Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Proverbs 27
Pro 27:1 Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth. Pro 27:1 Do not boast about tomorrow, For you do not know what a day may bring forth. Pro 27:1 μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
Pro 27:2 Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips. Pro 27:2 Let another praise you, and not your own mouth; A stranger, and not your own lips. Pro 27:2 ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ σὰ χείλη
Pro 27:3 A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool's wrath is heavier than them both. Pro 27:3 A stone is heavy and the sand weighty, But the provocation of a fool is heavier than both of them. Pro 27:3 βαρὺ λίθος καὶ δυσβάστακτον ἄμμος ὀργὴ δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων
Pro 27:4 Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy? Pro 27:4 Wrath is fierce and anger is a flood, But who can stand before jealousy? Pro 27:4 ἀνελεήμων θυμὸς καὶ ὀξεῖα ὀργή ἀλλ᾽ οὐδένα ὑφίσταται ζῆλος
Pro 27:5 Open rebuke is better than secret love. Pro 27:5 Better is open rebuke Than love that is concealed. Pro 27:5 κρείσσους ἔλεγχοι ἀποκεκαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας
Pro 27:6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful. Pro 27:6 Faithful are the wounds of a friend, But deceitful are the kisses of an enemy. Pro 27:6 ἀξιοπιστότερά ἐστιν τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ
Pro 27:7 The full soul loatheth an honeycomb; but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Pro 27:7 A sated man loathes honey, But to a famished man any bitter thing is sweet. Pro 27:7 ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεται
Pro 27:8 As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. Pro 27:8 Like a bird that wanders from her nest, So is a man who wanders from his home. Pro 27:8 ὥσπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων
Pro 27:9 Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Pro 27:9 Oil and perfume make the heart glad, So a man's counsel is sweet to his friend. Pro 27:9 μύροις καὶ οἴνοις καὶ θυμιάμασιν τέρπεται καρδία καταρρήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή
Pro 27:10 Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off. Pro 27:10 Do not forsake your own friend or your father's friend, And do not go to your brother's house in the day of your calamity; Better is a neighbor who is near than a brother far away. Pro 27:10 φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγκαταλίπῃς εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰσέλθῃς ἀτυχῶν κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν
Pro 27:11 My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. Pro 27:11 Be wise, my son, and make my heart glad, That I may reply to him who reproaches me. Pro 27:11 σοφὸς γίνου υἱέ ἵνα εὐφραίνηταί μου ἡ καρδία καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους
Pro 27:12 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished. Pro 27:12 A prudent man sees evil and hides himself, The naive proceed and pay the penalty. Pro 27:12 πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη ἄφρονες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τείσουσιν
Pro 27:13 Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Pro 27:13 Take his garment when he becomes surety for a stranger; And for an adulterous woman hold him in pledge. Pro 27:13 ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ παρῆλθεν γάρ ὑβριστὴς ὅστις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται
Pro 27:14 He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. Pro 27:14 He who blesses his friend with a loud voice early in the morning, It will be reckoned a curse to him. Pro 27:14 ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τὸ πρωὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει
Pro 27:15 A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike. Pro 27:15 A constant dripping on a day of steady rain And a contentious woman are alike; Pro 27:15 σταγόνες ἐκβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου
Pro 27:16 Whosoever hideth her hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself. Pro 27:16 He who would restrain her restrains the wind, And grasps oil with his right hand. Pro 27:16 βορέας σκληρὸς ἄνεμος ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται
Pro 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend. Pro 27:17 Iron sharpens iron, So one man sharpens another. Pro 27:17 σίδηρος σίδηρον ὀξύνει ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρόσωπον ἑταίρου
Pro 27:18 Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured. Pro 27:18 He who tends the fig tree will eat its fruit, And he who cares for his master will be honored. Pro 27:18 ὃς φυτεύει συκῆν φάγεται τοὺς καρποὺς αὐτῆς ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ κύριον τιμηθήσεται
Pro 27:19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man. Pro 27:19 As in water face reflects face, So the heart of man reflects man. Pro 27:19 ὥσπερ οὐχ ὅμοια πρόσωπα προσώποις οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Pro 27:20 Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied. Pro 27:20 Sheol and Abaddon are never satisfied, Nor are the eyes of man ever satisfied. Pro 27:20 ᾅδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται ὡσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι ~ βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμόν καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσσῃ
Pro 27:21 As the fining pot for silver, and the furnace for gold; so is a man to his praise. Pro 27:21 The crucible is for silver and the furnace for gold, And each is tested by the praise accorded him. Pro 27:21 δοκίμιον ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ πύρωσις ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμιαζόντων αὐτόν ~ καρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ κακά καρδία δὲ εὐθὴς ἐκζητεῖ γνῶσιν
Pro 27:22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. Pro 27:22 Though you pound a fool in a mortar with a pestle along with crushed grain, Yet his foolishness will not depart from him. Pro 27:22 ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων οὐ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ
Pro 27:23 Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Pro 27:23 Know well the condition of your flocks, And pay attention to your herds; Pro 27:23 γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις
Pro 27:24 For riches are not for ever: and doth the crown endure to every generation? Pro 27:24 For riches are not forever, Nor does a crown endure to all generations. Pro 27:24 ὅτι οὐ τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράτος καὶ ἰσχύς οὐδὲ παραδίδωσιν ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν
Pro 27:25 The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered. Pro 27:25 When the grass disappears, the new growth is seen, And the herbs of the mountains are gathered in, Pro 27:25 ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν καὶ κερεῖς πόαν καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινόν
Pro 27:26 The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. Pro 27:26 The lambs will be for your clothing, And the goats will bring the price of a field, Pro 27:26 ἵνα ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν τίμα πεδίον ἵνα ὦσίν σοι ἄρνες
Pro 27:27 And thou shalt have goats' milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens. Pro 27:27 And there will be goats' milk enough for your food, For the food of your household, And sustenance for your maidens. Pro 27:27 υἱέ παρ᾽ ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν ζωήν σου καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM