Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Hosea 13
Hos 13:1 When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel; but when he offended in Baal, he died. Hos 13:1 When Ephraim spoke, there was trembling. He exalted himself in Israel, But through Baal he did wrong and died. Hos 13:1 κατὰ τὸν λόγον Εφραιμ δικαιώματα αὐτὸς ἔλαβεν ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἔθετο αὐτὰ τῇ Βααλ καὶ ἀπέθανεν
Hos 13:2 And now they sin more and more, and have made them molten images of their silver, and idols according to their own understanding, all of it the work of the craftsmen: they say of them, Let the men that sacrifice kiss the calves. Hos 13:2 And now they sin more and more, And make for themselves molten images, Idols skillfully made from their silver, All of them the work of craftsmen. They say of them, "Let the men who sacrifice kiss the calves!" Hos 13:2 καὶ προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν ἔτι καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν κατ᾽ εἰκόνα εἰδώλων ἔργα τεκτόνων συντετελεσμένα αὐτοῖς αὐτοὶ λέγουσιν θύσατε ἀνθρώπους μόσχοι γὰρ ἐκλελοίπασιν
Hos 13:3 Therefore they shall be as the morning cloud and as the early dew that passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney. Hos 13:3 Therefore they will be like the morning cloud And like dew which soon disappears, Like chaff which is blown away from the threshing floor And like smoke from a chimney. Hos 13:3 διὰ τοῦτο ἔσονται ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη ὥσπερ χνοῦς ἀποφυσώμενος ἀφ᾽ ἅλωνος καὶ ὡς ἀτμὶς ἀπὸ ἀκρίδων
Hos 13:4 Yet I am the LORD thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no god but me: for there is no saviour beside me. Hos 13:4 Yet I have been the Lord your God Since the land of Egypt; And you were not to know any god except Me, For there is no savior besides Me. Hos 13:4 ἐγὼ δὲ κύριος ὁ θεός σου στερεῶν οὐρανὸν καὶ κτίζων γῆν οὗ αἱ χεῖρες ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐγὼ ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ θεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώσῃ καὶ σῴζων οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ
Hos 13:5 I did know thee in the wilderness, in the land of great drought. Hos 13:5 I cared for you in the wilderness, In the land of drought. Hos 13:5 ἐγὼ ἐποίμαινόν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀοικήτῳ
Hos 13:6 According to their pasture, so were they filled; they were filled, and their heart was exalted; therefore have they forgotten me. Hos 13:6 As they had their pasture, they became satisfied, And being satisfied, their heart became proud; Therefore they forgot Me. Hos 13:6 κατὰ τὰς νομὰς αὐτῶν καὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς πλησμονήν καὶ ὑψώθησαν αἱ καρδίαι αὐτῶν ἕνεκα τούτου ἐπελάθοντό μου
Hos 13 7 Therefore I will be unto them as a lion: as a leopard by the way will I observe them Hos 13:7 So I will be like a lion to them; Like a leopard I will lie in wait by the wayside. Hos 13:7 καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ καὶ ὡς πάρδαλις κατὰ τὴν ὁδὸν Ἀσσυρίων
Hos 13:8 I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion: the wild beast shall tear them. Hos 13:8 I will encounter them like a bear robbed of her cubs, And I will tear open their chests; There I will also devour them like a lioness, As a wild beast would tear them. Hos 13:8 ἀπαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρκος ἀπορουμένη καὶ διαρρήξω συγκλεισμὸν καρδίας αὐτῶν καὶ καταφάγονται αὐτοὺς ἐκεῖ σκύμνοι δρυμοῦ θηρία ἀγροῦ διασπάσει αὐτούς
Hos 13:9 O Israel, thou hast destroyed thyself; but in me is thine help. Hos 13:9 It is your destruction, O Israel, That you are against Me, against your help. Hos 13:9 τῇ διαφθορᾷ σου Ισραηλ τίς βοηθήσει
Hos 13:10 I will be thy king: where is any other that may save thee in all thy cities? and thy judges of whom thou saidst, Give me a king and princes? Hos 13:10 Where now is your king That he may save you in all your cities, And your judges of whom you requested, "Give me a king and princes"? Hos 13:10 ποῦ ὁ βασιλεύς σου οὗτος καὶ διασωσάτω σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου κρινάτω σε ὃν εἶπας δός μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα
Hos 13:11 I gave thee a king in mine anger, and took him away in my wrath. Hos 13:11 I gave you a king in My anger And took him away in My wrath. Hos 13:11 καὶ ἔδωκά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἔσχον ἐν τῷ θυμῷ μου
Hos 13:12 The iniquity of Ephraim is bound up; his sin is hid. Hos 13:12 The iniquity of Ephraim is bound up; His sin is stored up. Hos 13:12 συστροφὴν ἀδικίας Εφραιμ ἐγκεκρυμμένη ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ
Hos 13:13 The sorrows of a travailing woman shall come upon him: he is an unwise son; for he should not stay long in the place of the breaking forth of children. Hos 13:13 The pains of childbirth come upon him; He is not a wise son, For it is not the time that he should delay at the opening of the womb. Hos 13:13 ὠδῖνες ὡς τικτούσης ἥξουσιν αὐτῷ οὗτος ὁ υἱός σου οὐ φρόνιμος διότι οὐ μὴ ὑποστῇ ἐν συντριβῇ τέκνων
Hos 13 14 I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction repentance shall be hid from mine eyes. Hos 13:14 Shall I ransom them from the power of Sheol? Shall I redeem them from death? O Death, where are your thorns? O Sheol, where is your sting? Compassion will be hidden from My sight. Hos 13:14 ἐκ χειρὸς ᾅδου ῥύσομαι αὐτοὺς καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούς ποῦ ἡ δίκη σου θάνατε ποῦ τὸ κέντρον σου ᾅδη παράκλησις κέκρυπται ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου
Hos 13:15 Though he be fruitful among his brethren, an east wind shall come, the wind of the LORD shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up: he shall spoil the treasure of all pleasant vessels. Hos 13:15 Though he flourishes among the reeds, An east wind will come, The wind of the Lord coming up from the wilderness; And his fountain will become dry And his spring will be dried up; It will plunder his treasury of every precious article. Hos 13:15 διότι οὗτος ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν διαστελεῖ ἐπάξει ἄνεμον καύσωνα κύριος ἐκ τῆς ἐρήμου ἐπ᾽ αὐτόν καὶ ἀναξηρανεῖ τὰς φλέβας αὐτοῦ ἐξερημώσει τὰς πηγὰς αὐτοῦ αὐτὸς καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ
Hos 13 16 Samaria shall become desolate; for she hath rebelled against her God: they shall fall by the sword their infants shall be dashed in pieces, and their women with child shall be ripped up. Hos 13:16 Samaria will be held guilty, For she has rebelled against her God. They will fall by the sword, Their little ones will be dashed in pieces, And their pregnant women will be ripped open. Hos 14:1 ἀφανισθήσεται Σαμάρεια ὅτι ἀντέστη πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται αὐτοί καὶ τὰ ὑποτίτθια αὐτῶν ἐδαφισθήσονται καὶ αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι αὐτῶν διαρραγήσονται

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM