Read through the Bible in One Year


Day - 152 - Job 21-24
Job 21:1 But Job answered and said, Job 21:1 Then Job answered, Job|21|1|ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Job 21:2 Hear diligently my speech, and let this be your consolations. Job 21:2 "Listen carefully to my speech, And let this be your way of consolation. Job|21|2|ἀκούσατε ἀκούσατέ μου τῶν λόγων ἵνα μὴ ᾖ μοι παρ᾽ ὑμῶν αὕτη ἡ παράκλησις
Job 21:3 Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on. Job 21:3 "Bear with me that I may speak; Then after I have spoken, you may mock. Job|21|3|ἄρατέ με ἐγὼ δὲ λαλήσω εἶτ᾽ οὐ καταγελάσετέ μου
Job 21:4 As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled? Job 21:4 "As for me, is my complaint to man? And why should I not be impatient? Job|21|4|τί γάρ μὴ ἀνθρώπου μου ἡ ἔλεγξις ἢ διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι
Job 21:5 Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth. Job 21:5 "Look at me, and be astonished, And put your hand over your mouth. Job|21|5|εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χεῖρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι
Job 21:6 Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh. Job 21:6 "Even when I remember, I am disturbed, And horror takes hold of my flesh. Job|21|6|ἐάν τε γὰρ μνησθῶ ἐσπούδακα ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι
Job 21:7 Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power? Job 21:7 "Why do the wicked still live, Continue on, also become very powerful? Job|21|7|διὰ τί ἀσεβεῖς ζῶσιν πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ
Job 21:8 Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes. Job 21:8 "Their descendants are established with them in their sight, And their offspring before their eyes, Job|21|8|ὁ σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχήν τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς
Job 21:9 Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them. Job 21:9 Their houses are safe from fear, And the rod of God is not on them. Job|21|9|οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν φόβος δὲ οὐδαμοῦ μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτοῖς
Job 21:10 Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf. Job 21:10 "His ox mates without fail; His cow calves and does not abort. Job|21|10|ἡ βοῦς αὐτῶν οὐκ ὠμοτόκησεν διεσώθη δὲ αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσφαλεν
Job 21:11 They send forth their little ones like a flock, and their children dance. Job 21:11 "They send forth their little ones like the flock, And their children skip about. Job|21|11|μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζουσιν
Job 21:12 They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ. Job 21:12 "They sing to the timbrel and harp And rejoice at the sound of the flute. Job|21|12|ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐφραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ
Job 21:13 They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave. Job 21:13 "They spend their days in prosperity, And suddenly they go down to Sheol. Job|21|13|συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου ἐκοιμήθησαν
Job 21:14 Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways. Job 21:14 "They say to God, 'Depart from us! We do not even desire the knowledge of Your ways. Job|21|14|λέγει δὲ κυρίῳ ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι
Job 21:15 What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him? Job 21:15 'Who is the Almighty, that we should serve Him, And what would we gain if we entreat Him?' Job|21|15|τί ἱκανός ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ καὶ τίς ὠφέλεια ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ
Job 21:16 Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me. Job 21:16 "Behold, their prosperity is not in their hand; The counsel of the wicked is far from me. Job|21|16|ἐν χερσὶν γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθά ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ
Job 21:17 How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger. Job 21:17 "How often is the lamp of the wicked put out, Or does their calamity fall on them? Does God apportion destruction in His anger? Job|21|17|οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς ἡ καταστροφή ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς
Job 21:18 They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away. Job 21:18 "Are they as straw before the wind, And like chaff which the storm carries away? Job|21|18|ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ἢ ὥσπερ κονιορτός ὃν ὑφείλατο λαῖλαψ
Job 21:19 God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it. Job 21:19 "You say, 'God stores away a man's iniquity for his sons.' Let God repay him so that he may know it. Job|21|19|ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται
Job 21:20 His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty. Job 21:20 "Let his own eyes see his decay, And let him drink of the wrath of the Almighty. Job|21|20|ἴδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγήν ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη
Job 21:21 For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst? Job 21:21 "For what does he care for his household after him, When the number of his months is cut off? Job|21|21|ὅτι τί θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν καὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διῃρέθησαν
Job 21:22 Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high. Job 21:22 "Can anyone teach God knowledge, In that He judges those on high? Job|21|22|πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην αὐτὸς δὲ φόνους διακρινεῖ
Job 21:23 One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet. Job 21:23 "One dies in his full strength, Being wholly at ease and satisfied; Job|21|23|οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν
Job 21:24 His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow. Job 21:24 His sides are filled out with fat, And the marrow of his bones is moist, Job|21|24|τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος μυελὸς δὲ αὐτοῦ διαχεῖται
Job 21:25 And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure. Job 21:25 While another dies with a bitter soul, Never even tasting anything good. Job|21|25|ὁ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς οὐ φαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν
Job 21:26 They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them. Job 21:26 "Together they lie down in the dust, And worms cover them. Job|21|26|ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶνται σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν
Job 21:27 Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me. Job 21:27 "Behold, I know your thoughts, And the plans by which you would wrong me. Job|21|27|ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι
Job 21:28 For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked? Job 21:28 "For you say, 'Where is the house of the nobleman, And where is the tent, the dwelling places of the wicked?' Job|21|28|ὅτι ἐρεῖτε ποῦ ἐστιν οἶκος ἄρχοντος καὶ ποῦ ἐστιν ἡ σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν
Job 21:29 Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens, Job 21:29 "Have you not asked wayfaring men, And do you not recognize their witness? Job|21|29|ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν καὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε
Job 21:30 That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath. Job 21:30 "For the wicked is reserved for the day of calamity; They will be led forth at the day of fury. Job|21|30|ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουφίζεται ὁ πονηρός εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται
Job 21:31 Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done? Job 21:31 "Who will confront him with his actions, And who will repay him for what he has done? Job|21|31|τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐποίησεν τίς ἀνταποδώσει αὐτῷ
Job 21:32 Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb. Job 21:32 "While he is carried to the grave, Men will keep watch over his tomb. Job|21|32|καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη καὶ ἐπὶ σορῷ ἠγρύπνησεν
Job 21:33 The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him. Job 21:33 "The clods of the valley will gently cover him; Moreover, all men will follow after him, While countless ones go before him. Job|21|33|ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι
Job 21:34 How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood? Job 21:34 "How then will you vainly comfort me, For your answers remain full of falsehood? " Job|21|34|πῶς δὲ παρακαλεῖτέ με κενά τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀφ᾽ ὑμῶν οὐδέν
Job 22:1 Then Eliphaz the Temanite answered and said, Job 22:1 Then Eliphaz the Temanite responded, Job|22|1|ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
Job 22:2 Can a man be profitable unto God, as he that is wise may be profitable unto himself? Job 22:2 "Can a vigorous man be of use to God, Or a wise man be useful to himself? Job|22|2|πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην
Job 22:3 Is it any pleasure to the Almighty, that thou art righteous? or is it gain to him, that thou makest thy ways perfect? Job 22:3 "Is there any pleasure to the Almighty if you are righteous, Or profit if you make your ways perfect? Job|22|3|τί γὰρ μέλει τῷ κυρίῳ ἐὰν σὺ ἦσθα τοῖς ἔργοις ἄμεμπτος ἢ ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσῃς τὴν ὁδόν σου
Job 22:4 Will he reprove thee for fear of thee? will he enter with thee into judgment? Job 22:4 "Is it because of your reverence that He reproves you, That He enters into judgment against you? Job|22|4|ἦ λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξει σε καὶ συνεισελεύσεταί σοι εἰς κρίσιν
Job 22:5 Is not thy wickedness great? and thine iniquities infinite? Job 22:5 "Is not your wickedness great, And your iniquities without end? Job|22|5|πότερον οὐχ ἡ κακία σού ἐστιν πολλή ἀναρίθμητοι δέ σού εἰσιν αἱ ἁμαρτίαι
Job 22:6 For thou hast taken a pledge from thy brother for nought, and stripped the naked of their clothing. Job 22:6 "For you have taken pledges of your brothers without cause, And stripped men naked. Job|22|6|ἠνεχύραζες δὲ τοὺς ἀδελφούς σου διὰ κενῆς ἀμφίασιν δὲ γυμνῶν ἀφείλου
Job 22:7 Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast withholden bread from the hungry. Job 22:7 "To the weary you have given no water to drink, And from the hungry you have withheld bread. Job|22|7|οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν
Job 22:8 But as for the mighty man, he had the earth; and the honourable man dwelt in it. Job 22:8 "But the earth belongs to the mighty man, And the honorable man dwells in it. Job|22|8|ἐθαύμασας δέ τινων πρόσωπον ᾤκισας δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς
Job 22:9 Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken. Job 22:9 "You have sent widows away empty, And the strength of the orphans has been crushed. Job|22|9|χήρας δὲ ἐξαπέστειλας κενάς ὀρφανοὺς δὲ ἐκάκωσας
Job 22:10 Therefore snares are round about thee, and sudden fear troubleth thee; Job 22:10 "Therefore snares surround you, And sudden dread terrifies you, Job|22|10|τοιγαροῦν ἐκύκλωσάν σε παγίδες καὶ ἐσπούδασέν σε πόλεμος ἐξαίσιος
Job 22:11 Or darkness, that thou canst not see; and abundance of waters cover thee. Job 22:11 Or darkness, so that you cannot see, And an abundance of water covers you. Job|22|11|τὸ φῶς σοι σκότος ἀπέβη κοιμηθέντα δὲ ὕδωρ σε ἐκάλυψεν
Job 22:12 Is not God in the height of heaven? and behold the height of the stars, how high they are! Job 22:12 "Is not God in the height of heaven? Look also at the distant stars, how high they are! Job|22|12|μὴ οὐχὶ ὁ τὰ ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ τοὺς δὲ ὕβρει φερομένους ἐταπείνωσεν
Job 22:13 And thou sayest, How doth God know? can he judge through the dark cloud? Job 22:13 "You say, 'What does God know? Can He judge through the thick darkness? Job|22|13|καὶ εἶπας τί ἔγνω ὁ ἰσχυρός ἦ κατὰ τοῦ γνόφου κρινεῖ
Job 22:14 Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven. Job 22:14 'Clouds are a hiding place for Him, so that He cannot see; And He walks on the vault of heaven.' Job|22|14|νέφη ἀποκρυφὴ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὁραθήσεται καὶ γῦρον οὐρανοῦ διαπορεύσεται
Job 22:15 Hast thou marked the old way which wicked men have trodden? Job 22:15 "Will you keep to the ancient path Which wicked men have trod, Job|22|15|μὴ τρίβον αἰώνιον φυλάξεις ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες ἄδικοι
Job 22:16 Which were cut down out of time, whose foundation was overflown with a flood: Job 22:16 Who were snatched away before their time, Whose foundations were washed away by a river? Job|22|16|οἳ συνελήμφθησαν ἄωροι ποταμὸς ἐπιρρέων οἱ θεμέλιοι αὐτῶν
Job 22:17 Which said unto God, Depart from us: and what can the Almighty do for them? Job 22:17 "They said to God, 'Depart from us!' And 'What can the Almighty do to them? ' Job|22|17|οἱ λέγοντες κύριος τί ποιήσει ἡμῖν ἢ τί ἐπάξεται ἡμῖν ὁ παντοκράτωρ
Job 22:18 Yet he filled their houses with good things: but the counsel of the wicked is far from me. Job 22:18 "Yet He filled their houses with good things; But the counsel of the wicked is far from me. Job|22|18|ὃς δὲ ἐνέπλησεν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν βουλὴ δὲ ἀσεβῶν πόρρω ἀπ᾽ αὐτοῦ
Job 22:19 The righteous see it, and are glad: and the innocent laugh them to scorn. Job 22:19 "The righteous see and are glad, And the innocent mock them, Job|22|19|ἰδόντες δίκαιοι ἐγέλασαν ἄμεμπτος δὲ ἐμυκτήρισεν
Job 22:20 Whereas our substance is not cut down, but the remnant of them the fire consumeth. Job 22:20 Saying, 'Truly our adversaries are cut off, And their abundance the fire has consumed.' Job|22|20|εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπόστασις αὐτῶν καὶ τὸ κατάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ
Job 22:21 Acquaint now thyself with him, and be at peace: thereby good shall come unto thee. Job 22:21 "Yield now and be at peace with Him; Thereby good will come to you. Job|22|21|γενοῦ δὴ σκληρός ἐὰν ὑπομείνῃς εἶτ᾽ ὁ καρπός σου ἔσται ἐν ἀγαθοῖς
Job 22:22 Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. Job 22:22 "Please receive instruction from His mouth And establish His words in your heart. Job|22|22|ἔκλαβε δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν καὶ ἀνάλαβε τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου
Job 22:23 If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. Job 22:23 "If you return to the Almighty, you will be restored; If you remove unrighteousness far from your tent, Job|22|23|ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇς καὶ ταπεινώσῃς σεαυτὸν ἔναντι κυρίου πόρρω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης σου τὸ ἄδικον
Job 22:24 Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks. Job 22:24 And place your gold in the dust, And the gold of Ophir among the stones of the brooks, Job|22|24|θήσῃ ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ καὶ ὡς πέτρᾳ χειμάρρους Ωφιρ
Job 22:25 Yea, the Almighty shall be thy defence, and thou shalt have plenty of silver. Job 22:25 Then the Almighty will be your gold And choice silver to you. Job|22|25|ἔσται οὖν σου ὁ παντοκράτωρ βοηθὸς ἀπὸ ἐχθρῶν καθαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥσπερ ἀργύριον πεπυρωμένον
Job 22:26 For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God. Job 22:26 "For then you will delight in the Almighty And lift up your face to God. Job|22|26|εἶτα παρρησιασθήσῃ ἔναντι κυρίου ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς
Job 22:27 Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows. Job 22:27 "You will pray to Him, and He will hear you; And you will pay your vows. Job|22|27|εὐξαμένου δέ σου πρὸς αὐτὸν εἰσακούσεταί σου δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς
Job 22:28 Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways. Job 22:28 "You will also decree a thing, and it will be established for you; And light will shine on your ways. Job|22|28|ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης ἐπὶ δὲ ὁδοῖς σου ἔσται φέγγος
Job 22:29 When men are cast down, then thou shalt say, There is lifting up; and he shall save the humble person. Job 22:29 "When you are cast down, you will speak with confidence, And the humble person He will save. Job|22|29|ὅτι ἐταπείνωσεν αὐτόν καὶ ἐρεῖς ὑπερηφανεύσατο καὶ κύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει
Job 22:30 He shall deliver the island of the innocent: and it is delivered by the pureness of thine hands. Job 22:30 "He will deliver one who is not innocent, And he will be delivered through the cleanness of your hands." Job|22|30|ῥύσεται ἀθῷον καὶ διασώθητι ἐν καθαραῖς χερσίν σου
Job 23:1 Then Job answered and said, Job 23:1 Then Job replied, Job|23|1|ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Job 23:2 Even to day is my complaint bitter: my stroke is heavier than my groaning. Job 23:2 "Even today my complaint is rebellion; His hand is heavy despite my groaning. Job|23|2|καὶ δὴ οἶδα ὅτι ἐκ χειρός μου ἡ ἔλεγξίς ἐστιν καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ βαρεῖα γέγονεν ἐπ᾽ ἐμῷ στεναγμῷ
Job 23:3 Oh that I knew where I might find him! that I might come even to his seat! Job 23:3 "Oh that I knew where I might find Him, That I might come to His seat! Job|23|3|τίς δ᾽ ἄρα γνοίη ὅτι εὕροιμι αὐτὸν καὶ ἔλθοιμι εἰς τέλος
Job 23:4 I would order my cause before him, and fill my mouth with arguments. Job 23:4 "I would present my case before Him And fill my mouth with arguments. Job|23|4|εἴποιμι δὲ ἐμαυτοῦ κρίμα τὸ δὲ στόμα μου ἐμπλήσαιμι ἐλέγχων
Job 23:5 I would know the words which he would answer me, and understand what he would say unto me. Job 23:5 "I would learn the words which He would answer, And perceive what He would say to me. Job|23|5|γνῴην δὲ ῥήματα ἅ μοι ἐρεῖ αἰσθοίμην δὲ τίνα μοι ἀπαγγελεῖ
Job 23:6 Will he plead against me with his great power? No; but he would put strength in me. Job 23:6 "Would He contend with me by the greatness of His power? No, surely He would pay attention to me. Job|23|6|καὶ εἰ ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελεύσεταί μοι εἶτα ἐν ἀπειλῇ μοι οὐ χρήσεται
Job 23:7 There the righteous might dispute with him; so should I be delivered for ever from my judge. Job 23:7 "There the upright would reason with Him; And I would be delivered forever from my Judge. Job|23|7|ἀλήθεια γὰρ καὶ ἔλεγχος παρ᾽ αὐτοῦ ἐξαγάγοι δὲ εἰς τέλος τὸ κρίμα μου
Job 23:8 Behold, I go forward, but he is not there; and backward, but I cannot perceive him: Job 23:8 "Behold, I go forward but He is not there, And backward, but I cannot perceive Him; Job|23|8|εἰς γὰρ πρῶτα πορεύσομαι καὶ οὐκέτι εἰμί τὰ δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτοις τί οἶδα
Job 23:9 On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him: he hideth himself on the right hand, that I cannot see him: Job 23:9 When He acts on the left, I cannot behold Him; He turns on the right, I cannot see Him. Job|23|9|ἀριστερὰ ποιήσαντος αὐτοῦ καὶ οὐ κατέσχον περιβαλεῖ δεξιά καὶ οὐκ ὄψομαι
Job 23:10 But he knoweth the way that I take: when he hath tried me, I shall come forth as gold. Job 23:10 "But He knows the way I take; When He has tried me, I shall come forth as gold. Job|23|10|οἶδεν γὰρ ἤδη ὁδόν μου διέκρινεν δέ με ὥσπερ τὸ χρυσίον
Job 23:11 My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined. Job 23:11 "My foot has held fast to His path; I have kept His way and not turned aside. Job|23|11|ἐξελεύσομαι δὲ ἐν ἐντάλμασιν αὐτοῦ ὁδοὺς γὰρ αὐτοῦ ἐφύλαξα καὶ οὐ μὴ ἐκκλίνω
Job 23:12 Neither have I gone back from the commandment of his lips; I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Job 23:12 "I have not departed from the command of His lips; I have treasured the words of His mouth more than my necessary food. Job|23|12|ἀπὸ ἐνταλμάτων αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ παρέλθω ἐν δὲ κόλπῳ μου ἔκρυψα ῥήματα αὐτοῦ
Job 23:13 But he is in one mind, and who can turn him? and what his soul desireth, even that he doeth. Job 23:13 "But He is unique and who can turn Him? And what His soul desires, that He does. Job|23|13|εἰ δὲ καὶ αὐτὸς ἔκρινεν οὕτως τίς ἐστιν ὁ ἀντειπὼν αὐτῷ ὃ γὰρ αὐτὸς ἠθέλησεν καὶ ἐποίησεν
Job 23:14 For he performeth the thing that is appointed for me: and many such things are with him. Job 23:14 "For He performs what is appointed for me, And many such decrees are with Him. Job|23|14| Lxx differs
Job 23:15 Therefore am I troubled at his presence: when I consider, I am afraid of him. Job 23:15 "Therefore, I would be dismayed at His presence; When I consider, I am terrified of Him. Job|23|15|διὰ τοῦτο ἐπ᾽ αὐτῷ ἐσπούδακα νουθετούμενος δὲ ἐφρόντισα αὐτοῦ ~ ἐπὶ τούτῳ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ κατασπουδασθῶ κατανοήσω καὶ πτοηθήσομαι ἐξ αὐτοῦ
Job 23:16 For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me: Job 23:16 "It is God who has made my heart faint, And the Almighty who has dismayed me, Job|23|16|κύριος δὲ ἐμαλάκυνεν τὴν καρδίαν μου ὁ δὲ παντοκράτωρ ἐσπούδασέν με
Job 23:17 Because I was not cut off before the darkness, neither hath he covered the darkness from my face. Job 23:17 But I am not silenced by the darkness, Nor deep gloom which covers me. Job|23|17|οὐ γὰρ ᾔδειν ὅτι ἐπελεύσεταί μοι σκότος πρὸ προσώπου δέ μου ἐκάλυψεν γνόφος
Job 24:1 Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days? Job 24:1 "Why are times not stored up by the Almighty, And why do those who know Him not see His days? Job|24|1|διὰ τί δὲ κύριον ἔλαθον ὧραι
Job 24:2 Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof. Job 24:2 "Some remove the landmarks; They seize and devour flocks. Job|24|2|ἀσεβεῖς δὲ ὅριον ὑπερέβησαν ποίμνιον σὺν ποιμένι ἁρπάσαντες
Job 24:3 They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge. Job 24:3 "They drive away the donkeys of the orphans; They take the widow's ox for a pledge. Job|24|3|ὑποζύγιον ὀρφανῶν ἀπήγαγον καὶ βοῦν χήρας ἠνεχύρασαν
Job 24:4 They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together. Job 24:4 "They push the needy aside from the road; The poor of the land are made to hide themselves altogether. Job|24|4|ἐξέκλιναν ἀδυνάτους ἐξ ὁδοῦ δικαίας ὁμοθυμαδὸν ἐκρύβησαν πραεῖς γῆς
Job 24:5 Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children. Job 24:5 "Behold, as wild donkeys in the wilderness They go forth seeking food in their activity, As bread for their children in the desert. Job|24|5|ἀπέβησαν δὲ ὥσπερ ὄνοι ἐν ἀγρῷ ὑπὲρ ἐμοῦ ἐξελθόντες τὴν ἑαυτῶν πρᾶξιν ἡδύνθη αὐτῷ ἄρτος εἰς νεωτέρους
Job 24:6 They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked. Job 24:6 "They harvest their fodder in the field And glean the vineyard of the wicked. Job|24|6|ἀγρὸν πρὸ ὥρας οὐκ αὐτῶν ὄντα ἐθέρισαν ἀδύνατοι δὲ ἀμπελῶνας ἀσεβῶν ἀμισθὶ καὶ ἀσιτὶ ἠργάσαντο
Job 24:7 They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold. Job 24:7 "They spend the night naked, without clothing, And have no covering against the cold. Job|24|7|γυμνοὺς πολλοὺς ἐκοίμισαν ἄνευ ἱματίων ἀμφίασιν δὲ ψυχῆς αὐτῶν ἀφείλαντο
Job 24:8 They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter. Job 24:8 "They are wet with the mountain rains And hug the rock for want of a shelter. Job|24|8|ἀπὸ ψεκάδων ὀρέων ὑγραίνονται παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σκέπην πέτραν περιεβάλοντο
Job 24:9 They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor. Job 24:9 "Others snatch the orphan from the breast, And against the poor they take a pledge. Job|24|9|ἥρπασαν ὀρφανὸν ἀπὸ μαστοῦ ἐκπεπτωκότα δὲ ἐταπείνωσαν
Job 24:10 They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry; Job 24:10 "They cause the poor to go about naked without clothing, And they take away the sheaves from the hungry. Job|24|10|γυμνοὺς δὲ ἐκοίμισαν ἀδίκως πεινώντων δὲ τὸν ψωμὸν ἀφείλαντο
Job 24:11 Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst. Job 24:11 "Within the walls they produce oil; They tread wine presses but thirst. Job|24|11|ἐν στενοῖς ἀδίκως ἐνήδρευσαν ὁδὸν δὲ δικαίαν οὐκ ᾔδεισαν
Job 24:12 Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them. Job 24:12 "From the city men groan, And the souls of the wounded cry out; Yet God does not pay attention to folly. Job|24|12|οἳ ἐκ πόλεως καὶ οἴκων ἰδίων ἐξεβάλλοντο ψυχὴ δὲ νηπίων ἐστέναξεν μέγα αὐτὸς δὲ διὰ τί τούτων ἐπισκοπὴν οὐ πεποίηται
Job 24:13 They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof. Job 24:13 "Others have been with those who rebel against the light; They do not want to know its ways Nor abide in its paths. Job|24|13|ἐπὶ γῆς ὄντων αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν ὁδὸν δὲ δικαιοσύνης οὐκ ᾔδεισαν οὐδὲ ἀτραποὺς αὐτῆς ἐπορεύθησαν
Job 24:14 The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief. Job 24:14 "The murderer arises at dawn; He kills the poor and the needy, And at night he is as a thief. Job|24|14|γνοὺς δὲ αὐτῶν τὰ ἔργα παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς σκότος καὶ νυκτὸς ἔσται ὡς κλέπτης
Job 24:15 The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face. Job 24:15 "The eye of the adulterer waits for the twilight, Saying, 'No eye will see me.' And he disguises his face. Job|24|15|καὶ ὀφθαλμὸς μοιχοῦ ἐφύλαξεν σκότος λέγων οὐ προσνοήσει με ὀφθαλμός καὶ ἀποκρυβὴν προσώπου ἔθετο
Job 24:16 In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light. Job 24:16 "In the dark they dig into houses, They shut themselves up by day; They do not know the light. Job|24|16|διώρυξεν ἐν σκότει οἰκίας ἡμέρας ἐσφράγισαν ἑαυτούς οὐκ ἐπέγνωσαν φῶς
Job 24:17 For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death. Job 24:17 "For the morning is the same to him as thick darkness, For he is familiar with the terrors of thick darkness. Job|24|17|ὅτι ὁμοθυμαδὸν τὸ πρωὶ αὐτοῖς σκιὰ θανάτου ὅτι ἐπιγνώσεται ταραχὰς σκιᾶς θανάτου
Job 24:18 He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards. Job 24:18 "They are insignificant on the surface of the water; Their portion is cursed on the earth. They do not turn toward the vineyards. Job|24|18|ἐλαφρός ἐστιν ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος καταραθείη ἡ μερὶς αὐτῶν ἐπὶ γῆς
Job 24:19 Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned. Job 24:19 "Drought and heat consume the snow waters, So does Sheol those who have sinned. Job|24|19|ἀναφανείη δὲ τὰ φυτὰ αὐτῶν ἐπὶ γῆς ξηρά ἀγκαλίδα γὰρ ὀρφανῶν ἥρπασαν
Job 24:20 The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree. Job 24:20 "A mother will forget him; The worm feeds sweetly till he is no longer remembered. And wickedness will be broken like a tree. Job|24|20|εἶτ᾽ ἀνεμνήσθη αὐτοῦ ἡ ἁμαρτία ὥσπερ δὲ ὁμίχλη δρόσου ἀφανὴς ἐγένετο ἀποδοθείη δὲ αὐτῷ ἃ ἔπραξεν συντριβείη δὲ πᾶς ἄδικος ἴσα ξύλῳ ἀνιάτῳ
Job 24:21 He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow. Job 24:21 "He wrongs the barren woman And does no good for the widow. Job|24|21|στεῖραν γὰρ οὐκ εὖ ἐποίησεν καὶ γύναιον οὐκ ἠλέησεν
Job 24:22 He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life. Job 24:22 "But He drags off the valiant by His power; He rises, but no one has assurance of life. Job|24|22|θυμῷ δὲ κατέστρεψεν ἀδυνάτους ἀναστὰς τοιγαροῦν οὐ μὴ πιστεύσῃ κατὰ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς
Job 24:23 Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways. Job 24:23 "He provides them with security, and they are supported; And His eyes are on their ways. Job|24|23|μαλακισθεὶς μὴ ἐλπιζέτω ὑγιασθῆναι ἀλλὰ πεσεῖται νόσῳ
Job 24:24 They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn. Job 24:24 "They are exalted a little while, then they are gone; Moreover, they are brought low and like everything gathered up; Even like the heads of grain they are cut off. Job|24|24|πολλοὺς γὰρ ἐκάκωσεν τὸ ὕψωμα αὐτοῦ ἐμαράνθη δὲ ὥσπερ μολόχη ἐν καύματι ἢ ὥσπερ στάχυς ἀπὸ καλάμης αὐτόματος ἀποπεσών
Job 24:25 And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth? Job 24:25 "Now if it is not so, who can prove me a liar, And make my speech worthless? " Job|24|25|εἰ δὲ μή τίς ἐστιν ὁ φάμενος ψευδῆ με λέγειν καὶ θήσει εἰς οὐδὲν τὰ ῥήματά μου

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.