Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Psalm 73
Psa 73:1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Psa 73:1 Surely God is good to Israel, To those who are pure in heart! Psa 73:1 ψαλμὸς τῷ Ασαφ ὡς ἀγαθὸς τῷ Ισραηλ ὁ θεός τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ
Psa 73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. Psa 73:2 But as for me, my feet came close to stumbling, My steps had almost slipped. Psa 73:2 ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες παρ᾽ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου
Psa 73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. Psa 73:3 For I was envious of the arrogant As I saw the prosperity of the wicked. Psa 73:3 ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν
Psa 73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm. Psa 73:4 For there are no pains in their death, And their body is fat. Psa 73:4 ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις τῷ θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν
Psa 73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. Psa 73:5 They are not in trouble as other men, Nor are they plagued like mankind. Psa 73:5 ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶν καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται
Psa 73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment. Psa 73:6 Therefore pride is their necklace; The garment of violence covers them. Psa 73:6 διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν
Psa 73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish. Psa 73:7 Their eye bulges from fatness; The imaginations of their heart run riot. Psa 73:7 ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας
Psa 73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily. Psa 73:8 They mock and wickedly speak of oppression; They speak from on high. Psa 73:8 διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν
Psa 73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Psa 73:9 They have set their mouth against the heavens, And their tongue parades through the earth. Psa 73:9 ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς
Psa 73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them. Psa 73:10 Therefore his people return to this place, And waters of abundance are drunk by them. Psa 73:10 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται αὐτοῖς
Psa 73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High? Psa 73:11 They say, "How does God know? And is there knowledge with the Most High?" Psa 73:11 καὶ εἶπαν πῶς ἔγνω ὁ θεός καὶ εἰ ἔστιν γνῶσις ἐν τῷ ὑψίστῳ
Psa 73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches. Psa 73:12 Behold, these are the wicked; And always at ease, they have increased in wealth. Psa 73:12 ἰδοὺ οὗτοι ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου
Psa 73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. Psa 73:13 Surely in vain I have kept my heart pure And washed my hands in innocence; Psa 73:13 καὶ εἶπα ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου
Psa 73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning. Psa 73:14 For I have been stricken all day long And chastened every morning. Psa 73:14 καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας
Psa 73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children. Psa 73:15 If I had said, "I will speak thus," Behold, I would have betrayed the generation of Your children. Psa 73:15 εἰ ἔλεγον διηγήσομαι οὕτως ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα
Psa 73:16 When I thought to know this, it was too painful for me; Psa 73:16 When I pondered to understand this, It was troublesome in my sight Psa 73:16 καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου
Psa 73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end. Psa 73:17 Until I came into the sanctuary of God; Then I perceived their end. Psa 73:17 ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν
Psa 73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction. Psa 73:18 Surely You set them in slippery places; You cast them down to destruction. Psa 73:18 πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι
Psa 73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors. Psa 73:19 How they are destroyed in a moment! They are utterly swept away by sudden terrors! Psa 73:19 πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα ἐξέλιπον ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν
Psa 73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Psa 73:20 Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, You will despise their form. Psa 73:20 ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου κύριε ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις
Psa 73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. Psa 73:21 When my heart was embittered And I was pierced within, Psa 73:21 ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν
Psa 73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee. Psa 73:22 Then I was senseless and ignorant; I was like a beast before You. Psa 73:22 καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί
Psa 73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand. Psa 73:23 Nevertheless I am continually with You; You have taken hold of my right hand. Psa 73:23 καὶ ἐγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου
Psa 73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Psa 73:24 With Your counsel You will guide me, And afterward receive me to glory. Psa 73:24 ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με
Psa 73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee. Psa 73:25 Whom have I in heaven but You? And besides You, I desire nothing on earth. Psa 73:25 τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς
Psa 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever. Psa 73:26 My flesh and my heart may fail, But God is the strength of my heart and my portion forever. Psa 73:26 ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα
Psa 73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee. Psa 73:27 For, behold, those who are far from You will perish; You have destroyed all those who are unfaithful to You. Psa 73:27 ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται ἐξωλέθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ
Psa 73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works. Psa 73:28 But as for me, the nearness of God is my good; I have made the Lord God my refuge, That I may tell of all Your works. Psa 73:28 ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION