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.(F)

Matthew 24:31 And{G2532} he shall send{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32} with{G3326} a great{G3173} sound{G5456} of a trumpet{G4536}, and{G2532} they shall gather together{G1996}{(G5692)} his{G846} elect{G1588} from{G1537} the four{G5064} winds{G417}, from{G575} one end{G206} of heaven{G3772} to{G2193} the other{G206}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. (kjv)

======= Matthew 24:32 ============

Matthew 24:32 Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;(asv)

Matthew 24:32 Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.(VN)

Matthieu 24:32 ¶ Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche.(F)

Matthew 24:32 Now{G1161} learn{G3129}{(G5628)} a parable{G3850} of{G575} the fig tree{G4808}; When{G3752} his{G846} branch{G2798} is{G1096}{(G5638)} yet{G2235} tender{G527}, and{G2532} putteth forth{G1631}{(G5725)} leaves{G5444}, ye know{G1097}{(G5719)} that{G3754} summer{G2330} is nigh{G1451}: (kjv-strongs#)

Mat 24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: (kjv)

======= Matthew 24:33 ============

Matthew 24:33 even so ye also, when ye see all these things, know ye that he is nigh, [even] at the doors.(asv)

Matthew 24:33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.(VN)

Matthieu 24:33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.(F)

Matthew 24:33 So{G3779} likewise{G2532} ye{G5210}, when{G3752} ye shall see{G1492}{(G5632)} all{G3956} these things{G5023}, know{G1097}{(G5719)} that{G3754} it is{G2076}{(G5748)} near{G1451}, even at{G1909} the doors{G2374}. (kjv-strongs#)

Mat 24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. (kjv)

======= Matthew 24:34 ============

Matthew 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all these things be accomplished.(asv)

Matthew 24:34 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến.(VN)

Matthieu 24:34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive.(F)

Matthew 24:34 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, This{G3778} generation{G1074} shall not{G3364} pass{G3928}{(G5632)}, till{G302}{G2193} all{G3956} these things{G5023} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 24:35 ============

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.(asv)

Matthew 24:35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.(VN)

Matthieu 24:35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.(F)

Matthew 24:35 Heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} shall pass away{G3928}{(G5695)}, but{G1161} my{G3450} words{G3056} shall{G3928} not{G3364} pass away{G3928}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. (kjv)

======= Matthew 24:36 ============

Matthew 24:36 But of that day and hour knoweth no one, not even the angels of heaven, neither the Son, but the Father only.(asv)

Matthew 24:36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.(VN)

Matthieu 24:36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.(F)

Matthew 24:36 But{G1161} of{G4012} that{G1565} day{G2250} and{G2532} hour{G5610} knoweth{G1492}{(G5758)} no{G3762} man, no, not{G3761} the angels{G32} of heaven{G3772}, but{G1508} my{G3450} Father{G3962} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. (kjv)

======= Matthew 24:37 ============

Matthew 24:37 And as [were] the days of Noah, so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.(VN)

Matthieu 24:37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.(F)

Matthew 24:37 But{G1161} as{G5618} the days{G2250} of Noe{G3575} were, so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:38 ============

Matthew 24:38 For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,(asv)

Matthew 24:38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu,(VN)

Matthieu 24:38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;(F)

Matthew 24:38 For{G1063} as{G5618} in{G1722} the days{G2250} that were{G2258}{(G5713)} before{G4253} the flood{G2627} they were eating{G5176}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, marrying{G1060}{(G5723)} and{G2532} giving in marriage{G1547}{(G5723)}, until{G891} the day{G2250} that{G3739} Noe{G3575} entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the ark{G2787}, (kjv-strongs#)

Mat 24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, (kjv)

======= Matthew 24:39 ============

Matthew 24:39 and they knew not until the flood came, and took them all away; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.(VN)

Matthieu 24:39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.(F)

Matthew 24:39 And{G2532} knew{G1097}{(G5627)} not{G3756} until{G2193} the flood{G2627} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} took{G142} them all{G537} away{G142}{(G5656)}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:40 ============

Matthew 24:40 Then shall two men be in the field; one is taken, and one is left:(asv)

Matthew 24:40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại;(VN)

Matthieu 24:40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé;(F)

Matthew 24:40 Then{G5119} shall{G2071} two{G1417} be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the field{G68}; the one{G1520} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G1520} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:41 ============

Matthew 24:41 two women [shall be] grinding at the mill; one is taken, and one is left.(asv)

Matthew 24:41 và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bi để lại.(VN)

Matthieu 24:41 de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée.(F)

Matthew 24:41 Two{G1417} women shall be grinding{G229}{(G5723)} at{G1722} the mill{G3459}; the one{G3391} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G3391} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:42 ============

Matthew 24:42 Watch therefore: for ye know not on what day your Lord cometh.(asv)

Matthew 24:42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.(VN)

Matthieu 24:42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.(F)

Matthew 24:42 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}: for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G4169} hour{G5610} your{G5216} Lord{G2962} doth come{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. (kjv)

======= Matthew 24:43 ============

Matthew 24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken through.(asv)

Matthew 24:43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.(VN)

Matthieu 24:43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.(F)

Matthew 24:43 But{G1161} know{G1097}{(G5719)} this{G1565}, that{G3754} if{G1487} the goodman of the house{G3617} had known{G1492}{(G5715)} in what{G4169} watch{G5438} the thief{G2812} would come{G2064}{(G5736)}, he would{G302} have watched{G1127}{(G5656)}, and{G2532} would{G302} not{G3756} have suffered{G1439}{(G5656)} his{G846} house{G3614} to be broken up{G1358}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. (kjv)

======= Matthew 24:44 ============

Matthew 24:44 Therefore be ye also ready; for in an hour that ye think not the Son of man cometh.(asv)

Matthew 24:44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.(VN)

Matthieu 24:44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.(F)

Matthew 24:44 Therefore{G1223}{G5124} be{G1096}{(G5737)} ye{G5210} also{G2532} ready{G2092}: for{G3754} in such{G3739} an hour{G5610} as ye think{G1380}{(G5719)} not{G3756} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 24:45 ============

Matthew 24:45 Who then is the faithful and wise servant, whom his lord hath set over his household, to give them their food in due season?(asv)

Matthew 24:45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ?(VN)

Matthieu 24:45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable?(F)

Matthew 24:45 Who{G5101} then{G686} is{G2076}{(G5748)} a faithful{G4103} and{G2532} wise{G5429} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} hath made ruler{G2525}{(G5656)} over{G1909} his{G846} household{G2322}, to give{G1325}{(G5721)} them{G846} meat{G5160} in{G1722} due season{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? (kjv)

======= Matthew 24:46 ============

Matthew 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.(asv)

Matthew 24:46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!(VN)

Matthieu 24:46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!(F)

Matthew 24:46 Blessed{G3107} is that{G1565} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} when he cometh{G2064}{(G5631)} shall find{G2147}{(G5692)} so{G3779} doing{G4160}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. (kjv)

======= Matthew 24:47 ============

Matthew 24:47 Verily I say unto you, that he will set him over all that he hath.(asv)

Matthew 24:47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.(VN)

Matthieu 24:47 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.(F)

Matthew 24:47 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} he shall make{G2525} him{G846} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} all{G3956} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. (kjv)

======= Matthew 24:48 ============

Matthew 24:48 But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;(asv)

Matthew 24:48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,(VN)

Matthieu 24:48 Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir,(F)

Matthew 24:48 But and{G1161} if{G1437} that{G1565} evil{G2556} servant{G1401} shall say{G2036}{(G5632)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}, My{G3450} lord{G2962} delayeth{G5549}{(G5719)} his coming{G2064}{(G5629)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; (kjv)

======= Matthew 24:49 ============

Matthew 24:49 and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;(asv)

Matthew 24:49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,(VN)

Matthieu 24:49 s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes,(F)

Matthew 24:49 And{G2532} shall begin{G756}{(G5672)} to smite{G5180}{(G5721)} his fellowservants{G4889}, and{G1161} to eat{G2068}{(G5721)} and{G2532} drink{G4095}{(G5721)} with{G3326} the drunken{G3184}{(G5723)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; (kjv)

======= Matthew 24:50 ============

Matthew 24:50 the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not,(asv)

Matthew 24:50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.(VN)

Matthieu 24:50 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas,(F)

Matthew 24:50 The lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} shall come{G2240}{(G5692)} in{G1722} a day{G2250} when{G3739} he looketh{G4328}{(G5719)} not{G3756} for him, and{G2532} in{G1722} an hour{G5610} that{G3739} he is{G1097} not{G3756} aware of{G1097}{(G5719)}, (kjv-strongs#)

Mat 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, (kjv)

======= Matthew 24:51 ============

Matthew 24:51 and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 24:51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Ðó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthieu 24:51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.(F)

Matthew 24:51 And{G2532} shall cut{G1371} him{G846} asunder{G1371}{(G5692)}, and{G2532} appoint{G5087}{(G5692)} him his{G846} portion{G3313} with{G3326} the hypocrites{G5273}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.(kjv)

======= Matthew 25:1 ============

Matthew 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.(asv)

Matthew 25:1 Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.(VN)

Matthieu 25:1 ¶ Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.(F)

Matthew 25:1 Then{G5119} shall the kingdom{G932} of heaven{G3772} be likened{G3666}{(G5701)} unto ten{G1176} virgins{G3933}, which{G3748} took{G2983}{(G5631)} their{G846} lamps{G2985}, and went forth{G1831}{(G5627)} to meet{G529}{G1519} the bridegroom{G3566}. (kjv-strongs#)

Mat 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. (kjv)

======= Matthew 25:2 ============

Matthew 25:2 And five of them were foolish, and five were wise.(asv)

Matthew 25:2 Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.(VN)

Matthieu 25:2 Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.(F)

Matthew 25:2 And{G1161} five{G4002} of{G1537} them{G846} were{G2258}{(G5713)} wise{G5429}, and{G2532} five{G4002} were foolish{G3474}. (kjv-strongs#)

Mat 25:2 And five of them were wise, and five were foolish. (kjv)

======= Matthew 25:3 ============

Matthew 25:3 For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:(asv)

Matthew 25:3 Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.(VN)

Matthieu 25:3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles;(F)

Matthew 25:3 They{G3748} that were foolish{G3474} took{G2983}{(G5631)} their{G846}{G1438} lamps{G2985}, and took{G2983}{(G5627)} no{G3756} oil{G1637} with{G3326} them{G1438}: (kjv-strongs#)

Mat 25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: (kjv)

======= Matthew 25:4 ============

Matthew 25:4 but the wise took oil in their vessels with their lamps.(asv)

Matthew 25:4 Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.(VN)

Matthieu 25:4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.(F)

Matthew 25:4 But{G1161} the wise{G5429} took{G2983}{(G5627)} oil{G1637} in{G1722} their{G846} vessels{G30} with{G3326} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:5 ============

Matthew 25:5 Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.(asv)

Matthew 25:5 Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.(VN)

Matthieu 25:5 Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.(F)

Matthew 25:5 While{G1161} the bridegroom{G3566} tarried{G5549}{(G5723)}, they all{G3956} slumbered{G3573}{(G5656)} and{G2532} slept{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. (kjv)

======= Matthew 25:6 ============

Matthew 25:6 But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom! Come ye forth to meet him.(asv)

Matthew 25:6 Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(VN)

Matthieu 25:6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre!(F)

Matthew 25:6 And{G1161} at midnight{G3319}{G3571} there was a cry{G2906} made{G1096}{(G5754)}, Behold{G2400}{(G5628)}, the bridegroom{G3566} cometh{G2064}{(G5736)}; go ye out{G1831}{(G5737)} to{G1519} meet{G529} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. (kjv)

======= Matthew 25:7 ============

Matthew 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.(asv)

Matthew 25:7 Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.(VN)

Matthieu 25:7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.(F)

Matthew 25:7 Then{G5119} all{G3956} those{G1565} virgins{G3933} arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} trimmed{G2885}{(G5656)} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:8 ============

Matthew 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.(asv)

Matthew 25:8 Các ngươi dại nói với các ngươi khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.(VN)

Matthieu 25:8 Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.(F)

Matthew 25:8 And{G1161} the foolish{G3474} said{G2036}{(G5627)} unto the wise{G5429}, Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} of{G1537} your{G5216} oil{G1637}; for{G3754} our{G2257} lamps{G2985} are gone out{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. (kjv)

======= Matthew 25:9 ============

Matthew 25:9 But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you: go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.(asv)

Matthew 25:9 Nhưng các ngươi khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.(VN)

Matthieu 25:9 Les sages répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.(F)

Matthew 25:9 But{G1161} the wise{G5429} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Not so; lest{G3379} there be{G714} not{G3756} enough{G714}{(G5661)} for us{G2254} and{G2532} you{G5213}: but{G1161} go ye{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to them{G4314} that sell{G4453}{(G5723)}, and{G2532} buy{G59}{(G5657)} for yourselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mat 25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. (kjv)

======= Matthew 25:10 ============

Matthew 25:10 And while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.(asv)

Matthew 25:10 Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.(VN)

Matthieu 25:10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.(F)

Matthew 25:10 And{G1161} while they{G846} went{G565}{(G5740)} to buy{G59}{(G5658)}, the bridegroom{G3566} came{G2064}{(G5627)}; and{G2532} they that were ready{G2092} went in{G1525}{(G5627)} with{G3326} him{G846} to{G1519} the marriage{G1062}: and{G2532} the door{G2374} was shut{G2808}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. (kjv)

======= Matthew 25:11 ============

Matthew 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.(asv)

Matthew 25:11 Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!(VN)

Matthieu 25:11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.(F)

Matthew 25:11 Afterward{G1161}{G5305} came{G2064}{(G5736)} also{G2532} the other{G3062} virgins{G3933}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, open{G455}{(G5657)} to us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mat 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. (kjv)

======= Matthew 25:12 ============

Matthew 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.(asv)

Matthew 25:12 Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.(VN)

Matthieu 25:12 Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.(F)

Matthew 25:12 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I know{G1492}{(G5758)} you{G5209} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. (kjv)

======= Matthew 25:13 ============

Matthew 25:13 Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.(asv)

Matthew 25:13 Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.(VN)

Matthieu 25:13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.(F)

Matthew 25:13 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}, for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} neither{G3756} the day{G2250} nor{G3761} the hour{G5610} wherein{G1722}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 25:14 ============

Matthew 25:14 For [it is] as [when] a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.(asv)

Matthew 25:14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.(VN)

Matthieu 25:14 ¶ Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens.(F)

Matthew 25:14 For{G1063} the kingdom of heaven is as{G5618} a man{G444} travelling into a far country{G589}{(G5723)}, who called{G2564}{(G5656)} his own{G2398} servants{G1401}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} unto them{G846} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. (kjv)

======= Matthew 25:15 ============

Matthew 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his several ability; and he went on his journey.(asv)

Matthew 25:15 Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường.(VN)

Matthieu 25:15 Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt(F)

Matthew 25:15 And{G2532} unto one{G3739}{G3303} he gave{G1325}{(G5656)} five{G4002} talents{G5007},{G1161} to another{G3739} two{G1417}, and{G1161} to another{G3739} one{G1520}; to every man{G1538} according{G2596} to his several{G2398} ability{G1411}; and{G2532} straightway{G2112} took his journey{G589}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey. (kjv)

======= Matthew 25:16 ============

Matthew 25:16 Straightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.(asv)

Matthew 25:16 Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.(VN)

Matthieu 25:16 celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents.(F)

Matthew 25:16 Then{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} the five{G4002} talents{G5007} went{G4198}{(G5679)} and traded{G2038}{(G5662)} with{G1722} the same{G846}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} them other{G243} five{G4002} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents. (kjv)

======= Matthew 25:17 ============

Matthew 25:17 In like manner he also that [received] the two gained other two.(asv)

Matthew 25:17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.(VN)

Matthieu 25:17 De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.(F)

Matthew 25:17 And{G2532} likewise{G5615} he that had received{G3588} two{G1417}, he{G846} also{G2532} gained{G2770}{(G5656)} other{G243} two{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two. (kjv)

======= Matthew 25:18 ============

Matthew 25:18 But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord's money.(asv)

Matthew 25:18 Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.(VN)

Matthieu 25:18 Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître.(F)

Matthew 25:18 But{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} one{G1520} went{G565}{(G5631)} and digged{G3736}{(G5656)} in{G1722} the earth{G1093}, and{G2532} hid{G613}{(G5656)} his{G846} lord's{G2962} money{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money. (kjv)

======= Matthew 25:19 ============

Matthew 25:19 Now after a long time the lord of those servants cometh, and maketh a reckoning with them.(asv)

Matthew 25:19 Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.(VN)

Matthieu 25:19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.(F)

Matthew 25:19 After{G1161}{G3326} a long{G4183} time{G5550} the lord{G2962} of those{G1565} servants{G1401} cometh{G2064}{(G5736)}, and{G2532} reckoneth{G4868}{(G5719)}{G3056} with{G3326} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them. (kjv)

======= Matthew 25:20 ============

Matthew 25:20 And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.(asv)

Matthew 25:20 Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa.(VN)

Matthieu 25:20 Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres.(F)

Matthew 25:20 And so{G2532} he that had received{G2983}{(G5631)} five{G4002} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and brought{G4374}{(G5656)} other{G243} five{G4002} talents{G5007}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} five{G4002} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} beside{G1909} them{G846} five{G4002} talents{G5007} more{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more. (kjv)

======= Matthew 25:21 ============

Matthew 25:21 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Matthew 25:21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.(VN)

Matthieu 25:21 Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.(F)

Matthew 25:21 {G1161} His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, thou good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}: thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:22 ============

Matthew 25:22 And he also that [received] the two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: lo, I have gained other two talents.(asv)

Matthew 25:22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.(VN)

Matthieu 25:22 Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis deux talents; voici, j'en ai gagné deux autres.(F)

Matthew 25:22 {G1161} He also{G2532} that had received{G2983}{(G5631)} two{G1417} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} two{G1417} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} two{G1417} other{G243} talents{G5007} beside{G1909} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them. (kjv)

======= Matthew 25:23 ============

Matthew 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Matthew 25:23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.(VN)

Matthieu 25:23 Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.(F)

Matthew 25:23 His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}; thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:24 ============

Matthew 25:24 And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;(asv)

Matthew 25:24 Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra,(VN)

Matthieu 25:24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné;(F)

Matthew 25:24 Then{G1161}{G2532} he which had received{G2983}{(G5761)} the one{G1520} talent{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, I knew{G1097}{(G5627)} thee{G4571} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} an hard{G4642} man{G444}, reaping{G2325}{(G5723)} where{G3699} thou hast{G4687} not{G3756} sown{G4687}{(G5656)}, and{G2532} gathering{G4863}{(G5723)} where{G3606} thou hast{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:25 ============

Matthew 25:25 and I was afraid, and went away and hid thy talent in the earth: lo, thou hast thine own.(asv)

Matthew 25:25 nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.(VN)

Matthieu 25:25 j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi.(F)

Matthew 25:25 And{G2532} I was afraid{G5399}{(G5679)}, and went{G565}{(G5631)} and hid{G2928}{(G5656)} thy{G4675} talent{G5007} in{G1722} the earth{G1093}: lo{G2396}, there thou hast{G2192}{(G5719)} that is thine{G4674}. (kjv-strongs#)

Mat 25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine. (kjv)

======= Matthew 25:26 ============

Matthew 25:26 But his lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter;(asv)

Matthew 25:26 Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra;(VN)

Matthieu 25:26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné;(F)

Matthew 25:26 {G1161} His{G846} lord{G2962} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou wicked{G4190} and{G2532} slothful{G3636} servant{G1401}, thou knewest{G1492}{(G5715)} that{G3754} I reap{G2325}{(G5719)} where{G3699} I sowed{G4687}{(G5656)} not{G3756}, and{G2532} gather{G4863}{(G5719)} where{G3606} I have{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:27 ============

Matthew 25:27 thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest.(asv)

Matthew 25:27 vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.(VN)

Matthieu 25:27 il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.(F)

Matthew 25:27 Thou{G4571} oughtest{G1163}{(G5713)} therefore{G3767} to have put{G906}{(G5629)} my{G3450} money{G694} to the exchangers{G5133}, and{G2532} then at my coming{G2064}{(G5631)} I{G1473} should{G302} have received{G2865}{(G5668)} mine own{G1699} with{G4862} usury{G5110}. (kjv-strongs#)

Mat 25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. (kjv)

======= Matthew 25:28 ============

Matthew 25:28 Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.(asv)

Matthew 25:28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.(VN)

Matthieu 25:28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.(F)

Matthew 25:28 Take{G142}{(G5657)} therefore{G3767} the talent{G5007} from{G575} him{G846}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} it unto him which hath{G2192}{(G5723)} ten{G1176} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents. (kjv)

======= Matthew 25:29 ============

Matthew 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.(asv)

Matthew 25:29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.(VN)

Matthieu 25:29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.(F)

Matthew 25:29 For{G1063} unto every one{G3956} that hath{G2192}{(G5723)} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} from{G575} him{G846} that hath{G2192}{(G5723)} not{G3361} shall be taken away{G142}{(G5701)}{G575} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. (kjv)

======= Matthew 25:30 ============

Matthew 25:30 And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 25:30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(VN)

Matthieu 25:30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.(F)

Matthew 25:30 And{G2532} cast ye{G1544}{(G5720)} the unprofitable{G888} servant{G1401} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 25:31 ============

Matthew 25:31 But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:(asv)

Matthew 25:31 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.(VN)

Matthieu 25:31 ¶ Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.(F)

Matthew 25:31 When{G1161}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall come{G2064}{(G5632)} in{G1722} his{G846} glory{G1391}, and{G2532} all{G3956} the holy{G40} angels{G32} with{G3326} him{G846}, then{G5119} shall he sit{G2523}{(G5692)} upon{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}: (kjv-strongs#)

Mat 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: (kjv)

======= Matthew 25:32 ============

Matthew 25:32 and before him shall be gathered all the nations: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats;(asv)

Matthew 25:32 Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra;(VN)

Matthieu 25:32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs;(F)

Matthew 25:32 And{G2532} before{G1715} him{G846} shall be gathered{G4863}{(G5701)} all{G3956} nations{G1484}: and{G2532} he shall separate{G873}{(G5692)} them{G846} one{G240} from{G575} another{G240}, as{G5618} a shepherd{G4166} divideth{G873}{(G5719)} his sheep{G4263} from{G575} the goats{G2056}: (kjv-strongs#)

Mat 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: (kjv)

======= Matthew 25:33 ============

Matthew 25:33 and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.(asv)

Matthew 25:33 để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả.(VN)

Matthieu 25:33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.(F)

Matthew 25:33 And{G2532} he shall set{G2476}{(G5692)}{G3303} the sheep{G4263} on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, but{G1161} the goats{G2055} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. (kjv)

======= Matthew 25:34 ============

Matthew 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:(asv)

Matthew 25:34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.(VN)

Matthieu 25:34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.(F)

Matthew 25:34 Then{G5119} shall the King{G935} say{G2046}{(G5692)} unto them on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, Come{G1205}{(G5773)}, ye blessed{G2127}{(G5772)} of my{G3450} Father{G3962}, inherit{G2816}{(G5657)} the kingdom{G932} prepared{G2090}{(G5772)} for you{G5213} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}: (kjv-strongs#)

Mat 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: (kjv)

======= Matthew 25:35 ============

Matthew 25:35 for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;(asv)

Matthew 25:35 Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta;(VN)

Matthieu 25:35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli;(F)

Matthew 25:35 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} drink{G4222}{(G5656)}: I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} in{G4863}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: (kjv)

======= Matthew 25:36 ============

Matthew 25:36 naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.(asv)

Matthew 25:36 ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.(VN)

Matthieu 25:36 j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.(F)

Matthew 25:36 Naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165}: I was sick{G770}{(G5656)}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165}: I was{G2252}{(G5713)} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. (kjv)

======= Matthew 25:37 ============

Matthew 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee? or athirst, and gave thee drink?(asv)

Matthew 25:37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?(VN)

Matthieu 25:37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire?(F)

Matthew 25:37 Then{G5119} shall the righteous{G1342} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, and{G2532} fed{G5142}{(G5656)} thee? or{G2228} thirsty{G1372}{(G5723)}, and{G2532} gave thee drink{G4222}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? (kjv)

======= Matthew 25:38 ============

Matthew 25:38 And when saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?(asv)

Matthew 25:38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho?(VN)

Matthieu 25:38 Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu?(F)

Matthew 25:38 {G1161} When{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} a stranger{G3581}, and{G2532} took thee in{G4863}{(G5627)}? or{G2228} naked{G1131}, and{G2532} clothed{G4016}{(G5627)} thee? (kjv-strongs#)

Mat 25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? (kjv)

======= Matthew 25:39 ============

Matthew 25:39 And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?(asv)

Matthew 25:39 Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa?(VN)

Matthieu 25:39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi?(F)

Matthew 25:39 {G1161} Or when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:40 ============

Matthew 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, [even] these least, ye did it unto me.(asv)

Matthew 25:40 Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.(VN)

Matthieu 25:40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.(F)

Matthew 25:40 And{G2532} the King{G935} shall answer{G611}{(G5679)} and say{G2046}{(G5692)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye have done{G4160}{(G5656)} it unto one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130} my{G3450} brethren{G80}, ye have done{G4160}{(G5656)} it unto me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. (kjv)

======= Matthew 25:41 ============

Matthew 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:(asv)

Matthew 25:41 Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.(VN)

Matthieu 25:41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.(F)

Matthew 25:41 Then{G5119} shall he say{G2046}{(G5692)} also{G2532} unto them on{G1537} the left hand{G2176}, Depart{G4198}{(G5737)} from{G575} me{G1700}, ye cursed{G2672}{(G5772)}, into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}, prepared{G2090}{(G5772)} for the devil{G1228} and{G2532} his{G846} angels{G32}: (kjv-strongs#)

Mat 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: (kjv)

======= Matthew 25:42 ============

Matthew 25:42 for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;(asv)

Matthew 25:42 Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống;(VN)

Matthieu 25:42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire;(F)

Matthew 25:42 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} no{G3756} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} no{G3756} drink{G4222}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: (kjv)

======= Matthew 25:43 ============

Matthew 25:43 I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.(asv)

Matthew 25:43 ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng.(VN)

Matthieu 25:43 j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.(F)

Matthew 25:43 I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} not{G3756} in{G4863}{(G5627)}: naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165} not{G3756}: sick{G772}, and{G2532} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. (kjv)

======= Matthew 25:44 ============

Matthew 25:44 Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?(asv)

Matthew 25:44 Ðến phiên các ngươi nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư?(VN)

Matthieu 25:44 Ils répondront aussi: Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté?(F)

Matthew 25:44 Then{G5119} shall they{G846} also{G2532} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, or{G2228} athirst{G1372}{(G5723)}, or{G2228} a stranger{G3581}, or{G2228} naked{G1131}, or{G2228} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} did{G1247} not{G3756} minister{G1247}{(G5656)} unto thee{G4671}? (kjv-strongs#)

Mat 25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:45 ============

Matthew 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.(asv)

Matthew 25:45 Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa.(VN)

Matthieu 25:45 Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites.(F)

Matthew 25:45 Then{G5119} shall he answer{G611}{(G5700)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3756} to one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130}, ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3761} to me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. (kjv)

======= Matthew 25:46 ============

Matthew 25:46 And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.(asv)

Matthew 25:46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.(VN)

Matthieu 25:46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.(F)

Matthew 25:46 And{G2532} these{G3778} shall go away{G565}{(G5695)} into{G1519} everlasting{G166} punishment{G2851}: but{G1161} the righteous{G1342} into{G1519} life{G2222} eternal{G166}. (kjv-strongs#)

Mat 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.(kjv)

======= Matthew 26:1 ============

Matthew 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these words, he said unto his disciples,(asv)

Matthew 26:1 Vả, Ðức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng:(VN)

Matthieu 26:1 ¶ Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples:(F)

Matthew 26:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} all{G3956} these{G5128} sayings{G3056}, he said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, (kjv)

======= Matthew 26:2 ============

Matthew 26:2 Ye know that after two days the passover cometh, and the Son of man is delivered up to be crucified.(asv)

Matthew 26:2 Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự.(VN)

Matthieu 26:2 Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.(F)

Matthew 26:2 Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} after{G3326} two{G1417} days{G2250} is{G1096}{(G5736)} the feast of the passover{G3957}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} to{G1519} be crucified{G4717}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:2 Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified. (kjv)

======= Matthew 26:3 ============

Matthew 26:3 Then were gathered together the chief priests, and the elders of the people, unto the court of the high priest, who was called Caiaphas;(asv)

Matthew 26:3 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe;(VN)

Matthieu 26:3 Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe;(F)

Matthew 26:3 Then{G5119} assembled together{G4863}{(G5681)} the chief priests{G749}, and{G2532} the scribes{G1122}, and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992}, unto{G1519} the palace{G833} of the high priest{G749}, who{G3588} was called{G3004}{(G5746)} Caiaphas{G2533}, (kjv-strongs#)

Mat 26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, (kjv)

======= Matthew 26:4 ============

Matthew 26:4 and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.(asv)

Matthew 26:4 và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Ðức Chúa Jêsus mà giết.(VN)

Matthieu 26:4 et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir.(F)

Matthew 26:4 And{G2532} consulted{G4823}{(G5668)} that{G2443} they might take{G2902}{(G5661)} Jesus{G2424} by subtilty{G1388}, and{G2532} kill{G615}{(G5725)} him. (kjv-strongs#)

Mat 26:4 And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him. (kjv)

======= Matthew 26:5 ============

Matthew 26:5 But they said, Not during the feast, lest a tumult arise among people.(asv)

Matthew 26:5 Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng.(VN)

Matthieu 26:5 Mais ils dirent: Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple.(F)

Matthew 26:5 But{G1161} they said{G3004}{(G5707)}, Not{G3361} on{G1722} the feast{G1859} day, lest{G3363} there be{G1096}{(G5638)} an uproar{G2351} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people. (kjv)

======= Matthew 26:6 ============

Matthew 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,(asv)

Matthew 26:6 Khi Ðức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung,(VN)

Matthieu 26:6 ¶ Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,(F)

Matthew 26:6 Now{G1161} when Jesus{G2424} was{G1096}{(G5637)} in{G1722} Bethany{G963}, in{G1722} the house{G3614} of Simon{G4613} the leper{G3015}, (kjv-strongs#)

Mat 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, (kjv)

======= Matthew 26:7 ============

Matthew 26:7 there came unto him a woman having an alabaster cruse of exceeding precious ointment, and she poured it upon his head, as he sat at meat.(asv)

Matthew 26:7 có một người đờn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn.(VN)

Matthieu 26:7 une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix; et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête.(F)

Matthew 26:7 There came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a woman{G1135} having{G2192}{(G5723)} an alabaster box{G211} of very precious{G927} ointment{G3464}, and{G2532} poured it{G2708}{(G5656)} on{G1909} his{G846} head{G2776}, as he sat{G345}{(G5740)} at meat. (kjv-strongs#)

Mat 26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat. (kjv)

======= Matthew 26:8 ============

Matthew 26:8 But when the disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?(asv)

Matthew 26:8 Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy?(VN)

Matthieu 26:8 Les disciples, voyant cela, s'indignèrent, et dirent: A quoi bon cette perte?(F)

Matthew 26:8 But{G1161} when his{G846} disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they had indignation{G23}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, To{G1519} what purpose{G5101} is this{G3778} waste{G684}? (kjv-strongs#)

Mat 26:8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? (kjv)

======= Matthew 26:9 ============

Matthew 26:9 For this [ointment] might have been sold for much, and given to the poor.(asv)

Matthew 26:9 Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn.(VN)

Matthieu 26:9 On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres.(F)

Matthew 26:9 For{G1063} this{G5124} ointment{G3464} might{G1410}{(G5711)} have been sold{G4097}{(G5683)} for much{G4183}, and{G2532} given{G1325}{(G5683)} to the poor{G4434}. (kjv-strongs#)

Mat 26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. (kjv)

======= Matthew 26:10 ============

Matthew 26:10 But Jesus perceiving it said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.(asv)

Matthew 26:10 Ðức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đờn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta;(VN)

Matthieu 26:10 Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard;(F)

Matthew 26:10 When{G1161} Jesus{G2424} understood{G1097}{(G5631)} it, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} trouble ye{G2873}{G3930}{(G5719)} the woman{G1135}? for{G1063} she hath wrought{G2038}{(G5662)} a good{G2570} work{G2041} upon{G1519} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 26:10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me. (kjv)

======= Matthew 26:11 ============

Matthew 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.(asv)

Matthew 26:11 vì các ngươi thương có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn.(VN)

Matthieu 26:11 car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours.(F)

Matthew 26:11 For{G1063} ye have{G2192}{(G5719)} the poor{G4434} always{G3842} with{G3326} you{G1438}; but{G1161} me{G1691} ye have{G2192}{(G5719)} not{G3756} always{G3842}. (kjv-strongs#)

Mat 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always. (kjv)

======= Matthew 26:12 ============

Matthew 26:12 For in that she poured this ointment upon my body, she did it to prepare me for burial.(asv)

Matthew 26:12 Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó.(VN)

Matthieu 26:12 En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture.(F)

Matthew 26:12 For in that{G1063} she{G3778}{(G5625)}{G846} hath poured{G906}{(G5631)} this{G5124} ointment{G3464} on{G1909} my{G3450} body{G4983}, she did{G4160}{(G5656)} it for{G4314} my{G3165} burial{G1779}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. (kjv)

======= Matthew 26:13 ============

Matthew 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her.(asv)

Matthew 26:13 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.(VN)

Matthieu 26:13 Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.(F)

Matthew 26:13 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Wheresoever{G3699}{G1437} this{G5124} gospel{G2098} shall be preached{G2784}{(G5686)} in{G1722} the whole{G3650} world{G2889}, there shall also{G2532} this, that{G3739} this woman{G3778}{(G5625)}{G846} hath done{G4160}{(G5656)}, be told{G2980}{(G5701)} for{G1519} a memorial{G3422} of her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. (kjv)

======= Matthew 26:14 ============

Matthew 26:14 Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went unto the chief priests,(asv)

Matthew 26:14 Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả,(VN)

Matthieu 26:14 ¶ Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs,(F)

Matthew 26:14 Then{G5119} one{G1520} of the twelve{G1427}, called{G3004}{(G5746)} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, went{G4198}{(G5679)} unto{G4314} the chief priests{G749}, (kjv-strongs#)

Mat 26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests, (kjv)

======= Matthew 26:15 ============

Matthew 26:15 and said, What are ye willing to give me, and I will deliver him unto you? And they weighed unto him thirty pieces of silver.(asv)

Matthew 26:15 mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc.(VN)

Matthieu 26:15 et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent.(F)

Matthew 26:15 And said{G2036}{(G5627)} unto them, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} me{G3427}, and{G2504} I will deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} unto you{G5213}? And{G1161} they covenanted{G2476}{(G5627)} with him{G846} for thirty{G5144} pieces of silver{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 26:15 And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver. (kjv)

======= Matthew 26:16 ============

Matthew 26:16 And from that time he sought opportunity to deliver him [unto them] .(asv)

Matthew 26:16 Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthieu 26:16 Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus.(F)

Matthew 26:16 And{G2532} from{G575} that time{G5119} he sought{G2212}{(G5707)} opportunity{G2120} to{G2443} betray{G3860}{(G5632)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:16 And from that time he sought opportunity to betray him. (kjv)

======= Matthew 26:17 ============

Matthew 26:17 Now on the first [day] of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying, Where wilt thou that we make ready for thee to eat the passover?(asv)

Matthew 26:17 Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Ðức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu?(VN)

Matthieu 26:17 ¶ Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque?(F)

Matthew 26:17 Now{G1161} the first{G4413} day of the feast of unleavened bread{G106} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Where{G4226} wilt thou{G2309}{(G5719)} that we prepare{G2090}{(G5661)} for thee{G4671} to eat{G5315}{(G5629)} the passover{G3957}? (kjv-strongs#)

Mat 26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover? (kjv)

======= Matthew 26:18 ============

Matthew 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Teacher saith, My time is at hand; I keep the passover at thy house with my disciples.(asv)

Matthew 26:18 Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi.(VN)

Matthieu 26:18 Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit: Mon temps est proche; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples.(F)

Matthew 26:18 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Go{G5217}{(G5720)} into{G1519} the city{G4172} to{G4314} such a man{G1170}, and{G2532} say{G2036}{(G5628)} unto him{G846}, The Master{G1320} saith{G3004}{(G5719)}, My{G3450} time{G2540} is{G2076}{(G5748)} at hand{G1451}; I will keep{G4160}{(G5719)} the passover{G3957} at{G4314} thy house{G4571} with{G3326} my{G3450} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples. (kjv)

======= Matthew 26:19 ============

Matthew 26:19 And the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.(asv)

Matthew 26:19 Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.(VN)

Matthieu 26:19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque.(F)

Matthew 26:19 And{G2532} the disciples{G3101} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} Jesus{G2424} had appointed{G4929}{(G5656)} them{G846}; and{G2532} they made ready{G2090}{(G5656)} the passover{G3957}. (kjv-strongs#)

Mat 26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover. (kjv)

======= Matthew 26:20 ============

Matthew 26:20 Now when even was come, he was sitting at meat with the twelve disciples;(asv)

Matthew 26:20 Ðến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ.(VN)

Matthieu 26:20 Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze.(F)

Matthew 26:20 Now{G1161} when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he sat down{G345}{(G5711)} with{G3326} the twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mat 26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve. (kjv)

======= Matthew 26:21 ============

Matthew 26:21 and as they were eating, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.(asv)

Matthew 26:21 Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta.(VN)

Matthieu 26:21 Pendant qu'ils mangeaient, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera.(F)

Matthew 26:21 And{G2532} as they{G846} did eat{G2068}{(G5723)}, he said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} one{G1520} of{G1537} you{G5216} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:22 ============

Matthew 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began to say unto him every one, Is it I, Lord?(asv)

Matthew 26:22 Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng:(VN)

Matthieu 26:22 Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur?(F)

Matthew 26:22 And{G2532} they were exceeding{G4970} sorrowful{G3076}{(G5746)}, and began{G756}{(G5662)} every one{G1538} of them{G846} to say{G3004}{(G5721)} unto him{G846}, Lord{G2962}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? (kjv-strongs#)

Mat 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? (kjv)

======= Matthew 26:23 ============

Matthew 26:23 And he answered and said, He that dipped his hand with me in the dish, the same shall betray me.(asv)

Matthew 26:23 Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta.(VN)

Matthieu 26:23 Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera.(F)

Matthew 26:23 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, He that dippeth{G1686}{(G5660)} his hand{G5495} with{G3326} me{G1700} in{G1722} the dish{G5165}, the same{G3778} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:23 And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:24 ============

Matthew 26:24 The Son of man goeth, even as it is written of him: but woe unto that man through whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had not been born. [(asv)

Matthew 26:24 Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!(VN)

Matthieu 26:24 Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né.(F)

Matthew 26:24 {G3303} The Son{G5207} of man{G444} goeth{G5217}{(G5719)} as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G4012} him{G846}: but{G1161} woe{G3759} unto that{G1565} man{G444} by{G1223} whom{G3739} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)}! it had been{G2258}{(G5713)} good{G2570} for that{G1565} man{G846} if{G1487} he{G444} had{G1080} not{G3756} been born{G1080}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born. (kjv)

======= Matthew 26:25 ============

Matthew 26:25 And Judas, who betrayed him, answered and said, Is it I, Rabbi? He saith unto him, Thou hast said.(asv)

Matthew 26:25 Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói.(VN)

Matthieu 26:25 Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit.(F)

Matthew 26:25 Then{G1161} Judas{G2455}, which{G3588} betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G4461}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? He said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. (kjv)

======= Matthew 26:26 ============

Matthew 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.(asv)

Matthew 26:26 Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.(VN)

Matthieu 26:26 ¶ Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps.(F)

Matthew 26:26 And{G1161} as they{G846} were eating{G2068}{(G5723)}, Jesus{G2424} took{G2983}{(G5631)} bread{G740}, and{G2532} blessed{G2127}{(G5660)} it, and brake{G2806}{(G5656)} it, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} it to the disciples{G3101}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Take{G2983}{(G5628)}, eat{G5315}{(G5628)}; this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} body{G4983}. (kjv-strongs#)

Mat 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. (kjv)

======= Matthew 26:27 ============

Matthew 26:27 And he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;(asv)

Matthew 26:27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi;(VN)

Matthieu 26:27 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous;(F)

Matthew 26:27 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the cup{G4221}, and{G2532} gave thanks{G2168}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} it to them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Drink ye{G4095}{(G5628)} all{G3956} of{G1537} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; (kjv)

======= Matthew 26:28 ============

Matthew 26:28 for this is my blood of the covenant, which is poured out for many unto remission of sins.(asv)

Matthew 26:28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.(VN)

Matthieu 26:28 car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.(F)

Matthew 26:28 For{G1063} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} blood{G129} of the new{G2537} testament{G1242}, which{G3588} is shed{G1632}{(G5746)} for{G4012} many{G4183} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. (kjv)

======= Matthew 26:29 ============

Matthew 26:29 But I say unto you, I shall not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.(asv)

Matthew 26:29 Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.(VN)

Matthieu 26:29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.(F)

Matthew 26:29 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I will{G4095} not{G3754}{G3364} drink{G4095}{(G5632)} henceforth{G575}{G737} of{G1537} this{G5127} fruit{G1081} of the vine{G288}, until{G2193} that{G1565} day{G2250} when{G3752} I drink{G4095}{(G5725)} it{G846} new{G2537} with{G3326} you{G5216} in{G1722} my{G3450} Father's{G3962} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. (kjv)

======= Matthew 26:30 ============

Matthew 26:30 And when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.(asv)

Matthew 26:30 Khi đã hát thơ thánh rồi, Ðức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve.(VN)

Matthieu 26:30 Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers.(F)

Matthew 26:30 And{G2532} when they had sung an hymn{G5214}{(G5660)}, they went out{G1831}{(G5627)} into{G1519} the mount{G3735} of Olives{G1636}. (kjv-strongs#)

Mat 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives. (kjv)

======= Matthew 26:31 ============

Matthew 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended in me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.(asv)

Matthew 26:31 Ngài bèn phán rằng: Ðêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.(VN)

Matthieu 26:31 ¶ Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées.(F)

Matthew 26:31 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, All{G3956} ye{G5210} shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of me{G1722}{G1698} this{G5026} night{G3571}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, I will smite{G3960}{(G5692)} the shepherd{G4166}, and{G2532} the sheep{G4263} of the flock{G4167} shall be scattered abroad{G1287}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. (kjv)

======= Matthew 26:32 ============

Matthew 26:32 But after I am raised up, I will go before you into Galilee.(asv)

Matthew 26:32 Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.(VN)

Matthieu 26:32 Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée.(F)

Matthew 26:32 But{G1161} after{G3326} I{G3165} am risen again{G1453}{(G5683)}, I will go before{G4254}{(G5692)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:33 ============

Matthew 26:33 But Peter answered and said unto him, If all shall be offended in thee, I will never be offended.(asv)

Matthew 26:33 Phi -e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy.(VN)

Matthieu 26:33 Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi.(F)

Matthew 26:33 Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Though{G1499} all{G3956} men shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of thee{G4671}, yet will I{G1473} never{G3763} be offended{G4624}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. (kjv)

======= Matthew 26:34 ============

Matthew 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.(asv)

Matthew 26:34 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần.(VN)

Matthieu 26:34 Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois.(F)

Matthew 26:34 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, That{G3754} this{G1722}{G5026} night{G3571}, before{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. (kjv-strongs#)

Mat 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. (kjv)

======= Matthew 26:35 ============

Matthew 26:35 Peter saith unto him, Even if I must die with thee, [yet] will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.(asv)

Matthew 26:35 Phi -e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.(VN)

Matthieu 26:35 Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose.(F)

Matthew 26:35 Peter{G4074} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Though{G2579} I{G3165} should{G1163}{(G5753)} die{G599}{(G5629)} with{G4862} thee{G4671}, yet{G3364} will I{G533} not{G3364} deny{G533}{(G5695)} thee{G4571}. Likewise{G3668} also{G2532} said{G2036}{(G5627)} all{G3956} the disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. (kjv)

======= Matthew 26:36 ============

Matthew 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.(asv)

Matthew 26:36 Rồi Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia.(VN)

Matthieu 26:36 ¶ Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.(F)

Matthew 26:36 Then{G5119} cometh{G2064}{(G5736)} Jesus{G2424} with{G3326} them{G846} unto{G1519} a place{G5564} called{G3004}{(G5746)} Gethsemane{G1068}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto the disciples{G3101}, Sit ye{G2523}{(G5657)} here{G847}, while{G2193}{G3739} I go{G565}{(G5631)} and pray{G4336}{(G5667)} yonder{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. (kjv)

======= Matthew 26:37 ============

Matthew 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.(asv)

Matthew 26:37 Ðoạn, Ngài bèn đem Phi -e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm.(VN)

Matthieu 26:37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.(F)

Matthew 26:37 And{G2532} he took with him{G3880}{(G5631)} Peter{G4074} and{G2532} the two{G1417} sons{G5207} of Zebedee{G2199}, and began{G756}{(G5662)} to be sorrowful{G3076}{(G5745)} and{G2532} very heavy{G85}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. (kjv)

======= Matthew 26:38 ============

Matthew 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.(asv)

Matthew 26:38 Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.(VN)

Matthieu 26:38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez avec moi.(F)

Matthew 26:38 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, My{G3450} soul{G5590} is{G2076}{(G5748)} exceeding sorrowful{G4036}, even unto{G2193} death{G2288}: tarry ye{G3306}{(G5657)} here{G5602}, and{G2532} watch{G1127}{(G5720)} with{G3326} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me. (kjv)

======= Matthew 26:39 ============

Matthew 26:39 And he went forward a little, and fell on his face, and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass away from me: nevertheless, not as I will, but as thou wilt.(asv)

Matthew 26:39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.(VN)

Matthieu 26:39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.(F)

Matthew 26:39 And{G2532} he went{G4281} a little{G3397} further{G4281}{(G5631)}, and fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} his{G846} face{G4383}, and{G2532} prayed{G4336}{(G5740)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} it be{G2076}{(G5748)} possible{G1415}, let{G3928} this{G5124} cup{G4221} pass{G3928}{(G5628)} from{G575} me{G1700}: nevertheless{G4133} not{G3756} as{G5613} I{G1473} will{G2309}{(G5719)}, but{G235} as{G5613} thou{G4771} wilt. (kjv-strongs#)

Mat 26:39 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt. (kjv)

======= Matthew 26:40 ============

Matthew 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?(asv)

Matthew 26:40 Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi -e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được!(VN)

Matthieu 26:40 Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi!(F)

Matthew 26:40 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} the disciples{G3101}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto Peter{G4074}, What{G3779}, could ye{G2480}{(G5656)} not{G3756} watch{G1127}{(G5658)} with{G3326} me{G1700} one{G3391} hour{G5610}? (kjv-strongs#)

Mat 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour? (kjv)

======= Matthew 26:41 ============

Matthew 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.(asv)

Matthew 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.(VN)

Matthieu 26:41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.(F)

Matthew 26:41 Watch{G1127}{(G5720)} and{G2532} pray{G4336}{(G5737)}, that{G3363} ye enter{G1525}{(G5632)} not{G3363} into{G1519} temptation{G3986}: the spirit{G4151} indeed{G3303} is willing{G4289}, but{G1161} the flesh{G4561} is weak{G772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (kjv)

======= Matthew 26:42 ============

Matthew 26:42 Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.(asv)

Matthew 26:42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.(VN)

Matthieu 26:42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite!(F)

Matthew 26:42 He went away{G565}{(G5631)} again{G3825} the{G1537} second time{G1208}, and prayed{G4336}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} this{G5124} cup{G4221} may{G1410}{(G5736)} not{G3756} pass away{G3928}{(G5629)} from{G575} me{G1700}, except{G3362} I drink{G4095}{(G5632)} it{G846}, thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. (kjv)

======= Matthew 26:43 ============

Matthew 26:43 And he came again and found them sleeping, for their eyes were heavy.(asv)

Matthew 26:43 Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi.(VN)

Matthieu 26:43 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis.(F)

Matthew 26:43 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and found{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)} again{G3825}: for{G1063} their{G846} eyes{G3788} were{G2258}{(G5713)} heavy{G916}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy. (kjv)

======= Matthew 26:44 ============

Matthew 26:44 And he left them again, and went away, and prayed a third time, saying again the same words.(asv)

Matthew 26:44 Ðoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước.(VN)

Matthieu 26:44 Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles.(F)

Matthew 26:44 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and went away{G565}{(G5631)} again{G3825}, and prayed{G4336}{(G5662)}{G1537} the third time{G5154}, saying{G2036}{(G5631)} the same{G846} words{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. (kjv)

======= Matthew 26:45 ============

Matthew 26:45 Then cometh he to the disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.(asv)

Matthew 26:45 Rồi Ngài đi đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội.(VN)

Matthieu 26:45 Puis il alla vers ses disciples, et leur dit: Vous dormez maintenant, et vous vous reposez! Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.(F)

Matthew 26:45 Then{G5119} cometh he{G2064}{(G5736)} to{G4314} his{G846} disciples{G3101}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Sleep on{G2518}{(G5719)} now{G3063}, and{G2532} take your rest{G373}{(G5731)}{(G5732)}: behold{G2400}{(G5628)}, the hour{G5610} is at hand{G1448}{(G5758)}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} into{G1519} the hands{G5495} of sinners{G268}. (kjv-strongs#)

Mat 26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners. (kjv)

======= Matthew 26:46 ============

Matthew 26:46 Arise, let us be going: behold, he is at hand that betrayeth me.(asv)

Matthew 26:46 Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia.(VN)

Matthieu 26:46 Levez-vous, allons; voici, celui qui me livre s'approche.(F)

Matthew 26:46 Rise{G1453}{(G5728)}, let us be going{G71}{(G5725)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is at hand{G1448}{(G5758)} that doth betray{G3860}{(G5723)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me. (kjv)

======= Matthew 26:47 ============

Matthew 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priest and elders of the people.(asv)

Matthew 26:47 Khi Ngài còn đương phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân đã sai đến.(VN)

Matthieu 26:47 ¶ Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple.(F)

Matthew 26:47 And{G2532} while{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, lo{G2400}{(G5628)}, Judas{G2455}, one{G1520} of the twelve{G1427}, came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} with{G3326} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586}, from{G575} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. (kjv)

======= Matthew 26:48 ============

Matthew 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he: take him.(asv)

Matthew 26:48 Ðứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy.(VN)

Matthieu 26:48 Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, c'est lui; saisissez-le.(F)

Matthew 26:48 Now{G1161} he that betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} a sign{G4592}, saying{G3004}{(G5723)}, Whomsoever{G3739}{G302} I shall kiss{G5368}{(G5661)}, that same{G846} is{G2076}{(G5748)} he{G846}: hold{G2902} him{G846} fast{G2902}{(G5657)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast. (kjv)

======= Matthew 26:49 ============

Matthew 26:49 And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.(asv)

Matthew 26:49 Tức thì Giu-đa đến gần Ðức Chúa Jêsus mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài.(VN)

Matthieu 26:49 Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi! Et il le baisa.(F)

Matthew 26:49 And{G2532} forthwith{G2112} he came{G4334}{(G5631)} to Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, Hail{G5463}{(G5720)}, master{G4461}; and{G2532} kissed{G2705}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him. (kjv)

======= Matthew 26:50 ============

Matthew 26:50 And Jesus said unto him, Friend, [do] that for which thou art come. Then they came and laid hands on Jesus, and took him.(asv)

Matthew 26:50 Nhưng Ðức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthieu 26:50 Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent.(F)

Matthew 26:50 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Friend{G2083}, wherefore{G1909}{G3739} art thou come{G3918}{(G5748)}? Then{G5119} came they{G4334}{(G5631)}, and laid{G1911}{(G5627)} hands{G5495} on{G1909} Jesus{G2424}, and{G2532} took{G2902}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus and took him. (kjv)

======= Matthew 26:51 ============

Matthew 26:51 And behold, one of them that were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and smote the servant of the high priest, and struck off his ear.(asv)

Matthew 26:51 Và nầy, có một người trong những người ở với Ðức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người.(VN)

Matthieu 26:51 Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée; il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille.(F)

Matthew 26:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} of them which were with{G3326} Jesus{G2424} stretched out{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and drew{G645}{(G5656)} his{G846} sword{G3162}, and{G2532} struck{G3960}{(G5660)} a servant{G1401} of the high priest's{G749}, and smote off{G851}{(G5627)} his{G846} ear{G5621}. (kjv-strongs#)

Mat 26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear. (kjv)

======= Matthew 26:52 ============

Matthew 26:52 Then saith Jesus unto him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.(asv)

Matthew 26:52 Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm.(VN)

Matthieu 26:52 Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.(F)

Matthew 26:52 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Put up again{G654}{(G5657)} thy{G4675} sword{G3162} into{G1519} his{G846} place{G5117}: for{G1063} all they{G3956} that take{G2983}{(G5631)} the sword{G3162} shall perish{G622}{(G5698)} with{G1722} the sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. (kjv)

======= Matthew 26:53 ============

Matthew 26:53 Or thinkest thou that I cannot beseech my Father, and he shall even now send me more than twelve legions of angels?(asv)

Matthew 26:53 Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?(VN)

Matthieu 26:53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges?(F)

Matthew 26:53 {G2228} Thinkest thou{G1380}{(G5719)} that{G3754} I cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} now{G737} pray{G3870}{(G5658)} to my{G3450} Father{G3962}, and{G2532} he shall presently give{G3936}{(G5692)} me{G3427} more{G4119} than{G2228} twelve{G1427} legions{G3003} of angels{G32}? (kjv-strongs#)

Mat 26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? (kjv)

======= Matthew 26:54 ============

Matthew 26:54 How then should the scriptures be fulfilled that thus it must be?(asv)

Matthew 26:54 Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?(VN)

Matthieu 26:54 Comment donc s'accompliraient les Ecritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi?(F)

Matthew 26:54 But how{G4459} then{G3767} shall the scriptures{G1124} be fulfilled{G4137}{(G5686)}, that{G3754} thus{G3779} it must{G1163}{(G5748)} be{G1096}{(G5635)}? (kjv-strongs#)

Mat 26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? (kjv)

======= Matthew 26:55 ============

Matthew 26:55 In that hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a robber with swords and staves to seize me? I sat daily in the temple teaching, and ye took me not.(asv)

Matthew 26:55 Lúc bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta.(VN)

Matthieu 26:55 En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi.(F)

Matthew 26:55 In{G1722} that same{G1565} hour{G5610} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} to the multitudes{G3793}, Are ye come out{G1831}{(G5627)} as{G5613} against{G1909} a thief{G3027} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586} for to take{G4815}{(G5629)} me{G3165}? I sat{G2516}{(G5711)} daily{G2250}{G2596} with{G4314} you{G5209} teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} ye laid{G2902} no{G3756} hold{G2902}{(G5656)} on me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. (kjv)

======= Matthew 26:56 ============

Matthew 26:56 But all this is come to pass, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him, and fled.(asv)

Matthew 26:56 Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi.(VN)

Matthieu 26:56 Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite.(F)

Matthew 26:56 But{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} the scriptures{G1124} of the prophets{G4396} might be fulfilled{G4137}{(G5686)}. Then{G5119} all{G3956} the disciples{G3101} forsook{G863}{(G5631)} him{G846}, and fled{G5343}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled. (kjv)

======= Matthew 26:57 ============

Matthew 26:57 And they that had taken Jesus led him away to [the house of] Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.(asv)

Matthew 26:57 Những kẻ đã bắt Ðức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại.(VN)

Matthieu 26:57 ¶ Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés.(F)

Matthew 26:57 And{G1161} they that had laid hold{G2902}{(G5660)} on Jesus{G2424} led him away{G520}{(G5627)} to{G4314} Caiaphas{G2533} the high priest{G749}, where{G3699} the scribes{G1122} and{G2532} the elders{G4245} were assembled{G4863}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. (kjv)

======= Matthew 26:58 ============

Matthew 26:58 But Peter followed him afar off, unto the court of the high priest, and entered in, and sat with the officers, to see the end.(asv)

Matthew 26:58 Phi -e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.(VN)

Matthieu 26:58 Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra, et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait.(F)

Matthew 26:58 But{G1161} Peter{G4074} followed{G190}{(G5707)} him{G846} afar off{G575}{G3113} unto{G2193} the high priest's{G749} palace{G833}, and{G2532} went{G1525}{(G5631)} in{G2080}, and sat{G2521}{(G5711)} with{G3326} the servants{G5257}, to see{G1492}{(G5629)} the end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end. (kjv)

======= Matthew 26:59 ============

Matthew 26:59 Now the chief priests and the whole council sought false witness against Jesus, that they might put him to death;(asv)

Matthew 26:59 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài, cho được giết Ngài.(VN)

Matthieu 26:59 Les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir.(F)

Matthew 26:59 Now{G1161} the chief priests{G749}, and{G2532} elders{G4245}, and{G2532} all{G3650} the council{G4892}, sought{G2212}{(G5707)} false witness{G5577} against{G2596} Jesus{G2424}, to{G3704} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5661)}; (kjv-strongs#)

Mat 26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death; (kjv)

======= Matthew 26:60 ============

Matthew 26:60 and they found it not, though many false witnesses came. But afterward came two,(asv)

Matthew 26:60 Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến,(VN)

Matthieu 26:60 Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux,(F)

Matthew 26:60 But{G2532} found{G2147}{(G5627)} none{G3756}: yea{G2532}, though many{G4183} false witnesses{G5575} came{G4334}{(G5631)}, yet found they{G2147}{(G5627)} none{G3756}.{G1161} At the last{G5305} came{G4334}{(G5631)} two{G1417} false witnesses{G5575}, (kjv-strongs#)

Mat 26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses, (kjv)

======= Matthew 26:61 ============

Matthew 26:61 and said, This man said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.(asv)

Matthew 26:61 nói như vầy: Người nầy đã nói Ta có thể phá đền thờ của Ðức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.(VN)

Matthieu 26:61 qui dirent: Celui-ci a dit: Je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours.(F)

Matthew 26:61 And said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow said{G5346}{(G5713)}, I am able{G1410}{(G5736)} to destroy{G2647}{(G5658)} the temple{G3485} of God{G2316}, and{G2532} to build{G3618}{(G5658)} it{G846} in{G1223} three{G5140} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 26:61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days. (kjv)

======= Matthew 26:62 ============

Matthew 26:62 And the high priest stood up, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?(asv)

Matthew 26:62 Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao?(VN)

Matthieu 26:62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi?(F)

Matthew 26:62 And{G2532} the high priest{G749} arose{G450}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Answerest thou{G611}{(G5736)} nothing{G3762}? what{G5101} is it which these{G3778} witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee? (kjv)

======= Matthew 26:63 ============

Matthew 26:63 But Jesus held his peace. And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou art the Christ, the Son of God.(asv)

Matthew 26:63 Nhưng Ðức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Ðức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời chăng?(VN)

Matthieu 26:63 Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu.(F)

Matthew 26:63 But{G1161} Jesus{G2424} held his peace{G4623}{(G5707)}. And{G2532} the high priest{G749} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, I adjure{G1844}{(G5719)} thee{G4571} by{G2596} the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}, that{G2443} thou tell{G2036}{(G5632)} us{G2254} whether{G1487} thou{G4771} be{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 26:63 But Jesus held his peace, And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. (kjv)

======= Matthew 26:64 ============

Matthew 26:64 Jesus said unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Henceforth ye shall see the Son of man sitting at the right hand of Power, and coming on the clouds of heaven.(asv)

Matthew 26:64 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Ðức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.(VN)

Matthieu 26:64 Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.(F)

Matthew 26:64 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}: nevertheless{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Hereafter{G737}{G575} shall ye see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} sitting{G2521}{(G5740)} on{G1537} the right hand{G1188} of power{G1411}, and{G2532} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. (kjv)

======= Matthew 26:65 ============

Matthew 26:65 Then the high priest rent his garments, saying, He hath spoken blasphemy: what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard the blasphemy:(asv)

Matthew 26:65 Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó, thì nghĩ làm sao?(VN)

Matthieu 26:65 Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème.(F)

Matthew 26:65 Then{G5119} the high priest{G749} rent{G1284}{(G5656)} his{G846} clothes{G2440}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} He hath spoken blasphemy{G987}{(G5656)}; what{G5101} further{G2089} need{G5532} have we{G2192}{(G5719)} of witnesses{G3144}? behold{G2396}, now{G3568} ye have heard{G191}{(G5656)} his{G846} blasphemy{G988}. (kjv-strongs#)

Mat 26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy. (kjv)

======= Matthew 26:66 ============

Matthew 26:66 what think ye? They answered and said, He is worthy of death.(asv)

Matthew 26:66 Chúng trả lời rằng: Nó đáng chết!(VN)

Matthieu 26:66 Que vous en semble? Ils répondirent: Il mérite la mort.(F)

Matthew 26:66 What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? They answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)}, He is{G2076}{(G5748)} guilty{G1777} of death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death. (kjv)

======= Matthew 26:67 ============

Matthew 26:67 Then did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands,(asv)

Matthew 26:67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài,(VN)

Matthieu 26:67 Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets(F)

Matthew 26:67 Then{G5119} did they spit{G1716}{(G5656)} in{G1519} his{G846} face{G4383}, and{G2532} buffeted{G2852}{(G5656)} him{G846}; and{G1161} others smote him with the palms of their hands{G4474}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands, (kjv)

======= Matthew 26:68 ============

Matthew 26:68 saying, Prophesy unto us, thou Christ: who is he that struck thee?(asv)

Matthew 26:68 mà nói rằng: Hỡi Ðấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.(VN)

Matthieu 26:68 en disant: Christ, prophétise; dis-nous qui t'a frappé.(F)

Matthew 26:68 Saying{G3004}{(G5723)}, Prophesy{G4395}{(G5657)} unto us{G2254}, thou Christ{G5547}, Who{G5101} is he{G2076}{(G5748)} that smote{G3817}{(G5660)} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee? (kjv)

======= Matthew 26:69 ============

Matthew 26:69 Now Peter was sitting without in the court: and a maid came unto him, saying, Thou also wast with Jesus the Galilaean.(asv)

Matthew 26:69 Bấy giờ Phi -e-rơ vẫn ngồi ngoài sân. Có một người đầy tớ gái đến gần, mà nói cùng người rằng: Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê.(VN)

Matthieu 26:69 ¶ Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen.(F)

Matthew 26:69 Now{G1161} Peter{G4074} sat{G2521}{(G5711)} without{G1854} in{G1722} the palace{G833}: and{G2532} a{G3391} damsel{G3814} came{G4334}{(G5627)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Thou{G4771} also{G2532} wast{G2258}{(G5713)} with{G3326} Jesus{G2424} of Galilee{G1057}. (kjv-strongs#)

Mat 26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:70 ============

Matthew 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.(asv)

Matthew 26:70 Song Phi -e-rơ chối trước mặt chúng mà rằng: Ta không hiểu ngươi nói chi.(VN)

Matthieu 26:70 Mais il le nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu veux dire.(F)

Matthew 26:70 But{G1161} he denied{G720}{(G5662)} before{G1715} them all{G3956}, saying{G3004}{(G5723)}, I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} thou sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. (kjv)

======= Matthew 26:71 ============

Matthew 26:71 And when he was gone out into the porch, another [maid] saw him, and saith unto them that were there, This man also was with Jesus of Nazareth.(asv)

Matthew 26:71 Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tớ gái khác thấy người, bèn nói cùng kẻ ở đó rằng: Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét.(VN)

Matthieu 26:71 Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là; Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth.(F)

Matthew 26:71 And{G1161} when he{G846} was gone out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the porch{G4440}, another{G243} maid saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them that were there{G1563}, This{G3778} fellow was{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} Jesus{G2424} of Nazareth{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 26:71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. (kjv)

======= Matthew 26:72 ============

Matthew 26:72 And again he denied with an oath, I know not the man.(asv)

Matthew 26:72 Song Phi -e-rơ lại chối và thề rằng: Ta chẳng hề biết người ấy.(VN)

Matthieu 26:72 Il le nia de nouveau, avec serment: Je ne connais pas cet homme.(F)

Matthew 26:72 And{G2532} again{G3825} he denied{G720}{(G5662)} with{G3326} an oath{G3727},{G3754} I do{G1492} not{G3756} know{G1492}{(G5758)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man. (kjv)

======= Matthew 26:73 ============

Matthew 26:73 And after a little while they that stood by came and said to Peter, Of a truth thou also art [one] of them; for thy speech maketh thee known.(asv)

Matthew 26:73 Một chặp nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phi -e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra.(VN)

Matthieu 26:73 Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître.(F)

Matthew 26:73 And{G1161} after{G3326} a while{G3397} came unto him they{G4334}{(G5631)} that stood by{G2476}{(G5761)}, and said{G2036}{(G5627)} to Peter{G4074}, Surely{G230} thou{G4771} also{G2532} art{G1488}{(G5748)} one of{G1537} them{G846}; for{G1063}{G2532} thy{G4675} speech{G2981} bewrayeth{G1212} thee{G4571}{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee. (kjv)

======= Matthew 26:74 ============

Matthew 26:74 Then began he to curse and to swear, I know not the man. And straightway the cock crew.(asv)

Matthew 26:74 Người bèn rủa mà thề rằng: Ta không biết người đó đâu! Tức thì gà gáy.(VN)

Matthieu 26:74 Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta.(F)

Matthew 26:74 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to curse{G2653}{(G5721)} and{G2532} to swear{G3660}{(G5721)}, saying,{G3754} I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} the man{G444}. And{G2532} immediately{G2112} the cock{G220} crew{G5455}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. (kjv)

======= Matthew 26:75 ============

Matthew 26:75 And Peter remembered the word which Jesus had said, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(asv)

Matthew 26:75 Phi -e-rơ nhớ lại lời Ðức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Ðoạn, người đi ra và khóc lóc cách đắng cay.(VN)

Matthieu 26:75 Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.(F)

Matthew 26:75 And{G2532} Peter{G4074} remembered{G3415}{(G5681)} the word{G4487} of Jesus{G2424}, which{G3588} said{G2046}{(G5761)} unto him{G846}, Before{G3754}{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. And{G2532} he went out{G1854}, and{G1831}{(G5631)} wept{G2799}{(G5656)} bitterly{G4090}. (kjv-strongs#)

Mat 26:75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(kjv)

======= Matthew 27:1 ============

Matthew 27:1 Now when morning was come, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:(asv)

Matthew 27:1 Ðến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Ðức Chúa Jêsus để giết Ngài.(VN)

Matthieu 27:1 ¶ Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir.(F)

Matthew 27:1 When{G1161} the morning{G4405} was come{G1096}{(G5637)}, all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992} took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} against{G2596} Jesus{G2424} to{G5620} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death: (kjv)

======= Matthew 27:2 ============

Matthew 27:2 and they bound him, and led him away, and delivered him up to Pilate the governor.(asv)

Matthew 27:2 Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc.(VN)

Matthieu 27:2 Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.(F)

Matthew 27:2 And{G2532} when they had bound{G1210}{(G5660)} him{G846}, they led him away{G520}{(G5627)}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to Pontius{G4194} Pilate{G4091} the governor{G2232}. (kjv-strongs#)

Mat 27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor. (kjv)

======= Matthew 27:3 ============

Matthew 27:3 Then Judas, who betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,(asv)

Matthew 27:3 Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão,(VN)

Matthieu 27:3 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,(F)

Matthew 27:3 Then{G5119} Judas{G2455}, which{G3588} had betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was condemned{G2632}{(G5681)}, repented himself{G3338}{(G5679)}, and brought again{G654}{(G5656)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694} to the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, (kjv-strongs#)

Mat 27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, (kjv)

======= Matthew 27:4 ============

Matthew 27:4 saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. But they said, What is that to us? see thou [to it] .(asv)

Matthew 27:4 mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.(VN)

Matthieu 27:4 en disant: J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde.(F)

Matthew 27:4 Saying{G3004}{(G5723)}, I have sinned{G264}{(G5627)} in that I have betrayed{G3860}{(G5631)} the innocent{G121} blood{G129}. And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} is that to{G4314} us{G2248}? see{G3700}{(G5695)} thou{G4771} to that. (kjv-strongs#)

Mat 27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that. (kjv)

======= Matthew 27:5 ============

Matthew 27:5 And he cast down the pieces of silver into the sanctuary, and departed; and he went away and hanged himself.(asv)

Matthew 27:5 Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.(VN)

Matthieu 27:5 Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre.(F)

Matthew 27:5 And{G2532} he cast down{G4496}{(G5660)} the pieces of silver{G694} in{G1722} the temple{G3485}, and departed{G402}{(G5656)}, and{G2532} went{G565}{(G5631)} and hanged himself{G519}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. (kjv)

======= Matthew 27:6 ============

Matthew 27:6 And the chief priests took the pieces of silver, and said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood.(asv)

Matthew 27:6 Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết.(VN)

Matthieu 27:6 Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang.(F)

Matthew 27:6 And{G1161} the chief priests{G749} took{G2983}{(G5631)} the silver pieces{G694}, and said{G2036}{(G5627)}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for to put{G906}{(G5629)} them{G846} into{G1519} the treasury{G2878}, because{G1893} it is{G2076}{(G5748)} the price{G5092} of blood{G129}. (kjv-strongs#)

Mat 27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. (kjv)

======= Matthew 27:7 ============

Matthew 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.(asv)

Matthew 27:7 Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ.(VN)

Matthieu 27:7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers.(F)

Matthew 27:7 And{G1161} they took{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, and bought{G59}{(G5656)} with{G1537} them{G846} the potter's{G2763} field{G68}, to{G1519} bury{G5027} strangers{G3581} in{G5027}. (kjv-strongs#)

Mat 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in. (kjv)

======= Matthew 27:8 ============

Matthew 27:8 Wherefore that field was called, the field of blood, unto this day.(asv)

Matthew 27:8 Nhơn đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là "ruộng huyết."(VN)

Matthieu 27:8 C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour.(F)

Matthew 27:8 Wherefore{G1352} that{G1565} field{G68} was called{G2564}{(G5681)}, The field{G68} of blood{G129}, unto{G2193} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day. (kjv)

======= Matthew 27:9 ============

Matthew 27:9 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was priced, whom [certain] of the children of Israel did price;(asv)

Matthew 27:9 Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Ðấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên,(VN)

Matthieu 27:9 Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël;(F)

Matthew 27:9 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, And{G2532} they took{G2983}{(G5627)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694}, the price{G5092} of him that was valued{G5091}{(G5772)}, whom{G3739} they of{G575} the children{G5207} of Israel{G2474} did value{G5091}{(G5668)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value; (kjv)

======= Matthew 27:10 ============

Matthew 27:10 and they gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.(asv)

Matthew 27:10 và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.(VN)

Matthieu 27:10 et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné.(F)

Matthew 27:10 And{G2532} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} for{G1519} the potter's{G2763} field{G68}, as{G2505} the Lord{G2962} appointed{G4929}{(G5656)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 27:10 And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. (kjv)

======= Matthew 27:11 ============

Matthew 27:11 Now Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.(asv)

Matthew 27:11 Ðức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa không? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời.(VN)

Matthieu 27:11 ¶ Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis.(F)

Matthew 27:11 And{G1161} Jesus{G2424} stood{G2476}{(G5627)} before{G1715} the governor{G2232}: and{G2532} the governor{G2232} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} the King{G935} of the Jews{G2453}? And{G1161} Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Thou{G4771} sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. (kjv)

======= Matthew 27:12 ============

Matthew 27:12 And when he was accused by the chief priests and elders, he answered nothing.(asv)

Matthew 27:12 Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết.(VN)

Matthieu 27:12 Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens.(F)

Matthew 27:12 And{G2532} when{G1722} he{G846} was accused{G2723}{(G5745)} of{G5259} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, he answered{G611}{(G5662)} nothing{G3762}. (kjv-strongs#)

Mat 27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. (kjv)

======= Matthew 27:13 ============

Matthew 27:13 Then saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?(asv)

Matthew 27:13 Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao?(VN)

Matthieu 27:13 Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent?(F)

Matthew 27:13 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Pilate{G4091} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} not{G3756} how many things{G4214} they witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? (kjv)

======= Matthew 27:14 ============

Matthew 27:14 And he gave him no answer, not even to one word: insomuch that the governor marvelled greatly.(asv)

Matthew 27:14 Song Ðức Chúa Jêsus không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm.(VN)

Matthieu 27:14 Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur.(F)

Matthew 27:14 And{G2532} he answered{G3756}{G611}{(G5662)} him{G846} to{G4314} never{G3761} a{G1520} word{G4487}; insomuch{G5620} that the governor{G2232} marvelled{G2296}{(G5721)} greatly{G3029}. (kjv-strongs#)

Mat 27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly. (kjv)

======= Matthew 27:15 ============

Matthew 27:15 Now at the feast the governor was wont to release unto the multitude one prisoner, whom they would.(asv)

Matthew 27:15 Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn.(VN)

Matthieu 27:15 A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule.(F)

Matthew 27:15 Now{G1161} at{G2596} that feast{G1859} the governor{G2232} was wont{G1486}{(G5715)} to release{G630}{(G5721)} unto the people{G3793} a{G1520} prisoner{G1198}, whom{G3739} they would{G2309}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:15 Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. (kjv)

======= Matthew 27:16 ============

Matthew 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.(asv)

Matthew 27:16 Ðang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba.(VN)

Matthieu 27:16 Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas.(F)

Matthew 27:16 And{G1161} they had{G2192}{(G5707)} then{G5119} a notable{G1978} prisoner{G1198}, called{G3004}{(G5746)} Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:17 ============

Matthew 27:17 When therefore they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?(asv)

Matthew 27:17 Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ?(VN)

Matthieu 27:17 Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ?(F)

Matthew 27:17 Therefore{G3767} when they{G846} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Pilate{G4091} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whom{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}? Barabbas{G912}, or{G2228} Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? (kjv-strongs#)

Mat 27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ? (kjv)

======= Matthew 27:18 ============

Matthew 27:18 For he knew that for envy they had delivered him up.(asv)

Matthew 27:18 Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài.(VN)

Matthieu 27:18 Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus.(F)

Matthew 27:18 For{G1063} he knew{G1492}{(G5715)} that{G3754} for{G1223} envy{G5355} they had delivered{G3860}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:18 For he knew that for envy they had delivered him. (kjv)

======= Matthew 27:19 ============

Matthew 27:19 And while he was sitting on the judgment-seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that righteous man; for I have suffered many things this day in a dream because of him.(asv)

Matthew 27:19 Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Ðừng làm gì đến người công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao.(VN)

Matthieu 27:19 Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste; car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.(F)

Matthew 27:19 When{G1161} he{G846} was set down{G2521}{(G5740)} on{G1909} the judgment seat{G968}, his{G846} wife{G1135} sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G2532} Have thou{G4671} nothing{G3367} to do with that{G1565} just man{G1342}: for{G1063} I have suffered{G3958}{(G5627)} many things{G4183} this day{G4594} in{G2596} a dream{G3677} because{G1223} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him. (kjv)

======= Matthew 27:20 ============

Matthew 27:20 Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.(asv)

Matthew 27:20 Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Ðức Chúa Jêsus(VN)

Matthieu 27:20 Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus.(F)

Matthew 27:20 But{G1161} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} persuaded{G3982}{(G5656)} the multitude{G3793} that{G2443} they should ask{G154}{(G5672)} Barabbas{G912}, and{G1161} destroy{G622}{(G5661)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus. (kjv)

======= Matthew 27:21 ============

Matthew 27:21 But the governor answered and said unto them, Which of the two will ye that I release unto you? And they said, Barabbas.(asv)

Matthew 27:21 Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba.(VN)

Matthieu 27:21 Le gouverneur prenant la parole, leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas.(F)

Matthew 27:21 The governor{G2232} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whether{G5101} of{G575} the twain{G1417} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}?{G1161} They said{G2036}{(G5627)}, Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:22 ============

Matthew 27:22 Pilate saith unto them, What then shall I do unto Jesus who is called Christ? They all say, Let him be crucified.(asv)

Matthew 27:22 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Ðóng đinh nó trên cây thập tự!(VN)

Matthieu 27:22 Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent: Qu'il soit crucifié!(F)

Matthew 27:22 Pilate{G4091} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, What{G5101} shall I do{G4160}{(G5692)} then{G3767} with Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? They all{G3956} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:23 ============

Matthew 27:23 And he said, Why, what evil hath he done? But they cried out exceedingly, saying, Let him be crucified.(asv)

Matthew 27:23 Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Ðóng đinh nó trên cây thập tự!(VN)

Matthieu 27:23 Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié!(F)

Matthew 27:23 And{G1161} the governor{G2232} said{G5346}{(G5713)}, Why{G1063}, what{G5101} evil{G2556} hath he done{G4160}{(G5656)}? But{G1161} they cried out{G2896}{(G5707)} the more{G4057}, saying{G3004}{(G5723)}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:24 ============

Matthew 27:24 So when Pilate saw that he prevailed nothing, but rather that a tumult was arising, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this righteous man; see ye [to it] .(asv)

Matthew 27:24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi.(VN)

Matthieu 27:24 Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde.(F)

Matthew 27:24 When{G1161} Pilate{G4091} saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he could prevail{G5623}{(G5719)} nothing{G3762}, but{G235} that rather{G3123} a tumult{G2351} was made{G1096}{(G5736)}, he took{G2983}{(G5631)} water{G5204}, and washed{G633}{(G5668)} his hands{G5495} before{G561} the multitude{G3793}, saying{G3004}{(G5723)}, I am{G1510}{(G5748)} innocent{G121} of{G575} the blood{G129} of this{G5127} just person{G1342}: see{G3700}{(G5695)} ye{G5210} to it. (kjv-strongs#)

Mat 27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. (kjv)

======= Matthew 27:25 ============

Matthew 27:25 And all the people answered and said, His blood [be] on us, and on our children.(asv)

Matthew 27:25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!(VN)

Matthieu 27:25 Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants!(F)

Matthew 27:25 Then{G2532} answered{G611}{(G5679)} all{G3956} the people{G2992}, and said{G2036}{(G5627)}, His{G846} blood{G129} be on{G1909} us{G2248}, and{G2532} on{G1909} our{G2257} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children. (kjv)

======= Matthew 27:26 ============

Matthew 27:26 Then released he unto them Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be crucified.(asv)

Matthew 27:26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Ðức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.(VN)

Matthieu 27:26 ¶ Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.(F)

Matthew 27:26 Then{G5119} released he{G630}{(G5656)} Barabbas{G912} unto them{G846}: and{G1161} when he had scourged{G5417}{(G5660)} Jesus{G2424}, he delivered{G3860}{(G5656)} him to{G2443} be crucified{G4717}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:27 ============

Matthew 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium, and gathered unto him the whole band.(asv)

Matthew 27:27 Lính của quan tổng đốc bèn đem Ðức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài.(VN)

Matthieu 27:27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte.(F)

Matthew 27:27 Then{G5119} the soldiers{G4757} of the governor{G2232} took{G3880}{(G5631)} Jesus{G2424} into{G1519} the common hall{G4232}, and gathered{G4863}{(G5627)} unto{G1909} him{G846} the whole{G3650} band{G4686} of soldiers. (kjv-strongs#)

Mat 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. (kjv)

======= Matthew 27:28 ============

Matthew 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.(asv)

Matthew 27:28 Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài.(VN)

Matthieu 27:28 Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate.(F)

Matthew 27:28 And{G2532} they stripped{G1562}{(G5660)} him{G846}, and put on{G4060}{(G5656)} him{G846} a scarlet{G2847} robe{G5511}. (kjv-strongs#)

Mat 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe. (kjv)

======= Matthew 27:29 ============

Matthew 27:29 And they platted a crown of thorns and put it upon his head, and a reed in his right hand; and they kneeled down before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!(asv)

Matthew 27:29 Ðoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa.(VN)

Matthieu 27:29 Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs!(F)

Matthew 27:29 And{G2532} when they had platted{G4120}{(G5660)} a crown{G4735} of{G1537} thorns{G173}, they put{G2007}{(G5656)} it upon{G1909} his{G846} head{G2776}, and{G2532} a reed{G2563} in{G1909} his{G846} right hand{G1188}: and{G2532} they bowed the knee{G1120}{(G5660)} before{G1715} him{G846}, and mocked{G1702}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hail{G5463}{(G5720)}, King{G935} of the Jews{G2453}! (kjv-strongs#)

Mat 27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! (kjv)

======= Matthew 27:30 ============

Matthew 27:30 And they spat upon him, and took the reed and smote him on the head.(asv)

Matthew 27:30 Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài.(VN)

Matthieu 27:30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête.(F)

Matthew 27:30 And{G2532} they spit{G1716}{(G5660)} upon{G1519} him{G846}, and took{G2983}{(G5627)} the reed{G2563}, and{G2532} smote{G5180}{(G5707)} him{G846} on{G1519} the head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. (kjv)

======= Matthew 27:31 ============

Matthew 27:31 And when they had mocked him, they took off from him the robe, and put on him his garments, and led him away to crucify him.(asv)

Matthew 27:31 Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.(VN)

Matthieu 27:31 Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier.(F)

Matthew 27:31 And{G2532} after{G3753} that they had mocked{G1702}{(G5656)} him{G846}, they took{G1562} the robe{G5511} off{G1562}{(G5656)} from him{G846}, and{G2532} put{G1746} his own{G846} raiment{G2440} on{G1746}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} led{G520} him{G846} away{G520}{(G5627)} to{G1519} crucify{G4717}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. (kjv)

======= Matthew 27:32 ============

Matthew 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to go [with them], that he might bear his cross.(asv)

Matthew 27:32 Khi họ đi ra, gặp một người ở trành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Ðức Chúa Jêsus.(VN)

Matthieu 27:32 Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus.(F)

Matthew 27:32 And{G1161} as they came out{G1831}{(G5740)}, they found{G2147}{(G5627)} a man{G444} of Cyrene{G2956}, Simon{G4613} by name{G3686}: him{G5126} they compelled{G29}{(G5656)} to{G2443} bear{G142}{(G5661)} his{G846} cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross. (kjv)

======= Matthew 27:33 ============

Matthew 27:33 And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,(asv)

Matthew 27:33 Ðã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ,(VN)

Matthieu 27:33 ¶ Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne,(F)

Matthew 27:33 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} unto{G1519} a place{G5117} called{G3004}{(G5746)} Golgotha{G1115}, that{G3739} is{G2076}{(G5748)} to say{G3004}{(G5746)}, a place{G5117} of a skull{G2898}, (kjv-strongs#)

Mat 27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, (kjv)

======= Matthew 27:34 ============

Matthew 27:34 they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.(asv)

Matthew 27:34 họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài nếm, thì không chịu uống.(VN)

Matthieu 27:34 ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel; mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire.(F)

Matthew 27:34 They gave{G1325}{(G5656)} him{G846} vinegar{G3690} to drink{G4095}{(G5629)} mingled{G3396}{(G5772)} with{G3326} gall{G5521}: and{G2532} when he had tasted{G1089}{(G5666)} thereof, he would{G2309}{(G5707)} not{G3756} drink{G4095}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink. (kjv)

======= Matthew 27:35 ============

Matthew 27:35 And when they had crucified him, they parted his garments among them, casting lots;(asv)

Matthew 27:35 Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài.(VN)

Matthieu 27:35 Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique.(F)

Matthew 27:35 And{G1161} they crucified{G4717}{(G5660)} him{G846}, and parted{G1266}{(G5668)} his{G846} garments{G2440}, casting{G906}{(G5723)} lots{G2819}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} the prophet{G4396}, They parted{G1266}{(G5668)} my{G3450} garments{G2440} among them{G1438}, and{G2532} upon{G1909} my{G3450} vesture{G2441} did they cast{G906}{(G5627)} lots{G2819}. (kjv-strongs#)

Mat 27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. (kjv)

======= Matthew 27:36 ============

Matthew 27:36 and they sat and watched him there.(asv)

Matthew 27:36 Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài.(VN)

Matthieu 27:36 Puis ils s'assirent, et le gardèrent.(F)

Matthew 27:36 And{G2532} sitting down{G2521}{(G5740)} they watched{G5083}{(G5707)} him{G846} there{G1563}; (kjv-strongs#)

Mat 27:36 And sitting down they watched him there; (kjv)

======= Matthew 27:37 ============

Matthew 27:37 And they set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.(asv)

Matthew 27:37 Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: Người Nầy Là Jêsus, Vua Dân Giu-đa.(VN)

Matthieu 27:37 Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.(F)

Matthew 27:37 And{G2532} set up{G2007}{(G5656)} over{G1883} his{G846} head{G2776} his{G846} accusation{G156} written{G1125}{(G5772)}, THIS{G3778} IS{G2076}{(G5748)} JESUS{G2424} THE KING{G935} OF THE JEWS{G2453}. (kjv-strongs#)

Mat 27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS. (kjv)

======= Matthew 27:38 ============

Matthew 27:38 Then are there crucified with him two robbers, one on the right hand and one on the left.(asv)

Matthew 27:38 Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả.(VN)

Matthieu 27:38 Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche.(F)

Matthew 27:38 Then{G5119} were there two{G1417} thieves{G3027} crucified{G4717}{(G5743)} with{G4862} him{G846}, one{G1520} on{G1537} the right hand{G1188}, and{G2532} another{G1520} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left. (kjv)

======= Matthew 27:39 ============

Matthew 27:39 And they that passed by railed on him, wagging their heads,(asv)

Matthew 27:39 Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu,(VN)

Matthieu 27:39 Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête,(F)

Matthew 27:39 And{G1161} they that passed by{G3899}{(G5740)} reviled{G987}{(G5707)} him{G846}, wagging{G2795}{(G5723)} their{G846} heads{G2776}, (kjv-strongs#)

Mat 27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads, (kjv)

======= Matthew 27:40 ============

Matthew 27:40 and saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself: if thou art the Son of God, come down from the cross.(asv)

Matthew 27:40 mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!(VN)

Matthieu 27:40 en disant: Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!(F)

Matthew 27:40 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou that destroyest{G2647}{(G5723)} the temple{G3485}, and{G2532} buildest{G3618}{(G5723)} it in{G1722} three{G5140} days{G2250}, save{G4982}{(G5657)} thyself{G4572}. If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. (kjv)

======= Matthew 27:41 ============

Matthew 27:41 In like manner also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,(asv)

Matthew 27:41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng:(VN)

Matthieu 27:41 Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient:(F)

Matthew 27:41 {G1161} Likewise{G3668} also{G2532} the chief priests{G749} mocking{G1702}{(G5723)} him, with{G3326} the scribes{G1122} and{G2532} elders{G4245}, said{G3004}{(G5707)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, (kjv)

======= Matthew 27:42 ============

Matthew 27:42 He saved others; himself he cannot save. He is the King of Israel; let him now come down from the cross, and we will believe on him.(asv)

Matthew 27:42 Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.(VN)

Matthieu 27:42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui.(F)

Matthew 27:42 He saved{G4982}{(G5656)} others{G243}; himself{G1438} he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} save{G4982}{(G5658)}. If{G1487} he be{G2076}{(G5748)} the King{G935} of Israel{G2474}, let him{G2597} now{G3568} come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}, and{G2532} we will believe{G4100}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. (kjv)

======= Matthew 27:43 ============

Matthew 27:43 He trusteth on God; let him deliver him now, if he desireth him: for he said, I am the Son of God.(asv)

Matthew 27:43 Nó nhờ cậy Ðức Chúa Trời; nếu Ðức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthieu 27:43 Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis Fils de Dieu.(F)

Matthew 27:43 He trusted{G3982}{(G5754)} in{G1909} God{G2316}; let him deliver{G4506}{(G5663)} him{G846} now{G3568}, if{G1487} he will have{G2309}{(G5719)} him{G846}: for{G1063} he said{G2036}{(G5627)},{G3754} I am{G1510}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:44 ============

Matthew 27:44 And the robbers also that were crucified with him cast upon him the same reproach.(asv)

Matthew 27:44 Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.(VN)

Matthieu 27:44 Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière.(F)

Matthew 27:44 {G1161} The thieves{G3027} also{G2532}, which{G3588} were crucified{G4957}{(G5685)} with him{G846}, cast{G3679} the same{G846} in his{G846} teeth{G3679}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. (kjv)

======= Matthew 27:45 ============

Matthew 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.(asv)

Matthew 27:45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt.(VN)

Matthieu 27:45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre.(F)

Matthew 27:45 Now{G1161} from{G575} the sixth{G1623} hour{G5610} there was{G1096}{(G5633)} darkness{G4655} over{G1909} all{G3956} the land{G1093} unto{G2193} the ninth{G1766} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. (kjv)

======= Matthew 27:46 ============

Matthew 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?(asv)

Matthew 27:46 Ước chừng giờ thứ chín, Ðức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Ðức Chúa Trời tôi ơi! Ðức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?(VN)

Matthieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?(F)

Matthew 27:46 And{G1161} about{G4012} the ninth{G1766} hour{G5610} Jesus{G2424} cried{G310}{(G5656)} with a loud{G3173} voice{G5456}, saying{G3004}{(G5723)}, Eli{G2241}, Eli{G2241}, lama{G2982} sabachthani{G4518}? that{G5123}{(G5748)} is to say, My{G3450} God{G2316}, my{G3450} God{G2316}, why{G2444} hast thou forsaken{G1459}{(G5627)} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? (kjv)

======= Matthew 27:47 ============

Matthew 27:47 And some of them stood there, when they heard it, said, This man calleth Elijah.(asv)

Matthew 27:47 Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li.(VN)

Matthieu 27:47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Il appelle Elie.(F)

Matthew 27:47 {G1161} Some of them{G5100} that stood{G2476}{(G5761)} there{G1563}, when they heard{G191}{(G5660)} that, said{G3004}{(G5707)}{G3754}, This{G3778} man calleth for{G5455}{(G5719)} Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. (kjv)

======= Matthew 27:48 ============

Matthew 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.(asv)

Matthew 27:48 Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống.(VN)

Matthieu 27:48 Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire.(F)

Matthew 27:48 And{G2532} straightway{G2112} one{G1520} of{G1537} them{G846} ran{G5143}{(G5631)}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} a spunge{G4699}, and{G5037} filled{G4130}{(G5660)} it with vinegar{G3690}, and{G2532} put it on{G4060}{(G5631)} a reed{G2563}, and gave{G4222} him{G846} to drink{G4222}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:48 And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. (kjv)

======= Matthew 27:49 ============

Matthew 27:49 And the rest said, Let be; let us see whether Elijah cometh to save him.(asv)

Matthew 27:49 Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng.(VN)

Matthieu 27:49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Elie viendra le sauver.(F)

Matthew 27:49 The{G1161} rest{G3062} said{G3004}{(G5707)}, Let be{G863}{(G5628)}, let us see{G1492}{(G5632)} whether{G1487} Elias{G2243} will come{G2064}{(G5736)} to save{G4982}{(G5694)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him. (kjv)

======= Matthew 27:50 ============

Matthew 27:50 And Jesus cried again with a loud voice, and yielded up his spirit.(asv)

Matthew 27:50 Ðức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.(VN)

Matthieu 27:50 ¶ Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit.(F)

Matthew 27:50 {G1161} Jesus{G2424}, when he had cried{G2896}{(G5660)} again{G3825} with a loud{G3173} voice{G5456}, yielded up{G863}{(G5656)} the ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. (kjv)

======= Matthew 27:51 ============

Matthew 27:51 And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom; and the earth did quake; and the rocks were rent;(asv)

Matthew 27:51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,(VN)

Matthieu 27:51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent,(F)

Matthew 27:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the veil{G2665} of the temple{G3485} was rent{G4977}{(G5681)} in{G1519} twain{G1417} from{G575} the top{G509} to{G2193} the bottom{G2736}; and{G2532} the earth{G1093} did quake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} the rocks{G4073} rent{G4977}{(G5681)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent; (kjv)

======= Matthew 27:52 ============

Matthew 27:52 and the tombs were opened; and many bodies of the saints that had fallen asleep were raised;(asv)

Matthew 27:52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.(VN)

Matthieu 27:52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.(F)

Matthew 27:52 And{G2532} the graves{G3419} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} many{G4183} bodies{G4983} of the saints{G40} which{G3588} slept{G2837}{(G5772)} arose{G1453}{(G5681)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose, (kjv)

======= Matthew 27:53 ============

Matthew 27:53 and coming forth out of the tombs after his resurrection they entered into the holy city and appeared unto many.(asv)

Matthew 27:53 Sau khi Ðức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.(VN)

Matthieu 27:53 Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.(F)

Matthew 27:53 And{G2532} came{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the graves{G3419} after{G3326} his{G846} resurrection{G1454}, and went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} appeared{G1718}{(G5681)} unto many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. (kjv)

======= Matthew 27:54 ============

Matthew 27:54 Now the centurion, and they that were with him watching Jesus, when they saw the earthquake, and the things that were done, feared exceedingly, saying, Truly this was the Son of God.(asv)

Matthew 27:54 Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Ðức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Ðức Chúa Trời.(VN)

Matthieu 27:54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était Fils de Dieu.(F)

Matthew 27:54 Now{G1161} when the centurion{G1543}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}, watching{G5083}{(G5723)} Jesus{G2424}, saw{G1492}{(G5631)} the earthquake{G4578}, and{G2532} those things that were done{G1096}{(G5637)}, they feared{G5399}{(G5675)} greatly{G4970}, saying{G3004}{(G5723)}, Truly{G230} this{G3778} was{G2258}{(G5713)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:55 ============

Matthew 27:55 And many women were there beholding from afar, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto him:(asv)

Matthew 27:55 Vả, có nhiều người đờn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Ðức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài.(VN)

Matthieu 27:55 Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin; qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir.(F)

Matthew 27:55 And{G1161} many{G4183} women{G1135} were{G2258}{(G5713)} there{G1563} beholding{G2334}{(G5723)} afar off{G575}{G3113}, which{G3748} followed{G190}{(G5656)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056}, ministering{G1247}{(G5723)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him: (kjv)

======= Matthew 27:56 ============

Matthew 27:56 among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of the sons of Zebedee.(asv)

Matthew 27:56 Trong những đờn bà đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ hai con trai của Xê-bê-đê.(VN)

Matthieu 27:56 Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.(F)

Matthew 27:56 Among{G1722} which{G3739} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} Mary{G3137} the mother{G3384} of James{G2385} and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedees children. (kjv)

======= Matthew 27:57 ============

Matthew 27:57 And when even was come, there came a rich man from Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:(asv)

Matthew 27:57 Ðến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Ðức Chúa Jêsus,(VN)

Matthieu 27:57 ¶ Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus.(F)

Matthew 27:57 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, there came{G2064}{(G5627)} a rich{G4145} man{G444} of{G575} Arimathaea{G707}, named{G5122} Joseph{G2501}, who{G3739} also{G2532} himself{G846} was{G3100} Jesus{G2424}' disciple{G3100}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple: (kjv)

======= Matthew 27:58 ============

Matthew 27:58 this man went to Pilate, and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded it to be given up.(asv)

Matthew 27:58 đến nơi Phi-lát mà xin xác Ðức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho.(VN)

Matthieu 27:58 Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre.(F)

Matthew 27:58 He{G3778} went{G4334}{(G5631)} to Pilate{G4091}, and begged{G154}{(G5668)} the body{G4983} of Jesus{G2424}. Then{G5119} Pilate{G4091} commanded{G2753}{(G5656)} the body{G4983} to be delivered{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. (kjv)

======= Matthew 27:59 ============

Matthew 27:59 And Joseph took the body, and wrapped it in a clean linen cloth,(asv)

Matthew 27:59 Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng,(VN)

Matthieu 27:59 Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc,(F)

Matthew 27:59 And{G2532} when Joseph{G2501} had taken{G2983}{(G5631)} the body{G4983}, he wrapped{G1794}{(G5656)} it{G846} in a clean{G2513} linen cloth{G4616}, (kjv-strongs#)

Mat 27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, (kjv)

======= Matthew 27:60 ============

Matthew 27:60 and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.(asv)

Matthew 27:60 và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi.(VN)

Matthieu 27:60 et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla.(F)

Matthew 27:60 And{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} his own{G846} new{G2537} tomb{G3419}, which{G3739} he had hewn out{G2998}{(G5656)} in{G1722} the rock{G4073}: and{G2532} he rolled{G4351}{(G5660)} a great{G3173} stone{G3037} to the door{G2374} of the sepulchre{G3419}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. (kjv)

======= Matthew 27:61 ============

Matthew 27:61 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.(asv)

Matthew 27:61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.(VN)

Matthieu 27:61 Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre.(F)

Matthew 27:61 And{G1161} there{G1563} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} the other{G243} Mary{G3137}, sitting{G2521}{(G5740)} over against{G561} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 27:62 ============

Matthew 27:62 Now on the morrow, which is [the day] after the Preparation, the chief priests and the Pharisees were gathered together unto Pilate,(asv)

Matthew 27:62 Ðến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát(VN)

Matthieu 27:62 Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate,(F)

Matthew 27:62 Now{G1161} the next day{G1887}, that{G3748} followed{G2076}{(G5748)}{G3326} the day of the preparation{G3904}, the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} came together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} Pilate{G4091}, (kjv-strongs#)

Mat 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, (kjv)

======= Matthew 27:63 ============

Matthew 27:63 saying, Sir, we remember that that deceiver said while he was yet alive, After three days I rise again.(asv)

Matthew 27:63 mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại.(VN)

Matthieu 27:63 et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: Après trois jours je ressusciterai.(F)

Matthew 27:63 Saying{G3004}{(G5723)}, Sir{G2962}, we remember{G3415}{(G5681)} that{G3754} that{G1565} deceiver{G4108} said{G2036}{(G5627)}, while he was yet{G2089} alive{G2198}{(G5723)}, After{G3326} three{G5140} days{G2250} I will rise again{G1453}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again. (kjv)

======= Matthew 27:64 ============

Matthew 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest haply his disciples come and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: and the last error will be worse than the first.(asv)

Matthew 27:64 Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước.(VN)

Matthieu 27:64 Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première.(F)

Matthew 27:64 Command{G2753}{(G5657)} therefore{G3767} that the sepulchre{G5028} be made sure{G805}{(G5683)} until{G2193} the third{G5154} day{G2250}, lest{G3379} his{G846} disciples{G3101} come{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and steal{G2813} him{G846} away{G2813}{(G5661)}, and{G2532} say{G2036}{(G5632)} unto the people{G2992}, He is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}: so{G2532} the last{G2078} error{G4106} shall be{G2071}{(G5704)} worse than{G5501} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first. (kjv)

======= Matthew 27:65 ============

Matthew 27:65 Pilate said unto them, Ye have a guard: go, make it [as] sure as ye can.(asv)

Matthew 27:65 Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi.(VN)

Matthieu 27:65 Pilate leur dit: Vous avez une garde; allez, gardez-le comme vous l'entendrez.(F)

Matthew 27:65 {G1161} Pilate{G4091} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Ye have{G2192}{(G5719)} a watch{G2892}: go your way{G5217}{(G5720)}, make it as sure{G805}{(G5663)} as{G5613} ye can{G1492}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can. (kjv)

======= Matthew 27:66 ============

Matthew 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, the guard being with them.(asv)

Matthew 27:66 Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.(VN)

Matthieu 27:66 Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.(F)

Matthew 27:66 So{G1161} they went{G4198}{(G5679)}, and made{G805} the sepulchre{G5028} sure{G805}{(G5662)}, sealing{G4972}{(G5660)} the stone{G3037}, and setting{G3326} a watch{G2892}. (kjv-strongs#)

Mat 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.(kjv)

======= Matthew 28:1 ============

Matthew 28:1 Now late on the sabbath day, as it began to dawn toward the first [day] of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.(asv)

Matthew 28:1 sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.(VN)

Matthieu 28:1 ¶ Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.(F)

Matthew 28:1 In the end{G1161}{G3796} of the sabbath{G4521}, as it began to dawn{G2020}{(G5723)} toward{G1519} the first{G3391} day of the week{G4521}, came{G2064}{(G5627)} Mary{G3137} Magdalene{G3094} and{G2532} the other{G243} Mary{G3137} to see{G2334}{(G5658)} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 28:2 ============

Matthew 28:2 And behold, there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled away the stone, and sat upon it.(asv)

Matthew 28:2 Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên.(VN)

Matthieu 28:2 Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus.(F)

Matthew 28:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} earthquake{G4578}: for{G1063} the angel{G32} of the Lord{G2962} descended{G2597}{(G5631)} from{G1537} heaven{G3772}, and came{G4334}{(G5631)} and rolled back{G617}{(G5656)} the stone{G3037} from{G575} the door{G2374}, and{G2532} sat{G2521}{(G5711)} upon{G1883} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. (kjv)

======= Matthew 28:3 ============

Matthew 28:3 His appearance was as lightning, and his raiment white as snow:(asv)

Matthew 28:3 Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết.(VN)

Matthieu 28:3 Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige.(F)

Matthew 28:3 {G1161} His{G846} countenance{G2397} was{G2258}{(G5713)} like{G5613} lightning{G796}, and{G2532} his{G846} raiment{G1742} white{G3022} as{G5616} snow{G5510}: (kjv-strongs#)

Mat 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow: (kjv)

======= Matthew 28:4 ============

Matthew 28:4 and for fear of him the watchers did quake, and became as dead men.(asv)

Matthew 28:4 Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết.(VN)

Matthieu 28:4 Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts.(F)

Matthew 28:4 And{G1161} for{G575} fear{G5401} of him{G846} the keepers{G5083}{(G5723)} did shake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} became{G1096}{(G5633)} as{G5616} dead{G3498} men. (kjv-strongs#)

Mat 28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. (kjv)

======= Matthew 28:5 ============

Matthew 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye; for I know that ye seek Jesus, who hath been crucified.(asv)

Matthew 28:5 Song thiên sứ nói cùng các ngươi đờn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Ðức Chúa Jêsus, là Ðấng bị đóng đinh trên thập tự giá.(VN)

Matthieu 28:5 Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié.(F)

Matthew 28:5 And{G1161} the angel{G32} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto the women{G1135}, Fear{G5399}{(G5737)} not{G3361} ye{G5210}: for{G1063} I know{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye seek{G2212}{(G5719)} Jesus{G2424}, which{G3588} was crucified{G4717}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified. (kjv)

======= Matthew 28:6 ============

Matthew 28:6 He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Lord lay.(asv)

Matthew 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;(VN)

Matthieu 28:6 Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché,(F)

Matthew 28:6 He is{G2076}{(G5748)} not{G3756} here{G5602}: for{G1063} he is risen{G1453}{(G5681)}, as{G2531} he said{G2036}{(G5627)}. Come{G1205}{(G5773)}, see{G1492}{(G5628)} the place{G5117} where{G3699} the Lord{G2962} lay{G2749}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. (kjv)

======= Matthew 28:7 ============

Matthew 28:7 And go quickly, and tell his disciples, He is risen from the dead; and lo, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.(asv)

Matthew 28:7 và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ðây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi.(VN)

Matthieu 28:7 et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.(F)

Matthew 28:7 And{G2532} go{G4198}{(G5679)} quickly{G5035}, and tell{G2036}{(G5628)} his{G846} disciples{G3101} that{G3754} he is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, he goeth before{G4254}{(G5719)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}; there{G1563} shall ye see{G3700}{(G5695)} him{G846}: lo{G2400}{(G5628)}, I have told{G2036}{(G5627)} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you. (kjv)

======= Matthew 28:8 ============

Matthew 28:8 And they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word.(asv)

Matthew 28:8 Hai người đờn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.(VN)

Matthieu 28:8 Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples.(F)

Matthew 28:8 And{G2532} they departed{G1831}{(G5631)} quickly{G5035} from{G575} the sepulchre{G3419} with{G3326} fear{G5401} and{G2532} great{G3173} joy{G5479}; and did run{G5143}{(G5627)} to bring{G518} his{G846} disciples{G3101} word{G518}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word. (kjv)

======= Matthew 28:9 ============

Matthew 28:9 And behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and took hold of his feet, and worshipped him.(asv)

Matthew 28:9 Nầy, Ðức Chúa Jêsus gặp hai người đờn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chơn Ngài, và thờ lạy Ngài.(VN)

Matthieu 28:9 Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui.(F)

Matthew 28:9 And{G1161} as{G5613} they went{G4198}{(G5711)} to tell{G518}{(G5658)} his{G846} disciples{G3101},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, Jesus{G2424} met{G528}{(G5656)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All hail{G5463}{(G5720)}. And{G1161} they came{G4334}{(G5631)} and held{G2902}{(G5656)} him{G846} by the feet{G4228}, and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him. (kjv)

======= Matthew 28:10 ============

Matthew 28:10 Then saith Jesus unto them, Fear not: go tell my brethren that they depart into Galilee, and there shall they see me.(asv)

Matthew 28:10 Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ðừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.(VN)

Matthieu 28:10 Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront.(F)

Matthew 28:10 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}: go{G565}{(G5632)} tell{G518}{(G5657)} my{G3450} brethren{G80} that{G2443} they go{G5217}{(G5720)} into{G1519} Galilee{G1056}, and there{G2546} shall they see{G3700}{(G5695)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. (kjv)

======= Matthew 28:11 ============

Matthew 28:11 Now while they were going, behold, some of the guard came into the city, and told unto the chief priests all the things that were come to pass.(asv)

Matthew 28:11 Trong khi hai người đờn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến.(VN)

Matthieu 28:11 ¶ Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé.(F)

Matthew 28:11 Now{G1161} when they{G846} were going{G4198}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, some{G5100} of the watch{G2892} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and shewed{G518}{(G5656)} unto the chief priests{G749} all the things{G537} that were done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. (kjv)

======= Matthew 28:12 ============

Matthew 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave much money unto the soldiers,(asv)

Matthew 28:12 Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc,(VN)

Matthieu 28:12 Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent,(F)

Matthew 28:12 And{G2532} when they were assembled{G4863}{(G5685)} with{G3326} the elders{G4245}, and{G5037} had taken{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, they gave{G1325}{(G5656)} large{G2425} money{G694} unto the soldiers{G4757}, (kjv-strongs#)

Mat 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, (kjv)

======= Matthew 28:13 ============

Matthew 28:13 saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.(asv)

Matthew 28:13 mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi.(VN)

Matthieu 28:13 en disant: Dites: Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions.(F)

Matthew 28:13 Saying{G3004}{(G5723)}, Say ye{G2036}{(G5628)},{G3754} His{G846} disciples{G3101} came{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and stole{G2813}{(G5656)} him{G846} away while we{G2257} slept{G2837}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept. (kjv)

======= Matthew 28:14 ============

Matthew 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and rid you of care.(asv)

Matthew 28:14 Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ.(VN)

Matthieu 28:14 Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine.(F)

Matthew 28:14 And{G2532} if{G1437} this{G5124} come{G191} to{G1909} the governor's{G2232} ears{G191}{(G5686)}, we{G2249} will persuade{G3982}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} secure{G275}{G4160}{(G5692)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you. (kjv)

======= Matthew 28:15 ============

Matthew 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying was spread abroad among the Jews, [and continueth] until this day.(asv)

Matthew 28:15 Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.(VN)

Matthieu 28:15 Les soldats prirent l'argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour.(F)

Matthew 28:15 So{G1161} they took{G2983}{(G5631)} the money{G694}, and did{G4160}{(G5656)} as{G5613} they were taught{G1321}{(G5681)}: and{G2532} this{G3778} saying{G3056} is commonly reported{G1310}{(G5681)} among{G3844} the Jews{G2453} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day. (kjv)

======= Matthew 28:16 ============

Matthew 28:16 But the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.(asv)

Matthew 28:16 Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Ðức Chúa Jêsus đã chỉ cho.(VN)

Matthieu 28:16 ¶ Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée.(F)

Matthew 28:16 Then{G1161} the eleven{G1733} disciples{G3101} went away{G4198}{(G5675)} into{G1519} Galilee{G1056}, into{G1519} a mountain{G3735} where{G3757} Jesus{G2424} had appointed{G5021}{(G5668)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. (kjv)

======= Matthew 28:17 ============

Matthew 28:17 And when they saw him, they worshipped [him] ; but some doubted.(asv)

Matthew 28:17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.(VN)

Matthieu 28:17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes.(F)

Matthew 28:17 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: but{G1161} some doubted{G1365}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted. (kjv)

======= Matthew 28:18 ============

Matthew 28:18 And Jesus came to them and spake unto them, saying, All authority hath been given unto me in heaven and on earth.(asv)

Matthew 28:18 Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.(VN)

Matthieu 28:18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.(F)

Matthew 28:18 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All{G3956} power{G1849} is given{G1325}{(G5681)} unto me{G3427} in{G1722} heaven{G3772} and{G2532} in{G1909} earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (kjv)

======= Matthew 28:19 ============

Matthew 28:19 Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit:(asv)

Matthew 28:19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,(VN)

Matthieu 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,(F)

Matthew 28:19 Go ye{G4198}{(G5679)} therefore{G3767}, and teach{G3100}{(G5657)} all{G3956} nations{G1484}, baptizing{G907}{(G5723)} them{G846} in{G1519} the name{G3686} of the Father{G3962}, and{G2532} of the Son{G5207}, and{G2532} of the Holy{G40} Ghost{G4151}: (kjv-strongs#)

Mat 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (kjv)

======= Matthew 28:20 ============

Matthew 28:20 teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.(asv)

Matthew 28:20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.(VN)

Matthieu 28:20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.(F)

Matthew 28:20 Teaching{G1321}{(G5723)} them{G846} to observe{G5083}{(G5721)} all things{G3956} whatsoever{G3745} I have commanded{G1781}{(G5662)} you{G5213}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} with{G3326} you{G5216} alway{G3956}{G2250}, even unto{G2193} the end{G4930} of the world{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.(kjv)

======= Mark 1:1 ============

Mark 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.(asv)

Mark 1:1 Ðầu Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ, là Con Ðức Chúa Trời.(VN)

Marc 1:1 ¶ Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.(F)

Mark 1:1 The beginning{G746} of the gospel{G2098} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}; (kjv-strongs#)

Mar 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God; (kjv)

======= Mark 1:2 ============

Mark 1:2 Even as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way.(asv)

Mark 1:2 Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi.(VN)

Marc 1:2 Selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète: Voici, j'envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin;(F)

Mark 1:2 As{G5613} it is written{G1125}{(G5769)} in{G1722} the prophets{G4396}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mar 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Mark 1:3 ============

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;(asv)

Mark 1:3 Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài;(VN)

Marc 1:3 C'est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers.(F)

Mark 1:3 The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mar 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Mark 1:4 ============

Mark 1:4 John came, who baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance unto remission of sins.(asv)

Mark 1:4 Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội.(VN)

Marc 1:4 Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés.(F)

Mark 1:4 John{G2491} did{G1096}{(G5633)} baptize{G907}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, and{G2532} preach{G2784}{(G5723)} the baptism{G908} of repentance{G3341} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. (kjv)

======= Mark 1:5 ============

Mark 1:5 And there went out unto him all the country of Judaea, and all they of Jerusalem; And they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Mark 1:5 Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.(VN)

Marc 1:5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.(F)

Mark 1:5 And{G2532} there went out{G1607}{(G5711)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} the land{G5561} of Judaea{G2449}, and{G2532} they of Jerusalem{G2415}, and{G2532} were{G907} all{G3956} baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} the river{G4215} of Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Mark 1:6 ============

Mark 1:6 And John was clothed with camel's hair, and [had] a leathern girdle about his loins, and did eat locusts and wild honey.(asv)

Mark 1:6 Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng.(VN)

Marc 1:6 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.(F)

Mark 1:6 And{G1161} John{G2491} was{G2258}{(G5713)} clothed{G1746}{(G5765)} with camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} with a girdle{G2223} of a skin{G1193} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G2532} he did eat{G2068}{(G5723)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}; (kjv-strongs#)

Mar 1:6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey; (kjv)

======= Mark 1:7 ============

Mark 1:7 And he preached, saying, There cometh after me he that is mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.(asv)

Mark 1:7 Người giảng dạy rằng: Có Ðấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài.(VN)

Marc 1:7 Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers.(F)

Mark 1:7 And{G2532} preached{G2784}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, There cometh{G2064}{(G5736)} one mightier than{G2478} I{G3450} after{G3694} me{G3450}, the latchet{G2438} of whose{G3739} shoes{G846}{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to stoop down{G2955}{(G5660)} and unloose{G3089}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. (kjv)

======= Mark 1:8 ============

Mark 1:8 I baptized you in water; But he shall baptize you in the Holy Spirit.(asv)

Mark 1:8 Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh-Linh.(VN)

Marc 1:8 Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.(F)

Mark 1:8 I{G1473} indeed{G3303} have baptized{G907}{(G5656)} you{G5209} with{G1722} water{G5204}: but{G1161} he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost. (kjv)

======= Mark 1:9 ============

Mark 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in the Jordan.(asv)

Mark 1:9 Vả, trong những ngày đó, Ðức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.(VN)

Marc 1:9 ¶ En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.(F)

Mark 1:9 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}, that Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} from{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}, and{G2532} was baptized{G907}{(G5681)} of{G5259} John{G2491} in{G1519} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mar 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. (kjv)

======= Mark 1:10 ============

Mark 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:(asv)

Mark 1:10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.(VN)

Marc 1:10 Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.(F)

Mark 1:10 And{G2532} straightway{G2112} coming up{G305}{(G5723)} out of{G575} the water{G5204}, he saw{G1492}{(G5627)} the heavens{G3772} opened{G4977}{(G5746)}, and{G2532} the Spirit{G4151} like{G5616} a dove{G4058} descending{G2597}{(G5723)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mar 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him: (kjv)

======= Mark 1:11 ============

Mark 1:11 And a voice came out of the heavens, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased.(asv)

Mark 1:11 Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.(VN)

Marc 1:11 Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.(F)

Mark 1:11 And{G2532} there came{G1096}{(G5633)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. (kjv)

======= Mark 1:12 ============

Mark 1:12 And straightway the Spirit driveth him forth into the wilderness.(asv)

Mark 1:12 Tức thì Ðức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng(VN)

Marc 1:12 Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert,(F)

Mark 1:12 And{G2532} immediately{G2117} the Spirit{G4151} driveth{G1544}{(G5719)} him{G846} into{G1519} the wilderness{G2048}. (kjv-strongs#)

Mar 1:12 And immediately the spirit driveth him into the wilderness. (kjv)

======= Mark 1:13 ============

Mark 1:13 And he was in the wilderness forty days tempted of Satan; And he was with the wild beasts; And the angels ministered unto him.(asv)

Mark 1:13 Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ đến hầu việc Ngài.(VN)

Marc 1:13 où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.(F)

Mark 1:13 And{G2532} he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} in{G1722} the wilderness{G2048} forty{G5062} days{G2250}, tempted{G3985}{(G5746)} of{G5259} Satan{G4567}; and{G2532} was{G2258}{(G5713)} with{G3326} the wild beasts{G2342}; and{G2532} the angels{G32} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him. (kjv)

======= Mark 1:14 ============

Mark 1:14 Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,(asv)

Mark 1:14 Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời,(VN)

Marc 1:14 ¶ Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Evangile de Dieu.(F)

Mark 1:14 Now{G1161} after{G3326} that John{G2491} was put in prison{G3860}{(G5683)}, Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} Galilee{G1056}, preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932} of God{G2316}, (kjv-strongs#)

Mar 1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, (kjv)

======= Mark 1:15 ============

Mark 1:15 and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe in the gospel.(asv)

Mark 1:15 mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.(VN)

Marc 1:15 Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.(F)

Mark 1:15 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The time{G2540} is fulfilled{G4137}{(G5769)}, and{G2532} the kingdom{G932} of God{G2316} is at hand{G1448}{(G5758)}: repent ye{G3340}{(G5720)}, and{G2532} believe{G4100}{(G5720)}{G1722} the gospel{G2098}. (kjv-strongs#)

Mar 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. (kjv)

======= Mark 1:16 ============

Mark 1:16 And passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishers.(asv)

Mark 1:16 Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đương thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài.(VN)

Marc 1:16 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.(F)

Mark 1:16 Now{G1161} as he walked{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, he saw{G1492}{(G5627)} Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80} casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1722} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mar 1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Mark 1:17 ============

Mark 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.(asv)

Mark 1:17 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.(VN)

Marc 1:17 Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.(F)

Mark 1:17 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come ye{G1205}{(G5773)} after{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} to become{G1096}{(G5635)} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. (kjv)

======= Mark 1:18 ============

Mark 1:18 And straightway they left the nets, and followed him.(asv)

Mark 1:18 Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài.(VN)

Marc 1:18 Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent.(F)

Mark 1:18 And{G2532} straightway{G2112} they forsook{G863}{(G5631)} their{G846} nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him. (kjv)

======= Mark 1:19 ============

Mark 1:19 And going on a little further, he saw James the [son] of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending the nets.(asv)

Mark 1:19 Ði một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền.(VN)

Marc 1:19 Etant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets.(F)

Mark 1:19 And{G2532} when he had gone{G4260} a little{G3641} further{G4260}{(G5631)} thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, who{G846} also{G2532} were in{G1722} the ship{G4143} mending{G2675}{(G5723)} their nets{G1350}. (kjv-strongs#)

Mar 1:19 And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. (kjv)

======= Mark 1:20 ============

Mark 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.(asv)

Mark 1:20 Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cho mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.(VN)

Marc 1:20 Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.(F)

Mark 1:20 And{G2532} straightway{G2112} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} they left{G863}{(G5631)} their{G846} father{G3962} Zebedee{G2199} in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} the hired servants{G3411}, and went{G565}{(G5627)} after{G3694} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him. (kjv)

======= Mark 1:21 ============

Mark 1:21 And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.(asv)

Mark 1:21 Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Ðức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó.(VN)

Marc 1:21 Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna.(F)

Mark 1:21 And{G2532} they went{G1531}{(G5736)} into{G1519} Capernaum{G2584}; and{G2532} straightway{G2112} on the sabbath day{G4521} he entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} the synagogue{G4864}, and taught{G1321}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught. (kjv)

======= Mark 1:22 ============

Mark 1:22 And they were astonished at his teaching: For he taught them as having authority, and not as the scribes.(asv)

Mark 1:22 Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.(VN)

Marc 1:22 Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes.(F)

Mark 1:22 And{G2532} they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: for{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one that had{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mar 1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. (kjv)

======= Mark 1:23 ============

Mark 1:23 And straightway there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,(asv)

Mark 1:23 Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám,(VN)

Marc 1:23 ¶ Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria:(F)

Mark 1:23 And{G2532} there was{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}; and{G2532} he cried out{G349}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mar 1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out, (kjv)

======= Mark 1:24 ============

Mark 1:24 saying, What have we to do with thee, Jesus thou Nazarene? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.(asv)

Mark 1:24 kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.(VN)

Marc 1:24 Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu.(F)

Mark 1:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Let us alone{G1436}; what{G5101} have we{G2254} to do{G2532} with thee{G4671}, thou Jesus{G2424} of Nazareth{G3479}? art thou come{G2064}{(G5627)} to destroy{G622}{(G5658)} us{G2248}? I know{G1492}{(G5758)} thee{G4571} who{G5101} thou art{G1488}{(G5748)}, the Holy One{G40} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. (kjv)

======= Mark 1:25 ============

Mark 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.(asv)

Mark 1:25 Nhưng Ðức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người.(VN)

Marc 1:25 Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme.(F)

Mark 1:25 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hold thy peace{G5392}{(G5682)}, and{G2532} come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. (kjv)

======= Mark 1:26 ============

Mark 1:26 And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.(asv)

Mark 1:26 Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người.(VN)

Marc 1:26 Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri.(F)

Mark 1:26 And{G2532} when the unclean{G169} spirit{G4151} had torn{G4682}{(G5660)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, he came{G1831}{(G5627)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. (kjv)

======= Mark 1:27 ============

Mark 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What is this? a new teaching! with authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.(asv)

Mark 1:27 Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nói cũng phải vâng lời!(VN)

Marc 1:27 Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent!(F)

Mark 1:27 And{G2532} they were{G2284} all{G3956} amazed{G2284}{(G5681)}, insomuch that{G5620} they questioned{G4802}{(G5721)} among{G4314} themselves{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What thing{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? what{G5101} new{G2537} doctrine{G1322} is this{G5124}? for{G3754} with{G2596} authority{G1849} commandeth{G2004}{(G5719)} he even{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151}, and{G2532} they do obey{G5219}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. (kjv)

======= Mark 1:28 ============

Mark 1:28 And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.(asv)

Mark 1:28 Danh tiếng Ðức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.(VN)

Marc 1:28 Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée.(F)

Mark 1:28 And{G1161} immediately{G2117} his{G846} fame{G189} spread abroad{G1831}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} the region round about{G4066} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mar 1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. (kjv)

======= Mark 1:29 ============

Mark 1:29 And straightway, when they were come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.(asv)

Mark 1:29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ và Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê.(VN)

Marc 1:29 ¶ En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André.(F)

Mark 1:29 And{G2532} forthwith{G2112}, when they were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the synagogue{G4864}, they entered{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614} of Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406}, with{G3326} James{G2385} and{G2532} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mar 1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John. (kjv)

======= Mark 1:30 ============

Mark 1:30 Now Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:(asv)

Mark 1:30 Và, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người.(VN)

Marc 1:30 La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre; et aussitôt on parla d'elle à Jésus.(F)

Mark 1:30 But{G1161} Simon's{G4613} wife's mother{G3994} lay{G2621}{(G5711)} sick of a fever{G4445}{(G5723)}, and{G2532} anon{G2112} they tell{G3004}{(G5719)} him{G846} of{G4012} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. (kjv)

======= Mark 1:31 ============

Mark 1:31 and he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.(asv)

Mark 1:31 Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.(VN)

Marc 1:31 S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit.(F)

Mark 1:31 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} and took{G2902}{(G5660)} her{G846} by the hand{G5495}, and lifted{G1453} her{G846} up{G1453}{(G5656)}; and{G2532} immediately{G2112} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}, and{G2532} she ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them. (kjv)

======= Mark 1:32 ============

Mark 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were sick, and them that were possessed with demons.(asv)

Mark 1:32 Ðến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài.(VN)

Marc 1:32 Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques.(F)

Mark 1:32 And{G1161} at{G1096}{(G5637)} even{G3798}, when{G3753} the sun{G2246} did set{G1416}{(G5627)}, they brought{G5342}{(G5707)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}, and{G2532} them that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils. (kjv)

======= Mark 1:33 ============

Mark 1:33 And all the city was gathered together at the door.(asv)

Mark 1:33 Cả thành nhóm lại trước cửa.(VN)

Marc 1:33 Et toute la ville était rassemblée devant sa porte.(F)

Mark 1:33 And{G2532} all{G3650} the city{G4172} was{G2258}{(G5713)} gathered together{G1996}{(G5772)} at{G4314} the door{G2374}. (kjv-strongs#)

Mar 1:33 And all the city was gathered together at the door. (kjv)

======= Mark 1:34 ============

Mark 1:34 And he healed many that were sick with divers diseases, and cast out many demons; and he suffered not the demons to speak, because they knew him .(asv)

Mark 1:34 Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.(VN)

Marc 1:34 Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient.(F)

Mark 1:34 And{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} many{G4183} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560} of divers{G4164} diseases{G3554}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} many{G4183} devils{G1140}; and{G2532} suffered{G863}{(G5707)} not{G3756} the devils{G1140} to speak{G2980}{(G5721)}, because{G3754} they knew{G1492}{(G5715)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him. (kjv)

======= Mark 1:35 ============

Mark 1:35 And in the morning, a great while before day, he rose up and went out, and departed into a desert place, and there prayed.(asv)

Mark 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.(VN)

Marc 1:35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.(F)

Mark 1:35 And{G2532} in the morning{G4404}, rising up{G450}{(G5631)} a great while{G3029} before day{G1773}, he went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a solitary{G2048} place{G5117}, and there{G2546} prayed{G4336}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed. (kjv)

======= Mark 1:36 ============

Mark 1:36 And Simon and they that were with him followed after him;(asv)

Mark 1:36 Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài.(VN)

Marc 1:36 Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche;(F)

Mark 1:36 And{G2532} Simon{G4613} and{G2532} they that were with{G3326} him{G846} followed after{G2614}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:36 And Simon and they that were with him followed after him. (kjv)

======= Mark 1:37 ============

Mark 1:37 and they found him, and say unto him, All are seeking thee.(asv)

Mark 1:37 Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy.(VN)

Marc 1:37 et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent.(F)

Mark 1:37 And{G2532} when they had found{G2147}{(G5631)} him{G846}, they said{G3004}{(G5719)} unto him{G846},{G3754} All{G3956} men seek{G2212}{(G5719)} for thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 1:37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. (kjv)

======= Mark 1:38 ============

Mark 1:38 And he saith unto them, Let us go elsewhere into the next towns, that I may preach there also; for to this end came I forth.(asv)

Mark 1:38 Ngài phán: Chúng ta đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.(VN)

Marc 1:38 Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi; car c'est pour cela que je suis sorti.(F)

Mark 1:38 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us go{G71}{(G5725)} into{G1519} the next{G2192}{(G5746)} towns{G2969}, that{G2443} I may preach{G2784}{(G5661)} there also{G2546}: for{G1063} therefore{G1519}{G5124} came I forth{G1831}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth. (kjv)

======= Mark 1:39 ============

Mark 1:39 And he went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons.(asv)

Mark 1:39 Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ.(VN)

Marc 1:39 Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons.(F)

Mark 1:39 And{G2532} he preached{G2784}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864} throughout{G1519} all{G3650} Galilee{G1056}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5723)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. (kjv)

======= Mark 1:40 ============

Mark 1:40 And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Mark 1:40 Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.(VN)

Marc 1:40 ¶ Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur.(F)

Mark 1:40 And{G2532} there came{G2064}{(G5736)} a leper{G3015} to{G4314} him{G846}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846},{G3754} If{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Mark 1:41 ============

Mark 1:41 And being moved with compassion, he stretched forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.(asv)

Mark 1:41 Ðức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.(VN)

Marc 1:41 Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur.(F)

Mark 1:41 And{G1161} Jesus{G2424}, moved with compassion{G4697}{(G5679)}, put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean. (kjv)

======= Mark 1:42 ============

Mark 1:42 And straightway the leprosy departed from him, and he was made clean.(asv)

Mark 1:42 Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.(VN)

Marc 1:42 Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié.(F)

Mark 1:42 And{G2532} as soon as he{G846} had spoken{G2036}{(G5631)}, immediately{G2112} the leprosy{G3014} departed{G565}{(G5627)} from{G575} him{G846}, and{G2532} he was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. (kjv)

======= Mark 1:43 ============

Mark 1:43 And he strictly charged him, and straightway sent him out,(asv)

Mark 1:43 tức thì Ðức Chúa Jêsus cho người ấy ra, lấy giọng nghiêm phán rằng:(VN)

Marc 1:43 Jésus le renvoya sur-le-champ, avec de sévères recommandations,(F)

Mark 1:43 And{G2532} he straitly charged{G1690}{(G5666)} him{G846}, and forthwith{G2112} sent{G1544} him{G846} away{G1544}{(G5627)}; (kjv-strongs#)

Mar 1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away; (kjv)

======= Mark 1:44 ============

Mark 1:44 and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go show thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Mark 1:44 Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì người được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ.(VN)

Marc 1:44 et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.(F)

Mark 1:44 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou say{G2036}{(G5632)} nothing{G3367} to any man{G3367}: but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} for{G4012} thy{G4675} cleansing{G2512} those things{G3739} which Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Mark 1:45 ============

Mark 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to spread abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into a city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(asv)

Mark 1:45 Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Jêsus không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài.(VN)

Marc 1:45 Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.(F)

Mark 1:45 But{G1161} he went out{G1831}{(G5631)}, and began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} it much{G4183}, and{G2532} to blaze abroad{G1310}{(G5721)} the matter{G3056}, insomuch that{G5620} Jesus{G846} could{G1410}{(G5738)} no more{G3371} openly{G5320} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the city{G4172}, but{G235} was{G2258}{(G5713)} without{G1854} in{G1722} desert{G2048} places{G5117}: and{G2532} they came{G2064}{(G5711)} to{G4314} him{G846} from every quarter{G3836}. (kjv-strongs#)

Mar 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(kjv)

======= Mark 2:1 ============

Mark 2:1 And when he entered again into Capernaum after some days, it was noised that he was in the house.(asv)

Mark 2:1 Khỏi một vài ngày, Ðức Chúa Jêsus trở lại thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà.(VN)

Marc 2:1 ¶ Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison,(F)

Mark 2:1 And{G2532} again{G3825} he entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} Capernaum{G2584} after{G1223} some days{G2250}; and{G2532} it was noised{G191}{(G5681)} that{G3754} he was{G2076}{(G5748)} in{G1519} the house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house. (kjv)

======= Mark 2:2 ============

Mark 2:2 And many were gathered together, so that there was no longer room [for them], no, not even about the door: and he spake the word unto them.(asv)

Mark 2:2 Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe.(VN)

Marc 2:2 et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole.(F)

Mark 2:2 And{G2532} straightway{G2112} many{G4183} were gathered together{G4863}{(G5681)}, insomuch that{G5620} there was{G5562} no{G3371} room to receive{G5562}{(G5721)} them, no, not so much{G3366} as about{G4314} the door{G2374}: and{G2532} he preached{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them. (kjv)

======= Mark 2:3 ============

Mark 2:3 And they come, bringing unto him a man sick of the palsy, borne of four.(asv)

Mark 2:3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng.(VN)

Marc 2:3 Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes.(F)

Mark 2:3 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} unto{G4314} him{G846}, bringing{G5342}{(G5723)} one sick of the palsy{G3885}, which was borne{G142}{(G5746)} of{G5259} four{G5064}. (kjv-strongs#)

Mar 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four. (kjv)

======= Mark 2:4 ============

Mark 2:4 And when they could not come nigh unto him for the crowd, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed whereon the sick of the palsy lay.(asv)

Mark 2:4 Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại xuống.(VN)

Marc 2:4 Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.(F)

Mark 2:4 And{G2532} when they could{G1410}{(G5740)} not{G3361} come nigh{G4331}{(G5658)} unto him{G846} for{G1223} the press{G3793}, they uncovered{G648}{(G5656)} the roof{G4721} where{G3699} he was{G2258}{(G5713)}: and{G2532} when they had broken it up{G1846}{(G5660)}, they let down{G5465}{(G5719)} the bed{G2895} wherein{G1909}{G3739} the sick of the palsy{G3885} lay{G2621}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. (kjv)

======= Mark 2:5 ============

Mark 2:5 And Jesus seeing their faith saith unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven.(asv)

Mark 2:5 Ðức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán với kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.(VN)

Marc 2:5 Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.(F)

Mark 2:5 When{G1161} Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102}, he said{G3004}{(G5719)} unto the sick of the palsy{G3885}, Son{G5043}, thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Mark 2:6 ============

Mark 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,(asv)

Mark 2:6 Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng:(VN)

Marc 2:6 Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d'eux:(F)

Mark 2:6 But{G1161} there were{G2258}{(G5713)} certain{G5100} of the scribes{G1122} sitting{G2521}{(G5740)} there{G1563}, and{G2532} reasoning{G1260}{(G5740)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}, (kjv-strongs#)

Mar 2:6 But there was certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, (kjv)

======= Mark 2:7 ============

Mark 2:7 Why doth this man thus speak? he blasphemeth: who can forgive sins but one, [even] God?(asv)

Mark 2:7 Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài mình Ðức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?(VN)

Marc 2:7 Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul?(F)

Mark 2:7 Why{G5101} doth{G2980} this{G3778} man thus{G3779} speak{G2980}{(G5719)} blasphemies{G988}? who{G5101} can{G1410}{(G5736)} forgive{G863}{(G5721)} sins{G266} but{G1508} God{G2316} only{G1520}? (kjv-strongs#)

Mar 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only? (kjv)

======= Mark 2:8 ============

Mark 2:8 And straightway Jesus, perceiving in his spirit that they so reasoned within themselves, saith unto them, Why reason ye these things in your hearts?(asv)

Mark 2:8 Ðức Chúa Jêsus trong trí đã tự hiểu họ nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy?(VN)

Marc 2:8 Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos coeurs?(F)

Mark 2:8 And{G2532} immediately{G2112} when Jesus{G2424} perceived{G1921}{(G5631)} in his{G846} spirit{G4151} that{G3754} they so{G3779} reasoned{G1260}{(G5736)} within{G1722} themselves{G1438}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} these things{G5023} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mar 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? (kjv)

======= Mark 2:9 ============

Mark 2:9 Which is easier, to say to the sick of the palsy, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?(asv)

Mark 2:9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn?(VN)

Marc 2:9 Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche?(F)

Mark 2:9 Whether{G5101} is it{G2076}{(G5748)} easier{G2123} to say{G2036}{(G5629)} to the sick of the palsy{G3885}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? (kjv)

======= Mark 2:10 ============

Mark 2:10 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (he saith to the sick of the palsy),(asv)

Mark 2:10 Vả, để cho các ngươi biết rằng Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng:(VN)

Marc 2:10 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés:(F)

Mark 2:10 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(he saith{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) (kjv-strongs#)

Mar 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) (kjv)

======= Mark 2:11 ============

Mark 2:11 I say unto thee, Arise, take up thy bed, and go unto thy house.(asv)

Mark 2:11 Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.(VN)

Marc 2:11 Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison.(F)

Mark 2:11 I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)} into{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. (kjv)

======= Mark 2:12 ============

Mark 2:12 And he arose, and straightway took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.(asv)

Mark 2:12 Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy làm lạ, ngợi khen Ðức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy.(VN)

Marc 2:12 Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil.(F)

Mark 2:12 And{G2532} immediately{G2112} he arose{G1453}{(G5681)}, took up{G142}{(G5660)} the bed{G2895}, and{G2532} went forth{G1831}{(G5627)} before{G1726} them all{G3956}; insomuch that{G5620} they were{G1839} all{G3956} amazed{G1839}{(G5733)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5721)} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} We{G1492} never{G3763} saw{G1492}{(G5627)} it on this fashion{G3779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. (kjv)

======= Mark 2:13 ============

Mark 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.(asv)

Mark 2:13 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus trở lại về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ.(VN)

Marc 2:13 ¶ Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait.(F)

Mark 2:13 And{G2532} he went forth{G1831}{(G5627)} again{G3825} by{G3844} the sea side{G2281}; and{G2532} all{G3956} the multitude{G3793} resorted{G2064}{(G5711)} unto{G4314} him{G846}, and{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them. (kjv)

======= Mark 2:14 ============

Mark 2:14 And as he passed by, he saw Levi the [son] of Alphaeus sitting at the place of toll, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him.(asv)

Mark 2:14 Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đương ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài.(VN)

Marc 2:14 En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit: Suis-moi. Lévi se leva, et le suivit.(F)

Mark 2:14 And{G2532} as he passed by{G3855}{(G5723)}, he saw{G1492}{(G5627)} Levi{G3018} the son of Alphaeus{G256} sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)} and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. (kjv)

======= Mark 2:15 ============

Mark 2:15 And it came to pass, that he was sitting at meat in his house, and many publicans and sinners sat down with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.(asv)

Mark 2:15 Ðức Chúa Jêsus đương ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều kẻ thâu thuế và người có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi.(VN)

Marc 2:15 Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples; car ils étaient nombreux, et l'avaient suivi.(F)

Mark 2:15 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that{G1722}, as Jesus{G846} sat at meat{G2621}{(G5738)} in{G1722} his{G846} house{G3614}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} sat{G4873} also{G2532} together with{G4873}{(G5711)} Jesus{G2424} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him. (kjv)

======= Mark 2:16 ============

Mark 2:16 And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and publicans, said unto his disciples, [How is it] that he eateth and drinketh with publicans and sinners?(asv)

Mark 2:16 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với người thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và người có tội sao!(VN)

Marc 2:16 Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie?(F)

Mark 2:16 And{G2532} when the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} eat{G2068}{(G5723)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}, they said{G3004}{(G5707)} unto his{G846} disciples{G3101}, How{G5101} is it that{G3754} he eateth{G2068}{(G5719)} and{G2532} drinketh{G4095}{(G5719)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mar 2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? (kjv)

======= Mark 2:17 ============

Mark 2:17 And when Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Mark 2:17 Ðức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.(VN)

Marc 2:17 Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.(F)

Mark 2:17 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, They that are whole{G2480}{(G5723)} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} need{G5532} of the physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mar 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Mark 2:18 ============

Mark 2:18 And John's disciples and the Pharisees were fasting: and they come and say unto him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?(asv)

Mark 2:18 Vả, môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Ðức Chúa Jêsus rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn?(VN)

Marc 2:18 ¶ Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point?(F)

Mark 2:18 And{G2532} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} used{G2258}{(G5713)} to fast{G3522}{(G5723)}: and{G2532} they come{G2064}{(G5736)} and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why do{G1302}{G3522} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)}, but{G1161} thy{G4674} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mar 2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Mark 2:19 ============

Mark 2:19 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.(asv)

Mark 2:19 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy.(VN)

Marc 2:19 Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner.(F)

Mark 2:19 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3361} Can{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} fast{G3522}{(G5721)}, while{G1722}{G3739} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? as long as{G3745}{G5550} they have{G2192}{(G5719)} the bridegroom{G3566} with{G3326} them{G1438}, they cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} fast{G3522}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. (kjv)

======= Mark 2:20 ============

Mark 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast in that day.(asv)

Mark 2:20 Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn.(VN)

Marc 2:20 Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là.(F)

Mark 2:20 But{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken away{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mar 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. (kjv)

======= Mark 2:21 ============

Mark 2:21 No man seweth a piece of undressed cloth on an old garment: else that which should fill it up taketh from it, the new from the old, and a worse rent is made.(asv)

Mark 2:21 Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách càng xấu thêm.(VN)

Marc 2:21 Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit; autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire.(F)

Mark 2:21 No man{G3762} also{G2532} seweth{G1976}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} on{G1909} an old{G3820} garment{G2440}: else{G1490} the new piece{G2537} that filled it up{G4138} taketh away{G142}{(G5719)} from{G846} the old{G3820}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mar 2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. (kjv)

======= Mark 2:22 ============

Mark 2:22 And no man putteth new wine into old wine-skins; else the wine will burst the skins, and the wine perisheth, and the skins: but [they put] new wine into fresh wine-skins.(asv)

Mark 2:22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn.(VN)

Marc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus; mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.(F)

Mark 2:22 And{G2532} no man{G3762} putteth{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the new{G3501} wine{G3631} doth burst{G4486}{(G5719)} the bottles{G779}, and{G2532} the wine{G3631} is spilled{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} will be marred{G622}{(G5698)}: but{G235} new{G3501} wine{G3631} must be put{G992} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles. (kjv)

======= Mark 2:23 ============

Mark 2:23 And it came to pass, that he was going on the sabbath day through the grainfields; and his disciples began, as they went, to pluck the ears.(asv)

Mark 2:23 Nhằm ngày Sa-bát, Ðức Chúa Jêsus đi qua đồng lúa mì; đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì.(VN)

Marc 2:23 Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis.(F)

Mark 2:23 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that he{G846} went{G3899}{(G5738)} through{G1223} the corn fields{G4702} on{G1722} the sabbath day{G4521}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} began{G756}{(G5662)}, as they went{G3598}{G4160}{(G5721)}, to pluck{G5089}{(G5723)} the ears of corn{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn. (kjv)

======= Mark 2:24 ============

Mark 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?(asv)

Mark 2:24 Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?(VN)

Marc 2:24 Les pharisiens lui dirent: Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat?(F)

Mark 2:24 And{G2532} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Behold{G2396}, why{G5101} do they{G4160}{(G5719)} on{G1722} the sabbath day{G4521} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful? (kjv)

======= Mark 2:25 ============

Mark 2:25 And he said unto them, Did ye never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they that were with him?(asv)

Mark 2:25 Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua Ða-vít làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao?(VN)

Marc 2:25 Jésus leur répondit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui;(F)

Mark 2:25 And{G2532} he{G846} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he had{G2192}{(G5627)} need{G5532}, and{G2532} was an hungred{G3983}{(G5656)}, he{G846}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him? (kjv)

======= Mark 2:26 ============

Mark 2:26 How he entered into the house of God when Abiathar was high priest, and ate the showbread, which it is not lawful to eat save for the priests, and gave also to them that were with him?(asv)

Mark 2:26 Thể nào trong đời A-bi-tha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đến Ðức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi?(VN)

Marc 2:26 comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui!(F)

Mark 2:26 How{G4459} he went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} of God{G2316} in the days{G1909} of Abiathar{G8} the high priest{G749}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to eat{G5315}{(G5629)} but for{G1508} the priests{G2409}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} also{G2532} to them which were{G5607}{(G5752)} with{G4862} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him? (kjv)

======= Mark 2:27 ============

Mark 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:(asv)

Mark 2:27 Ðoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.(VN)

Marc 2:27 Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat,(F)

Mark 2:27 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, The sabbath{G4521} was made{G1096}{(G5633)} for{G1223} man{G444}, and not{G3756} man{G444} for{G1223} the sabbath{G4521}: (kjv-strongs#)

Mar 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath: (kjv)

======= Mark 2:28 ============

Mark 2:28 so that the Son of man is lord even of the sabbath.(asv)

Mark 2:28 Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.(VN)

Marc 2:28 de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat.(F)

Mark 2:28 Therefore{G5620} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} also{G2532} of the sabbath{G4521}. (kjv-strongs#)

Mar 2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.(kjv)

======= Mark 3:1 ============

Mark 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there who had his hand withered.(asv)

Mark 3:1 Lần khác, Ðức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay.(VN)

Marc 3:1 ¶ Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche.(F)

Mark 3:1 And{G2532} he entered{G1525}{(G5627)} again{G3825} into{G1519} the synagogue{G4864}; and{G2532} there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} there{G1563} which had{G2192}{(G5723)} a withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}. (kjv-strongs#)

Mar 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. (kjv)

======= Mark 3:2 ============

Mark 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.(asv)

Mark 3:2 Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài.(VN)

Marc 3:2 Ils observaient Jésus, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat: c'était afin de pouvoir l'accuser.(F)

Mark 3:2 And{G2532} they watched{G3906}{(G5707)} him{G846}, whether{G1487} he would heal{G2323}{(G5692)} him{G846} on the sabbath day{G4521}; that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him. (kjv)

======= Mark 3:3 ============

Mark 3:3 And he saith unto the man that had his hand withered, Stand forth.(asv)

Mark 3:3 Ngài phán cùng người teo tay rằng: hãy dậy, đứng chính giữa đây.(VN)

Marc 3:3 Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là au milieu.(F)

Mark 3:3 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444} which had{G2192}{(G5723)} the withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}, Stand{G1453}{(G5669)} forth{G1519}{G3319}. (kjv-strongs#)

Mar 3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. (kjv)

======= Mark 3:4 ============

Mark 3:4 And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm? to save a life, or to kill? But they held their peace.(asv)

Mark 3:4 rồi Ngài hỏi họ rằng: trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng.(VN)

Marc 3:4 Puis il leur dit: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence.(F)

Mark 3:4 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Is it lawful{G1832}{(G5748)} to do good{G15}{(G5658)} on the sabbath days{G4521}, or{G2228} to do evil{G2554}{(G5658)}? to save{G4982}{(G5658)} life{G5590}, or{G2228} to kill{G615}{(G5658)}? But{G1161} they held their peace{G4623}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace. (kjv)

======= Mark 3:5 ============

Mark 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved at the hardening of their heart, he saith unto the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and his hand was restored.(asv)

Mark 3:5 Bấy giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra, thì tay được lành.(VN)

Marc 3:5 Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur coeur, il dit à l'homme: Etends ta main. Il l'étendit, et sa main fut guérie.(F)

Mark 3:5 And{G2532} when he had looked round about{G4017}{(G5671)} on them{G846} with{G3326} anger{G3709}, being grieved{G4818}{(G5740)} for{G1909} the hardness{G4457} of their{G846} hearts{G2588}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it out{G1614}{(G5656)}: and{G2532} his{G846} hand{G5495} was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199} as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mar 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other. (kjv)

======= Mark 3:6 ============

Mark 3:6 And the Pharisees went out, and straightway with the Herodians took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Mark 3:6 Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi.(VN)

Marc 3:6 Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr.(F)

Mark 3:6 And{G2532} the Pharisees{G5330} went forth{G1831}{(G5631)}, and straightway{G2112} took{G4160}{(G5707)} counsel{G4824} with{G3326} the Herodians{G2265} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Mark 3:7 ============

Mark 3:7 And Jesus with his disciples withdrew to the sea: and a great multitude from Galilee followed; and from Judaea,(asv)

Mark 3:7 Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển, có đoàn dân đông lắm từ xứ Ga-li-lê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê,(VN)

Marc 3:7 Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée; et de la Judée,(F)

Mark 3:7 But{G2532} Jesus{G2424} withdrew himself{G402}{(G5656)} with{G3326} his{G846} disciples{G3101} to{G4314} the sea{G2281}: and{G2532} a great{G4183} multitude{G4128} from{G575} Galilee{G1056} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} from{G575} Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mar 3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea, (kjv)

======= Mark 3:8 ============

Mark 3:8 and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond the Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.(asv)

Mark 3:8 thành Giê-ru-sa-lem, xứ Y-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Ty-rơ và thành Si-đôn cũng vậy, dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm, thì đều đến cùng Ngài.(VN)

Marc 3:8 et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui.(F)

Mark 3:8 And{G2532} from{G575} Jerusalem{G2414}, and{G2532} from{G575} Idumaea{G2401}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}; and{G2532} they about{G4012} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, a great{G4183} multitude{G4128}, when they had heard{G191}{(G5660)} what great things{G3745} he did{G4160}{(G5707)}, came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him. (kjv)

======= Mark 3:9 ============

Mark 3:9 And he spake to his disciples, that a little boat should wait on him because of the crowd, lest they should throng him:(asv)

Mark 3:9 Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá.(VN)

Marc 3:9 Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule.(F)

Mark 3:9 And{G2532} he spake{G2036}{(G5627)} to his{G846} disciples{G3101}, that{G2443} a small ship{G4142} should wait on{G4342}{(G5725)} him{G846} because{G1223} of the multitude{G3793}, lest{G3363} they should throng{G2346}{(G5725)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. (kjv)

======= Mark 3:10 ============

Mark 3:10 for he had healed many; insomuch that as many as had plagues pressed upon him that they might touch him.(asv)

Mark 3:10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bịnh, nên nỗi ai nấy có bịnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài.(VN)

Marc 3:10 Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher.(F)

Mark 3:10 For{G1063} he had healed{G2323}{(G5656)} many{G4183}; insomuch that{G5620} they pressed upon{G1968}{(G5721)} him{G846} for to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}, as many as{G3745} had{G2192}{(G5707)} plagues{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues. (kjv)

======= Mark 3:11 ============

Mark 3:11 And the unclean spirits, whensoever they beheld him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.(asv)

Mark 3:11 Khi tà ma thấy Ngài, bèn sấp mình xuống nơi chơn Ngài mà kêu lên rằng: Thầy là Con Ðức Chúa Trời!(VN)

Marc 3:11 Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu.(F)

Mark 3:11 And{G2532} unclean{G169} spirits{G4151}, when{G3752} they saw{G2334}{(G5707)} him{G846}, fell down before{G4363}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God. (kjv)

======= Mark 3:12 ============

Mark 3:12 And he charged them much that they should not make him known.(asv)

Mark 3:12 Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình.(VN)

Marc 3:12 Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître.(F)

Mark 3:12 And{G2532} he straitly{G4183} charged{G2008}{(G5707)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 3:12 And he straitly charged them that they should not make him known. (kjv)

======= Mark 3:13 ============

Mark 3:13 And he goeth up into the mountain, and calleth unto him whom he himself would; and they went unto him.(asv)

Mark 3:13 Kế đó, Ðức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài.(VN)

Marc 3:13 ¶ Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui.(F)

Mark 3:13 And{G2532} he goeth up{G305}{(G5719)} into{G1519} a mountain{G3735}, and{G2532} calleth{G4341}{(G5736)} unto him whom{G3739} he{G846} would{G2309}{(G5707)}: and{G2532} they came{G565}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him. (kjv)

======= Mark 3:14 ============

Mark 3:14 And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,(asv)

Mark 3:14 Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo,(VN)

Marc 3:14 Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher(F)

Mark 3:14 And{G2532} he ordained{G4160}{(G5656)} twelve{G1427}, that{G2443} they should be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}, and{G2532} that{G2443} he might send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5725)} to preach{G2784}{(G5721)}, (kjv-strongs#)

Mar 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach, (kjv)

======= Mark 3:15 ============

Mark 3:15 and to have authority to cast out demons:(asv)

Mark 3:15 lại ban cho quyền phép đuổi quỉ.(VN)

Marc 3:15 avec le pouvoir de chasser les démons.(F)

Mark 3:15 And{G2532} to have{G2192}{(G5721)} power{G1849} to heal{G2323}{(G5721)} sicknesses{G3554}, and{G2532} to cast out{G1544}{(G5721)} devils{G1140}: (kjv-strongs#)

Mar 3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils: (kjv)

======= Mark 3:16 ============

Mark 3:16 and Simon he surnamed Peter;(asv)

Mark 3:16 Nầy là mười hai sứ đồ Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi -e-rơ;(VN)

Marc 3:16 Voici les douze qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre;(F)

Mark 3:16 And{G2532} Simon{G4613} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} Peter{G4074}; (kjv-strongs#)

Mar 3:16 And Simon he surnamed Peter; (kjv)

======= Mark 3:17 ============

Mark 3:17 and James the [son] of Zebedee, and John the brother of James; and them he surnamed Boanerges, which is, Sons of thunder:(asv)

Mark 3:17 Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét;(VN)

Marc 3:17 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre;(F)

Mark 3:17 And{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}; and{G2532} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} them{G846} Boanerges{G993}, which is{G3603}, The sons{G5207} of thunder{G1027}: (kjv-strongs#)

Mar 3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder: (kjv)

======= Mark 3:18 ============

Mark 3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Cananaean,(asv)

Mark 3:18 Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi -ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn là người Ca-na-an,(VN)

Marc 3:18 André; Philippe; Barthélemy; Matthieu; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Thaddée; Simon le Cananite;(F)

Mark 3:18 And{G2532} Andrew{G406}, and{G2532} Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}, and{G2532} Matthew{G3156}, and{G2532} Thomas{G2381}, a