Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Job 31
Job 31:1 I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid? Job 31:1 "I have made a covenant with my eyes; How then could I gaze at a virgin? Job 31:1 διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον
Job 31:2 For what portion of God is there from above? and what inheritance of the Almighty from on high? Job 31:2 "And what is the portion of God from above Or the heritage of the Almighty from on high? Job 31:2 καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων
Job 31:3 Is not destruction to the wicked? and a strange punishment to the workers of iniquity? Job 31:3 "Is it not calamity to the unjust And disaster to those who work iniquity? Job 31:3 οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν
Job 31:4 Doth not he see my ways, and count all my steps? Job 31:4 "Does He not see my ways And number all my steps? Job 31:4 οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται
Job 31:5 If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit; Job 31:5 "If I have walked with falsehood, And my foot has hastened after deceit, Job 31:5 εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον
Job 31:6 Let me be weighed in an even balance that God may know mine integrity. Job 31:6 Let Him weigh me with accurate scales, And let God know my integrity. Job 31:6 ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ οἶδεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου
Job 31:7 If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands; Job 31:7 "If my step has turned from the way, Or my heart followed my eyes, Or if any spot has stuck to my hands, Job 31:7 εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων
Job 31:8 Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out. Job 31:8 Let me sow and another eat, And let my crops be uprooted. Job 31:8 σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς
Job 31:9 If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door; Job 31:9 "If my heart has been enticed by a woman, Or I have lurked at my neighbor's doorway, Job 31:9 εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς
Job 31:10 Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her. Job 31:10 May my wife grind for another, And let others kneel down over her. Job 31:10 ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρῳ τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη
Job 31:11 For this is an heinous crime; yea, it is an iniquity to be punished by the judges. Job 31:11 "For that would be a lustful crime; Moreover, it would be an iniquity punishable by judges. Job 31:11 θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα
Job 31:12 For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase. Job 31:12 "For it would be fire that consumes to Abaddon, And would uproot all my increase. Job 31:12 πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν οὗ δ᾽ ἂν ἐπέλθῃ ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν
Job 31:13 If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant, when they contended with me; Job 31:13 "If I have despised the claim of my male or female slaves When they filed a complaint against me, Job 31:13 εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με
Job 31:14 What then shall I do when God riseth up? and when he visiteth, what shall I answer him? Job 31:14 What then could I do when God arises? And when He calls me to account, what will I answer Him? Job 31:14 τί γὰρ ποιήσω ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι
Job 31:15 Did not he that made me in the womb make him? and did not one fashion us in the womb? Job 31:15 "Did not He who made me in the womb make him, And the same one fashion us in the womb? Job 31:15 πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ
Job 31:16 If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail; Job 31:16 "If I have kept the poor from their desire, Or have caused the eyes of the widow to fail, Job 31:16 ἀδύνατοι δὲ χρείαν ἥν ποτ᾽ εἶχον οὐκ ἀπέτυχον χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα
Job 31:17 Or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof; Job 31:17 Or have eaten my morsel alone, And the orphan has not shared it Job 31:17 εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα
Job 31:18 (For from my youth he was brought up with me, as with a father, and I have guided her from my mother's womb;) Job 31:18 ( But from my youth he grew up with me as with a father, And from infancy I guided her), Job 31:18 ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα
Job 31:19 If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering; Job 31:19 If I have seen anyone perish for lack of clothing, Or that the needy had no covering, Job 31:19 εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα
Job 31:20 If his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep; Job 31:20 If his loins have not thanked me, And if he has not been warmed with the fleece of my sheep, Job 31:20 ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν
Job 31:21 If I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate: Job 31:21 If I have lifted up my hand against the orphan, Because I saw I had support in the gate, Job 31:21 εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν
Job 31:22 Then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bone. Job 31:22 Let my shoulder fall from the socket, And my arm be broken off at the elbow. Job 31:22 ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη
Job 31:23 For destruction from God was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure. Job 31:23 "For calamity from God is a terror to me, And because of His majesty I can do nothing. Job 31:23 φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω
Job 31:24 If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence; Job 31:24 "If I have put my confidence in gold, And called fine gold my trust, Job 31:24 εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα
Job 31:25 If I rejoice because my wealth was great, and because mine hand had gotten much; Job 31:25 If I have gloated because my wealth was great, And because my hand had secured so much; Job 31:25 εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου εἰ δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου
Job 31:26 If I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness; Job 31:26 If I have looked at the sun when it shone Or the moon going in splendor, Job 31:26 ἦ οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα σελήνην δὲ φθίνουσαν οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστιν
Job 31:27 And my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand: Job 31:27 And my heart became secretly enticed, And my hand threw a kiss from my mouth, Job 31:27 καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ ἡ καρδία μου εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα
Job 31:28 This also were an iniquity to be punished by the judge: for I should have denied the God that is above. Job 31:28 That too would have been an iniquity calling for judgment, For I would have denied God above. Job 31:28 καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου
Job 31:29 If I rejoice at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him: Job 31:29 "Have I rejoiced at the extinction of my enemy, Or exulted when evil befell him? Job 31:29 εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου εὖγε
Job 31:30 Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul. Job 31:30 "No, I have not allowed my mouth to sin By asking for his life in a curse. Job 31:30 ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος
Job 31:31 If the men of my tabernacle said not, Oh that we had of his flesh! we cannot be satisfied. Job 31:31 "Have the men of my tent not said, 'Who can find one who has not been satisfied with his meat'? Job 31:31 εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι λίαν μου χρηστοῦ ὄντος
Job 31:32 The stranger did not lodge in the street: but I opened my doors to the traveller. Job 31:32 "The alien has not lodged outside, For I have opened my doors to the traveler. Job 31:32 ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο
Job 31:33 If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom: Job 31:33 "Have I covered my transgressions like Adam, By hiding my iniquity in my bosom, Job 31:33 εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου
Job 31:34 Did I fear a great multitude, or did the contempt of families terrify me, that I kept silence, and went not out of the door? Job 31:34 Because I feared the great multitude, And the contempt of families terrified me, And kept silent and did not go out of doors? Job 31:34 οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ
Job 31:35 Oh that one would hear me! behold, my desire is, that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book. Job 31:35 "Oh that I had one to hear me! Behold, here is my signature; Let the Almighty answer me! And the indictment which my adversary has written, Job 31:35 τίς δῴη ἀκούοντά μου χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν συγγραφὴν δέ ἣν εἶχον κατά τινος
Job 31:36 Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me. Job 31:36 Surely I would carry it on my shoulder, I would bind it to myself like a crown. Job 31:36 ἐπ᾽ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον
Job 31:37 I would declare unto him the number of my steps; as a prince would I go near unto him. Job 31:37 "I would declare to Him the number of my steps; Like a prince I would approach Him. Job 31:37 καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου
Job 31:38 If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain; Job 31:38 "If my land cries out against me, And its furrows weep together; Job 31:38 εἰ ἐπ᾽ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐστέναξεν εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν
Job 31:39 If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life: Job 31:39 If I have eaten its fruit without money, Or have caused its owners to lose their lives, Job 31:39 εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα
Job 31:40 Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended. Job 31:40 Let briars grow instead of wheat, And stinkweed instead of barley." The words of Job are ended. Job 31:40 ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION