Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 154 - Job 35-38
Job 31:1 I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid? Job 31:1 "I have made a covenant with my eyes; How then could I gaze at a virgin? Job 31:1 διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον
Job 31:2 For what portion of God is there from above? and what inheritance of the Almighty from on high? Job 31:2 "And what is the portion of God from above Or the heritage of the Almighty from on high? Job 31:2 καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων
Job 31:3 Is not destruction to the wicked? and a strange punishment to the workers of iniquity? Job 31:3 "Is it not calamity to the unjust And disaster to those who work iniquity? Job 31:3 οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν
Job 31:4 Doth not he see my ways, and count all my steps? Job 31:4 "Does He not see my ways And number all my steps? Job 31:4 οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται
Job 31:5 If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit; Job 31:5 "If I have walked with falsehood, And my foot has hastened after deceit, Job 31:5 εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον
Job 31:6 Let me be weighed in an even balance that God may know mine integrity. Job 31:6 Let Him weigh me with accurate scales, And let God know my integrity. Job 31:6 ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ οἶδεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου
Job 31:7 If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands; Job 31:7 "If my step has turned from the way, Or my heart followed my eyes, Or if any spot has stuck to my hands, Job 31:7 εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων
Job 31:8 Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out. Job 31:8 Let me sow and another eat, And let my crops be uprooted. Job 31:8 σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς
Job 31:9 If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door; Job 31:9 "If my heart has been enticed by a woman, Or I have lurked at my neighbor's doorway, Job 31:9 εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς
Job 31:10 Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her. Job 31:10 May my wife grind for another, And let others kneel down over her. Job 31:10 ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρῳ τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη
Job 31:11 For this is an heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the judges. Job 31:11 "For that would be a lustful crime; Moreover, it would be an iniquity punishable by judges. Job 31:11 θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα
Job 31:12 For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase. Job 31:12 "For it would be fire that consumes to Abaddon, And would uproot all my increase. Job 31:12 πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν οὗ δ᾽ ἂν ἐπέλθῃ ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν
Job 31:13 If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant, when they contended with me; Job 31:13 "If I have despised the claim of my male or female slaves When they filed a complaint against me, Job 31:13 εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με
Job 31:14 What then shall I do when God riseth up? and when he visiteth, what shall I answer him? Job 31:14 What then could I do when God arises? And when He calls me to account, what will I answer Him? Job 31:14 τί γὰρ ποιήσω ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι
Job 31:15 Did not he that made me in the womb make him? and did not one fashion us in the womb? Job 31:15 "Did not He who made me in the womb make him, And the same one fashion us in the womb? Job 31:15 πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ
Job 31:16 If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail; Job 31:16 "If I have kept the poor from their desire, Or have caused the eyes of the widow to fail, Job 31:16 ἀδύνατοι δὲ χρείαν ἥν ποτ᾽ εἶχον οὐκ ἀπέτυχον χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα
Job 31:17 Or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof; Job 31:17 Or have eaten my morsel alone, And the orphan has not shared it Job 31:17 εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα
Job 31:18 (For from my youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mother's womb;) Job 31:18 ( But from my youth he grew up with me as with a father, And from infancy I guided her), Job 31:18 ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα
Job 31:19 If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering; Job 31:19 If I have seen anyone perish for lack of clothing, Or that the needy had no covering, Job 31:19 εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα
Job 31:20 If his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep; Job 31:20 If his loins have not thanked me, And if he has not been warmed with the fleece of my sheep, Job 31:20 ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν
Job 31:21 If I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate: Job 31:21 If I have lifted up my hand against the orphan, Because I saw I had support in the gate, Job 31:21 εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν
Job 31:22 Then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone. Job 31:22 Let my shoulder fall from the socket, And my arm be broken off at the elbow. Job 31:22 ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη
Job 31:23 For destruction from God was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure. Job 31:23 "For calamity from God is a terror to me, And because of His majesty I can do nothing. Job 31:23 φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω
Job 31:24 If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence; Job 31:24 "If I have put my confidence in gold, And called fine gold my trust, Job 31:24 εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα
Job 31:25 If I rejoice because my wealth was great, and because mine hand had gotten much; Job 31:25 If I have gloated because my wealth was great, And because my hand had secured so much; Job 31:25 εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου εἰ δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου
Job 31:26 If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness; Job 31:26 If I have looked at the sun when it shone Or the moon going in splendor, Job 31:26 ἦ οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα σελήνην δὲ φθίνουσαν οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστιν
Job 31:27 And my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand: Job 31:27 And my heart became secretly enticed, And my hand threw a kiss from my mouth, Job 31:27 καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα
Job 31:28 This also were an iniquity to be punished by the judge: for I should have denied the God that is above. Job 31:28 That too would have been an iniquity calling for judgment, For I would have denied God above. Job 31:28 καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου
Job 31:29 If I rejoice at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him: Job 31:29 "Have I rejoiced at the extinction of my enemy, Or exulted when evil befell him? Job 31:29 εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου εὖγε
Job 31:30 Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul. Job 31:30 "No, I have not allowed my mouth to sin By asking for his life in a curse. Job 31:30 ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος
Job 31:31 If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! we cannot be satisfied. Job 31:31 "Have the men of my tent not said, 'Who can find one who has not been satisfied with his meat'? Job 31:31 εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι λίαν μου χρηστοῦ ὄντος
Job 31:32 The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller. Job 31:32 "The alien has not lodged outside, For I have opened my doors to the traveler. Job 31:32 ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο
Job 31:33 If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom: Job 31:33 "Have I covered my transgressions like Adam, By hiding my iniquity in my bosom, Job 31:33 εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου
Job 31:34 Did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I kept silence, and went not out of the door? Job 31:34 Because I feared the great multitude, And the contempt of families terrified me, And kept silent and did not go out of doors? Job 31:34 οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ
Job 31:35 Oh that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book. Job 31:35 "Oh that I had one to hear me! Behold, here is my signature; Let the Almighty answer me! And the indictment which my adversary has written, Job 31:35 τίς δῴη ἀκούοντά μου χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν συγγραφὴν δέ ἣν εἶχον κατά τινος
Job 31:36 Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me. Job 31:36 Surely I would carry it on my shoulder, I would bind it to myself like a crown. Job 31:36 ἐπ᾽ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον
Job 31:37 I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near unto him. Job 31:37 "I would declare to Him the number of my steps; Like a prince I would approach Him. Job 31:37 καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου
Job 31:38 If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain; Job 31:38 "If my land cries out against me, And its furrows weep together; Job 31:38 εἰ ἐπ᾽ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐστέναξεν εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν
Job 31:39 If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life: Job 31:39 If I have eaten its fruit without money, Or have caused its owners to lose their lives, Job 31:39 εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα
Job 31:40 Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended. Job 31:40 Let briars grow instead of wheat, And stinkweed instead of barley." The words of Job are ended. Job 31:40 ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν
Job 32:1 So these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes. Job 32:1 Then these three men ceased answering Job, because he was righteous in his own eyes. Job 32:1 ἡσύχασαν δὲ καὶ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ ἔτι ἀντειπεῖν Ιωβ ἦν γὰρ Ιωβ δίκαιος ἐναντίον αὐτῶν
Job 32:2 Then was kindled the wrath of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the kindred of Ram: against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God. Job 32:2 But the anger of Elihu the son of Barachel the Buzite, of the family of Ram burned; against Job his anger burned because he justified himself before God. Job 32:2 ὠργίσθη δὲ Ελιους ὁ τοῦ Βαραχιηλ ὁ Βουζίτης ἐκ τῆς συγγενείας Ραμ τῆς Αυσίτιδος χώρας ὠργίσθη δὲ τῷ Ιωβ σφόδρα διότι ἀπέφηνεν ἑαυτὸν δίκαιον ἐναντίον κυρίου
Job 32:3 Also against his three friends was his wrath kindled, because they had found no answer, and yet had condemned Job. Job 32:3 And his anger burned against his three friends because they had found no answer, and yet had condemned Job. Job 32:3 καὶ κατὰ τῶν τριῶν δὲ φίλων ὠργίσθη σφόδρα διότι οὐκ ἠδυνήθησαν ἀποκριθῆναι ἀντίθετα Ιωβ καὶ ἔθεντο αὐτὸν εἶναι ἀσεβῆ
Job 32:4 Now Elihu had waited till Job had spoken, because they were elder than he. Job 32:4 Now Elihu had waited to speak to Job because they were years older than he. Job 32:4 Ελιους δὲ ὑπέμεινεν δοῦναι ἀπόκρισιν Ιωβ ὅτι πρεσβύτεροι αὐτοῦ εἰσιν ἡμέραις
Job 32:5 When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three men, then his wrath was kindled. Job 32:5 And when Elihu saw that there was no answer in the mouth of the three men his anger burned. Job 32:5 καὶ εἶδεν Ελιους ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπόκρισις ἐν στόματι τῶν τριῶν ἀνδρῶν καὶ ἐθυμώθη ὀργὴ αὐτοῦ
Job 32:6 And Elihu the son of Barachel the Buzite answered and said, I am young, and ye are very old; wherefore I was afraid, and durst not shew you mine opinion. Job 32:6 So Elihu the son of Barachel the Buzite spoke out and said, "I am young in years and you are old; Therefore I was shy and afraid to tell you what I think. Job 32:6 ὑπολαβὼν δὲ Ελιους ὁ τοῦ Βαραχιηλ ὁ Βουζίτης εἶπεν νεώτερος μέν εἰμι τῷ χρόνῳ ὑμεῖς δέ ἐστε πρεσβύτεροι διὸ ἡσύχασα φοβηθεὶς τοῦ ὑμῖν ἀναγγεῖλαι τὴν ἐμαυτοῦ ἐπιστήμην
Job 32:7 I said, Days should speak, and multitude of years should teach wisdom. Job 32:7 "I thought age should speak, And increased years should teach wisdom. Job 32:7 εἶπα δὲ ὅτι ὁ χρόνος ἐστὶν ὁ λαλῶν ἐν πολλοῖς δὲ ἔτεσιν οἴδασιν σοφίαν
Job 32:8 But there is a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Job 32:8 "But it is a spirit in man, And the breath of the Almighty gives them understanding. Job 32:8 ἀλλὰ πνεῦμά ἐστιν ἐν βροτοῖς πνοὴ δὲ παντοκράτορός ἐστιν ἡ διδάσκουσα
Job 32:9 Great men are not always wise: neither do the aged understand judgment. Job 32:9 "The abundant in years may not be wise, Nor may elders understand justice. Job 32:9 οὐχ οἱ πολυχρόνιοί εἰσιν σοφοί οὐδ᾽ οἱ γέροντες οἴδασιν κρίμα
Job 32:10 Therefore I said, Hearken to me; I also will shew mine opinion. Job 32:10 "So I say, 'Listen to me, I too will tell what I think.' Job 32:10 διὸ εἶπα ἀκούσατέ μου καὶ ἀναγγελῶ ὑμῖν ἃ οἶδα
Job 32:11 Behold, I waited for your words; I gave ear to your reasons, whilst ye searched out what to say. Job 32:11 "Behold, I waited for your words, I listened to your reasonings, While you pondered what to say. Job 32:11 ἐνωτίζεσθέ μου τὰ ῥήματα ἐρῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων ἄχρι οὗ ἐτάσητε λόγους
Job 32:12 Yea, I attended unto you, and, behold, there was none of you that convinced Job, or that answered his words: Job 32:12 "I even paid close attention to you; Indeed, there was no one who refuted Job, Not one of you who answered his words. Job 32:12 καὶ μέχρι ὑμῶν συνήσω καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν τῷ Ιωβ ἐλέγχων ἀνταποκρινόμενος ῥήματα αὐτοῦ ἐξ ὑμῶν
Job 32:13 Lest ye should say, We have found out wisdom: God thrusteth him down, not man. Job 32:13 "Do not say, 'We have found wisdom; God will rout him, not man.' Job 32:13 ἵνα μὴ εἴπητε εὕρομεν σοφίαν κυρίῳ προσθέμενοι
Job 32:14 Now he hath not directed his words against me: neither will I answer him with your speeches. Job 32:14 "For he has not arranged his words against me, Nor will I reply to him with your arguments. Job 32:14 ἀνθρώπῳ δὲ ἐπετρέψατε λαλῆσαι τοιαῦτα ῥήματα
Job 32:15 They were amazed, they answered no more: they left off speaking. Job 32:15 "They are dismayed, they no longer answer; Words have failed them. Job 32:15 ἐπτοήθησαν οὐκ ἀπεκρίθησαν ἔτι ἐπαλαίωσαν ἐξ αὐτῶν λόγους
Job 32:16 When I had waited, (for they spake not, but stood still, and answered no more;) Job 32:16 "Shall I wait, because they do not speak, Because they stop and no longer answer? Job 32:16 ὑπέμεινα οὐ γὰρ ἐλάλησαν ὅτι ἔστησαν οὐκ ἀπεκρίθησαν
Job 32:17 I said, I will answer also my part, I also will shew mine opinion. Job 32:17 "I too will answer my share, I also will tell my opinion. Job 32:17 ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Job 32:18 For I am full of matter, the spirit within me constraineth me. Job 32:18 "For I am full of words; The spirit within me constrains me. Job 32:18 πάλιν λαλήσω πλήρης γάρ εἰμι ῥημάτων ὀλέκει γάρ με τὸ πνεῦμα τῆς γαστρός
Job 32:19 Behold, my belly is as wine which hath no vent; it is ready to burst like new bottles. Job 32:19 "Behold, my belly is like unvented wine, Like new wineskins it is about to burst. Job 32:19 ἡ δὲ γαστήρ μου ὥσπερ ἀσκὸς γλεύκους ζέων δεδεμένος ἢ ὥσπερ φυσητὴρ χαλκέως ἐρρηγώς
Job 32:20 I will speak, that I may be refreshed: I will open my lips and answer. Job 32:20 "Let me speak that I may get relief; Let me open my lips and answer. Job 32:20 λαλήσω ἵνα ἀναπαύσωμαι ἀνοίξας τὰ χείλη
Job 32:21 Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto man. Job 32:21 "Let me now be partial to no one, Nor flatter any man. Job 32:21 ἄνθρωπον γὰρ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ βροτὸν οὐ μὴ ἐντραπῶ
Job 32:22 For I know not to give flattering titles; in so doing my maker would soon take me away. Job 32:22 "For I do not know how to flatter, Else my Maker would soon take me away. Job 32:22 οὐ γὰρ ἐπίσταμαι θαυμάσαι πρόσωπον εἰ δὲ μή καὶ ἐμὲ σῆτες ἔδονται
Job 33:1 Wherefore, Job, I pray thee, hear my speeches, and hearken to all my words. Job 33:1 "However now, Job, please hear my speech, And listen to all my words. Job 33:1 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄκουσον Ιωβ τὰ ῥήματά μου καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου
Job 33:2 Behold, now I have opened my mouth, my tongue hath spoken in my mouth. Job 33:2 "Behold now, I open my mouth, My tongue in my mouth speaks. Job 33:2 ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά μου
Job 33:3 My words shall be of the uprightness of my heart: and my lips shall utter knowledge clearly. Job 33:3 "My words are from the uprightness of my heart, And my lips speak knowledge sincerely. Job 33:3 καθαρά μου ἡ καρδία ῥήμασιν σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει
Job 33:4 The spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Job 33:4 "The Spirit of God has made me, And the breath of the Almighty gives me life. Job 33:4 πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με πνοὴ δὲ παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με
Job 33:5 If thou canst answer me, set thy words in order before me, stand up. Job 33:5 "Refute me if you can; Array yourselves before me, take your stand. Job 33:5 ἐὰν δύνῃ δός μοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα ὑπόμεινον στῆθι κατ᾽ ἐμὲ καὶ ἐγὼ κατὰ σέ
Job 33:6 Behold, I am according to thy wish in God's stead: I also am formed out of the clay. Job 33:6 "Behold, I belong to God like you; I too have been formed out of the clay. Job 33:6 ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγώ ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεθα
Job 33:7 Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee. Job 33:7 "Behold, no fear of me should terrify you, Nor should my pressure weigh heavily on you. Job 33:7 οὐχ ὁ φόβος μού σε στροβήσει οὐδὲ ἡ χείρ μου βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί
Job 33:8 Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying, Job 33:8 "Surely you have spoken in my hearing, And I have heard the sound of your words: Job 33:8 πλὴν εἶπας ἐν ὠσίν μου φωνὴν ῥημάτων σου ἀκήκοα
Job 33:9 I am clean without transgression, I am innocent; neither is there iniquity in me. Job 33:9 'I am pure, without transgression; I am innocent and there is no guilt in me. Job 33:9 διότι λέγεις καθαρός εἰμι οὐχ ἁμαρτών ἄμεμπτος δέ εἰμι οὐ γὰρ ἠνόμησα
Job 33:10 Behold, he findeth occasions against me, he counteth me for his enemy, Job 33:10 'Behold, He invents pretexts against me; He counts me as His enemy. Job 33:10 μέμψιν δὲ κατ᾽ ἐμοῦ εὗρεν ἥγηται δέ με ὥσπερ ὑπεναντίον
Job 33:11 He putteth my feet in the stocks, he marketh all my paths. Job 33:11 'He puts my feet in the stocks; He watches all my paths.' Job 33:11 ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου ἐφύλαξεν δέ μου πάσας τὰς ὁδούς
Job 33:12 Behold, in this thou art not just: I will answer thee, that God is greater than man. Job 33:12 "Behold, let me tell you, you are not right in this, For God is greater than man. Job 33:12 πῶς γὰρ λέγεις δίκαιός εἰμι καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μου αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν
Job 33:13 Why dost thou strive against him? for he giveth not account of any of his matters. Job 33:13 "Why do you complain against Him That He does not give an account of all His doings? Job 33:13 λέγεις δέ διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα
Job 33:14 For God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not. Job 33:14 "Indeed God speaks once, Or twice, yet no one notices it. Job 33:14 ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλήσαι ὁ κύριος ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἐνύπνιον
Job 33:15 In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed; Job 33:15 "In a dream, a vision of the night, When sound sleep falls on men, While they slumber in their beds, Job 33:15 ἢ ἐν μελέτῃ νυκτερινῇ ὡς ὅταν ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης
Job 33:16 Then he openeth the ears of men, and sealeth their instruction, Job 33:16 Then He opens the ears of men, And seals their instruction, Job 33:16 τότε ἀνακαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων ἐν εἴδεσιν φόβου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόβησεν
Job 33:17 That he may withdraw man from his purpose, and hide pride from man. Job 33:17 That He may turn man aside from his conduct, And keep man from pride; Job 33:17 ἀποστρέψαι ἄνθρωπον ἐξ ἀδικίας τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ πτώματος ἐρρύσατο
Job 33:18 He keepeth back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword. Job 33:18 He keeps back his soul from the pit, And his life from passing over into Sheol. Job 33:18 ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ
Job 33:19 He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain: Job 33:19 "Man is also chastened with pain on his bed, And with unceasing complaint in his bones; Job 33:19 πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐν μαλακίᾳ ἐπὶ κοίτης καὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρκησεν
Job 33:20 So that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat. Job 33:20 So that his life loathes bread, And his soul favorite food. Job 33:20 πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προσδέξασθαι καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει
Job 33:21 His flesh is consumed away, that it cannot be seen; and his bones that were not seen stick out. Job 33:21 "His flesh wastes away from sight, And his bones which were not seen stick out. Job 33:21 ἕως ἂν σαπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρκες καὶ ἀποδείξῃ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κενά
Job 33:22 Yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers. Job 33:22 "Then his soul draws near to the pit, And his life to those who bring death. Job 33:22 ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾅδῃ
Job 33:23 If there be a messenger with him, an interpreter, one among a thousand, to shew unto man his uprightness: Job 33:23 "If there is an angel as mediator for him, One out of a thousand, To remind a man what is right for him, Job 33:23 ἐὰν ὦσιν χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ κύριον ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξῃ
Job 33:24 Then he is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit: I have found a ransom. Job 33:24 Then let him be gracious to him, and say, 'Deliver him from going down to the pit, I have found a ransom'; Job 33:24 ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτὸν εἰς θάνατον ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ
Job 33 25 His flesh shall be fresher than a child's: he shall return to the days of his youth Job 33:25 Let his flesh become fresher than in youth, Let him return to the days of his youthful vigor; Job 33:25 ἁπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρκας ὥσπερ νηπίου ἀποκαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις
Job 33 26 He shall pray unto God, and he will be favourable unto him: and he shall see his face with joy for he will render unto man his righteousness. Job 33:26 Then he will pray to God, and He will accept him, That he may see His face with joy, And He may restore His righteousness to man. Job 33:26 εὐξάμενος δὲ πρὸς κύριον καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται εἰσελεύσεται δὲ προσώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην
Job 33:27 He looketh upon men, and if any say, I have sinned, and perverted that which was right, and it profited me not; Job 33:27 "He will sing to men and say, 'I have sinned and perverted what is right, And it is not proper for me. Job 33:27 εἶτα τότε ἀπομέμψεται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ λέγων οἷα συνετέλουν καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέν με ὧν ἥμαρτον
Job 33:28 He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Job 33:28 'He has redeemed my soul from going to the pit, And my life shall see the light.' Job 33:28 σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθοράν καὶ ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται
Job 33:29 Lo, all these things worketh God oftentimes with man, Job 33:29 "Behold, God does all these oftentimes with men, Job 33:29 ἰδοὺ πάντα ταῦτα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός
Job 33:30 To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. Job 33:30 To bring back his soul from the pit, That he may be enlightened with the light of life. Job 33:30 ἀλλ᾽ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου ἵνα ἡ ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν
Job 33:31 Mark well, O Job, hearken unto me: hold thy peace, and I will speak. Job 33:31 "Pay attention, O Job, listen to me; Keep silent, and let me speak. Job 33:31 ἐνωτίζου Ιωβ καὶ ἄκουέ μου κώφευσον καὶ ἐγώ εἰμι λαλήσω
Job 33:32 If thou hast anything to say, answer me: speak, for I desire to justify thee. Job 33:32 "Then if you have anything to say, answer me; Speak, for I desire to justify you. Job 33:32 εἰ εἰσὶν λόγοι ἀποκρίθητί μοι λάλησον θέλω γὰρ δικαιωθῆναί σε
Job 33:33 If not, hearken unto me: hold thy peace, and I shall teach thee wisdom. Job 33:33 "If not, listen to me; Keep silent, and I will teach you wisdom." Job 33:33 εἰ μή σὺ ἄκουσόν μου κώφευσον καὶ διδάξω σε σοφίαν
Job 34:1 Furthermore Elihu answered and said, Job 34:1 Then Elihu continued and said, Job 34:1 ὑπολαβὼν δὲ Ελιους λέγει
Job 34:2 Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge. Job 34:2 "Hear my words, you wise men, And listen to me, you who know. Job 34:2 ἀκούσατέ μου σοφοί ἐπιστάμενοι ἐνωτίζεσθε τὸ καλόν
Job 34:3 For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat. Job 34:3 "For the ear tests words As the palate tastes food. Job 34:3 ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν
Job 34:4 Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good. Job 34:4 "Let us choose for ourselves what is right; Let us know among ourselves what is good. Job 34:4 κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς γνῶμεν ἀνὰ μέσον ἑαυτῶν ὅ τι καλόν
Job 34:5 For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment. Job 34:5 "For Job has said, 'I am righteous, But God has taken away my right; Job 34:5 ὅτι εἴρηκεν Ιωβ δίκαιός εἰμι ὁ κύριος ἀπήλλαξέν μου τὸ κρίμα
Job 34:6 Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression. Job 34:6 Should I lie concerning my right? My wound is incurable, though I am without transgression.' Job 34:6 ἐψεύσατο δὲ τῷ κρίματί μου βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ ἀδικίας
Job 34:7 What man is like Job, who drinketh up scorning like water? Job 34:7 "What man is like Job, Who drinks up derision like water, Job 34:7 τίς ἀνὴρ ὥσπερ Ιωβ πίνων μυκτηρισμὸν ὥσπερ ὕδωρ
Job 34:8 Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men. Job 34:8 Who goes in company with the workers of iniquity, And walks with wicked men? Job 34:8 οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεβήσας ἢ ὁδοῦ κοινωνήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα τοῦ πορευθῆναι μετὰ ἀσεβῶν
Job 34:9 For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God. Job 34:9 "For he has said, 'It profits a man nothing When he is pleased with God.' Job 34:9 μὴ γὰρ εἴπῃς ὅτι οὐκ ἔσται ἐπισκοπὴ ἀνδρός καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ κυρίου
Job 34:10 Therefore hearken unto me ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity. Job 34:10 "Therefore, listen to me, you men of understanding. Far be it from God to do wickedness, And from the Almighty to do wrong. Job 34:10 διό συνετοὶ καρδίας ἀκούσατέ μου μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι καὶ ἔναντι παντοκράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον
Job 34:11 For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways. Job 34:11 "For He pays a man according to his work, And makes him find it according to his way. Job 34:11 ἀλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καθὰ ποιεῖ ἕκαστος αὐτῶν καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν
Job 34:12 Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment. Job 34:12 "Surely, God will not act wickedly, And the Almighty will not pervert justice. Job 34:12 οἴῃ δὲ τὸν κύριον ἄτοπα ποιήσειν ἢ ὁ παντοκράτωρ ταράξει κρίσιν
Job 34:13 Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world? Job 34:13 "Who gave Him authority over the earth? And who has laid on Him the whole world? Job 34:13 ὃς ἐποίησεν τὴν γῆν τίς δέ ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα
Job 34:14 If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath; Job 34:14 "If He should determine to do so, If He should gather to Himself His spirit and His breath, Job 34:14 εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν καὶ τὸ πνεῦμα παρ᾽ αὐτῷ κατασχεῖν
Job 34:15 All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. Job 34:15 All flesh would perish together, And man would return to dust. Job 34:15 τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδόν πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται ὅθεν καὶ ἐπλάσθη
Job 34:16 If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words. Job 34:16 "But if you have understanding, hear this; Listen to the sound of my words. Job 34:16 εἰ δὲ μὴ νουθετῇ ἄκουε ταῦτα ἐνωτίζου φωνὴν ῥημάτων
Job 34:17 Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just? Job 34:17 "Shall one who hates justice rule? And will you condemn the righteous mighty One, Job 34:17 ἰδὲ σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς πονηροὺς ὄντα αἰώνιον δίκαιον
Job 34:18 Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly? Job 34:18 Who says to a king, 'Worthless one, 'To nobles, 'Wicked ones'; Job 34:18 ἀσεβὴς ὁ λέγων βασιλεῖ παρανομεῖς ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν
Job 34:19 How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands. Job 34:19 Who shows no partiality to princes Nor regards the rich above the poor, For they all are the work of His hands? Job 34:19 ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς θαυμασθῆναι πρόσωπα αὐτῶν
Job 34:20 In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand. Job 34:20 "In a moment they die, and at midnight People are shaken and pass away, And the mighty are taken away without a hand. Job 34:20 κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται τὸ κεκραγέναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως ἐκκλινομένων ἀδυνάτων
Job 34:21 For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings. Job 34:21 "For His eyes are upon the ways of a man, And He sees all his steps. Job 34:21 αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστιν ἔργων ἀνθρώπων λέληθεν δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν
Job 34:22 There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves. Job 34:22 "There is no darkness or deep shadow Where the workers of iniquity may hide themselves. Job 34:22 οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς ποιοῦντας τὰ ἄνομα
Job 34:23 For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God. Job 34:23 "For He does not need to consider a man further, That he should go before God in judgment. Job 34:23 ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄνδρα θήσει ἔτι ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ
Job 34:24 He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead. Job 34:24 "He breaks in pieces mighty men without inquiry, And sets others in their place. Job 34:24 ὁ καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Job 34:25 Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed. Job 34:25 "Therefore He knows their works, And He overthrows them in the night, And they are crushed. Job 34:25 ὁ γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ στρέψει νύκτα καὶ ταπεινωθήσονται
Job 34:26 He striketh them as wicked men in the open sight of others; Job 34:26 "He strikes them like the wicked In a public place, Job 34:26 ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ
Job 34:27 Because they turned back from him, and would not consider any of his ways: Job 34:27 Because they turned aside from following Him, And had no regard for any of His ways; Job 34:27 ὅτι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν
Job 34:28 So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted. Job 34:28 So that they caused the cry of the poor to come to Him, And that He might hear the cry of the afflicted-- Job 34:28 τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν κραυγὴν πένητος καὶ κραυγὴν πτωχῶν εἰσακούσεται
Job 34:29 When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only: Job 34:29 When He keeps quiet, who then can condemn? And when He hides His face, who then can behold Him, That is, in regard to both nation and man?-- Job 34:29 καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει καὶ τίς καταδικάσεται καὶ κρύψει πρόσωπον καὶ τίς ὄψεται αὐτόν καὶ κατὰ ἔθνους καὶ κατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ
Job 34:30 That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared. Job 34:30 So that godless men would not rule Nor be snares of the people. Job 34:30 βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποκριτὴν ἀπὸ δυσκολίας λαοῦ
Job 34:31 Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more: Job 34:31 "For has anyone said to God, 'I have borne chastisement; I will not offend anymore; Job 34:31 ὅτι πρὸς τὸν ἰσχυρὸν ὁ λέγων εἴληφα οὐκ ἐνεχυράσω
Job 34:32 That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more. Job 34:32 Teach me what I do not see; If I have done iniquity, I will not do it again'? Job 34:32 ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι σὺ δεῖξόν μοι εἰ ἀδικίαν ἠργασάμην οὐ μὴ προσθήσω
Job 34:33 Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest. Job 34:33 "Shall He recompense on your terms, because you have rejected it? For you must choose, and not I; Therefore declare what you know. Job 34:33 μὴ παρὰ σοῦ ἀποτείσει αὐτήν ὅτι ἀπώσῃ ὅτι σὺ ἐκλέξῃ καὶ οὐκ ἐγώ καὶ τί ἔγνως λάλησον
Job 34:34 Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me. Job 34:34 "Men of understanding will say to me, And a wise man who hears me, Job 34:34 διὸ συνετοὶ καρδίας ἐροῦσιν ταῦτα ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκήκοέν μου τὸ ῥῆμα
Job 34:35 Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom. Job 34:35 'Job speaks without knowledge, And his words are without wisdom. Job 34:35 Ιωβ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησεν τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ οὐκ ἐν ἐπιστήμῃ
Job 34:36 My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men. Job 34:36 'Job ought to be tried to the limit, Because he answers like wicked men. Job 34:36 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε Ιωβ μὴ δῷς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες
Job 34:37 For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God. Job 34:37 'For he adds rebellion to his sin; He claps his hands among us, And multiplies his words against God.'" Job 34:37 ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις ἡμῶν ἀνομία δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν λογισθήσεται πολλὰ λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION