Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 189 - Proverbs 27-29
Pro 27:1 Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth. Pro 27:1 Do not boast about tomorrow, For you do not know what a day may bring forth. Pro 27:1 μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
Pro 27:2 Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips. Pro 27:2 Let another praise you, and not your own mouth; A stranger, and not your own lips. Pro 27:2 ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ σὰ χείλη
Pro 27:3 A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool's wrath is heavier than them both. Pro 27:3 A stone is heavy and the sand weighty, But the provocation of a fool is heavier than both of them. Pro 27:3 βαρὺ λίθος καὶ δυσβάστακτον ἄμμος ὀργὴ δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων
Pro 27:4 Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy? Pro 27:4 Wrath is fierce and anger is a flood, But who can stand before jealousy? Pro 27:4 ἀνελεήμων θυμὸς καὶ ὀξεῖα ὀργή ἀλλ᾽ οὐδένα ὑφίσταται ζῆλος
Pro 27:5 Open rebuke is better than secret love. Pro 27:5 Better is open rebuke Than love that is concealed. Pro 27:5 κρείσσους ἔλεγχοι ἀποκεκαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας
Pro 27:6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful. Pro 27:6 Faithful are the wounds of a friend, But deceitful are the kisses of an enemy. Pro 27:6 ἀξιοπιστότερά ἐστιν τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ
Pro 27:7 The full soul loatheth an honeycomb; but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Pro 27:7 A sated man loathes honey, But to a famished man any bitter thing is sweet. Pro 27:7 ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεται
Pro 27:8 As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Pro 27:8 Like a bird that wanders from her nest, So is a man who wanders from his home. Pro 27:8 ὥσπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων
Pro 27:9 Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Pro 27:9 Oil and perfume make the heart glad, So a man's counsel is sweet to his friend. Pro 27:9 μύροις καὶ οἴνοις καὶ θυμιάμασιν τέρπεται καρδία καταρρήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή
Pro 27:10 Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off. Pro 27:10 Do not forsake your own friend or your father's friend, And do not go to your brother's house in the day of your calamity; Better is a neighbor who is near than a brother far away. Pro 27:10 φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγκαταλίπῃς εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰσέλθῃς ἀτυχῶν κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν
Pro 27:11 My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. Pro 27:11 Be wise, my son, and make my heart glad, That I may reply to him who reproaches me. Pro 27:11 σοφὸς γίνου υἱέ ἵνα εὐφραίνηταί μου ἡ καρδία καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους
Pro 27:12 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished. Pro 27:12 A prudent man sees evil and hides himself, The naive proceed and pay the penalty. Pro 27:12 πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη ἄφρονες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τείσουσιν
Pro 27:13 Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Pro 27:13 Take his garment when he becomes surety for a stranger; And for an adulterous woman hold him in pledge. Pro 27:13 ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ παρῆλθεν γάρ ὑβριστὴς ὅστις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται
Pro 27:14 He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. Pro 27:14 He who blesses his friend with a loud voice early in the morning, It will be reckoned a curse to him. Pro 27:14 ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τὸ πρωὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει
Pro 27:15 A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike. Pro 27:15 A constant dripping on a day of steady rain And a contentious woman are alike; Pro 27:15 σταγόνες ἐκβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου
Pro 27:16 Whosoever hideth her hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself. Pro 27:16 He who would restrain her restrains the wind, And grasps oil with his right hand. Pro 27:16 βορέας σκληρὸς ἄνεμος ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται
Pro 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend. Pro 27:17 Iron sharpens iron, So one man sharpens another. Pro 27:17 σίδηρος σίδηρον ὀξύνει ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρόσωπον ἑταίρου
Pro 27:18 Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured. Pro 27:18 He who tends the fig tree will eat its fruit, And he who cares for his master will be honored. Pro 27:18 ὃς φυτεύει συκῆν φάγεται τοὺς καρποὺς αὐτῆς ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ κύριον τιμηθήσεται
Pro 27:19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man. Pro 27:19 As in water face reflects face, So the heart of man reflects man. Pro 27:19 ὥσπερ οὐχ ὅμοια πρόσωπα προσώποις οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Pro 27:20 Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied. Pro 27:20 Sheol and Abaddon are never satisfied, Nor are the eyes of man ever satisfied. Pro 27:20 ᾅδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται ὡσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι ~ βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμόν καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσσῃ
Pro 27:21 As the fining pot for silver, and the furnace for gold; so is a man to his praise. Pro 27:21 The crucible is for silver and the furnace for gold, And each is tested by the praise accorded him. Pro 27:21 δοκίμιον ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ πύρωσις ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμιαζόντων αὐτόν ~ καρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ κακά καρδία δὲ εὐθὴς ἐκζητεῖ γνῶσιν
Pro 27:22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. Pro 27:22 Though you pound a fool in a mortar with a pestle along with crushed grain, Yet his foolishness will not depart from him. Pro 27:22 ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων οὐ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ
Pro 27:23 Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Pro 27:23 Know well the condition of your flocks, And pay attention to your herds; Pro 27:23 γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις
Pro 27:24 For riches are not for ever: and doth the crown endure to every generation? Pro 27:24 For riches are not forever, Nor does a crown endure to all generations. Pro 27:24 ὅτι οὐ τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράτος καὶ ἰσχύς οὐδὲ παραδίδωσιν ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν
Pro 27:25 The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered. Pro 27:25 When the grass disappears, the new growth is seen, And the herbs of the mountains are gathered in, Pro 27:25 ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν καὶ κερεῖς πόαν καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινόν
Pro 27:26 The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. Pro 27:26 The lambs will be for your clothing, And the goats will bring the price of a field, Pro 27:26 ἵνα ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν τίμα πεδίον ἵνα ὦσίν σοι ἄρνες
Pro 27:27 And thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens. Pro 27:27 And there will be goats' milk enough for your food, For the food of your household, And sustenance for your maidens. Pro 27:27 υἱέ παρ᾽ ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν ζωήν σου καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων
Pro 28:1 The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion. Pro 28:1 The wicked flee when no one is pursuing, But the righteous are bold as a lion. Pro 28:1 φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος δίκαιος δὲ ὥσπερ λέων πέποιθεν
Pro 28:2 For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged. Pro 28:2 By the transgression of a land many are its princes, But by a man of understanding and knowledge, so it endures. Pro 28:2 δι᾽ ἁμαρτίας ἀσεβῶν κρίσεις ἐγείρονται ἀνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς
Pro 28:3 A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food. Pro 28:3 A poor man who oppresses the lowly Is like a driving rain which leaves no food. Pro 28:3 ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής
Pro 28:4 They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them. Pro 28:4 Those who forsake the law praise the wicked, But those who keep the law strive with them. Pro 28:4 οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος
Pro 28:5 Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things. Pro 28:5 Evil men do not understand justice, But those who seek the Lord understand all things. Pro 28:5 ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν κρίμα οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί
Pro 28:6 Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich. Pro 28:6 Better is the poor who walks in his integrity Than he who is crooked though he be rich. Pro 28:6 κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ πλουσίου ψευδοῦς
Pro 28:7 Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father. Pro 28:7 He who keeps the law is a discerning son, But he who is a companion of gluttons humiliates his father. Pro 28:7 φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν ἀτιμάζει πατέρα
Pro 28:8 He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. Pro 28:8 He who increases his wealth by interest and usury Gathers it for him who is gracious to the poor. Pro 28:8 ὁ πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν
Pro 28:9 He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Pro 28:9 He who turns away his ear from listening to the law, Even his prayer is an abomination. Pro 28:9 ὁ ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι νόμου καὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ ἐβδέλυκται
Pro 28:10 Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession. Pro 28:10 He who leads the upright astray in an evil way Will himself fall into his own pit, But the blameless will inherit good. Pro 28:10 ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ κακῇ εἰς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμπεσεῖται οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ καὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά
Pro 28:11 The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out. Pro 28:11 The rich man is wise in his own eyes, But the poor who has understanding sees through him. Pro 28:11 σοφὸς παρ᾽ ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος πένης δὲ νοήμων καταγνώσεται αὐτοῦ
Pro 28:12 When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden. Pro 28:12 When the righteous triumph, there is great glory, But when the wicked rise, men hide themselves. Pro 28:12 διὰ βοήθειαν δικαίων πολλὴ γίνεται δόξα ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι
Pro 28:13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Pro 28:13 He who conceals his transgressions will not prosper, But he who confesses and forsakes them will find compassion. Pro 28:13 ὁ ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται ὁ δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται
Pro 28:14 Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Pro 28:14 How blessed is the man who fears always, But he who hardens his heart will fall into calamity. Pro 28:14 μακάριος ἀνήρ ὃς καταπτήσσει πάντα δι᾽ εὐλάβειαν ὁ δὲ σκληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται κακοῖς
Pro 28:15 As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people. Pro 28:15 Like a roaring lion and a rushing bear Is a wicked ruler over a poor people. Pro 28:15 λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ
Pro 28:16 The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days. Pro 28:16 A leader who is a great oppressor lacks understanding, But he who hates unjust gain will prolong his days. Pro 28:16 βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μέγας συκοφάντης ὁ δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται
Pro 28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him. Pro 28:17 A man who is laden with the guilt of human blood Will be a fugitive until death; let no one support him. Pro 28:17 ἄνδρα τὸν ἐν αἰτίᾳ φόνου ὁ ἐγγυώμενος φυγὰς ἔσται καὶ οὐκ ἐν ἀσφαλείᾳ ~ παίδευε υἱόν καὶ ἀγαπήσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ σῇ ψυχῇ οὐ μὴ ὑπακούσῃς ἔθνει παρανόμῳ
Pro 28:18 Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once. Pro 28:18 He who walks blamelessly will be delivered, But he who is crooked will fall all at once. Pro 28:18 ὁ πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται ὁ δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλακήσεται
Pro 28:19 He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. Pro 28:19 He who tills his land will have plenty of food, But he who follows empty pursuits will have poverty in plenty. Pro 28:19 ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται ἄρτων ὁ δὲ διώκων σχολὴν πλησθήσεται πενίας
Pro 28:20 A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Pro 28:20 A faithful man will abound with blessings, But he who makes haste to be rich will not go unpunished. Pro 28:20 ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται ὁ δὲ κακὸς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται
Pro 28:21 To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress. Pro 28:21 To show partiality is not good, Because for a piece of bread a man will transgress. Pro 28:21 ὃς οὐκ αἰσχύνεται πρόσωπα δικαίων οὐκ ἀγαθός ὁ τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα
Pro 28:22 He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. Pro 28:22 A man with an evil eye hastens after wealth And does not know that want will come upon him. Pro 28:22 σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ
Pro 28:23 He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue. Pro 28:23 He who rebukes a man will afterward find more favor Than he who flatters with the tongue. Pro 28:23 ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου ὁδοὺς χάριτας ἕξει μᾶλλον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος
Pro 28:24 Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer. Pro 28:24 He who robs his father or his mother And says, "It is not a transgression," Is the companion of a man who destroys. Pro 28:24 ὃς ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς
Pro 28:25 He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat. Pro 28:25 An arrogant man stirs up strife, But he who trusts in the Lord will prosper. Pro 28:25 ἄπληστος ἀνὴρ κρίνει εἰκῇ ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ κύριον ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται
Pro 28:26 He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Pro 28:26 He who trusts in his own heart is a fool, But he who walks wisely will be delivered. Pro 28:26 ὃς πέποιθεν θρασείᾳ καρδίᾳ ὁ τοιοῦτος ἄφρων ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωθήσεται
Pro 28:27 He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse. Pro 28:27 He who gives to the poor will never want, But he who shuts his eyes will have many curses. Pro 28:27 ὃς δίδωσιν πτωχοῖς οὐκ ἐνδεηθήσεται ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται
Pro 28:28 When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase. Pro 28:28 When the wicked rise, men hide themselves; But when they perish, the righteous increase. Pro 28:28 ἐν τόποις ἀσεβῶν στένουσι δίκαιοι ἐν δὲ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι
Pro 29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Pro 29:1 A man who hardens his neck after much reproof Will suddenly be broken beyond remedy. Pro 27:1 κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις
Pro 29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn. Pro 29:2 When the righteous increase, the people rejoice, But when a wicked man rules, people groan. Pro 27:2 ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες
Pro 29:3 Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance. Pro 29:3 A man who loves wisdom makes his father glad, But he who keeps company with harlots wastes his wealth. Pro 27:3 ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον
Pro 29:4 The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it. Pro 29:4 The king gives stability to the land by justice, But a man who takes bribes overthrows it. Pro 27:4 βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει
Pro 29:5 A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet. Pro 29:5 A man who flatters his neighbor Is spreading a net for his steps. Pro 27:5 ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν
Pro 29:6 In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice. Pro 29:6 By transgression an evil man is ensnared, But the righteous sings and rejoices. Pro 27:6 ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγίς δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἔσται
Pro 29:7 The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it. Pro 29:7 The righteous is concerned for the rights of the poor, The wicked does not understand such concern. Pro 27:7 ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροῖς ὁ δὲ ἀσεβὴς οὐ συνήσει γνῶσιν καὶ πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων
Pro 29:8 Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath. Pro 29:8 Scorners set a city aflame, But wise men turn away anger. Pro 27:8 ἄνδρες λοιμοὶ ἐξέκαυσαν πόλιν σοφοὶ δὲ ἀπέστρεψαν ὀργήν
Pro 29:9 If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. Pro 29:9 When a wise man has a controversy with a foolish man, The foolish man either rages or laughs, and there is no rest. Pro 27:9 ἀνὴρ σοφὸς κρίνει ἔθνη ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται καὶ οὐ καταπτήσσει
Pro 29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul. Pro 29:10 Men of bloodshed hate the blameless, But the upright are concerned for his life. Pro 27:10 ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισήσουσιν ὅσιον οἱ δὲ εὐθεῖς ἐκζητήσουσιν ψυχὴν αὐτοῦ
Pro 29:11 A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards. Pro 29:11 A fool always loses his temper, But a wise man holds it back. Pro 27:11 ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐκφέρει ἄφρων σοφὸς δὲ ταμιεύεται κατὰ μέρος
Pro 29:12 If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. Pro 29:12 If a ruler pays attention to falsehood, All his ministers become wicked. Pro 27:12 βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον πάντες οἱ ὑπ᾽ αὐτὸν παράνομοι
Pro 29:13 The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes. Pro 29:13 The poor man and the oppressor have this in common: The Lord gives light to the eyes of both. Pro 27:13 δανιστοῦ καὶ χρεοφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων ἐπισκοπὴν ποιεῖται ἀμφοτέρων ὁ κύριος
Pro 29:14 The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever. Pro 29:14 If a king judges the poor with truth, His throne will be established forever. Pro 27:14 βασιλέως ἐν ἀληθείᾳ κρίνοντος πτωχοὺς ὁ θρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται
Pro 29:15 The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame. Pro 29:15 The rod and reproof give wisdom, But a child who gets his own way brings shame to his mother. Pro 27:15 πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασιν σοφίαν παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ
Pro 29:16 When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall. Pro 29:16 When the wicked increase, transgression increases; But the righteous will see their fall. Pro 27:16 πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται
Pro 29:17 Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul. Pro 29:17 Correct your son, and he will give you comfort; He will also delight your soul. Pro 27:17 παίδευε υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ ψυχῇ σου
Pro 29:18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he. Pro 29:18 Where there is no vision, the people are unrestrained, But happy is he who keeps the law. Pro 27:18 οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ ὁ δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός
Pro 29:19 A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer. Pro 29:19 A slave will not be instructed by words alone; For though he understands, there will be no response. Pro 27:19 λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ ἀλλ᾽ οὐχ ὑπακούσεται
Pro 29:20 Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him. Pro 29:20 Do you see a man who is hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. Pro 27:20 ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
Pro 29:21 He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length. Pro 29:21 He who pampers his slave from childhood Will in the end find him to be a son. Pro 27:21 ὃς κατασπαταλᾷ ἐκ παιδός οἰκέτης ἔσται ἔσχατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ᾽ ἑαυτῷ
Pro 29:22 An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. Pro 29:22 An angry man stirs up strife, And a hot-tempered man abounds in transgression. Pro 27:22 ἀνὴρ θυμώδης ὀρύσσει νεῖκος ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίας
Pro 29:23 A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit. Pro 29:23 A man's pride will bring him low, But a humble spirit will obtain honor. Pro 27:23 ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ τοὺς δὲ ταπεινόφρονας ἐρείδει δόξῃ κύριος
Pro 29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not. Pro 29:24 He who is a partner with a thief hates his own life; He hears the oath but tells nothing. Pro 27:24 ὃς μερίζεται κλέπτῃ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἐὰν δὲ ὅρκου προτεθέντος ἀκούσαντες μὴ ἀναγγείλωσιν
Pro 29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe. Pro 29:25 The fear of man brings a snare, But he who trusts in the Lord will be exalted. Pro 27:25 φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ σωθήσεται
Pro 29:26 Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD. Pro 29:26 Many seek the ruler's favor, But justice for man comes from the Lord. Pro 27:26 πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα ἡγουμένων παρὰ δὲ κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί
Pro 29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked. Pro 29:27 An unjust man is abominable to the righteous, And he who is upright in the way is abominable to the wicked. Pro 27:27 βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM