Read through the Bible in One Year following the Mikrah

Study the Bible one chapter at a time

Day - 185 - Proverbs 15-17
Pro 15:1 A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger. Pro 15:1 A gentle answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger. Pro|15|1|ὀργὴ ἀπόλλυσιν καὶ φρονίμους ἀπόκρισις δὲ ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει θυμόν λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς
Pro 15:2 The tongue of the wise useth knowledge aright: but the mouth of fools poureth out foolishness. Pro 15:2 The tongue of the wise makes knowledge acceptable, But the mouth of fools spouts folly. Pro|15|2|γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται στόμα δὲ ἀφρόνων ἀναγγελεῖ κακά
Pro 15:3 The eyes of the LORD are in every place, beholding the evil and the good. Pro 15:3 The eyes of the Lord are in every place, Watching the evil and the good. Pro|15|3|ἐν παντὶ τόπῳ ὀφθαλμοὶ κυρίου σκοπεύουσιν κακούς τε καὶ ἀγαθούς
Pro 15:4 A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit. Pro 15:4 A soothing tongue is a tree of life, But perversion in it crushes the spirit. Pro|15|4|ἴασις γλώσσης δένδρον ζωῆς ὁ δὲ συντηρῶν αὐτὴν πλησθήσεται πνεύματος
Pro 15:5 A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent. Pro 15:5 A fool rejects his father's discipline, But he who regards reproof is sensible. Pro|15|5|ἄφρων μυκτηρίζει παιδείαν πατρός ὁ δὲ φυλάσσων ἐντολὰς πανουργότερος
Pro 15:6 In the house of the righteous is much treasure: but in the revenues of the wicked is trouble. Pro 15:6 Great wealth is in the house of the righteous, But trouble is in the income of the wicked. Pro|15|6|ἐν πλεοναζούσῃ δικαιοσύνῃ ἰσχὺς πολλή οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὁλόρριζοι ἐκ γῆς ὀλοῦνται οἴκοις δικαίων ἰσχὺς πολλή καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἀπολοῦνται
Pro 15:7 The lips of the wise disperse knowledge: but the heart of the foolish doeth not so. Pro 15:7 The lips of the wise spread knowledge, But the hearts of fools are not so. Pro|15|7|χείλη σοφῶν δέδεται αἰσθήσει καρδίαι δὲ ἀφρόνων οὐκ ἀσφαλεῖς
Pro 15:8 The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD: but the prayer of the upright is his delight. Pro 15:8 The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, But the prayer of the upright is His delight. Pro|15|8|θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ εὐχαὶ δὲ κατευθυνόντων δεκταὶ παρ᾽ αὐτῷ
Pro 15:9 The way of the wicked is an abomination unto the LORD: but he loveth him that followeth after righteousness. Pro 15:9 The way of the wicked is an abomination to the Lord, But He loves one who pursues righteousness. Pro|15|9|βδέλυγμα κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεβοῦς διώκοντας δὲ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ
Pro 15:10 Correction is grievous unto him that forsaketh the way: and he that hateth reproof shall die. Pro 15:10 Grievous punishment is for him who forsakes the way; He who hates reproof will die. Pro|15|10|παιδεία ἀκάκου γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων οἱ δὲ μισοῦντες ἐλέγχους τελευτῶσιν αἰσχρῶς
Pro 15:11 Hell and destruction are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men? Pro 15:11 Sheol and Abaddon lie open before the Lord, How much more the hearts of men! Pro|15|11|ᾅδης καὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ κυρίῳ πῶς οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Pro 15:12 A scorner loveth not one that reproveth him: neither will he go unto the wise. Pro 15:12 A scoffer does not love one who reproves him, He will not go to the wise. Pro|15|12|οὐκ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τοὺς ἐλέγχοντας αὐτόν μετὰ δὲ σοφῶν οὐχ ὁμιλήσει
Pro 15:13 A merry heart maketh a cheerful countenance: but by sorrow of the heart the spirit is broken. Pro 15:13 A joyful heart makes a cheerful face, But when the heart is sad, the spirit is broken. Pro|15|13|καρδίας εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει ἐν δὲ λύπαις οὔσης σκυθρωπάζει
Pro 15:14 The heart of him that hath understanding seeketh knowledge: but the mouth of fools feedeth on foolishness. Pro 15:14 The mind of the intelligent seeks knowledge, But the mouth of fools feeds on folly. Pro|15|14|καρδία ὀρθὴ ζητεῖ αἴσθησιν στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται κακά
Pro 15:15 All the days of the afflicted are evil: but he that is of a merry heart hath a continual feast. Pro 15:15 All the days of the afflicted are bad, But a cheerful heart has a continual feast. Pro|15|15|πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν κακῶν προσδέχονται κακά οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσιν διὰ παντός
Pro 15:16 Better is little with the fear of the LORD than great treasure and trouble therewith. Pro 15:16 Better is a little with the fear of the Lord Than great treasure and turmoil with it. Pro|15|16|κρείσσων μικρὰ μερὶς μετὰ φόβου κυρίου ἢ θησαυροὶ μεγάλοι μετὰ ἀφοβίας
Pro 15:17 Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith. Pro 15:17 Better is a dish of vegetables where love is Than a fattened ox served with hatred. Pro|15|17|κρείσσων ξενισμὸς λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας
Pro 15:18 A wrathful man stirreth up strife: but he that is slow to anger appeaseth strife. Pro 15:18 A hot-tempered man stirs up strife, But the slow to anger calms a dispute. Pro|15|18|ἀνὴρ θυμώδης παρασκευάζει μάχας μακρόθυμος δὲ καὶ τὴν μέλλουσαν καταπραΰνει ~ μακρόθυμος ἀνὴρ κατασβέσει κρίσεις ὁ δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει μᾶλλον
Pro 15:19 The way of the slothful man is as an hedge of thorns: but the way of the righteous is made plain. Pro 15:19 The way of the lazy is as a hedge of thorns, But the path of the upright is a highway. Pro|15|19|ὁδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμέναι ἀκάνθαις αἱ δὲ τῶν ἀνδρείων τετριμμέναι
Pro 15:20 A wise son maketh a glad father: but a foolish man despiseth his mother. Pro 15:20 A wise son makes a father glad, But a foolish man despises his mother. Pro|15|20|υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα υἱὸς δὲ ἄφρων μυκτηρίζει μητέρα αὐτοῦ
Pro 15:21 Folly is joy to him that is destitute of wisdom: but a man of understanding walketh uprightly. Pro 15:21 Folly is joy to him who lacks sense, But a man of understanding walks straight. Pro|15|21|ἀνοήτου τρίβοι ἐνδεεῖς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται
Pro 15:22 Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established. Pro 15:22 Without consultation, plans are frustrated, But with many counselors they succeed. Pro|15|22|ὑπερτίθενται λογισμοὺς οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια ἐν δὲ καρδίαις βουλευομένων μένει βουλή
Pro 15:23 A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it! Pro 15:23 A man has joy in an apt answer, And how delightful is a timely word! Pro|15|23|οὐ μὴ ὑπακούσῃ ὁ κακὸς αὐτῇ οὐδὲ μὴ εἴπῃ καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ κοινῷ
Pro 15:24 The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Pro 15:24 The path of life leads upward for the wise That he may keep away from Sheol below. Pro|15|24|ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ ἵνα ἐκκλίνας ἐκ τοῦ ᾅδου σωθῇ
Pro 15:25 The LORD will destroy the house of the proud: but he will establish the border of the widow. Pro 15:25 The Lord will tear down the house of the proud, But He will establish the boundary of the widow. Pro|15|25|οἴκους ὑβριστῶν κατασπᾷ κύριος ἐστήρισεν δὲ ὅριον χήρας
Pro 15:26 The thoughts of the wicked are an abomination to the LORD: but the words of the pure are pleasant words. Pro 15:26 Evil plans are an abomination to the Lord, But pleasant words are pure. Pro|15|26|βδέλυγμα κυρίῳ λογισμὸς ἄδικος ἁγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί
Pro 15:27 He that is greedy of gain troubleth his own house; but he that hateth gifts shall live. Pro 15:27 He who profits illicitly troubles his own house, But he who hates bribes will live. Pro|15|27|ἐξόλλυσιν ἑαυτὸν ὁ δωρολήμπτης ὁ δὲ μισῶν δώρων λήμψεις σῴζεται ~ ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι τῷ δὲ φόβῳ κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ
Pro 15:28 The heart of the righteous studieth to answer: but the mouth of the wicked poureth out evil things. Pro 15:28 The heart of the righteous ponders how to answer, But the mouth of the wicked pours out evil things. Pro|15|28|καρδίαι δικαίων μελετῶσιν πίστεις στόμα δὲ ἀσεβῶν ἀποκρίνεται κακά ~ δεκταὶ παρὰ κυρίῳ ὁδοὶ ἀνθρώπων δικαίων διὰ δὲ αὐτῶν καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι γίνονται
Pro 15:29 The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous. Pro 15:29 The Lord is far from the wicked, But He hears the prayer of the righteous. Pro|15|29|μακρὰν ἀπέχει ὁ θεὸς ἀπὸ ἀσεβῶν εὐχαῖς δὲ δικαίων ἐπακούει ~ κρείσσων ὀλίγη λῆμψις μετὰ δικαιοσύνης ἢ πολλὰ γενήματα μετὰ ἀδικίας ~ καρδία ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια ἵνα ὑπὸ τοῦ θεοῦ διορθωθῇ τὰ διαβήματα αὐτοῦ
Pro 15:30 The light of the eyes rejoiceth the heart: and a good report maketh the bones fat. Pro 15:30 Bright eyes gladden the heart; Good news puts fat on the bones. Pro|15|30|θεωρῶν ὀφθαλμὸς καλὰ εὐφραίνει καρδίαν φήμη δὲ ἀγαθὴ πιαίνει ὀστᾶ
Pro 15:31 The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. Pro 15:31 He whose ear listens to the life-giving reproof Will dwell among the wise. Pro|15|31| LXX differs
Pro 15:32 He that refuseth instruction despiseth his own soul: but he that heareth reproof getteth understanding. Pro 15:32 He who neglects discipline despises himself, But he who listens to reproof acquires understanding. Pro|15|32|ὃς ἀπωθεῖται παιδείαν μισεῖ ἑαυτόν ὁ δὲ τηρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ ψυχὴν αὐτοῦ
Pro 15:33 The fear of the LORD is the instruction of wisdom; and before honour is humility. Pro 15:33 The fear of the Lord is the instruction for wisdom, And before honor comes humility. Pro|15|33|φόβος θεοῦ παιδεία καὶ σοφία καὶ ἀρχὴ δόξης ἀποκριθήσεται αὐτῇ
Pro 16:1 The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD. Pro 16:1 The plans of the heart belong to man, But the answer of the tongue is from the Lord. Pro|16|1| LXX differs
Pro 16:2 All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits. Pro 16:2 All the ways of a man are clean in his own sight, But the Lord weighs the motives. Pro|16|2|πάντα τὰ ἔργα τοῦ ταπεινοῦ φανερὰ παρὰ τῷ θεῷ οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐν ἡμέρᾳ κακῇ ὀλοῦνται
Pro 16:3 Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established. Pro 16:3 Commit your works to the Lord And your plans will be established. Pro|16|3| LXX differs
Pro 16:4 The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil. Pro 16:4 The Lord has made everything for its own purpose, Even the wicked for the day of evil. Pro|16|4| LXX differs
Pro 16:5 Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished. Pro 16:5 Everyone who is proud in heart is an abomination to the Lord; Assuredly, he will not be unpunished. Pro|16|5|ἀκάθαρτος παρὰ θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος χειρὶ δὲ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀθῳωθήσεται
Pro 16:6 By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil. Pro 16:6 By lovingkindness and truth iniquity is atoned for, And by the fear of the Lord one keeps away from evil. Pro|16|6| LXX differs
Pro 16:7 When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him. Pro 16:7 When a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him. Pro|16|7|ἀρχὴ ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίκαια δεκτὰ δὲ παρὰ θεῷ μᾶλλον ἢ θύειν θυσίας
Pro 16:8 Better is a little with righteousness than great revenues without right. Pro 16:8 Better is a little with righteousness Than great income with injustice. Pro|16|8|ὁ ζητῶν τὸν κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης οἱ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην
Pro 16:9 A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps. Pro 16:9 The mind of man plans his way, But the Lord directs his steps. Pro|16|9|πάντα τὰ ἔργα τοῦ κυρίου μετὰ δικαιοσύνης φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβὴς εἰς ἡμέραν κακήν
Pro 16:10 A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment. Pro 16:10 A divine decision is in the lips of the king; His mouth should not err in judgment. Pro|16|10|μαντεῖον ἐπὶ χείλεσιν βασιλέως ἐν δὲ κρίσει οὐ μὴ πλανηθῇ τὸ στόμα αὐτοῦ
Pro 16:11 A just weight and balance are the LORD's: all the weights of the bag are his work. Pro 16:11 A just balance and scales belong to the Lord; All the weights of the bag are His concern. Pro|16|11|ῥοπὴ ζυγοῦ δικαιοσύνη παρὰ κυρίῳ τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ στάθμια δίκαια
Pro 16:12 It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness. Pro 16:12 It is an abomination for kings to commit wicked acts, For a throne is established on righteousness. Pro|16|12|βδέλυγμα βασιλεῖ ὁ ποιῶν κακά μετὰ γὰρ δικαιοσύνης ἑτοιμάζεται θρόνος ἀρχῆς
Pro 16:13 Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right. Pro 16:13 Righteous lips are the delight of kings, And he who speaks right is loved. Pro|16|13|δεκτὰ βασιλεῖ χείλη δίκαια λόγους δὲ ὀρθοὺς ἀγαπᾷ
Pro 16:14 The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it. Pro 16:14 The fury of a king is like messengers of death, But a wise man will appease it. Pro|16|14|θυμὸς βασιλέως ἄγγελος θανάτου ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἐξιλάσεται αὐτόν
Pro 16:15 In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain. Pro 16:15 In the light of a king's face is life, And his favor is like a cloud with the spring rain. Pro|16|15|ἐν φωτὶ ζωῆς υἱὸς βασιλέως οἱ δὲ προσδεκτοὶ αὐτῷ ὥσπερ νέφος ὄψιμον
Pro 16:16 How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver! Pro 16:16 How much better it is to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen above silver. Pro|16|16|νοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου νοσσιαὶ δὲ φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀργύριον
Pro 16:17 The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul. Pro 16:17 The highway of the upright is to depart from evil; He who watches his way preserves his life. Pro|16|17|τρίβοι ζωῆς ἐκκλίνουσιν ἀπὸ κακῶν μῆκος δὲ βίου ὁδοὶ δικαιοσύνης ὁ δεχόμενος παιδείαν ἐν ἀγαθοῖς ἔσται ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους σοφισθήσεται ὃς φυλάσσει τὰς ἑαυτοῦ ὁδούς τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἀγαπῶν δὲ ζωὴν αὐτοῦ φείσεται στόματος αὐτοῦ
Pro 16:18 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Pro 16:18 Pride goes before destruction, And a haughty spirit before stumbling. Pro|16|18|πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις πρὸ δὲ πτώματος κακοφροσύνη
Pro 16:19 Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud. Pro 16:19 It is better to be humble in spirit with the lowly Than to divide the spoil with the proud. Pro|16|19|κρείσσων πραΰθυμος μετὰ ταπεινώσεως ἢ ὃς διαιρεῖται σκῦλα μετὰ ὑβριστῶν
Pro 16:20 He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he. Pro 16:20 He who gives attention to the word will find good, And blessed is he who trusts in the Lord. Pro|16|20|συνετὸς ἐν πράγμασιν εὑρετὴς ἀγαθῶν πεποιθὼς δὲ ἐπὶ θεῷ μακαριστός
Pro 16:21 The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning. Pro 16:21 The wise in heart will be called understanding, And sweetness of speech increases persuasiveness. Pro|16|21|τοὺς σοφοὺς καὶ συνετοὺς φαύλους καλοῦσιν οἱ δὲ γλυκεῖς ἐν λόγῳ πλείονα ἀκούσονται
Pro 16:22 Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly. Pro 16:22 Understanding is a fountain of life to one who has it, But the discipline of fools is folly. Pro|16|22|πηγὴ ζωῆς ἔννοια τοῖς κεκτημένοις παιδεία δὲ ἀφρόνων κακή
Pro 16:23 The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips. Pro 16:23 The heart of the wise instructs his mouth And adds persuasiveness to his lips. Pro|16|23|καρδία σοφοῦ νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος ἐπὶ δὲ χείλεσιν φορέσει ἐπιγνωμοσύνην
Pro 16:24 Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones. Pro 16:24 Pleasant words are a honeycomb, Sweet to the soul and healing to the bones. Pro|16|24|κηρία μέλιτος λόγοι καλοί γλύκασμα δὲ αὐτῶν ἴασις ψυχῆς
Pro 16:25 There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Pro 16:25 There is a way which seems right to a man, But its end is the way of death. Pro|16|25|εἰσὶν ὁδοὶ δοκοῦσαι εἶναι ὀρθαὶ ἀνδρί τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυθμένα ᾅδου
Pro 16:26 He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him. Pro 16:26 A worker's appetite works for him, For his hunger urges him on. Pro|16|26|ἀνὴρ ἐν πόνοις πονεῖ ἑαυτῷ καὶ ἐκβιάζεται ἑαυτοῦ τὴν ἀπώλειαν ὁ μέντοι σκολιὸς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ στόματι φορεῖ τὴν ἀπώλειαν
Pro 16:27 An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire. Pro 16:27 A worthless man digs up evil, While his words are like scorching fire. Pro|16|27|ἀνὴρ ἄφρων ὀρύσσει ἑαυτῷ κακά ἐπὶ δὲ τῶν ἑαυτοῦ χειλέων θησαυρίζει πῦρ
Pro 16:28 A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends. Pro 16:28 A perverse man spreads strife, And a slanderer separates intimate friends. Pro|16|28|ἀνὴρ σκολιὸς διαπέμπεται κακὰ καὶ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύει κακοῖς καὶ διαχωρίζει φίλους
Pro 16:29 A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good. Pro 16:29 A man of violence entices his neighbor And leads him in a way that is not good. Pro|16|29|ἀνὴρ παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων καὶ ἀπάγει αὐτοὺς ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
Pro 16:30 He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass. Pro 16:30 He who winks his eyes does so to devise perverse things; He who compresses his lips brings evil to pass. Pro|16|30|στηρίζων ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ λογίζεται διεστραμμένα ὁρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα τὰ κακά οὗτος κάμινός ἐστιν κακίας
Pro 16:31 The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness. Pro 16:31 A gray head is a crown of glory; It is found in the way of righteousness. Pro|16|31|στέφανος καυχήσεως γῆρας ἐν δὲ ὁδοῖς δικαιοσύνης εὑρίσκεται
Pro 16:32 He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Pro 16:32 He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit, than he who captures a city. Pro|16|32|κρείσσων ἀνὴρ μακρόθυμος ἰσχυροῦ ὁ δὲ κρατῶν ὀργῆς κρείσσων καταλαμβανομένου πόλιν
Pro 16:33 The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD. Pro 16:33 The lot is cast into the lap, But its every decision is from the Lord. Pro|16|33|εἰς κόλπους ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίκοις παρὰ δὲ κυρίου πάντα τὰ δίκαια
Pro 17:1 Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife. Pro 17:1 Better is a dry morsel and quietness with it Than a house full of feasting with strife. Pro|17|1|κρείσσων ψωμὸς μεθ᾽ ἡδονῆς ἐν εἰρήνῃ ἢ οἶκος πλήρης πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετὰ μάχης
Pro 17:2 A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren. Pro 17:2 A servant who acts wisely will rule over a son who acts shamefully, And will share in the inheritance among brothers. Pro|17|2|οἰκέτης νοήμων κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη
Pro 17:3 The fining pot is for silver, and the furnace for gold: but the LORD trieth the hearts. Pro 17:3 The refining pot is for silver and the furnace for gold, But the Lord tests hearts. Pro|17|3|ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ κυρίῳ
Pro 17:4 A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue. Pro 17:4 An evildoer listens to wicked lips; A liar pays attention to a destructive tongue. Pro|17|4|κακὸς ὑπακούει γλώσσης παρανόμων δίκαιος δὲ οὐ προσέχει χείλεσιν ψευδέσιν
Pro 17:5 Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker: and he that is glad at calamities shall not be unpunished. Pro 17:5 He who mocks the poor taunts his Maker; He who rejoices at calamity will not go unpunished. Pro|17|5|ὁ καταγελῶν πτωχοῦ παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐκ ἀθῳωθήσεται ὁ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηθήσεται
Pro 17:6 Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers. Pro 17:6 Grandchildren are the crown of old men, And the glory of sons is their fathers. Pro|17|6|στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων καύχημα δὲ τέκνων πατέρες αὐτῶν ~ τοῦ πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός
Pro 17:7 Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince. Pro 17:7 Excellent speech is not fitting for a fool, Much less are lying lips to a prince. Pro|17|7|οὐχ ἁρμόσει ἄφρονι χείλη πιστὰ οὐδὲ δικαίῳ χείλη ψευδῆ
Pro 17:8 A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it: whithersoever it turneth, it prospereth. Pro 17:8 A bribe is a charm in the sight of its owner; Wherever he turns, he prospers. Pro|17|8|μισθὸς χαρίτων ἡ παιδεία τοῖς χρωμένοις οὗ δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ εὐοδωθήσεται
Pro 17:9 He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends. Pro 17:9 He who conceals a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates intimate friends. Pro|17|9|ὃς κρύπτει ἀδικήματα ζητεῖ φιλίαν ὃς δὲ μισεῖ κρύπτειν διίστησιν φίλους καὶ οἰκείους
Pro 17:10 A reproof entereth more into a wise man than an hundred stripes into a fool. Pro 17:10 A rebuke goes deeper into one who has understanding Than a hundred blows into a fool. Pro|17|10|συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου ἄφρων δὲ μαστιγωθεὶς οὐκ αἰσθάνεται
Pro 17:11 An evil man seeketh only rebellion: therefore a cruel messenger shall be sent against him. Pro 17:11 A rebellious man seeks only evil, So a cruel messenger will be sent against him. Pro|17|11|ἀντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακός ὁ δὲ κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ
Pro 17:12 Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly. Pro 17:12 Let a man meet a bear robbed of her cubs, Rather than a fool in his folly. Pro|17|12|ἐμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι οἱ δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται κακά
Pro 17:13 Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. Pro 17:13 He who returns evil for good, Evil will not depart from his house. Pro|17|13|ὃς ἀποδίδωσιν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν οὐ κινηθήσεται κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
Pro 17:14 The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with. Pro 17:14 The beginning of strife is like letting out water, So abandon the quarrel before it breaks out. Pro|17|14|ἐξουσίαν δίδωσιν λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη
Pro 17:15 He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the LORD. Pro 17:15 He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, Both of them alike are an abomination to the Lord. Pro|17|15|ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον ἄδικον δὲ τὸν δίκαιον ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ θεῷ
Pro 17:16 Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it? Pro 17:16 Why is there a price in the hand of a fool to buy wisdom, When he has no sense? Pro|17|16|ἵνα τί ὑπῆρξεν χρήματα ἄφρονι κτήσασθαι γὰρ σοφίαν ἀκάρδιος οὐ δυνήσεται ~ ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ζητεῖ συντριβήν ὁ δὲ σκολιάζων τοῦ μαθεῖν ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Pro 17:17 A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Pro 17:17 A friend loves at all times, And a brother is born for adversity. Pro|17|17|εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν τούτου γὰρ χάριν γεννῶνται
Pro 17:18 A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend. Pro 17:18 A man lacking in sense pledges And becomes guarantor in the presence of his neighbor. Pro|17|18|ἀνὴρ ἄφρων ἐπικροτεῖ καὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ ὡς καὶ ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύῃ τὸν ἑαυτοῦ φίλον
Pro 17:19 He loveth transgression that loveth strife: and he that exalteth his gate seeketh destruction. Pro 17:19 He who loves transgression loves strife; He who raises his door seeks destruction. Pro|17|19|φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις
Pro 17:20 He that hath a froward heart findeth no good: and he that hath a perverse tongue falleth into mischief. Pro 17:20 He who has a crooked mind finds no good, And he who is perverted in his language falls into evil. Pro|17|20|ὁ δὲ σκληροκάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς ἀνὴρ εὐμετάβολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Pro 17:21 He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy. Pro 17:21 He who sires a fool does so to his sorrow, And the father of a fool has no joy. Pro|17|21|καρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ κεκτημένῳ αὐτήν οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ
Pro 17:22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones. Pro 17:22 A joyful heart is good medicine, But a broken spirit dries up the bones. Pro|17|22|καρδία εὐφραινομένη εὐεκτεῖν ποιεῖ ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ
Pro 17:23 A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Pro 17:23 A wicked man receives a bribe from the bosom To pervert the ways of justice. Pro|17|23|λαμβάνοντος δῶρα ἐν κόλπῳ ἀδίκως οὐ κατευοδοῦνται ὁδοί ἀσεβὴς δὲ ἐκκλίνει ὁδοὺς δικαιοσύνης
Pro 17:24 Wisdom is before him that hath understanding; but the eyes of a fool are in the ends of the earth. Pro 17:24 Wisdom is in the presence of the one who has understanding, But the eyes of a fool are on the ends of the earth. Pro|17|24|πρόσωπον συνετὸν ἀνδρὸς σοφοῦ οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἄφρονος ἐπ᾽ ἄκρα γῆς
Pro 17:25 A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him. Pro 17:25 A foolish son is a grief to his father And bitterness to her who bore him. Pro|17|25|ὀργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων καὶ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτοῦ
Pro 17:26 Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity. Pro 17:26 It is also not good to fine the righteous, Nor to strike the noble for their uprightness. Pro|17|26|ζημιοῦν ἄνδρα δίκαιον οὐ καλόν οὐδὲ ὅσιον ἐπιβουλεύειν δυνάσταις δικαίοις
Pro 17:27 He that hath knowledge spareth his words: and a man of understanding is of an excellent spirit. Pro 17:27 He who restrains his words has knowledge, And he who has a cool spirit is a man of understanding. Pro|17|27|ὃς φείδεται ῥῆμα προέσθαι σκληρόν ἐπιγνώμων μακρόθυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος
Pro 17:28 Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Pro 17:28 Even a fool, when he keeps silent, is considered wise; When he closes his lips, he is considered prudent. Pro|17|28|ἀνοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται ἐνεὸν δέ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος εἶναι

Read through the Bible in One Year following the Mikrah

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."