Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 349 - 2 Timothy 1-4
2Ti 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 Ti 1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus, Ti2 1:1 παῦλος ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ
2Ti 1:2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Ti 1:2 To Timothy, my beloved son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Ti2 1:2 τιμοθέῳ ἀγαπητῶ τέκνῳ· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
2Ti 1:3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day; 2 Ti 1:3 I thank God, whom I serve with a clear conscience the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day, Ti2 1:3 χάριν ἔχω τῶ θεῶ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,
2Ti 1:4 Greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy; 2 Ti 1:4 longing to see you, even as I recall your tears, so that I may be filled with joy. Ti2 1:4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ,
2Ti 1:5 When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice; and I am persuaded that in thee also. 2 Ti 1:5 For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. Ti2 1:5 ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.
2Ti 1:6 Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. 2 Ti 1:6 For this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Ti2 1:6 δι᾽ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·
2Ti 1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind. 2 Ti 1:7 For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Ti2 1:7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.
2Ti 1:8 Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner: but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God; 2 Ti 1:8 Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God, Ti2 1:8 μὴ οὗν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῶ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,
2Ti 1:9 Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, 2 Ti 1:9 who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity, Ti2 1:9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν χριστῶ ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,
2Ti 1:10 But is now made manifest by the appearing of our Saviour Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel: 2 Ti 1:10 but now has been revealed by the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, Ti2 1:10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν χριστοῦ ἰησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου,
2Ti 1:11 Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles. 2 Ti 1:11 for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher. Ti2 1:11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος.
2Ti 1 12 For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. 2 Ti 1:12 For this reason I also suffer these things, but I am not ashamed; for I know whom I have believed and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Ti2 1:12 δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.
2Ti 1:13 Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus. 2 Ti 1:13 Retain the standard of sound words which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. Ti2 1:13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν χριστῶ ἰησοῦ·
2Ti 1:14 That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. 2 Ti 1:14 Guard, through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you. Ti2 1:14 τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.
2Ti 1:15 This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me; of whom are Phygellus and Hermogenes. 2 Ti 1:15 You are aware of the fact that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. Ti2 1:15 οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ἀσίᾳ, ὧν ἐστιν φύγελος καὶ ἑρμογένης.
2Ti 1:16 The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain: 2 Ti 1:16 The Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains; Ti2 1:16 δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῶ ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη,
2Ti 1:17 But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me. 2 Ti 1:17 but when he was in Rome, he eagerly searched for me and found me-- Ti2 1:17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὖρεν
2Ti 1:18 The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day: and in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. 2 Ti 1:18 the Lord grant to him to find mercy from the Lord on that day--and you know very well what services he rendered at Ephesus. Ti2 1:18 _ δῴη αὐτῶ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ _ καὶ ὅσα ἐν ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.
2Ti 2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 Ti 2:1 You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ti2 2:1 σὺ οὗν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν χριστῶ ἰησοῦ,
2Ti 2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. 2 Ti 2:2 The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others also. Ti2 2:2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.
2Ti 2:3 Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ. 2 Ti 2:3 Suffer hardship with me, as a good soldier of Christ Jesus. Ti2 2:3 συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης χριστοῦ ἰησοῦ.
2Ti 2:4 No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier. 2 Ti 2:4 No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Ti2 2:4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῶ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ·
2Ti 2:5 And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. 2 Ti 2:5 Also if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. Ti2 2:5 ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ.
2Ti 2:6 The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits. 2 Ti 2:6 The hard-working farmer ought to be the first to receive his share of the crops. Ti2 2:6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν.
2Ti 2:7 Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things. 2 Ti 2:7 Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Ti2 2:7 νόει ὃ λέγω· δώσει γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν.
2Ti 2:8 Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel: 2 Ti 2:8 Remember Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, according to my gospel, Ti2 2:8 μνημόνευε ἰησοῦν χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος δαυίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου·
2Ti 2:9 Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound. 2 Ti 2:9 for which I suffer hardship even to imprisonment as a criminal; but the word of God is not imprisoned. Ti2 2:9 ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται.
2Ti 2:10 Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. 2 Ti 2:10 For this reason I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus and with it eternal glory. Ti2 2:10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.
2Ti 2 11 It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him 2 Ti 2:11 It is a trustworthy statement: For if we died with Him, we will also live with Him; Ti2 2:11 πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν·
2Ti 2 12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us 2 Ti 2:12 If we endure, we will also reign with Him; If we deny Him, He also will deny us; Ti2 2:12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν· εἰ ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς·
2Ti 2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself. 2 Ti 2:13 If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Ti2 2:13 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται.
2Ti 2:14 Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. 2 Ti 2:14 Remind them of these things, and solemnly charge them in the presence of God not to wrangle about words, which is useless and leads to the ruin of the hearers. Ti2 2:14 ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μὴ λογομαχεῖν, ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.
2Ti 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Ti 2:15 Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Ti2 2:15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῶ θεῶ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.
2Ti 2:16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness. 2 Ti 2:16 But avoid worldly and empty chatter, for it will lead to further ungodliness, Ti2 2:16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας,
2Ti 2:17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus; 2 Ti 2:17 and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, Ti2 2:17 καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν ὑμέναιος καὶ φίλητος,
2Ti 2:18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some. 2 Ti 2:18 men who have gone astray from the truth saying that the resurrection has already taken place, and they upset the faith of some. Ti2 2:18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες [τὴν] ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν.
2Ti 2:19 Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. 2 Ti 2:19 Nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal, "The Lord knows those who are His," and, "Everyone who names the name of the Lord is to abstain from wickedness." Ti2 2:19 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί, ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου.
2Ti 2:20 But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour. 2 Ti 2:20 Now in a large house there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and of earthenware, and some to honor and some to dishonor. Ti2 2:20 ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν·
2Ti 2:21 If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. 2 Ti 2:21 Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the Master, prepared for every good work. Ti2 2:21 ἐὰν οὗν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, εὔχρηστον τῶ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον.
2Ti 2:22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. 2 Ti 2:22 Now flee from youthful lusts and pursue righteousness, faith, love and peace, with those who call on the Lord from a pure heart. Ti2 2:22 τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας.
2Ti 2:23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. 2 Ti 2:23 But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. Ti2 2:23 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας·
2Ti 2:24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient, 2 Ti 2:24 The Lord's bond-servant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged, Ti2 2:24 δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον,
2Ti 2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth; 2 Ti 2:25 with gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth, Ti2 2:25 ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δώῃ αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας,
2Ti 2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. 2 Ti 2:26 and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will. Ti2 2:26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.
2Ti 3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come. 2 Ti 3:1 But realize this, that in the last days difficult times will come. Ti2 3:1 τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·
2Ti 3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, 2 Ti 3:2 For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, Ti2 3:2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι,
2Ti 3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, 2 Ti 3:3 unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, Ti2 3:3 ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι,
2Ti 3:4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God; 2 Ti 3:4 treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, Ti2 3:4 προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι,
2Ti 3:5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away. 2 Ti 3:5 holding to a form of godliness, although they have denied its power; Avoid such men as these. Ti2 3:5 ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου.
2Ti 3:6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts, 2 Ti 3:6 For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses, Ti2 3:6 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις,
2Ti 3:7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. 2 Ti 3:7 always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ti2 3:7 πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.
2Ti 3:8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. 2 Ti 3:8 Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men of depraved mind, rejected in regard to the faith. Ti2 3:8 ὃν τρόπον δὲ ἰάννης καὶ ἰαμβρῆς ἀντέστησαν μωϊσεῖ, οὕτως καὶ οὖτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν·
2Ti 3:9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as their's also was. 2 Ti 3:9 But they will not make further progress; for their folly will be obvious to all, just as Jannes's and Jambres's folly was also. Ti2 3:9 ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο.
2Ti 3:10 But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience, 2 Ti 3:10 Now you followed my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, perseverance, Ti2 3:10 σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ,
2Ti 3:11 Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me. 2 Ti 3:11 persecutions, and sufferings, such as happened to me at Antioch, at Iconium and at Lystra; what persecutions I endured, and out of them all the Lord rescued me! Ti2 3:11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν ἀντιοχείᾳ, ἐν ἰκονίῳ, ἐν λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος.
2Ti 3:12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. 2 Ti 3:12 Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Ti2 3:12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν χριστῶ ἰησοῦ διωχθήσονται·
2Ti 3:13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived. 2 Ti 3:13 But evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. Ti2 3:13 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
2Ti 3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them; 2 Ti 3:14 You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, Ti2 3:14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες,
2Ti 3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. 2 Ti 3:15 and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Ti2 3:15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους [τὰ] ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ.
2Ti 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: 2 Ti 3:16 All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness; Ti2 3:16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
2Ti 3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works. 2 Ti 3:17 so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Ti2 3:17 ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.
2Ti 4:1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; 2 Ti 4:1 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom: Ti2 4:1 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ χριστοῦ ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
2Ti 4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. 2 Ti 4:2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. Ti2 4:2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
2Ti 4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; 2 Ti 4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, Ti2 4:3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,
2Ti 4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. 2 Ti 4:4 and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Ti2 4:4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.
2Ti 4:5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. 2 Ti 4:5 But you, be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Ti2 4:5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
2Ti 4:6 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. 2 Ti 4:6 For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Ti2 4:6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν.
2Ti 4:7 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith: 2 Ti 4:7 I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith; Ti2 4:7 τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·
2Ti 4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing. 2 Ti 4:8 in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Ti2 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
2Ti 4:9 Do thy diligence to come shortly unto me: 2 Ti 4:9 Make every effort to come to me soon; Ti2 4:9 σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·
2Ti 4:10 For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. 2 Ti 4:10 for Demas, having loved this present world, has deserted me and gone to Thessalonica; Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Ti2 4:10 δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς θεσσαλονίκην, κρήσκης εἰς γαλατίαν, τίτος εἰς δαλματίαν·
2Ti 4:11 Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry. 2 Ti 4:11 Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service. Ti2 4:11 λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.
2Ti 4:12 And Tychicus have I sent to Ephesus. 2 Ti 4:12 But Tychicus I have sent to Ephesus. Ti2 4:12 τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς ἔφεσον.
2Ti 4:13 The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. 2 Ti 4:13 When you come bring the cloak which I left at Troas with Carpus, and the books, especially the parchments. Ti2 4:13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν τρῳάδι παρὰ κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.
2Ti 4 14 Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works 2 Ti 4:14 Alexander the coppersmith did me much harm; the Lord will repay him according to his deeds. Ti2 4:14 ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδώσει αὐτῶ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·
2Ti 4:15 Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words. 2 Ti 4:15 Be on guard against him yourself, for he vigorously opposed our teaching. Ti2 4:15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
2Ti 4:16 At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge. 2 Ti 4:16 At my first defense no one supported me, but all deserted me; may it not be counted against them. Ti2 4:16 ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη·
2Ti 4:17 Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion. 2 Ti 4:17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that through me the proclamation might be fully accomplished, and that all the Gentiles might hear; and I was rescued out of the lion's mouth. Ti2 4:17 ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.
2Ti 4:18 And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen. 2 Ti 4:18 The Lord will rescue me from every evil deed, and will bring me safely to His heavenly kingdom; to Him be the glory forever and ever. Amen. Ti2 4:18 ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
2Ti 4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. 2 Ti 4:19 Greet Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. Ti2 4:19 ἄσπασαι πρίσκαν καὶ ἀκύλαν καὶ τὸν ὀνησιφόρου οἶκον.
2Ti 4:20 Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick. 2 Ti 4:20 Erastus remained at Corinth, but Trophimus I left sick at Miletus. Ti2 4:20 ἔραστος ἔμεινεν ἐν κορίνθῳ, τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.
2Ti 4:21 Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. 2 Ti 4:21 Make every effort to come before winter. Eubulus greets you, also Pudens and Linus and Claudia and all the brethren. Ti2 4:21 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ἀσπάζεταί σε εὔβουλος καὶ πούδης καὶ λίνος καὶ κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
2Ti 4:22 The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. 2 Ti 4:22 The Lord be with your spirit. Grace be with you. Ti2 4:22 ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM