Read through the Bible in One Year


Day - 148 - Job 5-8
Job 5:1 Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn? Job 5:1 "Call now, is there anyone who will answer you? And to which of the holy ones will you turn? Job|5|1|ἐπικάλεσαι δέ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ
Job 5:2 For wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly one. Job 5:2 "For anger slays the foolish man, And jealousy kills the simple. Job|5|2|καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος
Job 5:3 I have seen the foolish taking root: but suddenly I cursed his habitation. Job 5:3 "I have seen the foolish taking root, And I cursed his abode immediately. Job|5|3|ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας ἀλλ᾽ εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα
Job 5:4 His children are far from safety, and they are crushed in the gate, neither is there any to deliver them. Job 5:4 "His sons are far from safety, They are even oppressed in the gate, And there is no deliverer. Job|5|4|πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος
Job 5:5 Whose harvest the hungry eateth up, and taketh it even out of the thorns, and the robber swalloweth up their substance. Job 5:5 "His harvest the hungry devour And take it to a place of thorns, And the schemer is eager for their wealth. Job|5|5|ἃ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον δίκαιοι ἔδονται αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς
Job 5:6 Although affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring out of the ground; Job 5:6 "For affliction does not come from the dust, Nor does trouble sprout from the ground, Job|5|6|οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος
Job 5:7 Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward. Job 5:7 For man is born for trouble, As sparks fly upward. Job|5|7|ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται
Job 5:8 I would seek unto God, and unto God would I commit my cause: Job 5:8 "But as for me, I would seek God, And I would place my cause before God; Job|5|8|οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι
Job 5:9 Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number: Job 5:9 Who does great and unsearchable things, Wonders without number. Job|5|9|τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός
Job 5:10 Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields: Job 5:10 "He gives rain on the earth And sends water on the fields, Job|5|10|τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν
Job 5:11 To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety. Job 5:11 So that He sets on high those who are lowly, And those who mourn are lifted to safety. Job|5|11|τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα
Job 5:12 He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise. Job 5:12 "He frustrates the plotting of the shrewd, So that their hands cannot attain success. Job|5|12|διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές
Job 5:13 He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong. Job 5:13 "He captures the wise by their own shrewdness, And the advice of the cunning is quickly thwarted. Job|5|13|ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν
Job 5:14 They meet with darkness in the day time, and grope in the noonday as in the night. Job 5:14 "By day they meet with darkness, And grope at noon as in the night. Job|5|14|ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί
Job 5:15 But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty. Job 5:15 "But He saves from the sword of their mouth, And the poor from the hand of the mighty. Job|5|15|ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου
Job 5:16 So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth. Job 5:16 "So the helpless has hope, And unrighteousness must shut its mouth. Job|5|16|εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη
Job 5:17 Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty: Job 5:17 "Behold, how happy is the man whom God reproves, So do not despise the discipline of the Almighty. Job|5|17|μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου
Job 5:18 For he maketh sore, and bindeth up: he woundeth, and his hands make whole. Job 5:18 "For He inflicts pain, and gives relief; He wounds, and His hands also heal. Job|5|18|αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν ἔπαισεν καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο
Job 5:19 He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee. Job 5:19 "From six troubles He will deliver you, Even in seven evil will not touch you. Job|5|19|ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν
Job 5:20 In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword. Job 5:20 "In famine He will redeem you from death, And in war from the power of the sword. Job|5|20|ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε
Job 5:21 Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh. Job 5:21 "You will be hidden from the scourge of the tongue, And you will not be afraid of violence when it comes. Job|5|21|ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων
Job 5:22 At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. Job 5:22 "You will laugh at violence and famine, And you will not be afraid of wild beasts. Job|5|22|ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς
Job 5:23 For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee. Job 5:23 "For you will be in league with the stones of the field, And the beasts of the field will be at peace with you. Job|5|23|θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι
Job 5:24 And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin. Job 5:24 "You will know that your tent is secure, For you will visit your abode and fear no loss. Job|5|24|εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ
Job 5:25 Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the grass of the earth. Job 5:25 "You will know also that your descendants will be many, And your offspring as the grass of the earth. Job|5|25|γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ
Job 5:26 Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season. Job 5:26 "You will come to the grave in full vigor, Like the stacking of grain in its season. Job|5|26|ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ᾽ ὥραν συγκομισθεῖσα
Job 5:27 Lo this, we have searched it, so it is; hear it, and know thou it for thy good. Job 5:27 "Behold this; we have investigated it, and so it is. Hear it, and know for yourself." Job|5|27|ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας
Job 6:1 But Job answered and said, Job 6:1 Then Job answered, Job|6|1|ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Job 6:2 Oh that my grief were throughly weighed, and my calamity laid in the balances together! Job 6:2 "Oh that my grief were actually weighed And laid in the balances together with my calamity! Job|6|2|εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργήν τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν
Job 6:3 For now it would be heavier than the sand of the sea: therefore my words are swallowed up. Job 6:3 "For then it would be heavier than the sand of the seas; Therefore my words have been rash. Job|6|3|καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν τὰ ῥήματά μού ἐστιν φαῦλα
Job 6:4 For the arrows of the Almighty are within me, the poison whereof drinketh up my spirit: the terrors of God do set themselves in array against me. Job 6:4 "For the arrows of the Almighty are within me, Their poison my spirit drinks; The terrors of God are arrayed against me. Job|6|4|βέλη γὰρ κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν ὧν ὁ θυμὸς αὐτῶν ἐκπίνει μου τὸ αἷμα ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν κεντοῦσί με
Job 6:5 Doth the wild ass bray when he hath grass? or loweth the ox over his fodder? Job 6:5 "Does the wild donkey bray over his grass, Or does the ox low over his fodder? Job|6|5|τί γάρ μὴ διὰ κενῆς κεκράξεται ὄνος ἄγριος ἀλλ᾽ ἢ τὰ σῖτα ζητῶν εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα
Job 6:6 Can that which is unsavoury be eaten without salt? or is there any taste in the white of an egg? Job 6:6 "Can something tasteless be eaten without salt, Or is there any taste in the white of an egg? Job|6|6|εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός εἰ δὲ καὶ ἔστιν γεῦμα ἐν ῥήμασιν κενοῖς
Job 6:7 The things that my soul refused to touch are as my sorrowful meat. Job 6:7 "My soul refuses to touch them; They are like loathsome food to me. Job|6|7|οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἡ ψυχή βρόμον γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά μου ὥσπερ ὀσμὴν λέοντος
Job 6:8 Oh that I might have my request; and that God would grant me the thing that I long for! Job 6:8 "Oh that my request might come to pass, And that God would grant my longing! Job|6|8|εἰ γὰρ δῴη καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις καὶ τὴν ἐλπίδα μου δῴη ὁ κύριος
Job 6:9 Even that it would please God to destroy me; that he would let loose his hand, and cut me off! Job 6:9 "Would that God were willing to crush me, That He would loose His hand and cut me off! Job|6|9|ἀρξάμενος ὁ κύριος τρωσάτω με εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω
Job 6:10 Then should I yet have comfort; yea, I would harden myself in sorrow: let him not spare; for I have not concealed the words of the Holy One. Job 6:10 "But it is still my consolation, And I rejoice in unsparing pain, That I have not denied the words of the Holy One. Job|6|10|εἴη δέ μου πόλις τάφος ἐφ᾽ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην ἐπ᾽ αὐτῆς οὐ μὴ φείσωμαι οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια θεοῦ μου
Job 6:11 What is my strength, that I should hope? and what is mine end, that I should prolong my life? Job 6:11 "What is my strength, that I should wait? And what is my end, that I should endure? Job|6|11|τίς γάρ μου ἡ ἰσχύς ὅτι ὑπομένω ἢ τίς μου ὁ χρόνος ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή
Job 6:12 Is my strength the strength of stones? or is my flesh of brass? Job 6:12 "Is my strength the strength of stones, Or is my flesh bronze? Job|6|12|μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου ἢ αἱ σάρκες μού εἰσιν χάλκειαι
Job 6:13 Is not my help in me? and is wisdom driven quite from me? Job 6:13 "Is it that my help is not within me, And that deliverance is driven from me? Job|6|13|ἦ οὐκ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπεποίθειν βοήθεια δὲ ἀπ᾽ ἐμοῦ ἄπεστιν
Job 6:14 To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty. Job 6:14 "For the despairing man there should be kindness from his friend; So that he does not forsake the fear of the Almighty. Job|6|14|ἀπείπατό με ἔλεος ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου ὑπερεῖδέν με
Job 6:15 My brethren have dealt deceitfully as a brook, and as the stream of brooks they pass away; Job 6:15 "My brothers have acted deceitfully like a wadi, Like the torrents of wadis which vanish, Job|6|15|οὐ προσεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου ὥσπερ χειμάρρους ἐκλείπων ἢ ὥσπερ κῦμα παρῆλθόν με
Job 6:16 Which are blackish by reason of the ice, and wherein the snow is hid: Job 6:16 Which are turbid because of ice And into which the snow melts. Job|6|16|οἵτινές με διευλαβοῦντο νῦν ἐπιπεπτώκασίν μοι ὥσπερ χιὼν ἢ κρύσταλλος πεπηγώς
Job 6:17 What time they wax warm, they vanish: when it is hot, they are consumed out of their place. Job 6:17 "When they become waterless, they are silent, When it is hot, they vanish from their place. Job|6|17|καθὼς τακεῖσα θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν
Job 6:18 The paths of their way are turned aside; they go to nothing, and perish. Job 6:18 "The paths of their course wind along, They go up into nothing and perish. Job|6|18|οὕτως κἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγενόμην
Job 6:19 The troops of Tema looked, the companies of Sheba waited for them. Job 6:19 "The caravans of Tema looked, The travelers of Sheba hoped for them. Job|6|19|ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανων ἀτραποὺς Σαβων οἱ διορῶντες
Job 6:20 They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed. Job 6:20 "They were disappointed for they had trusted, They came there and were confounded. Job|6|20|καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασιν πεποιθότες
Job 6:21 For now ye are nothing; ye see my casting down, and are afraid. Job 6:21 "Indeed, you have now become such, You see a terror and are afraid. Job|6|21|ἀτὰρ δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ μοι ἀνελεημόνως ὥστε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοβήθητε
Job 6:22 Did I say, Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance? Job 6:22 "Have I said, 'Give me something,' Or, 'Offer a bribe for me from your wealth,' Job|6|22|τί γάρ μή τι ὑμᾶς ᾔτησα ἢ τῆς παρ᾽ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι
Job 6:23 Or, Deliver me from the enemy's hand? or, Redeem me from the hand of the mighty? Job 6:23 Or, 'Deliver me from the hand of the adversary, 'Or, 'Redeem me from the hand of the tyrants'? Job|6|23|ὥστε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν ἢ ἐκ χειρὸς δυναστῶν ῥύσασθαί με
Job 6:24 Teach me, and I will hold my tongue: and cause me to understand wherein I have erred. Job 6:24 "Teach me, and I will be silent; And show me how I have erred. Job|6|24|διδάξατέ με ἐγὼ δὲ κωφεύσω εἴ τι πεπλάνημαι φράσατέ μοι
Job 6:25 How forcible are right words! but what doth your arguing reprove? Job 6:25 "How painful are honest words! But what does your argument prove? Job|6|25|ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα οὐ γὰρ παρ᾽ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι
Job 6:26 Do ye imagine to reprove words, and the speeches of one that is desperate, which are as wind? Job 6:26 "Do you intend to reprove my words, When the words of one in despair belong to the wind? Job|6|26|οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασίν με παύσει οὐδὲ γὰρ ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι
Job 6:27 Yea, ye overwhelm the fatherless, and ye dig a pit for your friend. Job 6:27 "You would even cast lots for the orphans And barter over your friend. Job|6|27|πλὴν ὅτι ἐπ᾽ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν
Job 6:28 Now therefore be content, look upon me; for it is evident unto you if I lie. Job 6:28 "Now please look at me, And see if I lie to your face. Job|6|28|νυνὶ δὲ εἰσβλέψας εἰς πρόσωπα ὑμῶν οὐ ψεύσομαι
Job 6:29 Return, I pray you, let it not be iniquity; yea, return again, my righteousness is in it. Job 6:29 "Desist now, let there be no injustice; Even desist, my righteousness is yet in it. Job|6|29|καθίσατε δὴ καὶ μὴ εἴη ἄδικον καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρχεσθε
Job 6:30 Is there iniquity in my tongue? cannot my taste discern perverse things? Job 6:30 "Is there injustice on my tongue? Cannot my palate discern calamities? Job|6|30|οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδικον ἢ ὁ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ
Job 7:1 Is there not an appointed time to man upon earth? are not his days also like the days of an hireling? Job 7:1 "Is not man forced to labor on earth, And are not his days like the days of a hired man? Job|7|1|πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὥσπερ μισθίου αὐθημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦ
Job 7:2 As a servant earnestly desireth the shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work: Job 7:2 "As a slave who pants for the shade, And as a hired man who eagerly waits for his wages, Job|7|2|ἢ ὥσπερ θεράπων δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτοῦ καὶ τετευχὼς σκιᾶς ἢ ὥσπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτοῦ
Job 7:3 So am I made to possess months of vanity, and wearisome nights are appointed to me. Job 7:3 So am I allotted months of vanity, And nights of trouble are appointed me. Job|7|3|οὕτως κἀγὼ ὑπέμεινα μῆνας κενούς νύκτες δὲ ὀδυνῶν δεδομέναι μοί εἰσιν
Job 7:4 When I lie down, I say, When shall I arise, and the night be gone? and I am full of tossings to and fro unto the dawning of the day. Job 7:4 "When I lie down I say, 'When shall I arise?' But the night continues, And I am continually tossing until dawn. Job|7|4|ἐὰν κοιμηθῶ λέγω πότε ἡμέρα ὡς δ᾽ ἂν ἀναστῶ πάλιν πότε ἑσπέρα πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωί
Job 7:5 My flesh is clothed with worms and clods of dust; my skin is broken, and become loathsome. Job 7:5 "My flesh is clothed with worms and a crust of dirt, My skin hardens and runs. Job|7|5|φύρεται δέ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων τήκω δὲ βώλακας γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύων
Job 7:6 My days are swifter than a weaver's shuttle, and are spent without hope. Job 7:6 "My days are swifter than a weaver's shuttle, And come to an end without hope. Job|7|6|ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος λαλιᾶς ἀπόλωλεν δὲ ἐν κενῇ ἐλπίδι
Job 7:7 O remember that my life is wind: mine eye shall no more see good. Job 7:7 "Remember that my life is but breath; My eye will not again see good. Job|7|7|μνήσθητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι ἐπανελεύσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἰδεῖν ἀγαθόν
Job 7:8 The eye of him that hath seen me shall see me no more: thine eyes are upon me, and I am not. Job 7:8 "The eye of him who sees me will behold me no longer; Your eyes will be on me, but I will not be. Job|7|8|οὐ περιβλέψεταί με ὀφθαλμὸς ὁρῶντός με οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν ἐμοί καὶ οὐκέτι εἰμὶ
Job 7:9 As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more. Job 7:9 "When a cloud vanishes, it is gone, So he who goes down to Sheol does not come up. Job|7|9|ὥσπερ νέφος ἀποκαθαρθὲν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος καταβῇ εἰς ᾅδην οὐκέτι μὴ ἀναβῇ
Job 7:10 He shall return no more to his house, neither shall his place know him any more. Job 7:10 "He will not return again to his house, Nor will his place know him anymore. Job|7|10|οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ ἔτι εἰς τὸν ἴδιον οἶκον οὐδὲ μὴ ἐπιγνῷ αὐτὸν ἔτι ὁ τόπος αὐτοῦ
Job 7:11 Therefore I will not refrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit; I will complain in the bitterness of my soul. Job 7:11 "Therefore I will not restrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit, I will complain in the bitterness of my soul. Job|7|11|ἀτὰρ οὖν οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι τῷ στόματί μου λαλήσω ἐν ἀνάγκῃ ὤν ἀνοίξω πικρίαν ψυχῆς μου συνεχόμενος
Job 7:12 Am I a sea, or a whale, that thou settest a watch over me? Job 7:12 "Am I the sea, or the sea monster, That You set a guard over me? Job|7|12|πότερον θάλασσά εἰμι ἢ δράκων ὅτι κατέταξας ἐπ᾽ ἐμὲ φυλακήν
Job 7:13 When I say, My bed shall comfort me, my couch shall ease my complaints; Job 7:13 "If I say, 'My bed will comfort me, My couch will ease my complaint,' Job|7|13|εἶπα ὅτι παρακαλέσει με ἡ κλίνη μου ἀνοίσω δὲ πρὸς ἐμαυτὸν ἰδίᾳ λόγον τῇ κοίτῃ μου
Job 7:14 Then thou scarest me with dreams, and terrifiest me through visions: Job 7:14 Then You frighten me with dreams And terrify me by visions; Job|7|14|ἐκφοβεῖς με ἐνυπνίοις καὶ ἐν ὁράμασίν με καταπλήσσεις
Job 7:15 So that my soul chooseth strangling, and death rather than my life. Job 7:15 So that my soul would choose suffocation, Death rather than my pains. Job|7|15|ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου ἀπὸ δὲ θανάτου τὰ ὀστᾶ μου
Job 7:16 I loathe it; I would not live alway: let me alone; for my days are vanity. Job 7:16 "I waste away; I will not live forever. Leave me alone, for my days are but a breath. Job|7|16|οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζήσομαι ἵνα μακροθυμήσω ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ κενὸς γάρ μου ὁ βίος
Job 7:17 What is man, that thou shouldest magnify him? and that thou shouldest set thine heart upon him? Job 7:17 "What is man that You magnify him, And that You are concerned about him, Job|7|17|τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν ἢ ὅτι προσέχεις τὸν νοῦν εἰς αὐτὸν
Job 7:18 And that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment? Job 7:18 That You examine him every morning And try him every moment? Job|7|18|ἢ ἐπισκοπὴν αὐτοῦ ποιήσῃ ἕως τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἀνάπαυσιν αὐτὸν κρινεῖς
Job 7:19 How long wilt thou not depart from me, nor let me alone till I swallow down my spittle? Job 7:19 "Will You never turn Your gaze away from me, Nor let me alone until I swallow my spittle? Job|7|19|ἕως τίνος οὐκ ἐᾷς με οὐδὲ προΐῃ με ἕως ἂν καταπίω τὸν πτύελόν μου ἐν ὀδύνῃ
Job 7:20 I have sinned; what shall I do unto thee, O thou preserver of men? why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself? Job 7:20 "Have I sinned? What have I done to You, O watcher of men? Why have You set me as Your target, So that I am a burden to myself? Job|7|20|εἰ ἐγὼ ἥμαρτον τί δύναμαί σοι πρᾶξαι ὁ ἐπιστάμενος τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων διὰ τί ἔθου με κατεντευκτήν σου εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον
Job 7:21 And why dost thou not pardon my transgression, and take away my iniquity? for now shall I sleep in the dust; and thou shalt seek me in the morning, but I shall not be. Job 7:21 "Why then do You not pardon my transgression And take away my iniquity? For now I will lie down in the dust; And You will seek me, but I will not be." Job|7|21|καὶ διὰ τί οὐκ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μου λήθην καὶ καθαρισμὸν τῆς ἁμαρτίας μου νυνὶ δὲ εἰς γῆν ἀπελεύσομαι ὀρθρίζων δὲ οὐκέτι εἰμί
Job 8:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said, Job 8:1 Then Bildad the Shuhite answered, Job|8|1|ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει
Job 8:2 How long wilt thou speak these things? and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind? Job 8:2 "How long will you say these things, And the words of your mouth be a mighty wind? Job|8|2|μέχρι τίνος λαλήσεις ταῦτα πνεῦμα πολυρῆμον τοῦ στόματός σου
Job 8:3 Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice? Job 8:3 "Does God pervert justice? Or does the Almighty pervert what is right? Job|8|3|μὴ ὁ κύριος ἀδικήσει κρίνων ἢ ὁ τὰ πάντα ποιήσας ταράξει τὸ δίκαιον
Job 8:4 If thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression; Job 8:4 "If your sons sinned against Him, Then He delivered them into the power of their transgression. Job|8|4|εἰ οἱ υἱοί σου ἥμαρτον ἐναντίον αὐτοῦ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀνομίας αὐτῶν
Job 8:5 If thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplication to the Almighty; Job 8:5 "If you would seek God And implore the compassion of the Almighty, Job|8|5|σὺ δὲ ὄρθριζε πρὸς κύριον παντοκράτορα δεόμενος
Job 8:6 If thou wert pure and upright; surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous. Job 8:6 If you are pure and upright, Surely now He would rouse Himself for you And restore your righteous estate. Job|8|6|εἰ καθαρὸς εἶ καὶ ἀληθινός δεήσεως ἐπακούσεταί σου ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης
Job 8:7 Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Job 8:7 "Though your beginning was insignificant, Yet your end will increase greatly. Job|8|7|ἔσται οὖν τὰ μὲν πρῶτά σου ὀλίγα τὰ δὲ ἔσχατά σου ἀμύθητα
Job 8:8 For enquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers: Job 8:8 "Please inquire of past generations, And consider the things searched out by their fathers. Job|8|8|ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην ἐξιχνίασον δὲ κατὰ γένος πατέρων
Job 8:9 (For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:) Job 8:9 "For we are only of yesterday and know nothing, Because our days on earth are as a shadow. Job|8|9|χθιζοὶ γάρ ἐσμεν καὶ οὐκ οἴδαμεν σκιὰ γάρ ἐστιν ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὁ βίος
Job 8:10 Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart? Job 8:10 "Will they not teach you and tell you, And bring forth words from their minds? Job|8|10|ἦ οὐχ οὗτοί σε διδάξουσιν καὶ ἀναγγελοῦσιν καὶ ἐκ καρδίας ἐξάξουσιν ῥήματα
Job 8:11 Can the rush grow up without mire? can the flag grow without water? Job 8:11 "Can the papyrus grow up without a marsh? Can the rushes grow without water? Job|8|11|μὴ θάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδατος ἢ ὑψωθήσεται βούτομον ἄνευ πότου
Job 8:12 Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb. Job 8:12 "While it is still green and not cut down, Yet it withers before any other plant. Job|8|12|ἔτι ὂν ἐπὶ ῥίζης καὶ οὐ μὴ θερισθῇ πρὸ τοῦ πιεῖν πᾶσα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται
Job 8:13 So are the paths of all that forget God; and the hypocrite's hope shall perish: Job 8:13 "So are the paths of all who forget God; And the hope of the godless will perish, Job|8|13|οὕτως τοίνυν ἔσται τὰ ἔσχατα πάντων τῶν ἐπιλανθανομένων τοῦ κυρίου ἐλπὶς γὰρ ἀσεβοῦς ἀπολεῖται
Job 8:14 Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web. Job 8:14 Whose confidence is fragile, And whose trust a spider's web. Job|8|14|ἀοίκητος γὰρ αὐτοῦ ἔσται ὁ οἶκος ἀράχνη δὲ αὐτοῦ ἀποβήσεται ἡ σκηνή
Job 8:15 He shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure. Job 8:15 "He trusts in his house, but it does not stand; He holds fast to it, but it does not endure. Job|8|15|ἐὰν ὑπερείσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ οὐ μὴ στῇ ἐπιλαβομένου δὲ αὐτοῦ οὐ μὴ ὑπομείνῃ
Job 8:16 He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden. Job 8:16 "He thrives before the sun, And his shoots spread out over his garden. Job|8|16|ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὑπὸ ἡλίου καὶ ἐκ σαπρίας αὐτοῦ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ ἐξελεύσεται
Job 8:17 His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones. Job 8:17 "His roots wrap around a rock pile, He grasps a house of stones. Job|8|17|ἐπὶ συναγωγὴν λίθων κοιμᾶται ἐν δὲ μέσῳ χαλίκων ζήσεται
Job 8:18 If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee. Job 8:18 "If he is removed from his place, Then it will deny him, saying, 'I never saw you.' Job|8|18|ἐὰν καταπίῃ ὁ τόπος ψεύσεται αὐτόν οὐχ ἑόρακας τοιαῦτα
Job 8:19 Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow. Job 8:19 "Behold, this is the joy of His way; And out of the dust others will spring. Job|8|19|ὅτι καταστροφὴ ἀσεβοῦς τοιαύτη ἐκ δὲ γῆς ἄλλον ἀναβλαστήσει
Job 8:20 Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers: Job 8:20 "Lo, God will not reject a man of integrity, Nor will He support the evildoers. Job|8|20|ὁ γὰρ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον πᾶν δὲ δῶρον ἀσεβοῦς οὐ δέξεται
Job 8:21 Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing. Job 8:21 "He will yet fill your mouth with laughter And your lips with shouting. Job|8|21|ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος τὰ δὲ χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως
Job 8:22 They that hate thee shall be clothed with shame; and the dwelling place of the wicked shall come to nought. Job 8:22 "Those who hate you will be clothed with shame, And the tent of the wicked will be no longer." Job|8|22|οἱ δὲ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐνδύσονται αἰσχύνην δίαιτα δὲ ἀσεβοῦς οὐκ ἔσται

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.