Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 267 - Nahum 1-3
Nah 1:1 The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite. Nah 1:1 The oracle of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite. Nah 1:1 λῆμμα Νινευη βιβλίον ὁράσεως Ναουμ τοῦ Ελκεσαίου
Nah 1:2 God is jealous, and the LORD revengeth; the LORD revengeth, and is furious; the LORD will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. Nah 1:2 A jealous and avenging God is the Lord; The Lord is avenging and wrathful. The Lord takes vengeance on His adversaries, And He reserves wrath for His enemies. Nah 1:2 θεὸς ζηλωτὴς καὶ ἐκδικῶν κύριος ἐκδικῶν κύριος μετὰ θυμοῦ ἐκδικῶν κύριος τοὺς ὑπεναντίους αὐτοῦ καὶ ἐξαίρων αὐτὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
Nah 1:3 The LORD is slow to anger, and great in power, and will not at all acquit the wicked: the LORD hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Nah 1:3 The Lord is slow to anger and great in power, And the Lord will by no means leave the guilty unpunished. In whirlwind and storm is His way, And clouds are the dust beneath His feet. Nah 1:3 κύριος μακρόθυμος καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ ἀθῳῶν οὐκ ἀθῳώσει κύριος ἐν συντελείᾳ καὶ ἐν συσσεισμῷ ἡ ὁδὸς αὐτοῦ καὶ νεφέλαι κονιορτὸς ποδῶν αὐτοῦ
Nah 1:4 He rebuketh the sea, and maketh it dry, and drieth up all the rivers: Bashan languisheth, and Carmel, and flower of Lebanon languisheth. Nah 1:4 He rebukes the sea and makes it dry; He dries up all the rivers. Bashan and Carmel wither; The blossoms of Lebanon wither. Nah 1:4 ἀπειλῶν θαλάσσῃ καὶ ξηραίνων αὐτὴν καὶ πάντας τοὺς ποταμοὺς ἐξερημῶν ὠλιγώθη ἡ Βασανῖτις καὶ ὁ Κάρμηλος καὶ τὰ ἐξανθοῦντα τοῦ Λιβάνου ἐξέλιπεν
Nah 1:5 The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burned at his presence, yea, the world, and all that dwell therein. Nah 1:5 Mountains quake because of Him And the hills dissolve; Indeed the earth is upheaved by His presence, The world and all the inhabitants in it. Nah 1:5 τὰ ὄρη ἐσείσθησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ οἱ βουνοὶ ἐσαλεύθησαν καὶ ἀνεστάλη ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ἡ σύμπασα καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ
Nah 1:6 Who can stand before his indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. Nah 1:6 Who can stand before His indignation? Who can endure the burning of His anger? His wrath is poured out like fire And the rocks are broken up by Him. Nah 1:6 ἀπὸ προσώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται καὶ τίς ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ ὁ θυμὸς αὐτοῦ τήκει ἀρχάς καὶ αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Nah 1:7 The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. Nah 1:7 The Lord is good, A stronghold in the day of trouble, And He knows those who take refuge in Him. Nah 1:7 χρηστὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ γινώσκων τοὺς εὐλαβουμένους αὐτόν
Nah 1:8 But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. Nah 1:8 But with an overflowing flood He will make a complete end of its site, And will pursue His enemies into darkness. Nah 1:8 καὶ ἐν κατακλυσμῷ πορείας συντέλειαν ποιήσεται τοὺς ἐπεγειρομένους καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ διώξεται σκότος
Nah 1:9 What do ye imagine against the LORD? he will make an utter end: affliction shall not rise up the second time. Nah 1:9 Whatever you devise against the Lord, He will make a complete end of it. Distress will not rise up twice. Nah 1:9 τί λογίζεσθε ἐπὶ τὸν κύριον συντέλειαν αὐτὸς ποιήσεται οὐκ ἐκδικήσει δὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν θλίψει
Nah 1:10 For while they be folden together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry. Nah 1:10 Like tangled thorns, And like those who are drunken with their drink, They are consumed As stubble completely withered. Nah 1:10 ὅτι ἕως θεμελίου αὐτῶν χερσωθήσεται καὶ ὡς σμῖλαξ περιπλεκομένη βρωθήσεται καὶ ὡς καλάμη ξηρασίας μεστή
Nah 1:11 There is one come out of thee, that imagineth evil against the LORD, a wicked counsellor. Nah 1:11 From you has gone forth One who plotted evil against the Lord, A wicked counselor. Nah 1:11 ἐκ σοῦ ἐξελεύσεται λογισμὸς κατὰ τοῦ κυρίου πονηρὰ λογιζόμενος ἐναντία
Nah 1:12 Thus saith the LORD; Though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down, when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more. Nah 1:12 Thus says the Lord, "Though they are at full strength and likewise many, Even so, they will be cut off and pass away. Though I have afflicted you, I will afflict you no longer. Nah 1:12 τάδε λέγει κύριος κατάρχων ὑδάτων πολλῶν καὶ οὕτως διασταλήσονται καὶ ἡ ἀκοή σου οὐκ ἐνακουσθήσεται ἔτι
Nah 1:13 For now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder. Nah 1:13 "So now, I will break his yoke bar from upon you, And I will tear off your shackles." Nah 1:13 καὶ νῦν συντρίψω τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ τοὺς δεσμούς σου διαρρήξω
Nah 1 14 And the LORD hath given a commandment concerning thee, that no more of thy name be sown: out of the house of thy gods will I cut off the graven image and the molten image I will make thy grave; for thou art vile. Nah 1:14 The Lord has issued a command concerning you: "Your name will no longer be perpetuated. I will cut off idol and image From the house of your gods. I will prepare your grave, For you are contemptible." Nah 1:14 καὶ ἐντελεῖται ὑπὲρ σοῦ κύριος οὐ σπαρήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματός σου ἔτι ἐξ οἴκου θεοῦ σου ἐξολεθρεύσω τὰ γλυπτὰ καὶ χωνευτά θήσομαι ταφήν σου ὅτι ταχεῖς
Nah 1:15 Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows: for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off. Nah 1:15 Behold, on the mountains the feet of him who brings good news, Who announces peace! Celebrate your feasts, O Judah; Pay your vows. For never again will the wicked one pass through you; He is cut off completely. Nah 2:1 ἰδοὺ ἐπὶ τὰ ὄρη οἱ πόδες εὐαγγελιζομένου καὶ ἀπαγγέλλοντος εἰρήνην ἑόρταζε Ιουδα τὰς ἑορτάς σου ἀπόδος τὰς εὐχάς σου διότι οὐ μὴ προσθήσωσιν ἔτι τοῦ διελθεῖν διὰ σοῦ εἰς παλαίωσιν συντετέλεσται ἐξῆρται
Nah 2:1 He that dasheth in pieces is come up before thy face: keep the munition, watch the way, make thy loins strong, fortify thy power mightily. Nah 2:1 The one who scatters has come up against you. Man the fortress, watch the road; Strengthen your back, summon all your strength. Nah 2:2 ἀνέβη ἐμφυσῶν εἰς πρόσωπόν σου ἐξαιρούμενος ἐκ θλίψεως σκόπευσον ὁδόν κράτησον ὀσφύος ἄνδρισαι τῇ ἰσχύι σφόδρα
Nah 2:2 For the LORD hath turned away the excellency of Jacob, as the excellency of Israel: for the emptiers have emptied them out, and marred their vine branches. Nah 2:2 For the Lord will restore the splendor of Jacob Like the splendor of Israel, Even though devastators have devastated them And destroyed their vine branches. Nah 2:3 διότι ἀπέστρεψεν κύριος τὴν ὕβριν Ιακωβ καθὼς ὕβριν τοῦ Ισραηλ διότι ἐκτινάσσοντες ἐξετίναξαν αὐτοὺς καὶ τὰ κλήματα αὐτῶν διέφθειραν
Nah 2:3 The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir trees shall be terribly shaken. Nah 2:3 The shields of his mighty men are colored red, The warriors are dressed in scarlet, The chariots are enveloped in flashing steel When he is prepared to march, And the cypress spears are brandished. Nah 2:4 ὅπλα δυναστείας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων ἄνδρας δυνατοὺς ἐμπαίζοντας ἐν πυρί αἱ ἡνίαι τῶν ἁρμάτων αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἑτοιμασίας αὐτοῦ καὶ οἱ ἱππεῖς θορυβηθήσονται
Nah 2:4 The chariots shall rage in the streets, they shall justle one against another in the broad ways: they shall seem like torches, they shall run like the lightnings. Nah 2:4 The chariots race madly in the streets, They rush wildly in the squares, Their appearance is like torches, They dash to and fro like lightning flashes. Nah 2:5 ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ συγχυθήσονται τὰ ἅρματα καὶ συμπλακήσονται ἐν ταῖς πλατείαις ἡ ὅρασις αὐτῶν ὡς λαμπάδες πυρὸς καὶ ὡς ἀστραπαὶ διατρέχουσαι
Nah 2:5 He shall recount his worthies: they shall stumble in their walk; they shall make haste to the wall thereof, and the defence shall be prepared. Nah 2:5 He remembers his nobles; They stumble in their march, They hurry to her wall, And the mantelet is set up. Nah 2:6 καὶ μνησθήσονται οἱ μεγιστᾶνες αὐτῶν καὶ φεύξονται ἡμέρας καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν καὶ σπεύσουσιν ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ἑτοιμάσουσιν τὰς προφυλακὰς αὐτῶν
Nah 2:6 The gates of the rivers shall be opened, and the palace shall be dissolved. Nah 2:6 The gates of the rivers are opened And the palace is dissolved. Nah 2:7 πύλαι τῶν ποταμῶν διηνοίχθησαν καὶ τὰ βασίλεια διέπεσεν
Nah 2:7 And Huzzab shall be led away captive, she shall be brought up, and her maids shall lead her as with the voice of doves, tabering upon their breasts. Nah 2:7 It is fixed: She is stripped, she is carried away, And her handmaids are moaning like the sound of doves, Beating on their breasts. Nah 2:8 καὶ ἡ ὑπόστασις ἀπεκαλύφθη καὶ αὕτη ἀνέβαινεν καὶ αἱ δοῦλαι αὐτῆς ἤγοντο καθὼς περιστεραὶ φθεγγόμεναι ἐν καρδίαις αὐτῶν
Nah 2:8 But Nineveh is of old like a pool of water: yet they shall flee away. Stand, stand, shall they cry; but none shall look back. Nah 2:8 Though Nineveh was like a pool of water throughout her days, Now they are fleeing; "Stop, stop," But no one turns back. Nah 2:9 καὶ Νινευη ὡς κολυμβήθρα ὕδατος τὰ ὕδατα αὐτῆς καὶ αὐτοὶ φεύγοντες οὐκ ἔστησαν καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιβλέπων
Nah 2:9 Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold: for there is none end of the store and glory out of all the pleasant furniture. Nah 2:9 Plunder the silver! Plunder the gold! For there is no limit to the treasure-- Wealth from every kind of desirable object. Nah 2:10 διήρπαζον τὸ ἀργύριον διήρπαζον τὸ χρυσίον καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῦ κόσμου αὐτῆς βεβάρυνται ὑπὲρ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτῆς
Nah 2:10 She is empty, and void, and waste: and the heart melteth, and the knees smite together, and much pain is in all loins, and the faces of them all gather blackness. Nah 2:10 She is emptied! Yes, she is desolate and waste! Hearts are melting and knees knocking! Also anguish is in the whole body And all their faces are grown pale! Nah 2:11 ἐκτιναγμὸς καὶ ἀνατιναγμὸς καὶ ἐκβρασμὸς καὶ καρδίας θραυσμὸς καὶ ὑπόλυσις γονάτων καὶ ὠδῖνες ἐπὶ πᾶσαν ὀσφύν καὶ τὸ πρόσωπον πάντων ὡς πρόσκαυμα χύτρας
Nah 2:11 Where is the dwelling of the lions, and the feedingplace of the young lions, where the lion, even the old lion, walked, and the lion's whelp, and none made them afraid? Nah 2:11 Where is the den of the lions And the feeding place of the young lions, Where the lion, lioness and lion's cub prowled, With nothing to disturb them? Nah 2:12 ποῦ ἐστιν τὸ κατοικητήριον τῶν λεόντων καὶ ἡ νομὴ ἡ οὖσα τοῖς σκύμνοις οὗ ἐπορεύθη λέων τοῦ εἰσελθεῖν ἐκεῖ σκύμνος λέοντος καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκφοβῶν
Nah 2:12 The lion did tear in pieces enough for his whelps, and strangled for his lionesses, and filled his holes with prey, and his dens with ravin. Nah 2:12 The lion tore enough for his cubs, Killed enough for his lionesses, And filled his lairs with prey And his dens with torn flesh. Nah 2:13 λέων ἥρπασεν τὰ ἱκανὰ τοῖς σκύμνοις αὐτοῦ καὶ ἀπέπνιξεν τοῖς λέουσιν αὐτοῦ καὶ ἔπλησεν θήρας νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἁρπαγῆς
Nah 2:13 Behold, I am against thee, saith the LORD of hosts, and I will burn her chariots in the smoke, and the sword shall devour thy young lions: and I will cut off thy prey from the earth, and the voice of thy messengers shall no more be heard. Nah 2:13 "Behold, I am against you," declares the Lord of hosts. "I will burn up her chariots in smoke, a sword will devour your young lions; I will cut off your prey from the land, and no longer will the voice of your messengers be heard." Nah 2:14 ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ ἐκκαύσω ἐν καπνῷ πλῆθός σου καὶ τοὺς λέοντάς σου καταφάγεται ῥομφαία καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ τῆς γῆς τὴν θήραν σου καὶ οὐ μὴ ἀκουσθῇ οὐκέτι τὰ ἔργα σου
Nah 3:1 Woe to the bloody city! it is all full of lies and robbery; the prey departeth not; Nah 3:1 Woe to the bloody city, completely full of lies and pillage; Her prey never departs. Nah 3:1 ὦ πόλις αἱμάτων ὅλη ψευδὴς ἀδικίας πλήρης οὐ ψηλαφηθήσεται θήρα
Nah 3:2 The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, and of the pransing horses, and of the jumping chariots. Nah 3:2 The noise of the whip, The noise of the rattling of the wheel, Galloping horses And bounding chariots! Nah 3:2 φωνὴ μαστίγων καὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν καὶ ἵππου διώκοντος καὶ ἅρματος ἀναβράσσοντος
Nah 3 3 The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear: and there is a multitude of slain, and a great number of carcases; and there is none end of their corpses; they stumble upon their corpses Nah 3:3 Horsemen charging, Swords flashing, spears gleaming, Many slain, a mass of corpses, And countless dead bodies-- They stumble over the dead bodies! Nah 3:3 καὶ ἱππέως ἀναβαίνοντος καὶ στιλβούσης ῥομφαίας καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων καὶ πλήθους τραυματιῶν καὶ βαρείας πτώσεως καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν
Nah 3:4 Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts. Nah 3:4 All because of the many harlotries of the harlot, The charming one, the mistress of sorceries, Who sells nations by her harlotries And families by her sorceries. Nah 3:4 ἀπὸ πλήθους πορνείας πόρνη καλὴ καὶ ἐπιχαρὴς ἡγουμένη φαρμάκων ἡ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ φυλὰς ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτῆς
Nah 3:5 Behold, I am against thee, saith the LORD of hosts; and I will discover thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame. Nah 3:5 "Behold, I am against you," declares the Lord of hosts; "And I will lift up your skirts over your face, And show to the nations your nakedness And to the kingdoms your disgrace. Nah 3:5 ἰδοῦ ἐγὼ ἐπὶ σέ λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου καὶ δείξω ἔθνεσιν τὴν αἰσχύνην σου καὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν σου
Nah 3:6 And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazingstock. Nah 3:6 "I will throw filth on you And make you vile, And set you up as a spectacle. Nah 3:6 καὶ ἐπιρρίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας σου καὶ θήσομαί σε εἰς παράδειγμα
Nah 3:7 And it shall come to pass, that all they that look upon thee shall flee from thee, and say, Nineveh is laid waste: who will bemoan her? whence shall I seek comforters for thee? Nah 3:7 "And it will come about that all who see you Will shrink from you and say, 'Nineveh is devastated! Who will grieve for her?' Where will I seek comforters for you?" Nah 3:7 καὶ ἔσται πᾶς ὁ ὁρῶν σε ἀποπηδήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ Δειλαία Νινευη τίς στενάξει αὐτήν πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ
Nah 3:8 Art thou better than populous No, that was situate among the rivers, that had the waters round about it, whose rampart was the sea, and her wall was from the sea? Nah 3:8 Are you better than No-amon, Which was situated by the waters of the Nile, With water surrounding her, Whose rampart was the sea, Whose wall consisted of the sea? Nah 3:8 ἑτοίμασαι μερίδα ἅρμοσαι χορδήν ἑτοίμασαι μερίδα Αμων ἡ κατοικοῦσα ἐν ποταμοῖς ὕδωρ κύκλῳ αὐτῆς ἧς ἡ ἀρχὴ θάλασσα καὶ ὕδωρ τὰ τείχη αὐτῆς
Nah 3:9 Ethiopia and Egypt were her strength, and it was infinite; Put and Lubim were thy helpers. Nah 3:9 Ethiopia was her might, And Egypt too, without limits. Put and Lubim were among her helpers. Nah 3:9 καὶ Αἰθιοπία ἡ ἰσχὺς αὐτῆς καὶ Αἴγυπτος καὶ οὐκ ἔστιν πέρας τῆς φυγῆς καὶ Λίβυες ἐγένοντο βοηθοὶ αὐτῆς
Nah 3 10 Yet was she carried away, she went into captivity: her young children also were dashed in pieces at the top of all the streets and they cast lots for her honourable men, and all her great men were bound in chains. Nah 3:10 Yet she became an exile, She went into captivity; Also her small children were dashed to pieces At the head of every street; They cast lots for her honorable men, And all her great men were bound with fetters. Nah 3:10 καὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτος καὶ τὰ νήπια αὐτῆς ἐδαφιοῦσιν ἐπ᾽ ἀρχὰς πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς βαλοῦσιν κλήρους καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς δεθήσονται χειροπέδαις
Nah 3:11 Thou also shalt be drunken: thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy. Nah 3:11 You too will become drunk, You will be hidden. You too will search for a refuge from the enemy. Nah 3:11 καὶ σὺ μεθυσθήσῃ καὶ ἔσῃ ὑπερεωραμένη καὶ σὺ ζητήσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν
Nah 3:12 All thy strong holds shall be like fig trees with the firstripe figs: if they be shaken, they shall even fall into the mouth of the eater. Nah 3:12 All your fortifications are fig trees with ripe fruit-- When shaken, they fall into the eater's mouth. Nah 3:12 πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συκαῖ σκοποὺς ἔχουσαι ἐὰν σαλευθῶσιν καὶ πεσοῦνται εἰς στόμα ἔσθοντος
Nah 3 13 Behold, thy people in the midst of thee are women: the gates of thy land shall be set wide open unto thine enemies the fire shall devour thy bars. Nah 3:13 Behold, your people are women in your midst! The gates of your land are opened wide to your enemies; Fire consumes your gate bars. Nah 3:13 ἰδοὺ ὁ λαός σου ὡς γυναῖκες ἐν σοί τοῖς ἐχθροῖς σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆς γῆς σου καὶ καταφάγεται πῦρ τοὺς μοχλούς σου
Nah 3:14 Draw thee waters for the siege, fortify thy strong holds: go into clay, and tread the morter, make strong the brickkiln. Nah 3:14 Draw for yourself water for the siege! Strengthen your fortifications! Go into the clay and tread the mortar! Take hold of the brick mold! Nah 3:14 ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ καὶ κατακράτησον τῶν ὀχυρωμάτων σου ἔμβηθι εἰς πηλὸν καὶ συμπατήθητι ἐν ἀχύροις κατακράτησον ὑπὲρ πλίνθον
Nah 3:15 There shall the fire devour thee; the sword shall cut thee off, it shall eat thee up like the cankerworm: make thyself many as the cankerworm, make thyself many as the locusts. Nah 3:15 There fire will consume you, The sword will cut you down; It will consume you as the locust does. Multiply yourself like the creeping locust, Multiply yourself like the swarming locust. Nah 3:15 ἐκεῖ καταφάγεταί σε πῦρ ἐξολεθρεύσει σε ῥομφαία καταφάγεταί σε ὡς ἀκρίς καὶ βαρυνθήσῃ ὡς βροῦχος
Nah 3:16 Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven: the cankerworm spoileth, and fleeth away. Nah 3:16 You have increased your traders more than the stars of heaven-- The creeping locust strips and flies away. Nah 3:16 ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ βροῦχος ὥρμησεν καὶ ἐξεπετάσθη
Nah 3:17 Thy crowned are as the locusts, and thy captains as the great grasshoppers, which camp in the hedges in the cold day, but when the sun ariseth they flee away, and their place is not known where they are. Nah 3:17 Your guardsmen are like the swarming locust. Your marshals are like hordes of grasshoppers Settling in the stone walls on a cold day. The sun rises and they flee, And the place where they are is not known. Nah 3:17 ἐξήλατο ὡς ἀττέλεβος ὁ σύμμικτός σου ὡς ἀκρὶς ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέραις πάγους ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν καὶ ἀφήλατο καὶ οὐκ ἔγνω τὸν τόπον αὐτῆς οὐαὶ αὐτοῖς
Nah 3 18 Thy shepherds slumber, O king of Assyria: thy nobles shall dwell in the dust thy people is scattered upon the mountains, and no man gathereth them. Nah 3:18 Your shepherds are sleeping, O king of Assyria; Your nobles are lying down. Your people are scattered on the mountains And there is no one to regather them. Nah 3:18 ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες σου βασιλεὺς Ἀσσύριος ἐκοίμισεν τοὺς δυνάστας σου ἀπῆρεν ὁ λαός σου ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκδεχόμενος
Nah 3 19 There is no healing of thy bruise; thy wound is grievous: all that hear the bruit of thee shall clap the hands over thee for upon whom hath not thy wickedness passed continually? Nah 3:19 There is no relief for your breakdown, Your wound is incurable. All who hear about you Will clap their hands over you, For on whom has not your evil passed continually? Nah 3:19 οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ συντριβῇ σου ἐφλέγμανεν ἡ πληγή σου πάντες οἱ ἀκούοντες τὴν ἀγγελίαν σου κροτήσουσιν χεῖρας ἐπὶ σέ διότι ἐπὶ τίνα οὐκ ἐπῆλθεν ἡ κακία σου διὰ παντός

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM