Read through the Bible in One Year following the Mikrah

Study the Bible one chapter at a time

Day - 200 - Isaiah 15-19
Isa 15:1 The burden of Moab. Because in the night Ar of Moab is laid waste, and brought to silence; because in the night Kir of Moab is laid waste, and brought to silence; Isa 15:11 The oracle concerning Moab. Surely in a night Ar of Moab is devastated and ruined; Surely in a night Kir of Moab is devastated and ruined. Isa|15|1|τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος νυκτὸς ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος
Isa 15:2 He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off. Isa 15:2 They have gone up to the temple and to Dibon, even to the high places to weep. Moab wails over Nebo and Medeba; Everyone's head is bald and every beard is cut off. Isa|15|2|λυπεῖσθε ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηβων οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν ἐπὶ Ναβαυ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς φαλάκρωμα πάντες βραχίονες κατατετμημένοι
Isa 15:3 In their streets they shall gird themselves with sackcloth: on the tops of their houses, and in their streets, every one shall howl, weeping abundantly. Isa 15:3 In their streets they have girded themselves with sackcloth; On their housetops and in their squares Everyone is wailing, dissolved in tears. Isa|15|3|ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ
Isa 15:4 And Heshbon shall cry, and Elealeh: their voice shall be heard even unto Jahaz: therefore the armed soldiers of Moab shall cry out; his life shall be grievous unto him. Isa 15:4 Heshbon and Elealeh also cry out, Their voice is heard all the way to Jahaz; Therefore the armed men of Moab cry aloud; His soul trembles within him. Isa|15|4|ὅτι κέκραγεν Εσεβων καὶ Ελεαλη ἕως Ιασσα ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν διὰ τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἡ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται
Isa 15:5 My heart shall cry out for Moab; his fugitives shall flee unto Zoar, an heifer of three years old: for by the mounting up of Luhith with weeping shall they go it up; for in the way of Horonaim they shall raise up a cry of destruction. Isa 15:5 My heart cries out for Moab; His fugitives are as far as Zoar and Eglath-shelishiyah, For they go up the ascent of Luhith weeping; Surely on the road to Horonaim they raise a cry of distress over their ruin. Isa|15|5|ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγωρ δάμαλις γάρ ἐστιν τριετής ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως τῆς Λουιθ πρὸς σὲ κλαίοντες ἀναβήσονται τῇ ὁδῷ Αρωνιιμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός
Isa 15:6 For the waters of Nimrim shall be desolate: for the hay is withered away, the grass faileth, there is no green thing. Isa 15:6 For the waters of Nimrim are desolate. Surely the grass is withered, the tender grass died out, There is no green thing. Isa|15|6|τὸ ὕδωρ τῆς Νεμριμ ἔρημον ἔσται καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται
Isa 15:7 Therefore the abundance they have gotten, and that which they have laid up, shall they carry away to the brook of the willows. Isa 15:7 Therefore the abundance which they have acquired and stored up They carry off over the brook of Arabim. Isa|15|7|μὴ καὶ οὕτως μέλλει σωθῆναι ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα Ἄραβας καὶ λήμψονται αὐτήν
Isa 15:8 For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof unto Eglaim, and the howling thereof unto Beerelim. Isa 15:8 For the cry of distress has gone around the territory of Moab, Its wail goes as far as Eglaim and its wailing even to Beer-elim. Isa|15|8|συνῆψεν γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς Αγαλλιμ καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αιλιμ
Isa 15:9 For the waters of Dimon shall be full of blood: for I will bring more upon Dimon, lions upon him that escapeth of Moab, and upon the remnant of the land. Isa 15:9 For the waters of Dimon are full of blood; Surely I will bring added woes upon Dimon, A lion upon the fugitives of Moab and upon the remnant of the land. Isa|15|9|τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμων πλησθήσεται αἵματος ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμων Ἄραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωαβ καὶ Αριηλ καὶ τὸ κατάλοιπον Αδαμα
Isa 16:1 Send ye the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion. Isa 16:1 Send the tribute lamb to the ruler of the land, From Sela by way of the wilderness to the mountain of the daughter of Zion. Isa|16|1|ἀποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ ὄρος Σιων
Isa 16:2 For it shall be, that, as a wandering bird cast out of the nest, so the daughters of Moab shall be at the fords of Arnon. Isa 16:2 Then, like fleeing birds or scattered nestlings, The daughters of Moab will be at the fords of the Arnon. Isa|16|2|ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀφῃρημένος θύγατερ Μωαβ ἔπειτα δέ Αρνων
Isa 16:3 Take counsel, execute judgment; make thy shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; bewray not him that wandereth. Isa 16:3 "Give us advice, make a decision; Cast your shadow like night at high noon; Hide the outcasts, do not betray the fugitive. Isa|16|3|πλείονα βουλεύου ποιεῖτε σκέπην πένθους αὐτῇ διὰ παντός ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ φεύγουσιν ἐξέστησαν μὴ ἀπαχθῇς
Isa 16:4 Let mine outcasts dwell with thee, Moab; be thou a covert to them from the face of the spoiler: for the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth, the oppressors are consumed out of the land. Isa 16:4 "Let the outcasts of Moab stay with you; Be a hiding place to them from the destroyer." For the extortioner has come to an end, destruction has ceased, Oppressors have completely disappeared from the land. Isa|16|4|παροικήσουσίν σοι οἱ φυγάδες Μωαβ ἔσονται σκέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώκοντος ὅτι ἤρθη ἡ συμμαχία σου καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατῶν ἐπὶ τῆς γῆς
Isa 16:5 And in mercy shall the throne be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hasting righteousness. Isa 16:5 A throne will even be established in lovingkindness, And a judge will sit on it in faithfulness in the tent of David; Moreover, he will seek justice And be prompt in righteousness. Isa|16|5|καὶ διορθωθήσεται μετ᾽ ἐλέους θρόνος καὶ καθίεται ἐπ᾽ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην
Isa 16:6 We have heard of the pride of Moab; he is very proud: even of his haughtiness, and his pride, and his wrath: but his lies shall not be so. Isa 16:6 We have heard of the pride of Moab, an excessive pride; Even of his arrogance, pride, and fury; His idle boasts are false. Isa|16|6|ἠκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωαβ ὑβριστὴς σφόδρα τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῆρας οὐχ οὕτως ἡ μαντεία σου
Isa 16:7 Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl: for the foundations of Kirhareseth shall ye mourn; surely they are stricken. Isa 16:7 Therefore Moab will wail; everyone of Moab will wail. You will moan for the raisin cakes of Kir-hareseth As those who are utterly stricken. Isa|16|7|οὐχ οὕτως ὀλολύξει Μωαβ ἐν γὰρ τῇ Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν τοῖς κατοικοῦσιν Δεσεθ μελετήσεις καὶ οὐκ ἐντραπήσῃ
Isa 16:8 For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof, they are come even unto Jazer, they wandered through the wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea. Isa 16:8 For the fields of Heshbon have withered, the vines of Sibmah as well; The lords of the nations have trampled down its choice clusters Which reached as far as Jazer and wandered to the deserts; Its tendrils spread themselves out and passed over the sea. Isa|16|8|τὰ πεδία Εσεβων πενθήσει ἄμπελος Σεβαμα καταπίνοντες τὰ ἔθνη καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Ιαζηρ οὐ μὴ συνάψητε πλανήθητε τὴν ἔρημον οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείφθησαν διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον
Isa 16:9 Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh: for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen. Isa 16:9 Therefore I will weep bitterly for Jazer, for the vine of Sibmah; I will drench you with my tears, O Heshbon and Elealeh; For the shouting over your summer fruits and your harvest has fallen away. Isa|16|9|διὰ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα τὰ δένδρα σου κατέβαλεν Εσεβων καὶ Ελεαλη ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγήτῳ σου καταπατήσω καὶ πάντα πεσοῦνται
Isa 16:10 And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage shouting to cease. Isa 16:10 Gladness and joy are taken away from the fruitful field; In the vineyards also there will be no cries of joy or jubilant shouting, No treader treads out wine in the presses, For I have made the shouting to cease. Isa|16|10|καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσίν σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια πέπαυται γάρ
Isa 16:11 Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and mine inward parts for Kirharesh. Isa 16:11 Therefore my heart intones like a harp for Moab And my inward feelings for Kir-hareseth. Isa|16|11|διὰ τοῦτο ἡ κοιλία μου ἐπὶ Μωαβ ὡς κιθάρα ἠχήσει καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος ὃ ἐνεκαίνισας
Isa 16:12 And it shall come to pass, when it is seen that Moab is weary on the high place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail. Isa 16:12 So it will come about when Moab presents himself, When he wearies himself upon his high place And comes to his sanctuary to pray, That he will not prevail. Isa|16|12|καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε ὅτι ἐκοπίασεν Μωαβ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς ὥστε προσεύξασθαι καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν
Isa 16:13 This is the word that the LORD hath spoken concerning Moab since that time. Isa 16:13 This is the word which the Lord spoke earlier concerning Moab. Isa|16|13|τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μωαβ ὁπότε καὶ ἐλάλησεν
Isa 16:14 But now the LORD hath spoken, saying, Within three years, as the years of an hireling, and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude; and the remnant shall be very small and feeble. Isa 16:14 But now the Lord speaks, saying," Within three years, as a hired man would count them, the glory of Moab will be degraded along with all his great population, and his remnant will be very small and impotent." Isa|16|14|καὶ νῦν λέγω ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωαβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ καὶ καταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος
Isa 17:1 The burden of Damascus. Behold, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap. Isa 17:1 The oracle concerning Damascus." Behold, Damascus is about to be removed from being a city And will become a fallen ruin. Isa|17|1|τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ Δαμασκοῦ ἰδοὺ Δαμασκὸς ἀρθήσεται ἀπὸ πόλεων καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν
Isa 17:2 The cities of Aroer are forsaken: they shall be for flocks, which shall lie down, and none shall make them afraid. Isa 17:2 "The cities of Aroer are forsaken; They will be for flocks to lie down in, And there will be no one to frighten them. Isa|17|2|καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα εἰς κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν καὶ οὐκ ἔσται ὁ διώκων
Isa 17:3 The fortress also shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus, and the remnant of Syria: they shall be as the glory of the children of Israel, saith the LORD of hosts. Isa 17:3 "The fortified city will disappear from Ephraim, And sovereignty from Damascus And the remnant of Aram; They will be like the glory of the sons of Israel," Declares the Lord of hosts. Isa|17|3|καὶ οὐκέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ καταφυγεῖν Εφραιμ καὶ οὐκέτι ἔσται βασιλεία ἐν Δαμασκῷ καὶ τὸ λοιπὸν τῶν Σύρων ἀπολεῖται οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῆς δόξης αὐτῶν τάδε λέγει κύριος σαβαωθ
Isa 17:4 And in that day it shall come to pass, that the glory of Jacob shall be made thin, and the fatness of his flesh shall wax lean. Isa 17:4 Now in that day the glory of Jacob will fade, And the fatness of his flesh will become lean. Isa|17|4|ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκλειψις τῆς δόξης Ιακωβ καὶ τὰ πίονα τῆς δόξης αὐτοῦ σεισθήσεται
Isa 17:5 And it shall be as when the harvestman gathereth the corn, and reapeth the ears with his arm; and it shall be as he that gathereth ears in the valley of Rephaim. Isa 17:5 It will be even like the reaper gathering the standing grain, As his arm harvests the ears, Or it will be like one gleaning ears of grain In the valley of Rephaim. Isa|17|5|καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀμητὸν ἑστηκότα καὶ σπέρμα σταχύων ἐν τῷ βραχίονι αὐτοῦ ἀμήσῃ καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ στάχυν ἐν φάραγγι στερεᾷ
Isa 17:6 Yet gleaning grapes shall be left in it, as the shaking of an olive tree, two or three berries in the top of the uppermost bough, four or five in the outmost fruitful branches thereof, saith the LORD God of Israel. Isa 17:6 Yet gleanings will be left in it like the shaking of an olive tree, Two or three olives on the topmost bough, Four or five on the branches of a fruitful tree, Declares the Lord, the God of Israel. Isa|17|6|καὶ καταλειφθῇ ἐν αὐτῇ καλάμη ἢ ὡς ῥῶγες ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ᾽ ἄκρου μετεώρου ἢ τέσσαρες ἢ πέντε ἐπὶ τῶν κλάδων αὐτῶν καταλειφθῇ τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
Isa 17:7 At that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel. Isa 17:7 In that day man will have regard for his Maker And his eyes will look to the Holy One of Israel. Isa|17|7|τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πεποιθὼς ἔσται ἄνθρωπος ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἐμβλέψονται
Isa 17:8 And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves, or the images. Isa 17:8 He will not have regard for the altars, the work of his hands, Nor will he look to that which his fingers have made, Even the Asherim and incense stands. Isa|17|8|καὶ οὐ μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοῖς βωμοῖς οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν ἃ ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν καὶ οὐκ ὄψονται τὰ δένδρα αὐτῶν οὐδὲ τὰ βδελύγματα αὐτῶν
Isa 17:9 In that day shall his strong cities be as a forsaken bough, and an uppermost branch, which they left because of the children of Israel: and there shall be desolation. Isa 17:9 In that day their strong cities will be like forsaken places in the forest, Or like branches which they abandoned before the sons of Israel; And the land will be a desolation. Isa|17|9|τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται αἱ πόλεις σου ἐγκαταλελειμμέναι ὃν τρόπον ἐγκατέλιπον οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ Ευαῖοι ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἔσονται ἔρημοι
Isa 17:10 Because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant plants, and shalt set it with strange slips: Isa 17:10 For you have forgotten the God of your salvation And have not remembered the rock of your refuge. Therefore you plant delightful plants And set them with vine slips of a strange god. Isa|17|10|διότι κατέλιπες τὸν θεὸν τὸν σωτῆρά σου καὶ κυρίου τοῦ βοηθοῦ σου οὐκ ἐμνήσθης διὰ τοῦτο φυτεύσεις φύτευμα ἄπιστον καὶ σπέρμα ἄπιστον
Isa 17:11 In the day shalt thou make thy plant to grow, and in the morning shalt thou make thy seed to flourish: but the harvest shall be a heap in the day of grief and of desperate sorrow. Isa 17:11 In the day that you plant it you carefully fence it in, And in the morning you bring your seed to blossom; But the harvest will be a heap In a day of sickliness and incurable pain. Isa|17|11|τῇ δὲ ἡμέρᾳ ᾗ ἂν φυτεύσῃς πλανηθήσῃ τὸ δὲ πρωί ἐὰν σπείρῃς ἀνθήσει εἰς ἀμητὸν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ κληρώσῃ καὶ ὡς πατὴρ ἀνθρώπου κληρώσῃ τοῖς υἱοῖς σου
Isa 17:12 Woe to the multitude of many people, which make a noise like the noise of the seas; and to the rushing of nations, that make a rushing like the rushing of mighty waters! Isa 17:12 Alas, the uproar of many peoples Who roar like the roaring of the seas, And the rumbling of nations Who rush on like the rumbling of mighty waters! Isa|17|12|οὐαὶ πλῆθος ἐθνῶν πολλῶν ὡς θάλασσα κυμαίνουσα οὕτως ταραχθήσεσθε καὶ νῶτος ἐθνῶν πολλῶν ὡς ὕδωρ ἠχήσει
Isa 17:13 The nations shall rush like the rushing of many waters: but God shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like a rolling thing before the whirlwind. Isa 17:13 The nations rumble on like the rumbling of many waters, But He will rebuke them and they will flee far away, And be chased like chaff in the mountains before the wind, Or like whirling dust before a gale. Isa|17|13|ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλά ὡς ὕδατος πολλοῦ βίᾳ καταφερομένου καὶ ἀποσκορακιεῖ αὐτὸν καὶ πόρρω αὐτὸν διώξεται ὡς χνοῦν ἀχύρου λικμώντων ἀπέναντι ἀνέμου καὶ ὡς κονιορτὸν τροχοῦ καταιγὶς φέρουσα
Isa 17:14 And behold at eveningtide trouble; and before the morning he is not. This is the portion of them that spoil us, and the lot of them that rob us. Isa 17:14 At evening time, behold, there is terror! Before morning they are no more. Such will be the portion of those who plunder us And the lot of those who pillage us. Isa|17|14|πρὸς ἑσπέραν ἔσται πένθος πρὶν ἢ πρωὶ καὶ οὐκ ἔσται αὕτη ἡ μερὶς τῶν ὑμᾶς προνομευσάντων καὶ κληρονομία τοῖς ὑμᾶς κληρονομήσασιν
Isa 18:1 Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia: Isa 18:1 Alas, oh land of whirring wings Which lies beyond the rivers of Cush, Isa|18|1|οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας
Isa 18:2 That sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled! Isa 18:2 Which sends envoys by the sea, Even in papyrus vessels on the surface of the waters. Go, swift messengers, to a nation tall and smooth, To a people feared far and wide, A powerful and oppressive nation Whose land the rivers divide. Isa|18|2|ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κοῦφοι πρὸς ἔθνος μετέωρον καὶ ξένον λαὸν καὶ χαλεπόν τίς αὐτοῦ ἐπέκεινα ἔθνος ἀνέλπιστον καὶ καταπεπατημένον νῦν οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς
Isa 18:3 All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye. Isa 18:3 All you inhabitants of the world and dwellers on earth, As soon as a standard is raised on the mountains, you will see it, And as soon as the trumpet is blown, you will hear it. Isa|18|3|πάντες ὡς χώρα κατοικουμένη κατοικηθήσεται ἡ χώρα αὐτῶν ὡσεὶ σημεῖον ἀπὸ ὄρους ἀρθῇ ὡς σάλπιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται
Isa 18:4 For so the LORD said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest. Isa 18:4 For thus the Lord has told me," I will look from My dwelling place quietly Like dazzling heat in the sunshine, Like a cloud of dew in the heat of harvest." Isa|18|4|ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος ἀσφάλεια ἔσται ἐν τῇ ἐμῇ πόλει ὡς φῶς καύματος μεσημβρίας καὶ ὡς νεφέλη δρόσου ἡμέρας ἀμήτου ἔσται
Isa 18:5 For afore the harvest, when the bud is perfect, and the sour grape is ripening in the flower, he shall both cut off the sprigs with pruning hooks, and take away and cut down the branches. Isa 18:5 For before the harvest, as soon as the bud blossoms And the flower becomes a ripening grape, Then He will cut off the sprigs with pruning knives And remove and cut away the spreading branches. Isa|18|5|πρὸ τοῦ θερισμοῦ ὅταν συντελεσθῇ ἄνθος καὶ ὄμφαξ ἀνθήσῃ ἄνθος ὀμφακίζουσα καὶ ἀφελεῖ τὰ βοτρύδια τὰ μικρὰ τοῖς δρεπάνοις καὶ τὰς κληματίδας ἀφελεῖ καὶ κατακόψει
Isa 18:6 They shall be left together unto the fowls of the mountains, and to the beasts of the earth: and the fowls shall summer upon them, and all the beasts of the earth shall winter upon them. Isa 18:6 They will be left together for mountain birds of prey, And for the beasts of the earth; And the birds of prey will spend the summer feeding on them, And all the beasts of the earth will spend harvest time on them. Isa|18|6|καὶ καταλείψει ἅμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ συναχθήσεται ἐπ᾽ αὐτοὺς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς ἐπ᾽ αὐτὸν ἥξει
Isa 18:7 In that time shall the present be brought unto the LORD of hosts of a people scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the LORD of hosts, the mount Zion. Isa 18:7 At that time a gift of homage will be brought to the Lord of hosts From a people tall and smooth, Even from a people feared far and wide, A powerful and oppressive nation, Whose land the rivers divide" To the place of the name of the Lord of hosts, even Mount Zion. Isa|18|7|ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνενεχθήσεται δῶρα κυρίῳ σαβαωθ ἐκ λαοῦ τεθλιμμένου καὶ τετιλμένου καὶ ἀπὸ λαοῦ μεγάλου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ἔθνος ἐλπίζον καὶ καταπεπατημένον ὅ ἐστιν ἐν μέρει ποταμοῦ τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τὸν τόπον οὗ τὸ ὄνομα κυρίου σαβαωθ ἐπεκλήθη ὄρος Σιων
Isa 19:1 The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. Isa 19:1 The oracle concerning Egypt. Behold, the Lord is riding on a swift cloud and is about to come to Egypt; The idols of Egypt will tremble at His presence, And the heart of the Egyptians will melt within them. Isa|19|1|ὅρασις Αἰγύπτου ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς
Isa 19:2 And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom. Isa 19:2 "So I will incite Egyptians against Egyptians; And they will each fight against his brother and each against his neighbor, City against city and kingdom against kingdom. Isa|19|2|καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ᾽ Αἰγυπτίους καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν
Isa 19:3 And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards. Isa 19:3 "Then the spirit of the Egyptians will be demoralized within them; And I will confound their strategy, So that they will resort to idols and ghosts of the dead And to mediums and spiritists. Isa|19|3|καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω καὶ ἐπερωτήσουσιν τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους
Isa 19:4 And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts. Isa 19:4 "Moreover, I will deliver the Egyptians into the hand of a cruel master, And a mighty king will rule over them," declares the Lord God of hosts. Isa|19|4|καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν τάδε λέγει κύριος σαβαωθ
Isa 19:5 And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up. Isa 19:5 The waters from the sea will dry up, And the river will be parched and dry. Isa|19|5|καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν ὁ δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται
Isa 19:6 And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither. Isa 19:6 The canals will emit a stench, The streams of Egypt will thin out and dry up; The reeds and rushes will rot away. Isa|19|6|καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ καὶ ξηρανθήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου
Isa 19:7 The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more. Isa 19:7 The bulrushes by the Nile, by the edge of the Nile And all the sown fields by the Nile Will become dry, be driven away, and be no more. Isa|19|7|καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται ἀνεμόφθορον
Isa 19:8 The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish. Isa 19:8 And the fishermen will lament, And all those who cast a line into the Nile will mourn, And those who spread nets on the waters will pine away. Isa|19|8|καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλεεῖς καὶ στενάξουσιν πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφιβολεῖς πενθήσουσιν
Isa 19:9 Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded. Isa 19:9 Moreover, the manufacturers of linen made from combed flax And the weavers of white cloth will be utterly dejected. Isa|19|9|καὶ αἰσχύνη λήμψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον
Isa 19:10 And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish. Isa 19:10 And the pillars of Egypt will be crushed; All the hired laborers will be grieved in soul. Isa|19|10|καὶ ἔσονται οἱ διαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ καὶ πάντες οἱ τὸν ζῦθον ποιοῦντες λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσιν
Isa 19:11 Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings? Isa 19:11 The princes of Zoan are mere fools; The advice of Pharaoh's wisest advisers has become stupid. How can you men say to Pharaoh," I am a son of the wise, a son of ancient kings"? Isa|19|11|καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως οἱ σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως ἡ βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσεται πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς υἱοὶ βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς
Isa 19:12 Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt. Isa 19:12 Well then, where are your wise men? Please let them tell you, And let them understand what the Lord of hosts Has purposed against Egypt. Isa|19|12|ποῦ εἰσιν νῦν οἱ σοφοί σου καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν τί βεβούλευται κύριος σαβαωθ ἐπ᾽ Αἴγυπτον
Isa 19:13 The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof. Isa 19:13 The princes of Zoan have acted foolishly, The princes of Memphis are deluded; Those who are the cornerstone of her tribes Have led Egypt astray. Isa|19|13|ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμφεως καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ φυλάς
Isa 19:14 The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit. Isa 19:14 The Lord has mixed within her a spirit of distortion; They have led Egypt astray in all that it does, As a drunken man staggers in his vomit. Isa|19|14|κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν ὡς πλανᾶται ὁ μεθύων καὶ ὁ ἐμῶν ἅμα
Isa 19:15 Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do. Isa 19:15 There will be no work for Egypt Which its head or tail, its palm branch or bulrush, may do. Isa|19|15|καὶ οὐκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον ὃ ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν ἀρχὴν καὶ τέλος
Isa 19:16 In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it. Isa 19:16 In that day the Egyptians will become like women, and they will tremble and be in dread because of the waving of the hand of the Lord of hosts, which He is going to wave over them. Isa|19|16|τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναῖκες ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς κυρίου σαβαωθ ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς
Isa 19:17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it. Isa 19:17 The land of Judah will become a terror to Egypt; everyone to whom it is mentioned will be in dread of it, because of the purpose of the Lord of hosts which He is purposing against them. Isa|19|17|καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον πᾶς ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν ἣν βεβούλευται κύριος ἐπ᾽ αὐτήν
Isa 19:18 In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction. Isa 19:18 In that day five cities in the land of Egypt will be speaking the language of Canaan and swearing allegiance to the Lord of hosts; one will be called the City of Destruction. Isa|19|18|τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι κυρίου πόλισ-ασεδεκ κληθήσεται ἡ μία πόλις
Isa 19:19 In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD. Isa 19:19 In that day there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord near its border. Isa|19|19|τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ κυρίῳ
Isa 19:20 And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them. Isa 19:20 It will become a sign and a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt; for they will cry to the Lord because of oppressors, and He will send them a Savior and a Champion, and He will deliver them. Isa|19|20|καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς κύριος ἄνθρωπον ὃς σώσει αὐτούς κρίνων σώσει αὐτούς
Isa 19:21 And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it. Isa 19:21 Thus the Lord will make Himself known to Egypt, and the Egyptians will know the Lord in that day. They will even worship with sacrifice and offering, and will make a vow to the Lord and perform it. Isa|19|21|καὶ γνωστὸς ἔσται κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσιν θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσιν
Isa 19:22 And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be intreated of them, and shall heal them. Isa 19:22 The Lord will strike Egypt, striking but healing; so they will return to the Lord, and He will respond to them and will heal them. Isa|19|22|καὶ πατάξει κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ μεγάλῃ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ ἰάσεται αὐτούς
Isa 19:23 In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians. Isa 19:23 In that day there will be a highway from Egypt to Assyria, and the Assyrians will come into Egypt and the Egyptians into Assyria, and the Egyptians will worship with the Assyrians. Isa|19|23|τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται ὁδὸς Αἰγύπτου πρὸς Ἀσσυρίους καὶ εἰσελεύσονται Ἀσσύριοι εἰς Αἴγυπτον καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς Ἀσσυρίους καὶ δουλεύσουσιν οἱ Αἰγύπτιοι τοῖς Ἀσσυρίοις
Isa 19:24 In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land: Isa 19:24 In that day Israel will be the third party with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the earth, Isa|19|24|τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Ισραηλ τρίτος ἐν τοῖς Ἀσσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ
Isa 19:25 Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance. Isa 19:25 whom the Lord of hosts has blessed, saying," Blessed is Egypt My people, and Assyria the work of My hands, and Israel My inheritance." Isa|19|25|ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαωθ λέγων εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου Ισραηλ

Read through the Bible in One Year following the Mikrah

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."