Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Zephaniah 3
Zep 3:1 Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city! Zep 3:1 Woe to her who is rebellious and defiled, The tyrannical city! Zep 3:1 ὦ ἡ ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωμένη ἡ πόλις ἡ περιστερά
Zep 3:2 She obeyed not the voice; she received not correction; she trusted not in the LORD; she drew not near to her God. Zep 3:2 She heeded no voice, She accepted no instruction. She did not trust in the Lord, She did not draw near to her God. Zep 3:2 οὐκ εἰσήκουσεν φωνῆς οὐκ ἐδέξατο παιδείαν ἐπὶ τῷ κυρίῳ οὐκ ἐπεποίθει καὶ πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς οὐκ ἤγγισεν
Zep 3:3 Her princes within her are roaring lions; her judges are evening wolves; they gnaw not the bones till the morrow. Zep 3:3 Her princes within her are roaring lions, Her judges are wolves at evening; They leave nothing for the morning. Zep 3:3 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι οἱ κριταὶ αὐτῆς ὡς λύκοι τῆς Ἀραβίας οὐχ ὑπελίποντο εἰς τὸ πρωί
Zep 3:4 Her prophets are light and treacherous persons: her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law. Zep 3:4 Her prophets are reckless, treacherous men; Her priests have profaned the sanctuary. They have done violence to the law. Zep 3:4 οἱ προφῆται αὐτῆς πνευματοφόροι ἄνδρες καταφρονηταί οἱ ἱερεῖς αὐτῆς βεβηλοῦσιν τὰ ἅγια καὶ ἀσεβοῦσιν νόμον
Zep 3:5 The just LORD is in the midst thereof; he will not do iniquity: every morning doth he bring his judgment to light, he faileth not; but the unjust knoweth no shame. Zep 3:5 The Lord is righteous within her; He will do no injustice. Every morning He brings His justice to light; He does not fail. But the unjust knows no shame. Zep 3:5 ὁ δὲ κύριος δίκαιος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ ποιήσῃ ἄδικον πρωὶ πρωὶ δώσει κρίμα αὐτοῦ εἰς φῶς καὶ οὐκ ἀπεκρύβη καὶ οὐκ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει καὶ οὐκ εἰς νεῖκος ἀδικίαν
Zep 3 6 I have cut off the nations: their towers are desolate; I made their streets waste, that none passeth by their cities are destroyed, so that there is no man, that there is none inhabitant. Zep 3:6 "I have cut off nations; Their corner towers are in ruins. I have made their streets desolate, With no one passing by; Their cities are laid waste, Without a man, without an inhabitant. Zep 3:6 ἐν διαφθορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνους ἠφανίσθησαν γωνίαι αὐτῶν ἐξερημώσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὸ παράπαν τοῦ μὴ διοδεύειν ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν μηδὲ κατοικεῖν
Zep 3:7 I said, Surely thou wilt fear me, thou wilt receive instruction; so their dwelling should not be cut off, howsoever I punished them: but they rose early, and corrupted all their doings. Zep 3:7 "I said, 'Surely you will revere Me, Accept instruction.'So her dwelling will not be cut off According to all that I have appointed concerning her. But they were eager to corrupt all their deeds. Zep 3:7 εἶπα πλὴν φοβεῖσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν καὶ οὐ μὴ ἐξολεθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ᾽ αὐτήν ἑτοιμάζου ὄρθρισον διέφθαρται πᾶσα ἡ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν
Zep 3 8 Therefore wait ye upon me, saith the LORD, until the day that I rise up to the prey: for my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. Zep 3:8 "Therefore wait for Me," declares the Lord, "For the day when I rise up as a witness. Indeed, My decision is to gather nations, To assemble kingdoms, To pour out on them My indignation, All My burning anger; For all the earth will be devoured By the fire of My zeal. Zep 3:8 διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με λέγει κύριος εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖς τοῦ ἐκχέαι ἐπ᾽ αὐτοὺς πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου διότι ἐν πυρὶ ζήλους μου καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ
Zep 3:9 For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve him with one consent. Zep 3:9 "For then I will give to the peoples purified lips, That all of them may call on the name of the Lord, To serve Him shoulder to shoulder. Zep 3:9 ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς τοῦ ἐπικαλεῖσθαι πάντας τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα
Zep 3:10 From beyond the rivers of Ethiopia my suppliants, even the daughter of my dispersed, shall bring mine offering. Zep 3:10 "From beyond the rivers of Ethiopia My worshipers, My dispersed ones, Will bring My offerings. Zep 3:10 ἐκ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίας οἴσουσιν θυσίας μοι
Zep 3:11 In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against me: for then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain. Zep 3:11 "In that day you will feel no shame Because of all your deeds By which you have rebelled against Me; For then I will remove from your midst Your proud, exulting ones, And you will never again be haughty On My holy mountain. Zep 3:11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐ μὴ καταισχυνθῇς ἐκ πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων σου ὧν ἠσέβησας εἰς ἐμέ ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὰ φαυλίσματα τῆς ὕβρεώς σου καὶ οὐκέτι μὴ προσθῇς τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου
Zep 3:12 I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the LORD. Zep 3:12 "But I will leave among you A humble and lowly people, And they will take refuge in the name of the Lord. Zep 3:12 καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραῢν καὶ ταπεινόν καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κυρίου
Zep 3:13 The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies; neither shall a deceitful tongue be found in their mouth: for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. Zep 3:13 "The remnant of Israel will do no wrong And tell no lies, Nor will a deceitful tongue Be found in their mouths; For they will feed and lie down With no one to make them tremble." Zep 3:13 οἱ κατάλοιποι τοῦ Ισραηλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν μάταια καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς
Zep 3:14 Sing, O daughter of Zion; shout, O Israel; be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem. Zep 3:14 Shout for joy, O daughter of Zion! Shout in triumph, O Israel! Rejoice and exult with all your heart, O daughter of Jerusalem! Zep 3:14 χαῖρε σφόδρα θύγατερ Σιων κήρυσσε θύγατερ Ιερουσαλημ εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου θύγατερ Ιερουσαλημ
Zep 3 15 The LORD hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy: the king of Israel, even the LORD, is in the midst of thee thou shalt not see evil any more. Zep 3:15 The Lord has taken away His judgments against you, He has cleared away your enemies. The King of Israel, the Lord, is in your midst; You will fear disaster no more. Zep 3:15 περιεῖλεν κύριος τὰ ἀδικήματά σου λελύτρωταί σε ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου βασιλεὺς Ισραηλ κύριος ἐν μέσῳ σου οὐκ ὄψῃ κακὰ οὐκέτι
Zep 3:16 In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not: and to Zion, Let not thine hands be slack. Zep 3:16 In that day it will be said to Jerusalem: "Do not be afraid, O Zion; Do not let your hands fall limp. Zep 3:16 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐρεῖ κύριος τῇ Ιερουσαλημ θάρσει Σιων μὴ παρείσθωσαν αἱ χεῖρές σου
Zep 3:17 The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing. Zep 3:17 "The Lord your God is in your midst, A victorious warrior. He will exult over you with joy, He will be quiet in His love, He will rejoice over you with shouts of joy. Zep 3:17 κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί δυνατὸς σώσει σε ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς
Zep 3:18 I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of thee, to whom the reproach of it was a burden. Zep 3:18 "I will gather those who grieve about the appointed feasts" They came from you, O Zion; The reproach of exile is a burden on them. Zep 3:18 καὶ συνάξω τοὺς συντετριμμένους οὐαί τίς ἔλαβεν ἐπ᾽ αὐτὴν ὀνειδισμόν
Zep 3:19 Behold, at that time I will undo all that afflict thee: and I will save her that halteth, and gather her that was driven out; and I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. Zep 3:19 "Behold, I am going to deal at that time With all your oppressors, I will save the lame And gather the outcast, And I will turn their shame into praise and renown In all the earth. Zep 3:19 ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἐν σοὶ ἕνεκεν σοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγει κύριος καὶ σώσω τὴν ἐκπεπιεσμένην καὶ τὴν ἀπωσμένην εἰσδέξομαι καὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς καύχημα καὶ ὀνομαστοὺς ἐν πάσῃ τῇ γῇ
Zep 3:20 At that time will I bring you again, even in the time that I gather you: for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, saith the LORD. Zep 3:20 "At that time I will bring you in, Even at the time when I gather you together; Indeed, I will give you renown and praise Among all the peoples of the earth, When I restore your fortunes before your eyes," Says the Lord. Zep 3:20 καὶ καταισχυνθήσονται ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅταν καλῶς ὑμῖν ποιήσω καὶ ἐν τῷ καιρῷ ὅταν εἰσδέξωμαι ὑμᾶς διότι δώσω ὑμᾶς ὀνομαστοὺς καὶ εἰς καύχημα ἐν πᾶσιν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν λέγει κύριος

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM