Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Psalm 109
Psa 109:1 Hold not thy peace, O God of my praise; Psa 109:1 O God of my praise, Do not be silent! Psa 109:1 εἰς τὸ τέλος τῷ Δαυιδ ψαλμός ὁ θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς
Psa 109:2 For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me: they have spoken against me with a lying tongue. Psa 109:2 For they have opened the wicked and deceitful mouth against me; They have spoken against me with a lying tongue. Psa 109:2 ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ᾽ ἐμὲ ἠνοίχθη ἐλάλησαν κατ᾽ ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ
Psa 109:3 They compassed me about also with words of hatred; and fought against me without a cause. Psa 109:3 They have also surrounded me with words of hatred, And fought against me without cause. Psa 109:3 καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν
Psa 109:4 For my love they are my adversaries: but I give myself unto prayer. Psa 109:4 In return for my love they act as my accusers; But I am in prayer. Psa 109:4 ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με ἐνδιέβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσευχόμην
Psa 109:5 And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love. Psa 109:5 Thus they have repaid me evil for good And hatred for my love. Psa 109:5 καὶ ἔθεντο κατ᾽ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου
Psa 109:6 Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand. Psa 109:6 Appoint a wicked man over him, And let an accuser stand at his right hand. Psa 109:6 κατάστησον ἐπ᾽ αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ
Psa 109:7 When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin. Psa 109:7 When he is judged, let him come forth guilty, And let his prayer become sin. Psa 109:7 ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν
Psa 109:8 Let his days be few; and let another take his office. Psa 109:8 Let his days be few; Let another take his office. Psa 109:8 γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος
Psa 109:9 Let his children be fatherless, and his wife a widow. Psa 109:9 Let his children be fatherless And his wife a widow. Psa 109:9 γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα
Psa 109:10 Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek their bread also out of their desolate places. Psa 109:10 Let his children wander about and beg; And let them seek sustenance far from their ruined homes. Psa 109:10 σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν
Psa 109:11 Let the extortioner catch all that he hath; and let the strangers spoil his labour. Psa 109:11 Let the creditor seize all that he has, And let strangers plunder the product of his labor. Psa 109:11 ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ
Psa 109:12 Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children. Psa 109:12 Let there be none to extend lovingkindness to him, Nor any to be gracious to his fatherless children. Psa 109:12 μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήμπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ
Psa 109:13 Let his posterity be cut off; and in the generation following let their name be blotted out. Psa 109:13 Let his posterity be cut off; In a following generation let their name be blotted out. Psa 109:13 γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολέθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Psa 109:14 Let the iniquity of his fathers be remembered with the LORD; and let not the sin of his mother be blotted out. Psa 109:14 Let the iniquity of his fathers be remembered before the Lord, And do not let the sin of his mother be blotted out. Psa 109:14 ἀναμνησθείη ἡ ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι κυρίου καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη
Psa 109:15 Let them be before the LORD continually, that he may cut off the memory of them from the earth. Psa 109:15 Let them be before the Lord continually, That He may cut off their memory from the earth; Psa 109:15 γενηθήτωσαν ἔναντι κυρίου διὰ παντός καὶ ἐξολεθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν
Psa 109:16 Because that he remembered not to shew mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart. Psa 109:16 Because he did not remember to show lovingkindness, But persecuted the afflicted and needy man, And the despondent in heart, to put them to death. Psa 109:16 ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐμνήσθη τοῦ ποιῆσαι ἔλεος καὶ κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι
Psa 109:17 As he loved cursing, so let it come unto him: as he delighted not in blessing, so let it be far from him. Psa 109:17 He also loved cursing, so it came to him; And he did not delight in blessing, so it was far from him. Psa 109:17 καὶ ἠγάπησεν κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
Psa 109:18 As he clothed himself with cursing like as with his garment, so let it come into his bowels like water, and like oil into his bones. Psa 109:18 But he clothed himself with cursing as with his garment, And it entered into his body like water And like oil into his bones. Psa 109:18 καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον καὶ εἰσῆλθεν ὡς ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ
Psa 109:19 Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually. Psa 109:19 Let it be to him as a garment with which he covers himself, And for a belt with which he constantly girds himself. Psa 109:19 γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διὰ παντὸς περιζώννυται
Psa 109:20 Let this be the reward of mine adversaries from the LORD, and of them that speak evil against my soul. Psa 109:20 Let this be the reward of my accusers from the Lord, And of those who speak evil against my soul. Psa 109:20 τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου
Psa 109:21 But do thou for me, O GOD the Lord, for thy name's sake: because thy mercy is good, deliver thou me. Psa 109:21 But You, O God, the Lord, deal kindly with me for Your name's sake; Because Your lovingkindness is good, deliver me; Psa 109:21 καὶ σύ κύριε κύριε ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ ἔλεος ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου
Psa 109:22 For I am poor and needy, and my heart is wounded within me. Psa 109:22 For I am afflicted and needy, And my heart is wounded within me. Psa 109:22 ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς καὶ πένης ἐγώ εἰμι καὶ ἡ καρδία μου τετάρακται ἐντός μου
Psa 109:23 I am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust. Psa 109:23 I am passing like a shadow when it lengthens; I am shaken off like the locust. Psa 109:23 ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκκλῖναι αὐτὴν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην ὡσεὶ ἀκρίδες
Psa 109:24 My knees are weak through fasting; and my flesh faileth of fatness. Psa 109:24 My knees are weak from fasting, And my flesh has grown lean, without fatness. Psa 109:24 τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι᾽ ἔλαιον
Psa 109:25 I became also a reproach unto them: when they looked upon me they shaked their heads. Psa 109:25 I also have become a reproach to them; When they see me, they wag their head. Psa 109:25 καὶ ἐγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν
Psa 109 26 Help me, O LORD my God: O save me according to thy mercy Psa 109:26 Help me, O Lord my God; Save me according to Your lovingkindness. Psa 109:26 βοήθησόν μοι κύριε ὁ θεός μου σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός σου
Psa 109:27 That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it. Psa 109:27 And let them know that this is Your hand; You, Lord, have done it. Psa 109:27 καὶ γνώτωσαν ὅτι ἡ χείρ σου αὕτη καὶ σύ κύριε ἐποίησας αὐτήν
Psa 109:28 Let them curse, but bless thou: when they arise, let them be ashamed; but let thy servant rejoice. Psa 109:28 Let them curse, but You bless; When they arise, they shall be ashamed, But Your servant shall be glad. Psa 109:28 καταράσονται αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστανόμενοί μοι αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου εὐφρανθήσεται
Psa 109:29 Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion, as with a mantle. Psa 109:29 Let my accusers be clothed with dishonor, And let them cover themselves with their own shame as with a robe. Psa 109:29 ἐνδυσάσθωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπὴν καὶ περιβαλέσθωσαν ὡσεὶ διπλοΐδα αἰσχύνην αὐτῶν
Psa 109:30 I will greatly praise the LORD with my mouth; yea, I will praise him among the multitude. Psa 109:30 With my mouth I will give thanks abundantly to the Lord; And in the midst of many I will praise Him. Psa 109:30 ἐξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν
Psa 109:31 For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that condemn his soul. Psa 109:31 For He stands at the right hand of the needy, To save him from those who judge his soul. Psa 109:31 ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION