Read through the Bible in One Year following the Mikrah

Study the Bible one chapter at a time

Day 288 - Mark 6-7
Mar 6:1 And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him. (kjv) Mar 6:1 Jesus went out from there and came into His hometown; and His disciples followed Him. Mar|6|1|καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
Mar 6:2 And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? (kjv) Mar 6:2 When the Sabbath came, He began to teach in the synagogue; and the many listeners were astonished, saying," Where did this man get these things, and what is this wisdom given to Him, and such miracles as these performed by His hands? Mar|6|2|καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι;
Mar 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. (kjv) Mar 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James and Joses and Judas and Simon? Are not His sisters here with us?" And they took offense at Him. Mar|6|3|οὐχ οὖτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς μαρίας καὶ ἀδελφὸς ἰακώβου καὶ ἰωσῆτος καὶ ἰούδα καὶ σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῶ.
Mar 6:4 But Jesus, said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. (kjv) Mar 6:4 Jesus said to them," A prophet is not without honor except in his hometown and among his own relatives and in his own household." Mar|6|4|καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
Mar 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. (kjv) Mar 6:5 And He could do no miracle there except that He laid His hands on a few sick people and healed them. Mar|6|5|καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν·
Mar 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching. (kjv) Mar 6:6 And He wondered at their unbelief. And He was going around the villages teaching. Mar|6|6|καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων.
Mar 6:7 And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits; (kjv) Mar 6:7 And He summoned the twelve and began to send them out in pairs, and gave them authority over the unclean spirits; Mar|6|7|καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων·
Mar 6:8 And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse: (kjv) Mar 6:8 and He instructed them that they should take nothing for their journey, except a mere staff"no bread, no bag, no money in their belt" Mar|6|8|καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν,
Mar 6:9 But be shod with sandals; and not put on two coats. (kjv) Mar 6:9 but to wear sandals; and He added," Do not put on two tunics." Mar|6|9|ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας.
Mar 6:10 And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. (kjv) Mar 6:10 And He said to them," Wherever you enter a house, stay there until you leave town. Mar|6|10|καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν.
Mar 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv) Mar 6:11 Any place that does not receive you or listen to you, as you go out from there, shake the dust off the soles of your feet for a testimony against them." Mar|6|11|καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
Mar 6:12 And they went out, and preached that men should repent. (kjv) Mar 6:12 They went out and preached that men should repent. Mar|6|12|καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν,
Mar 6:13 And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. (kjv) Mar 6:13 And they were casting out many demons and were anointing with oil many sick people and healing them. Mar|6|13|καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.
Mar 6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv) Mar 6:14 And King Herod heard of it, for His name had become well known; and people were saying," John the Baptist has risen from the dead, and that is why these miraculous powers are at work in Him." Mar|6|14|καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον ὅτι ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῶ.
Mar 6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets. (kjv) Mar 6:15 But others were saying," He is Elijah." And others were saying," He is a prophet, like one of the prophets of old." Mar|6|15|ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι ἠλίας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν.
Mar 6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead. (kjv) Mar 6:16 But when Herod heard of it, he kept saying," John, whom I beheaded, has risen!" Mar|6|16|ἀκούσας δὲ ὁ ἡρῴδης ἔλεγεν, ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ἰωάννην, οὖτος ἠγέρθη.
Mar 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her. (kjv) Mar 6:17 For Herod himself had sent and had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, because he had married her. Mar|6|17|αὐτὸς γὰρ ὁ ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν·
Mar 6:18 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. (kjv) Mar 6:18 For John had been saying to Herod," It is not lawful for you to have your brother's wife." Mar|6|18|ἔλεγεν γὰρ ὁ ἰωάννης τῶ ἡρῴδῃ ὅτι οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Mar 6:19 Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not: (kjv) Mar 6:19 Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death and could not do so; Mar|6|19|ἡ δὲ ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῶ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο·
Mar 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly. (kjv) Mar 6:20 for Herod was afraid of John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. And when he heard him, he was very perplexed; but he used to enjoy listening to him. Mar|6|20|ὁ γὰρ ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.
Mar 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee; (kjv) Mar 6:21 A strategic day came when Herod on his birthday gave a banquet for his lords and military commanders and the leading men of Galilee; Mar|6|21|καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς γαλιλαίας,
Mar 6:22 And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. (kjv) Mar 6:22 and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests; and the king said to the girl," Ask me for whatever you want and I will give it to you." Mar|6|22|καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῶ ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶ κορασίῳ, αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι·
Mar 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. (kjv) Mar 6:23 And he swore to her," Whatever you ask of me, I will give it to you; up to half of my kingdom." Mar|6|23|καὶ ὤμοσεν αὐτῇ [πολλά], ὅ τι ἐάν με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
Mar 6:24 And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. (kjv) Mar 6:24 And she went out and said to her mother," What shall I ask for?" And she said," The head of John the Baptist." Mar|6|24|καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, τί αἰτήσωμαι; ἡ δὲ εἶπεν, τὴν κεφαλὴν ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος.
