Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Proverbs 6
Pro 6:1 My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, Pro 6:1 My son, if you have become surety for your neighbor, Have given a pledge for a stranger, Pro 6:1 υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ
Pro 6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. Pro 6:2 If you have been snared with the words of your mouth, Have been caught with the words of your mouth, Pro 6:2 παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος
Pro 6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend. Pro 6:3 Do this then, my son, and deliver yourself; Since you have come into the hand of your neighbor, Go, humble yourself, and importune your neighbor. Pro 6:3 ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω
Pro 6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Pro 6:4 Give no sleep to your eyes, Nor slumber to your eyelids; Pro 6:4 μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
Pro 6:5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Pro 6:5 Deliver yourself like a gazelle from the hunter's hand And like a bird from the hand of the fowler. Pro 6:5 ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος
Pro 6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise: Pro 6:6 Go to the ant, O sluggard, Observe her ways and be wise, Pro 6:6 ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος
Pro 6:7 Which having no guide, overseer, or ruler, Pro 6:7 Which, having no chief, Officer or ruler, Pro 6:7 ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν
Pro 6:8 Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Pro 6:8 Prepares her food in the summer And gathers her provision in the harvest. Pro 6:8 ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν πολλήν τε ἐν τῷ ἀμήτῳ ποιεῖται τὴν παράθεσιν ~ ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν καὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶν τήν τε ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται ~ ἧς τοὺς πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν προσφέρονται ποθεινὴ δέ ἐστιν πᾶσιν καὶ ἐπίδοξος ~ καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη
Pro 6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep? Pro 6:9 How long will you lie down, O sluggard? When will you arise from your sleep? Pro 6:9 ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ
Pro 6:10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep: Pro 6:10 "A little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to rest"" Pro 6:10 ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
Pro 6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Pro 6:11 Your poverty will come in like a vagabond And your need like an armed man. Pro 6:11 εἶτ᾽ ἐμπαραγίνεταί σοι ὥσπερ κακὸς ὁδοιπόρος ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς ~ ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει
Pro 6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. Pro 6:12 A worthless person, a wicked man, Is the one who walks with a perverse mouth, Pro 6:12 ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
Pro 6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers; Pro 6:13 Who winks with his eyes, who signals with his feet, Who points with his fingers; Pro 6:13 ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων
Pro 6:14 Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord. Pro 6:14 Who with perversity in his heart continually devises evil, Who spreads strife. Pro 6:14 διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει
Pro 6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy. Pro 6:15 Therefore his calamity will come suddenly; Instantly he will be broken and there will be no healing. Pro 6:15 διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος
Pro 6 16 These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him Pro 6:16 There are six things which the Lord hates, Yes, seven which are an abomination to Him: Pro 6:16 ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δι᾽ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς
Pro 6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, Pro 6:17 Haughty eyes, a lying tongue, And hands that shed innocent blood, Pro 6:17 ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου
Pro 6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, Pro 6:18 A heart that devises wicked plans, Feet that run rapidly to evil, Pro 6:18 καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν
Pro 6:19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Pro 6:19 A false witness who utters lies, And one who spreads strife among brothers. Pro 6:19 ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
Pro 6:20 My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother: Pro 6:20 My son, observe the commandment of your father And do not forsake the teaching of your mother; Pro 6:20 υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
Pro 6:21 Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck. Pro 6:21 Bind them continually on your heart; Tie them around your neck. Pro 6:21 ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ
Pro 6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee. Pro 6:22 When you walk about, they will guide you; When you sleep, they will watch over you; And when you awake, they will talk to you. Pro 6:22 ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ᾽ ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι
Pro 6:23 For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life: Pro 6:23 For the commandment is a lamp and the teaching is light; And reproofs for discipline are the way of life Pro 6:23 ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
Pro 6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Pro 6:24 To keep you from the evil woman, From the smooth tongue of the adulteress. Pro 6:24 τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας
Pro 6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids. Pro 6:25 Do not desire her beauty in your heart, Nor let her capture you with her eyelids. Pro 6:25 μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων
Pro 6:26 For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adultress will hunt for the precious life. Pro 6:26 For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread, And an adulteress hunts for the precious life. Pro 6:26 τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει
Pro 6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Pro 6:27 Can a man take fire in his bosom And his clothes not be burned? Pro 6:27 ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει
Pro 6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? Pro 6:28 Or can a man walk on hot coals And his feet not be scorched? Pro 6:28 ἢ περιπατήσει τις ἐπ᾽ ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει
Pro 6:29 So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent. Pro 6:29 So is the one who goes in to his neighbor's wife; Whoever touches her will not go unpunished. Pro 6:29 οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς
Pro 6:30 Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry; Pro 6:30 Men do not despise a thief if he steals To satisfy himself when he is hungry; Pro 6:30 οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν
Pro 6:31 But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house. Pro 6:31 But when he is found, he must repay sevenfold; He must give all the substance of his house. Pro 6:31 ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν
Pro 6:32 But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul. Pro 6:32 The one who commits adultery with a woman is lacking sense; He who would destroy himself does it. Pro 6:32 ὁ δὲ μοιχὸς δι᾽ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται
Pro 6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away. Pro 6:33 Wounds and disgrace he will find, And his reproach will not be blotted out. Pro 6:33 ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
Pro 6:34 For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance. Pro 6:34 For jealousy enrages a man, And he will not spare in the day of vengeance. Pro 6:34 μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
Pro 6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts. Pro 6:35 He will not accept any ransom, Nor will he be satisfied though you give many gifts. Pro 6:35 οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION