Read the Word

TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
2 Timothy 4
2Ti 4:1 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; 2 Ti 4:1 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom: Ti2 4:1 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ χριστοῦ ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
2Ti 4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. 2 Ti 4:2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. Ti2 4:2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.
2Ti 4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; 2 Ti 4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, Ti2 4:3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,
2Ti 4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. 2 Ti 4:4 and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Ti2 4:4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.
2Ti 4:5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. 2 Ti 4:5 But you, be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Ti2 4:5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.
2Ti 4:6 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. 2 Ti 4:6 For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Ti2 4:6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν.
2Ti 4:7 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith: 2 Ti 4:7 I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith; Ti2 4:7 τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·
2Ti 4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing. 2 Ti 4:8 in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Ti2 4:8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
2Ti 4:9 Do thy diligence to come shortly unto me: 2 Ti 4:9 Make every effort to come to me soon; Ti2 4:9 σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·
2Ti 4:10 For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. 2 Ti 4:10 for Demas, having loved this present world, has deserted me and gone to Thessalonica; Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Ti2 4:10 δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς θεσσαλονίκην, κρήσκης εἰς γαλατίαν, τίτος εἰς δαλματίαν·
2Ti 4:11 Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry. 2 Ti 4:11 Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service. Ti2 4:11 λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.
2Ti 4:12 And Tychicus have I sent to Ephesus. 2 Ti 4:12 But Tychicus I have sent to Ephesus. Ti2 4:12 τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς ἔφεσον.
2Ti 4:13 The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. 2 Ti 4:13 When you come bring the cloak which I left at Troas with Carpus, and the books, especially the parchments. Ti2 4:13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν τρῳάδι παρὰ κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.
2Ti 4 14 Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works 2 Ti 4:14 Alexander the coppersmith did me much harm; the Lord will repay him according to his deeds. Ti2 4:14 ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδώσει αὐτῶ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·
2Ti 4:15 Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words. 2 Ti 4:15 Be on guard against him yourself, for he vigorously opposed our teaching. Ti2 4:15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.
2Ti 4:16 At my first answer no man stood with me, but all men forsook me: I pray God that it may not be laid to their charge. 2 Ti 4:16 At my first defense no one supported me, but all deserted me; may it not be counted against them. Ti2 4:16 ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη·
2Ti 4:17 Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion. 2 Ti 4:17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that through me the proclamation might be fully accomplished, and that all the Gentiles might hear; and I was rescued out of the lion's mouth. Ti2 4:17 ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.
2Ti 4:18 And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen. 2 Ti 4:18 The Lord will rescue me from every evil deed, and will bring me safely to His heavenly kingdom; to Him be the glory forever and ever. Amen. Ti2 4:18 ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
2Ti 4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. 2 Ti 4:19 Greet Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. Ti2 4:19 ἄσπασαι πρίσκαν καὶ ἀκύλαν καὶ τὸν ὀνησιφόρου οἶκον.
2Ti 4:20 Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick. 2 Ti 4:20 Erastus remained at Corinth, but Trophimus I left sick at Miletus. Ti2 4:20 ἔραστος ἔμεινεν ἐν κορίνθῳ, τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.
2Ti 4:21 Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. 2 Ti 4:21 Make every effort to come before winter. Eubulus greets you, also Pudens and Linus and Claudia and all the brethren. Ti2 4:21 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ἀσπάζεταί σε εὔβουλος καὶ πούδης καὶ λίνος καὶ κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.
2Ti 4:22 The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. 2 Ti 4:22 The Lord be with your spirit. Grace be with you. Ti2 4:22 ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD B1BLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."

navigation: TOP of THIS page - TOP of Table of Contents - 1) LAW - 2) HISTORY - 3) WISDOM - 4) PROPHETS - 5) GOSPELS - 6) PAUL - 7) LETTERS - 8) REVELATION
to return to the same place in the table of contents, select the related section, e.g. WISDOM