Read through the Bible in One Year


Day - 169 - Psalms - 73-77
Psa 73:1 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Psa 73:1 Surely God is good to Israel, To those who are pure in heart! Psa|73|1|ψαλμὸς τῷ Ασαφ ὡς ἀγαθὸς τῷ Ισραηλ ὁ θεός τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ
Psa 73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. Psa 73:2 But as for me, my feet came close to stumbling, My steps had almost slipped. Psa|73|2|ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες παρ᾽ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου
Psa 73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. Psa 73:3 For I was envious of the arrogant As I saw the prosperity of the wicked. Psa|73|3|ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν
Psa 73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm. Psa 73:4 For there are no pains in their death, And their body is fat. Psa|73|4|ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις τῷ θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν
Psa 73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. Psa 73:5 They are not in trouble as other men, Nor are they plagued like mankind. Psa|73|5|ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶν καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται
Psa 73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment. Psa 73:6 Therefore pride is their necklace; The garment of violence covers them. Psa|73|6|διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν
Psa 73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish. Psa 73:7 Their eye bulges from fatness; The imaginations of their heart run riot. Psa|73|7|ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας
Psa 73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily. Psa 73:8 They mock and wickedly speak of oppression; They speak from on high. Psa|73|8|διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν
Psa 73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Psa 73:9 They have set their mouth against the heavens, And their tongue parades through the earth. Psa|73|9|ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς
Psa 73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them. Psa 73:10 Therefore his people return to this place, And waters of abundance are drunk by them. Psa|73|10|διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται αὐτοῖς
Psa 73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High? Psa 73:11 They say," How does God know? And is there knowledge with the Most High?" Psa|73|11|καὶ εἶπαν πῶς ἔγνω ὁ θεός καὶ εἰ ἔστιν γνῶσις ἐν τῷ ὑψίστῳ
Psa 73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches. Psa 73:12 Behold, these are the wicked; And always at ease, they have increased in wealth. Psa|73|12|ἰδοὺ οὗτοι ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου
Psa 73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency. Psa 73:13 Surely in vain I have kept my heart pure And washed my hands in innocence; Psa|73|13|καὶ εἶπα ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου
Psa 73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning. Psa 73:14 For I have been stricken all day long And chastened every morning. Psa|73|14|καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας
Psa 73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children. Psa 73:15 If I had said," I will speak thus," Behold, I would have betrayed the generation of Your children. Psa|73|15|εἰ ἔλεγον διηγήσομαι οὕτως ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα
Psa 73:16 When I thought to know this, it was too painful for me; Psa 73:16 When I pondered to understand this, It was troublesome in my sight Psa|73|16|καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου
Psa 73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end. Psa 73:17 Until I came into the sanctuary of God; Then I perceived their end. Psa|73|17|ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν
Psa 73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction. Psa 73:18 Surely You set them in slippery places; You cast them down to destruction. Psa|73|18|πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι
Psa 73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors. Psa 73:19 How they are destroyed in a moment! They are utterly swept away by sudden terrors! Psa|73|19|πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα ἐξέλιπον ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν
Psa 73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image. Psa 73:20 Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, You will despise their form. Psa|73|20|ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου κύριε ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις
Psa 73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. Psa 73:21 When my heart was embittered And I was pierced within, Psa|73|21|ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν
Psa 73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee. Psa 73:22 Then I was senseless and ignorant; I was like a beast before You. Psa|73|22|καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί
Psa 73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand. Psa 73:23 Nevertheless I am continually with You; You have taken hold of my right hand. Psa|73|23|καὶ ἐγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου
Psa 73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Psa 73:24 With Your counsel You will guide me, And afterward receive me to glory. Psa|73|24|ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με
Psa 73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee. Psa 73:25 Whom have I in heaven but You? And besides You, I desire nothing on earth. Psa|73|25|τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς
Psa 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever. Psa 73:26 My flesh and my heart may fail, But God is the strength of my heart and my portion forever. Psa|73|26|ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα
Psa 73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee. Psa 73:27 For, behold, those who are far from You will perish; You have destroyed all those who are unfaithful to You. Psa|73|27|ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται ἐξωλέθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ
Psa 73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works. Psa 73:28 But as for me, the nearness of God is my good; I have made the Lord God my refuge, That I may tell of all Your works. Psa|73|28|ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων
Psa 74:1 O God, why hast thou cast us off for ever? why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Psa 74:1 O God, why have You rejected us forever? Why does Your anger smoke against the sheep of Your pasture? Psa|74|1|συνέσεως τῷ Ασαφ ἵνα τί ἀπώσω ὁ θεός εἰς τέλος ὠργίσθη ὁ θυμός σου ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου
Psa 74:2 Remember thy congregation, which thou hast purchased of old; the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed; this mount Zion, wherein thou hast dwelt. Psa 74:2 Remember Your congregation, which You have purchased of old, Which You have redeemed to be the tribe of Your inheritance; And this Mount Zion, where You have dwelt. Psa|74|2|μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου ἧς ἐκτήσω ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας σου ὄρος Σιων τοῦτο ὃ κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ
Psa 74:3 Lift up thy feet unto the perpetual desolations; even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Psa 74:3 Turn Your footsteps toward the perpetual ruins; The enemy has damaged everything within the sanctuary. Psa|74|3|ἔπαρον τὰς χεῖράς σου ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν εἰς τέλος ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις σου
Psa 74:4 Thine enemies roar in the midst of thy congregations; they set up their ensigns for signs. Psa 74:4 Your adversaries have roared in the midst of Your meeting place; They have set up their own standards for signs. Psa|74|4|καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς σου ἔθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν σημεῖα καὶ οὐκ ἔγνωσαν
Psa 74:5 A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees. Psa 74:5 It seems as if one had lifted up His axe in a forest of trees. Psa|74|5|ὡς εἰς τὴν εἴσοδον ὑπεράνω
Psa 74:6 But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers. Psa 74:6 And now all its carved work They smash with hatchet and hammers. Psa|74|6|ὡς ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίναις ἐξέκοψαν τὰς θύρας αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν πελέκει καὶ λαξευτηρίῳ κατέρραξαν αὐτήν
Psa 74:7 They have cast fire into thy sanctuary, they have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground. Psa 74:7 They have burned Your sanctuary to the ground; They have defiled the dwelling place of Your name. Psa|74|7|ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματός σου
Psa 74:8 They said in their hearts, Let us destroy them together: they have burned up all the synagogues of God in the land. Psa 74:8 They said in their heart," Let us completely subdue them. "They have burned all the meeting places of God in the land. Psa|74|8|εἶπαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἡ συγγένεια αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό δεῦτε καὶ κατακαύσωμεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς
Psa 74:9 We see not our signs: there is no more any prophet: neither is there among us any that knoweth how long. Psa 74:9 We do not see our signs; There is no longer any prophet, Nor is there any among us who knows how long. Psa|74|9|τὰ σημεῖα ἡμῶν οὐκ εἴδομεν οὐκ ἔστιν ἔτι προφήτης καὶ ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι
Psa 74:10 O God, how long shall the adversary reproach? shall the enemy blaspheme thy name for ever? Psa 74:10 How long, O God, will the adversary revile, And the enemy spurn Your name forever? Psa|74|10|ἕως πότε ὁ θεός ὀνειδιεῖ ὁ ἐχθρός παροξυνεῖ ὁ ὑπεναντίος τὸ ὄνομά σου εἰς τέλος
Psa 74:11 Why withdrawest thou thy hand, even thy right hand? pluck it out of thy bosom. Psa 74:11 Why do You withdraw Your hand, even Your right hand? From within Your bosom, destroy them! Psa|74|11|ἵνα τί ἀποστρέφεις τὴν χεῖρά σου καὶ τὴν δεξιάν σου ἐκ μέσου τοῦ κόλπου σου εἰς τέλος
Psa 74:12 For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth. Psa 74:12 Yet God is my king from of old, Who works deeds of deliverance in the midst of the earth. Psa|74|12|ὁ δὲ θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς
Psa 74:13 Thou didst divide the sea by thy strength: thou brakest the heads of the dragons in the waters. Psa 74:13 You divided the sea by Your strength; You broke the heads of the sea monsters in the waters. Psa|74|13|σὺ ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν θάλασσαν σὺ συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος
Psa 74:14 Thou brakest the heads of leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. Psa 74:14 You crushed the heads of Leviathan; You gave him as food for the creatures of the wilderness. Psa|74|14|σὺ συνέθλασας τὰς κεφαλὰς τοῦ δράκοντος ἔδωκας αὐτὸν βρῶμα λαοῖς τοῖς Αἰθίοψιν
Psa 74:15 Thou didst cleave the fountain and the flood: thou driedst up mighty rivers. Psa 74:15 You broke open springs and torrents; You dried up ever-flowing streams. Psa|74|15|σὺ διέρρηξας πηγὰς καὶ χειμάρρους σὺ ἐξήρανας ποταμοὺς Ηθαμ
Psa 74:16 The day is thine, the night also is thine: thou hast prepared the light and the sun. Psa 74:16 Yours is the day, Yours also is the night; You have prepared the light and the sun. Psa|74|16|σή ἐστιν ἡ ἡμέρα καὶ σή ἐστιν ἡ νύξ σὺ κατηρτίσω φαῦσιν καὶ ἥλιον
Psa 74:17 Thou hast set all the borders of the earth: thou hast made summer and winter. Psa 74:17 You have established all the boundaries of the earth; You have made summer and winter. Psa|74|17|σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὅρια τῆς γῆς θέρος καὶ ἔαρ σὺ ἔπλασας αὐτά
Psa 74:18 Remember this, that the enemy hath reproached, O LORD, and that the foolish people have blasphemed thy name. Psa 74:18 Remember this, O Lord, that the enemy has reviled, And a foolish people has spurned Your name. Psa|74|18|μνήσθητι ταύτης ἐχθρὸς ὠνείδισεν τὸν κύριον καὶ λαὸς ἄφρων παρώξυνεν τὸ ὄνομά σου
Psa 74:19 O deliver not the soul of thy turtledove unto the multitude of the wicked: forget not the congregation of thy poor for ever. Psa 74:19 Do not deliver the soul of Your turtledove to the wild beast; Do not forget the life of Your afflicted forever. Psa|74|19|μὴ παραδῷς τοῖς θηρίοις ψυχὴν ἐξομολογουμένην σοι τῶν ψυχῶν τῶν πενήτων σου μὴ ἐπιλάθῃ εἰς τέλος
Psa 74:20 Have respect unto the covenant: for the dark places of the earth are full of the habitations of cruelty. Psa 74:20 Consider the covenant; For the dark places of the land are full of the habitations of violence. Psa|74|20|ἐπίβλεψον εἰς τὴν διαθήκην σου ὅτι ἐπληρώθησαν οἱ ἐσκοτισμένοι τῆς γῆς οἴκων ἀνομιῶν
Psa 74:21 O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name. Psa 74:21 Let not the oppressed return dishonored; Let the afflicted and needy praise Your name. Psa|74|21|μὴ ἀποστραφήτω τεταπεινωμένος κατῃσχυμμένος πτωχὸς καὶ πένης αἰνέσουσιν τὸ ὄνομά σου
Psa 74:22 Arise, O God, plead thine own cause: remember how the foolish man reproacheth thee daily. Psa 74:22 Arise, O God, and plead Your own cause; Remember how the foolish man reproaches You all day long. Psa|74|22|ἀνάστα ὁ θεός δίκασον τὴν δίκην σου μνήσθητι τῶν ὀνειδισμῶν σου τῶν ὑπὸ ἄφρονος ὅλην τὴν ἡμέραν
Psa 74:23 Forget not the voice of thine enemies: the tumult of those that rise up against thee increaseth continually. Psa 74:23 Do not forget the voice of Your adversaries, The uproar of those who rise against You which ascends continually. Psa|74|23|μὴ ἐπιλάθῃ τῆς φωνῆς τῶν ἱκετῶν σου ἡ ὑπερηφανία τῶν μισούντων σε ἀνέβη διὰ παντὸς πρὸς σέ
Psa 75:1 Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare. Psa 75:1 We give thanks to You, O God, we give thanks, For Your name is near; Men declare Your wondrous works. Psa|75|1|εἰς τὸ τέλος μὴ διαφθείρῃς ψαλμὸς τῷ Ασαφ ᾠδῆς
Psa 75:2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly. Psa 75:2 "When I select an appointed time, It is I who judge with equity. Psa|75|2|ἐξομολογησόμεθά σοι ὁ θεός ἐξομολογησόμεθα καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου
Psa 75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah. Psa 75:3 "The earth and all who dwell in it melt; It is I who have firmly set its pillars. Selah. Psa|75|3|διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου ὅταν λάβω καιρόν ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ
Psa 75:4 I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn: Psa 75:4 "I said to the boastful, 'Do not boast, 'And to the wicked, 'Do not lift up the horn; Psa|75|4|ἐτάκη ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς διάψαλμα
Psa 75:5 Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck. Psa 75:5 Do not lift up your horn on high, Do not speak with insolent pride.'" Psa|75|5|εἶπα τοῖς παρανομοῦσιν μὴ παρανομεῖτε καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ ὑψοῦτε κέρας
Psa 75:6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Psa 75:6 For not from the east, nor from the west, Nor from the desert comes exaltation; Psa|75|6|μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν μὴ λαλεῖτε κατὰ τοῦ θεοῦ ἀδικίαν
Psa 75:7 But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another. Psa 75:7 But God is the Judge; He puts down one and exalts another. Psa|75|7|ὅτι οὔτε ἀπὸ ἐξόδων οὔτε ἀπὸ δυσμῶν οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὀρέων
Psa 75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them. Psa 75:8 For a cup is in the hand of the Lord, and the wine foams; It is well mixed, and He pours out of this; Surely all the wicked of the earth must drain and drink down its dregs. Psa|75|8|ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν τοῦτον ταπεινοῖ καὶ τοῦτον ὑψοῖ
Psa 75:9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob. Psa 75:9 But as for me, I will declare it forever; I will sing praises to the God of Jacob. Psa|75|9|ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ κυρίου οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος καὶ ἔκλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς
Psa 75:10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted. Psa 75:10 And all the horns of the wicked He will cut off, But the horns of the righteous will be lifted up. Psa|75|10|ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν αἰῶνα ψαλῶ τῷ θεῷ Ιακωβ Psa|74|11|καὶ πάντα τὰ κέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν συγκλάσω καὶ ὑψωθήσεται τὰ κέρατα τοῦ δικαίου
Psa 76:1 In Judah is God known: his name is great in Israel. Psa 76:1 God is known in Judah; His name is great in Israel. Psa|76|1|εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις ψαλμὸς τῷ Ασαφ ᾠδὴ πρὸς τὸν Ἀσσύριον
Psa 76:2 In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion. Psa 76:2 His tabernacle is in Salem; His dwelling place also is in Zion. Psa|76|2|γνωστὸς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ὁ θεός ἐν τῷ Ισραηλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Psa 76:3 There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah. Psa 76:3 There He broke the flaming arrows, The shield and the sword and the weapons of war. Selah. Psa|76|3|καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιων
Psa 76:4 Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey. Psa 76:4 You are resplendent, More majestic than the mountains of prey. Psa|76|4|ἐκεῖ συνέτριψεν τὰ κράτη τῶν τόξων ὅπλον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον διάψαλμα
Psa 76:5 The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands. Psa 76:5 The stouthearted were plundered, They sank into sleep; And none of the warriors could use his hands. Psa|76|5|φωτίζεις σὺ θαυμαστῶς ἀπὸ ὀρέων αἰωνίων
Psa 76:6 At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Psa 76:6 At Your rebuke, O God of Jacob, Both rider and horse were cast into a dead sleep. Psa|76|6|ἐταράχθησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ ὕπνωσαν ὕπνον αὐτῶν καὶ οὐχ εὗρον οὐδὲν πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν αὐτῶν
Psa 76:7 Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry? Psa 76:7 You, even You, are to be feared; And who may stand in Your presence when once You are angry? Psa|76|7|ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου ὁ θεὸς Ιακωβ ἐνύσταξαν οἱ ἐπιβεβηκότες τοὺς ἵππους
Psa 76:8 Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still, Psa 76:8 You caused judgment to be heard from heaven; The earth feared and was still Psa|76|8|σὺ φοβερὸς εἶ καὶ τίς ἀντιστήσεταί σοι ἀπὸ τότε ἡ ὀργή σου
Psa 76:9 When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah. Psa 76:9 When God arose to judgment, To save all the humble of the earth. Selah. Psa|76|9|ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκούτισας κρίσιν γῆ ἐφοβήθη καὶ ἡσύχασεν
Psa 76:10 Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain. Psa 76:10 For the wrath of man shall praise You; With a remnant of wrath You will gird Yourself. Psa|76|10|ἐν τῷ ἀναστῆναι εἰς κρίσιν τὸν θεὸν τοῦ σῶσαι πάντας τοὺς πραεῖς τῆς γῆς διάψαλμα
Psa 76:11 Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared. Psa 76:11 Make vows to the Lord your God and fulfill them; Let all who are around Him bring gifts to Him who is to be feared. Psa|76|11|ὅτι ἐνθύμιον ἀνθρώπου ἐξομολογήσεταί σοι καὶ ἐγκατάλειμμα ἐνθυμίου ἑορτάσει σοι
Psa 76:12 He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth. Psa 76:12 He will cut off the spirit of princes; He is feared by the kings of the earth. Psa|76|12|εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν πάντες οἱ κύκλῳ αὐτοῦ οἴσουσιν δῶρα Psa|75|13|τῷ φοβερῷ καὶ ἀφαιρουμένῳ πνεύματα ἀρχόντων φοβερῷ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς
Psa 77:1 I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me. Psa 77:1 My voice rises to God, and I will cry aloud; My voice rises to God, and He will hear me. Psa|77|1|εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ Ιδιθουν τῷ Ασαφ ψαλμός
Psa 77:2 In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted. Psa 77:2 In the day of my trouble I sought the Lord; In the night my hand was stretched out without weariness; My soul refused to be comforted. Psa|77|2|φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα φωνῇ μου πρὸς τὸν θεόν καὶ προσέσχεν μοι
Psa 77:3 I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah. Psa 77:3 When I remember God, then I am disturbed; When I sigh, then my spirit grows faint. Selah. Psa|77|3|ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν θεὸν ἐξεζήτησα ταῖς χερσίν μου νυκτὸς ἐναντίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠπατήθην ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ἡ ψυχή μου
Psa 77:4 Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak. Psa 77:4 You have held my eyelids open; I am so troubled that I cannot speak. Psa|77|4|ἐμνήσθην τοῦ θεοῦ καὶ εὐφράνθην ἠδολέσχησα καὶ ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμά μου διάψαλμα
Psa 77:5 I have considered the days of old, the years of ancient times. Psa 77:5 I have considered the days of old, The years of long ago. Psa|77|5|προκατελάβοντο φυλακὰς οἱ ὀφθαλμοί μου ἐταράχθην καὶ οὐκ ἐλάλησα
Psa 77:6 I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search. Psa 77:6 I will remember my song in the night; I will meditate with my heart, And my spirit ponders: Psa|77|6|διελογισάμην ἡμέρας ἀρχαίας καὶ ἔτη αἰώνια ἐμνήσθην καὶ ἐμελέτησα
Psa 77:7 Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more? Psa 77:7 Will the Lord reject forever? And will He never be favorable again? Psa|77|7|νυκτὸς μετὰ τῆς καρδίας μου ἠδολέσχουν καὶ ἔσκαλλεν τὸ πνεῦμά μου
Psa 77:8 Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore? Psa 77:8 Has His lovingkindness ceased forever? Has His promise come to an end forever? Psa|77|8|μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται κύριος καὶ οὐ προσθήσει τοῦ εὐδοκῆσαι ἔτι
Psa 77:9 Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah. Psa 77:9 Has God forgotten to be gracious, Or has He in anger withdrawn His compassion? Selah. Psa|77|9|ἢ εἰς τέλος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀποκόψει ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν
Psa 77:10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High. Psa 77:10 Then I said," It is my grief, That the right hand of the Most High has changed. " Psa|77|10|ἢ ἐπιλήσεται τοῦ οἰκτιρῆσαι ὁ θεὸς ἢ συνέξει ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ διάψαλμα
Psa 77:11 I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old. Psa 77:11 I shall remember the deeds of the Lord; Surely I will remember Your wonders of old. Psa|77|11|καὶ εἶπα νῦν ἠρξάμην αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου
Psa 77:12 I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings. Psa 77:12 I will meditate on all Your work And muse on Your deeds. Psa|77|12|ἐμνήσθην τῶν ἔργων κυρίου ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυμασίων σου
Psa 77:13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God? Psa 77:13 Your way, O God, is holy; What god is great like our God? Psa|77|13|καὶ μελετήσω ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις σου καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασίν σου ἀδολεσχήσω
Psa 77:14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people. Psa 77:14 You are the God who works wonders; You have made known Your strength among the peoples. Psa|77|14|ὁ θεός ἐν τῷ ἁγίῳ ἡ ὁδός σου τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν
Psa 77:15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah. Psa 77:15 You have by Your power redeemed Your people, The sons of Jacob and Joseph. Selah. Psa|77|15|σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου
Psa 77:16 The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled. Psa 77:16 The waters saw You, O God; The waters saw You, they were in anguish; The deeps also trembled. Psa|77|16|ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί σου τὸν λαόν σου τοὺς υἱοὺς Ιακωβ καὶ Ιωσηφ διάψαλμα
Psa 77:17 The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad. Psa 77:17 The clouds poured out water; The skies gave forth a sound; Your arrows flashed here and there. Psa|77|17|εἴδοσάν σε ὕδατα ὁ θεός εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἐταράχθησαν ἄβυσσοι πλῆθος ἤχους ὑδάτων
Psa 77:18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook. Psa 77:18 The sound of Your thunder was in the whirlwind; The lightnings lit up the world; The earth trembled and shook. Psa|77|18|φωνὴν ἔδωκαν αἱ νεφέλαι καὶ γὰρ τὰ βέλη σου διαπορεύονται
Psa 77:19 Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known. Psa 77:19 Your way was in the sea And Your paths in the mighty waters, And Your footprints may not be known. Psa|77|19|φωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ τροχῷ ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰκουμένῃ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ
Psa 77:20 Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Psa 77:20 You led Your people like a flock By the hand of Moses and Aaron. Psa|77|20|ἐν τῇ θαλάσσῃ ἡ ὁδός σου καὶ αἱ τρίβοι σου ἐν ὕδασι πολλοῖς καὶ τὰ ἴχνη σου οὐ γνωσθήσονται Psa|76|21|ὡδήγησας ὡς πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ Ααρων

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.