Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
Acts 7
Act 7:1 Then said the high priest, Are these things so? Act 7:1 The high priest said, "Are these things so?" Act 7:1 εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει;
Act 7:2 And he said, Men, brethren, and fathers, hearken; The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charran, Act 7:2 And he said, "Hear me, brethren and fathers! The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran, Act 7:2 ὁ δὲ ἔφη, ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῶ πατρὶ ἡμῶν ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν χαρράν,
Act 7:3 And said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee. Act 7:3 and said to him, 'LEAVE YOUR COUNTRY AND YOUR RELATIVES, AND COME INTO THE LAND THAT I WILL SHOW YOU.' Act 7:3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ [ἐκ] τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
Act 7:4 Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell. Act 7:4 "Then he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him move to this country in which you are now living. Act 7:4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς χαλδαίων κατῴκησεν ἐν χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε,
Act 7:5 And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child. Act 7:5 "But He gave him no inheritance in it, not even a foot of ground, and yet, even when he had no child, He promised that HE WOULD GIVE IT TO HIM AS A POSSESSION, AND TO HIS DESCENDANTS AFTER HIM. Act 7:5 καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῶ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῶ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῶ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῶ τέκνου.
Act 7:6 And God spake on this wise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and entreat them evil four hundred years. Act 7:6 "But God spoke to this effect, that his DESCENDANTS WOULD BE ALIENS IN A FOREIGN LAND, AND THAT THEY WOULD BE ENSLAVED AND MISTREATED FOR FOUR HUNDRED YEARS. Act 7:6 ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·
Act 7:7 And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place. Act 7:7 "'AND WHATEVER NATION TO WHICH THEY WILL BE IN BONDAGE I MYSELF WILL JUDGE,' said God, 'AND AFTER THAT THEY WILL COME OUT AND SERVE ME IN THIS PLACE.' Act 7:7 καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῶ τόπῳ τούτῳ.
Act 7:8 And he gave him the covenant of circumcision: and so Abraham begat Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat the twelve patriarchs. Act 7:8 "And He gave him the covenant of circumcision; and so Abraham became the father of Isaac, and circumcised him on the eighth day; and Isaac became the father of Jacob, and Jacob of the twelve patriarchs. Act 7:8 καὶ ἔδωκεν αὐτῶ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ ἰσαὰκ τὸν ἰακώβ, καὶ ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.
Act 7:9 And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt: but God was with him, Act 7:9 "The patriarchs became jealous of Joseph and sold him into Egypt. Yet God was with him, Act 7:9 καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὸν ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς αἴγυπτον· καὶ ἦν ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ,
Act 7:10 And delivered him out of all his afflictions, and gave him favour and wisdom in the sight of Pharaoh king of Egypt; and he made him governor over Egypt and all his house. Act 7:10 and rescued him from all his afflictions, and granted him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his household. Act 7:10 καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῶ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον φαραὼ βασιλέως αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ αἴγυπτον καὶ [ἐφ᾽] ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Act 7:11 Now there came a dearth over all the land of Egypt and Chanaan, and great affliction: and our fathers found no sustenance. Act 7:11 "Now a famine came over all Egypt and Canaan, and great affliction with it, and our fathers could find no food. Act 7:11 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν αἴγυπτον καὶ χανάαν καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν.
Act 7:12 "But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first. Act 7:12 "But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent our fathers there the first time. Act 7:12 ἀκούσας δὲ ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον·
Act 7:13 And at the second time Joseph was made known to his brethren; and Joseph's kindred was made known unto Pharaoh. Act 7:13 "On the second visit Joseph made himself known to his brothers, and Joseph's family was disclosed to Pharaoh. Act 7:13 καὶ ἐν τῶ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῶ φαραὼ τὸ γένος [τοῦ] ἰωσήφ.
Act 7:14 Then sent Joseph, and called his father Jacob to him, and all his kindred, threescore and fifteen souls. Act 7:14 "Then Joseph sent word and invited Jacob his father and all his relatives to come to him, seventy-five persons in all. Act 7:14 ἀποστείλας δὲ ἰωσὴφ μετεκαλέσατο ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε,
Act 7:15 So Jacob went down into Egypt, and died, he, and our fathers, Act 7:15 "And Jacob went down to Egypt and there he and our fathers died. Act 7:15 καὶ κατέβη ἰακὼβ εἰς αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν,
Act 7:16 And were carried over into Sychem, and laid in the sepulchre that Abraham bought for a sum of money of the sons of Emmor the father of Sychem. Act 7:16 "From there they were removed to Shechem and laid in the tomb which Abraham had purchased for a sum of money from the sons of Hamor in Shechem. Act 7:16 καὶ μετετέθησαν εἰς συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῶ μνήματι ᾧ ὠνήσατο ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν ἑμμὼρ ἐν συχέμ.
Act 7:17 But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt, Act 7:17 "But as the time of the promise was approaching which God had assured to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt, Act 7:17 καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῶ ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν αἰγύπτῳ,
Act 7:18 Till another king arose, which knew not Joseph. Act 7:18 "until THERE AROSE ANOTHER KING OVER EGYPT WHO KNEW NOTHING ABOUT JOSEPH. Act 7:18 ἄχρι οὖ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος [ἐπ᾽ αἴγυπτον] ὃς οὐκ ᾔδει τὸν ἰωσήφ.
Act 7:19 The same dealt subtilly with our kindred, and evil entreated our fathers, so that they cast out their young children, to the end they might not live. Act 7:19 "It was he who took shrewd advantage of our race and mistreated our fathers so that they would expose their infants and they would not survive. Act 7:19 οὖτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας [ἡμῶν] τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν εἰς τὸ μὴ ζῳογονεῖσθαι.
Act 7:20 In which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished up in his father's house three months: Act 7:20 "It was at this time that Moses was born; and he was lovely in the sight of God, and he was nurtured three months in his father's home. Act 7:20 ἐν ᾧ καιρῶ ἐγεννήθη μωϊσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῶ θεῶ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῶ οἴκῳ τοῦ πατρός·
Act 7:21 And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up, and nourished him for her own son. Act 7:21 "And after he had been set outside, Pharaoh's daughter took him away and nurtured him as her own son. Act 7:21 ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν.
Act 7:22 And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds. Act 7:22 "Moses was educated in all the learning of the Egyptians, and he was a man of power in words and deeds. Act 7:22 καὶ ἐπαιδεύθη μωϊσῆς [ἐν] πάσῃ σοφίᾳ αἰγυπτίων, ἦν δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ.
Act 7:23 And when he was full forty years old, it came into his heart to visit his brethren the children of Israel. Act 7:23 "But when he was approaching the age of forty, it entered his mind to visit his brethren, the sons of Israel. Act 7:23 ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῶ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ἰσραήλ.
Act 7:24 And seeing one of them suffer wrong, he defended him, and avenged him that was oppressed, and smote the Egyptian: Act 7:24 "And when he saw one of them being treated unjustly, he defended him and took vengeance for the oppressed by striking down the Egyptian. Act 7:24 καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῶ καταπονουμένῳ πατάξας τὸν αἰγύπτιον.
Act 7:25 For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them: but they understood not. Act 7:25 "And he supposed that his brethren understood that God was granting them deliverance through him, but they did not understand. Act 7:25 ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς [αὐτοῦ] ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν.
Act 7:26 And the next day he shewed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren; why do ye wrong one to another? Act 7:26 "On the following day he appeared to them as they were fighting together, and he tried to reconcile them in peace, saying, 'Men, you are brethren, why do you injure one another?' Act 7:26 τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην εἰπών, ἄνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους;
Act 7:27 But he that did his neighbour wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us? Act 7:27 "But the one who was injuring his neighbor pushed him away, saying, 'WHO MADE YOU A RULER AND JUDGE OVER US? Act 7:27 ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτὸν εἰπών, τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν;
Act 7:28 Wilt thou kill me, as thou diddest the Egyptian yesterday? Act 7:28 'YOU DO NOT MEAN TO KILL ME AS YOU KILLED THE EGYPTIAN YESTERDAY, DO YOU?' Act 7:28 μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν αἰγύπτιον;
Act 7:29 Then fled Moses at this saying, and was a stranger in the land of Madian, where he begat two sons. Act 7:29 "At this remark, MOSES FLED AND BECAME AN ALIEN IN THE LAND OF MIDIAN, where he became the father of two sons. Act 7:29 ἔφυγεν δὲ μωϊσῆς ἐν τῶ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ μαδιάμ, οὖ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.
Act 7:30 And when forty years were expired, there appeared to him in the wilderness of mount Sina an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. Act 7:30 "After forty years had passed, AN ANGEL APPEARED TO HIM IN THE WILDERNESS OF MOUNT Sinai, IN THE FLAME OF A BURNING THORN BUSH. Act 7:30 καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῶ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους σινᾶ ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου.
Act 7:31 "When Moses saw it, he wondered at the sight: and as he drew near to behold it, the voice of the LORD came unto him, Act 7:31 "When Moses saw it, he marveled at the sight; and as he approached to look more closely, there came the voice of the Lord: Act 7:31 ὁ δὲ μωϊσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν τὸ ὅραμα· προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ κυρίου,
Act 7:32 Saying, I am the God of thy fathers, THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB. Then Moses trembled, and durst not behold. Act 7:32 'I AM THE GOD OF YOUR FATHERS, THE GOD OF ABRAHAM AND ISAAC AND JACOB.' Moses shook with fear and would not venture to look. Act 7:32 ἐγὼ ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ θεὸς ἀβραὰμ καὶ ἰσαὰκ καὶ ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος μωϊσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι.
Act 7:33 Then said the Lord to him, Put off thy shoes from thy feet: for the place where thou standest is holy ground. Act 7:33 "BUT THE LORD SAID TO HIM, 'TAKE OFF THE SANDALS FROM YOUR FEET, FOR THE PLACE ON WHICH YOU ARE STANDING IS HOLY GROUND. Act 7:33 εἶπεν δὲ αὐτῶ ὁ κύριος, λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
Act 7:34 I have seen, I have seen the affliction of my people which is in Egypt, and I have heard their groaning, and am come down to deliver them. And now come, I will send thee into Egypt. Act 7:34 'I HAVE CERTAINLY SEEN THE OPPRESSION OF MY PEOPLE IN EGYPT AND HAVE HEARD THEIR GROANS, AND I HAVE COME DOWN TO RESCUE THEM; COME NOW, AND I WILL SEND YOU TO EGYPT.' Act 7:34 ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς αἴγυπτον.
Act 7:35 This Moses whom they refused, saying, Who made thee a ruler and a judge? the same did God send to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel which appeared to him in the bush. Act 7:35 "This Moses whom they disowned, saying, 'WHO MADE YOU A RULER AND A JUDGE?' is the one whom God sent to be both a ruler and a deliverer with the help of the angel who appeared to him in the thorn bush. Act 7:35 τοῦτον τὸν μωϊσῆν, ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ θεὸς [καὶ] ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῶ ἐν τῇ βάτῳ.
Act 7:36 He brought them out, after that he had shewed wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red sea, and in the wilderness forty years. Act 7:36 "This man led them out, performing wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness for forty years. Act 7:36 οὖτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ αἰγύπτῳ καὶ ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα.
Act 7:37 This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear. Act 7:37 "This is the Moses who said to the sons of Israel, 'GOD WILL RAISE UP FOR YOU A PROPHET LIKE ME FROM YOUR BRETHREN.' Act 7:37 οὖτός ἐστιν ὁ μωϊσῆς ὁ εἴπας τοῖς υἱοῖς ἰσραήλ, προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ.
Act 7 38 This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the mount Sina, and with our fathers: who received the lively oracles to give unto us Act 7:38 "This is the one who was in the congregation in the wilderness together with the angel who was speaking to him on Mount Sinai, and who was with our fathers; and he received living oracles to pass on to you. Act 7:38 οὖτός ἐστιν ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῶ ἐν τῶ ὄρει σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν,
Act 7:39 To whom our fathers would not obey, but thrust him from them, and in their hearts turned back again into Egypt, Act 7:39 "Our fathers were unwilling to be obedient to him, but repudiated him and in their hearts turned back to Egypt, Act 7:39 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς αἴγυπτον,
Act 7:40 Saying unto Aaron, Make us gods to go before us: for as for this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Act 7:40 SAYING TO AARON, 'MAKE FOR US GODS WHO WILL GO BEFORE US; FOR THIS MOSES WHO LED US OUT OF THE LAND OF EGYPT--WE DO NOT KNOW WHAT HAPPENED TO HIM.' Act 7:40 εἰπόντες τῶ ἀαρών, ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ μωϊσῆς οὖτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῶ.
Act 7:41 And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands. Act 7:41 "At that time they made a calf and brought a sacrifice to the idol, and were rejoicing in the works of their hands. Act 7:41 καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῶ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Act 7:42 Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of forty years in the wilderness? Act 7:42 "But God turned away and delivered them up to serve the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, 'IT WAS NOT TO ME THAT YOU OFFERED VICTIMS AND SACRIFICES FORTY YEARS IN THE WILDERNESS, WAS IT, O HOUSE OF ISRAEL? Act 7:42 ἔστρεψεν δὲ ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος ἰσραήλ;
Act 7:43 Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon. Act 7:43 'YOU ALSO TOOK ALONG THE TABERNACLE OF MOLOCH AND THE STAR OF THE GOD ROMPHA, THE IMAGES WHICH YOU MADE TO WORSHIP. I ALSO WILL REMOVE YOU BEYOND BABYLON.' Act 7:43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ [ὑμῶν] ῥαιφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς· καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα βαβυλῶνος.
Act 7:44 Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen. Act 7:44 "Our fathers had the tabernacle of testimony in the wilderness, just as He who spoke to Moses directed him to make it according to the pattern which he had seen. Act 7:44 ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λαλῶν τῶ μωϊσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει,
Act 7:45 Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David; Act 7:45 "And having received it in their turn, our fathers brought it in with Joshua upon dispossessing the nations whom God drove out before our fathers, until the time of David. Act 7:45 ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν δαυίδ,
Act 7:46 Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob. Act 7:46 "David found favor in God's sight, and asked that he might find a dwelling place for the God of Jacob. Act 7:46 ὃς εὖρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῶ οἴκῳ ἰακώβ.
Act 7:47 But Solomon built him an house. Act 7:47 "But it was Solomon who built a house for Him. Act 7:47 σολομῶν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῶ οἶκον.
Act 7:48 Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet, Act 7:48 "However, the Most High does not dwell in houses made by human hands; as the prophet says: Act 7:48 ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ· καθὼς ὁ προφήτης λέγει,
Act 7 49 Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord or what is the place of my rest? Act 7:49 'HEAVEN IS MY THRONE, AND EARTH IS THE FOOTSTOOL OF MY FEET; WHAT KIND OF HOUSE WILL YOU BUILD FOR ME?' says the Lord, 'OR WHAT PLACE IS THERE FOR MY REPOSE? Act 7:49 ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου;
Act 7:50 Hath not my hand made all these things? Act 7:50 'WAS IT NOT MY HAND WHICH MADE ALL THESE THINGS?' Act 7:50 οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;
Act 7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye. Act 7:51 "You men who are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears are always resisting the Holy Spirit; you are doing just as your fathers did. Act 7:51 σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῶ πνεύματι τῶ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς.
Act 7:52 Which of the prophets have not your fathers persecuted? and they have slain them which shewed before of the coming of the Just One; of whom ye have been now the betrayers and murderers: Act 7:52 "Which one of the prophets did your fathers not persecute? They killed those who had previously announced the coming of the Righteous One, whose betrayers and murderers you have now become; Act 7:52 τίνα τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δικαίου οὖ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς ἐγένεσθε,
Act 7:53 Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it. Act 7:53 you who received the law as ordained by angels, and yet did not keep it." Act 7:53 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε.
Act 7:54 When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. Act 7:54 Now when they heard this, they were cut to the quick, and they began gnashing their teeth at him. Act 7:54 ἀκούοντες δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν.
Act 7:55 But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, Act 7:55 But being full of the Holy Spirit, he gazed intently into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God; Act 7:55 ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ,
Act 7:56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God. Act 7:56 and he said, "Behold, I see the heavens opened up and the Son of Man standing at the right hand of God." Act 7:56 καὶ εἶπεν, ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ.
Act 7:57 Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord, Act 7:57 But they cried out with a loud voice, and covered their ears and rushed at him with one impulse. Act 7:57 κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν,
Act 7:58 And cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. Act 7:58 When they had driven him out of the city, they began stoning him; and the witnesses laid aside their robes at the feet of a young man named Saul. Act 7:58 καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου σαύλου.
Act 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Act 7:59 They went on stoning Stephen as he called on the Lord and said, "Lord Jesus, receive my spirit!" Act 7:59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα, κύριε ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου.
Act 7:60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Act 7:60 Then falling on his knees, he cried out with a loud voice, "Lord, do not hold this sin against them!" Having said this, he fell asleep. Act 7:60 θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM