Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Matthew 8
Mat 8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. (kjv) Mat 8:1 When Jesus came down from the mountain, large crowds followed Him. Mat 8:1 καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῶ ὄχλοι πολλοί.
Mat 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. (kjv) Mat 8:2 And a leper came to Him and bowed down before Him, and said, "Lord, if You are willing, You can make me clean." Mat 8:2 καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῶ λέγων, κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.
Mat 8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. (kjv) Mat 8:3 Jesus stretched out His hand and touched him, saying, "I am willing; be cleansed." And immediately his leprosy was cleansed. Mat 8:3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.
Mat 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv) Mat 8:4 And Jesus said to him, "See that you tell no one; but go, show yourself to the priest and present the offering that Moses commanded, as a testimony to them." Mat 8:4 καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῶ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν μωϊσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
Mat 8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, (kjv) Mat 8:5 And when Jesus entered Capernaum, a centurion came to Him, imploring Him, Mat 8:5 εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῶ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
Mat 8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. (kjv) Mat 8:6 and saying, "Lord, my servant is lying paralyzed at home, fearfully tormented." Mat 8:6 καὶ λέγων, κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.
Mat 8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him. (kjv) Mat 8:7 Jesus said to him, "I will come and heal him." Mat 8:7 καὶ λέγει αὐτῶ, ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
Mat 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed. (kjv) Mat 8:8 But the centurion said, "Lord, I am not worthy for You to come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Mat 8:8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.
Mat 8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it. (kjv) Mat 8:9 For I also am a man under authority, with soldiers under me; and I say to this one, 'Go!' and he goes, and to another, 'Come!' and he comes, and to my slave, 'Do this!' and he does it." Mat 8:9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῶ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
Mat 8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. (kjv) Mat 8:10 Now when Jesus heard this, He marveled and said to those who were following," Truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel. Mat 8:10 ἀκούσας δὲ ὁ ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῶ ἰσραὴλ εὖρον.
Mat 8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. (kjv) Mat 8:11 I say to you that many will come from east and west, and recline at the table with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven; Mat 8:11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
Mat 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv) Mat 8:12 but the sons of the kingdom will be cast out into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth." Mat 8:12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Mat 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. (kjv) Mat 8:13 And Jesus said to the centurion," Go; it shall be done for you as you have believed." And the servant was healed that very moment. Mat 8:13 καὶ εἶπεν ὁ ἰησοῦς τῶ ἑκατοντάρχῃ, ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
Mat 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever. (kjv) Mat 8:14 When Jesus came into Peter's home, He saw his mother-in-law lying sick in bed with a fever. Mat 8:14 καὶ ἐλθὼν ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·
Mat 8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them. (kjv) Mat 8:15 He touched her hand, and the fever left her; and she got up and waited on Him. Mat 8:15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῶ.
Mat 8 16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick (kjv) Mat 8:16 When evening came, they brought to Him many who were demon-possessed; and He cast out the spirits with a word, and healed all who were ill. Mat 8:16 ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῶ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·
Mat 8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses. (kjv) Mat 8:17 This was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. "He Himself took our infirmities and carried away our diseases." Mat 8:17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.
Mat 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. (kjv) Mat 8:18 Now when Jesus saw a crowd around Him, He gave orders to depart to the other side of the sea. Mat 8:18 ἰδὼν δὲ ὁ ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
Mat 8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. (kjv) Mat 8:19 Then a scribe came and said to Him, "Teacher, I will follow You wherever You go." Mat 8:19 καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῶ, διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
Mat 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. (kjv) Mat 8:20 Jesus said to him, "The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head." Mat 8:20 καὶ λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
Mat 8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. (kjv) Mat 8:21 Another of the disciples said to Him, "Lord, permit me first to go and bury my father." Mat 8:21 ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῶ, κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
Mat 8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead. (kjv) Mat 8:22 But Jesus said to him, "Follow Me, and allow the dead to bury their own dead." Mat 8:22 ὁ δὲ ἰησοῦς λέγει αὐτῶ, ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
Mat 8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him. (kjv) Mat 8:23 When He got into the boat, His disciples followed Him. Mat 8:23 καὶ ἐμβάντι αὐτῶ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
Mat 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep. (kjv) Mat 8:24 And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being covered with the waves; but Jesus Himself was asleep. Mat 8:24 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.
Mat 8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish. (kjv) Mat 8:25 And they came to Him and woke Him, saying, "Save us, Lord; we are perishing!" Mat 8:25 καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα.
Mat 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm. (kjv) Mat 8:26 He said to them, "Why are you afraid, you men of little faith?" Then He got up and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm. Mat 8:26 καὶ λέγει αὐτοῖς, τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.
Mat 8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! (kjv) Mat 8:27 The men were amazed, and said, "What kind of a man is this, that even the winds and the sea obey Him?" Mat 8:27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες, ποταπός ἐστιν οὖτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῶ ὑπακούουσιν;
Mat 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. (kjv) Mat 8:28 When He came to the other side into the country of the Gadarenes, two men who were demon-possessed met Him as they were coming out of the tombs. They were so extremely violent that no one could pass by that way. Mat 8:28 καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.
Mat 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? (kjv) Mat 8:29 And they cried out, saying, "What business do we have with each other, Son of God? Have You come here to torment us before the time?" Mat 8:29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
Mat 8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. (kjv) Mat 8:30 Now there was a herd of many swine feeding at a distance from them. Mat 8:30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.
Mat 8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. (kjv) Mat 8:31 The demons began to entreat Him, saying, "If You are going to cast us out, send us into the herd of swine." Mat 8:31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες, εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
Mat 8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. (kjv) Mat 8:32 And He said to them, "Go!" And they came out and went into the swine, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea and perished in the waters. Mat 8:32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
Mat 8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils. (kjv) Mat 8:33 The herdsmen ran away, and went to the city and reported everything, including what had happened to the demoniacs. Mat 8:33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.
Mat 8:34 And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.(kjv) Mat 8:34 And behold, the whole city came out to meet Jesus; and when they saw Him, they implored Him to leave their region. Mat 8:34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῶ ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM