Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 180 - Psalms 141-150
Psa 141:1 Lord, I cry unto thee: make haste unto me; give ear unto my voice, when I cry unto thee. Psa 141:1 O Lord, I call upon You; hasten to me! Give ear to my voice when I call to You! Psa 141:1 ψαλμὸς τῷ Δαυιδ κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ
Psa 141:2 Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Psa 141:2 May my prayer be counted as incense before You; The lifting up of my hands as the evening offering. Psa 141:2 κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή
Psa 141:3 Set a watch, O LORD, before my mouth; keep the door of my lips. Psa 141:3 Set a guard, O Lord, over my mouth; Keep watch over the door of my lips. Psa 141:3 θοῦ κύριε φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου
Psa 141:4 Incline not my heart to any evil thing, to practise wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties. Psa 141:4 Do not incline my heart to any evil thing, To practice deeds of wickedness With men who do iniquity; And do not let me eat of their delicacies. Psa 141:4 μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις ἀνομίαν καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν
Psa 141 5 Let the righteous smite me; it shall be a kindness: and let him reprove me; it shall be an excellent oil, which shall not break my head for yet my prayer also shall be in their calamities. Psa 141:5 Let the righteous smite me in kindness and reprove me; It is oil upon the head; Do not let my head refuse it, For still my prayer is against their wicked deeds. Psa 141:5 παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν
Psa 141:6 When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words; for they are sweet. Psa 141:6 Their judges are thrown down by the sides of the rock, And they hear my words, for they are pleasant. Psa 141:6 κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν
Psa 141:7 Our bones are scattered at the grave's mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth. Psa 141:7 As when one plows and breaks open the earth, Our bones have been scattered at the mouth of Sheol. Psa 141:7 ὡσεὶ πάχος γῆς διερράγη ἐπὶ τῆς γῆς διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν ᾅδην
Psa 141:8 But mine eyes are unto thee, O GOD the Lord: in thee is my trust; leave not my soul destitute. Psa 141:8 For my eyes are toward You, O God, the Lord; In You I take refuge; do not leave me defenseless. Psa 141:8 ὅτι πρὸς σέ κύριε κύριε οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ σὲ ἤλπισα μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου
Psa 141:9 Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity. Psa 141:9 Keep me from the jaws of the trap which they have set for me, And from the snares of those who do iniquity. Psa 141:9 φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν
Psa 141:10 Let the wicked fall into their own nets, whilst that I withal escape. Psa 141:10 Let the wicked fall into their own nets, While I pass by safely. Psa 141:10 πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοί κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως οὗ ἂν παρέλθω
Psa 142:1 I cried unto the LORD with my voice; with my voice unto the LORD did I make my supplication. Psa 142:1 I cry aloud with my voice to the Lord; I make supplication with my voice to the Lord. Psa 142:1 συνέσεως τῷ Δαυιδ ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ προσευχή
Psa 142:2 I poured out my complaint before him; I shewed before him my trouble. Psa 142:2 I pour out my complaint before Him; I declare my trouble before Him. Psa 142:2 φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐδεήθην
Psa 142:3 When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me. Psa 142:3 When my spirit was overwhelmed within me, You knew my path. In the way where I walk They have hidden a trap for me. Psa 142:3 ἐκχεῶ ἐναντίον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ
Psa 142:4 I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me: refuge failed me; no man cared for my soul. Psa 142:4 Look to the right and see; For there is no one who regards me; There is no escape for me; No one cares for my soul. Psa 142:4 ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου ἐν ὁδῷ ταύτῃ ᾗ ἐπορευόμην ἔκρυψαν παγίδα μοι
Psa 142:5 I cried unto thee, O LORD: I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Psa 142:5 I cried out to You, O Lord; I said, "You are my refuge, My portion in the land of the living. Psa 142:5 κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον ὅτι οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου
Psa 142:6 Attend unto my cry; for I am brought very low: deliver me from my persecutors; for they are stronger than I. Psa 142:6 "Give heed to my cry, For I am brought very low; Deliver me from my persecutors, For they are too strong for me. Psa 142:6 ἐκέκραξα πρὸς σέ κύριε εἶπα σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου μερίς μου ἐν γῇ ζώντων
Psa 142:7 Bring my soul out of prison, that I may praise thy name: the righteous shall compass me about; for thou shalt deal bountifully with me. Psa 142:7 "Bring my soul out of prison, So that I may give thanks to Your name; The righteous will surround me, For You will deal bountifully with me." Psa:142:7:πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ Psa 141:8 ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου κύριε ἐμὲ ὑπομενοῦσιν δίκαιοι ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι
Psa 143:1 Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. Psa 143:1 Hear my prayer, O Lord, Give ear to my supplications! Answer me in Your faithfulness, in Your righteousness! Psa 143:1 ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ὅτε αὐτὸν ὁ υἱὸς καταδιώκει κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου
Psa 143:2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified. Psa 143:2 And do not enter into judgment with Your servant, For in Your sight no man living is righteous. Psa 143:2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν
Psa 143:3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead. Psa 143:3 For the enemy has persecuted my soul; He has crushed my life to the ground; He has made me dwell in dark places, like those who have long been dead. Psa 143:3 ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου ἐκάθισέν με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος
Psa 143:4 Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate. Psa 143:4 Therefore my spirit is overwhelmed within me; My heart is appalled within me. Psa 143:4 καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου
Psa 143:5 I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands. Psa 143:5 I remember the days of old; I meditate on all Your doings; I muse on the work of Your hands. Psa 143:5 ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων
Psa 143:6 I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah. Psa 143:6 I stretch out my hands to You; My soul longs for You, as a parched land. Selah. Psa 143:6 διεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς σέ ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι διάψαλμα
Psa 143 7 Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Psa 143:7 Answer me quickly, O Lord, my spirit fails; Do not hide Your face from me, Or I will become like those who go down to the pit. Psa 143:7 ταχὺ εἰσάκουσόν μου κύριε ἐξέλιπεν τὸ πνεῦμά μου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον
Psa 143:8 Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. Psa 143:8 Let me hear Your lovingkindness in the morning; For I trust in You; Teach me the way in which I should walk; For to You I lift up my soul. Psa 143:8 ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα γνώρισόν μοι κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου
Psa 143:9 Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me. Psa 143:9 Deliver me, O Lord, from my enemies; I take refuge in You. Psa 143:9 ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου κύριε ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον
Psa 143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness. Psa 143:10 Teach me to do Your will, For You are my God; Let Your good Spirit lead me on level ground. Psa 143:10 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ θεός μου τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ
Psa 143:11 Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble. Psa 143:11 For the sake of Your name, O Lord, revive me. In Your righteousness bring my soul out of trouble. Psa 143:11 ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου κύριε ζήσεις με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου
Psa 143:12 And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant. Psa 143:12 And in Your lovingkindness, cut off my enemies And destroy all those who afflict my soul, For I am Your servant. Psa 143:12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι δοῦλός σού εἰμι ἐγώ
Psa 144:1 Blessed be the LORD my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: Psa 144:1 Blessed be the Lord, my rock, Who trains my hands for war, And my fingers for battle; Psa 144:1 τῷ Δαυιδ πρὸς τὸν Γολιαδ εὐλογητὸς κύριος ὁ θεός μου ὁ διδάσκων τὰς χεῖράς μου εἰς παράταξιν τοὺς δακτύλους μου εἰς πόλεμον
Psa 144:2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me. Psa 144:2 My lovingkindness and my fortress, My stronghold and my deliverer, My shield and He in whom I take refuge, Who subdues my people under me. Psa 144:2 ἔλεός μου καὶ καταφυγή μου ἀντιλήμπτωρ μου καὶ ῥύστης μου ὑπερασπιστής μου καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ ἤλπισα ὁ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ᾽ ἐμέ
Psa 144:3 LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him! Psa 144:3 O Lord, what is man, that You take knowledge of him? Or the son of man, that You think of him? Psa 144:3 κύριε τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐγνώσθης αὐτῷ ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι λογίζῃ αὐτόν
Psa 144:4 Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away. Psa 144:4 Man is like a mere breath; His days are like a passing shadow. Psa 144:4 ἄνθρωπος ματαιότητι ὡμοιώθη αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ σκιὰ παράγουσιν
Psa 144:5 Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke. Psa 144:5 Bow Your heavens, O Lord, and come down; Touch the mountains, that they may smoke. Psa 144:5 κύριε κλῖνον οὐρανούς σου καὶ κατάβηθι ἅψαι τῶν ὀρέων καὶ καπνισθήσονται
Psa 144:6 Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them. Psa 144:6 Flash forth lightning and scatter them; Send out Your arrows and confuse them. Psa 144:6 ἄστραψον ἀστραπὴν καὶ σκορπιεῖς αὐτούς ἐξαπόστειλον τὰ βέλη σου καὶ συνταράξεις αὐτούς
Psa 144:7 Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children; Psa 144:7 Stretch forth Your hand from on high; Rescue me and deliver me out of great waters, Out of the hand of aliens Psa 144:7 ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ὕψους ἐξελοῦ με καὶ ῥῦσαί με ἐξ ὑδάτων πολλῶν ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων
Psa 144:8 Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood. Psa 144:8 Whose mouths speak deceit, And whose right hand is a right hand of falsehood. Psa 144:8 ὧν τὸ στόμα ἐλάλησεν ματαιότητα καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας
Psa 144:9 I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee. Psa 144:9 I will sing a new song to You, O God; Upon a harp of ten strings I will sing praises to You, Psa 144:9 ὁ θεός ᾠδὴν καινὴν ᾄσομαί σοι ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ σοι
Psa 144:10 It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword. Psa 144:10 Who gives salvation to kings, Who rescues David His servant from the evil sword. Psa 144:10 τῷ διδόντι τὴν σωτηρίαν τοῖς βασιλεῦσιν τῷ λυτρουμένῳ Δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ῥομφαίας πονηρᾶς
Psa 144:11 Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood: Psa 144:11 Rescue me and deliver me out of the hand of aliens, Whose mouth speaks deceit And whose right hand is a right hand of falsehood. Psa 144:11 ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων ὧν τὸ στόμα ἐλάλησεν ματαιότητα καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας
Psa 144:12 That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace: Psa 144:12 Let our sons in their youth be as grown-up plants, And our daughters as corner pillars fashioned as for a palace; Psa 144:12 ὧν οἱ υἱοὶ ὡς νεόφυτα ἡδρυμμένα ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν αἱ θυγατέρες αὐτῶν κεκαλλωπισμέναι περικεκοσμημέναι ὡς ὁμοίωμα ναοῦ
Psa 144 13 That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets Psa 144:13 Let our garners be full, furnishing every kind of produce, And our flocks bring forth thousands and ten thousands in our fields; Psa 144:13 τὰ ταμίεια αὐτῶν πλήρη ἐξερευγόμενα ἐκ τούτου εἰς τοῦτο τὰ πρόβατα αὐτῶν πολυτόκα πληθύνοντα ἐν ταῖς ἐξόδοις αὐτῶν
Psa 144:14 That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets. Psa 144:14 Let our cattle bear Without mishap and without loss, Let there be no outcry in our streets! Psa 144:14 οἱ βόες αὐτῶν παχεῖς οὐκ ἔστιν κατάπτωμα φραγμοῦ οὐδὲ διέξοδος οὐδὲ κραυγὴ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῶν
Psa 144:15 Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD. Psa 144:15 How blessed are the people who are so situated; How blessed are the people whose God is the Lord! Psa 144:15 ἐμακάρισαν τὸν λαόν ᾧ ταῦτά ἐστιν μακάριος ὁ λαός οὗ κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ
Psa 145:1 I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever. Psa 145:1 I will extol You, my God, O King, And I will bless Your name forever and ever. Psa 145:1 αἴνεσις τῷ Δαυιδ ὑψώσω σε ὁ θεός μου ὁ βασιλεύς μου καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Psa 145:2 Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever. Psa 145:2 Every day I will bless You, And I will praise Your name forever and ever. Psa 145:2 καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Psa 145:3 Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable. Psa 145:3 Great is the Lord, and highly to be praised, And His greatness is unsearchable. Psa 145:3 μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν πέρας
Psa 145:4 One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. Psa 145:4 One generation shall praise Your works to another, And shall declare Your mighty acts. Psa 145:4 γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ ἔργα σου καὶ τὴν δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσιν
Psa 145:5 I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works. Psa 145:5 On the glorious splendor of Your majesty And on Your wonderful works, I will meditate. Psa 145:5 τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσιν καὶ τὰ θαυμάσιά σου διηγήσονται
Psa 145:6 And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness. Psa 145:6 Men shall speak of the power of Your awesome acts, And I will tell of Your greatness. Psa 145:6 καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν σου ἐροῦσιν καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται
Psa 145:7 They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. Psa 145:7 They shall eagerly utter the memory of Your abundant goodness And will shout joyfully of Your righteousness. Psa 145:7 μνήμην τοῦ πλήθους τῆς χρηστότητός σου ἐξερεύξονται καὶ τῇ δικαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται
Psa 145:8 The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy. Psa 145:8 The Lord is gracious and merciful; Slow to anger and great in lovingkindness. Psa 145:8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεος
Psa 145:9 The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works. Psa 145:9 The Lord is good to all, And His mercies are over all His works. Psa 145:9 χρηστὸς κύριος τοῖς σύμπασιν καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ
Psa 145:10 All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee. Psa 145:10 All Your works shall give thanks to You, O Lord, And Your godly ones shall bless You. Psa 145:10 ἐξομολογησάσθωσάν σοι κύριε πάντα τὰ ἔργα σου καὶ οἱ ὅσιοί σου εὐλογησάτωσάν σε
Psa 145:11 They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power; Psa 145:11 They shall speak of the glory of Your kingdom And talk of Your power; Psa 145:11 δόξαν τῆς βασιλείας σου ἐροῦσιν καὶ τὴν δυναστείαν σου λαλήσουσιν
Psa 145:12 To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. Psa 145:12 To make known to the sons of men Your mighty acts And the glory of the majesty of Your kingdom. Psa 145:12 τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου
Psa 145:13 Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. Psa 145:13 Your kingdom is an everlasting kingdom, And Your dominion endures throughout all generations. Psa 145:13 ἡ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ ~ πιστὸς κύριος ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ
Psa 145:14 The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. Psa 145:14 The Lord sustains all who fall And raises up all who are bowed down. Psa 145:14 ὑποστηρίζει κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς κατερραγμένους
Psa 145:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season. Psa 145:15 The eyes of all look to You, And You give them their food in due time. Psa 145:15 οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσιν καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ
Psa 145:16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing. Psa 145:16 You open Your hand And satisfy the desire of every living thing. Psa 145:16 ἀνοίγεις σὺ τὴν χεῖρά σου καὶ ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῷον εὐδοκίας
Psa 145:17 The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works. Psa 145:17 The Lord is righteous in all His ways And kind in all His deeds. Psa 145:17 δίκαιος κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ
Psa 145:18 The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. Psa 145:18 The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth. Psa 145:18 ἐγγὺς κύριος πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ
Psa 145:19 He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them. Psa 145:19 He will fulfill the desire of those who fear Him; He will also hear their cry and will save them. Psa 145:19 θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν ἐπακούσεται καὶ σώσει αὐτούς
Psa 145:20 The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy. Psa 145:20 The Lord keeps all who love Him, But all the wicked He will destroy. Psa 145:20 φυλάσσει κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολεθρεύσει
Psa 145:21 My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever. Psa 145:21 My mouth will speak the praise of the Lord, And all flesh will bless His holy name forever and ever. Psa 145:21 αἴνεσιν κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Psa 146:1 Praise ye the LORD. Praise the LORD, O my soul. Psa 146:1 Praise the Lord! Praise the Lord, O my soul! Psa 146:1 αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον
Psa 146:2 While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being. Psa 146:2 I will praise the Lord while I live; I will sing praises to my God while I have my being. Psa 146:2 αἰνέσω κύριον ἐν ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχω
Psa 146:3 Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. Psa 146:3 Do not trust in princes, In mortal man, in whom there is no salvation. Psa 146:3 μὴ πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας καὶ ἐφ᾽ υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστιν σωτηρία
Psa 146:4 His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish. Psa 146:4 His spirit departs, he returns to the earth; In that very day his thoughts perish. Psa 146:4 ἐξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν
Psa 146:5 Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God: Psa 146:5 How blessed is he whose help is the God of Jacob, Whose hope is in the Lord his God, Psa 146:5 μακάριος οὗ ὁ θεὸς Ιακωβ βοηθός ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ
Psa 146 6 Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever Psa 146:6 Who made heaven and earth, The sea and all that is in them; Who keeps faith forever; Psa 146:6 τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς τὸν φυλάσσοντα ἀλήθειαν εἰς τὸν αἰῶνα
Psa 146 7 Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The LORD looseth the prisoners Psa 146:7 Who executes justice for the oppressed; Who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. Psa 146:7 ποιοῦντα κρίμα τοῖς ἀδικουμένοις διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσιν κύριος λύει πεπεδημένους
Psa 146:8 The LORD openeth the eyes of the blind the LORD raiseth them that are bowed down: the LORD loveth the righteous Psa 146:8 The Lord opens the eyes of the blind; The Lord raises up those who are bowed down; The Lord loves the righteous; Psa 146:8 κύριος ἀνορθοῖ κατερραγμένους κύριος σοφοῖ τυφλούς κύριος ἀγαπᾷ δικαίους
Psa 146:9 The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down. Psa 146:9 The Lord protects the strangers; He supports the fatherless and the widow, But He thwarts the way of the wicked. Psa 146:9 κύριος φυλάσσει τοὺς προσηλύτους ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήμψεται καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ
Psa 146:10 The LORD shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the LORD. Psa 146:10 The Lord will reign forever, Your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord! Psa 146:10 βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ὁ θεός σου Σιων εἰς γενεὰν καὶ γενεάν
Psa 147:1 Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely. Psa 147:1 Praise the Lord! For it is good to sing praises to our God; For it is pleasant and praise is becoming. Psa 147:1 αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου αἰνεῖτε τὸν κύριον ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός τῷ θεῷ ἡμῶν ἡδυνθείη αἴνεσις
Psa 147:2 The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel. Psa 147:2 The Lord builds up Jerusalem; He gathers the outcasts of Israel. Psa 147:2 οἰκοδομῶν Ιερουσαλημ ὁ κύριος καὶ τὰς διασπορὰς τοῦ Ισραηλ ἐπισυνάξει
Psa 147:3 He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds. Psa 147:3 He heals the brokenhearted And binds up their wounds. Psa 147:3 ὁ ἰώμενος τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν καὶ δεσμεύων τὰ συντρίμματα αὐτῶν
Psa 147:4 He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names. Psa 147:4 He counts the number of the stars; He gives names to all of them. Psa 147:4 ὁ ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν
Psa 147:5 Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite. Psa 147:5 Great is our Lord and abundant in strength; His understanding is infinite. Psa 147:5 μέγας ὁ κύριος ἡμῶν καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Psa 147:6 The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground. Psa 147:6 The Lord supports the afflicted; He brings down the wicked to the ground. Psa 147:6 ἀναλαμβάνων πραεῖς ὁ κύριος ταπεινῶν δὲ ἁμαρτωλοὺς ἕως τῆς γῆς
Psa 147:7 Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God: Psa 147:7 Sing to the Lord with thanksgiving; Sing praises to our God on the lyre, Psa 147:7 ἐξάρξατε τῷ κυρίῳ ἐν ἐξομολογήσει ψάλατε τῷ θεῷ ἡμῶν ἐν κιθάρᾳ
Psa 147:8 Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains. Psa 147:8 Who covers the heavens with clouds, Who provides rain for the earth, Who makes grass to grow on the mountains. Psa 147:8 τῷ περιβάλλοντι τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις τῷ ἑτοιμάζοντι τῇ γῇ ὑετόν τῷ ἐξανατέλλοντι ἐν ὄρεσι χόρτον καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων
Psa 147:9 He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry. Psa 147:9 He gives to the beast its food, And to the young ravens which cry. Psa 147:9 διδόντι τοῖς κτήνεσι τροφὴν αὐτῶν καὶ τοῖς νεοσσοῖς τῶν κοράκων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν
Psa 147:10 He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man. Psa 147:10 He does not delight in the strength of the horse; He does not take pleasure in the legs of a man. Psa 147:10 οὐκ ἐν τῇ δυναστείᾳ τοῦ ἵππου θελήσει οὐδὲ ἐν ταῖς κνήμαις τοῦ ἀνδρὸς εὐδοκεῖ
Psa 147:11 The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy. Psa 147:11 The Lord favors those who fear Him, Those who wait for His lovingkindness. Psa 147:11 εὐδοκεῖ κύριος ἐν τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Psa 147:12 Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion. Psa 147:12 Praise the Lord, O Jerusalem! Praise your God, O Zion! Psa 147:12 αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου ἐπαίνει Ιερουσαλημ τὸν κύριον αἴνει τὸν θεόν σου Σιων
Psa 147:13 For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee. Psa 147:13 For He has strengthened the bars of your gates; He has blessed your sons within you. Psa 147:13 ὅτι ἐνίσχυσεν τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου εὐλόγησεν τοὺς υἱούς σου ἐν σοί
Psa 147:14 He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat. Psa 147:14 He makes peace in your borders; He satisfies you with the finest of the wheat. Psa 147:14 ὁ τιθεὶς τὰ ὅριά σου εἰρήνην καὶ στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν σε
Psa 147:15 He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly. Psa 147:15 He sends forth His command to the earth; His word runs very swiftly. Psa 147:15 ὁ ἀποστέλλων τὸ λόγιον αὐτοῦ τῇ γῇ ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ
Psa 147:16 He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes. Psa 147:16 He gives snow like wool; He scatters the frost like ashes. Psa 147:16 τοῦ διδόντος χιόνα ὡσεὶ ἔριον ὁμίχλην ὡσεὶ σποδὸν πάσσοντος
Psa 147:17 He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold? Psa 147:17 He casts forth His ice as fragments; Who can stand before His cold? Psa 147:17 βάλλοντος κρύσταλλον αὐτοῦ ὡσεὶ ψωμούς κατὰ πρόσωπον ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται
Psa 147:18 He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow. Psa 147:18 He sends forth His word and melts them; He causes His wind to blow and the waters to flow. Psa 147:18 ἀποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ τήξει αὐτά πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ῥυήσεται ὕδατα
Psa 147:19 He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel. Psa 147:19 He declares His words to Jacob, His statutes and His ordinances to Israel. Psa 147:19 ἀπαγγέλλων τὸν λόγον αὐτοῦ τῷ Ιακωβ δικαιώματα καὶ κρίματα αὐτοῦ τῷ Ισραηλ
Psa 147:20 He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD. Psa 147:20 He has not dealt thus with any nation; And as for His ordinances, they have not known them. Praise the Lord! Psa 147:20 οὐκ ἐποίησεν οὕτως παντὶ ἔθνει καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ οὐκ ἐδήλωσεν αὐτοῖς
Psa 148:1 Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights. Psa 148:1 Praise the Lord! Praise the Lord from the heavens; Praise Him in the heights! Psa 148:1 αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις
Psa 148:2 Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts. Psa 148:2 Praise Him, all His angels; Praise Him, all His hosts! Psa 148:2 αἰνεῖτε αὐτόν πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτόν πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ
Psa 148:3 Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light. Psa 148:3 Praise Him, sun and moon; Praise Him, all stars of light! Psa 148:3 αἰνεῖτε αὐτόν ἥλιος καὶ σελήνη αἰνεῖτε αὐτόν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς
Psa 148:4 Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. Psa 148:4 Praise Him, highest heavens, And the waters that are above the heavens! Psa 148:4 αἰνεῖτε αὐτόν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν
Psa 148:5 Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created. Psa 148:5 Let them praise the name of the Lord, For He commanded and they were created. Psa 148:5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου ὅτι αὐτὸς εἶπεν καὶ ἐγενήθησαν αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν
Psa 148:6 He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass. Psa 148:6 He has also established them forever and ever; He has made a decree which will not pass away. Psa 148:6 ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος πρόσταγμα ἔθετο καὶ οὐ παρελεύσεται
Psa 148:7 Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps: Psa 148:7 Praise the Lord from the earth, Sea monsters and all deeps; Psa 148:7 αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι
Psa 148:8 Fire, and hail; snow, and vapours; stormy wind fulfilling his word: Psa 148:8 Fire and hail, snow and clouds; Stormy wind, fulfilling His word; Psa 148:8 πῦρ χάλαζα χιών κρύσταλλος πνεῦμα καταιγίδος τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ
Psa 148:9 Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars: Psa 148:9 Mountains and all hills; Fruit trees and all cedars; Psa 148:9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι
Psa 148:10 Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl: Psa 148:10 Beasts and all cattle; Creeping things and winged fowl; Psa 148:10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά
Psa 148:11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth: Psa 148:11 Kings of the earth and all peoples; Princes and all judges of the earth; Psa 148:11 βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς
Psa 148:12 Both young men, and maidens; old men, and children: Psa 148:12 Both young men and virgins; Old men and children. Psa 148:12 νεανίσκοι καὶ παρθένοι πρεσβῦται μετὰ νεωτέρων
Psa 148:13 Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven. Psa 148:13 Let them praise the name of the Lord, For His name alone is exalted; His glory is above earth and heaven. Psa 148:13 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ
Psa 148:14 He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD. Psa 148:14 And He has lifted up a horn for His people, Praise for all His godly ones; Even for the sons of Israel, a people near to Him. Praise the Lord! Psa 148:14 καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ
Psa 149:1 Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints. Psa 149:1 Praise the Lord! Sing to the Lord a new song, And His praise in the congregation of the godly ones. Psa 149:1 αλληλουια ᾄσατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων
Psa 149:2 Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King. Psa 149:2 Let Israel be glad in his Maker; Let the sons of Zion rejoice in their King. Psa 149:2 εὐφρανθήτω Ισραηλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν καὶ υἱοὶ Σιων ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν
Psa 149:3 Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp. Psa 149:3 Let them praise His name with dancing; Let them sing praises to Him with timbrel and lyre. Psa 149:3 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ
Psa 149:4 For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation. Psa 149:4 For the Lord takes pleasure in His people; He will beautify the afflicted ones with salvation. Psa 149:4 ὅτι εὐδοκεῖ κύριος ἐν λαῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ
Psa 149:5 Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds. Psa 149:5 Let the godly ones exult in glory; Let them sing for joy on their beds. Psa 149:5 καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν
Psa 149:6 Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand; Psa 149:6 Let the high praises of God be in their mouth, And a two-edged sword in their hand, Psa 149:6 αἱ ὑψώσεις τοῦ θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
Psa 149:7 To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people; Psa 149:7 To execute vengeance on the nations And punishment on the peoples, Psa 149:7 τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς
Psa 149:8 To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron; Psa 149:8 To bind their kings with chains And their nobles with fetters of iron, Psa 149:8 τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς
Psa 149:9 To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD. Psa 149:9 To execute on them the judgment written; This is an honor for all His godly ones. Praise the Lord! Psa 149:9 τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρίμα ἔγγραπτον δόξα αὕτη ἐστὶν πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ
Psa 150:1 Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power. Psa 150:1 Praise the Lord! Praise God in His sanctuary; Praise Him in His mighty expanse. Psa 150:1 αλληλουια αἰνεῖτε τὸν θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι δυνάμεως αὐτοῦ
Psa 150:2 Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness. Psa 150:2 Praise Him for His mighty deeds; Praise Him according to His excellent greatness. Psa 150:2 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ
Psa 150:3 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp. Psa 150:3 Praise Him with trumpet sound; Praise Him with harp and lyre. Psa 150:3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ
Psa 150:4 Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs. Psa 150:4 Praise Him with timbrel and dancing; Praise Him with stringed instruments and pipe. Psa 150:4 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ
Psa 150:5 Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals. Psa 150:5 Praise Him with loud cymbals; Praise Him with resounding cymbals. Psa 150:5 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ
Psa 150:6 Let every thing that hath breath praise the LORD. Praise ye the LORD. Psa 150:6 Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord! Psa:150:6:πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν κύριον αλληλουια Psa:151:1:οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυιδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμοῦ ὅτε ἐμονομάχησεν τῷ Γολιαδ μικρὸς ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου ἐποίμαινον τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου Psa:151:2:αἱ χεῖρές μου ἐποίησαν ὄργανον οἱ δάκτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον Psa:151:3:καὶ τίς ἀναγγελεῖ τῷ κυρίῳ μου αὐτὸς κύριος αὐτὸς εἰσακούει Psa:151:4:αὐτὸς ἐξαπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἦρέν με ἐκ τῶν προβάτων τοῦ πατρός μου καὶ ἔχρισέν με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ Psa:151:5:οἱ ἀδελφοί μου καλοὶ καὶ μεγάλοι καὶ οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς κύριος Psa:151:6:ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν τῷ ἀλλοφύλῳ καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ Psa 151:7 ἐγὼ δὲ σπασάμενος τὴν παρ᾽ αὐτοῦ μάχαιραν ἀπεκεφάλισα αὐτὸν καὶ ἦρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν Ισραηλ

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION