Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day 196 - Isaiah 1-3
Isa 1:1 The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Isa 1:1 The vision of Isaiah the son of Amoz concerning Judah and Jerusalem, which he saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah. Isa 1:1 ὅρασις ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως ἣν εἶδεν κατὰ τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ Ιερουσαλημ ἐν βασιλείᾳ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου οἳ ἐβασίλευσαν τῆς Ιουδαίας
Isa 1:2 Hear, O heavens, and give ear, O earth: for the LORD hath spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. Isa 1:2 Listen, O heavens, and hear, O earth; For the Lord speaks, "Sons I have reared and brought up, But they have revolted against Me. Isa 1:2 ἄκουε οὐρανέ καὶ ἐνωτίζου γῆ ὅτι κύριος ἐλάλησεν υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν
Isa 1:3 The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib: but Israel doth not know, my people doth not consider. Isa 1:3 "An ox knows its owner, And a donkey its master's manger, But Israel does not know, My people do not understand." Isa 1:3 ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συνῆκεν
Isa 1:4 Ah sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters: they have forsaken the LORD, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward. Isa 1:4 Alas, sinful nation, People weighed down with iniquity, Offspring of evildoers, Sons who act corruptly! They have abandoned the Lord, They have despised the Holy One of Israel, They have turned away from Him. Isa 1:4 οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν σπέρμα πονηρόν υἱοὶ ἄνομοι ἐγκατελίπατε τὸν κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ
Isa 1:5 Why should ye be stricken any more? ye will revolt more and more: the whole head is sick, and the whole heart faint. Isa 1:5 Where will you be stricken again, As you continue in your rebellion? The whole head is sick And the whole heart is faint. Isa 1:5 τί ἔτι πληγῆτε προστιθέντες ἀνομίαν πᾶσα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πᾶσα καρδία εἰς λύπην
Isa 1:6 From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it; but wounds, and bruises, and putrifying sores: they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. Isa 1:6 From the sole of the foot even to the head There is nothing sound in it, Only bruises, welts and raw wounds, Not pressed out or bandaged, Nor softened with oil. Isa 1:6 ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὔτε τραῦμα οὔτε μώλωψ οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπιθεῖναι οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους
Isa 1:7 Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers. Isa 1:7 Your land is desolate, Your cities are burned with fire, Your fields--strangers are devouring them in your presence; It is desolation, as overthrown by strangers. Isa 1:7 ἡ γῆ ὑμῶν ἔρημος αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστοι τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν καὶ ἠρήμωται κατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων
Isa 1:8 And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city. Isa 1:8 The daughter of Zion is left like a shelter in a vineyard, Like a watchman's hut in a cucumber field, like a besieged city. Isa 1:8 ἐγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιων ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτῳ ὡς πόλις πολιορκουμένη
Isa 1:9 Except the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Isa 1:9 Unless the Lord of hosts Had left us a few survivors, We would be like Sodom, We would be like Gomorrah. Isa 1:9 καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαωθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ὡς Σοδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γομορρα ἂν ὡμοιώθημεν
Isa 1:10 Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. Isa 1:10 Hear the word of the Lord, You rulers of Sodom; Give ear to the instruction of our God, You people of Gomorrah. Isa 1:10 ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄρχοντες Σοδομων προσέχετε νόμον θεοῦ λαὸς Γομορρας
Isa 1:11 To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith the LORD: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats. Isa 1:11 "What are your multiplied sacrifices to Me?" Says the Lord. "I have had enough of burnt offerings of rams And the fat of fed cattle; And I take no pleasure in the blood of bulls, lambs or goats. Isa 1:11 τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν λέγει κύριος πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι
Isa 1:12 When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts? Isa 1:12 "When you come to appear before Me, Who requires of you this trampling of My courts? Isa 1:12 οὐδ᾽ ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν πατεῖν τὴν αὐλήν μου
Isa 1:13 Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting. Isa 1:13 "Bring your worthless offerings no longer, Incense is an abomination to Me. New moon and sabbath, the calling of assemblies-- I cannot endure iniquity and the solemn assembly. Isa 1:13 οὐ προσθήσεσθε ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν μάταιον θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι νηστείαν καὶ ἀργίαν
Isa 1:14 Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them. Isa 1:14 "I hate your new moon festivals and your appointed feasts, They have become a burden to Me; I am weary of bearing them. Isa 1:14 καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν
Isa 1 15 And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear your hands are full of blood. Isa 1:15 "So when you spread out your hands in prayer, I will hide My eyes from you; Yes, even though you multiply prayers, I will not listen. Your hands are covered with blood. Isa 1:15 ὅταν τὰς χεῖρας ἐκτείνητε πρός με ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις
Isa 1:16 Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil; Isa 1:16 "Wash yourselves, make yourselves clean; Remove the evil of your deeds from My sight. Cease to do evil, Isa 1:16 λούσασθε καθαροὶ γένεσθε ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν
Isa 1:17 Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Isa 1:17 Learn to do good; Seek justice, Reprove the ruthless, Defend the orphan, Plead for the widow. Isa 1:17 μάθετε καλὸν ποιεῖν ἐκζητήσατε κρίσιν ῥύσασθε ἀδικούμενον κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν
Isa 1:18 Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool. Isa 1:18 "Come now, and let us reason together," Says the Lord, "Though your sins are as scarlet, They will be as white as snow; Though they are red like crimson, They will be like wool. Isa 1:18 καὶ δεῦτε καὶ διελεγχθῶμεν λέγει κύριος καὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν ὡς χιόνα λευκανῶ ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον ὡς ἔριον λευκανῶ
Isa 1:19 If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land: Isa 1:19 "If you consent and obey, You will eat the best of the land; Isa 1:19 καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε
Isa 1:20 But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword: for the mouth of the LORD hath spoken it. Isa 1:20 "But if you refuse and rebel, You will be devoured by the sword." Truly, the mouth of the Lord has spoken. Isa 1:20 ἐὰν δὲ μὴ θέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα
Isa 1:21 How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it; but now murderers. Isa 1:21 How the faithful city has become a harlot, She who was full of justice! Righteousness once lodged in her, But now murderers. Isa 1:21 πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιων πλήρης κρίσεως ἐν ᾗ δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτῇ νῦν δὲ φονευταί
Isa 1:22 Thy silver is become dross, thy wine mixed with water: Isa 1:22 Your silver has become dross, Your drink diluted with water. Isa 1:22 τὸ ἀργύριον ὑμῶν ἀδόκιμον οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι
Isa 1 23 Thy princes are rebellious, and companions of thieves: every one loveth gifts, and followeth after rewards they judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them. Isa 1:23 Your rulers are rebels And companions of thieves; Everyone loves a bribe And chases after rewards. They do not defend the orphan, Nor does the widow's plea come before them. Isa 1:23 οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσιν κοινωνοὶ κλεπτῶν ἀγαπῶντες δῶρα διώκοντες ἀνταπόδομα ὀρφανοῖς οὐ κρίνοντες καὶ κρίσιν χηρῶν οὐ προσέχοντες
Isa 1:24 Therefore saith the LORD, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies: Isa 1:24 Therefore the Lord God of hosts, The Mighty One of Israel, declares, "Ah, I will be relieved of My adversaries And avenge Myself on My foes. Isa 1:24 διὰ τοῦτο τάδε λέγει ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ισραηλ οὐ παύσεται γάρ μου ὁ θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις καὶ κρίσιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ποιήσω
Isa 1:25 And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin: Isa 1:25 "I will also turn My hand against you, And will smelt away your dross as with lye And will remove all your alloy. Isa 1:25 καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ πυρώσω σε εἰς καθαρόν τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἀπολέσω καὶ ἀφελῶ πάντας ἀνόμους ἀπὸ σοῦ καὶ πάντας ὑπερηφάνους ταπεινώσω
Isa 1:26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city. Isa 1:26 "Then I will restore your judges as at the first, And your counselors as at the beginning; After that you will be called the city of righteousness, A faithful city." Isa 1:26 καὶ ἐπιστήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ πρότερον καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ μετὰ ταῦτα κληθήσῃ πόλις δικαιοσύνης μητρόπολις πιστὴ Σιων
Isa 1:27 Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness. Isa 1:27 Zion will be redeemed with justice And her repentant ones with righteousness. Isa 1:27 μετὰ γὰρ κρίματος σωθήσεται ἡ αἰχμαλωσία αὐτῆς καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης
Isa 1:28 And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the LORD shall be consumed. Isa 1:28 But transgressors and sinners will be crushed together, And those who forsake the Lord will come to an end. Isa 1:28 καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν κύριον συντελεσθήσονται
Isa 1:29 For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen. Isa 1:29 Surely you will be ashamed of the oaks which you have desired, And you will be embarrassed at the gardens which you have chosen. Isa 1:29 διότι αἰσχυνθήσονται ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἃ αὐτοὶ ἠβούλοντο καὶ ἐπῃσχύνθησαν ἐπὶ τοῖς κήποις αὐτῶν ἃ ἐπεθύμησαν
Isa 1:30 For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water. Isa 1:30 For you will be like an oak whose leaf fades away Or as a garden that has no water. Isa 1:30 ἔσονται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀποβεβληκυῖα τὰ φύλλα καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων
Isa 1:31 And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them. Isa 1:31 The strong man will become tinder, His work also a spark. Thus they shall both burn together And there will be none to quench them. Isa 1:31 καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων
Isa 2:1 The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. Isa 2:1 The word which Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. Isa 2:1 ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως περὶ τῆς Ιουδαίας καὶ περὶ Ιερουσαλημ
Isa 2:2 And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it. Isa 2:2 Now it will come about that In the last days The mountain of the house of the Lord Will be established as the chief of the mountains, And will be raised above the hills; And all the nations will stream to it. Isa 2:2 ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν καὶ ἥξουσιν ἐπ᾽ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη
Isa 2:3 And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem. Isa 2:3 And many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, To the house of the God of Jacob; That He may teach us concerning His ways And that we may walk in His paths." For the law will go forth from Zion And the word of the Lord from Jerusalem. Isa 2:3 καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσιν δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ ἐκ γὰρ Σιων ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ιερουσαλημ
Isa 2 4 And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. Isa 2:4 And He will judge between the nations, And will render decisions for many peoples; And they will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not lift up sword against nation, And never again will they learn war. Isa 2:4 καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν καὶ συγκόψουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα καὶ οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος μάχαιραν καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν
Isa 2:5 O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD. Isa 2:5 Come, house of Jacob, and let us walk in the light of the Lord. Isa 2:5 καὶ νῦν ὁ οἶκος τοῦ Ιακωβ δεῦτε πορευθῶμεν τῷ φωτὶ κυρίου
Isa 2:6 Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers. Isa 2:6 For You have abandoned Your people, the house of Jacob, Because they are filled with influences from the east, And they are soothsayers like the Philistines, And they strike bargains with the children of foreigners. Isa 2:6 ἀνῆκεν γὰρ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡ χώρα αὐτῶν κληδονισμῶν ὡς ἡ τῶν ἀλλοφύλων καὶ τέκνα πολλὰ ἀλλόφυλα ἐγενήθη αὐτοῖς
Isa 2:7 Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots: Isa 2:7 Their land has also been filled with silver and gold And there is no end to their treasures; Their land has also been filled with horses And there is no end to their chariots. Isa 2:7 ἐνεπλήσθη γὰρ ἡ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν θησαυρῶν αὐτῶν καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ ἵππων καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν ἁρμάτων αὐτῶν
Isa 2:8 Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made: Isa 2:8 Their land has also been filled with idols; They worship the work of their hands, That which their fingers have made. Isa 2:8 καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ βδελυγμάτων τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν οἷς ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν
Isa 2:9 And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not. Isa 2:9 So the common man has been humbled And the man of importance has been abased, But do not forgive them. Isa 2:9 καὶ ἔκυψεν ἄνθρωπος καὶ ἐταπεινώθη ἀνήρ καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς
Isa 2:10 Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty. Isa 2:10 Enter the rock and hide in the dust From the terror of the Lord and from the splendor of His majesty. Isa 2:10 καὶ νῦν εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν
Isa 2:11 The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day. Isa 2:11 The proud look of man will be abased And the loftiness of man will be humbled, And the Lord alone will be exalted in that day. Isa 2:11 οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ κυρίου ὑψηλοί ὁ δὲ ἄνθρωπος ταπεινός καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Isa 2:12 For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low: Isa 2:12 For the Lord of hosts will have a day of reckoning Against everyone who is proud and lofty And against everyone who is lifted up, That he may be abased. Isa 2:12 ἡμέρα γὰρ κυρίου σαβαωθ ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ μετέωρον καὶ ταπεινωθήσονται
Isa 2:13 And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, Isa 2:13 And it will be against all the cedars of Lebanon that are lofty and lifted up, Against all the oaks of Bashan, Isa 2:13 καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέδρον τοῦ Λιβάνου τῶν ὑψηλῶν καὶ μετεώρων καὶ ἐπὶ πᾶν δένδρον βαλάνου Βασαν
Isa 2:14 And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up, Isa 2:14 Against all the lofty mountains, Against all the hills that are lifted up, Isa 2:14 καὶ ἐπὶ πᾶν ὄρος καὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν
Isa 2:15 And upon every high tower, and upon every fenced wall, Isa 2:15 Against every high tower, Against every fortified wall, Isa 2:15 καὶ ἐπὶ πάντα πύργον ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸν
Isa 2:16 And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures. Isa 2:16 Against all the ships of Tarshish And against all the beautiful craft. Isa 2:16 καὶ ἐπὶ πᾶν πλοῖον θαλάσσης καὶ ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων κάλλους
Isa 2:17 And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the LORD alone shall be exalted in that day. Isa 2:17 The pride of man will be humbled And the loftiness of men will be abased; And the Lord alone will be exalted in that day, Isa 2:17 καὶ ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος καὶ πεσεῖται ὕψος ἀνθρώπων καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
Isa 2:18 And the idols he shall utterly abolish. Isa 2:18 But the idols will completely vanish. Isa 2:18 καὶ τὰ χειροποίητα πάντα κατακρύψουσιν
Isa 2:19 And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Isa 2:19 Men will go into caves of the rocks And into holes of the ground Before the terror of the Lord And the splendor of His majesty, When He arises to make the earth tremble. Isa 2:19 εἰσενέγκαντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν
Isa 2:20 In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats; Isa 2:20 In that day men will cast away to the moles and the bats Their idols of silver and their idols of gold, Which they made for themselves to worship, Isa 2:20 τῇ γὰρ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκβαλεῖ ἄνθρωπος τὰ βδελύγματα αὐτοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ ἃ ἐποίησαν προσκυνεῖν τοῖς ματαίοις καὶ ταῖς νυκτερίσιν
Isa 2 21 To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. Isa 2:22 Cease ye from man, whose breath is in his nostrils for wherein is he to be accounted of ? Isa 2:21 In order to go into the caverns of the rocks and the clefts of the cliffs Before the terror of the Lord and the splendor of His majesty, When He arises to make the earth tremble. Isa 2:22 Stop regarding man, whose breath of life is in his nostrils; For why should he be esteemed? Isa 2:21 τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς πέτρας καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν
Isa 3:1 For, behold, the Lord, the LORD of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water. Isa 3:1 For behold, the Lord God of hosts is going to remove from Jerusalem and Judah Both supply and support, the whole supply of bread And the whole supply of water; Isa 3:1 ἰδοὺ δὴ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας καὶ ἀπὸ Ιερουσαλημ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατος
Isa 3:2 The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the prudent, and the ancient, Isa 3:2 The mighty man and the warrior, The judge and the prophet, The diviner and the elder, Isa 3:2 γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προφήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον
Isa 3:3 The captain of fifty, and the honourable man, and the counsellor, and the cunning artificer, and the eloquent orator. Isa 3:3 The captain of fifty and the honorable man, The counselor and the expert artisan, And the skillful enchanter. Isa 3:3 καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατήν
Isa 3:4 And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them. Isa 3:4 And I will make mere lads their princes, And capricious children will rule over them, Isa 3:4 καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν
Isa 3:5 And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbour: the child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honourable. Isa 3:5 And the people will be oppressed, Each one by another, and each one by his neighbor; The youth will storm against the elder And the inferior against the honorable. Isa 3:5 καὶ συμπεσεῖται ὁ λαός ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον καὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ προσκόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσβύτην ὁ ἄτιμος πρὸς τὸν ἔντιμον
Isa 3:6 When a man shall take hold of his brother of the house of his father, saying, Thou hast clothing, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand: Isa 3:6 When a man lays hold of his brother in his father's house, saying, "You have a cloak, you shall be our ruler, And these ruins will be under your charge," Isa 3:6 ὅτι ἐπιλήμψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων ἱμάτιον ἔχεις ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω
Isa 3:7 In that day shall he swear, saying, I will not be an healer; for in my house is neither bread nor clothing: make me not a ruler of the people. Isa 3:7 He will protest on that day, saying, "I will not be your healer, For in my house there is neither bread nor cloak; You should not appoint me ruler of the people." Isa 3:7 καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγός οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ἄρτος οὐδὲ ἱμάτιον οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου
Isa 3:8 For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen: because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of his glory. Isa 3:8 For Jerusalem has stumbled and Judah has fallen, Because their speech and their actions are against the Lord, To rebel against His glorious presence. Isa 3:8 ὅτι ἀνεῖται Ιερουσαλημ καὶ ἡ Ιουδαία συμπέπτωκεν καὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίας τὰ πρὸς κύριον ἀπειθοῦντες διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν
Isa 3:9 The shew of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have rewarded evil unto themselves. Isa 3:9 The expression of their faces bears witness against them, And they display their sin like Sodom; They do not even conceal it. Woe to them! For they have brought evil on themselves. Isa 3:9 καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖς τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδομων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ᾽ ἑαυτῶν
Isa 3:10 Say ye to the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings. Isa 3:10 Say to the righteous that it will go well with them, For they will eat the fruit of their actions. Isa 3:10 εἰπόντες δήσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν τοίνυν τὰ γενήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται
Isa 3:11 Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him. Isa 3:11 Woe to the wicked! It will go badly with him, For what he deserves will be done to him. Isa 3:11 οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται αὐτῷ
Isa 3:12 As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. Isa 3:12 O My people! Their oppressors are children, And women rule over them. O My people! Those who guide you lead you astray And confuse the direction of your paths. Isa 3:12 λαός μου οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς καὶ οἱ ἀπαιτοῦντες κυριεύουσιν ὑμῶν λαός μου οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν
Isa 3:13 The LORD standeth up to plead, and standeth to judge the people. Isa 3:13 The Lord arises to contend, And stands to judge the people. Isa 3:13 ἀλλὰ νῦν καταστήσεται εἰς κρίσιν κύριος καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ
Isa 3:14 The LORD will enter into judgment with the ancients of his people, and the princes thereof: for ye have eaten up the vineyard; the spoil of the poor is in your houses. Isa 3:14 The Lord enters into judgment with the elders and princes of His people, "It is you who have devoured the vineyard; The plunder of the poor is in your houses. Isa 3:14 αὐτὸς κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ὑμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν
Isa 3:15 What mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor? saith the Lord GOD of hosts. Isa 3:15 "What do you mean by crushing My people And grinding the face of the poor?" Declares the Lord God of hosts. Isa 3:15 τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε
Isa 3:16 Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet: Isa 3:16 Moreover, the Lord said, "Because the daughters of Zion are proud And walk with heads held high and seductive eyes, And go along with mincing steps And tinkle the bangles on their feet, Isa 3:16 τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾽ ὧν ὑψώθησαν αἱ θυγατέρες Σιων καὶ ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτῶνας καὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παίζουσαι
Isa 3:17 Therefore the LORD will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the LORD will discover their secret parts. Isa 3:17 Therefore the Lord will afflict the scalp of the daughters of Zion with scabs, And the Lord will make their foreheads bare." Isa 3:17 καὶ ταπεινώσει ὁ θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας Σιων καὶ κύριος ἀποκαλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν
Isa 3:18 In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and their round tires like the moon, Isa 3:18 In that day the Lord will take away the beauty of their anklets, headbands, crescent ornaments, Isa 3:18 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀφελεῖ κύριος τὴν δόξαν τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν καὶ τοὺς κόσμους αὐτῶν καὶ τὰ ἐμπλόκια καὶ τοὺς κοσύμβους καὶ τοὺς μηνίσκους
Isa 3:19 The chains, and the bracelets, and the mufflers, Isa 3:19 dangling earrings, bracelets, veils, Isa 3:19 καὶ τὸ κάθεμα καὶ τὸν κόσμον τοῦ προσώπου αὐτῶν
Isa 3:20 The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings, Isa 3:20 headdresses, ankle chains, sashes, perfume boxes, amulets, Isa 3:20 καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ κόσμου τῆς δόξης καὶ τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλια καὶ τὸ ἐμπλόκιον καὶ τὰ περιδέξια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια
Isa 3:21 The rings, and nose jewels, Isa 3:21 finger rings, nose rings, Isa 3:21 καὶ τὰ περιπόρφυρα καὶ τὰ μεσοπόρφυρα
Isa 3:22 The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins, Isa 3:22 festal robes, outer tunics, cloaks, money purses, Isa 3:22 καὶ τὰ ἐπιβλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ διαφανῆ λακωνικὰ
Isa 3:23 The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails. Isa 3:23 hand mirrors, undergarments, turbans and veils. Isa 3:23 καὶ τὰ βύσσινα καὶ τὰ ὑακίνθινα καὶ τὰ κόκκινα καὶ τὴν βύσσον σὺν χρυσίῳ καὶ ὑακίνθῳ συγκαθυφασμένα καὶ θέριστρα κατάκλιτα
Isa 3:24 And it shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty. Isa 3:24 Now it will come about that instead of sweet perfume there will be putrefaction; Instead of a belt, a rope; Instead of well-set hair, a plucked-out scalp; Instead of fine clothes, a donning of sackcloth; And branding instead of beauty. Isa 3:24 καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας κονιορτός καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ καὶ ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆς κεφαλῆς τοῦ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεις διὰ τὰ ἔργα σου καὶ ἀντὶ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσοπορφύρου περιζώσῃ σάκκον
Isa 3:25 Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war. Isa 3:25 Your men will fall by the sword And your mighty ones in battle. Isa 3:25 καὶ ὁ υἱός σου ὁ κάλλιστος ὃν ἀγαπᾷς μαχαίρᾳ πεσεῖται καὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται
Isa 3:26 - not found in KJV Isa 3:26 And her gates will lament and mourn, And deserted she will sit on the ground. Isa 3:26 καὶ ταπεινωθήσονται καὶ πενθήσουσιν αἱ θῆκαι τοῦ κόσμου ὑμῶν καὶ καταλειφθήσῃ μόνη καὶ εἰς τὴν γῆν ἐδαφισθήσῃ

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM