Read through the Bible in One Year following the Mikrah

Study the Bible one chapter at a time

Day - 352 - Hebrews 9-10
Heb 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. Heb 9:1 Now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary. Heb|9|1|εἶχε μὲν οὗν [καὶ] ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν.
Heb 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary. Heb 9:2 For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. Heb|9|2|σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια·
Heb 9:3 And after the second veil, the tabernacle which is called the Holiest of all; Heb 9:3 Behind the second veil there was a tabernacle which is called the Holy of Holies, Heb|9|3|μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων,
Heb 9:4 Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant; Heb 9:4 having a golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a golden jar holding the manna, and Aaron's rod which budded, and the tables of the covenant; Heb|9|4|χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,
Heb 9:5 And over it the cherubims of glory shadowing the mercyseat; of which we cannot now speak particularly. Heb 9:5 and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat; but of these things we cannot now speak in detail. Heb|9|5|ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος.
Heb 9:6 Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Heb 9:6 Now when these things have been so prepared, the priests are continually entering the outer tabernacle performing the divine worship, Heb|9|6|τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες,
Heb 9:7 But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people: Heb 9:7 but into the second, only the high priest enters once a year, not without taking blood, which he offers for himself and for the sins of the people committed in ignorance. Heb|9|7|εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων,
Heb 9:8 The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing: Heb 9:8 The Holy Spirit is signifying this, that the way into the holy place has not yet been disclosed while the outer tabernacle is still standing, Heb|9|8|τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν,
Heb 9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience; Heb 9:9 which is a symbol for the present time. Accordingly both gifts and sacrifices are offered which cannot make the worshiper perfect in conscience, Heb|9|9|ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾽ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα,
Heb 9:10 Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation. Heb 9:10 since they relate only to food and drink and various washings, regulations for the body imposed until a time of reformation. Heb|9|10|μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα.
Heb 9:11 But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building; Heb 9:11 But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, He entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation; Heb|9|11|χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν γενομένων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,
Heb 9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Heb 9:12 and not through the blood of goats and calves, but through His own blood, He entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption. Heb|9|12|οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.
Heb 9:13 For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: Heb 9:13 For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh, Heb|9|13|εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,
Heb 9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Heb 9:14 how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Heb|9|14|πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῶ θεῶ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῶ ζῶντι.
Heb 9:15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Heb 9:15 For this reason He is the mediator of a new covenant, so that, since a death has taken place for the redemption of the transgressions that were committed under the first covenant, those who have been called may receive the promise of the eternal inheritance. Heb|9|15|καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας.
Heb 9:16 For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Heb 9:16 For where a covenant is, there must of necessity be the death of the one who made it. Heb|9|16|ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου·
Heb 9:17 For a testament is of force after men are dead: otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Heb 9:17 For a covenant is valid only when men are dead, for it is never in force while the one who made it lives. Heb|9|17|διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μήποτε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος.
Heb 9:18 Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. Heb 9:18 Therefore even the first covenant was not inaugurated without blood. Heb|9|18|ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐγκεκαίνισται·
Heb 9:19 For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book, and all the people, Heb 9:19 For when every commandment had been spoken by Moses to all the people according to the Law, he took the blood of the calves and the goats, with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, Heb|9|19|λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ μωϊσέως παντὶ τῶ λαῶ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων [καὶ τῶν τράγων] μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν,
Heb 9:20 Saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Heb 9:20 saying," This is the blood of the covenant which God commanded you." Heb|9|20|λέγων, τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ θεός·
Heb 9:21 Moreover he sprinkled with blood both the tabernacle, and all the vessels of the ministry. Heb 9:21 And in the same way he sprinkled both the tabernacle and all the vessels of the ministry with the blood. Heb|9|21|καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῶ αἵματι ὁμοίως ἐράντισεν.
Heb 9:22 And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is no remission. Heb 9:22 And according to the Law, one may almost say, all things are cleansed with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness. Heb|9|22|καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.
Heb 9:23 It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these; but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Heb 9:23 Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Heb|9|23|ἀνάγκη οὗν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.
Heb 9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: Heb 9:24 For Christ did not enter a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us; Heb|9|24|οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῶ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν·
Heb 9:25 Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others; Heb 9:25 nor was it that He would offer Himself often, as the high priest enters the holy place year by year with blood that is not his own. Heb|9|25|οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ,
Heb 9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Heb 9:26 Otherwise, He would have needed to suffer often since the foundation of the world; but now once at the consummation of the ages He has been manifested to put away sin by the sacrifice of Himself. Heb|9|26|ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν [τῆς] ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.
Heb 9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment: Heb 9:27 And inasmuch as it is appointed for men to die once and after this comes judgment, Heb|9|27|καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,
Heb 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Heb 9:28 so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin, to those who eagerly await Him. Heb|9|28|οὕτως καὶ ὁ χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν.
Heb 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Heb 10:1 For the Law, since it has only a shadow of the good things to come and not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually year by year, make perfect those who draw near. Heb|10|1|σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·
Heb 10:2 For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. Heb 10:2 Otherwise, would they not have ceased to be offered, because the worshipers, having once been cleansed, would no longer have had consciousness of sins? Heb|10|2|ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;
Heb 10:3 But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. Heb 10:3 But in those sacrifices there is a reminder of sins year by year. Heb|10|3|ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν,
Heb 10:4 For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Heb 10:4 For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Heb|10|4|ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.
Heb 10:5 Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me: Heb 10:5 Therefore, when He comes into the world, He says," Sacrifice and offering You have not desired, But a body You have prepared for Me; Heb|10|5|διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι·
Heb 10:6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Heb 10:6 In whole burnt offerings and sacrifices for sin You have taken no pleasure. Heb|10|6|ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας.
Heb 10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God. Heb 10:7 "Then I said, 'Behold, I have come( In the scroll of the book it is written of Me) To do Your will, O God. '" Heb|10|7|τότε εἶπον, ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου.
Heb 10:8 Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law; Heb 10:8 After saying above," Sacrifices and offerings and whole burnt offerings and sacrifices for sin You have not desired, nor have You taken pleasure in them" (which are offered according to the Law), Heb|10|8|ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται,
Heb 10:9 Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Heb 10:9 then He said," Behold, I have come to do Your will." He takes away the first in order to establish the second. Heb|10|9|τότε εἴρηκεν, ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ·
Heb 10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Heb 10:10 By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Heb|10|10|ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος ἰησοῦ χριστοῦ ἐφάπαξ.
Heb 10:11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: Heb 10:11 Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices, which can never take away sins; Heb|10|11|καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας.
Heb 10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God; Heb 10:12 but He, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, Heb|10|12|οὖτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ,
Heb 10:13 From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Heb 10:13 waiting from that time onward until His enemies be made a footstool for His feet. Heb|10|13|τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ·
Heb 10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Heb 10:14 For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified. Heb|10|14|μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.
Heb 10:15 Whereof the Holy Ghost also is a witness to us: for after that he had said before, Heb 10:15 And the Holy Spirit also testifies to us; for after saying, Heb|10|15|μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι,
Heb 10:16 This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them; Heb 10:16 "This is the covenant that I will make with them After those days, says the Lord: I will put My laws upon their heart, And on their mind I will write them," He then says, Heb|10|16|αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς,
Heb 10:17 And their sins and iniquities will I remember no more. Heb 10:17 "And their sins and their lawless deeds I will remember no more." Heb|10|17|καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι.
Heb 10:18 Now where remission of these is, there is no more offering for sin. Heb 10:18 Now where there is forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin. A New and Living Way Heb|10|18|ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.
Heb 10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, Heb 10:19 Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, Heb|10|19|ἔχοντες οὗν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῶ αἵματι ἰησοῦ,
Heb 10:20 By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh; Heb 10:20 by a new and living way which He inaugurated for us through the veil, that is, His flesh, Heb|10|20|ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
Heb 10:21 And having an high priest over the house of God; Heb 10:21 and since we have a great priest over the house of God, Heb|10|21|καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,
Heb 10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Heb 10:22 let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Heb|10|22|προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῶ·
Heb 10:23 Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;) Heb 10:23 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful; Heb|10|23|κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος·
Heb 10:24 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Heb 10:24 and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, Heb|10|24|καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,
Heb 10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching. Heb 10:25 not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another; and all the more as you see the day drawing near. Heb|10|25|μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.
Heb 10:26 For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, Heb 10:26 For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, Heb|10|26|ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,
Heb 10:27 But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Heb 10:27 but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Heb|10|27|φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους.
Heb 10:28 He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses: Heb 10:28 Anyone who has set aside the Law of Moses dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. Heb|10|28|ἀθετήσας τις νόμον μωϊσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει·
Heb 10:29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace? Heb 10:29 How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled under foot the Son of God, and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace? Heb|10|29|πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;
Heb 10:30 For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, The Lord shall judge his people. Heb 10:30 For we know Him who said," Vengeance is Mine, I will repay." And again," The Lord will judge His people." Heb|10|30|οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω· καὶ πάλιν, κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Heb 10:31 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Heb 10:31 It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Heb|10|31|φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος.
Heb 10:32 But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions; Heb 10:32 But remember the former days, when, after being enlightened, you endured a great conflict of sufferings, Heb|10|32|ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων,
Heb 10:33 Partly, whilst ye were made a gazingstock both by reproaches and afflictions; and partly, whilst ye became companions of them that were so used. Heb 10:33 partly by being made a public spectacle through reproaches and tribulations, and partly by becoming sharers with those who were so treated. Heb|10|33|τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες·
Heb 10:34 For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. Heb 10:34 For you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourselves a better possession and a lasting one. Heb|10|34|καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν.
Heb 10:35 Cast not away therefore your confidence, which hath great recompence of reward. Heb 10:35 Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. Heb|10|35|μὴ ἀποβάλητε οὗν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν,
Heb 10:36 For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Heb 10:36 For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Heb|10|36|ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.
Heb 10:37 For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Heb 10:37 For yet in a very little while, He who is coming will come, and will not delay. Heb|10|37|ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει·
Heb 10:38 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Heb 10:38 But My righteous one shall live by faith; And if he shrinks back, My soul has no pleasure in him. Heb|10|38|ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῶ.
Heb 10:39 But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul. Heb 10:39 But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. Heb|10|39|ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.

Read through the Bible in One Year following the Mikrah

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."