Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Proverbs 25
Pro 25:1 These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out. Pro 25:1 These also are proverbs of Solomon which the men of Hezekiah, king of Judah, transcribed. Pro 25:1 αὗται αἱ παιδεῖαι σαλωμῶντος αἱ ἀδιάκριτοι ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας
Pro 25:2 It is the glory of God to conceal a thing: but the honour of kings is to search out a matter. Pro 25:2 It is the glory of God to conceal a matter, But the glory of kings is to search out a matter. Pro 25:2 δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα
Pro 25:3 The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable. Pro 25:3 As the heavens for height and the earth for depth, So the heart of kings is unsearchable. Pro 25:3 οὐρανὸς ὑψηλός γῆ δὲ βαθεῖα καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος
Pro 25:4 Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer. Pro 25:4 Take away the dross from the silver, And there comes out a vessel for the smith; Pro 25:4 τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπαν
Pro 25:5 Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. Pro 25:5 Take away the wicked before the king, And his throne will be established in righteousness. Pro 25:5 κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ προσώπου βασιλέως καὶ κατορθώσει ἐν δικαιοσύνῃ ὁ θρόνος αὐτοῦ
Pro 25:6 Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men: Pro 25:6 Do not claim honor in the presence of the king, And do not stand in the place of great men; Pro 25:6 μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως μηδὲ ἐν τόποις δυναστῶν ὑφίστασο
Pro 25:7 For better it is that it be said unto thee, Come up hither; than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen. Pro 25:7 For it is better that it be said to you," Come up here," Than for you to be placed lower in the presence of the prince, Whom your eyes have seen. Pro 25:7 κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι ἀνάβαινε πρός με ἢ ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάστου ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου λέγε
Pro 25:8 Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbour hath put thee to shame. Pro 25:8 Do not go out hastily to argue your case; Otherwise, what will you do in the end, When your neighbor humiliates you? Pro 25:8 μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως ἵνα μὴ μεταμεληθῇς ἐπ᾽ ἐσχάτων ἡνίκα ἄν σε ὀνειδίσῃ ὁ σὸς φίλος
Pro 25:9 Debate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another: Pro 25:9 Argue your case with your neighbor, And do not reveal the secret of another, Pro 25:9 ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω μὴ καταφρόνει
Pro 25:10 Lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away. Pro 25:10 Or he who hears it will reproach you, And the evil report about you will not pass away. Pro 25:10 μή σε ὀνειδίσῃ μὲν ὁ φίλος ἡ δὲ μάχη σου καὶ ἡ ἔχθρα οὐκ ἀπέσται ἀλλ᾽ ἔσται σοι ἴση θανάτῳ ~ χάρις καὶ φιλία ἐλευθεροῖ ἃς τήρησον σεαυτῷ ἵνα μὴ ἐπονείδιστος γένῃ ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυναλλάκτως
Pro 25:11 A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Pro 25:11 Like apples of gold in settings of silver Is a word spoken in right circumstances. Pro 25:11 μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου οὕτως εἰπεῖν λόγον
Pro 25:12 As an earring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear. Pro 25:12 Like an earring of gold and an ornament of fine gold Is a wise reprover to a listening ear. Pro 25:12 εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται λόγος σοφὸς εἰς εὐήκοον οὖς
Pro 25:13 As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him: for he refresheth the soul of his masters. Pro 25:13 Like the cold of snow in the time of harvest Is a faithful messenger to those who send him, For he refreshes the soul of his masters. Pro 25:13 ὥσπερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμήτῳ κατὰ καῦμα ὠφελεῖ οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτόν ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ
Pro 25:14 Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Pro 25:14 Like clouds and wind without rain Is a man who boasts of his gifts falsely. Pro 25:14 ὥσπερ ἄνεμοι καὶ νέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατοι οὕτως οἱ καυχώμενοι ἐπὶ δόσει ψευδεῖ
Pro 25:15 By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. Pro 25:15 By forbearance a ruler may be persuaded, And a soft tongue breaks the bone. Pro 25:15 ἐν μακροθυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσιν γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶ
Pro 25:16 Hast thou found honey? eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it. Pro 25:16 Have you found honey? Eat only what you need, That you not have it in excess and vomit it. Pro 25:16 μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἱκανόν μήποτε πλησθεὶς ἐξεμέσῃς
Pro 25:17 Withdraw thy foot from thy neighbour's house; lest he be weary of thee, and so hate thee. Pro 25:17 Let your foot rarely be in your neighbor's house, Or he will become weary of you and hate you. Pro 25:17 σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον μήποτε πλησθείς σου μισήσῃ σε
Pro 25:18 A man that beareth false witness against his neighbour is a maul, and a sword, and a sharp arrow. Pro 25:18 Like a club and a sword and a sharp arrow Is a man who bears false witness against his neighbor. Pro 25:18 ῥόπαλον καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα ἀκιδωτόν οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῦ μαρτυρίαν ψευδῆ
Pro 25:19 Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint. Pro 25:19 Like a bad tooth and an unsteady foot Is confidence in a faithless man in time of trouble. Pro 25:19 ὀδοὺς κακοῦ καὶ ποὺς παρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ κακῇ
Pro 25:20 As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon nitre, so is he that singeth songs to an heavy heart. Pro 25:20 Like one who takes off a garment on a cold day, or like vinegar on soda, Is he who sings songs to a troubled heart. Pro 25:20 ὥσπερ ὄξος ἕλκει ἀσύμφορον οὕτως προσπεσὸν πάθος ἐν σώματι καρδίαν λυπεῖ ~ ὥσπερ σὴς ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίαν
Pro 25:21 If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink: Pro 25:21 If your enemy is hungry, give him food to eat; And if he is thirsty, give him water to drink; Pro 25:21 ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου τρέφε αὐτόν ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν
Pro 25:22 For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward thee. Pro 25:22 For you will heap burning coals on his head, And the Lord will reward you. Pro 25:22 τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά
Pro 25:23 The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue. Pro 25:23 The north wind brings forth rain, And a backbiting tongue, an angry countenance. Pro 25:23 ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει
Pro 25:24 It is better to dwell in the corner of the housetop, than with a brawling woman and in a wide house. Pro 25:24 It is better to live in a corner of the roof Than in a house shared with a contentious woman. Pro 25:24 κρεῖττον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος ἢ μετὰ γυναικὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇ
Pro 25:25 As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country. Pro 25:25 Like cold water to a weary soul, So is good news from a distant land. Pro 25:25 ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθεν
Pro 25:26 A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain, and a corrupt spring. Pro 25:26 Like a trampled spring and a polluted well Is a righteous man who gives way before the wicked. Pro 25:26 ὥσπερ εἴ τις πηγὴν φράσσοι καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο οὕτως ἄκοσμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦς
Pro 25:27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory. Pro 25:27 It is not good to eat much honey, Nor is it glory to search out one's own glory. Pro 25:27 ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλόν τιμᾶν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξους
Pro 25:28 He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls. Pro 25:28 Like a city that is broken into and without walls Is a man who has no control over his spirit. Pro 25:28 ὥσπερ πόλις τὰ τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM