Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Luke 17
Luk 17:1 Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come! Luk 17:1 He said to His disciples, "It is inevitable that stumbling blocks come, but woe to him through whom they come! Luk 17:1 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὖ ἔρχεται·
Luk 17:2 It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Luk 17:2 It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he would cause one of these little ones to stumble. Luk 17:2 λυσιτελεῖ αὐτῶ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.
Luk 17:3 Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him. Luk 17:3 Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him. Luk 17:3 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῶ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῶ·
Luk 17:4 And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him. Luk 17:4 And if he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying, 'I repent,' forgive him." Luk 17:4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῶ.
Luk 17:5 And the apostles said unto the Lord, Increase our faith. Luk 17:5 The apostles said to the Lord, "Increase our faith!" Luk 17:5 καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῶ κυρίῳ, πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
Luk 17:6 And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you. Luk 17:6 And the Lord said, "If you had faith like a mustard seed, you would say to this mulberry tree, 'Be uprooted and be planted in the sea'; and it would obey you. Luk 17:6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος, εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ], ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.
Luk 17:7 But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat? Luk 17:7 "Which of you, having a slave plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, 'Come immediately and sit down to eat'? Luk 17:7 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῶ, εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,
Luk 17:8 And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink? Luk 17:8 But will he not say to him, 'Prepare something for me to eat, and properly clothe yourself and serve me while I eat and drink; and afterward you may eat and drink'? Luk 17:8 ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῶ, ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;
Luk 17:9 Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not. Luk 17:9 He does not thank the slave because he did the things which were commanded, does he? Luk 17:9 μὴ ἔχει χάριν τῶ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα;
Luk 17:10 So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do. Luk 17:10 So you too, when you do all the things which are commanded you, say, 'We are unworthy slaves; we have done only that which we ought to have done.'" Luk 17:10 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.
Luk 17:11 And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Luk 17:11 While He was on the way to Jerusalem, He was passing between Samaria and Galilee. Luk 17:11 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ πορεύεσθαι εἰς ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον σαμαρείας καὶ γαλιλαίας.
Luk 17:12 And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off: Luk 17:12 As He entered a village, ten leprous men who stood at a distance met Him; Luk 17:12 καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν [αὐτῶ] δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν,
Luk 17:13 And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us. Luk 17:13 and they raised their voices, saying, "Jesus, Master, have mercy on us!" Luk 17:13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες, ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς.
Luk 17:14 And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed. Luk 17:14 When He saw them, He said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they were going, they were cleansed. Luk 17:14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν.
Luk 17:15 And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, Luk 17:15 Now one of them, when he saw that he had been healed, turned back, glorifying God with a loud voice, Luk 17:15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν,
Luk 17:16 And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan. Luk 17:16 and he fell on his face at His feet, giving thanks to Him. And he was a Samaritan. Luk 17:16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῶ· καὶ αὐτὸς ἦν σαμαρίτης.
Luk 17:17 And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine? Luk 17:17 Then Jesus answered and said, "Were there not ten cleansed? But the nine--where are they? Luk 17:17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν, οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;
Luk 17:18 There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. Luk 17:18 Was no one found who returned to give glory to God, except this foreigner?" Luk 17:18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῶ θεῶ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὖτος;
Luk 17:19 And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole. Luk 17:19 And He said to him, "Stand up and go; your faith has made you well." Luk 17:19 καὶ εἶπεν αὐτῶ, ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
Luk 17:20 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation: Luk 17:20 Now having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming, He answered them and said, "The kingdom of God is not coming with signs to be observed; Luk 17:20 ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως,
Luk 17:21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you. Luk 17:21 nor will they say, 'Look, here it is!' or, 'There it is!' For behold, the kingdom of God is in your midst." Luk 17:21 οὐδὲ ἐροῦσιν, ἰδοὺ ὧδε· ἤ, ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.
Luk 17:22 And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it. Luk 17:22 And He said to the disciples, "The days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. Luk 17:22 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε.
Luk 17:23 And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them. Luk 17:23 They will say to you, 'Look there! Look here!' Do not go away, and do not run after them. Luk 17:23 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐκεῖ· [ἤ,] ἰδοὺ ὧδε· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε.
Luk 17:24 For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day. Luk 17:24 For just like the lightning, when it flashes out of one part of the sky, shines to the other part of the sky, so will the Son of Man be in His day. Luk 17:24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ].
Luk 17:25 But first must he suffer many things, and be rejected of this generation. Luk 17:25 But first He must suffer many things and be rejected by this generation. Luk 17:25 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
Luk 17:26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man. Luk 17:26 And just as it happened in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man: Luk 17:26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
Luk 17:27 They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all. Luk 17:27 they were eating, they were drinking, they were marrying, they were being given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Luk 17:27 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας.
Luk 17:28 Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded; Luk 17:28 It was the same as happened in the days of Lot: they were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building; Luk 17:28 ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν·
Luk 17:29 But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Luk 17:29 but on the day that Lot went out from Sodom it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Luk 17:29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν λὼτ ἀπὸ σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας.
Luk 17:30 Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed. Luk 17:30 It will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. Luk 17:30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται.
Luk 17:31 In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back. Luk 17:31 On that day, the one who is on the housetop and whose goods are in the house must not go down to take them out; and likewise the one who is in the field must not turn back. Luk 17:31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῶ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω.
Luk 17:32 Remember Lot's wife. Luk 17:32 Remember Lot's wife. Luk 17:32 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς λώτ.
Luk 17:33 Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it. Luk 17:33 Whoever seeks to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. Luk 17:33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ ζῳογονήσει αὐτήν.
Luk 17:34 I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left. Luk 17:34 I tell you, on that night there will be two in one bed; one will be taken and the other will be left. Luk 17:34 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται·
Luk 17:35 Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left. Luk 17:35 There will be two women grinding at the same place; one will be taken and the other will be left. Luk 17:35 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται.
Luk 17:36 Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left. Luk 17:36 ["Two men will be in the field; one will be taken and the other will be left."] Luk 17:36
Luk 17:37 And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Luk 17:37 And answering they *said to Him, "Where, Lord?" And He said to them, "Where the body is, there also the vultures will be gathered." Luk 17:37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῶ, ποῦ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM