Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 348 - 1 Timothy 1-6
1Ti 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope; 1 Ti 1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and of Christ Jesus, who is our hope, Ti1 1:1 παῦλος ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν
1Ti 1:2 Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord. 1 Ti 1:2 To Timothy, my true child in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Ti1 1:2 τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
1Ti 1:3 As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, 1 Ti 1:3 As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, Ti1 1:3 καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
1Ti 1:4 Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do. 1 Ti 1:4 nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God which is by faith. Ti1 1:4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·
1Ti 1:5 Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned: 1 Ti 1:5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Ti1 1:5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,
1Ti 1:6 From which some having swerved have turned aside unto vain jangling; 1 Ti 1:6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, Ti1 1:6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,
1Ti 1:7 Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm. 1 Ti 1:7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions. Ti1 1:7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.
1Ti 1:8 But we know that the law is good, if a man use it lawfully; 1 Ti 1:8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, Ti1 1:8 οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῶ νομίμως χρῆται,
1Ti 1:9 Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, 1 Ti 1:9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers Ti1 1:9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις,
1Ti 1:10 For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine; 1 Ti 1:10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, Ti1 1:10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται,
1Ti 1:11 According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. 1 Ti 1:11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. Ti1 1:11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.
1Ti 1:12 And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry; 1 Ti 1:12 I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, because He considered me faithful, putting me into service, Ti1 1:12 χάριν ἔχω τῶ ἐνδυναμώσαντί με χριστῶ ἰησοῦ τῶ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,
1Ti 1:13 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. 1 Ti 1:13 even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief; Ti1 1:13 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ,
1Ti 1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. 1 Ti 1:14 and the grace of our Lord was more than abundant, with the faith and love which are found in Christ Jesus. Ti1 1:14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ.
1Ti 1:15 This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief. 1 Ti 1:15 It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Ti1 1:15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι χριστὸς ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ,
1Ti 1:16 Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. 1 Ti 1:16 Yet for this reason I found mercy, so that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those who would believe in Him for eternal life. Ti1 1:16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται χριστὸς ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
1Ti 1:17 Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen. 1 Ti 1:17 Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ti1 1:17 τῶ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῶ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
1Ti 1:18 This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare; 1 Ti 1:18 This command I entrust to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight, Ti1 1:18 ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν,
1Ti 1:19 Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck: 1 Ti 1:19 keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. Ti1 1:19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν·
1Ti 1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. 1 Ti 1:20 Among these are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, so that they will be taught not to blaspheme. Ti1 1:20 ὧν ἐστιν ὑμέναιος καὶ ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῶ σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν.
1Ti 2:1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men; 1 Ti 2:1 First of all, then, I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgivings, be made on behalf of all men, Ti1 2:1 παρακαλῶ οὗν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,
1Ti 2:2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. 1 Ti 2:2 for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Ti1 2:2 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.
1Ti 2:3 For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour; 1 Ti 2:3 This is good and acceptable in the sight of God our Savior, Ti1 2:3 τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,
1Ti 2:4 Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth. 1 Ti 2:4 who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ti1 2:4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.
1Ti 2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; 1 Ti 2:5 For there is one God, and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus, Ti1 2:5 εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος χριστὸς ἰησοῦς,
1Ti 2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. 1 Ti 2:6 who gave Himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. Ti1 2:6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις·
1Ti 2:7 Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity. 1 Ti 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle ( I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. Ti1 2:7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος _ ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι _ διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.
1Ti 2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting. 1 Ti 2:8 Therefore I want the men in every place to pray, lifting up holy hands, without wrath and dissension. Ti1 2:8 βούλομαι οὗν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ·
1Ti 2:9 In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; 1 Ti 2:9 Likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments, Ti1 2:9 ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῶ πολυτελεῖ,
1Ti 2:10 But (which becometh women professing godliness) with good works. 1 Ti 2:10 but rather by means of good works, as is proper for women making a claim to godliness. Ti1 2:10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν.
1Ti 2:11 Let the woman learn in silence with all subjection. 1 Ti 2:11 A woman must quietly receive instruction with entire submissiveness. Ti1 2:11 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ·
1Ti 2:12 But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. 1 Ti 2:12 But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet. Ti1 2:12 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.
1Ti 2:13 For Adam was first formed, then Eve. 1 Ti 2:13 For it was Adam who was first created, and then Eve. Ti1 2:13 ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα εὕα·
1Ti 2:14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. 1 Ti 2:14 And it was not Adam who was deceived, but the woman being deceived, fell into transgression. Ti1 2:14 καὶ ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν.
1Ti 2:15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. 1 Ti 2:15 But women will be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint. Ti1 2:15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῶ μετὰ σωφροσύνης.
1Ti 3:1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. 1 Ti 3:1 It is a trustworthy statement: if any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. Ti1 3:1 πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ.
1Ti 3:2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; 1 Ti 3:2 An overseer, then, must be above reproach, the husband of one wife, temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach, Ti1 3:2 δεῖ οὗν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν,
1Ti 3:3 Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous; 1 Ti 3:3 not addicted to wine or pugnacious, but gentle, peaceable, free from the love of money. Ti1 3:3 μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον,
1Ti 3:4 One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity; 1 Ti 3:4 He must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity Ti1 3:4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος·
1Ti 3:5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?) 1 Ti 3:5 (but if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? ), Ti1 3:5 εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται;
1Ti 3:6 Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil. 1 Ti 3:6 and not a new convert, so that he will not become conceited and fall into the condemnation incurred by the devil. Ti1 3:6 μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου.
1Ti 3:7 Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil. 1 Ti 3:7 And he must have a good reputation with those outside the church, so that he will not fall into reproach and the snare of the devil. Ti1 3:7 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου.
1Ti 3:8 Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre; 1 Ti 3:8 Deacons likewise must be men of dignity, not double-tongued, or addicted to much wine or fond of sordid gain, Ti1 3:8 διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῶ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς,
1Ti 3:9 Holding the mystery of the faith in a pure conscience. 1 Ti 3:9 but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. Ti1 3:9 ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει.
1Ti 3:10 And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless. 1 Ti 3:10 These men must also first be tested; then let them serve as deacons if they are beyond reproach. Ti1 3:10 καὶ οὖτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες.
1Ti 3:11 Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. 1 Ti 3:11 Women must likewise be dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. Ti1 3:11 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν.
1Ti 3:12 Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. 1 Ti 3:12 Deacons must be husbands of only one wife, and good managers of their children and their own households. Ti1 3:12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων·
1Ti 3:13 For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. 1 Ti 3:13 For those who have served well as deacons obtain for themselves a high standing and great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Ti1 3:13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν χριστῶ ἰησοῦ.
1Ti 3:14 These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly: 1 Ti 3:14 I am writing these things to you, hoping to come to you before long; Ti1 3:14 ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει·
1Ti 3:15 But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. 1 Ti 3:15 but in case I am delayed, I write so that you will know how one ought to conduct himself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Ti1 3:15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.
1Ti 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. 1 Ti 3:16 By common confession, great is the mystery of godliness: He who was revealed in the flesh, Was vindicated in the Spirit, Seen by angels, Proclaimed among the nations, Believed on in the world, Taken up in glory. Ti1 3:16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.
1Ti 4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils; 1 Ti 4:1 But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, Ti1 4:1 τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων,
1Ti 4:2 Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron; 1 Ti 4:2 by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, Ti1 4:2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν,
1Ti 4:3 Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. 1 Ti 4:3 men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. Ti1 4:3 κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.
1Ti 4:4 For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving: 1 Ti 4:4 For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude; Ti1 4:4 ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον,
1Ti 4:5 For it is sanctified by the word of God and prayer. 1 Ti 4:5 for it is sanctified by means of the word of God and prayer. Ti1 4:5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως.
1Ti 4:6 If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. 1 Ti 4:6 In pointing out these things to the brethren, you will be a good servant of Christ Jesus, constantly nourished on the words of the faith and of the sound doctrine which you have been following. Ti1 4:6 ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος χριστοῦ ἰησοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας·
1Ti 4:7 But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. 1 Ti 4:7 But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness; Ti1 4:7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν·
1Ti 4:8 For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. 1 Ti 4:8 for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. Ti1 4:8 ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης.
1Ti 4:9 This is a faithful saying and worthy of all acceptation. 1 Ti 4:9 It is a trustworthy statement deserving full acceptance. Ti1 4:9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος·
1Ti 4:10 For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe. 1 Ti 4:10 For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers. Ti1 4:10 εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῶ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.
1Ti 4:11 These things command and teach. 1 Ti 4:11 Prescribe and teach these things. Ti1 4:11 παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε.
1Ti 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. 1 Ti 4:12 Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith and purity, show yourself an example of those who believe. Ti1 4:12 μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.
1Ti 4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. 1 Ti 4:13 Until I come, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and teaching. Ti1 4:13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ.
1Ti 4:14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. 1 Ti 4:14 Do not neglect the spiritual gift within you, which was bestowed on you through prophetic utterance with the laying on of hands by the presbytery. Ti1 4:14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.
1Ti 4:15 Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all. 1 Ti 4:15 Take pains with these things; be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. Ti1 4:15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν.
1Ti 4:16 Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee. 1 Ti 4:16 Pay close attention to yourself and to your teaching; persevere in these things, for as you do this you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. Ti1 4:16 ἔπεχε σεαυτῶ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.
1Ti 5:1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren; 1 Ti 5:1 Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to the younger men as brothers, Ti1 5:1 πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς,
1Ti 5:2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. 1 Ti 5:2 the older women as mothers, and the younger women as sisters, in all purity. Ti1 5:2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.
1Ti 5:3 Honour widows that are widows indeed. 1 Ti 5:3 Honor widows who are widows indeed; Ti1 5:3 χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας.
1Ti 5:4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. 1 Ti 5:4 but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and to make some return to their parents; for this is acceptable in the sight of God. Ti1 5:4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
1Ti 5:5 Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day. 1 Ti 5:5 Now she who is a widow indeed and who has been left alone, has fixed her hope on God and continues in entreaties and prayers night and day. Ti1 5:5 ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας·
1Ti 5:6 But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. 1 Ti 5:6 But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives. Ti1 5:6 ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν.
1Ti 5:7 And these things give in charge, that they may be blameless. 1 Ti 5:7 Prescribe these things as well, so that they may be above reproach. Ti1 5:7 καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν.
1Ti 5:8 But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. 1 Ti 5:8 But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ti1 5:8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.
1Ti 5:9 Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man. 1 Ti 5:9 A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of one man, Ti1 5:9 χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,
1Ti 5:10 Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. 1 Ti 5:10 having a reputation for good works; and if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the saints' feet, if she has assisted those in distress, and if she has devoted herself to every good work. Ti1 5:10 ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῶ ἐπηκολούθησεν.
1Ti 5:11 But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry; 1 Ti 5:11 But refuse to put younger widows on the list, for when they feel sensual desires in disregard of Christ, they want to get married, Ti1 5:11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν,
1Ti 5:12 Having damnation, because they have cast off their first faith. 1 Ti 5:12 thus incurring condemnation, because they have set aside their previous pledge. Ti1 5:12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν·
1Ti 5:13 And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not. 1 Ti 5:13 At the same time they also learn to be idle, as they go around from house to house; and not merely idle, but also gossips and busybodies, talking about things not proper to mention. Ti1 5:13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα.
1Ti 5:14 I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. 1 Ti 5:14 Therefore, I want younger widows to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion for reproach; Ti1 5:14 βούλομαι οὗν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῶ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν·
1Ti 5:15 For some are already turned aside after Satan. 1 Ti 5:15 for some have already turned aside to follow Satan. Ti1 5:15 ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ.
1Ti 5:16 If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed. 1 Ti 5:16 If any woman who is a believer has dependent widows, she must assist them and the church must not be burdened, so that it may assist those who are widows indeed. Ti1 5:16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ.
1Ti 5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine. 1 Ti 5:17 The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. Ti1 5:17 οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ·
1Ti 5:18 For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward. 1 Ti 5:18 For the Scripture says, "YOU SHALL NOT MUZZLE THE OX WHILE HE IS THRESHING," and "The laborer is worthy of his wages." Ti1 5:18 λέγει γὰρ ἡ γραφή, βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
1Ti 5:19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses. 1 Ti 5:19 Do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. Ti1 5:19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων.
1Ti 5:20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear. 1 Ti 5:20 Those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. Ti1 5:20 τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν.
1Ti 5:21 I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. 1 Ti 5:21 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels, to maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. Ti1 5:21 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ χριστοῦ ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.
1Ti 5:22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure. 1 Ti 5:22 Do not lay hands upon anyone too hastily and thereby share responsibility for the sins of others; keep yourself free from sin. Ti1 5:22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει.
1Ti 5:23 Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. 1 Ti 5:23 No longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. Ti1 5:23 μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
1Ti 5:24 Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after. 1 Ti 5:24 The sins of some men are quite evident, going before them to judgment; for others, their sins follow after. Ti1 5:24 τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·
1Ti 5:25 Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid. 1 Ti 5:25 Likewise also, deeds that are good are quite evident, and those which are otherwise cannot be concealed. Ti1 5:25 ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.
1Ti 6:1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. 1 Ti 6:1 All who are under the yoke as slaves are to regard their own masters as worthy of all honor so that the name of God and our doctrine will not be spoken against. Ti1 6:1 ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται.
1Ti 6:2 And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. 1 Ti 6:2 Those who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they are brethren, but must serve them all the more, because those who partake of the benefit are believers and beloved. Teach and preach these principles. Ti1 6:2 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.
1Ti 6:3 If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness; 1 Ti 6:3 If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, Ti1 6:3 εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ,
1Ti 6:4 He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, 1 Ti 6:4 he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, Ti1 6:4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί,
1Ti 6:5 Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself. 1 Ti 6:5 and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. Ti1 6:5 διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν.
1Ti 6:6 But godliness with contentment is great gain. 1 Ti 6:6 But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Ti1 6:6 ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας·
1Ti 6:7 For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. 1 Ti 6:7 For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. Ti1 6:7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα·
1Ti 6:8 And having food and raiment let us be therewith content. 1 Ti 6:8 If we have food and covering, with these we shall be content. Ti1 6:8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.
1Ti 6:9 But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. 1 Ti 6:9 But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Ti1 6:9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν·
1Ti 6:10 For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. 1 Ti 6:10 For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Ti1 6:10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.
1Ti 6:11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. 1 Ti 6:11 But flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance and gentleness. Ti1 6:11 σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϊπαθίαν.
1Ti 6:12 Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. 1 Ti 6:12 Fight the good fight of faith; take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. Ti1 6:12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων.
1Ti 6:13 I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession; 1 Ti 6:13 I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate, Ti1 6:13 παραγγέλλω [σοι ] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ ποντίου πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν,
1Ti 6:14 That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ: 1 Ti 6:14 that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, Ti1 6:14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ,
1Ti 6:15 Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords; 1 Ti 6:15 which He will bring about at the proper time--He who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords, Ti1 6:15 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων,
1Ti 6:16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen. 1 Ti 6:16 who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see. To Him be honor and eternal dominion! Amen. Ti1 6:16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.
1Ti 6:17 Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy; 1 Ti 6:17 Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Ti1 6:17 τοῖς πλουσίοις ἐν τῶ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ θεῶ τῶ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν,
1Ti 6:18 That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate; 1 Ti 6:18 Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, Ti1 6:18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς,
1Ti 6:19 Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. 1 Ti 6:19 storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. Ti1 6:19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς.
1Ti 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called: 1 Ti 6:20 O Timothy, guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called "knowledge"-- Ti1 6:20 ὦ τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,
1Ti 6:21 Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. 1 Ti 6:21 which some have professed and thus gone astray from the faith. Grace be with you. Ti1 6:21 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM