Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Job 30
Job 30:1 But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock. Job 30:1 "But now those younger than I mock me, Whose fathers I disdained to put with the dogs of my flock. Job 30:1 νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων
Job 30:2 Yea, whereto might the strength of their hands profit me, in whom old age was perished? Job 30:2 "Indeed, what good was the strength of their hands to me? Vigor had perished from them. Job 30:2 καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια
Job 30:3 For want and famine they were solitary; fleeing into the wilderness in former time desolate and waste. Job 30:3 "From want and famine they are gaunt Who gnaw the dry ground by night in waste and desolation, Job 30:3 ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν
Job 30:4 Who cut up mallows by the bushes, and juniper roots for their meat. Job 30:4 Who pluck mallow by the bushes, And whose food is the root of the broom shrub. Job 30:4 οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου
Job 30:5 They were driven forth from among men, (they cried after them as after a thief;) Job 30:5 "They are driven from the community; They shout against them as against a thief, Job 30:5 ἐπανέστησάν μοι κλέπται
Job 30:6 To dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth, and in the rocks. Job 30:6 So that they dwell in dreadful valleys, In holes of the earth and of the rocks. Job 30:6 ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν
Job 30:7 Among the bushes they brayed; under the nettles they were gathered together. Job 30:7 "Among the bushes they cry out; Under the nettles they are gathered together. Job 30:7 ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο
Job 30:8 They were children of fools, yea, children of base men: they were viler than the earth. Job 30:8 "Fools, even those without a name, They were scourged from the land. Job 30:8 ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς
Job 30:9 And now am I their song, yea, I am their byword. Job 30:9 "And now I have become their taunt, I have even become a byword to them. Job 30:9 νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν
Job 30:10 They abhor me, they flee far from me, and spare not to spit in my face. Job 30:10 "They abhor me and stand aloof from me, And they do not refrain from spitting at my face. Job 30:10 ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον
Job 30:11 Because he hath loosed my cord, and afflicted me, they have also let loose the bridle before me. Job 30:11 "Because He has loosed His bowstring and afflicted me, They have cast off the bridle before me. Job 30:11 ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν
Job 30:12 Upon my right hand rise the youth; they push away my feet, and they raise up against me the ways of their destruction. Job 30:12 "On the right hand their brood arises; They thrust aside my feet and build up against me their ways of destruction. Job 30:12 ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐπ᾽ ἐμὲ τρίβους ἀπωλείας αὐτῶν
Job 30:13 They mar my path, they set forward my calamity, they have no helper. Job 30:13 "They break up my path, They profit from my destruction; No one restrains them. Job 30:13 ἐξετρίβησαν τρίβοι μου ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν
Job 30:14 They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me. Job 30:14 "As through a wide breach they come, Amid the tempest they roll on. Job 30:14 βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με κέχρηταί μοι ὡς βούλεται ἐν ὀδύναις πέφυρμαι
Job 30 15 Terrors are turned upon me: they pursue my soul as the wind and my welfare passeth away as a cloud. Job 30:15 "Terrors are turned against me; They pursue my honor as the wind, And my prosperity has passed away like a cloud. Job 30:15 ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι ᾤχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μου
Job 30:16 And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken hold upon me. Job 30:16 "And now my soul is poured out within me; Days of affliction have seized me. Job 30:16 καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐμὲ ἐκχυθήσεται ἡ ψυχή μου ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν
Job 30:17 My bones are pierced in me in the night season: and my sinews take no rest. Job 30:17 "At night it pierces my bones within me, And my gnawing pains take no rest. Job 30:17 νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται
Job 30:18 By the great force of my disease is my garment changed: it bindeth me about as the collar of my coat. Job 30:18 "By a great force my garment is distorted; It binds me about as the collar of my coat. Job 30:18 ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με
Job 30:19 He hath cast me into the mire, and I am become like dust and ashes. Job 30:19 "He has cast me into the mire, And I have become like dust and ashes. Job 30:19 ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ μερίς
Job 30:20 I cry unto thee, and thou dost not hear me: I stand up, and thou regardest me not. Job 30:20 "I cry out to You for help, but You do not answer me; I stand up, and You turn Your attention against me. Job 30:20 κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου ἔστησαν καὶ κατενόησάν με
Job 30:21 Thou art become cruel to me: with thy strong hand thou opposest thyself against me. Job 30:21 "You have become cruel to me; With the might of Your hand You persecute me. Job 30:21 ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας
Job 30:22 Thou liftest me up to the wind; thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance. Job 30:22 "You lift me up to the wind and cause me to ride; And You dissolve me in a storm. Job 30:22 ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας
Job 30:23 For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all living. Job 30:23 "For I know that You will bring me to death And to the house of meeting for all living. Job 30:23 οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ
Job 30:24 Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction. Job 30:24 "Yet does not one in a heap of ruins stretch out his hand, Or in his disaster therefore cry out for help? Job 30:24 εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι ἢ δεηθείς γε ἑτέρου καὶ ποιήσει μοι τοῦτο
Job 30:25 Did not I weep for him that was in trouble? was not my soul grieved for the poor? Job 30:25 "Have I not wept for the one whose life is hard? Was not my soul grieved for the needy? Job 30:25 ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις
Job 30:26 When I looked for good, then evil came unto me: and when I waited for light, there came darkness. Job 30:26 "When I expected good, then evil came; When I waited for light, then darkness came. Job 30:26 ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν
Job 30:27 My bowels boiled, and rested not: the days of affliction prevented me. Job 30:27 "I am seething within and cannot relax; Days of affliction confront me. Job 30:27 ἡ κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας
Job 30:28 I went mourning without the sun: I stood up, and I cried in the congregation. Job 30:28 "I go about mourning without comfort; I stand up in the assembly and cry out for help. Job 30:28 στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς
Job 30:29 I am a brother to dragons, and a companion to owls. Job 30:29 "I have become a brother to jackals And a companion of ostriches. Job 30:29 ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων ἑταῖρος δὲ στρουθῶν
Job 30:30 My skin is black upon me, and my bones are burned with heat. Job 30:30 "My skin turns black on me, And my bones burn with fever. Job 30:30 τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος
Job 30:31 My harp also is turned to mourning, and my organ into the voice of them that weep. Job 30:31 "Therefore my harp is turned to mourning, And my flute to the sound of those who weep. Job 30:31 ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION