Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 169 - Psalms - 73-77
Psa 73:1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Psa 73:1 Surely God is good to Israel, To those who are pure in heart! Psa 73:1 ψαλμὸς τῷ Ασαφ ὡς ἀγαθὸς τῷ Ισραηλ ὁ θεός τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ
Psa 73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. Psa 73:2 But as for me, my feet came close to stumbling, My steps had almost slipped. Psa 73:2 ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες παρ᾽ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου
Psa 73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. Psa 73:3 For I was envious of the arrogant As I saw the prosperity of the wicked. Psa 73:3 ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν
Psa 73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm. Psa 73:4 For there are no pains in their death, And their body is fat. Psa 73:4 ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις τῷ θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν
Psa 73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. Psa 73:5 They are not in trouble as other men, Nor are they plagued like mankind. Psa 73:5 ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶν καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται
Psa 73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment. Psa 73:6 Therefore pride is their necklace; The garment of violence covers them. Psa 73:6 διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν
Psa 73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish. Psa 73:7 Their eye bulges from fatness; The imaginations of their heart run riot. Psa 73:7 ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας
Psa 73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily. Psa 73:8 They mock and wickedly speak of oppression; They speak from on high. Psa 73:8 διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν
Psa 73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Psa 73:9 They have set their mouth against the heavens, And their tongue parades through the earth. Psa 73:9 ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς
Psa 73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them. Psa 73:10 Therefore his people return to this place, And waters of abundance are drunk by them. Psa 73:10 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται αὐτοῖς
Psa 73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High? Psa 73:11 They say, "How does God know? And is there knowledge with the Most High?" Psa 73:11 καὶ εἶπαν πῶς ἔγνω ὁ θεός καὶ εἰ ἔστιν γνῶσις ἐν τῷ ὑψίστῳ
Psa 73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches. Psa 73:12 Behold, these are the wicked; And always at ease, they have increased in wealth. Psa 73:12 ἰδοὺ οὗτοι ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου
Psa 73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. Psa 73:13 Surely in vain I have kept my heart pure And washed my hands in innocence; Psa 73:13 καὶ εἶπα ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου
Psa 73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning. Psa 73:14 For I have been stricken all day long And chastened every morning. Psa 73:14 καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας
Psa 73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children. Psa 73:15 If I had said, "I will speak thus," Behold, I would have betrayed the generation of Your children. Psa 73:15 εἰ ἔλεγον διηγήσομαι οὕτως ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα
Psa 73:16 When I thought to know this, it was too painful for me; Psa 73:16 When I pondered to understand this, It was troublesome in my sight Psa 73:16 καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου
Psa 73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end. Psa 73:17 Until I came into the sanctuary of God; Then I perceived their end. Psa 73:17 ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν
Psa 73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction. Psa 73:18 Surely You set them in slippery places; You cast them down to destruction. Psa 73:18 πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι
Psa 73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors. Psa 73:19 How they are destroyed in a moment! They are utterly swept away by sudden terrors! Psa 73:19 πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα ἐξέλιπον ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν
Psa 73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Psa 73:20 Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, You will despise their form. Psa 73:20 ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου κύριε ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις
Psa 73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. Psa 73:21 When my heart was embittered And I was pierced within, Psa 73:21 ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν
Psa 73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee. Psa 73:22 Then I was senseless and ignorant; I was like a beast before You. Psa 73:22 καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί
Psa 73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand. Psa 73:23 Nevertheless I am continually with You; You have taken hold of my right hand. Psa 73:23 καὶ ἐγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου
Psa 73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Psa 73:24 With Your counsel You will guide me, And afterward receive me to glory. Psa 73:24 ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με
Psa 73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee. Psa 73:25 Whom have I in heaven but You? And besides You, I desire nothing on earth. Psa 73:25 τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς
Psa 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever. Psa 73:26 My flesh and my heart may fail, But God is the strength of my heart and my portion forever. Psa 73:26 ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα
Psa 73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee. Psa 73:27 For, behold, those who are far from You will perish; You have destroyed all those who are unfaithful to You. Psa 73:27 ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται ἐξωλέθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ
Psa 73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works. Psa 73:28 But as for me, the nearness of God is my good; I have made the Lord God my refuge, That I may tell of all Your works. Psa 73:28 ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων
Psa 74:1 O God, why hast thou cast us off for ever? why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Psa 74:1 O God, why have You rejected us forever? Why does Your anger smoke against the sheep of Your pasture? Psa 74:1 συνέσεως τῷ Ασαφ ἵνα τί ἀπώσω ὁ θεός εἰς τέλος ὠργίσθη ὁ θυμός σου ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου
Psa 74:2 Remember thy congregation, which thou hast purchased of old; the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed; this mount Zion, wherein thou hast dwelt. Psa 74:2 Remember Your congregation, which You have purchased of old, Which You have redeemed to be the tribe of Your inheritance; And this Mount Zion, where You have dwelt. Psa 74:2 μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου ἧς ἐκτήσω ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας σου ὄρος Σιων τοῦτο ὃ κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ
Psa 74:3 Lift up thy feet unto the perpetual desolations; even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Psa 74:3 Turn Your footsteps toward the perpetual ruins; The enemy has damaged everything within the sanctuary. Psa 74:3 ἔπαρον τὰς χεῖράς σου ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν εἰς τέλος ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις σου
Psa 74:4 Thine enemies roar in the midst of thy congregations; they set up their ensigns for signs. Psa 74:4 Your adversaries have roared in the midst of Your meeting place; They have set up their own standards for signs. Psa 74:4 καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς σου ἔθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν σημεῖα καὶ οὐκ ἔγνωσαν
Psa 74:5 A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees. Psa 74:5 It seems as if one had lifted up His axe in a forest of trees. Psa 74:5 ὡς εἰς τὴν εἴσοδον ὑπεράνω
Psa 74:6 But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers. Psa 74:6 And now all its carved work They smash with hatchet and hammers. Psa 74:6 ὡς ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίναις ἐξέκοψαν τὰς θύρας αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν πελέκει καὶ λαξευτηρίῳ κατέρραξαν αὐτήν
Psa 74:7 They have cast fire into thy sanctuary, they have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground. Psa 74:7 They have burned Your sanctuary to the ground; They have defiled the dwelling place of Your name. Psa 74:7 ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματός σου
Psa 74:8 They said in their hearts, Let us destroy them together: they have burned up all the synagogues of God in the land. Psa 74:8 They said in their heart, "Let us completely subdue them. "They have burned all the meeting places of God in the land. Psa 74:8 εἶπαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἡ συγγένεια αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό δεῦτε καὶ κατακαύσωμεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς
Psa 74 9 We see not our signs: there is no more any prophet neither is there among us any that knoweth how long. Psa 74:9 We do not see our signs; There is no longer any prophet, Nor is there any among us who knows how long. Psa 74:9 τὰ σημεῖα ἡμῶν οὐκ εἴδομεν οὐκ ἔστιν ἔτι προφήτης καὶ ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι
Psa 74:10 O God, how long shall the adversary reproach? shall the enemy blaspheme thy name for ever? Psa 74:10 How long, O God, will the adversary revile, And the enemy spurn Your name forever? Psa 74:10 ἕως πότε ὁ θεός ὀνειδιεῖ ὁ ἐχθρός παροξυνεῖ ὁ ὑπεναντίος τὸ ὄνομά σου εἰς τέλος
Psa 74:11 Why withdrawest thou thy hand, even thy right hand? pluck it out of thy bosom. Psa 74:11 Why do You withdraw Your hand, even Your right hand? From within Your bosom, destroy them! Psa 74:11 ἵνα τί ἀποστρέφεις τὴν χεῖρά σου καὶ τὴν δεξιάν σου ἐκ μέσου τοῦ κόλπου σου εἰς τέλος
Psa 74:12 For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth. Psa 74:12 Yet God is my king from of old, Who works deeds of deliverance in the midst of the earth. Psa 74:12 ὁ δὲ θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς
Psa 74:13 Thou didst divide the sea by thy strength: thou brakest the heads of the dragons in the waters. Psa 74:13 You divided the sea by Your strength; You broke the heads of the sea monsters in the waters. Psa 74:13 σὺ ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν θάλασσαν σὺ συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος
Psa 74:14 Thou brakest the heads of leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Psa 74:14 You crushed the heads of Leviathan; You gave him as food for the creatures of the wilderness. Psa 74:14 σὺ συνέθλασας τὰς κεφαλὰς τοῦ δράκοντος ἔδωκας αὐτὸν βρῶμα λαοῖς τοῖς Αἰθίοψιν
Psa 74:15 Thou didst cleave the fountain and the flood: thou driedst up mighty rivers. Psa 74:15 You broke open springs and torrents; You dried up ever-flowing streams. Psa 74:15 σὺ διέρρηξας πηγὰς καὶ χειμάρρους σὺ ἐξήρανας ποταμοὺς Ηθαμ
Psa 74:16 The day is thine, the night also is thine: thou hast prepared the light and the sun. Psa 74:16 Yours is the day, Yours also is the night; You have prepared the light and the sun. Psa 74:16 σή ἐστιν ἡ ἡμέρα καὶ σή ἐστιν ἡ νύξ σὺ κατηρτίσω φαῦσιν καὶ ἥλιον
Psa 74:17 Thou hast set all the borders of the earth: thou hast made summer and winter. Psa 74:17 You have established all the boundaries of the earth; You have made summer and winter. Psa 74:17 σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὅρια τῆς γῆς θέρος καὶ ἔαρ σὺ ἔπλασας αὐτά
Psa 74:18 Remember this, that the enemy hath reproached, O LORD, and that the foolish people have blasphemed thy name. Psa 74:18 Remember this, O Lord, that the enemy has reviled, And a foolish people has spurned Your name. Psa 74:18 μνήσθητι ταύτης ἐχθρὸς ὠνείδισεν τὸν κύριον καὶ λαὸς ἄφρων παρώξυνεν τὸ ὄνομά σου
Psa 74:19 O deliver not the soul of thy turtledove unto the multitude of the wicked: forget not the congregation of thy poor for ever. Psa 74:19 Do not deliver the soul of Your turtledove to the wild beast; Do not forget the life of Your afflicted forever. Psa 74:19 μὴ παραδῷς τοῖς θηρίοις ψυχὴν ἐξομολογουμένην σοι τῶν ψυχῶν τῶν πενήτων σου μὴ ἐπιλάθῃ εἰς τέλος
Psa 74:20 Have respect unto the covenant: for the dark places of the earth are full of the habitations of cruelty. Psa 74:20 Consider the covenant; For the dark places of the land are full of the habitations of violence. Psa 74:20 ἐπίβλεψον εἰς τὴν διαθήκην σου ὅτι ἐπληρώθησαν οἱ ἐσκοτισμένοι τῆς γῆς οἴκων ἀνομιῶν
Psa 74:21 O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name. Psa 74:21 Let not the oppressed return dishonored; Let the afflicted and needy praise Your name. Psa 74:21 μὴ ἀποστραφήτω τεταπεινωμένος κατῃσχυμμένος πτωχὸς καὶ πένης αἰνέσουσιν τὸ ὄνομά σου
Psa 74:22 Arise, O God, plead thine own cause: remember how the foolish man reproacheth thee daily. Psa 74:22 Arise, O God, and plead Your own cause; Remember how the foolish man reproaches You all day long. Psa 74:22 ἀνάστα ὁ θεός δίκασον τὴν δίκην σου μνήσθητι τῶν ὀνειδισμῶν σου τῶν ὑπὸ ἄφρονος ὅλην τὴν ἡμέραν
Psa 74:23 Forget not the voice of thine enemies: the tumult of those that rise up against thee increaseth continually. Psa 74:23 Do not forget the voice of Your adversaries, The uproar of those who rise against You which ascends continually. Psa 74:23 μὴ ἐπιλάθῃ τῆς φωνῆς τῶν ἱκετῶν σου ἡ ὑπερηφανία τῶν μισούντων σε ἀνέβη διὰ παντὸς πρὸς σέ
Psa 75:1 Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare. Psa 75:1 We give thanks to You, O God, we give thanks, For Your name is near; Men declare Your wondrous works. Psa 75:1 εἰς τὸ τέλος μὴ διαφθείρῃς ψαλμὸς τῷ Ασαφ ᾠδῆς
Psa 75:2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly. Psa 75:2 "When I select an appointed time, It is I who judge with equity. Psa 75:2 ἐξομολογησόμεθά σοι ὁ θεός ἐξομολογησόμεθα καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου
Psa 75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah. Psa 75:3 "The earth and all who dwell in it melt; It is I who have firmly set its pillars. Selah. Psa 75:3 διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου ὅταν λάβω καιρόν ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ
Psa 75 4 I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn Psa 75:4 "I said to the boastful, 'Do not boast, 'And to the wicked, 'Do not lift up the horn; Psa 75:4 ἐτάκη ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς διάψαλμα
Psa 75:5 Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck. Psa 75:5 Do not lift up your horn on high, Do not speak with insolent pride.'" Psa 75:5 εἶπα τοῖς παρανομοῦσιν μὴ παρανομεῖτε καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ ὑψοῦτε κέρας
Psa 75:6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Psa 75:6 For not from the east, nor from the west, Nor from the desert comes exaltation; Psa 75:6 μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν μὴ λαλεῖτε κατὰ τοῦ θεοῦ ἀδικίαν
Psa 75:7 But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another. Psa 75:7 But God is the Judge; He puts down one and exalts another. Psa 75:7 ὅτι οὔτε ἀπὸ ἐξόδων οὔτε ἀπὸ δυσμῶν οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὀρέων
Psa 75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them. Psa 75:8 For a cup is in the hand of the Lord, and the wine foams; It is well mixed, and He pours out of this; Surely all the wicked of the earth must drain and drink down its dregs. Psa 75:8 ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν τοῦτον ταπεινοῖ καὶ τοῦτον ὑψοῖ
Psa 75:9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob. Psa 75:9 But as for me, I will declare it forever; I will sing praises to the God of Jacob. Psa 75:9 ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ κυρίου οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος καὶ ἔκλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς
Psa 75:10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted. Psa 75:10 And all the horns of the wicked He will cut off, But the horns of the righteous will be lifted up. Psa:75:10:ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν αἰῶνα ψαλῶ τῷ θεῷ Ιακωβ Psa 74:11 καὶ πάντα τὰ κέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν συγκλάσω καὶ ὑψωθήσεται τὰ κέρατα τοῦ δικαίου
Psa 76:1 In Judah is God known: his name is great in Israel. Psa 76:1 God is known in Judah; His name is great in Israel. Psa 76:1 εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις ψαλμὸς τῷ Ασαφ ᾠδὴ πρὸς τὸν Ἀσσύριον
Psa 76:2 In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion. Psa 76:2 His tabernacle is in Salem; His dwelling place also is in Zion. Psa 76:2 γνωστὸς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ὁ θεός ἐν τῷ Ισραηλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Psa 76:3 There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah. Psa 76:3 There He broke the flaming arrows, The shield and the sword and the weapons of war. Selah. Psa 76:3 καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιων
Psa 76:4 Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey. Psa 76:4 You are resplendent, More majestic than the mountains of prey. Psa 76:4 ἐκεῖ συνέτριψεν τὰ κράτη τῶν τόξων ὅπλον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον διάψαλμα
Psa 76:5 The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands. Psa 76:5 The stouthearted were plundered, They sank into sleep; And none of the warriors could use his hands. Psa 76:5 φωτίζεις σὺ θαυμαστῶς ἀπὸ ὀρέων αἰωνίων
Psa 76:6 At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Psa 76:6 At Your rebuke, O God of Jacob, Both rider and horse were cast into a dead sleep. Psa 76:6 ἐταράχθησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ ὕπνωσαν ὕπνον αὐτῶν καὶ οὐχ εὗρον οὐδὲν πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν αὐτῶν
Psa 76:7 Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry? Psa 76:7 You, even You, are to be feared; And who may stand in Your presence when once You are angry? Psa 76:7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου ὁ θεὸς Ιακωβ ἐνύσταξαν οἱ ἐπιβεβηκότες τοὺς ἵππους
Psa 76:8 Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still, Psa 76:8 You caused judgment to be heard from heaven; The earth feared and was still Psa 76:8 σὺ φοβερὸς εἶ καὶ τίς ἀντιστήσεταί σοι ἀπὸ τότε ἡ ὀργή σου
Psa 76:9 When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah. Psa 76:9 When God arose to judgment, To save all the humble of the earth. Selah. Psa 76:9 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκούτισας κρίσιν γῆ ἐφοβήθη καὶ ἡσύχασεν
Psa 76:10 Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain. Psa 76:10 For the wrath of man shall praise You; With a remnant of wrath You will gird Yourself. Psa 76:10 ἐν τῷ ἀναστῆναι εἰς κρίσιν τὸν θεὸν τοῦ σῶσαι πάντας τοὺς πραεῖς τῆς γῆς διάψαλμα
Psa 76:11 Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared. Psa 76:11 Make vows to the Lord your God and fulfill them; Let all who are around Him bring gifts to Him who is to be feared. Psa 76:11 ὅτι ἐνθύμιον ἀνθρώπου ἐξομολογήσεταί σοι καὶ ἐγκατάλειμμα ἐνθυμίου ἑορτάσει σοι
Psa 76:12 He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth. Psa 76:12 He will cut off the spirit of princes; He is feared by the kings of the earth. Psa:76:12:εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν πάντες οἱ κύκλῳ αὐτοῦ οἴσουσιν δῶρα Psa 75:13 τῷ φοβερῷ καὶ ἀφαιρουμένῳ πνεύματα ἀρχόντων φοβερῷ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς
Psa 77:1 I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me. Psa 77:1 My voice rises to God, and I will cry aloud; My voice rises to God, and He will hear me. Psa 77:1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ Ιδιθουν τῷ Ασαφ ψαλμός
Psa 77 2 In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not my soul refused to be comforted. Psa 77:2 In the day of my trouble I sought the Lord; In the night my hand was stretched out without weariness; My soul refused to be comforted. Psa 77:2 φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα φωνῇ μου πρὸς τὸν θεόν καὶ προσέσχεν μοι
Psa 77:3 I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah. Psa 77:3 When I remember God, then I am disturbed; When I sigh, then my spirit grows faint. Selah. Psa 77:3 ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν θεὸν ἐξεζήτησα ταῖς χερσίν μου νυκτὸς ἐναντίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠπατήθην ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ἡ ψυχή μου
Psa 77:4 Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak. Psa 77:4 You have held my eyelids open; I am so troubled that I cannot speak. Psa 77:4 ἐμνήσθην τοῦ θεοῦ καὶ εὐφράνθην ἠδολέσχησα καὶ ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμά μου διάψαλμα
Psa 77:5 I have considered the days of old, the years of ancient times. Psa 77:5 I have considered the days of old, The years of long ago. Psa 77:5 προκατελάβοντο φυλακὰς οἱ ὀφθαλμοί μου ἐταράχθην καὶ οὐκ ἐλάλησα
Psa 77 6 I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart and my spirit made diligent search. Psa 77:6 I will remember my song in the night; I will meditate with my heart, And my spirit ponders: Psa 77:6 διελογισάμην ἡμέρας ἀρχαίας καὶ ἔτη αἰώνια ἐμνήσθην καὶ ἐμελέτησα
Psa 77:7 Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more? Psa 77:7 Will the Lord reject forever? And will He never be favorable again? Psa 77:7 νυκτὸς μετὰ τῆς καρδίας μου ἠδολέσχουν καὶ ἔσκαλλεν τὸ πνεῦμά μου
Psa 77:8 Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore? Psa 77:8 Has His lovingkindness ceased forever? Has His promise come to an end forever? Psa 77:8 μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται κύριος καὶ οὐ προσθήσει τοῦ εὐδοκῆσαι ἔτι
Psa 77:9 Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah. Psa 77:9 Has God forgotten to be gracious, Or has He in anger withdrawn His compassion? Selah. Psa 77:9 ἢ εἰς τέλος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀποκόψει ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν
Psa 77:10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High. Psa 77:10 Then I said, "It is my grief, That the right hand of the Most High has changed." Psa 77:10 ἢ ἐπιλήσεται τοῦ οἰκτιρῆσαι ὁ θεὸς ἢ συνέξει ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ διάψαλμα
Psa 77:11 I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old. Psa 77:11 I shall remember the deeds of the Lord; Surely I will remember Your wonders of old. Psa 77:11 καὶ εἶπα νῦν ἠρξάμην αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου
Psa 77:12 I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings. Psa 77:12 I will meditate on all Your work And muse on Your deeds. Psa 77:12 ἐμνήσθην τῶν ἔργων κυρίου ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυμασίων σου
Psa 77:13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God? Psa 77:13 Your way, O God, is holy; What god is great like our God? Psa 77:13 καὶ μελετήσω ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις σου καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασίν σου ἀδολεσχήσω
Psa 77:14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people. Psa 77:14 You are the God who works wonders; You have made known Your strength among the peoples. Psa 77:14 ὁ θεός ἐν τῷ ἁγίῳ ἡ ὁδός σου τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν
Psa 77:15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah. Psa 77:15 You have by Your power redeemed Your people, The sons of Jacob and Joseph. Selah. Psa 77:15 σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου
Psa 77:16 The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled. Psa 77:16 The waters saw You, O God; The waters saw You, they were in anguish; The deeps also trembled. Psa 77:16 ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί σου τὸν λαόν σου τοὺς υἱοὺς Ιακωβ καὶ Ιωσηφ διάψαλμα
Psa 77 17 The clouds poured out water: the skies sent out a sound thine arrows also went abroad. Psa 77:17 The clouds poured out water; The skies gave forth a sound; Your arrows flashed here and there. Psa 77:17 εἴδοσάν σε ὕδατα ὁ θεός εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἐταράχθησαν ἄβυσσοι πλῆθος ἤχους ὑδάτων
Psa 77 18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world the earth trembled and shook. Psa 77:18 The sound of Your thunder was in the whirlwind; The lightnings lit up the world; The earth trembled and shook. Psa 77:18 φωνὴν ἔδωκαν αἱ νεφέλαι καὶ γὰρ τὰ βέλη σου διαπορεύονται
Psa 77:19 Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known. Psa 77:19 Your way was in the sea And Your paths in the mighty waters, And Your footprints may not be known. Psa 77:19 φωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ τροχῷ ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰκουμένῃ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ
Psa 77:20 Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Psa 77:20 You led Your people like a flock By the hand of Moses and Aaron. Psa:77:20:ἐν τῇ θαλάσσῃ ἡ ὁδός σου καὶ αἱ τρίβοι σου ἐν ὕδασι πολλοῖς καὶ τὰ ἴχνη σου οὐ γνωσθήσονται Psa 76:21 ὡδήγησας ὡς πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ Ααρων

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION