Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Proverbs 17
Pro 17:1 Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife. Pro 17:1 Better is a dry morsel and quietness with it Than a house full of feasting with strife. Pro 17:1 κρείσσων ψωμὸς μεθ᾽ ἡδονῆς ἐν εἰρήνῃ ἢ οἶκος πλήρης πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετὰ μάχης
Pro 17:2 A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren. Pro 17:2 A servant who acts wisely will rule over a son who acts shamefully, And will share in the inheritance among brothers. Pro 17:2 οἰκέτης νοήμων κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη
Pro 17:3 The fining pot is for silver, and the furnace for gold: but the LORD trieth the hearts. Pro 17:3 The refining pot is for silver and the furnace for gold, But the Lord tests hearts. Pro 17:3 ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ κυρίῳ
Pro 17:4 A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue. Pro 17:4 An evildoer listens to wicked lips; A liar pays attention to a destructive tongue. Pro 17:4 κακὸς ὑπακούει γλώσσης παρανόμων δίκαιος δὲ οὐ προσέχει χείλεσιν ψευδέσιν
Pro 17:5 Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker: and he that is glad at calamities shall not be unpunished. Pro 17:5 He who mocks the poor taunts his Maker; He who rejoices at calamity will not go unpunished. Pro 17:5 ὁ καταγελῶν πτωχοῦ παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐκ ἀθῳωθήσεται ὁ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηθήσεται
Pro 17:6 Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers. Pro 17:6 Grandchildren are the crown of old men, And the glory of sons is their fathers. Pro 17:6 στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων καύχημα δὲ τέκνων πατέρες αὐτῶν ~ τοῦ πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός
Pro 17:7 Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince. Pro 17:7 Excellent speech is not fitting for a fool, Much less are lying lips to a prince. Pro 17:7 οὐχ ἁρμόσει ἄφρονι χείλη πιστὰ οὐδὲ δικαίῳ χείλη ψευδῆ
Pro 17:8 A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it: whithersoever it turneth, it prospereth. Pro 17:8 A bribe is a charm in the sight of its owner; Wherever he turns, he prospers. Pro 17:8 μισθὸς χαρίτων ἡ παιδεία τοῖς χρωμένοις οὗ δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ εὐοδωθήσεται
Pro 17:9 He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends. Pro 17:9 He who conceals a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates intimate friends. Pro 17:9 ὃς κρύπτει ἀδικήματα ζητεῖ φιλίαν ὃς δὲ μισεῖ κρύπτειν διίστησιν φίλους καὶ οἰκείους
Pro 17:10 A reproof entereth more into a wise man than an hundred stripes into a fool. Pro 17:10 A rebuke goes deeper into one who has understanding Than a hundred blows into a fool. Pro 17:10 συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου ἄφρων δὲ μαστιγωθεὶς οὐκ αἰσθάνεται
Pro 17:11 An evil man seeketh only rebellion: therefore a cruel messenger shall be sent against him. Pro 17:11 A rebellious man seeks only evil, So a cruel messenger will be sent against him. Pro 17:11 ἀντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακός ὁ δὲ κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ
Pro 17:12 Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly. Pro 17:12 Let a man meet a bear robbed of her cubs, Rather than a fool in his folly. Pro 17:12 ἐμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι οἱ δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται κακά
Pro 17:13 Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. Pro 17:13 He who returns evil for good, Evil will not depart from his house. Pro 17:13 ὃς ἀποδίδωσιν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν οὐ κινηθήσεται κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
Pro 17:14 The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with. Pro 17:14 The beginning of strife is like letting out water, So abandon the quarrel before it breaks out. Pro 17:14 ἐξουσίαν δίδωσιν λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη
Pro 17:15 He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the LORD. Pro 17:15 He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, Both of them alike are an abomination to the Lord. Pro 17:15 ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον ἄδικον δὲ τὸν δίκαιον ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ θεῷ
Pro 17:16 Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it? Pro 17:16 Why is there a price in the hand of a fool to buy wisdom, When he has no sense? Pro 17:16 ἵνα τί ὑπῆρξεν χρήματα ἄφρονι κτήσασθαι γὰρ σοφίαν ἀκάρδιος οὐ δυνήσεται ~ ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ζητεῖ συντριβήν ὁ δὲ σκολιάζων τοῦ μαθεῖν ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Pro 17:17 A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Pro 17:17 A friend loves at all times, And a brother is born for adversity. Pro 17:17 εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν τούτου γὰρ χάριν γεννῶνται
Pro 17:18 A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend. Pro 17:18 A man lacking in sense pledges And becomes guarantor in the presence of his neighbor. Pro 17:18 ἀνὴρ ἄφρων ἐπικροτεῖ καὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ ὡς καὶ ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύῃ τὸν ἑαυτοῦ φίλον
Pro 17:19 He loveth transgression that loveth strife: and he that exalteth his gate seeketh destruction. Pro 17:19 He who loves transgression loves strife; He who raises his door seeks destruction. Pro 17:19 φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις
Pro 17:20 He that hath a froward heart findeth no good: and he that hath a perverse tongue falleth into mischief. Pro 17:20 He who has a crooked mind finds no good, And he who is perverted in his language falls into evil. Pro 17:20 ὁ δὲ σκληροκάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς ἀνὴρ εὐμετάβολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Pro 17:21 He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy. Pro 17:21 He who sires a fool does so to his sorrow, And the father of a fool has no joy. Pro 17:21 καρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ κεκτημένῳ αὐτήν οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ
Pro 17:22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones. Pro 17:22 A joyful heart is good medicine, But a broken spirit dries up the bones. Pro 17:22 καρδία εὐφραινομένη εὐεκτεῖν ποιεῖ ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ
Pro 17:23 A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Pro 17:23 A wicked man receives a bribe from the bosom To pervert the ways of justice. Pro 17:23 λαμβάνοντος δῶρα ἐν κόλπῳ ἀδίκως οὐ κατευοδοῦνται ὁδοί ἀσεβὴς δὲ ἐκκλίνει ὁδοὺς δικαιοσύνης
Pro 17:24 Wisdom is before him that hath understanding; but the eyes of a fool are in the ends of the earth. Pro 17:24 Wisdom is in the presence of the one who has understanding, But the eyes of a fool are on the ends of the earth. Pro 17:24 πρόσωπον συνετὸν ἀνδρὸς σοφοῦ οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἄφρονος ἐπ᾽ ἄκρα γῆς
Pro 17:25 A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him. Pro 17:25 A foolish son is a grief to his father And bitterness to her who bore him. Pro 17:25 ὀργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων καὶ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτοῦ
Pro 17:26 Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity. Pro 17:26 It is also not good to fine the righteous, Nor to strike the noble for their uprightness. Pro 17:26 ζημιοῦν ἄνδρα δίκαιον οὐ καλόν οὐδὲ ὅσιον ἐπιβουλεύειν δυνάσταις δικαίοις
Pro 17:27 He that hath knowledge spareth his words: and a man of understanding is of an excellent spirit. Pro 17:27 He who restrains his words has knowledge, And he who has a cool spirit is a man of understanding. Pro 17:27 ὃς φείδεται ῥῆμα προέσθαι σκληρόν ἐπιγνώμων μακρόθυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος
Pro 17:28 Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Pro 17:28 Even a fool, when he keeps silent, is considered wise; When he closes his lips, he is considered prudent. Pro 17:28 ἀνοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται ἐνεὸν δέ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος εἶναι

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM