Read it in one year

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Day - 351 - Hebrews 1-4
Heb 1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Heb 1:1 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, Heb 1:1 πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις
Heb 1:2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; Heb 1:2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Heb 1:2 ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῶ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὖ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας·
Heb 1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high: Heb 1:3 And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, Heb 1:3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῶ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς,
Heb 1:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Heb 1:4 having become as much better than the angels, as He has inherited a more excellent name than they. Heb 1:4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα.
Heb 1:5 For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son? Heb 1:5 For to which of the angels did He ever say, "YOU ARE MY SON, TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU"? And again, "I WILL BE A FATHER TO HIM AND HE SHALL BE A SON TO ME"? Heb 1:5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, ἐγὼ ἔσομαι αὐτῶ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;
Heb 1:6 And again, when he bringeth in the firstbegotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him. Heb 1:6 And when He again brings the firstborn into the world, He says, "AND LET ALL THE ANGELS OF GOD WORSHIP HIM." Heb 1:6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῶ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.
Heb 1:7 And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. Heb 1:7 And of the angels He says, "WHO MAKES HIS ANGELS WINDS, AND HIS MINISTERS A FLAME OF FIRE." Heb 1:7 καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα·
Heb 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom. Heb 1:8 But of the Son He says, "YOUR THRONE, O GOD, IS FOREVER AND EVER, AND THE RIGHTEOUS SCEPTER IS THE SCEPTER OF HIS KINGDOM. Heb 1:8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν, ὁ θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.
Heb 1:9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Heb 1:9 "YOU HAVE LOVED RIGHTEOUSNESS AND HATED LAWLESSNESS; THEREFORE GOD, YOUR GOD, HAS ANOINTED YOU WITH THE OIL OF GLADNESS ABOVE YOUR COMPANIONS." Heb 1:9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεός, ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου·
Heb 1:10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands: Heb 1:10 And, "YOU, LORD, IN THE BEGINNING LAID THE FOUNDATION OF THE EARTH, AND THE HEAVENS ARE THE WORKS OF YOUR HANDS; Heb 1:10 καί, σὺ κατ᾽ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·
Heb 1:11 They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment; Heb 1:11 THEY WILL PERISH, BUT YOU REMAIN; AND THEY ALL WILL BECOME OLD LIKE A GARMENT, Heb 1:11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται,
Heb 1:12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail. Heb 1:12 AND LIKE A MANTLE YOU WILL ROLL THEM UP; LIKE A GARMENT THEY WILL ALSO BE CHANGED. BUT YOU ARE THE SAME, AND YOUR YEARS WILL NOT COME TO AN END." Heb 1:12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.
Heb 1:13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool? Heb 1:13 But to which of the angels has He ever said, "SIT AT MY RIGHT HAND, UNIL I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL FOR YOUR FEET"? Heb 1:13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;
Heb 1:14 Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Heb 1:14 Are they not all ministering spirits, sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation? Heb 1:14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;
Heb 2:1 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Heb 2:1 For this reason we must pay much closer attention to what we have heard, so that we do not drift away from it. Heb 2:1 διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρυῶμεν.
Heb 2:2 For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward; Heb 2:2 For if the word spoken through angels proved unalterable, and every transgression and disobedience received a just penalty, Heb 2:2 εἰ γὰρ ὁ δι᾽ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν,
Heb 2:3 How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him; Heb 2:3 how will we escape if we neglect so great a salvation? After it was at the first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard, Heb 2:3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,
Heb 2:4 God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to his own will? Heb 2:4 God also testifying with them, both by signs and wonders and by various miracles and by gifts of the Holy Spirit according to His own will. Heb 2:4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.
Heb 2:5 For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. Heb 2:5 For He did not subject to angels the world to come, concerning which we are speaking. Heb 2:5 οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν.
Heb 2:6 But one in a certain place testified, saying, What is man, that thou art mindful of him? or the son of man that thou visitest him? Heb 2:6 But one has testified somewhere, saying, "WHAT IS MAN, THAT YOU REMEMBER HIM? OR THE SON OF MAN, THAT YOU ARE CONCERNED ABOUT HIM? Heb 2:6 διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων, τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν;
Heb 2:7 Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honour, and didst set him over the works of thy hands: Heb 2:7 "YOU HAVE MADE HIM FOR A LITTLE WHILE LOWER THAN THE ANGELS; YOU HAVE CROWNED HIM WITH GLORY AND HONOR, AND HAVE APPOINTED HIM OVER THE WORKS OF YOUR HANDS; Heb 2:7 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν,
Heb 2:8 Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Heb 2:8 YOU HAVE PUT ALL THINGS IN SUBJECTION UNDER HIS FEET." For in subjecting all things to him, He left nothing that is not subject to him. But now we do not yet see all things subjected to him. Heb 2:8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἐν τῶ γὰρ ὑποτάξαι [αὐτῶ] τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῶ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῶ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα·
Heb 2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man. Heb 2:9 But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone. Heb 2:9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου.
Heb 2:10 For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Heb 2:10 For it was fitting for Him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings. Heb 2:10 ἔπρεπεν γὰρ αὐτῶ, δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὖ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι.
Heb 2:11 For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren, Heb 2:11 For both He who sanctifies and those who are sanctified are all from one Father; for which reason He is not ashamed to call them brethren, Heb 2:11 ὁ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,
Heb 2:12 Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. Heb 2:12 saying, "I WILL PROCLAIM YOUR NAME TO MY BRETHREN, IN THE MIDST OF THE CONGREGATION I WILL SING YOUR PRAISE." Heb 2:12 λέγων, ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε·
Heb 2:13 And again, I will put my trust in him. And again, Behold I and the children which God hath given me. Heb 2:13 And again, "I WILL PUT MY TRUST IN HIM." And again, "BEHOLD, I AND THE CHILDREN WHOM GOD HAS GIVEN ME." Heb 2:13 καὶ πάλιν, ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῶ· καὶ πάλιν, ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός.
Heb 2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; Heb 2:14 Therefore, since the children share in flesh and blood, He Himself likewise also partook of the same, that through death He might render powerless him who had the power of death, that is, the devil, Heb 2:14 ἐπεὶ οὗν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸν διάβολον,
Heb 2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Heb 2:15 and might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Heb 2:15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.
Heb 2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham. Heb 2:16 For assuredly He does not give help to angels, but He gives help to the descendant of Abraham. Heb 2:16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται.
Heb 2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Heb 2:17 Therefore, He had to be made like His brethren in all things, so that He might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Heb 2:17 ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ·
Heb 2:18 For in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succour them that are tempted. Heb 2:18 For since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. Heb 2:18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.
Heb 3:1 Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus; Heb 3:1 Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the Apostle and High Priest of our confession; Heb 3:1 ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν ἰησοῦν,
Heb 3:2 Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. Heb 3:2 He was faithful to Him who appointed Him, as Moses also was in all His house. Heb 3:2 πιστὸν ὄντα τῶ ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ μωϊσῆς ἐν [ὅλῳ] τῶ οἴκῳ αὐτοῦ.
Heb 3:3 For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house. Heb 3:3 For He has been counted worthy of more glory than Moses, by just so much as the builder of the house has more honor than the house. Heb 3:3 πλείονος γὰρ οὖτος δόξης παρὰ μωϊσῆν ἠξίωται καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν.
Heb 3:4 For every house is builded by some man; but he that built all things is God. Heb 3:4 For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Heb 3:4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας θεός.
Heb 3:5 And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after; Heb 3:5 Now Moses was faithful in all His house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken later; Heb 3:5 καὶ μωϊσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῶ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων,
Heb 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Heb 3:6 but Christ was faithful as a Son over His house--whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Heb 3:6 χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ· οὖ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάν[περ] τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος κατάσχωμεν.
Heb 3:7 Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, Heb 3:7 Therefore, just as the Holy Spirit says, "TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE, Heb 3:7 διό, καθὼς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε,
Heb 3:8 Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness: Heb 3:8 DO NOT HARDEN YOUR HEARTS AS WHEN THEY PROVOKED ME, AS IN THE DAY OF TRIAL IN THE WILDERNESS, Heb 3:8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῶ παραπικρασμῶ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ,
Heb 3:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years. Heb 3:9 WHERE YOUR FATHERS TRIED Me BY TESTING Me, AND SAW MY WORKS FOR FORTY YEARS. Heb 3:9 οὖ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου
Heb 3:10 Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways. Heb 3:10 "THEREFORE I WAS ANGRY WITH THIS GENERATION, AND SAID, 'THEY ALWAYS GO ASTRAY IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS'; Heb 3:10 τεσσεράκοντα ἔτη· διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον, ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ· αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου·
Heb 3:11 So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.) Heb 3:11 AS I SWORE IN MY WRATH, 'THEY SHALL NOT ENTER MY REST.'" Heb 3:11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.
Heb 3:12 Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. Heb 3:12 Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Heb 3:12 βλέπετε, ἀδελφοί, μήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῶ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος,
Heb 3:13 But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Heb 3:13 But encourage one another day after day, as long as it is still called "Today," so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Heb 3:13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρις οὖ τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας·
Heb 3:14 For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end; Heb 3:14 For we have become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end, Heb 3:14 μέτοχοι γὰρ τοῦ χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν,
Heb 3:15 While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. Heb 3:15 while it is said, "TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE, DO NOT HARDENT YOUR HEARTS, AS WHEN THEY PROVOKED ME." Heb 3:15 ἐν τῶ λέγεσθαι, σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῶ παραπικρασμῶ.
Heb 3:16 For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Heb 3:16 For who provoked Him when they had heard? Indeed, did not all those who came out of Egypt led by Moses? Heb 3:16 τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ αἰγύπτου διὰ μωϊσέως;
Heb 3:17 But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness? Heb 3:17 And with whom was He angry for forty years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? Heb 3:17 τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ;
Heb 3:18 And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not? Heb 3:18 And to whom did He swear that they would not enter His rest, but to those who were disobedient? Heb 3:18 τίσιν δὲ ὤμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασιν;
Heb 3:19 So we see that they could not enter in because of unbelief. Heb 3:19 So we see that they were not able to enter because of unbelief. Heb 3:19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾽ ἀπιστίαν.
Heb 4:1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Heb 4:1 Therefore, let us fear if, while a promise remains of entering His rest, any one of you may seem to have come short of it. Heb 4:1 φοβηθῶμεν οὗν μήποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι·
Heb 4:2 For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Heb 4:2 For indeed we have had good news preached to us, just as they also; but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard. Heb 4:2 καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι, ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν.
Heb 4:3 For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world. Heb 4:3 For we who have believed enter that rest, just as He has said, "AS I SWORE IN MY WRATH, THEY SHALL NOT ENTER MY REST," although His works were finished from the foundation of the world. Heb 4:3 εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς [τὴν] κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.
Heb 4:4 For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works. Heb 4:4 For He has said somewhere concerning the seventh day: "AND GOD RESTED ON THE SEVENTH DAY FROM ALL HIS WORKS"; Heb 4:4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·
Heb 4:5 And in this place again, If they shall enter into my rest. Heb 4:5 and again in this passage, "THEY SHALL NOT ENTER MY REST." Heb 4:5 καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.
Heb 4:6 Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief: Heb 4:6 Therefore, since it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience, Heb 4:6 ἐπεὶ οὗν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν,
Heb 4:7 Again, he limiteth a certain day, saying in David, To day, after so long a time; as it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts. Heb 4:7 He again fixes a certain day, "Today," saying through David after so long a time just as has been said before, "TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE, DO NOT HARDEN YOUR HEARTS." Heb 4:7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, σήμερον, ἐν δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς προείρηται, σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν.
Heb 4:8 For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day. Heb 4:8 For if Joshua had given them rest, He would not have spoken of another day after that. Heb 4:8 εἰ γὰρ αὐτοὺς ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας.
Heb 4:9 There remaineth therefore a rest to the people of God. Heb 4:9 So there remains a Sabbath rest for the people of God. Heb 4:9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῶ λαῶ τοῦ θεοῦ·
Heb 4:10 For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Heb 4:10 For the one who has entered His rest has himself also rested from his works, as God did from His. Heb 4:10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός.
Heb 4:11 Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Heb 4:11 Therefore let us be diligent to enter that rest, so that no one will fall, through following the same example of disobedience. Heb 4:11 σπουδάσωμεν οὗν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῶ αὐτῶ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας.
Heb 4:12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Heb 4:12 For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Heb 4:12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·
Heb 4:13 Neither is there any creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Heb 4:13 And there is no creature hidden from His sight, but all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do. Heb 4:13 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.
Heb 4:14 Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Heb 4:14 Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Heb 4:14 ἔχοντες οὗν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας·
Heb 4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Heb 4:15 For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but One who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Heb 4:15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.
Heb 4:16 Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. Heb 4:16 Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Heb 4:16 προσερχώμεθα οὗν μετὰ παρρησίας τῶ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM