Read through the Bible in One Year


Day - 171 - Psalms 81-88
Psa 81:1 Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob. Psa 81:1 Sing for joy to God our strength; Shout joyfully to the God of Jacob. Psa|81|1|εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν τῷ Ασαφ ψαλμός
Psa 81:2 Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery. Psa 81:2 Raise a song, strike the timbrel, The sweet sounding lyre with the harp. Psa|81|2|ἀγαλλιᾶσθε τῷ θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν ἀλαλάξατε τῷ θεῷ Ιακωβ
Psa 81:3 Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day. Psa 81:3 Blow the trumpet at the new moon, At the full moon, on our feast day. Psa|81|3|λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τύμπανον ψαλτήριον τερπνὸν μετὰ κιθάρας
Psa 81:4 For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob. Psa 81:4 For it is a statute for Israel, An ordinance of the God of Jacob. Psa|81|4|σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν
Psa 81:5 This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not. Psa 81:5 He established it for a testimony in Joseph When he went throughout the land of Egypt. I heard a language that I did not know: Psa|81|5|ὅτι πρόσταγμα τῷ Ισραηλ ἐστὶν καὶ κρίμα τῷ θεῷ Ιακωβ
Psa 81:6 I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots. Psa 81:6 "I relieved his shoulder of the burden, His hands were freed from the basket. Psa|81|6|μαρτύριον ἐν τῷ Ιωσηφ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω ἤκουσεν
Psa 81:7 Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah. Psa 81:7 "You called in trouble and I rescued you; I answered you in the hiding place of thunder; I proved you at the waters of Meribah. Selah. Psa|81|7|ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν νῶτον αὐτοῦ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν
Psa 81:8 Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me; Psa 81:8 "Hear, O My people, and I will admonish you; O Israel, if you would listen to Me! Psa|81|8|ἐν θλίψει ἐπεκαλέσω με καὶ ἐρρυσάμην σε ἐπήκουσά σου ἐν ἀποκρύφῳ καταιγίδος ἐδοκίμασά σε ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας διάψαλμα
Psa 81:9 There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god. Psa 81:9 "Let there be no strange god among you; Nor shall you worship any foreign god. Psa|81|9|ἄκουσον λαός μου καὶ διαμαρτύρομαί σοι Ισραηλ ἐὰν ἀκούσῃς μου
Psa 81:10 I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it. Psa 81:10 "I, the Lord, am your God, Who brought you up from the land of Egypt; Open your mouth wide and I will fill it. Psa|81|10|οὐκ ἔσται ἐν σοὶ θεὸς πρόσφατος οὐδὲ προσκυνήσεις θεῷ ἀλλοτρίῳ
Psa 81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me. Psa 81:11 "But My people did not listen to My voice, And Israel did not obey Me. Psa|81|11|ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου ὁ ἀναγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου πλάτυνον τὸ στόμα σου καὶ πληρώσω αὐτό
Psa 81:12 So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels. Psa 81:12 "So I gave them over to the stubbornness of their heart, To walk in their own devices. Psa|81|12|καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ λαός μου τῆς φωνῆς μου καὶ Ισραηλ οὐ προσέσχεν μοι
Psa 81:13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways! Psa 81:13 "Oh that My people would listen to Me, That Israel would walk in My ways! Psa|81|13|καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν πορεύσονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν
Psa 81:14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries. Psa 81:14 "I would quickly subdue their enemies And turn My hand against their adversaries. Psa|81|14|εἰ ὁ λαός μου ἤκουσέν μου Ισραηλ ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἐπορεύθη
Psa 81:15 The haters of the LORD should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever. Psa 81:15 "Those who hate the Lord would pretend obedience to Him, And their time of punishment would be forever. Psa|81|15|ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ ἐπὶ τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς ἐπέβαλον τὴν χεῖρά μου
Psa 81:16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee. Psa 81:16 "But I would feed you with the finest of the wheat, And with honey from the rock I would satisfy you." Psa|81|16|οἱ ἐχθροὶ κυρίου ἐψεύσαντο αὐτῷ καὶ ἔσται ὁ καιρὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα Psa|80|17|καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυροῦ καὶ ἐκ πέτρας μέλι ἐχόρτασεν αὐτούς
Psa 82:1 God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods. Psa 82:1 God takes His stand in His own congregation; He judges in the midst of the rulers. Psa|82|1|ψαλμὸς τῷ Ασαφ ὁ θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρίνει
Psa 82:2 How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah. Psa 82:2 How long will you judge unjustly And show partiality to the wicked? Selah. Psa|82|2|ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε διάψαλμα
Psa 82:3 Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy. Psa 82:3 Vindicate the weak and fatherless; Do justice to the afflicted and destitute. Psa|82|3|κρίνατε ὀρφανὸν καὶ πτωχόν ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε
Psa 82:4 Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked. Psa 82:4 Rescue the weak and needy; Deliver them out of the hand of the wicked. Psa|82|4|ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε
Psa 82:5 They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course. Psa 82:5 They do not know nor do they understand; They walk about in darkness; All the foundations of the earth are shaken. Psa|82|5|οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν ἐν σκότει διαπορεύονται σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς
Psa 82:6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High. Psa 82:6 I said," You are gods, And all of you are sons of the Most High. Psa|82|6|ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες
Psa 82:7 But ye shall die like men, and fall like one of the princes. Psa 82:7 "Nevertheless you will die like men And fall like any one of the princes. " Psa|82|7|ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε
Psa 82:8 Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations. Psa 82:8 Arise, O God, judge the earth! For it is You who possesses all the nations. Psa|82|8|ἀνάστα ὁ θεός κρῖνον τὴν γῆν ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
Psa 83:1 Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God. Psa 83:1 O God, do not remain quiet; Do not be silent and, O God, do not be still. Psa|83|1|ᾠδὴ ψαλμοῦ τῷ Ασαφ
Psa 83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head. Psa 83:2 For behold, Your enemies make an uproar, And those who hate You have exalted themselves. Psa|83|2|ὁ θεός τίς ὁμοιωθήσεταί σοι μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς ὁ θεός
Psa 83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. Psa 83:3 They make shrewd plans against Your people, And conspire together against Your treasured ones. Psa|83|3|ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν κεφαλήν
Psa 83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance. Psa 83:4 They have said," Come, and let us wipe them out as a nation, That the name of Israel be remembered no more. " Psa|83|4|ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου
Psa 83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee: Psa 83:5 For they have conspired together with one mind; Against You they make a covenant: Psa|83|5|εἶπαν δεῦτε καὶ ἐξολεθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ισραηλ ἔτι
Psa 83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes; Psa 83:6 The tents of Edom and the Ishmaelites, Moab and the Hagrites; Psa|83|6|ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο
Psa 83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre; Psa 83:7 Gebal and Ammon and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre; Psa|83|7|τὰ σκηνώματα τῶν Ιδουμαίων καὶ οἱ Ισμαηλῖται Μωαβ καὶ οἱ Αγαρηνοί
Psa 83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah. Psa 83:8 Assyria also has joined with them; They have become a help to the children of Lot. Selah. Psa|83|8|Γεβαλ καὶ Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων Τύρον
Psa 83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison: Psa 83:9 Deal with them as with Midian, As with Sisera and Jabin at the torrent of Kishon, Psa|83|9|καὶ γὰρ καὶ Ασσουρ συμπαρεγένετο μετ᾽ αὐτῶν ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς Λωτ διάψαλμα
Psa 83:10 Which perished at Endor: they became as dung for the earth. Psa 83:10 Who were destroyed at En-dor, Who became as dung for the ground. Psa|83|10|ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιαμ καὶ τῷ Σισαρα ὡς ὁ Ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κισων
Psa 83:11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna: Psa 83:11 Make their nobles like Oreb and Zeeb And all their princes like Zebah and Zalmunna, Psa|83|11|ἐξωλεθρεύθησαν ἐν Αενδωρ ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ
Psa 83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession. Psa 83:12 Who said," Let us possess for ourselves The pastures of God. " Psa|83|12|θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ωρηβ καὶ Ζηβ καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν
Psa 83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind. Psa 83:13 O my God, make them like the whirling dust, Like chaff before the wind. Psa|83|13|οἵτινες εἶπαν κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ
Psa 83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire; Psa 83:14 Like fire that burns the forest And like a flame that sets the mountains on fire, Psa|83|14|ὁ θεός μου θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου
Psa 83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Psa 83:15 So pursue them with Your tempest And terrify them with Your storm. Psa|83|15|ὡσεὶ πῦρ ὃ διαφλέξει δρυμόν ὡς εἰ φλὸξ κατακαύσαι ὄρη
Psa 83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD. Psa 83:16 Fill their faces with dishonor, That they may seek Your name, O Lord. Psa|83|16|οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούς
Psa 83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish: Psa 83:17 Let them be ashamed and dismayed forever, And let them be humiliated and perish, Psa|83|17|πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας καὶ ζητήσουσιν τὸ ὄνομά σου κύριε
Psa 83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth. Psa 83:18 That they may know that You alone, whose name is the Lord, Are the Most High over all the earth. Psa|83|18|αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσαν Psa|82|19|καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι κύριος σὺ μόνος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
Psa 84:1 How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts! Psa 84:1 How lovely are Your dwelling places, O Lord of hosts! Psa|84|1|εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός
Psa 84:2 My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God. Psa 84:2 My soul longed and even yearned for the courts of the Lord; My heart and my flesh sing for joy to the living God. Psa|84|2|ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου κύριε τῶν δυνάμεων
Psa 84:3 Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God. Psa 84:3 The bird also has found a house, And the swallow a nest for herself, where she may lay her young, Even Your altars, O Lord of hosts, My King and my God. Psa|84|3|ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ κυρίου ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ θεὸν ζῶντα
Psa 84:4 Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah. Psa 84:4 How blessed are those who dwell in Your house! They are ever praising You. Selah. Psa|84|4|καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ οὗ θήσει τὰ νοσσία αὐτῆς τὰ θυσιαστήριά σου κύριε τῶν δυνάμεων ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου
Psa 84:5 Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Psa 84:5 How blessed is the man whose strength is in You, In whose heart are the highways to Zion! Psa|84|5|μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσίν σε διάψαλμα
Psa 84:6 Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools. Psa 84:6 Passing through the valley of Baca they make it a spring; The early rain also covers it with blessings. Psa|84|6|μακάριος ἀνήρ οὗ ἐστιν ἡ ἀντίλημψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ κύριε ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο
Psa 84:7 They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God. Psa 84:7 They go from strength to strength, Every one of them appears before God in Zion. Psa|84|7|ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ κλαυθμῶνος εἰς τόπον ὃν ἔθετο καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν
Psa 84:8 O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah. Psa 84:8 O Lord God of hosts, hear my prayer; Give ear, O God of Jacob! Selah. Psa|84|8|πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν ὀφθήσεται ὁ θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιων
Psa 84:9 Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed. Psa 84:9 Behold our shield, O God, And look upon the face of Your anointed. Psa|84|9|κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι ὁ θεὸς Ιακωβ διάψαλμα
Psa 84:10 For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness. Psa 84:10 For a day in Your courts is better than a thousand outside. I would rather stand at the threshold of the house of my God Than dwell in the tents of wickedness. Psa|84|10|ὑπερασπιστὰ ἡμῶν ἰδέ ὁ θεός καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου
Psa 84:11 For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly. Psa 84:11 For the Lord God is a sun and shield; The Lord gives grace and glory; No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Psa|84|11|ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ μᾶλλον ἢ οἰκεῖν ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν
Psa 84:12 O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. Psa 84:12 O Lord of hosts, How blessed is the man who trusts in You! Psa|84|12|ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος ὁ θεός χάριν καὶ δόξαν δώσει κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς πορευομένους ἐν ἀκακίᾳ Psa|83|13|κύριε τῶν δυνάμεων μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ
Psa 85:1 Lord, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob. Psa 85:1 O Lord, You showed favor to Your land; You restored the captivity of Jacob. Psa|85|1|εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμός
Psa 85:2 Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah. Psa 85:2 You forgave the iniquity of Your people; You covered all their sin. Selah. Psa|85|2|εὐδόκησας κύριε τὴν γῆν σου ἀπέστρεψας τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ
Psa 85:3 Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Psa 85:3 You withdrew all Your fury; You turned away from Your burning anger. Psa|85|3|ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ σου ἐκάλυψας πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν διάψαλμα
Psa 85:4 Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Psa 85:4 Restore us, O God of our salvation, And cause Your indignation toward us to cease. Psa|85|4|κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν σου ἀπέστρεψας ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ σου
Psa 85:5 Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations? Psa 85:5 Will You be angry with us forever? Will You prolong Your anger to all generations? Psa|85|5|ἐπίστρεψον ἡμᾶς ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν καὶ ἀπόστρεψον τὸν θυμόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν
Psa 85:6 Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee? Psa 85:6 Will You not Yourself revive us again, That Your people may rejoice in You? Psa|85|6|μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὀργισθήσῃ ἡμῖν ἢ διατενεῖς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν
Psa 85:7 Shew us thy mercy, O LORD, and grant us thy salvation. Psa 85:7 Show us Your lovingkindness, O Lord, And grant us Your salvation. Psa|85|7|ὁ θεός σὺ ἐπιστρέψας ζωώσεις ἡμᾶς καὶ ὁ λαός σου εὐφρανθήσεται ἐπὶ σοί
Psa 85:8 I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly. Psa 85:8 I will hear what God the Lord will say; For He will speak peace to His people, to His godly ones; But let them not turn back to folly. Psa|85|8|δεῖξον ἡμῖν κύριε τὸ ἔλεός σου καὶ τὸ σωτήριόν σου δῴης ἡμῖν
Psa 85:9 Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land. Psa 85:9 Surely His salvation is near to those who fear Him, That glory may dwell in our land. Psa|85|9|ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ κύριος ὁ θεός ὅτι λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν καρδίαν
Psa 85:10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other. Psa 85:10 Lovingkindness and truth have met together; Righteousness and peace have kissed each other. Psa|85|10|πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον αὐτοῦ τοῦ κατασκηνῶσαι δόξαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν
Psa 85:11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven. Psa 85:11 Truth springs from the earth, And righteousness looks down from heaven. Psa|85|11|ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν
Psa 85:12 Yea, the LORD shall give that which is good; and our land shall yield her increase. Psa 85:12 Indeed, the Lord will give what is good, And our land will yield its produce. Psa|85|12|ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλεν καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν
Psa 85:13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps. Psa 85:13 Righteousness will go before Him And will make His footsteps into a way. Psa|85|13|καὶ γὰρ ὁ κύριος δώσει χρηστότητα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς Psa|84|14|δικαιοσύνη ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ θήσει εἰς ὁδὸν τὰ διαβήματα αὐτοῦ
Psa 86:1 Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy. Psa 86:1 Incline Your ear, O Lord, and answer me; For I am afflicted and needy. Psa|86|1|προσευχὴ τῷ Δαυιδ κλῖνον κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ
Psa 86:2 Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee. Psa 86:2 Preserve my soul, for I am a godly man; O You my God, save Your servant who trusts in You. Psa|86|2|φύλαξον τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν δοῦλόν σου ὁ θεός μου τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ
Psa 86:3 Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily. Psa 86:3 Be gracious to me, O Lord, For to You I cry all day long. Psa|86|3|ἐλέησόν με κύριε ὅτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν
Psa 86:4 Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Psa 86:4 Make glad the soul of Your servant, For to You, O Lord, I lift up my soul. Psa|86|4|εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σέ κύριε ἦρα τὴν ψυχήν μου
Psa 86:5 For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Psa 86:5 For You, Lord, are good, and ready to forgive, And abundant in lovingkindness to all who call upon You. Psa|86|5|ὅτι σύ κύριε χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις σε
Psa 86:6 Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications. Psa 86:6 Give ear, O Lord, to my prayer; And give heed to the voice of my supplications! Psa|86|6|ἐνώτισαι κύριε τὴν προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου
Psa 86:7 In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me. Psa 86:7 In the day of my trouble I shall call upon You, For You will answer me. Psa|86|7|ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι εἰσήκουσάς μου
Psa 86:8 Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works. Psa 86:8 There is no one like You among the gods, O Lord, Nor are there any works like Yours. Psa|86|8|οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς κύριε καὶ οὐκ ἔστιν κατὰ τὰ ἔργα σου
Psa 86:9 All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name. Psa 86:9 All nations whom You have made shall come and worship before You, O Lord, And they shall glorify Your name. Psa|86|9|πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐποίησας ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου κύριε καὶ δοξάσουσιν τὸ ὄνομά σου
Psa 86:10 For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone. Psa 86:10 For You are great and do wondrous deeds; You alone are God. Psa|86|10|ὅτι μέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος ὁ μέγας
Psa 86:11 Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name. Psa 86:11 Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name. Psa|86|11|ὁδήγησόν με κύριε τῇ ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου
Psa 86:12 I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore. Psa 86:12 I will give thanks to You, O Lord my God, with all my heart, And will glorify Your name forever. Psa|86|12|ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ὁ θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα
Psa 86:13 For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Psa 86:13 For Your lovingkindness toward me is great, And You have delivered my soul from the depths of Sheol. Psa|86|13|ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατωτάτου
Psa 86:14 O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them. Psa 86:14 O God, arrogant men have risen up against me, And a band of violent men have sought my life, And they have not set You before them. Psa|86|14|ὁ θεός παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽ ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό σε ἐνώπιον αὐτῶν
Psa 86:15 But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, long suffering, and plenteous in mercy and truth. Psa 86:15 But You, O Lord, are a God merciful and gracious, Slow to anger and abundant in lovingkindness and truth. Psa|86|15|καὶ σύ κύριε ὁ θεός οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός
Psa 86:16 O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid. Psa 86:16 Turn to me, and be gracious to me; Oh grant Your strength to Your servant, And save the son of Your handmaid. Psa|86|16|ἐπίβλεψον ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου
Psa 86:17 Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me. Psa 86:17 Show me a sign for good, That those who hate me may see it and be ashamed, Because You, O Lord, have helped me and comforted me. Psa|86|17|ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτωσαν ὅτι σύ κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ παρεκάλεσάς με
Psa 87:1 His foundation is in the holy mountains. Psa 87:1 His foundation is in the holy mountains. Psa|87|1|τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμὸς ᾠδῆς οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσιν τοῖς ἁγίοις
Psa 87:2 The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Psa 87:2 The Lord loves the gates of Zion More than all the other dwelling places of Jacob. Psa|87|2|ἀγαπᾷ κύριος τὰς πύλας Σιων ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ιακωβ
Psa 87:3 Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah. Psa 87:3 Glorious things are spoken of you, O city of God. Selah. Psa|87|3|δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ θεοῦ διάψαλμα
Psa 87:4 I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there. Psa 87:4 "I shall mention Rahab and Babylon among those who know Me; Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia: 'This one was born there. '" Psa|87|4|μνησθήσομαι Ρααβ καὶ Βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσίν με καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς Αἰθιόπων οὗτοι ἐγενήθησαν ἐκεῖ
Psa 87:5 And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her. Psa 87:5 But of Zion it shall be said," This one and that one were born in her"; And the Most High Himself will establish her. Psa|87|5|μήτηρ Σιων ἐρεῖ ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ ὕψιστος
Psa 87:6 The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah. Psa 87:6 The Lord will count when He registers the peoples," This one was born there. "Selah. Psa|87|6|κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ διάψαλμα
Psa 87:7 As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee. Psa 87:7 Then those who sing as well as those who play the flutes shall say," All my springs of joy are in you. " Psa|87|7|ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί
Psa 88:1 O lord God of my salvation, I have cried day and night before thee: Psa 88:1 O Lord, the God of my salvation, I have cried out by day and in the night before You. Psa|88|1|ᾠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ μαελεθ τοῦ ἀποκριθῆναι συνέσεως Αιμαν τῷ Ισραηλίτῃ
Psa 88:2 Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry; Psa 88:2 Let my prayer come before You; Incline Your ear to my cry! Psa|88|2|κύριε ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου
Psa 88:3 For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave. Psa 88:3 For my soul has had enough troubles, And my life has drawn near to Sheol. Psa|88|3|εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου κύριε
Psa 88:4 I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength: Psa 88:4 I am reckoned among those who go down to the pit; I have become like a man without strength, Psa|88|4|ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν
Psa 88:5 Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand. Psa 88:5 Forsaken among the dead, Like the slain who lie in the grave, Whom You remember no more, And they are cut off from Your hand. Psa|88|5|προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος
Psa 88:6 Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps. Psa 88:6 You have put me in the lowest pit, In dark places, in the depths. Psa|88|6|ὡσεὶ τραυματίαι ἐρριμμένοι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν
Psa 88:7 Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah. Psa 88:7 Your wrath has rested upon me, And You have afflicted me with all Your waves. Selah. Psa|88|7|ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου
Psa 88:8 Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth. Psa 88:8 You have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out. Psa|88|8|ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπήγαγες διάψαλμα
Psa 88:9 Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee. Psa 88:9 My eye has wasted away because of affliction; I have called upon You every day, O Lord; I have spread out my hands to You. Psa|88|9|ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾽ ἐμοῦ ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην
Psa 88:10 Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah. Psa 88:10 Will You perform wonders for the dead? Will the departed spirits rise and praise You? Selah. Psa|88|10|οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας ἐκέκραξα πρὸς σέ κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου
Psa 88:11 Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction? Psa 88:11 Will Your lovingkindness be declared in the grave, Your faithfulness in Abaddon? Psa|88|11|μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσιν καὶ ἐξομολογήσονταί σοι
Psa 88:12 Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness? Psa 88:12 Will Your wonders be made known in the darkness? And Your righteousness in the land of forgetfulness? Psa|88|12|μὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ
Psa 88:13 But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee. Psa 88:13 But I, O Lord, have cried out to You for help, And in the morning my prayer comes before You. Psa|88|13|μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ
Psa 88:14 LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me? Psa 88:14 O Lord, why do You reject my soul? Why do You hide Your face from me? Psa|88|14|κἀγὼ πρὸς σέ κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωὶ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε
Psa 88:15 I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted. Psa 88:15 I was afflicted and about to die from my youth on; I suffer Your terrors; I am overcome. Psa|88|15|ἵνα τί κύριε ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ
Psa 88:16 Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off. Psa 88:16 Your burning anger has passed over me; Your terrors have destroyed me. Psa|88|16|πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην
Psa 88:17 They came round about me daily like water; they compassed me about together. Psa 88:17 They have surrounded me like water all day long; They have encompassed me altogether. Psa|88|17|ἐπ᾽ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου καὶ οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με
Psa 88:18 Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness. Psa 88:18 You have removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness. Psa|88|18|ἐκύκλωσάν με ὡς ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν περιέσχον με ἅμα Psa|87|19|ἐμάκρυνας ἀπ᾽ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας

"Scripture above taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright © 1960,1962,1963,1968,1971,1972,1973,1975,1977,1995 by The Lockman Foundation. Used by permission."


Read through the Bible in One Year

---> Major sections of JohnMeister.com - Linux, Jeep, Tech, Bible, Fotos:


---> LINUX - the operating system with a CLUE... Command Line User Environment

---> FOTOS by john

---> JEEPS - "Jeep is America's only real sports car." -Enzo Ferrari

---> TECH INFO - Diesel, Nikon, VW, Mercedes, IH sections:

---> The Bible

bottom line: Trust Jesus

You can Trust Jesus
because you can
trust the Bible
- details are analyzed to show the accuracy and logic of the Bible so that you can trust it.Major Sections of the Bible
The Bible - 8 major sections OLD Testament: 23,145 vs 929 chapters 39 Books
NEW Testament: 7,957 vs 260 chapters 27 Books
Bible: 31,102 vs 1,189 chapters 66 Books Read the Bible in 1 year - 3 chapters a day John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. (NASB: New American Standard Bible)
Luke 24:44-47 Now He said to them, "These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled." 45 Then He opened their minds to understand the Scriptures, 46 and He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, 47 and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. (NASB)
the Sections: Books in section: Selected verse from section:
1) THE LAW Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy Exodus 3:14 God said to Moses, "I AM WHO I AM"; and He said, "Thus you shall say to the sons of Israel, 'I AM has sent me to you.'" (NASB)
2) HISTORY Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Nehemiah 1:7 We have acted very corruptly against You and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the ordinances which You commanded Your servant Moses.(NASB)
3) WISDOM (Psalms) Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiates, Song of Solomon Proverbs 3:13 How blessed is the man who finds wisdom And the man who gains understanding. (NASB)
4) PROPHETS Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi Daniel 10:14 Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future." (NASB)
5) GOSPELS Matthew, Mark, Luke, John, Acts John 8:58 Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." (NASB)
6) PAUL Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon 1 Timothy 2:7 For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth. (NASB)
7) LETTERS Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude Hebrews 1:1-2 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. (NASB)
8) REVELATION Revelation Revelation 19:10b For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." (NASB)
---> Promises and Prophets

---> ebooks by john on Linux, Windows and Jeeps - support this website, consider one of these books

---> NAVIGATION
Simply Linux: Basics  Full Size Jeep Buyer's Guide Using BASH on Windows 10
Practical Suggestions for Microsoft Windows
Linux Tackles Microsoft
12 hour Video Course by john:
The Art of Linux System Administration
published by O'Reilly Media
Study Guide for the LPIC-2 Certification Exams
search for:
on the internet, or:
JohnMeister.com-fotos
LinuxMeister-Linux
BibleTech- Bible overview

an overview of mankind's history combined with Biblical history: "Promises and Prophets"

Wagoneers

FULL SIZE JEEPS

JeepMeister
"Jeep is America's
only real sports car."
-Enzo Ferrari


MeisterTech
Diesels +

One Page Overview of Linux Commands

click for an image of the 5 essential Linux commands

An Intro to Linux
AMSOIL product guide,
or, AMSOIL web, or 1-800-956-5695,
use customer #283461

Amsoil dealer since 1983
purchase AMSOIL in WA at:
- Midway Auto - SR9 Clearview/Snohomish
- Northland Diesel - Bellingham
- Grumpy's Gun Repair - Granite Falls

copyright john meister 2017
fotomeister - john meister © 2017 - this picture is one of my favorites; picture and memory...
it was taken after a storm in the Swiss mountains... in 1976.

(Canon FTb, 50mm f1.8, 400 ASA slide film)

JohnMeister.com Today's Date:oreilly.com

lpi.org

12 hour Video Series developed and presented by john meister:

The Art of Linux System Administration

published by O'Reilly Media A Study Guide for the Linux Professional Institute LPIC-2 Certification Exams

see also ebooks by john linked above.