Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Psalm 31
Psa 31:1 In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness. Psa 31:1 In You, O Lord, I have taken refuge; Let me never be ashamed; In Your righteousness deliver me. Psa 31:1 εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ἐκστάσεως
Psa 31:2 Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me. Psa 31:2 Incline Your ear to me, rescue me quickly; Be to me a rock of strength, A stronghold to save me. Psa 31:2 ἐπὶ σοί κύριε ἤλπισα μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με
Psa 31:3 For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me. Psa 31:3 For You are my rock and my fortress; For Your name's sake You will lead me and guide me. Psa 31:3 κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με
Psa 31:4 Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou art my strength. Psa 31:4 You will pull me out of the net which they have secretly laid for me, For You are my strength. Psa 31:4 ὅτι κραταίωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με καὶ διαθρέψεις με
Psa 31:5 Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O LORD God of truth. Psa 31:5 Into Your hand I commit my spirit; You have ransomed me, O Lord, God of truth. Psa 31:5 ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης ἧς ἔκρυψάν μοι ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου
Psa 31:6 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD. Psa 31:6 I hate those who regard vain idols, But I trust in the Lord. Psa 31:6 εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου ἐλυτρώσω με κύριε ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας
Psa 31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities; Psa 31:7 I will rejoice and be glad in Your lovingkindness, Because You have seen my affliction; You have known the troubles of my soul, Psa 31:7 ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διὰ κενῆς ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ κυρίῳ ἤλπισα
Psa 31:8 And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room. Psa 31:8 And You have not given me over into the hand of the enemy; You have set my feet in a large place. Psa 31:8 ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου
Psa 31:9 Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly. Psa 31:9 Be gracious to me, O Lord, for I am in distress; My eye is wasted away from grief, my soul and my body also. Psa 31:9 καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου
Psa 31:10 For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed. Psa 31:10 For my life is spent with sorrow And my years with sighing; My strength has failed because of my iniquity, And my body has wasted away. Psa 31:10 ἐλέησόν με κύριε ὅτι θλίβομαι ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου
Psa 31:11 I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me. Psa 31:11 Because of all my adversaries, I have become a reproach, Especially to my neighbors, And an object of dread to my acquaintances; Those who see me in the street flee from me. Psa 31:11 ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν
Psa 31:12 I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel. Psa 31:12 I am forgotten as a dead man, out of mind; I am like a broken vessel. Psa 31:12 παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος καὶ τοῖς γείτοσίν μου σφόδρα καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου οἱ θεωροῦντές με ἔξω ἔφυγον ἀπ᾽ ἐμοῦ
Psa 31 13 For I have heard the slander of many: fear was on every side while they took counsel together against me, they devised to take away my life. Psa 31:13 For I have heard the slander of many, Terror is on every side; While they took counsel together against me, They schemed to take away my life. Psa 31:13 ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδίας ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός
Psa 31:14 But I trusted in thee, O LORD: I said, Thou art my God. Psa 31:14 But as for me, I trust in You, O Lord, I say, "You are my God." Psa 31:14 ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ᾽ ἐμὲ τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο
Psa 31:15 My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me. Psa 31:15 My times are in Your hand; Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. Psa 31:15 ἐγὼ δὲ ἐπὶ σὲ ἤλπισα κύριε εἶπα σὺ εἶ ὁ θεός μου
Psa 31:16 Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies' sake. Psa 31:16 Make Your face to shine upon Your servant; Save me in Your lovingkindness. Psa 31:16 ἐν ταῖς χερσίν σου οἱ καιροί μου ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με
Psa 31:17 Let me not be ashamed, O LORD; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave. Psa 31:17 Let me not be put to shame, O Lord, for I call upon You; Let the wicked be put to shame, let them be silent in Sheol. Psa 31:17 ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου
Psa 31:18 Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous. Psa 31:18 Let the lying lips be mute, Which speak arrogantly against the righteous With pride and contempt. Psa 31:18 κύριε μὴ καταισχυνθείην ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου
Psa 31:19 Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men! Psa 31:19 How great is Your goodness, Which You have stored up for those who fear You, Which You have wrought for those who take refuge in You, Before the sons of men! Psa 31:19 ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει
Psa 31:20 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Psa 31:20 You hide them in the secret place of Your presence from the conspiracies of man; You keep them secretly in a shelter from the strife of tongues. Psa 31:20 ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου κύριε ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις σε ἐξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων
Psa 31:21 Blessed be the LORD: for he hath shewed me his marvellous kindness in a strong city. Psa 31:21 Blessed be the Lord, For He has made marvelous His lovingkindness to me in a besieged city. Psa 31:21 κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν
Psa 31:22 For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee. Psa 31:22 As for me, I said in my alarm, "I am cut off from before Your eyes"; Nevertheless You heard the voice of my supplications When I cried to You. Psa 31:22 εὐλογητὸς κύριος ὅτι ἐθαυμάστωσεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς
Psa 31:23 O love the LORD, all ye his saints: for the LORD preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer. Psa 31:23 O love the Lord, all you His godly ones! The Lord preserves the faithful And fully recompenses the proud doer. Psa 31:23 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου ἀπέρριμμαι ἄρα ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ
Psa 31:24 Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD. Psa 31:24 Be strong and let your heart take courage, All you who hope in the Lord. Psa:31:24:ἀγαπήσατε τὸν κύριον πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ κύριος καὶ ἀνταποδίδωσιν τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν Psa 30:25 ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ κύριον

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION