Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Job 6
Job 6:1 But Job answered and said, Job 6:1 Then Job answered, Job 6:1 ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Job 6:2 Oh that my grief were throughly weighed, and my calamity laid in the balances together! Job 6:2 "Oh that my grief were actually weighed And laid in the balances together with my calamity! Job 6:2 εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργήν τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν
Job 6:3 For now it would be heavier than the sand of the sea: therefore my words are swallowed up. Job 6:3 "For then it would be heavier than the sand of the seas; Therefore my words have been rash. Job 6:3 καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαῦλα
Job 6:4 For the arrows of the Almighty are within me, the poison whereof drinketh up my spirit: the terrors of God do set themselves in array against me. Job 6:4 "For the arrows of the Almighty are within me, Their poison my spirit drinks; The terrors of God are arrayed against me. Job 6:4 βέλη γὰρ κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν ὧν ὁ θυμὸς αὐτῶν ἐκπίνει μου τὸ αἷμα ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν κεντοῦσί με
Job 6:5 Doth the wild ass bray when he hath grass? or loweth the ox over his fodder? Job 6:5 "Does the wild donkey bray over his grass, Or does the ox low over his fodder? Job 6:5 τί γάρ μὴ διὰ κενῆς κεκράξεται ὄνος ἄγριος ἀλλ᾽ ἢ τὰ σῖτα ζητῶν εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα
Job 6:6 Can that which is unsavoury be eaten without salt? or is there any taste in the white of an egg? Job 6:6 "Can something tasteless be eaten without salt, Or is there any taste in the white of an egg? Job 6:6 εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός εἰ δὲ καὶ ἔστιν γεῦμα ἐν ῥήμασιν κενοῖς
Job 6:7 The things that my soul refused to touch are as my sorrowful meat. Job 6:7 "My soul refuses to touch them; They are like loathsome food to me. Job 6:7 οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἡ ψυχή βρόμον γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος
Job 6:8 Oh that I might have my request; and that God would grant me the thing that I long for! Job 6:8 "Oh that my request might come to pass, And that God would grant my longing! Job 6:8 εἰ γὰρ δῴη καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις καὶ τὴν ἐλπίδα μου δῴη ὁ κύριος
Job 6:9 Even that it would please God to destroy me; that he would let loose his hand, and cut me off! Job 6:9 "Would that God were willing to crush me, That He would loose His hand and cut me off! Job 6:9 ἀρξάμενος ὁ κύριος τρωσάτω με εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω
Job 6:10 Then should I yet have comfort; yea, I would harden myself in sorrow: let him not spare; for I have not concealed the words of the Holy One. Job 6:10 "But it is still my consolation, And I rejoice in unsparing pain, That I have not denied the words of the Holy One. Job 6:10 εἴη δέ μου πόλις τάφος ἐφ᾽ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ᾽ αὐτῆς οὐ μὴ φείσωμαι οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεοῦ μου
Job 6:11 What is my strength, that I should hope? and what is mine end, that I should prolong my life? Job 6:11 "What is my strength, that I should wait? And what is my end, that I should endure? Job 6:11 τίς γάρ μου ἡ ἰσχύς ὅτι ὑπομένω ἢ τίς μου ὁ χρόνος ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή
Job 6:12 Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass? Job 6:12 "Is my strength the strength of stones, Or is my flesh bronze? Job 6:12 μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου ἢ αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι
Job 6:13 Is not my help in me? and is wisdom driven quite from me? Job 6:13 "Is it that my help is not within me, And that deliverance is driven from me? Job 6:13 ἦ οὐκ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπεποίθειν βοήθεια δὲ ἀπ᾽ ἐμοῦ ἄπεστιν
Job 6:14 To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty. Job 6:14 "For the despairing man there should be kindness from his friend; So that he does not forsake the fear of the Almighty. Job 6:14 ἀπείπατό με ἔλεος ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν με
Job 6:15 My brethren have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks they pass away; Job 6:15 "My brothers have acted deceitfully like a wadi, Like the torrents of wadis which vanish, Job 6:15 οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων ἢ ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με
Job 6:16 Which are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid: Job 6:16 Which are turbid because of ice And into which the snow melts. Job 6:16 οἵτινές με διευλαβοῦντο νῦν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν ἢ κρύσταλλος πεπηγώς
Job 6:17 What time they wax warm, they vanish: when it is hot, they are consumed out of their place. Job 6:17 "When they become waterless, they are silent, When it is hot, they vanish from their place. Job 6:17 καθὼς τακεῖσα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν
Job 6:18 The paths of their way are turned aside; they go to nothing, and perish. Job 6:18 "The paths of their course wind along, They go up into nothing and perish. Job 6:18 οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην
Job 6:19 The troops of Tema looked, the companies of Sheba waited for them. Job 6:19 "The caravans of Tema looked, The travelers of Sheba hoped for them. Job 6:19 ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων ἀτραποὺς Σαβων οἱ διορῶντες
Job 6:20 They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed. Job 6:20 "They were disappointed for they had trusted, They came there and were confounded. Job 6:20 καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες
Job 6:21 For now ye are nothing; ye see my casting down, and are afraid. Job 6:21 "Indeed, you have now become such, You see a terror and are afraid. Job 6:21 ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοβήθητε
Job 6:22 Did I say, Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance? Job 6:22 "Have I said, 'Give me something,' Or, 'Offer a bribe for me from your wealth,' Job 6:22 τί γάρ μή τι ὑμᾶς ᾔτησα ἢ τῆς παρ᾽ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι
Job 6:23 Or, Deliver me from the enemy's hand? or, Redeem me from the hand of the mighty? Job 6:23 Or, 'Deliver me from the hand of the adversary, 'Or, 'Redeem me from the hand of the tyrants'? Job 6:23 ὥστε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν ἢ ἐκ χειρὸς δυναστῶν ῥύσασθαί με
Job 6:24 Teach me, and I will hold my tongue: and cause me to understand wherein I have erred. Job 6:24 "Teach me, and I will be silent; And show me how I have erred. Job 6:24 διδάξατέ με ἐγὼ δὲ κωφεύσω εἴ τι πεπλάνημαι φράσατέ μοι
Job 6:25 How forcible are right words! but what doth your arguing reprove? Job 6:25 "How painful are honest words! But what does your argument prove? Job 6:25 ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα οὐ γὰρ παρ᾽ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι
Job 6:26 Do ye imagine to reprove words, and the speeches of one that is desperate, which are as wind? Job 6:26 "Do you intend to reprove my words, When the words of one in despair belong to the wind? Job 6:26 οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασίν με παύσει οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι
Job 6:27 Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your friend. Job 6:27 "You would even cast lots for the orphans And barter over your friend. Job 6:27 πλὴν ὅτι ἐπ᾽ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν
Job 6:28 Now therefore be content, look upon me; for it is evident unto you if I lie. Job 6:28 "Now please look at me, And see if I lie to your face. Job 6:28 νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμῶν οὐ ψεύσομαι
Job 6:29 Return, I pray you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it. Job 6:29 "Desist now, let there be no injustice; Even desist, my righteousness is yet in it. Job 6:29 καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχεσθε
Job 6:30 Is there iniquity in my tongue? cannot my taste discern perverse things? Job 6:30 "Is there injustice on my tongue? Cannot my palate discern calamities? Job 6:30 οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδικον ἢ ὁ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION