Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Proverbs 22
Pro 22:1 A GOOD name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold. Pro 22:1 A good name is to be more desired than great wealth, Favor is better than silver and gold. Pro 22:1 αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολύς ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον χάρις ἀγαθή
Pro 22:2 The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all. Pro 22:2 The rich and the poor have a common bond, The Lord is the maker of them all. Pro 22:2 πλούσιος καὶ πτωχὸς συνήντησαν ἀλλήλοις ἀμφοτέρους δὲ ὁ κύριος ἐποίησεν
Pro 22:3 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and are punished. Pro 22:3 The prudent sees the evil and hides himself, But the naive go on, and are punished for it. Pro 22:3 πανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμωρούμενον κραταιῶς αὐτὸς παιδεύεται οἱ δὲ ἄφρονες παρελθόντες ἐζημιώθησαν
Pro 22:4 By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life. Pro 22:4 The reward of humility and the fear of the Lord Are riches, honor and life. Pro 22:4 γενεὰ σοφίας φόβος κυρίου καὶ πλοῦτος καὶ δόξα καὶ ζωή
Pro 22:5 Thorns and snares are in the way of the froward: he that doth keep his soul shall be far from them. Pro 22:5 Thorns and snares are in the way of the perverse; He who guards himself will be far from them. Pro 22:5 τρίβολοι καὶ παγίδες ἐν ὁδοῖς σκολιαῖς ὁ δὲ φυλάσσων τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν
Pro 22:6 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it. Pro 22:6 Train up a child in the way he should go, Even when he is old he will not depart from it. Pro 22:6 LXX differs
Pro 22:7 The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Pro 22:7 The rich rules over the poor, And the borrower becomes the lender's slave. Pro 22:7 πλούσιοι πτωχῶν ἄρξουσιν καὶ οἰκέται ἰδίοις δεσπόταις δανιοῦσιν
Pro 22:8 He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail. Pro 22:8 He who sows iniquity will reap vanity, And the rod of his fury will perish. Pro 22:8 ὁ σπείρων φαῦλα θερίσει κακά πληγὴν δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει ~ ἄνδρα ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ ὁ θεός ματαιότητα δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει
Pro 22:9 He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor. Pro 22:9 He who is generous will be blessed, For he gives some of his food to the poor. Pro 22:9 ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται τῶν γὰρ ἑαυτοῦ ἄρτων ἔδωκεν τῷ πτωχῷ ~ νίκην καὶ τιμὴν περιποιεῖται ὁ δῶρα δούς τὴν μέντοι ψυχὴν ἀφαιρεῖται τῶν κεκτημένων
Pro 22:10 Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease. Pro 22:10 Drive out the scoffer, and contention will go out, Even strife and dishonor will cease. Pro 22:10 ἔκβαλε ἐκ συνεδρίου λοιμόν καὶ συνεξελεύσεται αὐτῷ νεῖκος ὅταν γὰρ καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ πάντας ἀτιμάζει
Pro 22:11 He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend. Pro 22:11 He who loves purity of heart And whose speech is gracious, the king is his friend. Pro 22:11 ἀγαπᾷ κύριος ὁσίας καρδίας δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι χείλεσιν ποιμαίνει βασιλεύς
Pro 22:12 The eyes of the LORD preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor. Pro 22:12 The eyes of the Lord preserve knowledge, But He overthrows the words of the treacherous man. Pro 22:12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ κυρίου διατηροῦσιν αἴσθησιν φαυλίζει δὲ λόγους παράνομος
Pro 22:13 The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets. Pro 22:13 The sluggard says, "There is a lion outside; I will be killed in the streets!" Pro 22:13 προφασίζεται καὶ λέγει ὀκνηρός λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί
Pro 22:14 The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein. Pro 22:14 The mouth of an adulteress is a deep pit; He who is cursed of the Lord will fall into it. Pro 22:14 βόθρος βαθὺς στόμα παρανόμου ὁ δὲ μισηθεὶς ὑπὸ κυρίου ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ~ εἰσὶν ὁδοὶ κακαὶ ἐνώπιον ἀνδρός καὶ οὐκ ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποστρέφειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σκολιᾶς καὶ κακῆς
Pro 22:15 Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him. Pro 22:15 Foolishness is bound up in the heart of a child; The rod of discipline will remove it far from him. Pro 22:15 ἄνοια ἐξῆπται καρδίας νέου ῥάβδος δὲ καὶ παιδεία μακρὰν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Pro 22:16 He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich, shall surely come to want. Pro 22:16 He who oppresses the poor to make more for himself Or who gives to the rich, will only come to poverty. Pro 22:16 ὁ συκοφαντῶν πένητα πολλὰ ποιεῖ τὰ ἑαυτοῦ δίδωσιν δὲ πλουσίῳ ἐπ᾽ ἐλάσσονι
Pro 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge. Pro 22:17 Incline your ear and hear the words of the wise, And apply your mind to my knowledge; Pro 22:17 λόγοις σοφῶν παράβαλλε σὸν οὖς καὶ ἄκουε ἐμὸν λόγον τὴν δὲ σὴν καρδίαν ἐπίστησον ἵνα γνῷς ὅτι καλοί εἰσιν
Pro 22:18 For it is a pleasant thing if thou keep them within thee; they shall withal be fitted in thy lips. Pro 22:18 For it will be pleasant if you keep them within you, That they may be ready on your lips. Pro 22:18 καὶ ἐὰν ἐμβάλῃς αὐτοὺς εἰς τὴν καρδίαν σου εὐφρανοῦσίν σε ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσιν
Pro 22:19 That thy trust may be in the LORD, I have made known to thee this day, even to thee. Pro 22:19 So that your trust may be in the Lord, I have taught you today, even you. Pro 22:19 ἵνα σου γένηται ἐπὶ κύριον ἡ ἐλπὶς καὶ γνωρίσῃ σοι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
Pro 22:20 Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge, Pro 22:20 Have I not written to you excellent things Of counsels and knowledge, Pro 22:20 καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς εἰς βουλὴν καὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου
Pro 22:21 That I might make thee know the certainty of the words of truth; that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee? Pro 22:21 To make you know the certainty of the words of truth That you may correctly answer him who sent you? Pro 22:21 διδάσκω οὖν σε ἀληθῆ λόγον καὶ γνῶσιν ἀγαθὴν ὑπακούειν τοῦ ἀποκρίνεσθαι λόγους ἀληθείας τοῖς προβαλλομένοις σοι
Pro 22 22 Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate Pro 22:22 Do not rob the poor because he is poor, Or crush the afflicted at the gate; Pro 22:22 μὴ ἀποβιάζου πένητα πτωχὸς γάρ ἐστιν καὶ μὴ ἀτιμάσῃς ἀσθενῆ ἐν πύλαις
Pro 22:23 For the LORD will plead their cause, and spoil the soul of those that spoiled them. Pro 22:23 For the Lord will plead their case And take the life of those who rob them. Pro 22:23 ὁ γὰρ κύριος κρινεῖ αὐτοῦ τὴν κρίσιν καὶ ῥύσῃ σὴν ἄσυλον ψυχήν
Pro 22:24 Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go: Pro 22:24 Do not associate with a man given to anger; Or go with a hot-tempered man, Pro 22:24 μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου
Pro 22:25 Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul. Pro 22:25 Or you will learn his ways And find a snare for yourself. Pro 22:25 μήποτε μάθῃς τῶν ὁδῶν αὐτοῦ καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ
Pro 22:26 Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts. Pro 22:26 Do not be among those who give pledges, Among those who become guarantors for debts. Pro 22:26 μὴ δίδου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος πρόσωπον
Pro 22:27 If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee? Pro 22:27 If you have nothing with which to pay, Why should he take your bed from under you? Pro 22:27 ἐὰν γὰρ μὴ ἔχῃς πόθεν ἀποτείσῃς λήμψονται τὸ στρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου
Pro 22:28 Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set. Pro 22:28 Do not move the ancient boundary Which your fathers have set. Pro 22:28 μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου
Pro 22:29 Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men. Pro 22:29 Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings; He will not stand before obscure men. Pro 22:29 ὁρατικὸν ἄνδρα καὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ βασιλεῦσι δεῖ παρεστάναι καὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι νωθροῖς

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM