Read through the Bible in One Year following the Mikrah

Study the Bible one chapter at a time

Day - 168 - Psalms 69-72
Psa 69:1 Save me, O God; for the waters are come in unto my soul. Psa 69:1 Save me, O God, For the waters have threatened my life. Psa|69|1|εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων τῷ Δαυιδ
Psa 69:2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me. Psa 69:2 I have sunk in deep mire, and there is no foothold; I have come into deep waters, and a flood overflows me. Psa|69|2|σῶσόν με ὁ θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς μου
Psa 69:3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God. Psa 69:3 I am weary with my crying; my throat is parched; My eyes fail while I wait for my God. Psa|69|3|ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέν με
Psa 69:4 They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away. Psa 69:4 Those who hate me without a cause are more than the hairs of my head; Those who would destroy me are powerful, being wrongfully my enemies; What I did not steal, I then have to restore. Psa|69|4|ἐκοπίασα κράζων ἐβραγχίασεν ὁ λάρυγξ μου ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ τὸν θεόν μου
Psa 69:5 O God, thou knowest my foolishness; and my sins are not hid from thee. Psa 69:5 O God, it is You who knows my folly, And my wrongs are not hidden from You. Psa|69|5|ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές με δωρεάν ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ ἐκδιώκοντές με ἀδίκως ἃ οὐχ ἥρπασα τότε ἀπετίννυον
Psa 69:6 Let not them that wait on thee, O Lord GOD of hosts, be ashamed for my sake: let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel. Psa 69:6 May those who wait for You not be ashamed through me, O Lord God of hosts; May those who seek You not be dishonored through me, O God of Israel, Psa|69|6|ὁ θεός σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβησαν
Psa 69:7 Because for thy sake I have borne reproach; shame hath covered my face. Psa 69:7 Because for Your sake I have borne reproach; Dishonor has covered my face. Psa|69|7|μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἱ ὑπομένοντές σε κύριε κύριε τῶν δυνάμεων μὴ ἐντραπείησαν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἱ ζητοῦντές σε ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ
Psa 69:8 I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's children. Psa 69:8 I have become estranged from my brothers And an alien to my mother's sons. Psa|69|8|ὅτι ἕνεκα σοῦ ὑπήνεγκα ὀνειδισμόν ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν μου
Psa 69:9 For the zeal of thine house hath eaten me up; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me. Psa 69:9 For zeal for Your house has consumed me, And the reproaches of those who reproach You have fallen on me. Psa|69|9|ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός μου
Psa 69:10 When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach. Psa 69:10 When I wept in my soul with fasting, It became my reproach. Psa|69|10|ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέν με καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ
Psa 69:11 I made sackcloth also my garment; and I became a proverb to them. Psa 69:11 When I made sackcloth my clothing, I became a byword to them. Psa|69|11|καὶ συνέκαμψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμὸν ἐμοί
Psa 69:12 They that sit in the gate speak against me; and I was the song of the drunkards. Psa 69:12 Those who sit in the gate talk about me, And I am the song of the drunkards. Psa|69|12|καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν
Psa 69:13 But as for me, my prayer is unto thee, O LORD, in an acceptable time: O God, in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy salvation. Psa 69:13 But as for me, my prayer is to You, O Lord, at an acceptable time; O God, in the greatness of Your lovingkindness, Answer me with Your saving truth. Psa|69|13|κατ᾽ ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλῃ καὶ εἰς ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες τὸν οἶνον
Psa 69:14 Deliver me out of the mire, and let me not sink: let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters. Psa 69:14 Deliver me from the mire and do not let me sink; May I be delivered from my foes and from the deep waters. Psa|69|14|ἐγὼ δὲ τῇ προσευχῇ μου πρὸς σέ κύριε καιρὸς εὐδοκίας ὁ θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας σου
Psa 69:15 Let not the waterflood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Psa 69:15 May the flood of water not overflow me Nor the deep swallow me up, Nor the pit shut its mouth on me. Psa|69|15|σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ ἵνα μὴ ἐμπαγῶ ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τοῦ βάθους τῶν ὑδάτων
Psa 69:16 Hear me, O LORD; for thy lovingkindness is good: turn unto me according to the multitude of thy tender mercies. Psa 69:16 Answer me, O Lord, for Your lovingkindness is good; According to the greatness of Your compassion, turn to me, Psa|69|16|μή με καταποντισάτω καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω με βυθός μηδὲ συσχέτω ἐπ᾽ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ
Psa 69:17 And hide not thy face from thy servant; for I am in trouble: hear me speedily. Psa 69:17 And do not hide Your face from Your servant, For I am in distress; answer me quickly. Psa|69|17|εἰσάκουσόν μου κύριε ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐπίβλεψον ἐπ᾽ ἐμέ
Psa 69:18 Draw nigh unto my soul, and redeem it: deliver me because of mine enemies. Psa 69:18 Oh draw near to my soul and redeem it; Ransom me because of my enemies! Psa|69|18|μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι θλίβομαι ταχὺ ἐπάκουσόν μου
Psa 69:19 Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonour: mine adversaries are all before thee. Psa 69:19 You know my reproach and my shame and my dishonor; All my adversaries are before You. Psa|69|19|πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με
Psa 69:20 Reproach hath broken my heart; and I am full of heaviness: and I looked for some to take pity, but there was none; and for comforters, but I found none. Psa 69:20 Reproach has broken my heart and I am so sick. And I looked for sympathy, but there was none, And for comforters, but I found none. Psa|69|20|σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν ἐντροπήν μου ἐναντίον σου πάντες οἱ θλίβοντές με
Psa 69:21 They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me vinegar to drink. Psa 69:21 They also gave me gall for my food And for my thirst they gave me vinegar to drink. Psa|69|21|ὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ ψυχή μου καὶ ταλαιπωρίαν καὶ ὑπέμεινα συλλυπούμενον καὶ οὐχ ὑπῆρξεν καὶ παρακαλοῦντας καὶ οὐχ εὗρον
Psa 69:22 Let their table become a snare before them: and that which should have been for their welfare, let it become a trap. Psa 69:22 May their table before them become a snare; And when they are in peace, may it become a trap. Psa|69|22|καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος
Psa 69:23 Let their eyes be darkened, that they see not; and make their loins continually to shake. Psa 69:23 May their eyes grow dim so that they cannot see, And make their loins shake continually. Psa|69|23|γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον
Psa 69:24 Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them. Psa 69:24 Pour out Your indignation on them, And may Your burning anger overtake them. Psa|69|24|σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον
Psa 69:25 Let their habitation be desolate; and let none dwell in their tents. Psa 69:25 May their camp be desolate; May none dwell in their tents. Psa|69|25|ἔκχεον ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι αὐτούς
Psa 69:26 For they persecute him whom thou hast smitten; and they talk to the grief of those whom thou hast wounded. Psa 69:26 For they have persecuted him whom You Yourself have smitten, And they tell of the pain of those whom You have wounded. Psa|69|26|γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν
Psa 69:27 Add iniquity unto their iniquity: and let them not come into thy righteousness. Psa 69:27 Add iniquity to their iniquity, And may they not come into Your righteousness. Psa|69|27|ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας αὐτοὶ κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυματιῶν σου προσέθηκαν
Psa 69:28 Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous. Psa 69:28 May they be blotted out of the book of life And may they not be recorded with the righteous. Psa|69|28|πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν δικαιοσύνῃ σου
Psa 69:29 But I am poor and sorrowful: let thy salvation, O God, set me up on high. Psa 69:29 But I am afflicted and in pain; May Your salvation, O God, set me securely on high. Psa|69|29|ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν
Psa 69:30 I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving. Psa 69:30 I will praise the name of God with song And magnify Him with thanksgiving. Psa|69|30|πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου σου ὁ θεός ἀντελάβετό μου
Psa 69:31 This also shall please the LORD better than an ox or bullock that hath horns and hoofs. Psa 69:31 And it will please the Lord better than an ox Or a young bull with horns and hoofs. Psa|69|31|αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μετ᾽ ᾠδῆς μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν αἰνέσει
Psa 69:32 The humble shall see this, and be glad: and your heart shall live that seek God. Psa 69:32 The humble have seen it and are glad; You who seek God, let your heart revive. Psa|69|32|καὶ ἀρέσει τῷ θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς
Psa 69:33 For the LORD heareth the poor, and despiseth not his prisoners. Psa 69:33 For the Lord hears the needy And does not despise His who are prisoners. Psa|69|33|ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐκζητήσατε τὸν θεόν καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν
Psa 69:34 Let the heaven and earth praise him, the seas, and every thing that moveth therein. Psa 69:34 Let heaven and earth praise Him, The seas and everything that moves in them. Psa|69|34|ὅτι εἰσήκουσεν τῶν πενήτων ὁ κύριος καὶ τοὺς πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν
Psa 69:35 For God will save Zion, and will build the cities of Judah: that they may dwell there, and have it in possession. Psa 69:35 For God will save Zion and build the cities of Judah, That they may dwell there and possess it. Psa|69|35|αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτοῖς
Psa 69:36 The seed also of his servants shall inherit it: and they that love his name shall dwell therein. Psa 69:36 The descendants of His servants will inherit it, And those who love His name will dwell in it. Psa|69|36|ὅτι ὁ θεὸς σώσει τὴν Σιων καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ πόλεις τῆς Ιουδαίας καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν Psa|68|37|καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων αὐτοῦ καθέξουσιν αὐτήν καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ
Psa 70:1 MAKE HASTE, O GOD, TO DELIVER ME; MAKE HASTE TO HELP ME, O LORD. Psa 70:1 O God, hasten to deliver me; O Lord, hasten to my help! Psa|70|1|εἰς τὸ τέλος τῷ Δαυιδ εἰς ἀνάμνησιν
Psa 70:2 Let them be ashamed and confounded that seek after my soul: let them be turned backward, and put to confusion, that desire my hurt. Psa 70:2 Let those be ashamed and humiliated Who seek my life; Let those be turned back and dishonored Who delight in my hurt. Psa|70|2|εἰς τὸ σῶσαί με κύριον ὁ θεός εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες
Psa 70:3 Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha. Psa 70:3 Let those be turned back because of their shame Who say," Aha, aha!" Psa|70|3|αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦντές μου τὴν ψυχήν ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθείησαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά
Psa 70:4 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified. Psa 70:4 Let all who seek You rejoice and be glad in You; And let those who love Your salvation say continually," Let God be magnified. " Psa|70|4|ἀποστραφείησαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι εὖγε εὖγε
Psa 70:5 But I am poor and needy: make haste unto me, O God: thou art my help and my deliverer; O LORD, make no tarrying. Psa 70:5 But I am afflicted and needy; Hasten to me, O God! You are my help and my deliverer; O Lord, do not delay. Psa|70|5|ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε καὶ λεγέτωσαν διὰ παντός μεγαλυνθήτω ὁ θεός οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου Psa|69|6|ἐγὼ δὲ πτωχὸς καὶ πένης ὁ θεός βοήθησόν μοι βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ κύριε μὴ χρονίσῃς
Psa 71:1 In thee, O LORD, do I put my trust: let me never be put to confusion. Psa 71:1 In You, O Lord, I have taken refuge; Let me never be ashamed. Psa|71|1|τῷ Δαυιδ υἱῶν Ιωναδαβ καὶ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθέντων ὁ θεός ἐπὶ σοὶ ἤλπισα μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα
Psa 71:2 Deliver me in thy righteousness, and cause me to escape: incline thine ear unto me, and save me. Psa 71:2 In Your righteousness deliver me and rescue me; Incline Your ear to me and save me. Psa|71|2|ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου καὶ σῶσόν με
Psa 71:3 Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort: thou hast given commandment to save me; for thou art my rock and my fortress. Psa 71:3 Be to me a rock of habitation to which I may continually come; You have given commandment to save me, For You are my rock and my fortress. Psa|71|3|γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς τόπον ὀχυρὸν τοῦ σῶσαί με ὅτι στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σύ
Psa 71:4 Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man. Psa 71:4 Rescue me, O my God, out of the hand of the wicked, Out of the grasp of the wrongdoer and ruthless man, Psa|71|4|ὁ θεός μου ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἐκ χειρὸς παρανομοῦντος καὶ ἀδικοῦντος
Psa 71:5 For thou art my hope, O Lord GOD: thou art my trust from my youth. Psa 71:5 For You are my hope; O Lord God, You are my confidence from my youth. Psa|71|5|ὅτι σὺ εἶ ἡ ὑπομονή μου κύριε κύριος ἡ ἐλπίς μου ἐκ νεότητός μου
Psa 71:6 By thee have I been holden up from the womb: thou art he that took me out of my mother's bowels: my praise shall be continually of thee. Psa 71:6 By You I have been sustained from my birth; You are He who took me from my mother's womb; My praise is continually of You. Psa|71|6|ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής ἐν σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διὰ παντός
Psa 71:7 I am as a wonder unto many; but thou art my strong refuge. Psa 71:7 I have become a marvel to many, For You are my strong refuge. Psa|71|7|ὡσεὶ τέρας ἐγενήθην τοῖς πολλοῖς καὶ σὺ βοηθὸς κραταιός
Psa 71:8 Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day. Psa 71:8 My mouth is filled with Your praise And with Your glory all day long. Psa|71|8|πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεως ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου
Psa 71:9 Cast me not off in the time of old age; forsake me not when my strength faileth. Psa 71:9 Do not cast me off in the time of old age; Do not forsake me when my strength fails. Psa|71|9|μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν γήρους ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με
Psa 71:10 For mine enemies speak against me; and they that lay wait for my soul take counsel together, Psa 71:10 For my enemies have spoken against me; And those who watch for my life have consulted together, Psa|71|10|ὅτι εἶπαν οἱ ἐχθροί μου ἐμοὶ καὶ οἱ φυλάσσοντες τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ
Psa 71:11 Saying, God hath forsaken him: persecute and take him; for there is none to deliver him. Psa 71:11 Saying," God has forsaken him; Pursue and seize him, for there is no one to deliver. " Psa|71|11|λέγοντες ὁ θεὸς ἐγκατέλιπεν αὐτόν καταδιώξατε καὶ καταλάβετε αὐτόν ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενος
Psa 71:12 O God, be not far from me: O my God, make haste for my help. Psa 71:12 O God, do not be far from me; O my God, hasten to my help! Psa|71|12|ὁ θεός μὴ μακρύνῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ ὁ θεός μου εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες
Psa 71:13 Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul; let them be covered with reproach and dishonour that seek my hurt. Psa 71:13 Let those who are adversaries of my soul be ashamed and consumed; Let them be covered with reproach and dishonor, who seek to injure me. Psa|71|13|αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐκλιπέτωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντες τὴν ψυχήν μου περιβαλέσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι
Psa 71:14 But I will hope continually, and will yet praise thee more and more. Psa 71:14 But as for me, I will hope continually, And will praise You yet more and more. Psa|71|14|ἐγὼ δὲ διὰ παντὸς ἐλπιῶ καὶ προσθήσω ἐπὶ πᾶσαν τὴν αἴνεσίν σου
Psa 71:15 My mouth shall shew forth thy righteousness and thy salvation all the day; for I know not the numbers thereof. Psa 71:15 My mouth shall tell of Your righteousness And of Your salvation all day long; For I do not know the sum of them. Psa|71|15|τὸ στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου ὅτι οὐκ ἔγνων γραμματείας
Psa 71:16 I will go in the strength of the Lord GOD: I will make mention of thy righteousness, even of thine only. Psa 71:16 I will come with the mighty deeds of the Lord God; I will make mention of Your righteousness, Yours alone. Psa|71|16|εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυρίου κύριε μνησθήσομαι τῆς δικαιοσύνης σου μόνου
Psa 71:17 O God, thou hast taught me from my youth: and hitherto have I declared thy wondrous works. Psa 71:17 O God, You have taught me from my youth, And I still declare Your wondrous deeds. Psa|71|17|ἐδίδαξάς με ὁ θεός ἐκ νεότητός μου καὶ μέχρι νῦν ἀπαγγελῶ τὰ θαυμάσιά σου
Psa 71:18 Now also when I am old and greyheaded, O God, forsake me not; until I have shewed thy strength unto this generation, and thy power to every one that is to come. Psa 71:18 And even when I am old and gray, O God, do not forsake me, Until I declare Your strength to this generation, Your power to all who are to come. Psa|71|18|καὶ ἕως γήρους καὶ πρεσβείου ὁ θεός μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἕως ἂν ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά σου πάσῃ τῇ γενεᾷ τῇ ἐρχομένῃ τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δικαιοσύνην σου
Psa 71:19 Thy righteousness also, O God, is very high, who hast done great things: O God, who is like unto thee! Psa 71:19 For Your righteousness, O God, reaches to the heavens, You who have done great things; O God, who is like You? Psa|71|19|ὁ θεός ἕως ὑψίστων ἃ ἐποίησας μεγαλεῖα ὁ θεός τίς ὅμοιός σοι
Psa 71:20 Thou, which hast shewed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth. Psa 71:20 You who have shown me many troubles and distresses Will revive me again, And will bring me up again from the depths of the earth. Psa|71|20|ὅσας ἔδειξάς μοι θλίψεις πολλὰς καὶ κακάς καὶ ἐπιστρέψας ἐζωοποίησάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές με
Psa 71:21 Thou shalt increase my greatness, and comfort me on every side. Psa 71:21 May You increase my greatness And turn to comfort me. Psa|71|21|ἐπλεόνασας τὴν μεγαλοσύνην σου καὶ ἐπιστρέψας παρεκάλεσάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές με
Psa 71:22 I will also praise thee with the psaltery, even thy truth, O my God: unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel. Psa 71:22 I will also praise You with a harp, Even Your truth, O my God; To You I will sing praises with the lyre, O Holy One of Israel. Psa|71|22|καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήσομαί σοι ἐν σκεύει ψαλμοῦ τὴν ἀλήθειάν σου ὁ θεός ψαλῶ σοι ἐν κιθάρᾳ ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ
Psa 71:23 My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee; and my soul, which thou hast redeemed. Psa 71:23 My lips will shout for joy when I sing praises to You; And my soul, which You have redeemed. Psa|71|23|ἀγαλλιάσονται τὰ χείλη μου ὅταν ψάλω σοι καὶ ἡ ψυχή μου ἣν ἐλυτρώσω
Psa 71:24 My tongue also shall talk of thy righteousness all the day long: for they are confounded, for they are brought unto shame, that seek my hurt. Psa 71:24 My tongue also will utter Your righteousness all day long; For they are ashamed, for they are humiliated who seek my hurt. Psa|71|24|ἔτι δὲ καὶ ἡ γλῶσσά μου ὅλην τὴν ἡμέραν μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου ὅταν αἰσχυνθῶσιν καὶ ἐντραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι
Psa 72:1 Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son. Psa 72:1 Give the king Your judgments, O God, And Your righteousness to the king's son. Psa|72|1|εἰς Σαλωμων ὁ θεός τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως
Psa 72:2 He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. Psa 72:2 May he judge Your people with righteousness And Your afflicted with justice. Psa|72|2|κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν κρίσει
Psa 72:3 The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness. Psa 72:3 Let the mountains bring peace to the people, And the hills, in righteousness. Psa|72|3|ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου καὶ οἱ βουνοὶ ἐν δικαιοσύνῃ
Psa 72:4 He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor. Psa 72:4 May he vindicate the afflicted of the people, Save the children of the needy And crush the oppressor. Psa|72|4|κρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων καὶ ταπεινώσει συκοφάντην
Psa 72:5 They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations. Psa 72:5 Let them fear You while the sun endures, And as long as the moon, throughout all generations. Psa|72|5|καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεὰς γενεῶν
Psa 72:6 He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth. Psa 72:6 May he come down like rain upon the mown grass, Like showers that water the earth. Psa|72|6|καὶ καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν
Psa 72:7 In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth. Psa 72:7 In his days may the righteous flourish, And abundance of peace till the moon is no more. Psa|72|7|ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη
Psa 72:8 He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth. Psa 72:8 May he also rule from sea to sea And from the River to the ends of the earth. Psa|72|8|καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης
Psa 72:9 They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust. Psa 72:9 Let the nomads of the desert bow before him, And his enemies lick the dust. Psa|72|9|ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται Αἰθίοπες καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσιν
Psa 72:10 The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Psa 72:10 Let the kings of Tarshish and of the islands bring presents; The kings of Sheba and Seba offer gifts. Psa|72|10|βασιλεῖς Θαρσις καὶ αἱ νῆσοι δῶρα προσοίσουσιν βασιλεῖς Ἀράβων καὶ Σαβα δῶρα προσάξουσιν
Psa 72:11 Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him. Psa 72:11 And let all kings bow down before him, All nations serve him. Psa|72|11|καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ
Psa 72:12 For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper. Psa 72:12 For he will deliver the needy when he cries for help, The afflicted also, and him who has no helper. Psa|72|12|ὅτι ἐρρύσατο πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ πένητα ᾧ οὐχ ὑπῆρχεν βοηθός
Psa 72:13 He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy. Psa 72:13 He will have compassion on the poor and needy, And the lives of the needy he will save. Psa|72|13|φείσεται πτωχοῦ καὶ πένητος καὶ ψυχὰς πενήτων σώσει
Psa 72:14 He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight. Psa 72:14 He will rescue their life from oppression and violence, And their blood will be precious in his sight; Psa|72|14|ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ
Psa 72:15 And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised. Psa 72:15 So may he live, and may the gold of Sheba be given to him; And let them pray for him continually; Let them bless him all day long. Psa|72|15|καὶ ζήσεται καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς Ἀραβίας καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διὰ παντός ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν
Psa 72:16 There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth. Psa 72:16 May there be abundance of grain in the earth on top of the mountains; Its fruit will wave like the cedars of Lebanon; And may those from the city flourish like vegetation of the earth. Psa|72|16|ἔσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ὀρέων ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίβανον ὁ καρπὸς αὐτοῦ καὶ ἐξανθήσουσιν ἐκ πόλεως ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς
Psa 72:17 His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed. Psa 72:17 May his name endure forever; May his name increase as long as the sun shines; And let men bless themselves by him; Let all nations call him blessed. Psa|72|17|ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν
Psa 72:18 Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things. Psa 72:18 Blessed be the Lord God, the God of Israel, Who alone works wonders. Psa|72|18|εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ θεὸς Ισραηλ ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος
Psa 72:19 And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen. Psa 72:19 And blessed be His glorious name forever; And may the whole earth be filled with His glory. Amen, and Amen. Psa|72|19|καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ γένοιτο γένοιτο
Psa 72:20 The prayers of David the son of Jesse are ended. Psa 72:20 The prayers of David the son of Jesse are ended. Psa|72|20|ἐξέλιπον οἱ ὕμνοι Δαυιδ τοῦ υἱοῦ Ιεσσαι

Read through the Bible in One Year following the Mikrah

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."