Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 171 - Psalms 81-88
Psa 81:1 Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob. Psa 81:1 Sing for joy to God our strength; Shout joyfully to the God of Jacob. Psa 81:1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν τῷ Ασαφ ψαλμός
Psa 81:2 Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery. Psa 81:2 Raise a song, strike the timbrel, The sweet sounding lyre with the harp. Psa 81:2 ἀγαλλιᾶσθε τῷ θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν ἀλαλάξατε τῷ θεῷ Ιακωβ
Psa 81:3 Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day. Psa 81:3 Blow the trumpet at the new moon, At the full moon, on our feast day. Psa 81:3 λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τύμπανον ψαλτήριον τερπνὸν μετὰ κιθάρας
Psa 81:4 For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob. Psa 81:4 For it is a statute for Israel, An ordinance of the God of Jacob. Psa 81:4 σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν
Psa 81:5 This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not. Psa 81:5 He established it for a testimony in Joseph When he went throughout the land of Egypt. I heard a language that I did not know: Psa 81:5 ὅτι πρόσταγμα τῷ Ισραηλ ἐστὶν καὶ κρίμα τῷ θεῷ Ιακωβ
Psa 81:6 I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots. Psa 81:6 "I relieved his shoulder of the burden, His hands were freed from the basket. Psa 81:6 μαρτύριον ἐν τῷ Ιωσηφ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω ἤκουσεν
Psa 81:7 Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah. Psa 81:7 "You called in trouble and I rescued you; I answered you in the hiding place of thunder; I proved you at the waters of Meribah. Selah. Psa 81:7 ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν νῶτον αὐτοῦ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν
Psa 81:8 Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me; Psa 81:8 "Hear, O My people, and I will admonish you; O Israel, if you would listen to Me! Psa 81:8 ἐν θλίψει ἐπεκαλέσω με καὶ ἐρρυσάμην σε ἐπήκουσά σου ἐν ἀποκρύφῳ καταιγίδος ἐδοκίμασά σε ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας διάψαλμα
Psa 81:9 There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god. Psa 81:9 "Let there be no strange god among you; Nor shall you worship any foreign god. Psa 81:9 ἄκουσον λαός μου καὶ διαμαρτύρομαί σοι Ισραηλ ἐὰν ἀκούσῃς μου
Psa 81:10 I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it. Psa 81:10 "I, the Lord, am your God, Who brought you up from the land of Egypt; Open your mouth wide and I will fill it. Psa 81:10 οὐκ ἔσται ἐν σοὶ θεὸς πρόσφατος οὐδὲ προσκυνήσεις θεῷ ἀλλοτρίῳ
Psa 81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me. Psa 81:11 "But My people did not listen to My voice, And Israel did not obey Me. Psa 81:11 ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου ὁ ἀναγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου πλάτυνον τὸ στόμα σου καὶ πληρώσω αὐτό
Psa 81:12 So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels. Psa 81:12 "So I gave them over to the stubbornness of their heart, To walk in their own devices. Psa 81:12 καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ λαός μου τῆς φωνῆς μου καὶ Ισραηλ οὐ προσέσχεν μοι
Psa 81:13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways! Psa 81:13 "Oh that My people would listen to Me, That Israel would walk in My ways! Psa 81:13 καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν πορεύσονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν
Psa 81:14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries. Psa 81:14 "I would quickly subdue their enemies And turn My hand against their adversaries. Psa 81:14 εἰ ὁ λαός μου ἤκουσέν μου Ισραηλ ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἐπορεύθη
Psa 81:15 The haters of the LORD should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever. Psa 81:15 "Those who hate the Lord would pretend obedience to Him, And their time of punishment would be forever. Psa 81:15 ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ ἐπὶ τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς ἐπέβαλον τὴν χεῖρά μου
Psa 81:16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee. Psa 81:16 "But I would feed you with the finest of the wheat, And with honey from the rock I would satisfy you." Psa:81:16:οἱ ἐχθροὶ κυρίου ἐψεύσαντο αὐτῷ καὶ ἔσται ὁ καιρὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα Psa 80:17 καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυροῦ καὶ ἐκ πέτρας μέλι ἐχόρτασεν αὐτούς
Psa 82:1 God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods. Psa 82:1 God takes His stand in His own congregation; He judges in the midst of the rulers. Psa 82:1 ψαλμὸς τῷ Ασαφ ὁ θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρίνει
Psa 82:2 How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah. Psa 82:2 How long will you judge unjustly And show partiality to the wicked? Selah. Psa 82:2 ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε διάψαλμα
Psa 82:3 Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy. Psa 82:3 Vindicate the weak and fatherless; Do justice to the afflicted and destitute. Psa 82:3 κρίνατε ὀρφανὸν καὶ πτωχόν ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε
Psa 82:4 Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked. Psa 82:4 Rescue the weak and needy; Deliver them out of the hand of the wicked. Psa 82:4 ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε
Psa 82:5 They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course. Psa 82:5 They do not know nor do they understand; They walk about in darkness; All the foundations of the earth are shaken. Psa 82:5 οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν ἐν σκότει διαπορεύονται σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς
Psa 82:6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High. Psa 82:6 I said, "You are gods, And all of you are sons of the Most High. Psa 82:6 ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες
Psa 82:7 But ye shall die like men, and fall like one of the princes. Psa 82:7 "Nevertheless you will die like men And fall like any one of the princes." Psa 82:7 ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε
Psa 82:8 Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations. Psa 82:8 Arise, O God, judge the earth! For it is You who possesses all the nations. Psa 82:8 ἀνάστα ὁ θεός κρῖνον τὴν γῆν ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
Psa 83:1 Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God. Psa 83:1 O God, do not remain quiet; Do not be silent and, O God, do not be still. Psa 83:1 ᾠδὴ ψαλμοῦ τῷ Ασαφ
Psa 83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head. Psa 83:2 For behold, Your enemies make an uproar, And those who hate You have exalted themselves. Psa 83:2 ὁ θεός τίς ὁμοιωθήσεταί σοι μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς ὁ θεός
Psa 83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. Psa 83:3 They make shrewd plans against Your people, And conspire together against Your treasured ones. Psa 83:3 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν κεφαλήν
Psa 83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance. Psa 83:4 They have said, "Come, and let us wipe them out as a nation, That the name of Israel be remembered no more." Psa 83:4 ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου
Psa 83 5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee Psa 83:5 For they have conspired together with one mind; Against You they make a covenant: Psa 83:5 εἶπαν δεῦτε καὶ ἐξολεθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ισραηλ ἔτι
Psa 83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes; Psa 83:6 The tents of Edom and the Ishmaelites, Moab and the Hagrites; Psa 83:6 ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο
Psa 83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre; Psa 83:7 Gebal and Ammon and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre; Psa 83:7 τὰ σκηνώματα τῶν Ιδουμαίων καὶ οἱ Ισμαηλῖται Μωαβ καὶ οἱ Αγαρηνοί
Psa 83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah. Psa 83:8 Assyria also has joined with them; They have become a help to the children of Lot. Selah. Psa 83:8 Γεβαλ καὶ Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων Τύρον
Psa 83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison: Psa 83:9 Deal with them as with Midian, As with Sisera and Jabin at the torrent of Kishon, Psa 83:9 καὶ γὰρ καὶ Ασσουρ συμπαρεγένετο μετ᾽ αὐτῶν ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς Λωτ διάψαλμα
Psa 83:10 Which perished at Endor: they became as dung for the earth. Psa 83:10 Who were destroyed at En-dor, Who became as dung for the ground. Psa 83:10 ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιαμ καὶ τῷ Σισαρα ὡς ὁ Ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κισων
Psa 83 11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna Psa 83:11 Make their nobles like Oreb and Zeeb And all their princes like Zebah and Zalmunna, Psa 83:11 ἐξωλεθρεύθησαν ἐν Αενδωρ ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ
Psa 83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession. Psa 83:12 Who said, "Let us possess for ourselves The pastures of God." Psa 83:12 θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ωρηβ καὶ Ζηβ καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν
Psa 83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind. Psa 83:13 O my God, make them like the whirling dust, Like chaff before the wind. Psa 83:13 οἵτινες εἶπαν κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ
Psa 83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire; Psa 83:14 Like fire that burns the forest And like a flame that sets the mountains on fire, Psa 83:14 ὁ θεός μου θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου
Psa 83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Psa 83:15 So pursue them with Your tempest And terrify them with Your storm. Psa 83:15 ὡσεὶ πῦρ ὃ διαφλέξει δρυμόν ὡς εἰ φλὸξ κατακαύσαι ὄρη
Psa 83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD. Psa 83:16 Fill their faces with dishonor, That they may seek Your name, O Lord. Psa 83:16 οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούς
Psa 83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish: Psa 83:17 Let them be ashamed and dismayed forever, And let them be humiliated and perish, Psa 83:17 πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας καὶ ζητήσουσιν τὸ ὄνομά σου κύριε
Psa 83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth. Psa 83:18 That they may know that You alone, whose name is the Lord, Are the Most High over all the earth. Psa:83:18:αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσαν Psa 82:19 καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι κύριος σὺ μόνος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
Psa 84:1 How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts! Psa 84:1 How lovely are Your dwelling places, O Lord of hosts! Psa 84:1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός
Psa 84:2 My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God. Psa 84:2 My soul longed and even yearned for the courts of the Lord; My heart and my flesh sing for joy to the living God. Psa 84:2 ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου κύριε τῶν δυνάμεων
Psa 84:3 Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God. Psa 84:3 The bird also has found a house, And the swallow a nest for herself, where she may lay her young, Even Your altars, O Lord of hosts, My King and my God. Psa 84:3 ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ κυρίου ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ θεὸν ζῶντα
Psa 84:4 Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah. Psa 84:4 How blessed are those who dwell in Your house! They are ever praising You. Selah. Psa 84:4 καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ οὗ θήσει τὰ νοσσία αὐτῆς τὰ θυσιαστήριά σου κύριε τῶν δυνάμεων ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου
Psa 84:5 Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Psa 84:5 How blessed is the man whose strength is in You, In whose heart are the highways to Zion! Psa 84:5 μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσίν σε διάψαλμα
Psa 84:6 Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools. Psa 84:6 Passing through the valley of Baca they make it a spring; The early rain also covers it with blessings. Psa 84:6 μακάριος ἀνήρ οὗ ἐστιν ἡ ἀντίλημψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ κύριε ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο
Psa 84:7 They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God. Psa 84:7 They go from strength to strength, Every one of them appears before God in Zion. Psa 84:7 ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ κλαυθμῶνος εἰς τόπον ὃν ἔθετο καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν
Psa 84:8 O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah. Psa 84:8 O Lord God of hosts, hear my prayer; Give ear, O God of Jacob! Selah. Psa 84:8 πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν ὀφθήσεται ὁ θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιων
Psa 84:9 Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed. Psa 84:9 Behold our shield, O God, And look upon the face of Your anointed. Psa 84:9 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι ὁ θεὸς Ιακωβ διάψαλμα
Psa 84:10 For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness. Psa 84:10 For a day in Your courts is better than a thousand outside. I would rather stand at the threshold of the house of my God Than dwell in the tents of wickedness. Psa 84:10 ὑπερασπιστὰ ἡμῶν ἰδέ ὁ θεός καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου
Psa 84 11 For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory no good thing will he withhold from them that walk uprightly. Psa 84:11 For the Lord God is a sun and shield; The Lord gives grace and glory; No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Psa 84:11 ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ μᾶλλον ἢ οἰκεῖν ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν
Psa 84:12 O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. Psa 84:12 O Lord of hosts, How blessed is the man who trusts in You! Psa:84:12:ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος ὁ θεός χάριν καὶ δόξαν δώσει κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς πορευομένους ἐν ἀκακίᾳ Psa 83:13 κύριε τῶν δυνάμεων μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ
Psa 85:1 Lord, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob. Psa 85:1 O Lord, You showed favor to Your land; You restored the captivity of Jacob. Psa 85:1 εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός
Psa 85:2 Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah. Psa 85:2 You forgave the iniquity of Your people; You covered all their sin. Selah. Psa 85:2 εὐδόκησας κύριε τὴν γῆν σου ἀπέστρεψας τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ
Psa 85:3 Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Psa 85:3 You withdrew all Your fury; You turned away from Your burning anger. Psa 85:3 ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ σου ἐκάλυψας πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν διάψαλμα
Psa 85:4 Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Psa 85:4 Restore us, O God of our salvation, And cause Your indignation toward us to cease. Psa 85:4 κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν σου ἀπέστρεψας ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ σου
Psa 85:5 Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations? Psa 85:5 Will You be angry with us forever? Will You prolong Your anger to all generations? Psa 85:5 ἐπίστρεψον ἡμᾶς ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν καὶ ἀπόστρεψον τὸν θυμόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν
Psa 85:6 Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee? Psa 85:6 Will You not Yourself revive us again, That Your people may rejoice in You? Psa 85:6 μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὀργισθήσῃ ἡμῖν ἢ διατενεῖς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν
Psa 85:7 Shew us thy mercy, O LORD, and grant us thy salvation. Psa 85:7 Show us Your lovingkindness, O Lord, And grant us Your salvation. Psa 85:7 ὁ θεός σὺ ἐπιστρέψας ζωώσεις ἡμᾶς καὶ ὁ λαός σου εὐφρανθήσεται ἐπὶ σοί
Psa 85 8 I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints but let them not turn again to folly. Psa 85:8 I will hear what God the Lord will say; For He will speak peace to His people, to His godly ones; But let them not turn back to folly. Psa 85:8 δεῖξον ἡμῖν κύριε τὸ ἔλεός σου καὶ τὸ σωτήριόν σου δῴης ἡμῖν
Psa 85:9 Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land. Psa 85:9 Surely His salvation is near to those who fear Him, That glory may dwell in our land. Psa 85:9 ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ κύριος ὁ θεός ὅτι λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν καρδίαν
Psa 85:10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other. Psa 85:10 Lovingkindness and truth have met together; Righteousness and peace have kissed each other. Psa 85:10 πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον αὐτοῦ τοῦ κατασκηνῶσαι δόξαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν
Psa 85:11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven. Psa 85:11 Truth springs from the earth, And righteousness looks down from heaven. Psa 85:11 ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν
Psa 85:12 Yea, the LORD shall give that which is good; and our land shall yield her increase. Psa 85:12 Indeed, the Lord will give what is good, And our land will yield its produce. Psa 85:12 ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλεν καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν
Psa 85:13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps. Psa 85:13 Righteousness will go before Him And will make His footsteps into a way. Psa:85:13:καὶ γὰρ ὁ κύριος δώσει χρηστότητα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς Psa 84:14 δικαιοσύνη ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ θήσει εἰς ὁδὸν τὰ διαβήματα αὐτοῦ
Psa 86:1 Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy. Psa 86:1 Incline Your ear, O Lord, and answer me; For I am afflicted and needy. Psa 86:1 προσευχὴ τῷ Δαυιδ κλῖνον κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ
Psa 86:2 Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee. Psa 86:2 Preserve my soul, for I am a godly man; O You my God, save Your servant who trusts in You. Psa 86:2 φύλαξον τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν δοῦλόν σου ὁ θεός μου τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ
Psa 86:3 Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily. Psa 86:3 Be gracious to me, O Lord, For to You I cry all day long. Psa 86:3 ἐλέησόν με κύριε ὅτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν
Psa 86:4 Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Psa 86:4 Make glad the soul of Your servant, For to You, O Lord, I lift up my soul. Psa 86:4 εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σέ κύριε ἦρα τὴν ψυχήν μου
Psa 86:5 For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Psa 86:5 For You, Lord, are good, and ready to forgive, And abundant in lovingkindness to all who call upon You. Psa 86:5 ὅτι σύ κύριε χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις σε
Psa 86:6 Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications. Psa 86:6 Give ear, O Lord, to my prayer; And give heed to the voice of my supplications! Psa 86:6 ἐνώτισαι κύριε τὴν προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου
Psa 86:7 In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me. Psa 86:7 In the day of my trouble I shall call upon You, For You will answer me. Psa 86:7 ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι εἰσήκουσάς μου
Psa 86:8 Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works. Psa 86:8 There is no one like You among the gods, O Lord, Nor are there any works like Yours. Psa 86:8 οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς κύριε καὶ οὐκ ἔστιν κατὰ τὰ ἔργα σου
Psa 86:9 All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name. Psa 86:9 All nations whom You have made shall come and worship before You, O Lord, And they shall glorify Your name. Psa 86:9 πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐποίησας ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου κύριε καὶ δοξάσουσιν τὸ ὄνομά σου
Psa 86:10 For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone. Psa 86:10 For You are great and do wondrous deeds; You alone are God. Psa 86:10 ὅτι μέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος ὁ μέγας
Psa 86:11 Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name. Psa 86:11 Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name. Psa 86:11 ὁδήγησόν με κύριε τῇ ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου
Psa 86:12 I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore. Psa 86:12 I will give thanks to You, O Lord my God, with all my heart, And will glorify Your name forever. Psa 86:12 ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ὁ θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα
Psa 86:13 For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Psa 86:13 For Your lovingkindness toward me is great, And You have delivered my soul from the depths of Sheol. Psa 86:13 ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατωτάτου
Psa 86:14 O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them. Psa 86:14 O God, arrogant men have risen up against me, And a band of violent men have sought my life, And they have not set You before them. Psa 86:14 ὁ θεός παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽ ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό σε ἐνώπιον αὐτῶν
Psa 86:15 But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, long suffering, and plenteous in mercy and truth. Psa 86:15 But You, O Lord, are a God merciful and gracious, Slow to anger and abundant in lovingkindness and truth. Psa 86:15 καὶ σύ κύριε ὁ θεός οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός
Psa 86:16 O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid. Psa 86:16 Turn to me, and be gracious to me; Oh grant Your strength to Your servant, And save the son of Your handmaid. Psa 86:16 ἐπίβλεψον ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου
Psa 86:17 Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me. Psa 86:17 Show me a sign for good, That those who hate me may see it and be ashamed, Because You, O Lord, have helped me and comforted me. Psa 86:17 ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτωσαν ὅτι σύ κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ παρεκάλεσάς με
Psa 87:1 His foundation is in the holy mountains. Psa 87:1 His foundation is in the holy mountains. Psa 87:1 τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμὸς ᾠδῆς οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσιν τοῖς ἁγίοις
Psa 87:2 The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Psa 87:2 The Lord loves the gates of Zion More than all the other dwelling places of Jacob. Psa 87:2 ἀγαπᾷ κύριος τὰς πύλας Σιων ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ιακωβ
Psa 87:3 Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah. Psa 87:3 Glorious things are spoken of you, O city of God. Selah. Psa 87:3 δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ θεοῦ διάψαλμα
Psa 87:4 I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there. Psa 87:4 "I shall mention Rahab and Babylon among those who know Me; Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia: 'This one was born there.'" Psa 87:4 μνησθήσομαι Ρααβ καὶ Βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσίν με καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς Αἰθιόπων οὗτοι ἐγενήθησαν ἐκεῖ
Psa 87:5 And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her. Psa 87:5 But of Zion it shall be said, "This one and that one were born in her"; And the Most High Himself will establish her. Psa 87:5 μήτηρ Σιων ἐρεῖ ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ ὕψιστος
Psa 87:6 The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah. Psa 87:6 The Lord will count when He registers the peoples, "This one was born there." Selah. Psa 87:6 κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ διάψαλμα
Psa 87:7 As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee. Psa 87:7 Then those who sing as well as those who play the flutes shall say, "All my springs of joy are in you." Psa 87:7 ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί
Psa 88:1 O lord God of my salvation, I have cried day and night before thee: Psa 88:1 O Lord, the God of my salvation, I have cried out by day and in the night before You. Psa 88:1 ᾠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ μαελεθ τοῦ ἀποκριθῆναι συνέσεως Αιμαν τῷ Ισραηλίτῃ
Psa 88:2 Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry; Psa 88:2 Let my prayer come before You; Incline Your ear to my cry! Psa 88:2 κύριε ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου
Psa 88:3 For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave. Psa 88:3 For my soul has had enough troubles, And my life has drawn near to Sheol. Psa 88:3 εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου κύριε
Psa 88 4 I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength Psa 88:4 I am reckoned among those who go down to the pit; I have become like a man without strength, Psa 88:4 ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν
Psa 88:5 Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand. Psa 88:5 Forsaken among the dead, Like the slain who lie in the grave, Whom You remember no more, And they are cut off from Your hand. Psa 88:5 προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος
Psa 88:6 Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps. Psa 88:6 You have put me in the lowest pit, In dark places, in the depths. Psa 88:6 ὡσεὶ τραυματίαι ἐρριμμένοι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν
Psa 88:7 Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah. Psa 88:7 Your wrath has rested upon me, And You have afflicted me with all Your waves. Selah. Psa 88:7 ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου
Psa 88:8 Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth. Psa 88:8 You have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out. Psa 88:8 ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπήγαγες διάψαλμα
Psa 88:9 Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee. Psa 88:9 My eye has wasted away because of affliction; I have called upon You every day, O Lord; I have spread out my hands to You. Psa 88:9 ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾽ ἐμοῦ ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην
Psa 88:10 Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah. Psa 88:10 Will You perform wonders for the dead? Will the departed spirits rise and praise You? Selah. Psa 88:10 οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας ἐκέκραξα πρὸς σέ κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου
Psa 88:11 Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction? Psa 88:11 Will Your lovingkindness be declared in the grave, Your faithfulness in Abaddon? Psa 88:11 μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσιν καὶ ἐξομολογήσονταί σοι
Psa 88:12 Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness? Psa 88:12 Will Your wonders be made known in the darkness? And Your righteousness in the land of forgetfulness? Psa 88:12 μὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ
Psa 88:13 But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee. Psa 88:13 But I, O Lord, have cried out to You for help, And in the morning my prayer comes before You. Psa 88:13 μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ
Psa 88:14 LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me? Psa 88:14 O Lord, why do You reject my soul? Why do You hide Your face from me? Psa 88:14 κἀγὼ πρὸς σέ κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωὶ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε
Psa 88:15 I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted. Psa 88:15 I was afflicted and about to die from my youth on; I suffer Your terrors; I am overcome. Psa 88:15 ἵνα τί κύριε ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ
Psa 88:16 Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off. Psa 88:16 Your burning anger has passed over me; Your terrors have destroyed me. Psa 88:16 πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην
Psa 88:17 They came round about me daily like water; they compassed me about together. Psa 88:17 They have surrounded me like water all day long; They have encompassed me altogether. Psa 88:17 ἐπ᾽ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου καὶ οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με
Psa 88:18 Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness. Psa 88:18 You have removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness. Psa:88:18:ἐκύκλωσάν με ὡς ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν περιέσχον με ἅμα Psa 87:19 ἐμάκρυνας ἀπ᾽ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION