Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 188 - Proverbs 24-26
Pro 24:1 Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Pro 24:1 Do not be envious of evil men, Nor desire to be with them; Pro 24:1 υἱέ μὴ ζηλώσῃς κακοὺς ἄνδρας μηδὲ ἐπιθυμήσῃς εἶναι μετ᾽ αὐτῶν
Pro 24:2 For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief. Pro 24:2 For their minds devise violence, And their lips talk of trouble. Pro 24:2 ψεύδη γὰρ μελετᾷ ἡ καρδία αὐτῶν καὶ πόνους τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ
Pro 24:3 Through wisdom is an house builded; and by understanding it is established: Pro 24:3 By wisdom a house is built, And by understanding it is established; Pro 24:3 μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται
Pro 24:4 And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Pro 24:4 And by knowledge the rooms are filled With all precious and pleasant riches. Pro 24:4 μετὰ αἰσθήσεως ἐμπίμπλαται ταμίεια ἐκ παντὸς πλούτου τιμίου καὶ καλοῦ
Pro 24:5 A wise man is strong; yea, a man of knowledge increaseth strength. Pro 24:5 A wise man is strong, And a man of knowledge increases power. Pro 24:5 κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου μεγάλου
Pro 24:6 For by wise counsel thou shalt make thy war: and in multitude of counsellors there is safety. Pro 24:6 For by wise guidance you will wage war, And in abundance of counselors there is victory. Pro 24:6 μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος βοήθεια δὲ μετὰ καρδίας βουλευτικῆς
Pro 24:7 Wisdom is too high for a fool: he openeth not his mouth in the gate. Pro 24:7 Wisdom is too exalted for a fool, He does not open his mouth in the gate. Pro 24:7 σοφία καὶ ἔννοια ἀγαθὴ ἐν πύλαις σοφῶν σοφοὶ οὐκ ἐκκλίνουσιν ἐκ στόματος κυρίου
Pro 24:8 He that deviseth to do evil shall be called a mischievous person. Pro 24:8 One who plans to do evil, Men will call a schemer. Pro 24:8 ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις ἀπαιδεύτοις συναντᾷ θάνατος
Pro 24:9 The thought of foolishness is sin: and the scorner is an abomination to men. Pro 24:9 The devising of folly is sin, And the scoffer is an abomination to men. Pro 24:9 ἀποθνῄσκει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις ἀκαθαρσία δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ ἐμμολυνθήσεται
Pro 24:10 If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Pro 24:10 If you are slack in the day of distress, Your strength is limited. Pro 24:10 ἐν ἡμέρᾳ κακῇ καὶ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως ἕως ἂν ἐκλίπῃ
Pro 24:11 If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain; Pro 24:11 Deliver those who are being taken away to death, And those who are staggering to slaughter, Oh hold them back. Pro 24:11 ῥῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον καὶ ἐκπρίου κτεινομένους μὴ φείσῃ
Pro 24:12 If thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it? and he that keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works? Pro 24:12 If you say, "See, we did not know this," Does He not consider it who weighs the hearts? And does He not know it who keeps your soul? And will He not render to man according to his work? Pro 24:12 ἐὰν δὲ εἴπῃς οὐκ οἶδα τοῦτον γίνωσκε ὅτι κύριος καρδίας πάντων γινώσκει καὶ ὁ πλάσας πνοὴν πᾶσιν αὐτὸς οἶδεν πάντα ὃς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
Pro 24:13 My son, eat thou honey, because it is good; and the honeycomb, which is sweet to thy taste: Pro 24:13 My son, eat honey, for it is good, Yes, the honey from the comb is sweet to your taste; Pro 24:13 φάγε μέλι υἱέ ἀγαθὸν γὰρ κηρίον ἵνα γλυκανθῇ σου ὁ φάρυγξ
Pro 24:14 So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off. Pro 24:14 Know that wisdom is thus for your soul; If you find it, then there will be a future, And your hope will not be cut off. Pro 24:14 οὕτως αἰσθήσῃ σοφίαν τῇ σῇ ψυχῇ ἐὰν γὰρ εὕρῃς ἔσται καλὴ ἡ τελευτή σου καὶ ἐλπίς σε οὐκ ἐγκαταλείψει
Pro 24:15 Lay not wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous; spoil not his resting place: Pro 24:15 Do not lie in wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous; Do not destroy his resting place; Pro 24:15 μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας
Pro 24:16 For a just man falleth seven times, and riseth up again: but the wicked shall fall into mischief. Pro 24:16 For a righteous man falls seven times, and rises again, But the wicked stumble in time of calamity. Pro 24:16 ἑπτάκι γὰρ πεσεῖται ὁ δίκαιος καὶ ἀναστήσεται οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν κακοῖς
Pro 24:17 Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth: Pro 24:17 Do not rejoice when your enemy falls, And do not let your heart be glad when he stumbles; Pro 24:17 ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου
Pro 24:18 Lest the LORD see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him. Pro 24:18 Or the Lord will see it and be displeased, And turn His anger away from him. Pro 24:18 ὅτι ὄψεται κύριος καὶ οὐκ ἀρέσει αὐτῷ καὶ ἀποστρέψει τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ
Pro 24:19 Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked: Pro 24:19 Do not fret because of evildoers Or be envious of the wicked; Pro 24:19 μὴ χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς μηδὲ ζήλου ἁμαρτωλούς
Pro 24:20 For there shall be no reward to the evil man; the candle of the wicked shall be put out. Pro 24:20 For there will be no future for the evil man; The lamp of the wicked will be put out. Pro 24:20 οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῶν λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν σβεσθήσεται
Pro 24 21 My son, fear thou the LORD and the king: and meddle not with them that are given to change Pro 24:21 My son, fear the Lord and the king; Do not associate with those who are given to change, Pro 24:21 φοβοῦ τὸν θεόν υἱέ καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσῃς
Pro 24:22 For their calamity shall rise suddenly; and who knoweth the ruin of them both? Pro 24:22 For their calamity will rise suddenly, And who knows the ruin that comes from both of them? Pro 24:22 ἐξαίφνης γὰρ τείσονται τοὺς ἀσεβεῖς τὰς δὲ τιμωρίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται ~ λόγον φυλασσόμενος υἱὸς ἀπωλείας ἐκτὸς ἔσται δεχόμενος δὲ ἐδέξατο αὐτόν ~ μηδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσθω καὶ οὐδὲν ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης αὐτοῦ οὐ μὴ ἐξέλθῃ ~ μάχαιρα γλῶσσα βασιλέως καὶ οὐ σαρκίνη ὃς δ᾽ ἂν παραδοθῇ συντριβήσεται ~ ἐὰν γὰρ ὀξυνθῇ ὁ θυμὸς αὐτοῦ σὺν νεύροις ἀνθρώπους ἀναλίσκει ~ καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων κατατρώγει καὶ συγκαίει ὥσπερ φλὸξ ὥστε ἄβρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν
Pro 24:23 These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment. Pro 24:23 These also are sayings of the wise. To show partiality in judgment is not good. Pro 24:23 ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγινώσκειν αἰδεῖσθαι πρόσωπον ἐν κρίσει οὐ καλόν
Pro 24:24 He that saith unto the wicked, Thou are righteous; him shall the people curse, nations shall abhor him: Pro 24:24 He who says to the wicked, "You are righteous," Peoples will curse him, nations will abhor him; Pro 24:24 ὁ εἰπὼν τὸν ἀσεβῆ δίκαιός ἐστιν ἐπικατάρατος λαοῖς ἔσται καὶ μισητὸς εἰς ἔθνη
Pro 24:25 But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Pro 24:25 But to those who rebuke the wicked will be delight, And a good blessing will come upon them. Pro 24:25 οἱ δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται ἐπ᾽ αὐτοὺς δὲ ἥξει εὐλογία ἀγαθή
Pro 24:26 Every man shall kiss his lips that giveth a right answer. Pro 24:26 He kisses the lips Who gives a right answer. Pro 24:26 χείλη δὲ φιλήσουσιν ἀποκρινόμενα λόγους ἀγαθούς
Pro 24:27 Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field; and afterwards build thine house. Pro 24:27 Prepare your work outside And make it ready for yourself in the field; Afterwards, then, build your house. Pro 24:27 ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου καὶ παρασκευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ πορεύου κατόπισθέν μου καὶ ἀνοικοδομήσεις τὸν οἶκόν σου
Pro 24:28 Be not a witness against thy neighbour without cause; and deceive not with thy lips. Pro 24:28 Do not be a witness against your neighbor without cause, And do not deceive with your lips. Pro 24:28 μὴ ἴσθι ψευδὴς μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην μηδὲ πλατύνου σοῖς χείλεσιν
Pro 24:29 Say not, I will do so to him as he hath done to me: I will render to the man according to his work. Pro 24:29 Do not say, "Thus I shall do to him as he has done to me; I will render to the man according to his work." Pro 24:29 μὴ εἴπῃς ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοι χρήσομαι αὐτῷ τείσομαι δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίκησεν
Pro 24:30 I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding; Pro 24:30 I passed by the field of the sluggard And by the vineyard of the man lacking sense, Pro 24:30 ὥσπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων καὶ ὥσπερ ἀμπελὼν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρενῶν
Pro 24:31 And, lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Pro 24:31 And behold, it was completely overgrown with thistles; Its surface was covered with nettles, And its stone wall was broken down. Pro 24:31 ἐὰν ἀφῇς αὐτόν χερσωθήσεται καὶ χορτομανήσει ὅλος καὶ γίνεται ἐκλελειμμένος οἱ δὲ φραγμοὶ τῶν λίθων αὐτοῦ κατασκάπτονται
Pro 24:32 Then I saw, and considered it well: I looked upon it, and received instruction. Pro 24:32 When I saw, I reflected upon it; I looked, and received instruction. Pro 24:32 ὕστερον ἐγὼ μετενόησα ἐπέβλεψα τοῦ ἐκλέξασθαι παιδείαν
Pro 24:33 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep: Pro 24:33 "A little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to rest," Pro 24:33 ὀλίγον νυστάζω ὀλίγον δὲ καθυπνῶ ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶν στήθη
Pro 24:34 So shall thy poverty come as one that travelleth; and thy want as an armed man. Pro 24:34 Then your poverty will come as a robber And your want like an armed man. Pro 24:34 ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς ἥξει προπορευομένη ἡ πενία σου καὶ ἡ ἔνδειά σου ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς
Pro 25:1 These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out. Pro 25:1 These also are proverbs of Solomon which the men of Hezekiah, king of Judah, transcribed. Pro 25:1 αὗται αἱ παιδεῖαι σαλωμῶντος αἱ ἀδιάκριτοι ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας
Pro 25:2 It is the glory of God to conceal a thing: but the honour of kings is to search out a matter. Pro 25:2 It is the glory of God to conceal a matter, But the glory of kings is to search out a matter. Pro 25:2 δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα
Pro 25:3 The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. Pro 25:3 As the heavens for height and the earth for depth, So the heart of kings is unsearchable. Pro 25:3 οὐρανὸς ὑψηλός γῆ δὲ βαθεῖα καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος
Pro 25:4 Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer. Pro 25:4 Take away the dross from the silver, And there comes out a vessel for the smith; Pro 25:4 τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπαν
Pro 25:5 Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. Pro 25:5 Take away the wicked before the king, And his throne will be established in righteousness. Pro 25:5 κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ προσώπου βασιλέως καὶ κατορθώσει ἐν δικαιοσύνῃ ὁ θρόνος αὐτοῦ
Pro 25:6 Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men: Pro 25:6 Do not claim honor in the presence of the king, And do not stand in the place of great men; Pro 25:6 μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως μηδὲ ἐν τόποις δυναστῶν ὑφίστασο
Pro 25:7 For better it is that it be said unto thee, Come up hither; than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen. Pro 25:7 For it is better that it be said to you," Come up here," Than for you to be placed lower in the presence of the prince, Whom your eyes have seen. Pro 25:7 κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι ἀνάβαινε πρός με ἢ ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάστου ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου λέγε
Pro 25:8 Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbour hath put thee to shame. Pro 25:8 Do not go out hastily to argue your case; Otherwise, what will you do in the end, When your neighbor humiliates you? Pro 25:8 μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως ἵνα μὴ μεταμεληθῇς ἐπ᾽ ἐσχάτων ἡνίκα ἄν σε ὀνειδίσῃ ὁ σὸς φίλος
Pro 25:9 Debate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another: Pro 25:9 Argue your case with your neighbor, And do not reveal the secret of another, Pro 25:9 ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω μὴ καταφρόνει
Pro 25:10 Lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away. Pro 25:10 Or he who hears it will reproach you, And the evil report about you will not pass away. Pro 25:10 μή σε ὀνειδίσῃ μὲν ὁ φίλος ἡ δὲ μάχη σου καὶ ἡ ἔχθρα οὐκ ἀπέσται ἀλλ᾽ ἔσται σοι ἴση θανάτῳ ~ χάρις καὶ φιλία ἐλευθεροῖ ἃς τήρησον σεαυτῷ ἵνα μὴ ἐπονείδιστος γένῃ ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυναλλάκτως
Pro 25:11 A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Pro 25:11 Like apples of gold in settings of silver Is a word spoken in right circumstances. Pro 25:11 μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου οὕτως εἰπεῖν λόγον
Pro 25:12 As an earring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear. Pro 25:12 Like an earring of gold and an ornament of fine gold Is a wise reprover to a listening ear. Pro 25:12 εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται λόγος σοφὸς εἰς εὐήκοον οὖς
Pro 25:13 As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him: for he refresheth the soul of his masters. Pro 25:13 Like the cold of snow in the time of harvest Is a faithful messenger to those who send him, For he refreshes the soul of his masters. Pro 25:13 ὥσπερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμήτῳ κατὰ καῦμα ὠφελεῖ οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτόν ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ
Pro 25:14 Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Pro 25:14 Like clouds and wind without rain Is a man who boasts of his gifts falsely. Pro 25:14 ὥσπερ ἄνεμοι καὶ νέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατοι οὕτως οἱ καυχώμενοι ἐπὶ δόσει ψευδεῖ
Pro 25:15 By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. Pro 25:15 By forbearance a ruler may be persuaded, And a soft tongue breaks the bone. Pro 25:15 ἐν μακροθυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσιν γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶ
Pro 25:16 Hast thou found honey? eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it. Pro 25:16 Have you found honey? Eat only what you need, That you not have it in excess and vomit it. Pro 25:16 μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἱκανόν μήποτε πλησθεὶς ἐξεμέσῃς
Pro 25:17 Withdraw thy foot from thy neighbour's house; lest he be weary of thee, and so hate thee. Pro 25:17 Let your foot rarely be in your neighbor's house, Or he will become weary of you and hate you. Pro 25:17 σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον μήποτε πλησθείς σου μισήσῃ σε
Pro 25:18 A man that beareth false witness against his neighbour is a maul, and a sword, and a sharp arrow. Pro 25:18 Like a club and a sword and a sharp arrow Is a man who bears false witness against his neighbor. Pro 25:18 ῥόπαλον καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα ἀκιδωτόν οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῦ μαρτυρίαν ψευδῆ
Pro 25:19 Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint. Pro 25:19 Like a bad tooth and an unsteady foot Is confidence in a faithless man in time of trouble. Pro 25:19 ὀδοὺς κακοῦ καὶ ποὺς παρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ κακῇ
Pro 25:20 As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon nitre, so is he that singeth songs to an heavy heart. Pro 25:20 Like one who takes off a garment on a cold day, or like vinegar on soda, Is he who sings songs to a troubled heart. Pro 25:20 ὥσπερ ὄξος ἕλκει ἀσύμφορον οὕτως προσπεσὸν πάθος ἐν σώματι καρδίαν λυπεῖ ~ ὥσπερ σὴς ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίαν
Pro 25:21 If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink: Pro 25:21 If your enemy is hungry, give him food to eat; And if he is thirsty, give him water to drink; Pro 25:21 ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου τρέφε αὐτόν ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν
Pro 25:22 For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward thee. Pro 25:22 For you will heap burning coals on his head, And the Lord will reward you. Pro 25:22 τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά
Pro 25:23 The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue. Pro 25:23 The north wind brings forth rain, And a backbiting tongue, an angry countenance. Pro 25:23 ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει
Pro 25:24 It is better to dwell in the corner of the housetop, than with a brawling woman and in a wide house. Pro 25:24 It is better to live in a corner of the roof Than in a house shared with a contentious woman. Pro 25:24 κρεῖττον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος ἢ μετὰ γυναικὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇ
Pro 25:25 As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. Pro 25:25 Like cold water to a weary soul, So is good news from a distant land. Pro 25:25 ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθεν
Pro 25:26 A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain, and a corrupt spring. Pro 25:26 Like a trampled spring and a polluted well Is a righteous man who gives way before the wicked. Pro 25:26 ὥσπερ εἴ τις πηγὴν φράσσοι καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο οὕτως ἄκοσμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦς
Pro 25:27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory. Pro 25:27 It is not good to eat much honey, Nor is it glory to search out one's own glory. Pro 25:27 ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλόν τιμᾶν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξους
Pro 25:28 He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls. Pro 25:28 Like a city that is broken into and without walls Is a man who has no control over his spirit. Pro 25:28 ὥσπερ πόλις τὰ τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει
Pro 26:1 As snow in summer, and as rain in harvest, so honour is not seemly for a fool. Pro 26:1 Like snow in summer and like rain in harvest, So honor is not fitting for a fool. Pro 26:1 ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή
Pro 26:2 As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. Pro 26:2 Like a sparrow in its flitting, like a swallow in its flying, So a curse without cause does not alight. Pro 26:2 ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί
Pro 26:3 A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. Pro 26:3 A whip is for the horse, a bridle for the donkey, And a rod for the back of fools. Pro 26:3 ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ
Pro 26:4 Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Pro 26:4 Do not answer a fool according to his folly, Or you will also be like him. Pro 26:4 μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ
Pro 26:5 Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. Pro 26:5 Answer a fool as his folly deserves, That he not be wise in his own eyes. Pro 26:5 ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ᾽ ἑαυτῷ
Pro 26:6 He that sendeth a message by the hand of a fool cutteth off the feet, and drinketh damage. Pro 26:6 He cuts off his own feet and drinks violence Who sends a message by the hand of a fool. Pro 26:6 ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ὁ ἀποστείλας δι᾽ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον
Pro 26:7 The legs of the lame are not equal: so is a parable in the mouth of fools. Pro 26:7 Like the legs which are useless to the lame, So is a proverb in the mouth of fools. Pro 26:7 ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων
Pro 26:8 As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honour to a fool. Pro 26:8 Like one who binds a stone in a sling, So is he who gives honor to a fool. Pro 26:8 ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν
Pro 26:9 As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouths of fools. Pro 26:9 Like a thorn which falls into the hand of a drunkard, So is a proverb in the mouth of fools. Pro 26:9 ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων
Pro 26:10 The great God that formed all things both rewardeth the fool, and rewardeth transgressors. Pro 26:10 Like an archer who wounds everyone, So is he who hires a fool or who hires those who pass by. Pro 26:10 πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν
Pro 26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Pro 26:11 Like a dog that returns to its vomit Is a fool who repeats his folly. Pro 26:11 ὥσπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον καὶ μισητὸς γένηται οὕτως ἄφρων τῇ ἑαυτοῦ κακίᾳ ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν ~ ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις
Pro 26:12 Seest thou a man wise in his own conceit? there is more hope of a fool than of him. Pro 26:12 Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Pro 26:12 εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ᾽ ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
Pro 26:13 The slothful man saith, There is a lion in the way; a lion is in the streets. Pro 26:13 The sluggard says, "There is a lion in the road! A lion is in the open square!" Pro 26:13 λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς
Pro 26:14 As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed. Pro 26:14 As the door turns on its hinges, So does the sluggard on his bed. Pro 26:14 ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
Pro 26:15 The slothful hideth his hand in his bosom; it grieveth him to bring it again to his mouth. Pro 26:15 The sluggard buries his hand in the dish; He is weary of bringing it to his mouth again. Pro 26:15 κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα
Pro 26:16 The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason. Pro 26:16 The sluggard is wiser in his own eyes Than seven men who can give a discreet answer. Pro 26:16 σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν
Pro 26:17 He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears. Pro 26:17 Like one who takes a dog by the ears Is he who passes by and meddles with strife not belonging to him. Pro 26:17 ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως
Pro 26:18 As a mad man who casteth firebrands, arrows, and death, Pro 26:18 Like a madman who throws Firebrands, arrows and death, Pro 26:18 ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται
Pro 26:19 So is the man that deceiveth his neighbour, and saith, Am not I in sport? Pro 26:19 So is the man who deceives his neighbor, And says, "Was I not joking?" Pro 26:19 οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους ὅταν δὲ φωραθῶσιν λέγουσιν ὅτι παίζων ἔπραξα
Pro 26:20 Where no wood is, there the fire goeth out: so where there is no talebearer, the strife ceaseth. Pro 26:20 For lack of wood the fire goes out, And where there is no whisperer, contention quiets down. Pro 26:20 ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος ἡσυχάζει μάχη
Pro 26:21 As coals are to burning coals, and wood to fire; so is a contentious man to kindle strife. Pro 26:21 Like charcoal to hot embers and wood to fire, So is a contentious man to kindle strife. Pro 26:21 ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης
Pro 26:22 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Pro 26:22 The words of a whisperer are like dainty morsels, And they go down into the innermost parts of the body. Pro 26:22 λόγοι κερκώπων μαλακοί οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων
Pro 26:23 Burning lips and a wicked heart are like a potsherd covered with silver dross. Pro 26:23 Like an earthen vessel overlaid with silver dross Are burning lips and a wicked heart. Pro 26:23 ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν
Pro 26:24 He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him; Pro 26:24 He who hates disguises it with his lips, But he lays up deceit in his heart. Pro 26:24 χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους
Pro 26:25 When he speaketh fair, believe him not: for there are seven abominations in his heart. Pro 26:25 When he speaks graciously, do not believe him, For there are seven abominations in his heart. Pro 26:25 ἐάν σου δέηται ὁ ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ μὴ πεισθῇς ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ
Pro 26:26 Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shewed before the whole congregation. Pro 26:26 Though his hatred covers itself with guile, His wickedness will be revealed before the assembly. Pro 26:26 ὁ κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις
Pro 26:27 Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that rolleth a stone, it will return upon him. Pro 26:27 He who digs a pit will fall into it, And he who rolls a stone, it will come back on him. Pro 26:27 ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ὁ δὲ κυλίων λίθον ἐφ᾽ ἑαυτὸν κυλίει
Pro 26:28 A lying tongue hateth those that are afflicted by it; and a flattering mouth worketh ruin. Pro 26:28 A lying tongue hates those it crushes, And a flattering mouth works ruin. Pro 26:28 γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM