Read through the Bible in One Year following the Mikrah

Study the Bible one chapter at a time

Day - 151 - Job 17-20
Job 17:1 My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me. Job 17:1 "My spirit is broken, my days are extinguished, The grave is ready for me. Job|17|1|ὀλέκομαι πνεύματι φερόμενος δέομαι δὲ ταφῆς καὶ οὐ τυγχάνω
Job 17:2 Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation? Job 17:2 "Surely mockers are with me, And my eye gazes on their provocation. Job|17|2|λίσσομαι κάμνων καὶ τί ποιήσας
Job 17:3 Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me? Job 17:3 "Lay down, now, a pledge for me with Yourself; Who is there that will be my guarantor? Job|17|3|ἔκλεψαν δέ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι τίς ἐστιν οὗτος τῇ χειρί μου συνδεθήτω
Job 17:4 For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them. Job 17:4 "For You have kept their heart from understanding, Therefore You will not exalt them. Job|17|4|ὅτι καρδίαν αὐτῶν ἔκρυψας ἀπὸ φρονήσεως διὰ τοῦτο οὐ μὴ ὑψώσῃς αὐτούς
Job 17:5 He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail. Job 17:5 "He who informs against friends for a share of the spoil, The eyes of his children also will languish. Job|17|5|τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ κακίας ὀφθαλμοὶ δέ μου ἐφ᾽ υἱοῖς ἐτάκησαν
Job 17:6 He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret. Job 17:6 "But He has made me a byword of the people, And I am one at whom men spit. Job|17|6|ἔθου δέ με θρύλημα ἐν ἔθνεσιν γέλως δὲ αὐτοῖς ἀπέβην
Job 17:7 Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow. Job 17:7 "My eye has also grown dim because of grief, And all my members are as a shadow. Job|17|7|πεπώρωνται γὰρ ἀπὸ ὀργῆς οἱ ὀφθαλμοί μου πεπολιόρκημαι μεγάλως ὑπὸ πάντων
Job 17:8 Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite. Job 17:8 "The upright will be appalled at this, And the innocent will stir up himself against the godless. Job|17|8|θαῦμα ἔσχεν ἀληθινοὺς ἐπὶ τούτῳ δίκαιος δὲ ἐπὶ παρανόμῳ ἐπανασταίη
Job 17:9 The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Job 17:9 "Nevertheless the righteous will hold to his way, And he who has clean hands will grow stronger and stronger. Job|17|9|σχοίη δὲ πιστὸς τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν καθαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι θάρσος
Job 17:10 But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you. Job 17:10 "But come again all of you now, For I do not find a wise man among you. Job|17|10|οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ πάντες ἐρείδετε καὶ δεῦτε δή οὐ γὰρ εὑρίσκω ἐν ὑμῖν ἀληθές
Job 17:11 My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. Job 17:11 "My days are past, my plans are torn apart, Even the wishes of my heart. Job|17|11|αἱ ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν βρόμῳ ἐρράγη δὲ τὰ ἄρθρα τῆς καρδίας μου
Job 17:12 They change the night into day: the light is short because of darkness. Job 17:12 "They make night into day, saying, 'The light is near,' in the presence of darkness. Job|17|12|νύκτα εἰς ἡμέραν ἔθηκαν φῶς ἐγγὺς ἀπὸ προσώπου σκότους
Job 17:13 If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness. Job 17:13 "If I look for Sheol as my home, I make my bed in the darkness; Job|17|13|ἐὰν γὰρ ὑπομείνω ᾅδης μου ὁ οἶκος ἐν δὲ γνόφῳ ἔστρωταί μου ἡ στρωμνή
Job 17:14 I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister. Job 17:14 If I call to the pit, 'You are my father'; To the worm, 'my mother and my sister'; Job|17|14|θάνατον ἐπεκαλεσάμην πατέρα μου εἶναι μητέρα δέ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν
Job 17:15 And where is now my hope? as for my hope, who shall see it? Job 17:15 Where now is my hope? And who regards my hope? Job|17|15|ποῦ οὖν μου ἔτι ἐστὶν ἡ ἐλπίς ἦ τὰ ἀγαθά μου ὄψομαι
Job 17:16 They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust. Job 17:16 "Will it go down with me to Sheol? Shall we together go down into the dust?" Job|17|16|ἦ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς ᾅδην καταβήσονται ἢ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος καταβησόμεθα
Job 18:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said, Job 18:1 Then Bildad the Shuhite responded, Job|18|1|ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει
Job 18:2 How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak. Job 18:2 "How long will you hunt for words? Show understanding and then we can talk. Job|18|2|μέχρι τίνος οὐ παύσῃ ἐπίσχες ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν
Job 18:3 Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight? Job 18:3 "Why are we regarded as beasts, As stupid in your eyes? Job|18|3|διὰ τί ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου
Job 18:4 He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place? Job 18:4 "O you who tear yourself in your anger" For your sake is the earth to be abandoned, Or the rock to be moved from its place? Job|18|4|κέχρηταί σοι ὀργή τί γάρ ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς ἀοίκητος ἡ ὑπ᾽ οὐρανόν ἢ καταστραφήσεται ὄρη ἐκ θεμελίων
Job 18:5 Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine. Job 18:5 "Indeed, the light of the wicked goes out, And the flame of his fire gives no light. Job|18|5|καὶ φῶς ἀσεβῶν σβεσθήσεται καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτῶν ἡ φλόξ
Job 18:6 The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him. Job 18:6 "The light in his tent is darkened, And his lamp goes out above him. Job|18|6|τὸ φῶς αὐτοῦ σκότος ἐν διαίτῃ ὁ δὲ λύχνος ἐπ᾽ αὐτῷ σβεσθήσεται
Job 18:7 The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down. Job 18:7 "His vigorous stride is shortened, And his own scheme brings him down. Job|18|7|θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ σφάλαι δὲ αὐτοῦ ἡ βουλή
Job 18:8 For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare. Job 18:8 "For he is thrown into the net by his own feet, And he steps on the webbing. Job|18|8|ἐμβέβληται δὲ ὁ ποὺς αὐτοῦ ἐν παγίδι ἐν δικτύῳ ἑλιχθείη
Job 18:9 The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him. Job 18:9 "A snare seizes him by the heel, And a trap snaps shut on him. Job|18|9|ἔλθοισαν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν παγίδες κατισχύσει ἐπ᾽ αὐτὸν διψῶντας
Job 18:10 The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way. Job 18:10 "A noose for him is hidden in the ground, And a trap for him on the path. Job|18|10|κέκρυπται ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτοῦ καὶ ἡ σύλλημψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων
Job 18:11 Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet. Job 18:11 "All around terrors frighten him, And harry him at every step. Job|18|11|κύκλῳ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι πολλοὶ δὲ περὶ πόδας αὐτοῦ ἔλθοισαν ἐν λιμῷ στενῷ
Job 18:12 His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side. Job 18:12 "His strength is famished, And calamity is ready at his side. Job|18|12|πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται ἐξαίσιον
Job 18:13 It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength. Job 18:13 "His skin is devoured by disease, The firstborn of death devours his limbs. Job|18|13|βρωθείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν κατέδεται δὲ τὰ ὡραῖα αὐτοῦ θάνατος
Job 18:14 His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors. Job 18:14 "He is torn from the security of his tent, And they march him before the king of terrors. Job|18|14|ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτοῦ ἴασις σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βασιλικῇ
Job 18:15 It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation. Job 18:15 "There dwells in his tent nothing of his; Brimstone is scattered on his habitation. Job|18|15|κατασκηνώσει ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ ἐν νυκτὶ αὐτοῦ κατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπῆ αὐτοῦ θείῳ
Job 18:16 His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off. Job 18:16 "His roots are dried below, And his branch is cut off above. Job|18|16|ὑποκάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ ξηρανθήσονται καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσεῖται θερισμὸς αὐτοῦ
Job 18:17 His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street. Job 18:17 "Memory of him perishes from the earth, And he has no name abroad. Job|18|17|τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ ἀπόλοιτο ἐκ γῆς καὶ ὑπάρχει ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω
Job 18:18 He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world. Job 18:18 "He is driven from light into darkness, And chased from the inhabited world. Job|18|18|ἀπώσειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σκότος
Job 18:19 He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings. Job 18:19 "He has no offspring or posterity among his people, Nor any survivor where he sojourned. Job|18|19|οὐκ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαῷ αὐτοῦ οὐδὲ σεσῳσμένος ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανὸν ὁ οἶκος αὐτοῦ ἀλλ᾽ ἐν τοῖς αὐτοῦ ζήσονται ἕτεροι
Job 18:20 They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted. Job 18:20 "Those in the west are appalled at his fate, And those in the east are seized with horror. Job|18|20|ἐπ᾽ αὐτῷ ἐστέναξαν ἔσχατοι πρώτους δὲ ἔσχεν θαῦμα
Job 18:21 Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God. Job 18:21 "Surely such are the dwellings of the wicked, And this is the place of him who does not know God." Job|18|21|οὗτοί εἰσιν οἶκοι ἀδίκων οὗτος δὲ ὁ τόπος τῶν μὴ εἰδότων τὸν κύριον
Job 19:1 Then Job answered and said, Job 19:1 Then Job responded, Job|19|1|ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Job 19:2 How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words? Job 19:2 "How long will you torment me And crush me with words? Job|19|2|ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις
Job 19:3 These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me. Job 19:3 "These ten times you have insulted me; You are not ashamed to wrong me. Job|19|3|γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι
Job 19:4 And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself. Job 19:4 "Even if I have truly erred, My error lodges with me. Job|19|4|ναὶ δὴ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην παρ᾽ ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος ~ λαλῆσαι ῥῆμα ὃ οὐκ ἔδει τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ
Job 19:5 If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach: Job 19:5 "If indeed you vaunt yourselves against me And prove my disgrace to me, Job|19|5|ἔα δὲ ὅτι ἐπ᾽ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει
Job 19:6 Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net. Job 19:6 Know then that God has wronged me And has closed His net around me. Everything Is against Him Job|19|6|γνῶτε οὖν ὅτι ὁ κύριός ἐστιν ὁ ταράξας ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ ὕψωσεν
Job 19:7 Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment. Job 19:7 "Behold, I cry, 'Violence!' but I get no answer; I shout for help, but there is no justice. Job|19|7|ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω κεκράξομαι καὶ οὐδαμοῦ κρίμα
Job 19:8 He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths. Job 19:8 "He has walled up my way so that I cannot pass, And He has put darkness on my paths. Job|19|8|κύκλῳ περιῳκοδόμημαι καὶ οὐ μὴ διαβῶ ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο
Job 19:9 He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head. Job 19:9 "He has stripped my honor from me And removed the crown from my head. Job|19|9|τὴν δὲ δόξαν ἀπ᾽ ἐμοῦ ἐξέδυσεν ἀφεῖλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου
Job 19:10 He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree. Job 19:10 "He breaks me down on every side, and I am gone; And He has uprooted my hope like a tree. Job|19|10|διέσπασέν με κύκλῳ καὶ ᾠχόμην ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου
Job 19:11 He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies. Job 19:11 "He has also kindled His anger against me And considered me as His enemy. Job|19|11|δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν
Job 19:12 His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle. Job 19:12 "His troops come together, And build up their way against me And camp around my tent. Job|19|12|ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι
Job 19:13 He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me. Job 19:13 "He has removed my brothers far from me, And my acquaintances are completely estranged from me. Job|19|13|ἀπ᾽ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν
Job 19:14 My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me. Job 19:14 "My relatives have failed, And my intimate friends have forgotten me. Job|19|14|οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου
Job 19:15 They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight. Job 19:15 "Those who live in my house and my maids consider me a stranger. I am a foreigner in their sight. Job|19|15|γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν
Job 19:16 I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth. Job 19:16 "I call to my servant, but he does not answer; I have to implore him with my mouth. Job|19|16|θεράποντά μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπήκουσεν στόμα δέ μου ἐδέετο
Job 19:17 My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body. Job 19:17 "My breath is offensive to my wife, And I am loathsome to my own brothers. Job|19|17|καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου
Job 19:18 Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me. Job 19:18 "Even young children despise me; I rise up and they speak against me. Job|19|18|οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο ὅταν ἀναστῶ κατ᾽ ἐμοῦ λαλοῦσιν
Job 19:19 All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me. Job 19:19 "All my associates abhor me, And those I love have turned against me. Job|19|19|ἐβδελύξαντο δέ με οἱ εἰδότες με οὓς δὴ ἠγαπήκειν ἐπανέστησάν μοι
Job 19:20 My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Job 19:20 "My bone clings to my skin and my flesh, And I have escaped only by the skin of my teeth. Job|19|20|ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται
Job 19:21 Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me. Job 19:21 "Pity me, pity me, O you my friends, For the hand of God has struck me. Job|19|21|ἐλεήσατέ με ἐλεήσατέ με ὦ φίλοι χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν
Job 19:22 Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Job 19:22 "Why do you persecute me as God does, And are not satisfied with my flesh? Job|19|22|διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ κύριος ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε
Job 19:23 Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book! Job 19:23 "Oh that my words were written! Oh that they were inscribed in a book! Job|19|23|τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα
Job 19:24 That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever! Job 19:24 "That with an iron stylus and lead They were engraved in the rock forever! Job|19|24|ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι
Job 19:25 For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth: Job 19:25 "As for me, I know that my Redeemer lives, And at the last He will take His stand on the earth. Job|19|25|οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς
Job 19:26 And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God: Job 19:26 "Even after my skin is destroyed, Yet from my flesh I shall see God; Job|19|26|ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη
Job 19:27 Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me. Job 19:27 Whom I myself shall behold, And whom my eyes will see and not another. My heart faints within me! Job|19|27|ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ
Job 19:28 But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me? Job 19:28 "If you say, 'How shall we persecute him? 'And 'What pretext for a case against him can we find?' Job|19|28|εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ
Job 19:29 Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment. Job 19:29 "Then be afraid of the sword for yourselves, For wrath brings the punishment of the sword, So that you may know there is judgment." Job|19|29|εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐπ᾽ ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη
Job 20:1 Then answered Zophar the Naamathite, and said, Job 20:1 Then Zophar the Naamathite answered, Job|20|1|ὑπολαβὼν δὲ Σωφαρ ὁ Μιναῖος λέγει
Job 20:2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste. Job 20:2 "Therefore my disquieting thoughts make me respond, Even because of my inward agitation. Job|20|2|οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν σε ταῦτα καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ
Job 20:3 I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer. Job 20:3 "I listened to the reproof which insults me, And the spirit of my understanding makes me answer. Job|20|3|παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀκούσομαι καὶ πνεῦμα ἐκ τῆς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι
Job 20:4 Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth, Job 20:4 "Do you know this from of old, From the establishment of man on earth, Job|20|4|μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι ἀφ᾽ οὗ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς
Job 20:5 That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment? Job 20:5 That the triumphing of the wicked is short, And the joy of the godless momentary? Job|20|5|εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβῶν πτῶμα ἐξαίσιον χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια
Job 20:6 Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds; Job 20:6 "Though his loftiness reaches the heavens, And his head touches the clouds, Job|20|6|ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα ἡ δὲ θυσία αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται
Job 20:7 Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he? Job 20:7 He perishes forever like his refuse; Those who have seen him will say, 'Where is he?' Job|20|7|ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐροῦσιν ποῦ ἐστιν
Job 20:8 He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night. Job 20:8 "He flies away like a dream, and they cannot find him; Even like a vision of the night he is chased away. Job|20|8|ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν
Job 20:9 The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him. Job 20:9 "The eye which saw him sees him no longer, And his place no longer beholds him. Job|20|9|ὀφθαλμὸς παρέβλεψεν καὶ οὐ προσθήσει καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτοῦ
Job 20:10 His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods. Job 20:10 "His sons favor the poor, And his hands give back his wealth. Job|20|10|τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες αἱ δὲ χεῖρες αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας
Job 20:11 His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust. Job 20:11 "His bones are full of his youthful vigor, But it lies down with him in the dust. Job|20|11|ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται
Job 20:12 Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue; Job 20:12 "Though evil is sweet in his mouth And he hides it under his tongue, Job|20|12|ἐὰν γλυκανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ
Job 20:13 Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth: Job 20:13 Though he desires it and will not let it go, But holds it in his mouth, Job|20|13|οὐ φείσεται αὐτῆς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνέξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ
Job 20:14 Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him. Job 20:14 Yet his food in his stomach is changed To the venom of cobras within him. Job|20|14|καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ
Job 20:15 He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly. Job 20:15 "He swallows riches, But will vomit them up; God will expel them from his belly. Job|20|15|πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεσθήσεται ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος
Job 20:16 He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him. Job 20:16 "He sucks the poison of cobras; The viper's tongue slays him. Job|20|16|θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως
Job 20:17 He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter. Job 20:17 "He does not look at the streams, The rivers flowing with honey and curds. Job|20|17|μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου
Job 20:18 That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein. Job 20:18 "He returns what he has attained And cannot swallow it; As to the riches of his trading, He cannot even enjoy them. Job|20|18|εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασεν πλοῦτον ἐξ οὗ οὐ γεύσεται ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος ἀκατάποτος
Job 20:19 Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not; Job 20:19 "For he has oppressed and forsaken the poor; He has seized a house which he has not built. Job|20|19|πολλῶν γὰρ ἀδυνάτων οἴκους ἔθλασεν δίαιταν δὲ ἥρπασεν καὶ οὐκ ἔστησεν
Job 20:20 Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired. Job 20:20 "Because he knew no quiet within him, He does not retain anything he desires. Job|20|20|οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται
Job 20:21 There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods. Job 20:21 "Nothing remains for him to devour, Therefore his prosperity does not endure. Job|20|21|οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ διὰ τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά
Job 20:22 In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him. Job 20:22 "In the fullness of his plenty he will be cramped; The hand of everyone who suffers will come against him. Job|20|22|ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πεπληρῶσθαι θλιβήσεται πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπελεύσεται
Job 20:23 When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating. Job 20:23 "When he fills his belly, God will send His fierce anger on him And will rain it on him while he is eating. Job|20|23|εἴ πως πληρώσαι γαστέρα αὐτοῦ ἐπαποστείλαι ἐπ᾽ αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς νίψαι ἐπ᾽ αὐτὸν ὀδύνας
Job 20:24 He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through. Job 20:24 "He may flee from the iron weapon, But the bronze bow will pierce him. Job|20|24|καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον
Job 20:25 It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him. Job 20:25 "It is drawn forth and comes out of his back, Even the glittering point from his gall. Terrors come upon him, Job|20|25|διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτοῦ περιπατήσαισαν ἐπ᾽ αὐτῷ φόβοι
Job 20:26 All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle. Job 20:26 Complete darkness is held in reserve for his treasures, And unfanned fire will devour him; It will consume the survivor in his tent. Job|20|26|πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον
Job 20:27 The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him. Job 20:27 "The heavens will reveal his iniquity, And the earth will rise up against him. Job|20|27|ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας γῆ δὲ ἐπανασταίη αὐτῷ
Job 20:28 The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath. Job 20:28 "The increase of his house will depart; His possessions will flow away in the day of His anger. Job|20|28|ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ
Job 20:29 This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God. Job 20:29 "This is the wicked man's portion from God, Even the heritage decreed to him by God." Job|20|29|αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου καὶ κτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου

Read through the Bible in One Year following the Mikrah

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."