Mar 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. (kjv) Mar 6:25 Immediately she came in a hurry to the king and asked, saying," I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter." Mar|6|25|καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῶς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
Mar 6:26 And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. (kjv) Mar 6:26 And although the king was very sorry, yet because of his oaths and because of his dinner guests, he was unwilling to refuse her. Mar|6|26|καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν·
Mar 6:27 And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison, (kjv) Mar 6:27 Immediately the king sent an executioner and commanded him to bring back his head. And he went and had him beheaded in the prison, Mar|6|27|καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ
Mar 6:28 And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother. (kjv) Mar 6:28 and brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother. Mar|6|28|καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῶ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
Mar 6:29 And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. (kjv) Mar 6:29 When his disciples heard about this, they came and took away his body and laid it in a tomb. Mar|6|29|καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.
Mar 6:30 And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught. (kjv) Mar 6:30 The apostles gathered together with Jesus; and they reported to Him all that they had done and taught. Mar|6|30|καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῶ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.
Mar 6:31 And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. (kjv) Mar 6:31 And He said to them," Come away by yourselves to a secluded place and rest a while." ( For there were many people coming and going, and they did not even have time to eat. ) Mar|6|31|καὶ λέγει αὐτοῖς, δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν.
Mar 6:32 And they departed into a desert place by ship privately. (kjv) Mar 6:32 They went away in the boat to a secluded place by themselves. Mar|6|32|καὶ ἀπῆλθον ἐν τῶ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν.
Mar 6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. (kjv) Mar 6:33 The people saw them going, and many recognized them and ran there together on foot from all the cities, and got there ahead of them. Mar|6|33|καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς.
Mar 6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things. (kjv) Mar 6:34 When Jesus went ashore, He saw a large crowd, and He felt compassion for them because they were like sheep without a shepherd; and He began to teach them many things. Mar|6|34|καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.
Mar 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed: (kjv) Mar 6:35 When it was already quite late, His disciples came to Him and said," This place is desolate and it is already quite late; Mar|6|35|καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή·
Mar 6:36 Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat. (kjv) Mar 6:36 send them away so that they may go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat." Mar|6|36|ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν.
Mar 6:37 He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat? (kjv) Mar 6:37 But He answered them," You give them something to eat!" And they said to Him," Shall we go and spend two hundred denarii on bread and give them something to eat?" Mar|6|37|ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῶ, ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν;
Mar 6:38 He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes. (kjv) Mar 6:38 And He said to them," How many loaves do you have? Go look!" And when they found out, they said," Five, and two fish." Mar|6|38|ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, πέντε, καὶ δύο ἰχθύας.
Mar 6:39 And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. (kjv) Mar 6:39 And He commanded them all to sit down by groups on the green grass. Mar|6|39|καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῶ χλωρῶ χόρτῳ.
Mar 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties. (kjv) Mar 6:40 They sat down in groups of hundreds and of fifties. Mar|6|40|καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα.
Mar 6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all. (kjv) Mar 6:41 And He took the five loaves and the two fish, and looking up toward heaven, He blessed the food and broke the loaves and He kept giving them to the disciples to set before them; and He divided up the two fish among them all. Mar|6|41|καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς [αὐτοῦ] ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.
Mar 6:42 And they did all eat, and were filled. (kjv) Mar 6:42 They all ate and were satisfied, Mar|6|42|καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν·
Mar 6:43 And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes. (kjv) Mar 6:43 and they picked up twelve full baskets of the broken pieces, and also of the fish. Mar|6|43|καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων.
Mar 6:44 And they that did eat of the loaves were about five thousand men. (kjv) Mar 6:44 There were five thousand men who ate the loaves. Mar|6|44|καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες [τοὺς ἄρτους] πεντακισχίλιοι ἄνδρες.
Mar 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. (kjv) Mar 6:45 Immediately Jesus made His disciples get into the boat and go ahead of Him to the other side to Bethsaida, while He Himself was sending the crowd away. Mar|6|45|καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον.
Mar 6:46 And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. (kjv) Mar 6:46 After bidding them farewell, He left for the mountain to pray. Mar|6|46|καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
Mar 6:47 And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. (kjv) Mar 6:47 When it was evening, the boat was in the middle of the sea, and He was alone on the land. Mar|6|47|καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς.
Mar 6:48 And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. (kjv) Mar 6:48 Seeing them straining at the oars, for the wind was against them, at about the fourth watch of the night He came to them, walking on the sea; and He intended to pass by them. Mar|6|48|καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῶ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.
Mar 6:49 But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out: (kjv) Mar 6:49 But when they saw Him walking on the sea, they supposed that it was a ghost, and cried out; Mar|6|49|οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν·
Mar 6:50 For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid. (kjv) Mar 6:50 for they all saw Him and were terrified. But immediately He spoke with them and said to them," Take courage; it is I, do not be afraid." Mar|6|50|πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.
Mar 6:51 And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. (kjv) Mar 6:51 Then He got into the boat with them, and the wind stopped; and they were utterly astonished, Mar|6|51|καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. καὶ λίαν [ἐκ περισσοῦ] ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο,
Mar 6:52 For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened. (kjv) Mar 6:52 for they had not gained any insight from the incident of the loaves, but their heart was hardened. Mar|6|52|οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη.
Mar 6:53 And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore. (kjv) Mar 6:53 When they had crossed over they came to land at Gennesaret, and moored to the shore. Mar|6|53|καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς γεννησαρὲτ καὶ προσωρμίσθησαν.
Mar 6:54 And when they were come out of the ship, straightway they knew him, (kjv) Mar 6:54 When they got out of the boat, immediately the people recognized Him, Mar|6|54|καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν
Mar 6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was. (kjv) Mar 6:55 and ran about that whole country and began to carry here and there on their pallets those who were sick, to the place they heard He was. Mar|6|55|περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν.
Mar 6:56 And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(kjv) Mar 6:56 Wherever He entered villages, or cities, or countryside, they were laying the sick in the market places, and imploring Him that they might just touch the fringe of His cloak; and as many as touched it were being cured. Mar|6|56|καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο.
Mar 7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. (kjv) Mar 7:1 The Pharisees and some of the scribes gathered around Him when they had come from Jerusalem, Mar|7|1|καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ ἱεροσολύμων
Mar 7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault. (kjv) Mar 7:2 and had seen that some of His disciples were eating their bread with impure hands, that is, unwashed. Mar|7|2|καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους
Mar 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders. (kjv) Mar 7:3 ( For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they carefully wash their hands, thus observing the traditions of the elders; Mar|7|3|_ οἱ γὰρ φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων,
Mar 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables. (kjv) Mar 7:4 and when they come from the market place, they do not eat unless they cleanse themselves; and there are many other things which they have received in order to observe, such as the washing of cups and pitchers and copper pots. ) Mar|7|4|καὶ ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων [καὶ κλινῶν] _
Mar 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? (kjv) Mar 7:5 The Pharisees and the scribes asked Him," Why do Your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat their bread with impure hands?" Mar|7|5|καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον;
Mar 7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. (kjv) Mar 7:6 And He said to them," Rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written: 'This people honors Me with their lips, But their heart is far away from Me. Mar|7|6|ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, καλῶς ἐπροφήτευσεν ἠσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται [ὅτι] οὖτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ·
Mar 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv) Mar 7:7 'But in vain do they worship Me, Teaching as doctrines the precepts of men. ' Mar|7|7|μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.
Mar 7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. (kjv) Mar 7:8 Neglecting the commandment of God, you hold to the tradition of men." Mar|7|8|ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.
Mar 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. (kjv) Mar 7:9 He was also saying to them," You are experts at setting aside the commandment of God in order to keep your tradition. Mar|7|9|καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν στήσητε.
Mar 7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death: (kjv) Mar 7:10 For Moses said, 'Honor your father and your mother'; and, 'He who speaks evil of father or mother, is to be put to death'; Mar|7|10|μωϊσῆς γὰρ εἶπεν, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί, ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·
Mar 7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free. (kjv) Mar 7:11 but you say, 'If a man says to his father or his mother, whatever I have that would help you is Corban (that is to say, given to God), ' Mar|7|11|ὑμεῖς δὲ λέγετε, ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῶ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, κορβᾶν, ὅ ἐστιν, δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς,
Mar 7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother; (kjv) Mar 7:12 you no longer permit him to do anything for his father or his mother; Mar|7|12|οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῶ πατρὶ ἢ τῇ μητρί,
Mar 7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye. (kjv) Mar 7:13 thus invalidating the word of God by your tradition which you have handed down; and you do many things such as that." Mar|7|13|ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε· καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.
Mar 7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand: (kjv) Mar 7:14 After He called the crowd to Him again, He began saying to them," Listen to Me, all of you, and understand: Mar|7|14|καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς, ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε.
Mar 7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man. (kjv) Mar 7:15 there is nothing outside the man which can defile him if it goes into him; but the things which proceed out of the man are what defile the man. Mar|7|15|οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον.
Mar 7:16 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv) Mar 7:16 [ If anyone has ears to hear, let him hear."] Mar|7|16|
Mar 7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. (kjv) Mar 7:17 When he had left the crowd and entered the house, His disciples questioned Him about the parable. Mar|7|17|καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν.
Mar 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him; (kjv) Mar 7:18 And He said to them," Are you so lacking in understanding also? Do you not understand that whatever goes into the man from outside cannot defile him, Mar|7|18|καὶ λέγει αὐτοῖς, οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι,
Mar 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats? (kjv) Mar 7:19 because it does not go into his heart, but into his stomach, and is eliminated?" ( Thus He declared all foods clean. ) Mar|7|19|ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται; _ καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα.
Mar 7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. (kjv) Mar 7:20 And He was saying," That which proceeds out of the man, that is what defiles the man. Mar|7|20|ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον·
Mar 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, (kjv) Mar 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, Mar|7|21|ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι,
Mar 7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: (kjv) Mar 7:22 deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride and foolishness. Mar|7|22|μοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη·
Mar 7:23 All these evil things come from within, and defile the man. (kjv) Mar 7:23 All these evil things proceed from within and defile the man." Mar|7|23|πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.
Mar 7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid. (kjv) Mar 7:24 Jesus got up and went away from there to the region of Tyre. And when He had entered a house, He wanted no one to know of it; yet He could not escape notice. Mar|7|24|ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια τύρου. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν·
Mar 7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet: (kjv) Mar 7:25 But after hearing of Him, a woman whose little daughter had an unclean spirit immediately came and fell at His feet. Mar|7|25|ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ·
Mar 7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. (kjv) Mar 7:26 Now the woman was a Gentile, of the Syrophoenician race. And she kept asking Him to cast the demon out of her daughter. Mar|7|26|ἡ δὲ γυνὴ ἦν ἑλληνίς, συροφοινίκισσα τῶ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.
Mar 7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs. (kjv) Mar 7:27 And He was saying to her," Let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." Mar|7|27|καὶ ἔλεγεν αὐτῇ, ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.
Mar 7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. (kjv) Mar 7:28 But she answered and said to Him," Yes, Lord, but even the dogs under the table feed on the children's crumbs." Mar|7|28|ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῶ, κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.
Mar 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter. (kjv) Mar 7:29 And He said to her," Because of this answer go; the demon has gone out of your daughter." Mar|7|29|καὶ εἶπεν αὐτῇ, διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον.
Mar 7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. (kjv) Mar 7:30 And going back to her home, she found the child lying on the bed, the demon having left. Mar|7|30|καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὖρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός.
Mar 7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. (kjv) Mar 7:31 Again He went out from the region of Tyre, and came through Sidon to the Sea of Galilee, within the region of Decapolis. Mar|7|31|καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων τύρου ἦλθεν διὰ σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων δεκαπόλεως.
Mar 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him. (kjv) Mar 7:32 They brought to Him one who was deaf and spoke with difficulty, and they implored Him to lay His hand on him. Mar|7|32|καὶ φέρουσιν αὐτῶ κωφὸν καὶ μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῶ τὴν χεῖρα.
Mar 7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue; (kjv) Mar 7:33 Jesus took him aside from the crowd, by himself, and put His fingers into his ears, and after spitting, He touched his tongue with the saliva; Mar|7|33|καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ,
Mar 7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened. (kjv) Mar 7:34 and looking up to heaven with a deep sigh, He said to him," Ephphatha!" that is," Be opened!" Mar|7|34|καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῶ, εφφαθα, ὅ ἐστιν, διανοίχθητι.
Mar 7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. (kjv) Mar 7:35 And his ears were opened, and the impediment of his tongue was removed, and he began speaking plainly. Mar|7|35|καὶ [εὐθέως] ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς.
Mar 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it; (kjv) Mar 7:36 And He gave them orders not to tell anyone; but the more He ordered them, the more widely they continued to proclaim it. Mar|7|36|καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον.
Mar 7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.(kjv) Mar 7:37 They were utterly astonished, saying," He has done all things well; He makes even the deaf to hear and the mute to speak." Mar|7|37|καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, καλῶς πάντα πεποίηκεν· καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ [τοὺς] ἀλάλους λαλεῖν.

Read through the Bible in One Year following the Mikrah

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."