Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Job 5
Job 5:1 Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn? Job 5:1 "Call now, is there anyone who will answer you? And to which of the holy ones will you turn? Job 5:1 ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ
Job 5:2 For wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly one. Job 5:2 "For anger slays the foolish man, And jealousy kills the simple. Job 5:2 καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος
Job 5:3 I have seen the foolish taking root: but suddenly I cursed his habitation. Job 5:3 "I have seen the foolish taking root, And I cursed his abode immediately. Job 5:3 ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλλ᾽ εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα
Job 5:4 His children are far from safety, and they are crushed in the gate, neither is there any to deliver them. Job 5:4 "His sons are far from safety, They are even oppressed in the gate, And there is no deliverer. Job 5:4 πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος
Job 5:5 Whose harvest the hungry eateth up, and taketh it even out of the thorns, and the robber swalloweth up their substance. Job 5:5 "His harvest the hungry devour And take it to a place of thorns, And the schemer is eager for their wealth. Job 5:5 ἃ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς
Job 5:6 Although affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring out of the ground; Job 5:6 "For affliction does not come from the dust, Nor does trouble sprout from the ground, Job 5:6 οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος
Job 5:7 Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward. Job 5:7 For man is born for trouble, As sparks fly upward. Job 5:7 ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται
Job 5:8 I would seek unto God, and unto God would I commit my cause: Job 5:8 "But as for me, I would seek God, And I would place my cause before God; Job 5:8 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι
Job 5:9 Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number: Job 5:9 Who does great and unsearchable things, Wonders without number. Job 5:9 τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Job 5:10 Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields: Job 5:10 "He gives rain on the earth And sends water on the fields, Job 5:10 τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν
Job 5:11 To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety. Job 5:11 So that He sets on high those who are lowly, And those who mourn are lifted to safety. Job 5:11 τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα
Job 5:12 He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise. Job 5:12 "He frustrates the plotting of the shrewd, So that their hands cannot attain success. Job 5:12 διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές
Job 5:13 He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong. Job 5:13 "He captures the wise by their own shrewdness, And the advice of the cunning is quickly thwarted. Job 5:13 ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν
Job 5:14 They meet with darkness in the day time, and grope in the noonday as in the night. Job 5:14 "By day they meet with darkness, And grope at noon as in the night. Job 5:14 ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί
Job 5:15 But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty. Job 5:15 "But He saves from the sword of their mouth, And the poor from the hand of the mighty. Job 5:15 ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου
Job 5:16 So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth. Job 5:16 "So the helpless has hope, And unrighteousness must shut its mouth. Job 5:16 εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη
Job 5 17 Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty Job 5:17 "Behold, how happy is the man whom God reproves, So do not despise the discipline of the Almighty. Job 5:17 μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου
Job 5:18 For he maketh sore, and bindeth up: he woundeth, and his hands make whole. Job 5:18 "For He inflicts pain, and gives relief; He wounds, and His hands also heal. Job 5:18 αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο
Job 5:19 He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee. Job 5:19 "From six troubles He will deliver you, Even in seven evil will not touch you. Job 5:19 ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν
Job 5:20 In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword. Job 5:20 "In famine He will redeem you from death, And in war from the power of the sword. Job 5:20 ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε
Job 5:21 Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh. Job 5:21 "You will be hidden from the scourge of the tongue, And you will not be afraid of violence when it comes. Job 5:21 ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων
Job 5:22 At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. Job 5:22 "You will laugh at violence and famine, And you will not be afraid of wild beasts. Job 5:22 ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς
Job 5:23 For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee. Job 5:23 "For you will be in league with the stones of the field, And the beasts of the field will be at peace with you. Job 5:23 θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι
Job 5:24 And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin. Job 5:24 "You will know that your tent is secure, For you will visit your abode and fear no loss. Job 5:24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ
Job 5:25 Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the grass of the earth. Job 5:25 "You will know also that your descendants will be many, And your offspring as the grass of the earth. Job 5:25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ
Job 5:26 Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season. Job 5:26 "You will come to the grave in full vigor, Like the stacking of grain in its season. Job 5:26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ᾽ ὥραν συγκομισθεῖσα
Job 5:27 Lo this, we have searched it, so it is; hear it, and know thou it for thy good. Job 5:27 "Behold this; we have investigated it, and so it is. Hear it, and know for yourself." Job 5:27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION